Gost autor

Uputstvo za MUPotrebu

krkar RSS / 27.06.2011. u 01:36

 GOST AUTOR: EXPOLICAJAC*

images+%25284%2529.jpg
 

Nikada nisam imao želju da pišem o problemima moje profesije. Ali uvek postoje razlozi koji želje stave u drugi plan a surova stvarnost nametne društvenu odgovornost i time promeni tok ostvarivanja želja. Namera ovog bloga je da bar malo omogući primereniji odnos obtičnih ljudi prema policiji i pokušaj da se običnom čitaocu dočaraju težina i odgovornost policijiskog posala.

Procesi demokratizacije društva najviše se manifestuju preko utiska koji pojedinac stekne o radu određene institucije. Svaka mogućnost koju instiucija da pojedincu kao oblik kontrole njenog rada, nema za cilj da stvori privid demokratizacije, već mora da predstavlja one tanane signale koji usmeravajući deluju na buduće aktivnosti predstavnika institucija. Naravno da je taj proces opterćen, kako neznanjem pojedinca o ukupnom radu institucija, tako i unutrašnjom rigidnošću same institucije koja teško menja ustaljene navike i stečene pozicije. Odnos je uvek interaktivan. Što je veće znanje pojedinaca o radu institucija to je i veća mogućnost da se ustaljene navike menjanju na bolje i da se ukupni utisak koji stiče pojedinac poboljša.

Zakon o policiji je u čl.180 predvideo mogućnost da „... Svako ima pravo da Minsitarstvu podnese pritužbu protiv policijskog službenika ako smatra da su mu nezakonitom ili nepravilnom radnjom policijkog službenika povređena prava ili slobode“.

Poštujući odredbe čl. 180 Zakona o policiji Ministarstvo unutrašnjih poslova R.Srbije je 1.9.2006. godine donelo Pravilnik o postupku rešavanja pritužbi

Prateći članove ovog pravilnika pokušaću da vam olakšam put u ostvarivanju svojih prava koja direktno proističu iz zakonskih odredbi Zakona o policiji. Neću se baviti odredbama pravilnika koje propisuju način ponašanja policijskih službenika koji su zaduženi za sprovođenje ovog pravilnika.

U Čl. 2 Pravilnika jasno je određeno da se svi učesnici postupka mogu obraćati stručnim licima za pravnu pomć, ali da sami moraju finansirati tu istu pravnu pomoć.

Pojedinac koji smatra da su mu prava povređena tokom bilo kog postupka policijskog službenika pritužbu može podneti u pismenom, usmenom ili elektronskom obliku i to po mestu prebivališta podnosioca pritužbe. Pritužba mora biti razumljiva, da sadrži lične podatke pritužioca sa detaljnim opisom radnje na koju se pojedinac žali, i njenim mestom i vremenom odigravanja.

U toku postupka prijema pritužbe policijski službenik koji pritužbu prima dužan je da podnosioca upozna sa tokom same pritužbe i izda potvrdu o njenom prijemu. U slučaju da se podnosiocu pritužbe, nakon njenog podnošenja, neko javi iz nadležne policijske stanice, to može biti samo obrazloženo time da pritužba nije potpuna ili da vas pita za dodatna pojašnjenja koja će omogućiti nesmetani dalji tok rešavanja pritužbe. Obično se u postupku prikupljanja činjenica po pritužbi upućuje i poziv podnosiocu da bi se svi detalji još jednom jasno definisali, ali u tom slučaju poziv se upućuje tri dana unapred kako bi se omogućilo prilagođavanje obaveza podnosioca sa potrebama prikupljanja dodatnih činjenica. Podnosilac na svoj lični zahtev može da traži da se ta tri dana skrate na kraći razuman rok. Nakon obavljenog razgovora sa podnosiocem pritužbe, u cilju prikupljanja dodatnih obaveštenja, sastavlja se zapisnik koji potpisuju, kako podnosilac pritužbe tajko i lice koje je razgovor obavilo.

Nakon ovih radnji, odgovorni policijki službenik koji je vodi postupak pritužbe poziva podnosica i obaveštava ga o preduzetim merama i radnjama prema policijskom službeniku protiv kojeg je pritužba i podneta. U slučaju da je podnosilac pritužbe, nakon tako primljenog obaveštenja, zadovoljan preduzetim merama od strane nadležne instance, sastavlja se Zapisnik o razmatranju pritužbe sa gore navedenim konstatacijama koji potpisuju kako podnosilac pritužbe, tako i odgovorni policijski službenik. Na takav način se okončava tok same prutužbe.

U slučaju da podnosilac pritužbe nije zadovoljan preduzetim merama i radnjama, ili da se nije odazvao na poziv odgovornog policijskog službenika, pritužba se ustupa na rešavanje Komisiji za rešavanje pritužbi.

Posle preduzimanja svih radnji predviđenih Pravilnikom, rukovodilac nadležne pritužbene jedinice policijske uprave zakazuje sednicu komisije. Svi učesnici sednice moraju biti pismenim putem obavešteni o tome najmanje pet dana pre održavanja sednice. Podnosilac pritužbe na sednici može da ima pravnog zastupnika čije troškove sam snosi. Sednica je javna i na njoj se vodi zapisnik koji potpisuju svi pristutni učesnici. Kakvu god odluku da komisija donese, podnosilac pritužbe ima i dalje na raspolaganju sva pravna i druga sredstva za zaštitiu svojih prava i sloboda.

Bitno je znati da se pritužbe mogu podnosti nadležnim organima do 30 dana od događaja kojim su narušena prava ili slobode podnosioca pritužbe. Pritužbe se podnose samo protiv policijskih službenika koji su bili u vršenju službene dužnosti, a ne i protiv policijskih službenika koji su van vršenja službene dužnosti učinili kakakv prekršaj ili krivično delo. To je već obuhvaćeno disciplinskim pravilnikom i predstavlja poseban vid postupka.

 

------------

* - DOMAĆIN OVOG BLOGA KRKAR OGRAĐUJE SE OD  TVRDNJE DA POLICAJAC IKAD MOŽE BITI EX  (jednom pandur...)Komentari (241)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

banem92 banem92 01:47 27.06.2011

Funkcioniše

To zaista funkcioniše. Ja sam više puta podnosio žalbe (oni to zovu "predloške"; ja ne znam šta to znači, niti ikog kog sam pitao zna šta to znači) i uvek su me zvali za detalje i kasnije slali izveštaj o ishodu.
niccolo niccolo 06:31 27.06.2011

Re: Funkcioniše

oni to zovu "predloške"; ja ne znam šta to znači, niti ikog kog sam pitao zna šta to znači

Jao to me podseti na najfenomenalniju rečenicu svih vremena - neki kolega nešto pitao mup pisanim putem, tražio neku informaciju, ovi mu odgovore, napišu šta je trebalo, a onda dopis završe rečenicom - "Ovo vam se daje radi znanja" Jedno dva dana smo se svi cepali od smeha
jesen92 jesen92 03:09 27.06.2011

ex

...hvala Ex na ovim upustvima...cesitke za prvi autorski blogtekst...bas je Krkar fer a svi ga nesto kritikuju
nikolic777 nikolic777 10:03 27.06.2011

Re: ex

cesitke za prvi autorski blogtekst.


pridruzujem se
bravo Ex

i nemoj dugo da cekamo sledeci
tyson tyson 06:14 27.06.2011

Unutrašnja kontrola

Nakon ovih radnji, odgovorni policijki službenik koji je vodi postupak pritužbe poziva podnosica i obaveštava ga o preduzetim merama i radnjama prema policijskom službeniku protiv kojeg je pritužba i podneta. U slučaju da je podnosilac pritužbe, nakon tako primljenog obaveštenja, zadovoljan preduzetim merama od strane nadležne instance, sastavlja se Zapisnik o razmatranju pritužbe sa gore navedenim konstatacijama koji potpisuju kako podnosilac pritužbe, tako i odgovorni policijski službenik. Na takav način se okončava tok same prutužbe.

U slučaju da podnosilac pritužbe nije zadovoljan preduzetim merama i radnjama, ili da se nije odazvao na poziv odgovornog policijskog službenika, pritužba se ustupa na rešavanje Komisiji za rešavanje pritužbi.

Posle preduzimanja svih radnji predviđenih Pravilnikom, rukovodilac nadležne pritužbene jedinice policijske uprave zakazuje sednicu komisije. Svi učesnici sednice moraju biti pismenim putem obavešteni o tome najmanje pet dana pre održavanja sednice. Podnosilac pritužbe na sednici može da ima pravnog zastupnika čije troškove sam snosi. Sednica je javna i na njoj se vodi zapisnik koji potpisuju svi pristutni učesnici.

A ko se u Policiji ili Ministarstvu bavi kontrolom rada pripadnika Ministarstva? T.j. postoji li kod nas nešto kao Internal Affairs služba čiji je jedini posao da kontroliše kontrolore? Ko čini komisiju iz citiranog dela, i sa kolikom verovatnoćom se može od njih očekivati da budu nepristrasni i svesni značaja uloge policajca u društvu i spektra zloupotrebe moći kojima policajac raspolaže, te posledicama koje te zloupotrebe mogu imati kako na pojedinca (žrtvu) tako na društvo u celini? Naravno, komisija treba da je u stanju da prepozna i slučajeve kada pripadnici ministarstva u svom radu nisu iskočili iz okvira pravilnika, zakona, i čime se sve ne rukovode u radu (htedoh da dodam "etike" no čini mi se da bi to možda bilo malo previše za očekivati ).

Nekako imam utisak da prečesto dolazi do slučajeva kadija te tuži, kadija ti sudi, tačnije da sami policajci nisu često radi da kazne svoje kolege. Naročito ako je podnosilac žalbe zaista kriv za nešto - kao da činjenjem prekršaja ili krivičnog dela građanin automatski gubi prava a razni oblici maltretiranja postanu ne samo dopušteni nego i poželjni... Voleo bih da grešim, mada mi je strepnja dublja od nade .

Inače, moje je mišljenje da se sa problemom zloupotrebe (dodeljene) sile od strane policije treba početi boriti od samog početka, od selekcije kandidata i njihovog školovanja za policajce, a onda i tokom cele službe. Takođe policajcima tokom službe treba omogućiti adekvatnu podršku, budući da se radi o jako stresnom i odgovornom poslu. Ali, da ne širimo temu.expolicajac expolicajac 06:54 27.06.2011

Re: Unutrašnja kontrola

A ko se u Policiji ili Ministarstvu bavi kontrolom rada pripadnika Ministarstva? T.j. postoji li kod nas nešto kao Internal Affairs služba čiji je jedini posao da kontroliše kontrolore? Ko čini komisiju iz citiranog dela, i sa kolikom verovatnoćom se može od njih očekivati da budu nepristrasni i svesni značaja uloge policajca u društvu i spektra zloupotrebe moći kojima policajac raspolaže, te posledicama koje te zloupotrebe mogu imati kako na pojedinca (žrtvu) tako na društvo u celini? Naravno, komisija treba da je u stanju da prepozna i slučajeve kada pripadnici ministarstva u svom radu nisu iskočili iz okvira pravilnika, zakona, i čime se sve ne rukovode u radu (htedoh da dodam "etike" no čini mi se da bi to možda bilo malo previše za očekivati ).

MUP R. Srbije je formirao i Sektor unutrašnje kontrole. Na njenom čelu je Generalni Inspektor koji je izborna funkcija na 5 godina. Time su se stvorile pretpostavke da nezavisno telo vrši kontrolu rada policijskih službenika, kako u vršenju službene dužnosti tako i u eventualnom izvršavanju krivičnih dela koja nisu u vezi sa službenom dužnošću. Naravno ništa nije savršeno. U osnovi proces transformacije MUP-a je veoma bolan proces, čije posledice uvek i u najvećoj meri trpi gradjanin koji je zapravo korisnik usluga iste plicije.

Nekako imam utisak da prečesto dolazi do slučajeva kadija te tuži, kadija ti sudi, tačnije da sami policajci nisu često radi da kazne svoje kolege. Naročito ako je podnosilac žalbe zaista kriv za nešto - kao da činjenjem prekršaja ili krivičnog dela građanin automatski gubi prava a razni oblici maltretiranja postanu ne samo dopušteni nego i poželjni... Voleo bih da grešim, mada mi je strepnja dublja od nade


Zato sam i posebno naglasio da kakvu god odluku da komisija donese, podnosilac pritužbe ima i dalje na raspolaganju sva pravna i druga sredstva za zaštitiu svojih prava i sloboda.

Inače, moje je mišljenje da se sa problemom zloupotrebe (dodeljene) sile od strane policije treba početi boriti od samog početka, od selekcije kandidata i njihovog školovanja za policajce, a onda i tokom cele službe. Takođe policajcima tokom službe treba omogućiti adekvatnu podršku, budući da se radi o jako stresnom i odgovornom poslu. Ali, da ne širimo temu.


Tu si potpuno u pravu. Takava ideja je i postojala do 2004 godine. Nakon toga, do 2008 imamo zastoj u takvom pristupu popune policije i opet je uveden apsolutni uslov da ima preporuku nekog važnog čoveka. Nakon 2008 opet se krenulo u neki vid selekcije kadra, ali džaba, svi relevantni faktori u MUP-u su još uvek kadar koji je iznedren dolaskom Jočića na čelo Ministarstva
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 15:22 27.06.2011

Re: Unutrašnja kontrola

Inače, moje je mišljenje da se sa problemom zloupotrebe (dodeljene) sile od strane policije treba početi boriti od samog početka, od selekcije kandidata i njihovog školovanja za policajce, a onda i tokom cele službe. Takođe policajcima tokom službe treba omogućiti adekvatnu podršku, budući da se radi o jako stresnom i odgovornom poslu. Ali, da ne širimo temu.

Tu si potpuno u pravu. Takava ideja je i postojala do 2004 godine. Nakon toga, do 2008 imamo zastoj u takvom pristupu popune policije i opet je uveden apsolutni uslov da ima preporuku nekog važnog čoveka. Nakon 2008 opet se krenulo u neki vid selekcije kadra, ali džaba, svi relevantni faktori u MUP-u su još uvek kadar koji je iznedren dolaskom Jočića na čelo Ministarstva

Procesi demokratizacije društva najviše se manifestuju preko utiska koji pojedinac stekne o radu određene institucije. Svaka mogućnost koju instiucija da pojedincu kao oblik kontrole njenog rada, nema za cilj da stvori privid demokratizacije, već mora da predstavlja one tanane signale koji usmeravajući deluju na buduće aktivnosti predstavnika institucija. Naravno da je taj proces opterćen, kako neznanjem pojedinca o ukupnom radu institucija, tako i unutrašnjom rigidnošću same institucije koja teško menja ustaljene navike i stečene pozicije. Odnos je uvek interaktivan. Što je veće znanje pojedinaca o radu institucija to je i veća mogućnost da se ustaljene navike menjanju na bolje i da se ukupni utisak koji stiče pojedinac poboljša.

MUP R. Srbije je formirao i Sektor unutrašnje kontrole. Na njenom čelu je Generalni Inspektor koji je izborna funkcija na 5 godina. Time su se stvorile pretpostavke da nezavisno telo vrši kontrolu rada policijskih službenika, kako u vršenju službene dužnosti tako i u eventualnom izvršavanju krivičnih dela koja nisu u vezi sa službenom dužnošću. Naravno ništa nije savršeno. U osnovi proces transformacije MUP-a je veoma bolan proces, čije posledice uvek i u najvećoj meri trpi gradjanin koji je zapravo korisnik usluga iste plicije.

Ne može policija iz vremena Broza, da bude funkcionalna, nekrnjenog kredibiliteta danas, u vreme slobodnog protoka informacija, čak i kada su mediji blokirani.
Razumem ja "prijavi nevaljalog pandura", i "panduri nadgledaju pandure", ali to su normalnim demokratski državama, korektivni sistemi osnovnog, koji se zove: demokratija. U suprotnom, kada demokratije nema, to su samo igračke, medijsko zamlaćivanje samozvanih demokratskih vlasti.

Da obratim pažnju na jednu, blago je reći devijaciju. Potpuno je uobičajeno da policija pendreči, to je svuda tako. Ono što nije uobičajeno, to je da gotovo svi građani zaziru od pandura. A to je posledica nedemokratičnosti, koja bi se u primeni na policiju oslikala baš u načinu izbora kadra, podeli nadležnosti (decentralizaciji) u okviru samog MUP-a, tj. skraćivanju distance građanin-pandur.
Sve ovo nije moguće u sistemu totalitarne demokratije.
Milan Karagaća Milan Karagaća 10:39 28.06.2011

Re: Unutrašnja kontrola

Ne može policija iz vremena Broza, da bude funkcionalna, nekrnjenog kredibiliteta danas, u vreme slobodnog protoka informacija, čak i kada su mediji blokirani.

Od one policije tj.milicije iy vremena Broya nema ni korovo. Onaj ko je bio tada u miliciji odavno je ili u penziji ili kod svetog Petra.
Da li ti je poznato po kom kriterijumu ili bolje reći bez kriterijuma se primalo u policiju i tzv.specijalce od 90-ih pa nadalje.
Toliko kada su policajci u pitanju. Inače su reformisani pa čak i uniforme nose slične amereičkim, čak ih i oponašaju.
Drugo pitanje je mnogo važnije, a to je da li su baš svi koje policija privodi nevini, da li oni što lupaju i maltretiraju građane u autobusima, na stadionima, oni što kradu, pljačkaju ubijaju, prebijaju baš svih kad im se policajac obrati u vezi toga što rade mirno pođu u policijsku stanicu.Onaj koga privode treći put ne može nikako da se tretira kao recimo u slučaju kada bahati policajac maltretira čoveka kad ga zaustavi radi rutinske kontrole u saobraćaju.
Da li je onaj što gurnu baklju čoveku u usta nežan i zaslužuje da mu se obraća sa Vi?
I po ovom pitanju neki tipovi u javnosti spinuju priču kao samo su policajci sirovine i grubi a lopovi, siledžije, kriminalci i ostala lupež fina gospoda.
To je glup pristup poput onoga da su svi osuđeni i likvidirani od strane partizana do jednog bili nevini a partizani bitange.
Ja sam za to da policajac leti iz službe čak ako se nepristojno obrati građaninu u okviru redovnih aktivnosti provere i svoje službe ali baš nešto i nisam sklon da imam toliko sažaljenja za one koji do besvesti biju i maltretiraju nedužne i slabije a kada ih policija pokupi onda su oni gospoda građani.
Uostalom, u svakoj državi policija ima pravo, u okviru zakonom propisanih ovlašćenja,da primenjuje silu pogotovo ako mu se siledžija silom suprostavlja.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 12:05 28.06.2011

Re: Unutrašnja kontrola

Od one policije tj.milicije iy vremena Broya nema ni korovo. Onaj ko je bio tada u miliciji odavno je ili u penziji ili kod svetog Petra.
Da li ti je poznato po kom kriterijumu ili bolje reći bez kriterijuma se primalo u policiju i tzv.specijalce od 90-ih pa nadalje.

Apsolutno, ali organizacija policije je iz vremena Broza, a odabir se dodatno degenerisao. Pa sad možemo da tvrdimo da je ova čak i gora, ali ako uzmemo u obzir njenu bazičnu funkciju, ipak bi sa "bolja je" išao.

Toliko kada su policajci u pitanju. Inače su reformisani pa čak i uniforme nose slične amereičkim, čak ih i oponašaju.

Ma kamuflirali se, postupak poznat kao Mimikrija&Metamorfoza.
Drugo pitanje je mnogo važnije, a to je da li su baš svi koje policija privodi nevini, da li oni što lupaju i maltretiraju građane u autobusima, na stadionima, oni što kradu, pljačkaju ubijaju, prebijaju baš svih kad im se policajac obrati u vezi toga što rade mirno pođu u policijsku stanicu.Onaj koga privode treći put ne može nikako da se tretira kao recimo u slučaju kada bahati policajac maltretira čoveka kad ga zaustavi radi rutinske kontrole u saobraćaju.

Hm, a zašto ne može? Zato što policijac uzima na sebe procenu nečije krivice?
Biće da je to nadležnost sudstva.
Da li je onaj što gurnu baklju čoveku u usta nežan i zaslužuje da mu se obraća sa Vi?

Zavisi kako razumete persiranje...
Ali opet, policija skuplja dokaze i 'apsi osumnjičene, policija ne presuđuje.
I po ovom pitanju neki tipovi u javnosti spinuju priču kao samo su policajci sirovine i grubi a lopovi, siledžije, kriminalci i ostala lupež fina gospoda.

Ima svakakvih

No policija bi trebalo da bude "naša", a ovi drugi su... Posao policije i sudstva?
To je glup pristup poput onoga da su svi osuđeni i likvidirani od strane partizana do jednog bili nevini a partizani bitange.

Partizani se baš nešto i nisu bavili suđenjem, izuzev ako mislite da su ad hoc tribunali jednog Uče - sudovi. Kasnije su se glasila bavila suđenjem, pa u stilu domaćina ovde ocrnjivala ljude, do tačke kada se suđenje smatralo formalnošću koje valja izbeći.
Ja sam za to da policajac leti iz službe čak ako se nepristojno obrati građaninu u okviru redovnih aktivnosti provere i svoje službe ali baš nešto i nisam sklon da imam toliko sažaljenja za one koji do besvesti biju i maltretiraju nedužne i slabije a kada ih policija pokupi onda su oni gospoda građani.

Čujte, način na koji se policija ophodi prema siledžijama, lopovima i drugim nepočinstvima sklonim, ne određuje šta su oni, već šta je policija.
Uostalom, u svakoj državi policija ima pravo, u okviru zakonom propisanih ovlašćenja,da primenjuje silu pogotovo ako mu se siledžija silom suprostavlja.

Apsolutno.
Atomski mrav Atomski mrav 12:18 28.06.2011

Re: Unutrašnja kontrola

Uostalom, u svakoj državi policija ima pravo, u okviru zakonom propisanih ovlašćenja,da primenjuje silu pogotovo ako mu se siledžija silom suprostavlja.

Kao što je slučaj na pomenutom video klipu?
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 12:23 28.06.2011

Re: Unutrašnja kontrola

Kao što je slučaj na pomenutom video klipu?

Не.
У току привођења. На снимку је мучење, иживљавање. Пандурска "правда" јер немају доказа, а ни судство није за похвалу.
predatortz predatortz 12:25 28.06.2011

Re: Unutrašnja kontrola

Пандурска "правда" јер немају доказа, а ни судство није за похвалу.Zbog lošeg sudstva, pandurska pravda je često i jedina pravda.
Bar ih ispeglaju!
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 12:30 28.06.2011

Re: Unutrašnja kontrola

Bar ih ispeglaju!


Мени нису потребни пандури, а и јефтиније када то радиш сам. Некад се и боље осећаш.
docsumann docsumann 21:36 28.06.2011

Re: Unutrašnja kontrola

Мени нису потребни пандури, а и јефтиније када то радиш сам. Некад се и боље осећаш.


srdjazlopogledja srdjazlopogledja 10:00 29.06.2011

Re: Unutrašnja kontrola

docsumann

srdjan.pajic srdjan.pajic 07:00 27.06.2011

Kod faksa

Pre 5-6 godina sam čekao drugara ispred mog bivšeg faksa, tamo pored Teslinog spomenika (onog sa koga su maznuli mesinganu ploču), u ladu pored zidića. Sad, ja sam možda izgledao malo drugačije nego što su panduri navikli, to jest imao sam čudnu kapu na glavi, onu što nose Gurke, ranac na ledjima, i normalno, djozluke. Ali nisam pravio nikakva sranja, keve mi, prosto čekao da mi dodje ortak.

Nisam ni primetio kad su mi se došunjala dva pandura, ćoškaša, još taktički zašli iza spomenika, kao da ih ne vidim. I jedan od te dvojice, ispostaviće se "bad cop", mi se obratio sa, citiram: "Vadi sve iz torbe!". Još sam se zamislio nešto, i nisam ih konstatovao u prvom trenutku, trebalo je da mi se razdere na uvo da shvatim da se obraća meni.

Sem što se ne bojim podzemlja, ni visine, nisam neki mnogo hrabar čovek, ali sam se onako okrenuo i rekao mu, krajnje ljubazno, da bi valjda trebalo prvo da mi se kulturno obrati, uz persiranje, da se predstavi, i da me legitimiše, da vidi ko sam. Pa da onda idemo dalje, na ranac i izuvanje. Nisam stigao da završim, jer sam video da se sprema da mi zapali šamarčinu, pa sam stao, na vreme. Dok se ovaj njegov kolega, neki zvekan, sa nakrivljenom šapkom, samo zagonetno smeškao.

Snimio sam mu odma broj značke, ustvari obojici, za svaki slučaj, ako me izmlate. Onda je ovaj, glavni, krenuo nešto da me postrojava, onako krajnje nadrkano, u fazonu da skinem kapu i da vadim ruke iz džepova. I naredio opet da vadim sve iz ranca. Video ja da nema tu mnogo manevarskog prostora, šta ću, krenuo da vadim stvari, i da ih redjam na onaj zidić pored ETF-a, dok su me ljudi na stanici radoznalo posmatrali.

Pa sam tako popunio dobar deo zidića, mahom mojom fotografskom opremom, pocket PC-jem, punjačima, nekim poklončićima za drugara, i par sitnica koje sam kupio na Bulevaru. Dok mi je ovaj drkoš sve vreme srao, u fazonu, ti ćeš mene da učiš pravilu službe. Onda sledi logično pitanje: "Gde si ovo ukrao!?" Šta da mu kažem? Reko, nisam ukrao, ovo je moje. Aha, paz da mi ne poveruje.

Onda mi je konačno tražio ličnu kartu, pa krenuo da me preslišava podatke iz nje i da piše u onaj njegov formular. I sad pazi, pitanje - gde radiš!? Bogami sam se zamislio, reko, ako mu sad kažem da radim nekakav doktorat, u Laboratoriji za mikrotalasne antene i kola, na Kolorado Univerzitetu, ima odma da me hapsi, dakle iz mesta sam ga najebao. I ja reko - nigde. Ne radim nigde.

Tu mu se pojavio kez na faci, znao sam da je sleće pitanje, pa odakle ti onda ovo na zidiću. Ali u tom trenutku stiže moj ortak, vidi mene onako postrojenog, prostrte sadržine ranca na zidu, pridje i pita u čemu je problem. Pandur se i na drugara nešto izdrao, i valjda zaboravio pitanje odakle mi sve to, nego okrenuo stanicu da proveri moje podatke. Ali odande mu javilo da nisam osudjivan, niti da ima neka poternica na moje ime, razočaran mi vratio ličnu kartu, uz, pazi sad: "gubi se odavde!".

I onda se otšetao, sa ovim drugim ćoškašem, i snimio sam da je spopao nekog dečka sa bradicom, i cvikama, isti kao ja, koji je upravo izašao iz zgrade fakulteta.
expolicajac expolicajac 07:16 27.06.2011

Re: Kod faksa

srdjan.pajic

Jedini deo koji mi se ne sviđa jeste, što im nisi rekao da radiš to što radiš.
Šalu na stranu, nema opravdanja za takav postupak policajaca, ali ono šta sam ja radio i video, mogu ti reći da si dobro prošao. Problem je u sledećem. Ma koliko trenirao policajce oni su samostalni u vršenju svoje dužnosti kada izađu na teren. Kad izađu na ulicu iz njih počinju da govre "devet gladnih dedova".
Kad se u situaciji, kao na Gej paradi, nađe gradski momak kao onaj heroj, pa se na pravi način obrati, sve dobija drugačiju konotaciju.
Nadam se da će takvih primera, kao štoje tvoj, biti sve manje.
srdjan.pajic srdjan.pajic 07:33 27.06.2011

Re: Kod faksa

expolicajac
srdjan.pajic

Jedini deo koji mi se ne sviđa jeste, što im nisi rekao da radiš to što radiš.


Pa šta ja znam, tad sam već ušao bio u survival mod. Mislio sam, ako im kažem bilo šta konkretno, to može da se proveri. Ovako, nema šta da se proverava. Sem porekla izložene imovine.

Pazi, ovo je bio ekstreman primer. Imao sam naravno i sasvim dobrih iskustava, naročito tamo u vreme dok je Djindjić bio živ. Zaustavljali su me često, ne znam što baš mene, ali su bili krajnje ljubazni.

A slično je bilo, recimo i prošle godine, u mojoj lokalnoj stanici gde sam vadio pasoš. Mislim, pisao sam ovde, pazi kad nam je pandur koji je radio noćnu smenu kuvao kafu (nama čekačima na broj). I svi su bili sasvim korektni, sem pandura koji izdaje pasoš, koji je baš razvaljivao ove što čekaju za broj. Ali taj me je nešto zgotivio, možda jer su mu rekli ovi njegovi noćnici, da sam slao ljude kući da spavaju kad se upišu na spisak, za koji sam bio zadužen, tako da sam čekao celu noć, za sve, ujutru osvanuo heroj. Što i nije bilo teško jer sam doneo laptop i nakačio se nekom na wireless, plus me je držao jetleg pa mi se nije spavalo.

EDIT: A čekao sam dve noći, jednom za mene, a posle nedelju dana za moju kevu, za ličnu, jer su je odžeparili na pijaci.
Milan Novković Milan Novković 09:24 27.06.2011

Re: Kod faksa

pa se na pravi način obrati, sve dobija drugačiju konotaciju

Tu nesumnjivo ima puno potencijala, u razbijanju komunikacione barijere koja je često nezgrapno, a površno postavljena oko formalnog.

Ja nisam nikad imao problema, ali se u UK u poslednjih 24 godine primeti pomeranje na gore !!! Ovde "popravljaju" nešto što ja nisam primetio da je bilo pokvareno - povlače policajce sa ulice pošto im tovare neverovatne količine formulara i administrativnog posla. I neminovno dolazi do otuđivanja i raslojavanja policajaca i građanstva.

Tipičan problem "političkih stratega" bez iskustva i znanja koji kroje i usmeravaju stvari o kojima često nemaju previše pojma, a kako dobiju vlast pod okriljem demokratije.

Neverovatn stvar kako čovek čim dobije vlast odjednom, preko noći, i to iskreno, u dubini duše, oseća da je baš on pravi lik da pomeri krupne stvari na bolje. Neverovatna, Bogom dana iluzija kako smo i sami bogovi samo zarobljeni u neadekvatnom telu i neadekvatnim uslovima.

Imam utisak, koji mi je interesantan, da ovde više sami policajci žale za prošlim i boljim vremenima i da mi ostali prebrzo zaboravljamo. Silna brzina u svemu i svačemo i mnogo demokratije nam, sasvim sigurno, udara u glavu instant-reakcija i instant-ponašanja već onog sekunda kad zaboravimo da se opustimo i hladnokrvno razmislimo.
expolicajac expolicajac 10:09 27.06.2011

Re: Kod faksa

Tu nesumnjivo ima puno potencijala, u razbijanju komunikacione barijere koja je često nezgrapno, a površno postavljena oko formalnog.

Kad neko algoritamski razmišlja, sve postaje prosto a ipak savršeno.

Neverovatn stvar kako čovek čim dobije vlast odjednom, preko noći, i to iskreno, u dubini duše, oseća da je baš on pravi lik da pomeri krupne stvari na bolje. Neverovatna, Bogom dana iluzija kako smo i sami bogovi samo zarobljeni u neadekvatnom telu i neadekvatnim uslovima.

Zato je ograničenost mandata pravi lek. Dolaskom Koštuničine kamarile na čelo MUP-a uradili su sledeće. Posmenjivali svakog ko je imao bilo kakve veze sa Djindjićem. Dovoljno je bilo da je Djiki negde ušao u javni WC i tamo izvršio malu nuždu sa nekim policajcem, taj policajac je bio jako sumnjiv i pomeren na druge poslove. Kad su završili posle 9 meseci sa tim, onda je donese Zakon o državnim službenicima, koji je mogućnost promene funkcionera bilo kog državnog organa doveo do apsurda. Niti jedan načelnik u policiji ne može biti više smenjen, ako mu se ne obezbedi mesto istog ranga u drugoj Upravi ili PU. Time su obezbedili da je sva kamarila preobučenih Miloševićevih bezbednjaka ostala u igri i nakon pada Koštuničine vlade. Savršeni zločin, što bi rekli, "Ala su nas odradili svaka im čast".

Imam utisak, koji mi je interesantan, da ovde više sami policajci žale za prošlim i boljim vremenima i da mi ostali prebrzo zaboravljamo. Silna brzina u svemu i svačemo i mnogo demokratije nam, sasvim sigurno, udara u glavu instant-reakcija i instant-ponašanja već onog sekunda kad zaboravimo da se opustimo i hladnokrvno razmislimo.

Njima su se bolja vremena vratila zbog gore navedenog. Promenu Zakona o državnim činovnicima, koju niti jedna politička stranka nije argumentovano napadala je dokaz da su se stara vremena vratila, ne na mala, nego na velika vrata.
Američka administracija menja sve u cilju sprovodjenja generalne politike, bez pardona, bez obrazloženja, jer svaka politika traži izvršioce koji u nju veruju da bi je ostvarilia.
Milutin Milošević Milutin Milošević 10:24 27.06.2011

Re: Kod faksa

gde radiš

Zašto policija priliko bilo kog kontakta u saobraćaju (bilo da je redovna kontrola ili kad napravi prekršaj) uvek pita koja mi je profesija i gde radim? Kakve to uopšte ima veze sa tim kako sam vozio?
expolicajac expolicajac 10:43 27.06.2011

Re: Kod faksa

Zašto policija priliko bilo kog kontakta u saobraćaju (bilo da je redovna kontrola ili kad napravi prekršaj) uvek pita koja mi je profesija i gde radim? Kakve to uopšte ima veze sa tim kako sam vozio?


Pa objašnjenje bi bilo jako opširno, ali ajde da pokušam.
Mogućnost prva. Policajac ima neki problem i samo pojedina grupacija ljudi može da mu pomogne. Znači vrši selekciju mogućih "Komparativnih prednosti profesije"
Mogućnost druga. Policajac je pre izvesnog vremena dobio ribanje starešine što je naplati kaznu "nekomkomenijetrrebalo", naravno po mišljenju starešine. Pokriveno mleko mačke ne diraju.
Mogućnost treća. Policajac je altruista, naplaćuje kaznu samo onim sa stalnim primanjima i dobrim zanimanjem. Ovo je pretpostavka, samo takva

Ozbiljno govoreći. Pitanje apsolutno nepotrebno i besmisleno za samu radnju utvrdjivanja činjeničnog stanja. Suprotsavljanje policajcu, logičkim argumentima da je to pitanje nepotrebno, obično izaziva kontra efekat od željenog, i iskreno savetujem treba ga izbegavati.
zilikaka zilikaka 10:46 27.06.2011

Re: Kod faksa

Neverovatn stvar kako čovek čim dobije vlast odjednom, preko noći, i to iskreno, u dubini duše, oseća da je baš on pravi lik da pomeri krupne stvari na bolje. Neverovatna, Bogom dana iluzija kako smo i sami bogovi samo zarobljeni u neadekvatnom telu i neadekvatnim uslovima.

Ovo sam ja godinama ponavljala posmatrajući tipa koji je na autobuskoj stanici služio da proveri da li imaš kartu, i u zavisnosti od toga te pusti ili ne pusti na peron.
Uvek nosio teget mundir (istina tri broja manji) sa zlatnim dugmadima u dva reda.
Nije mu to bila zvanična uniforma, al se očigledno tako osećao. General. Komandant parade
Ex, hvala za tekst, al ako mi nedajbože zatreba, ja se javljam direktno.
Više imam poverenja u metode 1 na 1
krkar krkar 10:47 27.06.2011

Re: Kod faksa

Zašto policija priliko bilo kog kontakta u saobraćaju (bilo da je redovna kontrola ili kad napravi prekršaj) uvek pita koja mi je profesija i gde radim? Kakve to uopšte ima veze sa tim kako sam vozio?


Zašto - ne znam. Ali sam našao način kako da neutrališem ta (inače za proces vožnje sasvim irelevantna) pitanja - a i sva ona posle.

Kažem da sam patolog - obducent i gledam ga onako, od glave do pete. Da vidiš kako panduri vraćaju dokumente i kažu hvalanetrebaništa.


bocvena bocvena 10:57 27.06.2011

Re: Kod faksa

Kad ja kažem da sam bibliotekarka, pogledaju me sažaljivo (kao, neko mora i to da bude) i požele srećan put.
Rezultat je isti, sve ostalo su nijanse.
zilikaka zilikaka 11:14 27.06.2011

Re: Kod faksa

Ma svi ste vi sitna riba za mog devera.
Taj je kako vidi patrolu na drumu, obavezno pozdravljao na jedan od načina. A ako ga kojim slučajem zaustave, odmah kaže "zdravo kolega", al nonšalantno, kao to sad nije važno. Ako se desi da ga pitaju kako su kolege, on kaže, "ma dobro to sad nije važno, samo ti radi svoj posao", ili nešto u tom fazonu...
Ne mogu da proverim, al mislim da skoro nikad nije imao problema sa prebrzom vožnjom

alarih alarih 11:54 27.06.2011

Re: Kod faksa

Htela ja jednom da podnesem pritužbu za saobraćajni prekršaj, tj. ponašanje pandura u istom...Elem, vozim auto sa dan isteklom registracijom i to, da crnjak bude veći, u servis na tehnički i naravno zaustavi me policija na 20m od servisa. Čak nisu bili saobraćajci u pitanju, nego ekipa za uviđaj koja je u toj uličici redno legitimisala sve što se kreće. Kompletan cirkus, al' šta da se radi, navatali me, nema tu puno prostora za filozofiranje, sve crno na belo u saobraćajnoj.

Al' sutra malo, nema za moje, al' za njihovo ima. Sve je počelo pozorišnim bečenjem uniformisanog lica od silnog šoka valjda što mi je registracija istekla, pa je 5 minuta buljio u tablice, u saobraćajnu, u mene, pa opet ispočetka u tablice, u saobraćajnu....A ja u žurbi, treba da se vratim na posao, mislim se "Piši ili puštaj, kako god, samo odmah". Tako sam mu nešto i rekla, samo fino i pristojno, al' džaba. Davili su me k'o zmija žabu ravno 30 minuta. Pa "kako vi za ime boga vozite neregistrovan auto?!", pa sam se i ja malo, gubeći strpljenje, pravila pametna "isto kao i registrovan, evo i gas i kvačilo i kočnica i volan, sve isto kao i juče", pa "ju, pa vi se uopšte ne plašite policije?", "što da se plašim, to valjda kriminalci treba da se plaše" i tako svašta je tu došlo na red. Na kraju celog tog mučenja, oni mene šatro puste uz sve osmeh i tapšanje po ramenu "Ajd, nismo ni mi zlotvori, desi se čoveku da promaši dan, al' nemoj sad da vidim da nisi skrenula u servis, hahaha". Ajd.
Dva meseca kasnije stiže poziv za sud. Zbog istekle saobraćajne. U, bre, mamu vam kereću pomenem da vam pomenem. Kereću. Dizvini ex.

Da se razumemo, ja svoje saobraćajne brljotine pošteno plaćam i nemam problem sa tim. Čak i ne pokušavam preterano da eskiviram kad me uhvate, probam eventualno na finjaka da probudim meko srce ako ga ima i to je to. Sramota me, na kraju krajeva, da pričam bajke. Tih par puta što sam dopala suda, završavala sam sa sudijom sve za 5 minuta. Taka i taka stvar i gotovo. I svaki put me drali minimalno, jednom mi sudinica rekla "Hvala što me ne pravite budalom", žena bila dirnuta valjda.

Ok, ovo jeste smešno s'obzirom kakve neprijatnosti ljudi sa policijom doživljavaju, al' ja sam bila besna k'o furija. Ok, navatao si me u prekršaju, radi bre svoj posao, ili me kazni po propisu, ili me pusti, a ne ovako, em si me udavio nasmrt, držao k'o budalu na ulici pola sata, em pisao prijavu i zapisnik bogtepita kad, a šatro me pustio, msm, čemu sve to zaebavanje, da prostite.

Dala mi sudinica tada podatke o panduru da podnesem pritužbu, al' me sačekao ovaj rok od 30 dana, pa ništa nisam mogla da uradim. Osim da iščeprkam drugara koji poznaje komandira te stanice, pa da mu malo skače po živcima, čisto da se prebijemo za nerviranje
nikvet pn nikvet pn 12:02 27.06.2011

Re: Kod faksa

Ozbiljna ( klasična ) muzika u kolima je izvan njihovog poznavanja prirode i društva. Odmah izgube volju da istražuju kakva budala može TO da sluša. Šta će mu veća kazna. Samo odmahne 'miči mi se s očiju'.
Atomski mrav Atomski mrav 12:21 27.06.2011

Re: Kod faksa

westvleteren westvleteren 13:15 27.06.2011

Re: Kod faksa

nikvet pn
Ozbiljna ( klasična ) muzika u kolima je izvan njihovog poznavanja prirode i društva. Odmah izgube volju da istražuju kakva budala može TO da sluša. Šta će mu veća kazna. Samo odmahne 'miči mi se s očiju'.


Je li ovo provereno radi?
49 41 49 41 15:16 27.06.2011

Re: Kod faksa


I onda se otšetao, sa ovim drugim ćoškašem, i snimio sam da je spopao nekog dečka sa bradicom, i cvikama, isti kao ja, koji je upravo izašao iz zgrade fakulteta.

--------------------------------------------------------------------------------------
Ma znao sam ja, da si ti sumljiv tip - cim si ti Srdjan; rasrdices nekog.

Jok, kakva licna karta; "namirisali" su oni tebe bez provere i zato su se rasrdili u startu.

Tako i treba da radi policija!

Dok su bili Milicija; cuvali nas od spoljnjeg neprijatelja.
Sad nas cuvaju od unutrasnjeg neprijatelja; jer nam je spoljnji usao unutra.

Tako valjda, 500 godina, sledecih.
Tradicija.
krkar krkar 06:54 28.06.2011

Re: Kod faksa

Ozbiljna ( klasična ) muzika u kolima je izvan njihovog poznavanja prirode i društva. Odmah izgube volju da istražuju kakva budala može TO da sluša. Šta će mu veća kazna. Samo odmahne 'miči mi se s očiju'.


Meni u kolima obično svira iPod ali šta god da je na repertoaru imam CD sa nekom heavy klasikom spreman i utaknut. Kako vidim pandure, samo pritisnem dugme

Isti efekat, naravno.
janeznam janeznam 07:33 27.06.2011

Moj drug Zoran

Imala sam druga u razredu koji se tada a i sad zove Zoran. Tata mu je bio policajac i stalno ga je tukao, bio kriv ili ne. A decko je stvarno bio ok. Sta sam ovim htela da kazem?
antioksidant antioksidant 07:49 27.06.2011

Re: Moj drug Zoran

Sta sam ovim htela da kazem?
da je drugarov tata kreten
expolicajac expolicajac 08:17 27.06.2011

Re: Moj drug Zoran

janeznam
Imala sam druga u razredu koji se tada a i sad zove Zoran. Tata mu je bio policajac i stalno ga je tukao, bio kriv ili ne. A decko je stvarno bio ok. Sta sam ovim htela da kazem?

antioksidant
da je drugarov tata kreten

Meni starij sin, ne tako davno, za nedeljnim ručkom reko. "Ćale da me nisi onolko tuko dok sam bio mali, nisi svestan koji bi kreten ispao od mene".
Očigledno da se istim metodološkim sredstvom dobijaju različiti rezultati
angie01 angie01 08:20 27.06.2011

Re: Moj drug Zoran

antioksidant
Sta sam ovim htela da kazem?da je drugarov tata kreten


i da uprkos tome, drugar do sada nije promenio ime!
angie01 angie01 08:22 27.06.2011

koji blogotandem!

ex- odlican blog i jos koristan!
janeznam janeznam 08:27 27.06.2011

Re: Moj drug Zoran

I evo, nakon operativne provere, i Zoran je, kad je porastao postao policajac.
tyson tyson 09:48 27.06.2011

Re: Moj drug Zoran

nakon operativne provere

Nakon operativne obradefantomatsicna fantomatsicna 07:56 27.06.2011

Mah

Trenirani ne trenirani i policajci su samo ljudi, sa svim manama i vrlinama, a ovaj ex mi se cini i nije neki los
srdjan.pajic srdjan.pajic 08:07 27.06.2011

Re: Mah

fantomatsicna
Trenirani ne trenirani i policajci su samo ljudi, sa svim manama i vrlinama, a ovaj ex mi se cini i nije neki los


Nije, dobar je ex, samo je malo udavio sa ovom razradom čl. 180.
sesili sesili 08:24 27.06.2011

Re: Mah

Ma kakvi loš!!! Ja ovo EX čitam kao "extra"! Mislim da u svim profesijama ima onih koji su tu zalutali. Milicioneri su u stalnom kontaktu sa narodom, pa je to sve izloženo kritici. Nedaj bože da ih branim, brane se oni sami Nemam ličnih loših iskustava. Pre više godina, na izlazu iz našeg grada (vozio muž - UVEK sporo za moj ukus) zaustavi nas policija. Sve ljubazno, vozačku, saobraćajnu - dijagnoza: prekoračili ste brzinu!!! Sedela sam, pa nisam mogla da padnem Nasmejala sam se vidno i u šali kazala da mu naplate kaznu, a ja to da čuvam kao uspomenu. Siroti, zbunjeno su me gledali, k'o vele: nije ovom čoveku lako s' njom! Pustili su nas da nastavimo...
bocvena bocvena 08:20 27.06.2011

Otvorim novine jutros...

kad ono međutim.
expolicajac expolicajac 08:26 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

kad ono međutim.

Pa nisam ja bez razloga ušao u avanturu pisanja bloga
Atomski mrav Atomski mrav 08:34 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

...Mali je pokrio lice rukama, al' je ostao bez bubrega...
Dr M Dr M 08:38 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

Pa nisam ja bez razloga ušao u avanturu pisanja bloga


A sad očekujem da Uredništvo udje u avanturu i omogući Ti da postaneš Domaćin čovek..

P.S. Ja pokušao da te uvrstim u svoj VIP spisak, kad ono, nema opcije..
Bojan Budimac Bojan Budimac 09:09 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

A sad očekujem da Uredništvo udje u avanturu i omogući Ti da postaneš Domaćin čovek..

Podržavam!
angie01 angie01 09:13 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

Bojan Budimac
A sad očekujem da Uredništvo udje u avanturu i omogući Ti da postaneš Domaćin čovek.. Podržavam!


i ja, sa ispravkom, Domacin, svoj covek!:)))
Jelica Greganović Jelica Greganović 13:46 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

Mali je pokrio lice rukama, al' je ostao bez bubrega...

"Zabranjeno pušenje", ako se ne varam
Atomski mrav Atomski mrav 14:12 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

"Zabranjeno pušenje", ako se ne varam

Anarhija all over Baščaršija
Jukie Jukie 15:07 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

Domaćine oženi se
bocvena bocvena 16:43 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

expolicajac
kad ono međutim.

Pa nisam ja bez razloga ušao u avanturu pisanja bloga


Pozdravljam avanturu jer te čeka nezahvalan posao da braniš esnaf čije mane sam najbolje znaš. Ko onomad ja štrajk prosvetnih radnika.

Nego da priznam i ja animozitet prema policiji, ničim lično izazvan. Pa ako me se sete na Dan bezbednosti, sete... Za 40 godina sam sasvim lepo videla kako je funkcionisala narodna milicija u socijalizmu, Slobina nacionalna i kosovsko-oslobodilačka, te ova šatro evropska Dačićeva.

Suština je da policija na ovim prostorima najmanje bila u službi građana i očuvanja sigurnosti i materijalnih dobara istih, već uvek u službi održavanja volje političke vrhuške (koja god opcija bila)...a metode nikada nisu bile preterano suptilne. Pritom nas urođena paranoja (jer spoljašnji i unutrašnji neprijatelj nikad ne spava!) čini savršenim materijalom za razne Ozne:)

E sad, paradoksalno, najsigurnije sam se osećala za vreme Sablje jer mi se činilo da je policija napokon na pravoj strani i ozbiljno spremna da se razračuna sa kriminalcima i trulim jabukama is svojih redova. (Tada sam, inače, prvi put platila saobraćajnu kaznu na licu mesta i to čekom!)

Little did I know...

Evo npr. Svetlana je, 9 godina kasnije, dobila samo nanogicu i novčanu kaznu. Malo veću nego ja, doduše...skoro pa da zapevamo together Prođi sa mnom na crveno!

Ex, ništa lično, ali moraće još mnogo vode da proteče da se prosečni Srbin obraduje policiji na ulici i vratima svoga stana. A i ubiše vas ove nove tehnologije...sve, bre, završi na ju tubetu.zilikaka zilikaka 17:07 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

Nego da priznam i ja animozitet prema policiji, ničim lično izazvan.

Ne znam baš da li je izazvan. Da je ko u knjigama, to bi trebao da bude težak poso, i za uvažavanje. Oni su stalno u kontaktu sa zlom.
Onda otvoriš novine, i shvatiš da malokoja uhapšena grupa krimosa nije imala bar jednog aktivnog pandura.
Da ne proširujem temu i dodam kao su negde javne tajne da se panduri bave i . Poimence.

Upravo zato
E sad, paradoksalno, najsigurnije sam se osećala za vreme Sablje jer mi se činilo da je policija napokon na pravoj strani i ozbiljno spremna da se razračuna sa kriminalcima i trulim jabukama is svojih redova
ovo nije paradoksalno, nego smo želeli da se stvari postave na svoje mesto. Al nisu.
expolicajac expolicajac 17:40 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

E sad, paradoksalno, najsigurnije sam se osećala za vreme Sablje jer mi se činilo da je policija napokon na pravoj strani i ozbiljno spremna da se razračuna sa kriminalcima i trulim jabukama is svojih redova. (Tada sam, inače, prvi put platila saobraćajnu kaznu na licu mesta i to čekom!)


Pa prija ovakav komentar. Jedan od glavnih "urednika" akcije "Sablja" za Južnu Srbiju bila je i moja malenkost.
tyson tyson 18:38 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

Little did I know...

Evo npr. Svetlana je, 9 godina kasnije, dobila samo nanogicu i novčanu kaznu. Malo veću nego ja, doduše...skoro pa da zapevamo together Prođi sa mnom na crveno!

Kakve to veze ima sa policijom?!

Pa ne donosi policija presude, nego sud.bocvena bocvena 20:22 27.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

Pa ne donosi policija presude, nego sud.

Ali je sakupljala dokazni materijal 8 godina.
tyson tyson 04:48 28.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

Ali je sakupljala dokazni materijal 8 godina.

Stekao sam utisak, sudeći po tvom komentaru, da ti je zametala visina kazne a ne dužina perioda vršenja istražnih radnji.

Mada, neka me ispravi neko stručniji jer ja sam potpuni laik, čini mi se da nije policija ta koja vrši istragu u ovakvim slučajevima već istražni sudija...?srdjazlopogledja srdjazlopogledja 12:08 28.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

Mada, neka me ispravi neko stručniji jer ja sam potpuni laik, čini mi se da nije policija ta koja vrši istragu u ovakvim slučajevima već istražni sudija...?

Istražni kadija!


Ukinuto to, novim zekapekom.
G.Cross G.Cross 10:00 29.06.2011

Re: Otvorim novine jutros...

Sad razumem zasto si "Ex"...
uros_vozdovac uros_vozdovac 09:06 27.06.2011

Super ti je tema

ex, ako treba prostor - viči.

Nego htedoh da te pitam a nakačiću se na jedan tvoj post

U osnovi proces transformacije MUP-a je veoma bolan proces, čije posledice uvek i u najvećoj meri trpi gradjanin koji je zapravo korisnik usluga iste policije.


Daklem zašto bolan proces? Kakav je to folklor po državnim službama, pa svaka promena rutine predstavlja bolan proces? Kao da je svako učenje - bolno. I kako se nekako predstavlja da je svaka promena bolna, majkumu može valjda promena da bude i na bolje...

Ex, da nisi podlegao menjstrimu i istupila ti oštrica kritičkog mišljenja
expolicajac expolicajac 09:45 27.06.2011

Re: Super ti je tema

Ex, da nisi podlegao menjstrimu i istupila ti oštrica kritičkog mišljenja

Ma jok. Znaš kad su počeli da me jebu po službi ja sam vazelin koristio za dušu, dupe sve izdrži, al je problem duša...
expolicajac expolicajac 09:49 27.06.2011

Re: Super ti je tema

Daklem zašto bolan proces? Kakav je to folklor po državnim službama, pa svaka promena rutine predstavlja bolan proces? Kao da je svako učenje - bolno. I kako se nekako predstavlja da je svaka promena bolna, majkumu može valjda promena da bude i na bolje...

To je tema koja mora da se razdeli u mnogo zasebnih pisanija. Ovaj prvi blog je ipak pilot. Ako se razvija, kao što se do sada razvija, prihvatiću sav rizik i početi da pišem o tome.
aleksandarz92 aleksandarz92 10:51 27.06.2011

Re: Super ti je tema

Daklem zašto bolan proces? Kakav je to folklor po državnim službama, pa svaka promena rutine predstavlja bolan proces? Kao da je svako učenje - bolno. I kako se nekako predstavlja da je svaka promena bolna, majkumu može valjda promena da bude i na bolje...

Pre par godina u mom gradu i okolini je uhapšeno nekoliko policajaca zbog teškog krivičnog dela, za koje običan čovek ide nekoliko godina na robiju. Slučaj je naravno, bio tema dana i u jednom razgovoru čujem od jednog policajca (pametan i pošten čovek) sledeće: "Šta im je to trebalo, da izgube službu bezveze!".
E, kad je takvo mišljenje u njegovoj glavi, mogu da pretpostavim kako razmišlja većina ostalih, koji su kao iz viceva.
expolicajac expolicajac 10:58 27.06.2011

Re: Super ti je tema

"Šta im je to trebalo, da izgube službu bezveze!".
E, kad je takvo mišljenje u njegovoj glavi, mogu da pretpostavim kako razmišlja većina ostalih, koji su kao iz viceva.

Taj pandursko žargonski termin govori da tvoje mišljenje o dotičnom policajcu i nije baš ispravan. Možda bi se pre reklo da i on isto razmišlja da tako nešto uradi ali nema ...
krkar krkar 06:56 28.06.2011

Re: Super ti je tema

Ma jok. Znaš kad su počeli da me jebu po službi ja sam vazelin koristio za dušu, dupe sve izdrži, al je problem duša...


zilikaka zilikaka 13:35 29.06.2011

Re: Super ti je tema

Vidi se da je muški blog.
Niko da prokomentariše torzo i pLjočice
docsumann docsumann 17:54 29.06.2011

Re: Super ti je tema

Niko da prokomentariše torzo i pLjočice


pa ko će ako ne ja,

I Ronnie Coleman je do osvajanja treće titule Mr.Olympia bio policajac

Milan Novković Milan Novković 18:00 29.06.2011

Re: Super ti je tema

pa koće ako ne ja

Fixer je to još pre nekog vremena objasnio - te pločice uopšte nisu dobre, samo nepotrebno skreću pažnju

Pošto nisam siguran da li je pesmu objavljivao na blogu neću dalje da se mešam, možda i on nabasa pa nam odrecituje
freehand freehand 18:57 29.06.2011

Re: Super ti je tema

docsumann
Niko da prokomentariše torzo i pLjočice


pa ko će ako ne ja,

I Ronnie Coleman je do osvajanja treće titule Mr.Olympia bio policajac

Ovo je legendarna scena, a usko vezana sa temom.
A i sa pločicama.
I sa tangama.
Za svakog po nešto.
docsumann docsumann 19:00 29.06.2011

Re: Super ti je tema

Whos that guy
p.s. nego gledam nešto po netu, ima članaka u kojem ga optužuju kako je to on kao policajac koristio nedozvoljene supstance (steroide). mada to je već klasična priča o hipokriziji američkog profesionalnog sporta.
kukusigameni kukusigameni 10:03 27.06.2011

dobrodosao ex

Da li mozda posedujes podatke koliko je bilo do sada prituzbi, koliko ih je reseno i u ciju korist?
predatortz predatortz 10:06 27.06.2011

Daj bre ex

Reci pošteno da niko ništa ne priznaje bez malo batina.
A ovi su volovi što su sve snimali.
expolicajac expolicajac 10:11 27.06.2011

Re: Daj bre ex

Reci pošteno da niko ništa ne priznaje bez malo batina.
A ovi su volovi što su sve snimali

Šta reći...
Jelica Greganović Jelica Greganović 10:32 27.06.2011

Re: Daj bre ex

expolicajac expolicajac 10:55 27.06.2011

Re: Daj bre ex

Jelica Greganović

Ma to sam se i ja pitao, što po glavi. Pa mi onda objasnili da je bolje da se te biju po glavi nego da te j... u zdrav mozak
Jelice ne ljuti se na odogovor, bilo je jače od mene, a nije fer da se foliram
Jelica Greganović Jelica Greganović 12:46 27.06.2011

Re: Daj bre ex

Jelice ne ljuti se na odogovor, bilo je jače od mene, a nije fer da se foliram

one for the road one for the road 11:38 27.06.2011

Druze Ex

ili gospodine, kako god Vam odgovara.

Lepo je sto imamo zakon i sto se kako tako primenjuje, makar uz predloske i podloske (i uloske?).

Mene brine sto je tortura ugradjena u system, tj. da ovi policajci nisu debili, ne bi prvo ni snimali, a jos manje objavljivali na youtube-u. Ispadose k'o oni avetni Skorpioni sto su drzali kasete svojih zlocina u video klubu pa ih odatle provalili (mozda gresim, ali tako mu dodje, onako, uprosceno).

Da li MUP radi nesto na obrazovanju svojih kadrova, neki awareness program, da im se objasni da to sto rade nije po zakonu i koje su reperkusije.

Bilo bi dobro (a mozda vec stoji u nekom paragrafu), da kompletan nadredjeni kadar onoga koji pocini torturu (ili bilo koji kriminal) odgovara, sto suspenzijom, sto skidanjem cinova, pa bi se situacija sredila dok si rek'o keks s maslacem, just sayinn' ;-)

Toliko.

One for the road.
expolicajac expolicajac 12:28 27.06.2011

Re: Druze Ex

one for the road

Da li MUP radi nesto na obrazovanju svojih kadrova, neki awareness program, da im se objasni da to sto rade nije po zakonu i koje su reperkusije.

Samo pohađanje škole nikako ne znači i usvajanje znanja. Edukacija je obavezna ali usvajanje znanja je sasvim drugo pitanje. Policajac dolazi u policiju kao već formiran čovek, sa svim svojim primarnim i sekundarnim vaspitanjem. Mnogo toga se može ispraviti edukaicjom, ali mali broj ljudi je kometnarislao kako se odrazi na psihičko stanje policajaca scena kad kriminalci i huligani izmlate policajca koji ni kriv ni dužan, samo vršio svoj posao. Onda se pojave mnogi koji traže "Pravdu za nekoga...". Kako onda da starešina objasni svojim saradnicima da je to pravna država i da se tako država odnosi prema policiji. Sve je u suštini inetraktivan odnos, svaka akcija izaziva reakciju. To je kompleksan i ozbiljan problem u kome ne postoje univerzalni odgovori.
Primera radi, u svim vestima za evidentno prekoračenje ovlašćenja pripadnika policije iz Vršca, nigde nema vesti zbog čega je lice nad kojim je izvršena tortura, privedeno u prostorije PU, i zbog čega je obavljan informativni razgovor sa istim u momentu kada je napravljen snimak.
Zašto isto lice nije odmah po dešavanju prijavilo isti događaj. Ogroman je broj pitanja koja izviru iz samog događaja.
predatortz predatortz 12:36 27.06.2011

Re: Druze Ex

Mnogo toga se može ispraviti edukaicjom, ali mali broj ljudi je kometnarislao kako se odrazi na psihičko stanje policajaca scena kad kriminalci i huligani izmlate policajca koji ni kriv ni dužan, samo vršio svoj posao. Onda se pojave mnogi koji traže "Pravdu za nekoga...". Kako onda da starešina objasni svojim saradnicima da je to pravna država i da se tako država odnosi prema policiji.


Momci,neka ostane u jednom komadu. Bez podliva i ožiljaka... Stavite mu pancir, pa igrajte bejzbol.

Dobar starešina mora svoje iskustvo da podeli sa mlađima.
antioksidant antioksidant 12:37 27.06.2011

Re: Druze Ex

Primera radi, u svim vestima za evidentno prekoračenje ovlašćenja pripadnika policije iz Vršca, nigde nema vesti zbog čega je lice nad kojim je izvršena tortura, privedeno u prostorije PU, i zbog čega je obavljan informativni razgovor sa istim u momentu kada je napravljen snimak.
Zašto isto lice nije odmah po dešavanju prijavilo isti događaj.

privedeno je "lice" zbog kradje na pijaci a "dogadjaj" se zbio jos pre 4 godine i tada nije bilo "dokaza" jer su "kolege" negirale da je bilo maltretiranja a "lice" i njegov otac su dali izjavu da nikakvog maltretiranja nije ni bilo (a sad mozemo malo o strahu)
ex - a ovo dole je vrh (da citiramo djanija legendu)

mali broj ljudi je kometnarislao kako se odrazi na psihičko stanje policajaca scena kad kriminalci i huligani izmlate policajca koji ni kriv ni dužan, samo vršio svoj posao


probaj da objasnis kakve to veze ima sa maltretiranjem "lica"?
expolicajac expolicajac 12:53 27.06.2011

Re: Druze Ex

probaj da objasnis kakve to veze ima sa maltretiranjem "lica"?

AO nema nikakve. Ako si dobro čitao jasno sam govorio o torturi u PS Vršac izvršenoj nad licem koje je iz nekog razloga pozvan na informativni razgovor.
Samo sam pokušao da objektivno sagledam celu situaciju. To lice nije došlo na kafu u PS Vršac, pa bilo izloženo torturi, već je priveden zbog izvršene krađe, za koju policajci nisu uspeli da pribave materjalne dokaze. Predmet krađe je novčanik penzionera. Šta je penzioner sa primanjem od 16000. dinara mogao imati u novčaniku. Par stotina dinara i ličnu kartu i vozačku dozvolu. Šteta koja je nastala za gradjanina iznosi grubo procenjeno oko 4000 dinara. Nema krivičnog dela jer je zakonom određen iznos od 16ooo dinara da bi se tretiralo kao krivično delo. I sada penzioner koji ne može da stvori 4000 dinara da pribavi novu dokumentaciju, ne može da podnese ni krivičnu prijavu jer je iznos ispod cenzusa. Policajci treba da bi sve bilo po zakonu da penzionera upute na privatnu parnicu i onda penzioner izađe na ulicu i počne da psuje i policiju i državu i sve po redu.
A ovako policajci će da dobiju otkaz, i ići će u zatvor zato što su lice koje je poznato po džeparenju izložili torturi. Toliko o činjenicama, koje mogu da se tumače kao i pretpostavka.
antioksidant antioksidant 13:02 27.06.2011

Re: Druze Ex

ići će u zatvor zato što su lice koje je poznato po džeparenju izložili torturi

da li je ovo boldovano opravdanje?
ako nije zasto si ga dopisao uopste
"kolege" su maltretirale, samarale, sutirale...
to je pocetak i kraj potrebnih cinjenica
expolicajac expolicajac 13:06 27.06.2011

Re: Druze Ex

da li je ovo boldovano opravdanje?
ako nije zasto si ga dopisao uopste
"kolege" su maltretirale, samarale, sutirale...
to je pocetak i kraj potrebnih cinjenica

Znaš ima jedna Aristotelova izreka koja otprilike kaže ovako. Svako može da se naljuti u svakom trenutku, ali pametni se ljute u određenom trenutku i za određenu stvar. Ja tebe stvarno smatram pametnim blogerom.
antioksidant antioksidant 13:09 27.06.2011

Re: Druze Ex

Ja tebe stvarno smatram pametnim blogerom

vidi se da si policajac
i nema potrebe da budes toliko kolegijalan - ne brini se za mladica - pun je vrsac kriminalaca - naci ce on vec posao
edit: posle zara iskazanog u maltretiranju vidim da nema zime za njega
expolicajac expolicajac 13:19 27.06.2011

Re: Druze Ex

vidi se da si policajac
i nema potrebe da budes toliko kolegijalan - ne brini se za mladica - pun je vrsac kriminalaca - naci ce on vec posao
edit: posle zara iskazanog u maltretiranju vidim da nema zime za njega

A bre koj ti je od jutros. U čemu je tvoj problem. Ko ovde ostrašćeno piše. Ti ili ja. Ti tražiš pandursku krv. Evo ti je, klinac će izgubiti posao. Ja sam samo postavio pitanje koje nije opravdanje nego pitanje. Razmisli o tome. Da sam mu ja načelnik on bi bio sankcionisan još pre 4 godine, a ovako, svi gube i policija i gradjani i jadni penzioner i izvršilac koji nije sankcionisan nego je istrpeo torturu. Jel shvataš da ovde svi gube, nema pobednika.
antioksidant antioksidant 13:27 27.06.2011

Re: Druze Ex

Razmisli o tome.

o cemu? o tome da se na snimku vidi jos jedan policajac koji prolazi kroz kadar, da neko snima celu stvar, da je otac (mozda sa slicnim tretmanom u susednoj sobi), da je nacelnik i cela stanica cutala 4 godine...
a i ti si odmah krenuo sa "pitanjima"
taj mali koji ce izgubiti posao ima gomilu olaksavajucih okolnosti jer je on samo deo sistema koji funkcionise tako lose (a zatvoreno stiteci sebe i pronalazeci opravdanja). pitanje je da klinac nije i naredjenje dobio da malo obradi "lice"?
i ex- ne zelim ja pandursku krv. ja hocu panduraciju koja sama cisti svoj sistem od ovakvih zaraza
a ovako, svi gube i policija i gradjani i jadni penzioner i izvršilac koji nije sankcionisan nego je istrpeo torturu. Jel shvataš da ovde svi gube, nema pobednika.
to znam i ne masi mi time kao da sam srecan zbog toga. verujem da ni ti nisi

a ako mislis da ostrasceno pisem - ok, necu vise pisati na ovu temu - cini mi se da smo se razumeli (a i da nismo - blize od ovoga necemo biti).
expolicajac expolicajac 13:51 27.06.2011

Re: Druze Ex

a ako mislis da ostrasceno pisem - ok, necu vise pisati na ovu temu - cini mi se da smo se razumeli (a i da nismo - blize od ovoga necemo biti).

Ma piši, to je i suština bloga. Da li se razumemo ili ne. Pa tome težimo da se postigne neko bolje stanje. Ja sam izneo, ako ne sve, a ono većinu aspekata nastale situacije. Ti imaš tvrd stav prema tome i on je apsolutno tačan, ali ti samo ukazujem da u proceni svega budeš kritičan, kako prema tuđim tako i prema svojim stavovima.
Evo ti jedan primer iz ličnog, mog života. Imam dva sina. Jedan ima 25 godina a drugi 18. Obojici znaju kako bi prošli da ih iz bilo kog razloga privede policija zbog izvršenja krivičnih dela ili saobraćajnog prekršaja u kome im je utvrđeno da imaju alkohol u krvi. Bili bi IZUBIJANI TAKO DA IH NI RODJENA MAJKA NE BI PREPOZNALA I TO OD MENE PANDURA I TO U POLICIJI.
Vidiš, ja sam nasilan, agresivan i verovatno po tebi čista patologija koja ruši sistem vrednosti radeći u policiji. Samo taj strah koji moji sinovi osećaju, jer znaju da uvek ostvarujem svoja obećenja, imao za posledicu sledeći tok događaja. Starij sin mi je sa 24 godine diplomirao sa prosečnom ocenom 9,3 na Pravanom fakultetu u Nišu, a ne Kragujevcu. Mladi je odličan učenik gimnazije "Bora Stanković". Ne kradu, ne drogiraju se. I ni jedan ni drugi neće raditi u policiji.
antioksidant antioksidant 13:56 27.06.2011

Re: Druze Ex

Samo taj strah koji moji sinovi osećaju

previse dajes sebi na znacaju ako verujes da ih je "strah" motivisao
i u pravu si - imam tvrd stav prema nasilju (ne bih to nazvao bas patologijom vise nesigurnoscu koju pokusavas da kompenzujes ali...).
nije ni bitno... citamo se dalje
Atomski mrav Atomski mrav 14:22 27.06.2011

Re: Druze Ex

mali broj ljudi je kometnarislao kako se odrazi na psihičko stanje policajaca scena kad kriminalci i huligani izmlate policajca koji ni kriv ni dužan, samo vršio svoj posao. Onda se pojave mnogi koji traže "Pravdu za nekoga...". Kako onda da starešina objasni svojim saradnicima da je to pravna država i da se tako država odnosi prema policiji. Sve je u suštini inetraktivan odnos, svaka akcija izaziva reakciju. To je kompleksan i ozbiljan problem u kome ne postoje univerzalni odgovori.
Primera radi, u svim vestima za evidentno prekoračenje ovlašćenja pripadnika policije iz Vršca, nigde nema vesti zbog čega je lice nad kojim je izvršena tortura, privedeno u prostorije PU, i zbog čega je obavljan informativni razgovor sa istim u momentu kada je napravljen snimak.


OK, sad ispada da se policajac - tabadžija može braniti privremenom neuračunljivošću... Posao policajaca jeste opasan, ali ne sme se frustracija lečiti prebijanjem lica koje je privedeno "na informativni razgovor"! Tu nema opravdanja.

A ako već misliš da čvrsta ruka (zakona) sve rešava, daj da se onda preselim u Vršac - mislim, ako ovako biju zbog džeparenja, onda tamo sigurno nema krađe automobila, provala u stanove, dilovanje droge... Mislim, ko je lud da se bavi kriminalom u gradu sa takvim šerifima?
expolicajac expolicajac 14:36 27.06.2011

Re: Druze Ex

OK, sad ispada da se policajac - tabadžija može braniti privremenom neuračunljivošću... Posao policajaca jeste opasan, ali ne sme se frustracija lečiti prebijanjem lica koje je privedeno "na informativni razgovor"! Tu nema opravdanja.

A ako već misliš da čvrsta ruka (zakona) sve rešava, daj da se onda preselim u Vršac - mislim, ako ovako biju zbog džeparenja, onda tamo sigurno nema krađe automobila, provala u stanove, dilovanje droge... Mislim, ko je lud da se bavi kriminalom u gradu sa takvim šerifima?

Kakva neuračunljivost. Ti be Atomski pišeš tolko da pokušaš provokaciju. OK. Svi elelmenti teške povrede radne dužnosti kod policajca koji udara lice sa kojim obavlja informativni razgovor su ispunjeni. Policajac treba odmah da bude suspendovan (udaljen sa posla) i u toku disciplinskog postupka treba da bude proglašen krivim. Nezavisno od toga treba da ide i krivični postupak koji pokreće nadležni Tužioc za krivično delo Zlostavu u službi. Po okončanju krivičnog postupka i izricanja kazne, ako ona bude viša od 6 meseci zatvora bez uslova, biće automatski prekinut radni odnos sa istim policajcem.

A to što misliš da je možda stanje u Vršcu bolje nego u drugim sredinama, proveri pa nam javi.
Atomski mrav Atomski mrav 15:05 27.06.2011

Re: Druze Ex

Treba da odgovara i njegov starešina, i onaj ko je sve to snimao i svi oni koji su znali za ovo a nisu reagovali. A to za Vršac je bilo sarkastično - u stilu, ako ovako biju sitne džeparoše, šta li tek tade onim krupnim krimosima...
expolicajac expolicajac 15:15 27.06.2011

Re: Druze Ex

Treba da odgovara i njegov starešina, i onaj ko je sve to snimao i svi oni koji su znali za ovo a nisu reagovali. A to za Vršac je bilo sarkastično - u stilu, ako ovako biju sitne džeparoše, šta li tek tade onim krupnim krimosima...

Ima jedno pitanje, naravno odgovor nije obavezan. Da li si nekada u svom životu bio oštećen nekim krivičnim delom, krađe ili ti je neko oštetio stvar koju si imao? Ne odnosi se na saobraćajne prekršaje i slično.
Atomski mrav Atomski mrav 15:28 27.06.2011

Re: Druze Ex

Da.
expolicajac expolicajac 15:37 27.06.2011

Re: Druze Ex

Da

Pusti PP sa opisom, molim te. Živo sam zainteresovan odakle tolki animozitet prema policiji. Stvarno su mi namere sasvim poštene, ma koliko je to neverovatno za pandura.
aleksandarz92 aleksandarz92 15:58 27.06.2011

Re: Druze Ex

Re: Super ti je tema

"Šta im je to trebalo, da izgube službu bezveze!".
E, kad je takvo mišljenje u njegovoj glavi, mogu da pretpostavim kako razmišlja većina ostalih, koji su kao iz viceva.


Taj pandursko žargonski termin govori da tvoje mišljenje o dotičnom policajcu i nije baš ispravan. Možda bi se pre reklo da i on isto razmišlja da tako nešto uradi ali nema ...


A bre koj ti je od jutros. U čemu je tvoj problem. Ko ovde ostrašćeno piše. Ti ili ja. Ti tražiš pandursku krv. Evo ti je, klinac će izgubiti posao.


Kaži mi kako se razlikuje ovo što sam ja prepričao gore, i ovo tvoje "klinac će izgubiti posao"?
Kad bi ja nekog onako prebio zaglavio bi zatvor, ali pandur se kažnjava otkazom i to je sasvim normalno!?
Atomski mrav Atomski mrav 15:58 27.06.2011

Re: Druze Ex

Nema potrebe za konspiracijom. Bila su tri slučaja krađe, dva na individualnom planu jedan na kolektivnom. Zatim, na mene je pucao jedan dezerter iz JNA tamo 1991. godine. No, mašiš poentu ako misliš da imam nešto lično protiv policije kao institucije. Prosto, smatram da stvari poput onoga što smo videli na pomenutom video klipu ne mogu da se opravdaju ničim. Isto kao što mislim da je "Pravda za Uroša" sramota, ali je još veća sramota ako se policija spušta na nivo huligana ili se sroza još niže...
aleksandarz92 aleksandarz92 16:06 27.06.2011

Re: Druze Ex

Samo sam pokušao da objektivno sagledam celu situaciju. To lice nije došlo na kafu u PS Vršac, pa bilo izloženo torturi, već je priveden zbog izvršene krađe, za koju policajci nisu uspeli da pribave materjalne dokaze. Predmet krađe je novčanik penzionera. Šta je penzioner sa primanjem od 16000. dinara mogao imati u novčaniku. Par stotina dinara i ličnu kartu i vozačku dozvolu. Šteta koja je nastala za gradjanina iznosi grubo procenjeno oko 4000 dinara. Nema krivičnog dela jer je zakonom određen iznos od 16ooo dinara da bi se tretiralo kao krivično delo. I sada penzioner koji ne može da stvori 4000 dinara da pribavi novu dokumentaciju, ne može da podnese ni krivičnu prijavu jer je iznos ispod cenzusa. Policajci treba da bi sve bilo po zakonu da penzionera upute na privatnu parnicu i onda penzioner izađe na ulicu i počne da psuje i policiju i državu i sve po redu.
A ovako policajci će da dobiju otkaz, i ići će u zatvor zato što su lice koje je poznato po džeparenju izložili torturi. Toliko o činjenicama, koje mogu da se tumače kao i pretpostavka.

expolicajac expolicajac 16:21 27.06.2011

Re: Druze Ex

Kaži mi kako se razlikuje ovo što sam ja prepričao gore, i ovo tvoje "klinac će izgubiti posao"?
Kad bi ja nekog onako prebio zaglavio bi zatvor, ali pandur se kažnjava otkazom i to je sasvim normalno!?

Iza mog "klinac će izgubiti posao" krije se ozbiljna zabrinutost za sistem bezbednosti u celini.
Klinac ili ima da postane batinaš i huligan, koj neznajući da na drugi način pribavlja sredstva za život postaje novi problem države. Ili postaje totalna lujka koja svojom pojavom diskredituje sve pripadnike policije a bitangama omogućava da se nakon određenog protoka vremena počnu sa njim sprdati i time još više urušavaju predstavu o profesionalnom bavljenju policijskim poslom. Naravno da se u potpunosti slažem i sa atommravom da odgovornost nije samo "klinca" nego i svih učesnika u ovom događaju, ali to je problem koji se nerešava kampanjama tipa "Svi su policajci isti" ili "Sve su to kriminalci sa značkom". Ja iza svojih reči krijem zapravo osećaj ogromne nemoći trenutno, naravno ne svoje, nego nesavršenog društva da odgovori na tranzicione promene u državi. Nadam se da sam bio potpuno jasan.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 16:27 27.06.2011

Re: Druze Ex

Iza mog "klinac će izgubiti posao" krije se ozbiljna zabrinutost za sistem bezbednosti u celini.
Klinac ili ima da postane batinaš i huligan, koj neznajući da na drugi način pribavlja sredstva za život postaje novi problem države. Ili postaje totalna lujka koja svojom pojavom diskredituje sve pripadnike policije a bitangama omogućava da se nakon određenog protoka vremena počnu sa njim sprdati i time još više urušavaju predstavu o profesionalnom bavljenju policijskim poslom. Naravno da se u potpunosti slažem i sa atommravom da odgovornost nije samo "klinca" nego i svih učesnika u ovom događaju, ali to je problem koji se nerešava kampanjama tipa "Svi su policajci isti" ili "Sve su to kriminalci sa značkom". Ja iza svojih reči krijem zapravo osećaj ogromne nemoći trenutno, naravno ne svoje, nego nesavršenog društva da odgovori na tranzicione promene u državi. Nadam se da sam bio potpuno jasan.

"Klinac" je diskreditovao sve postupke u koje je bio uključen!
Valjalo bi, nakon završetka procesa protiv "klinca", preispitati sve u šta je bio uključen, te će to imati za rezultat oslobađanje svih za koje se ustanovi da su bili oštećeni. A u sve to ide i obeštećenje.
Po meni, samo na taj način se štiti ustanova policije, sve ostalo je zakukuljivanje, zataškavanje.

Ovo za "nesavršeno društvo", nije mi nimalo jasno šta se pod time misli.
expolicajac expolicajac 16:32 27.06.2011

Re: Druze Ex

Ovo za "nesavršeno društvo", nije mi nimalo jasno šta se pod time misli.

Društvo koje ima usađenu kolektivnu svest o svim stvarima bitnim za realni život, a namećemu se, individualno rešavanje ličnih životnih problema.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana