Astrologija| Energetika| In memoriam| Lingvistika| Životinjski svet

Još malo o nepismenosti (A bit of illiteracy)

krkar RSS / 02.11.2010. u 01:55

 ikvitlg7.jpg

Opet je Mladi Genije Posve Skromnog Nicka, inače, kako sam kaže, magistar novinarstva, postirao jedan (uobičajeno) nepismen blog o temi samo njemu znanoj i jasnoj. Kad bismo shvatili koja je tema možda bi se javio neko iz te struke da proceni suštinu; ovako, ja sam se bavio samo formom - koju odlikuje strašna, bolna,  nepismenost.

Ali pošto mi je Magistrirani Nadobudni Blogomladac na svom blogu obrisao komentar, moram da ga ponovim ovde dok mi je još otvoren na drugom ekranu i dok mi je jednostavno da lupim jedan copy/paste (sec-lep).

DakleM, eve ga obrisani komentar:

............

krkar 00:55 02.11.2010

Re: Mađarica

nova_slika_srbije
baš šteta što niste u prilici da ocenjujete.

Ko kaže?


Čovekov identitet, način života i individualne osobine vidne su na odeći koju nosi

Nepoznavanje slaganja po rodu, broju i padežu:

- identitet (imenica muškog roda)
- način života (m)
- individualne osobine (ženski rod)

vidnE su (ž)

U srpskom jeziku jedino je pravilno ... vidljivi su. (vidni je nepravilno. Iako bi vidljivi su bilo gramatički pravilno, stilski je jako loše. Bolje bi bilo očituju se na odeći koju nosi, vide se iz odeće koju nosi...

Koji god oblik da se upotrebi - slaganje u rodu i broju u srpskom jeziku je obavezno. I neizbežno. Već u šestom razredu a i dosta ranije.


Kako se menjaju njegova interesovanja, unutarnja opredeljenja i načini sistema vrednovanja, tako se menja i odeća koju nosi.

Nepismeno do bola, usled nepoznavanja najosnovnije gramatike: subjekat - predikat - objekat.

ŠTA je subjekat u prvoj rečenici? Čovek ili njegov identitet, način života i osobine?

E, vidiš, nije čovek kako se tebi čini u tvom blaženom ali arogantnom neznanju. Nego osobine. Osobine su subjekat u prvoj rečenici.

A u drugoj rečenici subjekat je čovek.

Osim što je stilski konfuzno, što je odlika loših i netalentovanih pisaca, takvo mešanje vuče te u sledeću grešku - jer ne poznaješ osnovnu gramatiku.

Dakle, subbjekat u prvoj i drugoj rečenici nije isti. Zato odnosna zamenica u drugoj rečenici ne obuhvata i subjekat prve rečenice.

Već ovde je kod ozbiljnog profesora sedi, 1.


Čovek koji živi u savremenom svetu osuđen je na modu bez obzira na njegovo obrazovanje, poreklo ili novčano stanje.

Čije obrazovanje, poreklo...? Čovekovo ili obrazovanje, poreklo... savremenog sveta?

Hteo si da bude čovekovo ali nisi umeo to da izraziš jer ne poznaješ takođe osnovno pravilo da se u tom slučaju koristi svoj. Ovako kako je napisano, obrazovanje, poreklo... odnose se na savremeni svet a ne na čoveka.


Epohe kroz koje je čovečanstvo prolazilo uticalo je na modu ali moda nije uticala na njih

Opet početničke greške. Epohe ... uticalo.

Epohe - ženski rod, množina
uticalo je - srednji rod, jednina

Pogrešio si I rod I broj. Moglo je i gore - ali teško. Komisija lingvsta mučila bi se da napiše nepismeniju rečenicu.

Treba

Epohe SU uticalE...

Iako je ona deo svakodnevnice i veoma dobra zamena za anksiolitike i antipsihotike moda nije ništa više od toga.


Još jedna stilski katastrofalna rečenica - ali na to smo već navikli. Subjekat je zakopan jako duboko u rečenicu što kod dobrog pisca uopšte nije problem, znalcu i takva rečenica može da teče, mora, doduše da se nasloni na stilski urednu prethodnu rečenicu. Tvoja ubija, kao da gutaš kaldrmu.

svakodnevnica

Iako neki od (starijih) rečnika dopuštaju dublet svakodnevica/svakodnevNica, praksa i lingvisti jedinstveni su da je svakodnevica bolji ili čak i jedini pravilan oblik.

I na kraju, gramatika zahteva zarez posle onog nesrećnog nepismenog uvoda/umetka: ... i antipshihotike ZAREZ moda.... Mora tako. Piše u knjigama, Koje nije loše čitati.

Već si pao na popravni, u šestom osnovne. Da se ne mučimo sa ostatkom teksta pre junskog roka?
 
............
 
Za svaki slučaj, da ne nestane ceo blog (ne bi bilo prvi put) evo i celog premudrog i prepismenog teksta, prvo na srpskom:
 
.....
 

Čovekov identitet, način života i individualne osobine vidne su na odeći koju nosi. Kako se menjaju njegova  interesovanja, unutarnja opredeljenja i načini sistema vrednovanja, tako se menja i odeća koju nosi. Čovek koji živi u savremenom svetu osuđen je na modu bez obzira na njegovo obrazovanje, poreklo ili novčano stanje. Epohe kroz koje je čovečanstvo prolazilo uticalo je na modu ali moda nije uticala na njih. Iako je ona deo svakodnevnice i veoma dobra zamena za anksiolitike i antipsihotike moda nije ništa više od toga. Ona je strast, način života ili ako hoćete – fenomen,  ali nikako nije umetnost.

     Pre svega ovoga moda je prevara. Dozvoljava čoveku da bude ono što nije. Da svojom odećom prikrije sebe, da postane neko ko se u suštini veoma razlikuje od njega samoga. Da li to pomaže čoveku da se oseća bolje? Da. Iz tog razloga smatram da moda ima anksiolitičko dejstvo  ali ostavlja iste posledice na telo i dušu kao i hemijski anksiolitici. U Americi se moda pripisuje pacijentima kao terapija.

     Baš kao i u viktorijanskom dobu, moda je i danas povezana sa otmenošću odnosno vurganošću u zavisnosti od  pojedinca. Dakle osobine mode se nisu promenile i to je dobro.  Promenio se samo sistem dresure čoveka. Danas to rade masovni mediji a nekada su to radile kraljice. Dakle, mediji diktiraju modne trendove i svrstavaju modu tamo gde joj nije mesto.

     U Srbiji.

     Ne treba da začudi to što ovde moda nema moć kao u Italiji jer naprosto u Srbiji niko nema moć, već to što se moda ovde dovodi u vezu sa romantizmom, autorskom teorijom, umetnošću za koju se treba roditi jer samo onaj ko se rodi da bude modni kreator stvarno to i jednoga dana postane.

     Da je tako, Beogradska nedelja mode bi trajala sat vremena i na njoj bi svoje kreacije izlagalo samo dva kreatora. Sasvim su mi jasni upornost i entuzijazam osnivača i organizatora da ovoj manifestaciji daju karakter važnog događaja. To i jeste cilj koji su oni ostvarili u subkulturi kojoj pripadaju i oni i njihovi posetioci. Međutim, nije mi jasno njihovo neznanje. Da li oni stvarno misle da je Beogradska nedelja mode simbol glavnog grada Srbije, da su kreatori koji na njoj izlažu bogom dani umetnici, proroci koji mogu da predvide trendove dve godine unapred, da je sve to u funkciji nekog zadovoljstva i zadovoljavanja multikompleksa.    

     Sve bi to bilo veoma neprimetno kada u Srbiji ne bi postojala malobrojna lica od ranije poznata gledaocima, koja neprekidno sebe stavljaju u funkciju modnih kritičara. Lica poznata po ekranskoj nekulturi i estetskoj depresiji, rasejani i nezadovoljni svojim položajem u oblasti u kojima deluju, odlučuju se da sebe proglase vrsnim modnim poznavaocima i kritičarima koji objašnjavanju narodu šta se prikazuje na programu.  Sve to što su oni videli je neopisivo lepo, jedinstveno, kvalitetno, magijski sašiveno, nosivo i danju i noću. Oni veruju u sve to što govore i pokušavaju da ubede gledaoce za koje misle da su neupućeni i neobrazovani, jer samo takvi gledaju danas televiziju, da je to što oni govore ispravno i da je Srbija ustvari zemlja panevropske mode.

     Kada u jednoj sredini moda postane umetnost a umetnost roba to je poslednji znak da je to društvo u ozbiljnoj krizi, da je ugrožena njegova tradicija, kultura i sistem vrednjovanja sveta u kome živimo. Takvom društvu postaje teško da sačuva svoj jezik, svoje naučnike, prave umetnike, talentovane mlade ljude i još teže da spreči kulturološki hod po margini. 

.....

 nepismen.gif&t=1

a onda i na Google engleskom (gungleskom?):

.....

 

Man's identity, lifestyle and individual features are visible on the clothes she wears. How to change his interests, preferences and ways of internal evaluation system, so does the clothing she wears. A man who lives in the modern world has been sentenced to fashion regardless of his education, background or cash position. Epoch through which humanity is passing had an impact on fashion, but fashion did not affect them. Although it is part of everyday life and a very good substitute for anxiolytics and antipsychotics fashion is nothing more than that. It is a passion, a way of life or if you like - a phenomenon, but not the art.

     First of all this fashion is a fraud. Allows a man to be what is not. To cover up his clothes himself, to become someone who is in fact very different from himself. Does it help a man to feel better? Yes. For this reason I believe that fashion has anxiolytic properties, but leaves the same effect on the body and soul as well as chemical anxiolytics. In America, the mode is attributed to patients as a therapy.

     Just as in Victorian times, fashion is still associated with the refinement and vurganošću depending on the individual. So the model properties have not changed and that is good. Changed only man dog training system. Today they do the mass media and other times they did the Queen. So, the media dictate fashion trends and fall fashion where it is not the place.

     In Serbia.

     We should not surprised that fashion has the power here as in Italy, simply because no one in Serbia has no power, but that fashion is here associated with romanticism, auteur theory, art for which to be born, because only those who are born to be fashion designer really is and one day become.

     So, Belgrade Fashion Week would last an hour and it would be their creations exhibited only two makers. We are quite clear commitment and enthusiasm of the founders and organizers of this event to give the character an important event. That is the goal that they achieve the subculture to which they belong and they and their visitors. However, I do not understand their ignorance. Do they really think that the Belgrade Fashion Week symbol of the Serbian capital, to the designers who exhibited at her God-given artists, prophets who can predict trends two years in advance, it was all a function of some pleasure and satisfaction multikompleksa.

     All this would be very quietly when in Serbia, there would be few in number of persons previously known to viewers, who continually put themselves in the position of fashion critic. Persons known for a lack of culture and aesthetic ScreenTip depressed, distracted and dissatisfied with their position in the area where they operate, they decide to declare themselves excellent fashion connoisseurs and critics to explain people what is shown on the program. All that they saw the indescribably beautiful, unique, high quality, magic sewn, wearable day and night. They believe in everything they say and try to convince viewers that they think are ignorant and uneducated, because only such watch television today, that what they speak correctly and that Serbia was in fact the country pan-European fashion.

     When a community becomes a fashion and art goods art is the latest sign that this company is in serious crisis that threatened its tradition, culture and system vrednjovanja world in which we live. Such a society, it becomes difficult to preserve their language, their scholars, the true artists, talented young people and even harder to prevent cultural walk on the margin.

NepisMen.jpg&t=1 

fotografija koju sam uklonio na zahtev moderacije (autorska prava)Komentari (290)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

draft.dodger draft.dodger 02:41 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

krkar

Najiskrenije, ni najmanje mu (kod mene) nije pomogao pretenciozan nick.


BOZA PRETENCIOZA...
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 02:50 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

Motiv je reakcija Nadubudnog Blogomladca na prvu, sasvim dobronamernu, reakciju sa moje strane. pa onda na drugu, kurčenjem i banovanjem.

Motiv sada znam...ali Krkar, iskreno, tvoja reakcija je za moj ukus - sujetna...
Iz "prve"...hoću kazati kad se ne pripremi tekst nego piše direktno.
Ja, recimo, tako pišem na blogu. I kad naknadno čitam šta sam napisao, nađem u svakom tekstu bar dvadesetak mesta koja su za popravku...
E, sad..Podelio si momku šamare, ali ne verujem da je svet zbog toga išta bolji...To je tzv. "prekomerna upotreba sile"...

gorran2 gorran2 02:55 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

Šta znači tekst pisan iz prve?

Ne razumeš ti muke stvaralačke. To je ono kad te spopadne misao, a nije ti medijum pri ruci. Pa kad ono počne da kulja, a ti hvataš u lavor, u novine, u masni papir od salame, samo da se sadržaj ne raspe nepovratno...
srdjan.pajic srdjan.pajic 03:02 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

Drago Kovacevic

E, sad..Podelio si momku šamare, ali ne verujem da je svet zbog toga išta bolji...To je tzv. "prekomerna upotreba sile"...Neka, neka, dobro je to, tako se postaje čovek na blogu! Dobiješ malo po nosu, otcmizdriš svoje, i sutra u nove radne pobede. Ja sad očekujem kontrablog NSS-a, na temu "Kako me je juče Krkar naguzio, a ja mu danas uzvratio".
mlekac mlekac 04:50 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

Drago Kovacevic

E, sad..Podelio si momku šamare, ali ne verujem da je svet zbog toga išta bolji...To je tzv. "prekomerna upotreba sile"...


Drago, da se ne lazemo, ovo nije prvi put da mu je blogojunosa nagazio na zulj. Stoga - samo opusteno...
kamichak92 kamichak92 07:20 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

krkar

Motiv je reakcija Nadubudnog Blogomladca na prvu, sasvim dobronamernu, reakciju sa moje strane. pa onda na drugu, kurčenjem i banovanjem.


kako je sujeta odvratna stvar.
predatortz predatortz 09:06 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..


Pa evo mu kad je svu mudrost belog sveta popio. Oš se igraš sa većima od sebe - mora i neka ćuška da se popije.


Pismenijim da, većim... A sujeta je, očigledno, obostrana.
freehand freehand 09:55 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

kako je sujeta odvratna stvar.

Biblija kaže - taština.

Mada, lično preferiram svastikinu.
Jukie Jukie 10:21 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

mlekac

Drago KovacevicE, sad..Podelio si momku šamare, ali ne verujem da je svet zbog toga išta bolji...To je tzv. "prekomerna upotreba sile"...
Drago, da se ne lazemo, ovo nije prvi put da mu je blogojunosa nagazio na zulj. Stoga - samo opusteno...

Prvo mora da se proveri šta mu piše u iopu
LemonPie LemonPie 11:19 02.11.2010

Lepo reče Duško Radović

Problem nisu oni koji ne vole da čitaju, već oni koji vole da pišu. Lakše je nekoga navići da čita, nego odvići da piše
freehand freehand 12:43 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

Drago Kovačević

Ja, recimo, tako pišem na blogu. I kad naknadno čitam šta sam napisao, nađem u svakom tekstu bar dvadesetak mesta koja su za popravku...

Ima i za krštenje, Drago, ima i za krštenje.
Levom i desnom.
silver bullet silver bullet 13:08 02.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

kako je sujeta odvratna stvar.


Vanity, definitely my favorite sin.
[url=http://www.youtube.com/watch?v=qGXvj2BjZLA][/url]
Jelica Greganović Jelica Greganović 10:24 03.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

Nema teksta pisanog iz "prve" da se ovako ne bi mogao isecirati...

Itekako ima. Naročito kada ih pišu oni kojima je profesija pisanje, recimo novinari. Obaška magistri novinarstva. Za početak, zamisli redakciju koja čeka svog magistra novinarstva da joj iz šesnaestog puta pošalje izveštaj koji neće naterati lektora da se obesi, a čitaoca da se satima batrga u trosmislenosti sadržaja izazvanoj nepismenošću autora.
Naravno da nema teksta koji nije pisao lektor, a koji se ne bi od strane lektora dao popraviti. Samo, to nije tema ovog posta na nesreću noveslikesrbije. U njegovim postovima elementarno nepoznavanje gramatike prosto vređa profesiju kojom se isti diči, pre svega dovođenjem sadržaja pod znak pitanja.
Potpuno razumem krkara. Novaslikasrbije cveta nadobudnošću bez alibija, počevši od pretencioznog nika, uz prateći bezobrazluk kojim pokušava da zaštiti svoje nepismene postove.
Jelica Greganović Jelica Greganović 10:25 03.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

ovde ima i ludih. jbt.

Konačno i malo samokritike.
Jelica Greganović Jelica Greganović 10:31 03.11.2010

Re: Čemu ovaj linč..

Biblija kaže - taština.


Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
Na žalost novaslikasrbije nije Velizar, neće mu ni to pomoći.
loader loader 02:28 02.11.2010

Jednostavno ...
Ko misli,
taj i greši ...

Jelica Greganović Jelica Greganović 11:01 03.11.2010

Re: Jednostavno ...

Ko misli,
taj i greši ...

A zamisli koliko tek greši onaj ko ne misli.
gorran2 gorran2 02:31 02.11.2010

Cenim da se iza nicka

nova_slika_srbije krije NJKV prestolonaslednik lično. Ili on, ili onaj momak iz monitora sa čudnim imenom Google Translate.

Nije mi poznata treća osoba na svetu koja bi mogla imati ovako osebujan stil.
loader loader 02:36 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

Nije mi poznata treća osoba na svetu koja bi mogla imati ovako osebujan stil.

tripraseta92 tripraseta92 04:42 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

gorran2
nova_slika_srbije krije NJKV prestolonaslednik lično. Ili on, ili onaj momak iz monitora sa čudnim imenom Google Translate.

Nije mi poznata treća osoba na svetu koja bi mogla imati ovako osebujan stil.


gorran2 gorran2 04:46 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

tripraseta92

Je li ti možda poznat onaj stari vic o Miki Špiljku kao poligloti?
tripraseta92 tripraseta92 04:50 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

gorran2
tripraseta92

Je li tomožda poznat onaj stari vic o Miki Špiljku kao poligloti?

ne. pričaj
gorran2 gorran2 05:04 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

Bio drug Špiljak jednom sindikalni funkcioner. A o školi kao ustanovi je inače inače imao vrlo visoko mšljenje, samo - sa bezbrdne distance.
Daleko joj lepa zbornica.
Medžutim, u opisu posla saveznog sindikalnog lidera, bila je i međunarodna saradnja. Pa je drug Mika (siromah) morao da putuje u Francusku.
I sve bilo lepo, super. Ma savršeno. Nego, poželeo drug Špiljak da napravi jedan onako lep gest, da šarmira domaćine. Pa pita svoje prevodioce, a kako se na fransuskom kaže "do viđenja". Ovi mu objašnjavali, pokušavali, džaba. Ne ulazi u glavu. A i kad uđe, za čas ispadne. Ispašće blam, a drug Špiljak insistira.
Pa na kraju nađu spasonosno rešenje - puškicu. Zakačiće ceduljicu na džep od sakoa. Drug Mika će krenuti u avion, i onda se na stepenicama okrenuti, nonšalantno zaviriti pod sako, i, na perfektnom fransuckom, uzviknuti: OREVUAR!
Rečeno - učinjeno. Krene drug Mika na aerodrom, za njim domaćini, svečani ispraćaj, sve super. Krene Mika uza stepenice, i, kao spontano, ponet osećanjima, okrene se, zaviri pod sako, i slavodobitno uzvikne:

VARTEEKS!

Hebiga, pogrešna strana sakoa...
tripraseta92 tripraseta92 05:35 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

gorran2

VARTEEKS!

Hebiga, pogrešna strana sakoa...

dolče&banana by BT
kamichak92 kamichak92 07:26 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

gorran2
nova_slika_srbije krije NJKV prestolonaslednik lično. Ili on, ili onaj momak iz monitora sa čudnim imenom Google Translate.

Nije mi poznata treća osoba na svetu koja bi mogla imati ovako osebujan stil.


ali je pack rape na blogu dobro poznata stvar,
samo sto su se za tu vrstu zabave u drevna vremena birale zrtve
koje su u stanju da se brane
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 07:59 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

ali je pack rape na blogu dobro poznata stvar,
samo sto su se za tu vrstu zabave u drevna vremena birale zrtve
koje su u stanju da se brane

baš tako.
(trol: za kamichak cvetić koji se mršti. :)))

ps.
krkar,
ajd ne budi cava, nego ispravljaj svaki tekst koji se objavi na blogu. ne mora ovako detaljno. zadrži se, hmhmhmhm, recimo, na:
ne umem, ne znajući, izvinuo, itekakav;
(mada je moj favorit: sumlja);
kako bih ti rekla - baš osnova za šesti razred.

i samo pitanjce (al' za ozbiljno):
šta misliš - da li je bolje da iza onih antipsihotika ide tačka zarez?
jaksa scekic jaksa scekic 08:32 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

da se vise ne brukam izbrisao sam komentar
cult cult 08:42 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

BTW kad sam vec tu, magistar novinarstva, mora da je zavrsena neka od cuvenih novinarskih skola - kurseva ala "Kako postati novinar i savladati couching" za pola sata u kuhinji Sanje Marinkovic, ili one sto vodi Glupitnik a magistriralo se odlaskom na salter poste i uplatom na ziro racun fakulteta.
Hm, mora da radi ili na Javnom servisu ili pise po nekim obskurnim magazinima tipa...., moram da vidim ko se potpisuje kao magistar.
Ili je mozda Glodur neke novine pa Krkaru odbio text kao nepismen


Jbt, Jakša, gramatički si "nadmašio" onog mališana u ovom kratkom pisanom pasažu. Ako takneš Krkarovu sujetu ever, ever, cenim da će sejvovati ovaj komentar, pa te čerečiti.
Al što se suštine tiče, slažem se za onu iz Glupitnika. Meni i sam pogled na nju odmah izazove neki potmuli bes.
krkar krkar 09:07 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

Jbt, Jakša, gramatički si "nadmašio" onog mališana u ovom kratkom pisanom pasažu. Ako takneš Krkarovu sujetu ever, ever, cenim da će sejvovati ovaj komentar, pa te čerečiti.
Al što se suštine tiče, slažem se za onu iz Glupitnika. Meni i sam pogled na nju odmah izazove neki potmuli bes.


Ja sam, moliću lepo, selektivni drkaxhija. Tamo gde ima suštine ne moram da se bavim formom. Tako da jakša može slobodno da bude nepismen bez posledica, bar što se mene tiče.
krkar krkar 09:13 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

BTW kad sam vec tu, magistar novinarstva, mora da je zavrsena neka od cuvenih novinarskih skola - kurseva ala "Kako postati novinar i savladati couching" za pola sata u kuhinji Sanje Marinkovic, ili one sto vodi Glupitnik a magistriralo se odlaskom na salter poste i uplatom na ziro racun fakulteta.


Da, to su oni čuveni kursevi od nedelju dana na bivšim Narodnim i Radničkim Univerzitetima:
- naučite engleski i izlečite rak,
- kurs polaganja mozaika na konverzacionom švedskom (srednji III),
- modeli reinžinjeringa proizvodnje magle sa posebnim osvrtom na nadobudne blogere (MASTER)
- primenjena astrologija za plastične hirurge (doktorske)
krkar krkar 09:19 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka


i samo pitanjce (al' za ozbiljno):
šta misliš - da li je bolje da iza onih antipsihotika ide tačka zarez?


Ne, mislim da tačkazarez ne može nikako jer je prva zavisna rečenica nepotpuna misao.

Da se razumemo, ovakvom mišljenju interpunkcija nikako ne može da pomogne.
mlekac mlekac 09:26 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

kamichak92
gorran2
nova_slika_srbije krije NJKV prestolonaslednik lično. Ili on, ili onaj momak iz monitora sa čudnim imenom Google Translate.

Nije mi poznata treća osoba na svetu koja bi mogla imati ovako osebujan stil.


ali je pack rape na blogu dobro poznata stvar,
samo sto su se za tu vrstu zabave u drevna vremena birale zrtve
koje su u stanju da se brane


Kamichak - kao prvo, na srpskom se kaze "redaljka", cisto da ne bude zabune. A kao drugo - ko nece da igra nek se ne 'vata u kolo.

Svi mi koji pisemo ovde moramo biti spremni da ce uvek postojati ljudi koji misle drugacije od nas, kao sto postoje i u zivotu.

snezana mihajlovic snezana mihajlovic 09:58 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

u pravu si za interpunkciju.
moja greška - pročitala sam samo deo rečenice. dakle tačkazareznemre.

ali,
iako razumem da mišljenje teško može da se zakrpi interpunkcijom,
ne razumem da se mišljenju interpunkcijom suprotstavljamo,
sem,
ukoliko cilj nije nešto drugo.
mariopan mariopan 10:43 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

Tako da jakša može slobodno da bude nepismen bez posledica, bar što se mene tiče.

Jel mogu i ja?
( ' ) ovaj zarez stavi gde oćeš.
jaksa scekic jaksa scekic 10:58 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

Priznajem da mi gramatika u textovima nija jaca strana
buba_truba buba_truba 11:37 02.11.2010

Čerečenje se ovo zove


mlekac
kamichak92
ali je pack rape na blogu dobro poznata stvar,
samo sto su se za tu vrstu zabave u drevna vremena birale zrtve
koje su u stanju da se brane


Kamichak - kao prvo, na srpskom se kaze "redaljka", cisto da ne bude zabune. A kao drugo - ko nece da igra nek se ne 'vata u kolo.


Ima i ona srpska reč (valjda ostala od Turaka) - čerečenje - čini mi se prikladnija za ovu priliku.

Svi mi koji pisemo ovde moramo biti spremni da ce uvek postojati ljudi koji misle drugacije od nas, kao sto postoje i u zivotu.

Da, kao i u životu... recimo ja, nemam razumevanja ni simpatija za propuštanje kroz "toplog zeca", naprotiv - odvratno mi je to kolektivno pokazivanje "drugačijeg", šta god da je predmet tog drugačijeg.
Obaška, kad je ovako selektivno kako to radi krkar (i pridruženi). Eto, njegov prijatelj Jakša "ima pravo" da bude nepismen, neće ga krkar čerečiti - da ne pominjem koliko ih je na ovom blogu sumLJive pismenosti.

E, to ovde bode oči, mlekac. A bogami i tvoje (meni bar) razumevanje za ovo, zovi ga kako ti drago.

@ kamichak:
mlekac mlekac 13:06 02.11.2010

Re: Čerečenje se ovo zove

buba_truba


Ima i ona srpska reč (valjda ostala od Turaka) - čerečenje - čini mi se prikladnija za ovu priliku.

Svi mi koji pisemo ovde moramo biti spremni da ce uvek postojati ljudi koji misle drugacije od nas, kao sto postoje i u zivotu.

Da, kao i u životu... recimo ja, nemam razumevanja ni simpatija za propuštanje kroz "toplog zeca", naprotiv - odvratno mi je to kolektivno pokazivanje "drugačijeg", šta god da je predmet tog drugačijeg.
Obaška, kad je ovako selektivno kako to radi krkar (i pridruženi). Eto, njegov prijatelj Jakša "ima pravo" da bude nepismen, neće ga krkar čerečiti - da ne pominjem koliko ih je na ovom blogu sumLJive pismenosti.

E, to ovde bode oči, mlekac. A bogami i tvoje (meni bar) razumevanje za ovo, zovi ga kako ti drago.

@ kamichak:


Znas, ponekad se desi da si predmet prozivke, a ponekad uhvatis sebe da si medju onima koji dizu hajku...

Nista u zivotu (pa ni na blogu) nije crno-belo.

Zato se i trudim da imam razumevanja za sve varijante.

To ne znaci da se nekoga opravdavam. Samo pokusavam da shvatim zasto neko cini ono sto cini...
buba_truba buba_truba 13:15 02.11.2010

Re: Čerečenje se ovo zove

mlekac
To ne znaci da se nekoga opravdavam...

Menjaj ovo pod hitno! Ne bi' se ja opuštala, kako da znaš dal' će krkiju da se okrene, pokrene, nakrene...

Hvala ti na odgovoru.
mlekac mlekac 13:27 02.11.2010

Re: Čerečenje se ovo zove

buba_truba
mlekac
To ne znaci da se nekoga opravdavam...

Menjaj ovo pod hitno! Ne bi' se ja opuštala, kako da znaš dal' će krkiju da se okrene, pokrene, nakrene...

Hvala ti na odgovoru.


Neka ga.
Sto rek'o Drago - tako to ide kad se kucka "iz prve".

Imas oko sokolovo!
gorran2 gorran2 13:48 02.11.2010

Re: Čerečenje se ovo zove

buba_truba

mlekac
kamichak92
ali je pack rape na blogu dobro poznata stvar,
samo sto su se za tu vrstu zabave u drevna vremena birale zrtve
koje su u stanju da se brane


Kamichak - kao prvo, na srpskom se kaze "redaljka", cisto da ne bude zabune. A kao drugo - ko nece da igra nek se ne 'vata u kolo.


Ima i ona srpska reč (valjda ostala od Turaka) - čerečenje - čini mi se prikladnija za ovu priliku.

Svi mi koji pisemo ovde moramo biti spremni da ce uvek postojati ljudi koji misle drugacije od nas, kao sto postoje i u zivotu.

Da, kao i u životu... recimo ja, nemam razumevanja ni simpatija za propuštanje kroz "toplog zeca", naprotiv - odvratno mi je to kolektivno pokazivanje "drugačijeg", šta god da je predmet tog drugačijeg.
Obaška, kad je ovako selektivno kako to radi krkar (i pridruženi). Eto, njegov prijatelj Jakša "ima pravo" da bude nepismen, neće ga krkar čerečiti - da ne pominjem koliko ih je na ovom blogu sumLJive pismenosti.

E, to ovde bode oči, mlekac. A bogami i tvoje (meni bar) razumevanje za ovo, zovi ga kako ti drago.
@ kamichak:

To je otuda što sam ja, između ostalog, i Crnogorac. Pa sam jednom već ispričao onu svoju avanturu:
Idem ja tako jedno veče mračnom ulicon, a kad tamo neka petina biju nekok kukavca. A meni zalupalo junačko srce u grudima, i krv se uzburkala. Pa ti ja, ne časeći ni časa, upanem u onu gomilu.
- I? Kako si prošao?
- Jebali smo onome jadovu oca proz oca!
freehand freehand 15:34 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

Jbt, Jakša, gramatički si "nadmašio" onog mališana u ovom kratkom pisanom pasažu. Ako takneš Krkarovu sujetu ever, ever, cenim da će sejvovati ovaj komentar, pa te čerečiti.
Al što se suštine tiče, slažem se za onu iz Glupitnika. Meni i sam pogled na nju odmah izazove neki potmuli bes.

Jakša je glavni negativac u noveli "Patnje mladog lektora".
freehand freehand 21:43 02.11.2010

Re: Cenim da se iza nicka

ali je pack rape na blogu dobro poznata stvar,
samo sto su se za tu vrstu zabave u drevna vremena birale zrtve
koje su u stanju da se braneNe budi prestroga.
Vidiš da su posle petog posta svi zaboravili ko je glavni junak.
Jelica Greganović Jelica Greganović 11:05 03.11.2010

Re: Čerečenje se ovo zove

nekok kukavca

Nekokokoga?


schweppes92 schweppes92 02:40 02.11.2010

novinari/kolporteri

Ako su već Stošić i Mladenović novinari od ugleda, zašto se ljutiti na Nova_slika_Srbije?
Jednostavnije je emigrirati ili prestati sa čitanjem novina.
U svakom slučaju je bolje nego se, kao Drago Kovačević, oduševljavati pseudoautorstvom Jelene Karleuše.
freehand freehand 10:03 02.11.2010

Re: novinari/kolporteri

U svakom slučaju je bolje nego se, kao Drago Kovačević, oduševljavati pseudoautorstvom Jelene Karleuše.

Ne diraj mi Dragu, čuješ li?
On je meni na tom blogu skinuo mrak. Moj prvi crven ban...
Banov'o i ostavio, pa nit' piše, nit' se javlja...
krkar krkar 10:22 02.11.2010

Re: novinari/kolporteri

Ne diraj mi Dragu, čuješ li?


Jes' ti Izbosne? Samo oni menjaju Drago - DragU.

Uobičajeno je Drago - DragA.

Ne diraj mi DragA (ne DragU)
Daj DragU (ne DragI)
stari92 stari92 10:23 02.11.2010

Ими Јецу (Галл) за трку има мо

freehand
oduševljavati pseudoautorstvom Jelene Karleuše.


Едукејшн,понављање,је кева мудрости.

егзампл,анализе,сине мајчин ово,док не сврне (prihaja) :

Ја би(х) ти (га) *мет'о.

..što dalje implicira da nije (još) trpno stanje,ali je (neko) furunхija ..

*metati - gl. metnuti (staviti))cult cult 10:28 02.11.2010

Re: novinari/kolporteri

Jes

krkar
Ne diraj mi Dragu, čuješ li?


Jes' ti Izbosne? Samo oni menjaju Drago - DragU.

Uobičajeno je Drago - DragA.

Ne diraj mi DragA (ne DragU)
Daj DragU (ne DragI)


Samo oni i cela Vojvodina, Slavonija, Baranja.
freehand freehand 10:32 02.11.2010

Re: novinari/kolporteri

krkar
Ne diraj mi Dragu, čuješ li?


Jes' ti Izbosne? Samo oni menjaju Drago - DragU.

Uobičajeno je Drago - DragA.

Ne diraj mi DragA (ne DragU)
Daj DragU (ne DragI)

Kome je DragO dragA - neka mu je, kol'ko mu je dragO.

Al' bih ti savetovao da se držiš ovaca, kao i svi pošteni čobani.
Inače, žena mi je izbosne, i u miraz sam dobio pravilno izražavanje brdsko-planinskog tipa, model Srednja Bosna.
Što ne umanjuje moju tugu razdevičenog pa ostavljenog.
freehand freehand 10:55 02.11.2010

Re: Ими Јецу (Галл) за трку има мо

Едукејшн,понављање,је кева мудрости.

егзампл,анализе,сине мајчин ово,док не сврне (prihaja) :

Ја би(х) ти (га) *мет'о.

..što dalje implicira da nije (još) trpno stanje,ali je (neko) furunхija ..

*metati - gl. metnuti (staviti))

Tri puta čitam, napamet sam naučio, ali ništa ne razumem i dalje. Sem da bi ti met(n)uo. Mi ga.
Čime sam zaslužio toliku naklonost?
Postoji neki erotski splin koji širim a toga nisam svestan?

Uzgred, kako Zemunac kaže
"Na vr' brda vrba mrda"?

Navr dabr bavr damr.
stari92 stari92 11:11 02.11.2010

Jeco ti li si ?

A bejah ubeđen da si Milićka,nakon kursa.
Onomad kamikaza cerska,sad,kojekude,"ovo" novonaličje u Srbalja,..
Udrite junaci na gromadu golijatsku (Horatio).
I ono je akademik.
E,nije lepo javljati se nepozvan,osim ako se ne prepoznaš.
Uzgred,odnosim se samo sa Женске.
D)r. rečima : Ma,vozdra !


)

krkar krkar 11:30 02.11.2010

Re: novinari/kolporteri

Samo oni i cela Vojvodina, Slavonija, Baranja.


E džebga, izgleda da se pozaboravljalo, moraću da obnovim gradivo. A moja omiljena dijalektološkinja je ove godine u inostranstvu pa nemam s kim da se časkom telefonski konsultujem.

PS. I žena umene (tipična istočnobosanska konstrukcija - učestalost upotrebe jednaka kod Srba i Bošnjaka) je Prečanka al' nešto nisam primetio da ima ovakvu promenu???
freehand freehand 11:40 02.11.2010

Re: novinari/kolporteri

PS. I žena umene (tipična istočnobosanska konstrukcija - učestalost upotrebe jednaka kod Srba i Bošnjaka) je Prečanka al' nešto nisam primetio da ima ovakvu promenu???

Pa pazi, jedino što mogu da smislim je da, možda, ipak nije ista osoba u pitanju?
koksy koksy 11:57 02.11.2010

Re: novinari/kolporteri

Jes' ti Izbosne? Samo oni menjaju Drago - DragU.

Uobičajeno je Drago - DragA.

Ne diraj mi DragA (ne DragU)
Daj DragU (ne DragI)


Kakva neopreznost freehead!
freehand freehand 12:48 02.11.2010

Re: novinari/kolporteri

Kakva neopreznost freehead!

A kako bi inače doživeo da Krkar Dragu napiše - draga?
reanimator reanimator 12:53 02.11.2010

Re: novinari/kolporteri

A kako bi inače doživeo da Krkar Dragu napiše - draga?

mlekac mlekac 13:10 02.11.2010

Re: Ими Јецу (Галл) за трку има мо

freehand


Navr dabr bavr damr.


Ovo mi postaje omiljena brzalica!!!![i][/i]
Jelica Greganović Jelica Greganović 11:46 03.11.2010

Re: novinari/kolporteri

Banov'o i ostavio, pa nit' piše, nit' se javlja...

A, alimentaciju o'li plaćati?
freehand freehand 12:08 03.11.2010

Re: novinari/kolporteri

Jelica Greganović
Banov'o i ostavio, pa nit' piše, nit' se javlja...

A, alimentaciju o'li plaćati?

'Oće, da.
Samo mi se valuta ne sviđa.
A i brezobrazno za na blog.
dolybell92 dolybell92 03:21 02.11.2010

...

iris.davidovich iris.davidovich 03:45 02.11.2010

Deco,

sta se bre svadjate?
k, mensecini da it i imaspar grescica - individualne osobine nisu srednji rod, el tako, ili se gramatika promenUla, a i neki zarezi isto (jbte, sto je ovo gresenje liberating, kako li je dragoljubu milina kad pise komentari )
krkar krkar 04:24 02.11.2010

Re: Deco,

iris.davidovich
sta se bre svadjate?
k, mensecini da it i imaspar grescica - individualne osobine nisu srednji rod, el tako, ili se gramatika promenUla, a i neki zarezi isto (jbte, sto je ovo gresenje liberating, kako li je dragoljubu milina kad pise komentari )


Lapsus calami. Ispravljeno, hvala.
929292 929292 04:31 05.11.2010

Re: Deco,

Lapsus calami


važi se.
predatortz predatortz 08:28 02.11.2010

Jbte, koja sujeta!

Ali pošto mi je Magistrirani Nadobudni Blogomladac na svom blogu obrisao komentar, moram da ga ponovim ovde dok mi je još otvoren na drugom ekranu i dok mi je jednostavno da lupim jedan copy/paste (sec-lep).


PS

Sreća pa ne nestade struje!Inače, ostadosmo uskraćeni za priliku da vidimo neopisivu nepravdu koja ti je načinjena.
escherichije_colic escherichije_colic 08:52 02.11.2010

...

Pismenost je precenjena.
koksy koksy 12:06 02.11.2010

Re: ...

Pismenost je precenjena.

Aha. A i tonski film, isto.
srdjan.pajic srdjan.pajic 16:02 02.11.2010

Re: ...

koksy
Pismenost je precenjena.

Aha. A i tonski film, isto.


I kupanje svake subote.
Jelica Greganović Jelica Greganović 14:31 03.11.2010

Re: ...

Pismenost je precenjena.

A nepismenost potcenjena.
Bojan Budimac Bojan Budimac 14:34 03.11.2010

Re: ...

Jelica Greganović
Pismenost je precenjena.

A nepismenost potcenjena.cult cult 20:09 03.11.2010

Re: ...

Jelica Greganović
Pismenost je precenjena.

A nepismenost potcenjena.angie01 angie01 09:33 02.11.2010

bogtemazo krki,

i ondaK meni prebacujesh da sutisvireklidasvenajboljeznam?

ma shijesh me sve u shesnaEst-evo priznajem poraz:)))-sa sve sujetom koja te lozi josh vishe, da nas chika krki nauchi!

ne znam shto se palish na stvari koje ti ispoljavash veoma slichno, ako ne i gore, one tipa, k'o si ti da mi ka'esh, mrsh i sl, kad je vishe nego dodvoljno da lucidno napishesh shtagodbilo i razbijesh ovu dosadu na blogu.
krkar krkar 09:44 02.11.2010

Re: bogtemazo krki,


Anđo,

Nemo' da si tako surova, sve u životu ima neku svrhu postojanja. pa i ovaj blog, vidi kako su se (neočekivano?) našli Pajić i Goran glede ovcoljublja.
angie01 angie01 11:27 02.11.2010

Re: bogtemazo krki,

Nemo' da si tako surova,


Krki, sreco-htedoh ti rec', mojne mashish svrSu & smiS'o u mojim ochima, (a nisu ni hrdjave), s ovakvim proseravanjem-da prostish, po nashki recheno!
Dawngreeter Dawngreeter 09:53 02.11.2010

Impresivno

Da se razumemo, veliki sam fan prenapumpanih reakcija, bezrazloznih disekcija necijeg posta u cilju temeljne staro-sam-te-u-zemlju prozivke i uopsteno demonstracije koliki neko seronja moze da postane bez da je to zaista neophodno. Prisecam se da sam se time bavio, pogotovo kada je engleski u pitanju, pre nekih 5-6-7 godina, u situacijama kada me forumski sagovornik toliko nervira da prosto moram na svaki moguci nacin pokazati moj animozitet. I po nekoliko sati utroseno na diseciranje komentara, koje je suparnik otkucao za par minuta eto gluposti radi, moze biti lepo utroseno vreme.

Jedina kvaka je sto moras prihvatiti da si sada, eto, totalni seronja. Sto i nije toliko strasno. Za pocetak, kao sto vec rekoh, vrlo sam impresioniran ovom demonstracijom analne retentivnosti.
krkar krkar 11:33 02.11.2010

Re: Impresivno

Dawngreeter


Jedina kvaka je sto moras prihvatiti da si sada, eto, totalni seronja. Sto i nije toliko strasno. Za pocetak, kao sto vec rekoh, vrlo sam impresioniran ovom demonstracijom analne retentivnosti.


Bemliga, nikako da shvatim jesam li seronja ili analni retentivac? Dogovori se.
freehand freehand 11:41 02.11.2010

Re: Impresivno

Bemliga, nikako da shvatim jesam li seronja ili analni retentivac? Dogovori se.

Beide, beide.
Mada ne znam šta je ovo drugo.
Dawngreeter Dawngreeter 11:50 02.11.2010

Re: Impresivno

krkar
Bemliga, nikako da shvatim jesam li seronja ili analni retentivac? Dogovori se.


Iz licnog iskustva ti mogu reci da jedno i drugo nisu medjusobno iskljucive stvari. Verovatno demonstracija analne retentivnosti na kraju dovede do prosera. Takodje sama cinjenica da je neko analno retentivan povodom neke specificne stvari (gramatike, na primer) ga cini seronjom u sirem smislu.

Primera radi, ja sam ekstremno analno retentivan po pitanju muzickih zanrova. Mislim da ce se mnogi sloziti da sam seronja sto se muzike tice.
angie01 angie01 11:54 02.11.2010

Re: Impresivno

Primera radi, ja sam ekstremno analno retentivan po pitanju muzickih zanrova. Mislim da ce se mnogi sloziti da sam seronja sto se muzike tice.


jbga greeter, nekome i nesavrshens' dobro stoji!:)))
cult cult 12:06 02.11.2010

Re: Impresivno

freehand
Bemliga, nikako da shvatim jesam li seronja ili analni retentivac? Dogovori se.

Beide, beide.
Mada ne znam šta je ovo drugo.


hint: suprotno je "analni ekspulzivac"
freehand freehand 12:36 02.11.2010

Re: Impresivno

cult
freehand
Bemliga, nikako da shvatim jesam li seronja ili analni retentivac? Dogovori se.

Beide, beide.
Mada ne znam šta je ovo drugo.


hint: suprotno je "analni ekspulzivac"

Aaaa... E pa onda niš.
Samo znači da je Krkar jedinstvo suprotnosti.

Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 13:19 02.11.2010

Re: Impresivno

Dawngreeter
bez da je to zaista neophodno


Je l' mogu ja jedan apel da napravim kad se vec doticemo srpskog jezika. Nije mi cilj seciranje, zaista nista licno pogotovo sto na blogovima ljudi cesto pisu u brzini i ne vode preterano racuna, ali mi je Vas post dobro dosao da kazem nesto sto vec duze vreme primecujem i smeta mi. Ovaj gore izraz "BEZ DA" mi smeta jer se odomacio kod nas i poceo bas da uzima maha, a uzasno mi para usi i bode oci.

Po svoj prilici je to doslo iz engleskog - kao npr. u izrazu "he did it without trying", ali se bez da na srpskom uvek moze zameniti nasim a da ne; u gornjoj recenici bi bilo "a da to nije zaista neophodno".
Cak mi manje smeta kad neko direktno na engleskom nesto kaze, valjda zato sto je onda jasno da je to engleska fraza dok ovde imamo ovaj rogobatni prevod.

Pa prosto apelujem da se povede racuna, jer ce se ustaliti.


krkar krkar 13:33 02.11.2010

Re: Impresivno

Po svoj prilici je to doslo iz engleskog - kao npr. u izrazu "he did it without trying", ali se bez da na srpskom uvek moze zameniti nasim a da ne; u gornjoj recenici bi bilo "a da to nije zaista neophodno".


Nije, došlo je iz nemačkog. Šta ćeš - do(h)akali nam gastarbajteri.

Želim ti uspeha u ovoj pravednoj borbi al' nešto unapred sumnjam u rezultate. Toliki lingvisti, lektorčad i urednici izginuše u bespoštednoj borbi protiv Ohne Zu - ali uzalud.

Termopilski klanac nekolikih jezika - a Leonide nigde
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 13:43 02.11.2010

Re: Impresivno

krkar
Po svoj prilici je to doslo iz engleskog - kao npr. u izrazu "he did it without trying", ali se bez da na srpskom uvek moze zameniti nasim a da ne; u gornjoj recenici bi bilo "a da to nije zaista neophodno".


Nije, došlo je iz nemačkog. Šta ćeš - do(h)akali nam gastarbajteri.

Želim ti uspeha u ovoj pravednoj borbi al' nešto unapred sumnjam u rezultate. Toliki lingvisti, lektorčad i urednici izginuše u bespoštednoj borbi protiv Ohne Zu - ali uzalud.

Termopilski klanac nekolikih jezika - a Leonide nigde


Pa dobro, ali bar da na ovom sajtu ljudi probaju da to ne rade, ipak ovo cita puno ljudi.
hromi.vuk hromi.vuk 13:48 02.11.2010

Re: Impresivno

"ohne zu" је скраћена (упрошћена) варијанта од "ohne dass", колико мене гастарбајтерски немачки служи, после ове скраћене варијанте иде само глагол, док после ове друге, "опште", иде зависна реченица

ова скраћена варијанта може и лепо да се преведе,
ohne zu schlafen - неспавајући
без да се користи "без да" :)
Bili Piton Bili Piton 14:34 02.11.2010

Re: Impresivno

Anonimni Pojedinac


Pa prosto apelujem da se povede racuna, jer ce se ustaliti.Sasvim ispravno, tako se ustalilo i "odmaram" umesto "odmaram se", što mi naročito i pouzdano diže pritisak.

Što se ostalog tiče, pustite dete na miru da se ili pronadje kao bloger ili ne. Kao da ste zaboravili da ste, sva je prilika, i sami bili nemogući u tim godinama.


margos margos 15:16 02.11.2010

Re: Impresivno

Ustalilo se i 'vidimo se' i 'čujemo se'...
Dawngreeter Dawngreeter 15:38 02.11.2010

Re: Impresivno

Ja negde citao da kada dovoljno saznas o prirodi jezika, prestajes da budes covek koji govori ljudima kako bi trebalo da govore i postajes covek koji pokusava da nauci zasto ljudi govore tako kako govore. Jezik sluzi da bi efikasno komunicirali i sve ostale funkcije su podredjene. Ispravno koriscenje jezika je vazno, upravo da bi svi medjusobno efikasno komunicirali i razumeli se. Jezicka inkvizicija povodom stvari koje su prosle kroz evolutivnu promenu otezava komunikaciju.

Nikad u zivotu mi nije palo na pamet da "bez da" predstavlja nesto strano i lose. Zvuci savrseno srpski. Po svemu sudeci inspirisano stranim jezikom, pa sta. Isto vazi i za ostatak srpskog jezika. Samo sto se ovo desilo pre manje vremena od, otkud znam, "divanjenja" umesto "izlezavanja". Ima stvari na kojima je jos uvek zgodno insistirati. Koriscenje svih sedam padeza, na primer. Ili svih 30 slova. Ili organizovanje linch rulje u cilju pokazivanja MAtici Srpskoj koliko ostalih 99.99% stanovnika misli da su njihove cetri kategorije akcenata imbecilna tvorevina. U ovom konkretnom slucaju, medjutim, kritike mi zvuce kao stogodisnji profesori engleskog jezika koji iz svojih prasnjavih prostorija u kojima ih je vreme zaboravilo gundjaju nesto povodom split infinitive poshasti.
freehand freehand 15:52 02.11.2010

Re: Impresivno

"divanjenja" umesto "izlezavanja".

Khm... Ne bih da gnječim, ali... Ove dve reči ne znače isto.
"Divaniti" znači "razgovarati".
Dawngreeter Dawngreeter 15:57 02.11.2010

Re: Impresivno

Eto vidis. Rec nikad nisam ni koristio.
koksy koksy 18:58 02.11.2010

Re: Impresivno

"divanjenja" umesto "izlezavanja".


Khm... Ne bih da gnječim, ali... Ove dve reči ne znače isto.
"Divaniti" znači "razgovarati".

Tebe ženautebe ono baš pojezičila.
freehand freehand 19:51 02.11.2010

Re: Impresivno

koksy
"divanjenja" umesto "izlezavanja".


Khm... Ne bih da gnječim, ali... Ove dve reči ne znače isto.
"Divaniti" znači "razgovarati".

Tebe ženautebe ono baš pojezičila.

Pazi kad to nije najgore što mi je učinila.
Zato i pevam "To je nama naša Fata dala "
Bolan, bona, bono,boni, bone, bona. Aj' sad ti!
koksy koksy 19:58 02.11.2010

Re: Impresivno

Bolan, bona, bono,boni, bone, bona. Aj' sad ti!

Man'me ba ove navlakuše!
pnbb pnbb 21:01 02.11.2010

Re: Impresivno

"bez da" predstavlja nesto strano i lose. Zvuci savrseno srpski

3X bez da ga vadis?
gorran2 gorran2 21:19 02.11.2010

Re: Impresivno

"Divaniti" znači "razgovarati".

Ili, još preciznije, "divaniti" znači "eglenisati". nešto kao "džakati" samo za nijansu ozbiljnijim tonom
freehand freehand 21:59 02.11.2010

Re: Impresivno

gorran2
"Divaniti" znači "razgovarati".

Ili, još preciznije, "divaniti" znači "eglenisati". nešto kao "džakati" samo za nijansu ozbiljnijim tonom

Znaš li šta je "čapras divan"?
A nisi naveo ni rečenicu od četiri prideva, koliko da te podsetim.
gorran2 gorran2 22:13 02.11.2010

Re: Impresivno

Znaš li šta je "čapras divan"?

Ne, ali zato imam tebe!
A nisi naveo ni rečenicu od četiri prideva, koliko da te podsetim.

Da počnem sa zagrevanjem. Ove su od po dva: Oteto - prokleto. Trpljen, spasen. Qrac - palac.
Nego, pitah Krkara seća li se STARTa. Ti se verovatno ne sećaš.
freehand freehand 22:27 02.11.2010

Re: Impresivno

Da počnem sa zagrevanjem.

Razočarao si me. Pitanje je za analfabete, stanje. u praskozorje pismenosti. Dakle -
"Kosa, tanka, uspravna, debela!"

Nego, pitah Krkara seća li se STARTa.

Ako misliš na magazin iz Vjesnikove kuće - do pre nekoliko godina imao sam komplete brojeva od '85 - '90.
Ako misliš an sporazum o razoružanju, morao bih da se podsetim malo.
Ali START=duplerica.

Sećaš li se ti "Čika", da te pita čika?
Čuvena novina za ispod kreveta!
gorran2 gorran2 22:34 02.11.2010

Re: Impresivno

Sećaš li se ti "Čika"?

Ne baš. ali sam svestan da je postojao.
Ako misliš na magazin iz Vjesnikove kuće - do pre nekoliko godina imao sam komplete brojeva od '85 - '90.

Da, ali mislim da je to bilo nešto ranije. Njihov staff je imao dosta osećaja za jezik, i ostali su mi u sećanju neki detalji. Na primer, jedan efektan naslov.
Ali START=duplerica.

Ne. Niti ima veze sa Čik-om.
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 22:51 02.11.2010

Re: Impresivno

Dawngreeter
Ja negde citao da kada dovoljno saznas o prirodi jezika, prestajes da budes covek koji govori ljudima kako bi trebalo da govore i postajes covek koji pokusava da nauci zasto ljudi govore tako kako govore. Jezik sluzi da bi efikasno komunicirali i sve ostale funkcije su podredjene. Ispravno koriscenje jezika je vazno, upravo da bi svi medjusobno efikasno komunicirali i razumeli se. Jezicka inkvizicija povodom stvari koje su prosle kroz evolutivnu promenu otezava komunikaciju.

Nikad u zivotu mi nije palo na pamet da "bez da" predstavlja nesto strano i lose. Zvuci savrseno srpski. Po svemu sudeci inspirisano stranim jezikom, pa sta. Isto vazi i za ostatak srpskog jezika. Samo sto se ovo desilo pre manje vremena od, otkud znam, "divanjenja" umesto "izlezavanja". Ima stvari na kojima je jos uvek zgodno insistirati. Koriscenje svih sedam padeza, na primer. Ili svih 30 slova. Ili organizovanje linch rulje u cilju pokazivanja MAtici Srpskoj koliko ostalih 99.99% stanovnika misli da su njihove cetri kategorije akcenata imbecilna tvorevina. U ovom konkretnom slucaju, medjutim, kritike mi zvuce kao stogodisnji profesori engleskog jezika koji iz svojih prasnjavih prostorija u kojima ih je vreme zaboravilo gundjaju nesto povodom split infinitive poshasti.


Pa, onda je svaka rasprava o jeziku izlisna, jer jezik i nije nista drugo do skup konvencija.
Nisam lingvista, ali mislim da je ovo naprosto gramaticki neispravno, jer iza reci bez, kao i iza reci sa, treba da stoji imenica (ili licna zamenica ali to se nas trenutno ne zanima), sto konstrukcija 'ne postoji' (ili 'da se vadi' ) nije.
Inace, i u engleskom i u nemackom jeziku u gornjim primerima iza 'without' i 'ohne zu' stoji glagolska imenica. (Znaci 'bez vadjenja' bi bilo sasvim ispravno )
Dakle, razumem ja i one koji govore sa 4 padeza, ali bas kao sto je koriscenje samo 4 padeza neispravno, tako je i ovo, i ne vidim koja je razlika izmedju ta dva primera.
I jedno i drugo je samo pitanje pravila.

freehand freehand 23:08 02.11.2010

Re: Impresivno

Ne. Niti ima veze sa Čik-om.

Molim?
Nemoj se zezati. Dakle, čitao sam Start od početka osamdesetih; i za većinu sveta taj časopis je bio naslovna strana i duplerica, odnosno "golotinja". Do sadržaja su stizali retki, a sadržaj je bio odličan, u nekim periodima i izvanredan. Poslednji glavni urednik, koliko se sećam bio je Denis Kuljiš.
Uzgred, u tom periodu i Danas je bio izvanredan, sa Jelenom Lovrić, Hidom Biščevićem, Tanjom Torbarinom - to na brzake i po sećanju, da ne mozgam i ne guglam.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana