Društvo| Ljudska prava| Politika| Region| Život

Prilog slučaju Ljubiše Dikovića

Goran Miletic RSS / 12.02.2012. u 21:19

voljno !
voljno !
Neverovatna je otpornost predstavnika vlasti na veoma jasne i dokumentima potkrepljene nalaze Fonda za humanitarno pravo, a koji se tiču novog načelnika Generalštaba Ljubiše Dikovića. Zapanjujuće je da mediji i građani neće da pogledaju javno dostupne dokumente u sudskoj bazi Tribunala (icr.icty.org) i da odbijaju da 13 godina kasnije shvate da se "odbrana Srbije na Kosovu" krajem prošlog veka sastojala od veoma teških zločina za koje je neko odgovoran. Taj "neko" nikako ne može biti neko N.N. lice, budući da je Srbija itekako imala efektivnu kontrolu na Kosovu. Pored "običnih" vojnika i policajaca, tu su bili i oni koji su sprovodili naređenja i politiku vrha države oličenog u Miloševiću. Neki od njih su stigli do Haga, a neki su među nama. Treba samo pročitati... Posle Dosijea Diković, na koji je glavni argument vlasti bio da "niko ne sme da pravi nešto što se zove dosije", Fond za humanitarno pravo je objavio dodatak sa nekoliko novih, važnih podataka, koje mediji u Srbiji čak nisu smeli ni da objave. Za neupućene, većina dokumenata na kojima se temelji izveštaj FHPa su upravo oni koji je Srbija dostavila Tribunalu.

Prilog
Dosije Ljubiše Dikovića

Prilog sadrži izvode iz javno dostupnih dokumenata VJ, koja dodatno potvrđuju navode FHP-a iznete u Dosijeu Ljubiše Dikovića objavljenom 23.01.2012. godine, o prisustvu jedinica 37.mtbr VJ na području Drenice na Kosovu, gde su se dogodila masovna ubistva albanskih civila i druge teške povrede međunarodnog humanitarnog prava.

Deo Priloga je i Redovni borbeni izveštaj 37.mtbr o izlasku jedinice 27.03.1999. godine na tt.692, koju preživele žrtve identifikuju kao polje Vragodol/Vrogodoll, gde su vojnici streljali 22 albanska muškarca, od kojih su četvorica preživela.

Osim toga, u Prilogu su i izveštaji sa potpisom komandanta 37.mtbr o uspostavljenoj kontroli nad albanskim civilnim stanovništvom u selima opština Glogovac/Gllogoc i Srbica/Skënderaj, i istoimenim gradovima, nakon što je nekoliko hiljada Albanaca proterano iz tog područja a najmanje 250 ubijeno, iako nisu uzimali učešće u neprijateljstvima.

Plan „Grom 98", zapovest 3. Armije VJ, čiji je izvod takođe deo Priloga, a u celini dostupan na web sajtu FHP-a i javnoj Bazi podataka MKSJ, pokazuje da su neke borbene grupe 37.mtbr još u julu 1998. godine dobile vrlo konkretne zadatke „za razbijanje DTS i snaga oružane pobune na KiM".

Da Ljubiša Diković nije bio uzoran oficir ni u odnosu na svoje vojnike, što ga ne preporučuje za načelnika Generalštaba, govori i dokument Komande Prištinskog korpusa, u kojem osuđeni general Vladimir Lazarević, komandant PrK, povodom pogibije dvojice vojnika 37.mtbr, 29.04.1999. godine u napadu NATO avijacije, upozorava Dikovića da je uzrok pogibije nedisciplina i nepoštovanje naređenja o „neprekidnom komandovanju".

Komandant 37. mtbr je znao [morao je znati] da se „razbijanje ŠTS" odvija granatiranjem sela, proterivanjem stanovništva, pljačkama, silovanjem i nezakonitim ubistvima albanskih civila. Zločini su se ponavljali, od jedne do druge akcije za „razbijanje i uništenje ŠTS". O njima i o odnosu sa Zajedničkom komandom za KiM, Ljubiša Diković je trebalo da progovori posle smene Slobodana Miloševića. On to nije učinio, nego je kao svedok odbrane generala Lazarevića, u predmetu Tužilac protiv M. Milutinovića i drugih, branio optužene generale i poricao da je znao za zločine i masovne grobnice u njegovoj zoni odgovornosti.

1. Napredovanje u službi
Čin majora VJ dobio je 1994. godine, za zasluge u odbrani domovine od „napada muslimanskih ekstremista iz Skelana, Srebrenice i Bratunca", na poziciji komandanta 16. Graničnog bataljona VJ . (izvor: Članak, Vojska, „Primer generacijama", str.9-13, 15.07.1999. (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Document Type: Submission, Date: 05/07/2006).

Čin potpukovnika dobija 1998. godine, kada je Komanda 3. Armije donela plan „Grom 98". Načelnik štaba 37.mtbr postao je 1998. godine.

Komandant 37.mtbr postao je 3. novembra 1998. godine. (Emisija „Da, možda, ne", izjava Miroslava Lazanskog, RTS, 26.01.2012.)

Vanredno je unapređen u čin pukovnika, početkom marta 1999. godine. (Članak, Vojska, „Hrabri ljudi Drenice, heroji odbrane", str.11-13, 15.07.1999, kapetan Slobodan Radenković (MKSJ, IT-02-54: Milosevic, Exhibit P320.106); Članak, Vojska, „37.mtbr VJ", str.11-13, 15.07.1999. (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Document Type: Submission, Date: 05/07/2006).

U ime 37. mtbr. primio je Orden Narodnog heroja 16.06.1999. godine, dodeljen ukazom predsednika tadašnje SRJ Slobodana Miloševića.
Čin general-majora Vojske Srbije dobio je 2005. godine. (Vojska Srbije, web sajt: http://www.vs.rs/index.php?content=8709fe1d-fdf2-102b-9fa8-28e40361dc2e
Čin general-potpukovnika dobija 2009. godine. (Vojska Srbije, web sajt: http://www.vs.rs/index.php?content=8709fe1d-fdf2-102b-9fa8-28e40361dc2e)

2. Pogibija dva vojnika 37.mtbr
Dana 29.04.1999. godine, između 15:00 i 16:00 časova, u rejonu sela Orlate, u napadu NATO avijacije, poginula su dva pripadnika 37.mtbr [Đorđe Dunjić i Ljubinko Đorđević - identifikacija identiteta FHP]. Istog dana, komandant Pr. Korpusa, general-major Vladimir Lazarević, pod oznakom „vrlo hitno", uputio je komandi 37.mtbr naređenje o preduzimanju mera odgovornosti zbog ugrožavanja bezbednosti ljudstva i jedinica.

„Ocenjujem da je uzrok pogibije vojnika krajnja nedisciplina dela sastava 37.mtbr i neizvršavanje mojih naređenja o potpunoj kontroli nad svim sastavima i neprekidnom komandovanju jedinicama." (MKSJ, Komanda Pr.korpusa, 29.04.1999, Komandant, general-major Vladimir Lazarević (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit 5D00385).

3. Zadatak 37.mtbr, predviđen planom „Grom 98"
Dokumentom „Grom 98", od 29.07.1998. godine, koji je potpisao komandant 3. Armije VJ, general-potpukovnik Dušan Samardžić, izvršena je raspodela zadataka jedinica Prištinskog korpusa. U prvoj fazi, celokupni sastav PrK, uključujući Borbenu grupu 37/37.mtbr-2.A, trebalo je da nastavi da obezbeđuje državnu granicu prema Albaniji i Makedoniji, štiti jedinice i vojne objekte od dejstava „DTG", obezbeđuje prohodnost komunikacija za snabdevanje jedinica, i u sadejstvu sa snagama MUP Srbije da učestvuje u razbijanju i uništenju „TŠS" u zoni odgovornosti.

(izvor: MKSJ, Zapovest za razbijanje DTS i snaga oružane pobune na KiM, Komanda 3. Armije, DT.br.6034-7/1, 29.08.1998 (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit 4D00140).

4. Zadatak 37.mtbr od 7.03.1999.
„U doba mira nismo imali akcije koje su obuhvatale upad u sela i čišćenje, jer je to radila vojna policija, a sada smo mi, u pokretu, morali to da radimo."

(izvor: Članak, Vojska, „Hrabri ljudi Drenice, heroji odbrane", str.11-13, 15.07.1999, kapetan Slobodan Radenković (MKSJ, IT-02-54: Milosevic, Exhibit P320.106).  

5. Učešće 37.mtbr u operaciji Drenica
Dana 22.03.1999. godine, Zajednička komanda za KiM izdala je odluku za uništenje „ŠTS" u rejonu Donje Drenice. Snage VJ koje su učestvovale u tom napadu u opštini Srbica/Skënderaj bile su 37. i 125.mtbr. U operaciji je učestvovalo sedam četa PJP, od kojih su dve bile u direktnoj komunikaciji sa 37.mtbr. Komandno mesto je prvo bilo u Srbici/Skënderaj, a potom u selu Čikatovo/Çikatovë. (izvor: MKSJ, Zajednička komanda za KiM, Odluka za razbijanje i uništenje ŠTS u rejonu Donja Drenica, 22.03.1999 (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit P02031).

Dana 24.03.1999. godine, Zajednička komanda za KiM izdala je još jedno naređenje jedinicama VJ da pruže podršku snagama MUP-a u razbijanju i uništenju „ŠTS" u rejonu Drenice. Odlučeno je da napad na „ŠTS" započne u 5:00 časova, 26.03.1999. godine. 37.mtbr (BG-37 i TG-37) je dobila zadatak da podrži snage MUP-a na pravcu Rudnik/Runik-Vitak-Kladernica/Klladërnicë-Voćnjak/Vojnikë-Broćna/Burojë. Komandant 37. mtbr je postupio prema tom naređenju, premestivši svoje komandno mesto u selo Rudnik/Runik . (izvor: MKSJ, Zajednička komanda za KiM, 24.03.1999. Zapovest za podršku snaga MUP-a u razbijanju i uništenju ŠTS u rejonu Drenica ( MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit P01968).

5.1. Aktivnost Borbene grupe 37.mtbr na području između  Izbice/Izbicë i Kladernice/Kllodernicë

Selo Rudnik/Runik je napadnuto 25.03.1999. godine. Stanovnici su napustili selo i sklonili su se u obližnju Kladernicu/Klladernicë. Sledećeg dana, 26.03.1999. godine, počela je pucnjava iz pravca brda iznad sela. Meštani i izbeglice koje su se nalazile u selu, napustili su kuće i sklonili se u šumu. Pre ulaska u šumu, kod potoka, ostavili su traktore. Izbegli ljudi, oko 500 muškaraca, žena i dece, sklonili su se na poljanu, okruženu drvećem. Tu su prespavali noć. Ujutru 27.03.1999. godine, čuli su pucnjavu u neposrednoj blizini. Oko 11:00 časova, opkolili su ih vojnici, koji su na srpskom vikali „Predajte se". Pred vojnike je prvi izišao Zeqir Mulaj (1939). Pogođen je dok je objašnjavao na srpskom da su svi civili. Potom su ubili njegovog sina Artona Mulaja (1982). Smrtno su pogodili Miradije Mulaj (1973). Onda su odvojili 22 muškarca, među kojima i maloletnog Valona, koje su u koloni poveli preko planine. Nakon 10 minuta, pojavio se avion NATO snaga, zbog čega su ih vojnici tri sata psovali i tukli. Ponovo su naredili pokret, vodeći ih u pravcu Izbice/Izbicë. Idući putem, stigli su do traktora koje su oni [seljani iz Rudnika/Runik i Vitka/Vitak] ostavili pored potoka, pre ulaska u šumu. Vojnici su zapalili sve traktore. Na prikolici jednog traktora ležao je nepokretni Osman Mulaj, koji nije mogao da govori. Jedan vojnik mu je prišao, i zapalio prikolicu na kojoj je ležao bespomoćni starac. Potom su zarobljene Albance odveli na polje Vragodol/Vrogodoll . (izvor: Baza podataka FHP, Izjava A.M, FHP-15960.)

Do 15:00 časova 27.03.1999. godine, jedinice 37.mtbr su došle na liniju tt.628 - tt.715 - 706 - 692.
Tt 692 je polje Vragodol/Vrogodoll, između sela Izbice/Izbicë i Kladernice/Kllodernicë .
(izvor: MKSJ, Komanda 37.mtbr. 27.03.1999. Redovni borbeni izveštaj (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit P02045).

Vojnici su doveli zarobljene Albance na polje, gde su bili locirani jedan tenk i jedan pinzgauer, a pored je bilo puno vojnika. Vojnici su ih postrojili ispred tenka, i rafalnom paljbom ubili sledeće muškarce: Rrustem (1932), Islam (1945), Rrahman (1943), Megjit (1972), Nuhi (1984) i Rifat (1949) Miftari; Idriz Sejdiu (1942); Mustafë Hyseni (1946); Murat Topalli (1931); Ahmet (1956), Rexhep (1964), Nazmi (1975) i Xhevdet (1967) Osmani; Ramadan Bekaj (1934), Bajram (1932) i Kadri Hasanaj (1940); Bashkim Imeraj (1976); Hysni Musa (1963).(izvor: Baza podataka FHP, Izjava I.M, FHP-20326.) Streljanje su preživela četvorica: trinaestogodišnji Valon, koga su ranjenog među mrtvima, posle dva dana, našli meštani Kladernice/Kllodernicë i Rudnika/Runik, Driton Mulaj i Ahmet i Isa Miftari.

6. Predmet Tužilac protiv M. Milutinovića i drugih
Tužiteljka Carter - pitanje svedoku Dikoviću: Dakle, iako je vaša jedinica bila direktno angažovana u tom području [operacija Drenica], niko iz VJ nije vas pozvao na odgovornost za bilo koju od ovih operacija ili [zatražio] da pružite bilo kakvu informaciju o nađenim masovnim grobnicama?
Svedok Diković - odgovor: Ne. Verujte, ne znam o kojim masovnim grobnicama govorite. Ni na kakve masovne grobnice, ponavljam, nisam naišao u tom rejonu .

(izvor: MKSJ, predmet br. IT-05-87-T, Tužilac protiv Milutinovića i drugih, transkript svedočenja Ljubiše Dikovića, 11.12.2007.)

7. Učešće 37.mtbr u operaciji „Kamenica"
Dana 30.04.1999. godine, u vremenu od 6:00 do 18:00 časova, na prostoru između planine Čičavica i puta Srbica/Skënderaj - Glogovac/Gllogoc, gde se nalaze sela Baks, Vrbovac/Vërboc, Doševac/Dashec, Štutica/Shtuticë, Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër, Ćirez/Qirez, realizovana je akcija na razbijanju i uništavanju „ŠTS". Prema izveštaju o realizaciji akcije, koji je potpisao komandant 37.mtbr, pukovnik Ljubiša Diković, likvidirano je 148 pripadnika „ŠTS" i zarobljeno 172 lica . (izvor: MKSJ, Komanda 37.mtbr, komandant Ljubiša Diković, 1.05.1999. Izveštaj o realizaciji akcije „Kamenica" (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit 5D01036).

S druge strane, podaci FHP pokazuju da su 30.04.1999. godine, u progonu albanskih seljaka iz opština Glogovac/Gllogoc i Srbica/Skënderaj, pripadnici VJ/MUP, u selima Vrbovac/Vërboc, Doševac/Dashec, Štutica/Shtuticë, Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër i Baks, ubili najmanje 150 albanskih civila, koji nisu uzimali učešće u neprijateljstvima [tačke 4. i 5. Dosijea LJ.D]. (izvor: Baza podataka FHP, izjave 82 svedoka, date FHP-u u periodu od 1999. do 2007.)

8. Uspostavljanje kontrole u opštinama Glogovac/Gllogoc i Srbica/Skënderaj
Dana 4.05.1999. godine, komandant 37.mtbr Ljubiša Diković obavestio je komandanta Prištinskog korpusa da je [albansko] civilno stanovništvo stavljeno pod kontrolu jedinica i popisano. Izvestio je da se u Srbici/Skënederaj nalazi 4.981 civilno lice, „od toga 380 vojno sposobnih, koji su izdvojeni i fizički obezbeđeni u OŠ". U istom izveštaju, komandant 37.mtbr navodi da je u selu Globare/Gllobar ostalo 291 civilno lice, u selu Ćirez/Qirez 230, u selu Štutica/Shtuticë 150, u selu Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër oko 500 žena, dece i staraca . (izvor:   MKSJ, Komanda 37. mtbr, Izveštaj, komandant Ljubiša Diković, 4.05.1999 (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit 5D01080).

Prema podacima FHP-a, 1.05.1999. godine, pripadnici VJ/MUP izveli su oko 130 odraslih Albanaca iz džamije u Ćirezu/Qirez, i odveli u Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër, gde su ih u grupama streljali. (izvor: Baza podataka FHP: izjave 68 svedoka, date FHP-u u periodu od 1999. do 2007.)

Dana 12.05.1999. godine, predstavnik Komande 37.mtbr bio je u selu Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër. Od preostalih Albanaca je saznao da su pripadnici VJ ubili devet meštana. (izvor: MKSJ, Komanda 37. mtbr, Izveštaj o stanju u Glogovcu/Gllogoc, 13.05.1999 (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit 5D01086).

9. Preispitivanje imenovanja i odgovornosti Ljubiše Dikovića
FHP poziva predsednika Republike Srbije da pažljivo pregleda vojna i sudska [MKSJ] dokumenta koja degradiraju, i upućuju na ličnu i komandnu odgovornost generala Ljubiše Dikovića, te da poništi njegovo imenovanje za načelnika Generalštaba Vojske Republike Srbije.


Dokumenti MKSJ, u integralnoj formi, dostupni su na www.hlc-rdc.org

AtačmentiKomentari (141)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

hoochie coochie man hoochie coochie man 21:38 12.02.2012

,

Neverovatna je otpornost predstavnika vlasti na veoma jasne i dokumentima potkrepljene nalaze Fonda za humanitarno pravo,


Mozda bas zbog toga sto se radi o Fondu za humanitarno pravo?
Mozda je bas on i smetnja da se to rasvetli.
Niste pomisljali na takvu mogucnost, ili vam to nije vazno ili vam, cak, to i odgovara?
Vi vicete, oni zato sto ste bas vi u pitanju cute, vi i dalje vicete, i eto vama razloga da postojite.
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 10:30 13.02.2012

Re: ,

Mozda bas zbog toga sto se radi o Fondu za humanitarno pravo?
Mozda je bas on i smetnja da se to rasvetl


Ma hajte molim vas!

problem je što, eto čak i neko ko pledira da kritikuje vlast i sve one koji neće da "čitaju o Dikoviću" u stvari čini sve kako bi se i inače sumnjiv (sa gledišta osporavanja odluke o imenovanju na mesto Načelnika) posao Fonda, predstavio kako totalna bezvezarija. Što on nije - barem ne u delu koji popisuje zločine.

Elem, budući (ili je već postao?) Doktor Prava, je samo šljusnuo poslednji tekst Fonda, koji je relativno nebitan i konfuzan (Nije što se povezuje sa zločinima, nego eto, sada se otkriva da nije bio "dobar prema vojsci" - vidi se da su autori, što ženske osobe koje nisu bile u the Vojska, što muške - ditto), i onda očekuje da neko to ozbiljno shvati.

Jeste, originalni tekst je obiman, ali je - ej, doktorat, pa to te valjda priprema da budeš temeljan i metodičan, zar ne - barem mogao da ostavi linkove ka prvim dokumentima.

Dosije Diković Ljubiše

Dokumenti koji se odnose na 3., 4. i 5. tačku dosijea “Ljubiša Diković”

No, kako i inače niko to neće da čita, bilo stoga što apriori odbacuje sve što Fond (a pogtovo Kandićka) kaže, bilo stoga što apriori zna da je to tako, ne treba da gubi vreme na detalje, ajde da istaknemo jedan detalj - koji je, ako ništa drugo, lako proverljiv, pa je vlast morala ili da kaže, jeste, tako je, ali ima nas ovde među nama i mnogo gorih, ajde šta je jedan bager i jedno auto međ prijateljima ;> ili da uputi Generala, ako nikad nije vozao Mercedes s Kosova, da povede spor po kleveti, kao uslov za nameštenje.

7. Diković je sudelovao u prisvajanju imovine Albanaca, ne samo sa područja Drenice, nego sa celog Kosova. Sa kopa u Belaćevcu, tokom 1998. godine, po Dikovićevom naređenju u Rašku je dovezen jedan bager-kopač, koji je prodat nekom privatnom licu. Tokom NATO bombardovanja, s njegovim znanjem, hiljade skupocenih putničkih automobila, autobujavascript:;sa, kamiona i traktora, prebačeno je i prodato u Novom Pazaru i Raškoj. Za sebe lično je zadržao jedan skupoceni američki Landrover i Mercedes 300. Oteta i ukradena vozila čuvale su vojne straže u selu Rvati, uz vojne magacinejavascript:; i skladišta kod Novopazarske Banje, opština Novi Pazar. Među oficirima i vojskom se pričalo da je Diković za vreme NATO kampanje postao vlasnik hiljade grla krupne i sitne stoke, otete od kosovskih Albanaca.

freehand freehand 11:42 13.02.2012

Re: ,

7. Diković je sudelovao u prisvajanju imovine Albanaca, ne samo sa područja Drenice, nego sa celog Kosova. Sa kopa u Belaćevcu, tokom 1998. godine, po Dikovićevom naređenju u Rašku je dovezen jedan bager-kopač, koji je prodat nekom privatnom licu.

Po čemu je bager-kopač sa Belaćevca imovina Albanaca?
I koliko me pamćenje služi, kad je već o Belaćevcu reč - odande je nsetalo dosta ljudi: rudara, portira, meštana - koji nikada nisu nađeni.

Što se tiče stoke i landrovera...
Znači, ako je ova država na mesto načelnika GŠ uspela da postavi konjokradicu i ovcokradicu, i lopužu koja krade automobile sa ratišta, i to 12 godina po završetku ratnih dejstava, onolikih bruka, suđenja, izvinjavanja... Onda je stvarno vreme da nas kolektivno obrišu kao naciju i državu. Kao Brana onog lava.
Nego ja baš nisam spreman da ovakve stvari poverujem tek tako, na reč.
naročito ovom sestrinstvu i bratiji.
Nekako mi ovo više liči na zahtev drugarice Kandić i njene škvadre da joj se prepusti kadrovanje, moralno vaspitanje i politička obuka (a zašto ne - i veronauka?!) u vojsci i policiji.
E pa, dizvinete - neka proba u KZK. Tamo je sve ljubičica do bele rade, bolje bi se slagali.
uros_vozdovac uros_vozdovac 12:03 13.02.2012

Re: ,

freehand
.

Što se tiče stoke i landrovera...
Znači, ako je ova država na mesto načelnika GŠ uspela da postavi konjokradicu i ovcokradicu, i lopužu koja krade automobile sa ratišta, i to 12 godina po završetku ratnih dejstava, onolikih bruka, suđenja, izvinjavanja... Onda je stvarno vreme da nas kolektivno obrišu kao naciju i državu. Kao Brana onog lava.
Nego ja baš nisam spreman da ovakve stvari poverujem tek tako, na reč.


Free, ja da ri posvedičim, a ti kako hoćeš, a ima na blogu još ljudi koji će se sigurno složiti. Visoki oficiri svih srpskih vojski na svim ratištima, kosovsko nije nikakav iuzetak, uopšte nisu bili imuni na svinjarije tog tipa. Ti mercedesi i džipovi su sitna korist, kako su se pojedini ponašali, bez zezanja. I to otvoreno, javno, bez ikakvih etičkih skrupula, stvarno.
To naravno ne znaši ništa u konkretnom slučaju, izuzetaka je bilo, ali većina se ponašala alavo. Znam za slučaj komandanta korpusa koji je tokom svih godina ratnih dejstava "držao" kafić i redovno, svakodnevno obilazio konobare po pazar, sa sve svakodnevnim računanjem, da ga ne pokradu, a stvarni vlasnik kafića je - o čuda proteran. Možeš misliti kakav je komandantski autoritet imao, prepodne zove vojsku u boj, a popodne u kafanu da im prodaje piće, strašno.

freehand freehand 12:21 13.02.2012

Re: ,

Free, ja da ri posvedišim, a ti kako hoćeš, a ima na blogu još ljudi koji će se sigurno složiti. Visoki oficiri svih srpskih vojski na svim ratištima, kosovsko nije nikakav iuzetak, uopšte nisu bili imuni na svinjarije tog tipa.

Uroše, ne moraš da mi svedočiš. I Free je na nekim mestima bio prisutan.
ovde je reč o bezočnom napadu na državu blaćenjem i besramnim prozivanjem generala Dikovića, na osnovu iskonstruisanih optužbi.

uros_vozdovac uros_vozdovac 12:58 13.02.2012

Re: ,

freehand
Free, ja da ri posvedišim, a ti kako hoćeš, a ima na blogu još ljudi koji će se sigurno složiti. Visoki oficiri svih srpskih vojski na svim ratištima, kosovsko nije nikakav iuzetak, uopšte nisu bili imuni na svinjarije tog tipa.

Uroše, ne moraš da mi svedočiš. I Free je na nekim mestima bio prisutan.
ovde je reč o bezočnom napadu na državu blaćenjem i besramnim prozivanjem generala Dikovića, na osnovu iskonstruisanih optužbi.I meni se čini da je ovaj slučaj nevezan za iskustva koje imam.
Boris Drenca Boris Drenca 21:51 12.02.2012

"Interesantan" lik

Interesantan iz više uglova.

U ovoj dokumentaciji ima dovoljno "detalja" za ispitivanje komandne odgovornosti. A zatim i ispitivanje razloga za njegovo imenovanje. Ako bi sada ulazili u teorije zavere, kojima je Srbija opijena, stigli bi mnogo daleko. Bez ikakve potrebe.

Ako ima odgovornosti za zločine, mislim da bi zbog nas bilo pošteno smeniti ga , procesuirati ali pre toga reći, "izvinite građani, prevarili smo se i tako prevarili vas".

Nekako mislim da ga neće ni istraživati, ni da će se nekome izvinjavati. Uključiće "Ignore" mod i terati dalje.

Mornari ovde sami sebi stalno nalivaju vosak u uši. Ne samo zbog sirena već i zbog glasova koji im govore ono što bi morali čuti. Odiseja nema na jarbolu. Odiseja, jednostavno, nema.
Supermod Supermod 10:34 13.02.2012

obaveštenje

Komentar koji je napisao expolicajac je obrisan, jer sadrzi ruznu licnu diskvalifikaciju.

Ovde prenosimo sve komentare koji su obrisani kao replike, a imali su uvredljiv naslov inicijalnog komentara:


zemljanin
22:33 12.02.2012


o navedenim navodima bi se prvo izjasnio Hag da je postojala bilo kakva osnova za procesuiranje tako da mi ovo liči (uz mogućnost da grešim) na izdojene i odgovorajuće citate i beleške bez finalne potrebe da se situacija pojedinačno rasvetli već sa ciljem formiranja negativne slike u javnosti.

Takođe u tom periodu bio sam kao pripadnik rezervnog sastava na KiM (oko 60 dana) i vrlo jasno ću reći da nije postojalo nešto što se zove "civil" a da pri tome nije imao na raspolaganju ili u svojini ili pri ruci, odgovarajuću količinu "ličnog" naoružanja. Poslednjeg dana "rata" dvojica pripadnika združenih snaga (policija i vojska) su zadobili vrlo teške povrede naletevši na poteznu minu. Obzirom da je celo selo bilo nedeljama u okruženju a da je to bila uhodana ruta, vrlo je logično zaključiti da je neko od stanovnika to i postavio. Inače u selu su bili samo starije osobe, poneka žena i deca. Sve to iako tokom našeg boravka smo se svi mi ponašali prema svima kao prema svom narodu a ne kao prema neprijatelju. Dakle pojam "civilnog stanovništva" treba uzeti sa dopunom da su oni, iako civili, štitili svoje sunarodnike albanske nacionalnosti, što samo po sebi nije ratni zločin ali jeste pomaganje neprijatelju.

Taj podatak nimalo ne rehabilituje one koji su počinili zločine ali može baciti malo drugačije svetlo na situaciju. Ceo postupak tadašnjeg rukovodstva je bio pogrešan jer se separatizam preventiše a ne dovodi u stanje opsade i rata ali ...

Pre bih rekao da je autor zauzeo "stranu" nego što je ovo potraga za istinom (opet ostavljam mogućnost da to nije tako) ...maksa83
23:39 12.02.2012 javascript:;

Pre bih rekao da je autor zauzeo "stranu" nego što je ovo potraga za istinom


Mahajtemolimvas.a_jovicic
02:43 13.02.2012

... a i sve se plašim da njegovo naimenovanje nije "blagosiljano" od strane naših "partnera" iz evro-atlanskih sfera.

Ja sam se pravovremeno "samodemobilisao" pa par godina unazad ne pratim stanje iz "prve ruke" ... ali čujem da je u proteklim godinama vojni vrh počišćen od "ruskog kadra" (povoljni uslovi za penzionisanje) tako da teško da bi im Diković promakao da nije "na liniji".bluestar
03:09 13.02.2012

Ako se ne varam Dikovic je pre nego sto je izabran za nacelnika generalstaba godinama bio komadant kopnene vojske. Dakle, na vrlo visokoj vojnoj funkciji... i za sve to vreme niko nije nista iznosio o njegovim "ratnim zlocinima", niti imao primedbe na njegovo ucesce u ratu. I gle cuda, samo sto je postavljen na nacelnicko mesto krece kampanja Natase Kandic, Jelene Milic i raznoraznih "nevladinih organizacija"...Slucajno bas sad? Samo cu se grohotom nasmejati.. HA,HA,HA..

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:12 12.02.2012

Šta reći?

Ad 1) Čim je narečeni Diković Ljubiša u Vojsci Srbije napredovao čak do čina generala, mora da je ratni zločinac, druge nema.

Ad 2) Budući da su za vreme NATO agresije u jedinici kojom je komandovao Diković Ljubiša poginula dva vojnika, samo po sebi je jasno da je on ratni zločinac, jer je odgovoran za njihovu pogibiju, on lično, a ne NATO ili UČK.

Ad 3) Obezbeđenje državne granice Srbije prema Albaniji je samo po sebi neviđeni zločin, i svi koji su u tome učestvovali su ratni zločinci, a naročito komandanti jedinica.

Ad4) Bilo kakav upad u naseljena mesta (sela i gradove) iz kojih je teroristička UČK dejstvovale prema legalnim snagama vojske i policije države Srbije, ratni je zločin neviđenih razmera.

Ad5) Ko god je učestvovao u operacijama na Drenicu, taj je ratni zločinac.....
....i tako dalje i tome slično.

Pitam se do kada će te vi antiratni profiteri da sluđujete ovaj narod?


gedza.73 gedza.73 22:27 12.02.2012

Re: Šta reći?

a ne zaplakati.
Mene je posebno dojmilo
Zapanjujuće je da mediji i građani neće da pogledaju javno dostupne dokumente u sudskoj bazi Tribunala (icr.icty.org) i da odbijaju da 13 godina kasnije shvate da se "odbrana Srbije na Kosovu" krajem prošlog veka sastojala od veoma teških zločina za koje je neko odgovoran.

Mnogo liči na
'i vama ćemo nanu naninu ako ne počnete da razmišljate kako vam kažemo'.

Ovi O'Brajen fondovi, organizacije, dekontaminacije imaju kredibiliteta da pričaju o poštenju, pravdi, moralu koji se meri promilima.
Ribozom Ribozom 23:12 12.02.2012

Re: Šta reći?

Vojislav
Ad 2) Budući da su za vreme NATO agresije u jedinici kojom je komandovao Diković Ljubiša poginula dva vojnika, samo po sebi je jasno da je on ratni zločinac, jer je odgovoran za njihovu pogibiju, on lično, a ne NATO ili UČK.


Mislim da si dobro primetio, da pokusavaju da mu nakace smrt dva vojnika.

Da Ljubiša Diković nije bio uzoran oficir ni u odnosu na svoje vojnike, što ga ne preporučuje za načelnika Generalštaba, govori i dokument Komande Prištinskog korpusa, u kojem osuđeni general Vladimir Lazarević, komandant PrK, povodom pogibije dvojice vojnika 37.mtbr, 29.04.1999. godine u napadu NATO avijacije, upozorava Dikovića da je uzrok pogibije nedisciplina i nepoštovanje naređenja o „neprekidnom komandovanju".maksa83 maksa83 23:41 12.02.2012

Re: Šta reći?

Pitam se do kada će te vi antiratni profiteri da sluđujete ovaj narod?

A i ti pitaš gluposti.

Pa dok od toga kaplje kinta.
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 10:34 13.02.2012

Re: Šta reći?

A i ti pitaš gluposti.

Pa dok od toga kaplje kinta.Dakle Fondu je krivo što i oni nisu bili u prilici da maznu neku belu tehniku, ili, kako oni tvrde za Druga Načelnika, Mercedes, pa sad, šta će kud će, daj barem nešto da zarade? Pa jeste, niko više ništa ne radi iz ubeđenja ;>

7. Diković je sudelovao u prisvajanju imovine Albanaca, ne samo sa područja Drenice, nego sa celog Kosova. Sa kopa u Belaćevcu, tokom 1998. godine, po Dikovićevom naređenju u Rašku je dovezen jedan bager-kopač, koji je prodat nekom privatnom licu. Tokom NATO bombardovanja, s njegovim znanjem, hiljade skupocenih putničkih automobila, autobusa, kamiona i traktora, prebačeno je i prodato u Novom Pazaru i Raškoj. Za sebe lično je zadržao jedan skupoceni američki Landrover i Mercedes 300. Oteta i ukradena vozila čuvale su vojne straže u selu Rvati, uz vojne magacine i skladišta kod Novopazarske Banje, opština Novi Pazar. Među oficirima i vojskom se pričalo da je Diković za vreme NATO kampanje postao vlasnik hiljade grla krupne i sitne stoke, otete od kosovskih Albanaca.

Dosije Diković Ljubiše
http://pescanik.net/wp-content/PDF/Januar%2023,%202012%20-%20Dikovic%20Ljubisa%20-%20Dosije.pdf
libkonz libkonz 10:39 13.02.2012

Re: Šta reći?

Pa dok od toga kaplje kinta.

morali su prvo da se povrate od šoka zbog hapšenja Mladića, verujem da niko tužniji od njih nije bio, pa sad moraju da smišljaju nove "neprijatelje demokratije i NATO sloboda". Znaš kako je danas teško naći posao? A šta bi oni kad bi nestalo "zločinaca"?
metrevelic metrevelic 11:36 13.02.2012

Re: Šta reći?

Svako matrijalno sredstvo koje je koristio neprijatelj u vojnim dejstvima spada pod ratni pljen.bager kojim su kopani rovovi je ratni pljen.A vlasnik može da se žali OVK koja mu je mobilizirala imovinu.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 12:11 13.02.2012

Re: Šta reći?

Dont Fear The Reaper


Među oficirima i vojskom se pričalo da je Diković za vreme NATO kampanje postao vlasnik hiljade grla krupne i sitne stoke, otete od kosovskih Albanaca.


Znači prvi čovek Vojske Srbije ne samo da je ratni zločinac, već je i konjokradica?

Navodeći takve sulude optužbe, sa naivnim dokazima ("pričalo se među vojskom" ) g-đa Kandić je sebe i svoju NVO učinila smešnom.

Doduše ni druge optužbe (i nazovi dokazi) iz "Dosijea Diković Ljubiše" nisu mnogo ozbiljnije.

Npr. za zločine koji su se de facto dogodili i koji se taksativno nabrajaju, u "Dosijeu" se optužuje Diković, a kao dokaz navodi se da su se oni dogodili u ZONI ODGOVORNOSTI brigade kojom je on komandovao.

ZONA ODGOVORNOSTI je zemljišni i vazdušni prostor u kojima dejstvuje jedinica i nikako se ne može poistovetiti sa KOMANDNOM ODGOVORNOŠĆU. To su dva vrlo različita pojma, a u Kandićkinom "Dosjeu" je reč o namernoj podmetačini na koju lako mogu nasesti samo naivni i neinformisani.

Ili ovo:
"Fond za humanitarno pravo optužio je generala Dikovića da je tokom 1994. i 1995. godine, dok je bio komandant 16. graničnog bataljona, učestvovao u hapšenju muslimana koji su, bežeći iz BiH, potražili spas u Srbiji. U optužbi fonda konkretno se navodi da su 24. jula 1995. četiri takva lica predata organima MUP-a Bajina Bašta i Vojsci Republike Srpske, i da su kasnije ti ljudi ubijeni.

Optužbe ne stoje, jer je general Diković primio komandu nad tom jedinicom 1. marta 1994, a već 1. septembra iste te 1994. godine upućen je na jednogodišnje školovanje u Generalštabnu akademiju, tako da u inkriminisano vreme nije mogao da bude na mestu komandanta 16. graničnog bataljona.Po završetku Generalštabne akademije upućen je na novu dužnost."

I dalje:
"Fond za humanitarno pravo optužuje generala Dikovića da je 20. aprila 1999. godine, za vreme rata na Kosovu, naredio kapetanima Draganu Mitroviću i Bori Adžemoviću da „suprotno pravilima” dođu do njega motornim vozilom i da su tom prilikom izgubili živote u terorističkom napadu OVK. Tačno je jedino da je tog dana Dragan Mitrović, komandant bataljona u 37. brigadi, prisustvovao referisanju u komandi brigade u Srbici, nakon čega se vraćao u rejon svog bataljona kada je iz zasede napadnut i ubijen."
(Citirano u ovom i prethodnom pasusu iz "Politike" )
Šta je tu "suprotno pravilima", kojim i čijim pravilima? Kako se za ubistvo kapetana Mitrovića iz zasede od strane terorističke UČK može optužiti komandant brigade Diković?


Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 21:27 13.02.2012

Re: Šta reći?

Znači prvi čovek Vojske Srbije ne samo da je ratni zločinac, već je i konjokradica?


Imaš li ti neke sosptvene reči i argumente ili samo prepisuješ Božje (u ovom slučaju Šutanovčeve). Tjah.

"Potpuno je bespredmetno i nepristojno optuživati načelnika Generalštaba da je konjokradica i da je prisvajao krupnu i sitnu stoku", poručio je ministar odbrane.

ZONA ODGOVORNOSTI je zemljišni i vazdušni prostor u kojima dejstvuje jedinica i nikako se ne može poistovetiti sa KOMANDNOM ODGOVORNOŠĆU. To su dva vrlo različita pojma,


Stari doajen prava, Radomir Lukić, rekao je jedared da je najgora stvar za pravo bila ta što je sa latinskog prešlo na lokalne jezike. Time je, kaže, omogućeno da svaka šuša umisli da može da "tumači pravo".

A tek što je to omogućilo kojekakvima da dokazuju kako Boga ima, ihaj! A takvima, koji dokazuju da Boga ima, ne vredi ukazivati ni kada "dokazuju" na drugim poljima. Pa kako ne vredi, stoga i neću ;>>

Ma šalim, se gde ja da propustim priliku da se naganjam sa dokazivačima bogova ;> Elem, da, nisu isti termini, i daleko bilo da jesu. Ali nema Komandne odgovornosti (šta se dernjaš) ako zločini nisu počinjeni u Zoni odgovornosti (ma i to može, ali nije bitno ;> ). Dakle, da je bilo Komandne odgovornosti, potrebno je dokazati sva 3 elementa dela. (*)

Pa je stoga vrlo lako osporiti KO. Ali i to lako zahteva ipak malo truda i logike. A da, Bog postoji, dakle ništa od log'ke ;> preostaje nam samo citiranje Šutanovca (a nije da je Bog zabranio da se misli, to je, kažu, čak i osnova Boga - doduše, ta osnova nestala čim su se pojavile Crkve i Dokazivači Boga ;> )

Naravno, to kada su sudovi u pitanju. Kada je reč o političkim i vojnim funkcijama, kriterijumi su tu mnogo stroži, tu je (barem bi tako moralo biti, barem ako se pledira makar i na privid demkoracije i civilizvoane moderne države) svaka sumnja da je makar jedan od elemenata postojao dovoljan razlog da se "kandidat" pod lupom ispita i da se traže dokazi da ni jedan od 3 elemenata NIJE postojao. No, to je očigledno daleko od razuma kako se razum shvata na ovim prostorima.

Optužbe ne stoje, jer je general Diković primio komandu nad tom jedinicom 1. marta 1994, a već 1. septembra iste te 1994. godine upućen je na jednogodišnje školovanje u Generalštabnu akademiju, tako da u inkriminisano vreme nije mogao da bude na mestu komandanta 16. graničnog bataljona.Po završetku Generalštabne akademije upućen je na novu dužnost."


Imaš dokaz? Ili opet samo prepisuješ šta priča Diković? Da, i moj je nadređeni bio na školovanju pa sam ga u kasarni viđao svaki dan. I ne samo viđao, nego mu pripremao tekstove za ispite ;>

Tvrdi Diković da je "predao dužnost". Ako jeste, onda nema potrebe da priča priče, nego lepo prezentira dokument o tome. Svaka primopredaja se ozvaničava u detalje.

Evo, priča i Fond o tome:

"Oni posle kažu da “ali on nije bio tu 1995. godine”, kao “bio je na školovanju”. Mi znamo od mnogih oficira pravilo da ako je neko otišao na školovanje, a to je manje od jedne školske godine, ne mora da bude razrešen svoje pozicije. Imamo te podatke da je on zadržao svoju poziciju u 16. graničnom bataljonu."

ali su i oni neizbiljni, baš kao i ti. Doduše, tebi to po navici, njima, ma naprosto su brljavi i sami sebe sapletu, pa ne znaju posle šta i kud ;> Namesto da traže zvaničan dokumenta, bave se "čuli smo" "pričaju nam" i sl. Jeste, veoma je lako prihvatiti da je Diković moguće ostao na poziciji - vukao dodatke na platu i beneficije, a samo je pitanje da li je komandovao samo formalno ili i zbiljski. No, pravo je takvo, upravo u tome i jeste stvar, ima brale da odgovaraš i ako si se fulao, pa pustio da neko drugi daje naredbe.

I još jedared - ako Vojska nema podatak ko je zaista bio komandant te i te formacije u tom i tom periodu, jebeš i takvu vojsku i takvu državu.

(*)

ELEMENTS OF COMMAND RESPONSIBILITY


To hold a person criminally responsible under the doctrine of command responsibility for an international crime, the prosecution must prove three legal elements:

1. The existence of a superior-subordinate relationship between the accused as superior and the perpetrator of the crime as his subordinate;

2. That the superior knew or had reason to know that the crime was about to be or had been committed; and

3. That the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent the criminal acts or punish the perpetrators thereof.


A. Superior-subordinate relationship

The doctrine of command responsibility is ultimately predicated upon the power of the superior to control the acts of his or her subordinates.14 In this respect, a military hierarchy is not required: the ICTY, the ICTR, and the Special Court have all held that the doctrine of command responsibility applies not only to military commanders, but also to political leaders and other civilian superiors in possession of authority.15 It is also not necessary that a formal, de jure subordination exist. A superior position for purposes of command responsibility can be based on de facto powers of control.16 Furthermore, the perpetrator does not need to be directly subordinated to the superior, but can be several steps down the chain of command.17 At least in the military context, command responsibility applies to every commander at every level of command, even if the troops were only temporarily commanded by the superior.

What matters is whether the superior has actual powers to control the actions of his or her subordinates. To determine this, all
three aforementioned tribunals apply the “effective control” test, which aims to determine whether the superior has “the material
this ability, then there is a legal basis for command responsibility. Lesser degrees of control, however, for example “substantial influence,” do not incur command responsibility.

In determining whether the “effective control” test has been satisfied, a tribunal must consider the evidence of each particular
case. There are, however, factors that may be generally indicative of an accused’s position of authority. Some indicia of authority include: the accused’s official position, his or her capacity to issue orders, the procedure for appointment, the accused’s position in the military or political structure, and the actual tasks that he or she performed. In cases of irregular armed groups with less formal structures, it becomes more important to focus on the superior’s de facto authority.


B. Mental element: “Knew or had reason to know”

Command responsibility is not a form of strict liability. In order to incur liability under a theory of command responsibility, the superior must have had actual knowledge or a reason to know that his or her subordinates were committing or about to commit crimes.

A superior’s actual knowledge cannot be presumed, but it may be established through circumstantial evidence.23 Factors which may be considered in this respect include: the number, type, and scope of illegal acts committed by the subordinates; the time during which they occurred; the number and type of troops involved; the geographical location; whether the acts were widespread; the tactical tempo of operations; the modus operandi of similar illegal acts; the officers and staff involved; and the location of the accused at the time of the crimes. The more physically distant the superior was from the scene of the crimes, the more evidence may be necessary to prove his or her knowledge. Similarly, the evidence required may vary depending upon the superior’s position in the level of command, and upon what reporting and monitoring mechanisms were in place.

Tribunals have interpreted quite broadly the legal standard of when a superior “had reason to know” of his subordinates’ crimes. The central question here is whether information was available to the superior that would have put him on notice of crimes committed by his subordinates.24 This information does not need to provide specific facts about the unlawful acts committed or about to be committed. If a military commander, for example, has received information that some of the soldiers under his command
have a violent or unstable character, have a criminal reputation, or have been drinking prior to being sent on a mission, he may be found to have the requisite knowledge.25 The Tribunal will also consider further reports addressed to the superior, the tactical situation, the level of training and instruction of subordinates, as well as their character traits.26 The information itself need not compel the conclusion that the subordinates committed crimes or were about to do so. Rather, a superior may be regarded as having “reason to know” if the information justifies further inquiry; that is, if it puts him or her on notice of a “present and real risk” of criminal activity among his or her subordinates.

It must be noted that knowledge cannot be presumed if the superior fails in his duty to obtain information about a crime. But
where the superior had the means to obtain such information and deliberately refrained from doing so, then knowledge can be presumed. This being said, the assessment of a superior’s actual or Tribunals have interpreted quite broadly the legal standard
of when a superior “had reason to know” of his subordinates’ crimes. The central question here is whether information was
available to the superior that would have put him on notice of crimes committed by his subordinates.24 This information does not
need to provide specific facts about the unlawful acts committed or about to be committed. If a military commander, for example, has received information that some of the soldiers under his command have a violent or unstable character, have a criminal reputation, or have been drinking prior to being sent on a mission, he may be found to have the requisite knowledge. The Tribunal will also consider further reports addressed to the superior, the tactical situation, the level of training and instruction of subordinates, as well as their character traits.26 The information itself need not compel the conclusion that the subordinates committed crimes or were about to do so. Rather, a superior may be regarded as having “reason to know” if the information justifies further inquiry; that is, if it puts him or her on notice of a “present and real risk” of criminal activity among his or her subordinates.

It must be noted that knowledge cannot be presumed if the superior fails in his duty to obtain information about a crime. But
where the superior had the means to obtain such information and deliberately refrained from doing so, then knowledge can be presumed. This being said, the assessment of a superior’s actual orimputed knowledge remains, of course, a question of fact to be determined on a case-by-case basis.

It should be noted that the mental element of command responsibility under the ICC Statute differs somewhat from the other international criminal tribunals. Article 28 of the ICC Statute distinguishes between military commanders on the one hand, and other superiors on the other. With respect to military commanders, the normal “knew or should have known” standard applies.28 Other superiors, however, may only incur command responsibility if they knew “or consciously disregarded information which clearly indicated” that the subordinates were committing or about to commit crimes. Under the ICC Statute, the concept of command responsibility is thus less stringent for superiors who are not military commanders.


C. Failure to prevent or punish

The doctrine of command responsibility comprises two distinct legal duties for superiors: to prevent future crimes and to punish perpetrators of past crimes. Both compel subordinates’ compliance with the law by forcing their superior to take action. The duty to prevent arises as soon as the commander acquires actual knowledge or has reason to know that a crime is being or is about to be committed, whereas the duty to punish arises once the crime has been committed. If a superior fails to fulfill his or her duty to prevent, this failure cannot be cured simply by punishing the subordinates afterwards.

The statutes of all international criminal tribunals stipulate that the superior must take the “necessary and reasonable meas-
ures” to fulfill these two duties. What constitutes such measures cannot be determined in the abstract, but is a question of evi-
dence.31 Nevertheless, some general guidelines can be gleaned from the jurisprudence. Most importantly, the circumstances may be such that it is irrelevant whether the superior had the explicit legal capacity to take the required measures. Instead, what matters is whether he or she had the “material ability to act.” In other words, the question is whether the superior took such necessary and reasonable measures as could be taken given the superior’s degree of effective control over his or her subordinates. The kind and extent of these measures depend upon the degree of effective control exercised by the superior at the relevant time, and on the severity and imminence of the crimes that are about to be committed. Relevant factors to consider may include: whether specific orders prohibiting or stopping the criminal activities were issued; what measures to secure the implementation of these orders were taken; what other measures were taken to ensure that the unlawful acts were interrupted and whether these measures were reasonably sufficient in the specific circumstances; and, after the commission of the crime, what steps were taken to secure an adequate investigation and to bring the perpetrators to justice.

As to the duty to prevent, a superior must prevent not only the execution and completion of a subordinate’s crimes, but also
crimes that “are about to be” committed. Arguably, then, the superior must intervene as soon as he becomes aware of his subordi
nates’ plans or preparations to commit crimes as long as he has the effective ability to prevent them from starting or continuing.

With regard to the duty to punish, it includes at least an obligation to investigate possible crimes, to establish the facts, and, if the superior lacks the power to sanction, to report them to the competent authorities.35

Finally, a note is warranted on whether a nexus of causation between the superior’s failure to prevent crimes and the commission of those crimes is required. The ICTY has held that such causality is not generally required.36 This conclusion is buttressed by the fact that none of the ICTY, ICTR, or Special Court Statutes includes any causality requirement in the provisions on command
responsibility. Article 28 of the ICC Statute, however, does require that the subordinates’ crimes occur “as a result of” the superior’s failure to exercise control properly.37 Perhaps in the future we will have the opportunity to see how the ICC applies this added element of causation.
freehand freehand 21:36 13.02.2012

Re: Šta reći?

Imaš li ti neke sosptvene reči i argumente ili samo prepisuješ Božje (u ovom slučaju Šutanovčeve). Tjah.

Ni ti ne moraš baš od reči do reči da citiraš Natašu Kandić i Džejmija fakin Šeja, nego daš sebi oduška u pesničkim slobodama...
A ovaj deo na engleskom - jel to baš sve o Vesliju Klarku ili ima i neke direktne veze sa Vojskom Jugoslavije?
cult cult 22:57 13.02.2012

Re: Šta reći?

Dont Fear The Reaper


jeboote, kako je tebi dobro!
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 23:18 13.02.2012

Re: Šta reći?

Dont Fear The Reaper


Baš si se potrudio. Međutim, kilometarski citat, iako na engleskom, ne ukazuje na komandnu odgovornost narečenog Dikovića, a to što je bilo ratnih zločina u zoni odgovornosti brigade kojom je komandovao, ne znači da postoji i njegova komandna odgovornost.

Ja, naravno, nemam argumente i dokaze o eventualnoj vinosti ili nevinosti Ljubiše Dikovića. Za njega sam prvi put čuo kada su novine pisale o mogućim kandidatima za mesto načelnika generlštaba VS. Ne mogu da verujem da je državni vrh bio toliko neoprezan i neodgovoran da na to mesto postavi ratnog zločinca, lopova i konjokradicu.

Što se tiče dela tvog komentara o dokazivačima postojanja Boga tu si nešto debelo pobrkao. Ja jesam o tome pisao u ovoj knjizi, ali da si je pročitao zaključio bi suprotno od onoga što si napisao u svom komentaru. Međutim, to nije tema ovog bloga.
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 01:30 14.02.2012

Re: Šta reći?


jeboote, kako je tebi dobro!


Učim se od najboljih

                
vojnicic vojnicic 11:27 15.02.2012

Re: Šta reći?


Necu da komentarisem da li je ili nije cinio zlocine gen.Dikovic ali samo neke sitnice....

Za sebe lično je zadržao jedan skupoceni američki Landrover i Mercedes 300.

Sve jedinice su uzimale i oduzimale vozila gradjanima sa KiM. Naravno, oni su oduzimali vozila najcesce albancima. Ali, vozila nisu oduzimana za potrebe Pere, Mike ili Dikovica, vec za 'potrebe jedinice'! I naravno da se desavalo da su neki komandanti zloupotrebljavali to, ali nisu vozila vozili kuci jer im nisu trebala. Komandanti brigada imaju sluzbenog vozaca i sluzbeno vozilo koje koriste vrlo, vrlo siroko tako da ne verujem da je on licno kuci odvezao ta vozila.
Drugo, licno znam za preko 20 vozila koja su VRACENA starim vlasnicima sa KiM!
U periodu od 2004-2009 sva lica sa KiM koja su donela bilo kakav dokaz da su vlasnici odredjenog vozila koje je ostalo u 'vlasnistvu Vojske' su dobila vozila natrag i odstetu.
Ukrao sitnu stoku?
Mislim.....
svbobo svbobo 22:46 12.02.2012

...

Bez da držim stranu bilo kome,sticajem okolnosti obreo sam se dole na Kosovu u jedinici kojom je komandovao čova o kojem pišeš-ničim izazvan,ne stigoh d uteknem pozivarima!
Pre toga bio mi je i komadant u kasarni za vreme služenja vojnog roka!
Bio zaeban i strog po pitanju discipline-valjda se u vojsci to podrazumeva - bez obzira što se ja nikada nisam primio na sva ta sranja - on je ostavljao taj neki utisak vojničine...valjda jeste!
Znaš,rat je teško "njesra" i to što sam ja video dole,što sam imao veći problem sa svojim saborcima neg' sa šiptarima (iskreno sa njima nisam imao većih problema) ticalo se loših ljudi sa obe strane...sva sranja koja sam video - nisu imala nikakve veza sa komandom bilo koga već je do njih dolazilo voljom pojedinaca koji su radili to što su radili...teško je tu izdvojiti bilo koga i proglasiti ga za generalnog krivca!
Pri tome ne kažem da nije bilo i toga o čemu pišeš-pričam o onome što sam ja video!
Ako je kriv...nek odgovara,ako ni zbog čega drugog onda zbog pikavaca koje sam po kazni skupljao u vreme popodnevnog odmora za sve vreme služenja vojnog roka!
metrevelic metrevelic 23:08 12.02.2012

Upornost

Neverovatna je upornost vlasti u ignoriranju suđenja za veleozdaju. Unatoč jasnim dokazima da je jedna zla spodoba i arhivještica demonskog udruženja prisustvovala kurbinom piru stajavši međ drugim žrecima dijaboličkih sljedbi na proglašnju rezervat narkodilerskih i vahabitskih fiseva. I nikom ništa,civilizirani evropski narodi bi takvo što odavno priveli poznaniji pravde,čak i opererni i ovde još neprežaljeni maršal Broz bki to konjima na repove svezo. Samo ova vlast iz čistog mazohizma trpi cinkaroško klevetničke objede zle družine . Ako ništa drugo ,ajd bar malo populizma pred izbore. Karneval ide, pusta (lutku koja predstavlja sve zlo) na pjaci pred svijetinom treba spalit. Sudite joj više za Boga milog.
vanja.t vanja.t 00:06 13.02.2012

Re: Upornost

freehand freehand 23:31 13.02.2012

Re: Upornost

vanja.t
Jebote, pa u ovoj sali je bilo više raznoraznih zločinaca, što ratnih što protiv čovečnosti, nego što je Nirnbergom i Hagom zajedno prošlo!
Kako li je Blaženoj djevi Nataši bilo da to izdrži i trpeći izdura poslanstvo svoje?!

ultimatum ultimatum 02:08 14.02.2012

Re: Upornost

metrevelic
Neverovatna je upornost vlasti u ignoriranju suđenja za veleozdaju. Unatoč jasnim dokazima da je jedna zla spodoba i arhivještica demonskog udruženja prisustvovala kurbinom piru stajavši međ drugim žrecima dijaboličkih sljedbi na proglašnju rezervat narkodilerskih i vahabitskih fiseva. I nikom ništa,civilizirani evropski narodi bi takvo što odavno priveli poznaniji pravde,čak i opererni i ovde još neprežaljeni maršal Broz bki to konjima na repove svezo. Samo ova vlast iz čistog mazohizma trpi cinkaroško klevetničke objede zle družine . Ako ništa drugo ,ajd bar malo populizma pred izbore. Karneval ide, pusta (lutku koja predstavlja sve zlo) na pjaci pred svijetinom treba spalit. Sudite joj više za Boga milog.Odavno nisam procitao ovako dobar komentar ...britak jezik, izbegava da nasedne na podmetnutu diskusiju o zlocinima, vec gadja u sustinu problema :

Sudite joj više za Boga milog.

gedza.73 gedza.73 09:16 14.02.2012

Re: Upornost

freehand
Jebote, pa u ovoj sali je bilo više raznoraznih zločinaca, što ratnih što protiv čovečnosti, nego što je Nirnbergom i Hagom zajedno prošlo!
Kako li je Blaženoj djevi Nataši bilo da to izdrži i trpeći izdura poslanstvo svoje?!


Odgovarajuća dioptrija?


golubica.bg golubica.bg 23:34 12.02.2012

Je l' ovo neko takmicenje u zameni teza?

Nije problem informacija, nego je problem sto je prenosi FHP?

Nije problem sto je vojska uporno dodeljivala Dikovicu unapredjenja, iako su i te kako znali, tacnije posedovali sve ove podatke, nego je problem sto se FHP tu nije umesao?

Nemam reci...
freehand freehand 23:35 12.02.2012

Dirljivo

Diković je svedočio u Hagu, Hag sve zna, Nataša Kandić sve zna, jok, po, masovne grobnice, masovna streljanja, ali ga Hag ne tražI?
Vlast u Srbiji koja je sve do i jednog optuženog isporučila, na mesto Načelnika GŠ dovodi (po FHP) dokazanog ratnog krvoloka... Aha.
Samo što je Šutanovac nekoliko puta objašnjavao i argumentovao postavljanje Dikovića, uključujući konsultacije sa Tribunalom.

I prevarim se i počnem da čitam gornje nepobinte dokaze, još pažljivije nego Jeremija.
I - pazi sad dokaza:

Prema podacima FHP-a, 1.05.1999. godine, pripadnici VJ/MUP izveli su oko 130 odraslih Albanaca iz džamije u Ćirezu/Qirez, i odveli u Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër, gde su ih u grupama streljali. (izvor: Baza podataka FHP: izjave 68 svedoka, date FHP-u u periodu od 1999. do 2007.)

Dana 12.05.1999. godine, predstavnik Komande 37.mtbr bio je u selu Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër. Od preostalih Albanaca je saznao da su pripadnici VJ ubili devet meštana. (izvor: MKSJ, Komanda 37. mtbr, Izveštaj o stanju u Glogovcu/Gllogoc, 13.05.1999 (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit 5D01086).


Dakle, prvog maja Dikovićevi zlikovci postreljaju 150 ljudi.
Onda 13. maja dođe predstavnik komande jedinice i od meštana sazna za ubistvo 9 meštana.

Mis'im - ko koga ovde zeki?
I jel vi stvarno mislite da su ovde svi nepismeni?

Edit:
golubica.bg
Nije problem informacija, nego je problem sto je prenosi FHP?

Nije problem sto je vojska uporno dodeljivala Dikovicu unapredjenja, iako su i te kako znali, tacnije posedovali sve ove podatke, nego je problem sto se FHP tu nije umesao?

Nemam reci...

Koji podaci? I odakle, zaista, Nataši Kandić pravo da pravi bilo čije lične dosijee?
I šta će biti ako joj magija usahne na Sudu?
albertus_magnus albertus_magnus 00:04 13.02.2012

...

Vojska u suštini nikad nije ni negirala da su u selima Staro Čikatovo i Čirez koja se spominju u ovom tekstu pobijeni silni ljudi, ali je tvrdila da jedinice VJ sa tim nemaju nikakve veze.
U izveštaju Komisije za prikupljanje materijala o izvršenim asanacijama bojišta na teritoriji Kosova i Metohije (formirana pri Generalštabu, izveštaj podnela u junu 2001.) jasno se navodi da je na različitim lokacijama pronađeno ukupno 667 leševa "za koje se pouzdano utvrdilo da nisu nastali usled dejstva pripadnika Vojske Jugoslavije".
U selu Staro Čikatovo pronađeno je 66 žrtava - "Leševi zatečeni. Sahranjeni od strane VJ bez sudsko-medicinske obrade i identifikacije, postoje zapisnici. VJ nije učestvovala u akcijama na tom terenu".
U selu Čirez pronađeno je 90 žrtava - "Sahranjeni bez uviđaja. VJ nije učestvovala u akcijama".
Sve prema knjizi "Vojska Jugoslavije i Kosovo i Metohija 1998-1999. Primena pravila međunarodnog prava oružanih sukoba" (NIC Vojska, Beograd 2002.)dr.wagner dr.wagner 11:13 13.02.2012

Heroj , a ne zločinac

...jutro

-Pustimo sad ovog "vojničića" on je bez veze , ali ovo ...

albertus_magnus
Vojska u suštini nikad nije ni negirala da su u selima Staro Čikatovo i Čirez koja se spominju u ovom tekstu pobijeni silni ljudi, ali je tvrdila da jedinice VJ sa tim nemaju nikakve veze.


-Pa to vam mi govorimo već 15 godina , ali pošto se radi o nama , vi ne vjerujete .
-Drago mi je vidjeti kako se isti (baš isti) "argumenti" različito vrednuju kada
je VJ u pitanju .
-Pa nismo mi (OSRH) napravili zločine u Oluji i nakon ....
-To su došli tamo neki ... mislim sa Marsa ... (ako NASA dokaže postojanje života)
... , a kasnije su ti isti otišli i na Kosovo


albertus_magnus
jasno se navodi da je na različitim lokacijama pronađeno ukupno 667 leševa "za koje se pouzdano utvrdilo da nisu nastali usled dejstva pripadnika Vojske Jugoslavije".U selu Staro Čikatovo pronađeno je 66 žrtava - "Leševi zatečeni. Sahranjeni od strane VJ bez sudsko-medicinske obrade i identifikacije, postoje zapisnici.


-A dobro je da imate ove "zapisnike" , oni jasno pokazuju da su ovi LJUDI , njih
na stotine , umrli od Ptičije gripe ili Kolere ...

-Pa kako tako lako upadnete u te populističke zablude ???
... i to ovdje


Wagner
hoochie coochie man hoochie coochie man 11:34 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

-Pa nismo mi (OSRH) napravili zločine u Oluji i nakon ....
-To su došli tamo neki ... mislim sa Marsa ... (ako NASA dokaže postojanje života)
... , a kasnije su ti isti otišli i na Kosovo


Malo uopstavanja nikad nije na odmet, a? :)

Pa nije bas tako, zna se to ni za koga vise nije tajna, da su postojale grupe koje nisu bile u sastavu VJ, nisu bile pod komandom VJ, pa vojska ne moze biti odgovorna za njihove zlocine.
Dakle, drzava Srbija ima odgovornost za postojanje tih grupa ali ne i VJ.
Drzava Srbija sudi takvima, najvise je upravo ta drzava donela osudjujucih presuda, te presude su najstrozije, to takodje nije tajna.
Mozemo to i da ne zelimo to vidimo i da ne zelimo da znamo ali to jeste tako.
Ajd sad da ne pricamo o oluji, ne volim to prebacivanje loptice, ali ti junaci koji su tamanili starce po krajini, nisu bili s Marsa vec pripadnici hrvatske vosjke.
cult cult 11:42 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Doture,

ima i težih oblika upadanja u zablude i potonjih otrežnjenja u regionu.
Na pr:
Problem ovde je sledeći: za zločine na Kosovu (i ostatku regiona) u zatvoru je kompletan politički, vojni i policijski vrh nekadašnje SRJ. Nekima se sudi, neki su osudjeni, tek poneko oslobodjen. Kako je moguće da je ovaj čovek, ako je ovo što se tvrdi tačno, izbegao sudjenje u Hagu, iako je čak tamo bio i svedok.

Dakle, niko od nas ne sumnja u to da je bilo zločina i pljački, niti ih smatra nebitnim jer su počinjeni nad Albancima, kao što se to može čuti u Hrvatskoj za zločine nad Srbima, paljenje njihove imovine, pljačku i proterivanje (tamo se čak prave pošalice u razgovoru sa Srbima na temu "traktora" ), već da li je u svemu tome učestvovao baš ovaj čovek kojeg su, btw, na mesto načelnika generalštaba postavili ljudi koji su se aktivno borili protiv Miloševićeve politike i bili vodje antiratnog pokreta u Srbiji.
albertus_magnus albertus_magnus 13:15 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Pogrešno ste protumačili, krivica je moja, nisam bio precizan.
Naime, nije mi palo na pamet da kažem kako su Marsovci pobili tolike ljude već sam samo ukazao na činjenicu da je VJ registrovala tolike ubijene, ali da je od prvog dana tvrdila da u tim selima nije bilo jedinica VJ i tako krivicu prebacila na MUP ili neke paravojne formacije.
E sad, ako je verovati izvorima koji su prezentovani u "Dosijeu Diković", izgleda da stvari nisu baš tako jasne. To je bio jedini razlog da ostavim prethodni komentar. Žao mi je zbog nesporazuma.
dr.wagner dr.wagner 15:01 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Pozdrav svima

hoochie coochie man
zna se to ni za koga vise nije tajna, da su postojale grupe koje nisu bile u sastavu VJ, nisu bile pod komandom VJ, pa vojska ne moze biti odgovorna za njihove zlocine.

... ne volim to prebacivanje loptice, ali ti junaci koji su tamanili starce po krajini, nisu bili s Marsa vec pripadnici hrvatske vosjke.


-Ma nisu ...
-I mi smo imali ... kako ste kazali ... te "grupe" ...

cult
Dakle, niko od nas ne sumnja u to da je bilo zločina i pljački, niti ih smatra nebitnim jer su počinjeni nad Albancima, kao što se to može čuti u Hrvatskoj za zločine nad Srbima...


-Ni ovdje nitko(kome mozak radi) ne negira zločin nad Srbima ... i ne
smatra ga nebitnim ...
... za konkretnu osobu (vojničića) zaista ne znam i to sam u prvoj rečenici
otklonio kao relevantan slučaj ...

albertus_magnus
-Sorry , nije bila namjera preispitivati baš taj slučaj , već sam
ovo napisao kao komentar "zbornog pjevanja" , koje se uvijek pojavi
kada treba odrediti doprinos za zločine ...
-Tu onda postoji samo jedan odgovor : " NISMO MI , A NI NAŠI "
... krivci su uvijek "neke grupe" koje nitko nije vidio , nitko ne zna
od kud dolaze i kuda su otišli ... ali svi su sigurni da postoje ...
-To je jedan dosta religiozan aspekt


W
hoochie coochie man hoochie coochie man 16:54 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac


krivci su uvijek "neke grupe" koje nitko nije vidio , nitko ne zna
od kud dolaze i kuda su otišli

Pa sto se Srbije tice mnogi su videli, zna se ko su, zna se odakle su dosli i gde su zavrsili.
Zavrsili su na sudu i u zatvoru.
Par cinjenica:
Srbija je procesuirala najvise pocinilaca ratnih zlocina, medju optuzenima je najvise Srba, sve koji su trazeni je isporucila Hagu, svu mogucu dokumentaciju je dostavila, nikog po povratku sa robije nije dockala kao heroja.

Ostali su, bogami, svoje docekivali, i svi su bili Norci pa i presdednici vlada.

Exitus Letalis Exitus Letalis 17:16 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Ostali su, bogami, svoje docekivali, i svi su bili Norci pa i presdednici vlada.
svi srpski heroji...
hoochie coochie man hoochie coochie man 17:24 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Aha,
Ma mislio sam na ovo, premijeri i tako to. Ne vidim takve na ovim slikama?


Ali razumem te, za Srbe treba poseban arsin.
Jer su Srbi.

edit:
Da ne trazim sad slike o doceku Nasera Orica, Haradinaja i ostalih heroja, potrazi sama, vazi?
Exitus Letalis Exitus Letalis 17:29 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

edit:

ima ovde raznih pretendenata na novi presto, uključujući i budućeg "gradonačelnika" i "premijera"...

ima dosta toga. tek da vam osveži pamćenje.

fala jutjubu i guglu!
hoochie coochie man hoochie coochie man 17:32 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

ima ovde raznih pretendenata na novi presto, uključujući i budućeg "gradonačelnika" i "premijera"...


Samo sto ti pretedentisad peru ruke od toga, ne verujem da bi to u kampanji uradili.
A da te pitam, onako skroz iskreno, da li je onim pretedentima sa moje slike stajanje ispod onog natpisa donelo ili odnelo glasove? :)
Ajd iskreno, sta mislis?
Exitus Letalis Exitus Letalis 18:22 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Ali razumem te, za Srbe treba poseban arsin.
Jer su Srbi.

samo sam odgovorila da nije tačno da ovde nema slavljenja "heroja".
nema ko ih nije ispraćao kad su odlazili u hag.
primao ih je i patrijarh.

ne treba da kažem, verovao ti ili ne, da mi se jako gade i norac i gotovina i naser orić i limaj i haradinaj. i želim im sve najgore. da se ja pitam proveli bi ceo život u zatvoru i to ne nekom evrposkom, nego ovde u buvarama.

ali kao što rekoh, samo odgovoaram na ono da kod nas nema "svi smo mi norac". pa i nema. ima "svi smo mi karadžić" - ko ne voli brata radovana ne video đurđev dana i slično. ko ne voli dabić rašu popušio k... našu... i slično. a sve viđeni ljudi stihoklepci, počasni članovi skupštine sportskog kluba...

podržavaoci zlikovaca su na svim stranama isti.

Da ne trazim sad slike o doceku Nasera Orica, Haradinaja i ostalih heroja, potrazi sama, vazi?

sve sam to videla. i nema potrebe da tražim ponovo.

a što se tiče premijera - pa nije još ali je pretendent na presto nikolić, koji je, baj d vej, najavljivao đinđićevu smrt.

na vrata su mi dolazili sada, neki dan, tipovi iz radikala bez bedža s pitanjem da li želim da podržim vučića, ovog što u skupštini drži sigurnu kuću za ratka mladića i koji bulevar zorana đinđića zovu bulevar ratka mladiće.
no, pokaza se da kuća i nije tako sigurna, što mi je drago, za ratne zločince.

hoochie coochie man hoochie coochie man 18:35 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

da se ja pitam proveli bi ceo život u zatvoru i to ne nekom evrposkom, nego ovde u buvarama.

- pa nije još ali je pretendent na presto nikolić, koji je, baj d vej, najavljivao đinđićevu smrt.


Meni su ti Norci, Orici, Hardinaji i ta bulumenta, njihove licne sudbine manje vazni od odnosa njihovog drustva prema njima.

Uopste mi ne pada tesko to sto je Norac pusten pre odluzenja ukupno dosudjene kazne, jer je od toga koliko je vremena proveo u buvari vaznije sto je osudjen. Dakle to sto je uradio jeste zlocin, zapisano je za istoriju, i to je dovoljno.

Medjutim, podrska Norcu je stizala od struktura koje su kasnije dobile izbore, sto upucuje na to da hrvatsko drustvo nagradjuje tu podrsku. Podrska Oricu stize iz zvanicnih drzavnih struktura, Haradinaju takodje.

Toga u Srbiji nema.
Nikolic i Vucic dok su mahali plakatima i slikama nisu uspeli da dobiju poverenje u Srbiji, ako ga sad dobiju bice to na sasvim drugacijim plakatima i slikama.
Ne pricam tu o njihovom karakteru vec o tome koje slike i koji plakati u Srbiji mogu dobiti vecinu.
Lako je naci i jednih i drugih u svakoj drzavi pa i u Srbiji naravno, ali cinjenica je da samo u Srbiji oni sa tvojih klipova ne mogu da dobiju izbore.
Kod drugih ih dobijaju.
Exitus Letalis Exitus Letalis 18:39 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Samo sto ti pretedentisad peru ruke od toga, ne verujem da bi to u kampanji uradili.


samo što biračko telo to ne treba da zaboravi ako se ne slaže s tim ranijim izjavama.


A da te pitam, onako skroz iskreno, da li je onim pretedentima sa moje slike stajanje ispod onog natpisa donelo ili odnelo glasove? :)
Ajd iskreno, sta mislis?

sigurno im je donelo glasove.
ima i tamo jedno 10 posto onih koji nisu za to da se
zločini skrivaju. i koji ne slave svoje zločince kao heroje.

hoochie coochie man hoochie coochie man 18:43 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

samo što biračko telo to ne treba da zaboravi ako se ne slaže s tim ranijim izjavama.


Za te izjave ih ocito nije nagradilo.
Da li ce zaboraviti ili ne videecmo, ali sve i da ih zaboravi to se nikako ne moze zvati podrskom politici "Mladic srpski junak", jer dok su tu politiku zastupali izbore su gubili.


ima i tamo jedno 10 posto onih koji nisu za to da se
zločini skrivaju. i koji ne slave svoje zločince kao heroje.


Ja verujem da je takvih i vise od 10%, ali ono sto je nesprono je da su se na politici "Svi smo mi Norac" u Hrvatskoj dobijali izbori.
Exitus Letalis Exitus Letalis 18:48 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Nikolic i Vucic dok su mahali plakatima i slikama nisu uspeli da dobiju poverenje u Srbiji, ako ga sad dobiju bice to na sasvim drugacijim plakatima i slikama.


pa stvar je u tome što se lako zaboravlja, slučajno ili namerno. ako sada dobiju izbore, ti ćeš da im veruješ da su se promenili?
Lako je naci i jednih i drugih u svakoj drzavi pa i u Srbiji naravno, ali cinjenica je da samo u Srbiji oni sa tvojih klipova ne mogu da dobiju izbore.


da sačekamo. nadam se da je tako.
Kod drugih ih dobijaju.

kod hdz-a i onih desničarskih stranaka.

milanović, vesna pusić i to društvo oko kukuriku koalicije nisu nikad podržavali hrvatske zločince. nikada.

ako si pratio feral dok je izlazio, mislim da se sećaš šta je vesna pusić trpela i kakve uvrede i to u vreme kada se gubila glava za stav drugačiji od hdz-a.
dr.wagner dr.wagner 18:57 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Pozdrav E-L

Exitus Letalis
... sigurno im je donelo glasove.ima i tamo jedno 10 posto onih koji nisu za to da se zločini skrivaju. i koji ne slave svoje zločince kao heroje.


-Ima i malo više od 10 % ...

-Želio sam samo naglasiti (a to izgleda nije ovdje važno) , da su
svi "VAŠI" stradali spletom nesretnih okolnosti ...
... eto , ubile ih neke grupe ... popili ljudi , pa znate kako to ide ...

-A svi "NAŠI" su pobijeni u organiziranom genocidu ...
.... koji je planiran desetljećima , i to je "vama" u genima ... i sl.

-I koju god stranu pitate , tako je bilo

-Ali to je "šank-nivo" , nismo valjda nakon svih dostupnih podataka ...
... baš to zaključili .... i na to spali ...

Wagner

hoochie coochie man hoochie coochie man 18:59 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

ako sada dobiju izbore, ti ćeš da im veruješ da su se promenili?


Naravno da ne verujem, ali nije vazno sta ja verujem.
Ako se ja pitam i jedan jedini glas je mnogo Nikolicu i Vucicu na izborima, ali vaznije od mog licnog suda o pojedinim licnostima, je koja politika u Srbiji moze dobiti izbore, a ne koje licnosti su nosioci te poliitke.


da sačekamo. nadam se da je tako.


Ne mislim da imaju i malo sanse oni koji sad pevaju o Mladicu da dobiju izbore, takvi su uvek bili a sad posebno apsolutni marginalci u Srbiji.
A da dobiju izbore je jednostavno nezamislivo.
milanović, vesna pusić i to društvo oko kukuriku koalicije nisu nikad podržavali hrvatske zločince. nikada.


Ali HDZ jeste i dobijao je izbore i to ubedljivo, i to bas na toj politici.


gedza.73 gedza.73 19:27 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Jadranka Kosor je na ovogodišnjoj proslavi "Oluje" uputila pozdrave generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, nepravosnažno osuđenima u Hagu za ratne zločine nad srpskim stanovništvom tokom i posle akcije "Oluja"

Predsednik Federacije BiH Živko Budimir pomilovao ratnog komandanta Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i ukinuo mu uslovnu kaznu od četiri godine zatvora zbog nelegalnog nošenja oružja i municije.

Specijalni izvestilac SE istakao je da su se sva imena koja je u izveštaju naveo, među kojima je i ime Hašima Tačija, godinama pojaviljava u policijskim izveštajima, diplomatskim telegramima, kriminološkim studijama i izveštajima mnogih stranih obaveštajnih službi - od američke FBI do britanske MI6, italijanske službe SISMI, nemačkke DND do grčke EIP.

Ajde sad vas dvoje (EL i doture) objasnite nama odnos zvanične politike prema zločinima.
Meni deluje da grupa ludaka, bilo Srba, Hrvata, Bosanaca ili Albanaca nije isto što i pozdravljanje ubica od strane premijerke, pomilovanje od strane predsednika, postavljanje za premijera krvoloka.

W
Želio sam samo naglasiti (a to izgleda nije ovdje važno) , da su
svi "VAŠI" stradali spletom nesretnih okolnosti ...
... eto , ubile ih neke grupe ... popili ljudi , pa znate kako to ide ...

I ja bih želeo naglasiti da OVDE nije isto što i GORE.
Razumem ja 'pristrasnost' ali malo objektivnosti i razuma ne bi škodilo.
Exitus Letalis Exitus Letalis 20:31 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Ajde sad vas dvoje (EL i doture) objasnite nama odnos zvanične politike prema zločinima.
Meni deluje da grupa ludaka, bilo Srba, Hrvata, Bosanaca ili Albanaca nije isto što i pozdravljanje ubica od strane premijerke, pomilovanje od strane predsednika, postavljanje za premijera krvoloka.

slažem se 200 posto. i nije samo kosorka, već ceo vrh. iako se josipović protivio tome.
takodje se slažem i za orića i za haradinaja.
orić mrtav ladan drži teretanu u tuzli a moji prijatelji se groze,

što se tiče haradinaja, on je čovek ponovo u hagu. nadajmo se ovog puta sa validnim dokazima i živim svedocima.

ali da se radi o grupa ludaka, malko je netačno i malko više pravda naroce. bilo ih je na stotine hiljada koji su podržavali ratnu politiku i ratne zločince, nažalost.

i nažalost, suočavanje još nije ni počelo ali mora jednog dana.
pitaće nas deca - šta si radio u ratu tata (ili mama ili za vreme rata)???

gedza.73 gedza.73 20:59 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

EL
ali da se radi o grupa ludaka, malko je netačno i malko više pravda naroce. bilo ih je na stotine hiljada koji su podržavali ratnu politiku i ratne zločince, nažalost.

Ja sam mislio na današnje grupe za 'podršku' 'herojima'.

Malo si preterala sa stotinama hiljada koje su podržavale ratnu politiku a posebno ratne zločine i to na svim stranama. Od Slovenije do kosova.

Ako sklonimo na stranu gluposti o velikosrpskoj agresiji i miroljubivim i nenaoružanim ovim ili onim, bivšoj Jugoslaviji se 'dogodio' nacionalno-versko-tajkunski rat. Sa ogromnim podsticajem Zapada i Amerike, logistikom u oružju i 'reklami'.
U tom ratu najviše je stradao običan čovek pa bio on i zaluđenik i zaljubljenik u 'heroje'.

i nažalost, suočavanje još nije ni počelo ali mora jednog dana.

Pa, nije da nije. Počelo je izručivanje odgovornih, velikih i malih, ali su onda pojedine strane u sukobu počeli da rehabilituju svoje zločince, da im daju za pravo, da nalaze opravdanja o 'oslobodiloškoj' borbi sa pripadajućim etničkim čišćenjem i osnovnim ljudskim pravima.freehand freehand 21:56 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

ali da se radi o grupa ludaka, malko je netačno i malko više pravda naroce. bilo ih je na stotine hiljada koji su podržavali ratnu politiku i ratne zločince, nažalost.

A ti si ipak da se te besmislice o "kolektivnoj odgovornosti" (naravno da postoji, bar kad je Srbija u pitanjU) dovedu u sklad sa realnošću?
Mislim, naravno da su krivi svi koji su nosili transparente i slike (višegodišnja robija), svi koji su glasali (najmanje doživotna) i svi koji su se odazvali pozivu (da se vrati smrtna!).
Jebi ga, malo će biti problematično da vas nekolicina Iberpravednih prvo obavite ta preka suđenja, onda sagradite adekvatne zatvorske kapacitete, pa organizujete čuvanje i obezbeđenje... Da ne pričam o egzekucijama, to je ipak prljav posao.
Nego će vam, ipak, koliko god gadljivi bili, trebati neka pomoć iz inostranstva, fak!
maksa83 maksa83 22:33 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Nego će vam, ipak, koliko god gadljivi bili, trebati neka pomoć iz inostranstva, fak!

Pa zato su valjda doveli Jovoa K.?
Exitus Letalis Exitus Letalis 23:34 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Malo si preterala sa stotinama hiljada koje su podržavale ratnu politiku a posebno ratne zločine i to na svim stranama. Od Slovenije do kosova.

koliko ih je bilo na gazimestanu?
milion?
samo iz srbije a de su druge republike.

nisi mogao da vidiš izlog ili bus bez miloševićeve fotke.

čuveni slikar đorđe prudnikov napravio je portret u ulju istog...
radio je on i tiletove portrete. sve se rasprodalo...pevalo mu se...
da živimo svi u slozi slobodane ti pomozi...mislim, toliko toga ima... čovek sa suncem u kosi... pa vučurević u desetercu...

samo nemoj da mi kažeš da su i drugima pevali. naravno da jesu. pa kad sve saberemo, stotine hiljda je skromno za onoliku ljubav prema svojim vođama, pretežno diktatorima koji su živeli vrlooo lepooo i vrlooo bogato... da se ne lažemo...

pojeli su nam deset godina i to je nenadoknadivo, sve i da je neka bolja vlast.

neke šanse smo imali sa premijerom đinđićem.
proći će godine dok se ne pojavi takva ličnost.
a do tada teško nama.hoochie coochie man hoochie coochie man 23:51 13.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac


EL,
Da li se ista desilo od 2000 na ovamo ili bi ti da se vreme zaustavi pa da teramo istu pricu o zlim Srbima i jadnim nevinim ostalima?
Izvini, ja zaista pokusavam da uvazim ovo sto pises ali prosto ne mogu da verujem koliko je vas koji bi samo o tome da pricate vreme pregazilo.

Hajde da pricamo o danasnjom Srbiji koja sudi ratnim zlocincima i danasnjem Kosovu koje svoje zlocince postavlja za premijere. O danasnjem Sarajevu koje svoje zlocince docekuje cvecem i proslavama.
Da li je ponasanje danasnje Srbije bolje, prihvatljivije, pozeljnije od ponasanja ostalih ciji premijeri pozdravljaju haske optuzenike?

Da li bi tako blagonaklono ignorisala ako bi sad u kampanji Tadic pozdravio Mladica kao sto ignorises da je Kosor pozdravljala svoje Mladice? Da li bi ignorisala ako bi zvanican evropski izvestaj optuzio srpskog premijera za trgovinu ljudskim organima?
Da li bi ignorisala ako bi Srbija kao sto to radi Sarajevo ukidala optuznice koje su podignute za ratni zlocin?

Sve se moze spocitati Srbiji osim da je daleko ispred svih ostalih po tom cuvenom "suoacavanju sa prosloscu". Zaista je daleko ispred.
maksa83 maksa83 00:26 14.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Hajde da pricamo o danasnjom Srbiji koja sudi ratnim zlocincima i danasnjem Kosovu koje svoje zlocince postavlja za premijere.

A 'de je tu kinta?
cult cult 00:35 14.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Sve se moze spocitati Srbiji osim da je daleko ispred svih ostalih po tom cuvenom "suoacavanju sa prosloscu". Zaista je daleko ispred.


Čestitke na upornosti. Ili tvrdoglavosti.
Zar ne kapiraš da razgovaraš sa dogmatama. Shematizovanim mozgovima koji imaju samo shematske odgovore. Totalna robotizacija. Ako postaviš bilo kakvo smisleno pitanje koje dovodi u sumnju Dogmu, odmah te postave u ulogu branioca zločina, miloševićevog sledbenika, šešeljevca, arkanoljupca. Iako ti s tim opskurnim likovima i gadnim zločincima blage veze nemaš, iako si celu mladost protraćio na borbu protiv njih. Zatim ide tvoje Suočenje, tj nabrajanje, prepričavanje, prikazivanje počinjenih zločina, prebrojavanje žrtava koje ti, jel, ne priznaješ, odnosno, instalacija dogme u tvoj mindset, uvek istim patetično sažaljivim, optužujućim tonom, malo unjkavim, malo grmećim. Ako ne uspe instalacija dogme, onda s gadjenjem vrte glavom, rezignirani, sa "nikad se ovaj odvratni u zločinu ogrezao narod neće Suočiti" mrmljanjem na usnama. Ne vredi, dakle. Kao kad razgovaraš s popom ili komunistom ili rasonalistom ili Koštunicom. Dogma stoji na vrhu, u centru svega. Nema tu razgovora. Samo obey, obey...

NVO sektor je monopolizovan. Kao u ekonomiji Miško, Beko i ostali tajkunčići, kao u politici tih nekoliko stranaka i liderčića koji se decenijama vrte, svaka sfera društvena u Srbiji ima svoje monopole. Tako i ovaj sektor. Počelo je to s dobrom namerom. Bilo je, tamo, na početku, preko potrebno da postoje. A onda su stigle pare. Pa velike pare. A sa njima uticaj. I tu se izdvojilo par likova koji vladaju tim novcem, mrače i oblače tom društvenom sferom. Onda je priča prestala da bude potrebna, jer je narod suočen, jer je sudstvo domaće i strano odradilo svoje. Ali priča je morala i dalje da se priča. Zbog para i uticaja. U nekom trenutku je postala Dogma. I to su danas slepi ljudi za sve. Za sve društvene procese. Ne kapiraju i ne vide. Ona slika gore, N. Kandić, danas sam je prvi put video, tamo medju onim tudjim zločincima, medju ljudima koji su verovatno zaradili svaki po tri doživotne, ono je vrhunac njihovog slepila i dogmatskog ludila.
hoochie coochie man hoochie coochie man 01:00 14.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

A 'de je tu kinta?


Znas, verujem da se sve oko kinte vrti, ali majku mu, pa ima li granice preko koje ipak ne teba ici?
Prodati sve za kintu, uverenja, zdrav razum, logiku, a pri tom svoju pricu zasnivati na nekom moralu je previse majku mu.

Ona slika gore, N. Kandić, danas sam je prvi put video, tamo medju onim tudjim zločincima, medju ljudima koji su verovatno zaradili svaki po tri doživotne, ono je vrhunac njihovog slepila i dogmatskog ludila.

Da, sto se tice Natse Kadnic tu su stvari skroz jasne, nema ona blage veze sa nekim principima osim principa udri po Srbima, sto recima sto samarima. Cak mi se cini da ona i nije "slepa" vec da je vrlo svesna toga sto radi. Sad da li joj je motiv iskrena mrznja prema Srbima ili samo lova je manje vazno.

Sto se EL tice, mozda sam tu pristrasniji, ali nekada smo na blogu zastupali slicne stavove, ali tad je Mladic bio u Srbiji, Kostunica izuzetno uticajan, Tadic kohabitirao, dosta toga se promenilo a EL i ja se razisli u stavovima.
Pitam se po nekad jesam li ja to zglajznuo u nacionalizam ili ona ne vidi da se u Srbiji nesto menja.
Ali kad vidim da su joj jos uvek argumenti Gazimestan i Vucurecvicevi stihovi postaje jasno da je nekadasnja avangarda ostala u tom vremenu i da ih je ta ebena kinta oslepila.
Ali valjda je kinta dovoljno velika da lepo zive, nekog znacajnog uticaja vise ocito nemaju pa tako ni ne stete previse.
cult cult 07:58 14.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Sad da li joj je motiv iskrena mrznja prema Srbima ili samo lova je manje vazno.

Da, moguće. Ona je, valjda, vrhovni guru, sveštenik, broj 1, dakle, onaj koji zna da je sve postalo laž, ali da mora da se radi da bi se pozicije zadržale. Ostatak su sledbenici. Apostoli koji idu okolo i šire Istinu, proganjani od strane nas koji Istinu ne vidimo ili odbijamo da Je vidimo. Zajebana situacija vrlo.


Pitam se po nekad jesam li ja to zglajznuo u nacionalizam ili ona ne vidi da se u Srbiji nesto menja


Ovo sam se i ja za sebe sa strahom pitao. Medjutim, principi u glavi su konstanta, a svet je promenljiva. A ovaj naš se vrlo promenio u odnosu na početak ovog veka. Naročito kad pogledaš okolne države i njihova "suočenja". Hrvatska mi je tu apsolutni favorit. I samo dogmata ne može to da vidi. Ili iz materijalnih interesa odbija da vidi. Iskreno se nadam da kada smo bili na istoj liniji ovi iz NVO i ja, da ipak nisam u razgovorima zvučao ovako strašno kako oni meni zvuče danas.
libkonz libkonz 10:24 14.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

hoochie coochie man

za tvoje komentare na ovom blogu
metrevelic metrevelic 12:12 14.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

A da te pitam u čemu je razlika u Mladićevom tamanjenju ustaša i hanđarlija i prateće civilno familijarne podrške i Brozovog tamanjenja ustaša i hanđarlija i prateće civilno familijarne podrške na Blajburgu ( osim većeg udela žena i dece na blajburgu i brozove poluvekovne diktature).

jel ti se gadi i Broz, ili je familijarno pala neka sinekurica+ tuđa imovinica pa ti je baš simpa. Mislim ok i jedno i drugo je bilo u prošlom veku. Sa druge strane kakva je razlika u kolateralnim žrtvama u borbi protiv terorizma u Metohiji i Tora bori. I dal je po tebi svako civil kome šiptarsko-terorističke bande nisu uplaćivale zbravstveno i socijalno u fondove RS pa bi tako bili legitimni vojni ciljevi.
I da kako to da ti smetaju navodno ukradene bivolice a nije ti smetala onolika zapljenjena kuća oca Biljane Kovačević Vučo
dr.wagner dr.wagner 14:04 14.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

... dan

metrevelic

A da te pitam u čemu je razlika u Mladićevom tamanjenju ustaša i hanđarlija i prateće civilno familijarne podrške i Brozovog tamanjenja ustaša i hanđarlija i prateće civilno familijarne podrške na Blajburgu ( osim većeg udela žena i dece na blajburgu i brozove poluvekovne diktature)


-Što je više kleveta i laži , Tito nam je ....

-Jedan moj stari poznanik , Tuluz Lotrek ... je isto tako lagao ...
... i bogme su mu se noge smanjile (skratile)

-Bavite li se Vi slikarstvom ?

W
maksa83 maksa83 14:30 14.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Znas, verujem da se sve oko kinte vrti, ali majku mu, pa ima li granice preko koje ipak ne teba ici?

Pa, reklo bi se da nema.
Zamisli sve te ljude (Kandić, domaćin Miletić i ostali NVO lumeni) kad bi morali nešto korisno da rade? Ja mislim da njih ta ideja plaši više nego, nemam pojma... hala puna zombi-četnika u uniformama JNA.
alselone alselone 14:40 14.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

Sve bih ja to za pomocnog bageristu.
vojnicic vojnicic 11:29 15.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

da su postojale grupe koje nisu bile u sastavu VJ, nisu bile pod komandom VJ, pa vojska ne moze biti odgovorna za njihove zlocine.

Komandant odredjene jedinice je odgovoran za SVE sto se dogodi u njegovoj zoni odgovornosti.
Ako na vreme uoci, obezbedi i sankcionise (prosledi visoj instanci) pocinioce, ne stavlja mu se na teret.
I, takodje, komandant koji je na skolovanju je isto komandant, i isto je odgovoran.
hoochie coochie man hoochie coochie man 18:05 15.02.2012

Re: Heroj , a ne zločinac

za tvoje komentare na ovom blogu


Fala, fala
Sad mi malo neprijatno, al godi :)
Ma samo malo zdravog razuma i logike, stvari su kristalno jasne onom ko je spreman da ih vidi bez navijanja.

Zamisli sve te ljude (Kandić, domaćin Miletić i ostali NVO lumeni) kad bi morali nešto korisno da rade? Ja mislim da njih ta ideja plaši više nego, nemam pojma... hala puna zombi-četnika u uniformama JNA.


Zanimljiva misaona vezba, stvarno.
Natasa Kandic radi nesto konkretno i korisno..ne bi se 'leba najela, garant.
A i lakse je mlatarati o Srbima nego osmisliti koristan posao pa jos ga i raditi.
Zanemaris razum, logiku, cast, dostojanstvo i booooli te


Vera Johnson Vera Johnson 01:17 13.02.2012

ne razumem

ako:

"Neverovatna je otpornost predstavnika vlasti na veoma jasne i dokumentima potkrepljene nalaze Fonda za humanitarno pravo, a koji se tiču novog načelnika Generalštaba Ljubiše Dikovića. Zapanjujuće je da mediji i građani neće da pogledaju javno dostupne dokumente u sudskoj bazi Tribunala (icr.icty.org) i da odbijaju da 13 godina kasnije shvate da se "odbrana Srbije na..."

zasto da gradjani gledaju? zasto icty ne pregleda te dokumente? sta radi icty? zasto ne procesuira doticnog ako je zlocinac?

da li sam dobro razumela: icty ima javno dostupne dokumente u sudskoj bazi koji "doticnog" optuzuju za ratni zlocin, mozda i genocid, a nista po tom pitnaju ne radi (icty)? e, onda je to teska sramota, ali ne za srbiju, vec za icty i fond za humanitarno pravo.

inace, ne znam ko je ljubisa dikovic i cime je zasluzio toliku paaznju fonda za humanitarno pravo. icty ocito/ocigledno za njega nije narocito zainterestovan. ume li neko da mi to objasni?
vojnicic vojnicic 11:42 15.02.2012

Re: ne razumem

e, onda je to teska sramota, ali ne za srbiju, vec za icty i fond za humanitarno pravo.


Ili nema osnova za krivicno gonjenje!


Dikovic mi je bio komandant u vise jedinica. Odlican staresina, pravi vojnik, strog, pravican.
Vise puta sam bio prisutan kada je korio vise staresine zbog 'maltretiranja' mladjih po cinu!
Nekako, ne mogu da ga zamislim kao nekog ko nije procesuirao zlocine u svojoj zoni odgovornosti i nekog ko je dozvoljavao da se takve stvari desavaju pod njegovom komandom...ali to je samo moje misljenje.
freehand freehand 12:14 15.02.2012

Re: ne razumem

vojnicic
e, onda je to teska sramota, ali ne za srbiju, vec za icty i fond za humanitarno pravo.


Ili nema osnova za krivicno gonjenje!


Dikovic mi je bio komandant u vise jedinica. Odlican staresina, pravi vojnik, strog, pravican.
Vise puta sam bio prisutan kada je korio vise staresine zbog 'maltretiranja' mladjih po cinu!
Nekako, ne mogu da ga zamislim kao nekog ko nije procesuirao zlocine u svojoj zoni odgovornosti i nekog ko je dozvoljavao da se takve stvari desavaju pod njegovom komandom...ali to je samo moje misljenje.

Pa jel ima onda tu nešto simptomatično, u pristupu i načinu, a bogami i u kvalitetu prezentovanog dokaznog materijala?
vojnicic vojnicic 11:27 16.02.2012

Re: ne razumem

Pa jel ima onda tu nešto simptomatično, u pristupu i načinu, a bogami i u kvalitetu prezentovanog dokaznog materijala?

Pa meni deluje smesno, ali nisam bio u njegovoj jedinici za vreme 'kosovskog rata' pa ne mogu da komentarisem.
Kakvog ga ja znam - to je sve glupost.
Ali, ja nemam dokaze niti sam neko ko treba da dokazuje nesto.
Onaj ko treba da dokazuje neka trazi dokaze i neka ih iznosi. Ali, neka se potrudi da ti dokazi imaju smisla, jer ovi, ovako prezentirani nemaju smisla jer ne dokazuju njegovu krivicu. Cak, dokazuju kako je on utvrdio da se nesto desilo, sahranio leseve i izvesrtio vojni (i drzavni) vrh.
I odgovornost preneo na njih!

Primer pogibije 2 vojnika.
Zasto se njemu pripisuje?
Sta dokazuje naredba k-danta PrK? Da je Dikovic odgovoran za smrt 2 vojnika?
U naredbi se kaze da se preduzmu sve mere radi sprecavanja nediscpline i mera odgovornosti prema licima koja ne postuju naredjenja. Siguran sam da je bilo takvih naredbi i pre. Normalno je da k-dant naredi tako nesto kada se dogodi neki problem, neko 'sranje'.
I sada, posle npr saobracajne nesrece u kojoj ucestvuju PVL (pa neka je i civilna s/n), k-danti naredjuju da se preduzmu sve mere kako bi se sprecile nesrece u buducnosti. To ne znaci da je k-dant jedince u kojoj se desilo tako nesto odgovoran. Za to postoji istraga i disc.postupak (ako su vojna m/v ili lica na zadatku).
mlinarslavko mlinarslavko 01:53 13.02.2012

Rat je mogao da se spreci, lako

Ali zasto bi? Zar stvarno neko misli da je problem na Kosovu bio takav da nas je trebalo bombardovati. Zar stvarno neko misli da Amerikanci nisu pripremali i pomagali Albance za rat? Jednostavno, Amerikanci zu zeleli taj rat, i nema tu mesta zaveri vec je cist interes u pitanju, rat im je najbolji posao.

Ratuju stalno, samo treba pronaci budalu kao sto je bio Milosevic ili Gadafi, i eto :politickih poena, finansijera javnih, finansijera tajnih, milijardi ulozenih u vojnu industriju, civilnu industriju koja radi za vojsku; zatim sve to treba da se opravda i opere, tu na red dolaze Goran Miletic, Natasa Kandic i ostala ekipa.

Zamislite kad bi Amerikanci resili da ne vode ratove, koliko bi ljudi izgubilo posao u vojsci, diplomatiji, medijima?
Zamislite da stane Americka vojna industrija, kakav bi to udarac bio za njihovu ekonomiju?
Zasto 5. oktobar, otpor, ugovor sa narodom, 60 000 000 dolara za rusenje Milosevica,nisu bili 1995, 1996, 1997,1998?
Pa ko je lud da izgubi milijarde, zbog pada nekog maleckog predsednika u nekoj maleckoj zemlji koja je totalno nebitna?
Rat treba spreciti, i to je najvaznije, kad krene vise nema pravila, vazi samo zakon jaceg i zakon pobednika.
mara92 mara92 02:10 13.02.2012

Ово је "Досије Диковић"?

Ово...овај текст...ово су саставили правници?
Знате Милетићу,
Када некога оптужујете, пардон пошто ви процењујете, оцењујете, оптужујете и осуђујете (некако цела та ваша екипа тужи, суди, све зна и слично), морате да будете ДАЛЕКО, ДАЛЕКО прецизнији.
Стварно сам очекивала нешто опипљиво.
Досијеа Фонда за хуманитарно право? То је једини извор? ФХП прикупља доказе и исказе сведока и значи, ако је ФХП тако рекао то је догма? А зашто сведок Диковић није био ни под истрагом Трибунала? Не, не морате да одговорите, већ је неко питао...ФХП зна више од Трибунала?
Кренимо редом, шта ме је све слатко насмејало у овом есеју (благо оном кога ви нападнете, бруцош права може да га брани):
1. НАПРЕДОВАЊЕ У СЛУЖБИ
...хронолошки добијени чинови "упарени" са догађајима, акцијама и злочинима који се датумски поклапају (злочин: повод, узрок, веза, чинидба...камо?)...уопште не разумем небулозу у ставки под бројем један...дакле, једно свечано и велико млаћење празне сламе
2. ПОГИБИЈА ДВОЈИЦЕ ПРИПАДНИКА 37. МТБР...и наређење Лазаревића "о предузимању мера одговорности због угрожавања безбедности људства и јединица", не каже се ништа даље...да је био одговоран, директно/индиректно, како се инсинуира - мислите да би Лазаревића нешто спречило да га именом и презименом помене у наређењу? У неком извештају? Сменом? Побогу, у то време Лазаревић је генерал-мајор и командант Приштинског корпуса, надређени...
3.АКЦИЈА "ГРОМ"
ЗАшто се ово уопште наводи? Обавеза војске, оружаних снага једне земље је да ту земљу брани. Када је држава нападнута, а била је - онда оружане снаге дејствују. Бране границу и целу територију. То је јасно (очигледно, не свима). Мислим, шта се то каже овом ставком 3.? (Не, уопште не заборављам и имам на уму Женевске конвенције, обичаје и правила рата, али говоримо о "доказима", ја то овде не видим, НЕМА ГА, НЕ ПОСТОЈИ)
4.ЗАДАЦИ 37. МТБР Опет - паушално. Шта значи ова изјава? "Задатак да се очисти..."...ах да! У духу правоверних то је несумњиви указатељ на злочин. Злочина је било, али ја посматрам као правник: ШТА ЈЕ ОВО? Доказ? Исказ о чему? Па чишћење може да значи, ево, прво што ми је пало на памет: од "непријатељских снага", "терориста"...како год (молим неправнике да не реагују на прву лопту, правници разумеју шта хоћу да кажем и укажем)...дакле, опет имамо једно велико НИШТА
5. ОВА СТАВКА ЈЕ преглед о дејствима и кретању поменуте 37. МТБР...садејство са МУП-ом у рејону Дренице и разбијању "ШТС" (шиптарских терористичких снага, је л то пун назив?)
5.1. ЗЛОЧИН
Страшно, наравно. Убијање цивила..убијање уопште ми је непојмљиво (као и свакој нормалној особи), али да се вратимо на терен права. Исказе и изјаве сведока прикупио Фонд за хуманитарно право. Је л ово процесуирано? Да ли су докази поднети некој правосудној институцији: Трибуналу, Одељењу за ратне злочине нашег тужилаштва? Како то може да буде доказ? Подвлачим, на терену права смо. Хајде да будемо озбиљни, ово су озбиљне ствари...ако сам добро прочитала, 500 цивила је избегло на пољану окружено шумом, тврди се да је потом 22 мушкараца издвојено и побијено...Шта се десило са 478 особа? Ако се то све повезује са податком да је према подацима Војске Југославије 37. МТБР 27.03.1999. око 15 часова "изравнала линију" или шта већ у том крају...Је ли то доказ? ммм...не...ово је наметање закључка...и где је 478 особа у сред војних операција, авиона НАТО који надлећу и читаве 37. МТБР која издваја неколицину мушкараца, а шта чини са онолико људи? Заобилази? Са све јединицама МУПа у близини и којекаквим формацијама? Нисам војник, али молим да ми неко објасни како се сакрије група од 478 људи на терену препуном оружаних паравојних, војних, полицијских и осталих снага? Не виде их? Где су?...је л ово нека болесна скаска?
6. МАСОВНЕ ГРОБНИЦЕ - исказ Диковића који је сведочио. Дакле, тврди да није наишао на масовне гробнице. Пазите, то не значи да их нема, нити Диковић тврди. Овде се опет намеће шта? Да је Диковић знао, морао да зна, одговоран за постојање масовних гробница? будалаштина (барем овако како је постављено овде)
7.ОПЕРАЦИЈА "КАМЕНИЦА" - Диковић подноси извештај о 148 ликвидираних и 172 заробљена лица..ФХП тврди да је у истом реону, приликом садејства МУП/ВЈ убијено 150 цивила. Хм, ФХП тврди...а где су докази? Где су докази да су то цивили? Опет, да нагласим: питам као правник. Не може да нестане, испари 150 људи. Како је ово промакло Трибуналу? Макар у виду неке истраге? Нечега? Трибунал у мраку незнања, а ФХП шта? Ћути од 1999. и износи ово све сада...ово је неозбиљно
8. УСПОСТАВЉАЊЕ КОНТРОЛЕ У ОПШТИНАМА ГЛОГОВАЦ И СРБИЦА - опет иста ствар. Овде се, баш као и у претходним случајевима комбинују подаци из званичних података са суђења Милутиновићу и базе података ФХП. Питам: је ли ово некоме предато? Поднето? Тужилаштву: ТРибунала, нашем Тужилаштву за ратне злочине? Питам, не знам...ФХП има онда врло значајну базу за коју са осионом сигурношћу, да кажем ароганцијом тврди да је апсолутно тачна. При томе, ко је проверио те податке? Ко је још имао увида у то? Има ли још неко приступа сведоцима? Материјалним доказима? Да ли је пронађена гробница стрељаних? Прво се каже 130 мушкараца из џамије у Ћирезу одведено у Старо Ћитаково (подаци ФХП), а после, према извору Међународног трибунала за бившу Југославију "представник команде 37. МТБР сазнаје да је убијено 9 (словима ДЕВЕТ) цивила. Па је ли 130 или 9? Контрадикција у два реда...јесте ли ви нормални?
9. ПРЕИСПИТИВАЊЕ ИМЕНОВАЊА
Ја заиста не знам лик и дело генерала Љубише Диковића. Нити радим за Војску Србије. Можда не би требало ни да оставим овај коментар, али по страну политика, политиканство, ухлебљење и профитирање на туђој несрећи...међутим, нисам издржала, а да не прочитам. Занима ме. Оптужбе су више него озбиљне. Начелник Генералштаба Војске Републике Србије треба да брине о мојој и вашој сигурности. Треба да буде и добар војник, личност за пример и слично...Е сад, може свако да се оспорава из ових или оних разлога, али на овакав начин инсинуирати, пардон, оптуживати и пресуђивати, по принципу "ја кажем, ја тврдим" и то само зато што иза именице "ја" или "ми" стоји Фонд за хуманитарно право? Заиста, много је. Овде се прича о злочинима. Ја не знам шта је све у бази података ФХП, али ово овде, на блогу, ово је паушално, посредно, склапање и укрштање података без непосредних, чврстих доказа.
Стварно мислите да се овако смењују начелници Генералштаба? Човек је професионални официр. Био је у рату - да. Мислим, за то се школовао и спремао целог живота и на жалост, његовој се генерацији десио рат (више ратова). Не знам да ли је добар или лош човек. Немам појма ни какав је војник, официр. Међутим, по овој ФХП-логици ко год је од официра био у борбеним дејсвима током сукоба деведесетих, тај је злочинац. Сви су злочинци, до једног.
Е, па неће бити. Не бива.
Страшно, немам речи колико је ово неозбиљно.
freehand freehand 03:01 13.02.2012

Re: Ово је "Досије Диковић"?

Оптужбе су више него озбиљне.

Eto, ja ovde ne vidim ništa ozbiljno.
Sem ozbiljnih moralnih iskliznuća, opsesije sopstvenom veličinom, opsesivne mržnje, histerije a bogami - i mamonizma.
zadnjapetoletka zadnjapetoletka 08:17 13.02.2012

Re: Ово је "Досије Диковић"?

Eto, ja ovde ne vidim ništa ozbiljno.

Zato sto su iz nekih razloga vec samo posle desetak dana odustali od najjacih i najpametnijih aduta: stada stoke koje je general licno prisvojio i oterao kuci. Sam ili uz pomoc cobana, nije receno al da je ozbiljno - ozbiljno je. Kao i sve ostalo.
Exitus Letalis Exitus Letalis 11:52 13.02.2012

Re: Ово је "Досије Диковић"?

Ја заиста не знам лик и дело генерала Љубише Диковића.

pa u tome i jeste stvar. ne znaš al bi da komentarišeš.
kao kritičari nepročitanih knjiga.

čudo jedno kako si usvojila ovaj vojni rečnik gospodina lazanjskog.

ovaj dodatak dosijeu je, kao što piše, al niko ne čita ili zatvara oči ili tumači na svoj način.
još jednom:

Prilog sadrži izvode iz javno dostupnih dokumenata VJ, koja dodatno potvrđuju navode FHP-a iznete u Dosijeu Ljubiše Dikovića objavljenom 23.01.2012. godine, o prisustvu jedinica 37.mtbr VJ na području Drenice na Kosovu, gde su se dogodila masovna ubistva albanskih civila i druge teške povrede međunarodnog humanitarnog prava.

Deo Priloga je i Redovni borbeni izveštaj 37.mtbr o izlasku jedinice 27.03.1999. godine na tt.692, koju preživele žrtve identifikuju kao polje Vragodol/Vrogodoll, gde su vojnici streljali 22 albanska muškarca, od kojih su četvorica preživela.

Osim toga, u Prilogu su i izveštaji sa potpisom komandanta 37.mtbr o uspostavljenoj kontroli nad albanskim civilnim stanovništvom u selima opština Glogovac/Gllogoc i Srbica/Skënderaj, i istoimenim gradovima, nakon što je nekoliko hiljada Albanaca proterano iz tog područja a najmanje 250 ubijeno, iako nisu uzimali učešće u neprijateljstvima.
i tako dalje i tako dalje...

šta je nejasno?

možda mora da prođe skoro 20 godina pa da se poveruje da su iz jezera peruca ekshumirana 162 tela od čega desetoro dece, 2 muškarca oteta iz voza u štrpcu...

Identifikovane 162 žrtve iz Perućca
Izvor: Beta

Sarajevo -- Utvrđen je identitet 162 žrtve rata u Bosni i Hercegovini čiji su posmrtni ostaci pronađeni u jezeru Perućac, a među njima je i desetoro dece.

Do sada je utvrđen preliminarni identitet 162 osobe na osnovu DNK profila, saopšteno je iz Instituta za nestale osobe BiH.

Među pronađenim žrtvama, oko 25 posto su žene, uključujući tri devojčice od devet i po do sedamnaest i po godina. Pronađeni su i posmrtni ostaci desetoro dece.

Najstarije žrtve koje su pronađene u jezeru su žene rođene 1906. godine.

U jezeru Perućac pronađena su i dva regruta bivše JNA koji su u toku 1991. godine upućeni na služenje vojnog roka u Kovinu i Prištini - Almas Ahmetspahić iz Višegrada, rođen 1972, i Ermin Meštrovac iz Jajca, rođen 1973.

Dva od 19 putnika voza koji je saobraćao od Beograda do Bara, a koji su oteti na železničkoj stanici u mestu Štrpci u februaru 1993. godine, pronađeni su u jezeru Perućac. Radi se o državljanima Srbije - Rasimu Ćoriću, i Crne Gore - Jusufu Rastoderu.

Od 162 preliminarno identifikovane žrtve, 160 su bošnjačke i dve srpske nacionalnosti.

Žrtve su pronađene na više od 60 mikrolokacija u 30 sela i zaselaka na području opština Višegrad, Rogatica, Srebrenica i Bajina Bašta.

Kako je saopšteno iz Instituta za nestale osobe BiH, sledeće nedelje trebalo bi da počne i obdukcija posmrtnih ostataka žrtava koje su u leto 2010. godine pronađene u tom jezeru.


možda ni ovo nije tačno. propaganda protiv naše vojske i policije ili vojske i policije republike srpske.
ko bi ga znao.
mara92 mara92 12:39 13.02.2012

Где си Смрт?

pa u tome i jeste stvar. ne znaš al bi da komentarišeš.
kao kritičari nepročitanih knjiga.

...штета што си неписмена...ово тако поетски звучи - потруди се још мало
čudo jedno kako si usvojila ovaj vojni rečnik gospodina lazanjskog

Овде бих већ могла да се наљутим. Лазанског не волим. Него, кад већ коментаришем користим одговарајућу терминологију, а и блиска је прилично нама правницима, што ти наравно не знаш, немаш појма, БЛАГЕ ВЕЗЕ НЕМАШ. Међутим, волиш да се јавиш...мораш нешто да кажеш, да лупиш...Читај пажљиво, горе сам у тексту рекла да неправници не скачу...да ти НАЦРТАМ?
...
Ти говориш о лешевима пронађеним у Перућцу. И? Какве то има везе са Диковићем? ЈАдни ти људи кад су спали на то да их такви као ти помињу.
Концентриши се, удахни дубоко пре него што одговориш.
Ко је овде поменуо пропаганду? Аааа...заборавила сам да ако не мислимо као ти онда смо Лазански, прва Србија...а шта си ти? Знам, ти си друга правоверна, увек свезнајућа...Ти си врховни ајатолах истине? Пророчица из Делфа?
Немој да ми натураш нешто што нисам рекла - то не подносим, али нимало.
Изгледа да теби ништа није јасно (разумљиво, треба и да се прочита неки закон)
...
Него да прекинем. Ти никако не можеш да будеш мој саговорник. Ниси правник, а за почетак ниси ни пристојна...ти си Exitus Letalis - Смрт.
Попиј кафу, узми лопату и очисти испред зграде, насмеј се (ако умеш) комшијама...уради нешто корисно (сад извини, морам да радим)

buba_truba buba_truba 12:58 13.02.2012

Re: Где си Смрт?

mara92
...да ти НАЦРТАМ?
.........
(сад извини, морам да радим)

freehand freehand 13:27 13.02.2012

Re: Ово је "Досије Диковић"?


Exitus Letalis

možda ni ovo nije tačno. propaganda protiv naše vojske i policije ili vojske i policije republike srpske.
ko bi ga znao.

Da vidiš kad si potpuno i nepobitno u pravu, i kad se apsolutno slažemo.
Nego, samo jedno pitanje:
da li je moguće da ti zaista veruješ da je ovaj blog okupljalište zaslepljenih nacionalističkih krvoloka, a da su Nataša Kandić, Miletić, pa i ti sa njima - sveci i nebeski pravednici?
Mis'im...
milisav68 milisav68 13:56 13.02.2012

Re: Ово је "Досије Диковић"?

Exitus Letalis

šta je nejasno?

Ništa, sve je jasno.
Otkopavate sanduke, malo ih očistite i prefarbate, pa ih posle prodajete kao nove.
Već vidjeno.
maksa83 maksa83 13:57 13.02.2012

Re: Ово је "Досије Диковић"?

milisav68
Exitus Letalis

šta je nejasno?

Ništa, sve je jasno.
Otkopavate sanduke, malo ih očistite i prefarbate, pa ih posle prodajete kao nove.
Već vidjeno.

Proglašavam ovo bekhend slajs paralelom decenije.
freehand freehand 14:00 13.02.2012

Re: Ово је "Досије Диковић"?

maksa83
milisav68
Exitus Letalis

šta je nejasno?

Ništa, sve je jasno.
Otkopavate sanduke, malo ih očistite i prefarbate, pa ih posle prodajete kao nove.
Već vidjeno.

Proglašavam ovo bekhend slajs paralelom decenije.

ne bih da se guram, ali bih ipak dodao da je stari biznis obogaćen novim marketinškim metodama, poznatim kao 2 u 1, 3 u 1, i Puno za prazno.
Exitus Letalis Exitus Letalis 16:22 13.02.2012

Re: Где си Смрт?

Где си Смрт?

ovo prevođenje mog nika pokazuje to tvoje visoko obrazovanje i pristojnost, a?

Ниси правник, а за почетак ниси ни пристојна...ти си Exitus Letalis - Смрт.


"podlost mi je ime. nas pristojnih i pismenih i školovanih!"
Ти говориш о лешевима пронађеним у Перућцу. И? Какве то има везе са Диковићем?


kako da nema. negirano 20 godina.
videćemo do kada će i ovo da bude negirano.

Знам, ти си друга правоверна, увек свезнајућа...Ти си врховни ајатолах истине? Пророчица из Делфа?


ovo nešto iz sabranih dela?

i naravno, obavestila sam moderatora zbog ovog odvratnog vređanja - ти си Exitus Letalis - Смрт

mogla bih ja svašta da dodam na taj tvoj bezobrazluk al me ubi građansko vaspitanje.

p.s. ako je vrhunski patriotizam skrivanje istine, ja u tome nisam i ne želim da učestvujem.

inače kad se radi o dosijeu - don't confuse me with the facts!
jel taj slučaj?

Exitus Letalis Exitus Letalis 16:26 13.02.2012

Re: Ово је "Досије Диковић"?

milisav68
Exitus Letalis
šta je nejasno?

Ništa, sve je jasno.
Otkopavate sanduke, malo ih očistite i prefarbate, pa ih posle prodajete kao nove.
Već vidjeno.


naročito kada niko tebi nije blizak završio u tom jezeru.
bedan pokušaj duhovitosti.
jadno i bedno.
milisav68 milisav68 17:23 13.02.2012

Re: Ово је "Досије Диковић"?

Exitus Letalis

naročito kada niko tebi nije blizak završio u tom jezeru.

Otkud znaš da nije?
Ah da, samo ti imaš licencu za žrtve.
Koga ti proglasiš za žrtvu - to je žrtva, ostali su zlikovci.
bedan pokušaj duhovitosti.
jadno i bedno.

Ne, jadno i bedno je živeti na račun tudje nesreće, sa obrazom kao djon.
JJ Beba JJ Beba 00:02 14.02.2012

Re: Где си Смрт?

Где си Смрт?

Него да прекинем. Ти никако не можеш да будеш мој саговорник. Ниси правник, а за почетак ниси ни пристојна...ти си Exitus Letalis - Смрт.
Попиј кафу, узми лопату и очисти испред зграде, насмеј се (ако умеш) комшијама...уради нешто корисно (сад извини, морам да радим)

ти си Exitus Letalis - Смртjbt maro čemu ovo?

odvratno je

edit
sad videh- 20 preporuka na tu odvratnost


kakav bedak
ovde su masovno otišli u qrac

edit
evo poraslo 24 preporuka
mara92 mara92 02:29 14.02.2012

...

Видим, Овде је баш било забавно и живахно...
Него ЕЛ...рекох ти - ОДМОРИ! НЕ ЈАВЉАЈ СЕ и НЕ ЛУПЕТАЈ о стварима које не разумеш. Могу и да поновим, понављање је мајка учења:
1. ниси правник - очигледно
2. појма немаш да бараташ правно валидном аргументацијом, јер, враћамо се полако на тачку један: НИСИ ПРАВНИК!
3. МРЗИШ и то не можеш да контролишеш..и то "отупљује оштрину мача твога"
4.

5. "podlost mi je ime. nas pristojnih i pismenih i školovanih!"

ovo nešto iz sabranih dela?

Давно, јако давно сам ти рекла: моје понашање је једнако твојем. Ниси навикла да ти се одговара - истом мером и на исти начин. Запамти то. Запамти добро: на сваки твој безобразлук добићеш истом мером...
6.
mogla bih ja svašta da dodam na taj tvoj bezobrazluk al me ubi građansko vaspitanje.

Веруј ми, на твој безобразлук имам и ја што-шта да додам. Спречава ме кућно васпитање (прилично се уздржавам, веруј ми)
Сабрана дела?
НЕ. Али могу да ти одштампам неке скрипте ако те занима...ајде, потруди се, упрегни све своје менталне снаге, може то и боље. Но, да ме забављаш и засмејаваш, не могу да порекнем.
inače kad se radi o dosijeu - don't confuse me with the facts!
jel taj slučaj?

Баш тако! Ето видиш како исто мислимо...јер у овом памфлетићу чињеница нема. УПС...ти то не можеш да укапираш...поново се враћамо на тачку један...

mara92 mara92 02:34 14.02.2012

Бебо,


jbt maro čemu ovo?
odvratno je
edit
sad videh- 20 preporuka na tu odvratnost
kakav bedak
ovde su masovno otišli u qrac
edit
evo poraslo 24 preporuka

...Бебо,
смири доживљај и не извлачи из контекста
JJ Beba JJ Beba 02:40 14.02.2012

Re: Бебо,


...Бебо,
смири доживљај и не извлачи из контекста

doživlaj je izuzetan

a o kontekstu ne bih

Exitus Letalis Exitus Letalis 02:58 14.02.2012

Re: Бебо,

..Бебо,
смири доживљај и не извлачи из контекста

ne, nego treba da ukoriči i pročpita pažljivo nekoliko puta i da svakako
konsultuje neku advokatsku kancelariju. inače kako bi s tobom izašlja na kraj kad je završila samo filozofiju.

Него ЕЛ...рекох ти - ОДМОРИ! НЕ ЈАВЉАЈ СЕ и НЕ ЛУПЕТАЈ о стварима које не разумеш.


što vičeš? čujem dobro. a i ovi drugi čuju. ima da dobiješ 200 preporuka.
pokaži familiji i prijateljima kako si me shebala. jadna ona el. vidite kako sam je sredila.
glupa žena, lupeta, kud ćeš bolje da se istakneš...
a i da malo kažem kako sam školovana. jaka stvar. jel kod olivera il kod šešelja il na nekom megatrendu?
mara92 mara92 03:34 15.02.2012

Re:

ne, nego treba da ukoriči i pročpita pažljivo nekoliko puta i da svakako konsultuje neku advokatsku kancelariju. inače kako bi s tobom izašlja na kraj kad je završila samo filozofiju

ммм...ала си ово срочила...хахахаха...пази, дрхтим! Филозофију? Ма шта кажеш? Ти си Бебин ПР? Гласноговорник? Трбухозборац?
Лоше, некако пренаглашен патос - 'ајд пробај опет...
što vičeš? čujem dobro. a i ovi drugi čuju. ima da dobiješ 200 preporuka.

Не вичем, подвлачим битније ствари да упамтиш.
Бројиш препоруке? Слаткице , то је баш пажљиво са твоје стране.
pokaži familiji i prijateljima kako si me shebala. jadna ona el. vidite kako sam je sredila. glupa žena, lupeta, kud ćeš bolje da se istakneš...

...Не знам како да ти саопштим...небитна си, али потпуно си небитна...Да показујем шта тачно? хахахаха, па рекох ти горе да те не сматрам правим саговорником...Моји, хвала лепо, имају паметнија посла и занимацију. Што, је л' ти то нешто из сопственог искуства? Показујеш ово ћаскање твојима? Да махнем?
...
Рекла сам ти: нећу ти остати дужна, за сваку опаску - отровну, безобразну, арогантну - добићеш заузврат исто (ни мање ни више).
a i da malo kažem kako sam školovana. jaka stvar. jel kod olivera il kod šešelja il na nekom megatrendu?

Ја се не стидим, поносна сам: Правни, Београдског универзитета. Не код Шешеља (слабо си обавештена, тај се слабо задржао), да код Оливера, њега не можеш да промашиш,Наследно право је обавезан предмет (то чак и ти можеш да нађеш, сајт факса постоји)...Али види, и код Војина Димитријевића, Весне Ракић Водинелић, Владе Водинелића, Драгора Хибера, Горана Свилановића, Гаше Кнежевића. Јесу ти познати? Моје профе...супер ликови...тако да, овај ти је, ајде да назовем покушај, сасвим пропао... и то неславно
А ти? Слабо а? Нека шуваровска смути-па-проспи усмерено образована душа? Чекај, а едукације? Деконтаминације? Грантови? Пројекти? Сигурно имаш неку похвалницу/захвалницу/диплому...а тек апанажице? Је л може мало и о томе? ...осећај о сопственој битности (о томе не мораш, сасвим је видљиво)...
...
Мало ми је досадно, остај ми здраво...сад развуци шлајфну и "шири истину међу неверницима"
alselone alselone 08:36 13.02.2012

Sto ne nadjes neki posten posao?

Sta ce ti deca jednog dana reci?
gedza.73 gedza.73 09:15 13.02.2012

Re: Sto ne nadjes neki posten posao?

Kralj Džulijan XII, samoproglašeni kralj.Kraljevska se ne dovodi u pitanje.
Kralj samo postira nepobitne istine.
Kralj ne polemiše sa podanicima .
Podanici su ubice i divljaci.

alselone alselone 21:17 13.02.2012

Re: Sto ne nadjes neki posten posao?

Sta ce ti deca jednog dana reci?


Usvojena, naravno, izvinjavam se.
Exitus Letalis Exitus Letalis 23:41 13.02.2012

Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

alselone
Sta ce ti deca jednog dana reci?


moja deca vrlo dobro znaju šta sam radila i šta radim i danas.
nemaju primedbe.
a tvoja?

p.s. i vidim da ste svi koji ovde komentarišete dali preporuku osobi koja me je nazvala smrt.
jako vam se dopalo.

šta da se radi. cenim da to više govori o vama nego o meni.

uživajte

jasna bogojević (još uvek živa)
alselone alselone 14:20 14.02.2012

Re: Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

Exitus Letalis


Nisam se tebi obracao nego baba Pileticu.

Kad vec pitas - moje dete nema nikakvih primedbi, kad imas 9 meseci sve ti je potaman.

cerski
freehand freehand 14:50 14.02.2012

Re: Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

Exitus Letalis
alselone
Sta ce ti deca jednog dana reci?


moja deca vrlo dobro znaju šta sam radila i šta radim i danas.
nemaju primedbe.
a tvoja?

p.s. i vidim da ste svi koji ovde komentarišete dali preporuku osobi koja me je nazvala smrt.
jako vam se dopalo.

šta da se radi. cenim da to više govori o vama nego o meni.

uživajte

jasna bogojević (još uvek živa)

Ja toj osobi nisam dao preporuku. Ne za taj komentar.
Što ne znači da je tvoj nick manje zastrašujuć, niti da ti ne treba da s vremena na vreme takve komentare očekuješ.
Jednom sam, čini mi se, dosta davno - i ja taj nick, kao morbidan, prokomentarisao. Ali to nikakve veze, apsolutno, nema sa mojim razmiljanjem o tvom dobru.
Dapače, kao i svim drugim blogerima voleo bih da uživaš u životu, sa što manje stresa i nerviranja.


milisav68 milisav68 15:04 14.02.2012

Re: Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

Exitus Letalis

p.s. i vidim da ste svi koji ovde komentarišete dali preporuku osobi koja me je nazvala smrt.
jako vam se dopalo.


šta da se radi. cenim da to više govori o vama nego o meni.

Imaš suviše visoko mišljenje o sebi.
jasna bogojević (još uvek živa)

Milisav Milutinović, i šta sad?

EDIT:
hrabrost

hrabrost je kad neko vikne BA
a ovaj se ne uplaši
nego ga pogleda samo onako

kako se postaje hrabar

kad ti neko kaže
jel znaš ti ko sam ja
a ti ne znaš
JJ Beba JJ Beba 17:39 14.02.2012

Re: Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

Jednom sam, čini mi se, dosta davno - i ja taj nick, kao morbidan, prokomentarisao

evo odgovoriću ti ja pošto sam ja reagovala na ruganje.
jasna je dugo na blogu i na drupalu se potpisivala imenom i preyemenom, te su svi znali kako se zove i preziva. taj njen nik vuče odavno, posle nekog banovanja, i kako je rekla, pokušala je da ga promeni, pisala mejlove i molbe ali joj je rečeno da to nikako nije moguče. zašto nema se pojma. ipak, kakav god da je nik to nikome ne daje za pravo da se s time sprda.
možda će jasna objasniti zašto joj ne daju da promeni nik, ali tako stoje stvari
alselone alselone 18:28 14.02.2012

Re: Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

jasna je dugo na blogu i na drupalu se potpisivala imenom i preyemenom


Potpisivala kao 'cerski' ili joj je nik bio puno ime i prezime?
Zar joj nije bio nik Hag, ako se dobro secam?
JJ Beba JJ Beba 18:36 14.02.2012

Re: Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

Potpisivala kao 'cerski' ili joj je nik bio puno ime i prezime?
Zar joj nije bio nik Hag, ako se dobro secam?

da, ali se ispod uvek potpisivala punim imenom.

bila je neka fora na drupalu da samo vip blogeri idu pod svojim imenom, ostali pod nikovima. prelskom sa drupala nesto se promenilo, jedno kratko vreme je moglo da se sa nikova predje na puno ime, sada opet vise ne moze.
EL je trazla da promeni nik u puno ime i prezime, ali joj ne dozvoljavaju.
taknuto maknuto.

troll off

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana