Astrologija| Energetika| In memoriam| Lingvistika| Životinjski svet

Još malo o nepismenosti (A bit of illiteracy)

krkar RSS / 02.11.2010. u 01:55

 ikvitlg7.jpg

Opet je Mladi Genije Posve Skromnog Nicka, inače, kako sam kaže, magistar novinarstva, postirao jedan (uobičajeno) nepismen blog o temi samo njemu znanoj i jasnoj. Kad bismo shvatili koja je tema možda bi se javio neko iz te struke da proceni suštinu; ovako, ja sam se bavio samo formom - koju odlikuje strašna, bolna,  nepismenost.

Ali pošto mi je Magistrirani Nadobudni Blogomladac na svom blogu obrisao komentar, moram da ga ponovim ovde dok mi je još otvoren na drugom ekranu i dok mi je jednostavno da lupim jedan copy/paste (sec-lep).

DakleM, eve ga obrisani komentar:

............

krkar 00:55 02.11.2010

Re: Mađarica

nova_slika_srbije
baš šteta što niste u prilici da ocenjujete.

Ko kaže?


Čovekov identitet, način života i individualne osobine vidne su na odeći koju nosi

Nepoznavanje slaganja po rodu, broju i padežu:

- identitet (imenica muškog roda)
- način života (m)
- individualne osobine (ženski rod)

vidnE su (ž)

U srpskom jeziku jedino je pravilno ... vidljivi su. (vidni je nepravilno. Iako bi vidljivi su bilo gramatički pravilno, stilski je jako loše. Bolje bi bilo očituju se na odeći koju nosi, vide se iz odeće koju nosi...

Koji god oblik da se upotrebi - slaganje u rodu i broju u srpskom jeziku je obavezno. I neizbežno. Već u šestom razredu a i dosta ranije.


Kako se menjaju njegova interesovanja, unutarnja opredeljenja i načini sistema vrednovanja, tako se menja i odeća koju nosi.

Nepismeno do bola, usled nepoznavanja najosnovnije gramatike: subjekat - predikat - objekat.

ŠTA je subjekat u prvoj rečenici? Čovek ili njegov identitet, način života i osobine?

E, vidiš, nije čovek kako se tebi čini u tvom blaženom ali arogantnom neznanju. Nego osobine. Osobine su subjekat u prvoj rečenici.

A u drugoj rečenici subjekat je čovek.

Osim što je stilski konfuzno, što je odlika loših i netalentovanih pisaca, takvo mešanje vuče te u sledeću grešku - jer ne poznaješ osnovnu gramatiku.

Dakle, subbjekat u prvoj i drugoj rečenici nije isti. Zato odnosna zamenica u drugoj rečenici ne obuhvata i subjekat prve rečenice.

Već ovde je kod ozbiljnog profesora sedi, 1.


Čovek koji živi u savremenom svetu osuđen je na modu bez obzira na njegovo obrazovanje, poreklo ili novčano stanje.

Čije obrazovanje, poreklo...? Čovekovo ili obrazovanje, poreklo... savremenog sveta?

Hteo si da bude čovekovo ali nisi umeo to da izraziš jer ne poznaješ takođe osnovno pravilo da se u tom slučaju koristi svoj. Ovako kako je napisano, obrazovanje, poreklo... odnose se na savremeni svet a ne na čoveka.


Epohe kroz koje je čovečanstvo prolazilo uticalo je na modu ali moda nije uticala na njih

Opet početničke greške. Epohe ... uticalo.

Epohe - ženski rod, množina
uticalo je - srednji rod, jednina

Pogrešio si I rod I broj. Moglo je i gore - ali teško. Komisija lingvsta mučila bi se da napiše nepismeniju rečenicu.

Treba

Epohe SU uticalE...

Iako je ona deo svakodnevnice i veoma dobra zamena za anksiolitike i antipsihotike moda nije ništa više od toga.


Još jedna stilski katastrofalna rečenica - ali na to smo već navikli. Subjekat je zakopan jako duboko u rečenicu što kod dobrog pisca uopšte nije problem, znalcu i takva rečenica može da teče, mora, doduše da se nasloni na stilski urednu prethodnu rečenicu. Tvoja ubija, kao da gutaš kaldrmu.

svakodnevnica

Iako neki od (starijih) rečnika dopuštaju dublet svakodnevica/svakodnevNica, praksa i lingvisti jedinstveni su da je svakodnevica bolji ili čak i jedini pravilan oblik.

I na kraju, gramatika zahteva zarez posle onog nesrećnog nepismenog uvoda/umetka: ... i antipshihotike ZAREZ moda.... Mora tako. Piše u knjigama, Koje nije loše čitati.

Već si pao na popravni, u šestom osnovne. Da se ne mučimo sa ostatkom teksta pre junskog roka?
 
............
 
Za svaki slučaj, da ne nestane ceo blog (ne bi bilo prvi put) evo i celog premudrog i prepismenog teksta, prvo na srpskom:
 
.....
 

Čovekov identitet, način života i individualne osobine vidne su na odeći koju nosi. Kako se menjaju njegova  interesovanja, unutarnja opredeljenja i načini sistema vrednovanja, tako se menja i odeća koju nosi. Čovek koji živi u savremenom svetu osuđen je na modu bez obzira na njegovo obrazovanje, poreklo ili novčano stanje. Epohe kroz koje je čovečanstvo prolazilo uticalo je na modu ali moda nije uticala na njih. Iako je ona deo svakodnevnice i veoma dobra zamena za anksiolitike i antipsihotike moda nije ništa više od toga. Ona je strast, način života ili ako hoćete – fenomen,  ali nikako nije umetnost.

     Pre svega ovoga moda je prevara. Dozvoljava čoveku da bude ono što nije. Da svojom odećom prikrije sebe, da postane neko ko se u suštini veoma razlikuje od njega samoga. Da li to pomaže čoveku da se oseća bolje? Da. Iz tog razloga smatram da moda ima anksiolitičko dejstvo  ali ostavlja iste posledice na telo i dušu kao i hemijski anksiolitici. U Americi se moda pripisuje pacijentima kao terapija.

     Baš kao i u viktorijanskom dobu, moda je i danas povezana sa otmenošću odnosno vurganošću u zavisnosti od  pojedinca. Dakle osobine mode se nisu promenile i to je dobro.  Promenio se samo sistem dresure čoveka. Danas to rade masovni mediji a nekada su to radile kraljice. Dakle, mediji diktiraju modne trendove i svrstavaju modu tamo gde joj nije mesto.

     U Srbiji.

     Ne treba da začudi to što ovde moda nema moć kao u Italiji jer naprosto u Srbiji niko nema moć, već to što se moda ovde dovodi u vezu sa romantizmom, autorskom teorijom, umetnošću za koju se treba roditi jer samo onaj ko se rodi da bude modni kreator stvarno to i jednoga dana postane.

     Da je tako, Beogradska nedelja mode bi trajala sat vremena i na njoj bi svoje kreacije izlagalo samo dva kreatora. Sasvim su mi jasni upornost i entuzijazam osnivača i organizatora da ovoj manifestaciji daju karakter važnog događaja. To i jeste cilj koji su oni ostvarili u subkulturi kojoj pripadaju i oni i njihovi posetioci. Međutim, nije mi jasno njihovo neznanje. Da li oni stvarno misle da je Beogradska nedelja mode simbol glavnog grada Srbije, da su kreatori koji na njoj izlažu bogom dani umetnici, proroci koji mogu da predvide trendove dve godine unapred, da je sve to u funkciji nekog zadovoljstva i zadovoljavanja multikompleksa.    

     Sve bi to bilo veoma neprimetno kada u Srbiji ne bi postojala malobrojna lica od ranije poznata gledaocima, koja neprekidno sebe stavljaju u funkciju modnih kritičara. Lica poznata po ekranskoj nekulturi i estetskoj depresiji, rasejani i nezadovoljni svojim položajem u oblasti u kojima deluju, odlučuju se da sebe proglase vrsnim modnim poznavaocima i kritičarima koji objašnjavanju narodu šta se prikazuje na programu.  Sve to što su oni videli je neopisivo lepo, jedinstveno, kvalitetno, magijski sašiveno, nosivo i danju i noću. Oni veruju u sve to što govore i pokušavaju da ubede gledaoce za koje misle da su neupućeni i neobrazovani, jer samo takvi gledaju danas televiziju, da je to što oni govore ispravno i da je Srbija ustvari zemlja panevropske mode.

     Kada u jednoj sredini moda postane umetnost a umetnost roba to je poslednji znak da je to društvo u ozbiljnoj krizi, da je ugrožena njegova tradicija, kultura i sistem vrednjovanja sveta u kome živimo. Takvom društvu postaje teško da sačuva svoj jezik, svoje naučnike, prave umetnike, talentovane mlade ljude i još teže da spreči kulturološki hod po margini. 

.....

 nepismen.gif&t=1

a onda i na Google engleskom (gungleskom?):

.....

 

Man's identity, lifestyle and individual features are visible on the clothes she wears. How to change his interests, preferences and ways of internal evaluation system, so does the clothing she wears. A man who lives in the modern world has been sentenced to fashion regardless of his education, background or cash position. Epoch through which humanity is passing had an impact on fashion, but fashion did not affect them. Although it is part of everyday life and a very good substitute for anxiolytics and antipsychotics fashion is nothing more than that. It is a passion, a way of life or if you like - a phenomenon, but not the art.

     First of all this fashion is a fraud. Allows a man to be what is not. To cover up his clothes himself, to become someone who is in fact very different from himself. Does it help a man to feel better? Yes. For this reason I believe that fashion has anxiolytic properties, but leaves the same effect on the body and soul as well as chemical anxiolytics. In America, the mode is attributed to patients as a therapy.

     Just as in Victorian times, fashion is still associated with the refinement and vurganošću depending on the individual. So the model properties have not changed and that is good. Changed only man dog training system. Today they do the mass media and other times they did the Queen. So, the media dictate fashion trends and fall fashion where it is not the place.

     In Serbia.

     We should not surprised that fashion has the power here as in Italy, simply because no one in Serbia has no power, but that fashion is here associated with romanticism, auteur theory, art for which to be born, because only those who are born to be fashion designer really is and one day become.

     So, Belgrade Fashion Week would last an hour and it would be their creations exhibited only two makers. We are quite clear commitment and enthusiasm of the founders and organizers of this event to give the character an important event. That is the goal that they achieve the subculture to which they belong and they and their visitors. However, I do not understand their ignorance. Do they really think that the Belgrade Fashion Week symbol of the Serbian capital, to the designers who exhibited at her God-given artists, prophets who can predict trends two years in advance, it was all a function of some pleasure and satisfaction multikompleksa.

     All this would be very quietly when in Serbia, there would be few in number of persons previously known to viewers, who continually put themselves in the position of fashion critic. Persons known for a lack of culture and aesthetic ScreenTip depressed, distracted and dissatisfied with their position in the area where they operate, they decide to declare themselves excellent fashion connoisseurs and critics to explain people what is shown on the program. All that they saw the indescribably beautiful, unique, high quality, magic sewn, wearable day and night. They believe in everything they say and try to convince viewers that they think are ignorant and uneducated, because only such watch television today, that what they speak correctly and that Serbia was in fact the country pan-European fashion.

     When a community becomes a fashion and art goods art is the latest sign that this company is in serious crisis that threatened its tradition, culture and system vrednjovanja world in which we live. Such a society, it becomes difficult to preserve their language, their scholars, the true artists, talented young people and even harder to prevent cultural walk on the margin.

NepisMen.jpg&t=1 

fotografija koju sam uklonio na zahtev moderacije (autorska prava)Komentari (290)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

freehand freehand 02:07 02.11.2010

Dr Klajn i Mr Krkar

Nesmiljen si.
Ti si Mr Hajd doktora Klajna.
Aleksandar Vasović Aleksandar Vasović 14:54 02.11.2010

Re: Dr Klajn i Mr Krkar

Kad bismo shvatili koja je tema možda bi se javio neko iz te struke da proceni suštinu; ovako, ja sam se bavio samo formom


dokon pop jariće krštava
offeiriad hamdden baptizes geifr
ontspanning priester doop bokke
Вольны час сьвятар хрысціць коз
imam luang membaptis kambing
ksiądz chrzci kóz wolnego
sacerdot bateja oci cabres
eğlence rahip vaftiz keçi
Досуг поп крестил коз
Дозвілля піп хрестив кіз
trener92 trener92 02:11 02.11.2010

A zašto na engleskom

Misliš da je ... bilo ono c/p?

edit: Kažeš ,slaba trojka :
ovako nešto

(postavio sam link, zauzima pola ekrana)
krkar krkar 02:13 02.11.2010

Re: A zašto na engleskom

trener92
Miališ da je ... bilo ono c/p?


Računam možda ispadne manje nepismeno - a možda se i neki smisao pojavi iz skrivenih dubinskih struktura nedokučivih živom čoveku. Pojma nemam, sad ću da pročitam.
trener92 trener92 02:23 02.11.2010

Re: A zašto na engleskom

krkar

trener92Miališ da je ... bilo ono c/p?Računam možda ispadne manje nepismeno - a možda se i neki smisao pojavi iz skrivenih dubinskih struktura nedokučivih živom čoveku. Pojma nemam, sad ću da pročitam.


Kad već pominješ dubinske strukture , ne mogu da odolim , mislio si na ovako nešto ?

tripraseta92 tripraseta92 03:02 02.11.2010

Re: A zašto na engleskom


silver bullet silver bullet 10:23 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

A zašto na engleskom


Ja nekako cenim da ni ti nisi savrsen.
Al' na engleskom.

A bit ON illiteracy.

Ko od maca zivi...

Ili ako bas hoces...

Live by the sword...
Dawngreeter Dawngreeter 10:50 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

A bit of illiteracy je sasvim validno. Ne znaci isto sto i "jos malo o nepismenosti" ali je sasvim ok. A bit on illiteracy zvuci cudno, tekstovi se ne nazivaju "bits" u normalnim okolnostima.
silver bullet silver bullet 11:13 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

Dawngreeter
A bit of illiteracy je sasvim validno. Ne znaci isto sto i "jos malo o nepismenosti" ali je sasvim ok. A bit on illiteracy zvuci cudno, tekstovi se ne nazivaju "bits" u normalnim okolnostima.


Pa ne znaci isto. To je cela moja primedba. I ne mora da znaci "tekst", nego upravo "nesto malo"...

Covek se poziva da je bogomdan za sve jezicke vratolomije i radi obdukciju in vivo necijeg teksta.

Oduvek sam drzala da je taj "klajnovski" metod "uterivanja pameti" nista drugo do kontraproduktivno isticanje sopstvene superiornosti ega (?!) koje vise govori o autoru kritike nego o meti njegovih otrovnih strelica. Dovoljno je probosti strelu kroz necije srce, nema potrebe mazati je zmijskim otrovom. If you know what I mean...

"A bit of illiteracy" ima sasvim drugacije znacenje, pogotovo sto njegov traktat sasvim sigurno nije "a bit". A ako govori o necemu, predlog je uvek ON.
On Ethics, On Illiteracy, On Vanity, On Stupidity... afterall.
Dawngreeter Dawngreeter 11:24 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

Upravo zato sto traktat nije "bit", A Bit of Illiteracy radi. Bukvalno - malo nepismenosti. Moglo je i samo On Illiteracy, da, ali to zvuci kao da ima pretenzije sveobuhvatnosti. Traktat o nepismenosti nacelno. Sto ovo nije. Sve sto ne bi bilo A Bit of Illiteracy, cini mi se, bi izgledalo previse nezgrapno. A Short Piece on Illiteracy, recimo, gubi osecaj sazetosti na koji trenutni naslov cilja.

No, ako cemo o problemima, deo naslova na engleskom ima samo prvu rec napisanu velikim slovom. Sto jeste sasvim nepravilno.
silver bullet silver bullet 11:53 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

No, ako cemo o problemima, deo naslova na engleskom ima samo prvu rec napisanu velikim slovom. Sto jeste sasvim nepravilno.


Pa eto da se slozimo oko necega.

A za autora, nazalost...

Postoji nacin i postoji nacin...

Nikad mi nije bilo jasno zasto pametni i nadareni ljudi ne uspevaju da obuzdaju svoje mane koje pocesto zasenjuju i stavljaju u zapecak njihova dela.
freehand freehand 12:03 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

Nikad mi nije bilo jasno zasto pametni i nadareni ljudi ne uspevaju da obuzdaju svoje mane koje pocesto zasenjuju i stavljaju u zapecak njihova dela.

Dobronamerno savetujem da se ovo dilitne dok ne dođe domaćin. Jer će da se džilitne.
silver bullet silver bullet 12:18 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

Dobronamerno savetujem da se ovo dilitne dok ne dođe domaćin. Jer će da se džilitne.

uros_vozdovac uros_vozdovac 12:39 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

freehand
Nikad mi nije bilo jasno zasto pametni i nadareni ljudi ne uspevaju da obuzdaju svoje mane koje pocesto zasenjuju i stavljaju u zapecak njihova dela.

Dobronamerno savetujem da se ovo dilitne dok ne dođe domaćin. Jer će da se džilitne.


krkar krkar 13:12 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

Ja nekako cenim da ni ti nisi savrsen.
Al' na engleskom.

A bit ON illiteracy.

Ko od maca zivi...

Ili ako bas hoces...

Live by the sword...


Oh, ah, uh! Uf!

Prevod na engleski delo je Google Translatea - baš kao i prevod originalne salate od reči naveden u originalnom tekstu. Zato i jeste u zagradama. Mislio sam da će to biti jasno svakom ko je video prevod na gungleski. A posebno onima koji su čitali moj prethodni blog o Blogomladčevim Nepismenim Sočinjenijima (takođe linkovan u osnovnom tekstu). Ali izgleda da na ovom blogu ima i većih drkaxhija (i drkaxhijki) od mene

Inače, u pravu ste i jedni i drugi:

Još malo o nepismenosti nije isto što i A bit of illiteracy, niti bih ja ovaj naslov tako preveo.

Vekona engleska tradicija je da se eseji naslovnjavaju sa On Something (Important). Tako da bi eseju o nepismenosti bio sasvim primeren naslov On Illiteracy, a nastavku prethodnog takvog eseja More On Illiteracy. A moglo bi i On Illiteracy, Part II i verovatno svašta još.

Samo, ja nisam nameravao da pišem esej - inače sasvim ozbiljnu formu. Tako da baš zbog toga ne bih svoj uradak na engleskom naslovio On Illiteracy.

Ne bih ga, doduše, nazvao ni A Bit of Illiteracy. Iako gramatički i značenjski neupitan, takav naslov bi ukazivao na malo nepismenosti. A Uradak Blogomladca nadobudnog je Mnogo Nepismen. I upravo tu se vidi glupost Google Translatora. MALO u naslovu deo je sintagme još malo a ne odrednica nepismenosti.

Dakle:

još malo = another bit

nepismenost = illiteracy

i onda bi moralo ON: Another Bit On Illiteracy

Ali meni se to nikako ne sviđa, iz više razloga.

Onda bih se vratio na početak i verovatno morao da revidiram svoj stav o On koje se čini sve neizbežnijim u naslovu.

Tu bi već umeće korišćenja mozga, iskustvo i kreativnost došli do izražaja i naslov bi glasio:

On and on on illiteracy

ili još bolje

On Illiteracy On and On

Bi l' me to, Metkice-Srebrnice, u tvojim očima približilo savršenstvu?
Dawngreeter Dawngreeter 13:16 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

Zanimljivo mi je da je Google translate tako preveo naslov. Vrlo neocekivano prepoznavanje znacenja (nije "more small about illiteracy" ili tako nesto). Zato mi nije ni palo na pamet da je automatski prevod po sredi. Eto zanimljivog saznanja.
freehand freehand 13:27 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

krkar
Ja nekako cenim da ni ti nisi savrsen.
Al' na engleskom.

A bit ON illiteracy.

Ko od maca zivi...

Ili ako bas hoces...

Live by the sword...


Oh, ah, uh! Uf!

Prevod na engleski delo je Google Translatea - baš kao i prevod originalne salate od reči naveden u originalnom tekstu. Zato i jeste u zagradama. Mislio sam da će to biti jasno svakom ko je video prevod na gungleski. A posebno onima koji su čitali moj prethodni blog o Blogomladčevim Nepismenim Sočinjenijima (takođe linkovan u osnovnom tekstu). Ali izgleda da na ovom blogu ima i većih drkaxhija (i drkaxhijki) od mene

Inače, u pravu ste i jedni i drugi:

Još malo o nepismenosti nije isto što i A bit of illiteracy, niti bih ja ovaj naslov tako preveo.

Vekona engleska tradicija je da se eseji naslovnjavaju sa On Something (Important). Tako da bi eseju o nepismenosti bio sasvim primeren naslov On Illiteracy, a nastavku prethodnog takvog eseja More On Illiteracy. A moglo bi i On Illiteracy, Part II i verovatno svašta još.

Samo, ja nisam nameravao da pišem esej - inače sasvim ozbiljnu formu. Tako da baš zbog toga ne bih svoj uradak na engleskom naslovio On Illiteracy.

Ne bih ga, doduše, nazvao ni A Bit of Illiteracy. Iako gramatički i značenjski neupitan, takav naslov bi ukazivao na malo nepismenosti. A Uradak Blogomladca nadobudnog je Mnogo Nepismen. I upravo tu se vidi glupost Google Translatora. MALO u naslovu deo je sintagme još malo a ne odrednica nepismenosti.

Dakle:

još malo = another bit

nepismenost = illiteracy

i onda bi moralo ON: Another Bit On Illiteracy

Ali meni se to nikako ne sviđa, iz više razloga.

Onda bih se vratio na početak i verovatno morao da revidiram svoj stav o On koje se čini sve neizbežnijim u naslovu.

Tu bi već umeće korišćenja mozga, iskustvo i kreativnost došli do izražaja i naslov bi glasio:

On and on on illiteracy

ili još bolje

On Illiteracy On and On

Bi l' me to, Metkice-Srebrnice, u tvojim očima približilo savršenstvu?

Eto, pa nemoj da bude da vam nisam rek'o, za drugi put.
krkar krkar 13:33 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

Dawngreeter
Zanimljivo mi je da je Google translate tako preveo naslov. Vrlo neocekivano prepoznavanje znacenja (nije "more small about illiteracy" ili tako nesto). Zato mi nije ni palo na pamet da je automatski prevod po sredi. Eto zanimljivog saznanja.


Vidi ovo
silver bullet silver bullet 13:58 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

Bi l' me to, Metkice-Srebrnice, u tvojim očima približilo savršenstvu?


Pa... bi. Malkice.

Ali samo zato sto vidim da volis da radis prilicno temeljnu obdukciju in vivo i sopstvenog teksta.

Je l' boli?
krkar krkar 14:23 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

Je l' boli?
Ih! Šta je malo boli prema pravoj ljubavi?
silver bullet silver bullet 15:04 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

Šta je malo boli prema pravoj ljubavi?[/quote]
inco inco 16:33 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

silver bullet


A posle kazu da je jezik ostriji od maca...
alselone alselone 18:10 03.11.2010

Re: A zašto na engleskom

krkar
A moglo bi i On Illiteracy, Part II


Nedostaje ti 7557?
tsunade tsunade 00:25 04.11.2010

Re: A zašto na engleskom


Aaau ša' ovo bi? Kako to izgleda kad te stvarno neko naljuti? Meni ne moraš da izvlačiš uši ever? Odma' sve priznajem
krkar krkar 00:43 04.11.2010

Re: A zašto na engleskom

Nedostaje ti 7557?


Tu već moraju tačke na rimske brojeve
srdjan.pajic srdjan.pajic 02:16 02.11.2010

Krksone

Da nije bre ovo malo neproporcionalno odvagan odgovor? Mislim, Krke, baš da ga ovako na VIP stub srama natakariš, nije u redu... Čekaj, jel' te i banovao možda?! Onda razumem, udri po muvi !

Zezam se, mislim, ok, dečko očigledno ima problema, ali ovaj tvoj muscle flexing...dodje mi ga i žao na kraju. Eto, da sam ja tebe (s pravom) banovao tamo kad si krenuo da mi mudruješ o šindri i drugim opijatima za pokrivanje krovova, ko zna šta bi sa mnom bilo...

Milost, dakle, za Novog Magistra Srbije!

Dr. Srki.
nova_slika_srbije nova_slika_srbije 02:18 02.11.2010

Re: Krksone

skroz.
krkar krkar 02:24 02.11.2010

Re: Krksone

Milost, dakle, za Novog Magistra Srbije!


Nije što me brisao i banovao nego što je na moj prvi komentar reagovao sa štabroš kosibretidamineštokaš...

Evo, tebi za ljubav obećavam da neću više ako u tekstovima koje objavljuje budem uočio imalo smisla ili imalo pismenosti (dosta je jedno).

Mada, verujem da u njemu možda leži neotkriveni talenat za nešto sasvim drugo. Možda je rođeni trombonista. Ili bi pravio sjajne tapiserije...
nova_slika_srbije nova_slika_srbije 02:26 02.11.2010

Re: Krksone

jbt ja imam fanove. dobar osećaj.
freehand freehand 02:31 02.11.2010

Re: Krksone

nova_slika_srbije
jbt ja imam fanove. dobar osećaj.


Bogami, zreo si i za neki Upravni odbor, hebeš Krkara i padeže.
krkar krkar 02:38 02.11.2010

Re: Krksone

jbt ja imam fanove. dobar osećaj.


Vidiš, Pajiću, da ne vredi braniti novošabane. Baš ništa ne kapiraju.srdjan.pajic srdjan.pajic 02:38 02.11.2010

Re: Krksone

nova_slika_srbije
jbt ja imam fanove. dobar osećaj.


Ućuti sad, dete, kad se zauzimam ovde za tvoju stvar, kod Viših Instanci na blogu . Mnogo bre olako potežeš te banove i sranja, to je čika Krki hteo da ti kaže, kapiraš? Ako n'umeš da se braniš, i staneš iza toga što si napisao, ma kako mi mislili da je besmisleno, onda nemoj ni da pišeš javno, ili da ostavljaš otvoreno za komentare. Idi, druže, svirajtrombon.krkar krkar 02:40 02.11.2010

Re: Krksone

Bogami, zreo si i za neki Upravni odbor, hebeš Krkara i padeže.srdjan.pajic srdjan.pajic 02:43 02.11.2010

Re: Krksone

krkar
Bogami, zreo si i za neki Upravni odbor, hebeš Krkara i padeže.

Hebeš Krkara?! Gde mi je ona slika sa ovcom na motoru!??!? Ne znam Krksona direktno, ali ga baš tako zamišljam. Nadam se da su deca na ovom blogu u krevetu.

krkar krkar 02:46 02.11.2010

Re: Krksone

Gde mi je ona slika sa ovcom na motoru!??!?


Ona što sam je ja tebi jednom okačio?
srdjan.pajic srdjan.pajic 02:46 02.11.2010

Re: Krksone

krkar
Gde mi je ona slika sa ovcom na motoru!??!?


Ona što sam je ja tebi jednom okačio?


Upravo ta, matori!
krkar krkar 03:20 02.11.2010

Re: Krksone

srdjan.pajic
krkar
Gde mi je ona slika sa ovcom na motoru!??!?


Ona što sam je ja tebi jednom okačio?


Upravo ta, matori!

gorran2 gorran2 03:23 02.11.2010

Re: KrksoneOk, shvatili smo da vam je bilo lepo na motoru, i da se rado sećate, ali možda bi ipak mogli da nastavite na PP? Mislim da većinu ovde ne zanima ko je od vas dvojice napred, a ko pozadi...
srdjan.pajic srdjan.pajic 03:23 02.11.2010

Re: Krksone

krkar
srdjan.pajic
krkar
Gde mi je ona slika sa ovcom na motoru!??!?


Ona što sam je ja tebi jednom okačio?


Upravo ta, matori!Da, fotografija precizno dočarava suštinu ovog bloga i složene odnose medju glavnim učesnicima .
srdjan.pajic srdjan.pajic 03:27 02.11.2010

Re: Krksone

gorran2


Ok, shvatili smo da vam je bilo lepo na motoru, i da se rado sećate, ali možda bi ipak mogli da nastavite na PP? Mislim da većinu ovde ne zanima ko je od vas dvojice napred, a ko pozadi...
Mene u stvari zanima koliko kubika ima ovo motorče?
gorran2 gorran2 03:30 02.11.2010

Re: Krksone

Mene u stvari zanima koliko kubika ima ovo motorče?

To, i jesu li se uzeli na kraju.

krkar krkar 03:34 02.11.2010

Re: Krksone

gorran2
Mene u stvari zanima koliko kubika ima ovo motorče?

To, i jesu li se uzeli na kraju.

125-150 pretpostavljam, mada može da bude i celih 250.

A ne verujem da su se uzeli, ovce kratko žive što znači da brzo stare. Što da trpi babu pored sebe, reklo bi se da je još u snazi?
draft.dodger draft.dodger 03:38 02.11.2010

Re: Krksone

Idu zajedno na brijanje...
gorran2 gorran2 03:39 02.11.2010

Re: Krksone

A ne verujem da su se uzeli, ovce kratko žive što znači da brzo stare. Što da trpi babu pored sebe, reklo bi se da je još u snazi?

Nemoj tako, u ljubavi godine nisu važne. Meni se po nekim pokazateljima čini da ih je okrutna sudbina rastavila, i da se sad druže po blogovima, puštajući jedno drugom tužne pesme:A jedne noći u decembru ovca tužno gladi vunicu svoga sina i misli na njega...
srdjan.pajic srdjan.pajic 03:43 02.11.2010

Re: Krksone

krkar
gorran2
Mene u stvari zanima koliko kubika ima ovo motorče?

To, i jesu li se uzeli na kraju.

125-150 pretpostavljam, mada može da bude i celih 250.

A ne verujem da su se uzeli, ovce kratko žive što znači da brzo stare. Što da trpi babu pored sebe, reklo bi se da je još u snazi?


Ko je u snazi, ovca ili rajder?

krkar krkar 03:45 02.11.2010

Re: Krksone

Ko je u snazi, ovca ili rajder?
Crni Pajiću, pa jasno je iz rečenice da je rajder u snazi.

Jedini razlog što ti sad ne analiziram rečenicu k'o Blogojunoši Nadobudnom je što si išao u Teslu i ostao uskraćen za suptilnija saznanja.
tripraseta92 tripraseta92 03:49 02.11.2010

Re: Krksone

gorran2 gorran2 03:51 02.11.2010

Re: Krksone

Ko je u snazi, ovca ili rajder?

U današnje vreme ne treba suditi po izgledu. Ta ovca uopšte nije ovca nego ovan-travestit, koji je upravo zaglavio svoju mušku stvar bi-radoznalom motoru u rezervoar. Ima negde i sledeća slika, na kojoj hilbilly ustima obrađuje auspuh od motora okrenut natraške, dok ovca radi na njegovoj natrćenoj pozadini. Tzv poza 699.
Ili to beše 669?
srdjan.pajic srdjan.pajic 03:52 02.11.2010

Re: Krksone

krkar
Ko je u snazi, ovca ili rajder?
Crni Pajiću, pa jasno je iz rečenice da je rajder u snazi.

Jedini razlog što ti sad ne analiziram rečenicu k'o Blogojunoši Nadobudnom je što si išao u Teslu i ostao uskraćen za suptilnija saznanja.


O ovcama? Crni Krke, u koju si ti školu išao, da mi je saznati?!??
Jasno je u rečenici, ali nije na slici. Evo, pogledaj ponovo:Pogledaj samo taj stav, uz vetar, zdravo krzno i šiške. Puna kontrola na kvačilu. Ona, on i mašina, kao jedno. Zato i pitam.

srdjan.pajic srdjan.pajic 03:54 02.11.2010

Re: Krksone

gorran2
Ko je u snazi, ovca ili rajder?

U današnje vreme ne treba suditi po izgledu. Ta ovca uopšte nije ovca nego ovan-travestit, koji je upravo zaglavio svoju mušku stvar bi-radoznalom motoru u rezervoar. Ima negde i sledeća slika, na kojoj hilbilly ustima obrađuje auspuh od motora okrenut natraške, dok ovca radi na njegovoj natrćenoj pozadini. Tzv poza 699.
Ili to beše 669?


669? Beži bre, ti, perverznjaku
gorran2 gorran2 03:55 02.11.2010

Re: Krksone

Crni Pajiću, pa jasno je iz rečenice da je rajder u snazi.

Jedini razlog što ti sad ne analiziram rečenicu k'o Blogojunoši Nadobudnom je što si išao u Teslu i ostao uskraćen za suptilnija saznanja.

Znači, Krkare, ti tako shvataš nežnost, ljubav i razumevanje? Priđeš nekome, pocepaš mu krpice teksta kojima krije stidne delove, i praćakneš mu gramatiku do balčaka?
srdjan.pajic srdjan.pajic 04:00 02.11.2010

Re: Krksone

srdjan.pajic
krkar
Ko je u snazi, ovca ili rajder?
Crni Pajiću, pa jasno je iz rečenice da je rajder u snazi.

Jedini razlog što ti sad ne analiziram rečenicu k'o Blogojunoši Nadobudnom je što si išao u Teslu i ostao uskraćen za suptilnija saznanja.


O ovcama? Crni Krke, u koju si ti školu išao, da mi je saznati?!??
Jasno je u rečenici, ali nije na slici. Evo, pogledaj ponovo:Pogledaj samo taj stav, uz vetar, zdravo krzno i šiške. Puna kontrola na kvačilu. Ona, on i mašina, kao jedno. Zato i pitam.
Podsećaju me na Princezu Dajanu i Dodika al' Šaban Fajeda, pred tunel. Lepo je pisao Nova Slika Srbije na tu temu.
krkar krkar 04:02 02.11.2010

Re: Krksone

Znači, Krkare, ti tako shvataš nežnost, ljubav i razumevanje? Priđeš nekome, pocepaš mu krpice teksta kojima krije stidne delove, i praćakneš mu gramatiku do balčaka?


Saće ve banujem obadvojicu, pretvoriste ozbiljan i principijelan blog u forum za promociju vaših prljavih elektrotehničarsko-sheepshagersko-jugokomunističkih putenih strasti!

Vunena vremena
krkar krkar 04:04 02.11.2010

Re: Krksone

Lepo je pisao Nova Slika Srbije na tu temu.


I na tu???

Je l' on možda vozio?
srdjan.pajic srdjan.pajic 04:05 02.11.2010

Re: Krksone

krkar
Znači, Krkare, ti tako shvataš nežnost, ljubav i razumevanje? Priđeš nekome, pocepaš mu krpice teksta kojima krije stidne delove, i praćakneš mu gramatiku do balčaka?


Saće ve banujem obadvojicu, pretvoriste ozbiljan i principijelan blog u forum za promociju vaših prljavih elektrotehničarsko-sheepshagersko-jugokomunističkih putenih strasti!

Vunena vremena


Kome bre ti Vatikan i Kominternu, e, idem sad na NSS-ov blog da tamo obrišem patos sa tobom (pod uslovom da me je odbanovao od prošlog puta)!.
gorran2 gorran2 04:05 02.11.2010

Re: Krksone

prljavih elektrotehničarsko-sheepshagersko-jugokomunističkih putenih strasti!

Ma kako si me samo provali da sve vreme merkam ovcu i maštam kako bih joj širio bratstvo i jedinstvo
krkar krkar 04:07 02.11.2010

Re: Krksone

Ma kako si me samo provali da sve vreme merkam ovcu i maštam kako bih joj šitio bratstvo i jedinstvo


Znam ja iz kog si kraja. Nema krava tamo
srdjan.pajic srdjan.pajic 04:11 02.11.2010

Re: Krksone

krkar
Lepo je pisao Nova Slika Srbije na tu temu.


I na tu???

Je l' on možda vozio?


Jeste, to mu je bio jedan od boljih, ili barem manje nerazumljivijih blogova. Ne znam za gramatiku, jer ni ja ne vladam najbolje istom.
gorran2 gorran2 04:13 02.11.2010

Re: Krksone

Kad si već tako vešt sa jezikom, da ti zadam jedan zadatak. Čik sastavi rečenicu od četiri glagola. Znači, bez imenica, zamenica, prideva, priloga, i svega ostalog. Samo četiri glagola.

Vreme - sad!
krkar krkar 04:22 02.11.2010

Re: Krksone

gorran2
Kad si već tako vešt sa jezikom, da ti zadam jedan zadatak. Čik sastavi rečenicu od četiri glagola. Znači, bez imenica, zamenica, prideva, priloga, i svega ostalog. Samo četiri glagola.

Vreme - sad!


Pođem, klecam, idem, zastajavam...

Pobogu Gorrane???
gorran2 gorran2 04:30 02.11.2010

Re: Krksone

Pođem, klecam, idem, zastajavam...
Pobogu Gorrane???

Zašto Chuck Norris nema svoj blog? Pokušao jednom da pokrene.
A onda mu se registrovao Krkar
mlekac mlekac 04:47 02.11.2010

Re: Krksone

krkar
Saće ve banujem obadvojicu


Krki, druze, drz se podalje od blogojunose - lose utice na tvoju pismenost...
gorran2 gorran2 05:13 02.11.2010

Re: Krksone

Pođem, klecam, idem, zastajavam...
Pobogu Gorrane???

A sećaš li se možda zagrebačkog magazina START (ne one kasnije kakaturalne kopije)?
(To je u vezi sa sledećim zadatkom)
freehand freehand 09:18 02.11.2010

Re: Krksone

praćakneš mu gramatiku

Volim ovo kreatino izražavanje u sitne sati.

Ali ok, verovatno nije lako zadržati koncentraciju gledajući ovakvo runo.
krkar krkar 09:21 02.11.2010

Re: Krksone

mlekac
krkar
Saće ve banujem obadvojicu


Krki, druze, drz se podalje od blogojunose - lose utice na tvoju pismenost...


A saće ve ti nije zasmetalo? Nadam se da nisi noćom radila dečje zadatke
freehand freehand 09:41 02.11.2010

Re: Krksone

A jedne noći u decembru ovca tužno gladi vunicu svoga sina i misli na njega...

freehand freehand 09:47 02.11.2010

Re: Krksone

krkar
gorran2
Kad si već tako vešt sa jezikom, da ti zadam jedan zadatak. Čik sastavi rečenicu od četiri glagola. Znači, bez imenica, zamenica, prideva, priloga, i svega ostalog. Samo četiri glagola.

Vreme - sad!


Pođem, klecam, idem, zastajavam...

Pobogu Gorrane???

a kako mali Ciga u istoj rečenici koristi prezent i futur?

Jedem supu pileću.
Jukie Jukie 10:10 02.11.2010

Re: Krksone

gorran2
Ta ovca uopšte nije ovca nego ovan-travestit,

Što transvestit, kad se jasno vidi da je muški ovan
vidiš kako je nabildovan
mariopan mariopan 10:19 02.11.2010

Re: Krksone


Zezam se, mislim, ok, dečko očigledno ima problema, ali ovaj tvoj muscle flexing...dodje mi ga i žao na kraju. Eto, da sam ja tebe (s pravom) banovao tamo kad si krenuo da mi mudruješ o šindri i drugim opijatima za pokrivanje krovova, ko zna šta bi sa mnom bilo...

Milost, dakle, za Novog Magistra Srbije!

Dr. Srki.

Slažem se, malo milosti molim.
Što si banovan - nisi jedini i nemoj da kukaš ovde. Imaš i ti dugme, banuj koliko hoćeš, to ti je alat da urediš svoj blog " da ti na njemu ne dolaze ovakvi" - reče jedan drugi bloger i ostade živ. Posao mu je - novinar. Pa šta ondaK hoćeš? Ovo je neki dečko, mlad i zelen, biće od njega novinar sam' tako.

A sad, kada si ovo dete sastavio sa zemljicom, čisto da te obavestim da ću od sada retko komentarisati a još ređe pisati. A bilo mi je tako lepo dok je trajalo.
arianna arianna 11:07 02.11.2010

Re: Krksone

mariopan
A sad, kada si ovo dete sastavio sa zemljicom, čisto da te obavestim da ću od sada retko komentarisati a još ređe pisati. A bilo mi je tako lepo dok je trajalo.


isto važi i za mene

nego evo jedan primer pismenosti profesora književnosti u srednjoj školi, koji zadade učenicima teme za pismeni zadatak "Slobodno vreme lakše od deteta" i "Od veštine do snage i natrag"

natasavb natasavb 11:35 02.11.2010

Re: Krksone

mlekac
krkar
Saće ve banujem obadvojicu


Krki, druze, drz se podalje od blogojunose - lose utice na tvoju pismenost...

Pravilne su obe ili obadve varijante.
Ova druga je arhaicna i uglavnom se koristi kad hoce nesto da se naglasi ili je jednostavno stvar stila.

Pogledaj u ''Srpskom jezičkom priručniku'' (Ivić,Klajn, Pešikan, Brborić, ''Beogradska knjiga'' 2004).

Svakome od nas moze neka greska da se omakne. Samo je pitanje da li ce neko da reaguje na nju ili ne.
mlekac mlekac 12:53 02.11.2010

Re: Krksone

krkar
mlekac
krkar
Saće ve banujem obadvojicu


Krki, druze, drz se podalje od blogojunose - lose utice na tvoju pismenost...


A saće ve ti nije zasmetalo? Nadam se da nisi noćom radila dečje zadatke

Jeste, al' to je lokalni govor. Ovo drugo mi je bas zasmetalo...
mlekac mlekac 12:57 02.11.2010

Re: Krksone

natasavb
mlekac
krkar
Saće ve banujem obadvojicu


Krki, druze, drz se podalje od blogojunose - lose utice na tvoju pismenost...

Pravilne su obe ili obadve varijante.
Ova druga je arhaicna i uglavnom se koristi kad hoce nesto da se naglasi ili je jednostavno stvar stila.

Pogledaj u ''Srpskom jezičkom priručniku'' (Ivić,Klajn, Pešikan, Brborić, ''Beogradska knjiga'' 2004).

Svakome od nas moze neka greska da se omakne. Samo je pitanje da li ce neko da reaguje na nju ili ne.

Nale, sta god rekao taj tvoj recnik, obadvojica je pleonazam.
Ili su oba ili su dvojica.

Sem toga, Krkar se malo sprdacio (sto b' rekle Lale), a ja sam se samo nadovezala...
natasavb natasavb 13:01 02.11.2010

Re: Krksone

Nale, sta god rekao taj tvoj recnik, obadvojica je pleonazam.
Ili su oba ili su dvojica.

Sem toga, Krkar se malo sprdacio (sto b' rekle Lale), a ja sam se samo nadovezala...

Nije. Pogledaj deo ''Pleonazmi koji to nisu''.

Bezim sad, dok Krakar nije krenuo da mi ispravlja greske u komentaru.
Dr M Dr M 13:56 02.11.2010

Re: Krksone

obadvojica je pleonazam.
Ili su oba ili su dvojica.


A ako su i oba i dvojca, onda su cetvorica..

Ako jedan od te cetvorice ode, ostane ih obatri..
freehand freehand 14:03 02.11.2010

Re: Krksone

sta god rekao taj tvoj recnik

Viđu čuda, rečnik koji govori!
A proslavljeni pokojni oktopod je mogao samo krakom da pokaže i svi se zgranjavali i obeznanjivali koliko je pametan i sposoban!


Mlekac, ti si moj omiljeni jezikolog, baš zato što ne robuješ formama kao onaj uštogljenko Krkar!
jacHa. jacHa. 14:10 02.11.2010

Re: Krksone

obatri..

što je već šestorica
freehand freehand 15:29 02.11.2010

Re: Krksone

gorran2
Kad si već tako vešt sa jezikom, da ti zadam jedan zadatak. Čik sastavi rečenicu od četiri glagola. Znači, bez imenica, zamenica, prideva, priloga, i svega ostalog. Samo četiri glagola.

Vreme - sad!

Aj' ti četiri prideva?
krkar krkar 23:04 02.11.2010

Re: Krksone

A sećaš li se možda zagrebačkog magazina START (ne one kasnije kakaturalne kopije)?


Sećam, sećam.


(To je u vezi sa sledećim zadatkom)


To sam ja na nekom tajnom konkursu? Za agenta 007? Za kilo čokolade???
gorran2 gorran2 23:16 02.11.2010

Re: Krksone

To sam ja na nekom tajnom konkursu? Za agenta 007? Za kilo čokolade???

Za zvanje internacionalnog seronje sa crnim pojasom, treći dan. Za titulu Viteza od Zlatnog Šupka sa Hrastovim Lišćem (mada je, ruku na dupe, kestenovo bolje za brisanje).
krkar krkar 23:41 02.11.2010

Re: Krksone

Za zvanje internacionalnog seronje sa crnim pojasom, treći dan. Za titulu Viteza od Šupka sa Hrastovim Lišćem ()mada je kestenovo bolje za brisanje.


Vi komunjare baš ne možete bez ordenja i zasluga!


gorran2 gorran2 00:09 03.11.2010

Re: Krksone

srdjan.pajic srdjan.pajic 08:41 03.11.2010

Re: Krksone

gorran2


57 replika?! Au!
thebee269 thebee269 11:28 03.11.2010

Re: Krksone

, i jesu li se uzeli na kraju.


iz ovog mos se rodi... samo nova_slika_srbije
blogovatelj blogovatelj 06:40 05.11.2010

Re: Krksone

Ućuti sad, dete, kad se zauzimam ovde za tvoju stvar, kod Viših Instanci na blogu . Mnogo bre olako potežeš te banove i sranja, to je čika Krki hteo da ti kaže, kapiraš? Ako n'umeš da se braniš, i staneš iza toga što si napisao, ma kako mi mislili da je besmisleno, onda nemoj ni da pišeš javno, ili da ostavljaš otvoreno za komentare. Idi, druže, svirajtrombon.


Ja stalno ovde ponavljam da ima podosta blogera koji bi morali da se prebace ili na poljoprivredu ili da idu u proizvodnju, jer ovaj posao ipak zahteva neki nivo pismenosti.
A da pohvalim blogera NSS i kazem da mene nije banovao, mada sam pocesto kritican i prekritican prema njemu.
Za razliku od onog zeke iz Novog Sada, koji je uspeo da skupi cetiri komentara na blogu, a od toga je obrisao dva. Krkarov komentar i moj komentar na Krkarov komentar. Izgleda da smo mu opasno remetili koncepciju bloga!
Pa se setih genijalne misli Dr Wu-a da pametan covek nema sta da trazi kod zeke na blogu!

Praznoglavosti leka nema...
bauer. bauer. 02:22 02.11.2010

...

Pevac ili krelac, biće dobra supa...

srdjan.pajic srdjan.pajic 02:54 02.11.2010

Re: ...

bauer.
Pevac ili krelac, biće dobra supa...Jesi glas'o, Komšo? Kako ide Demokratama kod tebe u pustinji?


bauer. bauer. 03:01 02.11.2010

Re: ...

Sutra glasam. Ništa se još ne zna, videćemo. Na momente sam pomišljao i ja da glasam za radikalnu desnicu, kao naš domaćin, Krkan, ne bi li ove ovde naučio pameti i pokazalo im da sam nezadovoljan njihovim učinkom, ali, mislim da će razum kod mene, ipak, preovladati.

PS! Izvinjavam se ako sam preterao sa zarezima,,,
srdjan.pajic srdjan.pajic 03:05 02.11.2010

Re: ...

bauer.
Sutra glasam. Ništa se još ne zna, videćemo. Na momente sam pomišljao i ja da glasam za radikalnu desnicu, kao naš domaćin, Krkan, ne bi li ove ovde naučio pameti i pokazalo im da sam nezadovoljan njihovim učinkom, ali, mislim da će razum kod mene, ipak, preovladati.

PS! Izvinjavam se ako sam preterao sa zarezima,,,


E, jebao si čvorka sa zarezima, vidiš da su odvezali ovog Zmaja od Krkara na blogu, Novu Princezu Srbije je već silovao pa pojeo. I ja proveram dvaput svaku reč koju napišem, i brojim zareze, jer je život dragocen. (nadam se da ovo ne čita Albicila, izvinjavam se i njemu i čvorcima).
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 03:08 02.11.2010

Re: ...

vidiš da su odvezali ovog Zmaja od Krkara na blogu

Krkar je terminator...
srdjan.pajic srdjan.pajic 03:16 02.11.2010

Re: ...

Drago Kovacevic
vidiš da su odvezali ovog Zmaja od Krkara na blogu

Krkar je terminator...


Jeste, ali i ovaj mali je tvrd orah, vidiš sa kakvim je visprenim komentarima uzvratio, jedva sam odbranio Krkara od njega. Doduše, i mi smo morali da mu pridržimo lopovske merdevine i da malo sapletemo Eliminatora, ali ok, sve je to fer plej.
tripraseta92 tripraseta92 03:16 02.11.2010

Re: pravilo/pravila...

Drago Kovacevic

Krkar je terminator...srdjan.pajic srdjan.pajic 03:18 02.11.2010

Re: pravilo/pravila...

tripraseta92
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 03:21 02.11.2010

Re: ...

este, ali i ovaj mali je tvrd orah, vidiš sa kakvim je visprenim komentarima uzvratio, jedva sam odbranio Krkara od njega. Doduše, i mi smo morali da mu pridržimo lopovske merdevine i da malo sapletemo Eliminatora, ali ok, sve je to fer plej.

Naljutio ga je, bože sačuvaj...
koksy koksy 09:03 02.11.2010

Re: ...

Krkar je terminator...


Ouu, ko nam se to javlja?

p.s. Za neupućene, Kovačević mi je sinoć, bez obrazloženja, zakatančio pristup na njegov blog.
antioksidant antioksidant 09:09 02.11.2010

Re: ...

nadam se da ovo ne čita Albicila, izvinjavam se i njemu i čvorcima

blogovatelj blogovatelj 06:48 05.11.2010

Re: ...

nadam se da ovo ne čita Albicila, izvinjavam se i njemu i čvorcima


Drago Kovacevic Drago Kovacevic 02:27 02.11.2010

Čemu ovaj linč..

Nema teksta pisanog iz "prve" da se ovako ne bi mogao isecirati...
Nego, kopka me šta su motivi...
I čemu ona fotografija radikalskog grafita...zar je dotle došlo..
krkar krkar 02:34 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

Nema teksta pisanog iz "prve" da se ovako ne bi mogao isecirati...


Šta znači tekst pisan iz prve?

Neko ko nikad nije pisao pa dobio blogersku opciju ili neko ko je takav majstor da može iz glave, bez pripreme i podsetnika, da ceo sat govori na zadatu temu. Kao recimo pokojni Pavle Zorić kad je uz 2 minuta najave održao javnu prezentaciju najnovijeg Ćosićevog romana negde 50-ih godina pred prepunim Domom sindikata (možda je čak išao i direktan prenos na Radio-Beogradu, nisam siguran?

Motiv je reakcija Nadubudnog Blogomladca na prvu, sasvim dobronamernu, reakciju sa moje strane. pa onda na drugu, kurčenjem i banovanjem.

Pa evo mu kad je svu mudrost belog sveta popio. Oš se igraš sa većima od sebe - mora i neka ćuška da se popije.

Najiskrenije, ni najmanje mu (kod mene) nije pomogao pretenciozan nick. Mis'm dosta mi je što imam jednog nadobudnog uobraženog junošu za ministra spoljnih poslova...
nova_slika_srbije nova_slika_srbije 02:39 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

ovde ima i ludih. jbt.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana