Istorija| Religija

1/3, 1/3, 1/3 ... Genocide Over

alexlambros RSS / 19.12.2009. u 18:07

 Alexandar Lambros

 

blaženi nacista
blaženi nacista
Ustaška diktatura, vladinim dekretom br. 11689 od juna 1941., uspostavlja u Zagrebu poseban vjerski odsjek zadužen za prekrštavanja, na čijem čelu se nalazio katolički svećenik Dionis Juričević (starješina "misionara" zaduženih za prekrštavanja").
Obraćajući se stanovnicima Staze, gdje je došao da izvrši ko zna koje nasilno "prekrštavanje". Dionis Juričević ih upozorava ovim riječima:" Dobro znamo kamo ćemo poslati one koji izvole odbiti krštenje. Ovdje u sjevernim krajevima već sam izvršio potpuno čišćenje, od djece u pelenama do staraca. I ako će biti potrebno, učiniti ću to i ovdje zato što nije grijeh ubiti ni sedmogodišnje dijete ako smeta nasem ustaškom režimu... Neka vas ne prevare moje svećeničke haljine. Znajte da ja, kada ustreba, uzimam šmajser u ruke i ubijam sve one koji se protive državi i ustaškim vlastima".


Sveštenik Ivo Gubertina, profesor Zagrebačkog sveučilišta i rukovodilac Hrvatske katoličke akcije, piše u "Hrvatskoj smotri" od 7. jula 1941. : "Hrvatska će se čistiti od svih svojih otrova svim sredstvima, čak i mačem". Ovaj concept će preuzeti i artikulisati Guberina 7. oktobra 1943. opet na stupcima "Hrvatske smotre".

"Izvjesni elementi u Hrvatskoj, koji su za vrijeme Jugoslavije imali zadaću da likvidiraju nacionalni i državni organizam Hrvatske i da joj onemoguće život i spriječe je u ulozi koji joj je namijenilo Proviđenje (a to je uloga prethodnice katolicizma prema Istoku), poslije pada Jugoslavije ostali su u hrvatskom organizmu a da nisu nimalo promijenili svoje namjere protivu Hrvata. Primjenjuje sredstva kojima se služi svaki ljekar, pri liječenju nekog organizma. Tamo gdje je potrebito, operira. Ustaški pokret bi više volio da se ti heterogeni, i do sada neprijateljski elementi, asimiliraju slobodno ili da se sav taj otrov udalji od organizma (da se presele u zemlje iz kojih vuku podrijetlo). Ali ako oni ne žele i ako hoće da ostanu u Hrvatskoj kao peta kolona... onda se oni prema svim katoličkim moralnim načelima imaju smatrati agresorima i hrvatska država ima pravo da ih uništi mačem... Protivu takovog neprijatelja dozvoljena je obrana mačem, a prema potrebi i preventivno, ne čekajuci trenutak napada... Ovo su načela na kojima se zasniva i sam prirodni zakon i zato je svaki katolik obvezatan da po svojoj savjesti doprinese da se on ostvari... u takvoj situaciji bio bi grijeh protivu Tvorca ostati po strani odlučne borbe i bila bi prava izdaja Boga naći se na drugoj strani barikada... Hrvati katolici imaju prigodu pokazati u kojoj su mjeri Božiji bojovnici... Crkva će biti zadovoljnija ako njezini vjernici postanu svjesni da treba da se bore u redovima ustaškog pokreta, koji prema svojoj tradiciji i prema svojim vođama, a naročito prema svom programu, teži ka društvenoj i političkoj državi u kojoj že Crkva moći ostvariti svoju natprirodnu misiju bez ikakvih prepreka".

Praksa prislinog "prekrštavanja" postaje za srpski pravoslavni narod i jedna strašna roba za razmjenu. Svjedočenja ima bezbroj. "Nadbiskup Šarić odbija da se zauzme za doktora Dušana Jeftanovića koga muče i ubijaju. Njegovoj ženi odgovara da nije mogao ništa da učini zato što je bio pravoslavni muž". Vinkovački župnik Anđelko Grčić odgovara jednoj majci koja ga preklinje da joj spasi kćeri koje su deportovane u lokalni logor za istrebljenje da ne može ništa da učini zato što nisu primile "prekrštavanje" i da će istovjetnu sudbinu doživjeti svi oni koji se ne privole katolicizmu.

Godine 1941. 21. maja u Kninu, fratar Vjekoslav Šimić se predstavlja komandantu italijanske divizije "Sasari" koja je smještena u dijelu Hrvatske pod italijanskom kontrolom i traži da preuzme civilnu vlast u toj zoni. Generalu, koji želi da zna razlog za ovakav zahtjev, Šimić odgovara: "Hoću da pobijem sve Srbe u što kraćem roku". U svojim sjećanjima visoki italijanski oficir ce zabilježiti: "Zapanjuje me da se ne shvata užas jednog takvog programa i da to još najavi jedan franjevac."
Godine 1941. 24. juna dnevni list "Hrvatski narod" objavljuje da je poglavnik primio monsinjora Pavla Ješina, vođu grupe Katoličke akcije, koji poslije uručenja darova krvavom ustaškom diktatoru, zaključuje susret govoreći Paveliću: "Mi smo u pravu kada smatramo da vam je Bog pomogao od trenutka kada ste uspjeli očistiti polje kršćanstva u Hrvatskoj. Vođeni duhom Našega Gospoda i ustaškim načelima mi smo spremni boriti se za odbranu naše voljene domovine".

Godine 1941. 14. jula ministar naobrazbe i bogoštovlja razašilje cirkularno pismo (br. 42678-B-1941), koje je potpisao poglavnik, a supotpisao ministar Mile Budak, adresovano biskupima Nezavisne Države Hrvatske, preko kojeg ustaška diktatura reguliše praksu prisilnog "prekrštavanja":
"Molimo biskupske urede da u povjerljivom obliku izvijeste sve župne urede o načinu prijema pravoslavaca u katoličku crkvu. Pravoslavcima se neće smjeti dozvoliti pristup u grčkokatoličku crkvu ni u kom slučaju. Hrvatska vlada kani ne primati u katoličku crkvu svećenike, učitelje, ukratko, svu inteligenciju i na kraju bogate trgovce i obrtnike pravoslavne vjere zato što će u vezi sa njima biti obnarodovane naročite naredbe, kao i to da se izbjegnu povrede ugleda katolicizma. Međutim, ako je neka od takovih osoba na nekakav način povezana s katoličkom vjerom i hrvatskom nacijom, onda može biti primljena uz prethodnu privolu ministra pravde i bogoštovlja... U takovom slučaju od odlučne je važnosti da je brak sklopljen u katoličkoj crkvi i da su djeca dobila katoličku naobrazbu... Dozvoljeno je primiti pravoslavni siromašni svijet uz prethodnu obuku u katoličkim istinama..."

Sa svoje strane, katoličko biskupstvo u Hrvatskoj se priprema da primi u svoje milosrdno naručje novoprekrštene bivše pravoslavce koji su izbjegli istrebljenje, dajući precizna upustva. Štaviše, utvrđuju se vjerske obaveze novokatolika, koje su precizirane u posebnoj "objavi" koja je razaslata 14.maja 1941. iz župnog dvora Sv. Tereze u Bjelovaru, a koju je preuzeo dnevni list "Nezavisna Hrvatska":"Svi oni koji su podnijeli zahtjev za prekrštavanje u katolicizam morati će, od dana kada su podnijeli upit, biti nazočni svim misama a posebice propovjedima. Mise sa propovjedima se održavaju od 6 do 11 sati. Prekrštenima je propisano da se opskrbe bilježnicom kojoj će se za sve nedjelje i svečane dane bilježiti njihova nazočnost vjerskoj službi:.
Pred kraj 1941. ritam prisilnog "prekrštavanja" postaje takav da su neke biskupije prisiljene da se dobro organizuju da bi mu odolile. Banjalučka biskupija, na primjer, priprema jedan štampani obrazac pod naslovom "Pravila za prekrštavanje iz grkopravoslavne u rimokatoličku vjeru", koji "kandidati" za prekrštavanje" moraju popuniti svojim matičnim podacima i potpisati:

"Ja dolje potpisani..., izjavljujem i tražim sljedeće:
Rođen sam dana ..., kršten u istočnogrčkoj crkvi i uveden u istočnogrčki obred.

Svečanom zakletvom danas izjavljujem, u nazočnosti svjedoka čiji su potpisi priloženi na dnu, da primam po svojoj spontanoj volji i izboru, bez ikakvog vanjskog pritiska, katoličku vjeru, ubijeđen da će samo u rimokatoličkoj crkvi moja duša naći spas i steći besmrtnost. Zbog tog razloga želim ući u okrilje Katoličke crkve. U isto vrijeme obećavam da ću ispunjavati sve obaveze jednakom mjerom kao i drugi članovi i odani vjernici Katoličke crkve. Pročitana su mi pravila koja su data unaprijed i ja se obavezujem da ću ih poštovati kao što potvrđuje moj potpis.
Potpisano...".

Na ime prijema "novoprekrštenima" se daje "potvrda" u stilu obrasca koji je utvrdio biskup Jozo Garić:"Na vaš zahtjev dajemo vam dozvolu da odmah prestanete ab excommunicatione pro foro externo i da budete primljeni u Katolicku crkvu s pravom na svijetu pričest".

nadbiskup genocida kao uzor
nadbiskup genocida kao uzor
Mostarski biskup Alojz Mišić piše nadbiskupu Stepincu 18. avgusta 1941. :
"Okolnosti pod kojima živimo za žaljenje su u svakom pogledu. Potrebito je dopustiti i priznati: ima poteškoća za civilne vlasti, ali ima ih i za Crkvu, onih koje se odnose na njenu božansku zadaću i na rad koji se okreće dušama. Veliki dio pravoslavaca Mostara raspoložen je da pređe na katoličku vjeru. Više civilne vlasti iz Zagreba u više navrata su dale uputstva nižim vlastima u svezi s prekrštavanjem na drugu vjeru. U stvarnosti, po pravilima kojima su nadahnuta, ta upustva nisu takove naravi da bi poslužila za opće dobro Crkve, kao ni države. Po milosti Božijoj danas se ukazuje prigoda kao nikad u prošlosti da se pomogne hrvatskoj stvari i da se spasi veliki broj duša, ljudi dobre volje, mirnih seljaka koji žive među katolicima. Oni poznaju katolike kao što ovi poznaju njih. Prekrštavanje je lako i ustanovljivo. Po nesreći, vlasti sa svojim ograničenim vidicima, postavljaju prepreke hrvatskoj i katoličkoj stvari. Nisu krive vrhovne vlasti, ali se svakojake osobe ubacuju u te poslove: mladi bez naobrazbe i bez iskustva; umjesto inteligencije i razuma rabi se upotreba vatre, nasilja. Nikakovo čudo, onda, da iz toga proistječu posljedice dosta neugodne za hrvatsku i katoličku stvar... U mnogim župama Mostarske biskupije, na primjer u Duvnu, Stocu, Klepcima, Goranicima, Gradaru itd. pošteni seljaci koji žive u katoličkim sredinama pokazali su nakanu da pređu u Katoličku crkvu; odlaze na svetu misu, uče katolički katekizam, krste djecu; ali neki nametljivci prisvajaju pravo da izdaju naredbe; dok su novoprekršteni u crkvi na svetoj misi, izbacuju i mlade i stare, i muškarce i žene, kao životinje i... šalju ih u gomili na onaj svijet. To ne može služiti ni svetoj katoličkoj ni hrvatskoj stvari. Za nekoliko godina svi će osuditi takve nesavjesne akte, a mi sada propuštamo lijepu prigodu koju bismo mogli iskoristiti za svetu katoličku stvar da u Bosni i Hercegovini od manjine koja jesmo, postanemo većina; da ne radimo u korist drugih, nego u svoju. To smatram svetom i plemenitom stvari. U interesu hrvatske i katoličke stvari predočavam uzoritom Predsjedniku potrebu da poduzme sve da spriječi svaku žalosnu posljedicu, da poravna puteve, da tako pripremi sretnija vremena za hrvatsku i za katoličku stvar".

budući naci svetitelj
budući naci svetitelj
Godine 1941. 7. novembra biskup Mišić upućuje drugo pismo monsinjoru Stepincu:
"Jedno vrijeme sam smatrao da će veliki broj šizmatika preći u Katoličku crkvu: umjesto toga, oni koji su imenovani za stožernika i logornika zlorabili su svoj položaj, iskoristili su ružne nagone mase, potakli su slabe strane ljudske naravi, tako da je nastao pravi užas. I ni sa jedne strane se ne vidi nikakav boljitak... Hvatali su ljude kao da su životinje, ubijali su ih, bacali su ih žive u ponore. Potprefekt Mostara, Baljić, musliman, potvrdio je na sav glas - morao je šutjeti i ne davati slične izjave - da je u Ljubinju samo u jednom danu 700 šizmatika bačeno u jamu. Iz Mostara i Čapljine odvezeno je više vagona punih žena, djevojčica i djece ispod deset godina do stanice Šurmanci. Tamo su ih natjerali da siđu, odveli su ih u planine i majke i djeca su bačeni u ponore: svi su umrli na taj način. U župi Klepci, ubijeno je 700 šizmatika. Otišao bih predaleko ako bih nastavio s nabrajanjem. U samom gradu Mostaru vezano ih je na stotine, a onda su ih izvodili iz grada i ubijali kao životinje. Na kraju se stiglo do deportacije Srba u Srbiju. Plač, kuknjava, tuga: svi bježe sa svih strana; jedna delegacija je otišla čak u Rim kod Musolinija i lako je zamisliti šta su rekli i šta su zahtjevali.
Posljedica toga je nova talijanska okupacija Hercegovine. Talijani su se vratili i preuzeli su civilnu i vojnu vlast. Šizmatičke crkve su odmah oživjele, pravoslavni svećenici koji su se do sada krili, ponovo su se pojavili, Talijani su naklonjeni Srbima.

Katolička crkva ne želi činiti akte nasilja. Ona uvijek kažnjava nasilje i kažnjava je i u ovoj prigodi. Ali, prelazak iz jedne krajnosti u drugu je izrazit: nova okupaciona vlast se odmah pokazala prijateljski prema Srbima, a strogom prema katolicima: bilo je hapšenja i streljanja. Naravski, stožernici i logornici su se razbježali na sve strane; tako su nevini platili zarad njih.
Nikakvo čudo, dakle, da je zbog takovih razloga prekrštavanje pravoslavaca u katolicizam potpuno promašilo. Surovost stožernika i logornika, brutalost nekih pojedinaca nerazumijevanje viših vlasti, nanijeli su veliki štetu ne samo dobru vjere nego i države. Da je Gospod podario više razumijevanja i razuma odgovornima, da izvrše prekrštavanje bez udaraca, u takvoj zgodnoj prigodi broj katolika bi se povećao barem za petsto-šesto tisuća, te bi se broj katolika u Bosni i Hercegovini sa sedam stotina tisuća povećao na milijun i trista tisuća.

Godine 1941., 17. novembra u Zagrebu se održava Plenarna konferencija katoličkog biskupstva. Pod predsjedavanjem primasa, monsinjora Stepinca, ova konferencija osniva poseban odbor - sastavljen od Stepinca lično, senjskog biskupa Viktora Burića i od apostolskog opunomoćenika Križevačke biskupije, Janka Šimraka - koji se ovlašćuje da potvrdi i blagoslovi "prekrštavanje" pravoslavnih Srba u katolicizam. Konferencija isto tako objavljuje rezoluciju (br. 253-41) kojom se - na osnovi uputstva Svetog bratstva Istočne crkve od 17. jula 1941. - daju precizna uputstva u odnosu na način praktičnog obavljanja "prekrštavanja".
U sustini, hrvatsko biskupstvo odobrava i potvrđuje zločinačku praksu nasilnog "prekrštavanja" srbopravoslavaca koje je poglavnik odredio kao put paralelan istrebljenju: "Koristeći raširenu psihozu (katoličko biskupstvo) je prešlo u saučesništvo s ustašama da prekrštava u katolike Srbe pravoslavce, obećavajući prekrštenicima da će spasiti život i sačuvati vlastita dobra.
U toku "Plenarne konferencije" od 17-18. novembra 1941. Biskupstvo upućuje poslanicu poglavniku. U tom pismu se traži dozvola da Hrvatska katolička crkva vrši operativno "prekrštavanje" srbopravoslavaca u katolike:

pokršteni bez pritiska
pokršteni bez pritiska
"(Biskupstvo) smatra dogmatskim načelom da saslušanja i odluke o svim pitanjima u svezi s prelaskom grkoistočnjaka u katoličku vjeru pripadaju isključivo u nadležnost hijerarhije Katoličke crkve, koja jedina ima ovlasti po Božijoj volji i po kanonskim odredbama donositi naputke i norme glede toga, tako da se osim crkvenih vlasti svaka druga intervencija ima isključiti. Uslijed toga nitko osim hijerarhije Katoličke crkve nema pravo imenovati "misionare" za promidžbu prekrštavanja grkoistočnjaka u katoličku vjeru. Svaki misionar mora primiti svoju zadaću i ovlaštenje za duhovni rad od dotičnog biskupa. Uslijed toga je protivdogmatično i protivkanonski da općinske ili kotarske vlasti, ili pak ustaški povjerenici, kao Odsjek za bogoštovlje Državne uprave za obnovu ili bilo kakva druga svjetovna vlast, povjeravaju takvu zadaću bez odobrenja biskupa. U svom duhovnom radu misionari moraju biti podređeni dotičnom biskupu neposredno ili posredno preko župnika. katolička crkva može priznati za valjane samo one prelaske koji su se odvijali ili će se odvijati prema takovim dogmatskim načelima. Svjetovne vlasti ne mogu "poništavati" te prelaske koji su se desili ne samo prema crkvenim nego i prema građanskim normama. U tu svrhu Hrvatsko katoličko biskupstvo bira među svojim članovima Odbor od tri osobe, koji se sastoji od: Predsjednika Biskupske konferencije, nadbiskupa Stepnica, biskupa senjskog, monsinjora doktora Viktora Burića, i apostolskog upravnika Križevačke biskupije, doktora Janka Šimraka. Ovaj Odbor će diskutirati o svim pitanjima koja će pokretati prigodom prekrštavanja grkoistočnjaka u katoličku vjeru. Odbor će raditi u dogovoru s ministrom pravde i bogoštovlja u svezi izdavanja naredbi za pripreme prelaska. Kao članove Izvršnog odbora za prekrštavanje grčkoistočnjaka u katoličku vjeru, Hrvatsko biskupstvo je izabralo sljedeće osobe: doktora Franju Hermana, profesora teološkog fakuteta u Zagrebu; doktora Augustina Juretića, savjetnika Biskupske konferencije; doktora Janka Kalaja, profesora religije u školama na teološkom fakultetu Glagoljica; Nikolu Borića, ravnatelja Nadbiskupske kancelarije u Zagrebu; i doktora Krunoslava Draganovića, profesora Teološkog fakulteta. Ovaj odbor će razvijati svu praksu koja se odnosi na pitanja prekrštavanja grkoistočnjaka u katoličku vjeru pod nadzorom Biskupuskog odbora za prekrštavanje.

pokolj šizmatika Srba u crkvi
pokolj šizmatika Srba u crkvi
(Ove odluke Biskupstvo je donijelo u ime) velike ljubavi i velike skrbi za hrvatski narod, za Nezavisnu Državu Hrvatsku i za katoličku vjeru, koja je vjera većine hrvatskog naroda: ovdje se radi samo o pogreškama poradi kojih se prekrštavanje grkoistočnjaka nije moglo razviti u srazmjeri i s uspjehom koji bi bio moguć... Za njih ne krivimo Vladu Nezavisne Države Hrvatske. Ne želimo ih predstaviti kao sustav, nego kao rezultate neodgovornih elemenata koji nisu bili svjesni svoje velike odgovornosti... Znamo da su ti elementi reakcija na politiku vođenu tijekom posljednih dvadeset godina i na zlodjela četnika i komunista, koji su počinili tolika krvava djela protiv našeg mirnog hrvatskog naroda. Zahvaljujemo svemogućem Bogu što Vašim radom, Poglavniče, situacija počinje biti urednija, i poradi toga Vam Hrvatsko katoličko biskupstvo izlaže gore pomenuto da ne bi optuživalo već da se u buduće spriječi djelovanje neodgovornih elemenata i da se mogu otkriti razlozi neuspjeha prekrštavanja i šta bi se imalo činiti da ovaj posao krene u pravom smjeru, a da se ne gubimo u nepotrebitim pokusima.

O angažovanju ustaške diktature i hrvatskog katoličkog klera u brutalnim prisilnim "prekrštavanjima" lijepo svjedoči režimski dnevni list "Nova Hrvatska". U izdanju od 13. januara 1942. ove novine pišu:

"Jučer ujutro u Kamenskom, u okolini Karlovaca, prekršteni su stanovnici grčkoistočnjačkog obreda u Popovićima. Služio je velečasni Kuzmanić, župnik Kamenskog. Bilo je nazočno 400 osoba među kojima prefekt županije, oružnički pročelnik, predstavnik lokalne ustaške organizacije, izaslanik Ustaške mladeži Zagreba, načelnik propagande i drugi dužnosnici... Poslije obreda (župnik Kuzmanić) se obratio prekrštenicima, upozoravajući ih da se drže Kristovog jevanđelja i da vjeruju u Gospoda, u Nezavisnu Državu Hrvatsku i u njezinog Poglavnika. Na kraju je govorio prefekt Ante Nikšić: "Danas ste". rekao je, "postali slobodni građani Nezavisne Države Hrvatske". nakon svečane mise nazočni su veličali Nezavisnu Državu Hrvatsku.

Godine 1942. , 25. februara "Nova Hrvatska" piše o sličnoj ceremoniji: "U Petrinji je na svečan način obavljeno "prekrštavanje" koje je organizirao župnik Mihailo Razum. Obredu je bio nazočan jedan odred ustaša". z knjige "Nadbiskup genocida" Marka Aurelija Ravelija

u izdanju "Jasena", Nikšić a u prevodu Lazara Macure

- nastavlja se -

1. Čekaj, ko će koga da tuži?

2. Holokaust o kom se ćuti

3. Kama i križ

pogledati i:

Match Made in Heaven

i

Znaju se imena 20.000 ubijene dece

 

AtačmentiKomentari (46)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mirakulus mirakulus 19:26 19.12.2009

Drugi


No znacajno je kako se vec u prvoj polovini 1942 mijenjaju prilike te se osniva Hrvatska pravoslavna crkva s cime se de fakto odustaje od pokrstavanja shizmatika. Nadalje od svibnja mjeseca skapaju se sporazumi s raznim cetnickim grupacijama po bosni. Cetnici u talijanskoj zoni dobijaju naziv antikomunisticke milicije te su takodjer ozvaniceni. Dr. Savo Besarovic ulazi u vladu kao ministar. No zanimljivo je ispitati sudbine recimo generala Mihajla Lukica ili Djure Grujica ili Milana Uzelca
sachse sachse 19:45 19.12.2009

Re: Drugi

Uzelac je umro 54 godine u Petrinji, koliko znam ali ne mogu za sigurno da tvrdim, nekaznjen za svoje ucesce u NDH i sa drzavnom penzijom. Mada opet, nisam 100% siguran
Inner Party Inner Party 21:15 19.12.2009

2006.

ZAGREB - Srbi iz Hrvatske, i deset godina posle rata, pod pritiskom intezivno prelaze u katoličanstvo. Đakon Ljubiša Miodragović našao se u čudu kada je pre mesec dana krenuo da po prvi put sveti vodicu u selima u okolini Ivanić Grada i Čazme. Naime, neki njegovi parohijani saopštili su mu da im usluge pravoslavnog popa više nisu potrebne, jer su oni sada rimokatolici!
Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Jovan alarmirao je ovih dana Sveti Sinod Srpske pravoslavne crkve, uputivši mu pismo u kojem obznanjuje da je „prekršteno više desetina pravoslavnih Srba u nekoliko parohija Arhijerejskog bjelovarskog namesništva”. Mitropolit tvrdi da je u Hrvatskoj dosad prekršteno više od 30.000 Srba i da taj proces i dalje traje.

Iako mitropolit Jovan nije naglasio o kojem periodu je reč, jedan od vodećih hrvatskih intelektualaca i predsednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić javno je utvrdio da je od 1991. do 2003. samo u Zagrebu 20.000 dece pravoslavne veroispovesti prevedeno u katoličanstvo.

Od predratnih 150.000 Srba u Zagrebu danas ima samo 19.000 onih koji se tako izjašnjavaju. Paroh zagrebački otac Milenko Popović koji 25 godina živi i radi u glavnom gradu Hrvatske, nekada je imao 700 pravoslavnih kuća u koje je odlazio, a danas ih je samo 36. Da parohijani ne bi imali problema, otac Milenko zaobilazi njihove domove.

- Prelazaka u katoličanstvo ima manje nego za vreme onih ratnih i poratnih godina, ali je i dalje prisutno. Pritisci na Srbe su veliki. Nama se masovno obraćaju roditelji sa zahtevima da deci izdamo potvrde da su krštena. S tim papirima idu kod župnika i daju mu saglasnost da su njihova deca dobrovoljno prešla u katoličanstvo. Baš u ovom periodu godine, između Uskrsa i Duhova, tih zahteva je na desetine i stotine. Pošto mi potvrde ne damo, onda župnici decu vode na „firmu”, ili kako mi to zovemo Svetom tajnom miropomazanja, bez toga.

Ni stariji Srbi iz Hrvatske, koji su čitav život proveli kao pravoslavni vernici, nisu sigurni da će biti pokopani po pravoslavnom obredu. Jerej Popović kaže da Srbi koji su u braku sa katolikom po pravilu traže da se i njihovi roditelji sahrane kao katolici.

- Na sahranama se okupi dosta ljudi, pa mnogi ne bi želeli da se tom prilikom otkrije da u porodici imaju nekog pravoslavnog. Slično je kod venčanja. Nedavno nam je jedan naš vernik rekao da ne može da se venča u pravoslavnoj crkvi, jer je župnik zapretio njegovoj devojci katolkinji da je više nikada neće ispovediti i pričestiti - priča otac Milenko.

Jereju Milomiru Gvojiću, parohu bjelovarskom, sela oko Ivanić Grada koje pominje mitropolit Jovan u pismu Sinodu, bila su parohija do 1. januara ove godine, kad ih je preuzeo đakon Ljubiša Miodragović. Prema njegovim rečima, u tom kraju ima oko „60 do 70 srpskih kuća” i mnogo onih koji, baš, ne vole da se zna da su Srbi. Jerej Gvojić, međutim, nije primećivao da pravoslavni narod iz tog kraja masovno želi da se odrekne vere svojih predaka.

- Možda ove godine nisu primili sveštenika zbog siromaštva, možda nisu mogli da mu plate, pa je đakon to pogrešno protumačio - pokušava da ublaži situaciju jerej Gvojić.

On, ipak, priznaje da Srbi iz njegove eparhije prelaze u katoličanstvo i da mu je nekoliko njih reklo „da bi želeli da pređu u rimokatoličku veru”.
- Najčešće se to dešava iz straha da ne izgube posao, ili da bi se lakše zaposlili. Da deca ne bi imala problema u školi, roditelji ih upisuju na katoličku veronauku i tako ona postaju katolici - kaže Gvojić.

Novi katolici

U parohiji Narta, prema evidenciji SPC, u katoličanstvo su prešli: Marija Žakula iz Narte, Marija Popović i Srdija Gajica iz sela Laminac, kao i članovi nekoliko domova u naselju Bosiljevu. U katolike su prešle Nevenka Jelača i Ljiljana Marinković, kao i kuća u Đorđa Puvače u Marinkovcu Donjem. U selu Šumeću jedna kuća je pravoslavna, a ostalih pet, šest se prekrstilo u katoličku veru. U selu Blatnica, u katoličanstvo je prešla Milka Vujičić, u Lipovčanima Milan Davidović sa dva člana familije i Stevo Davidović. I Josip Galić prekrstio se u katoličanstvo, u selu Derezi to su učinili Nenad Višnjić i Dušan Radosavac. Dve kuće u selu Dereženi promenile su pravoslavnu veru.

Zašto smo mi Srbi

Paroh zagrebački Milenko Popović navodi primer svoje najmlađe ćerke koja mu je pre nekoliko godina postavila zanimljivo pitanje.
- Dete me je pitalo: „Tata, zašto smo mi Srbi?” Svaki dan je slušala da su Srbi zločinci, agresori, pa se zapitala zašto pripada tom narodu. Takva propaganda u hrvatskim medijima je prisutna i danas, pa kad se još to utvrdi u školi, onda imamo takvu situaciju - kaže sveštenik Popović.


http://arhiva.kurir-info.rs/Arhiva/2006/april/16/D-02-16042006.shtml
alselone alselone 21:30 19.12.2009

Verovatno je bilo do sada postavljeno

Ali nije zgoreg ponoviti:

Tompson kod pape dan pre Mesića

alexlambros alexlambros 22:16 19.12.2009

Re: Verovatno je bilo do sada postavljeno

Tompson kod pape dan pre Mesića


treba li da cudi? papa Nazinger je bio Hitlerjungden ali, kako veli njegov biograf pravdajuci ga, "ne preterano entuzijastican"

alselone alselone 22:51 19.12.2009

Re: Verovatno je bilo do sada postavljeno

alexlambros

treba li da cudi? papa Nazinger je bio Hitlerjungden ali, kako veli njegov biograf pravdajuci ga, "ne preterano entuzijastican"


Ne cudi. Ali ono sto cudi je izostanak reakcije. Zamislimo sta bi nama uradili da je, u potpuno nezamislivoj sceni, pokojni Pavle primio, na primer, Baju MK (poredjenje nije dovoljno "jako", niti je Pavle Papa, niti je BMK Tomson). Pojavila bi se citava paleta smarackih akcija, instalacija, krelativnih plakata, blogova, emisija...
Bili Piton Bili Piton 01:49 20.12.2009

Re: Verovatno je bilo do sada postavljenoInteresantan komentar na tu vest:

ono kaj mene brine jest činjenica da Thompsona najviše sluša generacija rođena 1990 pa nadalje, dakle generacija koja nema sjećanja na rat.
Nažalost, tim klincima je Thompson ono kaj je meni bil punk, nekakav izraz bunta. No, klinci ne kuže manipulaciju već prihvaćaju simbol fašizma (notorno =U=)kao izraz njihove generacije. Uopće ne vide išta loše u tom znaku (!), jer ne kuže ideologiju iza toga i njene implikacije na društvo. Nitko se nije ni potrudio da ih nauči tko su bili ustaše. Bojim se da je slično i kod vas.

U Srbiji, BiH, RH odrasta čitava generacija malih Hitlera.

Osim nacionalizma jedna od temeljnih njihovih vrijednosti je i konzumerizam. Njih nitko nije učio da stvaraju već samo da troše, na kredit po mogućnosti...
A ja osobno samo čekam tu prokletu EU da zbrišem negdje na zapad prije reprize 90-tih.

... Balkane meni se živi
(ZG, 14. novembar 2009 02:17)
loader loader 03:29 20.12.2009

Re: Verovatno je bilo do sada postavljeno

"ne preterano entuzijastican"
E, sad nam je svima pomalo lakše... :(
adam weisphaut adam weisphaut 09:16 21.12.2009

Re: Verovatno je bilo do sada postavljeno

amislimo sta bi nama uradili da je, u potpuno nezamislivoj sceni, pokojni Pavle primio, na primer, Baju MK (poredjenje nije dovoljno "jako", niti je Pavle Papa, niti je BMK Tomson). Pojavila bi se citava paleta smarackih akcija, instalacija, krelativnih plakata, blogova, emisija...

Ono što će takođe ostati zabeleženo jeste činjenica da je Željko Ražnatović Arkan u vreme svoje najveće slave, kao komandant Srpske dobrovoljačke garde, izjavio da mu je "vrhovni komandant" upravo patrijarh. Iako je već tada svakom (ko je to želeo da zna) bilo jasno čime se Arkan zapravo bavi, patrijarh je objasnio da ne zna u "kome je smislu Arkan to mislio pošto se ja ne razumem i ne mešam u političke stvari", ali i ocenio da je "taj mladi čovek verovatno samo mislio da treba da se rukovodi duhovnim, evanđeoskim principima". Nešto kasnije, upitan da objasni ovakav stav, posebno imajući u vidu Arkanov kriminalni "bekgraund", patrijarh je za "Dugu" u decembru 1992. istakao kako "Crkva pozdravlja pokajanje i preobraćenje... ljudi koji su u stanju da snagom volje prevaziđu svoje nedostatke"
QED.
wukadin wukadin 12:56 21.12.2009

Re: Verovatno je bilo do sada postavljeno

Крст и мач иду заједно... практично од почетка.
Само је питање количине - у погледу "квантитета" и "квалитета".
Неко је стављао људске очи у корпице, чак је један лидер "државе" слао то свом савезнику. Неко други то није радио.
Неки су побили милион, неки неколико хиљада или десетина хиљада.
adam weisphaut adam weisphaut 14:02 21.12.2009

Re: Verovatno je bilo do sada postavljeno

Крст и мач иду заједно... практично од почетка.

Što je tebi ok, dokle god je u korist naciJona...
wukadin wukadin 14:15 21.12.2009

Re: Verovatno je bilo do sada postavljeno

Зашто ли сам ово очекивао!?
Ја нисам дао вредносну одредницу. То је једноставно тако, и важи се и за настављаче хришћанске традиције и каснијег рационализма - комунисте и либералисте. Нацисти су углавном одустали од хришћанских вредности, али знали су да се позивају на исте када је требало убијати "шизматике", "азијате" и слично, и ту у име одбране западне цивилизације.
Било како било, узорни хришћани су се истачињали у убијању. Аутор блога би се вероватно сложио самном. Ипак, злочини почињени у име православља, конкретно српског православља су за класу мањи од оних почињених у име католичанства или протестантизма.
Са друге стране, ја не знам за верске ратове између будиста и таоиста, но то је већ друга ствар...
adam weisphaut adam weisphaut 16:27 21.12.2009

Re: Verovatno je bilo do sada postavljeno

Зашто ли сам ово очекивао!?

Ničim izazvano.
bubamarac bubamarac 21:38 22.12.2009

Re: Verovatno je bilo do sada postavljeno

adam weisphaut
amislimo sta bi nama uradili da je, u potpuno nezamislivoj sceni, pokojni Pavle primio, na primer, Baju MK (poredjenje nije dovoljno "jako", niti je Pavle Papa, niti je BMK Tomson). Pojavila bi se citava paleta smarackih akcija, instalacija, krelativnih plakata, blogova, emisija...

Ono što će takođe ostati zabeleženo jeste činjenica da je Željko Ražnatović Arkan u vreme svoje najveće slave, kao komandant Srpske dobrovoljačke garde, izjavio da mu je "vrhovni komandant" upravo patrijarh. Iako je već tada svakom (ko je to želeo da zna) bilo jasno čime se Arkan zapravo bavi, patrijarh je objasnio da ne zna u "kome je smislu Arkan to mislio pošto se ja ne razumem i ne mešam u političke stvari", ali i ocenio da je "taj mladi čovek verovatno samo mislio da treba da se rukovodi duhovnim, evanđeoskim principima". Nešto kasnije, upitan da objasni ovakav stav, posebno imajući u vidu Arkanov kriminalni "bekgraund", patrijarh je za "Dugu" u decembru 1992. istakao kako "Crkva pozdravlja pokajanje i preobraćenje... ljudi koji su u stanju da snagom volje prevaziđu svoje nedostatke"
QED.

Jbt, pa ovo je nevjerovatno! Je li to sve sto imas reci na ovu temu?
alselone alselone 09:28 23.12.2009

Re: Verovatno je bilo do sada postavljeno

bubamarac
adam weisphaut
amislimo sta bi nama uradili da je, u potpuno nezamislivoj sceni, pokojni Pavle primio, na primer, Baju MK (poredjenje nije dovoljno "jako", niti je Pavle Papa, niti je BMK Tomson). Pojavila bi se citava paleta smarackih akcija, instalacija, krelativnih plakata, blogova, emisija...

Ono što će takođe ostati zabeleženo jeste činjenica da je Željko Ražnatović Arkan u vreme svoje najveće slave, kao komandant Srpske dobrovoljačke garde, izjavio da mu je "vrhovni komandant" upravo patrijarh. Iako je već tada svakom (ko je to želeo da zna) bilo jasno čime se Arkan zapravo bavi, patrijarh je objasnio da ne zna u "kome je smislu Arkan to mislio pošto se ja ne razumem i ne mešam u političke stvari", ali i ocenio da je "taj mladi čovek verovatno samo mislio da treba da se rukovodi duhovnim, evanđeoskim principima". Nešto kasnije, upitan da objasni ovakav stav, posebno imajući u vidu Arkanov kriminalni "bekgraund", patrijarh je za "Dugu" u decembru 1992. istakao kako "Crkva pozdravlja pokajanje i preobraćenje... ljudi koji su u stanju da snagom volje prevaziđu svoje nedostatke"
QED.

Jbt, pa ovo je nevjerovatno! Je li to sve sto imas reci na ovu temu?

Jeste, a mozda ti i obrisu komentar.
49 41 49 41 23:03 19.12.2009

Pokrsteni - Velecasni otac

Sa kcerkom sam otisao u obliznju hjustonsku Pravoslavnu Crkvu.

Kao novajlije u crkvi izazvali smo kcerka i ja paznju; vecina njih amerikanaca - pravoslavni.
Mladji momak je uporno pokusavao da razgovara na nasem; sa svojim americkim naglaskom.

Bio sam ubedjen da je nase gore list i da se trudi da "odrzi" jezik.

Kasnije mi je pop; a, i on sam objasnio.

Amerikanac je. Poslat je u katolicku misiju 90-tih. Ziveo je u Sarajevu i Banja Luci.
Svideo mu se pravoslavni obicaj, ljudi, nacin zivota.
Pokrstio se u pravoslavne.

"Vidis, one dve moje bliznakinje; objasnjavao mi je na nasem. Male su i samo im je dve godine. Imam ugovor sa skolom, gde predajem Matematiku - na tri godine.
Cim istekne ugovor sa skolom i one mi poodrastu - odoh da zivim tamo. Mnogo mi se tamo svidja."
loader loader 03:33 20.12.2009

Re: Pokrsteni - Velecasni otac

Divan primer. Pre svega zbog oskudice komplimenata koji teku od zapada ka istoku, tj. nama. Skoro nas ubediše da smo zverad koja ne znaju ništa drugo, osim da se krvnički istrebljuju. Ovaj čovek, koji je svojom voljom izabrao pravoslavlje, makar malo popravlja utisak. Malo, ali ... - ali puno.
alexlambros alexlambros 12:34 20.12.2009

Re: Pokrsteni - Velecasni otac

Ovaj čovek, koji je svojom voljom izabrao pravoslavlje


najbolju monografiju o Hilandaru napisao je jedan Amerikanac, ne mogu trenutno da mu se setim imena, ali seticu se .... napravio je i fenomenalan dvd za virtuelni obilazak Hilandara
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 21:54 20.12.2009

Ante&Franjo


Ustaški pokret bi više volio da se ti heterogeni, i do sada neprijateljski elementi, asimiliraju slobodno ili da se sav taj otrov udalji od organizma (da se presele u zemlje iz kojih vuku podrijetlo). Ali ako oni ne žele i ako hoće da ostanu u Hrvatskoj kao peta kolona... onda se oni prema svim katoličkim moralnim načelima imaju smatrati agresorima i hrvatska država ima pravo da ih uništi mačem... Protivu takovog neprijatelja dozvoljena je obrana mačem, a prema potrebi i preventivno, ne čekajuci trenutak napada...


Ovo boldovano mi upade u oci kao nesto sto je ocigledno Tudjmanova nezavisna drzava Hrvatska preuzela od one Paveliceve: proglasavanje agresorima ljude koji zive na svojim vekovnim ognjistima samo zato sto ne zele da prihvate ustaski Pavelicev, odnosno proustaski Tudjmanov rezim ... A nisam imao prilike da procitam ni danas da se u Hrvatskoj iko odrice od te totalno iracionalne i besmislene teze o agresiji ...

A priznavanjem Kosova je i sama Hrvatska priznala da su Srbi u Hrvatskoj imali pravo da se iz nje izdvoje ... odnosno da ostanu u zemlji u kojoj su do tada ziveli ...
mirakulus mirakulus 07:42 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

Virtuelni Vasilije

Ustaški pokret bi više volio da se ti heterogeni, i do sada neprijateljski elementi, asimiliraju slobodno ili da se sav taj otrov udalji od organizma (da se presele u zemlje iz kojih vuku podrijetlo). Ali ako oni ne žele i ako hoće da ostanu u Hrvatskoj kao peta kolona... onda se oni prema svim katoličkim moralnim načelima imaju smatrati agresorima i hrvatska država ima pravo da ih uništi mačem... Protivu takovog neprijatelja dozvoljena je obrana mačem, a prema potrebi i preventivno, ne čekajuci trenutak napada...


Ovo boldovano mi upade u oci kao nesto sto je ocigledno Tudjmanova nezavisna drzava Hrvatska preuzela od one Paveliceve: proglasavanje agresorima ljude koji zive na svojim vekovnim ognjistima samo zato sto ne zele da prihvate ustaski Pavelicev, odnosno proustaski Tudjmanov rezim ... A nisam imao prilike da procitam ni danas da se u Hrvatskoj iko odrice od te totalno iracionalne i besmislene teze o agresiji ...

A priznavanjem Kosova je i sama Hrvatska priznala da su Srbi u Hrvatskoj imali pravo da se iz nje izdvoje ... odnosno da ostanu u zemlji u kojoj su do tada ziveli ...

Kao i obicno vasilije izokrece.
wukadin wukadin 10:10 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

A šta što je rekao nije tačno?
Vidim da blog (rasprava) polako kreće ka aktuelnijim događajima, što je logično i dobro.
prototype prototype 10:25 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

Kao i obicno vasilije izokrece.
*novo

ili izokrenuto ispravlja
mirakulus mirakulus 15:04 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

wukadin
A šta što je rekao nije tačno?
Vidim da blog (rasprava) polako kreće ka aktuelnijim događajima, što je logično i dobro.

Nista nije tocno.
Tudjmanova nezavisna drzava Hrvatska preuzela od one Paveliceve: proglasavanje agresorima ljude koji zive na svojim vekovnim ognjistima samo zato sto ne zele da prihvate ustaski Pavelicev, odnosno proustaski Tudjmanov rezim

Dakle po gledistima vecine nas koje mozete nazvati zapadna tribina radilo se o indoktrinaciji i instrumentalizacije dijela stanovnika Hrvatske koji su nacionalno Srbi te se nije postavljalo pitanje kakva Hrvatska nego je receno nikakva Hrvatska to jest "Srbi ne zale zivjeti u nikakvoj Hrvatskoj, nego zele zivjeti u Jugoslaviji sa onima koji i dalje zele Jugoslaviju". Znaci Vasoje izokrenuo ono za sto su se Srbi politicki zalagali te je predstavio opciju u kojoj bi srbi pristali zivjeti u okviru Hrvatske kad ne bi bilo Tudjmanova proustaskog rezima.
A nisam imao prilike da procitam ni danas da se u Hrvatskoj iko odrice od te totalno iracionalne i besmislene teze o agresiji ...

Dakle postavimo stvari precizno. srbi u Hrvatskoj bili su instrument velikosrpske agresije koja je dosla iz Srbije te su s time stali na stranu agresora.
A priznavanjem Kosova je i sama Hrvatska priznala da su Srbi u Hrvatskoj imali pravo da se iz nje izdvoje ... odnosno da ostanu u zemlji u kojoj su do tada ziveli .

Kako bi Vuk rekao mixing frogs and grandmathers (babe i zabe). Ustavni polozaj Kosova i Srba u Hrvatskoj bio je potpuno razlicit. Nadalje kako su Srbi u Hrvatskoj smatrali da ce se silom nametnuta secesija od Hrvatske i prisajedinjenje u zajednicu srpskih zemalja priznati tako su i albanci s Kosova smatrali isto. Da nije bilo Bljeska i Oluje te da je Vojska krajine bila respektabilana sila koja se uspjela oduprijeti navali HV-a tada bi i ta tvorevina bila priznata. Nadalje nakon povlacenja vojske iz Slovenije Jugoslavija kao SFRJ prestaje postojati. Floskula o nekakvoj skracenoj Jugoslaviji ustvari je izraz za veliku Srbiju samo sto se zvanicno s tim izrazom nije moglo ici no zato je Seselj sve dobro objasnio o cemu se radi.
wukadin wukadin 15:26 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

"Srbi ne zale zivjeti u nikakvoj Hrvatskoj, nego zele zivjeti u Jugoslaviji sa onima koji i dalje zele Jugoslaviju"


Као рецимо протестанти (ирског порекла, иначе себе називају "Британци" ) у Северној Ирској. Нису хтели живети ни у каквој Ирској. Чак нису имали неку представу којом би упоређивали каква све Ирска постоји, јер никакве државе Ирске није било. Нити ранијих злочина католика - у мери коју може да спроводи државно насиље.
Па ипак су остали у УК, а они који су заступали став да остану нису разапињани на стуб срама. Нити су им такве изјаве (а сигурно су их давали, није се гледало у пасуљ да протестанти из Белфаста не желе Ирску) узимане за зло, као што су недавно неки "србијанци" замерали патријарху Павлу због такве изјаве.

Nadalje nakon povlacenja vojske iz Slovenije Jugoslavija kao SFRJ prestaje postojati.


Међународноправно не.
Повлачење војске није правна категорија. Уосталом, ни сама Словенија (као ни Хрватска) није призната одмах, већ са задршком коју је требало искористити. Да сам ја био главнокомандујући (фактички, рецимо на месту Слобе). То бих и урадио. Не би било крени-стани него као, рецимо, Израел са Арапима.

Nadalje kako su Srbi u Hrvatskoj smatrali da ce se silom nametnuta secesija od Hrvatske i prisajedinjenje u zajednicu srpskih zemalja priznati tako su i albanci s Kosova smatrali isto. Da nije bilo Bljeska i Oluje te da je Vojska krajine bila respektabilana sila koja se uspjela oduprijeti navali HV-a tada bi i ta tvorevina bila priznata.


Овде се можемо сложити јер све на крају је сила.
Јадним Грузинима остаје само да плачу (и чекају Годоа, односно улазак у НАТО), као и Тибетанцима. Мени је, наравно, драго због тога. Мада је реч о различитим принципима. Вероватно ће Међународни суд да крахира на питању Косова, па онда неће бити више ни привида моралног права у међународним односима.
Ерго, Америка, па ни ЕУ неће моћи да соле памет другима.
У краткој и експлозивној расправи око Јужне Осетије (и Абхазије) руски амбасадор у УН им је већ очитао лекцију која се памти.
wukadin wukadin 15:34 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

srbi u Hrvatskoj bili su instrument velikosrpske agresije koja je dosla iz Srbije te su s time stali na stranu agresora.


Типичан став са "западне трибине". Сам си то рекао, да не буде сад да сам баналан.
Остаје још да се види шта они који се "обраћају Србима"* имају да кажу на ово твоје. Да ли ће те подржати?

*е, то је мој изум. Наиме, не желим да улазим шта је ко пореклу и како то утиче на његове ставове. Или ко је постао католик пре 10 година, а чуо сам за један случај познатог политичара. Нити колико је реално Србин неко ко је оптерећен "самомржњом" (питање опет колико је то самомржња јер такви егоцентрични појединци себе постављају изван људи са којима живе). За мене се обраћају Србима они који говоре у српској медијској сфери (медијској сфери Србије и Српске), не изјашњавају се да су "с друге трибине" (подразумева се да су "наши"?), говоре који би избор био добар за Србе, односно подржавају одређене странке и њихове "пројекте"... Тако смо елегантно избегли да их признамо за своје, а нисмо их ни "избацили" што био онда, јел' те, била нетолеранција, екстреизам...
mirakulus mirakulus 16:07 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

wukadin
"Srbi ne zale zivjeti u nikakvoj Hrvatskoj, nego zele zivjeti u Jugoslaviji sa onima koji i dalje zele Jugoslaviju"


Као рецимо протестанти (ирског порекла, иначе себе називају "Британци" ) у Северној Ирској. Нису хтели живети ни у каквој Ирској. Чак нису имали неку представу којом би упоређивали каква све Ирска постоји, јер никакве државе Ирске није било. Нити ранијих злочина католика - у мери коју може да спроводи државно насиље.
Па ипак су остали у УК, а они који су заступали став да остану нису разапињани на стуб срама. Нити су им такве изјаве (а сигурно су их давали, није се гледало у пасуљ да протестанти из Белфаста не желе Ирску) узимане за зло, као што су недавно неки "србијанци" замерали патријарху Павлу због такве изјаве.

Nadalje nakon povlacenja vojske iz Slovenije Jugoslavija kao SFRJ prestaje postojati.


Међународноправно не.
Повлачење војске није правна категорија. Уосталом, ни сама Словенија (као ни Хрватска) није призната одмах, већ са задршком коју је требало искористити. Да сам ја био главнокомандујући (фактички, рецимо на месту Слобе). То бих и урадио. Не би било крени-стани него као, рецимо, Израел са Арапима.

Nadalje kako su Srbi u Hrvatskoj smatrali da ce se silom nametnuta secesija od Hrvatske i prisajedinjenje u zajednicu srpskih zemalja priznati tako su i albanci s Kosova smatrali isto. Da nije bilo Bljeska i Oluje te da je Vojska krajine bila respektabilana sila koja se uspjela oduprijeti navali HV-a tada bi i ta tvorevina bila priznata.


Овде се можемо сложити јер све на крају је сила.
Јадним Грузинима остаје само да плачу (и чекају Годоа, односно улазак у НАТО), као и Тибетанцима. Мени је, наравно, драго због тога. Мада је реч о различитим принципима. Вероватно ће Међународни суд да крахира на питању Косова, па онда неће бити више ни привида моралног права у међународним односима.
Ерго, Америка, па ни ЕУ неће моћи да соле памет другима.
У краткој и експлозивној расправи око Јужне Осетије (и Абхазије) руски амбасадор у УН им је већ очитао лекцију која се памти.

Ti si me pitao sto je vasilije izokrenuo. Ja sam ti dao odgovor. Na tvoje teze koje su produkt indoktrinacije ne zelim odgovarati jer je to unaprijed osudjeno na propast.
Samo bih postavio jedno pitanje. Kako to cetnicima u Bosni poput Rodica i drugih nije smetao Pavelicev ustaski rezim nego su s njim vec u svibnju 1942. napravili sporazume po kojima su se cetnici borili s ustasama i domobranima protiv partizana te je u operaciji na Kozari odred od oko 800 cetnika cuvao vanjski obruc? Kako su to lokalni cetnici uz domobrane pod zapovjednistvom franje Simica i crnu legiju pod zapovjednistvom Francetica branili Bugojno krajem srpnja 1942 od partizana koji su iz jugoistocne Bosne kretali prema zapadnoj Bosni na celu s vrhovnim stabom ( radi se o 4. proleterske brigade)?
gorran2 gorran2 16:26 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

Kako su to lokalni cetnici uz domobrane pod zapovjednistvom franje Simica i crnu legiju pod zapovjednistvom Francetica branili Bugojno krajem srpnja 1942
Ovo mi je nepoznato. Znam za desetine i desetine učešća u zajedničkim operacijama, znam i za dva napada 2. i 4. proleterske na ustaše u Bugojnu VII/42, ali ne o o ustaško/četničkoj saradnji tom prilikom. Može više detalja?
mirakulus mirakulus 16:55 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

Ovo mi je nepoznato. Znam za desetine i desetine učešća u zajedničkim operacijama, znam i za dva napada 2. i 4. proleterske na ustaše u Bugojnu VII/42, ali ne o o ustaško/četničkoj saradnji tom prilikom. Može više detalja?

Knjiga se zove "Ofanziva proleterskih brigada u leto 1942. Autor Miso Lekovic izdavac Vojno istorijski institut 1965.
Knjiga na iscrpan nacin koristeci dostupne izvore prati proboj proleterskih brigada od sutjeske krajem lipnja 1942 do oslobadjanja Jajca i izbijanja pred Travnik krajem rujna 1942. Zanimljiv je i spisak boraca proleterskih brigada razvrstan po bataljonima koji su poginuli ili nestali tijekom operacije. Recimo u trecem bataljonu prve proleterske vecina poginulih rodom je iz Kragujevca ili okoline.
gorran2 gorran2 17:08 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

Sad sam malo kopao - u pravu si. U ovim borbama izvesnu, ne baš krupnu ulogu, odigrali su i zijametski četnici koji su imali sporazum.
Ima mnogo boljih primera.
Na primer ovaj koji nisam do sada objavljivao:

Nakon teških poraza u Lapačkoj dolini i zahvatu Neretve februara 1943, Italijani su odlučili da povuku svoje garnizone iz Like. (Pri tom su, čisto za oproštaj, zapalili desetinu srpskih sela.) Povodom ovog povlačenja, major Radovan-Raša Ivanišević, od Mihailovića proglašeni "vojvoda Dinarski" je 26. februara obavestio Zaharija Ostojića:
»Tetkići (četnički naziv za Italiljane) su nas obavestili da napuštaju sve garnizone u Lici, od Vrhovima do Knina i svu tu teritoriju su ostavili nama na raspolaganje. Đujić i Mihić nisu u stanju da organiizuju ovu teritoriju, zbog čega će se uskoro obnoviti »republika« crvenih.
Da bi koliko-toliko olakšao rad četnika ja sam sporazumno sa komandantima uputio Italijanskoj komandi predlog da se za odbranu garnizona i naselja upotrebe domobrani. Pošto sutra odlazim sa Baćovićem u Split, ići ću kod generala Singa i objasniću mu težak položaj. Verujem da ću uspeti u ovom, jer je i njihov interes da se ne razori Lička železnička pruga i iz Like ugrožavaju njihovi garnizoni u Primorju.«

Znači, kad već Italijani odlaze, daj hitno snage NDH da posednu Liku kao saveznici. Koga briga za srpski narod i genocid, daj da kako-tako opstanu četnici...
Slično se ponovilo u Lici i u septembru 1943, samo su se tad četnici direktno sporazumeli sa NDH, bez posredovanja Italijana.
mikimedic mikimedic 17:28 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

Dakle po gledistima vecine nas koje mozete nazvati zapadna tribina radilo se o indoktrinaciji i instrumentalizacije dijela stanovnika Hrvatske koji su nacionalno Srbi te se nije postavljalo pitanje kakva Hrvatska nego je receno nikakva Hrvatska to jest "Srbi ne zale zivjeti u nikakvoj Hrvatskoj, nego zele zivjeti u Jugoslaviji sa onima koji i dalje zele Jugoslaviju".


zasto nije postavljeno pitanje 'kakva jugoslavija' nego je receno 'nikakva jugoslavija' tj. 'hrvati ne zele ziveti u jugoslaviji, jer ne zele ziveti sa onima koji i dalje zele jugoslaviju'.

i, pls, nemoj da pocinjes onu pricu sa konfederacijom ili 'asimetricnom federacijom'.

Dakle postavimo stvari precizno. srbi u Hrvatskoj bili su instrument velikosrpske agresije koja je dosla iz Srbije te su s time stali na stranu agresora.


agresija na sopstvenu zemlju? vrlo interesantan koncept.

Ustavni polozaj Kosova i Srba u Hrvatskoj bio je potpuno razlicit.


jeste. zasto?

Nadalje kako su Srbi u Hrvatskoj smatrali da ce se silom nametnuta secesija od Hrvatske i prisajedinjenje u zajednicu srpskih zemalja priznati tako su i albanci s Kosova smatrali isto.


tacno.

Da nije bilo Bljeska i Oluje te da je Vojska krajine bila respektabilana sila koja se uspjela oduprijeti navali HV-a tada bi i ta tvorevina bila priznata.


i to je tacno.

samo za razliku od vojske krajine, ovk jeste bio respektabilna sila (uz malo pomoc nato, doduse samo iz vazduha). mozda da je i ta vojska krajine imala samo malo vecu pomoc avijacije.... srecom po hrvatsku, nije.

Floskula o nekakvoj skracenoj Jugoslaviji ustvari je izraz za veliku Srbiju samo sto se zvanicno s tim izrazom nije moglo ici no zato je Seselj sve dobro objasnio o cemu se radi.


mesic je predsedavao sfrj predsednistvom do decembra 1991.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 18:43 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

mirakulus
Znaci Vasoje izokrenuo ono za sto su se Srbi politicki zalagali te je predstavio opciju u kojoj bi srbi pristali zivjeti u okviru Hrvatske kad ne bi bilo Tudjmanova proustaskog rezima.


Eto ti ga sad: ti citiras moje reci "da Srbi nisu hteli/mogli da prihvate Tudjmanov proustaski rezim" pa mi onda stavljas u usta nesto sto nisam rekao. Ko onda izvrce, ti ili ja? Ja se o opciji "sta bi bilo da nije bilo Tudjmanovog rezima" nisam ni izjasnjavao posto je to na nivou naucne fantastike ... pa svako moze da zamislja sta mu je drago.

mirakulus

srbi u Hrvatskoj bili su instrument velikosrpske agresije koja je dosla iz Srbije te su s time stali na stranu agresora.


Ovo o "velikosrpskoj agresiji" je ta tudjmanovska parola o kojoj i diskutujemo - mozes je ti ponavljati do besvesti - ali to nije nikakav dokaz. Instrumentalizacije gradjana Hrvatske (a i ostalih iz ex-Yu), i Srba i Hrvata je bilo od strane raznih politickih elita ... posebno od Milosevicevog i Tudjmanovog rezima ...

mirakulus

Ustavni polozaj Kosova i Srba u Hrvatskoj bio je potpuno razlicit.


Pa jeste, zato sam ja i rekao da su Srbi imali mnogo vise prava da zahtevaju da se ne izdvoje iz Jugoslavije, nego sto su Albanci imali da se izdvoje iz Srbije. Srbi su bili konsitutivan narod i u Hrvatkskoj i ex-Yu pa su imali APSOULUTNO ista prava kao i Hrvati da odlucuju u kojoj i kakvoj ce drzavi ziveti ... Albanci su bili nacionalna manjina (i u Srbiji i u ex-Yu) i, osim autonomije, nisu imali nikakava prava na samostalnost - kao sto to nema ni jedna nacionalna manjina u svetu. Ako im HR to pravo priznaje ... onda automatski priznaje pravo i srpskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj (kojoj je prethodno oduzela pravo konsitutivnog naroda - bez ikakvog prava).

mirakulus

Nadalje nakon povlacenja vojske iz Slovenije Jugoslavija kao SFRJ prestaje postojati.


To ti je jos jedna besmislica - po njoj bi povlacenjem srpske vojske sa Kosova i Srbija trebalo da prestane da postoji ... Tek priznavanjem Hrvatske od strane UN i vecine zemalja medjunarodne zajednice, sto se desilo posle odluke Badinterove komisije, bi se prisustvo jugoslovenske vojske moglo smatrati kao agresija ali to se se sve desilo mnogo kasnije kad se ona vec odavno povukla. A Hrvatska je i dalje nastavila da svoje sopstvene gradjane srpske nacionalnosti naziva agresorima ... dok ih na kraju nije etnicki ocistila.

Dakle ako se u vezi dogadjaja u HR moze govoriti o agresiji onda je to kad su Tudjmanovske proustaske i paramilitarne jedinice napale jedinu regularnu armiju jedino priznate zemlje u to vreme ... Mada bi se napad na kninsku krajinu, proterivanje tamosnjeg stanovnistva i naseljavanje tih predela sa izbeglim Hrvatima iz BiH moglo isto tako smatrati agresijom ... pored toga sto se radi o najvecem etnickom ciscenju u Evropi posle drugog svetskog rata ...
mirakulus mirakulus 19:42 21.12.2009

Re: Ante&Franjo

Sad sam malo kopao - u pravu si. U ovim borbama izvesnu, ne baš krupnu ulogu, odigrali su i zijametski četnici koji su imali sporazum.
Ima mnogo boljih primera.

Kad sad prolazim tih 600 i kusur stranica knjige. No skrenusmo s kolosjeka. Poanta je
Znači, kad već Italijani odlaze, daj hitno snage NDH da posednu Liku kao saveznici. Koga briga za srpski narod i genocid, daj da kako-tako opstanu četnici...

Znaci kako to cetnicima od svibnja 1942 nadalje od dinare, like preko Bosne nije smetao krvavi Pavelicev rezim nego su stovise ostvarivali suradnju.
wukadin wukadin 08:35 22.12.2009

Re: Ante&Franjo

Na tvoje teze koje su produkt indoktrinacije ne zelim odgovarati jer je to unaprijed osudjeno na propast.


A ti nisi prous... prohrvatski indoktriniran, ne nastupaš sa pozicije hrvatskih nacionalnih interesa, nego si jel' te objektivan, samo slučajno se tvoji stavovi poklapaju sa HRT propagandom

Znaš šta, u pravu si! I nemam ja šta s tobom da razgovaram, pošto se ne obraćaš Srbima, odnosno ne utičeš na diskurs u Srbiji, nisi mi ni zanimljiv. Evo odgovoram a da nisam ni pročitao šta si posle pisao. Mogu eventualno da pročitam, dokonosti radi
Si claro, i da vidim ko te je podržao od onih koji žive ovde. Mnogi imaju stavove slične tvojim. A obraćaju se Srbima
mikimedic mikimedic 10:03 22.12.2009

Re: Ante&Franjo

Znaš šta, u pravu si! I nemam ja šta s tobom da razgovaram, pošto se ne obraćaš Srbima, odnosno ne utičeš na diskurs u Srbiji, nisi mi ni zanimljiv. Evo odgovoram a da nisam ni pročitao šta si posle pisao. Mogu eventualno da pročitam, dokonosti radi


interesantno, as usual, kako se samo povuku kad ostanu bez odgovora. dodju, istresu, napisu iz nekih svojih uzvisenih razloga teze koje padaju na svakoj prvoj neutralnoj proveri. kad treba odgovoriti nigde ih nema...

mislim da ga ne vredi ni citati vise. ali mi je nekako mnogo simpatican taj motiv dolaska na srpski sajt.
mirakulus mirakulus 20:20 22.12.2009

Re: Ante&Franjo

interesantno, as usual, kako se samo povuku kad ostanu bez odgovora. dodju, istresu, napisu iz nekih svojih uzvisenih razloga teze koje padaju na svakoj prvoj neutralnoj proveri. kad treba odgovoriti nigde ih nema...

volio bih cuti koja je to neutralna provjera? Mozda recimo badinterova komisija?

mirakulus mirakulus 20:31 22.12.2009

Re: Ante&Franjo

A ti nisi prous... prohrvatski indoktriniran, ne nastupaš sa pozicije hrvatskih nacionalnih interesa, nego si jel' te objektivan, samo slučajno se tvoji stavovi poklapaju sa HRT propagandom

Nemas hrabrosti napisati rijec do kraja? No da ti pomognem. 5 clanova moje sire obitelji nastradalo je u Jasenovcu, najblizi clan moje obitelji borio se protiv Pavelica od 1942. godine.
Znaš šta, u pravu si! I nemam ja šta s tobom da razgovaram, pošto se ne obraćaš Srbima, odnosno ne utičeš na diskurs u Srbiji, nisi mi ni zanimljiv. Evo odgovoram a da nisam ni pročitao šta si posle pisao. Mogu eventualno da pročitam, dokonosti radi

Cuj pozicije tebe i tebi slicnima meni su potpuno jasne. Ti spadas u onu skupinu "heroj a ne zlikovac" Dal Norac dal Mladic svejedno je isti je to mentalni sklop.
Si claro, i da vidim ko te je podržao od onih koji žive ovde. Mnogi imaju stavove slične tvojim. A obraćaju se Srbima
Iz ovoga bih mogao iscitati jedan patriJotski naboj.
mikimedic mikimedic 23:46 22.12.2009

Re: Ante&Franjo

volio bih cuti koja je to neutralna provjera? Mozda recimo badinterova komisija?


neutralna provera? moja pitanja na koja nemas odgovor.

a kad bas pominjes badinterovu komisiju, nadam se da shvatas da njeno misljenje nije obavezujuce. a da ne pricamo da je cak i ona utvrdila da kosovo nema pravo na otcepljenje.
mirakulus mirakulus 07:15 23.12.2009

Re: Ante&Franjo

neutralna provera? moja pitanja na koja nemas odgovor.

Prije svega nisi naveo koji bi to neutralni izvori bili. Navedi po tvojem misljenju par neutralnih izvora te navedi sto ti izvori pisu.

No probajmo se vratiti na drugi svjetski rat i na pitanje koje je otvoreno. Kako to bosanskim i hrvatskim cetnicima vec od svibnja 1942 vise ne smeta krvavi pavelicev rezim nego stovise zajedno s domobranima i ustasama ratuju protiv partizana? Uz put odred od oko 800 cetnika cuvao je vanjski obruc na kozari te time pripomogao tragediji koja je zadesila narod. Ne zaboravimo kako veliki dio jasenovackih zrtava dolazi s Kozare.
Tine i Radojka Tine i Radojka 07:47 23.12.2009

Re: Ante&Franjo

logicno
ustase su u stvari maskirani cetnici
mikimedic mikimedic 09:54 23.12.2009

Re: Ante&Franjo

Prije svega nisi naveo koji bi to neutralni izvori bili. Navedi po tvojem misljenju par neutralnih izvora te navedi sto ti izvori pisu.


ja ne govorim ni o kakvim neutralnim izvorima, sta si se uhvatio za tu pricu, ja samo postavljam pitanja koja direktno pobijaju tvoje stavove a ti na njih nemas odgovor.

a o pitanjima cetnika partizana ustasa i inim ko je koga i zasto jeste i zasto nije molim te sa nekim drugim. sto se mene tice zadrzi se samo na genocidu kao osnovu stvaranja hrvatske drzave (znas ono o dvostrukoj pobedi).

i ajde pls, pokusaj da odgovoris na gornja pitanja ako hoces da ostavis utisak ozbiljnog diskutanta.
mirakulus mirakulus 11:24 23.12.2009

Re: Ante&Franjo

a ne govorim ni o kakvim neutralnim izvorima, sta si se uhvatio za tu pricu, ja samo postavljam pitanja koja direktno pobijaju tvoje stavove a ti na njih nemas odgovor.

Podsjetio bih:
interesantno, as usual, kako se samo povuku kad ostanu bez odgovora. dodju, istresu, napisu iz nekih svojih uzvisenih razloga teze koje padaju na svakoj prvoj neutralnoj proveri. kad treba odgovoriti nigde ih nema...

Dakle koja je to svaka neutralna provjera?
a o pitanjima cetnika partizana ustasa i inim ko je koga i zasto jeste i zasto nije molim te sa nekim drugim. sto se mene tice zadrzi se samo na genocidu kao osnovu stvaranja hrvatske drzave (znas ono o dvostrukoj pobedi).

Obzirom kako je ovo blog o NDH onda se trebamo skoncentrirati na to razdoblje. Kao sto je dobro poznato iz preambule ustava RH danasnja Hrvatska je sljednik ZAVNOH-ovske Hrvatske te bih te podsjetio na taj dio koji glasi:
– u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Državne Hr­vatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifa­šis­tič­kog vijeća na­rodnog oslobođenja Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963.-1990.), na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izrađenom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost. Novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom u Domovinskom ratu (1991.-1995.) hrvatski je narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

No cini mi se kako je glavna rasprava na kojoj se inzistira oko teznje za stvaranjem Velike Srbije nakon raspada SFRJ.
Moja je teza kako su Srbi koji su zivjeli na prostorima Hrvatske bili instrument velikosrpske politike te se preko njih nastojalo dio Republike Hrvatske odcijepiti i prisajediniti u novu drzavnu zajednicu koja je tijekom vremena mijenjala ime no ne i znacenje. Znaci znacenje je bilo Velika Srbija a imena su se mijenjala prilagodjavajuci se trenutnoj situaciji osim u izricajima SRS-a i Seselja koji je od pocetka govorio o sustini ne zamatajuci tu sustinu u razne nazive.
Nadalje moje je stajaliste kako je JNA upotrebljena u tu svrhu do proglasenja SRJ u svibnju 1992 no prvo je bio govor o cuvanju Jugoslavije kako bi se oficirski kadar koji je decenijama obucavan za ocuvanje ustavnopravnog poretka lakse pridobio za stvarne ciljeve.
Sve u svemu mogu rezimirati kako se radilo o pokusaju odvajanja dijela teritorije jedne Republike uz uporabu dijela stanovnistva te Republike s ciljem prosirenja druge republike. Pri tome je glavna tocka bila kako narodi a ne republike imaju pravo na razdruzenje te po tome srpski narod ima pravo na razdruzenje od drugih naroda na svim teritorijama gdje predstavlja znacajnu manjinu to jest kako je bilo receno ima pravo ostati u Jugoslaviji. Kako smo vidjeli po misljenju Badinterove komisije taj stva nije bio ispravan
# SFRJ se raspala i više ne postoji kao država (mišljenje broj 8.);
# nijedna država sljednica sama nema pravo nastaviti članstvo SFRJ u međunarodnim organizacijama (mišljenje broj 9.);
# SR Jugoslavija je nova država koja se ne može smatrati sljednicom SFRJ (mišljenje broj 10);
# granice između bivših federalnih jedinica smatraju se državnim granicama sljednica i ne mogu se mijenjati silom, nego samo sporazumom - načelo uti possidetis (mišljenje broj 3);
# dan sukcesije za Hrvatsku i Sloveniju je 8. listopada 1991., za Makedoniju 17. studenog 1991., za BiH 6. ožujka 1992., a za SR Jugoslaviju (Srbiju i Crnu Goru 27. travnja 1992. (mišljenje broj 11.).

Znaci prema tome svo vojno djelovanje JNA na prostoru republike Hrvatske nakon 08.10.1991 bila je agresija na nezavisnu drzavu.
Eto mojih kratkih stajalista te bih volio vidjeti kontraargumente potkrijepljene objektivnim izvorima na koja se poziva kao kontraargument no do sada ih nismo imali prilike upoznati.
mikimedic mikimedic 00:25 24.12.2009

Re: Ante&Franjo

Dakle koja je to svaka neutralna provjera?


moja pitanja iz ranijeg posta.

Obzirom kako je ovo blog o NDH onda se trebamo skoncentrirati na to razdoblje. Kao sto je dobro poznato iz preambule ustava RH danasnja Hrvatska je sljednik ZAVNOH-ovske Hrvatske te bih te podsjetio na taj dio koji glasi:


ako je blog o NDH, zasto onda pises ovo:

Dakle po gledistima vecine nas koje mozete nazvati zapadna tribina radilo se o indoktrinaciji i instrumentalizacije dijela stanovnika Hrvatske koji su nacionalno Srbi te se nije postavljalo pitanje kakva Hrvatska nego je receno nikakva Hrvatska to jest "Srbi ne zale zivjeti u nikakvoj Hrvatskoj, nego zele zivjeti u Jugoslaviji sa onima koji i dalje zele Jugoslaviju". Znaci Vasoje izokrenuo ono za sto su se Srbi politicki zalagali te je predstavio opciju u kojoj bi srbi pristali zivjeti u okviru Hrvatske kad ne bi bilo Tudjmanova proustaskog rezima.


?

No cini mi se kako je glavna rasprava na kojoj se inzistira oko teznje za stvaranjem Velike Srbije nakon raspada SFRJ.


ne, glavna rasprava je (a koju si ti pokrenuo, a vidim pokrenuli ste je i u hagu) -- kakve veze ima sadasnja srbija sa sfrj koja je razrusila vukovar, pod rukovodstvom stipe mesica?

Moja je teza kako su Srbi koji su zivjeli na prostorima Hrvatske bili instrument velikosrpske politike te se preko njih nastojalo dio Republike Hrvatske odcijepiti i prisajediniti u novu drzavnu zajednicu koja je tijekom vremena mijenjala ime no ne i znacenje. Znaci znacenje je bilo Velika Srbija a imena su se mijenjala prilagodjavajuci se trenutnoj situaciji osim u izricajima SRS-a i Seselja koji je od pocetka govorio o sustini ne zamatajuci tu sustinu u razne nazive.


a moja je vidis teza da su Hrvati koji su ziveli na prostorima Jugoslavije bili instrument velikohrvatske politike, te se preko njih nastojalo da se SR Hrvatska odcepi i formira samostalnu drzavu, na sta nije imala pravo.

ostatak komentara postaje dosadan, ali hajde jos ovo:

Sve u svemu mogu rezimirati kako se radilo o pokusaju odvajanja dijela teritorije jedne Republike uz uporabu dijela stanovnistva te Republike s ciljem prosirenja druge republike


meni se cinilo da se radilo o pokusaju (priznajem -- uspesnom) o odvajanju jedne Republike iz Savezne drzave, uz upotrebu dela stanovnistva te Republike, sa ciljem smanjenja Savezne drzave i negiranjem prava konstitutivnih naroda.

Pri tome je glavna tocka bila kako narodi a ne republike imaju pravo na razdruzenje te po tome srpski narod ima pravo na razdruzenje od drugih naroda na svim teritorijama gdje predstavlja znacajnu manjinu to jest kako je bilo receno ima pravo ostati u Jugoslaviji. Kako smo vidjeli po misljenju Badinterove komisije taj stva nije bio ispravan


ne bi bilo lose malo pogledati i o pravu naroda na samoopredeljenje, neke osnovne lekcije iz medjunarodnog prava nisu na odmet.
slozicemo se da su paktovi ujedinjenih nacija pravno obavezujuci, za razliku od misljenja komisije.

Znaci prema tome svo vojno djelovanje JNA na prostoru republike Hrvatske nakon 08.10.1991 bila je agresija na nezavisnu drzavu.


pa nece biti, jer je mesic ostao predsednik predsednistva do sredine decembra, i zanimljivo bi bilo videti koji je merodavan datum raspada sfrj.

bilo kako bilo, ostaje cinjenica da sadasnja srbija sa sfrj ima tacno onoliko veze koliko sadasnja hrvatska ima sa ndh. ostaje i cinjenica da se zlocini pocinjeni u sfrj ne mogu uporediti sa onima u ndh.
mirakulus mirakulus 05:09 24.12.2009

Re: Ante&Franjo

pa nece biti, jer je mesic ostao predsednik predsednistva do sredine decembra, i zanimljivo bi bilo videti koji je merodavan datum raspada sfrj.

bilo kako bilo, ostaje cinjenica da sadasnja srbija sa sfrj ima tacno onoliko veze koliko sadasnja hrvatska ima sa ndh. ostaje i cinjenica da se zlocini pocinjeni u sfrj ne mogu uporediti sa onima u ndh

Zlocin je zlocin i on se ne usporedjuje.
mikimedic mikimedic 09:46 24.12.2009

Re: Ante&Franjo

Zlocin je zlocin i on se ne usporedjuje.


to je sve sto umes da odgovoris?
mirakulus mirakulus 10:49 24.12.2009

Re: Ante&Franjo

to je sve sto umes da odgovoris?

Umjesto ,ojeg odgovora citirati cu jedan tekst od prije godinu dana.

Ratovi 90-ih na teritoriji bivše SFRJ prouzrokovani su separatističkim nastojanjima Slovenije, Hrvatske i BiH da se na protivustavan način otcepe od SFRJ, što je Predsedništvo SFRJ upotrebom vojne sile JNA pokušalo da spreči i time očuva ustavni poredak i teritorijalni integritet zemlje.

Tako otprilike glasi osnovni stav Miloševićeve propagande kojima je sve vreme opravdavao svoje postupke. Taj stav je ujedno bio i osnova njegove odbrane pred Haškim tribunalom. Taj stav je konačno ona monumentalna neistina, busija, iza koje se i danas krije srpski nacionalizam:

kada proglašava za heroje Karadžića i Mladića budući da su oni samo branili srpski narod koji su separatisti pokušavali da otmu od matice Srbije;

i kada insistira na tvrdnji da Srbija nije bila u ratu i da je sukob imao prirodu spontano nastalog građanskog rata u kome je JNA samo nastojala da razdvoji sukobljene strane izaštiti srpski narod.

Neistinitost ove teze može se možda najjednostavnije dokazati misaonim eksperimentom u kome bi pretpostavili da je SFRJ uspela da se održi (recimo, ranom vojnom intervencijom spoljnih sila, od čega je prema sopstvenoj izjavi u emisiji BBC-a Pad Jugoslavije Karadžić najviše strepeo). Pod uslovima tog eksperimenta, uloga i delatnost Miloševića, Jovića i Kadijevića (i mnogih drugih koji su sprovodili njihove odluke) morala bi po zakonima upravo te SFRJ (koju su branili) biti kvalifikovana kao teško delo veleizdaje kažnjivo smrtnom kaznom.

Misaoni eksperiment koji predlažemo je formulisanje elemenata jedne optužnice, po kojoj bi Milošević, Jović i Kadijević, da im nije uspelo da unište SFRJ, odgovarali po tada važećim jugoslovenskim zakonima, pred domaćim sudom.

Ta optužnica morala bi da sadrži sledeće:

Slobodan MILOŠEVIĆ, u svojstvu Predsednika Predsedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije (do 16. jula 1990), Predsednika Socijalističke Partije Srbije (od 16. jula 1990), i Predsednika Republike Srbije (od 9. decembra 1990),

Borisav JOVIĆ, u svojstvu Predsednika Predsedništva SFRJ (od 15. maja 1989) i Potpredsednika Socijalističke partije Srbije (od 16. jula 1990), i

Veljko KADIJEVIĆ, u svojstvu Saveznog sekretara za narodnu odbranu

su u vremenu od 15.maja 1989. god. do 8.oktobra 1992. god.

Stvorili zaveru da zloupotrebom svojih političkih ovlašćenja

(1) protivustavno i nezakonito izmene nacionalnu strukturu JNA, stave je pod svoju efektivnu kontrolu i upotrebe za sledeće ciljeve:

(2) nasilno svrgnu organe vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji;

(3) vojnim udarom nasilno svrgnu najviše savezne organe vlasti, SIV i Predsedništvo;

(4) silom ili protivustavnim putem izmene granice SFRJ tako što bi protivustavnom odlukom Predsedništva isključili Republiku Sloveniju i Republiku Hrvatsku iz SFRJ;

(5) silom ili protivustavnim putem izmene granice Republike Hrvatske, podsticanjem i političkim i vojnim organizovanjem oružane pobune u Hrvatskoj;

što je imalo za posledicu smrt velikog broja lica, izazvalo opasnost za živote ljudi, i bilo praćeno teškim nasiljima i velikim razaranjima,

čime su svi zajedno i svaki od njih pojedinačno izvršili jedno produženo krivično delo iz člana 136, stav 1. u vezi člana 116, stav 1. i stav 2. u njegovom najtežem obliku kažnjivom po članu 139 KZ SFRJ (Službeni list SFRJ, broj 44/76).

Citirana krivična dela sadrže sledeće dispozicije:

Član 136 glasi:

(1) Ko stvara zaveru, bandu, grupu ili drugo udruženje lica radi vršenja krivičnih dela iz člana 114 do 119, stav 2, čl.120 do 123, čl.125 do 127 i čl.131 do 132 ovog zakona, ili ko stvara grupu radi prebacivanja ili upućivanja građana SFRJ u inostranstvo radi vršenja neprijateljske delatnosti prema SFRJ, kazniće se zatvorom najmanje pet godina.

Član 116 glasi:

(1) Ko učini delo upravljeno na to da se silom ili protivustavnim putem otcepi neki deo teritorije SFRJ ili da se deo te teritorije pripoji drugoj državi, kazniće se zatvorom najmanje pet godina.

(2) Ko učini delo upravljeno na to da se silom ili protivustavnim putem izmene granice između republika i autonomnih pokrajina, kazniće se zatvorom najmanje jednu godinu.

Član 139 glasi:

Za krivično delo iz člana 114, člana 115, stav 1, čl.116 do 121, čl.123 do 128, člana 132, i člana 136, stav 1 ovog zakona koje je imalo za posledicu smrt nekog lica ili je izazvalo opasnost za život ljudi ili je praćeno teškim nasiljima ili velikim razaranjima, ili je dovelo do ugrožavanja bezbednosti, ekonomske ili vojne snage zemlje, ili u drugim osobito teškim slučajevima, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili smrtnom kaznom.

Članom 116 se inkriminišu kao samostalno delo pripremne radnje i pokušaj izmene granica. Član 18, stav 3 određuje šta se kod ovakvih dela smatra pripremnom radnjom.

Član 118, stav 3 glasi:

Kad zakon propisuje kažnjavanje za pripremanje određenog krivičnog dela, pripremanje se može sastojati u nabavljanju ili osposobljavanju sredstava za izvršenje krivičnog dela, u otklanjanju prepreka za izvršenje krivičnog dela, u dogovaranju, planiranju ili organizovanju sa drugima izvršenja krivičnog dela, kao i drugim radnjama kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela, a koje ne predstavljaju radnju izvršenja.

Činjenice koje ukazuju na izvršenje ovog dela zasnivaju se, gotovo isključivo na dnevnim zabeleškama iz perioda 15. maj 1989 - 8. juli 1992. Borisava Jovića objavljenima pod naslovomPoslednji dani SFRJ (Beograd: Politika, 1995) i memoara Veljka Kadijevića Moje viđenje raspada - vojska bez države (Beograd: Politika, 1993).

Verodostojnost činjenica koje oni iznose i koje se odnose na stvaranje zavere proističe (a) iz suštinske podudarnosti njihovih svedočenja; (b) iz toga što oni svedoče o sopstvenim postupcima, kao i (c) iz činjenice da se ne može zamisliti nikakav uverljiv motiv zbog koga bi sebe lažno samooptuživali.

Pored toga, ne samo što Milošević nije nikada demantovao pisanje Jovića i Kadijevića, već su njihove knjige objavljene od strane izdavačkog preduzeća Politika, nad kojim je Milošević imao potpunu kontrolu.

Doduše, Milošević na suđenju u Hagu tokom saslušanja svedoka STJEPANA MESIĆA poriče da je ikada upoznat sa sadržajem Jovićeve knjige. Međutim, ovu tvrdnju osporava Miodrag Marović u svojoj knjiziPolitika i politika (Helsinški odbor za ljudska prava, Beograd, 2002, str.331): «(Mihajlo) Marković je rekao, a mediji preneli da je Jovićev rukopis bio u Miloševićevim rukama...».

Konačno, zaverenički planovi i namere, kako ih sami opisuju, materijalizovani su u stvarnosti kasnijih političkih i vojnih događaja.

Pogledajmo sada kojim svojim radnjama su oni ostvarili pojedine bitne elemente ovih krivičnih dela.

Zavera

Nezavisno od kriminalnih ciljeva zavere, sam modus operandi ove trojke ukazuje na konspirativno-prevratnički karakter njihove delatnosti. Ona se odvija kroz prekoračenja ovlašćenja, vršenje krivičnih dela zloupotrebe položaja, delovanje mimo legalnih institucija i organa kojima pripadaju i krišom od tih institucija. Da su tako delovali Milošević-Jović-Kadijević vidljivo je iz sledećih zabeležaka B.Jovića:

U prvom paragrafu svoje knjige Borisav Jović opisuje svoje proglašenje za Predsednika Predsedništva SFRJ 15.maja 1989:

«Iza mene sedi Slobodan Milošević. Kaže mi glasno «Boro, ja sam iza tebe». Odgovaram mu takođe naglašeno: «S tim računam». (B. Jović, str. 7)

Godinu dana kasnije, aprila 1990. Jović piše «Svelo se na to da je ipak dobro kako smo tempirali dalji rad, jer će se glavne stvari dešavati u Savetu dok sam ja predsednik Saveta, a u Predsedništvu kad preuzmem funkciju predsednika. Drugačije bi bilo neizvodljivo, to je bar jasno.» (BJ, 139).

Za vreme tog istog sastanka Kadijević izlaže Joviću planove da se «SIV mora staviti pod kontrolu Predsedništva», da je JNA pripremila planove «u svim kritičnim delovima zemlje, pre svega u Hrvatskoj i Sloveniji, osigurano (je) da u najkraćem roku mogu sve da stave pod svoju kontrolu», kao i da je svestan da za to «ne mogu imati celo Predsedništvo, ali možemo imati većinu» (BJ, 142).

Samu prirodu toga sastanka Kadijević ovako opisuje: «Naglašava da je ovaj sastanak i razgovor važniji od svih sednica i svih razgovora koji se danas u našoj zemlji mogu održati, niti ima institucije u kojoj se o tome može razgovarati» (BJ, 139).

Na jednom drugom mestu Jović primećuje: «Veljko praktikuje da ovakve analize izlaže meni, a iz razumljivih razloga ne želi da ih iznosi celom Predsedništvu» (BJ, 68).

U razgovoru Kadijevića i Jovića 10. avgusta 1990. njih dvojica zaključuju:

«Procenjujemo da se rasplet jugoslovenske političke krize mora izvršiti dok sam ja na čelu Predsedništva SFRJ. Posle toga bili bismo potpuno nemoćni. Zato moramo vući poteze koji idu ka tome.» (BJ, 176)

Drugom prilikom, 26. januara 1991. Jović ovako opisuje svoj telefonski razgovor sa Miloševićem:

«Veoma je razočaran rezultatima sednice Predsedništva. Ne uklapa mu se u zamisao (šemu) ‘o kojoj mi ne možemo govoriti telefonom’. Jer, kaže on, kad vojska jednom pokrije srpske teritorije u Hrvatskoj mi (ko ? - SP) se više ne bojimo raspleta jugoslovenske krize. Bez toga ništa. Slobodan se još drži onoga što je možda i moglo donedavno, ali vojska nije htela - da ih «odsečemo» od Jugoslavije.» (BJ, 262)

Odavde je jasno da razgovori koji se vode na relaciji Milošević-Jović-Kadijević imaju konspirativni karakter. To su razgovori

koji se vode van institucija i krišom od institucija kojima sagovornici pripadaju (Predsedništva i Savezne vlade);

koji se ne mogu voditi telefonom;

u kojima se raspravljaju stvari koje se ne mogu raspravljati u institucijama;

koji razgovori su za sagovornike važniji od onih koji se mogu voditi u bilo kojoj instituciji države;

i u kojima se sistematski upotrebljava prvo lice množine na neodređen, ali sagovornicima samorazumljiv način (»mi»).

To su formalne odlike zavere, pogotovo kada se imaju u vidu moćne funkcije sagovornika: Predsednik Predsedništva, Predsednik Republike Srbije, ministar vojske, čak i pre nego što se išta zna o predmetu razgovora.

Struktura zavere

U srcu zavere stajala je trojka Milošević-Jović-Kadijević. MILOŠEVIĆ je u zaveru uneo svoju enormnu političku popularnost među Srbima (u Srbiji, BiH i Hrvatskoj) i naročito svoju vlast nad ulicom (mitinzi kojima su obarane legalne vlasti), JOVIĆ svoje mesto predsednika Predsedništva, vrhovnog komandanta Armije, KADIJEVIĆ svoju funkciju Saveznog sekretara za narodnu odbranu (koje sa Predsedništvom čini Vrhovnu komandu).

Njihovi motivi, ciljevi i izbor sredstava za ostvarivanje tih ciljeva nisu se uvek i u svemu poklapali. KADIJEVIĆ je kao svoj cilj video očuvanje socijalizma i centralizovanu Jugoslaviju, kao cilj po sebi, ali i kao zaštitu od antikomunističkog revanšizma.

Jović citira Kadijevića:

«Blok se raspao (varšavski - SP). Jednom rečju, sve je neizvesno. Veljko je zabrinut čak i za našu bezbednost ako bi došlo do retrogradnih procesa u SSSR.» (BJ, 49)

«...za nas je najgore što je (Gorbačov - SP) narušio odnos snaga u Evropi i stavio sve komuniste na optuženičku klupu. Sada moramo da se branimo.» (BJ, 108)

«Vojska nema jasnu predstavu šta će se desiti u okruženju na duži rok ali mi moramo opstati kao država na socijalističkoj orijentaciji.» (BJ, 68)

«Veljko je totalno razočaran. Kaže da su se mnogi komunisti preplašili pred naletom antikomunizma. Ne bore se, ne reaguju, kao da im je svejedno šta se dešava.» (BJ, 94)

«Ocenjuje da nadiruće antisocijalističke snage prete odmazdom i da ako ništa ozbiljnije ne uradimo na sprečavanju njihovog nadiranja sledi revanšizam najgore vrste – visićemo na banderama bez pardona.» (BJ, 91-92).

«A Veljko misli da, ako pobede (na izborima - SP) desne ili revanšističke snage onda imamo osnova (jer je sve neustavno) da ih silom sklanjamo. Sila uvek ostaje kao mogućnost.» (BJ, 138)

JOVIĆ je sa KADIJEVIĆEM delio cilj očuvanja socijalizma, ali je mnogo brže od njega napustio ideju o očuvanju Jugoslavije (što su i on i MILOŠEVIĆ prikrivali od KADIJEVIĆA, kako bi ga bolje upotrebili).

Tako Jović beleži 6. aprila 1990:

«Veljko KADIJEVIĆ... predlaže da Predsedništvo SFRJ zatraži od Ustavnog suda da proglasi neustavnim višestranačke izbore u Sloveniji i Hrvatskoj. Nije nego!» (BJ, 136).

«Veljko KADIJEVIĆ je zbunjen i razočaran odlukom rukovodstva Srbije da formira Socijalističku partiju... Smatra da su Srbi morali sačuvati ime 'komunista' (BJ, 152)

(Miloševićeva supruga je zatim formirala partiju Komunisti za Jugoslaviju).

29. januara 1991:

«(KADIJEVIĆ) još nije progutao da brani srpske teritorije u Hrvatskoj. Još veruje u odbranu Jugoslavije» (BJ, 264)

27. juna 1991:

«SLOBODAN i ja kod KADIJEVIĆA... SLOBODAN insistira nekoliko puta (ispravlja jučerašnju grešku) da vojska mora da brani buduće granice Jugoslavije: «Šta mi ima da branimo slovenačke granice, to je privremeno. Treba da branimo ono što će biti trajno.» (BJ, 343)

Sa svoje strane, MILOŠEVIĆ je imao za cilj da učvrsti i proširi svoju vlast i u tu svrhu je privremeno usvajao razne programe, razne saveznike i razne ciljeve (centralizovanu Jugoslaviju kojom dominira Srbija, skraćenu Jugoslaviju bez Slovenije i Hrvatske, Veliku Srbiju). Socijalizam je branio (a) utoliko što mu je to omogućavalo podršku partijskog i državnog aparata i Armije (čiji partikularni interesi bi bili ugroženi promenom) i (b) utoliko što mu je to omogućavalo kontrolu nad privredom i državnim medijima (država je bila takoreći jedini poslodavac u socijalizmu).

Od njih trojice MILOŠEVIĆ je prvi odlučio da odnose u Jugoslaviji reši silom. JOVIĆ i KADIJEVIĆ su dugo smatrali da će biti dovoljne samo pretnje upotrebom sile.

Kada su se jednom složili oko upotrebe sile (državni udar planiran sredinom marta 1991) nastalo je među njima manevrisanje u kome su svi pokušavali da izbegnu odgovornost. MILOŠEVIĆ i JOVIĆ nastojali su da tu odgovornost svale na KADIJEVIĆA. KADIJEVIĆ se kolebao, na kraju se nije usudio na čisto vojni udar.

JOVIĆ beleži 13. marta 1991:

«Kad sam saslušao Veljka, rekao sam da ću sutra, posle sednice podneti ostavku... Ostaviću vojsci prostor za delovanje.» (BJ, 296)

Kada se KADIJEVIĆ nije usudio na udar, JOVIĆ piše:

«Nisu bili iskreni ni prema meni ni prema SLOBODANU, želeli su da im mi budemo političko pokriće.» (BJ 310)

Vremenom, KADIJEVIĆ će pristati na upotrebu Vojske i bez legalne odluke Predsedništva, odnosno da izvršava naređenja makar «grupe članova Predsedništva iako nisu kvalifikovana većina.» (BJ, 162)

JOVIĆ sa svoje strane izgleda da dugo nije razumeo da je MILOŠEVIĆ donošenjem Ustava Srbije kao nezavisne države (»koja nije u ratu»), formalno glavnu odgovornost za upotrebu Armije svalio na Predsedništvo i JOVIĆA (iako je MILOŠEVIĆ kao najvažniji član «grupe šestorice» na odlučujući način učestvovao u donošenju ratnih odluka).

MILOŠEVIĆEV glavni doprinos delovanju zavere sastojao se u njegovom odbacivanju političkih sredstava, spremnosti da se posluži silom u postizanju ciljeva zavere, i njegovom potpunom preziru prema bilo kakvom pravnom poretku.

JOVIĆ je u tom pogledu bio bojažljiviji i stavljao je u početku mlake primedbe MILOŠEVIĆU na neke njegove nasilne postupke kojima je izazivao ili podgrevao sukobe u SFRJ. Tako, je na primer imao primedbe na prekidanje ekonomskih odnosa sa Slovenijom (BJ, 78), na održavanje tzv. Mitinga istine u Ljubljani (BJ, 78), podrivanja anti-inflacionog programa Ante Markovića (BJ, 82), upada u monetrani sistem (BJ, 241), mada im se, stavljen pred svršen čin, naknadno priklanjao.

Zaveri su kasnije pristupali i drugi (recimo «grupa šestorice» koju pored MILOŠEVIĆA, JOVIĆA i KADIJEVIĆA sačinjavaju BLAGOJE ADŽIĆ, MOMIR BULATOVIĆ i BRANKO KOSTIĆ, zatim, BABIĆ, MARTIĆ, KARADŽIĆ, KOLJEVIĆ, KRAJIŠNIK, MLADIĆ - BJ 371, 382-387, 391-392), ali su u najvažnijem periodu započinjanja ratova u bivšoj SFRJ, odlučujuću ulogu igrali MILOŠEVIĆ-JOVIĆ-KADIJEVIĆ.

Pledoaje za bezakonje

Ipak, motor zavere bio je MILOŠEVIĆ koji je zagovarao nasilne metode još početkom 1989. godine na XX sednici CK Saveza komunista Jugoslavije, kada je javno izneo svoj «pledoaje za bezakonje».

Svoju rešenost da deluje protivpravno i zloupotrebom položaja, MILOŠEVIĆ je tada, obraćajući se svojim kolegama, predstavnicima drugih republika, i ponet uzletom militantnog nacionalizma među Srbima, svoju rešenost na upotrebu svih sredstava izrazio ovako:

«U sredinama (u tadašnjem žargonu to je značilo «u republikama» - SP), ili povodom problema u vezi sa kojima je odsustvo sluha za promene bilo najveće i gde se ništa nije moglo uraditi redovnim putem, institucionalno, a nužno je da se promeni jer ljudima teško pada i dugo traje, mora da se promeni vaninstitucionalno.»

I dalje: «Ali, to rešenje neće doneti procedura, njene sitne i krupne zamke, mala i velika lukavstva, intrige i smicalice. Rešenje će doneti politika za koju se opredelila većina naroda ove zemlje, institucionalno i vaninstitucionalno, statutarno i nestatutarno, na ulici i unutra, populistički i elitistički, argumentovano i neargumentovano, ali u svakom slučaju tako da je jasno da se radi o politici za Jugoslaviju, u kojoj će se živeti jedinstveno, ravnopravno, bogatije i kulturnije.» (citirano prema Dragoš Ivanović, Bolest vladanja, Zavereničko vladanje, Republika, Beograd 2000, str. 39).

A u intervjuu NIN-u 12. aprila 1991. godine on dalje objašnjava u čemu će se sastojati ta «vaninstitucionalna rešenja»:

«Mi moramo obezbediti jedinstvo ako želimo da kao najveća i najbrojnija republika diktiramo dalji tok događaja. To su pitanja granica, suštinska državna pitanja. A granice kao što znate, uvek diktiraju jaki, nikad ne doktiraju slabi... Ja sam naredio mobilizaciju rezervnog sastava milicije. Dalje, angažovanje u formiranju novih snaga milicije, a Vlada je dobila zadatak da pripremi odgovarajuće formacije koje će nas učiniti u svakom slučaju bezbednim, odnosno učiniti sposobnim da branimo interese naše republike, srpskog naroda izvan Srbije... Ako treba da se tučemo, bogami ćemo da se tučemo. A nadam se da neće biti toliko ludi da se sa nama tuku. Jer ako ne umemo dobro da radimo i privređujemo, bar ćemo znati dobro da se tučemo.»

Kontinuitet zavereničkog načina vladanja

Što je možda takođe značajno, ovaj zaverenički sistem vladanja (van institucija, van redovnih linija odlučivanja, putem ulice, nasiljem) ostao je dominatnom odlikom režima Slobodana Miloševića sve do kraja njegove vladavine. Nekoliko eklatantnih primera:

(1)

«U jesen 1992. pripadnici promiloševićevskog republičkog MUP-a na prepad su, u toku jedne kišne noći, osvojili zgradu saveznog MUP-a koju do tada još nisu držali pod svojom kontrolom (to je bilo vreme kada je predsednik savezne države bio Dobrica Ćosić, a predsednik Savezne vlade Milan Panić). Na ovu neviđenu povredu Ustava ni Skupština ni drugi državni organi nisu se oglasili ni jednom rečju protesta» (Dragoš Ivanovic, op. cit, str. 41-42)

(2)

«Neusumnjivo da je najzamašniji pljačkaški pohod na sopstveni narod vlast izvela 1993. godine planiranim podsticanjem inflacije. Sve je to smišljeno da bi se finansirao nastavak rata, znači državnih izdataka bez javne kontrole. Dinar je obezvređivan iz dana u dan. U drugoj polovini godine inflacija je prešla u galopirajući tempo izazivajući razornu pustoš... Krajem decembra 1993. jedna nemačka marka na crnom tržištu vredela je bilion dinara... U januaru 1994. godine, kada je to njoj odgovaralo, država je monetarnom reformom zaustavila ovaj inflacioni tajfun koji je već dostigao fantastičnih 313 miliona posto.» (Dragoš Ivanović, op. cit, str. 47)

U januaru 1994, «cene se u proseku povećavaju 62% dnevno, 2% na sat i 0.029 u minuti» (Mlađan Dinkić, Ekonomija destrukcije, Beograd, 1995, str. 43)

(3)

Sledeći primer može biti dokazana izborna krađa 1996. godine koja je izazvala tromesečne proteste građana Srbije i svršila se donošenjem tzv. Lex specialisa, kojim je krađa praktično priznata, a da niko za nju nije odgovarao. (Lex, pištaljke i laži, Helsinški odbor za ljudska prava, Beograd, 1997, str. 322)

(4)

Uoči predsedničkih izbora izbora 2000. godine, koje je Milošević izgubio, izvršena su tri atentata na dva potencijalna Miloševićeva protiv-kandidata (Vuka Draškovića i Ivana Stambolića), u kojima je živote izgubilo četvoro ljudi. Utvrđeno je da je politička policija obojicu držala pod striktnim nadzorom sve do trenutka koji je neposredno prethodio napadu. (Dragoljub Todorović, «Razlozi za konstituisanje», Srpska reč, broj 297, 5. juni 2002)

(5)

Sledeći primer mogao bi biti Miloševićevo odbijanje da prizna rezultate predsedničkih izbora 2000-te godine i njegova spremnost da upotrebom Armije spreči zakonitu smenu vlasti.

«Da li Vas je u toku večeri (5. oktobra, 2000 - SP) zvao bivši predsednik Jugoslavije?», pita novinar lista «Glas», a Nebojša Pavković, načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, odgovara:

«Da. Zvao me je oko 23 časa u vezi sa događajima u Studiju B. Očigledno da je program Studija B bio veoma provokativan. Rekao sam da tamo ima ljudi i da nije dužnost VJ da puca na vlastiti narod, da to nije problem vojske već policije.» (Glas, 13. decembar 2000, str. 13)

(6)

Iz svedočenja Radeta Markovića pred Tribunalom vidi se da je Milošević koristio sredstva koja pripadaju budžetu (carine) kao sopstveni džep, iz koga je gotovinom isplaćivao koga je hteo, koliko je hteo (spisi Tribunala u predmetu Milošević).

Sve je to bilo moguće samo uz zaverenički sistem vladanja i potpuni prezir prema bilo kakvom pravnom poretku.

Podrivanje savezne vlade

Stavljanje pod kontrolu Predsedništva

Da bi ostvarili svoje ciljeve zaverenici su morali razoriti ili uzeti pod kontrolu institucije savezne vlasti koje su stajale između njih i JNA. Kadijević je, na primer, bio odgovoran i Predsedništvu kao vrhovnom komandantu i Saveznoj vladi, kao član vlade.

Premoć u Predsedništvu SFRJ zaverenici su postigli relativno jednostavno. Prvo, dogovorom Miloševića sa slovenačkim Predsednikom Milanom Kučanom 24. januara 1991. da Slovenija izađe iz Jugoslavije, i drugo protivustavnim izborom predstavnika Kosova u Predsedništvo 10. maja 1991. (on je izabran od strane Skupštine Srbije umesto od Skupštine Kosova – čl. 321 Ustava SFRJ).

Ali da bi Kadijević imao odrešene ruke da deluje u skladu sa ciljevima zaverenika, trebalo je se osloboditi i druge politički nadređene vlasti – Savezne vlade. Jedino tako mogli su «diktirati dalji tok događaja» (Milošević).

Shodno tome, oni ne samo što deluju iza leđa legitimne vlade, već nastoje da tu vladu sabotiraju, sruše ili stave pod svoju kontrolu.

Evo, šta Jović o tome beleži:

«’Koordinacija’ u Predsedništvu Srbije. Dogovor o tome šta raditi… Stanko Radmilović podnosi uvodne informacije… Sloba ćuti, čeka. Jedino Bogdan kaže da ostajemo na cedilu, jer svi podržavaju SIV. » (BJ, 87).

Razgovor Kadijevića i Jovića 26. aprila 1990. Kadijević kaže: «SIV se mora staviti pod kontrolu Predsedništva.» (BJ 142).

Milošević kaže Joviću: «Treba ga (Antu Markovića) oboriti. Ako sada prođe ostaće još 4 godine a mi u njega (Antu) nemamo poverenje.» (BJ, 82)

«Provodimo čitav dan na brodu i na moru (na Mljetu) – na izletu Veljko, Sloba, Bogdan (Trifunović) i ja s porodicama... Opšti je zaključak da je Ante Marković za nas više neprihvatljiv i nepouzdan. Niko više ne sumnja da je direktni eksponent SAD određen za rušenje sistema i za skidanje sa vlasti svih koji pomišljaju na socijalizam... Veljko ga zove ‘kurvin sin’.» (BJ, 176)

«Napisao sam seriju od tri članka «Istina o Anti Markoviću» i poslao Slobodanu. On je to dao da se objavi u «Politici». Objaviće se 5, 6. i 7. u nastavcima pod nečijim pseudonimom. Moramo ga razobličiti, jer je narod u velikoj zabludi ko je on i šta je on. Mnogi u njemu vide nekog spasioca...» (BJ, 173).

«Veljko Kadijević me obaveštava o toku pripreme za hapšenje u Hrvatskoj... pita da li mene i Antu Markovića formalno da obaveste pre ili posle hapšenja... dogovorili smo se da Antu ne treba formalno obavestiti, jer bi mogao da pravi komplikacije.» (BJ, 227-8).

«SIV je već danas zakazao sednicu (povodom ostavke Jovića u Predsedništvu i izjave Miloševića da «Jugoslavija više ne postoji» - S.P.) sa kolegijumom SSNO (Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu), što je od strane vojske odbijeno. Niko neće ići na tu sednicu.» (BJ, 308).

«Kadijević me obaveštava o razgovoru s Jazovom. Pre par dana postavio (telefonom) jasna pitanju Jazovu da li nas SSSR može zaštiti ako dođe do vojne intervencije zapada i da li hoće da nam prodaju određeno naoružanje koje nemamo dovoljno (bombe i kerozin). Odgovor je bio negativan na oba pitanja. Preciznije, ne bi nas mogli zaštititi, a što se oružja tiče može – samo redovnim kanalom preko Vlade SFRJ (a mi tražimo mimo vlade, jer nam Ante Marković ometa donošenje odluke vlade).» (BJ, 360)

Ustav Srbije

Međutim, odlučujući udarac Vladi (i državi SFRJ, za koju se Milošević «bar deklarativno zalaže» (BJ, 159)), Milošević zadaje donošenjem Ustava Republike Srbije od 28. septembra 1990.

Jović beleži 26. marta 1990:

«Sastanak «koordinacije» u SR Srbiji. Učestvuju svi čelni funkcioneri. Naš cilj je da izbegnemo krvoproliće, da uspostavimo granicu unutar koje se neće ratovati. Van te granice rat se ne može izbeći, jer Bosna i Hercegovina neće moći da opstane kao država, a bitka oko teritorija bez krvi je teško zamisliva.» (BJ, 131)

Dalje, Jović beleži 30. jula 1990:

«Razgovaram telefonom... sa Slobodanom Miloševićem. Stavljam mu primedbu što u nacrtu Ustava Srbije ne piše jasno da Srbija priznaje i poštuje Ustav SFRJ... Teši me da je to lako, to će odmah dopisati, a tri puta sam mu već rekao da to uradi.» (BJ, 173)

Iz ovoga se vidi da je Milošević pravi autor Ustava Srbije.

Prema članu 135, stav 2. novog Ustava Srbije:

Kad se aktima organa federacije ili aktima organa druge republike, protivno pravima i dužnostima koje ona ima po Ustavu SFRJ, narušava ravnopravnost Republike Srbije, ili se na drugi način ugrožavaju njeni interesi, a pri tome nije obezbeđena kompenzacija, republički organi donose akte radi zaštite interesa Republike Srbije.»

Primena Ustava

Legislativa

Da ove odredbe Ustava nisu donete samo «na papiru» svedoči užurbana zakonodavna delatnost Skupštine Srbije, kojom se derogiraju savezni propisi i uzurpiraju dotadašnja ustavna ovlašćenja federacije. Primeri su sledeći:

(1)

Primenom ove odredbe Skupština Srbije donosi Zakon o posebnom porezu na promet roba i usluga određenog porekla i posebnim taksama («Službeni glasnik RS» br.6/90, str.151) koji predviđa u članu 1.

«Na promet usluga određenog porekla plaća se poseban porez na promet roba i usluga. Na isticanje firme, korišćenje poslovnog prostora i građevinskog zemljišta plaća se posebna taksa.»

Pod robom i uslugama određenog porekla, u smislu ovog zakona, smatra se «roba proizvedena, odnosno usluge koje pružaju pravna lica i radni ljudi sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji republike koja ne izvršava preuzete obaveze ili odbija da učestvuje u utvrđivanju ili sprovođenju politike ravnomernog razvoja agrarne politike od interesa za celu zemlju, ili na drugi način dovodi Republiku Srbiju u neravnopravan položaj.»

U članu 2. stav 1. predviđa se:

«Izvršno veće Skupštine Republike Srbije utvrđuje koji proizvodi i usluge, odnosno pravna lica i radni ljudi sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge republike podležu plaćanju posebnog poreza na promet usluga i roba i posebnih taksi.»

A po članu 8:

«Prihodi ostvareni po ovom zakonu uplaćuju se na poseban račun Republike Srbije.»

(2)

Primenom iste odredbe Ustava RS donet je 23.oktobra 1990. i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o društvenoj kontroli cena (Službeni glasnik RS, br. 6/90, str. 151) kojim se donosi novi Član 7a, koji glasi:

«Izuzetno ako se aktima organa federacije ili aktima organa drugih republika u oblasti cena narušava ravnopravnost preduzeća u pogledu uslova privređivanja ili na drugi način ugrožava ekonomski interes Republike, a ne obezbeđuje se kompenzacija, Izvršno veće može propisati mere neposredne kontrole cena i druge mere za proizvode i usluge koji su saveznim zakonom utvrđeni kao proizvodi i usluge od interesa za celu zemlju.»

(3)

Primenom iste odredbe Ustava RS, donet je i Zakon o dopuni Zakona o prometu robe («Službeni glasnik RS», br 6/90, str. 153), kojim se donosi novi čl. 34a, prema kome:

«Preduzeća i druga pravna lica mogu davati potrošačke kredite građanima za robu proizvedenu na teritoriji Republike Srbije.»

(4)

Primenom iste odredbe Ustava RS donet je i Zakon o zaduživanju i davanju garancija i supergarancija po određenim inostranim kreditima od strane Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 6/90, str. 153), kojim se predviđa u članu 1:

«Republika Srbija može uzimati finansijske i druge kredite u inostranstvu za potrebe održavanja tekuće likvidnosti u plaćanjima prema inostranstvu, za proizvodno i svojinsko prestrukturiranje, za izvođenje investicionih radova u inostranstvu i za druge namene koje su u skladu sa politikom i planom razvoja Republike.»

u članu 4:

«O zaduživanju Republike i davanju garancija i supergarancija u visini od 10 miliona USA dolara odlučuje Izvršno veće Skupštine Republike Srbije.»

i u članu 5:

«Narodna banka Srbije vodi sve vrste poslova i evidencije o zaduživanju u inostranstvu.»

(5)

Primenom iste odredbe Ustava RS donosi se i Zakon o merama koje se mogu preduzimati radi sprečavanja poremećaja proizvodnje, prometa i razvoja u Republici Srbiji («Službeni glasnik RS», br. 6/90, str.155), gde se u članu 2. predviđa:

«Izvršno veće Skupštine Republike Srbije može privremeno:

propisati obavezu da se deo sredstava osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga koji pripadaju federaciji kao i deo naplaćenih carina i drugih uvoznih dažbina uplaćuje na poseban račun Republike Srbije u periodu u kome organi federacije ne izvršavaju preuzete obaveze prema Republici Srbiji i kada izostaju utvrđivanje, odnosno sprovođenje ekonomske politike iz nadležnosti federacije čime se ugrožava ekonomski interes Republike Srbije.»

(6)

Predrag Tašić, portparol SIV-a, u svojoj knjizi «Kako sam branio Antu Markovića» (NIP Mugri 21, Skopje, 1993) opisuje «upad u monetrani sistem» kada je Srbija nezakonito «pozajmila» na račun primarne emisije sa US$ 1.400.000.000 u poglavlju «Srpska pljačka decenije»:

«U trenutku kada je Ante Marković 28. decembra govorio u Skupštini Jugoslavije o ekonomskoj politici za narednu godinu, Veće udruženog rada Skupštine Srbije donelo je dva zakonska propisa, kojima je izvršen upad u monetarni sistem Jugoslavije. Ova dva akta doneta su tajno. Na sebi su imali oznake «strogo poverljivo» i «službena tajna». Podeljeni su delegatima na sam dan sednice i to u koverti, svakome u ruke. Po usvajanju (a usvojeni su jednoglasno i bez diskusije) delegati su ih morali ponovo spakovati u koverte i vratiti.

Tim propisima republike Srbije emitovana su prava u visini od 18 milijardi i 243 miliona dinara (tadašnjih 1,4 milijardi dolara)» (P.Tašić, str. 57)

«Da bi se ovaj put mogle uzeti veće pare i to odjednom (Miloševićev – S.P.) čovek iz NBJ je predlagao da se to «legalizuje» zaduživanjem Republike Srbije kod Narodne banke Srbije, donošenjem takvih propisa u Skupštini Srbije! Naravno, pare se ne bi uzele iz Narodne banke Srbije, već Narodne banke Jugoslavije!» (P.Tašič, str. 58)

«Ante Marković je 4. januara 1991. godine anonimno obavešten o upadu Srbije u monetarni sistem.» (P.Tašić, str. 59)

Prema Tašiću, Ante Marković je na vanrednoj sednici vlade, 4. januara 1990. ovaj akt nazvao «aktom likvidacije Jugoslavije.» (P.Tašić, str. 59)

Jović ovako beleži te događaje:

5. januara 1991: «Srbija je pozajmila (odlučila da pozajmi) od Narodne banke Srbije (vidi gore, P.Tašić, str.58) iz primarne emisije, 18,200,000,000 dinara radi isplate penzija... Marendić, član SIV-a iz Hrvatske, je tražio da se pohapse odgovorni u Srbiji, podržao ga je Aca Mitrović i naravno Ante (Marković), ali se SIV podelio. Zauzet je stav da se stvar ispita i vrate pare... Zovem Slobodana i pričam mu. Njemu se već javljao Ante Marković. Sloba sve zna, ali umanjuje problem.» (BJ, 239)

I nastavlja 8. januara 1991:

«Razgovor sa Stankom Radmilovićem (Predsednikom srpske vlade – SP) u SPS... Malo ga kritikujem šta to sve rade sa emisijom i sa prihodima koji pripadaju federaciji. Objašnjava da bi bez toga sigurno izgubili izbore, jer više od pola republike ne bi primalo plate i penzije. Ante (Marković) se čudio i krstio kako to da nismo «bankrotirali», a mi smo ga nadmudrili. To je suština.» (BJ, 241)

Protivustavnost

Napred opisana aktivnost zaverenika na (1) sabotiranju i podrivanju SIV-a; (2) donošenju Ustava Republike Srbije; i (3) derogiranju saveznog zakonodavstva zakonima Republike Srbije, protivustavna je po Ustavu SFRJ (a politički vodi razbijanju federacije).

(1) «Stavljanje SIV-a pod kontrolu Predsedništva»

Prema članu 347, stav 1, tačka 9 Ustava SFRJ:

«Savezno izvršno veće:

9) usklađuje i usmerava rad saveznih organa uprave radi osiguranja provođenja politike i izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine SFRJ, nadzire rad saveznih organa uprave te ukida propise saveznih organa uprave koji su u suprotnosti sa saveznim zakonom, drugim propisom ili opštom aktom Skupštine SFRJ ili propisom koji je ono donelo radi provođenja saveznog zakona, drugog propisa ili opšteg akta, a može, pod uslovima utvrđenim saveznim zakonom, poništiti propise tih organa.»

Kadijević se, dakle, ustavno nalazi pod nadzorom vlade i predsednika vlade Ante Markovića koji usmerava njegov rad.

Što se tiče predsednika Predsedništva Jovića, u slučaju neslaganja sa politikom predsednika vlade, umesto anonimnih članaka, on je kao deo Predsedništva, imao na raspolaganju pravo i dužnost da sporna pitanja iznese pred arbitražu Skupštine.

Prema članu 320, stav 3 i 4 Ustava SFRJ:

«Predsedništvo SFRJ ima pravo da propise SIV-a od opšteg političkog značaja pre njihovog objavljivanja zadrži od izvršenja.»

«Ako Predsedništvo SFRJ zadrži od izvršenja propis SIV-a, izneće sporno pitanje pred nadležno veće Skupštine SFRJ radi donošenja odluke.»

Ideja o stavljanju vlade pod kontrolu Predsedništva takođe je protivustavna:

«Predsedništvo prema Saveznom izvršnom veću nema hijerarhijske već ograničene Ustavom utvrđene odnose.» (prema autoru Ustava, Prof. Dr. Jovan Đorđević, Ustavno pravo, Savremena administracija, Beograd, 1982)

Ustav Republike Srbije

Odredbe Ustava Srbije, naravno, suprotne su odredbama Ustava SFRJ. Njome se, na primer, uzurpiraju tri osnovne nadležnosti federacije: u međunarodnim odnosima (član 281, tač. 7 Ustava SFRJ), narodnoj odbrani (član 281, tač. 6) i državnoj bezbednosti (čl. 281, tač. 8). To se čini odredbama sadržanim u članovima 72, tač. 1 (Republika Srbija uređuje i obezbeđuje... odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama) i 72, tač. 3 («Republika Srbija uređuje i obezbeđuje... odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana»).

Što je još mnogo važnije, odredbom člana 135, stav 2 Ustava RS, Srbija se doslovno izuzima iz pravnog sistema SFRJ, jer predviđa da će «poštovati» savezne zakone jedino onda kada joj je to u interesu. U pravu je ovakva klauzula poznata kao klauzula «si volam» (ako hoću) i ima dejstvo da potpuno poništava svaku obavezu preuzetu pod uslovom ove klauzule. Što je potpuno logično – funkcija pravne obaveze je da ograniči volju onoga koji je preuzima. Ako klauzula predviđa da volja obavezanog ima primat nad obavezom, obaveza ne postoji.

Međutim, ono što je najvažnije, to je da je Ustav RS od 28. septembra 1990. separatistički ustav. (Donet više od godinu dana pre proglašavanja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, 8-og oktobra 1991)

Cit. članom 72 se određuje da je Srbija suverena i NEZAVISNA:

«Republika Srbija uređuje i obezbeđuje: 1. suverenost, nezavisnost i teritorijalnu celokupnost Republike Srbije i njen međunarodni položaj i odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama.»

Ovom odredbom Republika Srbija prestaje biti delom federacije, ona je nezavisna država i nema nikakvih dužnosti prema federaciji čiji član više nije.

Ako je to tako, a tako je, postavlja se pitanje, kakav je onda uopšte smisao odredbe člana 135, st.1 Ustava RS, koji glasi:

«Prava i dužnosti koje Republika Srbija, koja je u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ima po ovom ustavu, a koja se prema saveznom ustavu ostvaruju u federaciji, ostvarivaće se u skladu sa saveznim ustavom»?

Smisao ove odredbe je u tome što nezavisna Srbija, koja nema nikakvih dužnosti prema federaciji, želi da zadrži prava koja joj je nekada, kao članu federacije, davao taj ustav. Najvažnije od tih prava (kojih se Srbija u stvari svojom nezavisnošću pravno odrekla) su (1) da učestvuje u radu Predsedništva države kojoj više ne pripada, (b) da preko njega zadrži svoju kontrolu nad vojskom, (3) da se krije iza imena Jugoslavije i «zalaže za teritorijalni integritet Jugoslavije», i (4) da polaže «pravo» na deo savezne kase.

Smisao izraza da je nezavisna Republika Srbija «u sastavu SFRJ» može se jedino shvatiti kao lišena svakog pravnog osnova pretenzija da vrši i dalje prava koja su joj nekada pripadala kao članu federacije i nakon što je se konstituisala kao nezavisna država, i da nema više nikakvih dužnosti prema SFRJ.

(Kako i zašto su ostale republike pristajale (dok su pristajale) da prihvataju ovakvo stanje u kome Srbija «vrši svoja prava» u federaciji u kojoj nema nikakvih obaveza (kojoj čak kao nezavisna država i ne pripada), moguće je razumeti samo time što je Srbija kontrolisala Armiju i neprekidno pretila njome, dakle, samo strahom i željom da se oružani sukob, ipak, nekako izbegne.)

Istovremeno, međutim, ova nezavisna država, budući da je «u sastavu SFRJ» uspeva da upadne u monetarni sistem druge zemlje (SFRJ) i svojevoljno se «zaduži» iz njene primarne emisije sumom od 1,4 milijardi dolara!

Hrvatska je donela svoj ustav nakon donošenja srpskog ustava, i po uzoru na njega. Na 125. sednici Predsedištva SFRJ između JOVIĆA i Stjepana Mesića, predstavnika Hrvatske u Predsedništvu, vodi se ovakav dijalog:

BORISAV JOVIĆ: Zašto niste predložili da se izbriše Ustav Hrvatske, koji je ugrozio prava srpskog naroda? Idite korak dalje.

ANTE MARKOVIĆ: Mi smo tražili da se suspendiraju na tri mjeseca implementacije svih tih odluka.

STJEPAN MESIĆ: Ali, u čemu je Ustav Hrvatske ?

ANTE MARKOVIĆ: Ne znam. Sada ne ulazim u to.

STJEPAN MESIĆ: Točno ono što je napisala Srbija, to je napisala i Hrvatska. Mi smo namjerno prepisali i znali smo da će oni to napasti. Rekao sam: napišite ovako kako je Srbija napisala i budite bez brige – Bora Jović će to napasti. Ali, nije on kriv. Ja znam ko je kriv.

BORISAV JOVIĆ: To je taj što si ga Ti citirao. To što sam malopre pročitao – na njega misliš.

STJEPAN MESIĆ: Ne znam, ako se usudiš reći.
(Stenografske beleške sa 125. sednice Predsedništva od 12. jula 1991)

***

Primena Ustava (legislativa)

Sasvim saglasno svom statusu nezavisne države, Republika Srbija donosi svoje sopstvene zakone kojima uređuje odnose koji su nekada bili u nadležnosti federacije: uvodi posebne dažbine na robu iz inostranstva (republika SFRJ), sama uređuje svoju kreditnu politiku, naplaćuje na novim državnim granicama carine koje uplaćuje na svoje račune, vodi sopstvenu politiku kontrole cena itd, što bi sve bilo nemoguće po odredbama Člana 281, stavu 1, tačkama 1), 4), 5), 6), 7) i 10) Ustava SFRJ.

Ad 1

Izmena nacionalne strukture JNA

Protivustavno komandovanje JNA

Protivustavna upotreba JNA

Sledeća prepreka u efikasnom komandovanju i upotrebi JNA za ciljeve razbijanja i prekrajanja Jugoslavije (ciljeve upravo suprotne njenoj ustavnoj funkciji) za zaverenike predstavlja njen multinacionalni sastav. Zato oni zloupotrebom položaja nastoje da, protivustavno, izmene ovakav sastav Armije.

Prema Joviću:

Na sastanku 30. jula 1991. Kadijević obaveštava Miloševića i Jovića: «JNA se transformiše u vojsku onih koji žele da ostanu u Jugoslaviji, a najmanje je: Srbija, srpski narod plus Crna Gora. Na ovim principima se povlači na teritorije i menja rukovodstva... Sloba ga upozorava da to što govori sporo radi. Treba brže to da radi. On negoduje, opravdava se, neprijatno mu je, a zna da je kriv.» (BJ, 367)

Za vreme sastanka Miloševića, Jovića i Kadijevića, prema Joviću:

«Veljko deluje veoma zbunjeno, skoro izgubljeno. Govori o porazu vojske, o dezerterstvu, o nedostatku motivacije, o opasnosti od izdaje još uvek velikog broja Hrvata u vojsci... Kaže da bi momentalno moralo da se smeni dve hiljade oficira da bi izbegao ono što je nagore. Slobodan mu kaže da ih smeni, da je trebalo i ranije. Veljko to jedva podnosi. Kaže mu: lako je pričati. Veljko potom zaključuje: Vojska će izgubiti rat protiv Hrvatske ako se ne osigura motivacija i uspeh mobilizacije. To se ne može ostvariti sa polulegalitetom Jugoslavije. Srbija i Crna Gora treba da proglase vojsku svojom i da preduzmu komandu, finansiranje, rat i sve drugo... Dugo smo raspravljali, opirali se... ne možemo prihvatiti zahtev da se vojska liši jugoslovenskog naziva. Time bi Srbija i Crna Gora potpuno izgubile sve prednosti i političke i vojne...» (BJ, 387).

Na istu temu, na drugom sastanku u sastavu Slobodan Milošević, Momir Bulatović, Branko Kostić, Veljko Kadijević, Blagoje Adžić i Borisav Jović:

«Procenjeno je da je to (da se JNA preda Srbiji i Crnog Gori) sa međunarodnog stanovišta loše... nama politički ne odgovara da «izlazimo» iz Jugoslavije... to bi vodilo... tu srpsko-crnogorsku vojsku u poziciju «agresora» na srpskim prosotrima van Srbije.» (BJ, 388-9)

«(Kadijević) pita, zašto Slobodan Milošević nikada nije javno istupio u korist vojske i mobilizacije.» (BJ, 389)

Naravno, Slobodan Milošević kao Predsednik Srbije nema nikakve ustavne ingerencije nad vojskom, ali Kadijević prihvata njegovu nadređenost. Miloševiću i Joviću potrebna je vojska koja sluša njih, sprovodi političke ciljeve srpskog vrha, ali koja će se nazivati jugoslovenskom. Kadijević pristaje na takvu instrumentalizaciju.

«Slobodan ne traži od Veljka da se odmah smeni (general) Negovanović... Vojska ne može bez nas. Mi bismo bez nje možda i mogli – formirali bismo svoju vojsku – a kako bi oni izmislili svoju državu – nije jasno.» (BJ, 391)

Jović beleži 6. oktobra 1991: «Tražim hitan razgovor sa Slobodanom. Moramo se sami u četiri oka dogovoriti. Nismo mi samousluga da udovoljavamo potrebama generala. Politika mora polaziti od nas, a ne od njih. On se slaže sa mnom.» (BJ, 392)

«Slobodan malo zazire od Veljka koji se mnogo trpa u politička pitanja... Zato svaku Veljkovu inicijativu koja ima politički karakter ignoriše i kaže mi: neka on gleda svoja posla. Neka radi ono za šta je zadužen.» (BJ, 402)

Do koje mere je JNA bila do tog trenutka instrumentalizovana vidi se i iz činjenice u kojoj meri je bila uvučena od strane srpskog političkog vrha čak i u protivustavnu upotrebu unutar Srbije:

Jović beleži 27. januara 1990: «Zovem Veljka da mu kažem da prošeta tenkovima kroz gradove na Kosovu, da ih malo zaplaši. Nema ga kod kuće.»

Sutradan: «(Slobodan Milošević) me zove i moli da nađem Veljka (Kadijevića) da tražim pomoć. Nađem Adžića, načelnika generalštaba. On kaže da je ukinuta odluka Predsedništva SFRJ o angažovanju vojske. Trebala bi im nova odluka. Javlja se i Veljko, ponavlja isto. Ipak, pristaje da angažuje pet helikoptera (da demonstriraju nad Prištinom)...» (BJ, 96)

Isti ti tenkovi šetali su beogradskim ulicama za vreme mirnih demonstracija opozicije 9. marta 1991: «Dajem Veljku nalog da izvede vojsku na ulice i da zaposedne prostor ispred svih ugroženih državnih institucija. Slobodan će postali zvaničan pismeni zahtev koji ćemo sutra na sednici Predsedništva odobriti.» (BJ, 283)

Dana 7. juna 1991. Jović beleži: «Kod Veljka Kadijevića – Slobodan i ja. Tražimo odgovor na pitanje da li će vojska intervenisati ako bude «stani-pani» na mitingu 9. juna koji najavljuje opozicija. Hoće, svakako, odgovara Kadijević...» (BJ, 338)

Za koje ciljeve je upotrebljavana vojska i od koga vidi se i iz intervencije u Sloveniji jula 1991. Jović piše:

«Slobodan i ja zakazali smo s Veljkom Kadijevićem razgovor koji smatramo odlučujućim.»

«Srpski narod potpuno zbunjen uveliko se pridružuje opoziciji.»

«Od Veljka odlučno tražimo sledeće: 1. Slovencima odgovoriti žestoko svim sredstvima uključujući i avijaciju... Potom se povući iz Slovenije... Na taj način će se podići moral vojsci, uplašiti Hrvatska i umiriti srpski narod.» (BJ, 349)

«Konsultujem Slobodana Miloševića o planu vojske (za obaranje vlasti u Sloveniji i Hrvatskoj – SP)... Na pitanje šta da radimo ako ne postignemo dovoljnu većinu u Predsedništvu za odluke koje su potrebne, on misli da odlučujemo sa onoliko članova koliko su «za» i da će vojska «poslušati».» (BJ, 281)

Zavereničko komandovanje JNA

Međutim, ključne strategijske i taktičke odluke i komandovanje nad JNA ne preuzima čak ni nekvalifikovana «grupa članova» Predsedništva («koji su za»), već sasvim neformalna grupa, tzv. «grupa šestorice», neformalna zaverenička grupa, koju predvode Milošević, Jović i Kadijević.

Na sastanku 4. jula 1990. Veljko Kadijević izveštava Jovića: «Vojska će učiniti sve da spreči neustavna ponašanja (proglašenje Deklaracije o samostalnosti Slovenije – SP), koliko god je moguće legalno, a ako Predsedništvo ne može takvu odluku da obezbedi, onda se moraju tražiti i druge opcije... vojska bi izvršila naređenja i grupe članova Predsedništva, iako nisu kvalifikovana većina.» (BJ,162)

Prema Joviću, na sastanku 14. avgusta 1991. Milošević-Jović-Kadijević formiraju na predlog Kadijevića «grupu šestorice» Srba i Crnogoraca sa protivustavnim ovlašćenjima:

«Sastanak kod Veljka Kadijevića (Kadijević, Adžić, Milošević, Bulatović, B.Kostić i ja).»

«Veljko (Kadijević) kaže da bi morali imati stalni sistem koordinacije u ovom sastavu. Drugi rade mnogo sistematičnije od nas. Za vojsku je ovaj prilaz opasan, ali je nužan. Bilo bi dobro da se napravi stručni štab od 5-6 ljudi (Srbija, Crna Gora, JNA), koji bi imao zadatak da procenjuje i predlaže odluke.« (BJ, 371)

Prihvaćena je ideja o sistematskom dogovaranju šestorice, ali ne i o formiranju «štaba». (BJ, 372).

«Šestorica» su, kako je i odlučeno, nastavila da se sastaju redovno. Jović beleži sledeće sastanke «Šestorice»:

14. avgust 1991. (BJ, 371)

05. septembar 1991. (BJ, 382-3)

12. septembar 1991. (BJ, 385)

20. septembar 1991. (BJ, 386)

24. septembar 1991. (BJ, 387)

28. septembar 1991. (BJ, 387)

02. oktobar 1991. (BJ, 391)

05. oktobar 1991. (391-2)

06. oktobar 1991. (392)

09.oktobar 1991. (BJ, 394)

25.oktobar 1991. (BJ, 402-3).

Na ovim sastancima se raspravlja i odlučuje o svim aspektima rata, strategijskim, taktičkim, pa i onim operativnim:

o «spremanju vojske za rat», o tome da «rat mora biti ofanzivan i visokog intenziteta», o potrebi «usklađenosti politike i propagande, osobito u odnosu na ljude koji idu u rat» , o «daljem usmeravanju događaja» (BJ, 383),

o tome da li je «nama» (Šestorici) «cilj da vojskom branimo nove granice naroda koji žele da ostanu u Jugoslaviji, ili da srušimo hrvatsku vlast», o «neophodnosti mobilizacije» (BJ, 385),

o neuspehu plana (zbog neuspeha mobilizacije) da se «preseče Slavonija», «preseče Zagreb s juga», «preseče Hercegovina», da se «probije prema Jadranu», što je sve trebalo da dovede Hrvatsku «pred kapitulaciju» i o potrebi da s «pravi redukovani plan» (BJ, 386),

o tome da je «još uvek veliki broj Hrvata u vojsci», o potrebi da «Srbija i Crna Gora proglase vojsku svojom», «da se vojska ne može lišiti jugoslovenskog naziva» (BJ, 387),

o «kadrovskim promenama u Armiji», o nužnosti da se «učvrste dostignute linije» i da se «popune jedinice dobrovoljcima», «da se moraju srediti jedinice srpskih ustanika i utvrditi položaji za odbranu dostignutih linija», da «Slavonija mora imati pešadiju, koja će kontrolisati oslobođenu teritoriju» (BJ, 390-1),

o tome treba «razraditi koncept mirovne inicijative sa konceptom sile» (BJ, 392) itd.

«Šestorica» preuzimaju potpunu kontrolu nad vosjkom.

Protivustavnost

Narušavanje nacionalne strukture JNA i ovde opisana upotreba JNA, kao i način komandovanja vojskom bili su, naravno, protivustavni (a ponekad su predstavljali i krivično delo).

Prema članu 240, stav 2 Ustava SFRJ:

«Oružane snage SFRJ čine jedinstvenu celinu i sastoje se od JNA, kao zajedničke oružane sile svih naroda i narodnosti, te svih radnih ljudi i građana, i od teritorijalne odbrane odbrane, kao najšireg oblika organizovanog opštenarodnog otpora.»

Prema članu 242. Ustava SFRJ:

«U pogledu sastava starešinskog kadra i postavljenja na više komandne i rukovodeće položaje u JNA primenjuje se načelo što srazmernije zastupljenosti republika i autonomnih pokrajina».

Prema čl. 186 Krivičnog zakona SFRJ:

«Službeno lice koje na osnovu razlike u nacionalnosti, rasi, veroispovesti, etničkoj pripadnosti, polu, jeziku, obrazovanju ili društvenom položaju uskrati ili ograniči prava građana utvrđena ustavom, zakonom ili drugim propisom ili opštim aktom, ili koje na osnovu ove razlike daje građanima povlastice ili pogodnosti, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.»

Prema članu 330, st. 1 Ustava SFRJ:

«Predsedništvo SFRJ radi na osnovu usklađivanja stavova svojih članova.»

Prema čl.313, stav 3 Ustava SFRJ:

«Predsedništvo SFRJ najviši je organ rukovođenja i komandovanja oružanim snagama SFRJ u ratu i miru.»

Prema članu 328, stav 1 i 2 Ustava SFRJ:

«Predsednik Predsedništva SFRJ predstavlja u ime Predsedništva SFRJ, Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, predstavlja Predsedništvo SFRJ, saziva sednice Predsedništva SFRJ, predsedava sednicama, potpisuje akte koje Predsedništvo donosi, brine se o sprovođenju akata i zaključaka Predsedništva SFRJ, izdaje isprave o ratifikaciji međunarodnih ugovora te prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika akreditovanih kod Predsedništva SFRJ.»

«Predsednik Predsedništva SFRJ, u ime Predsedništva SFRJ, ostvaruje komandovanje oružanim snagama SFRJ, u skladu sa ovim ustavom i saveznim zakonom.»

Prema članu 315, stav 1, tačka 6. Ustava SFRJ:

«Predsedništvo SFRJ u okviru svojih prava i dužnosti:

6) postavlja, unapređuje i razrešava generale i admirale i druge vojne starešine za koje to savezni zakon odredi; postavlja i razrešava predsednike, sudije i sudije-porotnike vojnih sudova i vojne tužioce.»

Nigde u Ustavu nije predviđeno da Savezni sekretar za odbranu odgovara pred Predsednikom Republike Srbije, niti je ovaj ovlašćen da Saveznog sekretara «upozorava», da od njega nešto «traži», poziva ga na odgovornost ili mu nalaže smenjivanje generala i drugih starešina (naročito ne po osnovu etničke ili nacionalne pripadnosti).

Takođe nigde u Ustavu nije predviđeno da Predsednik Predsedništva komanduje oružanim snagama bez ili čak nasuprot stavova Predsedništva (u čije ime nastupa), još manje da traži mišljenje od Predsednika Republike Srbije kako da to učini.

Takođe nigde u Ustavu nije predviđeno da se vojska upotrebljava bez odobrenja Predsedništva u cilju «zaplašivanja građana», na dozvoljenim mitinzima opozicije («ako bude stani-pani»), niti u cilju «dizanja morala vojsci», «plašenja Hrvata» ili «umirivanja srpskog naroda».

Može se reći da su zaverenici uništili i JNA kao saveznu instituciju koja radi po odlukama Predsedništva i koja predstavlja vojsku svih naroda i narodnosti (čl. 240, stav 2 Ustava SFRJ). Dana 16. oktobra 1992. godine JNA je prestala da koristi simbole države SFRJ (petokraku), a Kadijević je 8. januara 1992. podneo ostavku.

Ciljevi zavere

Ad 2

Planiranje nasilnog svrgavanja organa vlasti

u Hrvatskoj i Sloveniji

Pod datumom 25. februar 1991. godine pod naslovom «Planovi vojske za obaranje vlasti u Sloveniji i Hrvatskoj i za izlaz iz krize», Jović beleži:

«Osnovna zamisao vojske sastoji se u tome da se čvrsto osloni na snage koje su za Jugoslaviju.» (BJ, 277)

«Srbija, Crna Gora, Armija i srpske partije u BiH i Hrvatskoj su za Jugoslaviju.» (BJ, 276)

«da se kombinovanim političkim i vojnim merama sruši vlast prvo u Hrvatskoj,a potom u Sloveniji.» (BJ, 277)

«u kolebljivim republikama (Makedonija i BiH) kombinovanim političkim merama – demonstracijama i pobunama – treba srušiti rukovodstva ili ih preokrenuti u drugom pravcu. Ove aktivnost valja kombinovati i sa nekim vojnim akcijama.» (BJ, 277)

«Celu akciju treba da vode oni članovi Predsedništva SFRJ koji se opredele za ovaj kurs, sa osloncem na vojsku.» (BJ, 277)

«U Hrvatskoj, a docnije i u Sloveniji, kao prva varijanta, mogla bi biti vojna uprava, a potom formiranje institucija od nekompromitovanih ličnosti.» (BJ, 278)

«Konsultujem Slobodana Miloševića o planu vojske. Pročitao sam mu svoje zabeleške od reči do reči. On smatra da je sve to dobro izuzev što Sloveniju treba ostaviti na miru. Samo Hrvatsku treba tretirati.»

«Na pitanje šta da radimo ako ne postignemo dovoljnu većinu u Predsedništvu za odluke koje su potrebne, on misli da odlučujemo sa onoliko članova koliko su «za» i da će vojska «poslušati». Smatra da je logično da «uklonimo» svakoga ko će se suprotstaviti takvoj akciji Predsedništva». (BJ, 281)

Uzeto samo po sebi, planiranje ovakvih delatnosti, po Krivičnom zakonu SFRJ, predstavlja krivično delo iz člana 114 koji glasi:

Ko učini delo upravljeno na: ograničavanje ili obaranje vlasti radničke klase i radnih ljudi; podrivanje ustavom utvrđenog društveno-ekonomskog uređenja, društveno-političkog sistema ili sistema samoupravljanja; protivustavno svrgavanje organa društvenog samoupravljanja i vlasti, njihovih izvršnih organa ili predstavnika najviših državnih organa; podrivanje ekonomske osnovice zemlje; razbijanje bratstva i jedinstva ili narušavanje ravnopravnosti naroda i narodnosti; ili protivustavnu promenu federativnog uređenja države, kazniće se zatvorom najmanje jednu godinu.»

Ovo je krivično delo tzv. apstraktnog ugrožavanja (tj. dovršeno je kada je i samo «moglo doći do opasnosti po zaštitine objekte» makar da do ugrožavanja nije realno došlo), ono kriminalizuje i same pripremne radnje (Odluka Vrhovnog suda Hrvatske I Kž-1878-72), kao i pokušaj. Da li je do mogućnosti nastupanja opasnosti došlo ili ne procenjuje se obzirom na okolnosti. Te okolnosti ovde predstavljaju položaj, realna moć i ovlašćenja učinilaca. (Komentar Krivičnog zakona SFRJ grupe autora, Savremena adminitracija, Beograd, 1986, str. 421).

Prema članu 18, stav 3 KZ SFRJ:

(3) kada zakon propisuje kažnjavanje za pripremanje određenog krivičnog dela, pripremanje se može sastojati u nabavljanju ili osposobljavanju sredstava za izvršenje krivičnog dela, u otklanjanju prepreka za izvršenje krivičnog dela, u dogovaranju, planiranju ili organizovanju sa drugima izvršenja krivičnog dela, kao i drugim radnjama kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela koje ne predstavljaju radnju izvršenja.

Ad 3

Planiranje nasilnog svrgavanja SIV-a i Predsedništva

Do planiranog nasilnog svrgavanja vlasti u Hrvatskoj (i Sloveniji) nije došlo, jer je po Jovićevom mišljenju:

«sumnjiva (Miloševićeva, v. gore BJ, 281–SP) ideja da odlučuje manjina u Predsedništvu. To je stanje kada odlučuje vojska i to se ne može prikrivati.» (BJ, 281)

i jer je:

«vojska na velikim mukama jer za ono što bi uradila nema političko «pokriće». Plaši se akcije bez «pokrića». Ali odluka Predsedništva bez dovoljno glasova nije ustavna i nije «pokriće».» (BJ, 281)

«Po mom mišljenju bolje je da se stvori prazan prostor vojsci da sama odlučuje.» (BJ, 281)

(Načinjen je, ipak, još jedan korak da se Armija uvede u poliitčki obračun zavođenjen vanrednih mera koje je Kadijević, u ime oružanih snaga i Štaba Vrhovne komande predložio Predsedništvu 12. marta 1991. Ova sednica je održana tri dana nakon velikih demonstracija opozicije od 9. marta. 1991. kada je Milošević tražio zaštitu vojske (BJ, 283) Ovome se usprotivio predstavnik Hrvatske rekavši da se «vanredno stanje predlaže da bi se spaslo srpsko rukovodstvo od pritiska opozicije» (BJ, 289). Za uvođenje vanrednog stanja, pored Jovića, glasao je samo predstavnik Vojvodine. Posle toga ostalo je samo da se «stvori prazan prostor» (BJ, 281) za vojni državni udar.

Sutradan, 13.marta 1991. godine (u vreme održavanja novog, velikog mitinga opozicije) Jović beleži:

«Veljko nam (Miloševiću i Joviću–SP) je doslovno rekao u prisustvu generala Adžića: «Idemo na vojni udar»... Pitao sam ga šta se podrazumeva pod vojnim udarom. Odgovorio je: smenjivanje Vlade i Predsedništva. Skupštinu neće dirati, ali neće ni dozvoliti sazivanje. Republičke vlasti i sve ostalo neće dirati ukoliko podržavaju udar. U protivnom skidaće i njih. Slobodan nije ništa pitao ni komentarisao... Kada sam salušao Veljka, rekao sam da ću sutra, posle sednice, podneti ostavku... Ostaviću vojsci prostor za delovanje. Razgovaraću sa Nenadom Bućinom (Crna Gora-SP) i Jugoslavom Kostićem (Vojvodina-SP) da postupe isto.» (BJ, 296)

Dva dana kasnije, 15. marta 1991. Jović preko Televizije Beograd «ostavlja prazan prostor» za vojni udar - podnosi ostavku na članstvo u Predsedništvu sa obrazloženjem da ne može ostati u Predsedništvu koje

«nastoji vezati ruke Jugoslovenskoj narodnoj armiji» i koje «je izrazilo očito nepoverenje u oružane snage zemlje» (BJ, 306), iako «Jugoslovenska narodna armija, odnosno oružane snage zemlje, nemaju ni zadatak ni nameru da se mešaju u politički život i da utiču na donošenje političkih odluka o budućnosti zemlje.» (BJ, 305).

«Ostavke su podneli i Bućin i Kostić. Slobodan Milošević dao je izjavu da u tim okolnostima više ne priznaje odluke Predsedništva SFRJ i da neće da učestvuje u njegovom radu (u funkciji zamenjivanja člana Predsedništva iz Srbije).» (BJ, 306)

Vojska, ipak, «nakon svojih analiza» (BJ, 308-309) nije izvršila udar bez «političkog pokrića». Jović to ovako komentariše:

«Ispali su krajnje čudni. Ako su sve analize imali u vidu još onda kada su nam rekli da su se odlučili na vojni udar, nejasno je kako su se na to odlučili. Ako nisu sve to imali u vidu, onda su neozbiljni.» (BJ, 310).

Svakako da je postojao sasvim određen plan sačinjen od strane Kadijevića, Jovića i Miloševića za protivustavno svrgavanje organa vlasti, SIV-a i Predsedništva, a po potrebi i organa vlasti u republikama. Radnje koje su im planom poverene, «stvaranje praznog prostora», Jović i Milošević su ispunili, Jović istupanjem iz Predsedništva, a Milošević odbijanjem da ga u Predsedništvu zameni. Oni su učinili sve da dođe do nastupanja zabranjene posledice, makar da ona nije nastupila «zbog neozbiljnosti vojske».

Uzeto samo po sebi, planiranje ovakvih delatnosti, po Krivičnom zakonu SFRJ, predstavlja krivično delo iz člana 114 koji glasi:

Ko učini delo upravljeno na: ograničavanje ili obaranje vlasti radničke klase i radnih ljudi; podrivanje ustavom utvrđenog društveno-ekonomskog uređenja, društveno-političkog sistema ili sistema samoup
mirakulus mirakulus 16:13 24.12.2009

Re: Ante&Franjo

li za nasilno otcepljenje. Praktično smo ih razoružali. Formalno, ovo je uradio načelnik Generalštaba, ali faktički po našem nalogu. Slovenci i Hrvati su oštro reagovali, ali nemaju kud.» (BJ, 146)

Jović beleži 3. avgusta 1990:

«Slovenci su čvrsto odlučili da idu do kraja po cenu incidenata, sukoba i rata.»

«Veljko sav ozaren. Presrećan. Kaže da nikad nije bio srećniji, jer su tako glupo «podigrali» da će ih «rasturiti» i to ne samo njih...» (BJ, 174)

Jović, 4. septembra 1990:

«Veljko Kadijević saopštava mi najnoviju procenu vojno-političke situacije.»

«Mora se biti spreman na upotrebu vojske u Sloveniji već u septembru, u Hrvatskoj možda u oktobru, a na Kosovu u svako vreme. Na zbivanja povodom ovih događaja ne treba više kao do sada delovati preventivno, nego ih ostaviti da izbiju neredi, pa ih iskoristiti za skidanje onih koji su doveli do takvog stanja.» (BJ, 190)

U svojoj knjizi «Moje viđenja raspada» (Politika, Beograd, 1993) Kadijević objašnjava razloge ovakve taktike:

«Svjesno dozvoliti da neprijatelj prvi napadne da cijeli svijet jasno vidi ko je agresor i šta hoće... radeći suprotno, kako su inače neki sugerisali, pored ogromnih političkih gubitaka u datim međunarodnim okolnostima, potpuno bi upali u zamku brze i razorne vojne odmazde koja bi se u prvom redu sručila na Srbiju.» (VK, 93-4)

Jovićeva zabeleška od 26. januara 1991:

Razgovaram telefonom sa Slobodanom (Miloševićem)... Slobodan se još drži onoga što je možda i moglo donedavno ali vojska nije htela – da ih odsečemo od Jugoslavije, ali sada to nije moguće... Najbolje bi sada bilo da pomoću sile kojom raspolažemo (armija) i pomoću demokratije koju želimo da nametnemo (izjašnjavanje naroda) obezbedimo miran izlazak iz krize i povoljna rešenja za srpski narod, a i za sve ostale ako bi to bilo moguće... Rat neka nametnu Hrvati...» (BJ, 263)

Jović beleži 25. februara 1991:

«Zatim Veljko govori o svojoj zamisli o konceptu akcije.»

«U Hrvatskoj institucionalno i politički jačati Srpsku krajinu i podržavati njeno otcepljenje od Hrvatske, ne javno nego faktički.» (BJ, 277)

U svojoj knjizi «Moje viđenje raspada» (Politika, Beograd, 1993) Kadijević piše:

«Imajući sve to u vidu cilj JNA u Hrvatskoj bio je: zaštiti srpski narod u Hrvatskoj od napada hrvatskih oružanih formacija i omogućiti mu da konsoliduje vojničko samoorganizovanje za odbranu; istovremeno pripremiti JNA za rat sa Hrvatskom kada ga Hrvatska otpočne protiv JNA. Zadatak izvršavati u okviru «sprečavanja međunacionalnih sukoba.» (VK, 127)

«JNA je potpuno ostvarila ciljeve ove faze sukoba – zaštitila srpski narod u Krajini i pomogla mu da se vojnički, pa i politički pripremi za događaje koji će slediti, što je srpski narod u Hrvatskoj zaista i učinio.» (VK, 128)

«Cilj Hrvatske u prvoj fazi bio je da upotrebom policije i vojske uspostavi vlast nad srpskim krajevima u Hrvatskoj...» (VK, 126)

«Po ocjeni hrvatskog vrhovništva, glavni razlog zbog čega Hrvatska... nije ostvarila svoj cilj da slomi otpor hrvatskog naroda u Hrvatskoj i ostvari potpunu vlast na cijeloj teritoriji u okviru postojećih administrativnih granica Republike Hrvatske, jeste u ulozi koju je imala JNA. I ne samo to nego im je postalo potpuno jasno da taj cilj neće nikada ni ostvariti sve dok JNA bude tu.» (VK, 128)

«Strategija i taktika realizacije toga cilja zasnivala se na sledećim idejama. Izbjegavati oružano sukobljavanje sa JNA, JNA neutralisati političkim i propagandnim sredstvima i aktivnostima.» (VK, 126)

Odavde je vidljivo (a) da, pošto su Hrvatsku potpuno razoružali, zaverenici žele rat; (b) da se ne usuđuju da Hrvatsku napadnu iz straha od strane intervencije; (c) da umesto toga vojnički i politički pomažu ustanike u Krajini i podstiču ih na otcepljenje (Jović dodaje, ne javno nego faktički); (d) da upotrebom vojne sile ne dozvoljavaju hrvatskoj vladi da povrati vlast nad teritorijom svoje republike, nadajući se «incidentima» koje će «iskoristiti»; i (e) da će sve to činiti u okviru tobožnjeg «sprečavanja međunacionalnih sukoba» (navodnice su Kadijevićeve).

Takvo postupanje predstavlja krivično delo učestvovanja u oružanoj pobuni iz člana 124 KZ SFRJ u vezi člana 139, stav 1 (osobito teški slučajevi) po tada važećem Krivičnom zakonu SFRJ:

Oružana pobuna

Član 124

Ko učestvuje u pripremanju oružane pobune ili u oružanoj pobuni, kazniće se zatvorom najmanje jednu godinu.

Ko organizuje pripremanje oružane pobune ili učestvuje u oružanoj pobuni kao organizator ili kolovođa, kazniće se zatvorom najmanje pet godina.

Član 139

Za krivično delo iz člana 114, člana 115. stav 1, čl.116 do 121, čl.123. do 128, člana 132. i člana 136, stav 1. ovog zakona koje je imalo za posledicu smrt nekog lica ili je izazvalo opasnost za život ljudi ili je praćeno tečkim nasiljima ili velikim razaranjima, ili je dovelo do ugrožavanja bezbednosti, ekonomske ili vojne snage zemlje, ili u drugim osobito teškim slučajevima, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili smrtnom kaznom.

Zaključak

Nema nikakve sumnje da bi pod uslovima predloženog misaonog eksperimenta Milošević, Jović i Kadijević, po zakonima SFRJ koji su važili u vreme kada su oni delovali, od strane domaćeg jugoslovenskog suda bili osuđeni za teška krivična dela protiv bezbednosti i ustavnog poretka SFRJ, dela kažnjiva smrtnom kaznom.

Ova trojica bila su suočena sa tipičnom dilemom svih zaverenika-prevratnika: ako ne uspemo bićemo zločinci, ako uspemo, neće biti nikoga da naš zločin kazni. Uspeli su. I zato za svoj osnovni zločin nisu nikada odgovarali pred domaćim sudom po zakonima koji su vladali tempore cirimini (u doba izvršenja). Oni su odgovarali samo za sekundarne posledice svoje veleizdaje, genocid, ratne zločine itd. i to pred međunarodnim tribunalom.

Političke posledice ovakve situacije su ogromne. Nekažnjeni zločin veleizdaje, «prezumpcija nevinosti», omogućava srpskom nacionalizmu da perpetuira ovu kolosalnu laž Miloševićeve propagande do današnjih dana, očuva ideološki kontinuitet sa režimom Slobodana Miloševića i sprečava srpsko društvo da se suoči sa teškom istinom i na njoj izgradi svoj novi identitet.

Prilog

Ustavno pitanje

U ovom tekstu polazim od predpostavke da je SFRJ postojala do 8. oktobra 1991, jer su na taj dan (posle tromesečnog brionskog moratorijuma) Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost.

U svojoj knjizi «Prestanak SFRJ», Prof. Vladimir Vodinelić smatra da u domenu privatnog prava kao datum od koga se propisi drugih republika i federacije imaju smatrati kao «strano pravo» u novonastalim državama treba uzeti – 8. oktobar 1991.

Zaključci Badinterove komisije upućivali bi na sličan zaključak, polazeći pre svega od ispravnog mišljenja komisije da priznanje ima samo deklarativan karakter.

Neki uzimaju kao dan prestanka SFRJ 15. januar 1992. kao dan međunarodnog priznanja ove dve države, što izgleda očigledno pogrešno.

(Sam Milošević zauzima, svakako potpuno neodrživo, stanovište da je SFRJ postojala do 27. aprila 1992, što je očigledno iz Odluke o proglašenju Ustava SRJ prema kome taj Ustav donosi «Savezno veće Skupštine SFRJ» (bez učešća i saglasnosti četiri od šest njenih republika)).

Postavlja se, međutim, i pitanje da li je SFRJ postojala nakon donošenja srpskog ustava od 28. septembra 1990. kojim se Srbija konstituiše kao «nezavisna i suverena» država, izričito isključuje iz pravnog sistema SFRJ (bez obzira što prihvata da primenjuje opšte akte druge države kada joj je to u interesu, i bez obzira što se protivrečno deklariše da se i dalje nalazi «u sastavu SFRJ»). Ovom poslednjom deklaracijom Srbija samo izražava svoju volju da neosnovano nastavi da vrši u drugoj državi neka prava koja joj više kao nezavisnoj državi ne pripadaju.

Srbija se i ponaša kao nezavisna država donoseći sopstveno zakonodavstvo koje je u direktnoj suprotnosti sa zakonima SFRJ.

Ako je Srbija (po sopstvenom Ustavu i po svom ponašanju) nezavisna država, onda SFRJ više ne postoji, jer je federacija izgubila mogućnost da vrši svoja suverena prava na 41% svoje teritorije i nad 29% građana SFRJ.

Pored toga, prema članu 2. Ustava SFRJ «Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju čine: ... (nabrajaju se republike i autonomne pokrajine i, naravno, Socijalistička republika Srbija, SAP Kosovo i SAP Vojvodina). Tri od osam konstitutivnih činilaca federacije konstituisano je Ustavom RS u «suverenu i nezavisnu» državu.

(Naravno, postavlja se logično pitanje kako i zašto bi ostale članice federacije tolerisale i pristajale da «nezavisna i suverena» Srbija i dalje šalje svoje predstavnike u Predsedništvo SFRJ i tamo faktički učestvuje u odlučivanju. Odgovor se ne nalazi na pravnom, već na političkom nivou: ostale republike su se plašile sprege agresivno nacionalističke Srbije sa JNA. Recimo, Kučan se sastaje 24. januara 1991. sa predsednikom «suverene i nezavisne» Srbije da traži od njega (i dobije) dopuštenje da izađe iz SFRJ! Moć «nezavisne i suverene» Srbije da se faktički nametne drugoj državi na ovaj način temeljila se isključivo na pretnjama upotrebom sile, koje su drugi ispravno ocenjivali kao sasvim realne. Nametanje da faktički učestvuje u odlukama «ostataka» saveznih organa SFRJ od strane Srbije bio je onda čist akt nasilja.

Ako se uzme da je SFRJ prestala da postoji 28. septembra 1990, kada se Srbija ustavno konstituisala kao «suverena i nezavisna», onda se mora zaključiti da je u tzv. «skraćenom» Predsedništvu (u kome nisu više učestvovali predstavnici Hrvatske, Slovenije, Makedonije i BiH, pored «predstavnika» nezavisne i suverene Srbije, sedeo samo jedan legitimni član toga «Predsedništva» - predstavnik Crne Gore! To «Predsedništvo» imalo je samo jednog člana.

Naravno, ovo je pitanje koje moraju rešiti eksperti za ustavno pravo. Ali ono je od značaja za pravilnu primenu prava u oceni ponašanja učinilaca krivičnih dela kojima se ovde bavimo.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana