Istorija| Život

Jedino što imamo (ili o vrednostima)

gordanac RSS / 27.08.2013. u 08:51

26. avgusta 1789 godine doneta je u Francuskoj Deklaracija o pravima čoveka i građanina, a 159 godina kasnije 10.12.1948 doneta je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.

Još 27 godina kasnije donet je 1975 u Helsinkiju akt sa čuvenom "trećom korpom" o ljudskim pravima

Jovanka-Orleanka-i-Francuska-bur%25C5%25BEoaska-revolucija-Deklaracija-o-pravima-%25C4%258Doveka-i-gradjanina.jpg                

 

 

 Francuska deklaracija o pravima čoveka i građanina

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima  

 

 

 

Francuska Deklaracija o pravima čoveka i gradjanina iz 1789. godine

Član. 1.
Ljudi se rađaju i ostaju slobodni i ravnopravni. Društvene razlike mogu biti zasnovane samo na zajedničkoj koristi.
.
Član. 2.
Cilj svakog političkog udruživanja je očuvanje prirodnih i večitih prava čoveka. Ta prava su: sloboda, vlasništvo i otpor ugnjetavanju.
.
Član. 3.
Svaki suverenitet u suštini počiva na narodu. Nijedno telo, nijedan pojedinac ne mogu sprovoditi vlast koja ne potiče iz naroda.
.
Član. 4.
Sloboda se sastoji u tome da svako može činiti ono što nije na štetu drugima.
Tako, izvršavanje prirodnih prava svakog čoveka ima jedinu granicu u uživanju svih prava drugih pripadnika društva; te granice mogu biti utvrđene samo zakonom.
.
Član. 5.
Zakon sme zabranjivati samo delovanja škodljiva za društvo.
.
Član. 6.
Zakon je izraz opšte volje. Svi građani imaju pravo lično ili po svojim predstavnicima učestvovati u njegovom stvaranju. On treba biti isti za sve, bilo da štiti ili da kažnjava. Budući da su svi građani pred zakonom jednaki, svi imaju jednaka prava na sve počasti, mesta i javne službe, prema svojim sposobnostima, i bez drugih razlika osim onih što proizilaze iz njihovih vrlina i njihove nadarenosti.
.
Član. 7.
Niko ne može biti optužen, uhapšen ili pritvoren osim u slučajevima koje određuje zakon i na zakonom predviđen način. Oni koji potiču, požuruju, izvršavaju ili čine da drugi izvršavaju samovoljne odluke, moraju biti kažnjeni; ali svaki građanin pozvan ili predan sudu na osnovi zakona treba se tome pokoriti, a pružanje otpora tome je kažnjivo.
.
Član. 8.
Zakon sme ustanoviti samo kazne tačne i očito potrebne i niko ne može biti kažnjen osim po zakonu ustanovljenom i objavljenom prije počinjenog prestupa i legalno primenjenom.
.
Član. 9.
Svaki čovek smatra se nedužnim sve dok nije proglašen krivim. Ako je pritvor nužan, zakon mora garantovati zaštitu njegove ličnosti.
.
Član. 10.
Niko ne može biti pozvan na odgovornost zbog mišljenja, pa i religioznoga, ukoliko njegovo iskazivanje ne ometa javni red utvrđen zakonom.
.
Član. 11.
Slobodno iznošenje misli i mišljenja je jedno od najdragocenijih prava čoveka; svaki građanin može govoriti, pisati i štampati slobodno osim ako te slobode ne zloupotrebljava u slučajevima utvrđenim zakonom.
.
Član. 12.
Garancija prava čoveka i građanina zahteva javnu silu: ta sila je dakle stvorena za boljitak svih, a ne za posebnu korist onih kojima je poverena.
.
Član. 13.
Za održavanje javne sile i trošak uprave potreban je javni opšti porez; on treba biti jednako raspoređen na sve građane, vodeći računa o njihovim mogućnostima.
.
Član.14.
Svi građani imaju pravo ustanoviti, sami ili preko svojih predstavnika, nužnost javnog doprinosa, slobodno nadzirati njegovu primenu, te odrediti njegovu količinu, stopu, uterivanje i trajanje.
.
Član. 15.
Društvo ima pravo od svakog javnog službenika tražiti izveštaj o njegovom poslovanju.
.
Član. 16.
Nijedno društvo u kojem obaveza prava i deobe vlasti nije određena, nije Ustavno Društvo.
.
Član. 17.
Vlasništvo je nepovredivo i sveto pravo i niko ga ne može biti lišen osim u slučaju zakonom predviđene i očite javne nužde, uz uslov pravedne i predviđene odštete.

**************************************************

 

UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA*


UVOD
Pošto je priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice temelj slobode, pravde i mira u svetu;
pošto je nepoštovanje i preziranje ljudskih prava vodilo varvarskim postupcima, koji su vređali savest čovečanstva, i pošto je stvaranje sveta u kojem će ljudska bića uživati slobodu govora i ubeđenja i biti slobodna od straha i nestašice proglašeno kao najviša težnja svakog čoveka;
pošto je bitno da ljudska prava budu zaštićena pravnim poretkom kako čovek ne bi bio primoran da kao krajnjem izlazu pribegne pobuni protiv tiranije i ugnjetavanja;
pošto je bitno da se podstiče razvoj prijateljskih odnosa među narodima;
pošto su narodi Ujedinjenih nacija u Povelji ponovo proglasili svoju veru u osnovna ljudska prava, u dostojanstvo i vrednost čovekove ličnosti i ravnopravnost muškaraca i žena i pošto su odlučili da podstiču društveni napredak i poboljšaju uslove života u većoj slobodi;
pošto su se države članice obavezale da u saradnji s Ujedinjenim nacijama obezbede opšte poštovanje i primenu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
pošto je opšte shvatanje ovih prava i sloboda od najveće važnosti za puno ostvarenje ove obaveze;
Generalna Skupština proglašava ovu

Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima

kao zajednički standard koji treba da postignu svi narodi i sve nacije da bi svaki pojedinac i svaki organ društva, imajući ovu Deklaraciju stalno na umu, težio da učenjem i vaspitavanjem doprinese poštovanju ovih prava i sloboda i da postupnim unutrašnjim i međunarodnim merama obezbedi njihovo opšte i stvarno priznanje i poštovanje kako među narodima samih država članica, tako i među narodima onih teritorija koje su pod njihovom upravom.


Član 1.
Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva.
Član 2.
* Usvojena i proglašena rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 217 (III) od 10. decembra 1948. godine: 48 država je glasalo za, nijedna protiv, dok je 8 bilo suzdržano (uključujući Jugoslaviju, Saudijsku Arabiju, Južnu Afriku i SSSR).
Svakom pripadaju sva prava i slobode proglašene u ovoj Deklaraciji bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje, pola, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, imovine, rođenja ili drugih okolnosti. Dalje, neće se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili teritorije kojoj neko lice pripada, bilo da je ona nezavisna, pod starateljstvom, nesamoupravna, ili da joj je suverenost na ma koji drugi način ograničena.
Član 3.
Svako ima pravo na život, slobodu i bezbednost ličnosti.
Član 4.
Niko se ne sme držati u ropstvu ili potčinjenosti: ropstvo i trgovina robljem zabranjeni su u svim oblicima.
Član 5.
Niko se ne sme podvrgnuti mučenju ili svirepom, nečovečnom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.
Član 6.
Svako ima pravo da svuda bude priznat kao pravni subjekt.
Član 7.
Svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo bez ikakve razlike na podjednaku zaštitu zakona. Svi imaju pravo na jednaku zaštitu protiv bilo kakve diskriminacije kojom se krši ova Deklaracija i protiv svakog podsticanja na ovakvu diskriminaciju.
Član 8.
Svako ima pravo na delotvorni pravni lek pred nadležnim nacionalnim sudovima protiv dela kojima se krše osnovna prava koja su mu priznata ustavom ili zakonima.
Član 9.
Niko ne sme biti proizvoljno uhapšen, pritvoren, niti proteran.
Član 10.
Svako ima potpuno jednako pravo na pravično javno suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom koji će odlučiti o njegovim pravima i obavezama, i o osnovanosti svake krivične optužbe protiv njega.
Član 11.
1. Svako ko je optužen za krivično delo ima pravo da se smatra nevinim dok se na osnovu zakona krivica ne dokaže na javnom pretresu na kojem su mu obezbeđena sva jamstva potrebna za njegovu odbranu.
2. Niko se ne sme osuditi za dela ili propuštanja koja nisu predstavljala krivično delo po unutrašnjem ili međunarodnom pravu u vreme kada su izvršena. Isto tako ne sme se izricati teža kazna od one koja se mogla primeniti u vreme kada je krivično delo izvršeno.
Član 12.
Niko se ne sme izložiti proizvoljnom mešanju u privatni život, porodicu, stan ili prepisku, niti napadima na čast i ugled. Svako ima pravo na zaštitu zakona protiv ovakvog mešanja ili napada.
Član 13.
1. Svako ima pravo na slobodu kretanja i izbora stanovanja u granicama pojedine države.
2. Svako ima pravo da napusti svaku zemlju, uključujući svoju vlastitu, i da se vrati u svoju zemlju.
Član 14.
1. Svako ima pravo da traži i uživa u drugim zemljama azil od proganjanja.
2. Na ovo pravo se ne može pozvati u slučaju gonjenja koje se istinski odnosi na krivična dela nepolitičke prirode ili na postupke protivne ciljevima i načelima Ujedinjenih nacija.
Član 15.
1. Svako ima pravo na državljanstvo.
2. Niko ne sme samovoljno biti lišen svog državljanstva niti prava da promeni državljanstvo.
Član 16.
1. Punoletni muškarci i žene, bez ikakvih ograničenja u pogledu rase, državljanstva ili veroispovesti, imaju pravo da sklope brak i da zasnuju porodicu. Oni su ravnopravni prilikom sklapanja braka, za vreme njegovog trajanja i prilikom njegovog razvoda.
2. Brak se može sklopiti samo uz slobodan i potpun pristanak lica koja stupaju u brak.
3. Porodica je prirodna i osnovna ćelija društva i ima pravo na zaštitu države i društva.
Član 17.
1. Svako ima pravo da poseduje imovinu, sam i u zajednici s drugima.
2. Niko ne sme biti samovoljno lišen svoje imovine.
Član 18.
Svako ima pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti; ovo pravo uključuje slobodu promene veroispovesti ili uverenja i slobodu da čovek sam ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, manifestuje svoju veru ili uverenje podučavanjem, običajima, molitvom i obredom.
Član 19.
Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.
Član 20.
1. Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.
2. Niko se ne može primorati da pripada nekom udruženju.
Član 21.
1. Svako ima pravo da učestvuje u upravljanju javnim poslovima svoje zemlje, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika.
2. Svako ima pravo da na ravnopravnoj osnovi stupa u javnu službu u svojoj zemlji.
3. Volja naroda je osnova državne vlasti: ova volja treba da se izražava na povremenim i slobodnim izborima, koji će se sprovoditi opštim i jednakim pravom glasa, tajnim glasanjem ili odgovarajućim postupkom kojim se obezbeđuje sloboda glasanja.
Član 22.
Svako, kao član društva, ima pravo na socijalno osiguranje i pravo da ostvaruje privredna, društvena i kulturna prava neophodna za svoje dostojanstvo i za slobodan razvoj svoje ličnosti, uz pomoć države i putem međunarodne saradnje, a u skladu sa organizacijom i sredstvima svake države.
Član 23.
1. Svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada i na zaštitu od nezaposlenosti.
2. Svako, bez ikakve razlike, ima pravo na jednaku platu za jednaki rad.
3. Svako ko radi ima pravo na pravednu i zadovoljavajuću naknadu koja njemu i njegovoj porodici obezbeđuje egzistenciju koja odgovara ljudskom dostojanstvu i koja će, ako bude potrebno, biti upotpunjena drugim sredstvima socijalne zaštite.
4. Svako ima pravo da osniva sindikat i učlanjuje se u njega radi zaštite svojih interesa..
Član 24.
Svako ima pravo na odmor i razonodu, uključujući razumno ograničenje radnog vremena i povremeno plaćeni odmor.
Član 25.
1. Svako ima pravo na standard života koji obezbeđuje zdravlje i blagostanje, njegovo i njegove porodice, uključujući hranu, odeću, stan i lekarsku negu i potrebne socijalne službe, kao i pravo na osiguranje u slučaju nezaposlenosti, bolesti, onesposobljenja,
udovištva, starosti ili drugih slučajeva gubljenja sredstava za izdržavanje usled okolnosti nezavisnih od njegove volje.
2. Majke i deca imaju pravo na naročito staranje i pomoć. Sva deca, rođena u braku ili van njega, uživaju jednaku socijalnu zaštitu.
Član 26.
1. Svako ima pravo na obrazovanje. Obrazovanje treba da bude besplatno bar u osnovnim i nižim školama. Osnovno obrazovanje je obavezno. Tehničko i stručno obrazovanje treba da bude svima podjednako dostupno na osnovu njihove sposobnosti.
2. Obrazovanje treba da bude usmereno ka punom razvitku ljudske ličnosti i učvršćivanju poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ono treba da unapređuje razumevanje, trpeljivost i prijateljstvo među svim narodima, rasnim i verskim grupama, kao i delatnost Ujedinjenih nacija za održanje mira.
3. Roditelji imaju prvenstveno pravo da biraju vrstu obrazovanja za svoju decu.
Član 27.
1. Svako ima pravo da slobodno učestvuje u kulturnom životu zajednice, da uživa u umetnosti i da učestvuje u naučnom napretku i u dobrobiti koja otuda proističe.
2. Svako ima pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa koji proističu iz svakog naučnog, književnog ili umetničkog dela čiji je on tvorac.
Član 28.
Svako ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojem prava i slobode objavljeni u ovoj Deklaraciji mogu biti potpuno ostvareni.
Član 29.
1. Svako ima obaveze prema zajednici u kojoj je jedino moguć slobodan i pun razvitak njegove ličnosti.
2. U vršenju svojih prava i sloboda svako se može podvrgnuti samo onim ograničenjima koja su predviđena zakonom isključivo u cilju obezbeđenja potrebnog priznanja i poštovanja prava i sloboda drugih, kao i zadovoljenja pravičnih zahteva morala, javnog poretka i opšteg blagostanja u demokratskom društvu.
3. Ova prava i slobode se ni u kom slučaju ne mogu ostvarivati protivno ciljevima i načelima Ujedinjenih nacija.
Član 30.
Nijedna odredba ove Deklaracije ne može se tumačiti kao pravo za ma koju državu, grupu ili lice da obavlja bilo koju delatnost ili da vrši bilo kakvu radnju usmerenu na rušenje prava i sloboda koji su u njoj sadržani. 

 

 

************************************************

 

Iskustvo me je naučilo da preveliki broj ljudi koji bi trebalo da znaju sve o sadržaju citiranih deklaracija ili ne znaju ili znaju - ali slabo mare (ili ne mare uopšte, kao "ma koja prava?!, ma koje deklaracije?! ma, beži!" ).

Još veći broj ljudi je spreman da se ruga citiranjima odredbi iz ovih tekstova ili da spremno objašnjava da se sve te odredbe i onako - nigde ne primenjuju, da je sve to "šarena laža i zamazivanje očiju".

Jer - znaju oni "kako u stvari te stvari stoje". (Jes', pajz' da ne znaju)

Iskustvo me je takođe naučilo da, bez obzira što se ima stav da su ovi tekstovi već tako "bez veze" i što se "ne primenjuju", niko neće da podrži UKIDANJE citiranih tekstova, brisanje svih tih reči  koje su prečesto stavljane uz opasku "to ničemu ne služi".

Kad ih pitam da li znaju da su iste ove odredbe, ili direktno ili po sadržaju i smislu direktno unete u Ustave i zakonodavstva većine savremenih država, obično kažu "i to je samo 'nako".

Kad ponovim predlog da se onda sve to ukine, kažu mi da je - svejedno. Pa ako je svejedno - što bi zadržavali sve te vrednosti onda?! 

Jer - nije svejedno.

I našla sam jedan sjajan, smešan grafik koji možda najbolje objašnjava kako se mi ljudi ponašamo kad nešto želimo, kad nešto imamo i kad nešto - izgubimo:

 

735160_396700207088297_1980466956_n.jpg
 

 

U dva kratka dokumenta koje deli 159 godina, zapisane su sve vrednosti našeg, modernog doba.

U sukobu sa ljudskim karakterima, u sukobu sa voljom za nekontrolisanu moć kod ljudi, u sukobu sa neutaživom  voljom za "vladanjem" ljudi jednih NAD drugima, za novcem, za stvarima i raznim drugim dobrima, u sukobu sa hiljadugodišnjim "pravom jačeg", u sukobu ili naspram svih "običajnih" i raznih drugih (ne)zapisanih prava, ova dva kratka dokumenta, ma koliko krhka, neobavezujuća i "skorašnja" bila u odnosu na sve druge regulacije po kojima su se ljudi vladali - ipak oblikuju našu, modernu civlizaciju, i onaj prvi iz 1789 i ovaj drugi iz 1948.

I niko još nije smislio ništa bolje da bi se regulisalo - ljudovanje među ljudima.

Jer ljudi, na sreću ili na žalost, ne umeju "spontano" da ljuduju, to je stvar koja se ili učenjem manje-više dobrovoljno prihvata ili, češće, raznim  regulacijama nameće kao - obaveza. Za koju se onda odmah smišljaju razni načini kako da se takva obaveza izbegne, zanemari, zaobiđe, ne primeni, a da se na rečima ipak ostaje čvrsto privržen zapisanom u regulacijama.

Zato ih valja ponekad ponovo iščitavati.

 Komentari (169)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

antioksidant antioksidant 08:56 27.08.2013

.

Zato ih valja ponekad ponovo iščitavati.

i vrlo dozirano primenjivati
gordanac gordanac 08:58 27.08.2013

Re: .

antioksidant
Zato ih valja ponekad ponovo iščitavati.

i vrlo dozirano primenjivati

:))))
osim kod onih koji su "navučeni" :)
antioksidant antioksidant 09:05 27.08.2013

Re: .

gordanac
antioksidant
Zato ih valja ponekad ponovo iščitavati.

i vrlo dozirano primenjivati

:))))
osim kod onih koji su "navučeni" :)

ti što primenjuju do toga nisu stigli ni čitanjem ni pričanjem o tome
vaspitanjem najpre
gordanac gordanac 09:15 27.08.2013

Re: .

antioksidant
gordanac
antioksidant
Zato ih valja ponekad ponovo iščitavati.

i vrlo dozirano primenjivati

:))))
osim kod onih koji su "navučeni" :)

ti što primenjuju do toga nisu stigli ni čitanjem ni pričanjem o tome
vaspitanjem najpre

Saglasna, ali i "vaspitanje" ima neki sadržaj - pisani ili narativom prenet, ili imaš samonikle (moderan jezik bi za taj "sadržaj" koristio reči "protokoli i procedure" ilitakoneštoslično, valjda)
laziiprevare laziiprevare 19:21 27.08.2013

Re: .

i vrlo dozirano primenjivatiPrirodna potreba jedne majke da zna da li je njeno dete živo ili ne, a ako je živo, gde je i šta je sa njim.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu doneo je odluku po pritužbi br. 21794/2008 u postupku Jovanović protiv Srbije, 5. marta 2013, kojom utvrđuje da je Srbija povredila pravo na privatnost i na porodični život Zorice Jovanović ...

S obrizom na značajan broj potencijalnih tužbi, Sud nalaže da Srbija u roku od godinu dana od stupanja na snagu presude, preduzme mere da obezbedi odgovarajuće naknade u svim sličnim situacijama. Proces treba da nadzire nezavisno telo s adekvatnim ovlašćenjima, tako da se pruže uverljivi odgovori o tome šta se desilo sa svakim nestalim detetom i obezbedi adekvatna naknada.

Zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava Slavoljub Carić izjavio da je tom sudu podneto još stotinak predstavki povodom nestalih beba u Srbiji.

"Ne može se uticati na slučajeve za koje je nastupila apsolutna zastarelost." (skupštinska Radna grupa iz 2010. formirana nakon aktivnosti Rodoljuba Šabića)

Pitanje za vas, ako vam je poznato, dokle se stiglo za zakonom kojim bi se roditeljima nestalih beba pružio odgovor da li su im deca ukradena ili ne ?
expolicajac expolicajac 20:11 27.08.2013

Re: .

Pitanje za vas, ako vam je poznato, dokle se stiglo za zakonom kojim bi se roditeljima nestalih beba pružio odgovor da li su im deca ukradena ili ne ?

Odgovor im je pružan u više navrata. Lično sam pisao par izveštaja vezanih za slučajeve u Nišu. Ti ljudi jednostavno nisu hteli da veruju u činjenice koje su im prezentirane.
Bilo kakakv zakon da se donese, te ljude neće zadovoljiti.
gordanac gordanac 22:19 27.08.2013

Re: .

laziiprevare:
Pitanje za vas, ako vam je poznato, dokle se stiglo za zakonom kojim bi se roditeljima nestalih beba pružio odgovor da li su im deca ukradena ili ne ?

Ne znam dokle se stiglo sa zakonom, moram proveriti, pa vam odgovorim.
Znam da je "Anketni odbor radi utvrđivanja istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova u Srbiji" formiran 2003, da je predao Izveštaj skupštini 2006 ( da je 2010 formirana Radna grupa koja je trebalo da radi na sprovođenju zaključaka Izveštaja. Koliko znam (moguće je da i grešim) nije se radilo o predlogu nekog novog zakona nego o traženju rešenja o zastarelosti.
Proveriću.
laziiprevare laziiprevare 22:52 27.08.2013

Re: .

Ne znam dokle se stiglo sa zakonom, moram proveriti, pa vam odgovorim.

Hvala na odgovoru i vašoj aktivnosti. Da je slučaj zastareo poznato jeste, a zakon navodi Zaštitnik građana:

"Zaštitnik građana je izrazio nadu da će pritisak javnosti ostati nakon odluke suda u Strazburu kojom je od Srbije zatraženo da preuzme konkretne mere i usvoji zakon koji bi se istražilo da li je bilo zloupotreba dece ..."
Ti ljudi jednostavno nisu hteli da veruju u činjenice koje su im prezentirane.

Koliko sam ja razumeo Evropski sud je doneo presudu protiv Srbije iz dela ljudskih prava i naveo obaveze Srbije na osnovu ove presude.Ne radi se ovde samo o mišljenju roditelja.

Zakon se donosi da bi tužilac mogao započeti istragu u najmanje 200 slučajeva, prema Zaštitniku građana,i ne samo iz Niša.

Verujem da ste sigurni u vaše tvrdnje, ali Strazbur ne vodi istrage.

Koliko mi je poznato Evropski sud i ne dokazuje jedno od najtežih krivičnih dela – trgovine decom. Oni traže da se skine "embargo" da bi se mogla nova istraga otvoriti u Srbiji i utvrditi šta se zaista dogodilo.
Atomski mrav Atomski mrav 09:24 27.08.2013

Grafik

Mislim da bi poslednja vrednost na grafiku trebalo da bude najveća, u skladu sa onom jevrejskom kletvom "dabogda imao pa nemao".
gordanac gordanac 10:11 27.08.2013

Re: Grafik

Atomski mrav
Mislim da bi poslednja vrednost na grafiku trebalo da bude najveća, u skladu sa onom jevrejskom kletvom "dabogda imao pa nemao".

:)))))
ima smisla
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:20 27.08.2013

Re: Grafik

u skladu sa onom jevrejskom kletvom "dabogda imao pa nemao".


אח שלי,
nešto mi je nepoznata jevrejska kletva ovog tipa, posebno ovako iskovana, iz više razloga... prvo, kod nas se ne proklinje, tojest to nije u kulturi naroda. ima toga kod fanatičnijih pripadnika, istini za volju, kod onih koji smatraju da imaju prednost u određenim sadržajima, ono što u Srbiji kažemo da su "bogom dani" i duhovno su strašno sujetni. međutim ni kod njih izreka ne zvuči blizu ovome, već pre kao, "e, neka te bog izbriše sa spiska živih". inače, većina jevreja se iznervira kada čuje nekog da zaziva boga ovako olako. drugo, prilično je maliciozna rečenica. "želim ti da propadneš, jer kada si imao nešto u rukama, bio si loš čovek, a sada propadni..." ta vrsta malicioznosti upućuje na staroevropsko poreklo, još sa ovom vrstom početka rečenice "dabogda" . kod nas je poznatija narodna izreka, "poštuj svog komšu kao samog sebe" i datira, po najliberalnijim procenama, u VI ili V vek p.n.e. kudikamo vremešnija od ove Gocine novoevropske...
Jelica Greganović Jelica Greganović 11:06 27.08.2013

Re: Grafik

ta vrsta maliciozniosti upućuje na staroevropsko poreklo

Što ova malicioznost maliciozno prelazna, ko kožna bolest, staroevropski rečeno "božemeprostiisakloni".
Kraja Kraja 13:54 27.08.2013

...kletve...

Ale tseyn zoln bay im aroysfaln, not eyner zol im blaybn oyf tsonveytung.
gordanac gordanac 14:06 27.08.2013

Re: ...kletve...

Kraja
Ale tseyn zoln bay im aroysfaln, not eyner zol im blaybn oyf tsonveytung.


All his teeth should fall out except one to make him suffer.
Da mu ispadnu svi zubi osim jednog zbog kojeg će da pati
:)
I mnoge druge (kome je do kletvi):
Ale tseyn zoln bay im aroysfaln, not eyner zol im blaybn oyf tsonveytung.
maksa83 maksa83 16:33 27.08.2013

Re: Grafik

kod nas se ne proklinje, tojest to nije u kulturi naroda

Yiddish Curses
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 22:37 27.08.2013

Re: Grafik

manite me yidisha, ja govorim o starom, dobrom, istočnjačkom sefardskom duhu izraela.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 22:51 27.08.2013

Re: Grafik

dobro, opet ne vidim ovu atomskijevu. yiddishijanci su zanimljivi, ne priznaju državu, ne plaćaju poreze (ja plaćam za njih 2 soma dolara godišnje umesto da štedim svojim klincima za faks), ovi hardcore neće ni da pričaju hebrew, spomen-ploča eliezera benyehude, reformatora ivrita se svakodnevno skrnavi (u yiddish kraju). ne mogu da kažem da su ljudi kompletno loši, ali nose neku klicu u sebi koja meni retko ima veze s mojsijem, čestitim čamugom istočnjačkim. prema tome, odbacujem yiddishijanstvo kao parameter za "jevrejsko". uzgred, u beogradu spočetka xx veka (sefardi, stari beograđani, gutali prašinu rata sa srbima, cincarima, i drugom dorćolskom pograničnom ekipom, prah tursko-austrijskih sukoba) je postojala ekskomunikacija yiddish zajednice, to je tek ispeglala sekularna Bnei Brit, loža iz SAD u drugoj deceniji XX veka. opet, ne kažem da su otpadnici, ali moje srce je crno, i nema ovakvih kletvi u istočnjačkoj kulturi (koja je, opet, dominantna u današnjem Izraelu). najveći broj obezboženih Yiddisha pak, se ili potpuno asimiluje u zapadnjački stil života i posledični ateizam, ili se miksa sa Sefardima, i stvara taj novi, domaći izraelski identitet. oni koji insistiraju na nemiksanju imaju ove tripove koje navodite, ali su notorna manjina u zemlji. nadam se da se slažete da smo ipak mi domaći parametar modernog jevrejstva?
alselone alselone 09:25 27.08.2013

Koji je to broj

koji je veci od prevelikog?

niccolo niccolo 09:26 27.08.2013

Re: Koji je to broj

35
gordanac gordanac 10:13 27.08.2013

Re: Koji je to broj

alselone
koji je veci od prevelikog?


lični je - za svakoga, meni je i 1 (jedan) preveliko ako ga "izbrojim" na mestu gde bi moralo da se zna, po prirodi mesta
alselone alselone 10:33 27.08.2013

Re: Koji je to broj

na mestu gde bi moralo da se zna, po prirodi mesta


Ne - razumem. Sta bi "moralo da se zna" - "po prirodi mesta"?
gordanac gordanac 10:45 27.08.2013

Re: Koji je to broj

alselone
na mestu gde bi moralo da se zna, po prirodi mesta


Ne - razumem. Sta bi "moralo da se zna" - "po prirodi mesta"?

Pa, na primer, službenik kojem je "po prirodi mesta" da brine o primeni nekog od tvojih ljudskih prava, bilo kog.
Ili - uskraćivanje tvog ljudskog prava na (recimo) pravično suđenje ili da ne budeš u pritvoru samovoljom od strane onog kome je "po prirodi mesta" da o tvom pravu brine.
Ili - gde god te volja da je "po prirodi mesta" neko ko bi moralo da zna šta treba da radi na - tom mestu.
alselone alselone 10:55 27.08.2013

Re: Koji je to broj

Ili - uskarćivanje tvog ljudskog prava na (recimo) pravično suđenje ili da ne budeš u pritvoru samovoljom od strane onog kome je "po prirodi mesta" da o tvom pravu brine.
Ili - gde god te volja da je "po prirodi mesta" neko ko bi moralo da zna šta treba da radi na - tom mestu.


O, pa to je onda sasvim OK. Naravno da je i jedan takav previse. Naravno da je 10,000 takvih razlog da zaigra motka. Naravno da je 10,000 takvih tokom 10,000 dana razlog da vise niko od plebsa ne veruje tim ljudima na "prirodnim mestima".

Mada sam ja nekako uvek za resenje koje je ovaj covek primenio.

On ima posebno mesto u srcima svih gikova koji su poznati kao netolerantni samo prema dve stvari, lose napisanom kodu i ljudskoj gluposti.

P.S. Cini mi se da ste malo pomesali upotrebu "crtice" u recenicama.
gordanac gordanac 11:02 27.08.2013

Re: Koji je to broj

P.S. Cini mi se da ste malo pomesali upotrebu "crtice" u recenicama.

Hvala, sigurno jesam, izvinite (ima i "typo" grešaka, nije opravdanje, ali jeste objašnjenje da sam slabovida osoba s lošom navikom "neravnomerno brzih pristiju pri kucanju" )
Nekad vidim, pa ispravim, a nekada ne.
Izvinite i za ovu grešku i za svaki budući put kad grešku ne uočim na vreme.
:)
alselone alselone 11:03 27.08.2013

Re: Koji je to broj

Izvinite i za ovu grešku i za svaki budući put kad grešku ne uočim na vreme.
:)


Nista, nista, uvek ce biti neko od zaludih blogera (kao ja u ovom momentu) koji ce skrenuti paznju na pravopisne greske.
iqiqiq iqiqiq 20:27 27.08.2013

Re: Koji je to broj

Mada sam ja nekako uvek za resenje koje je ovaj covek primenio.

legendaran film, atipičan za holivudsku produkciju...
ovo je onaj službenik koji se bori za svoju heftalicu, a primao je platu i sedeo negde zaboravljen i neupotrebljen...kod nas kao da je kloniran u hiljadama primeraka državnih službenika
niccolo niccolo 09:25 27.08.2013

Mi smo ovo

2. Svako ima pravo da na ravnopravnoj osnovi stupa u javnu službu u svojoj zemlji.

baš bukvalno shvatili...
gordanac gordanac 10:14 27.08.2013

Re: Mi smo ovo

niccolo
2. Svako ima pravo da na ravnopravnoj osnovi stupa u javnu službu u svojoj zemlji.

baš bukvalno shvatili...

:)
Da li bi se to moglo (pravno) nazvati "suviše primenjeno"?
Filip Mladenović Filip Mladenović 09:34 27.08.2013

Mening, Asanž, Snouden...

Tragične sudbine Meninga, Asanža i Snoudena - tih Prometeja XXI veka, poništile su, bolje reći zgazile su sve povelje, deklaracije i akte o slobodi i vrednosti ljudske jedinke.

A sudbina Jovanke Broz od 18. jula 1980. do sada zauvek je sramom obeležila naše društvo i državu Srbiju!
alselone alselone 09:35 27.08.2013

Re: Mening, Asanž, Snouden...

blogovatelj blogovatelj 15:50 27.08.2013

Re: Mening, Asanž, Snouden...

Tragične sudbine Meninga, Asanža i Snoudena - tih Prometeja XXI veka, poništile su, bolje reći zgazile su sve povelje, deklaracije i akte o slobodi i vrednosti ljudske jedinke.

A sudbina Jovanke Broz od 18. jula 1980. do sada zauvek je sramom obeležila naše društvo i državu Srbiju!


mariopan mariopan 16:13 27.08.2013

Re: Mening, Asanž, Snouden...

Filip Mladenović
A sudbina Jovanke Broz od 18. jula 1980. do sada zauvek je sramom obeležila naše društvo i državu Srbiju!

Mislim da je ovo pravo mesto da se o sudbini Jovanke Broz progovori, jer je upravo blog o tome.

Zašto oni kojima je briga o građanima ove države dužnost, dozvoliše da jedna osoba, nekoliko decenija bude lišena svih ljudskih prava, da bude stavljena van zakona?

Da li će neko od odgovornih, imenom i prezimenom, odgovarati što nije radio svoj posao i brinuo za sprovođenje zakona koji se i na nju odnose, obzirom da je udovica predsednika države?

Izgovor da je to trebalo da radi neka prošla Vlada nikako ne pije vodu, svaka Vlada je mogla u svom mandatu to pitanje da rešava, ali nije?

Koji je izgovor za tu sramotu, koja je jednu staru ženu koštala decenije života ispod svakog civilizacijskog nivoa?
jinks jinks 09:41 27.08.2013

...

Član. 3.
Svaki suverenitet u suštini počiva na narodu. Nijedno telo, nijedan pojedinac ne mogu sprovoditi vlast koja ne potiče iz naroda.

Interesantno da li je i, ako jeste, kako ovaj član francuske deklaracije evoluirao posmatrano sa stanovišta rešenja definisanih u Univerzalnoj deklaraciji 159 godina kasnije.

Posebno uzevši u obzir mnoge anacionalne političke pokrete koji su u međuvremenu ostavili duboke tragove u istoriji sveta (jedino ako se u 3. francuskom članu pod "narodom" uopšte nije podrazumevala nacionalna odrednica, što gledajući sa ove vremenske distance ipak deluje malo verovatno).

Odnosno, da li je vreme pokazalo koliko je suverenitet koji počiva na narodu neophodan kako bi se ostvarila ljudska prava definisana u bilo kakvom obliku, pa i ovim pomenutim, s obzirom na to da su anacionalni politički pokreti neretko završavali u teškim kršenjima svih oblika ljudiskih prava (što naravno nipošto ne znači da bi to moralo obavezno da ima ikakve veze jedno s drugim).
antioksidant antioksidant 09:47 27.08.2013

Re: ...

jedino ako se u 3. francuskom članu pod "narodom" uopšte nije smatrala nacionalna odrednica, što gledajući sa ove vremenske distance ipak deluje malo verovatno

zašto deluje malo verovatno?

inače i nacionalni i anacionalni pokreti su završavali u teškom kršenju ljudskih prava
jinks jinks 09:54 27.08.2013

Re: ...

zašto deluje malo verovatno?

Zato što su sve revolucije tog vremena (francuska, američka, 1848.-aška) ipak imale duboke nacionalne odrednice.

inače i nacionalni i anacionalni pokreti su završavali u teškom kršenju ljudskih prava

Naravno, svaki rat, sukob, revolucija, politička čarka ili nametanje političke volje, podrazumeva kršenje prava.

Moje pitanje je da li su kroz istoriju anacionalni pokreti ipak malo više preterivali u kršenju prava u poređenju sa drugima (i dolazili i mnogo češće prolazili). I da li će tek u budućnosti u tome malo više preterivati.

Ili nisu.
antioksidant antioksidant 10:01 27.08.2013

Re: ...

Moje pitanje je da li su ipak, kroz istoriju anacionalni pokreti ipak malo više preterivali u kršenju prava u poređenju sa svim drugima.

pa imajući u vidu da je staljin predstavljao vođu anacionalnog pokreta, na prvi pogled bi se moglo reći da si u pravu
ali nije staljin bio zločinac zbog svoje anacionalnosti
to je irelevantno sa aspekta odrzavanja sistema na vlasti
hitler je (otprilike u isto vreme) pak bio poprilicno "nacionalan"
(na primer milosevic je ovde lutao od anacionalnog ka nacionalnom bez ikakve posebne vezanosti za bilo koje stanje osim vlasti)
ne postoji posebna pozitivna karakteristika nacionalnog uodnosu na anacionalno (niti suprotno, kad smo vec kod toga). u principu je vazno biti "tolerantan" prema oniam van grupe, kako god se grupe formirale (ili oko bilo cega se grupe formirale - religije, ideologije ili nacije)
Zato što su sve revolucije tog vremena (francuska, američka, 1848.-aška) ipak imale duboke nacionalne odrednice.

to jeste ali ovde se prvenstveno insistira na suverenitetu naroda kao nekog ko zivi na određenoj teritoriji a ne na "bozanskom" suverenitetu vladara
jinks jinks 10:08 27.08.2013

Re: ...

u principu je vazno biti "tolerantan" prema oniam van grupe, kako god se grupe formirale (ili oko bilo cega se grupe formirale - religije, ideologije ili nacije)

Možda u ovom upravo i leži odgovor na pitanje. Kada grupu fomirate na "narodu" pripadnost grupi je u startu mnogo tolerantnija u poređenju s pripadnosti koja se zasniva na, na primer, ideologiji ili nekom isključivijem kultnom obluku okupljanja.

A anacionalni oblici okupljanja ljudi gotovo da su pa uvek definisali kriterijume pripadnosti grupi koji su bili dosta isključiviji u odnosu na pojedinca, u poređenju sa rođenjem stečenim pravom pripadnosti nekom narodu, na primer.
antioksidant antioksidant 10:09 27.08.2013

Re: ...

Kada grupu fomirate na "narodu" pripadnost grupi je u startu mnogo tolerantnija u poređenju na pripadnosti koja se zasniva na ideologiji ili nekom isključivijem kultnom obluku okupljanja.

на основу чега сте ово закључили?
jinks jinks 10:15 27.08.2013

Re: ...

Na primer, niko od vas ne traži da nosite neka obeležja na čelu ili članske karte u džepu, ili da nešto mantrate vasceli život, da bi ste bili pripadnici grupe u okviru koje možete da ostvarite neka od svojih elementarnih prava.

U tom sam smislu mislio da je tolerantnija u odnosu na člana zajednice, što podrazumeva jednako i toleratnost prema pripadnicima drugih naroda.

Sad, naravno da postoje stravični primeri zločina učinjenih u ime istih takvih zajednica. Ali to nije bio deo pitanja koje sam postavio.

Na kraju krajeva, zar se i sama Jugoslavija kao vid delimično anacionalnog projekta nije završila tragičnim kršenjima osnovnih ljudskih prava.
antioksidant antioksidant 10:20 27.08.2013

Re: ...

Niko od vas ne traži da nosite neka obeležja na čelu ili članske karte u džepu da bi ste bili pripadnici grupe u okviru koje možete da ostvarite neka od svojih elementarnih prava.

па да. та веза унутар националне групе је невидљива и нераскидива

хајде овако: упознао сам довољно нетолерантних припадника разних националних заједнца да ми је веома тешко делити ваш оптимизам. да не би смо уносили превише страсти у причу, нећу износити примере одавде већ ћу ваш поглед скренути на суседе и ружу томашић на пример.
jinks jinks 10:30 27.08.2013

Re: ...

Netoleratnost je pre svega individualna osobina.

Mislim da se nismo razumeli. Ja ne propovedam nacionalizam, već kažem da deluje kao da nacionalna društva mogu prema svima (jednako pripadnicima jednih i drugih nacija) da budu mnogo tolerantnija u poređenju sa društvima koja se zasnivaju na ideologiji i kultu.

Pa i Nacsocijalizam je u određenoj meri predstavljao mešavinu nacionalnog i kultnog anacionalnog.
antioksidant antioksidant 10:34 27.08.2013

Re: ...

već kažem da tolerantna nacionalna društva mogu prema svima (jednako pripadnicima jednih i drugih nacija) da budu mnogo tolerantnija u poređenju sa društvima koja se zasnivaju na ideologiji i kultu.

толерантна национална друштва су потпуно једнако толерантна према свима као и толерантна друштва заснована на идеологији или религији (култу?)
хоћу рећи, да мени измиче та посебна толерантност националног тј нетолерантност анационалног.
али мислим да смо се разумели (бар колико је мени, који је укључен само ноћу, могуће у пола сата пре поднева).
поздрав
jinks jinks 10:37 27.08.2013

Re: ...

Poenta moje price je da mi se čini da društva zasnovana na anacionalnim ideologijama i kultovima imaju manje prostora za tolerantnost u odnosu na društva koja svoj suverentitet zasnivaju na narodu.
leeanna leeanna 09:46 27.08.2013

univerzalno pravo je prirodno pravo

Još veći broj ljudi je spreman da se ruga citiranjima odredbi iz ovih tekstova ili da spremno objašnjava da se sve te odredbe i onako - nigde ne primenjuju, da je sve to "šarena laža i zamazivanje očiju".


ili kažu da je univerzalna deklaracija akt koji je pravljen po meri "belog čoveka" (?!)

U dva kratka dokumenta koje deli 159 godina, zapisane su sve vrednosti našeg, modernog doba.


pri čemu me pitaju šta uopšte znači "moderno" ili "civilizacijsko dostignuće", odnosno referira se na subjektivnost u poimanju ovih pojmova.

Smatram štetnim apsolutno relativizirajući, postmodernistički vrednosni narativ, na kome insistiraju neki wannabe multikulturalno orijentisani, navodno, oslobođeni predrasuda, intelektualci. Ovakvim stavom, kojim se, navodno, pravi potpuni otklon od kolonijalističke filozofije evropske superiornosti, upravo se ponovo upada u zamku ponižavanja ljudi, čije "izvorne vrednosti" oni navodno brane. Univerzalna prava su prirodna prava svakog ljudskog bića na ovoj planeti. Ona priradaju svakom čoveku samim rođenjem. Filozofija prirodnog prava, kao temelj prosvetiteljske misli, nastala je pod uticajem starih civilizacija i nije eksluzivna misao zapadno-hrišćanske civilizacije.

Sujeta i frustracije nekih teoretičara da "po svaku cenu kažu nešto novo", duva vetrove u leđa pravdanju i legalizaciji ukorenjenih običaja koji su suštinski oblikovani na osnovu prava jačeg.

U sukobu sa ljudskim karakterima, u sukobu sa voljom za nekontrolisanu moć kod ljudi, u sukobu sa neutaživom voljom za "vladanjem" ljudi jednih NAD drugima, za novcem, za stvarima i raznim drugim dobrima, u sukobu sa hiljadugodišnjim "pravom jačeg", u sukobu ili naspram svih "običajnih" i raznih drugih (ne)zapisanih prava, ova dva kratka dokumenta, ma koliko krhka, neobavezujuća i "skorašnja" bila u odnosu na sve druge regulacije po kojima su se ljudi vladali - ipak oblikuju našu, modernu civlizaciju, i onaj prvi iz 1789 i ovaj drugi iz 1948.EDIT: prethodno citirani sažetak, po mom mišljenju, pokazuje suštinu potrebe razumevanja univerzalnog karaktera ljudskih prava i nužnost tumačenja odgovarajućih vrednosti u skladu sa tim.

preporuka za tekst.
gordanac gordanac 10:29 27.08.2013

Re: univerzalno pravo je prirodno pravo

ili kažu da je univerzalna deklaracija akt koji je pravljen po meri "belog čoveka" (?!)

Jer je po meri "belog čoveka" - ukidanje ropstva, pravo glasa, pravo imovine, ... i osvajanje sloboda i prava čovek i građanina? Zašto to ne bi bilo po meri - čoveka, samo?


Filozofija prirodnog prava, kao temelj prosvetiteljske misli, nastala je pod uticajem starih civilizacija i nije eksluzivna misao zapadno-hrišćanske civilizacije.


Pa ko kaže da jeste "ekskluzivna"?
Ljudski je narativ neprekidan, a ova dva dokumenta obeležavaju moderna vremena, a ako se ne voli reč "moderna" onda - savremena, ona koja traju od naših askurđela do danas. Nije to tako dug period, par vekova, tren međ' večnostima :)
leeanna leeanna 10:44 27.08.2013

Re: univerzalno pravo je prirodno pravo

saglasna sam sa vama :)

Pa ko kaže da jeste "ekskluzivna"?


pa bad guys iz mog prvog posta

freehand freehand 09:47 27.08.2013

I da li je

... Veliki Teror neophodan za ostvarivanje svakog Velikog Cilja?

No da, jedan od najvećih koraka u istoriji ljudske civilizacije, svakako.

Edit: inače, na ovu temu najtoplija preporuka za "Vek prosvećenosti" Aleha Karpentijera. O Revoluciji, o humanizmu, o ropstvu, o Giljotini, o Slobodi, Jednakosti i Bratstvu. O univerazlnom i posebnom, o uzletu i razočaranju.
sima2000 sima2000 10:06 27.08.2013

..

ova dva kratka dokumenta, ma koliko krhka, neobavezujuća i "skorašnja" bila u odnosu na sve druge regulacije po kojima su se ljudi vladali - ipak oblikuju našu, modernu civlizaciju, i onaj prvi iz 1789 i ovaj drugi iz 1948.


Ako dobar deo muslimanskih država odbija da prizna Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, nego 1990. godine usvaja kontra dokument "Cairo Declaration on Human Rights in Islam", mogu li se sve muslimanske zemlje mirne duše nazvati "necivilizovanim"?

Ja mislim da mogu.


antioksidant antioksidant 10:08 27.08.2013

Re: ..

mogu li se sve muslimanske zemlje mirne duše nazvati "necivilizovanim"?

могу се назвати различитим од онога што ти прихваташ под појмом "цивилизован" али све преко тога је већ поприлично претеривање
(овде у потпуности занемарујем крајње бесмислен појам "цивилизован" да не би дошло до превеликог ширења дискусије)
sima2000 sima2000 10:20 27.08.2013

Re: ..

могу се назвати различитим од онога што ти прихваташ под појмом "цивилизован" али све преко тога је већ поприлично претеривање


Da li ovo znači da svako ima pravo na sopstvene moralne vrednosti, pa kad sud na Maldivima osudi devojčicu od 15 godina na bičevanje (jer je očuh silovao), onda niko nema pravo moralno da osudi ovaj varvarizam? Jedino što se o tome može reći je da su njihovi sudovi različiti od naših?

Da li se onda ova logika može ekstrapolirati na mučenje ljudi u Gvantanamo zatvoru ili drakonsku kaznu za članice Pussy Riot-a? Svako je u pravu ako postupa u skladu sa sopstvenim načelima?

antioksidant antioksidant 10:26 27.08.2013

Re: ..

Svako je u pravu ako postupa u skladu sa sopstvenim načelima?

свако друштво се уређује у складу са својим моралним начелима (која су промењива наравно, али одржива само ако су "самоникла" из сосптвене традиције и нису насилно наметнута)
onda niko nema pravo moralno da osudi ovaj varvarizam?

и свако томе суди из својих моралних начела и сопствене културне традиције
да ли имаш представу колико смо ти и ја "варварски" некоме на овом "трећем камену од сунца"?
ово сад је наша данашња апсолутна истина
надам се да ти је јасно колико је то релативно, промењиво и у суштини непостојеће
sima2000 sima2000 10:31 27.08.2013

Re: ..

и свако томе суди из својих моралних начела и сопствене културне традиције да ли имаш представу колико смо ти и ја "варварски" некоме на овом "трећем камену од сунца"?


Znači kad ja kažem da su Muslimani necivilizovani, onda sam u svom vremenu i prostoru u pravu i ponašam se potpuno normalno? Zašto se ti onda ne složiš sa mnom nego izigravaš neki vanvremenski i vanprostorni entitet? :)
antioksidant antioksidant 10:35 27.08.2013

Re: ..

Znači kad ja kažem da su Muslimani necivilizovani, onda sam u svom vremenu i prostoru u pravu i ponašam se potpuno normalno?

па ниси у праву јер твоје време и простор делиш са муслиманима
nego izigravaš neki vanvremenski i vanprostorni entitet? :)

не изигравам баш превише :)
freehand freehand 14:05 27.08.2013

Re: ..

Znači kad ja kažem da su Muslimani necivilizovani, onda sam u svom vremenu i prostoru u pravu i ponašam se potpuno normalno?

Apsolutno. S tim što bi ti prostor u kome se krećeš i širiš svoju moralnu nadmoć trebalo maksimalno ograničiti a vreme koje ćeš u njemu provesti maksimalno produžiti.

gordanac gordanac 14:16 27.08.2013

Re: ..

sima2000
ova dva kratka dokumenta, ma koliko krhka, neobavezujuća i "skorašnja" bila u odnosu na sve druge regulacije po kojima su se ljudi vladali - ipak oblikuju našu, modernu civlizaciju, i onaj prvi iz 1789 i ovaj drugi iz 1948.


Ako dobar deo muslimanskih država odbija da prizna Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, nego 1990. godine usvaja kontra dokument "Cairo Declaration on Human Rights in Islam", mogu li se sve muslimanske zemlje mirne duše nazvati "necivilizovanim"?

Ja mislim da mogu.Ja mislim da se ne mogu nazvati "necivilizovanim", nikako.

blogovatelj blogovatelj 16:00 27.08.2013

Re: ..

Znači kad ja kažem da su Muslimani necivilizovani, onda sam u svom vremenu i prostoru u pravu i ponašam se potpuno normalno?


Ne. Po mom mišljenju si nenormalan, jer imaš jedinstven stav o preko milijardu ljudi koji ovom planetom hode. I generalizacije takve vrste su bile i biće osnova najvećih krvoprolića ove planete. Samo što ti svog varvarizma nisi svestan jer misliš da si civilizovan, za razliku od onih tebi inovernih.
Muslimana ima i apsolutno normalnih i totalno nenormalnih, baš kao i hrišćana.
freehand freehand 16:07 27.08.2013

Re: ..

gordanac
sima2000
ova dva kratka dokumenta, ma koliko krhka, neobavezujuća i "skorašnja" bila u odnosu na sve druge regulacije po kojima su se ljudi vladali - ipak oblikuju našu, modernu civlizaciju, i onaj prvi iz 1789 i ovaj drugi iz 1948.


Ako dobar deo muslimanskih država odbija da prizna Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, nego 1990. godine usvaja kontra dokument "Cairo Declaration on Human Rights in Islam", mogu li se sve muslimanske zemlje mirne duše nazvati "necivilizovanim"?

Ja mislim da mogu.Ja mislim da se ne mogu nazvati "necivilizovanim", nikako.


A' si mu skresala...
A on samo širi malo (ali uporno) rasne i verske mržnje, prodajući se za liberalnog humanistu-prosvetitelja.
Polupismenog doduše, taman spremnog da unesreći od nekoliko do nekoliko milijardi ljudi, u zavisnosti od toga koliko mu se dozvoli.
Sepulturero Sepulturero 10:06 27.08.2013

Лицемерје

Ових неоспорних вредности се нико не придржава а поготово не они који су најгласнији у њиховој промоцији.

"Пут до пакла поплочан је добрим намерама".
vladaxy vladaxy 10:11 27.08.2013

Ljudovanje

Jer ljudi, na sreću ili na žalost, ne umeju "spontano" da ljuduju, to je stvar koja se ili učenjem manje-više dobrovoljno prihvata ili, češće, raznim regulacijama nameće kao - obaveza. Za koju se onda odmah smišljaju razni načini kako da se takva obaveza izbegne, zanemari, zaobiđe, ne primeni, a da se na rečima ipak ostaje čvrsto privržen zapisanom u regulacijama.

Ovo mi je malo nejasno. Ispada da je bolje ljudima nametati nešto regulacijama, a onda nastavak da ljudi zaobilaze te regulacije. Slede dodatne regulacije i dodatna zaobilaženja i čuđenja kako, eto imamo zakone ali se ne primenjuju itd..

I dolazimo do Srbije (a i većine država) da imamo tonu regulacije o svemu i svačemu, svi imaju prava na sve i svašta, gomilu birokrata koji kao paze kako se regulacija sprovodi, narod koji, da bi normalno funkcionisao na sve načine izvrdava regulaciju (korupcija, utaje itd..) i naravno čuđenje zašto ništa ne funkcioniše.

Zar nije bolje pustiti ljude da dobrovoljno i spontano urede svoje odnose? Bili bi dugotrajniji.
gordanac gordanac 10:17 27.08.2013

Re: Ljudovanje

vladaxy:
Zar nije bolje pustiti ljude da dobrovoljno i spontano urede svoje odnose? Bili bi dugotrajniji.

Ne znamo.
To se NIKAAD nije desilo, osim možda u tami evolucionog vremena, a sigurno pre trenutka kad je u homo sapiensa stečena moć i dar - govora
antioksidant antioksidant 10:27 27.08.2013

Re: Ljudovanje

To se NIKAAD nije desilo

а ми сад у србији не уређујемо само своје односе?
gordanac gordanac 10:30 27.08.2013

Re: Ljudovanje

antioksidant
To se NIKAAD nije desilo

а ми сад у србији не уређујемо само своје односе?

Aaaa, nisam tako razumela, razumela sam "bez regulacija, ikakvih", TO sam razumela da znači "spontano i sami", moguće je da sam pogrešno pročitala.
antioksidant antioksidant 10:36 27.08.2013

Re: Ljudovanje

gordanac
antioksidant
To se NIKAAD nije desilo

а ми сад у србији не уређујемо само своје односе?

Aaaa, nisam tako razumela, razumela sam "bez regulacija, ikakvih", TO sam razumela da znači "spontano i sami", moguće je da sam pogrešno pročitala.

врло могуће да си у праву у свом читању јер је ипак vladaxy у питању
занемарио сам ко је говорник
sima2000 sima2000 10:41 27.08.2013

Re: Ljudovanje

Zar nije bolje pustiti ljude da dobrovoljno i spontano urede svoje odnose? Bili bi dugotrajniji.


Obe deklaracije su nastale potpuno spontano razvojem ljudske misli. Nekim ljudima padne na pamet da je loše ubiti (krasti, prevariti), a onda se drugi ljudi sa tim slože i te ideje prenesu na svoju decu. LINK

Regulacija je takođe nastala spontano zbog ljudi koji čine loše stvari uprkos tome što znaju da su loše. (ili ne znaju, ali pripadaju grupi ljudi nad kojima je regulaciju moguće izvršiti)

gordanac gordanac 10:49 27.08.2013

Re: Ljudovanje

sima2000
Zar nije bolje pustiti ljude da dobrovoljno i spontano urede svoje odnose? Bili bi dugotrajniji.


Obe deklaracije su nastale potpuno spontano razvojem ljudske misli. Nekim ljudima padne na pamet da je loše ubiti (krasti, prevariti), a onda se drugi ljudi sa tim slože i te ideje prenesu na svoju decu. LINK

Regulacija je takođe nastala spontano zbog ljudi koji čine loše stvari uprkos tome što znaju da su loše. (ili ne znaju, ali pripadaju grupi ljudi nad kojima je regulaciju moguće izvršiti)


Ma - nikako nisu nastale "potpuno spontanim razvojem ljudske misli"
Iste ili slične reči i misli ljudi "vuku" narativom - oduvek, od kad nas je, ali su ovim dokumentima vrlo voljno i uz prilično teškoća - postale regulacijama.
Nijedna regulacija nije - spontana, o svakoj i svakakvoj se ljudi dogovaraju uz mnogo teškoća, uz protivnike i saveznike predloga onoga što piše u regulacijama.
vladaxy vladaxy 11:18 27.08.2013

Re: Ljudovanje

Ne znamo.

I od političara, koji u tom slučaju ne bi imali posla, nećemo nikada ni saznati

Zar nije bolje pustiti ljude->To se NIKAAD nije desilo


1950-te: Da pošaljemo čoveka na mesec? -> To se NIKAAD nije desilo.

Da li je to za vas je nezamislivo?

gordanac gordanac 11:34 27.08.2013

Re: Ljudovanje

vladaxy
Ne znamo.

I od političara, koji u tom slučaju ne bi imali posla, nećemo nikada ni saznati

Zar nije bolje pustiti ljude->To se NIKAAD nije desilo


1950-te: Da pošaljemo čoveka na mesec? -> To se NIKAAD nije desilo.

Da li je to za vas je nezamislivo?


:))))))))))))))))
Ako je "spontano" TO da se čovek pošalje na Mesec, ondaK verovatno ja pod "spontano" ne podrazumevam isto.
Spontano je BEZ regulacija, ZATO je spontano.
To je bivalo samo u vremenima pre nego što smo dobili govor na dar, u vremenima kad se zajednice naših homo evolutivnih predaka nisu razlikovale od bilo koje zajednice koje žive u društvima kolektivno.
Sve kasnije - bilo je uz regulacije.
Neki teoretičari regulacijama zovu i orgnaizaciju života u društvima poput pčela, mrava, jata nekih riba, simbioze, ali to im se osporava glavnom razlikom između "regulacija" koje takva društva živih bića imaju i regulacija u ljudskim društvima - kod ljudi se o regulacijama prave dogovori o kojima se donose odluke.
Da je otići na Mesec spontana stvar, desila bi se i u tim drugim, pomenutim društvima. Ali - nije.
Kao što let na Mesec i spontanost nemaju nikakve veze, kad se spontano razume kako se i inače interpretira sadržaj pojma.
vladaxy vladaxy 08:47 28.08.2013

Re: Ljudovanje

Ako je "spontano" TO da se čovek pošalje na Mesec, ondaK verovatno ja pod "spontano" ne podrazumevam isto.

Mislio sam "nezamislivo"

Da li su nam potrebne tolike količine regulacije, zakona o svemu i svačemu, uredbi, pravilnika itd, koji se često kose realnim životom?

Da li je teško zamisliti državu koja je nadležna samo za vojsku, policiju i sudtstvo?

Npr. zašto birokrate moraju da određuju kako će osobe A i B da trguju? Zašto su birokrate zatvorile granice i određuju ko sme da uvozi (izvozi) a ko ne sme? Zašto birokrate kažnjavaju kupovinu jeftinijih stvari u inostranstvu i skupljaju harač na carini?

Zašto birokrate odlučuju kako će da se pružaju ugostiteljske usluge? Da li su vlasnici objekata idioti kojima nije stalo da imaju što više gostiju?

Zašto birokrate ne dozvoljavaju ljudima da raspolažu svojim novcem (zemljištem, imovinom) onako kako im je volja? Zašto se ograničava iznošenje novca iz zemlje?

Zašto ljudi pod pretnjom kazne moraju da šalju decu u državne škole? Da li je zaista neophodno zasipati ih ogromnom količinom budalaština koja im se tamo serviraju?

Da li je potreban Pravilnik za analizatore gasova koji rade na principu infracrvene spektrofotometrije? Ili Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, Pravilnik o metodama ispitivanja sorti višegodišnjih krmnih leguminoza,Pravilnik o metodama ispitivanja sorte konoplje (Cannabis sativa L.),Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mijanmarske Unije o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja, Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi.......

Doneto je regulacija za sledećih hiljadu godina, ne mogu ni da se isprate..
gordanac gordanac 09:00 28.08.2013

Re: Ljudovanje

Eh, sad :)
Tema nije KOLIKO i KAKVIH regulacija je - dobro (optimalno, uspešno, ...) tema je da NIKAD nije bilo BEZ regulacija, jer nije.
Ljudi nemaju i nikad nisu imali tu "spontanu" sposobnost, TO je bilo tema.

vladaxy vladaxy 09:44 28.08.2013

Re: Ljudovanje

Ljudi nemaju i nikad nisu imali tu "spontanu" sposobnost, TO je bilo tema.

OK, "nepisana pravila" su samo mit.
gordanac gordanac 10:44 28.08.2013

Re: Ljudovanje

vladaxy
Ljudi nemaju i nikad nisu imali tu "spontanu" sposobnost, TO je bilo tema.

OK, "nepisana pravila" su samo mit.

:)))))
"Nepisana pravila" takođe ne dolaze "spontano", ona su (najčešće) deo kulturološkog narativa kojeg NEMA BEZ dogovora i odluka o tome u zajednici.
vladaxy vladaxy 11:14 28.08.2013

Re: Ljudovanje

Ništa onda. Ovim putem se zahvaljujem dragom bogu (valjda čita blog) što nam je poslao na zemlju mudre vladare i političare da, nas marvu, civilizuje i uvede nam zakone i pravila, jer bez njih bi nastao haos na planeti.

Mali off: Konačno prevedeno na sprpski
vishnja92 vishnja92 11:38 28.08.2013

Re: Ljudovanje

Mali off:


off na off: Ubiti Robina Huda <--link

E sada zašto je Rend zaslužila da ja ovoliko trunjim o njoj?
Pa otprilike iz istog razloga zbog kojeg volim da „trunjim" i o fašizmu.
U stvari „volim" je pogrešna riječ .., za mene, ali u pravom smislu te sintagme, to je jednostavno moralni imperativ - posao koji mora biti obavljen.

Istina, kada je Rend u pitanju, ja uvijek imam osjećaj da elaboriram o nečemu očiglednom, jer ja evo i sada stvarno ne mogu da shvatim da je moguće da bilo ko odrastao i bilo ko iole obrazovan i na principima Zapadne kulture formiran, može ozbiljno da prihvati Ejn Rend.
Za mene je to apsurd iste veličine, kao i kada te neko gleda u lice i tvrdi da je i poslije Čilea teza o supstancijalnoj povezanosti kapitalizma i demokratije i dalje nesporna.

Pol Krugman, poznati ekonomist i nobelovac, je tu moju nevjericu u vezi Rendove po meni fantastično izrazio kada je rekao:
„Postoje dva djela koja mogu izmjeniti život četrnaestogodišnjeg ljubitelja knjiga. To su Gospodar prstenova i Atlas sliježe ramenima.
Jedna od tih knjiga je neozbiljna fantastika, koja često porađa doživotnu opsjednutost svojim nevjerovatnim junacima i koja rezultira emocionalno praznim životom i socijalno ubogom zrelošću, kao i nesposobnošću suočiti se sa realnošću.
A ona druga knjiga - ona se naravno bavi orcima."
(naravno, ovaj blog preporucujem za citanje svima kojima je promakao. a Apostati dizem kapu i za doticni tekst, a i inace)
vladaxy vladaxy 11:52 28.08.2013

Re: Ljudovanje

Pol Krugman, poznati ekonomist i nobelovac

Jel to onaj što predlaže rat ili napad vanzemaljaca kao lek za oporavak privrede
vishnja92 vishnja92 12:01 28.08.2013

Re: Ljudovanje

vladaxy, pun argumenata kao i uvek...


nego, aj cik sta je ovo:?
vladaxy vladaxy 13:55 28.08.2013

Re: Ljudovanje

nego, aj cik sta je ovo:

Krugmanovo pismo vanzemaljcima u kome traži ograničen napad na planetu radi oporavka svetske privrede , ne znam stvarno.

vishnja92 vishnja92 14:09 28.08.2013

Re: Ljudovanje

prva recenica Prvog clana Deklaracije o pravima coveka, jezik srpski, pismo tengwar (Tolkien, pismo visokorodnih vilovnjaka):

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva.


e sad, sta god pricao, mene zivo zanima cime ti osporavas ovo (a osporavas stalno)?
(osim ako su svi tvoji komentari cista provokacija, nastala iz dokolice)
vladaxy vladaxy 15:00 28.08.2013

Re: Ljudovanje

e sad, sta god pricao, mene zivo zanima cime ti osporavas ovo (a osporavas stalno)? (osim ako su svi tvoji komentari cista provokacija, nastala iz dokolice)


Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva.


Po meni, pojedinci bi trebali biti slobodni da čine što god žele sa sobom i svojom imovinom sve dok ne ugrožavaju ovu istu slobodu ostalih. Kako da postupam prema nekome "u duhu bratstva"? Zašto ne i jedinstva? I šta znači rađaju se slobodna? Da li rođenjem upadaju u ropstvo političara. Treba da piše rađaju se i žive slobodno

Druga stvar, kao što sam već gore napisao, političari olako daju "pravo" na ovo ili ono i onda ljudi vremenom to prihvate zdravo za gotovo. Npr. lečenje. Svi imaju "pravo" na "besplatno" lečenje (dok ih ne dočekaju u ordinaciji). U stvarnosti, lečenje košta i plaćamo ga kroz poreze, tj. ni ne vidimo taj novac, političari ga presretnu. Imam veliko i negativno iskustvo sa srpskim zdravstvom u zadnjih par godina i muka mi je.

U superhumanom društvu lečenje bi možda bilo besplatno. Lekari bi radili besplatno, lekovi bi se proizvodili besplatno, fabrike lekova bi dobijale materijal i struju besplatno, radnici u fabrikama koji proizvode medicinske aparate bi radili besplatno da bi ti aparati bili besplatni za pacijente itd....

U stvarnosti davanjem nekome prava, nekom drugom namećete obavezu. I to je suština države, svi gledaju da se nakače svima na grbaču. Neko je uspešniji a neko ne.

Ide se do toga da se i internet proglašava za ljudsko pravo?!?! Hajde onda da proširimo spisak tih prava u skladu sa vremenom. I prevoz avionom može da bude ljudsko pravo, pravo na letovanje i zimovanje, pravo na LCD od 55", pravo na laptop, redovan seks, na stambene jedinice od minimum 200kvm, na dva automobila itd. Nebo je granica.
zilikaka zilikaka 16:47 28.08.2013

Re: Ljudovanje

Da li je potreban Pravilnik za analizatore gasova koji rade na principu infracrvene spektrofotometrije? Ili Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, Pravilnik o metodama ispitivanja sorti višegodišnjih krmnih leguminoza,Pravilnik o metodama ispitivanja sorte konoplje (Cannabis sativa L.),Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mijanmarske Unije o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja, Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi.......

Doneto je regulacija za sledećih hiljadu godina, ne mogu ni da se isprate


Da, većina je potrebna, a još da ti kažem da je još vise onih koji su neophodni, ali ne postoje.

Uređen sistem ima jasna pisana pravila za gotovo sve.

Ako upadneš u zonu koja nije pokrivena pisanim pravilima, znači da je sistem napravio propust da taj deo uredi.

Onaj kome to ne odgovara može si slobodno kupiti plac na kraju sveta, sazidati kućicu, i ceo dan sedeti klateći nogama sa ivice, i pljuckati u ništa.leeanna leeanna 17:06 28.08.2013

Re: Ljudovanje

U stvarnosti davanjem nekome prava, nekom drugom namećete obavezu.


ne, prava i obaveze su u korelaciji. da li će i u kom obimu nekome biti neophodno da iskoristi to svoje pravo, zavisi od sticaja (ne)srećnih okolnosti na čije postojanje pojedinac često ne može svojom voljom da utiče.

ps. ovo se, naravno, odnosi na prava i obaveze koja proističu iz koncepta društvene solidarnosti.

zloupotreba u raspolaganju ovim sredstvima se rešava odgovarajućim konkretnim mehanizmima, a ne negiranjem potrebe opstajanja principa solidarnosti kao takvog.
vishnja92 vishnja92 20:12 28.08.2013

Re: Ljudovanje

U stvarnosti davanjem nekome prava, nekom drugom namećete obavezu. I to je suština države, svi gledaju da se nakače svima na grbaču. Neko je uspešniji a neko ne.


pa nije "nekome", lepo kaze
Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.


upravo zato sam i pitala - zaista pokusavam da shvatim (vec duze vreme) tvoj ugao gledanja, ali mi ocito neka karika u tvom procesu razmisljanja izmice, ne mogu da shvatim koja.

ljudska zajednica po svojoj prirodi neminovno proizvodi privilegije i diskriminaciju, istovremeno za razlicite grupe ljudi i/ili za njihova razlicita svojstva.
da bi opstala, ta ista zajednica (srecom) ima sisteme samoregulacije, a neki od njih su (jos vecom srecom) upravo solidarnost i empatija o kojima govori leeanna.
prosto je i ocigledno da ociglednije ne moze biti: ako ti vec amigdala stuca (i bilo kakvo saosecanje sa daljima i bliznjima), trebalo bi da ti bar sopstveni interes nalaze saradnju i medjusobno (bar malo malecko) udruzivanje sa drugima.

neko je na nekom od prethodnih blogova pokusao da ti problem predstavi na najbanalniji nacin, pitanjem kako planiras da oduzis sve te puteve kojima se vozis, vodovodne i elektroinstalacije koje koristis, kompletnu drustvenu infrastrukturu, tvoje LICNO besplatno skolovanje itd, sve to cega se ti odrices kao svoje licne obaveze bez da trepnes.
koliko se secam, nisi odgovorio (ako jesi, izvinjavam se)

?

dakle, pitanje NIJE da li je nas zdravstveni sistem dobar i da li od njega dobijamo novce koje smo ulozili, jer je to vec opste i potpuno beskorisno mesto u raspravi. funkcionisanje tog sistema ne bi smelo da podrije princip drustvene solidarnosti.

tako da, ukratko, smatram da mi nisi odgovorio na pitanje :)
(a zaista me zanima, samo sto ti ne CITAS pitanje nego smisljas odgovor)

Onaj kome to ne odgovara može si slobodno kupiti plac na kraju sveta, sazidati kućicu, i ceo dan sedeti klateći nogama sa ivice, i pljuckati u ništa.


moj omiljeni masinac
masinci su mnogo kabasti i cesto nezgodni, ali su suvog zlata vredni :)
vladaxy vladaxy 08:06 29.08.2013

Re: Ljudovanje

Mala ispravka:

političari po svojoj prirodi neminovno proizvode privilegije i diskriminaciju
da bi opstali, ti isti političari (srecom) imaju sisteme regulacije

pitanjem kako planiras da oduzis sve te puteve kojima se vozis, vodovodne i elektroinstalacije koje koristis, kompletnu drustvenu infrastrukturu, tvoje LICNO besplatno skolovanje itd, sve to cega se ti odrices kao svoje licne obaveze bez da trepnes

Ne znam onda šta su moji roditelji plaćali i da li ih je iko išta pitao. A to o čemu pričaš je "prodavanje cigle". Niko te ne pita da li hoćeš ali moraš da platiš.

Puteve su trebali da prave privatni konzorcijumi i da ih isplaćuju od putarina. Za ove sadašnje, plaćam putarine, poreze pri registraciji, kroz akcize za gorivo itd.. Raspitaj se malo koliko je koštalo uvođenje struje, vode, telefona koje su ljudi plaćali iz svog džepa. Moje LIČNO školovanje su platili moji roditelji kroz poreze (ono državno) a sve posle toga sam PLAĆAO iz svog džepa.

Rezultat vašeg humanizma, solidarnosti, regulacije i socijalizma je da manje od milion ljudi (svaki dan sve manje) u privatnom sektoru izdržava oko 455.000 zaposlenih u javnom sektoru i još oko 150.000 onih koji rade u javnim preduzećima, zatim oko 1.600.000 penzionera, 755.000 nezaposlenih i još 700.000 siromašnih građana Srbije. Pad nataliteta, odlazak u inostranstvo da i ne pominjem.

Ali idemo do kraja. Socijalizam rules!
mariopan mariopan 08:14 29.08.2013

Re: Ljudovanje

vishnja92
moj omiljeni masinac
masinci su mnogo kabasti i cesto nezgodni, ali su suvog zlata vredni :)

Jok, nije kabasta, sasvim lepo upakovana i zlata vredna
vishnja92 vishnja92 09:05 29.08.2013

Re: Ljudovanje

Jok, nije kabasta, sasvim lepo upakovana i zlata vredna

ne sumnjam, nisam ni mislila na njene licne gabarite nego na masinske instalacije :)
ko je radio u projektovanju, taj zna da gde masinac prodje sa svojim razvodom, tu trava... tu, ovaj, hm, hocu da kazem - jedan masinac vredi koliko pet drugih instalatera, i preko toga O.o
zato je dobar masinac kljucni covek.
vishnja92 vishnja92 09:12 29.08.2013

Re: Ljudovanje


političari po svojoj prirodi neminovno proizvode privilegije i diskriminaciju
da bi opstali, ti isti političari (srecom) imaju sisteme regulacije


e pa nece biti :)

privilegije i diskriminacija postoje milenijumima duze nego politicari, tacnije, postoje od prvobitnih ljudskih zajednica. u medjuvremenu se menjala priroda privilegija i objekti diskriminacije, ali nikada nisu nestajali u potpunosti. drustvena solidarnost takodje, srecom, postoji mnogo duze od pojave prvih politicara.

(ako se ne slazes, volela bih da mi tacno objasnis sta je po tebi "politicar", da se ne bismo gadjali terminima)

uzgred, ovde nije rec o pravima gradjana Srbije nego o ljudskim pravima.
leeanna leeanna 10:02 29.08.2013

Re: Ljudovanje

Rezultat vašeg humanizma, solidarnosti, regulacije i socijalizma je da manje od milion ljudi (svaki dan sve manje) u privatnom sektoru izdržava oko 455.000 zaposlenih u javnom sektoru i još oko 150.000 onih koji rade u javnim preduzećima, zatim oko 1.600.000 penzionera, 755.000 nezaposlenih i još 700.000 siromašnih građana Srbije. Pad nataliteta, odlazak u inostranstvo da i ne pominjem.


ne, ovo što nabrajate su posledice nefunkcionalnog društva, u smislu zajednice organizovane na vladavini prava, tako da su posledice takve kakve jesu.

humanizam i lična solidarnost, koje sarkastično pominjete, su individualne osobine, koje pojedinac može, ali i ne mora da ima. međutim, funkcionisanje društva na osnovu principa elementarne, bazične društvene solidarnosti, pokazuje civilizacijski stepen na kome dato društvo zaista funkcioniše. s tim što uslov bez koga se ne može jeste delovanje jasnih i preciznih mehanizama kojima se sprečava zloupotreba "zajedničkih" sredstava, a da bi postojala realna održivost ovoga o čemu pišem.

vaši primeri su istinita slika i jesu pokazatelj anomalije, ali se to ne rešava povratkom u džunglu, paničnim grljenjem svoga ćupa zlata i gledanjem u nebo sa molbom da se ne razbolite više nego što vaši zlatnici u ćupu mogu da pokriju. valjda percepcija i društvena svest o tome šta se podrazumeva kao osnovni standard čoveka u civilizovanom društvu može da se svede na dogovor da
svako ima pravo na održiv život uz minimum ljudskog dostojanstva.

ne govorim o onome što ironično prizivate kao socijalizam, u smislu autoritarnog društva i potpune državne kontrole, već o demokratskom društvu koje je postiglo dogovor da će jedna od njegovih vrednosti biti i socijalna komponenta, kojom se štiti pravo na elementarno očuvanje života pojedinca.

pri tom, ovo nije utopija, jer evropske države zasnovane na pricipima slobodnog tržišta i vladavine prava imaju i socijalnu komponentu kao pokazatelj civilizacijskog stepena na kome danas funkcionišu.
mariopan mariopan 12:02 29.08.2013

Re: Ljudovanje

vishnja92
Jok, nije kabasta, sasvim lepo upakovana i zlata vredna

ne sumnjam, nisam ni mislila na njene licne gabarite nego na masinske instalacije :)
ko je radio u projektovanju, taj zna da gde masinac prodje sa svojim razvodom, tu trava... tu, ovaj, hm, hocu da kazem - jedan masinac vredi koliko pet drugih instalatera, i preko toga O.o
zato je dobar masinac kljucni covek.

Ovo je dobra mašinka, slažem se.
(hahaha) kapiram te, samo se zezam.
zilikaka zilikaka 20:52 29.08.2013

Re: Ljudovanje

Jok, nije kabasta, sasvim lepo upakovana i zlata vredna


mariopan mariopan 10:48 27.08.2013

...

Lepo je sve to, na papiru.

U životu je malo drugačije.

Prava se mogu kupiti novcem.
U životu, neki imaju prava neki ih nemamo.
Koliko para toliko prava.

Počevši od pojedinaca čije je pravo veće ukoliko imaju više novca, pa do država koje koriste svoju ekonomsku moć da krše prava celih naroda, da čine i zločine, i da im se za to ne sudi.

Znači, čovečanstvo je nešto dobro napisalo na papiru a onda je to bacilo na reciklažu, pa kako kome treba od tih prava na papiru - pravi salatu.
gordanac gordanac 10:51 27.08.2013

Re: ...

mariopan
Lepo je sve to, na papiru.

U životu je malo drugačije.

Prava se mogu kupiti novcem.
U životu, neki imaju prava neki ih nemamo.
Koliko para toliko prava.

Počevši od pojedinaca čije je pravo veće ukoliko imaju više novca, pa do država koje koriste svoju ekonomsku moć da krše prava celih naroda, da čine i zločine, i da im se za to ne sudi.

Znači, čovečanstvo je nešto dobro napisalo na papiru a onda je to bacilo na reciklažu, pa kako kome treba od tih prava na papiru - pravi salatu.

Pa to ponekad i pitam:
Pa da ih onda - ukinemo, ha? Sve to "na papiru"? Imamo gde, procedure za to postoje, da ih "poništimo", zauvek?
mariopan mariopan 10:55 27.08.2013

Re: ...

gordanac
Pa to ponekad i pitam:
Pa da ih onda - ukinemo, ha? Sve to "na papiru"? Imamo gde, procedure za to postoje, da ih "poništimo", zauvek?

Praktično ih jesmo ukinuli, ali ja ne bih zvanično, neka stoje kao podsetnik da su neki ljudi, koroz istoriju, imali ideje o dobrom za celo čovečanstvo?

Kakva je funkcija nečega što je samo zamisao na papiru a ne poštuje se, ne sprovodi u životu? Može biti samo istorijska?
gordanac gordanac 11:05 27.08.2013

Re: ...

mariopan
gordanac
Pa to ponekad i pitam:
Pa da ih onda - ukinemo, ha? Sve to "na papiru"? Imamo gde, procedure za to postoje, da ih "poništimo", zauvek?

Praktično ih jesmo ukinuli, ali ja ne bih zvanično, neka stoje kao podsetnik da su neki ljudi, koroz istoriju, imali ideje o dobrom za celo čovečanstvo?

Kakva je funkcija nečega što je samo zamisao na papiru a ne poštuje se, ne sprovodi u životu? Može biti samo istorijska?

:))))
Kažem ja - ne bi niko da ih "ukida"
Jer nije svejedno da li su "praktično" ukinute (odnosno primenjuju se s nemarom) ili 'nako odisitnski.
Hvala ti na odgovoru, razumele smo se.
vladaxy vladaxy 11:21 27.08.2013

Re: ...

U životu je malo drugačije.
Prava se mogu kupiti novcem.

Prava koštaju ali obećanja su besplatna i pomažu dolasku na vlast.
mariopan mariopan 11:36 27.08.2013

Re: ...

Hvala ti na odgovoru, razumele smo se.

Naravno da se razumemo
gordanac gordanac 11:38 27.08.2013

Re: ...

vladaxy
U životu je malo drugačije.
Prava se mogu kupiti novcem.

Prava koštaju ali obećanja su besplatna i pomažu dolasku na vlast.

Eh, to je lako rešiti - ne glasaš ni za koga ko ti obećava bilo kakva prava, pa nema šta da te košta.
Glasaš lepo za one koji ništa od bilo kakvih prava - ne obećavaju.
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:41 27.08.2013

Re: ...

Pa to ponekad i pitam:
Pa da ih onda - ukinemo, ha? Sve to "na papiru"? Imamo gde, procedure za to postoje, da ih "poništimo", zauvek?

Ne, nego samo probajte da analizirate koliko proklamovanih odredbi se ne primenjuje i svesno krši od strane državnih organa, koliko se političke stranke drže proklamovanog , a sve se kunu da su svete.Zapitajte se u parlamentu kako to da se ne reaguje na ono što svaki građanin iz aviona vidi. Kako npr. da se nekome iz državne kase isplati toliki novac i državni organi mu obezbede lažne putne isprave, a ispadne kriv samo Pera pisar.Pa da li se neko zapitao jesu li vraćene te pare državi i koja je krivica onoga što je naredio da mu se da.S druge strane, sudovima se naloži da stopiraju postupanje po tužbama građana kojima su zakinute penzije.Hoću da kažem da univerzalno može da postoji realno samo ako se konkretno primenjuje , inače je fikcija.
Dakle, ne treba ukidati već sesti pa analizirati po svakoj tački šta je to što u stvarnosti drastično odstupa.
arianna arianna 13:05 27.08.2013

Re: ...
Član 25.
1. Svako ima pravo na standard života koji obezbeđuje zdravlje i blagostanje, njegovo i njegove porodice, uključujući hranu, odeću, stan i lekarsku negu i potrebne socijalne službe, kao i pravo na osiguranje u slučaju nezaposlenosti, bolesti, onesposobljenja,

moguće je da treba redefinisati pojam "Svako" <<<<<
mariopan mariopan 13:08 27.08.2013

Re: ...

Milan Karagaća
Pa to ponekad i pitam:
Pa da ih onda - ukinemo, ha? Sve to "na papiru"? Imamo gde, procedure za to postoje, da ih "poništimo", zauvek?

Ne, nego samo probajte da analizirate koliko proklamovanih odredbi se ne primenjuje i svesno krši od strane državnih organa, koliko se političke stranke drže proklamovanog , a sve se kunu da su svete.Zapitajte se u parlamentu kako to da se ne reaguje na ono što svaki građanin iz aviona vidi. Kako npr. da se nekome iz državne kase isplati toliki novac i državni organi mu obezbede lažne putne isprave, a ispadne kriv samo Pera pisar.Pa da li se neko zapitao jesu li vraćene te pare državi i koja je krivica onoga što je naredio da mu se da.S druge strane, sudovima se naloži da stopiraju postupanje po tužbama građana kojima su zakinute penzije.Hoću da kažem da univerzalno može da postoji realno samo ako se konkretno primenjuje , inače je fikcija.
Dakle, ne treba ukidati već sesti pa analizirati po svakoj tački šta je to što u stvarnosti drastično odstupa.Naravno, to je pravi način.
Ništa drugo nije prepreka sprovođenju tih prava osim samih ljudi, onih na položaju sa koga mogu da utiču na sprovođenje u praksi.
Problem je što su univerzalna prava pretvorena u dobro kojim se trguje. Onaj u čijim rukama se nalazi vlast ima obavezu da to sprovede u praksi, ali se najčešće događa da se vlast zloupotrebi da bi se nečija prava umanjila ili okrnjila ( ili potpuno ukinula) zarad (materijalne) dobiti malog broja ljudi.

Zato je i njihova odgovornost najveća.
gordanac gordanac 13:11 27.08.2013

Re: ...

ariannaČlan 25.
1. Svako ima pravo na standard života koji obezbeđuje zdravlje i blagostanje, njegovo i njegove porodice, uključujući hranu, odeću, stan i lekarsku negu i potrebne socijalne službe, kao i pravo na osiguranje u slučaju nezaposlenosti, bolesti, onesposobljenja,

moguće je da treba redefinisati pojam "Svako"


Ne, ne treba redefinisati pojam "svako".
Pre tog i takvog definisanja za "svako", slabo gde je uopšte postojala opšta zdravstvena zaštita.
Ne treba redefinisati pojam da bi se imala strategija za primenu pojma, treba redefinisati strategije primene, a to je sasvim druga stvar.

To bi bilo kao da tražiš da se "redefiniše" pojam prava glasa za žene zato što ga je 1950 (na primer) bilo u malom broju država. Menjaš strategije kojim se do primene prava dolazi, ne pojam.
arianna arianna 13:19 27.08.2013

Re: ...

Menjaš strategije kojim se do primene prava dolazi, ne pojam.


OK
ajmo onda da menjamo strategiju da ljudi i deca iz unutrašnjosti Srbije, imaju ista prava i dostupnost zdravstvenim ustanovama i Institutima, kao i stanovnici Beograda.


koja je procedura? put?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana