Eksperimenti u blogovanju| Filozofija

"Dajte nam umetnost da ne bismo pomrli od istine"

trener92 RSS / 20.04.2010. u 01:11

Friedrich Wilhelm Nietzsche

*

Aristotel :
"umetnost uvek ima neki cilj. Ako je taj cilj sama umetnost (umetnost radi umetnosti) onda se radi o „lepim umetnostima".

"Umetničko stvaranje, kaže Aristotel, izvire iz nagona za uobličavanjem i iz čežnje za emocionalnim izrazom. Po svojoj suštini, umetnost je podražavanje stvarnosti; ona pred prirodom drži ogledalo.

Čovek oseća zadovoljstvo u podražavanju, koje niže životinje očevidno ne poznaju.

Ali, težnja umetnosti nije podražavanje spoljne pojave stvari, nego njihovog unutarnjeg smisla, jer se u ovome, a ne u spoljnim manirima ili u detalju, sastoji njihova realnost.

U ozbiljnoj, klasičnoj uzdržanosti Cara Edipa može biti sadržano više ljudske istine nego li u svima realističkim suzama Trojanki.

Najplemenitija umetnost ne obraća se samo na osećanje nego i na intelekt (kao što, na primer, simfonija ne utiče na nas samo harmonijama i sekvencijama nego i strukturom i razvitkom), i ovo intelektualno uživanje jeste najviši oblik zanosa do kojeg čovek može da se uzdigne. 
Otuda bi umetničko delo trebalo da postavlja kao cilj oblik i još više jedinstvo, jer ovo je kičma kompozicije i fokus oblika.
Drama, na primer, treba da pokazuje jedinstvo radnje; treba izbegavati digresivne epizode i sporedne radnje koje zbunjuju.
A pre svega zadatak umetnosti sastoji se u katarzi ili čišćenju


(Katarza (grč. καθάρσις - pročišćenje) je ritualno očišćenje od neke nečistoće.
Platon govori o smrti kao o katarzi (odvajanju) duše od tela.

 Za Aristotela katarza je estetičko očišćenje duše onoga koji posmatra neko umetničko delo.( ja bih ovde dodao "sluša" jer to sam mislio prim.pre.tre.)
U psihologiji, katarza je složeni proces kojim se potisnute ideje dovode u svest a zatim abreaguju ponovnim preživljavanjem ili verbalizacijom.

Time se smanjuje tenzija izazvana potisnutim patogenim iskustvima i neprijatnim emocijama povezanim sa njima. Takođe, može značiti bilo koji oblik abreakcije bez obzira na njeno psihoterapijsko značenje. Na ovoj pretpostavci zasniva se katartički metod.")


; osećanja koja su se u nama nakupila pod pritiskom društvenih ograničenja, i koja bi se iznenada mogla izmetnuti u nedruštvene i destruktivne radnje, oslobađaju se i otklanjaju u obliku neštetnih pozorišnih uzbuđenja; na taj način tragedija »izazivanjem sažaljenja i straha vrši čišćenje takvih osećanja.« Aristotel, doduše, previđa neke osobitosti tragedije (na primer, sukob načela i ličnosti) ; ali, u svom učenju o katarzi izrekao je jednu misao koja je postala beskrajno plodna za razumevanje gotovo magijske snage umetnosti."

*

"Umetnost je ljudska delatnost ili proizvod ljudske delatnosti koja ima za cilj stimulisanje ljudskih čula kao i ljudskog uma i duha; prema tome, umetnost je aktivnost, objekat ili skup aktivnosti i objekata stvorenih sa namerom da se prenesu emocije ili/i ideje.

 Osim ove definicije, ne postoji ni jedna druga opšteprihvaćena definicija umetnosti, s obzirom da je definisanje granica umetnosti subjektivan akt, a potreba za umetnošću se obično naziva ljudskom kreativnošću.
Umetnost koja nema funkcionalnu vrednost ili nameru se naziva lepom umetnošću
Najraširenija upotreba reči „umetnost" koja je počela da dobija na važnosti posle 1750. godine je shvaćena kao veština da se proizvede nešto sa nekim estetskim rezultatom.
Enciklopedija Britanika definiše pojam umetnosti kao „korišćenje veštine i imaginacije u stvaranju estetskih objekata, okruženja ili iskustava koja se mogu podeliti s drugima"

Lepa umetnost je pojam koji se koristi kako bi se izrazilo da je umetnik upotrebio svoju veštinu kako bi izrazio svoju kreativnost ili kako bi probudio estetsku senzibilnost publike, ili pak kako bi privukao pažnju publike na „finije" stvari.

"Šarl Bato (fr. Charles Batteaux) je 1746. godine stvorio termin „lepe umetnosti" pod koji su po njemu spadale ples, florikultura, vajarstvo, muzika, slikarstvo i poezija. Kasnije je dodao arhitekturu i elokvenciju. U kasnijim periodima, lista je pretrpela više izmena jer će joj različiti autori dodavati i uklanjati elemente.

 Rikoto Kanudo (ital. Ricciotto Canudo), prvi filmski teoretičar, biće prvi koji će 1911. godine kvalifikovati film kao sedmu umetnost.
Trenutno, sledeće umetnosti se računaju kao lepe umetnosti:


• Prvih šest su arhitektura, ples, vajarstvo, muzika, slikarstvo i književnost, podela koja je preuzeta od stare Grčke.
• Sedma umetnost je film.
• Osma umetnost je fotografija, iako se ponekad definiše kao deo slikarstva.
• Deveta umetnost je strip, iako se ponekad definiše kao prelaz između slikarstva i filma.
Neki ovu listu proširuju televizijom, modom, reklamama ili video igrama."


Citat :wikipedija

*
"Euterpa (grč. Ευτέρπη, lat. Euterpe, izgovor: starogrčki "euterpe", novogrčki "efterpi") je Zevsova i Mnemozinina kćerka, jedna je od devet Muza. Zaštitnica je muzike, a kada je postala zaštitnica lirske poezije obično je prikazivana sa aulosom.


Euterpino ime dolazi od grčkih reči Ευ = "dobro" i τέρπεω = "zadovoljiti", a spojena reč Ευτέρπη znači "ona koja voli, obožava, uveseljava, zadovoljava".


Muzika (grčki: μουσική - umetnost muza) je umetnost stvaranja uređenih odnosa između tonova. Muzika ima tri osnovna elementa: melodiju, ritam i harmoniju.

"Tačna definicija šta muzika jeste a šta nije, nije moguća.

 Nije obavezujuće da muziku pravi čovek, pogotovo ako hoćemo da uzmemo u obzir pev ptica i slične zvukove iz prirode.

Bezbrižno zviždanje, zvuci kretanja lokomotive kao i štimovanje instrumenata su drugi granični slučajevi kod kojih je svaki pokušaj postavljanja oštre granice između muzike i "ne-muzike" nemoguć."

Citat: wikipedija

Muzika postoji od najranijih perioda ljudske istorije.
Primitivni ljudi su seizražavali vokalno i tako su nastajali zvuci koji su često bili i muzički.
Tokom milenijuma, muzika je postajala sve kompleksnija.
Čovek je izumeo muzičke instrumente da bi proizvodio one zvuke koje ne može da otpeva.
Frule i zviždaljke reprodukovale su glasove ptica i vetra; doboši i bubnjevi su pojačavali zvuk udaraca srca. Muzičke skale (lestvice) još uvek nisu postojale.
Prve pesme su bile paganske.
Ljudi, puni strahopoštovanja prema prirodi i straha od svog okruženja pevaju molitve i prinose žrtve. Ako je vetar zavijao, oni bi uzvraćali zavijanjem, ako je sa neba pljuštalo, oni bi pevali o kiši. Pesma je slavila pobedu, ili bila znak zahvalnosti bogovima.
Ritam se u istoriji muzike pojavio vrlo rano kao oponašanje ravnomernih zvukova hodača, trkača, tj. zvukova proizvedenih pokretima, ili prirodnih zvukova. Izmišljane su igre da bi se umirili bogovi, a uz igru se izvodila
muzika.
U tim ranim godinama, muzika se prenosila predanjem. Čak i danas u nekim istočnim kulturama muzika opstaje na ovaj način. Tek kasnije ljudi su počeli da zapisuju muziku .

Na wikipediji , možete pronaći i ovakve definicije:


"Prvi oblici muzike nastaju u starijem kamenom dobu - paleolitu.

 Prva istraživanja vrši Čarls Darvin u XIX veku. Naučnici koji su se tada bavili istraživanjem muzike nisu bili obrazovani muzikolozi. Postoji više teorija o nastanku muzike.


1. Čovek je počeo da ispušta nizove glasova pokušavajući da privuče suprotan pol.
2. Čovek peva iz potrebe da komunicira sa drugim ljudima iz zajednice.
3. Čovek pokušava da oponaša zvukove iz prirode.
4. Tokom rada čovek udara grančicama koje koristi kao alat i shvata da se taj zvuk može ponoviti.

Te teorije nisu prihvaćene zato što nije postojalo materijalnih dokaza.

Žil Kombarje je tvrdio da muzika zahteva intelekt (razvijene mentalne sposobnosti).

Tokom vršenja raznih ekspedicija i istraživanja Afričkih i Amazonskih prašuma otkrivene su zajednice (plemena) na niskom stepenu razvoja. Žil Kombarje prisustvuje obredima i ritualima raznih plemena i dolazi do zaključka da muzika nastaje i razvija se kao deo magijskog obreda.

 Ljudi prvobitne zajednice pevaju jednostavne pesme (samo nekoliko tonskih visina koje se stalno ponavljaju). Pevanje je imalo ulogu da dovede vrača u stanje transa kako bi on mogao da komunicira sa bogovima (sile prirode).
Ta muzika bila je strogo funkcionalna. Nije se smela pevati van obreda jer se smatralo da to može razbesneti bogove.

Muzika je najčešće bila ritmička. Kao instrumenti koriste se ljudski glas i telo. Celo pleme učestvuje u obredu. Ljudi su pljeskali dlanovima ili su se udarali po telu (mirovanje nije bilo dozvoljeno). Muzika je bila vrlo izražajna i glasna jer se smatralo da će tako lakše dopreti do bogova. Ova muzika najpre podrazumeva tekst i melodiju.
Ovi rituali se smatraju za poreklo umetnosti uopšte jer objedinjuju sve vrste umetnosti.

Takva pojava naziva se sinkretizam.

Tokom obreda koji je služio kao priprema za lov ljudi su crtali likove životinja koje idu da love. Isto tako ritual je vremenom dobio i oblik scenske igre zato što su ljudi po povratku prikazivali celom plemenu scene iz lova (takođe u okviru obreda).
1877. godine Američki istraživač i pronalazač Tomas Alva Edison izumio je fonograf (prvi uređaj koji je mogao da snimi i ponovo reprodukuje zvuk). Ovaj uređaj se koristio za snimanje pesama Američkih Indijanaca koji žive u rezervatima. Koristeći ove snimke i upoređujući ih sa drugim obrednim pesmama naučnici su potvrdili teoriju Žila Kombarjea."


/(copy sa vikipedije , poučen iskustvom da ljudi obično ne otvaraju linkove prim.prev,tre.)

Povod za ovaj tekst je kratak reklamni ( ne znam kako da nazovem - slogan , možda),koji sam gledao ovih dana na tv- : , u glavnoj ulozi Jovan Maljoković


"UPOTREBA MUZIKE NIJE SLOBODNA"


Muzika je zakonom zaštićeno autorsko delo koje pripada autoru - stvaraocu! Morate ga pitati i zatražiti njegovu dozvolu da biste je koristili!

U svakodnevnom životu, da bismo koristili tuđe vlasništvo moramo prethodno imati saglasnost vlasnika, jer, u protivnom, radi se o neovlašćenoj upotrebi, protivzakonitom činu, da ne kažemo krađi.

Tako je i sa muzikom, jer i muzika je roba - proizvod nečijeg intelekta, talenta i rada."
Sokoj
•••••••••
Platon je bio još konkretniji ( kada je u pitanju umetnost )
"prvi je predložio da se nasleđena umetnička produkcija podvrgne temeljnom cenzurisanju i čišćenju od svih, za praktične svrhe, škodljivih mesta, a potom da se za svu tekuću i buduću umetničku produkciju uvede čvrsta državna kontrola."


( slično smo osetili, ako se dobro sećam " prim.prev.tre.) a čini mi se da i se ovde provlači nešto od toga.
Ne želim da kritikujem zakon o "autorskim i srodnim pravima" ( postavljeno na sajtu Sokoj-a", ( bilo je postova o tome , na blogu )
konkretno mi je zasmetala ova rečenica da "upotreba muzike nije slobodna" ( pa nije to sada sam već mislio da upotrebim neku pogrdnu reč ,ali ne bi bilo u redu)


i ovo objašnjenje , koje je nekako, po mom mišljenju , u suprotnosti sa definicijama o umetnosti ili konkretno - muzici .

Ako je umetnost i svrha umetnosti kao takve ,ono što je naveo Aristotel,( iako Aristotel pod umetnošću podrazumeva mnogo toga ,što nisam naveo)
kako onda tako nešto može da se definiše kao roba ?

Meni ovo zvuči ružno , a možda i zbog toga što sam i sam imao neprilika "sa odbranom aurorskih prava i ostalo što ide uz to


"Autorsko pravo traje 70 godina od smrti poslednjeg autora na delu." ( tako piše na Sokoj-u)


A na mene drvlje i kamenje, između ostalih , što sam upload jednu kompoziciju - Bramsa !

 Istine radi , da kažem da nije naš sajt u pitanju , ali svejedno je . Ionako smo usaglasili ,( ili je to i dalje u toku . mislim usaglašavanje ) zakone sa evropskim i svetskim standardima.

"Ovaj sistem zastupljen je u svim razvijenijim zemljama sveta. Naši zakonski propisi o zaštiti intelektualne svojine usaglašeni su sa evropskim i zakonodavstvom svih ostalih razvijenih zemalja u svetu. -Sokoj"

Kako je sve krenulo , može doći do raznoraznih apsudra, bar ja tako mislim.


Internet prihvatam kao mogućnost za razmenu ideja , mišljenja, a muzičke sajtove, kao mogućnost razmene osećanja , opet zavisi kako se čovek oseća u tom trenutku, pa želi ta osećanja da podeli s nekim postavljajući neku pesmu , preporuči neku pesmu,
a kako da neko poveruje , ako ne može da čuje to o čemu govori, bar jednu pesmu , a znamo da se ukusi razlikuju , da neka pesma ne izaziva kod drugog slične asocijacije ili kako je pisao Aristotel " katarzu" i tako dalje nekako mi zvuči bez veze da o tome objašnjavam.

Na jednom od ranijih blogova, imao sam polemiku sa ,
Poštovanim blogerom
( čini mi se da je opet na "čekanju" , možda grešim , verujem da će se javiti , ako nije), na temu piraterije, i svega što ide uz to , razmenili smo nekoliko dobrih komentara , i gde je odlično "upotrebio"  rečenicu , koja mnogo toga objašnjava:

"Delim, naime, Bob Dylan-ov stav da je piraterija, zbog loseg kvaliteta digitalnog zvuka, drustveno opravdana. "
*gera *

Iako znam da ovo što sam pisao (i postavio + copy) , nije važno niti će zainteresovati nekog, ipak mislim da bi ekipa sa Sokoj-a , trebala da izmeni bar naslov , ovoga , sa čim su krenuli u kampanju.
Jako bode oči .

Ako muzika (umetnost) nije slobodna, onda sa ovim današnjim svetom definitivno nešto nije u redu, ( i zbog čega se ,onda ,uopšte čudimo  "navali"  agresije ,gde god se okrenemo)

"I May Be Wrong, But I Won't Be Wrong "Komentari (66)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mirelarado mirelarado 02:16 20.04.2010

"Употреба музике није слободна"

Баш рђаво звучи ова реченица, чак и изван расправе о ауторским правима.
Музика се, по мени, не употребљава, у њој се ужива. :)

Тренеру,
trener92 trener92 02:30 20.04.2010

Re: "Употреба музике није слободна"

mirelarado
Баш рђаво звучи ова реченица, чак и изван расправе о ауторским правима. Музика се, по мени, не употребљава, у њој се ужива. :)Тренеру,


Mirela .
I ja tako mislim , zaista mi je zasmetalo, a posebno još kada kaže "nije slobodna" .Sama pomisao da nešto nije slobodno izaziva odbojnost , bar meni.
jedna lepa pesma za tebe ( od ovih sa lošim kvalitetom zvuka

The sound Of Silence
stefan.hauzer stefan.hauzer 04:06 20.04.2010

piraterija

4. Tokom rada čovek udara grančicama koje koristi kao alat i shvata da se taj zvuk može ponoviti.

Genijalno...

mis'im,kad vec moze...a sto da ne !?
blogovatelj blogovatelj 04:55 20.04.2010

Re: piraterija

Genijalno...

mis'im,kad vec moze...a sto da ne !?


Ili drugacije receno:

Trazim ritam u koraku,
Usporavam ti hod...

trener92 trener92 15:21 20.04.2010

Re: piraterija

stefan.hauzer
4. Tokom rada čovek udara grančicama koje koristi kao alat i shvata da se taj zvuk može ponoviti.

Genijalno...

mis'im,kad vec moze...a sto da ne !?


"..and so ...music was born...

trener92 trener92 15:35 20.04.2010

Re: piraterija

blogovatelj
Genijalno...

mis'im,kad vec moze...a sto da ne !?


Ili drugacije receno:

Trazim ritam u koraku,
Usporavam ti hod...drugačije rečeno "uhvati ritam

mikele9 mikele9 09:50 20.04.2010

Umetnost

"Употреба музике није слободна"

Ala je smišljeno, svaka im čast! Ubeđen sam da su oni ili onaj ko je iznedrio ovaj slogan, razbucao svoj kreativni deo mozga i sada se leči na nekoj klinici od pada imuniteta i posledica koji je isti prouzrokovao.
Jesam za poštovanje autorskih prava i ne samo kad je umetnost u pitanju ali ovako nešto nebulozno samo otežava stvar, čini je besmislenom
mariopan mariopan 10:06 20.04.2010

Re: UmetnostAko je umetnost i svrha umetnosti kao takve ,ono što je naveo Aristotel,( iako Aristotel pod umetnošću podrazumeva mnogo toga ,što nisam naveo)
kako onda tako nešto može da se definiše kao roba ?

Evo, ovo ni meni nije jasno, ali je ipak tako.
Kako to izgleda kada svoje nešto što si stvorio treba da proceniš i izraziš kao robu - a stvarao si ga iz emocija?
arianna arianna 10:41 20.04.2010

Re: Umetnost

mariopan
Kako to izgleda kada svoje nešto što si stvorio treba da proceniš i izraziš kao robu - a stvarao si ga iz emocija?


odgovor kako izgleda umetnost koja je izražena kao roba, jako lepo opisuje i ovaj pravoslavni kič

Na slici je jedna od freski iz crkve u Kotrazi, u blizini Guče. Crkva je pre par godina renovirana (bila je zbilja u zapuštenom stanju kako su meštani rekli).
Obnovu je finansirao "čuveni" Kole, vlasnik Auto-Čačak. I dao sebi slobodu da na ovu fresku postavi likove svoje porodice (prvu i drugu zenu i decu). Prilično "umetnički" - freska predstavlja Svetog Nikolu (ne vidi se ispod), koji spasava davljenike iz vode, a oni u čamcu su spaseni (valjda je to Nojeva barka). I sve to je blagosiljao episkop ... da ne grešim, neću napisati koji.
mariopan mariopan 12:16 20.04.2010

Re: Umetnost

arianna
mariopan
Kako to izgleda kada svoje nešto što si stvorio treba da proceniš i izraziš kao robu - a stvarao si ga iz emocija?


odgovor kako izgleda umetnost koja je izražena kao roba, jako lepo opisuje i ovaj pravoslavni kič

Na slici je jedna od freski iz crkve u Kotrazi, u blizini Guče. Crkva je pre par godina renovirana (bila je zbilja u zapuštenom stanju kako su meštani rekli).
Obnovu je finansirao "čuveni" Kole, vlasnik Auto-Čačak. I dao sebi slobodu da na ovu fresku postavi likove svoje porodice (prvu i drugu zenu i decu). Prilično "umetnički" - freska predstavlja Svetog Nikolu (ne vidi se ispod), koji spasava davljenike iz vode, a oni u čamcu su spaseni (valjda je to Nojeva barka). I sve to je blagosiljao episkop ... da ne grešim, neću napisati koji.

Da nisam videla svojim očima ne bih verovala da je to moguće
Hvala za sliku.
trener92 trener92 15:49 20.04.2010

Re: Umetnost

mikele9
"Употреба музике није слободна"

Ala je smišljeno, svaka im čast! Ubeđen sam da su oni ili onaj ko je iznedrio ovaj slogan, razbucao svoj kreativni deo mozga i sada se leči na nekoj klinici od pada imuniteta i posledica koji je isti prouzrokovao.
Jesam za poštovanje autorskih prava i ne samo kad je umetnost u pitanju ali ovako nešto nebulozno samo otežava stvar, čini je besmislenom

Mikele , mentalni sklop tog autora , podseća me na ovog

"Znači naručilac hoće da :
kada Milića stavi na zid , da zna zašto ga je tamo metnuo ..da i da u Milićevim balvanima još i uživa.." ( ! "Ima tu ( Sokoj ) bisera na pretek , na primer :

"Hoćete li od komšije uzeti automobil, a da ga prethodno niste pitali? Hoćete li obući sestrinu bundu, a da ona o tome apsolutno ništa ne zna? Naravno da nećete.
U svakodnevnom životu, da bismo koristili tuđe vlasništvo moramo prethodno imati saglasnost vlasnika, jer, u protivnom, radi se o neovlašćenoj upotrebi, protivzakonitom činu, da ne kažemo krađi. Tako je i sa muzikom, jer i muzika je roba - proizvod nečijeg intelekta, talenta i rada.

Po slovu zakona, svako korišćenje muzike na javnom mestu podrazumeva prethodnu dozvolu autora i plaćanje odgovarajuće naknade. Autor ima zakonom zagarantovano pravo da učestvuje u dobiti koju muzika ostvaruje!

Muzika se na javnom mestu koristi na najrazličitije načine. Na muzici se „zarađuje“ veoma direktno. Ukoliko se izvodi na koncertima, zabavama, priredbama, festivalima ili u diskotekama i noćnim klubovima je osnovna „sirovina za rad“ i bez nje, u tom slučaju, dobiti nema.

Muzika je neraskidivi deo delatnosti svakog emisionog preduzeća, bilo da je u pitanju radio ili TV stanica ili kablovski operater koji reemituje TV kanale uz naknadu koja mu se mesečno uplaćuje.
Kod nekih korišćenja, kao što je korišćenje u ugostiteljskim objektima, muzika je samo prateći element, ali podjednako važan kao i dobro osmišljen enterijer ili kvalitetan izbor hrane.

U prodavnicama, buticima, prevoznim sredstvima, u frizerskim salonima i sličnim prostorima, muzika nije neposredno vezana za delatnost, već se radi o ambijentalnoj muzici, koja u dobroj meri doprinosi delatnosti koja se na takvim mestima obavlja.
Od značaja koje muzika ima u delatnosti korisnika zavisi i visina autorske naknade koju je korisnik dužan da plaća."

Fantastično ! Prosto sam oduševljen obrazloženjem!
trener92 trener92 16:43 20.04.2010

Re: Umetnost

mariopan


Ako je umetnost i svrha umetnosti kao takve ,ono što je naveo Aristotel,( iako Aristotel pod umetnošću podrazumeva mnogo toga ,što nisam naveo)
kako onda tako nešto može da se definiše kao roba ?

Evo, ovo ni meni nije jasno, ali je ipak tako.
Kako to izgleda kada svoje nešto što si stvorio treba da proceniš i izraziš kao robu - a stvarao si ga iz emocija?


Mariopan , da to je pitanje na koje je nemoguće odgovoriti,objektivno . Posebo za nešto što se opisuje kao "lepa umetnost".

jedna lepa pesma za tebemariopan mariopan 18:01 20.04.2010

Re: Umetnost

trener92
mariopan


Ako je umetnost i svrha umetnosti kao takve ,ono što je naveo Aristotel,( iako Aristotel pod umetnošću podrazumeva mnogo toga ,što nisam naveo)
kako onda tako nešto može da se definiše kao roba ?

Evo, ovo ni meni nije jasno, ali je ipak tako.
Kako to izgleda kada svoje nešto što si stvorio treba da proceniš i izraziš kao robu - a stvarao si ga iz emocija?


Mariopan , da to je pitanje na koje je nemoguće odgovoriti,objektivno . Posebo za nešto što se opisuje kao "lepa umetnost".

jedna lepa pesma za tebe
Hvala za pesmu , mora da si vidovit kada tačno znaš koju pesmu
mikele9 mikele9 20:55 20.04.2010

Re: Umetnost

"Znači naručilac hoće da :
kada Milića stavi na zid , da zna zašto ga je tamo metnuo ..da i da u Milićevim balvanima još i uživa.." ( !

Dobro poznaje Čehovljeva pravila
trener92 trener92 22:11 20.04.2010

Re: Umetnost

arianna

Oprosti , tehnički preblemi su razlog što ti nisam odgovorio, a i razmišljao sam o ovom što si postavila, o komentaru i pomislim . ,
Fantastično , Zastrašujuće! Pravi pravoslavni vernik, samo me zanima ,kako se u crvki ne može venčavati dva puta znači jedna od ovih "nesrećnica" je ilegalni deo ove "perverzne prezentacije novo-talasnog ikonopisa".
Šta da kažem,gledajući ovo osim da naslov bloga je vapaj, koji može da se uputi ako još ima neko ko će da razmisli u kakvu kaljužu su nas ubacili i shvati da ćemo pomreti svi od ove strašne istine koja se više čak ni ne skriva .
trener92 trener92 22:16 20.04.2010

Re: Umetnost

mikele9
"Znači naručilac hoće da :
kada Milića stavi na zid , da zna zašto ga je tamo metnuo ..da i da u Milićevim balvanima još i uživa.." ( !

Dobro poznaje Čehovljeva pravila

Načitan čovek , šta drugo reći.
trener92 trener92 22:21 20.04.2010

Re: Umetnost

mariopan


U to ime još jedna , za mene još lepša pesma

mariopan mariopan 09:16 21.04.2010

Re: Umetnost

trener92
arianna

Oprosti , tehnički preblemi su razlog što ti nisam odgovorio, a i razmišljao sam o ovom što si postavila, o komentaru i pomislim . ,
Fantastično , Zastrašujuće! Pravi pravoslavni vernik, samo me zanima ,kako se u crvki ne može venčavati dva puta znači jedna od ovih "nesrećnica" je ilegalni deo ove "perverzne prezentacije novo-talasnog ikonopisa".
Šta da kažem,gledajući ovo osim da naslov bloga je vapaj, koji može da se uputi ako još ima neko ko će da razmisli u kakvu kaljužu su nas ubacili i shvati da ćemo pomreti svi od ove strašne istine koja se više čak ni ne skriva .

Osim toga, postoje pravila kako se slikaju ikone i freske, verska pravila, koja su ovom grozotom sasvim prekršena - i to je neko svešteno lice dozvolilo - para radi.
Uoči Uskrsa otvorena je naša izložba ikona i fresaka, koja je još uvek postavljena. Sveci su slikani onako kako već jesu na raznim freskama i ikonama iz naših manastira, nismo imali slobodu da ih "maštovito" prikažemo.
Maštu mogu na bilo kojoj slici da pustim da divlja ali na ikonama i freskama ne mogu, jer bi to bilo nepoštovanje same suštine Vere. To su ispoštovali svi slikari (slikarke) iz grupe a sveštenik je prisustvovao i otvaranju izložbe, vrlo skromne, nemamo mi tako bogate mecene na svu sreću.
Hvala za pesmu
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 10:04 20.04.2010

knjige

Slazem se sa ovim komentarom za SOKOJ. Hteo bih da pomenem drugi primer vezan za autorska prava, mada je to delimicno trol. Nedavno bio u Srbiji i opet se iznenadio koliko ima novih izdanja u novim edicijama nekih domacih velikih imena (Andric, Crnjanski, Pekic, etc) kod najrazlicitijih izdavaca, od NINa preko nekih no name izdavaca do Prosvete. Jel zna neko jel se tu postuju autorska prava i u cemu je fora, zar nisu dovoljna samo nova izdanja dela iz prethodnih edicija? Barem da je rec o kritickim izdanjima ili slicno, nego sve isto. Jel to onda naslednici svakom prodaju prava ili ih niko nista ne pita i krade se? Za mene je tajna i kako se to bilo kome isplati. Meni dovoljno jedno izdanje Na drini cuprija, nemam potrebu da kupim svako novo koje izadje.
trener92 trener92 17:16 20.04.2010

Re: knjige

Neues aus der Nachbarschaft
Slazem se sa ovim komentarom za SOKOJ. Hteo bih da pomenem drugi primer vezan za autorska prava, mada je to delimicno trol. Nedavno bio u Srbiji i opet se iznenadio koliko ima novih izdanja u novim edicijama nekih domacih velikih imena (Andric, Crnjanski, Pekic, etc) kod najrazlicitijih izdavaca, od NINa preko nekih no name izdavaca do Prosvete. Jel zna neko jel se tu postuju autorska prava i u cemu je fora, zar nisu dovoljna samo nova izdanja dela iz prethodnih edicija? Barem da je rec o kritickim izdanjima ili slicno, nego sve isto. Jel to onda naslednici svakom prodaju prava ili ih niko nista ne pita i krade se? Za mene je tajna i kako se to bilo kome isplati. Meni dovoljno jedno izdanje Na drini cuprija, nemam potrebu da kupim svako novo koje izadje.

Samo jedna napomena.

Naslov bloga, ovakav kakav jeste, namerno sam odabrao , jer je dovoljno je provokativan , dvosmislen , tako da bilo šta da se napiše ne može da bude trol.
Meni je zasmetalo ono što sam čuo a ima veze sa muzikom, pa sam nešto o tome i napisao.Međutim ne bi bilo pogrešno, ako bi se pisalo o umetnosti, odnosno o kulturi ,ili odnosu prema kulturi i umetnosti u našoj zemlji.
Ja sam tu video jednu (zar samo jednu ?)nelogičnost,da ne upotrebim neku grublju reč recimo , s jedne strane ovom kampanjom se ističe u prvi plan,briga društva o umetnicima, o vrednostima koje oni stvaraju dok u isto vreme imamo
dešavanja u Atelje-u 212 ( nisam video da je neko o tome pisao na blogu),jedan apsurd. Zaposlenih u Ateljeu ima 96 ( pronaći ću izvor bilo je i na b92) , a oni su dobili preporuku ili naredbu da otpuste 10%, Koliko se razumem u matematiku , to bi bilo
9,6 ljudi! ja zaista ne vidim način kako da pronađu onog koji će biti 0,6 posto ili 60% čovek .Šta je sa onih 40% njegovog bića? Osim ako ih ne smatraju komadima ili šta već .
Tako da ova kampanja ili briga o umetnicima zvuči pomalo smešno, rekao bih licemerno.
Interesantno je ovo zapažanje, i meni je zanimljivo , kao i ti nemam informacije što se tiče knjiga , verujem da blogerka Mirela ima nešto više informacija, iako mislim da knjiga nikad nije previše , da li se i kako isplati izdavačkim kućama , ne znam , ali navešću opet jedan primer kako grad ( gradska uprava), u ovom slučaju Beograd, radi na popularizaciji knjige

Bez knjiga u Knez Mihailovoj

"Opštinska uprava Starog grada odbila je zahtev Foruma novinara kulturnih rubrika da se na Svetski dan knjige 23. aprila ispred knjižara prodaju knjige."

Toliko o tome.


miloradkakmar miloradkakmar 10:11 20.04.2010

I ja o :


"UPOTREBA MUZIKE NIJE SLOBODNA"

Onda je stvarajte za sebe . Ne objavljujte.
trener92 trener92 17:25 20.04.2010

Re: I ja o :

miloradkakmar

"UPOTREBA MUZIKE NIJE SLOBODNA"

Onda je stvarajte za sebe . Ne objavljujte.


Slično sam i sam pomislio kada sam gledao.
Interesato će biti kada budu došli na neka mesta , ,da naplate autorsko pravo na ovo

dolybell92 dolybell92 10:16 20.04.2010

Autorsko pravo

Autorsko pravo se može samo jednom prodati.
Samo je jedan original, sve ostalo su kopije.
Kada muzičari prodaju svoju muziku diskografskim
kućama (tako se valjda još uvek zovu) tom prodajom
su svoje pravo izgubili i preneli ga na drugog.

Kakav su ugovor sklopili takav će im i prihod biti.

Slušaoci nemaju sa tim ništa.

Slogan koji se vrti kao reklama je besmislen.
Ne zna se kome je namenjen i ko to treba da ga vidi
i čuje i zašto ?

Istorija umetnosti ne bi bila moguća sa
takvim sloganom.
Npr. reprodukcije slika i dr. bi bile skoro nemoguće,
bilo bi jeftinije otići na mesto gde se original nalazi
nego kupiti knjigu, koja bi koštala basnoslovno,
tj. niko je ne bi ni štampao, pa ne bi ni postojala.

Ja samo kao slušalac muzike, istu ne upotrebljavam,
jer se ne bavim izvođenjem ... a to što nisam gluva,
nikome ne daje pravo da mi tu sposobnost čula naplaćuje.

Stičem dojam da je glupost naša najjača osobina.trener92 trener92 17:44 20.04.2010

Re: Autorsko pravo

Ne zna se kome je namenjen i ko to treba da ga vidi
i čuje i zašto ?

dolybell92


Postoji spisak korisnika na njihovom sajtu


"Koncerti i muzički festivali
Muzičko zabavne priredbe
Muzičko scenske priredbe
Zabavne priredbe
Proizvođači, uvoznici i prodavci tehničkih uređaja
Javne manifestacije
Ugostiteljstvo
Hotelski objekti
Trgovine
Zanatske radnje
Ostali korisnici
Interaktivno korišćenje muzike
Elektronski mediji"

Postoje i objašnjenja ,o uslovima itd.Sve je to tako napravljeno da niko nije ostao po strani.
Koliko znam , sve se to naplaćuje ukoliko neko traži dozvolu za obavljanje neke delatnosti.tako nešto postoji odavno.
I zaista je interesantno kome je upućena ova poruka?
Istorija umetnosti ne bi bila moguća sa
takvim sloganom.

Tako i ja mislim .

a to što nisam gluva,
nikome ne daje pravo da mi tu sposobnost čula naplaćuje.


ta neka , ja bih rekao " represija( sam slogan zvuči nekako agresivno), smeta , neprijatna je.

Stičem dojam da je glupost naša najjača osobina.


U ovu osobinu onih koji određuju pravila igre, smo se uverili mnogo puta do sada!


AlexDunja AlexDunja 10:29 20.04.2010

poruka:

trent reznor kaze: steal it!
yugaya yugaya 16:13 20.04.2010

Re: poruka:

AlexDunja
trent reznor kaze: steal it!


Trent Reznor na srecu ima podosta vise pametnog na tu temu - ovo steal it je bilo upuceno fanovima u Australiji i bezobrazno visokim cenama CD-a tamo.......a tebi preporuka sto me podseti na tu turneju .... i blato do grla

AlexDunja AlexDunja 16:16 20.04.2010

Re: poruka:

Trent Reznor na srecu ima podosta vise pametnog na tu temu - ovo steal it je bilo upuceno fanovima u Australiji i bezobrazno visokim cenama CD-a tamo...

ma znam:)
nego rekoh da skratim :)
yugaya yugaya 16:23 20.04.2010

Re: poruka:

AlexDunja

nego rekoh da skratim :)


ako ces da filujes vizuelnim pomagalima od fragile naovamo- ja nece da se bunim sto je nadugacko:)))
trener92 trener92 17:48 20.04.2010

Re: poruka:

AlexDunja
trent reznor kaze: steal it!


trener92 trener92 22:46 20.04.2010

Re: poruka:

yugaya


yugaya
AlexDunja
trent reznor kaze: steal it!


Trent Reznor na srecu ima podosta vise pametnog na tu temu - ovo steal it je bilo upuceno fanovima u Australiji i bezobrazno visokim cenama CD-a tamo.......a tebi preporuka sto me podseti na tu turneju .... i blato do grlaHvala i tebi za ovo. Tako razmišlja čovek kome nije stalo do toga da samo zaradi lovu.
Kako voli Bowie , jedna pesma za tebe

trener92 trener92 22:53 20.04.2010

Re: poruka:

AlexDunja
Trent Reznor na srecu ima podosta vise pametnog na tu temu - ovo steal it je bilo upuceno fanovima u Australiji i bezobrazno visokim cenama CD-a tamo...

ma znam:)
nego rekoh da skratim :)


A znao sam da sam negde pročitao više o tome , a nisam mogao da se setim,( nisam otvorio link koji si ostavila ,do sada ) I ja se sećam da sam prvi put čuo na Woodstoku ( čak nisam gledao finale SP u basketu u Kanadi ,nešto malo, nego Woodstok , što je bila velika žrtva, ali nije mi žao!
AlexDunja AlexDunja 23:26 20.04.2010

Re: poruka:

,( nisam otvorio link koji si ostavila ,do sada

to je bilo teško naći.
potpalublje, bre

trener92 trener92 23:51 20.04.2010

Re: poruka:

AlexDunja
,( nisam otvorio link koji si ostavila ,do sada

to je bilo teško naći.
potpalublje, bre05.08.2008 Stvarno, samo , lepo je bilo tamo, bar meni. Šteta je što nema više.
yugaya yugaya 23:56 20.04.2010

Re: poruka:

sto bi rekli pokerasi:

I'll see your Bowie and I'll raise you Bowie AND Reznor
G r o f G r o f 11:46 20.04.2010

vidio si, plati...

Zašto ja ne bih postavio skulpturu na Knez Mihajlovu, uzeo mitraljez(nije baš atoritivan kao SOKOJ ali možda posluži) i svakom ko je pogleda, uz povike GLEDANJE NIJE BESPLATNO, ispraznio džepove. Normalno da me ne bi bilo briga da li se skulptura nekom svidja ili ne. Vidio si je i plati.
Zašto su muzičari povlašteni u odnosu na ostale umetnike?
dunja73 dunja73 12:43 20.04.2010

Re: vidio si, plati...

Zašto su muzičari povlašteni u odnosu na ostale umetnike?Pa evo ´ vako....Gledanje (culo vida ) i prijem uHom (culo sluha ) , odraz na psihu i pamcenje ..slozices se nije u istoj ravni , ..medicinski da ne tupim...npr. gledanje bajke na tv-u i slusanje bajke na cd-u kod malog deteta se razlicito odrazi na psihu i memoriju ..tako i kod odraslih...Pa sad...
Muzika....
Osim sto je grana umetnosti ...ima svoju drustvenu ulogu , a kako je kao i svaka Umetnost , bez domovine ....znaci...ulogu ima na svetskom nivou....

Autorskim pravima je postignuto isto , banalizovacu , kao i raspadom Jugoslavije , usitnjavanje i zarada na malo , po kascica svakom usta , put ka individualizmu ..prevedeno na muziku ...imas kintu kupis bas spec .nesto sto te dotice koje je prethodno izvikano na medijima ...A na medijima , se nazalost pravi kvalitet ponajmanje "izvikuje" vec komercijala cista...Siroke narodne mase ( materijalne prirode radi ) sve vise i vise gube interesovanje ka "pravoj " muzici koja bi trebala da odigra "drustvenu ulogu " ( jer sve kosta ) i to je to...prosto k´o pasulj...Muzicaru malo gurnu hleba u usta..a na drugoj strani "mlate sa narodom" kako im god volja...I svi veseli , nasmejani i raspevani....(jednim potezom , mlatnu dve muve ..)
G r o f G r o f 16:56 20.04.2010

Re: vidio si, plati...

Nisam protiv toga da se muzičaru plati njegov rad ali uzimanje para od malih radnji na račun muzike je čista otimačina.
Ako u radnji čovek ima radio odmah uleti družina iz SOKOJA i počne ga drati.
Šta oni to naplaćuju?
Zar radio stanice nisu platile pravo da puštaju muziku?
Što ako čovek sluša samo stranu muziku? Kako pare uplaćuju stranim autorima?
Po kojem ključu uplaćuju pare autorima i rade li to uopšte?
Ja mislim da je sokoj mafijaška organizacija i ništa više.
Ili...
Ako sam kupio CD valjda posle ja odlučujem sa kolikim društvom, i gde, ću ga slušati.
Znači ako od mene neko kupi skulpturu ja mogu zahtevati da mi posebno plaća kad je gleda sa još nekim ili ako je drži u lokalu...
trener92 trener92 17:52 20.04.2010

Re: vidio si, plati...

G r o f
Zašto ja ne bih postavio skulpturu na Knez Mihajlovu, uzeo mitraljez(nije baš atoritivan kao SOKOJ ali možda posluži) i svakom ko je pogleda, uz povike GLEDANJE NIJE BESPLATNO, ispraznio džepove. Normalno da me ne bi bilo briga da li se skulptura nekom svidja ili ne. Vidio si je i plati.
Zašto su muzičari povlašteni u odnosu na ostale umetnike?

Ne treba da budu povlašćeni u odnosu na druge , i ja mislim tako.

I Naravno, to jedna od reakcija ! Ništa nije besplatno !
trener92 trener92 18:00 20.04.2010

Re: vidio si, plati...

dunja73


Muzika....
Osim sto je grana umetnosti ...ima svoju drustvenu ulogu , a kako je kao i svaka Umetnost , bez domovine ....znaci...ulogu ima na svetskom nivou....

Autorskim pravima je postignuto isto , banalizovacu , kao i raspadom Jugoslavije , usitnjavanje i zarada na malo , po kascica svakom usta , put ka individualizmu ..prevedeno na muziku ...imas kintu kupis bas spec .nesto sto te dotice koje je prethodno izvikano na medijima ...A na medijima , se nazalost pravi kvalitet ponajmanje "izvikuje" vec komercijala cista...Siroke narodne mase ( materijalne prirode radi ) sve vise i vise gube interesovanje ka "pravoj " muzici koja bi trebala da odigra "drustvenu ulogu " ( jer sve kosta ) i to je to...prosto k´o pasulj...Muzicaru malo gurnu hleba u usta..a na drugoj strani "mlate sa narodom" kako im god volja...I svi veseli , nasmejani i raspevani....(jednim potezom , mlatnu dve muve ..)

Ovaj deo komentara mi se dopada , hvala ti.
Gledanje (culo vida ) i prijem uHom (culo sluha ) , odraz na psihu i pamcenje ..slozices se nije u istoj ravni , ..medicinski da ne tupim...npr. gledanje bajke na tv-u i slusanje bajke na cd-u kod malog deteta se razlicito odrazi na psihu i memoriju ..tako i kod odraslih...Pa sad...


Ovo je , mislim, individualno, nekom nije potreban zvuk da bi se postigao efekat( sybil je ostavila dobar komentar kao ilustraciju , ne mislim medicinski, naravno.

trener92 trener92 22:59 20.04.2010

Re: vidio si, plati...

G r o f

Ja mislim da je sokoj mafijaška organizacija i ništa više.


Odlična pitanja grofe , i ovo mi se dopada što si napisaoodmah uleti družina iz SOKOJA

Kako me asocira neverovatno na neke likove iz prošlosti .

Jedna pesma ovako ,


aca_10 aca_10 13:25 20.04.2010

Upotreba

Meni samo nije jasno, ako ja kupim CD, platim onako finu sumu evrica, pustim muziku i dodje mi u tom trenutku neko u goste. Pa sta on da radi da zapusi usi dok ja ne ugasim ili ga odma apse!
trener92 trener92 18:07 20.04.2010

Re: Upotreba

aca_10
Meni samo nije jasno, ako ja kupim CD, platim onako finu sumu evrica, pustim muziku i dodje mi u tom trenutku neko u goste. Pa sta on da radi da zapusi usi dok ja ne ugasim ili ga odma apse!


Najbolje da ga prijaviš, možda daju neki popust .
Hvala ti za komentar , kako si ovde prvi put jedna dobra pesma za tebenapomena : ovo je da kažem zabranjeno na mnogo sajtova( youtube između ostalog),(kršenje autorskih prava) pa eto prijaviš mene , pa ćeš videti da li ima neke koristi od toga
sybil sybil 13:36 20.04.2010

estetsko ili eticko?

Za Aristotela katarza je estetičko očišćenje duše onoga koji posmatra neko umetničko delo.( ja bih ovde dodao "sluša" jer to sam mislio prim.pre.tre.)

katarzu sam dozivela citajuci dostojevskog, tacnije "ponizeni i uvredjeni" i "braca karamazovi". prepoznaje se po intenzivnom plakanju.
katarza pokrenuta estetikom ne postoji. ona je lepa i sta sad? to je lepo i sta dalje? etikom pokrenuta katarza je neverovatno jak dozivljaj.
trener92 trener92 18:11 20.04.2010

Re: estetsko ili eticko?

sybil
Za Aristotela katarza je estetičko očišćenje duše onoga koji posmatra neko umetničko delo.( ja bih ovde dodao "sluša" jer to sam mislio prim.pre.tre.)

katarzu sam dozivela citajuci dostojevskog, tacnije "ponizeni i uvredjeni" i "braca karamazovi". prepoznaje se po intenzivnom plakanju.
katarza pokrenuta estetikom ne postoji. ona je lepa i sta sad? to je lepo i sta dalje? etikom pokrenuta katarza je neverovatno jak dozivljaj.


Hvala sybil , dopada mi se tvoj komentar.

Jedna lepa pesma za tebesybil sybil 18:21 20.04.2010

Re: estetsko ili eticko?

hvala. to je mizoginicni dzoni stulic koji je uprkos feministkinjama, briljantan.
Ja volim Flash:
trener92 trener92 23:03 20.04.2010

Re: estetsko ili eticko?

sybil
hvala. to je mizoginicni dzoni stulic koji je uprkos feministkinjama, briljantan.
Ja volim Flash:


Ja volim ovo

jasnaz jasnaz 14:14 20.04.2010

dajte nam istine,

da bi umetnost (ponovo)
imala smislamyredneckself myredneckself 16:48 20.04.2010

"UPOTREBA MUZIKE NIJE SLOBODNA"

možda su oni loše preveli da ništa nije "for free"

Muzika je zakonom zaštićeno autorsko delo koje pripada autoru - stvaraocu! Morate ga pitati i zatražiti njegovu dozvolu da biste je koristili!

"...plati mi samo da nemam gubitak, i pesma će postati tvoja..."heej treneru, gde si ovih dana!?
ajmo mi jednu lepu, staru, ljubavnu

trener92 trener92 18:13 20.04.2010

Re: dajte nam istine,

jasnaz
da bi umetnost (ponovo)
imala smisla


*istina* : ovako !trener92 trener92 18:16 20.04.2010

Re: "UPOTREBA MUZIKE NIJE SLOBODNA"

myredneckself
možda su oni loše preveli da ništa nije "for free"

Muzika je zakonom zaštićeno autorsko delo koje pripada autoru - stvaraocu! Morate ga pitati i zatražiti njegovu dozvolu da biste je koristili!

"...plati mi samo da nemam gubitak, i pesma će postati tvoja..."

heej treneru, gde si ovih dana!?
ajmo mi jednu lepu, staru, ljubavnuĆao , My. Ma eto problemi "tehničke prirode" , kako bih rekao. Hvala ti za pesmu , jedna za tebe

antioksidant antioksidant 18:40 20.04.2010

deadhead

There's something to be said for being able to record an experience you've liked, or being to obtain a recording of it ... my responsibility to the notes is over after I've played them
trener92 trener92 23:10 20.04.2010

Re: deadhead

antioksidant
There's something to be said for being able to record an experience you've liked, or being to obtain a recording of it ... my responsibility to the notes is over after I've played them


Hvala ti , za tebe

houp houp 00:17 21.04.2010

sokoj ili gle kakvog drpa

Ono što ja ne znam je:po kojoj osnovici kakav drp izračuna kom umetniku treba koliko da uplati na osnovu tantijema,autorskih prava a iz fonda koji puni iz dzepova krajnjih korisnika.Još me zanima i ko je sponzor iste reklame i da li bi recimo bio tako dobar da nabavi bar gudala za muzičke škole ako ne može baš cela violončela jer deca u tim školama su budući autori u čije ime bi eventualno mogli da nastave da naplaćuju kako god ga nazvaše "korišćenje",ko ima korist veoma je očigledno.


trener92 trener92 02:22 21.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa

houp
Ono što ja ne znam je:po kojoj osnovici kakav drp izračuna kom umetniku treba koliko da uplati na osnovu tantijema,autorskih prava a iz fonda koji puni iz dzepova krajnjih korisnika.Još me zanima i ko je sponzor iste reklame i da li bi recimo bio tako dobar da nabavi bar gudala za muzičke škole ako ne može baš cela violončela jer deca u tim školama su budući autori u čije ime bi eventualno mogli da nastave da naplaćuju kako god ga nazvaše "korišćenje",ko ima korist veoma je očigledno.
Piše ovako :

"Kao neprofitna organizacija Sokoj obavlja dve osnovne grupe poslova:

- Izdaje dozvole za javno izvođenje i emitovanje zaštićenih muzičkih dela i za beleženje ili umnožavanje na nosače zvuka zaštićenih muzičkih dela;
- Ubire odgovarajuće autorske naknade od korisnika tih dela; raspodeljuje i isplaćuje prikupljene autorske naknade, autorima i drugim nosiocima autorskih prava u zemlji i inostranstvu.

Delujući u kontinuitetu više od pola veka Sokoj je, kao vodeća institucija u ovoj oblasti u regionu, odigrao ogromnu ulogu u uspostavljanju i razvijanju sistema autorsko-pravne zaštite, borbi za bolji materijalni položaj domaćih muzičkih autora, zaštiti prava inostranih autora, kao i promociji nacionalnih kulturnih vrednosti."

a ovde su tarife po kojima izračunava koliko koji korisnik treba da plati .
I ovo je uređeno ,na primer


"2. Maturske večeri

Naknada se plaća po priredbi i obračunava u visini od 6% od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica, konzumacija i slično, odnosno u iznosu od 20 bodova po stolici/ posetiocu.

Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe."

Koliko dobija autor , piše ovako:
Gde idu sredstva koje je Sokoj prikupio?
Prikupljena sredstva od korisnika muzike raspoređuju se autorima. Sokoj je neprofitna organizacija, što znači da ne ostvaruje nikakvu zaradu za sebe. Po odbitku samo stvarnih troškova naplate, sva naplaćena sredstva od korisnika muzičkih dela raspodeljuju se kako domaćim tako i autorima iz celog sveta, čija se muzika ovde emituje."
pa ovo,

"Ukupna masa autorskih naknada raspoređuje se autorima na osnovu dostavljenih izveštaja, odnosno popisa emitovanih dela i primenom Plana raspodele autorskih naknada."

a onda piše ovako

"
Na osnovu Statuta Sokoja (član 44.) od ubrane autorske naknade, po odbitku administrativnih troškova zaštite i poreza, odbija se iznos do 10% za kulturna i socijalna davanja, u skladu sa odlukom Upravnog odbora i međunarodnim ugovorima.

Navedena sredstva čine poseban Fond za kulturna i socijalna davanja. Konkurs za projekte o raspodeli sredstava namenjenih kulturnim davanjima raspisuje se jedanput godišnje, a konačnu odluku o projektima kojima su dodeljena sredstva donosi Skupština Sokoja na predlog Upravnog odbora."

Vrlo interesantno ,kada uporediš ove dve stvari, ovo mi ne zvuči kao da svi prikupljeni novci idu autoru !
Sad se pojavljuje i neki porez, pa nekih 10% , za kulturna davanja. Možda , ako bi se još čitalo, moglo bi se pronaći još interesantnih stvari.
Kako bilo, treba da bude uređeno, ne kažem, da li su autori dobili adekvatnu naknadu, ne znam, čuo sam za neke slučajeve kada su neke grupe dobijale, pošto se godišnje isplaćuju naknade , mizerna sredstva , bukvalno ne može da kupi neko kutiju cigareta, a neko dobija ogromnu sumu u odnosu na prethodne ( treba još da proverim taj podatak)
Zanimljiv je spot na kome se pojavljuje Bregović i kaže
"Sviđa vam se? Ovu muziku sam ja napisao ,a u pozadini ide poznata pesma ( "ne spavaj mala moja" koju je maznuo Bitlsima ( .Zanima me da li on plaća penale , zbog plagijata i krađe?

trener92 trener92 02:35 21.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa


houp

Još me zanima i ko je sponzor iste reklame i da li bi recimo bio tako dobar da nabavi bar gudala za muzičke škole ako ne može baš cela violončela jer deca u tim školama su budući autori u čije ime bi eventualno mogli da nastave da naplaćuju kako god ga nazvaše "korišćenje",ko ima korist veoma je očigledno.

Ma koga još interesuju muzičke škole ,gudala. Violončela ?
Znaš li ti koliko to čudo košta , draga moja houp, a i zar od dece da pravimo neke osećajne romantike, nežne duše, da ne kažem mekušce?
Ne ! Nama trebaju žestoki dečaci "mali pit bulovi) (kako je ranije govorio Svetozar "Draža" Mihailović ( jedan od trenera džudo kluba Vojvodine) i kill bill devojčice!Bre!

trener92 trener92 02:40 21.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa


houp


houp houp 10:07 21.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa

trener92

houp
"Ovlašćeni zastupnik Sokoja dužan je da o tome sačini odgovarajući zapisnik"

Znači...šta smo ovde imali:

-300g Beatlesa
-200g Apocaliptice
-500g mešano
-sifon i sodumilisav68 milisav68 21:31 21.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa

A šta reći za ove?
Tarife
houp houp 00:03 22.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa

milisav68
A šta reći za ove?
Tarife

Ili što bi Rambo rekao...da je lakše ušima dok se dupe krpi


trener92 trener92 00:15 22.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa

milisav68
A šta reći za ove?
Tarife


Video sam Milisave ,katastrofa! Pogledaj šta piše na sajtu Sokoj-a

"Ukoliko u svom objektu nemate živu muziku, već muziku koristite sa nekog od nosača zvuka, tzv mehaničku muziku, u obavezi ste da plaćate i jednoj i drugoj organizaciji. Sokoj štiti pravo autora muzike, dok OFPS štiti srodno pravo, pravo muzičkih izdavača."

Napisao sam u nekom komentaru, da ništa nije prepušteno (propušteno) slučaju, Odraće nas na svakom koraku .
Ne bih to nazvao "dranjem" , kada bi sva lova zaista išla autoru.

I neka uračunaju još par bodova , za ovo

trener92 trener92 00:23 22.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa

houp
trener92

houp
"Ovlašćeni zastupnik Sokoja dužan je da o tome sačini odgovarajući zapisnik"

Znači...šta smo ovde imali:

-300g Beatlesa
-200g Apocaliptice
-500g mešano
-sifon i sodua datum rođenja, broj cipela ...?Tako rade pravi konobari "!

Kada se propada, neka to bude ovako nekako


houp houp 00:49 22.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa

a datum rođenja, broj cipela ...?Tako rade pravi konobari "!

Kada se propada, neka to bude ovako nekako


Eh Coach,You Cut Me to the Bone
trener92 trener92 07:09 22.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa

houp
Eh Coach,You Cut Me to the Bone


healer ...houp houp 00:48 23.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa

trener92

healer ...

trener92 trener92 02:24 23.04.2010

Re: sokoj ili gle kakvog drpa

houp

"
When the music's over
When the music's over,
When the music's over
Turn out the lights
Turn out the lights
Turn out the lights,

When the music's over
When the music's over
When the music's over
Turn out the lights
Turn out the lights
Turn out the lights

For the music is your special friend
Dance on fire as it intends
Music is your only friend
Until the end
Until the end
Until the end

Cancel my subscription to the Resurrection
Send my credentials to the House of Detention
I got some friends inside

The face in the mirror won't stop
The girl in the window won't drop
A feast of friends
"Alive!" she cried
Waitin' for me
Outside!

Before I sink
Into the big sleep
I want to hear
I want to hear
The scream of the butterfly

Come back, baby
Back into my arm
We're gettin' tired of hangin' around
Waitin' around with our heads to the ground

I hear a very gentle sound
Very near yet very far
Very soft, yeah, very clear
Come today, come today

What have they done to the earth?
What have they done to our fair sister?
Ravaged and plundered and ripped her and bit her
Stuck her with knives in the side of the dawn
And tied her with fences and dragged her down

I hear a very gentle sound
With your ear down to the ground
We want the world and we want it...
We want the world and we want it...
Now
Now?
Now!

Persian night, babe
See the light, babe
Save us!
Jesus!
Save us!

So when the music's over
When the music's over, yeah
When the music's over
Turn out the lights
Turn out the lights
Turn out the lights

Well the music is your special friend
Dance on fire as it intends
Music is your only friend
Until the end
Until the end
Until the end!"trener92 trener92 12:32 21.04.2010

"~suštine plam ..Boli Me

Svake misli ozbiljnosti slovo,

, ; " : da ne pričam o tačci (.),

Jer,toliko mali Istine spram ..

Da,ne postojimo ..

Znam,znam"


*prijatelj* ()Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana