Krivična dela u privredi i tužilačka istraga

Saša Radulović RSS / 24.07.2009. u 17:24

Naš krivični zakonik je neadekvatan kada se radi o krivičnim delima pribavljanja protivpravne koristi u privredi. Em je konfuzan, em ostavlja velike rupe. Pored toga, zaprećene kazne su blage i samim tim rokovi zastarevanja kratki. Kad tome još dodamo sistemsku nemogućnost tužilaštva da vodi istragu, izmakli smo ljudima koji treba da štite društvo od ovog raka koji ga izjeda, tlo pod nogama. Na današnjem dnevnom redu skupštine je predlog izmena i dopuna krivičnog zakonika.

Član 238. se tiče zloupotreba ovlašćenja u privredi i on sadrži sve tri karateristike ove oblasti krivičnog zakona: konfuzan, nepotpun i blag. Postoje poboljšanja u predloženim izmenama. Važna dopuna je da je za krivična dela iz člana 238. za imovinsku vrednost od preko 15 miliona dinara zaprećena kazna od do 12 godina zatvora čime se rok zastarevanja pomera na 15 godina.

Mnogo bi se moglo pisati o problemima iz prakse, o krivičnim delima iz današnje prakse koja su slabo pokrivena ovim ili drugim članovima. Od povezanih lica, do proboja pravne ličnosti, zloupotreba zakona o privrednim društvima, nepoštovanja zakona o platnom prometu, deviznom poslovanju ...

Prilažem objašnjenje o poreklu krivičnog dela Zloupotreba ovlašćenja u privredi, koje možda delimično objašnjava zašto ima takve karakteristike. To nikako ne objašnjava zašto do danas to nije promenjeno.

   Кривична дела против привреде су уведена у наше кривично законодавство Кривичним закоником ФНРЈ из 1951.године, а кривично дело Злоупотреба овлашћења у привреди сада предвиђено чланом 238. Кривичног законика, први пут се инкриминише Законом о изменама и допунама Кривичног законика, донетим 30.јуна 1959.године.

 Ово кривично дело је уведено након престанка административног управљања привредом, у условима друштвене својине и појава самоуправних друштвених односа и организација удруженог рада.

 У суштини, увођење ове инкриминације било је мотивисано жељом да се сузбију „друштвено-корисне малверзације", као неупоредиво мање друштвено опасно понашање у односу на кривично дело злоупотреба службеног положаја, с обзиром да је у привредном пословању у суштини долазило до „преливања" друштвене својине из једног правног субјекта у други, па је био интерес заштите друштвене својине од тачно набројаног, незаконитог и неправилног рада одговорних лица у привредним субјектима.

          Прописивање посебног кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди, праћено је и блажим санкционисањем оваквог противправног понашања у односу на кривично дело злоупотреба службеног положаја, као мање друштвено опасно кривично дело.


 Према тадашњем законском решењу, кривично дело Злоупотреба овлашћења у привреди из чл.231в Кривичног законика је извршено када одговорно лице у привредној организацији, које у намери прибављања противправне имовинске користи за привредну организацију у којој је запослено, за другу привредну или друштвену организацију или за политичко територијалну јединицу, ствара или држи недозвољене фондове у земљи или иностранству, или састављањем исправа неистините садржине, лажним билансима, проценама или инвентарисањем, или другим лажним приказивањем или прикривањем чињеница противправно прибавља од заједнице средства или средства којима располаже, користи противно њиховој намени или на други начин теже повреди овлашћења у погледу управљања друштвеном имовином.

          И у Кривичном закону Републике Србије из 1977. године, предвиђено је ово кривично дело, које се састојало о предузимању неких од алтернативно предвиђених радњи извршења од стране одговорног лица у организацији удруженог рада, која врши привредну делатност или другом друштвеном правном лицу које врши такву делатност, у намери прибављања противправне имовинске користи, за организацију удруженог рада, односно друштвено-правно лице у коме је запослено, за другу организацију или друштвено политичку заједницу, с тим што је законска новина била извршење још једног облика радње, а то је у вези са извршењем пореских обавеза или у вези са плаћањем других дажбина, ускраћивање средстава које представља јавни приход, док је као квалификовани облик овог дела, предвиђено особито тешки случај, у виду наступања штете великих размера.

 Изменама Кривичног закона Републике Србије од 03.12.1990.године, са почетком промена имовинско-правних односа и изједначавањем друштвене и приватне имовине, дошло је и до измена у формулацији овог кривичног дела, па уместо да кривично дело Злоупотреба овлашћења у привреди из чл.139. може да изврши само одговорно лице у организацији удруженог рада, које врши привредну делатност или другом друштвено-правном лицу који врши такву делатност и које у намери прибављања противправне имовинске користи за организацију удруженог рада, односно друго правно лице у коме је запослено, за другу организацију или друштвено-политичку заједницу предузима таксативно набројане радње у тачкама од 1 до 5, сада кривично дело може да изврши одговорно лице у предузећу или другој организацији у којој врши привредну делатност, без обзира на власничку структуру правног лица, које у намери прибављања противправне имовинске користи за организацију у којој је запослено, за другу организацију или територијалну јединицу, предузима радње које су и раније биле предвиђене у тачкама од 1 до 5 става 1 овог члана.

 Дакле, напуштањем концепта самоуправног социјализма, дошло је и до промена у бићу овог кривичног дела, па је у појам одговорног лица у смислу овог кривичног дела, укључен и оснивач приватног предузећа и друго одговорно лице у приватном предузећу.

 Актуални Кривични законик у чл.238. иде корак даље, па као извршиоца означава и предузетника.

Teško se oslobađamo istorije ovog krivičnog dela u našem društvu. Još uvek je slabo razumevanje razlike između zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe ovlašćenja u privredi. Kako je pre sve bilo društveno, i direktori preduzeća su imali službeni položaj. To danas više nije slučaj. Te je ostao nesklad između ova dva krivična dela. Više se ne dopunjuju već odnose na dve potpuno različite situacije. Neverovatno je da se Zloupotreba ovlašćenja u privredi odnosi na pribavljanje protivpravne koristi za pravno lice, a ne i za fizička lica, a kod zloupotrebe službenog položaja obratno.

I kakvog uopšte smisla ima razdvajati pribavljanje protivpravne koristi za fizičko lice, pravno lice u kome si zaposlen ili ovlašćeno lice i neko treće pravno lice u slučaju privatne svojine. Na drugom kraju svih tih pravnih lica su fizička lica. U sociijalizmu, dok je sve još bilo naše, da službeno lice opštine na primer pribavi korist pravnom licu je bilo normalno. Često i protivpravno kršeći važeće propise. Danas nije normalno, već kriminal. Da zaposleni u društvenom preduzeću malo zaobiđe propise, namesti bilanse, iil u dogovoru sa inspektorom nabudži nešto za saglasnost, što direktno pogoduje pravno lice u kome radi, jeste bilo protivzakonito, ali ne i neki veliki greh, pa se mnogo blaže sankcionisalo. A danas? Naš važeći krivinčni zakon je i dalje u ovim okvirima.

Članovi oko stečaja su potpuno neadekvatni. Nedostaju krivična dela iz svakodnevne prakese.Kazne za nesavestan rad u privrednom poslovanju su niske, a samim tim i rok zastarelosti, itd.

Sve ovo poziva na drugačije normiranje Krivičnog zakonika za ovu celu oblast i ozbiljan i javan rad na ovome.

Pitanje zastarevanja je pitanje pravne sigurnosti. U uređenim društvima, pravna sigurnost prevedena na razumljiv jezik znači da kada obavite neki pravni posao, znate da nakon izvesnog vremena, taj pravni posao više ne može biti doveden u pitanje. Međutim, ovo je za uređena društva. Za neuređena društva koja se uređuju odnosno koja su u tranziciji, pravna sigurnost mnogo više znači da kada sebi nezakonito pribavite neku imovinu, nakon izvestnog vremena, niko više ne može krivično da vas progoni. Sama činjenica da je po članu 238. do sada bila zaprećena kazna do 8 godina znači da je rok zastare bio 10 godina, što znači da se krivična dela počinjena pre 1999.godine više ne mogu procesuirati. Ona su sa te strane pravno sigurna.

Par reči o tužilačkoj istrazi. Bila je najavljivana, pa odgođena zbog nedostatka organizacionih kapaciteta, pa ... I onda je prestao razgovor o ovome. Mislim da je koncept istražnog sudije i istraga koju samostalno sprovodi policija, neadekvatno, posebno za privredni kriminal. Istraga mora da bude tužilačka. Tužilac, koji štiti javni interes, mora da ima sredstva istrage u svojim rukama da bi uspešno podizao optužnice i vodio sporove. Za neke akcije tužilaštva je potrebno sudsko odobrenje. Potrebni su stručnjaci koji dobro razumeju ekonomsku suštinu poslovnih "poteza", kompjuterska opremljenost, odlično razumevanja bankarstva, korporativnog organizovanja, spoljnotrgovinskog poslovanja, offshore kompanija, metode izbegavanja poreza ... Policija ih, čast izuzecima, nema.


Dokazati krivično delo u privredi nije laka stvar. I ne treba da bude. Posao dokazivanja krivice koje je na tužilaštvu i treba da bude težak. Poslati nekoga u zatvor je velika stvar. Ali barem tužilaštvu treba dati alat da mogu da rade svoj posao. Jasniji zakon, nezavisnost tužilaštva i tužilačka istraga su minimum. Inače smo kao društvo odgovorni za stanje u kome se nalazimo.

Moram da priznam da sam zakasio sa ovim tekstom. Tek sam pre par dana saznao da su izmene i dopune krivičnog zakona u skupštinskoj proceduri. Za javnu raspravu nisam čuo. Danas sam čuo da je danas na dnevnom redu za raspravu. Međutim, bolje ikad nego nikad. Možda u nekoj narednoj izmeni ako bude političke volje :)

 Komentari (24)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

sentinel26 sentinel26 17:41 24.07.2009

Istraga ?

Obrazloženje zašto istraga nije izmeštena iz sudova u tužilaštvo koje si ovdje naveo ne pije vodu.

Zanimljivo je da kažeš čije je to obrazloženje, tvoje ili nekoga iz vlasti ?

Usvajanje izmena Krivičnog zakonika je na spisku uslova za viznu liberalizaciju.

Pod uticajem EU Crna Gora je izvršila takvu izmenu i istraga izlazi iz sudijske nadležnosti i ubuduće će to biti posao tužilaštva.

Ja ne vjerujem da su tužioci u Srbiji nesposobniji, pa se država "plaši".

Ako primjetiš da su svi tužioci u VD statusu biće sve jasno.

Da li prvi put saznaješ da se neki važni zakoni usvajaju bez javne rasprave ili po hitnom postupku ?

Saša Radulović Saša Radulović 19:09 24.07.2009

Re: Istraga ?

Šta li ste samo hteli da kažete??? Imate li nešto o temi?
Na primer: da li mislite da Krivični zakon dobro regulisao pitanje privrednog kriminala? Ako nije, gde mislite da treba napraviti promenu? Da li mislite da je tužilačka istraga dobro rešenje? I tako to.
sentinel26 sentinel26 19:32 24.07.2009

Re: Istraga ?

Saša Radulović
Šta li ste samo hteli da kažete??? Imate li nešto o temi?
Na primer: da li mislite da Krivični zakon dobro regulisao pitanje privrednog kriminala? Ako nije, gde mislite da treba napraviti promenu? Da li mislite da je tužilačka istraga dobro rešenje? I tako to.

A da li ti misliš da je predlogom izmena i dopunama to zaista dobro "regulisano" ?
Na primjer:
Član 238. se tiče zloupotreba ovlašćenja u privredi i on sadrži sve tri karateristike ove oblasti krivičnog zakona: konfuzan, nepotpun i blag.
Ovo su riječi (boldirane ) nekog političara a ne stručnjaka za krivično pravo.
Kolika je starost ovog (člana ) zakonika ?

Kada si uspeo da napišeš ovakvu ocjenu bar si nas mogao udostojiti citata toga člana.
Postoje poboljšanja u predloženim izmenama. Važna dopuna je da je za krivična dela iz člana 238. za imovinsku vrednost od preko 15 miliona dinara zaprećena kazna od do 12 godina zatvora čime se rok zastarevanja pomera na 15 godina.
Baš bi bilo zanimljivo da vidimo tekst toga poboljšanja.

Visinu zaprećene kazne neću da komentarišem, ali pomjeranje roka zastarelosti na 15 godina jeste ordinarna glupost i nema veze sa sprečavanjem kriminala već sa nečim drugim.

Saša Radulović Saša Radulović 20:11 24.07.2009

Re: Istraga ?

Kao što napisah u tekstu, izmenama nije ništa značajno promenjeno u ovoj oblasti tako da je ova izmena zakona još jedna propuštena prilika.

U tekstu sam objasnio zašto mislim da je konfuzan, nepotpun i blag. Treba pročitati. Ako vas interesuje naravno. Ali ne vredi komentarisati bez da prvo pročitate.

Za tekst dopune zakona pođite na www.parlament.gov.rs. Tamo su svi predlozi zakona. Diskusija teksta članova nije predmet ovog bloga, niti bi bilo interesantno širem krugu čitalaca. Saznanje da postoji problem o čemu struka treba da diskutuje jeste. Javne diskusije nema.

Ordinarna glupost??? Rok zastarelosti vam određuje član 103 Krivičnog zakona. Tekst možete naći na istoj adresi parlamenta. Sama činjenica da je za neko krivično delo zaprećena zatvorska kazna do 12 godina za sobom povlači da je zastarelost tog krivičnog dela 15 godina.
sentinel26 sentinel26 19:00 24.07.2009

Ministarka pravde

Уводна реч министарке Маловић поводом сета закона из области кривичног права - 17. јул 2009. године

Министарка правде Снежана Маловић је у Скупштини Србије, која је данас започела са усвајањем сета кривичних закона, у уводној речи истакла да предложени закони уводе новине у кривчно законодавство које би требало да повећају ефикасност и унапреде рад правосудних органа. Усвајањем ових закона биће створен нормативни оквир за наставак реформе правосуђа, прецизирала је министарка Маловић.

Најзначајније решење у Предлогу закона о сарадњи с Међународним кривичним судом ,којим се уређује поступак међусобне сарадње, представља начело забране истовременог вођења поступка. То значи, навела је министарка да за иста кривична дела окривљени не може да одговара и пред домаћим и пред Међународним кривичним судом.

Министарка је истакла да се изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција прецизније одређују неопходни услови за оне који руководе заводима и службама у заводима, као и рад одређених служби у заводима.

PS. Boldiranja S.26
Изменама и допунама Закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала предвиђено је оснивање посебног одељења за издржавање казне за осуђене за организовани криминал и у ово одељење навела је Маловић, неће бити упућивани сви правоснажно осуђени за кривчна дела организованог криминала, већ само они осуђеници за које се утврди да представљају опасност односно да могу наставити криминалну делатност.

Министрака Маловић је рекла да се изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала проширује надлежност специјализованих државних органа за борбу против организованог криминала.

Изменама и допунама Законика о кривичном поступку, према речима министарке, уводи се институт споразума о признању кривице, као и обавеза другостепеног суда да одржи претрес и сам пресуди у случају када је већ једном укинуо првостепену пресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

Министарка је навела да се тужиоцу даје могућност да без сагласности суда одложии кривично гоњење за дела за која је запрећена казна до три године затвора, односно уз одобрење судског већа за дела за која је запрећено до пет година.

Предвиђено је да сведок сарадник после стицања тога статуса и даље буде окривљени у поступку и обухваћен пресудом, а да ће му изречена казна бити умањена за пола, рекла је министарка правде.

Министарка је навела да је предложеним изменама и допунама Кривичног законика предвиђено пооштравање казне за око трећину кривичних дела, међу којима су и силовање, обљуба над немоћним особама, децом, обљуба злоупотребом службеног положја, као и посредовање у проституцији.

Према њеним речима, убиство носиоца правосудне функције или полицијског службеника, и генерално, особа које обављају посао од јавног значаја, биће третирано као тешко убиство.

Министарка је нагласила да се уводи ново кривично дело којим ће се кажњавати недозвољено јавно коментарисање судских поступака и ометање правде. Изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма, по речима министарке, прецизирају се казнене одредбе за привредне преступе.

Уводна реч министарке правде, Снежане Маловић, може се преузети на web site-у министарства правде
(http://www.mpravde.sr.gov.yu/).
GajaR GajaR 21:26 24.07.2009

IL JE ČAVKA IL JE PREDPOSTAVKASlažem se sa kolegom Radulovićem, da su krivična dela u privredi uzela nezavidnog maha.
Evo jednog primera, sa kojim ja ovih dana pokušavam da se izborim:
Iz moje kancelarije ne izbivaju otpušteni radnici jednog bivšeg društvenog preduzeća. Gladni su, plate nisu primili više meseci, a novi gazda je otkupio njihovo preduzeće na javnoj aukciji pretprošle godine. Trebao je da organizuje proces proizvodnje...da ožvivi firmu...ali ništa od toga. Radnici su bez posleni i bez plate, i pre godinu dana počinju sa štrajkom. Evo, sada, posle godinu dana, svi štrajkači su polako dobijali otkaz, te više ih nema u firmi.
Pokrenuo sam spor za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu, i nedavno su svi vraćeni na posao, i na kolektivnom su GO za prošlu godinu. Traže GO i za ovu godinu, ali gazda neda, i tera ih da 8 sati dnevno sede u zagužljivim prostorijama...a posla nema. Čist mobing!!!
Gazda je ovo veliko GP kupio jevtino, i uskoro očekujemo da će početi da rasprodaje imovinu, čija je vrednost velika.
Sa komisijom za procenu vrednosti imovine napravio je dil da se imovina proceni smešno niosko što potvrđuje i ovaj fragment iz izvešzaja kojei je dala jedna poznata revizorska kuća. Razume se da smo imena firme i revizorske kuće morali da prekrečimo...

Osnov za mišljenje sa rezervom

Obelodanjeno je u Napomeni II.1. da GP XXXX AD BEOGRAD u poslovnim knigama i finansijskim
izveštajima ima iskazane građevinske objekte potcenjene vrednosti kao i veći deo opreme i postrojenja
koji je otpisan a isti je u upotrebi. Procena je rađena od strane tima zaposlenih u Privrednom društvu.
Kako je stavom 32. MRS 16 propisano da se fer vrednost zemljišta i zgrada utvrđuje procenom koju
vrše stručno osposobljeni procenjivači, tako je Privredno društvo prilikom utvrđivanja fer vrednosti dela
svoje stalne imovine postupilo suprotno navedenom. Procenjene vrednosti građevinskih objekata su
potcenjene. U okviru postrojenja i opreme nakon procene izvršene od strane stručne komisije
Privrednog društva, iskazan je veći broj sredstava čija je sadašnja vrednost nula što nije u skladu sa
zahtevima MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Ovako nerealno iskazane vrednosti imaju za
posledicu nerealno iskazanu imovinu, nerealno obračunatu amortizaciju a samim tim i nerealno iskazan
rezultat poslovanja. Nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos korekcije u finansijskim izveštajima po
osnovu procenjenih vrednosti kao i procenjenog korisnog veka trajanja opreme i postrojenja.
Obelodanjeno je u Napomeni II.2. da GP XXXX AD BEOGRAD nije vrednovao svoje učešće u kapitalu
YYYY banke a.d., Beograd po poštenoj vrednosti na dan 31.12.2007. godine čime je potcenilo
predmetno učešće i revalorizacione rezerve u iznosu od RSD 11.111.111. hiljada.


Čovek, koji je za sitne pare otkupio veliko preduzeće i koji bezdušno maltretira radnike, uskoro će postati veoma bogat, a ja trljam glavu šta da radim sa famoznim članom 238 KZ RS ... i kako da efektivno pomognem očajnim ljudima...

Saša Radulović Saša Radulović 11:06 25.07.2009

Re: IL JE ČAVKA IL JE PREDPOSTAVKA

Iz ovoga što ste napisali proizilazi:
- da preduzeće ima veliku imovinu
- da ima velike dugove
- da ne obavlja delatnost već duže vremena
- da je mnogo više vredno mrtvo nego živo
- da vlasnik ignoriše i prava poverilaca, u ovom slučaju radnika, i prava manjinskih akcionara, opet radnika

Pored krivične prijave na čiju obradu ćete čekati, u ovakvoj situaciju najbolje rešenje je pokretanje stečaja. Iz mnogo razloga, taj zakon poveriocima, a u slučaju velike imovine i malim akcionarima, daje najbolju zaštitu i ekspresan način zaštite svojih prava.
Tibor Jóna Tibor Jóna 00:18 25.07.2009

In medias res!

Naš krivični zakonik je neadekvatan kada se radi o krivičnim delima pribavljanja protivpravne koristi u privredi. Em je konfuzan, em ostavlja velike rupe. Pored toga, zaprećene kazne su blage i samim tim rokovi zastarevanja kratki. Kad tome još dodamo sistemsku nemogućnost tužilaštva da vodi istragu, izmakli smo ljudima koji treba da štite društvo od ovog raka koji ga izjeda, tlo pod nogama. Na današnjem dnevnom redu skupštine je predlog izmena i dopuna krivičnog zakonika.


Gresite. Nas zakonik je jedan od najadekvatnijih na svetu. Samo sto nije adekvatan generalnom shvatanju pravice koji je usvojila zapadna civilizacija. Ali to je druga prica

Zauzvrat on je vrlo adekvatan osnovnoj privednoj grani rep. srbije - privrednom kriminalu - jer omogucava cuvene nepravilne glagole, tipa, znate vec - ja uzimam nadoknadu, ti kraduckas, on krade, oni unistavaju privredu itd.

Cela sustina naseg privrednog pravo-li-je, zezancija-li-je i jeste u tome da stvori sto vise magle, nejasnoca i mulja - kako bi politicke partije imale a. nacin kako da vracaju tamte svojim finansijerima za njihovo vamte, b. kako bi se eventualni politicki protivnici onemogucavali u daljem delovanju i c. kako bi se stvarali poslusni privrednici.

zasto? namernim nejasnocama u zakonu, ogromnom zbrkom propisa, nejasnom procedurom i sl. stvara se sistem po kojem danas ukoliko radite sve by the book mozete da racunate da ce te zavrsiti sa poslom za par meseci. sistem sa druge strane to vrlo dobro zna i cim prepozna domaci biznis koji cveta, odmah shvata da se nesto desava u sivoj odnosno crnoj zoni - jer inace ne bi mogao da cveta.

Tako privreda postaje talac korumpiranog zlocinackog preduzeca koji kod nas cine politicke partije i celokupni drzavni aparat koji je na njihovom raspolaganju - pravosudje, inspekcija, policija, ovih i onih - u principu talac politicke nomenklature. Onda, recimo, neko dodje jedan dan i kaze vam - dajte dinar, dva za ovu ili onu partiju! kad vi ne date, a za dan ili dva krenu da se npr. roje inspekcije koje moraju nesto da nadju. i onda tako vrzino kolo.

Ili pricate nesto protiv lokalne vlasti pa vam se desi ista manifestacija politicke moci u privredi - hiljade inspekcija i silesija organa!

Ili recimo nekome iz Centrale zatreba da se izgleda kao da se borite protiv kriminala pa se vama zalomi da dzedzite mesecima u zatvoru, dok po istim ili slicnim osnovama ljudi sami sebi odlazu sudjenja godinama...

Opet, zbog nepravilnih glagola uvedenih u zakonu - gde jedan gradonacelnik krade, a dugi ima blagu iregularnost u radu, treceg niko ne dira i tako.
Saša Radulović Saša Radulović 10:58 25.07.2009

Re: In medias res!

Mnogo gorčine u vašim rečima. Što je razumljivo. Čovek mora i da se isprazni. Mene više interesuje kako promeniti stvari.

Apatija je velika. Mnogo ljudi je ubijeno u pojam i bez nade da se nešto može promeniti. Mislim da previše energije gubimo na teme koje su tabloidne i potpuno nebitne, a jako malo ljudi se upušta u teme koje su suštinske.
Da li su Toma i Vučić pili kafu ili nisu??? Ovakve gluposti nam stalno serviraju, i mi stalno gutamo mamac. K'o blesavi.

A potpuno bez komentara prođe to da ćemo konačno imati besplatno osnovno školovanje i da će udžbenici za decu u prvom razredu biti besplatni. Nadam se da će to pomoći i da veći broj romske dece konačno pođe u školu. To je ogroman napredak.
Javne rasprave oko zakona o izgradnji skoro da nema. Ljudi uopšte ne vide relevantnost tog zakona.
Javne rasprave oko poreskih promena i poreza na imovinu takođe nema.

Malo mi je i čudno da se građani sami ne javljaju, pokreću teme i diskutuju stvari, već čekaju da neko ministarstvo zvanično objavi početak neke javne rasprave o ovom ili onom zakonu???

Kako promeniti ovo stanje? Mislim da je put ka promeni na bolje dug, da smo na početku i da na putu treba da radi veliki broj ljudi. Da podiže svest ljudi. Da piše, razmišlja, govori, pokreće teme, hvali kada se ima šta pohvaliti, kudi kada ne valja. Ako smo mislili da može preko noći i bez nas, treba da se umijemo.
rascha rascha 23:06 25.07.2009

RAZLIKA

Prvo zelim da pozdravim sve ucesnike bloga, i da se izvinim, ukoliko budem nesto uradio pogresno, obzirom da mi je ovo prvi komentar koji pisem.

Samo zelim da gospodina Radulovica, koji je napisao ovaj tekst s jedne strane pohvalim da je pravilno uocio bespotrebno propisivanje dva krivicna dela umesno jednog, s jedne strane, i s druge strane - presiroko i nedovoljno precizno opisivanje radnje izvrsenja krivicnog dela. S druge strane bih ga ispravio utoliko sto rokovi koje je naveo jesu rokovi zastarelosti ali RELATIVNE ZASTARELOSTI krivicnog gonjenja, zbog koje se veoma retko kod nas obustavlja krivicni postupak. Rokovi APSOLUTNE ZASTARELOSTI krivicnog gonjenja su duplo duzi.
Saša Radulović Saša Radulović 11:09 26.07.2009

Re: RAZLIKA

Hvala na pojašnjenju. Iz ovoga što ste rekli, izgleda da slučajevi za koje znam nekako prečesto upadaju u ovu kategoriju "retko" :)

Bilo bi interesantno i mislim korisno da ministarstvo pravde objavljuje tu i slične statistike. Transparentnost i dobra statistika su ključni za sve dobre promene zakona. Jako retko radimo case studies.
rascha rascha 19:24 26.07.2009

Re: RAZLIKA

Nema na cemu sto se tice pojasnjenja. Mogu da vam to objasnim i na konkretnom primeru, ako vas bas zanima.

Poenta price jeste da ste vi ovde zapoceli pricu o dva problema koji imaju veze jedan sa drugim, ali samo u toliko sto su oba problemi u pravosudju. U stvari, jedan je problem materijalnog prava, a drugi je problem procesnog prava, pa stoga zahtevaju posebne price.

Zajednicka stvar im je ta da, ta dva problema zajedno sa jos par njih cine stanje u pravosudju i drzavi uopste i dok se svi ti problemi ne rese nece biti bolje u pravosudju. Nista se nece resiti ni samo povecanjem kazni, niti propisivanjem novih krivicnih dela koja su slicna onima koja vec postoje.

Jednom je neko pametno rekao u nekoj emisiji na televiziji da se kriminalci ne boje kazne od 5, 10, 20, 40 godina, niti ce ih povecanje propisanih kazni odvratiti od izvrsenja nekog krivicnog dela.

Odvratice ih iskljucivo SAZNANJE DA CE SIGURNO BITI OTKRIVENI I UHAPSENI.
Saša Radulović Saša Radulović 21:02 26.07.2009

Re: RAZLIKA

Objasnite i na konkretnom primeru. Mislim da bi bilo interesantno.

Potpuno se slažem da je navažnije saznanje da će sigurno biti otkriveni i uhapšeni. Već previše dugo vremena ovo kod nas ne vredi ili iz raznih razloga vredi samu u jednom broju slučajeva. Mislim da su dva ključna problema kod privrednog kriminala dva koja sam pomenuli. Mislim da je tužilačka istraga važniji. Nezavisnost i operativnost tužilaštva je isto toliko važna kao i nezavisnost sudstva. U Americi tužioci se biraju na direktnim izborima.

Za nas je značajno i donošenje zakona o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

U jednom od prethodnih tekstova sam pisao o brzom i efikasnom procesiranju Bernarda Madoff-a. Takve stvari vraćaju poverenje u pravosuđe i najbolje su odvraćanje od izvršenja ovakvih white collar krivičnih dela. Naše procesuiranje privrednog kriminala ide jako jako sporo i stvara se utisak nemoći društva pred privrednim kriminalom i korupcijom.
GajaR GajaR 22:23 26.07.2009

Re: RAZLIKA

nažalost
Potpuno se slažem da je navažnije saznanje da će sigurno biti otkriveni i uhapšeni. Već previše dugo vremena ovo kod nas ne vredi ili iz raznih razloga vredi samu u jednom broju slučajeva.


Potpuno se slažem, da se sa vama potpuno slažem... u mojoj višedeceniskoj pečalbi okolo pravosuđa osvedočio sam se mnogo puta u to.
rascha rascha 18:48 27.07.2009

Re: RAZLIKA

Pa avo onda na vase trazenje konkretnog primera:

Ukoliko neki ministar u vladi (bilo kojoj i bilo cijoj) u okviru svojih ovlascenja rukovodjenja ministarstvom ne raspise tender za neku uslugu ili nabavku koja je potrebna ministarstvu (a sto je morao) onda on cini krivicno delo Zloupotreba sluzbenog polozaja iz clana 359. KZ. Osnovana je pretpostavka da on to cini namerno da bi na prvom mestu sebi pribavio kakvu korist (uglavnom materijalnu), pa je stoga i osnovana pretpostavka da ce da to uradi za velike, a ne za male pare, pa opet stoga osnovano pretpostavljamo da cini kvalifikovani oblik iz stav 3. ovog clana. Za to je zaprecena kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina zatvora.

E sad, od momenta kada je on to delo izvrsio, npr. potpisao ugovor sa tom nekom firmom, tece rok zastarelosti krivicnog gonjenja.

RELATIVNA ZASTARELOST nastupa ukoliko u roku od 15 godina od tada policija ne prikupi dokaze i tuzilastvo ne podnese protiv njega Zahtev za sprovodjenje istrage nadleznom Okruznom sudu, po pravilu u Beogradu, jer su tu Vlada i Ministarstva. Dakle, ukoliko tuzilastvo podnese zahtev posle ovog roka, istrazni sudija nece doneti Resenje o sprovodjenju istrage, jer je krivicno delo za koje se tereti relativno zastarelo.

Ukoliko pak tuzilastvo nakon sto je za nju policija prikupila dovoljno dokaza podnese Zahtev za sprovodjenje istrage protiv navedenog lica, relativna zastarelost se prekida, i jedina mogucnost da on izabegne krivicno gonjenje na ovaj nacin jeste da uspe da se krije duplo vise vremena (clan 104. stav 6 KZ) od dana izvrsenja. Dakle da se krije ili da odugovlaci sudjenje 30 godina. Tu je rec o nastupanju APSOLUTNE ZASTARELOSTI krivicnog gonjenja protiv odredjenog lica za odredjeno krivicno delo.

I moram sebe da ispravim u prethonoj replici. Dakle imajuci gore navedeno u vidu, postupak se nikada ni ne obustavlja zbog relativne zasterelosti vec se nikada ni ne pokrece jer je vec nastupila. Postupak se obustavlja samo zbog nastupanja apsolutne zasterelosti krivicnog gonjenja.
Saša Radulović Saša Radulović 22:58 27.07.2009

Re: RAZLIKA

Hvala na primeru. Moja saznanja se više okreću oko relativne zastarelosti, gde nije preduzeta ni jedna procesna radnja kako bi se prekinula zastarelost.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 22:17 27.07.2009

Da počnemo

Šta uraditi konkretno? Kako promeniti stvari?
Npr.
Uvesti prinudnu upravu u Agenciju za privatizaciju. I za sve privatizacije koje su kao dan čista zloupotreba i nečinjenje odgovorne obesiti (dobro, može i nešto blaže).
E, jedino ne znam ko da uvede tu prinudnu upravu. Toliko su svi dobri da ne znam koga da odaberem. Kao što i na izborima imam tu strašnu dilemu.
Saša Radulović Saša Radulović 23:41 27.07.2009

Re: Da počnemo

Nije tu problem :)
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 07:18 28.07.2009

Re: Da počnemo

Saša Radulović
Nije tu problem :)

Da počnemo od nje. Znam da je klupče malo dalje. Ali da potegnemo končić.
Kako je Agencija odradila neke slučajeve privatizacije svako normalan će da kaže da je to ogromno neznanje ili kriminal. Ili oboje. Ali problem nije tu, kako vi kažete. Neka ih. Uostalom, možda ste u pravu. Stvar je već prošla. Imamo nove "Agencije".
Saša Radulović Saša Radulović 10:18 28.07.2009

Re: Da počnemo

Pođete od zakon, pa izmene zakona i onda polako ... :) Ne možete da krivite vozača ako vam pruge ne valjaju, ili ako ih nema, ili ako se voz raspada. Možete samo da ga krivite ako promaši crveno svetlo ili stanicu.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:16 28.07.2009

Re: Da počnemo

Saša Radulović
Pođete od zakon, pa izmene zakona i onda polako ... :) Ne možete da krivite vozača ako vam pruge ne valjaju, ili ako ih nema, ili ako se voz raspada. Možete samo da ga krivite ako promaši crveno svetlo ili stanicu.

Zakoni?! Kad su dobri zakoni onda će sve biti dobro?
Ne vredi. Odustajem.
Saša Radulović Saša Radulović 17:11 28.07.2009

Re: Da počnemo

Naravno da dobar zakon ne znači da će sve biti dobro. Ali loš zakon sigurno znači da neće biti dobro.

Zakon o privatizaciji je loš. Pa kad još dodate čitav set zakona koji bi morao da ga prati, a nije donešen, dobijete ovo što imamo. Pitanje porekla imovine, vlasništva nad građevinskim zemljištem, poreski sistem, izgradnja socijalnog sistema itd. Sve da je Agencija za privatizaciju sve radila savršeno u skladu sa zakonom, opet bi dobili ovo što imamo.

Ono gde jesu zakazali je nadzor potpisanih ugovora. Privatizacioni ugovori su se trebali raskidali ranije sa onim kupcima koji ih ne ispunjavaju.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 06:45 29.07.2009

Re: Da počnemo

Sve da je Agencija za privatizaciju sve radila savršeno u skladu sa zakonom, opet bi dobili ovo što imamo.

Ono gde jesu zakazali je nadzor potpisanih ugovora. Privatizacioni ugovori su se trebali raskidali ranije sa onim kupcima koji ih ne ispunjavaju.

N mogu da verujem šta ste napisali. Stvarrno me nervirate O tome vam, između ostalog, i pričam.
Ja znam da zakon nije idealan. Ali i po tom zakonu su radili kriminal, KRIMINAL. Trebalo je raskidati ugovor ranije??? Pitajte radnike propalih privatizocvanih preduzeća. Iz aviona se videlo da novi vlasnici uništavaju i pljačkaju firmu. Vi mislite da je problem u tome da se mesec, dva ranije raskinu ugovori. Samo da su uradili ono sa Mahnohromom pa bi trebalo odmah uvesti prinudnu upravu u Agenciju. Da ne pominjem mnoge druge. Pastu u tubu ne možete vratiti, džaba raskidate ugovor, fabrika, firma uništena.
Ja ću da vam kažem: tu ne pomažu ni dobri zakoni. Kod nas se zakona ne moraš ddržati kao pijan plota.
Dosta više. Udavih!
PS A, da. Kad radimo neki posao koji vredi milion puta manje nego što je vrednost neke firme pod ingerencijom Agencije, imamo svake sedmice kontrolne tačke, da se vidi kako stojimo i kako posao napreduje. Ovde Agencija nema snage i znanja za tako nešto, a u velikm slučajevima i ne želi (pogodite zašto)da kontroliše privatizaciju.
Saša Radulović Saša Radulović 19:07 29.07.2009

Re: Da počnemo

E da se neko još isplazi, to stvarno nisam očekivao :) Vi mene ne nervirate. Samo se ne slažemo oko krivca :) Mislim da ste našli pogrešnog krivca za stanje oko koga se slažemo: privatizacija je odrađena jako loše i velika je propuštena prilika koja se ne može vratiti. K'o što rekoste: pastu u tubu ne možete vratiti. A morate i priznati, fabrike su bile uništene i pre privatizacije. U ogromnom broju slučajeva nije bilo mnogo šta da se privatizuje, osim zemljišta.

Naravno da je Agencija za privatizaciju mogla stvari obaviti bolje. Posebno oko nadzora. Naravno da je bilo i ima kriminala. Međutim, to ništa ne bi promenilo u rezultatu. Osnovni krivac je sam zakon, i sva podzakonska akta koji su ovo dozvolili. Zakon je dozvolio raznim tipovima da kupe na rate. Ili "stranim" kompanijama sa sumnjivim kapitalom, ili bez kapitala uopšte, bez provera njihove kreditne sposobnosti, da dolaze do imovine ... Pored zakona, krivac je nepostojanje stabilnog poslovnog okruženja. Ovo ipak zaslužuje poseban blog.

Nemojte samo više da se plazite. Nije valjda da se plazite ljudima kad sa njima razgovarate u stvarnom svetu :)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana