Društvo| Ljudska prava| Politika| Region| Život

Prilog slučaju Ljubiše Dikovića

Goran Miletic RSS / 12.02.2012. u 21:19

voljno !
voljno !
Neverovatna je otpornost predstavnika vlasti na veoma jasne i dokumentima potkrepljene nalaze Fonda za humanitarno pravo, a koji se tiču novog načelnika Generalštaba Ljubiše Dikovića. Zapanjujuće je da mediji i građani neće da pogledaju javno dostupne dokumente u sudskoj bazi Tribunala (icr.icty.org) i da odbijaju da 13 godina kasnije shvate da se "odbrana Srbije na Kosovu" krajem prošlog veka sastojala od veoma teških zločina za koje je neko odgovoran. Taj "neko" nikako ne može biti neko N.N. lice, budući da je Srbija itekako imala efektivnu kontrolu na Kosovu. Pored "običnih" vojnika i policajaca, tu su bili i oni koji su sprovodili naređenja i politiku vrha države oličenog u Miloševiću. Neki od njih su stigli do Haga, a neki su među nama. Treba samo pročitati... Posle Dosijea Diković, na koji je glavni argument vlasti bio da "niko ne sme da pravi nešto što se zove dosije", Fond za humanitarno pravo je objavio dodatak sa nekoliko novih, važnih podataka, koje mediji u Srbiji čak nisu smeli ni da objave. Za neupućene, većina dokumenata na kojima se temelji izveštaj FHPa su upravo oni koji je Srbija dostavila Tribunalu.

Prilog
Dosije Ljubiše Dikovića

Prilog sadrži izvode iz javno dostupnih dokumenata VJ, koja dodatno potvrđuju navode FHP-a iznete u Dosijeu Ljubiše Dikovića objavljenom 23.01.2012. godine, o prisustvu jedinica 37.mtbr VJ na području Drenice na Kosovu, gde su se dogodila masovna ubistva albanskih civila i druge teške povrede međunarodnog humanitarnog prava.

Deo Priloga je i Redovni borbeni izveštaj 37.mtbr o izlasku jedinice 27.03.1999. godine na tt.692, koju preživele žrtve identifikuju kao polje Vragodol/Vrogodoll, gde su vojnici streljali 22 albanska muškarca, od kojih su četvorica preživela.

Osim toga, u Prilogu su i izveštaji sa potpisom komandanta 37.mtbr o uspostavljenoj kontroli nad albanskim civilnim stanovništvom u selima opština Glogovac/Gllogoc i Srbica/Skënderaj, i istoimenim gradovima, nakon što je nekoliko hiljada Albanaca proterano iz tog područja a najmanje 250 ubijeno, iako nisu uzimali učešće u neprijateljstvima.

Plan „Grom 98", zapovest 3. Armije VJ, čiji je izvod takođe deo Priloga, a u celini dostupan na web sajtu FHP-a i javnoj Bazi podataka MKSJ, pokazuje da su neke borbene grupe 37.mtbr još u julu 1998. godine dobile vrlo konkretne zadatke „za razbijanje DTS i snaga oružane pobune na KiM".

Da Ljubiša Diković nije bio uzoran oficir ni u odnosu na svoje vojnike, što ga ne preporučuje za načelnika Generalštaba, govori i dokument Komande Prištinskog korpusa, u kojem osuđeni general Vladimir Lazarević, komandant PrK, povodom pogibije dvojice vojnika 37.mtbr, 29.04.1999. godine u napadu NATO avijacije, upozorava Dikovića da je uzrok pogibije nedisciplina i nepoštovanje naređenja o „neprekidnom komandovanju".

Komandant 37. mtbr je znao [morao je znati] da se „razbijanje ŠTS" odvija granatiranjem sela, proterivanjem stanovništva, pljačkama, silovanjem i nezakonitim ubistvima albanskih civila. Zločini su se ponavljali, od jedne do druge akcije za „razbijanje i uništenje ŠTS". O njima i o odnosu sa Zajedničkom komandom za KiM, Ljubiša Diković je trebalo da progovori posle smene Slobodana Miloševića. On to nije učinio, nego je kao svedok odbrane generala Lazarevića, u predmetu Tužilac protiv M. Milutinovića i drugih, branio optužene generale i poricao da je znao za zločine i masovne grobnice u njegovoj zoni odgovornosti.

1. Napredovanje u službi
Čin majora VJ dobio je 1994. godine, za zasluge u odbrani domovine od „napada muslimanskih ekstremista iz Skelana, Srebrenice i Bratunca", na poziciji komandanta 16. Graničnog bataljona VJ . (izvor: Članak, Vojska, „Primer generacijama", str.9-13, 15.07.1999. (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Document Type: Submission, Date: 05/07/2006).

Čin potpukovnika dobija 1998. godine, kada je Komanda 3. Armije donela plan „Grom 98". Načelnik štaba 37.mtbr postao je 1998. godine.

Komandant 37.mtbr postao je 3. novembra 1998. godine. (Emisija „Da, možda, ne", izjava Miroslava Lazanskog, RTS, 26.01.2012.)

Vanredno je unapređen u čin pukovnika, početkom marta 1999. godine. (Članak, Vojska, „Hrabri ljudi Drenice, heroji odbrane", str.11-13, 15.07.1999, kapetan Slobodan Radenković (MKSJ, IT-02-54: Milosevic, Exhibit P320.106); Članak, Vojska, „37.mtbr VJ", str.11-13, 15.07.1999. (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Document Type: Submission, Date: 05/07/2006).

U ime 37. mtbr. primio je Orden Narodnog heroja 16.06.1999. godine, dodeljen ukazom predsednika tadašnje SRJ Slobodana Miloševića.
Čin general-majora Vojske Srbije dobio je 2005. godine. (Vojska Srbije, web sajt: http://www.vs.rs/index.php?content=8709fe1d-fdf2-102b-9fa8-28e40361dc2e
Čin general-potpukovnika dobija 2009. godine. (Vojska Srbije, web sajt: http://www.vs.rs/index.php?content=8709fe1d-fdf2-102b-9fa8-28e40361dc2e)

2. Pogibija dva vojnika 37.mtbr
Dana 29.04.1999. godine, između 15:00 i 16:00 časova, u rejonu sela Orlate, u napadu NATO avijacije, poginula su dva pripadnika 37.mtbr [Đorđe Dunjić i Ljubinko Đorđević - identifikacija identiteta FHP]. Istog dana, komandant Pr. Korpusa, general-major Vladimir Lazarević, pod oznakom „vrlo hitno", uputio je komandi 37.mtbr naređenje o preduzimanju mera odgovornosti zbog ugrožavanja bezbednosti ljudstva i jedinica.

„Ocenjujem da je uzrok pogibije vojnika krajnja nedisciplina dela sastava 37.mtbr i neizvršavanje mojih naređenja o potpunoj kontroli nad svim sastavima i neprekidnom komandovanju jedinicama." (MKSJ, Komanda Pr.korpusa, 29.04.1999, Komandant, general-major Vladimir Lazarević (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit 5D00385).

3. Zadatak 37.mtbr, predviđen planom „Grom 98"
Dokumentom „Grom 98", od 29.07.1998. godine, koji je potpisao komandant 3. Armije VJ, general-potpukovnik Dušan Samardžić, izvršena je raspodela zadataka jedinica Prištinskog korpusa. U prvoj fazi, celokupni sastav PrK, uključujući Borbenu grupu 37/37.mtbr-2.A, trebalo je da nastavi da obezbeđuje državnu granicu prema Albaniji i Makedoniji, štiti jedinice i vojne objekte od dejstava „DTG", obezbeđuje prohodnost komunikacija za snabdevanje jedinica, i u sadejstvu sa snagama MUP Srbije da učestvuje u razbijanju i uništenju „TŠS" u zoni odgovornosti.

(izvor: MKSJ, Zapovest za razbijanje DTS i snaga oružane pobune na KiM, Komanda 3. Armije, DT.br.6034-7/1, 29.08.1998 (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit 4D00140).

4. Zadatak 37.mtbr od 7.03.1999.
„U doba mira nismo imali akcije koje su obuhvatale upad u sela i čišćenje, jer je to radila vojna policija, a sada smo mi, u pokretu, morali to da radimo."

(izvor: Članak, Vojska, „Hrabri ljudi Drenice, heroji odbrane", str.11-13, 15.07.1999, kapetan Slobodan Radenković (MKSJ, IT-02-54: Milosevic, Exhibit P320.106).  

5. Učešće 37.mtbr u operaciji Drenica
Dana 22.03.1999. godine, Zajednička komanda za KiM izdala je odluku za uništenje „ŠTS" u rejonu Donje Drenice. Snage VJ koje su učestvovale u tom napadu u opštini Srbica/Skënderaj bile su 37. i 125.mtbr. U operaciji je učestvovalo sedam četa PJP, od kojih su dve bile u direktnoj komunikaciji sa 37.mtbr. Komandno mesto je prvo bilo u Srbici/Skënderaj, a potom u selu Čikatovo/Çikatovë. (izvor: MKSJ, Zajednička komanda za KiM, Odluka za razbijanje i uništenje ŠTS u rejonu Donja Drenica, 22.03.1999 (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit P02031).

Dana 24.03.1999. godine, Zajednička komanda za KiM izdala je još jedno naređenje jedinicama VJ da pruže podršku snagama MUP-a u razbijanju i uništenju „ŠTS" u rejonu Drenice. Odlučeno je da napad na „ŠTS" započne u 5:00 časova, 26.03.1999. godine. 37.mtbr (BG-37 i TG-37) je dobila zadatak da podrži snage MUP-a na pravcu Rudnik/Runik-Vitak-Kladernica/Klladërnicë-Voćnjak/Vojnikë-Broćna/Burojë. Komandant 37. mtbr je postupio prema tom naređenju, premestivši svoje komandno mesto u selo Rudnik/Runik . (izvor: MKSJ, Zajednička komanda za KiM, 24.03.1999. Zapovest za podršku snaga MUP-a u razbijanju i uništenju ŠTS u rejonu Drenica ( MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit P01968).

5.1. Aktivnost Borbene grupe 37.mtbr na području između  Izbice/Izbicë i Kladernice/Kllodernicë

Selo Rudnik/Runik je napadnuto 25.03.1999. godine. Stanovnici su napustili selo i sklonili su se u obližnju Kladernicu/Klladernicë. Sledećeg dana, 26.03.1999. godine, počela je pucnjava iz pravca brda iznad sela. Meštani i izbeglice koje su se nalazile u selu, napustili su kuće i sklonili se u šumu. Pre ulaska u šumu, kod potoka, ostavili su traktore. Izbegli ljudi, oko 500 muškaraca, žena i dece, sklonili su se na poljanu, okruženu drvećem. Tu su prespavali noć. Ujutru 27.03.1999. godine, čuli su pucnjavu u neposrednoj blizini. Oko 11:00 časova, opkolili su ih vojnici, koji su na srpskom vikali „Predajte se". Pred vojnike je prvi izišao Zeqir Mulaj (1939). Pogođen je dok je objašnjavao na srpskom da su svi civili. Potom su ubili njegovog sina Artona Mulaja (1982). Smrtno su pogodili Miradije Mulaj (1973). Onda su odvojili 22 muškarca, među kojima i maloletnog Valona, koje su u koloni poveli preko planine. Nakon 10 minuta, pojavio se avion NATO snaga, zbog čega su ih vojnici tri sata psovali i tukli. Ponovo su naredili pokret, vodeći ih u pravcu Izbice/Izbicë. Idući putem, stigli su do traktora koje su oni [seljani iz Rudnika/Runik i Vitka/Vitak] ostavili pored potoka, pre ulaska u šumu. Vojnici su zapalili sve traktore. Na prikolici jednog traktora ležao je nepokretni Osman Mulaj, koji nije mogao da govori. Jedan vojnik mu je prišao, i zapalio prikolicu na kojoj je ležao bespomoćni starac. Potom su zarobljene Albance odveli na polje Vragodol/Vrogodoll . (izvor: Baza podataka FHP, Izjava A.M, FHP-15960.)

Do 15:00 časova 27.03.1999. godine, jedinice 37.mtbr su došle na liniju tt.628 - tt.715 - 706 - 692.
Tt 692 je polje Vragodol/Vrogodoll, između sela Izbice/Izbicë i Kladernice/Kllodernicë .
(izvor: MKSJ, Komanda 37.mtbr. 27.03.1999. Redovni borbeni izveštaj (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit P02045).

Vojnici su doveli zarobljene Albance na polje, gde su bili locirani jedan tenk i jedan pinzgauer, a pored je bilo puno vojnika. Vojnici su ih postrojili ispred tenka, i rafalnom paljbom ubili sledeće muškarce: Rrustem (1932), Islam (1945), Rrahman (1943), Megjit (1972), Nuhi (1984) i Rifat (1949) Miftari; Idriz Sejdiu (1942); Mustafë Hyseni (1946); Murat Topalli (1931); Ahmet (1956), Rexhep (1964), Nazmi (1975) i Xhevdet (1967) Osmani; Ramadan Bekaj (1934), Bajram (1932) i Kadri Hasanaj (1940); Bashkim Imeraj (1976); Hysni Musa (1963).(izvor: Baza podataka FHP, Izjava I.M, FHP-20326.) Streljanje su preživela četvorica: trinaestogodišnji Valon, koga su ranjenog među mrtvima, posle dva dana, našli meštani Kladernice/Kllodernicë i Rudnika/Runik, Driton Mulaj i Ahmet i Isa Miftari.

6. Predmet Tužilac protiv M. Milutinovića i drugih
Tužiteljka Carter - pitanje svedoku Dikoviću: Dakle, iako je vaša jedinica bila direktno angažovana u tom području [operacija Drenica], niko iz VJ nije vas pozvao na odgovornost za bilo koju od ovih operacija ili [zatražio] da pružite bilo kakvu informaciju o nađenim masovnim grobnicama?
Svedok Diković - odgovor: Ne. Verujte, ne znam o kojim masovnim grobnicama govorite. Ni na kakve masovne grobnice, ponavljam, nisam naišao u tom rejonu .

(izvor: MKSJ, predmet br. IT-05-87-T, Tužilac protiv Milutinovića i drugih, transkript svedočenja Ljubiše Dikovića, 11.12.2007.)

7. Učešće 37.mtbr u operaciji „Kamenica"
Dana 30.04.1999. godine, u vremenu od 6:00 do 18:00 časova, na prostoru između planine Čičavica i puta Srbica/Skënderaj - Glogovac/Gllogoc, gde se nalaze sela Baks, Vrbovac/Vërboc, Doševac/Dashec, Štutica/Shtuticë, Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër, Ćirez/Qirez, realizovana je akcija na razbijanju i uništavanju „ŠTS". Prema izveštaju o realizaciji akcije, koji je potpisao komandant 37.mtbr, pukovnik Ljubiša Diković, likvidirano je 148 pripadnika „ŠTS" i zarobljeno 172 lica . (izvor: MKSJ, Komanda 37.mtbr, komandant Ljubiša Diković, 1.05.1999. Izveštaj o realizaciji akcije „Kamenica" (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit 5D01036).

S druge strane, podaci FHP pokazuju da su 30.04.1999. godine, u progonu albanskih seljaka iz opština Glogovac/Gllogoc i Srbica/Skënderaj, pripadnici VJ/MUP, u selima Vrbovac/Vërboc, Doševac/Dashec, Štutica/Shtuticë, Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër i Baks, ubili najmanje 150 albanskih civila, koji nisu uzimali učešće u neprijateljstvima [tačke 4. i 5. Dosijea LJ.D]. (izvor: Baza podataka FHP, izjave 82 svedoka, date FHP-u u periodu od 1999. do 2007.)

8. Uspostavljanje kontrole u opštinama Glogovac/Gllogoc i Srbica/Skënderaj
Dana 4.05.1999. godine, komandant 37.mtbr Ljubiša Diković obavestio je komandanta Prištinskog korpusa da je [albansko] civilno stanovništvo stavljeno pod kontrolu jedinica i popisano. Izvestio je da se u Srbici/Skënederaj nalazi 4.981 civilno lice, „od toga 380 vojno sposobnih, koji su izdvojeni i fizički obezbeđeni u OŠ". U istom izveštaju, komandant 37.mtbr navodi da je u selu Globare/Gllobar ostalo 291 civilno lice, u selu Ćirez/Qirez 230, u selu Štutica/Shtuticë 150, u selu Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër oko 500 žena, dece i staraca . (izvor:   MKSJ, Komanda 37. mtbr, Izveštaj, komandant Ljubiša Diković, 4.05.1999 (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit 5D01080).

Prema podacima FHP-a, 1.05.1999. godine, pripadnici VJ/MUP izveli su oko 130 odraslih Albanaca iz džamije u Ćirezu/Qirez, i odveli u Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër, gde su ih u grupama streljali. (izvor: Baza podataka FHP: izjave 68 svedoka, date FHP-u u periodu od 1999. do 2007.)

Dana 12.05.1999. godine, predstavnik Komande 37.mtbr bio je u selu Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër. Od preostalih Albanaca je saznao da su pripadnici VJ ubili devet meštana. (izvor: MKSJ, Komanda 37. mtbr, Izveštaj o stanju u Glogovcu/Gllogoc, 13.05.1999 (MKSJ, IT-05-87: Milutinovic et al, Exhibit 5D01086).

9. Preispitivanje imenovanja i odgovornosti Ljubiše Dikovića
FHP poziva predsednika Republike Srbije da pažljivo pregleda vojna i sudska [MKSJ] dokumenta koja degradiraju, i upućuju na ličnu i komandnu odgovornost generala Ljubiše Dikovića, te da poništi njegovo imenovanje za načelnika Generalštaba Vojske Republike Srbije.


Dokumenti MKSJ, u integralnoj formi, dostupni su na www.hlc-rdc.org

AtačmentiKomentari (141)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

alselone alselone 18:41 14.02.2012

Re: Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

EL je trazla da promeni nik u puno ime i prezime, ali joj ne dozvoljavaju.
taknuto maknuto.


Ovo se secam da je vise puta napominjala. Ne kontam zasto joj ne daju kada su promenili toliko nikova.
freehand freehand 19:59 14.02.2012

Re: Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

JJ Beba
Jednom sam, čini mi se, dosta davno - i ja taj nick, kao morbidan, prokomentarisao

evo odgovoriću ti ja pošto sam ja reagovala na ruganje.
jasna je dugo na blogu i na drupalu se potpisivala imenom i preyemenom, te su svi znali kako se zove i preziva. taj njen nik vuče odavno, posle nekog banovanja, i kako je rekla, pokušala je da ga promeni, pisala mejlove i molbe ali joj je rečeno da to nikako nije moguče. zašto nema se pojma. ipak, kakav god da je nik to nikome ne daje za pravo da se s time sprda.
možda će jasna objasniti zašto joj ne daju da promeni nik, ali tako stoje stvari

Bebo, ja se EL nisam rugao. Inače se rugam retko, i to samo onima koji se rugaju drugima. Nisam znao da je tražila promenu nick-a, utoliko bih pre bio spreman na izvinjenje, ako za to postoji razlog.
I toliko o tome.

Ae sad malo da se svađamo.
jasna_bogojevic jasna_bogojevic 21:52 16.02.2012

Re: Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

Ovo se secam da je vise puta napominjala. Ne kontam zasto joj ne daju kada su promenili toliko nikova.

evo dadoše.
urednica odobrila, njoj hvala i mirna bačka!
hvala i mojoj drugarici jj bebi.

jasna_bogojevic jasna_bogojevic 21:54 16.02.2012

Re: Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

Bebo, ja se EL nisam rugao.


pa, hvala ti free:)))
freehand freehand 22:24 16.02.2012

Re: Re:Sto ne nadjes neki posten posao?

jasna_bogojevic
Bebo, ja se EL nisam rugao.


pa, hvala ti free:)))

Nema na šta. Sve ok.
A i lepši ti ovaj nick, kudikamo!
krkar krkar 09:09 13.02.2012

Od*ebi, Miletiću


Imao bih na ovu temu šta da kažem.

Ali ne pada mi na pamet na tvom blogu. Zbog tvoje arogancije i bezobrazluka, posebno na temu parade.

Krčag ide na vodu dok se ne razbije.
predatortz predatortz 09:16 13.02.2012

Re: Od*ebi, Miletiću

Ali ne pada mi na pamet na tvom blogu. Zbog tvoje arogancije i bezobrazluka, posebno na temu parade.


Kod Miletića je stalno nekakva parada... Nekad ponosa, uglavnom besčašća.
sesili sesili 09:35 13.02.2012

Re: Od*ebi, Miletiću

Mene iritira to što on napiše, ispljuje, a onda ga nema! Ovoliko komentara, dokumentovanog negiranja onog što on piše, a on ćuti. Stvarno sramota!
Goran Vučković Goran Vučković 10:28 13.02.2012

Re: Od*ebi, Miletiću


Imao bih na ovu temu šta da kažem.

Ali ne pada mi na pamet na tvom blogu. Zbog tvoje arogancije i bezobrazluka, posebno na temu parade.

Imam rešenje - čuo sam da izvesni krkar često ustupa mesto gostima na blogu (do duše ne znam da li ćeš se kvalifikovati, pošto su gosti obično neki ženski svet)
princi princi 11:45 13.02.2012

Re: Od*ebi, Miletiću

Goran Vučković

Imao bih na ovu temu šta da kažem.

Ali ne pada mi na pamet na tvom blogu. Zbog tvoje arogancije i bezobrazluka, posebno na temu parade.

Imam rešenje - čuo sam da izvesni krkar često ustupa mesto gostima na blogu (do duše ne znam da li ćeš se kvalifikovati, pošto su gosti obično neki ženski svet)

Nije da ne slutim šta bi u tom blogu pisalo, ali bilo bi interesantno pokriti i taj, pomalo peculiar angle. Jer, nije ih baš bilo previše koji su se na Bucivojev način angažovali tokom zbivanja. Mene, baksuza, posebno zanima etimologija izraza KLA. Je l' to bio trenutak inspiracije ili nalog odozgo?
buba_truba buba_truba 13:02 13.02.2012

Re: Od*ebi, Miletiću

princi
Nije da ne slutim šta bi u tom blogu pisalo, ali bilo bi interesantno

Ništa ne slutim, ali i ja mislim da bi bilo interesantno... eto, volela bih da krkar o ovome napiše blog.
the the 13:30 13.02.2012

Re: Od*ebi, Miletiću

od*ebi indeed.

čisti sneg za 1600 (kubika) - mani se haarpovanja!
highshalfbooze highshalfbooze 15:00 13.02.2012

Re: Od*ebi, Miletiću

Mene iritira to što on napiše, ispljuje, a onda ga nema! Ovoliko komentara, dokumentovanog negiranja onog što on piše, a on ćuti. Stvarno sramota!


Nije njemu do istine, njemu je do pljuvanja.
buba_truba buba_truba 12:51 13.02.2012

Tužba za klevetu

... to bi bio najbolji odgovor, koji je i najavljen (bilo bi korisno da ne ostane samo na "najverovatnije" će podneti tužbu za klevetu). Već smo imali sličan slučaj, i ja bih epilog volela da vidim na sudu ne prejudicirajući ishod suđenja, važno je da se obavi... i manite me priče o našem pravosuđu i sumnje u odluke suda - gđa Kandić sigurno ima mogućnosti da pravdu potraži u Strazburu, ako joj se odluka srpskog suda ne bude dopala, pa neka je traži ako ima argumente.
Goran Vučković Goran Vučković 13:10 13.02.2012

Re: Tužba za klevetu

Već smo imali sličan slučaj, i ja bih epilog volela da vidim na sudu ne prejudicirajući ishod suđenja, važno je da se obavi

Nisam baš siguran da je ovo dobar uzorak.

Nekako verovatnije zvuči da se svedok "predomislio", nego da je originalno lagao o takvoj stvari zbog para. A bez svedoka ne vredi Strazbur i šta već.
ultimatum ultimatum 01:57 14.02.2012

Re: Tužba za klevetu

buba_truba
... to bi bio najbolji odgovor, koji je i najavljen (bilo bi korisno da ne ostane samo na "najverovatnije" će podneti tužbu za klevetu)


Cini mi se da se ukida kleveta kao krivicno delo...ima tu pravnika pa ce pojasniti...
expolicajac expolicajac 12:58 13.02.2012

Ako smem da primetim

Gospodin Miletić nije udostoji niti jednog od blogera da obrazloži svoje razmišljanje u vezi iznetih pretpostavki. Da li možemo izvesti zaključak da se gospodin Miletić ne slaže sa iznetim pretopstavkama i da je to morao da uradi pod nečijim pritiskom.
milisav68 milisav68 13:05 13.02.2012

Re: Ako smem da primetim

expolicajac
Gospodin Miletić nije udostoji niti jednog od blogera da obrazloži svoje razmišljanje u vezi iznetih pretpostavki. Da li možemo izvesti zaključak da se gospodin Miletić ne slaže sa iznetim pretopstavkama i da je to morao da uradi pod nečijim pritiskom.

Takav je posao, ni ja ga ne volim.
buba_truba buba_truba 13:10 13.02.2012

Re: Ako smem da primetim

expolicajac
Gospodin Miletić nije udostoji niti jednog od blogera da obrazloži svoje razmišljanje u vezi iznetih pretpostavki. Da li možemo izvesti zaključak da se gospodin Miletić ne slaže sa iznetim pretopstavkama i da je to morao da uradi pod nečijim pritiskom.

Ja ga ne bih takvog izvela (mislim, zaključak), ali drugačija mi je logika. Pandurska mi nije bliska, a ovo mi na to liči - ti čak i ne pitaš (?) nego šatro pitaš sve sa tačkom na kraju. Kanda znaš?!
expolicajac expolicajac 13:14 13.02.2012

Re: Ako smem da primetim

Kanda znaš?!

Sa znakom inetrpunkcije ? pitanje izgleda previše otmeno.
the the 13:33 13.02.2012

Re: Ako smem da primetim

moraš imati JA da odgovoriš...
Goran Miletic Goran Miletic 18:16 13.02.2012

Nema me...

Iako bih voleo da posle svakog bloga imam vremena i odgovaram na komentare, to baš i nisam u prilici. Shvatam da to jeste velika "mana" i najviše mi je žao što nemam vremena za komentare onih koji su pristojni iako se ne slažu ili u ovom slučaju veruju da je Diković nevin.

Za one koji vređaju druge komentare uživajući u Lepoti anonimnosti tipa mara92 i sl. ne vredi trošiti reči.
Goran Vučković Goran Vučković 18:55 13.02.2012

Re: Nema me...

Za one koji vređaju druge komentare uživajući u Lepoti anonimnosti tipa mara92 i sl. ne vredi trošiti reči.

Može ipak odgovor mari92, na onaj prvi dugački post, posebno oko relevantnosti i konzistentnosti optužbi?
highshalfbooze highshalfbooze 21:36 13.02.2012

Re: Nema me...

O relevantnosti i konzistentnosti optužbi dovoljno govori činjenica da nisu podnete tužilaštvu, već opanjkavanju preko interneta i ostalim omiljenim metodama ovih plaćenih čuvara savesti.
freehand freehand 01:03 14.02.2012

Re: Nema me...

Goran Vučković
Za one koji vređaju druge komentare uživajući u Lepoti anonimnosti tipa mara92 i sl. ne vredi trošiti reči.

Može ipak odgovor mari92, na onaj prvi dugački post, posebno oko relevantnosti i konzistentnosti optužbi?

Slobodno shvati ovo ćutanje kao Ne, a blog kao Saopštenje i Presudu.
On je govorio, čoveče.
Ali tu je EL, ako ti je baš-baš dosadno.
Goran Vučković Goran Vučković 01:46 14.02.2012

Re: Nema me...

Ali tu je EL, ako ti je baš-baš dosadno.

Iskreno, ovde sam video dve šanse: jedna je bila da Goran uđe u raspravu sa Marom, a druga je bila da Krkar, koji sigurno zna puno o temi, otvori blog o ovome, a on je otišao pa otvorio o onome.

Očigledno nešto ima oko ovoga Dikovića, ali ovo gromoglasno Goranovo ćutanje a sa druge strane Jasnina opšta mesta pri kačenju na Marina pitanja nekako govore da to baš nije ono što je gore pobrojano. Nije da me ne zanima šta je to, ali čini mi se da to ovde neću saznati.

Ostalo je šum, sto puta prežvakano, sto puta ista kačenja, sto puta proglašenje Kosova sa Natašom Kandić u loži, sto puta ona udara šamar Srbima (). Sreća pa se tu nađe Gorran da uporedi autora bloga sa abrahamskim Bogom, eto da ne bude baš totalno dosadno.
mara92 mara92 02:51 14.02.2012

...

Za one koji vređaju druge komentare uživajući u Lepoti anonimnosti tipa mara92 i sl. ne vredi trošiti reči.


Вређам? Под условом да знам и да сам знала ко стоји иза псеудонима (и све остало)- што нисам знала.
Да објасним овде јавно шта је посреди? Не могу, јер то је неетички.
Беба ми је писала на пп.
Веруј ми, појма нисам имала.
Друго,
ја ти се сада обраћам због других - сигурно не због тебе. Треба да знају да ту има још нечега.
...

gorran2 gorran2 09:19 14.02.2012

Re: Nema me...

edit:
milisav68 milisav68 12:04 14.02.2012

Re: Nema me...

gorran2
Mene je samo zanimalo da li neko zna šta je bilo sa tim ljudima u tom Starom Čikatovu i Čirezu, i ostalim pomenutim mestima, koji su "pronađeni od VJ i sahranjeni bez uviđaja i bez sudsko-medicinske obrade.
Ali, ne samo što niko ne zna - nego nikoga apsolutno ni ne zanima.

Before the Kosovo War of 1999, the Kosovo Liberation Army (KLA), Glogovac had a strong level of influence and controlled large areas of the municipality.
Dana 30.04.1999. godine, u vremenu od 6:00 do 18:00 časova, na prostoru između planine Čičavica i puta Srbica/Skënderaj - Glogovac/Gllogoc, gde se nalaze sela Baks, Vrbovac/Vërboc, Doševac/Dashec, Štutica/Shtuticë, Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetër, Ćirez/Qirez, realizovana je akcija na razbijanju i uništavanju „ŠTS".

Ko nam je kriv, kad ne pratimo svetske trendove, pa se jedna teroristička organizacija "preregistruje" u oslobodilačku.A priča o tome kako su i civili neprijateljski nastrojeni, i kako je teško ustanoviti ko je civil, a ko nije, zvučala mi je kao parafraza sa suđenja gen. Kübleru i Tribukeitu u Beogradu 1947.

Pa da, puška neće da puca, ako ne obučeš uniformu.freehand freehand 12:32 14.02.2012

Re: Nema me...

Goran Vučković
Očigledno nešto ima oko ovoga Dikovića, ali ovo gromoglasno Goranovo ćutanje a sa druge strane Jasnina opšta mesta pri kačenju na Marina pitanja nekako govore da to baš nije ono što je gore pobrojano. Nije da me ne zanima šta je to, ali čini mi se da to ovde neću saznati.

I mene bi jako zanimalo, samo što uopšte situaciju nisam tako čitao. Zaista mi više liči na dizanje galame radi publiciteta FHP, uz eventualnu kolateralnu korist u smislu pozicioniranja iste agenture kao nezaobilaznog, makar konsultativnog ako već ne i odlučujućeg, faktora u kadrovskim pitanjima Vojske Srbije.
freehand freehand 12:46 14.02.2012

Re: Nema me...

Priča o generalu Dicku kao takvom mi je iz navedenog razloga potpuno nezanimljiva. Kao i priča o Fondzu za humanizam i renesansu. A to su jedine teme koje interesuju blogovsku populaciju. Dakle, ostao sam bez zajedničke osnove za komunikaciju.

Onda si izabrao pogrešan blog da se javiš sa svojim interesovanjima i dilemama.
Imaš autorsku, što ne napišeš "Bitku za Kosovo I-IV"?
Malkice se zezam, ali nisam zlurad.
Recimo, budi siguran da bih i ja na takvom blogu sasvim drugačije komentarisao. Podrazumeva se da bi za očekivati bilo ozbiljno štivo sa pažljivo proverenim podacima.

Priča o Kainu i Avelju govori nešto šire, o jednoj takođe aktuelnoj temi ovih dana - naime, da smo svi mi "genocidna tvorevina". Zločinci opstaju, a žrtve - kao što im već i termin sugeriše - propadaju. I to nije ograničeno na "nas", na "ovde" i "sada".
Time ne sugerišem neku "relativizaciju". Naprotiv, mislim da bi možda bilo korisno i lekovito kad bismo svi priznali i suočili se sa nasleđenim naslagama zla u nama.
Kako ne bismo nataložili nove.

Što se ovoga tiče - ne vidim poentu. Sem implikacije da niko od nas nije kriv pošto smo svi krivi.

BTW - ovo sa generalom Dick-om - znaš o njemu nešto više no mi nišči, ili imaš neke lične razloge da ga tako nazivaš?
Ili je to bilo samo duhovito?
gorran2 gorran2 13:40 14.02.2012

Re: Nema me...

freehand
Priča o generalu Dicku kao takvom mi je iz navedenog razloga potpuno nezanimljiva. Kao i priča o Fondzu za humanizam i renesansu. A to su jedine teme koje interesuju blogovsku populaciju. Dakle, ostao sam bez zajedničke osnove za komunikaciju.

Onda si izabrao pogrešan blog da se javiš sa svojim interesovanjima i dilemama.
Imaš autorsku, što ne napišeš "Bitku za Kosovo I-IV"?
Malkice se zezam, ali nisam zlurad.
Recimo, budi siguran da bih i ja na takvom blogu sasvim drugačije komentarisao. Podrazumeva se da bi za očekivati bilo ozbiljno štivo sa pažljivo proverenim podacima.

Priča o Kainu i Avelju govori nešto šire, o jednoj takođe aktuelnoj temi ovih dana - naime, da smo svi mi "genocidna tvorevina". Zločinci opstaju, a žrtve - kao što im već i termin sugeriše - propadaju. I to nije ograničeno na "nas", na "ovde" i "sada".
Time ne sugerišem neku "relativizaciju". Naprotiv, mislim da bi možda bilo korisno i lekovito kad bismo svi priznali i suočili se sa nasleđenim naslagama zla u nama.
Kako ne bismo nataložili nove.

Što se ovoga tiče - ne ividim poentu. Sem implikacije da niko od nas nije kriv pošto smo svi krivi.

BTW - ovo sa generalom Dick-om - znaš o njemu nešto više no mi nišči, ili imaš neke lične razloge da ga tako nazivaš?
Ili je to bilo samo duhovito?
Ma Vučković me nešto prozvao, pa ja to nešto tim povodom bulaznim. Što se priče s tobom tiče, to smo obavili.
gorran2 gorran2 22:31 13.02.2012

Ma kakve žrtve, uvrediste čoveka

edit:
gorran2 gorran2 22:51 13.02.2012

Svi smo mi žrtve

edit:
freehand freehand 23:13 13.02.2012

Re: Svi smo mi žrtve

gorran2
Jednom davno, bili dva lika, dva rođena brata.
Iz nekog razloga, nisu se zvali Mujo i Haso, neg Kain i Avelj.

I onda taj Kain zvekne Avelja po tintari i umlati ga.
Dođe Bog, pa ga pita: što ubi ovoga?
A Kain kaže:
A imaš li ti kakvih dokaza?
Ili me samo onako paušalno optužuješ?
Vodi računa, da te ne bih optužio za klevetu...
Siromah Bog se pokunji i ode.

Onda Kain izrodi gomilu dečurlije.
I, tako je nastalo čovečanstvo.
I pravosuđe.

Kainovi potomci do dana današnjeg zapomažu kako je neki zlikovac ubio njihovog deda-strica, i kako su svi oni žrtve terora odvajkada.
Aveljevi?
Oni se ne čuju živi

E, ali su na poprište događaja sleteli arhangeli-forenzičari. I lako im je bilo prekopati koske, pošto je samo jedna žrtva bila...
No kad su se Kainova deca, sa grehom oca svoga rođena, počela deliti i međusobno tamaniti - nije više bilo dovoljno da se pojave oni vrani arhangeli što u kljunovima svojijem koske nose i viču: "Ti si kriv!"
Onda je nastupilo doba za arhangele-filozofe, što uvek znaju čija li je zaista krivnja, ko zamotava pravdu u paragrafe i gde su najbolje pihtije u selu...
gorran2 gorran2 23:27 13.02.2012

Re: Svi smo mi žrtve

freehand
čija li je zaista krivnja
Naravno, bilo je tu nestašnih patriota koji se zaigraju u rodoljubivom zanosu i masakriraju koju stotinu tuđe dece.
Takav je život.
Ako neko sa strane pita - šta da mu kažemo?
667, 150, 66 žrtava - kao da tamo kod "njegovih" nije bilo i gorih stvari.
I šta on tu ima da gura svoj nos?
To ćemo sve mi sami srediti.
Ako se neko seti da pita.
Ili neko dobije napad da svedoči, a ne nađe se nko dobronameran da ga spreči, za njegovo dobro.

I kakve veze uopšte sa svim tim može da ima neki pukovnik koji samo viče pali, ožeži, raspameti, očisti.
Kao što mu i piše u opisu poslova.

Što se mene tiče, sva ova galama oko nekakvog generala potpuno je suvišna.
Potpuno je svejedno da li će se u sedlu nalaziti general Dick ili admiral Pussy.

Dokle god imamo milione demokratskog javnog mnjenja i 100/100 blogera koji nemaju ni mrvicu radoznalosti ni interesovanja, a šta li se to desilo sa onih 667, 150, 66 "njihovih".
freehand freehand 23:46 13.02.2012

Re: Svi smo mi žrtve


Što se mene tiče, sva ova galama oko nekakvog generala potpuno je suvišna.
Potpuno je svejedno da li će se u sedlu nalaziti general Dick ili admiral Pussy.

Dokle god imamo milione demokratskog javnog mnjenja i 100/100 blogera koji nemaju ni mrvicu radoznalosti ni interesovanja, a šta li se to desilo sa onih 667, 150, 66 "njihovih".

Ma nek si ti očitao svoj psalm, i ne daj se uznemiravati uopšte. Sad je ostalo zabeleženo da si ti jedini duševan (mada i dalje marksista) čovek koji je osetljiv na tuđe patnje i dečije suze.
Uopšte nema veze da li su ubice, njihovi naredbodavci, nalogodavci naredbodavaca i oni koji su upravljali nalogodavcima već suđeni i osuđeni.
Nije bitno ni to što koskokopači, koskoglodači i nato dupeuvlakači (marksističke provenijencije, da, vrrrlooo interesantna kombinacija!) sa ugrađenim nacionalnims senzorima - šnjuvaju okolo i vrište: Evo ga! Evo ga! - na pogrešno strašilo, argumentujući to svojom glasnošću i strasnom mržnjom. i njegovom uniformom i genetskim sustavom. I naravno - fotorobotom koji su od gazde dobili.
A ti, arhangele, daj još neku brojku. To tak' uverljivo zvuči, jebote!
Kosa će vam rasti 97.8% brže, imaćete 9/7 manje peruti, bićemo i do 16x lepši...
kako te, bre, ne smara to?
gorran2 gorran2 23:50 13.02.2012

Re: Svi smo mi žrtve

kako te, bre, ne smara to?
I to je što kažeš.
alselone alselone 12:37 14.02.2012

Re: Svi smo mi žrtve

I onda taj Kain zvekne Avelja po tintari i umlati ga.
Dođe Bog, pa ga pita: što ubi ovoga?
A Kain kaže:
A imaš li ti kakvih dokaza?


Pretpostavljam da ti imas link koji objasnjava kako je Kain zapravo cetnik. Na linku su i crno bele fotografije Kaina sa Hitlerom.
metrevelic metrevelic 18:10 15.02.2012

Feldmaršali i poglavice

ako ste pratili albanske medije uoči nepravedne i ničim izazvane NATO agresije vidjeli bi ste da je svakipripadnok štb opisivn najčešče kao komandir čete ili komadamt neke veće jedinice u svom kraju.e dad uz toliko komandanata i generala gde je vojska i dali je naoružani narod u skladu sa doktrinom ONO iDSZ civilno stanovništvo
freehand freehand 22:45 16.02.2012

Pa ja tek sad ivdim

da je Miletić generalu Dikoviću dao voljno?!
Znači, domaćine... Nemam reči. Pošto sam izbrojao do 50. A ti, molim te, probaj da izmaštaš šta sve sad ovde ne piše a zaslužio si.
Dvojka, domaćine!

PS - jel ima neko zgađenog smajlija sa zapušenim nosem?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana