Eksperimenti u blogovanju| Muzika| Zabava

Mada Ebemtefraj

marco_de.manccini RSS / 19.07.2009. u 16:25


Ovaj tekst je inspirisan mojim interesom za operu, mojoj uspomeni na babu, sećanjem na jedan vic, i skorašnjim diskusijama na blogu o tome kada i zašto neki dijalekt postaje jezik. Za lingvistiku i srodne nauke ja sam potpuna neznalica. Meni je samo sve ovo veoma zabavno. Poznavaoci opere, molim vas ne popravljajte mi greške u libretu, ovo je samo moguće vidjenje istog. Poznavaoci torlačkih dijalekata, takodje vas molim da mi ne popravljate greške, ovo je dijalekt moje babe, onako (nesavršeno) kako ga pamtim. Ona je, slično kao Kronkajt ali mnogo pre njega, volela da završi svaku priču sa “i takoj i toj bidna”. 

* * *  

Probao sam da dodam akcente gde mislim da je trebalo (ponekad su verovatno završili i na pogrešnom mestu). Rečnik manje poznatih reči i izraza je na kraju. Nisam insistirao na kompletnosti. Uostalom, tekst je na srpskom, zar ne? 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Мада Ебемтефрај 

Е да знаеш, б’ш иче́ра се врати́ од Ита́лију, беше по некоју ра́боту, не е ни важно с’га, да не ти
одузи́мам много време, важно успут отидо́ да се изди́зам малко културно у тија њини чувени 
Мила́нски Скале, да виду и тој чудо. Погоди́ се опера с’с сексиља́во име - Мада Ебемтефрај, и рекна́ си е овој мора да е добро, ќе гу гледам, сигурно нема да зажалу паре. 

* * * (Прв чин)
 
На сам почетак почна́сва да обила́зав около некоју куќу и да гу загли́ђав ед’н Јапанац, Ђоро му имеше, и ед’н а́мерички офици́р Пинкретон, а попосле се појави́ и Ту́пави, а́мерички конзул. Да се разбе́ремо, немам ја ништо против а́мерички конзули, давав ми визе без пробле́м увек к’д ги питам, ама тако́ј се чове́к прези́вља, што да му рабо́ту. А куќа, јапа́нска, без врску, да ти ебу куќу у коју се зи́дишта поме́рав. Малко се бе посагла́м оно́диш сас жену и оста́неш без куќу. После искочи́ дека Ђоро и Пинкретон бесва договорени да правив свадбу тамо. 

И свадба ваљда како свадба, дагае́бу, на́там - на́вам, како си веќ идев тија аде́ти и церемо́није тамо по Јапaн, све беше у реду, снашка убава, тај Мада Ебемтефрај, сирома́шка ама од добру куќу, види се, а младоже́ња тој официрче Пинкретон. Она доне́ла и нешто малко мираз, мара́мице и друге ситничке, ама и нешто у некакву кутијку, што после ќе се испоста́ви дек је кратак мач што боље да не га е ни донаса́ла. Терасва еде́ње, пие́ње, наздравља́ње, закача́ње, к’д одједанпу́да, дојде́ ед’н деда, дагае́бу, и растера́ ги сви за мину́т, разгалами́ше се нешто и отидо́ше си сви Јапанци, заеба́ше гу свадбу. Зашто́ беше деда толко љут, ја тој не зна́м, ебу́лига, ама најверова́тно не је бија викан у сватови па зато́ј. С’с некои људи се нема разбира́чка, наљу́тив се и од помали ра́боте. Поне́кад и од ич ништо. 

Остана́сва сами и туј Мада Ебемтефрај малко рова́, а ов’ј њојан му́доња у тесне гаќе, уместо едн’к да гу грабне за полови́ну и да гу цуне и да гу уте́ши, а богами и да гу окре́не малко, па само што се зема́ва нели, треба́ло би да биде Ебемтефрај од с’г па нада́ље, па жена́чка е за тој, а он почна́ и он нешто без врску, цуц-муц, ни на́там ни на́вам. Али добро, коначно му дотекна́, дагае́бу, па почна́ да се мува такој по́блиско около њума, и да гу фаќка тако́ј пома́лко, ама она се одједанпу́да и́зџипи и отна́ му се од руке, па мораше још малко да се потруди и туј петља́сва некои при́каске около пеперу́тке, скимнува́ва звезде, и коначно гу оправи́сва работу и појдо́сва у спалну собу. И такој и тој бидна. 

* * * (Друг чин, прв дел)

Кад почна́сва поново, нема га нигде Пинкретона, уте́кја изгледа. Мада Ебемтефрај малко поново рова́, па се испокара́ с’с другачку ву, Сузукита, дагуе́бу, изгледа нешто беше около паре, па се мири́сва, па плакасва обе заједно, па чини́сва лав, и малко ми и веќ досади све тој, него за среќу појави се а́мерички конзул. 

Он ву вика Мада Ебемтефрај, а она му вика абре Тупави, запа́мти веќ, не од ње́кња, ја сам за тебе Мада Пинкретон. 

Туј ми се малко измеша́сва работе и не се сеќам баш најбоље, Тупави вади́ некоји хартије да ву чита, изгле́да бесва некои непла́тени рачуни, Пинкретона га нешто спомиња́сва, све се ваљда још увек води на њего́во име, дагае́бу, и едно време појави се с’с Ђорета некој позама́шан богата́ш Јамадоро, такој сас подлибоки џепови изгледа. Изгледа беше работа да ву га опро́сти дуг за онија рачу́ни, али наравно уз одговарајуќу Мада Ебемтефрај надокнаду. Она врда́ малко, моли́, нуди́ ги чај, раки́ју, што не, вади́ га дете и покажува́ да ги оме́кша малка и да ву се смилу́јев, и све такој мазно док не ги сасвим потресе́ људи и расплака́ и Јамадору и Тупавога, а после к’д они си отиде́сва она кибри́т љута па извади́ он’ј мач од мира́з што га беше покажува́ла па фати́ да га мава Ђорета по куќу, зашто́ ву га дове́ја Јамадору, а Ђоре бега како за́јац, а она по њега, па и мајку и шајку. Сигурно падна́ и некое ”да ти се по́серу б’ш у гли́тало” и што све веќ иде уз тој. 

Смири́сва се малко работе после, избега́ Ђоро, фати́ света, и учина́ ми се дека га споми́њав и Абрахама Линколна туј нешто около довађа́ње на Пинкретона, значи не е утекја, човек бија на пут, на службу, ама ви́кам си не е могуќе толко да е напредува́ја, дагае́бу, за тој време, ама к’д видо́ колко цвеќе изна́сав и ту́рав свугде по собе виду дека нема шала, добро сам разбра́ја, истин ќе довађа и Линколн с’с оног мудоњу. Мада Ебемтефрај алува́ по куќу цел ноќ да не заспи́је да ги саче́ка гости и туј и такој, чека́јќе ги, и тој бидна. 

* * * (Друг чин, друг дел)

На́сабајле стана́ Сузика, с’лнце још ни на први остен не е дошло, а Мада Ебемтефрај не мога́ више да издржи па заспа́. И б’ш т’г к’д легна́ ете ти ги Тупави и Пинкретон на врата, ш’пкав да не гу пробудив младу. К’д погле́дне Сузика на балко́н а тамо нема га Линколн него само жена му. Е да видите тој разочаре́ње, падна́ на коле́на од муку, расплака́ се, натужи́ се ваљда дек Мада Ебемтефрај толко се спре́ма жена и што га́ цвеќе по куќу стави́ и радува́ се да га види Линколна а оно ништо работа. 

А кад остана́сва насамо Пинкретон му даде́ паре на Тупавога да га разду́жи дуг около рачуни, не е шала ађутант на Линколна е бидна́ја, има с’га паре, све ќе биде у реду. Малко незгодно што му гу Линколн натовари́ своју госпођу б’ш с’га к’д треба да се види сас своју жену после толичко године, па сви морав да гу обила́зав и угоду́јев ву, ама и тој ќе пројде, та што не е прошло? Туј се малко расплака́ Пинкретон од туј муку па отиде́ по некоју работу, мислу назад на брод да ги доне́се куфери на Линконову госпођу или такој нешто. 

Пробуди́ ли се сама или гу викна́сва, ебу́лига, важно Мада Ебемтефрај се појави́ доле сани́та и едн’к гу разбра́ работу дек госпођа Линколн ќе ву биде само на терет туј по куќу и ќе му одузи́ма време на мужа и скара́сва се жене још од прво видува́ње. 

И туј Мада Ебемтефрај отиде́ од ина́т пред Будино то́темче, извади́ га онај мач па почна́ да бае и да врља маги́је на онуј Американку. Оној њојино дете́нце се појави, разбуди́ло се и оно, и она батали́ маги́је и реши́ да се пои́гра сас дете док не му дојде татко да га види по првњи пу́да. Врза́ му очи да играв жму́чку, зема́ га мач сас себе да га ди́гне да не се повреди дете и отиде́ поза́ завесу да се скрије. И што бидна, за несреќу, да му ебу чудо, подсопна́ ли се од нешто там у т’мни́ну, о туго бошке, и падна́ са све завесу туј до дете и с’с мач пробо́дена, с’с задњу силу гушна́ га дете и б’ш т’га се врати́ Пинкретон сас куфери и гу призива по куќу. 

Мене ми се крв заледи́ у жиле, срчка ќе ме уда́реше, да му ебу све, па све бидна потаман и видеше се на још поарно, ете он се врна́ од пут, дуг га отплати́сва, дете здраво право, умиљатко, … да ти ебу и так’в мира́з, куде се уна́са мач у куќу за време на свадбу, па тој се одма виде́ дек је неве́ла.  

* * * 

Него ја те забави́, оста́ни ми с’с здравје, ќе се чујемо у торник, ја још ото́чке требаше да биду на едно место. 

* * * 

И такој и тој бидна. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Речник мање познатих речи и израза

адет = обичај
алује = ради свашта (може да значи и ”ради свашта и ништа”, ”ради ситне послове”)
бесва = били су (постоји и варијанта бева; слично је и се другим глаголима, дојдесва = дојдева)
врна = вратио (друго значење је ”киша је падала”)
дотекна ми = сетио сам се 
глитало = (предпостављам да је ово место где се спајају једњак и усна шупљина или сам једњак; а можда је и само уста; или само једњак) 
гушна = загрли 
едн’к = одмах
женачка = женидба
жмучка = жмурке
забави = задржа 
закачање = задиркивање
изџипи = скочи 
имеше = (израз ”му имеше” значи ”звао се”)
испокара = посвађа
ичера = јуче 
кибрит = шибица (дакле израз ”кибрит љута” треба схватити као ”љута као ватра”; турцизам)
лав = разговор
мава = јури
мазно = глатко (у датом контексту ”низ длаку”)
насабајле = ујутро (турцизам)
невела = нешто што се не сме (из сујеверја) или није лепо (из обазривости) урадити
њекња = пре неки дан (најчешће значи нешто између прекјуче и недељу дана)
њојан = њен
остен = ово је нека мера за време коју никад нисам разумео (баба ми је говорила ”ајде стануј, с’лнце на два остена”)
оточке = малопре 
пеперутке = лептири
подсопна = саплете 
поарно = боље (арно = добро)
поза = иза
посаглам = боље (саглам = добро, квалитетно)
прикаске = приче 
разбирачка = разумевање
рове = плаче, нариче
с’га = сада
скимнује = скида
т’га = тада
т’мнина = тама, тмина
толичко = толико 
торник = уторак
утекја = побегао
фати света = оде бестрага 
фаќка = пипка (сексуална конотација)
цуне = пољуби
шајка = ексер (израз ”и мајку и шајку” треба схватити као ”све по списку”)
ш’пкав = шапућу 
што га = што је много (додуше, у завосносто од акцента, значи и ”што га”)Komentari (240)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

marco_de.manccini marco_de.manccini 01:46 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Е, ал’ знам да тражим. Ок, расчистиће ми се једног дана, ваљда, кад порастем.
mirelarado mirelarado 16:03 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Ипак је чудно што га нема у листи чланова...
ecce-florian ecce-florian 16:23 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Ипак је чудно што га нема у листи чланова...

šta je tu čudno
novum
novo novo
u disklajmeru
privremeno će se na trideset dana brisati iz članstva članovi koji blek medžik vip članicama ukažu na problem peruti i parazita u glavi
odluku će izvršiti dežurni dodovi
Kurzivom izdvojen i označen Dragoljubov izraz


sve bilo je muzika
mirelarado mirelarado 17:07 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Сад разумем, нисам пазила на часу... То ми се стално дешава. Ecce Florian, grazie.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 17:20 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

mirelarado
Сад разумем, нисам пазила на часу... То ми се стално дешава. Ecce Florian, grazie.

blago tebi ja i dalje nista ne razumem.
mirelarado mirelarado 17:29 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

njanja_de.manccini

blago tebi ja i dalje nista ne razumem.


Па привремени бан - 30 дана.
ecce-florian ecce-florian 17:32 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Ecce Florian, grazie.


sve bilo je muzika
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 17:37 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Па привремени бан - 30 дана.

pa taj deo sam razumela al nemam pojma zasto. al sto kaze marco kad porastem samo ce mi se kasti
mirelarado mirelarado 17:53 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

То не можемо знати, кад нисмо пратиле фабулу радње...
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 19:05 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Situacija je obrisana. Dragoljub je napsovao jednog, dobio ovacije od mase, a ban od moderacije.
ecce-florian ecce-florian 19:24 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...


Situacija je obrisana. Dragoljub je napsovao jednog, dobio ovacije od mase, a ban od moderacije.

Kako je teren u celosti asaniran daj bre bar kojeg.
Unfuckable Unfuckable 19:32 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

mislim da je to onaj sa zanimljivim WWII nickom u pitanju, ako je bitno
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 19:40 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Kod Milićke, post o Srebrenici, ali, k'o što kažeš, asanacija je bila temeljna.
ecce-florian ecce-florian 20:00 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

mislim da je to onaj

hvala
Kod Milićke, post o Srebrenici

jbt a ja sve vreme mislio da je o Santani
Vredelo bi se možda vratiti i pažljivo pročitati pa i po cenu psihosomatskih tegoba
Žao mi onog komentara o mazohizmu čitatelja bloga. Kad bi samo znao zašto je i taj obrisan.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 20:07 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

dobro znaci imam domaci - sama sam trazila, ko mi je kriv!
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 20:07 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Vredelo bi se možda vratiti i pažljivo pročitati pa i po cenu psihosomatskih tegoba

Hmmm, neee znaaam, ecce...
Žao mi onog komentara o mazohizmu čitatelja bloga. Kad bi samo znao zašto je i taj obrisan.

Sad ja ne znam o čemu ti pričaš
Unfuckable Unfuckable 20:12 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

pa mislim da nije toliko bitno na čijem se blogu to desilo, jednostavno je došlo do konfrontacije i palo je malo težih reči a onda je reagovao ko već treba da reaguje i to je to.
mirelarado mirelarado 20:20 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

После провере живнуле су ми закречене мождане вијуге - ипак сам видела пре асанације. Тешко је с оним ликовима пристојно разговарати...
ecce-florian ecce-florian 20:21 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Sad ja ne znam o čemu ti pričaš

Ma bio jedan komentar za anale , u mojoj listi za deset najboljih do sada pročitanih tipa ( prepričaću kad autor neće da ga kači) :
"Baš me pita žena što svoj mazohizam ne preusmerim sa čitanja ovog bloga na nešto konstruktivniji teren"

ali mnogo bolje napisan.
Moli se autor da ga reprizno okači ako prođe ovuda(domaćin dao dozvolu gore)
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 20:26 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Тешко је с оним ликовима пристојно разговарати...

Teško! Ja sam se prosto zaglavila kod jedog monstruoznog komentara koji je na kraju 21 preporuku imao.
"Baš me pita žena što svoj mazohizam ne preusmerim sa čitanja ovog bloga na nešto konstruktivniji teren"

To je Gera ili Alselone,nisam sigurna, al' je to skorije bilo.
Unfuckable Unfuckable 20:27 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

slažem se.
Svi imamo bolje i lošije faze i žute minute, prsne film ponekad, božemoj
mirelarado mirelarado 20:37 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

ecce-florian
Sad ja ne znam o čemu ti pričaš

Ma bio jedan komentar za anale , u mojoj listi za deset najboljih do sada pročitanih tipa ( prepričaću kad autor neće da ga kači) :
"Baš me pita žena što svoj mazohizam ne preusmerim sa čitanja ovog bloga na nešto konstruktivniji teren"
ali mnogo bolje napisan.
Moli se autor da ga reprizno okači ako prođe ovuda(domaćin dao dozvolu gore)


Је л' овај Герин?
:)))))
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 20:47 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Bravo, Mirela! :)))))))))))
NNN NNN 21:04 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Ako se ne varam Gera je Dragoljupčetov zema (tako da on ovaj tekst razume bez sabtajtla).
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 21:18 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

a bre ljudi pa gera ne zalazi u ove krajeve tako da samo moze da mi nagadjamo dal mu treba sabtajtl ili ne.
inace devojka njegova je moj idol!
i ja tako ponekad kazem al slab sam karakter.
marco_de.manccini marco_de.manccini 21:38 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Ипак је чудно што га нема у листи чланова...

Није, Мирела, овај део чудан уопште. То је стандарно, тако је софтвер нарихтан. Кад год је неко банован са свих блогова, односно са блога, нестаје са списка. Аутоматски се враћа на исти кад бан прође.

Колико ја видим ових дана, чудних детаља има, али није овај.

П.С. Модерацијо, не дирати ништа, ово није трол, дискутујемо да нам недостаје стручњак за торлачке дијалекте који је својим присуством и коментарима освежио многе блогове и допринео њиховој вредности (а на неким срањима и био једина светла тачка).
mirelarado mirelarado 21:51 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Није, Мирела, овај део чудан уопште.


Увидела сам, Марко, да нема места чуђењу. Била сам заборавила да постоји и то привремено бановање, а и некако не бих очекивала да ће међ' онаквим друштвом пострадати наш стручњак за торлачки...
ecce-florian ecce-florian 23:41 22.07.2009

Re: Dragoljub kaže...

Је л' овај Герин?
:)))))


daaaaaaa
Hvala neiymerno.
Malo sam pobrkao, letnja šema pa se pojavilo više blogova tipa ako ne znaš o čemu ćeš a ti opleti po....
i tu onda imamo stalne teme gde će se već neko nafatati. To ko one trake za muve ranije po kafanama uz obavezni ventilator metalni plafonski ventilator model Casablanca a ispod umesto Hemfrija kelner

već će neko da se nalepi
gera92 09:44 19.07.2009
Preporuči | Obavesti moderatora
Preporuka: 12
to sve pervertirano, jbt
#Link Replika: 0


Moja devojka: "Gero, a zasto svoj mazohizam sa citanja ne preusmeris na nesto drugo?"

(jutros, na relaciji radni sto - krevet)

Citiraj · Odgovori

šta bre da odgovorim
predlog krajnje konstruktivan
Ušo u best listu

pS
da Hvala Mirela
Unfuckable Unfuckable 01:28 24.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

Није, Мирела, овај део чудан уопште. То је стандарно, тако је софтвер нарихтан. Кад год је неко банован са свих блогова, односно са блога, нестаје са списка. Аутоматски се враћа на исти кад бан прође.

poneko i ne.
Recimo, kada odluči da ode ili zatraži da mu se nalog izbriše.
Nije Softver samo ..narihtan.
Ima nešto i u Ljudima
marco_de.manccini marco_de.manccini 01:37 24.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

Бре, Унфе, да не идемо у ситна цревца, тако је аутоматски нарихтано. Кад и ако хоће људи могу да промене ствари.
Unfuckable Unfuckable 02:06 24.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

jeste automaCki narihtano, ne sporim.
Al' ima i kad se Ljudi narihtaju, pa ti đaba softver, mislim...- tu ni hardver ne srihta.
marco_de.manccini marco_de.manccini 02:28 24.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

Па добро, кад баш волиш, ево да ти кажем шта ме збуњује код људског фактора.

На пример онај број, 30, није аутоматски. То је једно.

Друго, чини ми се да у дисклеимеру пише

”Korisnička imena koja su uvredljiva ili su usmerena protiv neke osobe ili grupe će biti izbrisana.”

Е сад, можда је и стварно неопходно да има мало провокативности и разноликости на блогу, па да се дозволи и свакојаким кловновима да дођу и да попљују мало наоколо, чисто да се види чега све има на свету, али ипак. Шта је следеће? htlr? srbnvrb? nzzcsrbrnc?

И најзад, кад такви новодошли кловнови-провокатори, сумњивих никова и порива, добију мало по њушци, не видим зашто би се ико превише узбуђивао. Обрише се шта се оцени да се мора обрисати и идемо даље.
Unfuckable Unfuckable 02:44 24.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

banovanje je banovanje, dešava se, bogo moj !
A - ljudi su ...čudo.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 03:04 24.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

e da ljudi su čudo, al kolko su deca čudo to nije normalno. znate li vi šta je reko mali manccini svojoj učiteljici plivanja:
you look so beautiful tonight, what have you done with your gorgeous hair?
ja umalo nisam pala u nesvest.
ima 5 godina.
učite malo od njega.
Unfuckable Unfuckable 03:09 24.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

what have you done with your gorgeous hair?

upamtiću ovo
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 03:15 24.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

ona shvatila kako treba pa se sva ozarila. da je meni neko matoriji reko what have you done with your (normally) gorgeous hair, ja bi skočila i rekla kako to misliš, zar sad ne valja, a obično je super. mislim šta da ti kažem puna sam potpitanja (ili poDpitanja). užas.
mirelarado mirelarado 03:53 24.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

you look so beautiful tonight, what have you done with your gorgeous hair?


Мали Де Манчини...
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 10:18 24.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

you look so beautiful tonight, what have you done with your gorgeous hair?

Kakav slatkiš!
omega68 omega68 15:19 24.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

you look so beautiful tonight, what have you done with your gorgeous hair?Мали Де Манчини...

Isti tata
Samo da za neku godinu ne ponudi ljubljenje stopala
ecce-florian ecce-florian 09:58 25.07.2009

Re: Dragoljub The Ljud

Е сад, можда је и стварно неопходно да има мало провокативности и разноликости на блогу, па да се дозволи и свакојаким кловновима да дођу и да попљују мало наоколо, чисто да се види чега све има на свету, али ипак.

ispravi tu grešku
imaš jedno v viška
pravilno bi trebalo da piše klonovima, zar ne (humanoidi-imaju neke od karakteristika ljudi)?
ja umalo nisam pala u nesvest.
ima 5 godina.
učite malo od njega

ma utičite vi, šta ja imam s tim.
Ajd da je učiteljica skijanja pa još nekako, al' ovo.
Jel bar dobio sertifikat da zna da pliva bez daljnjih dosadnih treninga?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana