Ljudska prava u Srbiji (II deo)

Goran Miletic RSS / 01.09.2009. u 16:13

još nam nisu uskratili...
još nam nisu uskratili...
Pravo na život, pravo na telesni integritet i druga ljudska prava koja su logično prava u svim domaćim i međunarodnim dokumentima generalno su razumljiva za građane Srbije. Ono što nedostaje je uverenje građana da ta prava moraju biti garantovana svakome i u svakoj prilici. Sa druge strane, grupa ljudskih prava koja sledi (pravo na fer i pravično suđenje, pravo na privatnost, sloboda izražavanja) su manje razumljiva našim sugrađanima. Jedan deo građana ova prava tumači veoma restriktivno (npr. da se pravo na privatnost svodi samo na to da niko ne sme da vam uđe u stan), dok druga grupa razume neka ljudska prava kao neograničenu slobodu u jednoj sferi. Najbolji primer za ovakvo razmišljanje je tvrdnja da je sloboda izražavanja apsolutna i da grafiti, tekstovi u nekim tabloidima ili parole na nekim skupovima koji pozivaju na linč nisu zabranjeni. Međutim, generalnom formulacijom kao što je naprimer „pravno na fer i pravično suđenje" se ustvari štiti cela lepeza prava koju pojedinac ima kada se nađe pred sudom.

Pravo na fer i pravično suđenje

Pod ovom poznatom frazom krije se zapravo garancija za svakog pojedinca da mu u slučaju krivičnih i drugih postupaka sude nepristrasni i nezavisni sudovi, u razumnom roku, garantuje se trasnparentnost suđenja, pretpostavka nevinosti, dok se kao minimalna prava optuženog smatraju pravo na branioca i tumača, pravo na obaveštavanje o optužnici na jeziku koji osoba razume, pravo da ispituje svedoke, kao i dovoljno vreme za pripremu odbrane. Naravno da svako nacionalno zakonodavstvo mnogo detaljnije i bolje u svojim procesnim zakonima, ali su ovo minimalni zahtevi za svaku od 47 članica Saveta Evrope.

Kao i mnoge zemlje u tranziciji (ali u regionu) Srbija ima najviše problema upravo u implementaciji ovog prava. Iako bi se u nekim slučajevima moglo reći da pojedini delovi vlasti u Srbiji aktivno opstruiraju procese pred sudovima, reč je najčešće o propuštanju pravosuđa da zaštiti već povređenja ljudska prava. Pored toga vidljiva je nesposobnost države da osigura sprovođenje sudskog postupka na način uređen domaćim zakonima i međunarodnim standardima i da omogući pristup pravdi svakom građaninu bez razlike. Rezultat je poznat čak i laicima: sudstvo nije nezavisno, postupci traju previše dugo, pretpostavka nevinosti se ne poštuje, a građani su duboko uvereni da se sve može „završiti sa dobrim advokatom". Većina povreda ljudskih prava koja su utvrđena u oko 30-tak do sada donetih presuda pred Evropskim sudom za ljudska prava tiče se upravo prava na suđenje u razumnom roku, dok se najveći broj građana obraća Ombudsmanu tvrdeći da su im sudovi povredili osnovna ljudska prava. Ovome treba dodati podatak da prema istraživanjima građani veruju da je u pravosuđu, političkim partijama i zdravstvu najveći stepen korupcije, a Evropska komisija redovno izažava zabrinutost ne samo zbog sporosti postupaka pred domaćim sudovima već i zbog lošeg izvršavanja već donetih odluka i presuda.

Slučajevi kao što je Cvetković protiv Srbije, koji je pred domaćim sudovima trajao 17 godina, a odnosio se na radnika koji je tužio preduzeće zbog toga što je proglašen tehnološkim viškom, najbolja je ilustracija dubine problema. Makar mininalnu pravdu u ovom slučaju je doneo tek Evropski sud za ljudska prava, kada je prošle godine presudio da je Srbija prekršila pravo na fer i pravično suđenje i u ovom slučaju.

Izazov za domaće sudove trenutno predstavlja i ukidanje presuda kojima su građani Srbije lišavani građanskih prava zbog političkog uverenja tokom komunizma. Iako ceo proces izgleda kao jednostavno ispravljanje nepravde, sprovođenje Zakona o rehabilitaciji moglo bi dovesti do ukidanja nekih presuda u kojima nije došlo do povrede ljudskih prava optuženih ili onih u kojima krivica zaista jeste jasno utvrđena. Krivac za ovo su zakonom predviđeni kriterijumi za ukidanje presuda koji su krajnje nejasno definisani.

Pored domaćih, u javnosti se fer i pravično suđenje često pominje u vezi sa suđenjima pred Međunarodnim krivičnim sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY). Iako mediji i pojedini političari često ubeđuju građane kako se pred Tribunalom krše prava optuženika srpske nacionalnosti, a „gleda kroz prste" onima koji nisu Srbi, činjenica je da se postupci pred ovim sudom vode na najvišem mogućem nivou. Svi problemi se mogu pripisati objektivnim teškoćama sa kojima se najviše suočava Tužilaštvo u prikupljanju dokaza, ali i sud u toku suđenja. Iako svi sa nestrpljenjem očekuju početak suđenja Radovanu Karadžiću i završetak suđenja Vojislavu Šešelju, mnogo je presuda koje su makar delimično donele pravdu žrtvama ratnih zločina iz 90-tih. Poslednja od poznatijih je presuda Milanu Lukiću koji je proglašen krivim za veliki broj zločina u Višegradu (dva zločina su gotovo identična - zaključavanje oko 60 ljudi u kuću i njeno spaljivanje potom), ali i za otmicu u Sjeverinu kada je oteto 16 Bošnjaka, državljana Srbije. Iako njihova tela nisu nikada pronađena, pre nekoliko godina, MUP je porodicama i tužilaštvu učinio dostupnim fotografije njihovog mučenja u hotelu „Vilina vlas" kod Višegrada. Presudom Tribunala, Milan Lukić je osuđen na 30 godina zatvora, a ceo postupak je trajao samo godinu dana.
Što se tiče suđenja pred domaćim sudovima, u prošloj godini su donete presude u samo tri slučaja, dok su podignute optužnice u 7 novih slučajeva. Generalno, visina kazni nije u skladu sa počinjenim krivičnim delima, sudi se uglavnom neposrednim izvršiocima, a sudije se u presudama trude da izbegnu pominjanje jasne odgovornosti države Srbije, iako su dokazi za to veoma jasni.

Suđenja za organizovani kriminal ili ona koja dobijaju veliku pažnju javnosti takođe traju neopravdano dugo, čime se krše prava i oštećenih i optuženih. Kao i u slučaju ratnih zločina, čini se da su kazne neadekvatne. Štaviše, u većini slučajeva mediji posle određenog vremena prestaju da izveštavaju sa suđenja, a donesene presude dobijaju malo prostora. Njihovo ukidanje pred najvišim sudovima je tek posebna priča. Najnoviji primer sa ukidanjem presude neonacisti Goranu Davidoviću zbog nedostavljanja materijala na ćirilici, dovoljno govori sam za sebe.

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života

Ovo pravo uključuje garanciju nepovredivosti doma, prepiske, privatnog i porodičnog života.Prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, država može intervenisati u ovoj sferi samo u interesu nacionalne i javne sigurnosti, ekonomske dobrobiti zemlje, sprečavanja nereda ili zločina, zaštite zdravlja,morala ili prava i sloboda drugih.

Prva asocijacija u vezi sa poštovanjem ovog prava je svakako prisluškivanje, neovlašćeno prikupljanje i korišćenje podataka, ali i sudbina onih podataka koji su prikupljani u prošlosti (otvaranje dosijea iz doba komunizma). Diskusija o ovim pitanjima i reforme relevantnih zakona su tek počeli i po ovom pitanju Srbija veoma zaostaje za drugim zemljama koje su prošle i prolaze tranziciju.Najbolja ilustracija stanja i odsustva potpune kontrole u vezi poštovanja ovog prava je činjenica da veoma dugo nije dostupan podatak o broju građana koje prisluškuje Bezbednosno informativna agencija i pored zahteve Inicijative mladih za ljudska prava i odluke Poverenika za informacije od javnog značaja.

Što se tiče doma, nepoštovanje je najčešće vidljivo u spektakularnim akcijama policije koje se prikazuju na televiziji. Iako cilj jeste sprečavanje zločina, način na koji se hapšenja izvode pred TV kamerama u ogromnom broju slučajeva nije primeren demokratskom društvu i predstavlja nepoštovanje privatnog i porodičnog života.

Evropski sud za ljudska prava kao porodicu smatra skup osoba između kojih postoje „bliske lične veze". To obuhvata veoma širok krug, ali je poenta da se štiti porodični život (kakav god ga vi imali) u okviru prava na privatnost. Za razliku od ovoga, Ustav Srbije i Porodični zakon su konzervativni i sem što negiraju mogućnost da dve osobe istog pola imaju i vanbračnu zajednicu, navode da „porodica, majka, samohrani roditelj i dete uživaju posebnu zaštiti". Očigledno je da samo jedna „vrsta" porodice jeste zaista prihvatljiva u Srbiji. Čini se da ono što se nekada zvalo „domaćinstvo" nije predmet brige države.

Pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti

Sloboda misli i savesti se ne u domaćim i međunarodnim dokumentima ne objašnjava detaljno. Suprotno tome, pravo na slobodu veroispovesti je uvek u fokusu prilikom garantovanja ovog prava u bilo kom ustavu ili konvenciji. Sem slobode ispovedanja vere, sam ili u zajednici sa drugima, svaki građanin ima pravo na privatno i javno ispoljavanje vere, ali i da odluči koje „versko i moralno" obrazovanje njegova deca treba da imaju. Ono što se verskim zajednicama nimalo ne sviđa je garancija da svako može promeniti veru ili uverenje u bilo kom trenutku i da država ne sme da se meša u takvu odluku. Ograničenja ovog prava su moguća u istim slučajevima kao kod prava na privatnost, a novi Ustav Srbije uvodi ograničenje zbog „morala demokratskog društva", a eksperti se slažu da ovakva formulacija deluje prilično čudno.

Iako Ustav zabranjuje ustanovljavanje državne religije, SPC je u drastično boljem položaju nego bilo koja druga verska zajednica. Privilegije uživaju još 5 crkava i verskih zajednica koje su proglašene za tradicionalne. Sve ostale verske zajednice su već u samom zakonu stavljene u lošiji položaj bez bilo kakvog opravdanog razloga, dok je nedefinisana procedura kojom bi neka od njih mogla dobiti državnu pomoć, kao što to mogu tradicionalne. Nažalost, ne postoji ni mogućnost da se neka od tradicionalnih verskih zajednica zabrani zbog kršenja prava svojih članova ili negiranja prava na postojanje drugim zajednicama, dok u isto vreme sveštenici prema zakonu imaju imunitet. S druge strane, ministarstvo vera može bez ikakve odluke suda izbrisati bilo koju versku zajednicu iz registra ako „oceni da su njeni ciljevi, učenje, obredi ili delovanje suprotni Ustavu i javnom poretku ili ako ugrožavaju život, zdravlje, slobodu i prava drugih, prava dece, pravo na lični i porodični integritet i pravo na imovinu", što predstavlja davanje mogućnosti jednom ministarstvu da krši osnovna ljudska prava.

Što se tiče prakse u Srbiji je najviše reakcija javnosti bilo prilikom uvođenja verske nastave u škole ili kada se objave detalji sa nekih od časova veronauke. Slične reakcije su usledile i posle objavljivanja delova knjige „Zavičajni bukvar" koja je namenjena najmlađima. Crkva je u ovoj knjizi objašnjena kao „najvažnija čovekova kuća" i preporučeno deci da „ko ne ide u crkvu, neka ide kod doktora - možda mu roditelji nisu dobro".

Za razliku od veronauke, mnogo drastičnije kršenje prava na slobodu veroispovesti su stalni napadi i nasilje nad pripadnicima malih versih zajednica. Uvredljivi grafiti upućeni Jehovinim svedocima, vernicima Pentakosalne crkve i drugih manjih zajednica se i dalje često mogu videti na zidovima objekata koje ove zajednice koriste. Mnogo gore je odsustvo reakcije prilikom slučajeva nasilja prema vernicima koji se povremeno dešavaju u većini gradova u Srbiji.

U skladu sa slobodom savesti je priznat i prigovor savesti koga koristi relativno veliki broj mladića koji je pozvan na odsluženje vojnog roka, ali je vreme koje je potrebno provesti u određenoj ustanovi 13 meseci, umesto 9 koliko provode regruti u kasarnama.

(objavljeno u Vikend izdanju "Borbe", nastavak u subotu, 5 septembra u B2 dodatku "Borbe")

 Prvi deo: http://blog.b92.net/text/11770/Ljudska%20prava%20u%20Srbiji%20(I%20deo)/

AtačmentiKomentari (19)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mikimedic mikimedic 16:33 01.09.2009

opet babe i zabe?

Pored domaćih, u javnosti se fer i pravično suđenje često pominje u vezi sa suđenjima pred Međunarodnim krivičnim sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY). Iako mediji i pojedini političari često ubeđuju građane kako se pred Tribunalom krše prava optuženika srpske nacionalnosti, a „gleda kroz prste" onima koji nisu Srbi, činjenica je da se postupci pred ovim sudom vode na najvišem mogućem nivou. Svi problemi se mogu pripisati objektivnim teškoćama sa kojima se najviše suočava Tužilaštvo u prikupljanju dokaza, ali i sud u toku suđenja. Iako svi sa nestrpljenjem očekuju početak suđenja Radovanu Karadžiću i završetak suđenja Vojislavu Šešelju, mnogo je presuda koje su makar delimično donele pravdu žrtvama ratnih zločina iz 90-tih. Poslednja od poznatijih je presuda Milanu Lukiću koji je proglašen krivim za veliki broj zločina u Višegradu (dva zločina su gotovo identična - zaključavanje oko 60 ljudi u kuću i njeno spaljivanje potom), ali i za otmicu u Sjeverinu kada je oteto 16 Bošnjaka, državljana Srbije. Iako njihova tela nisu nikada pronađena, pre nekoliko godina, MUP je porodicama i tužilaštvu učinio dostupnim fotografije njihovog mučenja u hotelu „Vilina vlas" kod Višegrada. Presudom Tribunala, Milan Lukić je osuđen na 30 godina zatvora, a ceo postupak je trajao samo godinu dana.


tema je, valjda, ljudska prava u srbiji? ne vidim kakve veze icty ima sa ovom temom?

kazes da se postupci vode na najvisem mogucem nivou ali se problemi mogu pripisati objektivnim teskocama. Pa ok, ako se vode na najvisem mogucem nivou da li to znaci da je svim optuzenim obezbedjemo pravo na pravicno sudjenje i sudjenje u razumom roku?

Ako jeste, o kakvim onda problemima i teskocama uopste pricas i zasto ih pominjes?
Ako pak nije, da li su ti objektivni problemi i teskoce opravdanje za uskracivanje navedenih prava?

Tacno, mnogo je presuda koje su bar delimicno donele pravdu zrtvama sukoba, pa i presuda Lukicu. U potpunosti se slazem sa tobom.

Samo jos jednom -- kakve veze ta presuda ima sa temom, i pravom na pravicno sudjenje i sudjenje u razumnom roku ostalih optuzenih?

i, vidimo se na tvom sledecem blogu.

to ono... o ljudskom pravu sagovornika na odgovordrug.clan drug.clan 16:51 01.09.2009

o porodicnom zivotu i LJUDSKIM pravima

Da li se pod pravo na porodicni zivot podrazumeva i slobodno vreme kao osnovni uslov za ostvarivanje porodicnog zivota? Da li radno vreme po zelji poslodavca ukljucujuci i vikende krsi ovo pravo?

Vrlo su zanimljiva selektivna zalaganja za ljudska prava. Tako na primer Medjunarodna konvecncija o ekonomskim, socijalnim i ljudskim pravima u artiklu 10 izmedju ostalog kaze da drzave potpisnice moraju obezbediti placeno porodiljsko majkama ili drugu vrstu socijalne zastite. Sada se zapitajte zasto najbucnija zemlja kada su "ljudska prava" u pitanju nije ratifikovala ovu konvenciju o "LJUDSKIM pravima" i zasto ne daje ni jedan jedini dan placenog porodiljskog majkama?

Da ne pricam mnogo dalje samo cu citirati Artikle 25 i 26 Generalne deklaracije o ljudskim pravima a vi sami zakljucite ko ih sve krsi:

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

"Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit."

Zasto samo pricati o slobodi misli, vere, govora itd. kada se u svetu najstrasnije krse (i od strane onih koji se najvise deklarativno zalazu za ljudska prava) ona prava koja se ticu elementarne egzistencije i wellbeing-a. Koja su prava najbitnija?
mikimedic mikimedic 18:15 01.09.2009

Re: o porodicnom zivotu i LJUDSKIM pravima

Vrlo su zanimljiva selektivna zalaganja za ljudska prava. Tako na primer Medjunarodna konvecncija o ekonomskim, socijalnim i ljudskim pravima u artiklu 10 izmedju ostalog kaze da drzave potpisnice moraju obezbediti placeno porodiljsko majkama ili drugu vrstu socijalne zastite. Sada se zapitajte zasto najbucnija zemlja kada su "ljudska prava" u pitanju nije ratifikovala ovu konvenciju o "LJUDSKIM pravima" i zasto ne daje ni jedan jedini dan placenog porodiljskog majkama?


drug clan, ne radi se o konvenciji o ljudskim pravima vec o Medjunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights -- ICCPR).

ako moze o terminima, onda ipak umesto artikla da upotrebljavamo srpsku rec, iz tvog nika -- clan.
drug.clan drug.clan 18:31 01.09.2009

Re: o porodicnom zivotu i LJUDSKIM pravima

mikimedic
Vrlo su zanimljiva selektivna zalaganja za ljudska prava. Tako na primer Medjunarodna konvecncija o ekonomskim, socijalnim i ljudskim pravima u artiklu 10 izmedju ostalog kaze da drzave potpisnice moraju obezbediti placeno porodiljsko majkama ili drugu vrstu socijalne zastite. Sada se zapitajte zasto najbucnija zemlja kada su "ljudska prava" u pitanju nije ratifikovala ovu konvenciju o "LJUDSKIM pravima" i zasto ne daje ni jedan jedini dan placenog porodiljskog majkama?


drug clan, ne radi se o konvenciji o ljudskim pravima vec o Medjunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights -- ICCPR).

ako moze o terminima, onda ipak umesto artikla u prodavnici da upotrebljavamo srpsku rec, iz tvog nika -- clan.


jasno je meni da se ti kao pravnik interesujes samo za formu ali da li to menja sustinu?

PS. Pakt kako si ti preveo je podjednako los prevod reci Covenant.
mikimedic mikimedic 19:01 01.09.2009

Re: o porodicnom zivotu i LJUDSKIM pravima

jasno je meni da se ti kao pravnik interesujes samo za formu ali da li to menja sustinu?

PS. Pakt kako si ti preveo je podjednako los prevod reci Covenant.


ne menja sustinu. ti verovatno u najboljoj nameri nameri pokusavas da nadjes znacenje u odredjenim dokumentima koja ti dokumenti nemaju.

verovatno bi bilo lepo da ljudska prava postuju sve drzave na istom nivou, ali svi znamo da je to utopija. svi medjunarodni ugovori su rezultati kompromisa koji oslikava medjunarodne odnose u trenutku kada nastaju. Tako je i navedeni pakt je rezultat kompromisa, i u njemu ne mozemo traziti znacenje koje nema.

Prevod los ili ne, usvojen je na srpskom jeziku kao takav (takodje i u pravnom sistemu Srbije). Kao sto se convention razlikuje od covenant, tako se i konvencija razlikuje od pakta. Nema znacajne razlike, pogotovo ne u pravnoj snazi, sem da istakne cilj potpisnica da dokument tezi sveobuhvatnosti i opstem vazenju.

srdjan.pajic srdjan.pajic 06:55 02.09.2009

Re: o porodicnom zivotu i LJUDSKIM pravima

drug.clan
Da li se pod pravo na porodicni zivot podrazumeva i slobodno vreme kao osnovni uslov za ostvarivanje porodicnog zivota? Da li radno vreme po zelji poslodavca ukljucujuci i vikende krsi ovo pravo?

Vrlo su zanimljiva selektivna zalaganja za ljudska prava. Tako na primer Medjunarodna konvecncija o ekonomskim, socijalnim i ljudskim pravima u artiklu 10 izmedju ostalog kaze da drzave potpisnice moraju obezbediti placeno porodiljsko majkama ili drugu vrstu socijalne zastite. Sada se zapitajte zasto najbucnija zemlja kada su "ljudska prava" u pitanju nije ratifikovala ovu konvenciju o "LJUDSKIM pravima" i zasto ne daje ni jedan jedini dan placenog porodiljskog majkama?

Da ne pricam mnogo dalje samo cu citirati Artikle 25 i 26 Generalne deklaracije o ljudskim pravima a vi sami zakljucite ko ih sve krsi:

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

"Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit."

Zasto samo pricati o slobodi misli, vere, govora itd. kada se u svetu najstrasnije krse (i od strane onih koji se najvise deklarativno zalazu za ljudska prava) ona prava koja se ticu elementarne egzistencije i wellbeing-a. Koja su prava najbitnija?


Trolcina, samo za mog Druga Clana, ostali - Odstupi!

E, komunjaro (), samo da ti javim, popunio sam onaj tvoj kvazitest: Gandi i ja, dva rodjena brata! A ni ti nisi daleko u tom kvadrantu, brate crveni!


drug.clan drug.clan 13:21 02.09.2009

Re: o porodicnom zivotu i LJUDSKIM pravima

srdjan.pajic


Trolcina, samo za mog Druga Clana, ostali - Odstupi!

E, komunjaro (), samo da ti javim, popunio sam onaj tvoj kvazitest: Gandi i ja, dva rodjena brata! A ni ti nisi daleko u tom kvadrantu, brate crveni!Hvala za trolcinu.

Eto vidis brate crveni da si i ti tu negde, razlika izmedju nas je samo u tome sto ti i dalje tkzv. realista pa i dalje verujes da je taj kaodemokratski kapitalisticki liberalizam nuzno zlo ne videci gde to sve vodi i nadajuci se da je to zlo bolje nego sto je bilo kroz istoriju. Sistem u koji ti verujes je nekako (ispiranjem pameti od malena) uspeo da ubedi ljude da ne postoji bolji i da ne treba ni pokusavati.

Moralno ti si crven kao mak, al se jos uvek branis posto ti trenutno ide "dobro". Vremena se manjaju i svet ce za samo 20-30 godina izgledati potpuno drugacije tako ce i zivoti ljudi izgledati potpuno drugacije. Bolje na vreme misliti o buducnosti nego se prepustiti stihiji istorije.

Pozdrav druze!
wukadin wukadin 10:26 03.09.2009

Re: o porodicnom zivotu i LJUDSKIM pravima

Da li se pod pravo na porodicni zivot podrazumeva i slobodno vreme kao osnovni uslov za ostvarivanje porodicnog zivota? Da li radno vreme po zelji poslodavca ukljucujuci i vikende krsi ovo pravo?


AHA!!!
Baš da vidim šta će da ti odgovore
Prošli put je samo Ćirković došao da vređa.
sentinel26 sentinel26 16:54 01.09.2009

Ljudska prava - Šta to bejaše ?

Miletiću, nije mi jasno da li je ovo teorijsko-edukativni ili kritičko-analitički tekst.

Od tog komiteta (odbora - kako vam se zove ? ) sam očekivao mnogo više i bez dodvoravanja vlastima.

Nijesam pročitao niti slova komentara ili šta slično u povodu izjave predsednika Rumunije Baseskua u Kladovu o stanju nekih manjionskih prava u Srbiji.

Nema komentara na izjavu predsednika PDD i narodnog poslanika Rize Halimija o drastičnim kršenjima ljudskih prava u Preševu i okolini kakva nijesu zapamćena ni u doba S.Miloševića.
Komentar odbijanja predsednika Srbije da odgovori na njegovo pismo staro 14 mjeseci ?
Zašto se ne odgovara na njegova poslanička pitanja ?
Juče je vidim, da bi Tadić, Dinkić i Č.Jovanović usvojili antievropski zakon, taj isti R.Halimi je volšebno "nestao" iz sale da bi pomenuta gospoda mogla da ostvare naum sa 125 glasova.

Takodje od tog komiteta (odbora ) ne vidjeh ni slova o ponašanju ministra za ljudska i manjinska prava i njegovim čestim neutemeljenim izjavama.

Kasno su se svi sjetili Alije Halilovića, čovjeka lično poznajem, nažalost sve što sam ja mogao da uradim jeste da pošaljem poruku podrške njemu i njegovoj porodici.

baroniknez baroniknez 17:28 01.09.2009

Re: Ljudska prava - Šta to bejaše ?

Nema komentara na izjavu predsednika PDD i narodnog poslanika Rize Halimija o drastičnim kršenjima ljudskih prava u Preševu i okolini kakva nijesu zapamćena ni u doba S.Miloševića.


pa drzava koliko ja znam je dosta uradila na zastiti ljudskih prava u Presevu. Ako se secate dosta je tamo kriminalaca pohapseno u poslednje vreme, uvek ima zandarmerije i slicno. Naravno ako vi smatrate da je to nedovoljno mogu se i sloziti
wukadin wukadin 12:03 03.09.2009

Re: Ljudska prava - Šta to bejaše ?

Još samo da vidimo i da se neko u Lovćencu oŚeća ugroženim...
baroniknez baroniknez 17:05 01.09.2009

ako moze...

Izazov za domaće sudove trenutno predstavlja i ukidanje presuda kojima su građani Srbije lišavani građanskih prava zbog političkog uverenja tokom komunizma. Iako ceo proces izgleda kao jednostavno ispravljanje nepravde, sprovođenje Zakona o rehabilitaciji moglo bi dovesti do ukidanja nekih presuda u kojima nije došlo do povrede ljudskih prava optuženih ili onih u kojima krivica zaista jeste jasno utvrđena. Krivac za ovo su zakonom predviđeni kriterijumi za ukidanje presuda koji su krajnje nejasno definisani.


malo detaljnije o ovome? sta je po vama konkretan tu problem?
baroniknez baroniknez 17:23 01.09.2009

ako moze...

Tribunalom krše prava optuženika srpske nacionalnosti, a „gleda kroz prste" onima koji nisu Srbi, činjenica je da se postupci pred ovim sudom vode na najvišem mogućem nivou.


Evo recimo da pomenemo da tuzilastvo Haskog suda je u potpunosti podbacilo kod sudjenja Haradinaju, Limaju, da nije podizalo optuznice u nekim situacijama gde se radilo o ozbiljnim sumnjama da su izvrseni zlocini (recimo Nato), da su ljude osudjivali za nesto na potpuno cudan nacin (famozna srebrenica itd)...
vlkdrag vlkdrag 18:12 01.09.2009

Re: ako moze...

Ma svedoci su naprasno odustali od svedočenja...

A autor bloga prodao veru za večeru!
Biljana 77 Biljana 77 17:46 01.09.2009

Ispravite naslov!

B92 Blog Članovi Goran Miletic Ljudksa prava u Srbiji (II deo)

Goran Miletic
17:13
UTO
01
SEP

Ljudksa prava u Srbiji (II deo)
stopalo stopalo 10:03 02.09.2009

ljudska prava za sve

opet se provlaci ista prica (boze sacuvaj da ja branim davidovica) ali uredjenu drzavu cine pravila i postovanje pravila. i ta pravila vaze za sve (pa nazalost i za razne firere).

Njihovo ukidanje pred najvišim sudovima je tek posebna priča. Najnoviji primer sa ukidanjem presude neonacisti Goranu Davidoviću zbog nedostavljanja materijala na ćirilici, dovoljno govori sam za sebe.


a pre toga ide citat

Pravo na fer i pravično suđenje

Pod ovom poznatom frazom krije se zapravo garancija za svakog pojedinca da mu u slučaju krivičnih i drugih postupaka sude nepristrasni i nezavisni sudovi, u razumnom roku, garantuje se trasnparentnost suđenja, pretpostavka nevinosti, dok se kao minimalna prava optuženog smatraju pravo na branioca i tumača, pravo na obaveštavanje o optužnici na jeziku koji osoba razume, pravo da ispituje svedoke, kao i dovoljno vreme za pripremu odbrane.


nije problem sto je visi sud ukinio presudu. ako je okrivljeni zahtevao dokumenta na cirilici, OBAVEZA je bila suda da mu dostavi na jeziku i pismo koje razume. tuzilac ima pravo da pise na latinici ali sud mora da "prevede" optuzbu i sva dokumenta u procesu. zasto je prvostepeni sud "minirao" sopstvenu presudu to je pitanje?

mada i to pise u blogu
Pored toga vidljiva je nesposobnost države da osigura sprovođenje sudskog postupka na način uređen domaćim zakonima i međunarodnim standardima i da omogući pristup pravdi svakom građaninu bez razlike. Rezultat je poznat čak i laicima: sudstvo nije nezavisno, postupci traju previše dugo, pretpostavka nevinosti se ne poštuje, a građani su duboko uvereni da se sve može „završiti sa dobrim advokatom".


hajde da pojedemo vreme i da postupak zastari.

prema tome krivica je prvostepenog suda.

a ako bas hocemo da teramo stvar do kraja, oduzmite diplome svih skola koje je firer zavrsio jer je u njegovo vreme bila obaveza da pismene zadatke iz srpsko-hrvatskog jezika pise naizmenicno cirlicom i latinicom.
baroniknez baroniknez 11:28 02.09.2009

Re: ljudska prava za sve

upravo tako, mnogi se ovde trude ovih dana da pokazu kako je besmisleno da se presuda obara zbog latinice, a niko da se seti da je to po zakonu!

dakle, menjaj zakon ili radi po zakonu.
ed_novipazar ed_novipazar 10:29 02.09.2009

Pitanje

S druge strane, ministarstvo vera može bez ikakve odluke suda izbrisati bilo koju versku zajednicu iz registra ako „oceni da su njeni ciljevi, učenje, obredi ili delovanje suprotni Ustavu i javnom poretku ili ako ugrožavaju život, zdravlje, slobodu i prava drugih, prava dece, pravo na lični i porodični integritet i pravo na imovinu", što predstavlja davanje mogućnosti jednom ministarstvu da krši osnovna ljudska prava.

Ne vidim da se autor bloga nesto mnogo zamara sa odgovorima ali cu ipak postaviti pitanje. Da li se ovo citirano odnosi i na tradicionalne crkve i vjerske zajednice?

Ako da onda je to samo jos jedan dokaz da je ministarstvo vera najodgovornije za postojanje dvije Islamske zajednice u Srbiji.
stopalo stopalo 10:35 02.09.2009

Re: Pitanje

ed_novipazar
S druge strane, ministarstvo vera može bez ikakve odluke suda izbrisati bilo koju versku zajednicu iz registra ako „oceni da su njeni ciljevi, učenje, obredi ili delovanje suprotni Ustavu i javnom poretku ili ako ugrožavaju život, zdravlje, slobodu i prava drugih, prava dece, pravo na lični i porodični integritet i pravo na imovinu", što predstavlja davanje mogućnosti jednom ministarstvu da krši osnovna ljudska prava.

Ne vidim da se autor bloga nesto mnogo zamara sa odgovorima ali cu ipak postaviti pitanje. Da li se ovo citirano odnosi i na tradicionalne crkve i vjerske zajednice?

Ako da onda je to samo jos jedan dokaz da je ministarstvo vera najodgovornije za postojanje dvije Islamske zajednice u Srbiji.


ako smo i pali, to je zato smo padu bili skloni - branko miljkovic

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana