Društvo| Gradjanske inicijative| Hobi| Politika

Denuncijacija po građanskoj dužnosti

freehand RSS / 01.06.2014. u 15:54

 

Ministru unutrašnjih dela, gospodinu Dr Nebojši Stefanoviću:

Gospodine ministre (poštovani i uvaženi sam do prijema odgovora ili adekvatne reakcije, iz razumljivih razloga, u nemogunosti da dodam); na sajtu "Peščanika" i društvenim mrežama u Srbiji pojavila se, verujem, gadna I opaka  laž i pokušaj  opasne ujdurme kojoj je cilj Vaša stigmatizacija i poniženje. Opet, razumem da bi čovek poput Vas, naviknut na slične atake i stalnu difamaciju - dostojanstveno prešao protiv takvih napada svestan sopstvene nevinosti i bivanja iznad svih niskih pobuda koje stoje iza bezočnog komplota.

No, gospodine ministre: problem je što ovo niti je prvi put da se tako nešto dešava, niti ste samo Vi cilj i žrtva napada. Naime, slične su se spletke I intrigue plele I oko samog Predsednika Nikolića, pa I oko guvernerke Tabaković. Ali, napadajući Vas na ovaj način neprijatelj targetira čitavu Vladu, državu Srbiju pa i samog gospodina Aleksandra Vučića!

Nebojsa-Stefanovic.jpg

Zato, gospodine ministre, od Vas očekujem da u najkraćem roku na adekvatan način reagujete i brzom akcijom sperete ljagu sa građanina Stefanovića, Vlade čiji ste ministar, Republike Srbije a time i sa samog Aleksandra Vučića.

A da bi se sve neverne Tome uverile dokle su neprijatelji spremni da idu, a ne da bih na bilo koji način širio ili propagirao takve nečasne rabote  - evo kompletnog teksta sa sajta "Peščanika" u kome se izdajnici I neprijatelji nisu stideli da se potpišu punim imenom I prezimenom pa čak I akademskim zvanjima (sigurans sam – lažnim!):

Kako do doktorata? Lako! Slučaj ministra Stefanovića:

Autori: dr Uglješa Grušić (docent / lecturer, Univerzitet u Notingemu), dr Branislav Radeljić (vanredni profesor / senior lecturer, Univerzitet Istočni London) i Slobodan Tomić (doktorant, Londonska škola ekonomije i političkih nauka)

 

NAPOMENA: Sumnjive diplome, prvenstveno one stečene kao plod nepotizma ili korupcije, su među gorućim problemima visokog obrazovanja u Srbiji. Ovaj problem doprinosi teškoćama u kojima se naša zemlja nalazi – negativna selekcija, odliv mozgova, urušavanje sistema vrednosti, neinventivna i nekompetitivna ekonomija itd. Država i društvo moraju njime ozbiljno da se pozabave. Za početak, oni koji krše akademske i pravne norme moraju da odgovaraju. Međutim, nadležne institucije godinama ćute, pa preostaje da se mi kao građani pozabavimo ovim problemom.

 Cilj ovog teksta je poziv na odgovornost, a ne lična diskvalifikacija ili nanošenje političke štete. Tokom pisanja teksta konsultovali smo više stručnjaka iz akademskog sveta kako bismo svoje tvrdnje višestruko verifikovali. Tekst se ne bavi političkim kontekstom. Planiramo da u budućnosti nastavimo analizu sumnjivih doktorskih disertacija i master radova javnih ličnosti, iz svih partija. 

Srbija je preplavljena sumnjivim diplomama, kojima se ponose razni političari i partijski funkcioneri. Najpre kao građani, a potom i kao naučnici i prosvetni radnici koji imaju iskustvo u pisanju i mentorisanju doktorskih disertacija, odlučili smo da podvrgnemo stručnoj analizi sumnjive diplome javnih ličnosti. Krećemo od najupadljivijeg i najsvežijeg slučaja – bivšeg predsednika Narodne skupštine Srbije, a sada ministra unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije, Nebojše Stefanovića. Prema zvaničnoj biografiji, ministar Stefanović je 2011. godine stekao zvanje magistra ekonomskih nauka na Megatrend univerzitetu, da bi juna 2013. godine, na istom univerzitetu odbranio doktorat. Tema doktorske disertacije je “Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom (primer grada Beograda)”. 

Doktorske studije sa izradom disertacije obično traju od tri do pet godina i odlikuje ih mukotrpni rad i velika posvećenost. Doktorant mora da iščita na stotine naučnih članaka i knjiga, da se detaljno upozna sa stanjem oblasti koju istražuje, da savlada metode naučnog istraživanja i pronađe adekvatan metodološki pristup kako bi realizovao svoj naučni doprinos. Uz sve ovo, od doktoranta se očekuje da daje delove nacrta svoje disertacije mentoru na čitanje i komentarisanje, da posećuje naučne konferencije na kojima izlaže svoj rad i ideje, da taj rad i ideje objavi, da učestvuje u životu naučne zajednice kroz analizu radova drugih doktoranata. Kako je onda ministar Stefanović uspeo da u tako kratkom periodu doktorira, kada smo svakodnevno imali prilike da ga gledamo na televiziji kako rukovodi radom Narodne skupštine? 

Na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, Megatrend univerzitet je Anđeli Milivojević, novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, omogućio uvid u doktorski rad Nebojše Stefanovića, nakon čega je i nama dostavljena kopija. Detaljna analiza pokazuje da rad obiluje plagijatima, što je težak akademski prekršaj, a uz to još ne ispunjava ni uslove za uspešnu doktorsku disertaciju. 

Plagijat je čin preuzimanja nečijeg pisanog rada ili ideje bez navođenja izvora, tj. priznavanja tuđeg autorstva. Drugim rečima, plagijat je akademska krađa. Pravila o akademskim prekršajima Londonske škole ekonomije i političkih nauka, na primer, propisuju da svaki pisani rad mora biti delo samog studenta. “Citati se moraju staviti između navodnika ili u poseban paragraf i njihov izvor se mora navesti. Parafrazirani materijal se mora označiti. Povreda ovog zahteva, namerno ili slučajno, ili predstavljanje rada drugih kao svog, je plagijat.” Sankcija za plagijat u doktorskim disertacijama je najstroža od svih akademskih sankcija i podrazumeva nedodeljivanje ili oduzimanje zvanja doktora nauka, uz mogućnost oduzimanja prava na žalbu višem univerzitetskom telu i izbacivanje sa univerziteta.

 Univerzitet Harvard pojašnjava, u svom uputstvu o citiranju, da postoje dve vrste plagijata – doslovni i mozaički. Doslovni plagijat je kopiranje tuđih rečenica, a mozaički je preuzimanje delova tuđeg rada uz prepravke kako plagijat ne bi bio identičan originalu. Obe vrste plagijata su strogo kažnjive. Profesor Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i bivši predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu, takođe navodi dve vrste plagijata (15. januar 2012, Novosti). Prvi je uzimanje tuđih ideja, a drugi uzimanje delova iz različitih tekstova, bez navođenja autora. Obe vrste plagijata su neprihvatljive i kažnjive, dodao je profesor Avramović, ističući da su društveno-humanističke nauke naročito podložne plagijatima. 

Doktorat ministra Stefanovića obiluje plagijatima. Dok su pojedini delovi njegove disertacije doslovno kopirani iz tuđih radova, bez odgovarajućeg navođenja, drugi su “mozaičkog” tipa. Navodimo samo nekoliko iz mnoštva primera:

 – na strani 14 ministar Stefanović piše o samoupravi u Italiji i, između ostalog, kaže: “Nadzor nad radom lokalne samouprave, osnosno aktima opština i provincija, vrši nadzorni odbor regije, koji može imati svoje pododbore za određena upravna područja. Odbore čine eksperti…” – preuzeto bez navođenja iz knjige Decentralizacija kao polazište daljeg razvoja Srbije – priručnik, koju su Dejan Vučetić i Dejan Janićijević objavili 2006. godine, koji na strani 94 pišu: “Nadzor nad aktima provincije i opštine sprovodi nadzorni odbor regiona, koji može imati pododbore za različite upravne oblasti. Jedan takav odbor najčešće je sastavljen od eksperata…“;

 – na strani 35 ministar Stefanović piše o Moldaviji – preuzeto sa strana 279 i 280 iz zbornika Jačanje lokalne vlasti, koji je uredila Emilia Kandeva 2002. godine, a koji se ovde ne navodi;

 – na strani 48 ministar Stefanović piše o Austriji – parafrazirane strane 15 i 16 iz publikacije “Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja” autorke Snežane Đorđević iz 2011. godine, koja se ne spominje;

 – na strani 57 ministar Stefanović je plagirao deo 16. strane publikacije Lokalna agenda 21: uvod u planiranje održivog razvoja, koju je Slobodan Milutinović objavio 2004. godine;

 – na strani 59 ministar Stefanović piše sledeće: “Nerazvijene zemlje su osetljive na ograničenja u privrednom razvoju, jer su suočene sa nedostatkom potrebnih resursa, posebno kapitala i novih tehnologija”. Ovo je kopirano iz teksta Milane Mrkalj “Menadžment u funkciji održivog razvoja” iz 2012. godine, gde na strani 468 piše: “Nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju su posebno osetljive na ograničenja koja njihovom privrednom razvoju postavlja ubrzani rast populacije i nedostatak potrebnih resursa, najčešće tehnologije i kapitala“;

 – na strani 61 ministar Stefanović započinje novo poglavlje tako što kaže: “Osnovni uslov za efikasan menadžmenta (sic!) je demokratizacija upravljanja i angažovanje sposobnih kadrova za izvršavanje kompleksnih poslova i zadataka u lokalnim samoupravama”. Ovo je prepisano iz rezimea teksta Mehmeda Avdagića, Maje Radić i Dževade Avdagić “Demokratizacija menadžmenta u procesima promjena” iz 2012. godine u kojem stoji: “Jedan od osnovnih uslova za djelovanje menadžmenta promjena je demokratizacija upravljanja i okupljanje najsposobnijih kadrova za izvršavanje delegiranih poslova i zadataka“;

 – na strani 77 rad ministra Stefanovića sadrži plagirane delove iz knjige Modeli lokalne organizacije lokalne samouprave: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija, koju su uredili Zdravka Zlokapa i Dušan Damjanović 2008. godine;

 – na strani 120 ministar Stefanović piše: “Najveće učešće javnih prihoda imaju Švedska (60%), Francuska (54%), i Danska (49%), dok najniže (ispod 20%) imaju Nemačka, Italija, Irska…” – svi ovi podaci su prepisani sa strane 27 iz zbornika Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave, koji su uredili Antony Levitas i Gábor Péteri, a objavljen je 2004. godine, i ovde se ne navodi; takođe, ministar Stefanović na istoj strani dodaje “Učešće sopstvenih javnih prihoda u ukupnim lokalnim prihodima je ispod 25% u većini savremenih država (Mađarskoj – 32%, Poljska – 33%, Slovenija – 34%…” – svi ovi podaci su opet plagirani sa strane 28 iz gore navedenog zbornika;

 – na strani 146 ministar Stefanović je plagirao uvodne delove sa strane 257 članka “Organizacione mogućnosti za poboljšanje procesa upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi” Srđana Isakovića i Lidije Marković iz 2012. godine; njegova čitava dalja diskusija o pobrojanim instrumentima je preuzeta iz ove publikacije;

 – na strani 149 ministar Stefanović je preuzeo deo prvog pasusa sa strane 10 iz knjige Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj lokalnoj samoupravi, koju su Vanesa Belkić i Milica Hrnjez objavile 2010. godine, a ovde se ne spominje;

 – na strani 170 ministar Stefanović je plagirao tekst sa 74. strane knjige Efikasan opštinski menadžer, koju je izdao CeSID 2007. godine.

 Većina gore pomenutih publikacija čak nije ni navedena u spisku literature na kraju ministrovog rada.

 Što se tiče ostalih kriterijuma neophodnih za uspešnu doktorsku disertaciju, ostaje nejasno kako je ministar Stefanović stekao pravo da brani doktorat samo dve godine nakon sticanja zvanja mastera. Pravilnik o postupku primene i uslovima za odbranu doktorske disetacije Megatrend univerziteta propisuje da kandidat “pravo da brani doktorsku disertaciju stiče u VI semestru” pošto “položi sve ispite propisane nastavnim planom i programom doktorskih studija” (član 2). Pošto je ministar Stefanović okončao master studije tokom 2011. godine, on u trenutku odbrane doktorske disertacije nije mogao imati više od pet celih semestara provedenih na doktorskim studijama.

 Ministrov rad ne ispunjava ni minimalne tehničke standarde. Doktorat sadrži nedopustivo mali broj fusnota u samom tekstu, samo 41, od kojih čak 29 upućuje na svega dva zbornika radova o uporednim iskustvima lokalnih samouprava koje je izdala Magna Agenda. Jednako je problematično i to što se autor u radu poziva na izvore koje ne navodi konkretno (navodimo jedan od brojnih primera – na strani 58 ministar Stefanović kaže “Evropska komisija je 2001. godine usvojila novu strategiju održivog razvoja, koja je razmatrana na više sastanaka u narednom periodu”, ali ne precizira na kou strategiju i sastanke misli). 

Rad ministra Stefanovića je daleko ispod standarda doktorata u pogledu sadržine i naučnog doprinosa. On ne nudi pregled stanja svoje naučne discipline, ne objašnjava ključne debate i dosadašnje empirijske nalaze, ne objašnjava glavne argumente i kako njegov rad pravi korak dalje u nauci (kroz otkrivanje novih zakonitosti, dokazivanje, opovrgavanje ili reformulisanje dominantnih teorija, iznošenje originalnih empirijskih nalaza koji daju relevantne zaključke itd.). Kako je onda moguće da je komisija odobrila jedan takav rad imajući u vidu da pravilnik Megatrenda propisuje da “Doktorska disertacija treba da sintetizuje iprimeni stečena znanja da bi se, uz originalan naučni doprinos oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije, rešio konkretan teorijski ili praktičan ekonomski problem. Doktorska disertacija sadrži pregled dosadašnjih naučnih dostignuća iz oblasti kojoj tema pripada a na kojima će kandidat graditi naučni doprinos oblasti” (član 10)?

 Dalje, tema doktorata ne odgovara u potpunosti onome što je u njemu i napisano. U naslovu disertacije grad Beograd je naveden kao studija slučaja. Međutim, sadržaj ukazuje da se samo jedno od 16 poglavlja konkretno bavi Beogradom (13. poglavlje je u sadržaju najavljeno pod nazivom “Istraživanje – studija slučaja na primeru grada Beograda”). Da iznenađenje bude veće, stvarni naziv poglavlja 13, koje počinje na strani 148 disertacije, je drugačiji! Ono glasi: “Upravljanje ekonomskim razvojem lokalne samouprave u Srbiji”. Budući da nijedno poglavlje nije fokusirano na grad Beograd, rad ministra Stefanovića ne zadovoljava uslov koherentnosti jer se njegova tema i ono što je zapravo napisano ne poklapaju.

 Po pitanju metodologije, autor navodi na strani 11 da će primeniti “deduktivni, induktivni, komparativni, sintetički, i analitički metod”, bez objašnjavanja kako će svaki od njih biti korišćen, niti njihove prednosti i mane u datom kontekstu. A onda se kaže da će se koristiti i “multipla multivarijantna regresiona analiza ili Spirmanova formula, u zavisnosti od fenomena”. Ukratko, regresiona analiza je kvantitativna metoda kojom se meri uticaj jednog ili više faktora na određeni fenomen. Da bi se sprovela, potrebni su podaci koji predstavljaju indikatore tih faktora. Međutim, u Stefanovićevom radu ne postoji nijedan deo sa takvim kvantitativnim podacima, pa logično – nema ni regresione analize. 

Rad, međutim, obiluje površnim i suvišnim prepričavanjem iskustava lokalnih samouprava drugih evropskih zemalja, koje je daleko od ozbiljne komparativne analize. Čitav doktorat je zapravo deskriptivnog karaktera, sa eklektičkim spajanjem raznih opisa koji niti daju smislenu celinu, niti sadrže istraživačku vrednost. Autor ne navodi kako je došao do hipoteza, zašto su one bitne, niti izvodi njihove provere i valjane analize. Neke od “hipoteza” su čiste tautologije (na primer, “efikasnija lokalna samouprava – veća ekonomičnost u radu”). Stoga zvuči neverovatno da Profesor Mića Jovanović, rektor Megatrenda, daje disertaciju ministra Stefanovića svojim doktorantima “kao primer izuzetno dobrog rada, posebno u oblasti metodologije naučnog istraživanja” (30. april 2014, Pressonline). 

Poenta ovog teksta nije da dobar političar ili partijski funkcioner treba da ima dobar doktorat, već poziv na odgovornost. Osoba koja je spremna da “progura” kao doktorat naučno bezvredan rad koji ne ispunjava minimalne kriterijume nije podobna da obavlja javnu funkciju. Pristupanje Evropskoj uniji je strateški prioritet Vlade Srbije. Ugledajmo se onda na evropske primere. Anet Šavan, bivši nemački savezni ministar obrazovanja, je morala da podnese ostavku u februaru 2013. godine, nakon što je dokazano da je plagirala doktorat. Istu sudbinu je 2011. godine doživeo i Karl-Teodor zu Gutenberg, tadašnji nemački ministar odbrane i najbliži saradnik kancelarke Angele Merkel. U Mađarskoj se sličan slučaj desio sa bivšim predsednikom Pal Šmitom 2010. godine. U svom ekspozeu Narodnoj skupštini, predsednik Vlade Aleksandar Vućić naveo je da je zabrinjavajuće što “školovani kadar koji ostaje [u Srbiji] u velikoj meri ima diplome sumnjivog kvaliteta zahvaljujući urušenom obrazovnom sistemu”. Evo prilike da predsednik Vlade i ostale nadležne institucije reaguju, i reči potkrepe delima. 

Peščanik.net, 01.06.2014. 

P.,S. Znam da je mnogo onih koji smatraju da je legitimitet potvrđen na nedavnim izborima dovoljan da Vam omogući da se na ovakve napade ne osrvrćete. Takođe znam da ima mnogo i onih koji smatraju da se sa fukarom ne vredi ni svađati ni mešati. No ipak smatram da bi Vam ako već ne povređena čast i dostojanstvo a ono viši interesi i pozcija koju zauzimate morale nalagati da se ovaj slučaj ispita a spletkaroš razotkriju i privedu pravdi! 

U očekivanju brze i profesionalne reakcije

bloger Frihend

(podaci poznati nadležnim službama)

 

 

 

 

 

 

 Komentari (542)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

appendix appendix 15:25 02.06.2014

Re: glasno

glasno
pošto je hakovan peščanik evo tekst o plagiranom doktoratu i ovde

Ekskluzivno
freehand freehand 15:31 02.06.2014

Re: glasno

appendix
glasno
pošto je hakovan peščanik evo tekst o plagiranom doktoratu i ovde

Ekskluzivno

Aujbt, zar ovo nije ugovor sa Etihadom?

P.S. Džukela! Prepisao Veljin magistarski!
blogovatelj blogovatelj 16:46 02.06.2014

Re: glasno

jeste, al možda ga obrišu. nije na odmet imati i rezevrni položaj


Ako ga obrišu, obrisaće i tvoj link sa rezervnim položajem
grofdrax grofdrax 03:42 02.06.2014

komparativni slucaj u Nemackoj

Slucaj nemacke ministarke obrazovanja, Annette Schavan, je mozda slicniji Stefanovicevom nego drasticniji slucajevi koje sam naveo. Inace, u Nemackoj postoji citav wiki pokret preispitivanja doktorata, gde se GOMILA doktorata osporava:

http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Home

U slucaju bivse ministarke obrazovanja, doktorat iz 1980-te godine je osporen. Utvrdjeno je da na 60 strana postoje plagijati, i da je sporno oko 6% teksta ili nekoliko stotina recenica. Uglavnom se radilo o parafrazama (dakle ne o kopiranju citavih pasusa i dve trecine teksta kao kod drugog ministra), uz pojedine delove recenica identicne kao u originalu, bez odgovarajucih citata. U slucaju Stefanovica zasad imamo 11 spornih strana. Bivsa ministarka do dana danasnjeg brani integritet doktorata (koji je opozvan od strane univerziteta u Dizeldorfu), a u javnosti nemackoj je misljenje bilo da njen slucaj nije toliko drastican kao slucaj ministra smenjenog pre nje. Na njenoj strani su bili i Angela Merkel, ali i pojedinci iz naucne zajednice, a komisija je opozvala njen doktorat sa 10 glasova za i 2 protiv. U obrazlozenju je citirano da se radi o namernoj "prevari" i da su znacajni delovi doktorata plagirani (tj, cinjenica da je plagirano na 60 strana je citirana kumulativno kao razlog za opoziv). Ovaj slucaj je podelio nemacku javnost daleko vise od slucaja prethodnog ministra (koji je plagirao na 94% strana, kopirajuci bukvalno vecinu teksta).

Bivsa ministarka je izgubila sudski spor kojim je pokusala da ospori odluku univerziteta, nikad nije priznala da je uradila bilo sta neposteno, a nedavno joj je dodeljen pocasni doktorat. Dakle, iako je izgubila ugled, ima (za razliku od drugog ministra) izvesnu podrsku, a odluka da joj se ospori doktorat nije svuda prihvacena na isti nacin.

U svim slucajevima, bila je formirana posebna komisija (od strane univerziteta), koja je preispitivala doktorat, a glavna stvar je bila da se utvrdi da li je on stecen prevarom i da li predstavlja plagijat, te da li da se doktorat opozove, ili ne. To bi trebalo uraditi i u slucaju Stefanovica.

Ako se Stefanovicev plagijat sastoji od 11 navedenih strana (koji, sem spornih 5 recenica sadrze verovatno i malo vece paragrafe), njegov slucaj bi bio jos vise kontroverzan od bivse ministarke prosvete Nemacke. U svakom slucaju, mislim da Nemci mogu da budu uzor sto se ovog tice.
babmilos babmilos 06:59 02.06.2014

Prebrojavanje fusnota

Ministrov rad ne ispunjava ni minimalne tehničke standarde. Doktorat sadrži nedopustivo mali broj fusnota u samom tekstu, samo 41, od kojih čak 29 upućuje na svega dva zbornika radova o uporednim iskustvima lokalnih samouprava koje je izdala Magna Agenda.

Nejasno je šta ovime hoće da se kaže. Autori nisu dali nikakav razlog zbog kojeg doktorat mora da ima minimalni broj fusnota, i to značajno veći od 41. Možda su mislili na reference?
vlad_aleksh vlad_aleksh 07:20 02.06.2014

Izlazak

Ne izlazim iz kuće bez preke potrebe. Regrutacija, mobilizacija, doktorska disertacija.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 08:47 02.06.2014

Ciklus: Nušić - naš savremenik

Ovo je jedan u nizu, beskrajno dugom.
Istražiti ledeni breg, a ovo jeste ledeni breg na koji ne utiče globalno otopljavanje.
Par primera koje znamo ili naslućujemo (Nikolić, Milosavljević, Stefanović, Jovanović, Kragujevac, ...) su samo vršak vrha ledenog brega.
Pre desetak godina je Ekonomski fakultet BU (tačnije, mala grupa profesora i asistenata) pokrenuo akciju otkrivanja lažnih ispita i diploma. Bilo je izuzetno teško i bukvalno krvavo sa fizičkim napadima na članove grupe. Kad su konci počeli da se izvlače blizu vlasti izgubili su podršku policije i obustavili akciju. Uspeli su da ponište oko 300 ispita, da izbace jednog profesora, da se "dogovore" sa par profesora da napuste fakultet. Od tih koji su tada i zbog toga napustili EF neki se dan danas pojavljuju po medijima da daju savete oko ekonomske politike, a mnogi od njih imaju radove u čuvenim časopisima u Temišvaru i Tuzli.
To je jedan kancer koji je metastazirao i svaki pokušaj lečenja zaslužuje podršku, svaki pokušaj ma kako izgledao beznadežan.
Možda humor i oštra zapažanja koje nalazimo u ovom blogu i komentarima pomognu makar palijativno.
amin.
babmilos babmilos 08:57 02.06.2014

Re: Ciklus: Nušić - naš savremenik

Visoko obrazovanje jeste vrh tog ledenog brega. U sredini su srednje škole, koje su upravo ovih dana dosegle novo dno promovisanjem u vukovce celog jednog odeljenja:http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:494157-Neverovatan-uspeh-Ceo-razred--vukovci. Neka se pripremi jedna cela generacija.
freehand freehand 08:59 02.06.2014

Re: Ciklus: Nušić - naš savremenik

neki se dan danas pojavljuju po medijima da daju savete oko ekonomske politike

Pa daj imena, da ne guglamo a da možemo da glasnije aplaudiramo.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 15:51 03.06.2014

Re: Ciklus: Nušić - naš savremenik

HaHa, PiGo,...
fantomatsicna fantomatsicna 08:48 02.06.2014

Vic nedelje

"Предузећемо мере и доставићемо податке и одељењу полиције за борбу против сајбер криминала."
reanimator reanimator 11:38 02.06.2014

...

200
freehand freehand 12:14 02.06.2014

Miča uzvrača udarac!


Izvor: Beta

Megatrend: Autentično naučno delo

Beograd -- Rektor "Megatrenda" Mića Jovanović izjavio je da je doktorska disertacija ministra unitrašnjih poslova Nebojšse Stefanovića "apsolutno autentičnonaučno delo".
...Komentarišući napis o plagiranju doktorata Nebojše Stefanovića, Jovanović je rekao da su na portalu Peščanik "nazovi stručnjaci namerno obmanuli javnost" i poručio da će Univerzitet razmotriti i podnošenje krivične prijave protiv autora tog teksta.

"Nemamo nameru da utvrđujemo da li je reč o plagijatu, pošto je to već utvrđeno pre nego što je Stefanović branio disertaciju", kazao
je Jovanović i dodao da će biti formirana komisija koja će se baviti "odbranom Univerziteta Megatrend, kao i Nebojse Stefanovića".
...
"Istraživanje je sprovedeno na 200 ispitanika, tako da postoji i 200 svedoka da nije reč o plagijatu", kazao je Jovanović.

Rektor je precizirao da je Stefanović u svom, kako je naveo, izuzetnom radu, analizirao i statistički dokazao 16 iznetih hipoteza.


LINK
grofdrax grofdrax 12:29 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

Izgleda da taj Mica Jovanovic nema pojma sta je to plagijat. To da je istrazivanje sprovedeno, ne znaci da ne postoji plagijat u nekim delovima. Njegova izjava da ce podneti krivicnu prijavu, kao i da se radi o "obmani javnosti" je sramna.

A ako hoce da odbrani Megatrend, prvo sto treba da uradi, je da formira komisiju, koja ce preispitati navode o plagijatu. Plagijat je moguc, a da promakne komisiji (nije tako lako naci delove teksta koji su plagirani, kandidat moze obmanuti i mentora). Takodje, ako je plagijat marginalan, ni doktorat ne mora obavezno biti oboren (ako se radi o propustu ili ako su razmere plagijata takve, da to ne zahtevaju), ali ono sto MORA da se uradi, je da se slucaj istrazi na adekvatan nacin.

Na zalost, ni u Nemackoj to nije islo lako, potreban je veliki pritisak javnosti, kao i da se stvari isteraju na cistac, da bi se ova situacija razresila. Ova izjava Mice Jovanovica, po meni je daleko veci skandal nego pasusi i recenice sa 11 strana koje je Stefanovic navodno plagirao (pod uslovom da je to sve, sto je problem sa doktoratom). Doktorat moze ali ne mora biti oboren zbog plagiranja delova teksta - ali prejudiciranje stvari na ovakav nacin je skandal.
babmilos babmilos 12:31 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

"Nemamo nameru da utvrđujemo da li je reč o plagijatu, pošto je to već utvrđeno pre nego što je Stefanović branio disertaciju", kazao
je Jovanović i dodao da će biti formirana komisija koja će se baviti "odbranom Univerziteta Megatrend, kao i Nebojse Stefanovića".O hebem ti društvo koje nema unutrašnju energiju da ovakvog bizgova natera da pojede sve ove reči i to u tvrdo ukoričenoj formi...
maksa83 maksa83 12:41 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

"Istraživanje je sprovedeno na 200 ispitanika, tako da postoji i 200 svedoka da nije reč o plagijatu", kazao je Jovanović.

Tzv. Mićini Svedoci Sedmog Doktorata.


Kakva je zapravo razlika između pravog i lažnog Megadeth doktorata?
petargli petargli 12:43 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

Disertacija Nebojše Stefanovića je pet nedelja bila u biblioteci univerzita, na uvidu javnosti.

wtf? pa zar ne treba da bude zanavek u biblioteci? Univerziteti po belom svetu skeniraju PhD teze koje su onda open access na Internetu ...
petargli petargli 12:46 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

Ovo je tek porazno:
"Presdsednica nacionalnog saveta za nauku Vera Dondur izjavila je danas da u Srbiji ne postoji precizna procedure kojom bi se utvrdilo da li je nečiji doktorski rad plagijat, niti postoje zakonske posledice ako je tako."
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 12:51 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

Rektor "Megatrenda" Mića Jovanović izjavio je da je doktorska disertacija ministra unitrašnjih poslova Nebojšse Stefanovića "apsolutno autentičnonaučno delo".


Ja se zaista izvinjavam svim ljudima iz te struke, ali samo nazivanje "naučnim delom" nečega što nosi naslov:

"Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom (primer grada Beograda). "

pa makar svaka rečenica u njemu bila neponovljiva i originalna kod mene izaziva salve smeha.
petargli petargli 13:04 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

"Istraživanje je sprovedeno na 200 ispitanika, tako da postoji i 200 svedoka da nije reč o plagijatu", kazao je Jovanović.

babmilos babmilos 13:27 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

vrabac_u_steni
kod mene izaziva salve smeha.

Ruku na srce, mene ubija i doktorant sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka. No hard feelings, razume se.
inco inco 13:43 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

freehand
"Istraživanje je sprovedeno na 200 ispitanika, tako da postoji i 200 svedoka da nije reč o plagijatu", kazao je Jovanović.


Čekaj, kakvo istraživanje? Istraživanje da nije plagijat? Šta, pitali 200 ljudi i oni rekli - nije, majkemi?
freehand freehand 13:58 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

inco
freehand
"Istraživanje je sprovedeno na 200 ispitanika, tako da postoji i 200 svedoka da nije reč o plagijatu", kazao je Jovanović.


Čekaj, kakvo istraživanje? Istraživanje da nije plagijat? Šta, pitali 200 ljudi i oni rekli - nije, majkemi?

Za očekivati je da je taj broj sa novom funkcijom doktora Stefanovića višestruko multipliciran.
golubica.bg golubica.bg 14:28 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

inco
Čekaj, kakvo istraživanje? Istraživanje da nije plagijat? Šta, pitali 200 ljudi i oni rekli - nije, majkemi?


Mene živo zanima odakle sad ti ljudi kada u tekstu piše:

Međutim, u Stefanovićevom radu ne postoji nijedan deo sa takvim kvantitativnim podacima, pa logično – nema ni regresione analize.


Gde su ti prikupljeni podaci? Ima li ih uopšte ili ne? A sve i da ih ima, kako to 200 ispitanika dokazuje da nije reč o plagijatu? Mogu ja da prepišem celokupnu originalnu metodologiju odnekud i ne navedem izvor, ali bože moj, to nije plagijat jer sam ja radila sa drugih 200 ljudi? Ili sve i da empirijsko istraživanje postoji, to i dalje ne dokazuje da u literature review delu nije bilo plagijarizma. Šta reći, osim, kakav mentor, takav i doktor.
appendix appendix 14:50 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

Miča uzvrača udarac!


E, ovaj me je nasmejao do suza. Hvala mu.

Poruka dekanu Megatrenda:

Ja zivim i radim u inostranstvu. Imam relativno visoku poziciju. Izmedju ostalog mesecno u proseku pregledam nekih 30-50 rezimea (CV-a) i zaposlim jednog radnika u IT sektoru. S vremena na vreme pojavi se CV na kome se vidi da je kandidat zavrsio Megatrend.

Takav CV iz momenta ide u kantu za djubre.
(Pera, 2. jun 2014 15:19)
angie01 angie01 15:09 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

free, koje cigarate pusis?
freehand freehand 15:14 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

angie01
free, koje cigarate pusis?

Zavisi što pitaš?
Možda propušim (ponovo) ako je neki veliki muštuluk u pitanju?
angie01 angie01 15:34 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!


Zavisi što pitaš?
Možda propušim (ponovo) ako je neki veliki muštuluk u pitanju?


pa rek'o, da se organizujemo na vreme.
freehand freehand 15:49 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

angie01

Zavisi što pitaš?
Možda propušim (ponovo) ako je neki veliki muštuluk u pitanju?


pa rek'o, da se organizujemo na vreme.

A, jok.
Tamo se rade sklekovi, zgibovi, trbušnjaci i te fore, zdrav žćivot sa akadeemikom Golubovićem. Možda upadnem u neku tajkunsku grupu - e tu bi me duvan načisto urpopastio.
angie01 angie01 15:57 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

, zdrav žćivot sa akadeemikom Golubovićem


i to sto kazes-barem ces kreativno da se razvijes-posle izlozba, gostovanja, promocije....freehandizam.
a_jovicic a_jovicic 23:01 02.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

freehand
angie01
free, koje cigarate pusis?

Zavisi što pitaš?
Možda propušim (ponovo) ako je neki veliki muštuluk u pitanju?

Cccc ... pa totalno ste neobavešteni ... tamo cigarete ne služe da ih pušiš nego kao moneta ... Prema tome da krenemo mi svi ovde da štekamo boxove pa kog prvog uhvate da mu šaljemo humanitarnu pomoć
angie01 angie01 07:59 03.06.2014

Re: Miča uzvrača udarac!

petargli petargli 14:51 02.06.2014

Denuncijacije, intrige, reforma policije

Interesantan tekst u Politici, link: Tuca na splavu umalo srusila Vucicevu vladu, pogotovo sto se detaljnije prenosi informacija prvobitno inicirana u onom smecu od tabloida (Informeru).

Pominje se i cuveni general Papaja ali i njegov navodni sef:
Неки важни људи у врху безбедносних структура верују да тај човек (general Papaja) тренутно представља „најзначајнији видљиви криминални фактор” у држави, те да и он има свог шефа. Реч је о старијем човеку који никада није хапшен, а за кога се претпоставља да из сенке вуче све конце организованог криминала у Србији. Има јаке везе с колумбијским картелима и изузетно је опрезан у кретању. Користи за кретање скутере и јавни превоз, као што су аутобуси, трамваји и тролејбуси. Тако барем причају они који су претходних година радили на његовом случају.
libkonz libkonz 15:02 02.06.2014

Re: Denuncijacije, intrige, reforma policije

Interesantan tekst u Politici

Bajke za malu decu. Navodno je Vučić napisao ostavku zato što mu se sin potukao na splavu, a kada se ispostavilo da to nije istina pocepao je.
petargli petargli 16:37 02.06.2014

Re: Denuncijacije, intrige, reforma policije

Bajke za malu decu. Navodno je Vučić napisao ostavku zato što mu se sin potukao na splavu, a kada se ispostavilo da to nije istina pocepao je.

Slazem se da je ovo oko cepanja otavke bajka za malu decu, i ako je to poenta teksta, onda je Politika=Informer?

P.S. Deluje mi da porucuju: 1) bice smena u policiji, tj. reformi, a srpski Eliot Nes (ili Serpiko, sta vec) ce to da resi jer se ne boji nikog i niceg, ili 2) eto sa cime sve moram da se borim, sem sto radim 28h sati dnevno, ko sto rece kolega Pajic gore (meni ova opcija realnija). Videcemo, sad je general "Papaja" na potezu, ili je vec potegao, angazujuci intelektualce iz dijaspore da unisti doktora sa Megableje ...
petargli petargli 16:44 02.06.2014

Re: Denuncijacije, intrige, reforma policije

Evo jos jednog interesantnog teksta, tj. analize, link: Sta je govorio Vucic (autori: Slobodan Antonic, Djordje Vukadinovic). Poceh ko Hajkula , sa ovim citiranjima raznih tekstova :) ...
angie01 angie01 16:49 02.06.2014

Re: Denuncijacije, intrige, reforma policije

petargli
Evo jos jednog interesantnog teksta, tj. analize, link: Sta je govorio Vucic (autori: Slobodan Antonic, Djordje Vukadinovic). Poceh ko Hajkula, :) ...


nemoj da te vidi gavrilo.
petargli petargli 16:59 02.06.2014

Re: Denuncijacije, intrige, reforma policije

nemoj da te vidi gavrilo.

Jes' moramo sad da pazimo i na njega, . Valjda nece da se potrese kod "Sta je govorio Vucic" pa mozda i procita ko su autori - oni bre sire paniku!
libkonz libkonz 17:00 02.06.2014

Re: Denuncijacije, intrige, reforma policije

Poceh ko Hajkula

moraš još mnogo da vežbaš
A tekst autora Antonić/Vukadinović je već pominjan ovde, odličan je.
Politika=Informer?

Preterano je porediti ih, ali mora i Politika da objavi neke naručene tekstove.
freehand freehand 17:02 02.06.2014

Re: Denuncijacije, intrige, reforma policije

petargli
nemoj da te vidi gavrilo.

Jes' moramo sad da pazimo i na njega, . Valjda nece da se potrese kod "Sta je govorio Vucic" pa mozda i procita ko su autori - oni bre sire paniku!

Bio je već link, petre, nego na ovakvim blogovima sve ide po nekoliko puta.
Ali, da iskoristim priliku da parafraziram velečasnog Drageca:

Sve je ovo luk i voda dok Megatrend ne uvede studije medicine!
Onda će da izađe na ozbiljno.

angie01 angie01 17:11 02.06.2014

Re: Denuncijacije, intrige, reforma policije

Sve je ovo luk i voda


nemoj tako,

vidi sta nam kaze Stefanovic u odbranu,


Prema njegovim rečima, tema strateškog menadžmenta u lokalnoj samoupravi na konkretnom primeru Grada Beograda, obzirom da u prethodnom periodu nije obrađivana, niti su pružana konkretna projektna rešenja, u ovom trenutku predstavlja originalan iskorak u pravcu poboljšanja radne performanse i praktičnih rešenja.

a Tasovac se prestrojio, e moj Tasovac.

Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac je rekao danas da se sadržaj na internetu ne može cenzurisati, kao i da bi trebalo razmotriti i tehničke razloge kada je u pitanju obaranje sajtova, "a ne da se cela stvar podiže na državni nivo".
petargli petargli 17:14 02.06.2014

Re: Denuncijacije, intrige, reforma policije

libkonz
A tekst autora Antonić/Vukadinović je već pominjan ovde, odličan je.

freehand
Bio je već link, petre, nego na ovakvim blogovima sve ide po nekoliko puta.

Nisam pazljivo ispratio sve replike. Izvinjavam se.
freehand freehand 15:07 02.06.2014

TIŠINA TAMO!

... kad doktor govori!
Стефановић: Комисија повољно оценила дисертацију


Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић рекао је да је Комисија коју је формирао Универзитет Мегатренд имала задатак да утврди оцену подобности, целисходности и значаја теме његове докторске дисертације, наводећи да је тај рад доступан свима од јуна прошле године, али да је тек сада изазвао интересовање једног дела јавности.
...
...у овом тренутку представља оригиналан искорак у правцу побољшања радне перформансе и практичних решења.


LINK
pedjalon pedjalon 15:07 02.06.2014

Da se prectavim

01. Od sada sam ja DR Agi. (Tako mi tepala majka još od malih nožica, a ja nisam znao zašto) i
02. I ja bih voleo odelo jadan broj veće, dobro mu stoji.
freehand freehand 16:10 02.06.2014

Mimo i unatoč

... pazite ljudi šta želite.

Mislim da se Vučićev život polako ali sigurno pretvara u pakao i da svakim danom sve više žali svaku tešku reč koju je uputio političkim protivnicima otkad se u politiku upetljao.
eli.lacrosse eli.lacrosse 21:27 02.06.2014

Re: Mimo i unatoč

Mislim da se Vučićev život polako ali sigurno pretvara u pakao i da svakim danom sve više žali svaku tešku reč koju je uputio političkim protivnicima otkad se u politiku upetljao.

(Blistaš!)
golubica.bg golubica.bg 16:18 02.06.2014

Gluplji su nego sto sam mislila

Klik!

217.24.24.185 je jedinstvena IP adresa sa koje je juče u vreme najtežeg napada na sajt, svake sekunde slato na desetine „zahteva“ prema Peščanikovom serveru, usled čega je sadržaj sajta povremeno bio nedostupan čitaocima.

Host ove IP adrese je server sa takođe jedinstvenom adresom: fa-srv.megatrend.edu.rs
alselone alselone 16:26 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

Host ove IP adrese je server sa takođe jedinstvenom adresom: fa-srv.megatrend.edu.rs


Ne stvarno, da li je moguce da su ovoliko glupavi?!
yugaya yugaya 16:28 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

alselone
Host ove IP adrese je server sa takođe jedinstvenom adresom: fa-srv.megatrend.edu.rs


Ne stvarno, da li je moguce da su ovoliko glupavi?!Nisu oni toliko glupi, no su toliko i tako bezobrazni.

maksa83 maksa83 16:33 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

Ne stvarno, da li je moguce da su ovoliko glupavi?!

Šut' bolan, neko je upravo tamo doktorirao na DDoS napadima.


P.S. Možda je bio i magistarski, otud samo DoS od cele skraćenice. Za doktorat će da ubace još jednu mašinu sa istog domena i onda će da bude i Distributed.
little_radojica little_radojica 16:37 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

maksa83
Ne stvarno, da li je moguce da su ovoliko glupavi?!

Šut' bolan, neko je upravo tamo doktorirao na DDoS napadima.


P.S. Možda je bio i magistarski, otud samo DoS od cele skraćenice. Za doktorat će da ubace još jednu mašinu sa istog domena i onda će da bude i Distributed.


Ја ову масовну израду доктората сматрам својеврсним DRDDoS нападима на образовни систем Србије.
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 16:40 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

idioti...ali idioti

ako je ovo tačno, uprava za visokotehnološki kriminal (ili kako se to već zove) bi trebalo da ima čist slučaj.
aj sad da vidimo da ne postupe po prijavi.
a_jovicic a_jovicic 16:41 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

Redakciji se u međuvremenu javio načelnik odeljenja za visoko-tehnološki kriminal Saša Živanović i naveo da neće čekati tužbu Peščanika, već će prema nadležnosti pokrenuti istragu o napadima.

... a vest sutra će biti ... Načelnika odeljenja za visoko-tehnološki kriminal smenio Ministar unutrašnjih poslova zato što nije na vreme zaštitio sajt "Peščanika" (k'o onomad što je AV na svoj sajt stavio Feketić-Supermen video da pokaže kako "cenzure nije bilo" )

EDIT: Izvinjavam se SNS BOT-ovima što ubacih "crv sumnje" u njihov "Valter" ... ovo su verovatno ipak samo Mićini "akademski" puleni.
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 16:46 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

Aha, izgleda da su se posle kandidata u akciju konačno uključili i mentori:


Napad i danas traje, nešto manjim intenzitetom. Za razliku od juče, kada je napad išao pre svega sa Megatrendovog servera, iz Srbije i nešto malo iz komšiluka, danas je napad razuđen i udari stižu iz Kanade, Češke itd, dok se za napade iz Srbije umesto Megatrendovog servera koristi proxy Akademske mreže Srbije.
petargli petargli 17:01 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

udari stižu iz Kanade

Uvek mi je Blogovatelj bio sumnjiv, uvek!
mona.liza mona.liza 17:40 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

petargli
udari stižu iz Kanade

Uvek mi je Blogovatelj bio sumnjiv, uvek!

Za njega ne znam, ali ja priznajem:))
angie01 angie01 17:43 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

a njega ne znam, ali ja priznajem:))


lako je tebi da se sad javljas, kad te provalio Krle.
petargli petargli 18:25 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

Za njega ne znam, ali ja priznajem:))

E lepo, sad ce cike i tete u plavom da ti pozele dobrodoslicu :)
inco inco 20:35 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

yugaya
Nisu oni toliko glupi, no su toliko i tako bezobrazni.


Ma jok bre, mislim jesu oni i glupi i bezobrazni no mislim da je ovde ipak reč o cicijanluku Mega-Miće - ima zmiju u džepu pa nije 'teo pošteno da plati virtuelnom podzemlju da mu iznajme jednu od bot mreža na par sati da se to odradi valjano...

No ne se sekirate, sa će on da uvede i kurs sajber kriminala da poduči što svoj kadar, to i buduće sline, ovaj, studente kako se guši-do-smrti server što drži sajt koji ti nije po volji a da pritom ne ostaviš tragove k'o trećerazredni seoski pajser-obijač. Ako tome pristupi ozbiljno možda za predavača dovede i Žarka Radosavljevića, taj je bio kadar da ljude nauči C/C++ na dvonedeljnom kursu pa cenim da će taj za jedan semestar praviti sveže doktorante u oblasti mrežne zaštite.

Videćete, za par godina sajtovi ima da padaju levo i desno svakoga ko se drzne da Megadens pomene u lošem, ovaj, realnom svetlu. A imaćemo i najveći broj doktoranata u IT-u po glavi stanovnika, taman da budu spremni kad Mubdala završi gradnju svoje fabrike čipsa, ovaj, čipova...
mona.liza mona.liza 22:03 02.06.2014

Re: Gluplji su nego sto sam mislila

petargli
Za njega ne znam, ali ja priznajem:))

E lepo, sad ce cike i tete u plavom da ti pozele dobrodoslicu :)

Znaci nadrljala sam, makar da sam anonimna , kao ovi na kraju (megatrend, i akademske mreze)
petargli petargli 18:09 02.06.2014

Re: .

The show must go on!
nim_opet nim_opet 22:21 02.06.2014

Re: .

stefan.hauzer
"Mi smo daleko ispod standarda Oksforda i Kembridža. Setite se, imali smo izolaciju, nismo imali knjige, literaturu i ti standardi su nažalost pali. I zato mislim da nije primereno govoriti da je vrlo loš rad", rekla je Snežana Đorđević.
Majko moja. I to govori osoba koja treba da postavlja standarde. I sata sad, posto smo imali izolaciju da pravimo doktore nauka sakom i kapom? I da ih sutra pustamo da stvaraju "originalne doprinose nauci" sa takvim doktoratima? I kako ce onda ti standardi ikada da se podignu? Moja cukunbaba je imala obicaj da kaze "a kad nemas sta pametno da kazes, a ti uzmi vode u usta".
ciracirafm ciracirafm 06:44 03.06.2014

Re: .

stefan.hauzer
"Mi smo daleko ispod standarda Oksforda i Kembridža. Setite se, imali smo izolaciju, nismo imali knjige, literaturu i ti standardi su nažalost pali. I zato mislim da nije primereno govoriti da je vrlo loš rad", rekla je Snežana Đorđević.Profesorka Djordjevic je jedan od clanova komisije za disertaciju koja je najodgovornija sto je ovaj rad priznat kao doktorat.Ostale ne znamo.
No,Ako profesorka Djordjevic ocenila ovaj rad kao zanimljiv i ako je javno priznala da su ovvdasnji akademski standardi daleko ispod onih koji vladaju u Oksfordu,onda je verovatno mislila i na radove koje je pisala sa svojim saradnicima.
A ko su njeni saradnici?Korifeji turbikapitalizma-Miroslav Prokopijevic i Mijat Damjanovic.Postavlja se pitanje kakvi su njihovi doktorati?Ili doktorati Olivera Antica,Vasilija Krestica,Smilje Avramov,Koste Cavoskog,Djordja Vukadinovica,Slobodana Antonica?
Lako je ostriti pero na Stefanovicu.Problem su autoriteti koji podrzavaju ovakav nakradni sistem.
freehand freehand 06:46 03.06.2014

Re: .

Olivera Antica,Vasilija Krestica,Smilje Avramov,Koste Cavoskog

Verovatno briljantni. A ni Šešeljev ili Koštuničin nisu upitni.
ciracirafm ciracirafm 07:06 03.06.2014

Re: .

Free,ovde nije problem Stefanovic.On je mogao da nalupa sta god je hteo,on ili onaj koji je za njega napisao taj rad ,sto nije iskljuceno .
Problem su profesori univerziteta koji su svojim potpisom proglasili taj rad doktoratom.Oni se ne pominju vec se sav bes ustremio na tog klinca.
Zbog cega se javnost ustrucava da njih pozove na odgovornost?
Ima li profesorka Djordevic moralno pravo da izbaci neke svoje buduce studente koji budu imali puskice ili bubice na njenom ispitu?
freehand freehand 07:11 03.06.2014

Re: .

ciracirafm
Free,ovde nije problem Stefanovic.On je mogao da nalupa sta god je hteo,on ili onaj koji je za njega napisao taj rad ,sto nije iskljuceno .
Problem su profesori univerziteta koji su svojim potpisom proglasili taj rad doktoratom.Oni se ne pominju vec se sav bes ustremio na tog klinca.
Zbog cega se javnost ustrucava da njih pozove na odgovornost?
Ima li profesorka Djordevic moralno pravo da izbaci neke svoje buduce studente koji budu imali puskice ili bubice na njenom ispitu?

Ne bih bio spreman da čoveka koji je dve godine bio predsednik Narodne Skupštine i sad je ministar policije u Vladi Srbije nazovem "klincem", time sugerišući njegovu nezrelost koja bi, jel, bila opravdanje za njegove postupke.
I da, jesu problem i profesori i akademska javnost, ali i ukupna javnost Srbije koja je spremna da preko takvih stvari olako pređe.
Pogledaj ko ti je Predsednik Republike.
ciracirafm ciracirafm 06:51 04.06.2014

Re: .

Decko jeste nezreo jer zreo covek svojim radom krci svoj zivotni put ali je punoletan tako da potpada pod svaku odgovornost.Ali,ponavljam,njegova odgovornost je daleko manja od odgovornosti clanova komisije jer su oni ti koji proglasavaju doktorat vazecim.Moje pitanje je zbog cega se odijum javnosti ne uperi ka njima?
Ja ne mogu da otkicam nekakav tekst,da odem u fotokopirnicu , da ga ukoricim kao doktorski rad i da isti prijavim kao takav u studetskoj sluzbi nekog fakulteta.Tako ne ide.Prosto,legalnost procesa jedino zavisi od rada mentora i clanova komisije.
Stefanovic nije kriv ,on je legalno dobio doktorat od ljudi koji u javnosti slove kao delovi elite ovog drustva.Kada se isti ti sutra pojave u Utisku nedelje,Budilniku ili kod Danice na RTV,opet cemo biti svedoci servilnog ponasanja voditelja prema profesorskim zvanjima,naucnim radovima i profi karijerama ljudi koji su spremni da sumnjive tekstove proglase za nezavisne doprinose nauci.
Hoce li se posle ovoga oduzeti akreditacija Megatrendu za doktorske studije?
Hoce li se posle ovoga oduzeti akreditacija Pravnom fakultetu BU(i slicnim drzavnim kopijama po Srbiji) koji je bio Megratrend Titove ere?
Sta je sa doktoratima i diplomama na medicini?
Da,predsednik Srbije je Nikolic a glavni savetnik je Stros Kan.Krpa nasla zakrpu.
petargli petargli 11:30 04.06.2014

Re: .

ciracirafm
Ali,ponavljam,njegova odgovornost je daleko manja od odgovornosti clanova komisije jer su oni ti koji proglasavaju doktorat vazecim.

Njegova odgovornost ne može nikako da bude manja.
freehand freehand 18:58 02.06.2014

I Pera Liković uzvraća udarac!

U nedelju uveče, tvrde HAARP-izvori „Peščanika“, ovaj sajt je „ugašen, sklonjen, cenzurisan, ubijen“. Nekoliko sati kasnije ispostavilo se da sajt radi, valjda se „puzajuća cenzura“ uplašila pred navalom tvitova od kojih, gle, prenosimo one najzanimljivije; „Zveri Srpske“ šeruju vest o svojim drugarima; vidimo, brine se i Tele U Porteru, ekipa je kompletna! Nije bez razloga stara srpska kletva: Dabogda te NSFM i Dveri branile, a Telempropter karao! Čestitamo!

Koji je to nivo ludila u kome Dveri prenose Peščanik koji napada naprednjačkog ministra polcije zbog sumnji o plagiranom doktoratu, a divlje i očajnički ga brane E-novine na taj način bivajući poslednja odbrana Aleksandra Vučića?!

KLIK
Uglavnom - kaže Pera - nema hakera.
libkonz libkonz 19:01 02.06.2014

Re: I Pera Liković uzvraća udarac!

braee E-novine

E đubre brani svakog ko im plati, seti se samo Caneta Subotića.
freehand freehand 19:02 02.06.2014

Re: I Pera Liković uzvraća udarac!

libkonz
braee E-novine

E đubre brani svakog ko im plati, seti se samo Caneta Subotića.

Nemoj Šijenti da te čuje.
predatortz predatortz 19:02 02.06.2014

Re: I Pera Liković uzvraća udarac!

a divlje i očajnički ga braee E-novine na taj način bivajući poslednja odbrana Aleksandra Vučića?!

Uglavnom - kaže Pera - nema hakera.


U pauzi putopisa Pera na Kosovu, Pera u Sarajevu, Pera u Albaniji, Pera kaki, Pera pere zubiće - Pera stiže da brani i na pravdi boga napadnutog Acu. Dirljivo! Nežna muška ljubav...
freehand freehand 20:15 02.06.2014

Re: I Pera Liković uzvraća udarac!

predatortz
a divlje i očajnički ga braee E-novine na taj način bivajući poslednja odbrana Aleksandra Vučića?!

Uglavnom - kaže Pera - nema hakera.


U pauzi putopisa Pera na Kosovu, Pera u Sarajevu, Pera u Albaniji, Pera kaki, Pera pere zubiće - Pera stiže da brani i na pravdi boga napadnutog Acu. Dirljivo! Nežna muška ljubav...

Pa ovo jeste dirljivo: Pera šilji na Peščanik. Gde ćeš dirljivije?
dali76 dali76 03:11 03.06.2014

Re: I Pera Liković uzvraća udarac!

Pera Lukovic je obicna pudlica,a kod onoga Vucinica bilo je dirljivo kako se lickaju:
Pa jel Pero, jel ti mislis da je cenzuranajveci problem,
Pa naravno da nije,
Kaka cenzura..
Pa jel Pero jel tebi jasno sto nas Devenport kritikuje, Kaze cure informacije iz institucija u neke medije. Pa to svuda ima..
Ma kaki, nista meni nije jasno, veli Pera I trepka ..
Sarapa poce o podanickom mentalitetu,a Pera, skupa sa Vucinicem, u smeh..
O cemu ti, nista nama nije jasno.
Mislio sam da napisem blog, al ne mogu, mucnina u stomaku od Pere Vucinica.

freehand freehand 07:45 03.06.2014

Re: I Pera Liković uzvraća udarac!

Pera Lukovic je obicna pudlica

Sad i Pera pudlica?
libkonz libkonz 07:23 05.06.2014

Re: I Pera Liković uzvraća udarac!

Nemoj Šijenti da te čuje.

eno ga Šjenti na e-đubretu, ne izlazi iz Lukovićeve stražnjice.
G.Cross G.Cross 20:28 02.06.2014

Nije u redu

Nije u redu napadati Stefanovica.
On nije plagijator.

Plagijatori su oni koje je Stefanovic platio da napisu disertaciju a oni mangupi samo prepisali.

Hint: Verujem da je vecina od njih zaposlena na Megatrendu

Naravno, nemam ni jedan dokaz za ovo, da budem posten,
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:40 02.06.2014

Re: Nije u redu

Plagijatori su oni koje je Stefanovic platio


Platio?
Moguće, mada kad je neko vođin miljenik ne mora se uvek hvatati za novčanik. Možda je naredio, možda zamolio šefa da urgira, a možda je samo prhvatio poklon.
Nije se on time mnogo bavio, a ne verujem ni da je ga skupo koštalo.
inco inco 20:46 02.06.2014

Corax Car!a_jovicic a_jovicic 23:45 02.06.2014

I dalje ništa nisu naučili

"Peščanik" je opet nedostupan ali izgleda da sada napadaju i sajt "Restarta" pošto su večeras objavili zahtev za ostavku ministra ... vest na 92-ci "Dosta": Stefanović da da ostavku

Ovo čak i da nije po Vučićevoj naredbi samo pokazuje da on više ne vlada situacijom kada nije u stanju da kontroliše sebi naklonjene snage (bilo to neki njegovi nezavisni simpatizeri, bilo Mićini "akademici" ).
inco inco 00:21 03.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

... za to vreme moj provajder (PTT) nikako da učita http://dostajebilo.rs . Ne tvrdim ništa, al' opet, nakon svega nas ništa ne može iznenaditi...
mona.liza mona.liza 00:36 03.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

inco
... za to vreme moj provajder (PTT) nikako da učita http://dostajebilo.rs . Ne tvrdim ništa, al' opet, nakon svega nas ništa ne može iznenaditi...

Radi site "Dosta je bilo" ali Pescanik opet ne.
mona.liza mona.liza 01:04 03.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

mona.liza
inco
... za to vreme moj provajder (PTT) nikako da učita http://dostajebilo.rs . Ne tvrdim ništa, al' opet, nakon svega nas ništa ne može iznenaditi...

Radi site "Dosta je bilo" ali Pescanik opet ne.

Proradio i Pescanik, sporo otvara stranu, ali radi.
a_jovicic a_jovicic 01:05 03.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

mona.liza
inco
... za to vreme moj provajder (PTT) nikako da učita http://dostajebilo.rs . Ne tvrdim ništa, al' opet, nakon svega nas ništa ne može iznenaditi...

Radi site "Dosta je bilo" ali Pescanik opet ne.

Radi al' kako za koga ... Čujem da je dostupan iz sveta ali ne i iz Srbije (verovatno provajder isek'o dok se ne zaustavi napad) ... Nekako sam se dokopao integralnog teksta pa da ga bar stavim ovde ...


Захтевамо моменталну оставку министра унутрашњих послова и објављивање доктората свих јавних функционера

Саопштење за јавност, Београд, 2. јун 2014.

На основу информација изнетих у тексту објављеном на сајту „Пешчаник“ и основане сумње да је некадишњи председник Скупштине Србије, а сада министар унутрашњих послова Небојша Стефановић плагирао своју докторску дисертацију и тим чином дискредитовао себе као носиоца јавне функције, покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ захтева моменталну оставку министра унутрашњих послова.

„Доста је било“ даље захтева од министра просвете, науке и технолошког развоја да предложи измену закона, којом би се увело обавезно објављивање свих доктората и мастер радова на интернету.

У то име тражимо:
- од Владе Србије да објави све докторате и мастер радове својих министара, државних секретара и чланова кабинета,
- од Скупштине Србије да објави све докторате и мастер радове посланика,
- од Владе и Скупштине АП Војводине да објаве докторате и мастер радове својих чланова,
- од јавних предузећа и јавних установа да објаве докторате и мастер радове својих директора,
- од локалних самоуправа да објаве докторате и мастер радове одборника,
- од Универзитета да објаве докторате својих професора.

Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ се снажно залаже за идеју да су транспарентност, позитивна селекција и одговорност неопходни услови за стварање уређеног система заснованог на демократији, законима и владавини права, којим управљају независне институције система.
inco inco 01:11 03.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

mona.liza
Radi site "Dosta je bilo" ali Pescanik opet ne.


Meni se taljiga, nikako da se učita, a eno žale se ljudi i u komentarima. Gube se paketi ka njihovom serveru k'o nenormalni:

haarp@maqina-eagle:~# ping -c 10 dostajebilo.rs
PING dostajebilo.rs (192.186.228.38): 56 data bytes
64 bytes from 192.186.228.38: seq=3 ttl=55 time=216.381 ms
64 bytes from 192.186.228.38: seq=6 ttl=55 time=222.749 ms
64 bytes from 192.186.228.38: seq=9 ttl=55 time=222.561 ms

--- dostajebilo.rs ping statistics ---
10 packets transmitted, 3 packets received, 70% packet loss
round-trip min/avg/max = 216.381/220.563/222.749 ms


Ak' se odradi kršteni trace route evo 'di zapinje:

haarp@maqina-eagle:~# traceroute dostajebilo.rs
traceroute to dostajebilo.rs (192.186.228.38), 30 hops max, 38 byte packets
1 213.137.103.140 (213.137.103.140) 10.405 ms 10.329 ms 9.586 ms
2 213.137.107.195 (213.137.107.195) 18.975 ms 9.218 ms 11.226 ms
3 79.101.107.1 (79.101.107.1) 21.101 ms 11.318 ms 8.564 ms
4 212.200.6.238 (212.200.6.238) 37.790 ms 30.793 ms 28.122 ms
5 212.200.5.105 (212.200.5.105) 24.275 ms 20.382 ms 22.985 ms
6 195.69.144.26 (195.69.144.26) 78.194 ms 73.355 ms 69.750 ms
7 be38.trmc0215-01.ars.mgmt.phx3.gdg (184.168.0.69) 220.252 ms * 230.667 ms
8 * be38.trmc0215-01.ars.mgmt.phx3.gdg (184.168.0.69) 231.082 ms be39.trmc0215-01.ars.mgmt.phx3.gdg (184.168.0.73) 245.863 ms
9 * * *
10 * * *
. . .


I tu zapne i ni da mrdne dalje... E sad ako su ovi megadensovci toliko avanzovali da ruše mreže po Ameriki onda je vreme da počnemo da paničimo

U suprotnom neka Saša malko propita administratore servera kako su se to uštekali u mrežu da ne mož' da se ljudi probiju do ip-192-186-228-38.ip.secureserver.net (192.186.28.38) pa samim tim i servera koji drži sajt, kad već paketi stignu do Finiksa bez mnogo muke...
a_jovicic a_jovicic 01:25 03.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

inco
I tu zapne i ni da mrdne dalje... E sad ako su ovi megadensovci toliko avanzovali da ruše mreže po Ameriki onda je vreme da počnemo da paničimo

U suprotnom neka Saša malko propita administratore servera kako su se to uštekali u mrežu da ne mož' da se ljudi probiju do ip-192-186-228-38.ip.secureserver.net (192.186.28.38) pa samim tim i servera koji drži sajt, kad već paketi stignu do Finiksa bez mnogo muke...

Ma neće Ameri da se bave našim šabanskim nadhebavanjima ... odfikarili ceo segment ... Probaj preko https://www.hidemyass.com/proxy/ i radi k'o ludo

EDIT 02:30

Mislim da možemo da počnemo da PANIČIMO!

Izgleda da su nas zbog MEGA-kretena žestokno fiknuli u ameriGi, pošto je pristup GoDaddy provajderu (tj. jednom njegovom segmentu) odavde praktično nemoguć. Pristup istim tim sajtovima preko gore pomenutog proxy-ja radi sasvim normalno. Ovo pričam zato što imam 2 sajta hostovana kod njih ... a po IP-u dostajebilo.rs vidim da su i oni tamo ... i praktično su sva tri nedostupna. Znači Mićinim kretenima će uskoro da se bavi FBI a ne ova naša odeljenja i odeljenske zajednice!!!


EDIT na EDIT 04:20

I gle čuda sve je upravo proradilo kao rukom odnešeno.

Ovo ili je bila neka gadna brljotina kod Amera ... ili njihov mehanizam za izbacivanje segmenta koji pravi probleme ... ili su naši provajderi dobili "nalog" da malo ubrljaju ruting tabele. Nadam se da će pomenuto odeljenje da izadje sa nekim objašnjenjem dogadjaja od noćas (tj. razlogom zašto je nekih 5-6 sati saobraćaj iz Srbije prema nekim ISP-ovima u Americi bio žestoko narušen)

P.S. Evo kao dokaz da nisam sanjao, ping odziv sličan inco-ovom ... samo prema mom sajtu ...

PING jovicic.name (97.74.144.124) 56(84) bytes of data.
64 bytes from p3nlh124.shr.prod.phx3.secureserver.net (97.74.144.124):
icmp_req=1 ttl=54 time=220 ms
64 bytes from p3nlh124.shr.prod.phx3.secureserver.net (97.74.144.124):
icmp_req=4 ttl=54 time=230 ms
64 bytes from p3nlh124.shr.prod.phx3.secureserver.net (97.74.144.124):
icmp_req=11 ttl=54 time=222 ms
64 bytes from p3nlh124.shr.prod.phx3.secureserver.net (97.74.144.124):
icmp_req=22 ttl=54 time=280 ms
64 bytes from p3nlh124.shr.prod.phx3.secureserver.net (97.74.144.124):
icmp_req=25 ttl=54 time=221 ms
^C
--- jovicic.name ping statistics ---
26 packets transmitted, 5 received, 80% packet loss, time 25000ms
rtt min/avg/max/mdev = 220.402/235.155/280.529/22.980 ms
gavrilo gavrilo 19:47 03.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

a_jovicic
mona.liza
inco
... za to vreme moj provajder (PTT) nikako da učita http://dostajebilo.rs . Ne tvrdim ništa, al' opet, nakon svega nas ništa ne može iznenaditi...

Radi site "Dosta je bilo" ali Pescanik opet ne.

Radi al' kako za koga ... Čujem da je dostupan iz sveta ali ne i iz Srbije (verovatno provajder isek'o dok se ne zaustavi napad) ... Nekako sam se dokopao integralnog teksta pa da ga bar stavim ovde ...


Захтевамо моменталну оставку министра унутрашњих послова и објављивање доктората свих јавних функционера

Саопштење за јавност, Београд, 2. јун 2014.

На основу информација изнетих у тексту објављеном на сајту „Пешчаник“ и основане сумње да је некадишњи председник Скупштине Србије, а сада министар унутрашњих послова Небојша Стефановић плагирао своју докторску дисертацију и тим чином дискредитовао себе као носиоца јавне функције, покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ захтева моменталну оставку министра унутрашњих послова.

„Доста је било“ даље захтева од министра просвете, науке и технолошког развоја да предложи измену закона, којом би се увело обавезно објављивање свих доктората и мастер радова на интернету.

У то име тражимо:
- од Владе Србије да објави све докторате и мастер радове својих министара, државних секретара и чланова кабинета,
- од Скупштине Србије да објави све докторате и мастер радове посланика,
- од Владе и Скупштине АП Војводине да објаве докторате и мастер радове својих чланова,
- од јавних предузећа и јавних установа да објаве докторате и мастер радове својих директора,
- од локалних самоуправа да објаве докторате и мастер радове одборника,
- од Универзитета да објаве докторате својих професора.

Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ се снажно залаже за идеју да су транспарентност, позитивна селекција и одговорност неопходни услови за стварање уређеног система заснованог на демократији, законима и владавини права, којим управљају независне институције система.


мени се чини да опозиција сама себи рупу копа
народ то апсолутно не интересује
нагледали су се и академика и доктора и магистара и професора деценијама уназад, неки су их одвукли у рат, неки покрали, неки им се смеју у лице са ТВ екрана

а народ и даље жали за једним браварем

садашња опозиција је одавно доказала да су дипломе политичара прецењене па чак и оне са престижних светских универзитета
-где је резултат?
-нема га

живи били па видели, опозицији ће саму себе закопати ако настави са оваквим циркусом
а то не ваља ни за грађане Србијеfreehand freehand 21:57 03.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

а народ и даље жали за једним браварем

Pa što mu ne daju bravara nego od grobara prave mastera, od keramičara prave akademika a od crevnog parazita - doktora nauka?
To je pitanje, Gavrilo. a ne opozicija.
Dirljiva je tvoja briga za opoziciju, nego je ona murtva svakojako, ne treba joj pripomagati. Samo treba u vidu imati još jednu stvar, baš kao ono iz Volandove poruke Gospodaru: kad više ne bude nikog koga bi mogli da okrive za sva sranja ovoga sveta lažući pri tom na pasja kola - počeće među sobom da se žderu i proždiru.
Mudri ljudi u politici to uvek imaju u vidu.
Memento mori, Gavrilo.

Uzgred, ako nije indiskretno - jesi li ti član SNS?
Ako jeste indiskretno - izvini i zanemari.
a_jovicic a_jovicic 00:03 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

gavrilo
мени се чини да опозиција сама себи рупу копа
народ то апсолутно не интересује
нагледали су се и академика и доктора и магистара и професора деценијама уназад, неки су их одвукли у рат, неки покрали, неки им се смеју у лице са ТВ екрана

а народ и даље жали за једним браварем

садашња опозиција је одавно доказала да су дипломе политичара прецењене па чак и оне са престижних светских универзитета
-где је резултат?
-нема га

живи били па видели, опозицији ће саму себе закопати ако настави са оваквим циркусом
а то не ваља ни за грађане Србије

E Gavrilo, Gavrilo ... Nekada davno je srpska palanka cenila učitelja, lekara, geometra, inženjera ... nisu oni bili ni Mr ni Dr ni PhD ali su imali neko znanje ... i znanje se cenilo. 'Talijani i dan danas onoga ko završi osnovne studije oslovljavaju sa Dottore. Nemački profesori tehničkih nauka dodaju uz zvanje i dipl. ing. ... i time se ponose ... a u Srbiji danas gde imamo odeljenja puna "vukovaca" koji ne mogu da prodju ni maturu i "doktore nauka" koji titulu steknu tako što se očešu o zgradu fakulteta ti kao glavni argument koristiš narodsku opčinjenost "bravarom" (koji je doduše imao bolje manire nego kompletna sadašnja vladajuća Dr-Mr garnitura) ... i uporno mašiš poentu ... Nije bitno koje zvanje ministar unutrašnjih dela poseduje, nego što je osoba kojoj u opisu posla mora da bude poštenje (jer ko laže taj i krade ... a ko krade taj je na stranputici ... što reče čika-Raša Popov) ... znači ministar koji treba da vodi organizaciju kojoj je poštenje u opisu posla ... taj isti ministar "malkice" prepisuje i "lažucka" o svojim kvalifikacijama. Pa šta fali Velikom Vodji koji je samo diplomirani pravnik? Šta je ovom trebala mega-Dr titula?

No da je stajao mirno dok go*na padaju po njemu ... ćutao i gutao, možda bi mi ... ta kako ti kažeš opozicija i prešli preko toga ali avaj ... narušen je lik i delo "uglednog" člana vladajuće oligarhije i pojaviše se neki "rodoljupci" koji krenuše da ga brane rušenjem sajtova i gušenjem sloboda ... E to im nećemo oprostiti! Da su ostali da truju samo po Pinku ... pa dobro ... ko isti gleda bolje i ne zaslužuje ... ali NE DIRAJTE NAM INTERNET!!!
mona.liza mona.liza 00:22 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

gavrilo
a_jovicic
mona.liza
inco
... za to vreme moj provajder (PTT) nikako da učita http://dostajebilo.rs . Ne tvrdim ništa, al' opet, nakon svega nas ništa ne može iznenaditi...

Radi site "Dosta je bilo" ali Pescanik opet ne.

Radi al' kako za koga ... Čujem da je dostupan iz sveta ali ne i iz Srbije (verovatno provajder isek'o dok se ne zaustavi napad) ... Nekako sam se dokopao integralnog teksta pa da ga bar stavim ovde ...


Захтевамо моменталну оставку министра унутрашњих послова и објављивање доктората свих јавних функционера

Саопштење за јавност, Београд, 2. јун 2014.

На основу информација изнетих у тексту објављеном на сајту „Пешчаник“ и основане сумње да је некадишњи председник Скупштине Србије, а сада министар унутрашњих послова Небојша Стефановић плагирао своју докторску дисертацију и тим чином дискредитовао себе као носиоца јавне функције, покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ захтева моменталну оставку министра унутрашњих послова.

„Доста је било“ даље захтева од министра просвете, науке и технолошког развоја да предложи измену закона, којом би се увело обавезно објављивање свих доктората и мастер радова на интернету.

У то име тражимо:
- од Владе Србије да објави све докторате и мастер радове својих министара, државних секретара и чланова кабинета,
- од Скупштине Србије да објави све докторате и мастер радове посланика,
- од Владе и Скупштине АП Војводине да објаве докторате и мастер радове својих чланова,
- од јавних предузећа и јавних установа да објаве докторате и мастер радове својих директора,
- од локалних самоуправа да објаве докторате и мастер радове одборника,
- од Универзитета да објаве докторате својих професора.

Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ се снажно залаже за идеју да су транспарентност, позитивна селекција и одговорност неопходни услови за стварање уређеног система заснованог на демократији, законима и владавини права, којим управљају независне институције система.


мени се чини да опозиција сама себи рупу копа
народ то апсолутно не интересује
нагледали су се и академика и доктора и магистара и професора деценијама уназад, неки су их одвукли у рат, неки покрали, неки им се смеју у лице са ТВ екрана

а народ и даље жали за једним браварем

садашња опозиција је одавно доказала да су дипломе политичара прецењене па чак и оне са престижних светских универзитета
-где је резултат?
-нема га

живи били па видели, опозицији ће саму себе закопати ако настави са оваквим циркусом
а то не ваља ни за грађане Србије
Narod apsoluyno ne interesuje sta? Ovo saopstenje ili sta u njemu pise? Svega narodu preko glave, a i nagledali su se raznih pametnjakovica, pa da se dodadtno ne uznemiravaju, a od ove opozicije ne moze da se zivi, kakav oni cirkus tek prave, a ne valja to ni za njih, a ni za narod, gradjane Srbije...
P.S. Kako ti trolujes majko moja, preskocila bih te, nego me provociralo kako si "naivno ili slucajno" citirao, a sve kao dobronamerno delis savete i brines.
srdjan.pajic srdjan.pajic 00:39 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

jovičić
...taj je na stranputici


...nizbrdici.

mona.liza mona.liza 00:44 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

Ne dirajte nam interntet, odlican slogan. Sta je na kraju bilo, da li vas je godaddy odsekao preventivno, zbog napada ili nesto drugo. Samo najednostavnije sto mozes, da mi muz opet "ne prevodi" ko sinoc.
a_jovicic a_jovicic 01:27 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

mona.liza
Ne dirajte nam interntet, odlican slogan. Sta je na kraju bilo, da li vas je godaddy odsekao preventivno, zbog napada ili nesto drugo. Samo najednostavnije sto mozes, da mi muz opet ne " prevodi" ko sinoc.

Prepustio Urošu i FLOSS (Free/Libre/Open Source Software) zajednici da istraži ... Moja znanja su ipak nedovoljna za mrežnu forenziku ... ali da je bio nedostupan ... bio je (i bez forenzike).

Nego pala mi je na pamet i ideja o izgradnji sistema za "rano upozoravanje" ... gomila uvezanih aplikacija na mrežama raznih domaćih provajdera koja bi pratila "otkucaje srca" bitnijih portala i sajtova ... i ako se desi slična situacija, automatski aktivira "alarm" ... a mislim da je vreme i za opštu edukaciju o anonymizing tehnikama i alatima (uh ... kako to ukratko uprostiti) ... znači sistemima koji otežavaju praćenje traga paketa poruka koji putuju izmedju naših računara i sajtova ... koji su tokom sinoćnjeg incidenta i omogućili da sadržaj bude vidljiv i iz Srbije.

Sve u svemu ... ako misle da nas i dalje bar neometano slušaju i "prate" nek' ne pokušavaju cenzuru zato što će im posle stvarno trebati NSA da nas "čitaju"
mona.liza mona.liza 02:02 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

Hvala, "prevedeno" mi je:)) a prevod sam shvatila ovako: vi tamo kada se "napadate, zezate isl." Amerikanci "umesto prsta odseku celu ruku da ne bi gubili vreme sa vama" to se odnosi na sta je bilo sinoc, kada ljudi tamo nisu mogli da otvore stranicu, ili jesu preko nekog drugog, a mi ovde nismo imali nikakvih problema sa tim.
Za ovo drugo sto si napisao, morace jos malo da mi se "prevodi", a tebi jos jednom hvala na objasnjenju.
uros_vozdovac uros_vozdovac 06:16 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

a_jovicic
mona.liza
Ne dirajte nam interntet, odlican slogan. Sta je na kraju bilo, da li vas je godaddy odsekao preventivno, zbog napada ili nesto drugo. Samo najednostavnije sto mozes, da mi muz opet ne " prevodi" ko sinoc.

Prepustio Urošu i FLOSS (Free/Libre/Open Source Software) zajednici da istraži ... Moja znanja su ipak nedovoljna za mrežnu forenziku ... ali da je bio nedostupan ... bio je (i bez forenzike).

Nego pala mi je na pamet i ideja o izgradnji sistema za "rano upozoravanje" ... gomila uvezanih aplikacija na mrežama raznih domaćih provajdera koja bi pratila "otkucaje srca" bitnijih portala i sajtova ... i ako se desi slična situacija, automatski aktivira "alarm" ... a mislim da je vreme i za opštu edukaciju o anonymizing tehnikama i alatima (uh ... kako to ukratko uprostiti) ... znači sistemima koji otežavaju praćenje traga paketa poruka koji putuju izmedju naših računara i sajtova ... koji su tokom sinoćnjeg incidenta i omogućili da sadržaj bude vidljiv i iz Srbije.

Sve u svemu ... ako misle da nas i dalje bar neometano slušaju i "prate" nek' ne pokušavaju cenzuru zato što će im posle stvarno trebati NSA da nas "čitaju"


Za ovo smo počeli da radimo, javljam u toku dana rezultate, a za ovaj sistem za upozoravanje takođe
gavrilo gavrilo 07:39 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

freehand
а народ и даље жали за једним браваремUzgred, ako nije indiskretno - jesi li ti član SNS?
Ako jeste indiskretno - izvini i zanemari.


Није јер нема шта да кријем
Нисам члан СНС, нити било које друге партије.
неколико пута сам то написао
ја сам слободан човек и о политичарима и политици дискутујем само на блогу
можда не бих ни овде али некако блогери у све мешају политику
ето ја сам написао три блога ни један нема везе са политиком
ваљда то нешто говори
uros_vozdovac uros_vozdovac 07:57 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

Sistem logovanja i upozoravanja dostupnosti sajtova je u izradi, obezbeđen je hosting, domen, blabla.

Ideja je da sistem sluša neku određenu listu sajtova, koja će na zahtev korisnika da se širi i da obaveštava o dostupnosti, i o razlogu nedostupnosti, kako na samom sajtu, tako i na email po izboru korisnika

Ukoliko neko želi da se uključi u tim za izradu servisa, može meni na pp, a gotov projekat će biti pod GPL licencom okačen na Git ili Launchpad - još traje rasprava gde :)
gavrilo gavrilo 08:13 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

a_jovicic
gavrilo
мени се чини да опозиција сама себи рупу копа
народ то апсолутно не интересује
нагледали су се и академика и доктора и магистара и професора деценијама уназад, неки су их одвукли у рат, неки покрали, неки им се смеју у лице са ТВ екрана

а народ и даље жали за једним браварем

садашња опозиција је одавно доказала да су дипломе политичара прецењене па чак и оне са престижних светских универзитета
-где је резултат?
-нема га

живи били па видели, опозицији ће саму себе закопати ако настави са оваквим циркусом
а то не ваља ни за грађане Србије
... i uporno mašiš poentu ... Nije bitno koje zvanje ministar unutrašnjih dela poseduje, nego što je osoba kojoj u opisu posla mora da bude poštenje (jer ko laže taj i krade ... a ko krade taj je na stranputici ... što reče čika-Raša Popov)Јел Чеда Јовановић био потпредседник владе својевремено, драматург...има човек папир да јесте, у политику је ушао без њега
Јел Шапић био помоћник градоначелника, беше завршио трогодишњу школу па на Униону одбранио докторат, јесте, има папир да јесте
сетих се само њих двојице ко зна колико их још има, знам неке који су преко странке запослени у државним предузећима са средњом школом па накнадно позавршавали шта су стигли
зато је све ово циркус што ради опозиција
неко ће купити карту за ту представу неко не
а верујем да народ није глуп

E Gavrilo, Gavrilo ... Nekada davno je srpska palanka cenila učitelja, lekara, geometra, inženjera .


е Јовичићу, Јовичићу
разлика је бити учитељ у школи и бити учитељ у парламенту
о томе сам писао
freehand freehand 08:29 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

Нисам члан СНС, нити било које друге партије.
неколико пута сам то написао
ја сам слободан човек и о политичарима и политици дискутујем само на блогу
можда не бих ни овде али некако блогери у све мешају политику
ето ја сам написао три блога ни један нема везе са политиком
ваљда то нешто говори

Okej. Pitao sam zato što tvoji komentari zvuče kao prepisani iz saoptštenja te stranke. I pristup i način argumentacije, uz razliku što optužuješ nekakvu opoziciju za nešto, ali je ne zoveš neprijateljskom i izdajničkom.

Јел Чеда Јовановић био потпредседник владе својевремено, драматург...има човек папир да јесте, у политику је ушао без њега
Јел Шапић био помоћник градоначелника, беше завршио трогодишњу школу па на Униону одбранио докторат, јесте, има папир да јесте
сетих се само њих двојице ко зна колико их још има, знам неке који су преко странке запослени у државним предузећима са средњом школом па накнадно позавршавали шта су стигли
зато је све ово циркус што ради опозиција
неко ће купити карту за ту представу неко не
а верујем да народ није глуп

Ne vidim šta hoćeš da kažeš? Logika po kojoj je nečije lupeštvo opravdanje za bilo čije drugo je besmislena, doduše, ali tako naprednjačka. Naime, koliko sam razumeo - niko ovde nije tražio da se preispitaju "njihove" diplome i doktorati, već da se institucije nateraju da rade. Pa to onda podrazumeva i Šapićev doktorat (sa kojim se inače mnogi sprdaju već dosta dugo), i sve druge za koje postoji sumnja o njihovoj naučnoj vrednosti i načinu sticanja.
Uostalom, i ovo troje koji su analizirali veliki naučni doprinost doktora Stefanovića napisali su da je samo prvi u nizu.
A to da narod "nije glup" po pravilu najradije koriste upravo oni koji mu pamet ne priznaju a rado uzmućuju.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana