Eksperimenti u blogovanju| Muzika| Zabava

Mada Ebemtefraj

marco_de.manccini RSS / 19.07.2009. u 16:25


Ovaj tekst je inspirisan mojim interesom za operu, mojoj uspomeni na babu, sećanjem na jedan vic, i skorašnjim diskusijama na blogu o tome kada i zašto neki dijalekt postaje jezik. Za lingvistiku i srodne nauke ja sam potpuna neznalica. Meni je samo sve ovo veoma zabavno. Poznavaoci opere, molim vas ne popravljajte mi greške u libretu, ovo je samo moguće vidjenje istog. Poznavaoci torlačkih dijalekata, takodje vas molim da mi ne popravljate greške, ovo je dijalekt moje babe, onako (nesavršeno) kako ga pamtim. Ona je, slično kao Kronkajt ali mnogo pre njega, volela da završi svaku priču sa “i takoj i toj bidna”. 

* * *  

Probao sam da dodam akcente gde mislim da je trebalo (ponekad su verovatno završili i na pogrešnom mestu). Rečnik manje poznatih reči i izraza je na kraju. Nisam insistirao na kompletnosti. Uostalom, tekst je na srpskom, zar ne? 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Мада Ебемтефрај 

Е да знаеш, б’ш иче́ра се врати́ од Ита́лију, беше по некоју ра́боту, не е ни важно с’га, да не ти
одузи́мам много време, важно успут отидо́ да се изди́зам малко културно у тија њини чувени 
Мила́нски Скале, да виду и тој чудо. Погоди́ се опера с’с сексиља́во име - Мада Ебемтефрај, и рекна́ си е овој мора да е добро, ќе гу гледам, сигурно нема да зажалу паре. 

* * * (Прв чин)
 
На сам почетак почна́сва да обила́зав около некоју куќу и да гу загли́ђав ед’н Јапанац, Ђоро му имеше, и ед’н а́мерички офици́р Пинкретон, а попосле се појави́ и Ту́пави, а́мерички конзул. Да се разбе́ремо, немам ја ништо против а́мерички конзули, давав ми визе без пробле́м увек к’д ги питам, ама тако́ј се чове́к прези́вља, што да му рабо́ту. А куќа, јапа́нска, без врску, да ти ебу куќу у коју се зи́дишта поме́рав. Малко се бе посагла́м оно́диш сас жену и оста́неш без куќу. После искочи́ дека Ђоро и Пинкретон бесва договорени да правив свадбу тамо. 

И свадба ваљда како свадба, дагае́бу, на́там - на́вам, како си веќ идев тија аде́ти и церемо́није тамо по Јапaн, све беше у реду, снашка убава, тај Мада Ебемтефрај, сирома́шка ама од добру куќу, види се, а младоже́ња тој официрче Пинкретон. Она доне́ла и нешто малко мираз, мара́мице и друге ситничке, ама и нешто у некакву кутијку, што после ќе се испоста́ви дек је кратак мач што боље да не га е ни донаса́ла. Терасва еде́ње, пие́ње, наздравља́ње, закача́ње, к’д одједанпу́да, дојде́ ед’н деда, дагае́бу, и растера́ ги сви за мину́т, разгалами́ше се нешто и отидо́ше си сви Јапанци, заеба́ше гу свадбу. Зашто́ беше деда толко љут, ја тој не зна́м, ебу́лига, ама најверова́тно не је бија викан у сватови па зато́ј. С’с некои људи се нема разбира́чка, наљу́тив се и од помали ра́боте. Поне́кад и од ич ништо. 

Остана́сва сами и туј Мада Ебемтефрај малко рова́, а ов’ј њојан му́доња у тесне гаќе, уместо едн’к да гу грабне за полови́ну и да гу цуне и да гу уте́ши, а богами и да гу окре́не малко, па само што се зема́ва нели, треба́ло би да биде Ебемтефрај од с’г па нада́ље, па жена́чка е за тој, а он почна́ и он нешто без врску, цуц-муц, ни на́там ни на́вам. Али добро, коначно му дотекна́, дагае́бу, па почна́ да се мува такој по́блиско около њума, и да гу фаќка тако́ј пома́лко, ама она се одједанпу́да и́зџипи и отна́ му се од руке, па мораше још малко да се потруди и туј петља́сва некои при́каске около пеперу́тке, скимнува́ва звезде, и коначно гу оправи́сва работу и појдо́сва у спалну собу. И такој и тој бидна. 

* * * (Друг чин, прв дел)

Кад почна́сва поново, нема га нигде Пинкретона, уте́кја изгледа. Мада Ебемтефрај малко поново рова́, па се испокара́ с’с другачку ву, Сузукита, дагуе́бу, изгледа нешто беше около паре, па се мири́сва, па плакасва обе заједно, па чини́сва лав, и малко ми и веќ досади све тој, него за среќу појави се а́мерички конзул. 

Он ву вика Мада Ебемтефрај, а она му вика абре Тупави, запа́мти веќ, не од ње́кња, ја сам за тебе Мада Пинкретон. 

Туј ми се малко измеша́сва работе и не се сеќам баш најбоље, Тупави вади́ некоји хартије да ву чита, изгле́да бесва некои непла́тени рачуни, Пинкретона га нешто спомиња́сва, све се ваљда још увек води на њего́во име, дагае́бу, и едно време појави се с’с Ђорета некој позама́шан богата́ш Јамадоро, такој сас подлибоки џепови изгледа. Изгледа беше работа да ву га опро́сти дуг за онија рачу́ни, али наравно уз одговарајуќу Мада Ебемтефрај надокнаду. Она врда́ малко, моли́, нуди́ ги чај, раки́ју, што не, вади́ га дете и покажува́ да ги оме́кша малка и да ву се смилу́јев, и све такој мазно док не ги сасвим потресе́ људи и расплака́ и Јамадору и Тупавога, а после к’д они си отиде́сва она кибри́т љута па извади́ он’ј мач од мира́з што га беше покажува́ла па фати́ да га мава Ђорета по куќу, зашто́ ву га дове́ја Јамадору, а Ђоре бега како за́јац, а она по њега, па и мајку и шајку. Сигурно падна́ и некое ”да ти се по́серу б’ш у гли́тало” и што све веќ иде уз тој. 

Смири́сва се малко работе после, избега́ Ђоро, фати́ света, и учина́ ми се дека га споми́њав и Абрахама Линколна туј нешто около довађа́ње на Пинкретона, значи не е утекја, човек бија на пут, на службу, ама ви́кам си не е могуќе толко да е напредува́ја, дагае́бу, за тој време, ама к’д видо́ колко цвеќе изна́сав и ту́рав свугде по собе виду дека нема шала, добро сам разбра́ја, истин ќе довађа и Линколн с’с оног мудоњу. Мада Ебемтефрај алува́ по куќу цел ноќ да не заспи́је да ги саче́ка гости и туј и такој, чека́јќе ги, и тој бидна. 

* * * (Друг чин, друг дел)

На́сабајле стана́ Сузика, с’лнце још ни на први остен не е дошло, а Мада Ебемтефрај не мога́ више да издржи па заспа́. И б’ш т’г к’д легна́ ете ти ги Тупави и Пинкретон на врата, ш’пкав да не гу пробудив младу. К’д погле́дне Сузика на балко́н а тамо нема га Линколн него само жена му. Е да видите тој разочаре́ње, падна́ на коле́на од муку, расплака́ се, натужи́ се ваљда дек Мада Ебемтефрај толко се спре́ма жена и што га́ цвеќе по куќу стави́ и радува́ се да га види Линколна а оно ништо работа. 

А кад остана́сва насамо Пинкретон му даде́ паре на Тупавога да га разду́жи дуг около рачуни, не е шала ађутант на Линколна е бидна́ја, има с’га паре, све ќе биде у реду. Малко незгодно што му гу Линколн натовари́ своју госпођу б’ш с’га к’д треба да се види сас своју жену после толичко године, па сви морав да гу обила́зав и угоду́јев ву, ама и тој ќе пројде, та што не е прошло? Туј се малко расплака́ Пинкретон од туј муку па отиде́ по некоју работу, мислу назад на брод да ги доне́се куфери на Линконову госпођу или такој нешто. 

Пробуди́ ли се сама или гу викна́сва, ебу́лига, важно Мада Ебемтефрај се појави́ доле сани́та и едн’к гу разбра́ работу дек госпођа Линколн ќе ву биде само на терет туј по куќу и ќе му одузи́ма време на мужа и скара́сва се жене још од прво видува́ње. 

И туј Мада Ебемтефрај отиде́ од ина́т пред Будино то́темче, извади́ га онај мач па почна́ да бае и да врља маги́је на онуј Американку. Оној њојино дете́нце се појави, разбуди́ло се и оно, и она батали́ маги́је и реши́ да се пои́гра сас дете док не му дојде татко да га види по првњи пу́да. Врза́ му очи да играв жму́чку, зема́ га мач сас себе да га ди́гне да не се повреди дете и отиде́ поза́ завесу да се скрије. И што бидна, за несреќу, да му ебу чудо, подсопна́ ли се од нешто там у т’мни́ну, о туго бошке, и падна́ са све завесу туј до дете и с’с мач пробо́дена, с’с задњу силу гушна́ га дете и б’ш т’га се врати́ Пинкретон сас куфери и гу призива по куќу. 

Мене ми се крв заледи́ у жиле, срчка ќе ме уда́реше, да му ебу све, па све бидна потаман и видеше се на још поарно, ете он се врна́ од пут, дуг га отплати́сва, дете здраво право, умиљатко, … да ти ебу и так’в мира́з, куде се уна́са мач у куќу за време на свадбу, па тој се одма виде́ дек је неве́ла.  

* * * 

Него ја те забави́, оста́ни ми с’с здравје, ќе се чујемо у торник, ја још ото́чке требаше да биду на едно место. 

* * * 

И такој и тој бидна. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Речник мање познатих речи и израза

адет = обичај
алује = ради свашта (може да значи и ”ради свашта и ништа”, ”ради ситне послове”)
бесва = били су (постоји и варијанта бева; слично је и се другим глаголима, дојдесва = дојдева)
врна = вратио (друго значење је ”киша је падала”)
дотекна ми = сетио сам се 
глитало = (предпостављам да је ово место где се спајају једњак и усна шупљина или сам једњак; а можда је и само уста; или само једњак) 
гушна = загрли 
едн’к = одмах
женачка = женидба
жмучка = жмурке
забави = задржа 
закачање = задиркивање
изџипи = скочи 
имеше = (израз ”му имеше” значи ”звао се”)
испокара = посвађа
ичера = јуче 
кибрит = шибица (дакле израз ”кибрит љута” треба схватити као ”љута као ватра”; турцизам)
лав = разговор
мава = јури
мазно = глатко (у датом контексту ”низ длаку”)
насабајле = ујутро (турцизам)
невела = нешто што се не сме (из сујеверја) или није лепо (из обазривости) урадити
њекња = пре неки дан (најчешће значи нешто између прекјуче и недељу дана)
њојан = њен
остен = ово је нека мера за време коју никад нисам разумео (баба ми је говорила ”ајде стануј, с’лнце на два остена”)
оточке = малопре 
пеперутке = лептири
подсопна = саплете 
поарно = боље (арно = добро)
поза = иза
посаглам = боље (саглам = добро, квалитетно)
прикаске = приче 
разбирачка = разумевање
рове = плаче, нариче
с’га = сада
скимнује = скида
т’га = тада
т’мнина = тама, тмина
толичко = толико 
торник = уторак
утекја = побегао
фати света = оде бестрага 
фаќка = пипка (сексуална конотација)
цуне = пољуби
шајка = ексер (израз ”и мајку и шајку” треба схватити као ”све по списку”)
ш’пкав = шапућу 
што га = што је много (додуше, у завосносто од акцента, значи и ”што га”)Komentari (240)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 15:07 20.07.2009

Re: Ге-ни-јал-но!

бинду
sta bi ti falilo da te malo razapnu.
марко
... како може Брајовић бити кукавица...
Ма ево, Marko, ја сам већ послушао Бинду и уплатио куру коју ми предлаже, привукао ме њен туристички промотивни спот:Надам се само да ме неће ухватити сунце?!

marco_de.manccini marco_de.manccini 15:15 20.07.2009

Re: Ал' говори болани Дојчине :

Кад то виде црни Арапине,
плећи даде,бијежати стаде,
право бијежи к бијелу Солуну,
а за њиме болани Дојчине ..
па потеже копље убојито,
прикова га Солуну на врата ;

највероватније Дојчин и његов црни Арапин немају ништа с тим, али Арапи су освојили Солун на кратко у десетом веку (904) под вођством неког Грка прешлог на ислам.
niccolo niccolo 20:15 19.07.2009

Uh,

dobro me podseti, jedno pet puta sam trebao da idem na madam baterflaj u madlenijanum i uvek se nešto ispreči...kad počne nova sezona...
marco_de.manccini marco_de.manccini 20:36 19.07.2009

у ишчекивању следеће сезоне

Е, тако и ја кад ми купе нове уџбенике за шести разред, па листам, па миришем, па све једва чекам да почне следећа (школска) сезона. А кад почне онда их не отворим више. Најгоре је на крају године што и не знам где су, да их бар продам, као нови су.
Черевићан Черевићан 20:16 19.07.2009

о Пеери упоходе, ајмо

ко музичка форма ми опера
посве лежи - јер неболи глава
од ритмова, арлауке, буке
натенане може да се спава

мис’им овде, где сам, у валети
театар је Маноел баш знан
талијани гостују ту вазда
провод уху ко богом је дан

широка је лепеза понуда
одбалета, кончерта, опере
лепа дела да се чују могу
уз присутно осећање мере

е у ложи број 7 фотељу, ја
приведох у претплатно звање
ал' орестар кад ноте утиша
госн Чера назре се хркање

како неби - шљакам 12 сати
изнури ме теренска нервоза
те кад седнем, још се неизујем
маз музика . . . у сан ме увоза


него ,састаВам, г. manccini , игрореком плени, сам тако. БРАВО. гаите то иубудуће. маами.
marco_de.manccini marco_de.manccini 20:25 19.07.2009

Re: о пеери упоходе, ајмо

још се неизујем

мајсторе!
behemot123 behemot123 21:30 19.07.2009

Retka Ćirina dobra priča (odlomak)

JUŽNA PRUGA FOREVER!!

DOŠLI NEMCI


De si be, pisac? Dodje i ti da ispratiš drugara, a? Ajde, sedni malo, još mu pratnju nismo dovršili. De, sebni se, niko te ne tera da rondzaš za Gagita. Popi čašku, to će mu bude dovoljno. Mož se suneš i za drugu, neće ti ih Gagi broji. Izbrojao taj do tri odavno. Nemo mi se snebivaš, niko ovde nije vaskrso. Ovde ima samo oni što su spremni za lipsanje. Sve su ti to ledenostenci, ko i ti što si. Zato mi se ne beči nego spuštaj dupe, vreme je da pivnemo za pokoj duše. Jedna je duša, jel tako pisac? Još li se ne mož da sediš koji sam? Čika Tika, iz Pasjačku. Treće dvorište od trafo stanicu. S mog Videna nekad ste u školu išli zajedno. A, povrnu ti se pamet. Treba tebi duboko oranje. I to s plitak ašov. De, guni još malko da ti se razbistri. Ono, puno prošlo otkako si se odselio, al znaš koje pamet na krv kaže: jedanput ledenostenac, uvek ledenostenac. Ti se premetnu u gradsku personu, ali i moj tatko se premeće u grob pa nije postao ništa drugo nego što si je i bio. Abe, još se sećam kakav patašon beše. Nikad nisi uspeo da se ukačiš na onu moju žutu trešnju. Sve su ti druga deca trešnje bacala, video sam ja će bude neki gotovan od tebe. Usta nisi zatvarao, lomotiš li lomotiš, cela ulica po tebe se čuje. To mora da je zato što si bio ulav i u ruke i u noge. Od malecko si bio fantaziran, prolaziš kroz ulicu i pišeš s prs po vazduh. Jel tako bilo, ajde kaži. E, pa, dobronamdošo. Jaka šljivka, nije li? Ladi ti oči, a greje stomak ko da si ga u gaće medju jajca strpao.
Sigurno se pitaš šta ću ja ovde, a? Dugačka je to priča, ispade tako nekako, zanesosmo se i sudbina nas podvati u isti nokšir. Viš, možda sam došo baš tebi da ispričam što sam došo. Ti si iovako pisac, a takvi nemaju drugari medju živi, nije li? Mrva usta ne govore, al se Onaj Odozgo pobrinuo da ima ko umesto njih da govori. Gradski petlićko, ću te častim s jednu priču, metni je u neku tvoju knjigu. Čuo sam ja još ranije da si od naš kraj grdan jebarnik napravio, al da vidiš, jedared je ono naše ledenostensko brdo iznad Gornju Trošarinu stvarno bilo jebarnik.
Sve je počelo kad je Darinkina sestra dovela jedno golemo kučište kod Darinku, na stan i hranu, pošto više nije imala kud s to tele od džukelu. Beše em veliko i crno, em brkato i bradato, ama nije ni čudo što ga zvali šnaucer. To mu rasa, rekoše čista švapska, mož da bude čuvar i lovac, da zbira ovce il da ih kolje, zavisi kakvu mu dresuru udariš. Kažu da takvi kučići rade za vojsku i policiju. Darinka beše imala poveliko dvorište iza kuću, pa ti se ovaj raskomoti, jede meso na svaka tri kruga. A kad prodješ, podigne glavu, i pogleda te s njegove crne, ucakljene oči, odma mora okrećeš glavu na drugu stranu i nešto te tera da ubrzaš korak. Tolki kučići u kraj se muvali, laju, režu, zavijaju, a ovaj ništa. Samo ćuti i nekako pomera zubi i njušku ko da mljacka il njuši da otkrije šta bi mogo da zagrize i slisti. I sve se oblizuje, jezik mu crven ko kominjak, a landara mu ko zastava kad je zapališ pa se dimi na vetar. I pošto mu rasa neka specijalna, ono ranije mora da je jelo neku specijalnu, veštačku hranu. Neki koncentrati iz konzervu i tako to. A sad kod Darinku razjelo se ovu domaću hranu, sve mrsno, mesište i djuveči i musake i škembići, pa red kuvano, pa red pohovano. Darinka mu davala sve što i na njenu ćerku. Takva ti je Darinka, dobra duša, od detinju senku se sklanja a ovamo na zadnjeg dušmanina će da okrepu i oblogu za živu ranu. A, vala, beše i spretna domaćica, mučenica, od malecko spremala po kuću i za kuću jer joj majka rano obolela, a posle bolno mučenje rano i umrela, a otac nju i njene dve sestre lemao po ceo dan, a i noću kad ih dovane. Beše čiča Jova jak na ruku kolko i na rakiju, al samo po kuću bio prgav za tepanje. A pošto Darinka bila najmladje dete, ove dve starije strugnu u komšiluk il ostanu na štraftu da prenoće, tako da mu Darinka bila uvek pod ruku. Greota jedna. I kaem ti, ono kučište poče da raste od domaću hranu, i od onolko golemo postade još golemlje. Ko tele s drakulasti očnjaci i kupirane uši. Kad god izadjem na kapiju, ama lepo vidim da tu nešto čudno džiglja, tolka snaga negde mora da izbije. I tako i bi. Svaka strvina mora jajca da prazni, nije li? Zato nas Onaj Odozgo pravio s muda, da si on ima zabavu a mi večitu muku i kratku uživanciju. Ajde još po jednu da izvrnemo za dragog pokojnika. Nemo mi se mrštiš, pisac. Znam da nije neka al će pomine. Kad eksiraš manje se oseća na slamu. I sporije silazi u noge. A noge ti najviše trebaju kad te mehur pritera.
Daklem, ko što ti reko, onaj šnaucer se baš razbaškari. Danju motri kroz ogradu, mandža ko mečka i izležava se pozadi kuću, a noću, bogami, poče da se preripuje i zaripuje. Malo malo, pa čuješ kako negde nešto skiči i cunjka i krešti, zavisi na koga ona čuma zaripila. Ama, keca šta stigne, druge džukele samo kevću. Ljudi ga videli na delu, kažu sobaljuje mlado tele, a neki rekoše da im pevca tako natacinje da nesrećna živinka po celu noć kukuriče. I stvarno, jednu noć se vraćam iz Mošinu kafanu i lepo čujem kukurikanje. Trgo se od neki zort, te morado posle da ispraznim kući još jedno šišence, tako si ja prebajem od ružni snovi. Aj se prekrstimo dok još ima venac u čašku. Uh. I kaem ti, napravi se cela panika u kraj. Jer ovaj nesmajnik krenuo da vršlja po druge ulice, sve do Staro korito, videli ga kako ulazi u Nišavu i vata karaša sa zubi i živog ga jede. Samo glavu i peraja ispljune. Neki našli ostaci od ribu i kako kome pokažu ljudi se krste i kukaju. Lele, lele, opet došli Nemci. Stvarno se poče da oseća okupacija na Ledenu stenu, od samoposlugu kod okretnicu do bugarsku kosturnicu ljudi počeše rano da se sklanjaju u kuće. A neki i stražu davali. Nekolko puta mu pravili zasedu, s motke ga odrali od bijenje, samo što ovo jaka sorta, šepa na sve četri al čeljusti mu i dalje račepljene i samo trpa unutra. Toma staklorezac pričao kako mu ostavljao trovanu krtinu pred svoju kapiju, al ova ala sve izede i ništa mu nije. Naraslo i izludelo, pa to ti je.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 21:52 19.07.2009

Re: Retka Ćirina dobra priča (odlomak)

svašta sam pomislila da će da mu rade, al ništa. sreća.
marco_de.manccini marco_de.manccini 21:54 19.07.2009

Re: Retka Ćirina dobra priča (odlomak)

Мени се мешају већ сви језици и дијалекти које набадам и нисам знао да ”lomotiš” може да се користи и у торлачким варијантама. Мислио сам да је та реч присутна само у македонском.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 21:55 19.07.2009

Re: Retka Ćirina dobra priča (odlomak)

kako bre ne znaš da se to koristi u Srbiji? pa zar nisi čuo kad ti moj teča iz vranja reko ajde ne lomoti nego jedi!
marco_de.manccini marco_de.manccini 22:15 19.07.2009

Re: Retka Ćirina dobra priča (odlomak)

ма он је живео у скопљу неколико година, шта ја знам, можда се и њему измешало.
behemot123 behemot123 22:29 19.07.2009

Re: Retka Ćirina dobra priča (odlomak)

..priča je malo poduža, pa koga zanima šta je bilo posle...

http://zoranciric.com/index.php/Iz-opusa/Tvrda-ljubav-Tako-to-ide.html

Pozdrav, južnjaci .
myredneckself myredneckself 23:16 19.07.2009

Да пробам...

за овај реч, свака част марко! било смејање
(и код нас у Војводину има слово дз, на пр. дзиндзов, изговара се као у италијански.
кад ће се, и дал' ће се оплемени азбука, не зна се)
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 23:19 19.07.2009

Re: Retka Ćirina dobra priča (odlomak)

behemot123
..priča je malo poduža, pa koga zanima šta je bilo posle...

http://zoranciric.com/index.php/Iz-opusa/Tvrda-ljubav-Tako-to-ide.html

Pozdrav, južnjaci .

http://zoranciric.com/index.php/Iz-opusa/Tvrda-ljubav-Tako-to-ide.html
mirelarado mirelarado 23:19 19.07.2009

Re: Retka Ćirina dobra priča (odlomak)

myredneckself
за овај реч, свака част марко! било смејање
(и код нас у Војводини има слово дз, на пр. дзиндзов, изговара се као у италијанском.
кад ће се, и дал' ће се оплемени азбука, не зна се)


Никако немој заборавити ни лалошко ш, МРНС!
myredneckself myredneckself 23:22 19.07.2009

Re: Retka Ćirina dobra priča (odlomak)

Никако немој заборавити ни лалошко ш, МРНС!

Шшшштаа? јел то нисам казла?
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 23:25 19.07.2009

Re: Да пробам...

myredneckself
кад ће се, и дал' ће се оплемени азбука, не зна се)

Ће гу оплеменимо, безбригеш, куд, бе, да ги заостајемо за Јевропу...

П.С.
Њањо, пооомааагај, слабо говорим нашки, искварио ми се језик у Београду!
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 23:35 19.07.2009

Re: Да пробам...

Ће гу оплеменимо, безбригеш, куд, бе, да ги заостајемо за Јевропу...

Brajoviću dobro ti ide, samo sitne popravke:
Će gu oplemenimo bezbrige, kude be da zaostanujemo za Jevropu...

ništa ne brini dobro ti ide naški.
myredneckself myredneckself 23:40 19.07.2009

Re: Да пробам...

Ће гу оплеменимо, безбригеш, куд, бе, да ги заостајемо за Јевропу...

та мани га Брајовићу, отееежемо и с ови тридест графема, фонема, лексема, едема, аденома...оваааај, све ми се помешало, сироти ми...
mirelarado mirelarado 23:52 19.07.2009

Re: Да пробам...

Анегдота из Алексинца

Београђанин, обраћајући се петогодишњој братаници, у жељи да се искаже на алèксиначком, показује на девојчицине родитеље који прилазе и каже: "Евè ги!" Дете га презриво погледа и одврати: "Каже се èво гу."
marco_de.manccini marco_de.manccini 01:41 20.07.2009

Re: Да пробам...

за овај реч, свака част марко! било смејање

бесва цепке богами.
vishnja92 vishnja92 05:52 20.07.2009

Re: Да пробам...

и код нас у Војводину има слово дз, на пр. дзиндзов

Petrovac (na moru) pre nekoliko godina: prodaje covek nesto iz gajbice. "izvinite, a sta je to?" "pa дзinдзule!" (potpuno zgranut)
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 13:37 20.07.2009

Re: Да пробам...

алèксиначком,

Maternji mi jezik
p.s.
”lomotiš”

A ja mislila da je ovo izmislio moj ujak
mirelarado mirelarado 13:44 20.07.2009

Re: Да пробам...

dobrosavljevic_m
алèксиначком,

Maternji mi jezik


Милена, засуци рукаве и пиши речник и граматику. Од чекање вајде си нема.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 14:01 20.07.2009

Re: Да пробам...

Милена, засучи рукаве и пиши речник и граматику. Од чекање вајде си нема

Vujakliji se tresu gaće
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 23:24 19.07.2009

hey

samo jedno pitanje: kako te nije mrzelo?


marco_de.manccini marco_de.manccini 23:45 19.07.2009

Re: hey

недеља је, нисам кући, и немам телевизор.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 23:57 19.07.2009

Re: hey

недеља је, нисам кући, и немам телевизор.

sve jasno kao dan.
evo ti jos...

topcat topcat 00:25 20.07.2009

Re: hey

još malo:

"Mon coeur s'ouvre a ta voix " iz Samsona i Dalile (koja prevara!)

Dido's lament više volim ovako. : )
marco_de.manccini marco_de.manccini 00:46 20.07.2009

Re: hey

Eее, mon coeur s'ouvre a ta viox. Nekad cu ceo blog samo o toj ariji. Razara.
mimi09 mimi09 03:08 20.07.2009

Re: hey

U tom smislu Rita Hejvort, a peva Merilin Horn. Kalasica je prevashodno sopran, a pravi meco vise odgovara, zavodljiviji je.


Posle ove arije nije morala da ga ošiša, uradio bi sve što ona hoće anyway.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 09:24 20.07.2009

Re: hey

Dido's lament više volim ovako. : )

pa dobro, zena je specijalizovana za staru muziku, zvuci autenticnije (a mo ko znamo kako je bilo onda...).

jedan od najboljih incsenirunga Dido i Aeneas mi je ovo i ono gore sa tanzom. ako mozes da nabavis, radila je Sasha Waltz u Berlinu. jako organski postavljeno, fenomenalno!

ps. kakve smo manijakinje, kad se do'vatimo umEtnosti, trolujemo po celom blogu
ali samo da se zna...nikako da zavrsim svoj text o tome zasto ne volim operu (odnosno kada volim operu)
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 09:34 20.07.2009

Re: hey

Rita Hejvort

ti si bre mimi pogresila blog, to ide kod Srdjana Mitrovica

a ova seka?
mimi09 mimi09 10:15 20.07.2009

Re: hey

Slazem se. U prezent vremenu vrh, nema bolja od nje. Al' nije jos pevala Dalilu.
marco_de.manccini marco_de.manccini 14:31 20.07.2009

Re: hey

Што волим кад ми на блог дође неко ко се, за разлику од мене, разуме у оно о чему пишем. А тек кад је више њих. Ја само снимам и купујем. Једино никако не памтим имена па морам да се враћам на неке старе блогове некад, да видим кад ми затреба.
marco_de.manccini marco_de.manccini 20:19 20.07.2009

Re: hey

ali samo da se zna...nikako da zavrsim svoj text o tome zasto ne volim operu (odnosno kada volim operu)


Ево да ја кажем кад не волим. Уопште не волим оперске ТВ адаптације. Ништа без дасака, завеса, и штимања оркестра, жалим.
reanimator reanimator 08:40 21.07.2009

Re: hey

marco_de.manccini
Што волим кад ми на блог дође неко ко се, за разлику од мене, разуме у оно о чему пишем.

Hvala
marco_de.manccini marco_de.manccini 10:57 21.07.2009

Re: hey

нема на чему.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 18:40 21.07.2009

Re: hey

Ево да ја кажем кад не волим. Уопште не волим оперске ТВ адаптације. Ништа без дасака, завеса, и штимања оркестра, жалим.ps. ali te daske i to...dobro je jednom godisnje na najvise dva mesta, jer mora biti savrseno. ako nije, dosadno je...opera je takva forma da je potrebno zaista imati sve doterano do najvisih vrhova, sto podrazumeva fenomenalnu reziju i scenski pokret (da se ne seta stolica levo desno tek da bi se nesto radilo na sceni...), odlicne kostime, efekte koji nisu samo tu da bi poskupeli produkciju, tenora koji se ne dernja, pevace koji imaju predstavu o glumi (i koji su dobri pevaci), statiste koji su sve samo ne dekor koji povremeno ulaze (te stoje i po 30 minuta bez mrdanja) i izlaze, orkestar koji svira kao "sa CD-a", akusticnu salu (i udobne stolice...) i pre svega savrseno opersko delo koje se zivodi, kao sto su - Parsifal, Pikova Dama, Don Djovani...sitnice koje nasa opera(??) verovatno nikada nece uspeti da realizuje.
miloradkakmar miloradkakmar 00:08 20.07.2009

Preporuka

za
Мада Ебемтефрај

i ostalo iz prikaske.
behemot123 behemot123 00:28 20.07.2009

Re: Preporuka

бесва = били су (постоји и варијанта бева; слично је и се другим глаголима, дојдесва = дојдева)

Nešto razmišljam, ovo besva u NAŠEM i vašem jeziku, ama srpskom, je ostatak nekadašnje dvojine, koja i dalje postoji u slovenačkom jeziku. Trebalo je da je sačuvamo, jer je i u srpskom postojala jednina, dvojina i množina. Slovenci su to nacistički zadržali, da se izdvoje, da očuvaju svoj jezik. A mi ga delimo šakom i kapom svakakvim budalama i izrodima, eeeeee Srbijo, da gu razvlači i naripuje svaki gelipter, ko ovaj Džeki iz Ćirinu priču! Zato smo propali i nestali. Nesam skoro bio u zavičaj, dole je velika t`uga, glad i nemaština. I biće još gore, Arnauti ne miruju. A mi se zajebavamo sas neke švapske lektorke. Eeeee
marco_de.manccini marco_de.manccini 00:36 20.07.2009

Re: Preporuka

dole je velika t`uga, glad i nemaština

Ово је болно истинито. Све од Ниша наниже.
marco_de.manccini marco_de.manccini 00:38 20.07.2009

Re: Preporuka

Мада Ебемтефрај

Хвала Милораде, али наслов није мој. Прича јесте, али сам наслов модификовао из вица у којем се опера звала Мадам Ебемтефрај.
matityahu matityahu 00:59 20.07.2009

Re: Preporuka

Trebalo je da je sačuvamo...


- Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo ga i ukrašavamo, dotle živi i narod; može se među sobom razumijevati i umno sojedinjavati; ne preliva se u drugi, ne propada. VUK S. Karadžić
matityahu matityahu 00:15 20.07.2009

W LA JUŽNA PRUGA!!!!

Taj mesečina niknala

Gledam ovaj noć
Mesečina na livače
Na sve padnala
A neka me muka jede
Ne je od Boga
Ne je ni od komšije
Sas drugu je stranu
Smrkle mi se brazde
Na ovoj moje čelo
Sluze mi tečev
A ne se vidiv
Tej sluze ponornice
Slegoše u moju dušu
A ja gledam
Gledam ovaj noć
Pun sas mesečinu
I sas milovanje
Neje bre, za tugovanje
Taj mesečina


Novo nicanje

Bez sluze
Saberite sučke
Zapalite oganj
Nek izgorim
Sas moj pepel
Pokrite utrine
Tam kude sam se rodija
Tam kude je nicalo
Moje detinjstvo
Sas ječmen leb i surutku
Pa nek nicaju
Nova nicanja
I neka ovaj dan baldisuje
Kaj Ti i Ja
Što cel život nosimo
A nesi znamo
Kude ga nosimo
Taj naša priča
Će umre ne ispričana
Na ovaj svet
Što je za žalenje.

iz knjige Nakude Južnu Moravu Vojislava Milića
marco_de.manccini marco_de.manccini 00:56 20.07.2009

Re: W LA JUŽNA PRUGA!!!!

хвала!!!
matityahu matityahu 01:02 20.07.2009

Re: W LA JUŽNA PRUGA!!!!

a ovo je libreto Vranjanske opere:

Mitke:

"Bolan otkako se rodija. – To sam ja!... Pa od t’j bol, jad – dert li je, prokletija li neka - eve na nogu ginem. Idem, pijem, lutam po mejane, dert da zaboravim, s’n da me uvati. A s’n me ne vaća. Zemlja me pije... Noć me pije... Mesečina me pije... Ništa mi nije, zdrav sam, a – bolan! Bolan od samoga sebe. Bolan što sam živ.

Eve ostare, a još se ne nažive, još ne napoja’ i ne naceliva’... Još mi za lepotinju i ubivanju srce ginе i vene! Aha !... Poj, Koštan kako k’d se od Karakule na Bilaču, Preševo i Skoplje udari. Noć letnja. Šar-planina u nebo štrči, a ispod njuma leglo pusto i mrtvo Kosovo. Drum širok, prav, carski. Po njega se rasipali hanovi, seraji, bašče, česme. Mesečina greje... Martinka mi u krilo, konj, Dorča moj, ide nogu pred nogu, a čalgidžije, što gi još od bilački han povedešem, peške idev iza mene. Sviriv mi oni i pojev. T’nko ni visoko kroz noć i na mesečini sviriv. A iz seraji i bašče, kude mlade žene i devojke oko šedrvan i na mesečini oro igrav, grneta sviri, dajre se čuje i pesma... I toj ne pesma, već glas samo. Mek, pun glas. Sladak glas kao prvo devojačko milovanje i celivanje. Pa taj glas ide, s’s mesečinu se lepi, treperi i na men’ kao melem na srce mi pada.

A toj vreme više ne dođe. Ete za toj ću vreme ja žalan da umrem, s’s otvoreni oči u grob ću da legnem. Poj „žal za mladost”... Za moju slatku mladost, što mi tako u ništo otide, i brgo ostavi. "

B. Stanković, Nečista krv
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 01:04 20.07.2009

Re: W LA JUŽNA PRUGA!!!!

marco_de.manccini marco_de.manccini 01:10 20.07.2009

Re: W LA JUŽNA PRUGA!!!!

ауу, одосте у жал сви. чекај да исправљамо кормило.

* * *

Иде човек у продавницу и гледа надв’р на стакло писује с’с големи слова ИМА СИРЕЊЕ. Улегне и тражи сирење а они викав нема. Јутре па исто, прекојутре па. И на крај му досади на човека па ги запита ”абре људи зашто сте напишале на стакло дек има сирење к’д нема, па ја три д’на довађам и питују ве туј за сирење за ич ништо” а они му викав ”абре не ли видиш ћорчо, там писује има́ сирење”
matityahu matityahu 01:15 20.07.2009

Re: W LA JUŽNA PRUGA!!!!

počeo sam u aprilu sa stranicom: http://www.istorijanisa.eu
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 01:53 20.07.2009

Re: W LA JUŽNA PRUGA!!!!

”абре не ли видиш, там писује има́ сирење”

e sad si zbunio sve od niša pa nagore.

p.s. nego ovde neko nevreme bokcati!
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 13:31 20.07.2009

Re: W LA JUŽNA PRUGA!!!!

Vivaaaa!!!
(nešto često vičem ovo u zadnje vreme)
Unfuckable Unfuckable 01:13 20.07.2009

: ))))

retka je sreća dobiti ovako inspirisanog autora / komentatora, pošto ne mogu da presaberem šta je od čega bolje.
Ali znam da bi ovaj dijalekt još neko rado prokomentarisao, no tera inat.
Od mene samo - blagi pad na kolena, nisam ni ja dobar za komentarisanje večeras - ali ovo treba reći :
bravo marco
marco_de.manccini marco_de.manccini 01:36 20.07.2009

Re: : ))))

retka je sreća dobiti ovako inspirisanog autora / komentatora, pošto ne mogu da presaberem šta je od čega bolje.

најбоље читам, само се то не види.
mara92 mara92 03:18 20.07.2009

Марко

Стојеће овације....
....да признам: ово је много тешко, не фолирам - стварно јесте (непозната територија)...али нека си записао, стварно је супер!
marco_de.manccini marco_de.manccini 05:04 20.07.2009

Re: Марко

Ћао Маро, извини што је тешко, али тако је некако говорила баба, шта да му радим. Зависи одакле си, верујем да је теже Кикинђанима да разумеју него Јагодинцима, верујем да је Бањалучанима још теже, Истранима вероватно немогуће. Скоро сам сигуран да би моја друга баба, Херцеговка, коју на жалост никада нисам срео, врло слабо (или никако) разумела моју торлачку бабу.
maricacarica maricacarica 07:32 20.07.2009

Super je opera...

Baš me podseti - imala sam i ja mukicu pre neki dan, da prevedem drenjine, merak, dert i ćef na neki jezik....Drenjine se još i setih, ali u jednoj reči objasniti rezliku između ostale tri reči... Snađoh se nekako...
marco_de.manccini marco_de.manccini 15:19 20.07.2009

Re: Super je opera...

Стварно је понекад зезнуто превођење. Ево замисли да си требала превести те задње три речи на турски.
Bojan Budimac Bojan Budimac 15:49 20.07.2009

Re: Super je opera...

Ево замисли да си требала превести те задње три речи на турски.

jasnaz jasnaz 09:46 20.07.2009

ни на́там ни на́вам_______________

А за бегáње имаш батéрије!
stari92 stari92 11:29 20.07.2009

изворна поетика (из Ж. <))

ДЈЕВОЈКА СЕ ТУЖИ ЂУЛУ

Ђул-дјевојка под ђулом заспала,
ђул се круни,те дјевојку буди.
Дјевојка је ђулу говорила :
А мој ђуле,не круни се на ме !
Није мени до штано је теби,
већ је мени до моје невоље:
млад ме проси,за стара ме дају.
Стар је војно трула јаворина:
вјетар дува,јаворину љуља-
киша иде,јаворина труне.
Млад је војно ружа напупила:
вјетар дува,ружа се развија-
а од кише бива веселија-
сунце сија,она руменија.

КАД ЈЕ ДРАГА НАДАЛЕКО

Свечер' сјала сјајна мјесечина,
обасјала зелену ливаду -
по њој пасу два господска коња,
чувала их два господичића:
бан Стијепо и капетан Јово.
Бан Стијепо Јову говорио:
Да мој брате сјајне мјесечине !
Благо,брате,ономе јунаку
кога није на далеку драга !
А моја је драга на далеку,
иструну ми јаглук и марама:
у марами грожђе односећи,
а јаглуком сузе отирући -
са мојом се драгом растајући.
Ал' говори Јово капетане:
И моја је драга на далеку,
ал' кад мени на ум падне драга,
ја не гледам тавној ноћи доба,
нит' мој коњиц мутној води брода-
путем идем,за њим праха нема-
воду газим,за њим брчка нема !
_____________________________
E,ima još za analizu,no Pauzi neumitnog kraja dođe.
D)
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 13:18 20.07.2009

Re: ни на́там ни на́вам

А за бегáње имаш батéрије!

i ja tako pamtim
marco_de.manccini marco_de.manccini 15:25 20.07.2009

Re: ни на́там ни на́вам

Аууу, сад ћу да вас банујем обе. Какве бре батерије, радња Мадам Батерфлај се одвија око 1904. Није тад било батерија.
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:01 20.07.2009

Re: изворна поетика (из Ж. <))

ал' кад мени на ум падне драга, ја не гледам тавној ноћи доба,
нит' мој коњиц мутној води брода-
путем идем,за њим праха нема-
воду газим,за њим брчка нема !

много лепо.
marta l marta l 12:29 20.07.2009

SBOHO ...rec mi tekna i jos neke uspomene

e, na baterflajku uvek zasuzim, al' onako dusevno , a sad pade smejanje do suza....

Moja baka, koja je govorila dijalektom svajcarskih pansionata i upotrebljavala reci kao klajdershtok, portvish, shrajbtish, bila je vlasnik svih godisnjih karata za pozorista i onomad mi je, u pauzi madambeterflaj u Narodnom pozoristu, dok sam se ja vrtela pred ogledalima na drugoj galeriji, drzala vakelu o ljubavi i glupostima, o naivnim devojkama, o necemu sto se desi ocas posla, a ne pere ga ni Sava ni Dunav i sto je najgore, desava se i u boljim kucama...
nista je nisam razumela, al' mi se glokn suknja sjajno vrtela
eto, mi tekna posle tvoje price...
bravo Marko
(Njanja ukidaj mu televiziju nedeljom i kod kuce.....mora da pise drugu lekciju torlackog
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 13:17 20.07.2009

Re: SBOHO ...rec mi tekna i jos neke uspomene

(Njanja ukidaj mu televiziju nedeljom i kod kuce.....mora da pise drugu lekciju torlackog

Razumem!
pa kude si bre marto?
stari92 stari92 13:33 20.07.2009

O(do)pera mo(je)g Mi filingsa:

Ero s onaj/oga svijeta
Al' ,dugopisateljsko,te Me mrza stišće.
Ima i tog'.
O,da nema,valjalo ne bi.
Uzgred,cilj je svrha svakog (svrsishodnog) puta.
#
marta l marta l 13:45 20.07.2009

Re: SBOHO ...rec mi tekna i jos neke uspomene

pa kude si bre marto?

cek da se osvrnem....uh, nazalost opet OVDE....a posle TxAMO bila malo OVAMO, pa onda TAMO gde treba, poslom, pa opet morala OVAMO, pa opet TAMO gde treba al' uzivancije radi, a izmedju TAMO-VAMO na kratko...
da li ti se cini da me drma jetlag
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 14:08 20.07.2009

Re: SBOHO ...rec mi tekna i jos neke uspom

da li ti se cini da me drma jetlag

na ovoj slici licis ko da te drmnuo jetlag priti bed!
marta l marta l 14:18 20.07.2009

Re: SBOHO ...rec mi tekna i jos neke uspom

priti bed indid, da mi sve svoni u usima.....hehe, to ja smirujem savest zato sto sam na blogu umesto u inboxu ( a tamo poruka par stotinica, ko kineza u meku)
marco_de.manccini marco_de.manccini 15:33 20.07.2009

Re: SBOHO ...rec mi tekna i jos neke uspomene

drzala vakelu o ljubavi i glupostima, o naivnim devojkama, ...

Мени се веома допало у животу што девојке не слушају пажљиво своје бабе.
marta l marta l 16:13 20.07.2009

Re: SBOHO ...rec mi tekna i jos neke uspomene

Мени се веома допало у животу што девојке не слушају пажљиво своје бабе.

mislis, dopalo ti se sto ne poslusaju
marco_de.manccini marco_de.manccini 21:47 20.07.2009

Re: SBOHO ...rec mi tekna i jos neke uspomene

то, и још што им се сукње сјајно врте.
Bojan Budimac Bojan Budimac 21:35 20.07.2009

Dragoljub kaže...

напиши тамо код манцинија да реч sрмни у баш слободном преводу значи одјекује,као sвоно што sвони а не звони.у дубоку ноћ кад се нађеш код неке велике реке,ал у дивљину неку,онда се чује тај звук--sрмни
marco_de.manccini marco_de.manccini 21:51 20.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Фала, Драгољубе и Будимче.

Едит: обрисао мутна сећања и нагађања.
mariopan mariopan 22:12 20.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Kada sam videla naslov bloga nisam mogla ni sa cim da ga povezem, tek onda vidim

Citala sam sa uzivanjem i na preskoke , jer sam se toliko smejala da odjednom nisam ni mogla da procitam, suze udarale na oci uz svaku recenicu Onda neke posebno lepe delove citala nekoliko puta. Mogu reci da sam razumela dosta.

A tek posle citanja recnika manje poznatih reci i pojmova , bolje razumem i komsinicu koja ovde zivi sigurno 50 godina udata za Lalu a jos tako govori Nju niko ziv nije razumeo dugo dugo, sad je pocela da ubacuje i koju Lalinsku rec pa smo se nekako snasli, odsad cu biti ekspert za prevod samo mi ovaj tekst mora biti pri ruci.

Pozdrav

marco_de.manccini marco_de.manccini 23:14 20.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Да, признајем, хтео сам да засмејем. Али, ипак, хтео сам и да, кроз смех, пробам да подсетим на богатство и експресивност дијалекта моје бабе. Неки људи се стиде дијалеката својих предака. Ретко шта је глупље од тога.
shumska shumska 23:55 20.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

a be batke Marco, ovo je ne - ve -ro - va - tno! meni je ovo potpuna nepoznanica, otud i uživanje u ovakvom jeziku...baš druga dimenzija.
da je još i Dragoljub tu, pa da ste krenuli u nizu da vezete...meni je lepo kad neko svojim jezikom govori, čuvajući ga tako i negujući...
p.s. mašem Njanji
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 00:17 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

p.s. mašem Njanji

mašem i ja!
samo za mahanje imam vremena. šta ćeš neko radi neko faća zjale
ecce-florian ecce-florian 00:49 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

marco_de.manccini marco_de.manccini 00:51 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

meni je lepo kad neko svojim jezikom govori,

Нисам сигуран који је мој језик, јер сам на улици причао једно, у школи друго, код бабе треће, код куће и једно и друго и треће, ... све слично, ту негде, али довољно да ме трајно помете.
crossover crossover 01:03 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

marco_de.manccini
Неки људи се стиде дијалеката својих предака. Ретко шта је глупље од тога.

Потписујем. Само се будале стиде својих предака. Свет и јесте леп баш зато што је разнолик.
Кад се Rowwen Hèze не стиде свог Лимбуршког дијалекта, што би се ми стидели својих.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 01:57 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

dobro ja se izvinjavam ako može jedno pitanjce da vi turim? može?
ok - a kude je naš Dragoljub?
Oj Dragoljube javi se bre, što šalješ poruke po raznim čovecima? Jesi li u nekom zarobljeništvu? Hmmm a čitaš blog????
shumska shumska 02:40 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

da, baš tako. moj otac je na primer detinjstvo i dečaštvo proveo u Gračacu i Gospiću i iako je kasnije napustio te krajeve, nikada, sve do smrti nije prestajao da govori ijekavicom. ali onom nekako neprimetnom, čistom ako tako smem reći, oslobodjenom tvrdjeg akcenta - tako da su ga "odavale" tek one reči kao mlijeko ili bijelo...
p.s. sad čim naletim na Crossovera na blogu, setim se kako je na onom jednom blogu označen kao stari i osvedočeni "pripadnik" KOS-a (čime se navodno ponosi i u svom niku, po nosiocima te teorije (?!)) i počnem da se cerekam, podetinjim načisto (sori Cross, ali zar nije komično)
crossover crossover 08:19 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Ма пусти, за шта су ме све оптуживали... ни сам себи више не верујем.
Сваки пут кад устанем ујутро, трчим пред огледало да видим да немам можда ожиљак од шапке.
Bojan Budimac Bojan Budimac 11:58 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Ма пусти, за шта су ме све оптуживали... ни сам себи више не верујем.
Сваки пут кад устанем ујутро, трчим пред огледало да видим да немам можда ожиљак од шапке.

Vi'š ti si u prednosti u odnosu na mene, bar znaš za nošenje kakvog glavopokrivala te optužuju (pa još možeš da proveriš ima l' tragova). Kako ja da proverim? Da li ovakve kape ostavljaju vidljive tragove?

marco_de.manccini marco_de.manccini 12:12 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

А бре плаћеници, ви сте сви мале маце.

Један бивжи Директор CIA је био руководиоц моје мале орагнизације, а други бивши Директор CIA се и дан данас појављује ту и тамо и, формално гледано, мислим да ми је још увек колега. Које су функције заузимали после CIA нећу ни да кажем, раскринкаћете ме.
crossover crossover 12:29 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Bojan Budimac
Vi'š ti si u prednosti u odnosu na mene, bar znaš za nošenje kakvog glavopokrivala te optužuju (pa još možeš da proveriš ima l' tragova). Kako ja da proverim? Da li ovakve kape ostavljaju vidljive tragove?

Хе, хе... Будимац кагебеовац. ’Оће то од неке дасковаче.
Па сад, како да ти кажем, може да остави трагове ако се лиња капа. Остају длаке у ушима. А опште је познато да се кагебеовци најлакше препознају по длакавим ушима.
NNN NNN 15:26 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Баш кад сам читао читао текст, мислио сам на Драгољуба (како би ово исто и он лепо описао, али марцова баба је била још неписменија и од њега ).

(Морава) sрмни смо поминјали у песми (а значи: жубори, хучи, уствари значи баш онако исто како и звучи - sрмни).

А кад се већ курчим (а знам "јужњачки" као неко ко је прошао поред јужњака), верујем да не би било погрешно ни да си уместо подлибоки, написао подлбоки (тзв. "дуго л" ).

Велики поздрав за Драгољуба.
mirelarado mirelarado 15:44 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

А кад се већ курчим (а знам "јужњачки" као неко ко је прошао поред јужњака), верујем да не би било погрешно ни да си уместо подлибоки, написао подлбоки (тзв. "дуго л" ).


Требало би да се уведу неколике графеме за означавање муклих полувокала... Миссс'им: је л' ово фонетско писмо, ил' није?
omega68 omega68 15:52 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

da vi turim? može?

Alo , moderacijo!
Mislim .... Njanjo,..... ajde Marko....ali,
MISLIM, STVARNO...!
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:20 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

мука тура, а невоља гура.
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:28 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

А кад се већ курчим (а знам "јужњачки" као неко ко је прошао поред јужњака), верујем да не би било погрешно ни да си уместо подлибоки, написао подлбоки (тзв. "дуго л" )

Не би било погрешно, али ту погрешног и не може бити, јер стандарда нема свакако, али моја баба никад не би рекла ”подлбоки”. увек је ”подлибоки”. С друге стране, рекла би ”не клни” за ”не куни”. Ал не знам да ли се то зове дуго л.
NNN NNN 20:27 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Ма, не знам ни ја, него измишљам
(А длбок сам чуо кад сам прошао поред јужњака )

Неспорно је да нам је јако драго што сте нам открили још један бисер из ниске ваших талената
ecce-florian ecce-florian 22:06 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

dobro ja se izvinjavam ako može jedno pitanjce da vi turim? može?
ok - a kude je naš Dragoljub?

koja hipokrizija kod ovog bračnog para,ccccc
i licemerje. Nanja se kao pita posle svega
a za sve je kriv Marco i naočari
Da i Marco nije turio blok o Santanu a da je Dragoljub meto naoćari kad je kačio komentar , shvatio bi da je na pogrešnom blogu.Vido čovek sliku gitariste , to mora da je to i ode sve do djavola.
Ovako ništa. Sad će imati vremena da sluša više muziku.
30 dana i nije nešto
ps
ako autor komentara na istom mestu o mazohizmu čitalaca želi da ga ponovi ovde(jer kolko vidim nema ga na mestu gde je postavljen) molim ga da ga uz dozvolu domaćina reprizira kako bi upotpunio moju kolekciju best komentara ever na blogu.Ime autora komentara ne bi da pominjem da ga ne bi izložio neprijatnostima ukoliko ne želi da udovolji ovoj mojoj molbi. Video sam ga da se švrćak ovuda pa reko da lepo zamolim
Zahvalan florijan
marco_de.manccini marco_de.manccini 23:33 21.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

a za sve je kriv Marco

Еее, која манипулација, прво ””крив си”, а осле ”а може ли дозвола домаћина”. Ма може бре, све може, кад није могло.

(Само ја дефинитивно не знам ништа, не знам ко је Драгољуба љутио и кога је он, а можда и нема смисла да што год је било развлачимо кад он није ту. Немам појма, нисам паметан. Мислим да се јавио оним коментаром преко Будимца само да би нас поздравио све, а не да би скренуо пажњу на себе).
ecce-florian ecce-florian 00:01 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Ma mladost , ludost.
ne stanuje ovde više
marco_de.manccini marco_de.manccini 00:49 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Ауу, сад видим да нема Драгољуба на списку чланова. Нисам ни профил нигде нашао, ни блогове што је писао. Не допада ми се ово уопште. Уопште!
NNN NNN 01:22 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

видим да нема Драгољуба на списку чланова. Нисам ни профил нигде нашао, ни блогове што је писао.
Za početak...a tekstovi su mu uglavnom kod Unfa.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 01:28 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Е, бе, што си ме забринуо, Марко! Како то да нема Селимировог сина!!!

Сад ми је лакше, данке ННН. А све нешто мислим да с Будимцем пије пиво у Подруму...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana