Budućnost| Društvo| Ekonomija| Život| Životni stil

I am not Archibald Reiss - Ja nisam Arčibald Rajs

Mark Pullen RSS / 25.10.2012. u 16:44

Serbs beware! Be careful what you wish for!

Srbi, čuvajte se! Pazite šta želite!

The system you are in the process of integrating with, in the opinion of many, is flawed.
Sistem u koji trenutno pokušavate da se integrišete je pogrešan po mišljenju mnogih.

What will happen if you choose to fully integrate into a system led by principles of profit and scarcity, a system that encourages you, as individuals and as a nation, to live above your means and tie yourself to more debt obligations... (some of this has already happened)?
Šta će se desiti ako izaberete da potpuno uđete u sistem koji se vodi principima profita i oskudice, sistem koji vas, i kao osobu i kao naciju, ohrabruje da živite iznad svojih mogućnosti i tonete u sve veće dugove... (nešto od ovoga se već dogodilo)?

Let me tell you briefly what the last 50 years or so of "change" in the form of globalisation brought my hometown of Hull in the UK:
Dozvolite da vam ukratko ispričam šta su tokom poslednjih 50 godina „promene" i globalizacija donele mom rodnom gradu Hulu u Ujedinjenom Kraljevstvu:

- A better transport system
- Bolji transtportni sistem

- Cleaner streets and prettier buildings and parks
- Čistije ulice, lepše zgrade i uređenije parkove

- Greater access to technology (cheaper goods)
- Veći pristup tehnološkim dobrima (jeftinija roba)

- More perceived freedom from oppression for ethnic/sexual/social minorities
- Veći doživljaj slobode od ugnjetavanja etničkim/sekusalnim/socijalnim manjinama

- Lower quality products (due to mass, cheap, substandard production)
- Lošiji kvalitet proizvoda (posledica masovne i jeftine proizvodnje po niskim standardima)

- Greater access to food (cheaper fruit, vegetables, meat, processed items etc.)
- Veći pristup hrani (jeftinije voće, povrće, meso, prerađevine itd)

- Lower quality food (due to mass, cheap, industrial production that seems to reduce taste)
- Lošiji kvalitet hrane (zbog masovne, jeftine, industrijske proizvodnje koja izgleda utiče na ukus)

- Dead communities (due to the demise of massive local enterprises/sectors and the need for human labour, coupled with more home-based entertainment and higher prices of "public socialising")
- „Mrtve" zajednice (usled nestanka velikih lokalnih kompanija/sektora i potrebe za ljudskim radom zajedno sa zabavama u kućama i visokim cenama zabave na javnim mestima)

- Greater individualism (see, time spent living/working alone)
- Veći individualizam (vreme koje provodimo živeći/radeći sami)

- The death of discipline in schools and decency on the streets
- Nestanak discipline u školama i pristojnosti na ulicama

- Higher unemployment and relative poverty
- Visoka stopa nezaposlenosti i relativno siromaštvo

- Higher crime followed by greater control to reduce crime
- Povećana stopa kriminala, praćena većom kontrolom usled potrebe da se kriminal suzbije

- The death of local industry and local ownership, traditional shopping districts/green markets and community pubs and clubs
- Zatvaranje lokalnih industriskih postrojenja i privatnih radnji, tradicionalnih mesta za kupovinu, pijaca, kao i lokalnih pabova i klubova

- A uniform cultural offering that exists everywhere in "the West"
- Uniformisana kulturna ponuda koja postoji svuda na "Zapadu"

- The same brands, products and corporations that exist everywhere else
- Iste brendove, proizvode i korporacije koje postoje svuda na svetu

- A generation with half the schooling of its grandparents, who left school at 14
- Generaciju koja je upola manje obrazovana u odnosu da svoje babe i dede, koji su napustili školu sa 14 godina

- A greater local rich-poor divide
- Veći jaz između bogatih i siromašnih

- An increased perception of happiness based on fake wealth that's actually debt and fake satisfaction that's actually instant gratification of the ego
- Povećana percepcija sreće bazirana na lažnoj predstavi bogatstva, koje je zapravo dug, i lažnoj satisfakciji, koja je zapravo instant zadovoljavanje ega

In short, a drawn out process of dehumanisation?
Ukratko, unapred osmišljen proces dehumanizacije?

The reality that 50% of Serbs want to integrate into will undoubtedly offer greater convenience and consumer care; it will gratify your ego and maximise notions of "the self" over the collective, making you think you're happy.
Realnost u koju 50 odsto Srba želi da se integriše ponudiće im bez sumnje više udobnosti i zaštitu potrošača; zadovoljiće vaš ego i maksimiziraće pojimanje „individualnosti" nad kolektivnim, zbog čega ćete misliti da ste srećni.

All retailers (butchers, bakers, green grocers, clothing traders etc.) will be in one place; a place designed to promote greater consumerism by making the shopping experience "pleasant" and "calm" and "convenient", offering the same low quality goods produced in the same Third World factories by child or slave labour, or offering the same poisonous, tasteless food products at prices independent traders and local small producers can't compete with and offering credit and staggered payment options that small businesses can't afford.
Svi trgovci (mesari, pekari, piljari, prodavci odeće) će biti na jednom mestu; mestu dizajniranom da promoviše konzumerizam čineći kupovinu „prijatnim" i „mirnim" i „ugodnim" iskustvom, nudeći iste, nekvalitetne proizvode koje su napravila deca ili robovi u nekoj od fabrika Trećeg Sveta, ili nudeći otrovnu, bezukusnu hranu po cenama sa kojima male lokalne i nezavisne prodavnice ne mogu da se takmiče, ili uz kredite i odloženo plaćanje koje mala preduzeća ne mogu da priušte.

But the stigma attached to the alternative means that if we did collectively choose to say "No thanks. We won't be joining your union. Not because we don't want to promote brotherhood among nations, which we do, but because we don't want to be debt slaves paying for corporate domination, manufactured wars and the armies to fight them," then we end up being branded like Hugo Chavez and Venezuela.
Međutim, stigma koja će nas pratiti ukoliko odaberemo alternativni put, ako kolektivno izaberemo da kažemo „Ne, hvala. Mi se nećemo pridružiti vašoj uniji. Ne zato što ne želimo da promovišemo bratstvo naroda, jer želimo, već zbog toga što ne želimo da budemo robovi dugova koji plaćaju dominaciju korporacija, proizvedene ratove i vojske koje u tim ratovima učestvuju," biće da ćemo završiti etiketirani kao Hugo Čavez i Venecuela.

If we know that we're living in a system that promotes greed and selfishness through the creation of scarcity, a system that ends up with a small planetary minority having all of the treasure but living in constant fear of losing it, while the rest of the world sees their resources and natural wealth stolen, yet we do nothing... then we are just as much to blame as those directing the system.
Ako znamo da živimo u sistemu koji promoviše pohlepu i sebičnost kroz kreaciju oskudice, u sistemu u kojem na kraju mali broj ljudi na planeti ima svo bogatsvo ali živi u konstantnom strahu da ga ne izgubi, dok ostatak sveta gleda kako njihove resurse i prirodna dobra kradu, a mi i dalje ne preduzimamo ništa... onda smo i mi podjednako krivi, kao i oni koji rukovode sistemom.

Motivational quotes:
Motivacioni citati:

"It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society" - Jiddu Krishnamurti
"Nije mera zdravlja biti dobro prilagođen duboko bolesnom društvu" - Džidu Krišnamurti

"What do I think about Western civilization? I think it would be a good idea" - Gandhi
"Šta mislim o Zapadnoj civilizaciji? Mislim da bi to bila dobra ideja" - Gandi

"In a world of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act" - George Orwell
"U svetu univerzalne prevare, govoriti istinu je revolucionarni čin" - Džordž Orvel

"We are grateful to the Washington Post, the NY Times, Time Magazine, and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost 40 years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But now the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries" - David Rockefeller, Private Banker, U.S. Council on Foreign Relations, June 1991
"Zahvalni smo Washington Post-u, New York Times-u, Time Magazine-u, i ostalim velikim novinama čiji su direktori prisustvovali našim sastancima, i ispoštovali obećanje da će čuvati našu diskreciju već skoro 40 godina. Ne bi bilo moguće da razvijemo plan za svet, da smo bili izloženi javnosti. Ali svet je sada mnogo sofisticiraniji i spreman je da maršira ka svetskoj vladi. Nadnacionalni suverenitet intelektualne elite i svetskih bankara je zasigurno bolji od nacionalnog samoopredeljenja koje je praktikovano proteklih vekova" - Dejvid Rokfeler, privatni bankar, SAD Savet za međunarodne odnose, jun 1991

"Our society is run by insane people for insane objectives. I think we're being run by maniacs for maniacal ends and I think I'm liable to be put away as insane for expressing that. That's what's insane about it""- John Lennon
"Naše društvo vode ludi ljudi, zbog ludih ciljeva. Mislim da nas vode manijaci zbog manijačkih razloga, i mislim da sam obeležen da budem zatvoren kao ludak zato što to govorim. To je ono što je ludačko u svemu ovome" - Džon Lenon

"When a government is dependent upon bankers for money, they and not the leaders of the government control the situation, since the hand that gives is above the hand that takes... Money has no motherland; financiers are without patriotism and without decency; their sole object is gain" - Napoleon Bonaparte
"Kada vlada materijalno zavisi od bankara, onda bankari, a ne Valda, kontrolišu situaciju, jer je ruka koja daje iznad ruke koja je prima... Novac nema otadžbinu; finansijeri nemaju osećaj patriotizma i pristojnosti; njihov jedini cilj je dobit" - Napoleon Bonaparta

"I sincerely believe that banking establishments are more dangerous to our liberties than standing armies; and that the principle of spending money to be paid by posterity, under the name of funding, is just stealing from the future on a large scale" - Thomas Jefferson (paraphrased)
"Ja iskreno verujem da je bankarski lobi opasniji po našu slobodu od vojske; i princip trošenja novca koji će morati da plati naše potomstvo, pod izgovorom finansiranja, je samo ogromna krađa od budućnosti" - Tomas Džeferson (parafrazirano)

"Give me control of a nation's money and I care not who makes the laws" - Mayer Amschel Rothschild
"Daj te mi kontrolu nad nacionalnim parama, i neću mariti ko donosi zakone" - Majer Amšel Rotšild

"The American dream is dead for the majority of America... The reality is that in order to reach your goals, and maintain those goals once they are achieved, you must live below your means. If you do not have money left over each month you will have nothing to put toward fulfilling your dreams. So "below your means" means making a commitment not to spend every last dollar you take home" - U.S. financial guru Suze Orman
"Američki san je za većinu Amerikanaca mrtav... Realnost je da u nastojanju da postignete svoje ciljeve, i održavate ih nakon što ste uspeli da ih ostvarite, morate živeti ispod svojih mogućnosti. Ako nemate višak novca koji vam ostaje na kraju svakog meseca, onda nećete imati ništa što može da vam pomogne da ostvarite svoje snove. Dakle "ispod svojih mogućnosti" znači obavezu da se ne potroši poslednji dolar koji imate u kući" - Suze Orman, američki finansijski guruKomentari (41)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mikimedic mikimedic 17:20 25.10.2012

.

omega68 omega68 17:23 25.10.2012

hvala

tasadebeli tasadebeli 18:11 25.10.2012

Велико, празно, тврдо, велико

Сиротињи су увек велике очи, празан стомак, тврде уши и велико срце...

Али свакако, Марк, хвала на инсајдерском сведочењу. Нама који смо испред врата прија да чујемо сваку причу некога ко је унутра или је био унутра...
ivana23 ivana23 20:25 25.10.2012

***

Mark,

dragoljub92 dragoljub92 20:28 25.10.2012

sve

je bolje od ovog sranja u kome živimo, jeste da kod vas jagode nemaju ukus ali ja se ne sećam kad sam imao pare da kupim ove,naše , jagode sukus.
apacherosepeacock apacherosepeacock 20:51 25.10.2012

Re: E moram ovo....

"Naše društvo vode ludi ljudi, zbog ludih ciljeva. Mislim da nas vode manijaci zbog manijačkih razloga, i mislim da sam obeležen da budem zatvoren kao ludak zato što to govorim. To je ono što je ludačko u svemu ovome" - Džon Lenon

za blog.
Jukie Jukie 22:22 25.10.2012

Re: sve

dragoljub92

jeste da kod vas jagode nemaju ukus ali ja se ne sećam kad sam imao pare da kupim ove,naše , jagode sukus.

Pa ne samo jagode, ja sam ove godine jednom jeo kuvani kukuruz na klipu i jednom kajsije
dragoljub92 dragoljub92 22:27 25.10.2012

Re: sve

Jukie
dragoljub92

jeste da kod vas jagode nemaju ukus ali ja se ne sećam kad sam imao pare da kupim ove,naše , jagode sukus.

Pa ne samo jagode, ja sam ove godine jednom jeo kuvani kukuruz na klipu i jednom kajsije

ja ove godine nisam probao bostan,a jabuke ,šljive i grožđe su mi donosili prijatelji,lažem kupio sam kilo praske jednom
Jukie Jukie 23:40 25.10.2012

Re: sve

dragoljub92

ove godine nisam probao bostan,a jabuke ,šljive i grožđe su mi donosili prijatelji,lažem kupio sam kilo praske jednom

Grožđe dvaput, lubenicu valjda jednom (ali je pola ostavljeno za drugi put), šljive nikako, jabuke na popustu pre neki dan u Maksiju
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:46 25.10.2012

Re: sve

E, ne zezajte
Verujem da niste probali, ali da je bas zbog toga sto su sljive i jabuke toliko skupe pa su nedostupne ???
Pa kilogram sljiva je bio 20 dinara jbg.
dragoljub92 dragoljub92 23:58 25.10.2012

Re: sve

hoochie coochie man
E, ne zezajte
Verujem da niste probali, ali da je bas zbog toga sto su sljive i jabuke toliko skupe pa su nedostupne ???
Pa kilogram sljiva je bio 20 dinara jbg.

ja živim od 6750 din. socijalne pomoći, od ove zadnje sam kupio 2kila sira,kilo duvana,40 jaja,4 kese testenina,5 kese sosa za šargarepu,4 leba,170 gr.kafe,300gr suve koske,kilo grašak litar sosa od paradajza ,dve flaše pur pene jer sam imao problem sa mokrim čvorom i morao da izoliram i cev za vodu pa kupio i onu sunđerast cev za izolaciju,plati bus do buvljaka i ostao mi 1dinar do sledećeg meseca.
kupu i krastavčići neću ni ove godine da stavim jer kad dobijem pare više ih neće bude.
sreća pa imam pasulj al nemam zetin,mora se zajmim.
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:07 26.10.2012

Re: sve

Uh sad mi krivo sto sam napisao onaj komentar
Ali ti si, makar se nadam, sam zeleo ovo da napises, ne bih voleo da te moj komentar na to isprovocirao.

Ma ja prodajem (pre toga ih proizvedem) sljive pa mi svaka cena izgleda niska :)


dragoljub92 dragoljub92 00:13 26.10.2012

Re: sve

hoochie coochie man
Uh sad mi krivo sto sam napisao onaj komentar
Ali ti si, makar se nadam, sam zeleo ovo da napises, ne bih voleo da te moj komentar na to isprovocirao.

Ma ja prodajem (pre toga ih proizvedem) sljive pa mi svaka cena izgleda niska :)nisi me isprovocira ti nego autor,kao što sam mu reko gore,njihove jagode nemaju ukus ali njih može da kupi svaki socijalni slučaj tamo a ovde je to misaona imenica i za mnoge koji rade.
sad samo čekam da l će ona ministarka,bivši bloger sa dva imena i dva prezimena ,da uspe da se najzad donesu one socijalne karte ... al to je druga priča.
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:29 26.10.2012

Re: sve

njihove jagode nemaju ukus ali njih može da kupi svaki socijalni slučaj tamo a ovde je to misaona imenica i za mnoge koji rade.

veruejs da je to posledica clanstva u EU? Cenis da bi se ulaskom u EU, a to je tema bloga, to samo po sebi promenilo, da bi jagode i sljive postale dostupne pa makar bile i bezukusne, a da je to nemoguce ako se ne udje?

Ne verujem da se EU bavi time, koliko vidim oni traze jos stednje, jos smanjivanja troskova, jos manje socijalnih davanja.
Oni bi jos i da se u Briselu (ili Berlinu?) izglasava srpski ( i ne samo srpski) budzet.
Verujes da bi oni vise para odvojili za socijalne sluacjeve u Srbiji ili da bi oni, ako srska privreda ne moze dovoljno da zaradi, dopunili budzet?
Mark Pullen Mark Pullen 01:25 26.10.2012

Re: sve

oružje sistema su "cene" i "udobnosti/dostupnosti" i jako je teško izboriti protiv toga u ovakvim vremena a za mnogo je ustvari ne moguće. Realno nama treba (kao vrsta) univerzalna promena svuda, jer sam svetski sistem više nije izdržljiv. t.j. mora da napravi lažne nestašice da bi sistem opstao. Bukvalno u ovakvom monetarno-marketskom sistemu ne sme dozvoliti obilje ičega jer nema tamo profit. To je pokvareno - pogotovo kad smo na tehnolškom nivou da bi mogli da nahranimo, oblačimo i smestimo 15 milijardi ljudi. Sve što nam fali je novac, što sam po sebi ne vredi ništa. Vreme je da čovečanstvo povrati moralu, etiku i humanosti u svom sistemu. ima dovoljno za sve - i skromni i pohlepni
srdjan.pajic srdjan.pajic 04:26 26.10.2012

Re: sve

dragoljub92
hoochie coochie man
E, ne zezajte
Verujem da niste probali, ali da je bas zbog toga sto su sljive i jabuke toliko skupe pa su nedostupne ???
Pa kilogram sljiva je bio 20 dinara jbg.

ja živim od 6750 din. socijalne pomoći, od ove zadnje sam kupio 2kila sira,kilo duvana,40 jaja,4 kese testenina,5 kese sosa za šargarepu,4 leba,170 gr.kafe,300gr suve koske,kilo grašak litar sosa od paradajza ,dve flaše pur pene jer sam imao problem sa mokrim čvorom i morao da izoliram i cev za vodu pa kupio i onu sunđerast cev za izolaciju,plati bus do buvljaka i ostao mi 1dinar do sledećeg meseca.
kupu i krastavčići neću ni ove godine da stavim jer kad dobijem pare više ih neće bude.
sreća pa imam pasulj al nemam zetin,mora se zajmim.


Drakče, pa, eto, mogao si na duvanu da uštediš.
dragoljub92 dragoljub92 08:27 26.10.2012

Re: sve

Drakče, pa, eto, mogao si na duvanu da uštediš.

e,paitju,paitju.
malaramona malaramona 13:12 26.10.2012

Re: sve

A mene zanima kakve veze ima sve ovo sa ulaskom Srbije u EU? I ove bezukusne jagode i povećana stopa kriminala, jaz izmedju bogatih i siromašnih i nedsciplina u školama, sve su to produkti globalizma, i to onih njegovih negativnih strana. Da li autor smatra da globalizam prestaje na granicama Evropske unije.
Umesto plašenja Srba Evropskom unijom bolje da je autor rekao nešto o altenativama. Ne Evropskoj uniji, nego lošim stranama globalizma.

... ili da bi oni, ako srska privreda ne moze dovoljno da zaradi, dopunili budzet?


A ko nam to sada dopunjava budžet?draft.dodger draft.dodger 05:24 26.10.2012

Tek onako...

Ispravite me ako grešim...
Urna sa srcem Arčibalda Rajsa je UKRADENA!?

Umesto delanja, povodom Arčibalda, stalno neki pasivni narcizam!
ivana23 ivana23 08:56 26.10.2012

Re: Tek onako...

draft.dodger
Ispravite me ako grešim...
Urna sa srcem Arčibalda Rajsa je UKRADENA!?

Umesto delanja, povodom Arčibalda, stalno neki pasivni narcizam!


Nismo sačuvali srce Arčibalda Rajsa <<< link
Colin_bgd Colin_bgd 11:46 26.10.2012

Common People

Dear Mark,

your advice reminds me of a very famous song from a very good band that came out of your neck of the woods... As Jarvis so succinctly put it almost 20 years ago you don't really know how it feels because "if you call your daddy he could stop it all...".

Moreover, "...everybody hates a tourist, especially the one who thinks it's all such a laugh... but the chip stains won't come out in the bath..." and you damn well know it...

Try again!
Mark Pullen Mark Pullen 11:19 27.10.2012

Re: Common People

"...everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh... but the chip stains won't come out in the bath..." - are you describing yourself here? I've lived in Serbia for over a decade and have a family here, which hardly qualifies me as a tourist anymore. Belgrade is my home and most of my friends from Hull who've visited all understand why I choose to live here. Indeed, I'm half expecting some of them to call me and ask if they can come over - once they stop waiting for that elusive economic recovery that will not come.
dragoljub92 dragoljub92 14:22 27.10.2012

Re: Common People

pa kad već živiš ovde više od dekade mogo si i na srpski da nam se obratiš,deset godine je dovoljno za ovakav post
Colin_bgd Colin_bgd 14:24 27.10.2012

Re: Common People

Mark Pullen
"...everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh... but the chip stains won't come out in the bath..." - are you describing yourself here? I've lived in Serbia for over a decade and have a family here, which hardly qualifies me as a tourist anymore. Belgrade is my home and most of my friends from Hull who've visited all understand why I choose to live here. Indeed, I'm half expecting some of them to call me and ask if they can come over - once they stop waiting for that elusive economic recovery that will not come.

You are avoiding the point... And you know that too...
ivana23 ivana23 14:48 27.10.2012

Re: Common People

dragoljub92
pa kad već živiš ovde više od dekade mogo si i na srpski da nam se obratiš,deset godine je dovoljno za ovakav post


Pa obratio se - dvojezicno.

Komentar je napisao na srpskom.

Zasto Colin_bgd pise na engleskom?
milisav68 milisav68 15:02 27.10.2012

Re: Common People

ivana23

Zasto Colin_bgd pise na engleskom?


Mark Pullen Mark Pullen 15:38 27.10.2012

Re: Common People

Colin, if the point you think I’m avoiding is that I could call home and leave at will, then point taken - though I'm hardly comparable to a rich Greek exchange student experiencing life in working class Sheffield. Belgrade offers more opportunities and a better lifestyle than Hull.
But you seem to miss my point that I no longer view the UK, or anywhere else in “the West” for that matter, as a desirable place to live.
Too much consolidated ownership, too many social/police controls, too much emphasis on working all day every day to service personal and national debt obligations, too many lies from the government and mainstream media, too many resource wars. Serbia is no better, but its system is naïve enough to be obvious and still has a human element – for better and for worse.
If you don’t believe the UK is part of a Euro-Atlantic economic dictatorship then don’t let me be the one to wake you from your slumber. Snooze on mate.
Colin_bgd Colin_bgd 16:34 27.10.2012

Re: Common People

ivana23
dragoljub92
pa kad već živiš ovde više od dekade mogo si i na srpski da nam se obratiš,deset godine je dovoljno za ovakav post


Pa obratio se - dvojezicno.

Komentar je napisao na srpskom.

Zasto Colin_bgd pise na engleskom?

Vezbam engleski... Sta je u tome lose?
ivana23 ivana23 16:42 27.10.2012

Re: Common People

Colin_bgd
ivana23
dragoljub92
pa kad već živiš ovde više od dekade mogo si i na srpski da nam se obratiš,deset godine je dovoljno za ovakav post


Pa obratio se - dvojezicno.

Komentar je napisao na srpskom.

Zasto Colin_bgd pise na engleskom?

Vezbam engleski... Sta je u tome lose?

Ne razume te Dragoljub.
antioksidant antioksidant 18:10 27.10.2012

Re: Common People

ivana23
Colin_bgd
ivana23
dragoljub92
pa kad već živiš ovde više od dekade mogo si i na srpski da nam se obratiš,deset godine je dovoljno za ovakav post


Pa obratio se - dvojezicno.

Komentar je napisao na srpskom.

Zasto Colin_bgd pise na engleskom?

Vezbam engleski... Sta je u tome lose?

Ne razume te Dragoljub.

sigurna?
dragoljub92 dragoljub92 21:17 27.10.2012

Re: Common People

antioksidant
ivana23
Colin_bgd
ivana23
dragoljub92
pa kad već živiš ovde više od dekade mogo si i na srpski da nam se obratiš,deset godine je dovoljno za ovakav post


Pa obratio se - dvojezicno.

Komentar je napisao na srpskom.

Zasto Colin_bgd pise na engleskom?

Vezbam engleski... Sta je u tome lose?

Ne razume te Dragoljub.

sigurna?

pa ja mislim da ako neko živi 10 i više godina treba da zna jezik zemlje gde živi,naročito ako još kaže da je voli ,ili tako nešto.mi se smejemo našim gastarbajterima i turcima koji žive po raznim nemcijama,inglandima,holandijama po 20ak godina a neznaj jezik pa vode decu da im prevode.
meni engleski u životu nikad nije bio potreban,potreban mi bio holandski i za šes meseci sam ga naučio kolko mi je trebalo,sad mi ne treba i zaboravio sam, a inliš sam neučio gledajući filmove i slušajući muziku tolko da mogu da odgledam fil bez prevoda, i sad se na blog mučim pa čitam po tri četri puta šta se colin i mark razgovaraju.
u holandiji sam naučio da je nepristojno da pričam srpski u drušvu holanđana,a dal je nepristojno pisati engleski na srpskom blogu?
postoji i ingliš blog 92,zar ne.
Mark Pullen Mark Pullen 23:39 27.10.2012

Re: Common People

tecno govorim srpski, mada sam samo pola pismen, ali moj blog je zvanicno engleski blog i bilo bi mi glupo da odgovorim Colin na srpskom kad ga ocigledno na prica. Ne razumem sto je to veliki problem
Goran Vučković Goran Vučković 23:42 27.10.2012

Re: Common People

bilo bi mi glupo da odgovorim Colin na srpskom kad ga ocigledno na prica

Ma priča ga, ali nije bitno - važno je da se razumete
dragoljub92 dragoljub92 00:36 28.10.2012

Re: Common People

ivana23
dragoljub92
pa kad već živiš ovde više od dekade mogo si i na srpski da nam se obratiš,deset godine je dovoljno za ovakav post


Pa obratio se - dvojezicno.

Komentar je napisao na srpskom.

Zasto Colin_bgd pise na engleskom?

ја тај коментар видим само преко твог линка
dragoljub92 dragoljub92 00:43 28.10.2012

Re: Common People

Mark Pullen
tecno govorim srpski, mada sam samo pola pismen, ali moj blog je zvanicno engleski blog i bilo bi mi glupo da odgovorim Colin na srpskom kad ga ocigledno na prica. Ne razumem sto je to veliki problem

па није проблем али ако погледаш уназад ,сад кад си превео текст на српски добио си дупло већи број коментара, искрено ја од кад сам на блог пратим твоје блогове и питам се коме их пишеш јер врло мало људи ти коментарише,успут колин је србин и пише блогове на српски

пс
нико није будала па да очекује да ти пишеш правописно-граматички тачно,не пишемо га ни ми а колко знам и остали свет се није прославио писменошћу.
извини због ћирилице ал тек на пола поста сам укапирао да пишем ћирилицом.
Colin_bgd Colin_bgd 07:49 28.10.2012

Re: Common People

Mark Pullen
tecno govorim srpski, mada sam samo pola pismen, ali moj blog je zvanicno engleski blog i bilo bi mi glupo da odgovorim Colin na srpskom kad ga ocigledno na prica. Ne razumem sto je to veliki problem

Da ocigledno ne govorim srpski misli i minimum pola blogera kad analizira moje tekstove na maternjem mi jeziku... Ali ovo da ocigledno ne pricam srpski shvatam kao kompliment od tebe za moj engleski...

Nego, Mark Pullen, a real name and just a coincidence to school history assignment?
Mark Pullen Mark Pullen 10:19 28.10.2012

Re: Common People

koincidencije - moj razred nije imao zadatak da istrazuje 'ko je ubio Marka Pullena', ali sam cuo za to.
ivana23 ivana23 11:42 28.10.2012

Re: Common People

dragoljub92
ја тај коментар видим само преко твог линка


Taj Markov komentar na srpskom je 15. odozgo.
dragoljub92 dragoljub92 13:19 28.10.2012

Re: Common People

ivana23
dragoljub92
ја тај коментар видим само преко твог линка


Taj Markov komentar na srpskom je 15. odozgo.

незнам али није ми предходних дана приказиво тај коментар,можда сам скроловао брзо.

@марк izvini ,nekako sam prevideo tvoj odgovor na srpskom.
freehand freehand 00:45 30.10.2012

Re: Common People

Goran Vučković
bilo bi mi glupo da odgovorim Colin na srpskom kad ga ocigledno na prica

Ma priča ga, ali nije bitno - važno je da se razumete

Pa priča i Dragoljub srpski, samo retko.
zadnjapetoletka zadnjapetoletka 10:25 27.10.2012

Pokondirena tikva

Eh Mark, ocigledno nisi jos uspeo da procitas/pogledas tu predstavu. Mozda bi shvatio zasto Sterijinoj Femi nit je vredelo niti vredi objasnjavati bilo sta.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana