Društvo| Politika| Religija

Kratak esej o političkoj teologiji

Nikola Knežević RSS / 25.12.2009. u 18:41

Dragi čitaoci bloga B92, pred vama je odlomak iz rada koji treba da bude objavljen u novom broju naučnog časopisa "Religija i tolerancija". 

Metz1.jpg

Termin "politička teologija" prvi put se spominje u čuvenom istoimenom eseju Karla Šmita "Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität" čija glavna teza oslikava vezu između političke organizacije društva i religiozne svesti koje to društvo poseduje. Drugim rečima političko društvo uvek oslikava njegova verska ubeđenja, pa čak i kada je ono sekularno, ono neizbežno implicira na određenu formu civilne religije:

Svi značajni koncepti moderne teorije države predstavljaju u stvari sekularizovane teološke koncepte koji su tokom njihovog istorijskog razvoja od teoloških sistema prešli u teoriju o državi. Jedan od takvih primera jeste slika Svemogućeg Boga koji postaje Svemogući Zakonodavac.[1]

Poznati rimokatolički bogoslov Johan Baptist Mec (Johann Baptist Metz) početkom 60-tih godina prošlog veka uvodi ovaj pojam u svoj bogoslovski diskurs. Za razliku od Šmita koji je ovaj termin koristio kada je govorio o autorima rimokatoličke kontrarevolucije - Donoso Kortesu, Bonaldu i de Maistre-u, autora koji su bili teisti i ideološki podržavali lični suverenitet monarha uz pomoć teoloških analogija, Mec ovom pojmu daje jedno novo značenje i određuje ga kao svojevrsni kritički aparat društva.

„Pre svega, političku teologiju posmatram kao kritičku korekciju savremene teološke misli budući da je savremena teologija usmerena više ka ličnosti a trebala bi biti usmerena ka političkom društvu."[2]

Ljudska egzistencija, smatra Mec, "jeste političkog karaktera i svaka egzistencijalistička i personalistička teologija koja ne sagledava egzistenciju kao politički problem u najširem smislu reči, ograničava svoje zaključke na aptraktne pojmove. U ovakvom kontekstu očitava se pozitivna svrha političke teologije, to jest, određivanje novih odnosa između religije i društva, između Crkve i društvene svesti, između eshatološkog shvatanja vere i društvenog života."[3] Ovakva bogoslovska inercija Meca dovodi do zaključka da "svaka eshatološka teologija mora da postane politička teologija, to jest, teologija kritike društva."[4]

Bez sumnje, Mec ovu kritičku notu projektuje i na svoju crkvu jer smatra da ovakva promena mora prvo doći iznutra: "Kada je (Rimokatolička) Crkva uistinu bila institucija u kojoj su preovladavale kritičke slobode? Kada je ona zaista bila revolucionarna?"[5] Crkva dakle, u sebi nosi revolucionarnu snagu koja može promeniti svet, ali da bi to učinila, neophodno je da Crkva sama postane objekat kritičkog aparata političke teologije.

Politička teologija nastala je kao pokušaj prigođavanja Crkve izazovima savremenog društva. U tom smislu karakter političke teologije je apologetski i želi da ima posredničku između hrišćanske tradicije i savremenog društva. Njeno osnovno polazište je da društvo može biti promenjeno zajedničkim ljudskim snagama u kojima se otkriva eshatološka dimenzija Carstva Božijeg. Mec je sa pravom zaključio da je jedan od zadataka hrišćanstva da pomogne svetu da prevaziće ne samo duhovnu već i političku krizu i deluje na kolektivnom više nego na individualnom planu. To naravno ne znači napuštanje ličnosti već naglašavanje socijalne i političke dimenzije te ličnosti, to jest, bića kao homo politicus-a.[6]

Politička teologija ne želi da politizuje teologiju niti da razvije teologiju politike već da analizira političke implikacije hrišćanskog bogoslovlja, praksu kao i institucije hrišćanstva. Politička teologija ne želi da postavi politička pitanja u središte bogoslovskog diskursa ili političkim sistemima moći da religioznu podršku[7] niti da hrišćanstvo zameni filosofijom humanizma.[8] Cilj političke teologije je dakle, analiza političkih implikacija hrišćastva u savremenom društvenom kontekstu, kao i način na koji te implikacije mogu da učine društvo boljim.[9] Ona je dakle, erminevtička kategorija.[10]

Politička erminevtika vere ne predstavlja redukciju teologije krsta na političku ideologiju, već njenu interpretaciju u političkom nasleđu. Ona nije nikakvo politizovanje Crkve već, kritika loše, tlačeće teološke crkvene politike od strane hrišćanske, tj. oslobađajuće političke teologije. Politička erminevtika želi spoznati društveno-privredne uslove teoloških institucija i jezika kako bi njihov oslobađajući sadržaj unela u političke dimenzije i učinila ih relevatnim u realnom oslobođenju čoveka od teških socijalnih uslova koji ga okružuju. [11]

Nemački reformirani bogoslov Jirgen Moltman (nem. Jürgen Moltmann) bez sumnje predstavlja jednog

ENS_JurgenMoltmann_md.jpg

 od najvećih predstavnika savremene zapadne bogoslovske misli i jednog od ključnih protagonista političke teologije. U Teologiji Nade, njegovom najpoznatijem bogoslovskom konceptu, celokupna bogoslovska dijalektika usmerena je u pravcu eshatološke nade i političke erminevtike. U Moltmanovoj političkoj erminevtici izdvajaju se nekoliko ključnih principa. Moralno - etičke norme hrišćanskog učenja moraju imati široke socijalne implikacije prema socijalno najugroženijim slojevima stanovništva, prema "napaćenima i poniženima", onima koji se nalaze na samim marginama društva. Ideja carstva Božijeg koja je revolucionarna u tom smislu da u ljudima budi nadu za izbavljenjem iz "patnji ovoga sveta", oproštenju greha i uspostavljanju novih međuljudskih odnosa. Ovo je moguće isključivo kroz našega Gospoda Isusa Hrista, kojeg ne treba posmatrati kao moralni apsolut ili političkog revolucionara već verovati u Njega kao logosa Božijeg.[12]

U širem smislu, Moltmanova etika proizilazi iz političke erminevtike jevanđelja koja može imati značajne implikacije na ostvarivanje politike mira i nenasilja, socijalne pravde kao i mnoge druge političko - ekonomske implikacije. Empatija i solidarnost sa najugroženijima predstavlja imperativ hrišćanskog nauka. Ovo podrazumeva značajan sociopolitički napor i upuštanje u borbu protiv bilo koje vrste rasne, verske ili seksualne diskriminacije ili bilo kakve druge degradacije ljudskog dostojanstva.

Indolentnost, sebičnost, pohlepa predstavljaju samo neke od brojnih simptoma duševne obolelosti savremenog društva koje usled konzumentskog mentaliteta banalizuje ljudskost, vrši svojevrsnu inverziju pojmova i vrednosti u kome nedostatak empatije postaje svakodnevna pojava. Savremeni čovek je tiranin na civilizovan i prihvatljiv način. On je smatra Berđajev: tiranin, ako ne u velikom, onda u malom, ako ne u državi ili na putevma svetske istorije onda svojoj porodici ili na svom radnom mestu. U njemu postoji večita tendencija ka despotizmu, vlašću, gospodarenjem i eksploatacijom. Ovakva tendencija se neizbežno transpondira na celokupno ljudsko društvo.[13]

Civilizaciju je stvorio čovek kako bi se oslobodio vlasti stihijskih prirodnih sila. Čovek je izmislio oruđe koje je postavio između sebe i prirode a potom je beskrajno usavršavao ovo oruđe.[14] Ono je danas usavršeno do te mere da je postalo uzrokom porobljavanja čovekove ličnosti. Jednom prilikom Gandi je rekao sledeće: "Čovek je stvorio mašinu, ali mašina je zarobila čoveka i čovek radi, a ne živi više". Civilizacija kao čovekovo stvorenje postalo je gospodar sopstvenog stvoritelja. Ljudsko biće je postalo robom svojih dugogodišnjih napora i težnji da sebe i svoju zajednicu unapredi. U ovom procesu čovekova ličnost se gubi i postaje deo novog kolektivnog potrošačkog identiteta društva. Ona tada postaje beskrupulozna, bezosećajna, podređena interesima i kalkulacijama.

Oslobođenje čoveka iz zatočeništva greha, ne događa se posredstvom politike već posredstvom Božanske blagodati, ali ono nužno poziva na odgovaranja u političkom životu. Kako to sa pravom Leonardo Bof (Leonardo Boff), jedan od pionira teologije oslobođenja, primećuje: "Teologija sama mora postati politička, odnosno svaka teologija koja je u vezi sa društvom, mora biti politička, zato što u današnjem vremenu „političko" a ne „egzistencijalističko" ili „pozitivističko" definiše društveni okvir, njegova saznanja i praksu."[15]

Svaka eshatološka teologija mora postati politička teologija, tj. društveno - kritička teologija citira Moltman, čuvene Mecove reči[16] i naglašava da novoj političkoj teologiji nije stalo do ukidanja Crkve u levom ili desnom političkom spektru nego do hristijanizovanja njene političke situacije u smislu Hristove slobode.[17]

Politička teologija mora osloboditi državu od političkog idolopoklonstva, a čoveka od političkog otuženja i razvlašćivanja. Ona mora težiti demitologizaciji države i društva. Razgrađujući vladajuće političke odnose ona mora pripraviti put svim fundamentalnim hrišćanskim vrednostima. [...] Političko otuđenje nastaje onda kada se politički predstavnici počnu uzdizati iznad onih koje trebaju da predstavljaju i kada vladajuća elita postane predmet idolatrije naroda. Otuđenje između vlade i naroda pokazuje se onda u sveobuhvatnoj apatiji prema „onima gore", što uzrokuje građanskom pasivnošću i dalju nesmetanu zloupotrebu moći.[18] Kritička politička teologija danas mora napredovati na tom putu desakralizacije, relativizacije i demokratizacije.[19]

Sociološko - političke implikacije ovakve teologije izražavaju se kroz tezu da njen smisao nije pružiti način kako razumeti svet, njegovu istoriju i čovečanstvo u celini već promeniti ih i prilagoditi kontekstu ideala koji proizilaze iz morala i etike hrišćanske tradicije.[20]

[1] Schmitt, 1985: 36.
[2] Metz, 1969: 107
[3] Isto, 111.
[4] Isto, 115.
[5] Isto, 117.
[6] Vidi, Ashley, 1998: 103.
[7] Vidi: Moltmann, 1975: 102.
[8] Vidi: Isto, 117.
[9] Vidi: Rasmusson, 1994: 12.
[10] Vidi: Moltmann, 1975: 103.
[11] Moltman, 2005, 354.
[12] Vidi: Paeth, 2008: 23.
[13] Vidi: Berđajev,100.
[14] Vidi: Isto, 100.
[15] Vidi: Milbank, 1990: 246.
[16] J.B. Metz citirano u Moltman, 2005: 365.
[17] Vidi: Isto, 365.
[18] Vidi: Isto, 366.
[19] Vidi: Isto, 367.
[20] Vidi: Moltmann, 1967, 84.

Citirana dela:

Ashley, James Mathew
1998. Interruptions : mysticism, politics, and theology in the work of
Johann Baptist Metz, Notre Dame: University of Notre Dame Press

Berđajev, Nikolaj
2001. O čovekovom ropstvu i slobodi, Beograd: Brimo

Metz, Johannes B.
1969. Theology of the World, United Kingdom: Burns & Oates

Moltmann, Jürgen
1967. Theology of hope: on the ground and the implications of a Christian eschatology, London: SCM Press

Moltmann, Jürgen
1975. The experiment hope, Philadelphia: Fortress Press

Moltmann, Jürgen
2005. Raspeti Bog, Rijeka, Ex Libris

Milbank, John
1990. Theology and Social Theory, MA: Blackwell Publishing

Paeth, R. Scott,
2004. Jurgen Moltmann's Public Theology, Political Theology Vol 6, No 2

Rasmusson, Аrne,
1994. The Church as polis : from political theology to theological politics as exemplified by Jürgen Moltmann and Stanley Hauerwas, Notre Dame: Indiana, University of Notre Dame Press

Schmitt, Carl
1985. Political theology: four chapters on the concept of sovereignty, Cambridge,
Massachussets and London: MIT Press

 Komentari (36)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Kazezoze Kazezoze 22:00 25.12.2009

prvi (i jedini)

necu chitati ovaj put, jbg. ruzhan naslov - neobecava.
Nikola Knežević Nikola Knežević 22:15 25.12.2009

Re: prvi (i jedini)

Možda je prerano da pišem o nečemu o čemu se raspravlja na Oxfordu i Jejlu a u naše akademske krugove će da stigne za jedno 20-tak godina....

Ne znam zašto ostavljaš komentar ako nisi pročitao tekst!
ana_radmilovic ana_radmilovic 22:27 25.12.2009

Re: prvi (i jedini)

evo da ne bude "jedini" onaj koji nije pročitao. ja pročitala.

Kako to sa pravom Leonardo Bof (Leonardo Boff), jedan od pionira teologije oslobođenja, primećuje: "Teologija sama mora postati politička, odnosno svaka teologija koja je u vezi sa društvom, mora biti politička, zato što u današnjem vremenu „političko" a ne „egzistencijalističko" ili „pozitivističko" definiše društveni okvir, njegova saznanja i praksu


imam jedno glupo pitanje: a zašto?

kažeš kako leonardo bof "s pravom primećuje", znači misliš da teologija mora nužno da bude politička. zašto?

Nikola Knežević Nikola Knežević 22:37 25.12.2009

Re: prvi (i jedini)

ana_radmilovic
evo da ne bude "jedini" onaj koji nije pročitao. ja pročitala.

Kako to sa pravom Leonardo Bof (Leonardo Boff), jedan od pionira teologije oslobođenja, primećuje: "Teologija sama mora postati politička, odnosno svaka teologija koja je u vezi sa društvom, mora biti politička, zato što u današnjem vremenu „političko" a ne „egzistencijalističko" ili „pozitivističko" definiše društveni okvir, njegova saznanja i praksu


imam jedno glupo pitanje: a zašto?

kažeš kako leonardo bof "s pravom primećuje", znači misliš da teologija mora nužno da bude politička. zašto?Ovo je naravno rečeno u kontekstu društva, jer naravno ne može svaka teologija biti politička, ali to mora biti ona koja u određenom društvu želi napraviti korenite sociopolitičke promene. To je upravo slučaj sa Boff-om koji je pisao u teškim socijalnim uslovima Latinske Amerike. Politička teologija jeste kritički aparat sa kojim se odnosi društva i religije iznova evaluiraju i definišu...
ana_radmilovic ana_radmilovic 22:54 25.12.2009

Re: prvi (i jedini)

Nikola Knežević

naravno ne može svaka teologija biti politička, ali to mora biti ona koja u određenom društvu želi napraviti korenite sociopolitičke promene. ...


ok :) meni je naravno odmah pala na pamet ona koja ne može (i ne pretenduje) da bude politička

a onda mi je palo na pamet i ovo...

ana_radmilovic ana_radmilovic 22:58 25.12.2009

Re: prvi (i jedini)

pokazale su se malo jezivim, te "teologije" koje se premetnu u politička oružja. pokušavam da se setim nekog dobrog primera, ali mi ne ide.... ajde, možda gandi... mada, ne znam :) i to je jezivo, na kraju.

antioksidant antioksidant 22:59 25.12.2009

Re: prvi (i jedini)

ali to mora biti ona koja u određenom društvu želi napraviti korenite sociopolitičke promene. ...

bilo koja promena nekog drustva je politicka jer politika je samo vid donosenja odluka drustvene zajednice
ali ja ne razumem zasto teologija ima tako profanu ambiciju uticaja na drustvo kao celinu?
zar komunikacija pojedinca sa bogom nije licna? (kao na primer homera simpsona i doticnog gore, sto je primeceno u vatikanu poslednjih dana)
promeni sebe i bogu bozje a caru carevo
kakve veze ima bog sa parlamentom? (osim uzasno cudne navike da se blagosilja sve i svasta)
Nikola Knežević Nikola Knežević 23:06 25.12.2009

Re: prvi (i jedini)

ana_radmilovic
pokazale su se malo jezivim, te "teologije" koje se premetnu u politička oružja. pokušavam da se setim nekog dobrog primera, ali mi ne ide.... ajde, možda gandi... mada, ne znam :) i to je jezivo, na kraju.Npr. Teologija oslobođenja je prakično primenjena politička teologija.
Kazezoze Kazezoze 23:56 25.12.2009

Re: prvi (i jedini)

Ne znam zašto ostavljaš komentar ako nisi pročitao tekst!

pa igram se. vidish da sam PRVI
naslov, koji sam btw. jedino prochitao, ti je, moram priznati, totalno spiritualno izbalanasiran.
postoje dve lepe i dve ruzhne rechi u naslovu.
prve dve: kratak i esej, su lepe kao blesak svetlosti i da nema njih narushio bi se sklad u odnosu na druge 2 rechi koje predstavljaju svu tminu moralnog zla koje, na zhalost, pokushavaju da dominiraju u svakoj zhivotnoj situaciji, pa i u ovom naslovu.
ana_radmilovic ana_radmilovic 01:25 26.12.2009

Re: prvi (i jedini)

antioksidant
ali zasto teologija ima tako profanu ambiciju uticaja na drustvo kao celinu?zar komunikacija pojedinca sa bogom nije licna? promeni sebe i bogu bozje a caru carevokakve veze ima bog sa parlamentom? (osim uzasno cudne navike da se blagosilja sve i svasta)


baš vala svaki čas i svaku budalaštinu blagosiljati do besvesti...

i ja sam htela da zapazim kako je ta ambicija da se utiče na masu profana, put do boga ličan a isntitucija nepotrebna, pa je čak i hrist lepo rekao da treba srušiti hramove, jer su tamo trgovci...
što ne znači da bih ja sad rado rušila hramove, nego da mislim da bog nema ama baš nikakve veze s parlametnom. taj sistem nije ni filozofski, ni teološki, nego se uglavnom bazira na basic insticts. životinjska farma.
angie01 angie01 08:53 26.12.2009

Re: prvi (i jedini)

zar komunikacija pojedinca sa bogom nije licna?

kakve veze ima bog sa parlamentom?


ja pitala isto- malo drugachije na prethodnom blogu- i ne dobih odgovor!
Nikola Knežević Nikola Knežević 09:40 26.12.2009

Re: prvi (i jedini)

Pokusacu da budem sto jednostavniji u pojasnjenju. Slozicu se sa Vama da vera jeste licna stvar pojedinca. Uloga vere jeste da na coveka deluje psihofizicki pozitivno, ucini ga boljim, koriguje njegove karakterne osobine i sl... Postoji naravno i eshatoloska dimenzija vere a to je obozenje, upodobljenje - theosis. Na putu do toga covek ce izvesno vreme provesti na ovom svetu, jedna od njegovih uloga jeste i da taj svet ucini boljim i da svoja licna iskustva prenese na svoje drustveno okruzenje. To naravno podrazumeva da ce se neki od tih ljudi baviti i politikom.... Jedno od ciljeva politicke teologije jeste i to da afirmise ucesce hriscana u politici ali i demitologizacija politickog od svih onih elemenata koji politiku dehumanizuju i degradiraju....
angie01 angie01 10:07 26.12.2009

Re: prvi (i jedini)

To naravno podrazumeva da ce se neki od tih ljudi baviti i politikom.... Jedno od ciljeva politicke teologije jeste i to da afirmise ucesce hriscana u politici ali i demitologizacija politickog od svih onih elemenata koji politiku dehumanizuju i degradiraju....dragan7557 dragan7557 16:38 26.12.2009

Re: prvi (i jedini)

Na putu do toga covek ce izvesno vreme provesti na ovom svetu, jedna od njegovih uloga jeste i da taj svet ucini boljim i da svoja licna iskustva prenese na svoje drustveno okruzenje.

Pre bi se reklo da je glavna uloga coveka da svoj zivot ucini boljim a svet ostavi onim koji se trude da ga naprave gorim, jer su u vecini a i njihovi su na vlasti.

Uzgred Nikola ne bi skodilo da jos jednom procitas "Rerum Novarum."

Preporuka za istrajnost.
Možda je prerano da pišem o nečemu o čemu se raspravlja na Oxfordu i Jejlu

Obe ustanove nisu bas poznate po covekoljublju, osobito kada je u pitanju proizvodnja humanosti.
a u naše akademske krugove će da stigne za jedno 20-tak godina....

Na koje akademske krugove mislis?

cerski
Nikola Knežević Nikola Knežević 16:45 26.12.2009

Re: prvi (i jedini)

dragan7557
Na putu do toga covek ce izvesno vreme provesti na ovom svetu, jedna od njegovih uloga jeste i da taj svet ucini boljim i da svoja licna iskustva prenese na svoje drustveno okruzenje.

Pre bi se reklo da je glavna uloga coveka da svoj zivot ucini boljim a svet ostavi onim koji se trude da ga naprave gorim, jer su u vecini a i njihovi su na vlasti.

Uzgred Nikola ne bi skodilo da jos jednom procitas "Rerum Novarum."

Preporuka za istrajnost.
Možda je prerano da pišem o nečemu o čemu se raspravlja na Oxfordu i Jejlu

Obe ustanove nisu bas poznate po covekoljublju, ospbito kada je u pitanju proizvodnja humanosti.
a u naše akademske krugove će da stigne za jedno 20-tak godina....

Na koje akademske krugove mislis?

cerski


Evo bas sam na našem sajtu danas postavio jedan autorski tekst koji govori o Encikliki "Rerum Novarum"

[url=http://www.hriscanskedemokrate.org/tekstovi/post/title/rerum-novarum-pocetak-ucenja-o-socijalnoj-pravdi]
"Rerum Novarum" - Početak učenja o socijalnoj pravdi[/url]

Mislim i na bogoslovske krugove ali i na one koji se bave politikoligijom. Dok se u inostranstvu ovaj predmet nalazi vec godinama na kurikulumima fakulteta, kako bogoslovskim, tako i na fakultetima drustvenih nauka, kod nas o tome nema nista. Na FPN-u postoji smer politikologija religije, ali to nije to... (imao bih stosta da prigovorim tome ali necu ovde) ...

drug.clan drug.clan 17:01 26.12.2009

Re: prvi (i jedini)

Nikola Knežević

Evo bas sam na našem sajtu danas postavio jedan autorski tekst koji govori o Encikliki "Rerum Novarum"

[url=http://www.hriscanskedemokrate.org/tekstovi/post/title/rerum-novarum-pocetak-ucenja-o-socijalnoj-pravdi]
"Rerum Novarum" - Početak učenja o socijalnoj pravdi[/url]


tekst je veoma zabavan:

Privatno vlasništvo je prirodno pravo

Bog je dao zemlju cijelom ljudskom rodu, ali nije rečeno da bi on hteo da svi zajedno vladaju zemljom, nego da u početku nijedan deo zemlje nije pojedincu doznačen u posed, nego da je vlasništvo pojedinca. Oni koji nemaju poseda, nadoknađuju to radom. Odatle sledi da privatno vlasništvo odgovara ljudskoj prirodi. Čovek ulaže sposobnosti uma i svoje telesne sile kad stiče prirodna dobra. Time istovremeno sebi prisvaja onaj deo vrednosti koje je odredio. Zato je sasvim pravedno da on taj deo poseduje kao svoj i nikom nije dopušteno krnjiti to njegovo pravo.


Privatno vlasništvo sankcioniSano božanskim i ljudskim zakonima

Pravedno je da plod rada pripada onima koji su uložili rad. Građanski zakoni, kad su pravedni, imaju snagu od prirodnog zakona, potvrđuju pravo privatnog vlasništva te ga brane upotrebljavajući i silu. To je potvrdio i autoritet božanskih zakona koji najstrože zabranjuje čak i poželeti tuđe.


-kako se ovo odnosi na pravo nasledjivanja imovine i na pocetne pozicije onih koji poteknu iz vladajuce elite?
Da li je nasledjivanje imovine onda ustvari nepravedno?

-kako se ovo odnosi na sticanje putem interesa ili pukog posedovanja sredstava za rad?
Da li je investiranje (u danasnjem smislu reci) nepravedan nacin sticanja imovine?

-kako se ovo odnosi na prikupljanje poreza?
Da li davanje dela para prikupljenih od poreza onima koji ne mogu da rade jeste cinjenje nepravde?
silvana.hadzi-djokic silvana.hadzi-djokic 23:30 25.12.2009

politicka teologija

Prvi prigovor je na okrznuce teme. Njeno obecanje. Kao da su rdja ili plesan prekrile temu...Do sustine se nije doprlo...
Drugi na cinjenicu da je jedno politicka teologija u globalnim konfesijama i u ovim nasim, pomesnim. Ovde je u pitanju shizofrena teologija a ne politicka. Kod nas su teolozi nasilnici, a politicari mirotvorci...Izjednacavanje termina politika i teologija je isto sto i promisljanje o vezi izmedju ekonomije i teologije. Politika nije nista drugo do drustvo u svim njegovim degenerativnim promenama, tranzicijama i mutacijama. Kada su nevolje dosle do guse, neko se setio da umesto sociologije religije uvede termin drustvena tj. politicka teologija. Ali, to je samo vecna modifikacija jezickog alata, novi termin za staru pojavu, stariju od progresa, koja koreni u pocecima hriscanstva, ali i svih drugih velikih religija...
Treci prigovor je sto se nije napravila paralela izmedju ideologije i teologije, jer se ovde izgleda vise radi o prvoj pojavi....
Nikola Knežević Nikola Knežević 08:36 26.12.2009

Re: politicka teologija

silvana.hadzi-djokic
Prvi prigovor je na okrznuce teme. Njeno obecanje. Kao da su rdja ili plesan prekrile temu...Do sustine se nije doprlo...
Drugi na cinjenicu da je jedno politicka teologija u globalnim konfesijama i u ovim nasim, pomesnim. Ovde je u pitanju shizofrena teologija a ne politicka. Kod nas su teolozi nasilnici, a politicari mirotvorci...Izjednacavanje termina politika i teologija je isto sto i promisljanje o vezi izmedju ekonomije i teologije. Politika nije nista drugo do drustvo u svim njegovim degenerativnim promenama, tranzicijama i mutacijama. Kada su nevolje dosle do guse, neko se setio da umesto sociologije religije uvede termin drustvena tj. politicka teologija. Ali, to je samo vecna modifikacija jezickog alata, novi termin za staru pojavu, stariju od progresa, koja koreni u pocecima hriscanstva, ali i svih drugih velikih religija...
Treci prigovor je sto se nije napravila paralela izmedju ideologije i teologije, jer se ovde izgleda vise radi o prvoj pojavi....


Vasa kritika jeste na mestu, buduci da je ovo o cemu pisem teorijska postavka, dok se u praksi stvari dosta razlikuju... Ipak, buduci da situacija ne moze ostati status quo, o korekcijama se uveliko razmislja, bar u slucaju akademskih krugova u inostranstvu....

Ovo je samo odlomak iz duzeg rada u kojem se nalazi i kritika dosadasnje crkvene prakse. Sustina politicke teologije podrazumeva kriticki aparat kroz koji se posmatra crkva i njeno socijalno ucenje i njen odnos sa drustvom... Kada ste spomenuli da su kod nas teolozi nasilnici, sta ste pod time mislili?
silvana.hadzi-djokic silvana.hadzi-djokic 18:42 27.12.2009

Re: politicka teologija

Cisto asocijativno, gotovo nesvesno, ne secam se ni da sam napisala ovu recenicu, ali mislila sam da se pojedine drustvene grupe skrivaju iza pripadnosti vladajucoj religiji, recimo ''teolozi'' iz Crne Reke ili veroucitelji iz A. koji prete BS i Insajderu... Politicari, koji se slikaju u sinagogama, katedralama, dzamijama i crkvama, bez obzira na to kog su ranga (lokalnog ili globalnog) kradu "hleb" teolozima, pokazujuci se kao mirotvorci... Dakle, svakako nisam mislila da su teolozi nasilnici generalno, nego sporadicno...Isto vazi i za politicare. Oni su mirotvorci sporadicno!
drug.clan drug.clan 03:25 26.12.2009

pohvala i pitanje

Zanimljiv esej.

Ja imam samo jedno pitanje: Zar smo u toliku prazninu upali da nam je prastara i nekoliko puta porazena hriscanska teologija jedina ideologija u koju se mozemo danas pouzdati da ce nam doneti bolje?
filantrop filantrop 04:39 26.12.2009

Re: pohvala i pitanje

Zar smo u toliku prazninu upali da nam je prastara i nekoliko puta porazena hriscanska teologija jedina ideologija u koju se mozemo danas pouzdati da ce nam doneti bolje?


:))
Sta predlazes?
drug.clan drug.clan 15:44 26.12.2009

Re: pohvala i pitanje

filantrop
Zar smo u toliku prazninu upali da nam je prastara i nekoliko puta porazena hriscanska teologija jedina ideologija u koju se mozemo danas pouzdati da ce nam doneti bolje?


:))
Sta predlazes?kakvo pitanje, pa revoluciju sta bi drugo
stefan.hauzer stefan.hauzer 18:21 26.12.2009

Re: pohvala i pitanje

drug.clan
filantrop
Zar smo u toliku prazninu upali da nam je prastara i nekoliko puta porazena hriscanska teologija jedina ideologija u koju se mozemo danas pouzdati da ce nam doneti bolje?


:))
Sta predlazes?kakvo pitanje, pa revoluciju sta bi drugo


Xexexee,nepopravljivi komunist'!
alexlambros alexlambros 06:50 26.12.2009

yet another

mnogo zabavan blog ....

ja bih se pretplatio na ovaj casopis ... molim neki info!
alexlambros alexlambros 06:53 26.12.2009

joke, right?

Politička teologija ne želi da politizuje teologiju niti da razvije teologiju politike već da analizira političke implikacije hrišćanskog bogoslovlja, praksu kao i institucije hrišćanstva. Politička teologija ne želi da postavi politička pitanja u središte bogoslovskog diskursa ili političkim sistemima moći da religioznu podršku niti da hrišćanstvo zameni filosofijom humanizma. Cilj političke teologije je dakle, analiza političkih implikacija hrišćastva u savremenom društvenom kontekstu, kao i način na koji te implikacije mogu da učine društvo boljim.[9] Ona je dakle, erminevtička kategorija.

Politička erminevtika vere ne predstavlja redukciju teologije krsta na političku ideologiju, već njenu interpretaciju u političkom nasleđu. Ona nije nikakvo politizovanje Crkve već, kritika loše, tlačeće teološke crkvene politike od strane hrišćanske, tj. oslobađajuće političke teologije. Politička erminevtika želi spoznati društveno-privredne uslove teoloških institucija i jezika kako bi njihov oslobađajući sadržaj unela u političke dimenzije i učinila ih relevatnim u realnom oslobođenju čoveka od teških socijalnih uslova koji ga okružuju.


gde moze da se nabavi taj casopis? urnebesno je
one for the road one for the road 20:15 26.12.2009

Re: joke, right?

http://www.ceir.co.rs

Mislim da je na tom linku, neka me ispravi autor bloga ako gresim.

Jos jedan religijski NGO...<_<
Nikola Knežević Nikola Knežević 20:31 26.12.2009

Re: joke, right?

one for the road
http://www.ceir.co.rs

Mislim da je na tom linku, neka me ispravi autor bloga ako gresim.

Jos jedan religijski NGO...<_<Hehe, alexambrosu je izgleda smešan časopis kojeg uređuje jedan akademik i profesori univerziteta - najpoznatiji sociolozi u Srbiji. Nemam komentara...

Tako je, inace taj NGO radi u sklopu filosofskog fakulteta u NS, ali pretpostavljam da za neke ovde ni filosofija, ni pshihologija ni teologija nisu nauke....
alexlambros alexlambros 21:09 26.12.2009

Re: joke, right?

Hehe, alexambrosu je izgleda smešan časopis kojeg uređuje jedan akademik i profesori univerziteta - najpoznatiji sociolozi u Srbiji. Nemam komentara...


ako su textovi ovog tipa ja zaista zelim da se pretplatim .... ne bih sebe lisio tog zadovoljstva niposto ...

a ovo pozivanje na autoritete ne znam na sta cilja? ima akademika zastupnika kreacionizma (primera radi), doktora nauka cak ,,,, sta sad, prihvatiti njihovo misljenje na osnovu akademske titule samo? ne bih se slozio ....
procitati sve (ili sto je moguce vise bar), ma koliko shvatanja po istom pitanju bila oprecna i onda se opredeliti i obrazovati misljenje .... tako bar obicno cine ljudi koji ne pate od dogme
Nikola Knežević Nikola Knežević 21:39 26.12.2009

Re: joke, right?

lozio ....
procitati sve (ili sto je moguce vise bar), ma koliko shvatanja po istom pitanju bila oprecna i onda se opredeliti i obrazovati misljenje .... tako bar obicno cine ljudi koji ne pate od dogme


Slazem se. Ja nisam pristalica kreacionizma, a definitivno ne patim od dogme. Sto se casopisa tice, vecinu njih mozes besplatno skinuti sa sajta CEIR-a, a ako te zanima teologija, evo jos jednog koji je uvrsten u naucne casopise jer je teologija klasifikovana kao drustvena nauka, a kojeg uredjujem ja, takodjer su slobodni za download...

Teološki časopis
alexlambros alexlambros 15:54 27.12.2009

Re: joke, right?

Sto se casopisa tice, vecinu njih mozes besplatno skinuti sa sajta CEIR-a, a ako te zanima teologija, evo jos jednog koji je uvrsten u naucne casopise jer je teologija klasifikovana kao drustvena nauka, a kojeg uredjujem ja, takodjer su slobodni za download...


zahvaljujem
stefan.hauzer stefan.hauzer 18:24 26.12.2009

Bese nekad

Poruku koje je nosilo Hricanstvo na pocetku je odavno izgubljeno,iskrivljeno...
Moguce je da je ono,kodekshriscanskogponasanja, jedini izlaz iz ove trenutne globalnepolitike,ali tesko!
Inace hriscansko ucenje je,na pocetku bilo, skup Rimskog prava i izvornog Hristovog ucenja,a vid' gde je sad?!
ninasimone ninasimone 21:37 26.12.2009

Nekoliko pitanja

U širem smislu, Moltmanova etika proizilazi iz političke erminevtike jevanđelja koja može imati značajne implikacije na ostvarivanje politike mira i nenasilja, socijalne pravde kao i mnoge druge političko - ekonomske implikacije. Empatija i solidarnost sa najugroženijima predstavlja imperativ hrišćanskog nauka. Ovo podrazumeva značajan sociopolitički napor i upuštanje u borbu protiv bilo koje vrste rasne, verske ili seksualne diskriminacije ili bilo kakve druge degradacije ljudskog dostojanstva.

Kako bi ovo trebalo da izgleda u praksi? Da li borba protiv seksualne diskriminacije podrazumeva i borbu za prava gay/lesbian/transgender populacije? Kako se, na primer, vidi zena unutar crkvene hijerarhije? Cak i da preskocimo pitanje abortusa, ostaje pitanje kontracepcije a narocito pitanje upotrebe prezervativa s obzirom da stav crkve u ovom slucaju ima upravo dalekosezne negativne implikacije. Milioni ljudi umiru od AIDS-a, narocito u Africi, ostavljajuci za sobom nezbrinutu decu u razrusenim drustvima gde nasilje i nepravda cvetaju. Kako ce politicka teologija pomiriti ovu kontradiktornost?
alexlambros alexlambros 15:56 27.12.2009

Re: Nekoliko pitanja

Kako se, na primer, vidi zena unutar crkvene hijerarhije?


ne vidi se .... jer je Evin zli porod
antioksidant antioksidant 16:58 27.12.2009

Re: Nekoliko pitanja

alexlambros
Kako se, na primer, vidi zena unutar crkvene hijerarhije?


ne vidi se .... jer je Evin zli porod

imajuci u vidu koliko si posvecen temi organizovane religije, veoma si slabo informisan
Nikola Knežević Nikola Knežević 18:29 27.12.2009

Re: Nekoliko pitanja

Kako bi ovo trebalo da izgleda u praksi? Da li borba protiv seksualne diskriminacije podrazumeva i borbu za prava gay/lesbian/transgender populacije? Kako se, na primer, vidi zena unutar crkvene hijerarhije? Cak i da preskocimo pitanje abortusa, ostaje pitanje kontracepcije a narocito pitanje upotrebe prezervativa s obzirom da stav crkve u ovom slucaju ima upravo dalekosezne negativne implikacije. Milioni ljudi umiru od AIDS-a, narocito u Africi, ostavljajuci za sobom nezbrinutu decu u razrusenim drustvima gde nasilje i nepravda cvetaju. Kako ce politicka teologija pomiriti ovu kontradiktornost?


Ne, borba protiv seks. diskriminacije podrazumeva inkluzivan stav za one koji imaju homoseksualne skolonosti. Bogoslovski gledano zena je u potpunosti ravnopravna sa muškarcem, u svakom smislu. Pitanje o crkvenoj hijerarhiji suvise je siroko, jer crkve na različit način posmatraju ovo pitanje. U nekim crkvama žene mogu biti đakonise a u nekim čak i biskupi... Npr u pravoslavnoj crkvi se sada promoviše sve veća praksa đanonisa, a u Anglikanskoj su nedavno rukopoložili prvu ženu biskupa....

Što se negativnog stava određenih crkava po pitanju kontracepcije tiče, to je potpuno retrogradan i besmislen stav.
ninasimone ninasimone 20:41 27.12.2009

Re: Nekoliko pitanja

Nikola Knežević

Ne, borba protiv seks. diskriminacije podrazumeva inkluzivan stav za one koji imaju homoseksualne skolonosti.

Kao prvo, hvala na odgovorima a radi suzavanja diskusije, da se ogranicimo na SPC. Kad kazes borba za inkluzivan stav, da li ona postoji u SPC? Ako postoji, do koje mere i na koji nacin? Da se prihvate u potpunosti ili kao vernici sa "falinkom" tj. smrtnim grehom? Sa druge strane, da li se i kako menja stav crkve prema pedofiliji u sopstvenim redovima?
Što se negativnog stava određenih crkava po pitanju kontracepcije tiče, to je potpuno retrogradan i besmislen stav.

Kakav je trenutan stav SPC po ovom pitanju?

edit: po pitanju pedofilije, izgleda da je odgovor nedvosmisleno NE (Pahomije za patrijarha?)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana