I opet godisnjica

zeka Novi Sad RSS / 08.02.2008. u 14:37

Ponovo prenosim tekst na molbu drugova iz saveza antifasista. Cilj je da se ne zaborave ovakve stvari,ne i da nam se ne ponove jer su se vec ponovile i konstantno se ponavljaju u ovom danu mrmota u kojem živimo. 

Tekst prenosim u celini onako kako je napisan. 

Juče je bila  jedna prilično značajna godišnjica. Ne znate čega? Naravno. I to već nešto govori...

Muke s logikom

1987-89 imali smo antibirokratsku revoluciju koja je raskrstila sa okoštalim načinom mišljenja i zabludama prošlosti, i dovela na vlast – ratoborni nacionalizam.
Onda se formirala opozicija koja je kritikovala vlast i zastupala – nacionalizam umesto nacionalizma.
Ali se nacionalizam nije dao – duboko se ukopao i čvrsto branio vlast i privilegije. Ipak, nacionalizam je na kraju pobedio, i 5. oktobra 2000. smenio nacionalističku vlast.
I tako mi 3. februara 2008. možemo da biramo između nacionalizma i – nacionalizma. S jedne strane, ravnogorci koji na konvenciji pevaju "Spremte se, spremte...". Sa druge strane, ravnogorac koji je u skupštini doneo ravnogorski zakon.
Bože moj, reći ćete, jeste malo smešno, ali, na kraju krajeva, koga briga za jedan mali narod na Balkanu koji ima problema sa logikom.
Samo što cela priča ima malo dublje korene i malo širi zahvat. I jedno zajedničko ime:

Ravnogorska ideja

Sasvim ukratko: Stvoriti neposredne zajedničke granice između Srbije i Crne Gore, kao i Srbije i Slovenačke čišćenjem Sandžaka od Muslimanskog življa i Bosne od Muslimanskog i Hrvatskog življa.
Legenda o nacionalnoj veličini + militarizacija + indoktrinacija + teror + etničko čišćenje.
Jednako fašizam.

- klinička slika društva u zavisnosti od stepena inficiranosti ravnogorskom idejom

latencija
Lamentiranja o žrtvama, o tome kako smo "mi" na kraju loše prošli. nacionalistički obojena umetnost i kafanska politika

ekspozicija
teorijska faza
Udžbenici, publicistika, naučni radovi jednodušno dokazuju da smo "mi" najbolji, a ipak najveće žrtve. "Drugi" stalno hoće da nam nešto zakinu, a mi im se suprotstavljamo "legalistički". Slavimo svoje zločince – osim onih koje ne smemo.

ekspozicija
praktična faza
"Mi" i "oni" ne možemo zajedno. Teritorija je naša, pa "oni" moraju da idu. Neki će biti "humano preseljeni", a neki – nehumano. Naši nacionalni heroji se bore na bojnom polju, a naše građanstvo kod kuće ucrtava napredovanje na mapama. Lepa sela lepo gore, a džamije nestaju preko noći, minirane od strane nepoznatih počinilaca.

- mala hronologija ravnogorske bolesti

1941-1942: formulisanje ideje, dogovaranje i organizovanje

--- Moljevićev projekt
--- Mihailovićeva instrukcija

 

avgust 1942-februar 1943: faza izvođenja radova

--- Foča, avgust 1942. (testiranje intenziteta reakcije okupatora)
--- dolina Rame, Biokovo, sept-okt. 1942.
--- bjelopoljski kraj, januar 1943. (formiranje tehnologije i obrasca)
--- operacija u 3 sreza, februar 1943. (prva faza VELIKOG PLANA)

 

1943-1988: zastoj prouzrokovan nastupanjem i vlašću komunista

--- vojničko uništenje četnika kao oružane sile Ravnogorskog pokreta
--- neprekidna ideološka borba protiv nacionalizma
--- dogma bratstva i jedinstva

 

1989-1991: oživljavanje i širenje ideje, osvajanje vlasti

--- antibirokratska revolucija, dolazak Miloševića i njegovih klonova na vlast
--- obrazovanje opozicije u Staroj Pazovi 6. januara 1989 - SNO
--- 9. mart 1991.

 

1991-1995, 1999: radovi na realizaciji

--- SAO Krajina, etničko čišćenje 1991
--- Republika Srpska, etničko čišćenje 1992, genocid u Srebrenici 1995.
--- masovno proterivanja albanskog stanovništva mart-maj 1999.

 

2000-2008: "demokratizacija"

- povlačenje eksplicitnog oblika iz javne cirkulacije uz davanje signala javnom mnjenju da ideja još uvek važi
--- zakon o ravnogorcima
--- javni gestovi (sahrana Nikole Bojovića u prisustvu ministra Draškovića, kanonizacija ratnih zločinaca u svece u prisustvu predsednika Tadića)
--- udžbenici
--- preimenovanja ulica
- formulisanje prihvatljiog oblika ideje ("teritorijalna celovitost")

 

Zločinački umišljaj

Mihailović je sa sebi bliskim ideolozima i operativcima sve vreme rata raspravljao o budućem uređenju zemlje, odnosno etničkom čišćenju i stvaranju Velike Srbije. Po opštem mišljenju, to je trebalo sprovesti na kraju rata, neposredno po povlačenju okupatora.
Ipak, kao plod mudre Mihailovićeve politike pomaganja okupatoru u borbi protiv partizana, prilika da se započne sa realizacijom ukazala se već u leto 1942. Trebalo je samo testirati reakciju okupatora. Za to je poslužio napad na Foču avgusta 1942.
Sledeća velika opercija planirana je za februar 1943. u jugoistočnoj Bosni i zapadnom Sandžaku. Operativnim pripremama rukovodio je najpre major Zaharije Ostojić, "načelnik štaba Isturenog odeljenja Vrhovne komande". Ali, s obzirom na velike uspehe koje je Đurišić postigao u bjelopoljskom srezu i o kojima je Mihailoviću podneo izveštaj, Mihailović je poverio komandu nad operacijom Đurišiću.
Đurišić je izdao naređenje:
...preduzeće se akcije za njihovo uništenje...
Posle je podneo još jedan izveštaj:
Operacije su izvedne tačno po naređenju i izdatoj zapovesti....
Žrtve.— Naše ukupne žrtve su bile 22 mrtva od kojih 2 nesretnim slučajem i 32 ranjena.
Kod muslimana oko 1200 boraca i do 8.000 ostalih žrtava: žena, staraca i dece....
Kralj Petar II Karađorđević unapredio ga je 4 puta u toku rata, na predlog Mihailovića. Retko dragocen kadar.
Operacija je trebalo da predstavlja početak velikog posla:
Pavle krenuo u pravcu Branka i usput čisti sve pred sobom. Naša akcija ima zamah čišćenja cele Bosne. Treba izdržati i uticati na sve da izdrže. Žrtve su teške, napori veliki ali i rezultati biće ogromni.
kaže Mihailović 3. februara. Međutim 16. februara pojavili su se partizani na Neretvi, što je uzrokovalo odlaganje. Kako je opasnost bila velika, trebalo je po mogućnosti angažovati i neke Muslimane. Dr. Ismet Popovac bio je jedan od onih naklonjenih restauraciji kraljevine Jugoslavije i u tom smislu uspostavio saradnju sa Mihailovićem.Mihailović, 15. februara:
Muslimane upotrebiti protiv komunista da polože ispit. Pavle poučava svoje da budu ljubazni prema muslimanima.
Promena plana? Ne.Z. Ostojić Jevđeviću, 21. februara:
"Popovac neka poruči muslimanima iz Hercegovine da se povedu za primerom Bjelimića i Planine koji su zajedno sa četnicima na položajima. Neka počne razgovore sa Kulom Fazlagića za pristupanje nama kao Bjelimići i nek im zamajava dok mi završimo posao sa boljševicima a posle ćemo im prirediti Čajniče. Samo ovo Popovac ne mora znati".
Ipak, stvari su posle Neretve krenule sasvim drugim tokom...

Devojčica i vitez

bojovic.jpg?v=1devojcice.jpg?v=1


Šta je to što povezuje sliku četvorogodišnjih devojčica sa slikom ovog gospodina, viteza duha, obraza i vere? Gospodin je umro u Londonu a sahranjen u Beogradu septembra 2004. Rečima iz Jevanđelja: „Ko bude veran do smrti daću mu život večni“, nad odrom Nikole Bojovića, čoveka kojeg je izuzetno poštovao i cenio, obratio se Mitropolit crnogorsko - primorski Gospodin Amfilohije. „Kapetan Nikola Bojović bio je do smrti veran: majčinom mlijeku, Bogu, Otadžbini i Kralju..." A februara 1943. komandovao je brigadom na području Bukovice, planinske seoske "mesne zajednice" severno od Pljevalja. U Bukovici je tog februara nastradalo 574 osobe.Ovi ljudi su bili umešani:

komandni lanac

operativni komandant

major Pavle Đurišić, komandant LSČO, nakon "uspeha" u bjelopoljskom kraju lično od Draže postavljen za komandanta operacije 23. januara 1943.

odredi

I odred

II odred

III odred

IV odred

komandanti odreda

kapetan Lukačević Vojin

major Vesković Andrija

major Kasalović Zdravko

?

komandanti kolona

poručnik Kalajitović Vuk

poručnik Šoškić Aleksandar

kapetan Pavićević Miloš

poručnik Jelovac Jovan

kapetan Bojović Nikola

kapetan Ružić Ivan

?

sastav i jačina

Višegradska brigada 200 boraca, Pribojska brigada 400 boraca, Novovaroška brigada 200 boraca. Svega 800 boraca

Prijepoljska brigada 100 boraca, Pljevaljska brigada 200 boraca, Bjelopoljska brigada 300 boraca, Leteći odred 150 boraca Svega: 800 boraca

Beranska brigada 300 boraca, Kolašinska brigada 450 boraca, Štabski jur. bataljon 350 boraca. Svega: 1100 boraca

Pljevaljska brigada 550 boraca

I Durmitorska brigada 450 boraca. Svega: 450 boraca

II Durmitorska brigada 450 boraca, Čelebićski bataljon 150 boraca. Svega 600 boraca

Snage Drinskog korpusa: snage na položaju i kolona jačine 500 boraca.

sektori "rada"

napad opštim pravcem: 5. II u 24 časa preduzima napad opštim pravcem: s. Zabrdski Toci — s. Zabrđe — Gajeva pl. — Paravačke strane /k. 1118/ — s. Strgačina.

napad opštim pravcem: 5. II u 2 časa preduzima napad opštim pravcem: s. Bučje — s. Sočice — s. Đakovići — s. Kovačevići — s. Hladilji.

5. II do 5 časova ovlađuje Kovač Planinom. Sa jurišnim bataljonom i Beranskom brigadom vrši demonstracije u pravcu Metaljke, vezujući njene snage za sebe.Sa Kolašinskom brigadom preduzima napad u 5 časova pravcem Kovač pl. — Rajčevo Brdo, gde će uhvatiti vezu sa [II] kolonom. Po potpunom ovladavanju Bukovicom, preduzima napad pravcem: Rajčevo Brdo — Borovine — Koprivni Do — Debelo brdo — selo Miljeno — s. Kopači.Sprečiti svako otstupanje Bukovičkih snaga ka Metaljci

5. II u 2 časa preduzima napad pravcem: s. Nange — s. D. Dubac — Rajčevo Brdo, gde se sastaje sa Kolašinskom brigadom i po tom u sastavu iste preduzima napad njenim pravcem

Udarom na bok i pozadinu snaga Bukovice, iste što pre uništiti. Onemogućiti povlačenje Bukovičkih snaga na Metaljci i Čajniču

5. II u 3 časa preduzima napad opštim pravcem: s. Tvrdkovići — s. Madžari — Crni Vrh — Banjuš — s. Kopači. Zadatak: Da se neopaženo provuče kroz srpska sela u pozadinu neprijateljskih snaga severozapadno od Ifsara i iz pozadine slomi otpor ovih snaga, izvršujući potpuno opkoljavanje sa kolonom, koja će ići duž r. Drine.

5. II u 4 časa izjutra preduzima napad opštim pravcem: desnom obalom r. Drine s tim, da najenergičnijim dejstvom što pre posedne prelaze na reci Drini do s. Kopači i tako onemogući komuniciranje Muslimana i Ustaša preko Drine. Snage, koje su sada na položaju vrše u početku samo demonstrativni napad, a po ispoljavanju uspeha kolone pored Drine i ove snage pre-duzimaju snažno nadiranje pravcem: Grahovišta — Paljika — Jarčišta.

Prikupio sam podatke o trima "mesnim zajednicama" iz Pljevaljske opštine u kojima je 5, 6 i 7. februara 1943. izvršena "operacija". U Bukovici, Boljanićima i Meljaku. Na ovom "reprezentativnom uzorku", što bi rekao CeSID izvršio sam "određena statistička očitavanja", verujući da u glavnim crtama mogu poslužiti da sebi predstavimo posledice i u ostalim oblastima zahvaćenim "operacijom". Evo rezultata:

Ukupno žrtava u ova tri mesta:

1495

od toga ženskog pola:

758 (50,71%)

do 7 godina:

479 (32,04%)

do 14 godina:

753 (50,37%)

preko 50 godina:

193 (12,90 %).

Najviše su stradala godišta 1937 (68 ubijenih), 1938 (79 ubijenih), 1939 (64 ubijenih), i 1940 (78 ubijenih). Dakle, dvogodišnjaci/ dvogodišnjakinje i četvorogodišnjaci/četvorogodišnjakinje.
Tu se dakle krije tajna veza između devojčice i viteza...


Čemu sve to? a i ne radi...


I kakve sve to ima veze s nama danas? Ono, jeste da je 2.177.872 nas glasalo za "aktivnog", a 2.294.605 za "pasivnog" ravnogorca. Ono jeste da je sva naša politika, i vlast, i opozicija izašla iz onog ravnogorskog šinjela koji su ponovo zvanično obukli Vuk Drašković, Vojislav Šešelj i Mirko Jović one badnje večeri u Staroj Pazovi. Znamo mi, naravno, da je dva miliona ljudi isterano je iz svojih kuća, a njihova imovina uništena ili opljačkana zahvaljujući ravnogorstvu na vlasti i ravnogorstvu u opoziciji.
I da ima bar četiri miliona ljudi oko kojih su zviždali naši meci i koji su bili u mnogo neposrednijoj životnoj opasnosti nego mi za vreme NATO-bombardovanja.
Ali sve to nije sad bitno. Nama je bitno da smo mi osiromašili za vreme Miloševićevog režima, da je on izvršio nekoliko političkih ubistava. I da je posle njega izvršeno nekoliko političkih ubistava. I hoćemo li moći da putujemo. To raspaljuje naše strasti. Nama smo brate važni mi. A time ne mislimo na svoju savest, niti na spašavanje svoje duše. Bolji život + umerena mržnja prema drugima, to je dobitna kombinacija.
Bosna i Hercegovina, Hrvatska, – to su zemlje koje u svesti srpskog glasača u najboljem slučaju ne postoje – slepe mrlje na mapi. U gorem, i češćem, slučaju, postoje kao neprijateljske tvrđave.
Zemlje koje nas okružuju prema shvatanju prosečnog srpskog glasača su: Republika Srpska, Kosovo i Metohija, severna Mitrovica, Rusija, Amerika, Francuska-Engleska-Nemačka.

U svakome od nas čuči mali fašista. (Hm, nečiji i nije tako mali... :-)) )U svakome od nas čuči mali pasivni fašista. (Neki i nisu tako pasivni, doduše.)
Milioni i milioni oko nas spominju nas po zlu, pamte nas po bolu, šteti...
Je li neko dao neki dinar za nadoknadu štete, makar simbolično? (kiseo osmeh)
Je li neko od političara tako nešto predložio? (još kiseliji osmeh)
Možda ima ta stavka u legendarnom Nacionalnom investicionom planu? (još kiseliji smeh, ali grohotom)
Šta smo uradili? Pa, na ovim izborima smo ih 2.177.872 puta otvoreno pljunuli. 2.294.605 puta diskretno i uljudno.


* čast izuzecima


Nije teško biti fin. Samo treba iskreno saosećati. Računati na komšije. Biti ih svestan. Pomoći kad treba, prema mogućnosti.
Borimo se za ljude, a ne za granice. Borimo se protiv granica. Za život, a protiv fašističkih istrebljivačkih planova. Žao nam je zbog žrtava, patnji i materijalne štete, i učinićemo sve što možemo da se krivci kazne a posledice umanje.

Goran Despotović
 Komentari (33)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Taska Dana Taska Dana 15:05 08.02.2008

Za mir i dostojanstvo!

Zao mi je i stidim se.
Pruzam ruku svima koji misle kao ja.
Nenad Šeguljev Nenad Šeguljev 15:09 08.02.2008

...

Meni je 1993. i 1994. godine pod ruku došao jedan atlas koji je, činimi se, imao naziv "Mape naših podela"
U pitanju je atlas sa jedno dvadesetak raznih granica na prostoru SFRJ od obećanja teritorija Kraljevini Srbiji po "Londonskom ugovoru" iz 1915 pa do mape "Republike srpske Krajine".

Pored pomenutih, pokušaću da se setim još nekih mapa...

- Cvijićeva mapa
- Amputacija Hrvatske iz Kraljevine Jugoslavije
- Okupacija Jugoslavije 1941.
- Mapa ustaških zločina koju je uradila CIA
- Pavelićeva Hrvatska
- SFRJ
- "Pravaška"
- Četničke emigracije
- Ustaške emigracije
- Velika Srbija Vojislava Šešelja
- Velika Srbija Vuka Draškovića
- Alijine Bosne
- Sandžaka Sulejmana Ugljanina
- Velika Albanija
- Velika Bugarska
- Velika Mađarska
- Velika Makedonija
- Velika Albanija
- Velika Slovenija

Moljevićeva mapa je izgledala kao da se neko igrao šestarom.

Najzanimljivije mi je bila poslednja. Bila je to "nema karta" na kome je svako mogao da ucrta granice koje je želeo.
Ucrtao sam jedinu mapu koja je nedostajala.
Bila je to mapa Velike Vojvodine. :)
Atomski mrav Atomski mrav 15:11 08.02.2008

Re: ...

I, dokle se pruža Velika Vojvodina? :)
Nenad Šeguljev Nenad Šeguljev 15:15 08.02.2008

Re: ...

Kako dokle?!
Pa... Srem, Banat, Bačka, Baranja i Mačva.
:)))))
nikson nikson 15:34 08.02.2008

zeko

moj deda je bio u partizanima tri godine, deda stric je bio na sremskom frontu (sa 16 god). na srecu obojica su preziveli i za mene je njihova uloga u svemu tome ispravna. borili su se pre svega za svoju zemlju i narod, bez obzira sto je to posle bila i pobednicka opcija u samoj drzavi, dakle partizani.

medjutim, ja ne vidim nista sporno u tome da penzije za borbu primaju i pripadnici cetnickog pokreta koji su se borili za zemlju i narod, samo su eto bili na porazenoj strani u samoj zemlji. pa izvini, drug tito je bio austrougarski oficir, one vojske koja je odgovorna za nestanak 40% stanovnistva u srbiji.

dok god se borci svrstavaju ideoloski, onda mi ne govorimo o istrazivanju istine, nego o tome da li sam ja u pravu zato sto sam na primer komunista i republikanac ili neko drugi zato sto je monarhista i konzervativac. a te ideoloske borbe nemaju nikakve veze sa borbom za istinu, vec samo sa borbom za javno mnenje i na kraju za vlast
oort oort 15:47 08.02.2008

Re: zeko

partizani su bili antifašisti za razliku od četnika. i tu nema nikakve ideologije, samo zdravog razuma.
gorran gorran 16:35 08.02.2008

Re: zeko

Mihailović i njegov Ravnogorski pokret su već do kraja 1941. formulisali su dva svoja osnovna ratna cilja:

1. Politički cilj – obezbediti vojnu i političku dominaciju u trenutku sloma naci-fašizma uništenjem partizana.
2. Velikodržavni fašistički cilj – stvaranje Velike Srbije putem vojničkog posedanja teritorije na koju se pretenduje i uništenja odnosno "čišćenja" "suvišnog", manjinskog i "nenacionalnog" stanovništva.

Okupatori su ih interesovali samo u funkcije ostvarivanja ova dva cilja. A to ih je mnogo više upućivalo na saradnju, nego na sukobe.

Rukovodstvo ravnogorskog pokreta dosledno je obmanjivalo svoje borce i narod u pogledu stava svetskih sila i javnog mnjenja prema partizanima, kao i prema njima samima. Njihova propaganda je trubila kako su partizani svetski otpadnici, kojih se odriče SSSR, a zapadni saveznici ih ne priznaju. Takođe, ubeđivali su svoje da imaju punu podršku zapadnih saveznika za plan likvidacije patizana uy saradnju okupatora. Što nije bilo istina, i što ih je odvelo u kolaboraciju, izolaciju i u propast. Gde su povukli za sobom desetine hiljada prevarenih.

Počeli smo objavljivanje dokumenata iz rata na internetu - radi se o hiljadama i hiljadama koji prikazuju sve strane živopisno, sa svim njihovim zabludama, dobrim i lošim namerama. Mislim da zainteresovani iz njih mogu steći potpuniju sliku:

Ova zbirka se svakoga dana upotpunjuje u proseku sa dvadesetak novih dokumenata:

Biblioteka
nikson nikson 17:51 08.02.2008

Re: zeko

gorrane na svu srecu toliko je toga napisano i o partizanima i o cetnicima, tako da ja brige nemam. ako je tebi savest mirna kada se ubijaju ljudi koji drugacije misle, onda to raspravi sa svojom savescu, a ne samnom
oort oort 20:24 08.02.2008

Re: zeko

superica je ubijati ljude koji misle da su fasisti ok. zato je tuzno sto je ostalo toliko cetnika.
nikson nikson 20:32 08.02.2008

Re: zeko

oort

superica je ubijati ljude koji misle da su fasisti ok. zato je tuzno sto je ostalo toliko cetnika.


jel ti to najavljujes svoje samoubistvo?
sentinel26 sentinel26 21:24 08.02.2008

Re: zeko

oort
partizani su bili antifašisti za razliku od četnika. i tu nema nikakve ideologije, samo zdravog razuma.

Znaju oni odlično da ovdje nema nikakve ideologije a cijeli rat pokušavaju da prikažu kao sukob partizana i četnika i sve zajedno kao antifašiste.
Nijemci i Italijani su tu ustvari bili kao neki turisti koji su smetali samo partizanima.
Misle da su izumrli svi učernici toga rata, a knjige je lako falsifikovati, to smo već vidjeli.

Lepa sela lepo gore, a džamije nestaju preko noći, minirane od strane nepoznatih počinilaca.

Tudja sela lepo gore je preciznije objašnjenje.
mala hronologija ravnogorske bolesti

Ova bolest je ustvari samo metastaza jedne druge endemske i zarazne (teško izlečive) bolesti koja se zove "Načertanijevska" bolest koja ima veliki broj trajno "zaraženih" i danas i na koje nijedna vakcina nije djelovala.

nikson nikson 21:28 08.02.2008

Re: zeko


Znaju oni odlično da ovdje nema nikakve ideologije a cijeli rat pokušavaju da prikažu kao sukob partizana i četnika i sve zajedno kao antifašiste.


ne lupetaj
gorran gorran 21:51 08.02.2008

g. niksone,

moj deda je bio u partizanima tri godine, deda stric je bio na sremskom frontu (sa 16 god). na srecu obojica su preziveli i za mene je njihova uloga u svemu tome ispravna. borili su se pre svega za svoju zemlju i narod, bez obzira sto je to posle bila i pobednicka opcija u samoj drzavi, dakle partizani.

medjutim, ja ne vidim nista sporno u tome da penzije za borbu primaju i pripadnici cetnickog pokreta koji su se borili za zemlju i narod,
Rođeni brat moje babe bio je četnički vojvoda. Međutim ovde se radi o nečemu drugom.

Radi se o jednom zločinačkom planu, toliko uobičajenom i toliko široko rasprostranjenom da nam je postao neprimetan, o jednom zločinačkom instinktu - koji je artikulisan u ravnogorskoj ideji.

I koji je aktiviran 1942.

I zatim 1992.

I koje se nikad nismo zvanično odrekli.

Naprotiv.


Jedan moj rođak je govorio:
"Muslimani su pevali - da nije bilo partizana, ne bi bilo muslimana... I ne bi ih vala ni bilo!"

Drugi moj rođak (inače sasvim ok i glasač LDP):
"Ma, ti zločini nad Muslimanima su preuveličani. To je jedan prirodan proces, nastavak oslobodilačkih ratova."

Jedan moj prijatelj, kraj 1992:
"Poznanik iz Bosne mi kaže, ako se ovako nastavi, za nekoliko meseci više uopšte neće biti Muslimana. Stvari idu vrlo dobro."

A pitanje partizanskih streljanja bih raspravio odvojeno, na drugom mestu, ako nemaš ništa protiv. Upravo imam u rukama knjigu - zbornik radova sa naučnog skupa o Blajburgu.

Možda kad te radove okačim na veb... Ok?
sentinel26 sentinel26 22:48 08.02.2008

Re: zeko

nikson
Znaju oni odlično da ovdje nema nikakve ideologije a cijeli rat pokušavaju da prikažu kao sukob partizana i četnika i sve zajedno kao antifašiste.
ne lupetaj

Vi sa vašom "zaštitom" četničkih koljača nijeste kvalifikovani da bilo šta o ovome pišete a kamoli da lupate ovakve bedastoće ili da drugome dijelite lekcije.
A stranka vam je duboko zagazila u vode nacionalizma i šovinizma.

Oni koji su u Skupštini Srbije Ravnogorski pokret proglasili za "antifašistički" jesu njegovi zaštitnici, jesu oni koji pokušavaju sa sakriju i da nateraju druge da zaborave na zločine koje su ovi počinili u periodu 1941 - 45.godine.

Vi ne znate ni što je ideologija a o četnicima i partizanima ste učili iz falsifikovanih knjiga.

E pa ja moja najjača saznanja o četnicima imam iz ispovesti i razgovora sa jednim "antifašistom" učesnikom pokolja u Foči poslije njegovog poslijeratnog "okajavanja grijehova" u Sr.Mitrovici.

Sukob četnika i partizana (do konca 1944.) nije imao nikakve veze sa ideologijom.

Neki "ideolozi" koji su "specijalizirali" na memorandumu pokušavaju i sukobe i zločine u Bosni da prikažu kao nastavak onoga rata.

Relativizacija i prikrivanje zločina neće uspjeti, nikada.
nikson nikson 00:42 09.02.2008

Re: zeko

Vi sa vašom "zaštitom" četničkih koljača nijeste kvalifikovani da bilo šta o ovome pišete a kamoli da lupate ovakve bedastoće ili da drugome dijelite lekcije.
A stranka vam je duboko zagazila u vode nacionalizma i šovinizma.


vi lazete i ne znam sta dalje pricati sa vama.

A pitanje partizanskih streljanja bih raspravio odvojeno, na drugom mestu, ako nemaš ništa protiv. Upravo imam u rukama knjigu - zbornik radova sa naučnog skupa o Blajburgu.

Možda kad te radove okačim na veb... Ok?


naravno jer mene zanima istina i nista vise van istine.

meni smeta kada se izjednacavaju nekakvi koljaci sa na primer slobodanom jovanovicem. smeta mi kada se u borbi protiv monarhije koriste argumenti ``cetnickog klanja``. ne zato sto sam ja monarhista, nego zato sto zelim da raspravljam argumentima a ne podmetanjima.

ja cujem i dan danas pogrdne izraze o muslimanima od kojih su mnogi moji prijatelji.

samo ne zelim da prihvatim istorijsku ulogu srba kao vecitih koljaca jer je to proizvod neistina. od kraja prvog srpskog ustanka, pa do poslednjih ratova se zaboravlja da su srbi bili zrtve samo zato sto su srbi, a odgonetanje razloga zasto je to tako je prepusteno seselju i ekipi. zato se ne terba cuditi zbog cega porodice zrtava, u nasem nerazvijenom drustvu podloznom manipulacijama, pronalaze zastitnike medju radikalima i prizeljkuju stalno neke osvete, jer niko nema sta da im drugo ponudi

necu ni da mirno posmatram optuzbe da je srpska pravoslavna crkva zlocinacka, jer se time zamagljuje njena istorijska uloga koja traje 800 godina i koja je bila u milion slucajeva pozitivna. ubiti popa, porusiti crkvu ili dzamiju za mene je vandalizam, nesto sto ne mogu da zamislim jer su to za mene svetinje, ne zato sto sam fanaticni vernik, nego zato sto znam sta ona predstavlja za mnoge ljude, zato sto volim lepu arhitekturu raznih crkava, pa mi smeta i fanaticno podizanje crkava u poslednjim godinama, kao i zahtevi da na primer hilandaru ne treba ni malo pomoci, da se treba ponasati kao da ne postoji.
gorran gorran 01:26 09.02.2008

Re: zeko

samo ne zelim da prihvatim istorijsku ulogu srba kao vecitih koljaca
Same here.
Nije teško biti čovek.
Samo treba reći - to ne valja. Tu i tamo pomoći. Ponešto sprečiti. Jednostavno, biti dobar komšija i dobar čovek.

Dok god ne osudimo zločine, teško se možemo braniti od sumnje da ih podržavamo.
Vodzo Modzo Vodzo Modzo 10:04 09.02.2008

Re: zeko

oort

partizani su bili antifašisti za razliku od četnika. i tu nema nikakve ideologije, samo zdravog razuma.

Apsolutno se ne slazem. Partizani, kao ni cetnici, nisu imali pojma sta su i za sta se bore. Oni su svi kapirali da se tuku za svoju zemlju, a protivu "okupatora i domacih izdajnika" (a jedni drugima su bas to bili). A da su partizani kao bili antifasisti? Citajuci Dedijera, shvatio sam da oni nisu imali nikakvog pojma o tome - oni su tukli Svabu, a ne fasiste. Pa gde se nadjes - tu si. Cetnik / partizan - zar je bitno, nasi smo, tako su razmisljali. A i razmisljajte - 1941, po gudurama, bas su ljudi znali sta je komunizam, sta fasizam??? Ali su znali ko je Svaba.

A za zlocine - bez ikakve sumnje mislim da su svi sakom i kapom cinili zlocine.
Dejan Stanković Dejan Stanković 11:15 09.02.2008

Re: g. niksone,

Rođeni brat moje babe bio je četnički vojvoda.


Oh, I see. This explains quite a bit.
blackbox blackbox 12:34 09.02.2008

Re: zeko

samo ne zelim da prihvatim istorijsku ulogu srba kao vecitih koljaca jer je to proizvod neistina.

E tu se potpuno slažem. Ne može se celi narod tako kvalifikovati ali to se odnosi na sve narode. Nije korektno reći, kao što su neki skloni, mi nismo a svi drugi su genocidni.
Nisu svi četnici koljači, taman posla, ali da je i takvih dosta bilo, bilo je.
Ako bi svako prihvatio da ljudski osudi zločine koje su činili pripadnici njegovog naroda onda bi pomirenje bilo lako.Kod nas to ne ide ni u okviru sopstvenog naroda, a zašto ne reći da su četnici radili to i to , partizani to i to pa , bože moj neki su više neki manje ali jednom staviti tačku.
blackbox blackbox 12:44 09.02.2008

Re: zeko

gorran
samo ne zelim da prihvatim istorijsku ulogu srba kao vecitih koljaca Same here.Nije teško biti čovek.Samo treba reći - to ne valja. Tu i tamo pomoći. Ponešto sprečiti. Jednostavno, biti dobar komšija i dobar čovek.Dok god ne osudimo zločine, teško se možemo braniti od sumnje da ih podržavamo.

Tačno. Ali će to teško ići jer nekome odgovara da na tome pravi politiku.
Pa šta da kažete kad sada neki otvoreno govore da glasovi manjina nisu isto vredni kao i glasovi Srba.Da se čovek zaprepasti kad čuje od 20-godišnje devojke da oni nisu vredni jer nisu Srbi.A kad je pitate kako će onda sa Kosovom u Srbiji i Albancima kaže da treba ratovati.Domaće vaspitanje a u velikoj meri i školski program i mediji.
Tako nam je kako nam je. Zar oni što bacaju bombu u Merkator razmišljaju da će, ako neko pogine to biti Srbi.Ali pomrčeni um to nema u vidu.Ili će reći ko mu j... mater šta traži u slovenačkoj robnoj kući.Ne zna on da tu rade Srbi , da se prodaje srpska roba. Zašto ne zna, pa niko mu ne objašnjava.
Zasto na RTS nije odvojeno 10 min. u dnevniku da se upravo to objasni?
Ko hoće da bude normalan nije teško a ko neće valjda zato i postoji zakon.
sentinel26 sentinel26 13:57 09.02.2008

Re: zeko

nikson
Vi sa vašom "zaštitom" četničkih koljača nijeste kvalifikovani da bilo šta o ovome pišete a kamoli da lupate ovakve bedastoće ili da drugome dijelite lekcije.
A stranka vam je duboko zagazila u vode nacionalizma i šovinizma.

vi lazete i ne znam sta dalje pricati sa vama.

Poslanici Demokratske stranke su 2004.godine glasali za "ravnogorski zakon", da četnički koljači dobiju status boraca "antifašista" i "zaslužene" penzije za uspešno konzumiranje alkohola, gutanje gibanica i koljačka orgijanja tokom četiri godine rata.
Ima još živih svjedoka. Ne može da se sakrije.
- Četnički koljač D.Vukojičić - Maca je 2005. g. kanonizovan u sveca SPC u prisustvu B.Tadića.

Četiri puta su slali koljačku trojku po mojega oca bez ikakvog ozbiljnog razloga.
Ja sada pod prijetnjom treba da ćutim da bi oni lakše prikrili i relativizovali zločine i genocid počinjen u BiH.
Neće moći gospodo.

Dana 03. februara 2008.godine u 20 časova i 59 minuta istekla je lična karta Demokratskoj stranci.

A od 21 čas istoga dana cijela Srbija je u postizbornoj ćutnji.

Kada neko i pokuša nešto da kaže odmah se javljaju spin-doktori da ga ućutkaju a kada im ponestane materijala služe se uvredama.

Prije toga smo imali dva puta po dva i po dana predizborne ćutnje.

nikson nikson 14:27 09.02.2008

Re: zeko

da četnički koljači dobiju status boraca "antifašista" i "zaslužene" penzije za uspešno konzumiranje alkohola, gutanje gibanica i koljačka orgijanja tokom četiri godine rata.


sa lazi presli ste na stereotipe, eto jos jedan korak do bavljenja istinom i mozemo da pocnemo ozbiljnu raspravu. da li u te likove mozda spada i zivojin misic? cujem da je mnogo voleo gibanicu a i rakiju.

Četiri puta su slali koljačku trojku po mojega oca bez ikakvog ozbiljnog razloga.
Ja sada pod prijetnjom treba da ćutim da bi oni lakše prikrili i relativizovali zločine i genocid počinjen u BiH.
Neće moći gospodo.


vi mene optuzujete za genocid?
sentinel26 sentinel26 15:01 09.02.2008

Re: zeko

nikson
da četnički koljači dobiju status boraca "antifašista" i "zaslužene" penzije za uspešno konzumiranje alkohola, gutanje gibanica i koljačka orgijanja tokom četiri godine rata.

sa lazi presli ste na stereotipe, eto jos jedan korak do bavljenja istinom i mozemo da pocnemo ozbiljnu raspravu. da li u te likove mozda spada i zivojin misic? cujem da je mnogo voleo gibanicu a i rakiju.

Četiri puta su slali koljačku trojku po mojega oca bez ikakvog ozbiljnog razloga.
Ja sada pod prijetnjom treba da ćutim da bi oni lakše prikrili i relativizovali zločine i genocid počinjen u BiH.
Neće moći gospodo.
vi mene optuzujete za genocid?

Baš vam hvala za "informaciju", nijesam znao to o Živojinu Mišiću.
Pokušaj dovodjenja (podmetanja) toga čovjeka u ravan sa "ravnogorskim pokretom" predstavlja pokušaj "prljanja" toga čovjeka i nizak pucanj u sopstvenu nogu.

Oni koji pokušavaju da prikriju zločine i genocid kao i oni što prikrivaju počinioce su saučesnici u zločinu.

Vas lično nijesam prozvao i ne znam a baš me i ne zanima zašto i kako ste se prepoznali. To je isključivo vaš lični problem.
To je vaš krst. Pa nosite ga.

"A Ona, kroz gustu maglu u fijakeru ide od Ralje ka Beogradu. Sve je bliže Terazijama,stidljiva je, zato je Boga molila i namolila da bude jako gusta magla da ne vidi kako i koji će je junak progutati."
nikson nikson 15:07 09.02.2008

Re: zeko

Pokušaj dovodjenja (podmetanja) toga čovjeka u ravan sa "ravnogorskim pokretom" predstavlja pokušaj "prljanja" toga čovjeka i nizak pucanj u sopstvenu nogu.


vi ste postavili kriterijum gibanice a ne ja. takodje ne donosim zakljucke na osnovu stereotipa. na vasu zalost volim da se dobro informisem o necemu pre nego sto donosim zakljucak


Vas lično nijesam prozvao i ne znam a baš me i ne zanima zašto i kako ste se prepoznali. To je isključivo vaš lični problem.
To je vaš krst. Pa nosite ga.


nije moj krst nego vi to pokusavate da mi nametnete. moja zainteresovanost da raspravljam o ovome, ne znaci da cete to i uspeti
sentinel26 sentinel26 15:17 09.02.2008

Re: zeko

nikson
Pokušaj dovodjenja (podmetanja) toga čovjeka u ravan sa "ravnogorskim pokretom" predstavlja pokušaj "prljanja" toga čovjeka i nizak pucanj u sopstvenu nogu.

vi ste postavili kriterijum gibanice a ne ja. takodje ne donosim zakljucke na osnovu stereotipa. na vasu zalost volim da se dobro informisem o necemu pre nego sto donosim zakljucak

Eto sami pružate dokaze vašeg pokušaja podmetanja.
Originalni teksat glasi ovako:

"...,da četnički koljači dobiju status boraca "antifašista" i "zaslužene" penzije za uspešno konzumiranje alkohola, gutanje gibanica i koljačka orgijanja tokom četiri godine rata.

Nadimak "gibaničari" su dobili od Srpskog naroda ne od mene.
Alkohol koji nijesu mogli da popiju su po mogućstvu nosili.
Od klanja su pretekli oni koji su uspjeli da uteknu ili su bili jači ili hrabriji (ili i jedno i drugo) pa im se suprotstavili.

nikson nikson 15:25 09.02.2008

Re: zeko

Nadimak "gibaničari" su dobili od Srpskog naroda ne od mene.
Alkohol koji nijesu mogli da popiju su po mogućstvu nosili.
Od klanja su pretekli oni koji su uspjeli da uteknu ili su bili jači ili hrabriji (ili i jedno i drugo) pa im se suprotstavili.


o pa da, gibanica uvek ide uz klanje, ne sumnjam u te istorijske ocene.
gorran gorran 16:45 08.02.2008

velikanPesma glasi:

NAŠEM ČIČI

Prkosan i velik ko planine ove
Po čijim klancima vodi svoje čete,
On prezrivo gleda zveri što ga gone
I strpljivo čeka dan strašne osvete.

Ispolinska snaga što iz njega bije,
A od koje krvnik strepi ko od mača,
Nosi ga sve dalje cilju, koji grije
Milione duša pto kopne od plača.

Ni potoci krvi, niti pepelišta,
Ni dušmanske pretnje da će naše pleme
Biti uništeno, ako ga ne izda, ne pomažu ništa.
Narod nemo ćuti, čuva svoga ČIČU – i čeka na vreme.

Pa kad jednog dana kucne čas osvete,
I OSVETNIK ljuti na osvetu krene,
Sve će staze biti krvlju zalivene,
Kuda ON provede vaskrsnule čete.

Idi svome cilju – najveći međ nama!
Pred gvozdenom voljom pašće lanci s roba,
Ravna Gora – to je sudba sama!
A TI ČIČA – tvorac velikoga doba!
gorran gorran 16:51 08.02.2008

Re: velikan

A čijom će krvlju biti "sve staze zalivene", može se naslutiti i iz ovog pisma Dragiše Vasića Mihailoviću iz aprila 1942:

"U pogledu tačke pod II b), gde se govori o tome da je potrebno zaposednuti teritoriju odmah, i pre nego se iko pribere iščistiti od stranog elementa, mislim da nam ovo pitanje ne mora zadavati mnogo brige. Pamtim vrlo dobro stanje u kome se Evropa nalazila posle prošlog rata. Ratujuće države bile su toliko zauzete svojim brigama, da ni jedna, tako reći, nije mogla voditi računa šta druge u svojim granicama rade i preduzimaju. U prvoj godini posle prošlog rata mogao se prosto istrebiti jedan dobar deo svega neželjenog stanovništva, da niko radi toga i ne okrene glavu. Dakle, ako budemo pametni, ovo pitanje čišćenja odnosno preseljavanja i izmene stanovništva, neće nam biti naročito teško."
gorran gorran 17:15 08.02.2008

sve je laž...

Poenta je to tome da već dvadeset godina živimo u laži.

Uništili smo jednu zemlju, ne zbog onoga što je u njoj bilo loše i što je trebalo popraviti, nego zbog onoga što je u njoj bilo dobro.

Uništili smo je u stanju pomračenog uma izazvanom paranoičnim halucinacijama i svesnim lažima.

I taj greh nas dvadeset godina truje iznutra. Ne dozvoljava nam da otvorimo oči i pogledamo istinu. Navodi nas da izmišljamo nove laži kako bismo opravdali svoj zločin, što nas opet navodi na nove zločine i nove laži.

Imamo svoje unutrašnje borbe i sukobe, ali oni ostaju strogo u okvirima sužene svesti koju sebi dozvoljavamo. Koprcamo se unutar svog mehura od sapunice, izolovani od stvarnosti oko nas i od normalnosti.

Bilo bi svakako lepo kad bismo jednom konačno iskoračili iz tog mehura i videli sebe očima drugih. Očima običnih ljudi oko nas kojima su te naše sumanutosti pregazile živote. Očima običnih ljudi iz običnih zemalja, koji nemaju neku "istorijsku" i "nacionalnu" misiju, osim da možda učine svoju okolinu malo boljom.

To bi svakako bilo jedno otrežnjujuće iskustvo. Bolno, ali otrežnjujuće.

Kad bi samo bilo moguće.

Ali, eto, naša se omladina okuplja da omete "šiptarsku izložbu". Pogledajmo se u ogledalu.

bosiljkap bosiljkap 21:35 08.02.2008

E moj Zeko!

Dzabe pricas, izabrali smo manje zlo ali ipak ZLO!

Evo obrazovaca zivlji nego ikad, pa bomba pred Merkatorom.... strasno! A onaj bolesnik od prmijera sazvo virtuelnu sednicu vlade da proda sa se prodat moze.

Stidim se gde zivim!
leto dijalektike leto dijalektike 16:58 11.02.2008

Podrska i komentar

Podrska na krajnje inspirativnoj i argumentovanoj analizi geneze fasizma u Srba!

Napomena:

"Nama je bitno da smo mi osiromašili za vreme Miloševićevog režima, da je on izvršio nekoliko političkih ubistava. I da je posle njega izvršeno nekoliko političkih ubistava. I hoćemo li moći da putujemo. To raspaljuje naše strasti. Nama smo brate važni mi. A time ne mislimo na svoju savest, niti na spašavanje svoje duše. Bolji život + umerena mržnja prema drugima, to je dobitna kombinacija."

Prebrojavanja politickih ubistava, u tekstu koji se upravo detaljno bavi arhivizacijom istih , navodi na sklizak teren relativizacije politickog ( i svakog drugog) ubistva. Svako ubistvo je , slozicete se, suvisno i prekobrojno! No, kako se upravo u vasem tekstu nalazi bespogovorna kritika Miloseviceve anti-birokratske revolucije i " ratobornog nacionalizma", ovakva ispadica se cini pre nesmotrenim previdom , nego ne tendencioznom relativizacijom zlocina.

U nadi da cete kritiku uvrstiti u red dobronamernih.

Pozdrav!

leto dijalektike leto dijalektike 10:50 12.02.2008

Citaju li ovo clanovi Antifasisticke lige,potpisnici ovog teksta i mogu li da se ukljuce u debatu?

Naime, inetersuje me da li bi inicijativa odrzavanja kratkih anti-fasistickih kurseva za decu (nesto poput vesele istorije), u vreme skolskih raspusta, za roditelje koji zele da se suprotstave vladajucem revizionizmu u skolama, mogla da naidje na odobravanje? Odnosno ima li medju njima trenutno pripravnih "nastavnika anti-fasizma" i kakva je njihova reakcija na ovaj predlog?
gorran gorran 23:32 14.02.2008

Re: Citaju li ovo clanovi Antifasisticke lige,

leto dijalektike
potpisnici ovog teksta i mogu li da se ukljuce u debatu?Naime, inetersuje me da li bi inicijativa odrzavanja kratkih anti-fasistickih kurseva za decu (nesto poput vesele istorije), u vreme skolskih raspusta, za roditelje koji zele da se suprotstave vladajucem revizionizmu u skolama, mogla da naidje na odobravanje? Odnosno ima li medju njima trenutno pripravnih "nastavnika anti-fasizma" i kakva je njihova reakcija na ovaj predlog?
Odavno postoji entuzijazam za takvu ideju - ali ne treba zanemariti otpore. Pre dve godine štampali smo brošuru na tu temu i besplatno je slali školama. Mnoge su nam pošiljke međutim vraćene neotpakovane.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana