Kultura

Jezik je osetljiv - opet

KRALJMAJMUNA RSS / 24.08.2009. u 10:05

Moram da priznam da sam umoran. Ali ne mogu da odolim da ne objavim dva tuđa teksta u vezi sa znatevećkojomtemom - RODNO OSETLJIVI JEZIK.

Jedan je tekst profesora Predraga Pipera iz NIN-a,  a drugi je tekst Marine Šinko, psihologa, objavljen u Politici.  
Neću mnogo da komentarišem. U pomenutom NIN-u je i tekst profesora Draga Ćupića i tekst NIN-ove novinarke. Treba pročitati.
POLITIKA je objavila dva teksta Marine Šinko, oba su potpisana sa psihološkinja što nije POLITIKIN običaj. Sad su, verovatno, podlegli pritisku autora. Nije jasno da li je autorima data sloboda da se poptisuju kako žele ili POLITIKA menja sopstvenu jezičku politiku.   

Rodna ravnopravnost i jezik, objavljeno u NIN-u, 13.08.2009.

Profesor Predrag Piper   

Lingvisti koji se bave veštačkim jezicima, kao što su esperanto, ido ili, od novijih, slovio, imaju osnova da predlažu šta bi se u tim jezicima moglo promeniti, jer su ti malobrojni jezici nastali veštačkim putem, a izvesne izmene kroz koje su neki od njih prošli takođe su, uglavnom, prvo nastajale u glavama lingvista koji se tim jezicima bave.

Lingvistika, ipak, ima za predmet, pre svega, prirodne jezike, a ne veštačke. Zato je osnovni zadatak lingviste da opisuje, objašnjava i normira ono što već postoji u jeziku, a ne da traži da se u sastav i strukturu jezika unese ono čega u njima nema.

Zahtevi da se, u duhu nečijeg tumačenja aktuelne političke korektnosti, pogleda na odnose među polovima, za svaku imenicu muškog gramatičkog roda koja znači zanimanje, javnu funkciju, društveni status i sl. izmisli i u gramatičku normu uvede imenica ženskog roda sa značenjem odgovarajućeg pola, predstavljaju pokušaj nasilja nad jezikom. Da li će ili koliko će taj pokušaj uspeti, manje zavisi od lingvističke argumentacije, jer nje u pravom smislu reči tu ni nema, a više zavisi od toga koliko nelingvističke okolnosti u datom trenutku idu naruku onima koji žele da nešto u gramatici srpskog jezika promene sa obrazloženjem da je postojeće gramatičko stanje politički nekorektno. Ne tako davno čudili smo se pokušajima nekih ostrašćenih, politički dobro pozicioniranih hrvatskih lingvista da uvedu reči vojnikinja, sutkinja i sl., a danas smo u situaciji da vidimo da se nešto vrlo slično pokušava i sa srpskim jezikom. Predočavaju nam se stotine nepostojećih imenica ženskog roda, za koje oni koji su te reči izmislili smatraju da ih treba uvesti u srpsku gramatiku.
Taj pokušaj može se staviti u širi sociološki kontekst, koji neki vide kao globalni proces feminiziranja društvenog života (v. NIN 30.07.2009, str. 67), a ima i sasvim jasan politički kontekst, jer žene čine većinu biračkog tela, koje je jeftinije pridobijati političko-gramatičkom demagogijom (ponuditi im nekoliko stotina imenica ženskog roda da bi se osećale manje „ugroženo") umesto boljim uslovima za život i rad. Tu je prisutno i medijsko odvlačenje pažnje javnosti sa stvarnih društvenih problema na fiktivne probleme, a postoji i psihološki momenat, jer nekome može biti primamljivo da vidi sebe kao autora nekoliko stotina novih reči u srpskom jeziku, čak i kada one nisu ni lepe ni žive.

Lingvisti treba da u gramatikama i rečnicima opisuju ono što u jeziku već postoji i što je široko zastupljeno u govoru, a ne da pokušavaju da u gramatiku i rečnik srpskog jezika uvedu nešto što tamo ne postoji. Na primer, ako se reč taksistkinja bude često upotrebljavala, lingvisti koji se bave normativnim pitanjima mogu da rasprave da li ima dovoljno osnova da se ta reč preporuči za upotrebu u književnom jeziku, odnosno da li da se ta reč unese u gramatike i rečnike.

U slovenskim jezicima imenice zaista imaju oblike koji se nazivaju oblicima muškog, ženskog ili srednjeg roda, ali u većini slučajeva oblici za muški rod ne znače muški pol, niti oblici za ženski rod obavezno znače ženski pol, niti oblici za srednji rod znače seksualne manjine (što bi nekom moglo pasti na pamet) niti imaju bilo kakve čvrste veze s polom. U srpskom kao i u drugim slovenskim jezicima imenički rod je kategorija koja se odlikuje slabom semantizovanošću, tj. oblici za rod vrlo često nisu dosledno značenjski razgraničeni jer je njihova funkcija pre svega formalna i ispoljava se u kongruenciji (slaganju sa atributom i predikatom).

Gramatički rod se nikada ne odnosi na pol kod imenica koje ne znače nešto živo (npr. dan, noć, pismo), gramatički rod ne znači muški ili ženski pol imenica koje znače ribe (npr. ajkula, kit, som), često je tako i sa nazivima za mnoge ptice i sisare (npr. vrabac, kondor, kamila, nosorog), a u velikom broju slučajeva ni kod onih koje se odnose na ljude. Ne samo da se desetine imenica srednjeg roda odnose na bića koja imaju pol (npr. devojče, momče, mače, kuče i sl.), nego se, kada je o ljudima reč, po vekovima stvaranoj gramatičkoj strukturi slovenskih jezika, oblik muškog roda upotrebljava i onda kada je pol nebitan, i kada bi insistiranje na polu bilo neumesno, npr. Studenti su dužni da dolaze na predavanja (naravno, misli se na oba pola). Kada je imenica u subjektu, može nastati problem slaganja sa rodom atributa ili predikata, ali se u jeziku to rešava drugim sredstvima pa se umesto nepravilnog Direktor je došla kaže Direktorka je došla, a u službenom izražavanju upotrebi se i neka imenica ženskog roda, npr. Direktor Ana Marić je došla, Gospođa direktor je došla i sl.

Vrlo često imenice koje se odnose na ljude upotrebljavamo u kontekstu u kojem nije bitno kojeg su pola osobe o kojima je reč, a kada je bitno, nađe se način da se i to kaže, npr. Na tom takmičenju naši studenti su pobedili u boksu, a studentkinje u odbojci na pesku, ili se pol iskaže opisno, npr. zamenicom (Ona je uspešan menadžer), ili oblikom predikata (npr. Kao direktor bila je vrlo uspešna) ili na neki drugi način.

Kada bi onima koji govore srpski bile potrebne reči kao hirurginja, stručnjakinja, prevodilica i sl., oni bi ih spontano stvorili ne čekajući da im to neko odobri ili da im ih stvori neki lingvista ma kog pola i ma kakve ideološke pripadnosti bio. Reči kao učiteljica, profesorka, doktorka, i mnoge druge, nisu nastale dekretom koji su pripremili politički podobni lingvisti nego ih je narod sam stvorio. Takve reči su govorna i jezička realnost koju niko ne osporava.

Neke od tih imenica su stilski neutralne (npr. učiteljica), druge su odlika razgovornog stila književnog jezika (npr. doktorka), ali jezik se stalno menja. Te promene treba pratiti, opisivati i objašnjavati, a ne treba ih izmišljati. Kada su jeziku takve reči potrebne, on ih stvori, a kada mu više nisu potrebne, one nestanu, postanu istorizmi (npr. papesa, đakonisa i sl.). Zato se ne bi smelo tvrditi da su imenice ženskog roda za zanimanja, zvanja i sl. nepotrebne (što niko i ne tvrdi), niti bi se smelo ići u drugu krajnost i izmišljati nove reči kako bi svaka imenica muškog roda imala svoj ženski par. Treba poštovati realnost jezika. Moguće je da će se u srpskom jeziku broj imenica ženskog roda za zanimanja i zvanja postepeno povećavati, ulazeći prvo u usmeno izražavanje i u razgovorni stil, a zatim i u sve druge funkcionalne stilove srpskog jezika, ali to ne treba činiti veštački. Taj proces je za neke imenice već završen (npr. prodavačica), neke takve imenice imaju stilski ograničenu sferu upotrebe (npr. šefica), a neke su (npr. psihologinja) svojstvene samo jeziku lica koje žele da upotrebom novih reči istaknu kako slede ono što se sada smatra politički korektnim.

Ono što je u jeziku obavezno i regularno, to je gramatikalizovano. Ako bi naspram svake imenice muškog roda za zanimanje, funkciju i sl. morala postojati imenica ženskog roda, to bi značilo da se u srpski jezik uvodi nova gramatička kategorija pola, odnosno, prema doslovnom prevodu sa engleskog jezika - „rodne" pripadnosti. Ako bi se nastavilo sa započetim pokušajem uvođenja političkog reda u gramatiku srpskih imenica (u gramatiku se do sada nisu mešali ni izrazito totalitarni režimi, u pravopis i leksiku jesu), pitanje je gde bi se mašta specijalistica za gendernu problematiku zaustavila. Moglo bi se otvoriti pitanje da li će se u tekstu prvo pisati imenice muškog ili imenice ženskog roda (Učenici i učenice... ili Učenice i učenici...), ili će se njihov redosled stalno rotirati tako da nijedan pol ne bude zapostavljen; da li je politički korektno to što broj imenica muškog i ženskog roda u srpskom jeziku nije sasvim jednak čak i u slučajevima kada imenice označavaju nešto što nije živo i kakve to ima genderne konotacije; zašto imenica muškog roda sto znači nešto krupnije, a imenica ženskog roda stolica nešto sitnije i šta to može da sugeriše našoj društvenoj zajednici; zašto su predikati raznorodnih subjekata u muškom rodu (Učenici i učenice su došli), tj. zašto se i oblikom predikata ne istakne ženski pol imenice u složenom subjektu. Da li će se osobe ženskog pola stvarno bolje osećati ako bi se u politički podobnim medijima počele upotrebljavati rečenice tipa Studentkinje i studenti bile bi i bili bi dužne i dužni da posećuju predavanja? Koji bismo gramatički oblik imenice koristili onda kada ne želimo da ističemo pol osobe o kojoj je reč (što je vrlo često), ako oblik muškog roda više ne bi bio podoban za takvu, neutralnu upotrebu, kako se u slovenskim jezicima odavno ustalilo? Spisak takvih fiktivnih problema lako bi bilo nastaviti, ali to ne bi imalo mnogo smisla.

Status žena u društvu, ne samo našem nego i u ekonomski najrazvijenijim zemljama, zaista bi se u mnogo čemu morao učiniti boljim. Moglo bi se otvoriti pitanje o broju i ulozi žena u američkom senatu i u američkom društvu uopšte, o statusu žena u prijatelju najdemokratskije zemlje sveta Saudi Arabiji, o ženama u srpskom biznisu, politici, kulturi itd., o tome zašto se u Srbiji urušava porodica, zašto u Srbiji skoro polovina ljudi između 20. i 40. godine živi samo, zašto je skoro svaka treća majka u Beogradu samohrana, zašto se u ovoj zemlji godišnje izvrši više od sto hiljada namernih pobačaja itd. To su za žene mnogo važnija pitanja od toga da li će se reći sifražetkinja, feministkinja, lingvistica ili nekako drukčije. Ali mnogo je lakše, politički „korektnije" i probitačnije izmišljati nove reči i tražiti da se one uvedu i da se postroje, žive ili mrtve, u uniformi muškog i ženskog roda, uz kolateralnu implikaciju da bi oni koji drugačije misle mogli biti konzervativni ostaci nenarodnih snaga koji nam guraju klipove u točkove.

(Autor je redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu)

 Kad Srpkinja zvuči prikladno, a psihološkinja ne, objavljeno u POLITICI, 24.08.2009.

Marina Šinko, psihološkinja

Ponosne vlasnice titula stečenih udajom imaju pravo na slaganje u rodu. A kako stvari stoje sa profesionalnim „tituliranjem" žena u zanimanjima stečenim u znoju lica svog

„Gospođa kapetanica", u još ne tako davnoj našoj prošlosti moglo se čuti kao potpuno pristali, široko prihvaćeni i uobičajeni termin kojim se kitila žena u Srbiji, bez i dana vojnog obrazovanja ili službe, ali od prvog dana supružničkog statusa.

Bez svoje volje, ali i bez u realnosti utemeljenog i valjanog razloga, preko noći su pripadnice nežnijeg pola od razigranih devojčuraka postajale „kapetanice, pukovnice, generalice", i sva druga sila na taj način statusno određenih građanki. Zahvaljujući samo jednom „da" budile su se kao curice, često tek na pragu punoletstva, a odlazile na počinak kao svršene učenice kakve Vojne akademije i još dobitnice čina zasluženog mukotrpnom vojnom karijerom.

Da..., i doktorkom se moglo postati, ako je on bio doktor. Psihologa (muških), valjda u to vreme nešto nije bilo kod nas, ili ih makar nije bilo u nekom većem broju, te se za njih nisu ni mogle udavati, i tako, samo na taj jedan, jedini tada način, tom zanimanju obezbediti ženskorodnost imena. A da ih je bilo, kladim se da suprugu (muškog) psihologa niko ne bi ni u ta stara vremena nazivao - takođe „psiholog". Pa, kako bi to izgledalo: on psiholog i ona psiholog; kao: on kapetan i ona kapetan, on general i ona general? Kako bi se onda uopšte znalo ko je on, a ko je ona? Da li bi bilo razumno suprugu pukovnika nazivati „pukovnik"? I ko bi, u tim slučajevima, trebalo da se pre i žešće pobuni: on što živi sa pukovnikom ili ona što od devojčurka postaje pukovnik, a sve samo zbog puke jezičke nepreciznosti i greške u slaganju rodova?

Tako, znači, stoje stvari sa titulama onih koje su avanzovale udajom. Ponosne vlasnice titula imaju pravo na slaganje u rodu. Prosto, valjda, da bi se, kad već žive zajedno, razlikovali međusobno on i ona, da bi ih svet razlikovao. Čini mi se, opet nekako, više zbog NJEGA nego zbog NJE. Jer, kako sad, preko noći, da on dobije u kući, a i u postelji - kapetana, generala, pukovnika? Neprilično malo, a i malo više! Pa ga onda sreću i kažu: „Dobar dan, gospodine generale, kako je gospođa general?".Ne ide brate, nikako. I tako je, verujem, u tom, tadašnjem, predominantno muškom svetu, napravljen prećutni je lingvistički konsenzus - da će ONA biti ONA i po tituli, kako god stečenoj.

A kako stvari stoje sa profesionalnim „tituliranjem" žena u zanimanjima stečenim i održavanim u znoju lica svog? Eee... šaroliko. Za ona kojima je ženskorodnost, kroz decenije, obezbedila sama udaja za muškog pripadnika u istoj profesiji - nije tako nepovoljna; pa ona može biti doktor, ali može biti i doktorka, a da to nikome - ne para uši. Za zanimanja niža na obrazovnoj lestvici, takođe, nije loša situacija, pa ona može biti: čistačica, kuvarica, pralja, prodavačica, frizerka, vaspitačica... koliko god joj se to prohte, a da nikome time ne naruši sklad poznatog i od sredine priznatog.I tome, verujem, da znam razlog - ta su zanimanja odvajkada pripadala ženama, za njih se muškarci nikada nisu previše borili; te su žene mogle slobodno da se, do mile volje, opuste i baškare u samo njihovom ataru uslužnih delatnosti te vrste, a nazive takvih zanimanja da prilagode svom rodu, i jezički i logički.

E, ali za profesije u kojima je zavrnula rukave sivih ćelija, pa učila, učila, učila, a zatim radila i radila, a kojima ženskolikost imena nije prokrčio ni bračni status, a ni njihova neprivlačnost za muški rod; za takve profesije - situacija nije baš vesela, glede skladnosti roda njihovog naziva sa polom koji ih nosi, bar. Jer osuđena na čudovišnost šizoidnog spoja, u kojem je ONA žena ON - psiholog, pravnik, novinar, direktor, sekretar... nazivi tih zanimanja na neprikladan način prkose lingvističkoj gravitaciji baš kao kad bismo mi pokušali da padnemo - uvis. Ali psiholog, pravnik, novinar, direktor, sekretar... nekako uspevaju da se, uprkos takvoj neprirodnosti, lepkom oveštalosti, navike, otpora prema novom, makar i pravilnom, drže za rod kojem po lingvističkim pravilima ne bi trebalo da pripadaju; i sva je prilika, držaće se još dugo, sudeći makar po činjenici da na tekst potpisan sa „psihološkinja" stigne veći broj komentara koji su reakcija na rodnost naziva zanimanja nego na sadržaj teksta.

A, zar nije logično da je ONA „psihološkinja", makar u meri u kojoj sme biti Srpkinja, a da to nikome ne para uši? I koja je istinska razlika u rimovanju ONA sa ONA, u prvom i drugom slučaju? I koji uzrok da se jednom kaže „ne", ako se drugom, a istom, reklo i može reći „da"?

Biće da strah naš nasušni od promena, pa i onih najbanalnijih; od novog i nenaviklog, preobučen u pozive na „neremećenje" sklada naučenog; taj i takav strah, koji jedini svoj izvor ima u utešnosti poznatog - istom dozvoljava različito, sve u saglasju sa onim na šta se - naviklo. I zato, ne čudi kad glasovi protiv promene, makar i roda zanimanja, promene koja uopšte i nije tema nekog teksta, nadzvuče i nadbroje one koji se tiču onog što jeste tema teksta. Pa onda, kako se neko potpisao postaje bitnije i od onog šta je napisao, u pozitivnom ili negativnom smislu, potpuno je svejedno. Što je već dovoljan fenomen po sebi.

(Autor je, valjda, psiholog) Komentari (83)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

NNN NNN 11:21 24.08.2009

Dobar tekst

Potpuno se slažem sa profesorom Piperom.

Ps. Kako bi se "zvala" žena udata za generalisimusa - generalisimusica?
lucidalina lucidalina 07:19 26.08.2009

Re: Dobar tekst

NNN
Potpuno se slažem sa profesorom Piperom.

Ps. Kako bi se "zvala" žena udata za generalisimusa - generalisimusica?


a i generalisimus je stara srpska reč, koja ne para uši.... kako li je samo srpski jezik lep!
NNN NNN 12:02 26.08.2009

Re: Dobar tekst

Uopšte nije srpska (čak ni ne postoji kao čin u našoj vojsci, ali ako dođe neki strani generalissimus, eto lepe prilike da još malo "obogatimo" jezik), kao što nije srpska reč ni psiholog, pa tim gore zvuči kada se na silu uvodi ženski rod, ali, 'ej! mi smo najpametniji!
Što npr. u engleskom ne ubace uz psychologist i psychologistess?
lucidalina lucidalina 19:13 26.08.2009

Re: Dobar tekst

zato sto u engleskom "psychologist" ne otkriva rod, pa je sam po sebi rodno senzitivan.

hoćeš da kažeš da engleski jezik nije reformisan veštački, ili što bi vi ovde rekli, "silovan", da bude rodno senzitivan?
NNN NNN 23:07 26.08.2009

Re: Dobar tekst

Za mene ni reč psiholog ne otkriva rod, jer je u pitanju zanimanje, a ne osoba.
lucidalina lucidalina 10:42 27.08.2009

Re: Dobar tekst

ne pitam tebe sta tebi znaci, jer onda raspravljamo o ukusima, a to ovde nije tema, bar se nadam. osim toga, profesija je deo licnog identiteta, i bas o tome se radi. ako je neko zenskog roda, onda ne bi smelo da se brani da i profesija bude u zenskom rodu. sta vam to bas toliko smeta? ja ne kazem da se ne preteruje, slazem se sa tim, ne treba praviti ruglo od jezika. svenka & co. bas preteruju, da je vidis tek uzivo. ako treba da ide na kraj hodnika, gde su redosledom prvo muski pa zenski wc, onda je to vec rodna diskriminacija. preteruje, slazem se.

ali ima stvari koje ne bi bolele, kad bi se promenile u jeziku. ne treba biti tako tvrdoglav, pa ne dozvoliti bas nista. i inace:

TAJ priholog, muski rod. a u engleskom je: THE ili A psychologist, i ne zna se koji je rod.

je li tako?
NNN NNN 13:28 27.08.2009

Re: Dobar tekst

Imenica psiholog jeste muškog roda, ali kad kažemo psiholog mi ne znamo da li se odnosi na muškarca ili na ženu (i nije nam ni bitno) jer je u pitanju zanimanje. Kada se kaže psihološkinja, onda bi to trebalo da znači psiholog sa vaginom, a to je već nepotrebna informacija.
Za zanimanja za koje bude potrebe da se označavaju u oba roda, sam jezik će već nekako da iznedri reči, ali fore tipa evo 1000 novih reči - upotrebljavajte ih, ne mogu da prođu. Rogobatne reči (psihopatološkinja i sl) ne mogu (i ne treba!) da zažive u govornom jeziku, pa zašto ih gurati na silu?
ali ima stvari koje ne bi bolele, kad bi se promenile u jeziku. ne treba biti tako tvrdoglav, pa ne dozvoliti bas nista.
Sa ovim se potpuno slažem.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:00 27.08.2009

Re: Dobar tekst

onda bi to trebalo da znači psiholog sa vaginom, a to je već nepotrebna informacija.


umreću od smeha, nije rodno senzitivni jezik nego vaginalno osetljivi jezik
NNN NNN 17:37 27.08.2009

Re: Dobar tekst

To sam "maznuo" od prijateljice (koja je dipl. filolog ).
dragoljub92 dragoljub92 17:37 27.08.2009

Re: Dobar tekst

gde su redosledom prvo muski pa zenski wc, onda je to vec rodna diskriminacija. preteruje, slazem se.

e ovo je već psihopatologija
lucidalina lucidalina 19:20 27.08.2009

Re: Dobar tekst

NNN
Imenica psiholog jeste muškog roda, ali kad kažemo psiholog mi ne znamo da li se odnosi na muškarca ili na ženu (i nije nam ni bitno) jer je u pitanju zanimanje. Kada se kaže psihološkinja, onda bi to trebalo da znači psiholog sa vaginom, a to je već nepotrebna informacija.


prvo, da li si siguran da bi ti baš uvek u životu bilo svejedno da li je osoba koja se bavi nekim zanimanjem muškog ili ženskog pola? drugo, opet pričaš o tome kako je tebi, da li je TEBI nepotrebna informacija. a onom/onoj ko to ime/titulu/naziv zanimanja nosi? zašto ne pustite žene, da same biraju kako će se zvati? zašto se njima mora nametnuti naziv u muškom rodu? to meni samo nije jasno. tj opet moram da ponovim, šta vam to toliko smeta?

ali ima stvari koje ne bi bolele, kad bi se promenile u jeziku. ne treba biti tako tvrdoglav, pa ne dozvoliti bas nista.


Sa ovim se potpuno slažem.


a šta bi ti dozvolio, a šta ne bi? samo bih volela par primera

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 19:35 27.08.2009

Re: Dobar tekst

lucidalina 11:42 27.08.2009
zašto se njima mora nametnuti naziv u muškom rodu?

Niko ne nameće naziv u muškom rodu. Upravo suprotno. A i prirodni rod nije isto što i gramatički rod. I ne postoji razlog da se to "izjednačava". Da izaziva smeh - to se slažem.

zašto ne pustite žene, da same biraju kako će se zvati?


Ovo smo već apsolvirali. Jezik nije pitanje izbora, neka pravila postoje i neke sudije postoje. Sada, ako sam ja lekar i ako se meni sviđa da se potpisujem kao liječnik - treba me pustiti? U privatnom pismu može. A inače - neće moći. A i većina žena ne ljubi ovakvo silovanje jezika. Naravno, osim agresivne EKIPE (i zavedenih) koja vodi kampanju sa neshvatljivom nekritičnošću prema svemu što se dešava u zapadnoj jezičkoj sferi. A i dobro se plaća, brate.
lucidalina lucidalina 21:21 27.08.2009

Re: Dobar tekst

KRALJMAJMUNA]lucidalina 11:42 27.08.2009
zašto se njima mora nametnuti naziv u muškom rodu?


Niko ne nameće naziv u muškom rodu. Upravo suprotno.


Hoćete reći, neko muškarcima nameće nazive zanimanja u ženskom rodu?

A i prirodni rod nije isto što i gramatički rod. I ne postoji razlog da se to "izjednačava".


Ne vidim kako ovo spada u ovu temu. Korišćenjem naziva zanimanja u ženskom rodu će dovesti do izjednačavanja prirodnog i gramatičkog roda? Kako? Nije mi jasno, a jezičarka sam. Hoćete li mi to, molim vas malo bliže objasniti?

Da izaziva smeh - to se slažem.


U meni samo jednostrano gledanje na stvari izaziva smeh. Jako su mi smešne feministkinje koje bi po svaku cenu da piške stojeći i žele da uvedu u jezik ekstremno čudne nazive, ali su mi smešni i oni koji bi opet, najradije zabranili da žene i u jezičkom smislu budu vidljive. To mi malo izgleda kao da ne žele da se žene uopšte vide.

zašto ne pustite žene, da same biraju kako će se zvati?


Ovo smo već apsolvirali. Jezik nije pitanje izbora, neka pravila postoje i neke sudije postoje. Sada, ako sam ja lekar i ako se meni sviđa da se potpisujem kao liječnik - treba me pustiti?


Je l liječnik muški a lekar ženski rod? Šta je tema ovog bloga? Vi pričate sad o dva različita jezika, a ja o gramatici jednog jezika.

U privatnom pismu može. A inače - neće moći.


Ma koliko se vi borili, moći će. Pa već može.

A i većina žena ne ljubi ovakvo silovanje jezika.


Ah, da, naravno, pretpostavljam da imate neki izvor da potkrepite ovakve tvrdnje.

Naravno, osim agresivne EKIPE (i zavedenih) koja vodi kampanju sa neshvatljivom nekritičnošću prema svemu što se dešava u zapadnoj jezičkoj sferi. A i dobro se plaća, brate.


Ju, što je ovo politički obojena izjava. A ja sam mislila da vodimo konstruktivnu raspravu.
Ko plaća, mogu li ja da se prijavim? I, koliko, ako treba, mogu ja i oštrije ovde da iznosim stavove.... Samo ako se tako dobro plaća, sestro.


NNN NNN 23:33 27.08.2009

Re: Dobar tekst

A i većina žena ne ljubi ovakvo silovanje jezika.


Ah, da, naravno, pretpostavljam da imate neki izvor da potkrepite ovakve tvrdnje.
Spinovanje, ali 'ajde i tako da se igramo.
Moja supruga je filolog (to ona tvrdi, kao i ostale koje ću da navedem), i moja prijateljica koju sam citirao takođe i još desetine koje poznajem, od dve najbolje drugarice, jedna je istoričar umetnosti, a druga je programer, rođena sestra pedagog itd., evo pogledajte i komentar blogerke, dole, ali zato ne poznajem ni jednu lično koja prihvata te nakazne nazive za sebe, sad, jebi ga, to je samo MOJA slika ove situacije, imate li VI drugačije podatke?

prvo, da li si siguran da bi ti baš uvek u životu bilo svejedno da li je osoba koja se bavi nekim zanimanjem muškog ili ženskog pola?
Ako ima potrebne kvalifikacije, zašto da ne? U suprotnom je seksizam.

zašto se njima mora nametnuti naziv u muškom rodu?

Niko ne nameće naziv u muškom rodu. Upravo suprotno.


Hoćete reći, neko muškarcima nameće nazive zanimanja u ženskom rodu?
Nije to hteo da kaže, ali nema veze. Npr. i muškarci mogu da budu babice.

a šta bi ti dozvolio, a šta ne bi? samo bih volela par primera
Mogu doktorka, profesorka, blogerka i sl. jer su se već "primile" u govoru (između ostalog i što se vrlo jednostavno pravi oblik ženskog roda). Naravno titule i dalje ostaju doktor, profesor itd. kao i svuda u svetu (zamislite titulu "doktorka nauka" - jezivo). Ove nove škinje ne dolaze u obzir!
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 08:04 28.08.2009

Re: Dobar tekst

lucidalina 22:21 27.08.2009

Da ste jezičarka vidim. Umoran sam.
Nemam snage da vam odgovaram na sve, toliko puta je odgovoreno i nema smisla ponavljati.
Dakle, plaća se jako dobro. I da nije plaćene, dobro orkestrirane kampanje ne bismo imali ovakvu idiotsku situaciju da nam se nameće da treba da kažemo NOSITELJKA i GINEKOLOŠKINJA i MOREPLOVKA "da žene i u jezičkom smislu budu vidljive"!?!?!?!?!?!.
Kako se ovakav stav zove? Ne terajte moderatore da me banuju.

O plaćanju ste mogli da saznate ovde i na mnogim drugim mestima. Evo samo za vas: kampanju između ostalog finansiraju OEBS, EBERT fondacija, neka naša ministarstva itd. A ne bi me iznenadilo da je tu uključeno i neko hrvatsko ministarstvo. Mogu da vam sredim preko veze da se uključite u kampanju ako ste tanki sa parama.
A, da, ne radi se o dva jezika kako vi kažete, radi se o jednom jeziku, sa dve varijante. I kad bi neko ovde počeo da u medijima potpisuje lekare kao liječnike to ne bi bilo korektno. Dakle, primer je "pokušao" da vam objasni da se ne može dozvoliti bilo kojoj grupi ili pojedincu da odlučuju kako se potpisuju. Pa ni grupicama žena koje žele da budu jezički i vaginalno vidljive (izvinite na izrazu).
Čitali ste tekst profesora Pipera?
lucidalina lucidalina 19:03 28.08.2009

Re: Dobar tekst

hajde, posto ste umorni, da ja podvucem crtu.

i na prethodnim blogovima ste pokazali, a pokazujete i dalje. prave argumente, lingvisticke, nemate, samo govorite o silovanju, njuhu i vaginama. ok

citala sam tekst profesora pipera. ne slazem se s njim.

ne slazem se ni sa svenkom savic.

naziv svog obrazovanja imenujem u zenskom rodu, a naziv zanimanja u muskom rodu (zamisli!), jer u jednom slucaju jedno zvuci lepse, u drugom drugo.

vrlo sam tolerantna prema raznim manjinskim grupama i njihovim borbama, ako one nikome time ne nanose zlo, i ako me to nista ne kosta, stajem na njihovu stranu. tako je u ovom slucaju.

jedino sto ne tolerisem i protiv cega dizem glas, jeste netolerancija.

a vi ste, kralju, njeno olicenje.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 19:20 28.08.2009

Re: Dobar tekst

citala sam tekst profesora pipera. ne slazem se s njim.

ne slazem se ni sa svenkom savic.


Odmorio sam se.

Svenka Savić je velika štetočina-jezička tj. nanosi zlo jeziku. Ne mislim samo ja tako nego i moja žena Toliko o toleranciji.Slažem se da sam oličenje netolerancije - jezičke. To mi jedna od dobrih osobina.
Briga me da li se radi o manjinama ili većinama,
Vaginu nisam ja potegao, ali mi se dopada - taj izraz.
Silovanje mi se ne dopada ali jesam uveo pre par godina izraz SILOVANJE JEZIKA. Ako nije bilo jasno pre par godina da se radi o silovanju - sada je skoro svima jasno.
Jezički njuh i sluh i osećaj mora da se poteže. Nije maternji jezik fizika.

lucidalina lucidalina 19:20 28.08.2009

odgovor nnn-u

NNN
A i većina žena ne ljubi ovakvo silovanje jezika.


Ah, da, naravno, pretpostavljam da imate neki izvor da potkrepite ovakve tvrdnje.
Spinovanje, ali 'ajde i tako da se igramo.
Moja supruga je filolog (to ona tvrdi, kao i ostale koje ću da navedem), i moja prijateljica koju sam citirao takođe i još desetine koje poznajem, od dve najbolje drugarice, jedna je istoričar umetnosti, a druga je programer, rođena sestra pedagog itd., evo pogledajte i komentar blogerke, dole, ali zato ne poznajem ni jednu lično koja prihvata te nakazne nazive za sebe, sad, jebi ga, to je samo MOJA slika ove situacije, imate li VI drugačije podatke?

ne, ali JA nisam ni tvrdila da neko nesto misli. sta ja znam sta neko misli, ja znam sta ja mislim. ja poznajem neke koje za sebe govore -skinja, -inja, -ica, itd. u nekim slucajevima i ja to koristim, u nekima ne, ako ruzno zvuci.

prvo, da li si siguran da bi ti baš uvek u životu bilo svejedno da li je osoba koja se bavi nekim zanimanjem muškog ili ženskog pola?
Ako ima potrebne kvalifikacije, zašto da ne? U suprotnom je seksizam.

slazem se, i necu pokusavati da opovrgnem ovu tvrdnju, da vam je svejedno. nisam u to sigurna ali ako ne mogu da dokazem, necu ni pokusavati.

zašto se njima mora nametnuti naziv u muškom rodu?

Niko ne nameće naziv u muškom rodu. Upravo suprotno.


Hoćete reći, neko muškarcima nameće nazive zanimanja u ženskom rodu?
Nije to hteo da kaže, ali nema veze. Npr. i muškarci mogu da budu babice.

mogu, ali nisu. upravo je o tome rec. da ima nekoliko stotina muskih babica u srbiji, zar ne mislite da bi oni posle nekog vremena poceli da traze neki adekvatniji naziv za sebe?

a šta bi ti dozvolio, a šta ne bi? samo bih volela par primera
Mogu doktorka, profesorka, blogerka i sl. jer su se već "primile" u govoru (između ostalog i što se vrlo jednostavno pravi oblik ženskog roda). Naravno titule i dalje ostaju doktor, profesor itd. kao i svuda u svetu (zamislite titulu "doktorka nauka" - jezivo). Ove nove škinje ne dolaze u obzir!


ja iz svega ovoga vidim, da vi imate prilicno zdrav stav prema jeziku i zenskim nazivima u njemu, samo vam smetaju ekstremisti ili u ovom slucaju ekstremistkinje. je l tako? onda nemamo oko cega da se raspravljamo mnogo.

samo jedna primedba - posto je jezik ziva stvar, on se formira pomalo zahvaljujuci ekspertima ali mnooogo vise zahvaljujuci korisnicima jezika. ako je nesto previse rogobatno, nece se odrzati, ako nije, uci ce u jezik. dakle, nema potrebe da se potresate oko ovih PREDLOGA naziva. oni ce ili biti prihvaceni ili nece. nazivati to silovanjem jezika je druga strana medalje ekstremizma.

imamo protiv cega da se borimo, protiv svenke i drugarica joj, nema potrebe. pa postoje prirodni filteri u jeziku, koji ce se izboriti sami.

meni svenka ne smeta zbog smesnih reci, nego zbog upravo loseg prizvuka, kad se spomene rodna ravnopravost. ima u srbiji "zenskih" organizacija, ciji projekti zaista i doprinose poboljsanju situacije zena (a znam da ih ima), ali kad ljudi cuju da su one "borkinje za zenska prava" pljuju ih a priori. zar to nije tuzno?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 20:08 28.08.2009

Filter

pa postoje prirodni filteri u jeziku, koji ce se izboriti sami.

Ja sam neprirodni filter tj neprirodno dobar filter.
"ako je nesto previse rogobatno, nece se odrzati, ako nije, uci ce u jezik. dakle, nema potrebe da se potresate oko ovih PREDLOGA naziva. oni ce ili biti prihvaceni ili nece. nazivati to silovanjem jezika je druga strana medalje ekstremizma"
Neće se održati?! Ne. ne. Mora se dići glas. Inače će nepismeni novinari i mediji + Svenka & Co pobediti i nametnuti nešto što ne valja. Ne sme se ćutati, ima potrebe da se potresamo.
Ovo što sam to nazvao silovanjem jezika, da je to druga strana medalje ekstremizma, shvatam kao direktnu uvredu.

lucidalina lucidalina 09:01 29.08.2009

Re: Filter

Nadam se iskreno da ove vase optuzbe i bljutave pokusaje lingvisticko-spasilacke egzibicije ne cita ni jedna zrtva fizickog silovanja. Jer, svaki put kada neki banalni zenski izraz nazivate kako ga nazivate, u toj zrtvi se nesto presece. Toliko o uvredama.

I ne, ma sta o sebi mislili, niste dovoljno dobar filter. Jer, zenskih naziva zanimanja ima sve vise, i sto ih je vise, to ce ih se vise odrzati. Slagali se vi s tim ili ne.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 10:59 29.08.2009

Re: Filter

lucidalina
Nadam se iskreno da ove vase optuzbe i bljutave pokusaje lingvisticko-spasilacke egzibicije ne cita ni jedna zrtva fizickog silovanja. Jer, svaki put kada neki banalni zenski izraz nazivate kako ga nazivate, u toj zrtvi se nesto presece. Toliko o uvredama. I ne, ma sta o sebi mislili, niste dovoljno dobar filter. Jer, zenskih naziva zanimanja ima sve vise, i sto ih je vise, to ce ih se vise odrzati. Slagali se vi s tim ili ne.


Ovo je zaista, teška reč. Odvratno ste ovo napisali. Prešli ste svaku meru.
Zabraniti sve metafore koje mogu da pogode bilo koga na svetu, zabraniti sve viceve koji mogu da pogode bilo koga,... to još niko nije pokušao. Sada ste VI pokušali i ovo će ostati zapamćeno i vezano za vaše ime.

'Ajmo primere.
mrtav hladan - pogođene porodice umrlih i nešto se preseče;
nasilje u jeziku - pogođene sve žrtve nasilja i nešto im se preseče;
radim kao crnac - pogođeni crnci i njihovi branioci i nešto im se preseče;
napisano bez mozga - pogođeni svi koji su operisali mozak a i njihove porodice i nešto im se preseče;
truli kompromis - pogođeni svi prodavci trulog povrća i nešto im se preseče;
odseći zdravu nogu - pogođeni svi kojima je amputirana noga i nešto im se preseče;
stavljati prst u oko - pogođeni svi koji imaju probleme sa očima i nešto im se preseče;
...

Ne zaslužujete sledeće rečenice ali ću ih napisati zbog drugih koji ovo, možebiti, čitaju: ne priča se ovde o tome da li će naziva ženskih zanimanja biti sve više. "I sto ih je vise, to ce ih se vise odrzati"?? "Slagali se vi s tim ili ne"?? I sad kada spojim ovo sa vašim stavom, da se ne slažete sa Svenkom Savić (a ni sa profesorom Piperom šta dobijemo? Kec ko vrata iz logike i svih ostalih prdmeta koji počinju na L i J.
Promašena tema, dete, sestro (ovo ne shvataj bukvalno). Baš me briga da li će biti sve više naziva ženskih zanimanja. Neka ih bude mnogo, mnogo, mnogo. Ali ne dam da budu moreplovke, psihijatrese, psihologinje, četnikuše (ovo posebno ne dam), dramaturginje, teatrologinje, akademkinje i ostalo jezičko smeće, da oproste naši đubretari koji slabo stoje sa metaforama i nešto ih preseče kada čuju ovakve kombinacije.

Banalni ženski izraz?!?!?!?!: trkom u osnovnu školu! I ne pišite više, zamarate i mene i ostale- ako ovo, uopšte, neko čita. Ali je zapisano i zapamćeno, pazite!
lucidalina lucidalina 14:03 29.08.2009

Re: FilterOvo je zaista, teška reč. Odvratno ste ovo napisali. Prešli ste svaku meru.


dosad nisam primetila na ovom blogu da je neko postavio granicu, jer je upravo VI uporno gazite. pričam ovde o granici dobrog ukusa, prvenstveno. slobodno me banujte. izbrišite sve moje rečeno, ako ne možete da se nosite sa tim. ja mogu. ostalo, što ispod piše neću ni da komentarišem. izjednačavati žrtvu silovanja sa prodavcem trulog voća? ju.


Zabraniti sve metafore koje mogu da pogode bilo koga na svetu, zabraniti sve viceve koji mogu da pogode bilo koga,... to još niko nije pokušao. Sada ste VI pokušali i ovo će ostati zapamćeno i vezano za vaše ime.

'Ajmo primere.
mrtav hladan - pogođene porodice umrlih i nešto se preseče;
nasilje u jeziku - pogođene sve žrtve nasilja i nešto im se preseče;
radim kao crnac - pogođeni crnci i njihovi branioci i nešto im se preseče;
napisano bez mozga - pogođeni svi koji su operisali mozak a i njihove porodice i nešto im se preseče;
truli kompromis - pogođeni svi prodavci trulog povrća i nešto im se preseče;
odseći zdravu nogu - pogođeni svi kojima je amputirana noga i nešto im se preseče;
stavljati prst u oko - pogođeni svi koji imaju probleme sa očima i nešto im se preseče;
...

Ne zaslužujete sledeće rečenice ali ću ih napisati zbog drugih koji ovo, možebiti, čitaju: ne priča se ovde o tome da li će naziva ženskih zanimanja biti sve više. "I sto ih je vise, to ce ih se vise odrzati"?? "Slagali se vi s tim ili ne"?? I sad kada spojim ovo sa vašim stavom, da se ne slažete sa Svenkom Savić (a ni sa profesorom Piperom šta dobijemo? Kec ko vrata iz logike i svih ostalih prdmeta koji počinju na L i J.
Promašena tema, dete, sestro (ovo ne shvataj bukvalno). Baš me briga da li će biti sve više naziva ženskih zanimanja. Neka ih bude mnogo, mnogo, mnogo. Ali ne dam da budu moreplovke, psihijatrese, psihologinje, četnikuše (ovo posebno ne dam), dramaturginje, teatrologinje, akademkinje i ostalo jezičko smeće, da oproste naši đubretari koji slabo stoje sa metaforama i nešto ih preseče kada čuju ovakve kombinacije.

Banalni ženski izraz?!?!?!?!: trkom u osnovnu školu! I ne pišite više, zamarate i mene i ostale- ako ovo, uopšte, neko čita. Ali je zapisano i zapamćeno, pazite!


naježila sam se. recimo
dragoljub92 dragoljub92 14:22 29.08.2009

Re: Filter

Jer, svaki put kada neki banalni zenski izraz nazivate kako ga nazivate, u toj zrtvi se nesto presece.

ово је јадно,овако се бране љуткиње које имају прилично ограничену моћ разумевања света око себе,ти да сад ниси показивала ту ограниченост.зашто сад ово.
и још нешто ,негде горе си набацила да ми мушки немамо право да се мешамо у то како ћете да дате себи називе јербо се само ви питате,е па није,језик нам је заједнички тако да се и ми ту питамо.
мени феминизам не смета све док не пређе границу и претворисе у фем.шовинизам а ти си овде пар пута баш угазила у њега.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:41 29.08.2009

Re: Filter

lucidalina
Ovo je zaista, teška reč. Odvratno ste ovo napisali. Prešli ste svaku meru. dosad nisam primetila na ovom blogu da je neko postavio granicu, jer je upravo VI uporno gazite. pričam ovde o granici dobrog ukusa, prvenstveno. slobodno me banujte. izbrišite sve moje rečeno, ako ne možete da se nosite sa tim. ja mogu. ostalo, što ispod piše neću ni da komentarišem. izjednačavati žrtvu silovanja sa prodavcem trulog voća? ju.
Zabraniti sve metafore koje mogu da pogode bilo koga na svetu, zabraniti sve viceve koji mogu da pogode bilo koga,... to još niko nije pokušao. Sada ste VI pokušali i ovo će ostati zapamćeno i vezano za vaše ime. 'Ajmo primere.mrtav hladan - pogođene porodice umrlih i nešto se preseče;nasilje u jeziku - pogođene sve žrtve nasilja i nešto im se preseče;radim kao crnac - pogođeni crnci i njihovi branioci i nešto im se preseče;napisano bez mozga - pogođeni svi koji su operisali mozak a i njihove porodice i nešto im se preseče;truli kompromis - pogođeni svi prodavci trulog povrća i nešto im se preseče;odseći zdravu nogu - pogođeni svi kojima je amputirana noga i nešto im se preseče;stavljati prst u oko - pogođeni svi koji imaju probleme sa očima i nešto im se preseče;...Ne zaslužujete sledeće rečenice ali ću ih napisati zbog drugih koji ovo, možebiti, čitaju: ne priča se ovde o tome da li će naziva ženskih zanimanja biti sve više. "I sto ih je vise, to ce ih se vise odrzati"?? "Slagali se vi s tim ili ne"?? I sad kada spojim ovo sa vašim stavom, da se ne slažete sa Svenkom Savić (a ni sa profesorom Piperom šta dobijemo? Kec ko vrata iz logike i svih ostalih prdmeta koji počinju na L i J.Promašena tema, dete, sestro (ovo ne shvataj bukvalno). Baš me briga da li će biti sve više naziva ženskih zanimanja. Neka ih bude mnogo, mnogo, mnogo. Ali ne dam da budu moreplovke, psihijatrese, psihologinje, četnikuše (ovo posebno ne dam), dramaturginje, teatrologinje, akademkinje i ostalo jezičko smeće, da oproste naši đubretari koji slabo stoje sa metaforama i nešto ih preseče kada čuju ovakve kombinacije. Banalni ženski izraz?!?!?!?!: trkom u osnovnu školu! I ne pišite više, zamarate i mene i ostale- ako ovo, uopšte, neko čita. Ali je zapisano i zapamćeno, pazite! naježila sam se. recimo


Mogu da se nosim sa mnogim stvarima.
Dete, procitaj sta si napisala: da treba da pazim sta ce da misle zrtve silovanja kad pričam o ljudima koji siluju jezik!?!?!?!?!?! Bezorazluk ili neograničena praznina u obrazovanju.

Zbnaš li šta je metafora? Ko izjednačavaa žrtve silovanja sa prodavcem trulog voća? Gde si to videla?

Jedino štio može da te malo opere je da se HITNO izviniš. Ako nećeš to znači da ništa ne razumeš i da se mešaš u nešto gde treba imati i znanje i mozak. Tačka. Skidaj se sa ove teme,
Zagadila si ovu temu.
lucidalina lucidalina 15:58 29.08.2009

@dragoljub

nisam sa namerom, samo sam bila previse isprovocirana. ne mislim uopste da treba da piskimo stojecki. ne mislim ni da muskarci ne treba da prozbore koju pametnu o temi jezika, jezickih novina, usvajanja. zapravo, ovde sam i dosla da malo procaskamo.

onda me docekaju izrazi "jezicko silovanje", "vaginalno senzibilisan jezik" ili slicno.

nekoliko puta sam pokusala da skrenem paznju da to jako ruzno zvuci. nije vredelo.

sta sad da se raspravljam dalje? pokusavam da se stavim u poziciju i jednih i drugih. i onih koji brane jezik, sto je normalno i treba i slazem se, aman, ni jednom nisam rekla da treba da postoje gadni, rogobatni, ruzni izrazi u jeziku.

ali ovde postoji logika - ako nisi sa nama, protiv nas si. i samim tim svaka moja izgovorena rec se okarakterise kao izrazito feministicka.

a ja samo hocu da kazem, da postoji i nesto izmedju crnog i belog, nisu na jednoj strani Piper a na drugoj Svenka. postoji mnogo ljudi i zena koji vole svoj jezik ali zele da budu i tolerantni prema novinama u jeziku. eto moje logike, ako ce me neko zbog toga banovati - neka bude.

hvala puno dragoljube da tako zrelom spustanju lopte. ja to tek treba da naucim
lucidalina lucidalina 16:04 29.08.2009

izvinjenje?

ne pada mi na pamet.

ja cu se skinuti, svakako jer samo trosim vreme i zivce na nekog ko sve vidi crno belo. ili si sa nama ili nisi. ili piper ili svenka. ja nisam ni jedno ni drugo, kad to shvatite, volela bih da opet popricamo

u zdravlje

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 16:54 29.08.2009

Nista

lucidalina
ne pada mi na pamet. ja cu se skinuti, svakako jer samo trosim vreme i zivce na nekog ko sve vidi crno belo. ili si sa nama ili nisi. ili piper ili svenka. ja nisam ni jedno ni drugo, kad to shvatite, volela bih da opet popricamou zdravlje

Ne vredi. Vidim da si sve razumela ali da nećeš da priznaš da sve izvrćeš i vrlo, vrlo, ružne stvari su ti se, recimo, omakle. Sve što si rekla u nekoliko poslednjih tekstova si pogrešila. Niko ne gleda crno/belo, baš mi se sivo dopada. Ako hoćeš da se naučiš prostojnosti onda je prvi korak da se lepo izviniš. Da samo podsetim:

1. Da treba da pazim sta ce da misle zrtve silovanja kad pričam o ljudima koji siluju jezik!?!?!?!?
2. Ko izjednačavaa žrtve silovanja sa prodavcem trulog voća? Gde si to videla?
3. Znaš li šta je metafora?
4. Banalni ženski izraz?!?!?!?! Silovanje je banalan ženski izraz? Jedan kao vrata.

I tvoji odgovori? "Neću da trošim vreme i živce". Kako se ovo zove? "Kuku meni u šta sam se uplela"

A evo ti još jedno pitanje - predmet Opšta kultura. Dr Ivan Klajn je rekao da ne treba silovati jezik ali ne treba silovati ni gramatiku. Imaš komentar? Nadam se da nemaš. Nisi čula za izraze i metafore koje sam ti gore nabrojao? Samo čekam ono što ti ne pada na pamet: IZVINI. I ne zaplići se više, kao pile u kučine.
lucidalina lucidalina 17:00 29.08.2009

Re: Nista

nisam odgovorila, jer smo se vec zapetljali jako, ne bih dalje. odustajem. ne zato sto nemam komentar nego zato sto ste previse besni da vidite ocigledno, a sto ja ociglednije primere navodim, to me vi vise vredjate, nije mi to potrebno.

je l mozete to da razumete?
dragoljub92 dragoljub92 17:02 29.08.2009

Re: @dragoljub

onda me docekaju izrazi "jezicko silovanje", "vaginalno senzibilisan jezik" ili slicno.

после изласка књиге-вагинини монолози-све је дозвољено,нема натраг.друго ја сам противник било какве политичке или родне или какве већ коректности у сукобу мишљења.сваки такав покушај је кастрирање сукоба мишљењља.
ako ce me neko zbog toga banovati - neka bude.

каво бановање ,ниси испунила ни један услов за бановање
aman, ni jednom nisam rekla da treba da postoje gadni, rogobatni, ruzni izrazi u jeziku.

занм
ја сам присталица нових речи само у случају кад оне попуњавају празнину у мом језику.уначи ја далајлапујем,копи/пастујем,скролујем,блогујем ,шрафцигеришем,шустеришем,носим фармерке(сад већ ретко),сексам се кад ми дају,а не давају ми тако често ко што би тео,а ко зна дал би и мого толко колко би тео,мислим да су ми очи гладније од могућности,е ја све ове некад стране речи третирам као српске јер српски нема адекватан одговор.
сад иовде се ради о томе да одређене жемске оће да баби доделе муда,ал не може да баба има муда била би деда и то је тако у овом универзуму,у паралелном је можда другачије али ми не живимо тамо
жене задржите своје жемске особености ,немој да примате мушке карактеристике јер онда ми немамо разлог да останемо хетеро ,ништа нас онда неће задржавати да не постанемо педери
ово звучи одвратно из угла политичке коректности али одражава тренутни друштвени збун
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 17:12 29.08.2009

Re: Nista

lucidalina
nisam odgovorila, jer smo se vec zapetljali jako, ne bih dalje. odustajem. ne zato sto nemam komentar nego zato sto ste previse besni da vidite ocigledno, a sto ja ociglednije primere navodim, to me vi vise vredjate, nije mi to potrebno. je l mozete to da razumete?

Mala, nigde te nisam uvredio. A suprotnog je baš bilo. Ni jedan odgovor nisi dala. I da treba da pazim sta ce da misle zrtve silovanja kad pričam o ljudima koji siluju jezik!?!?!?!?!?! Ej, ženska glavo! Za ovo treba da napišeš IZVINi najvećim mogućim fontom.

I dalje čekam IZVINI ili se isključuj. Već si više puta obećala da se isključuješ.

PS Ženska glavo! Metafora, humor, ironija...
lucidalina lucidalina 17:35 29.08.2009

Re: @dragoljub

ako hocete da budete pederi, izvolte. ko vam brani? isto tako ja kao zena trazim, da ako hocu da budem pesnikinja, slikarka, doktorka, a ne slikar, pesnik i doktor, to i budem. nemojte mi to braniti
dragoljub92 dragoljub92 17:45 29.08.2009

Re: @dragoljub

ako hocete da budete pederi, izvolte. ko vam brani?

примитивно,неинтелигентно, ниси вредна дијалога.збогом
margos margos 11:47 30.08.2009

Re: @dragoljub

после изласка књиге-вагинини монолози-све је дозвољено,нема натраг.

Drakče, ovo ti je za 5+.

Znaš da nisam sklona debatama i raspravama i da uglavnom 'ne pominjem kanap u kući obešenog' - što će reći da biram reči - te bih se složila sa lucidalinom i ja lično nikad ne bih koristila metaforu 'silovanje'. Ali ujedno se slažem i sa Kraljem da je to za njega (i ne samo njega) autentični izraz za nametanje i izmišljanje reči.

U raspravama o jeziku ne učestvujem direktno iz više razloga:
- govorim i dalje srpsko-hrvatski - i po poreklu i po obrazovanju
- jezik doživljavam najpre kao sredstvo komunikacije - te ako smo se razumeli, nije toliko važno koja je reč upotrebljena
- nisam stručna - samo sam filološka sestra

No, sve rasprave pomno pratim, jer je činjenica da se loše govori i loše piše, da su mediji izgubili važnu ulogu u negovanju i obrazovanju, da je sve više tuđica u govoru, da se različiti stručnjaci zalažu za različite potpuno suprotstavljene stvari, a da je uvođenje ženskih naziva za zanimanja više rat polova, nego briga o jeziku (a i to, meni, liči na bavljenje formom, a ne suštinom, jer sam za ono 'zovi me loncem, al me nemoj razbiti'.).

KM, shvatam tvoju temperamentnost, ali mi je zaista žao što si oterao jednu sagovornicu vrednu pažnje. Tvoje pisanje doživljavam kao 'probudite se ljudi, posle biće kasno' ali ne shvatam šta će se to desiti ako i ti rogobatni izrazi feministkinja prođu i uđu u nekakav zakon? Pa menjaće se i taj kao i svi dosadašnji... Drugim rečima, možda bude izgubljena bitka, ali ne i rat.


PS Grubijani muški, da ipak pokažem da uvek ima natrag, bez obzira što se slažem s Drakčetovom konstatacijom, za lucidalinu
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:10 30.08.2009

Re: @dragoljub

margos
после изласка књиге-вагинини монолози-све је дозвољено,нема натраг.Drakče, ovo ti je za 5+.Znaš da nisam sklona debatama i raspravama i da uglavnom 'ne pominjem kanap u kući obešenog' - što će reći da biram reči - te bih se složila sa lucidalinom i ja lično nikad ne bih koristila metaforu 'silovanje'. Ali ujedno se slažem i sa Kraljem da je to za njega (i ne samo njega) autentični izraz za nametanje i izmišljanje reči.U raspravama o jeziku ne učestvujem direktno iz više razloga:- govorim i dalje srpsko-hrvatski - i po poreklu i po obrazovanju- jezik doživljavam najpre kao sredstvo komunikacije - te ako smo se razumeli, nije toliko važno koja je reč upotrebljena- nisam stručna - samo sam filološka sestraNo, sve rasprave pomno pratim, jer je činjenica da se loše govori i loše piše, da su mediji izgubili važnu ulogu u negovanju i obrazovanju, da je sve više tuđica u govoru, da se različiti stručnjaci zalažu za različite potpuno suprotstavljene stvari, a da je uvođenje ženskih naziva za zanimanja više rat polova, nego briga o jeziku (a i to, meni, liči na bavljenje formom, a ne suštinom, jer sam za ono 'zovi me loncem, al me nemoj razbiti'.).KM, shvatam tvoju temperamentnost, ali mi je zaista žao što si oterao jednu sagovornicu vrednu pažnje. Tvoje pisanje doživljavam kao 'probudite se ljudi, posle biće kasno' ali ne shvatam šta će se to desiti ako i ti rogobatni izrazi feministkinja prođu i uđu u nekakav zakon? Pa menjaće se i taj kao i svi dosadašnji... Drugim rečima, možda bude izgubljena bitka, ali ne i rat.PS Grubijani muški, da ipak pokažem da uvek ima natrag, bez obzira što se slažem s Drakčetovom konstatacijom, za lucidalinuza lucidalinu

Žao mi je što sam je oterao, ali ono što je rekla je GRUBA UVREDA. Samo sam joj, vrlo oprvdano, tražio da se izvini ali to njoj ne pada na pamet. Naveo sam joj mali broj, od hiljade, primere metafora koje se koriste - i ništa. Možda treba ja da se izvinim? Ako je mlada ne znači da ne zna šta je izvini.

A sada za tebe, Margos.
Inače, mislim da rasprava o jeziku i muškoženskim zanimanjima nije primarno jezička. Ona jeste više politička i taj nivo je posebno opasan. Ja mogu da se složim sa tobom Margos u mnogim stvarima, ali sa par tvojih stavova nisam saglasan (iako u tvojim rečima osećam ljubav, poštenje, dobrotu ...):
"te ako smo se razumeli, nije toliko važno koja je reč upotrebljena" ,
"a da je uvođenje ženskih naziva za zanimanja više rat polova",
"zovi me loncem, al me nemoj razbiti"

1. Naš jezik je otišao u k.... To i sam kažeš. Jezik je, zaista, važna stvar, kao što su važne stvari u životu i poslu rad, disciplina, urednost, vrednoća, pravila, moral na kraju krajeva. Ako nije toliko važno koje reči upotreljavamo i kako ih pravimo i zašto ih pravimo - šta je važno. Ništa. Ima ovde ljudi koji žive u inostranstvu. Ne možeš na BBC ili nekoj sličnoj stanici dozvoliti kokni ili neko lokalni šatrovački ili argo ili neko smisli reči pa krene u kampanju. Pa Francuzi ne daju da im se kvari jezik po cenu ogromnih ulaganja. Glupi zadrti Francuzi.

2. Ovo nije rat polova. I ovo nije borba za ravnopravnost polova. To je samo varka, mađioničarski trik, odvraćanje pažnje. To sam već odavno pisao "svađajući" se sa ovde uglednim blogerima i naročito blogerkama koje su trenutno u nekakvoj vlasti. Ja sam borac za ženska prava. Moreplovke i psihološkinje nisu. Ja sam to u životu, na poslu, na ulici, u preduzeću. One su to samo na papiru jer je to mnogo, mnogo lako i lepo i ne boli. Ja nisam mogao da zamislim da postoji grupa ljudi koja se godinama profesionalno bavi ovim poslom (dobro, ajde,nije silovanje nego nasilje nad jezikom) i koja godinama sjajno zarađuje na toj "borbi", a da je efekat te borbe ogroman tj. ogromna nula u životu i ogromne pare na tim tzv. projektima.
Ja živim u Srbiji, Srbija nije samo Knez Mihajlova i krug dvojke, Srbija nije zabava na splavu uz idiotsku muziku koja zaglupljuje i tera decu da piju energetska pića, Srbija nije samo gomila džipova i BMW-a u Strahinjića Bana, nije samo moda, urbana kultura (pobesnim kad čujem ovo), fešn vikovi( ), BITEFI, BEMUSI i ostali "značajni" događaji. Srbija su žene koje ne mogu da dođu do skenera, efikasnog leka, Srbija su i žene koje muževi biju a da to nikada ne dođe do naših urbanih RTV stanica, Srbija su i žene koje ne mogu da prehrane decu i da ih dovedu do Tiršove ili do Instituta za majku i dete. U Srbija ima hiljade žena koje su neravnopravne i koje ne mogu da se dokopaju medija, novca, pravde, zdravstvene pomoći. Koga briga? Borkinje? Partije? I onda dođe ovakva kampanja da se žene učine vidljivijim u jeziku i životu!?! Dođe mi da eksplodiram šta se sve u Srbiji može prodati kao BORBA.

3. Ne mogu da vas zovem loncem. Neću vas ni razbiti, naravno. Zvati nekoga psihološkinjom, moreplovkom ili akademkinjom izvrgava ruglu svaku borbu za ravnopravnost žena.

Naši tekstovi na Blogu B92 (traje to dve tri godine) u vezi sa ovom temom su bili čitani. I komentari. Od strne novinara, stručnjaka za jezik, političara. Na žalost, zaduženi za ovu oblast su uglavnom ćutali. Ili nisu bili dovoljno zastupljeni u medijima pa ja to nisam registrovao. Par tekstova i par emisija, gde su učestvovali Bugarski, Klajn, Ćupić, Piper. Ja znam jedan od razloga tog nejavljanja. Ne želim da ga ovde iznosim jer je stvar tugaljiva,skliska, rizična.

Izvini, Margos. Uhavti me ponekad napad pa se raspričam .margos margos 14:05 30.08.2009

Re: @dragoljub

Neka si se ti raspričao :) Rekoh da čitam pažljivo, iako se ne uključujem u rasprave o jeziku iz navedenih razloga.

Dobro, u pravu si - postoje razlike - neću zameriti kad me vatrogasac ćušne trčeći da ugasi vatru, ali ću zameriti, itekako, kad me ćušne neko iz obesti. Na to se odnosilo moje 'razumevanje' i jezik kao sredstvo (spo)razumevanja.

Pritom, taj tzv 'politički korektan govor' gde ne smeš da kažeš metaforu a da ti se ne zameri, služi više kao maska za diskreditaciju sagovornika, nego što nosi istinsko razumevanje uticaja reči - što ne mislim da je bio slučaj sa lucidalinom, mislim da se ona iskreno zabrinula za sve žrtve seksualnog silovanja. No, silovani smo svi mi na razne načine, te svi možemo ne da se presečemo, nego da pocupkujemo bez prestanka. Na žalost. Ali taj govor je sad u trendu, moderan i ukoliko ga se ne držiš, već nisi dovoljno aktuelan sagovornik. (ja se trudim da budem IN i u trendu, pa, kao što rekoh, biram reči:) )

To što si ti doživeo kao grubu uvredu, jednostavno je deo novog, urbanog govora. A ako je ona mlada, ona ne shvata zašto je to za tebe gruba uvreda. To pokušavam da premostim.

A ko se kako i na kome koristi - to je tek priča iz prošlog veka. Zašto? Zato što ja više ne znam da li i koliko i ja, protiv svoje volje, učestvujem u uništavanju svega i koliko od svakog dinara koji dam - finansiram oružje i drogu, i koliko od onog što zaradim, dolazi već obojeno tim poslovima. Sve se ispremeštalo... Zato sam često samo posmatrač i gledam da sebe korigujem gde mogu.

(Kad pomenu Tiršovu - koliko je pomoći, akcija, priloga i svega tamo upućeno i stiglo - trebalo bi da liči na Kejp Kanaveral - a ne liči.:()
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 15:05 30.08.2009

Re: @dragoljub

margos
Neka si se ti raspričao :) Rekoh da čitam pažljivo, iako se ne uključujem u rasprave o jeziku iz navedenih razloga.Dobro, u pravu si - postoje razlike - neću zameriti kad me vatrogasac ćušne trčeći da ugasi vatru, ali ću zameriti, itekako, kad me ćušne neko iz obesti. Na to se odnosilo moje 'razumevanje' i jezik kao sredstvo (spo)razumevanja. Pritom, taj tzv 'politički korektan govor' gde ne smeš da kažeš metaforu a da ti se ne zameri, služi više kao maska za diskreditaciju sagovornika, nego što nosi istinsko razumevanje uticaja reči - što ne mislim da je bio slučaj sa lucidalinom, mislim da se ona iskreno zabrinula za sve žrtve seksualnog silovanja. No, silovani smo svi mi na razne načine, te svi možemo ne da se presečemo, nego da pocupkujemo bez prestanka. Na žalost. Ali taj govor je sad u trendu, moderan i ukoliko ga se ne držiš, već nisi dovoljno aktuelan sagovornik. (ja se trudim da budem IN i u trendu, pa, kao što rekoh, biram reči:) )To što si ti doživeo kao grubu uvredu, jednostavno je deo novog, urbanog govora. A ako je ona mlada, ona ne shvata zašto je to za tebe gruba uvreda. To pokušavam da premostim.A ko se kako i na kome koristi - to je tek priča iz prošlog veka. Zašto? Zato što ja više ne znam da li i koliko i ja, protiv svoje volje, učestvujem u uništavanju svega i koliko od svakog dinara koji dam - finansiram oružje i drogu, i koliko od onog što zaradim, dolazi već obojeno tim poslovima. Sve se ispremeštalo... Zato sam često samo posmatrač i gledam da sebe korigujem gde mogu.(Kad pomenu Tiršovu - koliko je pomoći, akcija, priloga i svega tamo upućeno i stiglo - trebalo bi da liči na Kejp Kanaveral - a ne liči.:()


Dobar ti je komentar.
A za Tiršovu: da li znaš da svake godine u Srbij umire nekoliko desetina dečaka i devojčica jer roditeji nemaju para da finansiraju presađivanje kostne ili koštane srži u inostranstvu? A do pre par godina su se takve operacije radile i ovde. Isto je bilo skupo. E, to je prava tema za borbu za ravnopravnost žena i dece i svih ljudi. Ali kao što rekoh,...bla, bla,...I mnogo su ravnopravnije žene koje imaju redovne, po mogućstvu velike plate.
Ma, hoću da kažem da su nam bacili kosketinu.

margos margos 15:30 30.08.2009

Re: @dragoljub

Ma, hoću da kažem da su nam bacili kosketinu.

Tako nešto i rekoh negde, valjda kod Drakčeta... 'vidi ruke, vidi ruke', kao u vicu...:(
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 17:35 30.08.2009

Dagoljub,margos&Co

margos
Ma, hoću da kažem da su nam bacili kosketinu.Tako nešto i rekoh negde, valjda kod Drakčeta... 'vidi ruke, vidi ruke', kao u vicu...:(


Dobro, hvala svima.

Završavamo komentarisanje jer uskoro ističe sedam dana za komentare.
Ako sam nekoga povredio - nije bilo namerno.
Ako je mene neko uvredio - nije prvi a nije ni poslednji put.
lucidalina lucidalina 19:17 30.08.2009

Re: @dragoljub

margos

za lucidalinu


hvala margos
lucidalina lucidalina 19:20 30.08.2009

Re: @dragoljub

KRALJMAJMUNA

za lucidalinu


je l ovo nešto meni upućeno?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 19:24 30.08.2009

Re: @dragoljub

lucidalina

KRALJMAJMUNAza lucidalinu je l ovo nešto meni upućeno?

Možda.
lucidalina lucidalina 20:06 30.08.2009

Re: @dragoljub

provokacija. što me teraš sa bloga ako ćeš mi se posle obraćati?
ivana23 ivana23 11:39 24.08.2009

Citala

Predočavaju nam se stotine nepostojećih imenica ženskog roda, za koje oni koji su te reči izmislili smatraju da ih treba uvesti u srpsku gramatiku.
Taj pokušaj može se staviti u širi sociološki kontekst, koji neki vide kao globalni proces feminiziranja društvenog života (v. NIN 30.07.2009, str. 67), a ima i sasvim jasan politički kontekst, jer žene čine većinu biračkog tela, koje je jeftinije pridobijati političko-gramatičkom demagogijom (ponuditi im nekoliko stotina imenica ženskog roda da bi se osećale manje „ugroženo" umesto boljim uslovima za život i rad. Tu je prisutno i medijsko odvlačenje pažnje javnosti sa stvarnih društvenih problema na fiktivne probleme, a postoji i psihološki momenat, jer nekome može biti primamljivo da vidi sebe kao autora nekoliko stotina novih reči u srpskom jeziku, čak i kada one nisu ni lepe ni žive.


Profesor Predrag Piper

margos margos 11:58 24.08.2009

Re: Citala

Tu je prisutno i medijsko odvlačenje pažnje javnosti sa stvarnih društvenih problema na fiktivne probleme,

Ovo doživljavam kao primarni razlog cele te gungule - 'aj kao nešto stvaramo, kad već privreda stoji.
Dobra podloga za nerviranje, al i za za*ebanciju. (Biram ovo drugo.)
112358oo 112358oo 09:07 26.08.2009

Re: Citala

čak i kada one nisu ni lepe ni žive


da sam završio arheologiju ili antropologiju i da sam žensko, meni bi smetalo da me neko zove arheologinja ili antropologinja... ili arheologica ili... u stvari i ne znam kako bi to bilo
vanja.t vanja.t 11:53 24.08.2009

?

prilokom upisa na fax pored mene je dokumenta predavala neka devojka sa prezimenom tedevska; žena na prijemu pogleda dokumentaciju i kaže: ''ovde piše da je vaše prezime tedevski, zašto ste napisali tedevska?'', a ona joj odgovori, ''gospođo, moj otac je tedevski, a ja sam tedevska''

ja sam predao svoje papire, oni su ostali da se raspravljaju, devojka je insistirala da je upišu u skladu sa rodom

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 12:42 24.08.2009

Re: ?

vanja.t
prilokom upisa na fax pored mene je dokumenta predavala neka devojka sa prezimenom tedevska; žena na prijemu pogleda dokumentaciju i kaže: ''ovde piše da je vaše prezime tedevski, zašto ste napisali tedevska?'', a ona joj odgovori, ''gospođo, moj otac je tedevski, a ja sam tedevska''ja sam predao svoje papire, oni su ostali da se raspravljaju, devojka je insistirala da je upišu u skladu sa rodom


Makedonski jezik i makedonska prezimena su poseban problem. Njihova prezimena se ne uklapaju u naš standard da se prezime ne menja. Ne umem da kažem recept za rešenje. Pretpostavljam da ima još takvih jezika i slučajeva.
lucidalina lucidalina 07:23 26.08.2009

Re: ?

KRALJMAJMUNA
vanja.t
prilokom upisa na fax pored mene je dokumenta predavala neka devojka sa prezimenom tedevska; žena na prijemu pogleda dokumentaciju i kaže: ''ovde piše da je vaše prezime tedevski, zašto ste napisali tedevska?'', a ona joj odgovori, ''gospođo, moj otac je tedevski, a ja sam tedevska''ja sam predao svoje papire, oni su ostali da se raspravljaju, devojka je insistirala da je upišu u skladu sa rodom


Makedonski jezik i makedonska prezimena su poseban problem. Njihova prezimena se ne uklapaju u naš standard da se prezime ne menja. Ne umem da kažem recept za rešenje. Pretpostavljam da ima još takvih jezika i slučajeva.


"poseban problem"... sirot narod, kakav im je taj jezik, kad moraju da prebacuju imena u ženski rod! o, siroti ljudi!
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 09:03 26.08.2009

Re: ?

lucidalina

KRALJMAJMUNA

vanja.tprilokom upisa na fax pored mene je dokumenta predavala neka devojka sa prezimenom tedevska; žena na prijemu pogleda dokumentaciju i kaže: ''ovde piše da je vaše prezime tedevski, zašto ste napisali tedevska?'', a ona joj odgovori, ''gospođo, moj otac je tedevski, a ja sam tedevska''ja sam predao svoje papire, oni su ostali da se raspravljaju, devojka je insistirala da je upišu u skladu sa rodomMakedonski jezik i makedonska prezimena su poseban problem. Njihova prezimena se ne uklapaju u naš standard da se prezime ne menja. Ne umem da kažem recept za rešenje. Pretpostavljam da ima još takvih jezika i slučajeva. "poseban problem"... sirot narod, kakav im je taj jezik, kad moraju da prebacuju imena u ženski rod! o, siroti ljudi!


Preciznije rečeno, poseban problem za naš jezik. Kad ti je kod nas otac Pwetrović onda i deca imaju to prezime Petrović. A kod njih nije baš tako. Ali nisam ekspert za makedonski.
jamari jamari 13:05 24.08.2009

psiholog

Kako ću uskoro diplomirati, želim samo da kažem da više volim da budem psiholog.
Može da bude u muškom rodu koliko hoće, ali meni je lepo tako...
A izgledam kao devojčica, baš
NNN NNN 13:53 24.08.2009

Re: psiholog


gera92 gera92 17:56 24.08.2009

Re: psiholog

jamari

A izgledam kao devojčica, baš


Kraca deskripcija?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 21:28 24.08.2009

Re: psiholog

jamari
Kako ću uskoro diplomirati, želim samo da kažem da više volim da budem psiholog.Može da bude u muškom rodu koliko hoće, ali meni je lepo tako...A izgledam kao devojčica, baš

Ti si prava psihološkica
teodorakaze teodorakaze 14:23 24.08.2009

Potpuno se slazem sa prof. Piperom

osnovni zadatak lingviste da opisuje, objašnjava i normira ono što već postoji u jeziku, a ne da traži da se u sastav i strukturu jezika unese ono čega u njima nema.

Treba poštovati realnost jezika. Moguće je da će se u srpskom jeziku broj imenica ženskog roda za zanimanja i zvanja postepeno povećavati, ulazeći prvo u usmeno izražavanje i u razgovorni stil, a zatim i u sve druge funkcionalne stilove srpskog jezika, ali to ne treba činiti veštački. Taj proces je za neke imenice već završen (npr. prodavačica), neke takve imenice imaju stilski ograničenu sferu upotrebe (npr. šefica), a neke su (npr. psihologinja) svojstvene samo jeziku lica koje žele da upotrebom novih reči istaknu kako slede ono što se sada smatra politički korektnim.

Kada bi onima koji govore srpski bile potrebne reči kao hirurginja, stručnjakinja, prevodilica i sl., oni bi ih spontano stvorili ne čekajući da im to neko odobri ili da im ih stvori neki lingvista ma kog pola i ma kakve ideološke pripadnosti bio.


Apsolutno je u pravu od prve do poslednje reci. Drugi tekst ne vredi ni komentarisati, posto, osim sto vidno nije promisljen, isto tako vidno nema podlogu ni u cemu drugom osim u jeftinom prikupljanju popularnih poena
NNN NNN 16:21 24.08.2009

Re: Potpuno se slazem sa prof. Piperom

Drugi tekst ne vredi ni komentarisati
Žena je izgleda opsednuta udajom
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 15:28 24.08.2009

Nositeljka se promenila

Primetio sam jednu pozitivnu promenu.
Sportska vest na B92: ona je prvi nosilac! Umalo nisam pao u nesvest.
dragoljub92 dragoljub92 16:46 24.08.2009

Re: Nositeljka se promenila

KRALJMAJMUNA
Primetio sam jednu pozitivnu promenu.
Sportska vest na B92: ona je prvi nosilac! Umalo nisam pao u nesvest.

što,nije li lepše ona je prva nosilica
Bojan Budimac Bojan Budimac 22:43 24.08.2009

Re: Nositeljka se promenila

Primetio sam jednu pozitivnu promenu.
Sportska vest na B92: ona je prvi nosilac! Umalo nisam pao u nesvest.

prva nosilja
vanja.t vanja.t 23:02 24.08.2009

Re: Nositeljka se promenila

prva nosilja

jeste rodno ravnopravno, ali nije politički korektno
mora sve da se uzme u obzir, a ne ko neka koka nosilja
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 07:17 25.08.2009

Re: Nositeljka se promenila

Tema NOSIITELJKI I KOKA NOSILJA je bila tretirana od naše koleginice LIDIAZ
Možda je to uticalo da neko počne da razmišlja.
Черевићан Черевићан 06:30 25.08.2009

присутан

ија ево те надражен стекстом хтеде неким прилогом увезе хигијене језика нам о чињег дасе гласнем ал себоим да баш неће бити масовние откористи . . па ондак нећу, но само да знате г Кингу да пратим дискусиу ,можда ми се нека иновациа језикописна изалепи, а од хасне притом.никад се незна.

за г. 3Н похвала да овајВам текст учини доступним и ширим масама.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 07:11 25.08.2009

Re: присутан

Черевићан
ија ево те надражен стекстом хтеде неким прилогом увезе хигијене језика нам о чињег дасе гласнем ал себоим да баш неће бити масовние откористи . . па ондак нећу, но само да знате г Кингу да пратим дискусиу ,можда ми се нека иновациа језикописна изалепи, а од хасне притом.никад се незна. за г. 3Н похвала да овајВам текст учини доступним и ширим масама.


E, grupa NNN daje krupan doprinos edukaciji, zabavi i zasmejavanju na Blogu. Te u vezi sa onom Nobelovom nagradom za zasmejavanje i mir na Blogu (ona vam stiže) da se zapiše i da se pomene u govoru u Stokholmu da su oni (tj. N-ovi) doprineli nagradi.
A vaše sporovozno i tiho prisustvo bitno diže prosečni nivo kvaliteta komentara (sa kvantitetom slabo stojite, to smo odavno zaključili).
NNN NNN 13:29 25.08.2009

Re: присутан

Već sam više puta pominjao da je gosn Чер dao najveći doprinos bogatstvu jezika na ovom blogu, pre svega mislim na složenice (koje su upotrebljene upravo u svrhu da na najprecizniji i svakako najzanimljiviji način opišu nešto, za šta bi bila potrebna cela rečenica), te na uvek interesantnu konstrukciju rečenice, upotrbu (u jeziku zapostavljenih) pasiva i aorista, + "piši kao što govoriš". Čak i kad zanemarim smisao (ako je to moguće) uživam dok čitam.

Malo mi je žao što nije bilo većeg odziva (sudeći po broju komentara) na ovaj odličan (i pre svega pitak) tekst profesora Pipera.

Ps. Sad sam video još jedan "biser" (nije direktno vezan za temu, ali je tužno-smešan). Reklama na sportskoj strani ovog sajta za neku knjigu:
"Koučing-prva knjiga na srpskom"
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:22 25.08.2009

Re: присутан

NNN
Već sam više puta pominjao da je gosn Чер dao najveći doprinos bogatstvu jezika na ovom blogu, pre svega mislim na složenice (koje su upotrebljene upravo u svrhu da na najprecizniji i svakako najzanimljiviji način opišu nešto, za šta bi bila potrebna cela rečenica), te na uvek interesantnu konstrukciju rečenice, upotrbu (u jeziku zapostavljenih) pasiva i aorista, + "piši kao što govoriš". Čak i kad zanemarim smisao (ako je to moguće) uživam dok čitam.Malo mi je žao što nije bilo većeg odziva (sudeći po broju komentara) na ovaj odličan (i pre svega pitak) tekst profesora Pipera. Ps. Sad sam video još jedan "biser" (nije direktno vezan za temu, ali je tužno-smešan). Reklama na sportskoj strani ovog sajta za neku knjigu:"Koučing-prva knjiga na srpskom"

Imam snažan utisak da kampanja SILOVANJA JEZIKA malo gubi dah. I da su blogeri ovdašnji tome dali svoj doprinos. Iz prve ruke znam da su profesori filološkog faklulteta čitali naše tekstove i komentare i umirali od smeha. Već sam čuo pitanje upućeno meni: kako to da profesor Piper koristi formulacije koje su identične tvojim (samo lepše upakovane)? Ne poznajem čoveka. Druga je priča da osim strašne podeljenosti među profesorima i lingvistima (poz raznim pitanjima) postoji i praksa nezameranja, tihog bojkota,...
Znam pouzdano da su bar dva čoveka pisali pisma POLITICI u vezi sa Marinom Šinko i njenim zanimanjem psihološkinja (dva teksta su joj objavljena u roku od par dana!!! sa takvim potpisom), a ih nisu objavili.
To što nema mnogo komentara je razumljivo, dosadilo je ljudima-meni nije. Ali se tekstovi čitaju. samo su se neki ljuti borci bloger za RODNO SENZITIVNI JEZIK brzo povukli kad su videli da stvar neće tek tako proći i da se može desiti da političari na vlasti ne daju podršku takvoj kampanji.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:33 25.08.2009

Re: присутан

"Koučing-prva knjiga na srpskom"

Koučing?
Черевићан Черевићан 09:04 26.08.2009

г Кингу

читам Вам опаску . . . . A vaše sporovozno i tiho prisustvo bitno diže prosečni nivo kvaliteta komentara (sa kvantitetom slabo stojite, to smo odavno zaključili). . . . и да је само малко ми више сл. времена било би и квантитета. Међутим, мили Газда оковратни ланчић само на моменат попусти па добро и ово ја постизавам. Јер чудо је печалба, колико те стиска обавезама толико са друге стране, наравно онима са друштвом у глави те склоне бегу од стварности, неслућене могућности пружа. Уистину се трудим да пружену прилику искористим.

ето.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 09:37 26.08.2009

Re: г Кингу

Черевићан
читам Вам опаску . . . . A vaše sporovozno i tiho prisustvo bitno diže prosečni nivo kvaliteta komentara (sa kvantitetom slabo stojite, to smo odavno zaključili). . . . и да је само малко ми више сл. времена било би и квантитета. Међутим, мили Газда оковратни ланчић само на моменат попусти па добро и ово ја постизавам. Јер чудо је печалба, колико те стиска обавезама толико са друге стране, наравно онима са друштвом у глави те склоне бегу од стварности, неслућене могућности пружа. Уистину се трудим да пружену прилику искористим.ето.


O kvantitetu još malo:
A meni krivo što se broj komentara na vašim tekstovima manji nego što bih ja voleo. Ne kažem da je broj komentara i preporuka mnogo važan, ali opet mi je krivo.
Черевићан Черевићан 10:02 26.08.2009

штоно вели

знана сентенца. . мене ако се сетите, сетите. . . . г Кингу , ја ,поприлично већ срозан пензионер грађевинац , којем је писање неискоришћена прилика младости ,посве сам третманом на блогу Б92 задовољан и част ми чини да у овом свакодневном приливу текстова понеког и моји постови заинтересују .нескромно би било гужву на њима за очекивати.бројност препорука још мање.

ма сам нек потраје . . здравље.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 18:51 26.08.2009

Re: штоно вели

Госн Чер, мало ми је што овај пут, након горњег коментара, могу само једном да Вас препоручим.

Препорука, и за... здравље, нормално.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 19:43 25.08.2009

Da li je pobeda na pomolu?

Evo jednog od prvih znakova popuštanja kampanje
"Kod teniserki, lista nosilaca je takodje pratila rang listu. Iza Safine su sestre Vilijams, Serena i Venus, četvrti nosilac je Elena Dementijeva, a peti Jelena Janković..."

aramon aramon 22:55 25.08.2009

Nazalost

Kao sto mnogi umisljaju da znaju da pevaju samo zato sto imaju glasne zice, tako i mnogi misle da mogu raspravljati o jeziku samo zato sto ga govore.
Vidi se da je pristup u prvom tekstu naucni, dok je u drugom ideoloski (feministicki).

Gospodja psiholoshkinja nema mnogo sluha za jezik. Da ima, potpisivala bi se sa "psihologica", terminom koji ulazi u upotrebu, a ne nakaradnim "psiholoshkinja". "Psihologica" je od "psihologa", a "psiholoshkinja" je od "psiholosha".
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 06:10 26.08.2009

Re: Nazalost

aramon
Kao sto mnogi umisljaju da znaju da pevaju samo zato sto imaju glasne zice, tako i mnogi misle da mogu raspravljati o jeziku samo zato sto ga govore.Vidi se da je pristup u prvom tekstu naucni, dok je u drugom ideoloski (feministicki).Gospodja psiholoshkinja nema mnogo sluha za jezik. Da ima, potpisivala bi se sa "psihologica", terminom koji ulazi u upotrebu, a ne nakaradnim "psiholoshkinja". "Psihologica" je od "psihologa", a "psiholoshkinja" je od "psiholosha".

Psihologica
Gde ulazi u upotrebu?
Jelica Greganović Jelica Greganović 10:22 26.08.2009

Re: Nazalost

A, psihologinja? Bi li bolje zvučalo psiholog-psihologinja (bog-boginja)? U slovenačkom se koristi, a svi smo mi Sloveni, pa ako neko ima rešenje...
aramon aramon 11:36 26.08.2009

Re: Nazalost

KRALJMAJMUNA

Psihologica
Gde ulazi u upotrebu?


U Novom Sadu : )A, psihologinja?

I to mi nekako ne zvuci dobro... Nije dovoljno zensksi : )
Psihologica mi najprihvatljivije. Valjda ono profesor-profesorica/profesorka mi uslo u glavu.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 11:37 26.08.2009

Re: Ko će uhvatiti zvuk samoglasnika

Jelica Greganović
A, psihologinja? Bi li bolje zvučalo psiholog-psihologinja (bog-boginja)? U slovenačkom se koristi, a svi smo mi Sloveni, pa ako neko ima rešenje...

Joj, Jelice selice!
Toliko su jezici različiti i neuhvatljivi.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 11:55 26.08.2009

Re: Nazalost

Jelica Greganović
A, psihologinja? Bi li bolje zvučalo psiholog-psihologinja (bog-boginja)? U slovenačkom se koristi, a svi smo mi Sloveni, pa ako neko ima rešenje...


Toliko sam pisao potiv reči DOPISNICA misleći na tebe (ili vas), da sam i sam sebi dosadio. Ne zato što mislim da neka reč ne može da ima više značenja. Ali mediji su čudo, zaista su mediji sedma sila (ne novinari . A i ja sam mator pa mi je dopisnica - poštanska dopisnica. Možda se moja deca brzo naviknu, neće imati dilemu uopšte jer i ne znaju šta je to poštanska dopisnica.
Ma, naravno, da ovo nije samo jezičko pitanje. Više sam ja bio u poslednje dve godine iritiran kampanjom koja se vodi iz nejezičkih razloga pa sam često reagovao sa "visokom temperaturom". A tačno je i da je bilo iritirajućih primera, da bog sačuva.
Jelica Greganović Jelica Greganović 14:34 26.08.2009

Re: Nazalost

Ja sve mislim ima li mogućnosti da avanzujem, iz dopisnice u - razglednicu...
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 15:46 26.08.2009

Re: Nazalost

Jelica Greganović
Ja sve mislim ima li mogućnosti da avanzujem, iz dopisnice u - razglednicu...

Tvoj podmladak i tvoj žmu - neka te proglase za razglednicu. Mi ćemo da aplauziramo sa strane.
dragoljub92 dragoljub92 19:16 26.08.2009

Re: Nazalost

Jelica Greganović
Ja sve mislim ima li mogućnosti da avanzujem, iz dopisnice u - razglednicu...

margos margos 17:28 26.08.2009

Kralju,

u ovih nekoliko dana su se osim tvog teksta na temu jezika, u potpalublju pojavila još dva, koja se bave drugim aspektima.. Jedan je Dragoljubov, drugi od Taube. Zanimljivo - pogledaj. To je, verujem, jedan od razloga manjeg broja komentara.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 18:51 26.08.2009

Re: Kralju,

margos
u ovih nekoliko dana su se osim tvog teksta na temu jezika, u potpalublju pojavila još dva, koja se bave drugim aspektima.. Jedan je Dragoljubov, drugi od Taube. Zanimljivo - pogledaj. To je, verujem, jedan od razloga manjeg broja komentara.

To, Margos! Hvala.
mladen.mladen mladen.mladen 19:47 29.08.2009

...

"Lingvistika, ipak, ima za predmet, pre svega, prirodne jezike, a ne veštačke. Zato je osnovni zadatak lingviste da opisuje, objašnjava i normira ono što već postoji u jeziku, a ne da traži da se u sastav i strukturu jezika unese ono čega u njima nema."

samo toliko,)
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 17:37 30.08.2009

Svima!

Dobro, hvala svima.

Završavamo komentarisanje jer uskoro ističe sedam dana za komentare.
Ako sam nekoga povredio - nije bilo namerno. U žaru borbe.
Ako je mene neko uvredio - nije prvi a nije ni poslednji put.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana