Društvo| Gradjanske inicijative| Hobi| Politika

Denuncijacija po građanskoj dužnosti

freehand RSS / 01.06.2014. u 15:54

 

Ministru unutrašnjih dela, gospodinu Dr Nebojši Stefanoviću:

Gospodine ministre (poštovani i uvaženi sam do prijema odgovora ili adekvatne reakcije, iz razumljivih razloga, u nemogunosti da dodam); na sajtu "Peščanika" i društvenim mrežama u Srbiji pojavila se, verujem, gadna I opaka  laž i pokušaj  opasne ujdurme kojoj je cilj Vaša stigmatizacija i poniženje. Opet, razumem da bi čovek poput Vas, naviknut na slične atake i stalnu difamaciju - dostojanstveno prešao protiv takvih napada svestan sopstvene nevinosti i bivanja iznad svih niskih pobuda koje stoje iza bezočnog komplota.

No, gospodine ministre: problem je što ovo niti je prvi put da se tako nešto dešava, niti ste samo Vi cilj i žrtva napada. Naime, slične su se spletke I intrigue plele I oko samog Predsednika Nikolića, pa I oko guvernerke Tabaković. Ali, napadajući Vas na ovaj način neprijatelj targetira čitavu Vladu, državu Srbiju pa i samog gospodina Aleksandra Vučića!

Nebojsa-Stefanovic.jpg

Zato, gospodine ministre, od Vas očekujem da u najkraćem roku na adekvatan način reagujete i brzom akcijom sperete ljagu sa građanina Stefanovića, Vlade čiji ste ministar, Republike Srbije a time i sa samog Aleksandra Vučića.

A da bi se sve neverne Tome uverile dokle su neprijatelji spremni da idu, a ne da bih na bilo koji način širio ili propagirao takve nečasne rabote  - evo kompletnog teksta sa sajta "Peščanika" u kome se izdajnici I neprijatelji nisu stideli da se potpišu punim imenom I prezimenom pa čak I akademskim zvanjima (sigurans sam – lažnim!):

Kako do doktorata? Lako! Slučaj ministra Stefanovića:

Autori: dr Uglješa Grušić (docent / lecturer, Univerzitet u Notingemu), dr Branislav Radeljić (vanredni profesor / senior lecturer, Univerzitet Istočni London) i Slobodan Tomić (doktorant, Londonska škola ekonomije i političkih nauka)

 

NAPOMENA: Sumnjive diplome, prvenstveno one stečene kao plod nepotizma ili korupcije, su među gorućim problemima visokog obrazovanja u Srbiji. Ovaj problem doprinosi teškoćama u kojima se naša zemlja nalazi – negativna selekcija, odliv mozgova, urušavanje sistema vrednosti, neinventivna i nekompetitivna ekonomija itd. Država i društvo moraju njime ozbiljno da se pozabave. Za početak, oni koji krše akademske i pravne norme moraju da odgovaraju. Međutim, nadležne institucije godinama ćute, pa preostaje da se mi kao građani pozabavimo ovim problemom.

 Cilj ovog teksta je poziv na odgovornost, a ne lična diskvalifikacija ili nanošenje političke štete. Tokom pisanja teksta konsultovali smo više stručnjaka iz akademskog sveta kako bismo svoje tvrdnje višestruko verifikovali. Tekst se ne bavi političkim kontekstom. Planiramo da u budućnosti nastavimo analizu sumnjivih doktorskih disertacija i master radova javnih ličnosti, iz svih partija. 

Srbija je preplavljena sumnjivim diplomama, kojima se ponose razni političari i partijski funkcioneri. Najpre kao građani, a potom i kao naučnici i prosvetni radnici koji imaju iskustvo u pisanju i mentorisanju doktorskih disertacija, odlučili smo da podvrgnemo stručnoj analizi sumnjive diplome javnih ličnosti. Krećemo od najupadljivijeg i najsvežijeg slučaja – bivšeg predsednika Narodne skupštine Srbije, a sada ministra unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije, Nebojše Stefanovića. Prema zvaničnoj biografiji, ministar Stefanović je 2011. godine stekao zvanje magistra ekonomskih nauka na Megatrend univerzitetu, da bi juna 2013. godine, na istom univerzitetu odbranio doktorat. Tema doktorske disertacije je “Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom (primer grada Beograda)”. 

Doktorske studije sa izradom disertacije obično traju od tri do pet godina i odlikuje ih mukotrpni rad i velika posvećenost. Doktorant mora da iščita na stotine naučnih članaka i knjiga, da se detaljno upozna sa stanjem oblasti koju istražuje, da savlada metode naučnog istraživanja i pronađe adekvatan metodološki pristup kako bi realizovao svoj naučni doprinos. Uz sve ovo, od doktoranta se očekuje da daje delove nacrta svoje disertacije mentoru na čitanje i komentarisanje, da posećuje naučne konferencije na kojima izlaže svoj rad i ideje, da taj rad i ideje objavi, da učestvuje u životu naučne zajednice kroz analizu radova drugih doktoranata. Kako je onda ministar Stefanović uspeo da u tako kratkom periodu doktorira, kada smo svakodnevno imali prilike da ga gledamo na televiziji kako rukovodi radom Narodne skupštine? 

Na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, Megatrend univerzitet je Anđeli Milivojević, novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, omogućio uvid u doktorski rad Nebojše Stefanovića, nakon čega je i nama dostavljena kopija. Detaljna analiza pokazuje da rad obiluje plagijatima, što je težak akademski prekršaj, a uz to još ne ispunjava ni uslove za uspešnu doktorsku disertaciju. 

Plagijat je čin preuzimanja nečijeg pisanog rada ili ideje bez navođenja izvora, tj. priznavanja tuđeg autorstva. Drugim rečima, plagijat je akademska krađa. Pravila o akademskim prekršajima Londonske škole ekonomije i političkih nauka, na primer, propisuju da svaki pisani rad mora biti delo samog studenta. “Citati se moraju staviti između navodnika ili u poseban paragraf i njihov izvor se mora navesti. Parafrazirani materijal se mora označiti. Povreda ovog zahteva, namerno ili slučajno, ili predstavljanje rada drugih kao svog, je plagijat.” Sankcija za plagijat u doktorskim disertacijama je najstroža od svih akademskih sankcija i podrazumeva nedodeljivanje ili oduzimanje zvanja doktora nauka, uz mogućnost oduzimanja prava na žalbu višem univerzitetskom telu i izbacivanje sa univerziteta.

 Univerzitet Harvard pojašnjava, u svom uputstvu o citiranju, da postoje dve vrste plagijata – doslovni i mozaički. Doslovni plagijat je kopiranje tuđih rečenica, a mozaički je preuzimanje delova tuđeg rada uz prepravke kako plagijat ne bi bio identičan originalu. Obe vrste plagijata su strogo kažnjive. Profesor Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i bivši predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu, takođe navodi dve vrste plagijata (15. januar 2012, Novosti). Prvi je uzimanje tuđih ideja, a drugi uzimanje delova iz različitih tekstova, bez navođenja autora. Obe vrste plagijata su neprihvatljive i kažnjive, dodao je profesor Avramović, ističući da su društveno-humanističke nauke naročito podložne plagijatima. 

Doktorat ministra Stefanovića obiluje plagijatima. Dok su pojedini delovi njegove disertacije doslovno kopirani iz tuđih radova, bez odgovarajućeg navođenja, drugi su “mozaičkog” tipa. Navodimo samo nekoliko iz mnoštva primera:

 – na strani 14 ministar Stefanović piše o samoupravi u Italiji i, između ostalog, kaže: “Nadzor nad radom lokalne samouprave, osnosno aktima opština i provincija, vrši nadzorni odbor regije, koji može imati svoje pododbore za određena upravna područja. Odbore čine eksperti…” – preuzeto bez navođenja iz knjige Decentralizacija kao polazište daljeg razvoja Srbije – priručnik, koju su Dejan Vučetić i Dejan Janićijević objavili 2006. godine, koji na strani 94 pišu: “Nadzor nad aktima provincije i opštine sprovodi nadzorni odbor regiona, koji može imati pododbore za različite upravne oblasti. Jedan takav odbor najčešće je sastavljen od eksperata…“;

 – na strani 35 ministar Stefanović piše o Moldaviji – preuzeto sa strana 279 i 280 iz zbornika Jačanje lokalne vlasti, koji je uredila Emilia Kandeva 2002. godine, a koji se ovde ne navodi;

 – na strani 48 ministar Stefanović piše o Austriji – parafrazirane strane 15 i 16 iz publikacije “Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja” autorke Snežane Đorđević iz 2011. godine, koja se ne spominje;

 – na strani 57 ministar Stefanović je plagirao deo 16. strane publikacije Lokalna agenda 21: uvod u planiranje održivog razvoja, koju je Slobodan Milutinović objavio 2004. godine;

 – na strani 59 ministar Stefanović piše sledeće: “Nerazvijene zemlje su osetljive na ograničenja u privrednom razvoju, jer su suočene sa nedostatkom potrebnih resursa, posebno kapitala i novih tehnologija”. Ovo je kopirano iz teksta Milane Mrkalj “Menadžment u funkciji održivog razvoja” iz 2012. godine, gde na strani 468 piše: “Nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju su posebno osetljive na ograničenja koja njihovom privrednom razvoju postavlja ubrzani rast populacije i nedostatak potrebnih resursa, najčešće tehnologije i kapitala“;

 – na strani 61 ministar Stefanović započinje novo poglavlje tako što kaže: “Osnovni uslov za efikasan menadžmenta (sic!) je demokratizacija upravljanja i angažovanje sposobnih kadrova za izvršavanje kompleksnih poslova i zadataka u lokalnim samoupravama”. Ovo je prepisano iz rezimea teksta Mehmeda Avdagića, Maje Radić i Dževade Avdagić “Demokratizacija menadžmenta u procesima promjena” iz 2012. godine u kojem stoji: “Jedan od osnovnih uslova za djelovanje menadžmenta promjena je demokratizacija upravljanja i okupljanje najsposobnijih kadrova za izvršavanje delegiranih poslova i zadataka“;

 – na strani 77 rad ministra Stefanovića sadrži plagirane delove iz knjige Modeli lokalne organizacije lokalne samouprave: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija, koju su uredili Zdravka Zlokapa i Dušan Damjanović 2008. godine;

 – na strani 120 ministar Stefanović piše: “Najveće učešće javnih prihoda imaju Švedska (60%), Francuska (54%), i Danska (49%), dok najniže (ispod 20%) imaju Nemačka, Italija, Irska…” – svi ovi podaci su prepisani sa strane 27 iz zbornika Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave, koji su uredili Antony Levitas i Gábor Péteri, a objavljen je 2004. godine, i ovde se ne navodi; takođe, ministar Stefanović na istoj strani dodaje “Učešće sopstvenih javnih prihoda u ukupnim lokalnim prihodima je ispod 25% u većini savremenih država (Mađarskoj – 32%, Poljska – 33%, Slovenija – 34%…” – svi ovi podaci su opet plagirani sa strane 28 iz gore navedenog zbornika;

 – na strani 146 ministar Stefanović je plagirao uvodne delove sa strane 257 članka “Organizacione mogućnosti za poboljšanje procesa upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi” Srđana Isakovića i Lidije Marković iz 2012. godine; njegova čitava dalja diskusija o pobrojanim instrumentima je preuzeta iz ove publikacije;

 – na strani 149 ministar Stefanović je preuzeo deo prvog pasusa sa strane 10 iz knjige Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj lokalnoj samoupravi, koju su Vanesa Belkić i Milica Hrnjez objavile 2010. godine, a ovde se ne spominje;

 – na strani 170 ministar Stefanović je plagirao tekst sa 74. strane knjige Efikasan opštinski menadžer, koju je izdao CeSID 2007. godine.

 Većina gore pomenutih publikacija čak nije ni navedena u spisku literature na kraju ministrovog rada.

 Što se tiče ostalih kriterijuma neophodnih za uspešnu doktorsku disertaciju, ostaje nejasno kako je ministar Stefanović stekao pravo da brani doktorat samo dve godine nakon sticanja zvanja mastera. Pravilnik o postupku primene i uslovima za odbranu doktorske disetacije Megatrend univerziteta propisuje da kandidat “pravo da brani doktorsku disertaciju stiče u VI semestru” pošto “položi sve ispite propisane nastavnim planom i programom doktorskih studija” (član 2). Pošto je ministar Stefanović okončao master studije tokom 2011. godine, on u trenutku odbrane doktorske disertacije nije mogao imati više od pet celih semestara provedenih na doktorskim studijama.

 Ministrov rad ne ispunjava ni minimalne tehničke standarde. Doktorat sadrži nedopustivo mali broj fusnota u samom tekstu, samo 41, od kojih čak 29 upućuje na svega dva zbornika radova o uporednim iskustvima lokalnih samouprava koje je izdala Magna Agenda. Jednako je problematično i to što se autor u radu poziva na izvore koje ne navodi konkretno (navodimo jedan od brojnih primera – na strani 58 ministar Stefanović kaže “Evropska komisija je 2001. godine usvojila novu strategiju održivog razvoja, koja je razmatrana na više sastanaka u narednom periodu”, ali ne precizira na kou strategiju i sastanke misli). 

Rad ministra Stefanovića je daleko ispod standarda doktorata u pogledu sadržine i naučnog doprinosa. On ne nudi pregled stanja svoje naučne discipline, ne objašnjava ključne debate i dosadašnje empirijske nalaze, ne objašnjava glavne argumente i kako njegov rad pravi korak dalje u nauci (kroz otkrivanje novih zakonitosti, dokazivanje, opovrgavanje ili reformulisanje dominantnih teorija, iznošenje originalnih empirijskih nalaza koji daju relevantne zaključke itd.). Kako je onda moguće da je komisija odobrila jedan takav rad imajući u vidu da pravilnik Megatrenda propisuje da “Doktorska disertacija treba da sintetizuje iprimeni stečena znanja da bi se, uz originalan naučni doprinos oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije, rešio konkretan teorijski ili praktičan ekonomski problem. Doktorska disertacija sadrži pregled dosadašnjih naučnih dostignuća iz oblasti kojoj tema pripada a na kojima će kandidat graditi naučni doprinos oblasti” (član 10)?

 Dalje, tema doktorata ne odgovara u potpunosti onome što je u njemu i napisano. U naslovu disertacije grad Beograd je naveden kao studija slučaja. Međutim, sadržaj ukazuje da se samo jedno od 16 poglavlja konkretno bavi Beogradom (13. poglavlje je u sadržaju najavljeno pod nazivom “Istraživanje – studija slučaja na primeru grada Beograda”). Da iznenađenje bude veće, stvarni naziv poglavlja 13, koje počinje na strani 148 disertacije, je drugačiji! Ono glasi: “Upravljanje ekonomskim razvojem lokalne samouprave u Srbiji”. Budući da nijedno poglavlje nije fokusirano na grad Beograd, rad ministra Stefanovića ne zadovoljava uslov koherentnosti jer se njegova tema i ono što je zapravo napisano ne poklapaju.

 Po pitanju metodologije, autor navodi na strani 11 da će primeniti “deduktivni, induktivni, komparativni, sintetički, i analitički metod”, bez objašnjavanja kako će svaki od njih biti korišćen, niti njihove prednosti i mane u datom kontekstu. A onda se kaže da će se koristiti i “multipla multivarijantna regresiona analiza ili Spirmanova formula, u zavisnosti od fenomena”. Ukratko, regresiona analiza je kvantitativna metoda kojom se meri uticaj jednog ili više faktora na određeni fenomen. Da bi se sprovela, potrebni su podaci koji predstavljaju indikatore tih faktora. Međutim, u Stefanovićevom radu ne postoji nijedan deo sa takvim kvantitativnim podacima, pa logično – nema ni regresione analize. 

Rad, međutim, obiluje površnim i suvišnim prepričavanjem iskustava lokalnih samouprava drugih evropskih zemalja, koje je daleko od ozbiljne komparativne analize. Čitav doktorat je zapravo deskriptivnog karaktera, sa eklektičkim spajanjem raznih opisa koji niti daju smislenu celinu, niti sadrže istraživačku vrednost. Autor ne navodi kako je došao do hipoteza, zašto su one bitne, niti izvodi njihove provere i valjane analize. Neke od “hipoteza” su čiste tautologije (na primer, “efikasnija lokalna samouprava – veća ekonomičnost u radu”). Stoga zvuči neverovatno da Profesor Mića Jovanović, rektor Megatrenda, daje disertaciju ministra Stefanovića svojim doktorantima “kao primer izuzetno dobrog rada, posebno u oblasti metodologije naučnog istraživanja” (30. april 2014, Pressonline). 

Poenta ovog teksta nije da dobar političar ili partijski funkcioner treba da ima dobar doktorat, već poziv na odgovornost. Osoba koja je spremna da “progura” kao doktorat naučno bezvredan rad koji ne ispunjava minimalne kriterijume nije podobna da obavlja javnu funkciju. Pristupanje Evropskoj uniji je strateški prioritet Vlade Srbije. Ugledajmo se onda na evropske primere. Anet Šavan, bivši nemački savezni ministar obrazovanja, je morala da podnese ostavku u februaru 2013. godine, nakon što je dokazano da je plagirala doktorat. Istu sudbinu je 2011. godine doživeo i Karl-Teodor zu Gutenberg, tadašnji nemački ministar odbrane i najbliži saradnik kancelarke Angele Merkel. U Mađarskoj se sličan slučaj desio sa bivšim predsednikom Pal Šmitom 2010. godine. U svom ekspozeu Narodnoj skupštini, predsednik Vlade Aleksandar Vućić naveo je da je zabrinjavajuće što “školovani kadar koji ostaje [u Srbiji] u velikoj meri ima diplome sumnjivog kvaliteta zahvaljujući urušenom obrazovnom sistemu”. Evo prilike da predsednik Vlade i ostale nadležne institucije reaguju, i reči potkrepe delima. 

Peščanik.net, 01.06.2014. 

P.,S. Znam da je mnogo onih koji smatraju da je legitimitet potvrđen na nedavnim izborima dovoljan da Vam omogući da se na ovakve napade ne osrvrćete. Takođe znam da ima mnogo i onih koji smatraju da se sa fukarom ne vredi ni svađati ni mešati. No ipak smatram da bi Vam ako već ne povređena čast i dostojanstvo a ono viši interesi i pozcija koju zauzimate morale nalagati da se ovaj slučaj ispita a spletkaroš razotkriju i privedu pravdi! 

U očekivanju brze i profesionalne reakcije

bloger Frihend

(podaci poznati nadležnim službama)

 

 

 

 

 

 

 Komentari (542)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

blogovatelj blogovatelj 09:56 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

ето ја сам написао три блога ни један нема везе са политиком
ваљда то нешто говори


Govori da su tvoji na vlasti. Kad budete opozicija, onda ćeš pisati političke blogove.
Tako je i Krle radio. Nema više vojska i Vis...
gavrilo gavrilo 16:29 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

freehand
Нисам члан СНС, нити било које друге партије.
неколико пута сам то написао
ја сам слободан човек и о политичарима и политици дискутујем само на блогу
можда не бих ни овде али некако блогери у све мешају политику
ето ја сам написао три блога ни један нема везе са политиком
ваљда то нешто говори

Okej. Pitao sam zato što tvoji komentari zvuče kao prepisani iz saoptštenja te stranke. I pristup i način argumentacije, uz razliku što optužuješ nekakvu opoziciju za nešto, ali je ne zoveš neprijateljskom i izdajničkom.

Јел Чеда Јовановић био потпредседник владе својевремено, драматург...има човек папир да јесте, у политику је ушао без њега
Јел Шапић био помоћник градоначелника, беше завршио трогодишњу школу па на Униону одбранио докторат, јесте, има папир да јесте
сетих се само њих двојице ко зна колико их још има, знам неке који су преко странке запослени у државним предузећима са средњом школом па накнадно позавршавали шта су стигли
зато је све ово циркус што ради опозиција
неко ће купити карту за ту представу неко не
а верујем да народ није глуп

Ne vidim šta hoćeš da kažeš? Logika po kojoj je nečije lupeštvo opravdanje za bilo čije drugo je besmislena, doduše, ali tako naprednjačka. Naime, koliko sam razumeo - niko ovde nije tražio da se preispitaju "njihove" diplome i doktorati, već da se institucije nateraju da rade.ово се тражи

У то име тражимо:
- од Владе Србије да објави све докторате и мастер радове својих министара, државних секретара и чланова кабинета,
- од Скупштине Србије да објави све докторате и мастер радове посланика,
- од Владе и Скупштине АП Војводине да објаве докторате и мастер радове својих чланова,
- од јавних предузећа и јавних установа да објаве докторате и мастер радове својих директора,
- од локалних самоуправа да објаве докторате и мастер радове одборника,
- од Универзитета да објаве докторате својих професора.

Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“


п.с. Садашња опозиција јесте издала свој народ јер је покрала грађане у спрези са тајкунима.Погледај имовинску карту све једног политичара из ДОСа а погледај просечну имовинску карту грађанина Србије.Полуписмен човек то схвата.
Све што си добио је доживотни кредит на грбачи и кључ у браву.
Опозиција не хаје за грађане, њима је само важан неуспех садашње владе па нек се и сломи преко грађана.
Они се надају да ће ови актуелни бити гори од њих.
То је карта за вечни мир.
Мада не би ме зачудило да на следећим изборима грађани моле ДС,НДС и цо. за опрост.Мазохисти смо ми.

freehand freehand 18:53 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

п.с. Садашња опозиција јесте издала свој народ јер је покрала грађане у спрези са тајкунима.Погледај имовинску карту све једног политичара из ДОСа а погледај просечну имовинску карту грађанина Србије.Полуписмен човек то схвата.
Све што си добио је доживотни кредит на грбачи и кључ у браву.
Опозиција не хаје за грађане, њима је само важан неуспех садашње владе па нек се и сломи преко грађана.
Они се надају да ће ови актуелни бити гори од њих.
То је карта за вечни мир.
Мада не би ме зачудило да на следећим изборима грађани моле ДС,НДС и цо. за опрост.Мазохисти смо ми.

Rekoh ja da ti komentari liče na saopštenja propagandne službe SNS, samo bez siledžijskog dela.
Samo si sad odmah na početku dodao izdaju.


mona.liza mona.liza 19:32 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

freehand
п.с. Садашња опозиција јесте издала свој народ јер је покрала грађане у спрези са тајкунима.Погледај имовинску карту све једног политичара из ДОСа а погледај просечну имовинску карту грађанина Србије.Полуписмен човек то схвата.
Све што си добио је доживотни кредит на грбачи и кључ у браву.
Опозиција не хаје за грађане, њима је само важан неуспех садашње владе па нек се и сломи преко грађана.
Они се надају да ће ови актуелни бити гори од њих.
То је карта за вечни мир.
Мада не би ме зачудило да на следећим изборима грађани моле ДС,НДС и цо. за опрост.Мазохисти смо ми.

Rekoh ja da ti komentari liče na saopštenja propagandne službe SNS, samo bez siledžijskog dela.
Samo si sad odmah na početku dodao izdaju.Skolski primer straw man argumenta obozavaju da ga koriste svi politicari:)) Ovo za izdaju mi promaklo, ima i elemenata saopstenja, slazem se:)
gavrilo gavrilo 20:36 04.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

freehand

Rekoh ja da ti komentari liče na saopštenja propagandne službe SNS, samo bez siledžijskog dela.
Samo si sad odmah na početku dodao izdaju.
права реч ЛИЧЕ

alselone alselone 08:15 05.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

Au sto su mi svi fini i groze se reci izdaja. Ako ono sto nam je uradio "DOS" od 2000. pa do 2012 nijie izdaja ja onda ne znam sta je. Prvo su izdali 10 godina borbe i zrtvi naroda da dodju na vlast a onda su izdali narod tako sto su ga pokrali. I to ne samo pokrali ono sto smo imali nego i zaduzili generacije unapred. Sa ekonomske tacke gledista ono sto je "DOS" uradio drzavi je gore od onoga sto je Sloba uradio. Ne govorim o tome kako se zivelo tada i onda nego kakve je dugorocne posledice po zivotni standard generacija koje dolaze i po mogucnosti koje ce ta generacija imati.

Ovi danas su jednaka djubrad samo mi se cini ima manje onog brutalnog lapanja, one kradje na nivou divljeg zapada kad konj'ma dolete, otmu seceranu za evro, zemljiste kao pasnjak, luku za kikiriki, kao i one mnoge firme koje su kupovane hipotekom na njih iste (praktino za vazduh). Sad ja l' sto nema vise nista da se porakde ili oni bar malo vode racuna - ne mogu jos uvek da ocenim.
angie01 angie01 08:36 05.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

u sto su mi svi fini i groze se reci izdaja. Ako ono sto nam je uradio "DOS" od 2000. pa do 2012 nijie izdaja ja onda ne znam sta je. Prvo su izdali 10 godina borbe i zrtvi naroda da dodju na vlast a onda su izdali narod tako sto su ga pokrali. I to ne samo pokrali ono sto smo imali nego i zaduzili generacije unapred. Sa ekonomske tacke gledista ono sto je "DOS" uradio drzavi je gore od onoga sto je Sloba uradio. Ne govorim o tome kako se zivelo tada i onda nego kakve je dugorocne posledice po zivotni standard generacija koje dolaze i po mogucnosti koje ce ta generacija imati.


bas tako- za vreme zlobe se znalo koje su strane i u tom smislu je bilo normalnije, a ovi posle su se pretvarajuci se da su nasi
, zloupotrebili svu tu energiju koja se stvorila da se stvari promene na bolje, najsramnije su izdali poverenje i nade gradjana koji su im povereni.
alselone alselone 09:32 05.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

Nema više vojska i Vis...


Nema, sad nas moli da uradimo nesto. LJUDI, MORA SE NESTO URADITI!?

Ma nemoj cobane...
mona.liza mona.liza 17:20 05.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

alselone
Au sto su mi svi fini i groze se reci izdaja. Ako ono sto nam je uradio "DOS" od 2000. pa do 2012 nijie izdaja ja onda ne znam sta je. Prvo su izdali 10 godina borbe i zrtvi naroda da dodju na vlast a onda su izdali narod tako sto su ga pokrali. I to ne samo pokrali ono sto smo imali nego i zaduzili generacije unapred. Sa ekonomske tacke gledista ono sto je "DOS" uradio drzavi je gore od onoga sto je Sloba uradio. Ne govorim o tome kako se zivelo tada i onda nego kakve je dugorocne posledice po zivotni standard generacija koje dolaze i po mogucnosti koje ce ta generacija imati.

Ovi danas su jednaka djubrad samo mi se cini ima manje onog brutalnog lapanja, one kradje na nivou divljeg zapada kad konj'ma dolete, otmu seceranu za evro, zemljiste kao pasnjak, luku za kikiriki, kao i one mnoge firme koje su kupovane hipotekom na njih iste (praktino za vazduh). Sad ja l' sto nema vise nista da se porakde ili oni bar malo vode racuna - ne mogu jos uvek da ocenim.

Mislim da se posle ovog tvog komentara Gavrilo ovde nece vise javljati, postigao je sta je hteo:).
Vidim eno ga kod Antioksidanta i Sekeljica, radi, vredan je
freehand freehand 17:41 05.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

angie01
u sto su mi svi fini i groze se reci izdaja. Ako ono sto nam je uradio "DOS" od 2000. pa do 2012 nijie izdaja ja onda ne znam sta je. Prvo su izdali 10 godina borbe i zrtvi naroda da dodju na vlast a onda su izdali narod tako sto su ga pokrali. I to ne samo pokrali ono sto smo imali nego i zaduzili generacije unapred. Sa ekonomske tacke gledista ono sto je "DOS" uradio drzavi je gore od onoga sto je Sloba uradio. Ne govorim o tome kako se zivelo tada i onda nego kakve je dugorocne posledice po zivotni standard generacija koje dolaze i po mogucnosti koje ce ta generacija imati.


bas tako- za vreme zlobe se znalo koje su strane i u tom smislu je bilo normalnije, a ovi posle su se pretvarajuci se da su nasi
, zloupotrebili svu tu energiju koja se stvorila da se stvari promene na bolje, najsramnije su izdali poverenje i nade gradjana koji su im povereni.

Pampkin i Hani bani...
angie01 angie01 22:42 05.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

Pampkin i Hani bani...


free, nemoj da si ljubomoran.
freehand freehand 23:00 05.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

angie01
Pampkin i Hani bani...


free, nemoj da si ljubomoran.

a_jovicic a_jovicic 09:05 06.06.2014

Re: I dalje ništa nisu naučili

a_jovicic
Ovo ili je bila neka gadna brljotina kod Amera ... ili njihov mehanizam za izbacivanje segmenta koji pravi probleme ... ili su naši provajderi dobili "nalog" da malo ubrljaju ruting tabele. Nadam se da će pomenuto odeljenje da izadje sa nekim objašnjenjem dogadjaja od noćas (tj. razlogom zašto je nekih 5-6 sati saobraćaj iz Srbije prema nekim ISP-ovima u Americi bio žestoko narušen)

Upravo dobih info o uzroku ... nije bio napad ...

GoDaddy je imao problem sa svojim linkovima u AMS-IX (Internet Exchange u Amsterdamu) i to nikako nije pogadjalo samo korisnike iz Srbije. Pri tome, recimo korisnici Telenora su sasvim lako pristupali GoDaddy serverima (pa i dostajebilo.rs), jer Telenor svoj saobracaj ne rutira kroz AMS-IX nego preko Level3. Provereno sa par mesta u Evropi da kadgod se rutiralo kroz AMS-IX nije radilo (iz Francuske recimo).

Hvala Boletu iz mainstream.rs na razjašnjenju incidenta.
uliks uliks 01:02 03.06.2014

Neće ih ovo uzdrmati

Mogu lako da zamislim Vučića koji ne može da shvati kako je moguće da se veća frka podigla oko nekoliko ukradenih rečenica iz doktorata Nebojše Stefanovića nego o totalno falsifikovanoj Tominoj diplomi osnovnih i master studija.

Međutim, neće se Vučić odreći svog potrčka, previše je vremena i sredstava u njega uložio. Učio se na greškama Mićunovića i Šešelja, koji su kao svoje naslednike spremali mlade lavove, a koji su prvom mogućom prilikom bacili u zapećak svoje mentore. On zato sad sprema Stefanovića i drži oko sebe Gašića, Mihajlovićku, Babića, ljude koji ni u najluđim snovima ne bi mogli da pomisle na preuzimanje vlasti u stranci.
fantomatsicna fantomatsicna 01:27 03.06.2014

Znam i ja

fantomatsicna fantomatsicna 01:29 03.06.2014

Počele su diskusije

tompinchns tompinchns 11:25 03.06.2014

Re: Počele su diskusije

fantomatsicna

dali76 dali76 02:52 03.06.2014

Profesorka FPN?

Dr Snezana Djordjevic, profesorka sa FPN izjavljuje da se njoj rad Stefanovica dopao.
Razumem da je bila clan komisije. Razumem da mora dda brani vlastitu glupost , al da kaze kako ona svoj rad u disertaciji nije videla posto ju je Stefanovic samo parafrazirao?!!
Il da zakljuci kako su akademski standardi u Srbiji drasticno pali, pa ih kolege iz Engleske ne mogu meriti svojim merilima, standardima?
Ali definitivno je najbizarniji deo obrane Stefanovica sa sankcijama/izolacijom.
Srozala je sebe, ali jos vise ponizila student koji su ulozili trud i znanje da napisu normalan i prihvatljiv naucni rad.
milos_mijatovic milos_mijatovic 08:22 03.06.2014

Re: Profesorka FPN?

dali76
Dr Snezana Djordjevic, profesorka sa FPN izjavljuje da se njoj rad Stefanovica dopao.
Razumem da je bila clan komisije. Razumem da mora dda brani vlastitu glupost , al da kaze kako ona svoj rad u disertaciji nije videla posto ju je Stefanovic samo parafrazirao?!!
Il da zakljuci kako su akademski standardi u Srbiji drasticno pali, pa ih kolege iz Engleske ne mogu meriti svojim merilima, standardima?
Ali definitivno je najbizarniji deo obrane Stefanovica sa sankcijama/izolacijom.
Srozala je sebe, ali jos vise ponizila student koji su ulozili trud i znanje da napisu normalan i prihvatljiv naucni rad.


Та особа је брука за своју професију. Толико од мене о њој.
tompinchns tompinchns 11:24 03.06.2014

Alek o svom dečaku

Izašlo na sajtu Peščanika danas u 11.41

"Srpski premijer Aleksandar Vučić izjavio da je obrazloženje tri naučnika da je doktorat Nebojše Stefanovića plagijat najgluplje obrazloženje koje je ikad čuo."
petargli petargli 12:33 03.06.2014

Re: Alek o svom dečaku

... i pritom dodao: "ajde sad TIŠINA TAMO!"
mlinarslavko mlinarslavko 12:01 03.06.2014

Majonez i lubrikant

http://www.b92.net/video/kaziprst.php?yyyy=2014&mm=06&dd=03&nav_id=856271

Izvinjavam se nema veze sa temom, ali nisam izdrzao.
Covek je mesavina majoneza i vazelina.
Tek malopre sam video.
petargli petargli 14:19 03.06.2014

Opozicija ...

Opoziciju, izgleda, ne interesuje previše ova tema. Jedino čiji se glas čuje je Nova stranka i nešto, onako usput, se javilo udruženje Dosta je bilo - Restart.

Blic: "On (Vladimir Pavićević) je rekao da nisu tačne ocene Nacionalnog saveta za nauku i ministra prosvete Srđana Verbića da ne postoji procedura da se utvrdi da je rad plagijat. Pavićević je rekao da jedan od članova Zakona o visokom obrazovanju govori da postoji procedura kojom se utvrđuje validnost i autentičnost magistarskog, doktorskog i drugih naučnih radova."

Edit: Verbić se jos nije snašao, iako Ćirković tvrdi za njega da je odličan student ...

Meni ova priča radi priče deluje bezazleno, i na kraju sve to ispadne kao u onoj narodnoj "svakog čuda 3 dana dosta". Valjda bi svrshodnije bilo da, na primer, Pavićević (ili bilo ko drugi iz opozije) preuzme na sebe i istera bar ovu stvar na čistac, i saopšti stručnu analizu doktorata, poštujući proceduru propisanu zakonom (ko što kolega Grofdrax perzistentno insistira, ubi čovek ... ). Tako se ne bi ostavilo prostora za dalje prazne priče itd.

Ovako oni pozivaju, zahtevaju, ko Radulović, taj čovek samo nešto zahteva ...
angie01 angie01 15:27 03.06.2014

Re: Opozicija ...

Verbić se jos nije snašao, iako Ćirković tvrdi za njega da je odličan student ...


verovatno i jeste, verovatno je i dobar strucnjak u svojoj oblasti- al kao ministar prosvete se nije snasao-ili je odlucioda ne bude vise ubogi naucnik.:)
petargli petargli 15:47 03.06.2014

Re: Opozicija ...

verovatno i jeste, verovatno je i dobar strucnjak u svojoj oblasti- al kao ministar prosvete se nije snasao-ili je odlucioda ne bude vise ubogi naucnik.:)

Ako se sećaš Ćirković je nazvao Verbićeve kritičare - lošim studentima, a njega predstavio kao svetlost na kraju tunela.

Na nekim od prošlih blogova postavila se upitnost njegovog naučnog doprinosa u fizici, i došlo se do toga da je on ipak izabrao da gradi karijeru u prosveti, i tu je pokazao neke rezultate što ga kvalifikuje da bude ministar, više nego Obradovića npr.

Posle ovog "incidenta", a i prethodnih nastupa, upitan je njegov status stručnjaka u svojoj oblasti (prosveti, ne fizici). O kredibilitetu, posle onih nesrećnih sednica Vlade, kao i današnjih komentara po medijima koje u njegovo ime iznosi Premijer je izlišno govoriti.
angie01 angie01 16:10 03.06.2014

Re: Opozicija ...

Ako se sećaš Ćirković je nazvao Verbićeve kritičare - lošim studentima, a njega predstavio kao svetlost na kraju tunela.


ja Cirkovica veoma cenim i verujem da je on naklonjen Verbicu zbog nekih stvari koje su kod njega sigurno dobre, isto tako je mislio, da je Verbic svakako potpuno drugaciji u pozitivnom smislu, kandidat za ministra porsvete od likova sto se obicno biraju za to mesto-sto je i svima, koji Verbica ne poznaju, sigurno palo napamet- al hebiga- sve sto je do sada u javnosti rekao, krajnje ubija bilo kakvu nadu.
a_jovicic a_jovicic 00:20 04.06.2014

Re: Opozicija ...

angie01
ja Cirkovica veoma cenim i verujem da je on naklonjen Verbicu zbog nekih stvari koje su kod njega sigurno dobre, isto tako je mislio, da je Verbic svakako potpuno drugaciji u pozitivnom smislu, kandidat za ministra porsvete od likova sto se obicno biraju za to mesto-sto je i svima, koji Verbica ne poznaju, sigurno palo napamet- al hebiga- sve sto je do sada u javnosti rekao, krajnje ubija bilo kakvu nadu.

Na žalost mora da se složim. Ne-ministar Verbić je totalno različita priča od ministra Verbića. Verovatno je i sam do sada shvatio u šta se uvalio ali nije lako javno to priznati i izaći iz nosferatu-kruga Vlade Srbije. Ja Radulovića upravo cenim zato što je imao petlju da tako nešto uradi. Ceniću i svakog drugog ko napusti onaj "bal vampira" koji celoj državi isisava snagu i mladost. Nadam se da će se Srdjan povući pre nego što bude kasno i uvuku ga dublje u živo blato najava-najavi-najavljenih reformi. U nekoj drugačijoj Vladi bi verovatno bio uspešniji ministar od većine drugih ... ova je kao "crna rupa" ... sve što joj se približi, usisa i sabije u ništavilo
petargli petargli 01:14 04.06.2014

Re: Opozicija ...

a_jovicic
Ne-ministar Verbić je totalno različita priča od ministra Verbića. Verovatno je i sam do sada shvatio u šta se uvalio ali nije lako javno to priznati i izaći iz nosferatu-kruga Vlade Srbije.

Pa gde je živeo svih ovih godina? Pao s Marsa?! Nije valjda da nije znao biografiju sadašnjeg premijera?!

a_jovicic
Ja Radulovića upravo cenim zato što je imao petlju da tako nešto uradi.

Zar ta epizoda sa Radulovićem nije bila dovoljna da se upali crvena lampica?

Edit: Sve mi deluje da je angie01 u pravu,
odlucio da ne bude vise ubogi naucnik.:)
angie01 angie01 07:52 04.06.2014

Re: Opozicija ...

Pa gde je živeo svih ovih godina? Pao s Marsa?! Nije valjda da nije znao biografiju sadašnjeg premijera?!


nije pao s Marsa, jer je pre ministarske funkcije, imao radno mesto u zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 'naci trebalo bi da barata podacima o stanju u prosveti, da zna sta su cije ingerencije, a on, sem sto pokazuje da nikakvu ideju o resavanju problematike nema, ponasa se kao Alisa u zemlji cuda i na sva konkretna pitanja, odgovara tako da odgovor izbegne, ili kaze da to nesto sto ga pitaju ne moze ili nije pod njegovom jurisdikcijom,...meni je do sada najomiljenija izjava povodom logicnog predloga, da se smene svi politicki postavljeni direktori skola, koji tu rade sve, sem sto se o istoj brinu,- da to ne moze:))),...mislim, vaj ne moze?
petargli petargli 11:38 04.06.2014

Re: Opozicija ...

angie01
nije pao s Marsa, jer je pre ministarske funkcije, imao radno mesto u zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 'naci trebalo bi da barata podacima o stanju u prosveti, da zna sta su cije ingerencije, a on, sem sto pokazuje da nikakvu ideju o resavanju problematike nema ...

ako nije pao s Marsa, onda je pao s kruške
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 15:54 03.06.2014

Ne mogu da odolim

Ne kaže se doktorant nego doktorand. Nije najbitnije, naravno. Ali kad isterujemo pravila da i ovo pomenem.
petargli petargli 15:57 03.06.2014

Re: Ne mogu da odolim

Ne kaže se doktorant nego doktorand. Nije najbitnije, naravno. Ali kad isterujemo pravila da i ovo pomenem.

Vreme je da se to promeni.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 16:01 03.06.2014

Re: Ne mogu da odolim

petargli
Ne kaže se doktorant nego doktorand. Nije najbitnije, naravno. Ali kad isterujemo pravila da i ovo pomenem.

Vreme je da se to promeni.


Megatrent
petargli petargli 16:06 03.06.2014

Re: Ne mogu da odolim

Megatrent

inco inco 16:31 03.06.2014

Re: Ne mogu da odolim

KRALJMAJMUNA
Megatrent


A ne, njihova delatnost nije rentiranje već prodaja, tako da mogu da budu samo Megatrejd. Inače ne treba čuditi njihova podrška junoši iz priče - kao i svaki ozbiljan trgovac, kupcu nude garanciju od 5 godina ako isti održava svoju diplomu kod njih.
angie01 angie01 17:39 03.06.2014

Re: Ne mogu da odolim

ne treba čuditi njihova podrška junoši iz priče


od toga mu zavisi akreditacija,...a i popularan je kod politicara, jer im je njegov faks omiljen-ppretposlednji ministar prosvete, koji je valjda bio i u vreme spornog doktorata na toj funkciji, je ujedno profa na tom faksu, zar nije porazavajuce da u tim okolnostima nisu ispostovane ni osnovne procedure.
Lionsgate Lionsgate 19:10 03.06.2014

Pitam se, pitam se...

Nije problem Stefanovic i njegov doktorat, problem je sistem koji je urusio obrazovanje, od osnovnog pa do univerzitetskog, problem je sto ljudi koji treba da budu vodeci u oobrazovanju, nauci i kulturi cute na poplavu diplomaca i doktoranata koji su obesmislili vrednost univerzitetske diplome. Neverovatno mi je da je da se niko ko ima tezinu svog naucnog ili umetnickog rada nije digao glas protiv megatrendizacije visikoskolskog obrazovanja u Srbiji, neverovatno mi je da su svi toliko uplaseni za svoju egzistenciju i polozaje, neverovatno mi je da su svi pristali na intimizaciju sa Micom Megablejom ( mislim, koji ozbiljan covek na nekoj funkciji se predstavlja kao Mica, to mi pre lici na gazdu kafane ili pevaca Grandshow-a nego na rektora nekog univerziteta).

Ilustrativan je "Utisak nedelje" od pre dva vikenda u kom je voditeljka insistiral;a da ministar obrazovanja odgovori da li misli da li su iste diploma sa Pravnog fakulteta BU i Megableje. Ministar je onako smusen izbegao odgovor, to sve govori o nezavisnim clanovima Vlade, o samoj Vladi, o ljudima koji su na drzavnim jaslama, o svima onima koji zive u ovoj zemlji. Opsti strah, izgubljenost, panika za polozajem i egzistencijom...

Uzgred, jel' Free jos free?
petargli petargli 19:40 03.06.2014

Re: Pitam se, pitam se...

Da se podsetimo šta je predsednik Nikolić izjavio pre dva meseca, na dan studenata, Nikolić studentima: Srbiji opet treba 1.300 kaplara.

Tada je bila prava prilika da "rektori, dekani i profesori univerziteta u Srbiji" dignu
glas protiv megatrendizacije visikoskolskog obrazovanja u Srbiji
.

Mogli su da bojkotuju govor, izađu iz sale tokom govora itd.
Lionsgate Lionsgate 19:51 03.06.2014

Cisto

da ubodem #400...
inco inco 00:36 04.06.2014

Neeeeego...

Kad se već tresu doktorske disertacije, je l' majka rodila junaka ko će ovom gospodinu:Da gvirne u doktorat iz 2008. sa istoga Megatrejd unezveriteta, na temu kriznog menadžmenta?

Lako napadati Slinu, što 'no kažu "I zec oštri alatku na siroče", deder ko će da se žrtvuje i da isecira i ovaj, ne sumnjam, masterpis?

Da se razumemo, ne impliciram da bi vas gosn' Dikić napao, bože sačuvaj, nego onaj ko pročita njegov doktorski uradak rizikuje da pretrpi ozbiljne mentalne posledice.
petargli petargli 01:19 04.06.2014

Re: Neeeeego...

inco
Da se razumemo, ne impliciram da bi vas gosn' Dikić napao, bože sačuvaj, nego onaj ko pročita njegov doktorski uradak rizikuje da pretrpi ozbiljne mentalne posledice.

'Si pročitao?
inco inco 02:24 04.06.2014

Re: Neeeeego...

petargli
'Si pročitao?


Ma kak'i, mene majka rodila k'o kukavicu, ne b' se ja u to upuštao... Al', uz rizik da budem optužen za propagiranje somatotipizma, prosto na licu ovog čoveka vidiš svu produhovljenost pa onda možeš samo da zamisliš njegov doktorski uredak... i za se streseš.

Ono, postoji šansa da je lepo platio gde treba pa da mu neko drugi napiše rad, pa da ipak nije toliki rizik po sopstveno mentalno zdravlje pri čitanju, al' ne bih ja da proveravam. To ostavljam heroju koji bi se upustio u tu strašnu rabotu
petargli petargli 02:45 04.06.2014

Re: Neeeeego...

inco
postoji šansa da je lepo platio gde treba pa da mu neko drugi napiše rad,

Bre, ovo onaj ”žardinjerac” iz Niš? Ako jeste, onda Ex mora da zna nešto o tome, ili mu je čak i pomogao, onako meraklijski, .

inco
prosto na licu ovog čoveka vidiš svu produhovljenost pa onda možeš samo da zamisliš njegov doktorski uredak... i za se streseš.

... i da se usereš*, dodao bih ...

*akcentovati po niški, ako sam pogodio da je ovaj iz Niš.
ciracirafm ciracirafm 08:04 04.06.2014

Ruka ruku mije

Profesor Radeljić,docent Grušić i doktorant Tomić urodili su hvale vredan trud u pokušaju da dokažu plagijatorstvo u doktorskom radu sadašnjeg ministra policije.Pokušaj jer je cela analiza odlutala u političke vode.Zbog čega?

Autori analize u uvodnom delu izmedju ostalog navode sledeće:

Doktorske studije sa izradom disertacije obično traju od tri do pet godina i odlikuje ih mukotrpni rad i velika posvećenost. Doktorant mora da iščita na stotine naučnih članaka i knjiga, da se detaljno upozna sa stanjem oblasti koju istražuje, da savlada metode naučnog istraživanja i pronađe adekvatan metodološki pristup kako bi realizovao svoj naučni doprinos. Uz sve ovo, od doktoranta se očekuje da daje delove nacrta svoje disertacije mentoru na čitanje i komentarisanje, da posećuje naučne konferencije na kojima izlaže svoj rad i ideje, da taj rad i ideje objavi, da učestvuje u životu naučne zajednice kroz analizu radova drugih doktoranata. Kako je onda ministar Stefanović uspeo da u tako kratkom periodu doktorira, kada smo svakodnevno imali prilike da ga gledamo na televiziji kako rukovodi radom Narodne skupštine?


Gore opisane obaveze jesu obaveze koje doktorant mora da ispuni.Ispunjavanje tih obaveza,po mom laičkom znanju,verifikuje mentor i članovi komisije za doktorat,kojima se periodično šalje rad na pregled.Te verifikacije traju tokom celog procesa i svaka od njih može da vrati doktorat na doradu ili promenu.

Iz datih primera plagijatorstva zaključujem da ni mentor niti komisija nijednom nije intervenisala da doktorant Stefanović izbaci sporne delove.Štaviše,oni su ostali do kraja i potvrđeni odbranom spornog doktorata.Dakle,analiza ukazuje na promašaje u radu mentora i članova komisije kao i univerziteta koji je odobrio njihovo sazivanje.

Ali ko je mentor,ko su članovi komisije?Ako su uvaženi autori imali pristupa originalnoj disertaciji onda su morali znati imena njihovih kolega koji su vodili Strfanovića kroz proces i koji su njegov doktorat uvažili.Morali su znati imena ljudi koji su NAJODGOVORNIJI za plagijatorstvo.

Iz Blica tek javnost saznaje da je jedan od članova komisije profesorka FPN-a Snežana Đorđević.Zbog čega nam ovo nisu sapštila trojica autora?Zašto nije u analizi pokrenuta njena odgovornost zbog pokradenih delova tudjih radova?Da li je nepominjanje profesorkinog imena želja da se ne zamera "našima",prijatelja i kolegama sa kojim se uspešno sarađuje?Ruka ruku mije?

I dalje ostaje nepoznato ime glavne ličnosti krive za ovu ujdurmu-mentora rada Vučićevog posilnog.Možda je on bio taj koji je svetovao Stefanovića da črpne malo odavde pa malo odande i da to stavi u svoje (ne)delo?U svakom slučaju,on je taj koji plagijat proglasio originalom.


Zaključujem da trojici uvaženih autora nije problem način doktoriranja u Srbiji,način rada mentora i članova komisija koji su najodgovorniji za poplavu plagijata ,već im je veći problem što takve doktorate dobijaju političari.Ciritam:

Srbija je preplavljena sumnjivim diplomama, kojima se ponose razni političari i partijski funkcioneri.


Ovaj deo teksta za mene dokaz zbog čega je dobar pokušaj odlutao u političke rasprave,jer šta je sa nezasluženim diplomama i doktoratima koje su dobijali nepolitičari,deca moćnih ljudi ili deca dobrih prijatelja?Tragedija sa poplavama i stanje u srpskom zdravstvu najbolje pokazuju dno našeg visokog školstva,dno koje izgleda ne smeta uvaženoj trojici autora.
petargli petargli 12:03 04.06.2014

Re: Ruka ruku mije

ciracirafm
Ali ko je mentor,ko su članovi komisije?Ako su uvaženi autori imali pristupa originalnoj disertaciji onda su morali znati imena njihovih kolega koji su vodili Strfanovića kroz proces i koji su njegov doktorat uvažili.Morali su znati imena ljudi koji su NAJODGOVORNIJI za plagijatorstvo.

Izvini ciracirafm što već drugi put repliciram na tvoj sličan komentar, ali najodgovorniji za plagijarstvo je sam autor.

Naime, ja sam odgovoran za svoju tezu od prvog do poslednjeg slova dok je ”vjek i vjekova". Mentor je tu samo da me usmerava tokom procesa izrade teze (daje savete itd). Komisija je tu da utvrdi da li rad zadovoljava kriterijume potrebne da mi se odbrana odobri, i posle da li odbrana zadovoljava kriterijume da mi se dodeli diploma doktora nauka. Oni su prevashodno odgovorni za ocenu kriterijuma. Svakako ako su dobri i iskusni profesori, oni bi morali da ”nanjuše” kada kandidat prepisuje cele rečenice pa i pasuse, ali to nije njihov primaran posao.

Inače, tvoja primedba zašto autori, profesor Radeljić, docent Grušić i doktorand Tomić, nisu naveli u analizi članove komisije za odbranu doktorskog rada je validna. Sama analiza jeste ”trapavo” urađena iz pravne perspektive, ali motiv autora je bio da ukažu na problem širem auditorijumu, i oni su uspeli u tome.
tadejus tadejus 11:11 04.06.2014

Re: А ево и самог текста доктората

little_radojica
Нисам још читао, али ево кога занима како то изгледа:Стефановић, Н., Нова улога стратегијског менаџмента у управљању локалном самоуправом (пример града Београда), докторска дисертација, Мегатренд универзитет, Београд, 2013 ЛИНАК


e da si probao da čitaš (mada razumijem, kud da rizikuješ spontaneous selfcombustion) onda bi vidio da su sporni plagirani dijelovi ni manje ni više no... zasjenčeni.. ono, vidi se da je tu stajao neki tekst, al ga neko zabjelio pa ne mere da se pročita...

e onda je zanimljivo i što u tom empirijskom radu, sa 200 ispitanika.. eeeeeeeeeeeeej 200, nije mali broj, e nema dakle nijedne cifre, nijedne tabele, istina ima jedan grafikon na strani 161, koji je istina autor đorno od štiglica, al ne može da se kaže, prizno je da je đorno u fusnoti
jbt
dotoriro ga čovjek načisto
pazi tek kaki bi bio plezir da oće ko da objavi i jorgovankin dotorat, pa dželetovićev.. burazere.. pa to bi bilo štivo za plažu (mada istina ko bi svaki čas trčo u more da ne zapišava peškir)
little_radojica little_radojica 12:02 04.06.2014

Re: А ево и самог текста доктората

tadejus
little_radojica
Нисам још читао, али ево кога занима како то изгледа:Стефановић, Н., Нова улога стратегијског менаџмента у управљању локалном самоуправом (пример града Београда), докторска дисертација, Мегатренд универзитет, Београд, 2013 ЛИНАК


e da si probao da čitaš (mada razumijem, kud da rizikuješ spontaneous selfcombustion) onda bi vidio da su sporni plagirani dijelovi ni manje ni više no... zasjenčeni.. ono, vidi se da je tu stajao neki tekst, al ga neko zabjelio pa ne mere da se pročita...

e onda je zanimljivo i što u tom empirijskom radu, sa 200 ispitanika.. eeeeeeeeeeeeej 200, nije mali broj, e nema dakle nijedne cifre, nijedne tabele, istina ima jedan grafikon na strani 161, koji je istina autor đorno od štiglica, al ne može da se kaže, prizno je da je đorno u fusnoti
jbt
dotoriro ga čovjek načisto
pazi tek kaki bi bio plezir da oće ko da objavi i jorgovankin dotorat, pa dželetovićev.. burazere.. pa to bi bilo štivo za plažu (mada istina ko bi svaki čas trčo u more da ne zapišava peškir)


Ево баш сам сад доле дао неку своју прелиминарну анализу. Досад сам се уздржавао, али сад могу отворено да кажем да је докторат срамота за науку у Србији. Оно не испуњава критеријуме ни за мастер рад, тема је промашена, просто не зна човек шта пре да издвоји.
grofdrax grofdrax 09:17 04.06.2014

odlicno, sad mozemo da vidimo detalje


Na primer, kaze se u tekstu iz Pescanika:
"na strani 170 ministar Stefanović je plagirao tekst sa 74. strane knjige Efikasan opštinski menadžer, koju je izdao CeSID 2007. godine."

Evo cesidovog dokumenta:

[url=http://tinyurl.com/kxqyydl][/url]

Gledam sad ove dve strane (170 Stefanovic vs 74. strana Cesid), i vidim da se pominje Slovacka, ali ne vidim sta je to Stefanovic plagirao. Ako bi neko mogao da pogleda (a ima zivaca za takvu vrstu tekstova), pa da kaze u cemu je problem. Meni se cini da je razlog sto ovo nije citirano u Pescaniku to sto tu nema delova teksta koji se mogu neposredno uporediti.

Dakle, za pocetak, mozemo bar proveriti neke od navoda iz clanka s Pescanika. Ovo na prvu loptu sto sam video, moram reci da je veliko razocarenje.
workaholic workaholic 09:36 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

grofdrax
Dakle, za pocetak, mozemo bar proveriti neke od navoda iz clanka s Pescanika. Ovo na prvu loptu sto sam video, moram reci da je veliko razocarenje.


Oseća se jak miris botovanja, ali pet bambija za upornost!
grofdrax grofdrax 09:53 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

Umesto "mirsa" i predrasuda, kako bi bilo da pogledas sam linkovane clanke, pa uporedis strane, pa odgovoris konkretno. Sudeci po tvom nicku, to ne bi trebalo da bude tesko.

Da li si dakle otvorio te strane, i upotrebio oci, umesto sto primenjujes nekakav virtuelni nos?

Da li se na ovom blogu uopste racunaju argumenti, ili se svi samo sluze predrasudama, pretpostavkama, uvredama, trikovima i ostalim veselim disciplinama, omiljenim u Srba, a i sire?
workaholic workaholic 10:11 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

grofdrax
Umesto "mirsa" i predrasuda, kako bi bilo da pogledas sam linkovane clanke, pa uporedis strane, pa odgovoris konkretno. Sudeci po tvom nicku, to ne bi trebalo da bude tesko.


Izvini, nemam nameru da svoje radoholičarske sposobnosti trošim na sekreciju iz nosa.


grofdrax
Da li se na ovom blogu uopste racunaju argumenti, ili se svi samo sluze predrasudama, pretpostavkama, uvredama, trikovima i ostalim veselim disciplinama, omiljenim u Srba, a i sire?


Da, sve su to neosnovane optužbe, a ovo "a i šire" upravo govori da su se tu umešale i neke mračne imperijalističke sile haosa i bezumlja.
grofdrax grofdrax 10:11 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

"na strani 57 ministar Stefanović je plagirao deo 16. strane publikacije Lokalna agenda 21: uvod u planiranje održivog razvoja, koju je Slobodan Milutinović objavio 2004. godine;"

Evo, agenda 21... , postoji na ovom sajtu:

http://www.ni.rs/uploads/doc/agenda21sr.pdf

Uporedite 16. stranu sa 57. stranom kod Stefanovica.

Mislim da je ovo skandal. Treba sve uporediti, mozda je meni nesto promaklo, ali tu izgleda nema nikakve VEZE s plagijatom. Nije ni parafrazirano, ni kopirano, eventualno se govori o slicnoj temi, ali plagijat?!

Ako se stvarno ispostavi, da sem navedenih 3 parafraziranih recenica, u prakticno svim ostalim slucajevima nema ni P od plagijata (u bilo kom smislu; to sto pisu o istoj stvari nije plagijat, recimo pominje se Slovacka i prica o samoupravi, to nikakav plagijat nije), onda bi taj Stefanovic trebalo da tuzi ovu trojcu za klevetu, i to u Engleskoj, pa da vidimo.

Pogledajte sami, pa recite ako mi nesto promice (malo je tesko udubljivati se u tu vrstu tekstova) - gde je tu plagijat?
grofdrax grofdrax 10:15 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

workaholic
grofdrax
Umesto "mirsa" i predrasuda, kako bi bilo da pogledas sam linkovane clanke, pa uporedis strane, pa odgovoris konkretno. Sudeci po tvom nicku, to ne bi trebalo da bude tesko.


Izvini, nemam nameru da svoje radoholičarske sposobnosti trošim na sekreciju iz nosa.


grofdrax
Da li se na ovom blogu uopste racunaju argumenti, ili se svi samo sluze predrasudama, pretpostavkama, uvredama, trikovima i ostalim veselim disciplinama, omiljenim u Srba, a i sire?


Da, sve su to neosnovane optužbe, a ovo "a i šire" upravo govori da su se tu umešale i neke mračne imperijalističke sile haosa i bezumlja.


Dakle, nemas nameru da pogledas konkretne strane, za koje se tvrdi da su plagijat.

Inace, ovo "sire" znaci da je ljudska glupost, povrsnost, lenjost, neosnovana samouverenost i sklonost da se ne ulazi u detalje cak i kada su oni pred nosom - vec zakljucak donosi napamet - univerzalne ljudske mane. Koje kako izgleda, cvetaju na ovom blogu...
workaholic workaholic 10:28 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

grofdrax


Dakle, nemas nameru da pogledas konkretne strane, za koje se tvrdi da su plagijat.

Inace, ovo "sire" znaci da je ljudska glupost, povrsnost, lenjost, neosnovana samouverenost i sklonost da se ne ulazi u detalje cak i kada su oni pred nosom - vec zakljucak donosi napamet - univerzalne ljudske mane. Koje kako izgleda, cvetaju na ovom blogu...


Dakle, nemam nameru. A ti lepo ta svoja zapanjujuća otkrića odnesi premijeru da bi mogao da ima konkretne dokaze o hajci koja se vodi protiv vlasti (a.k.a. države Srbije).
grofdrax grofdrax 10:40 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

Ne, nego treba javnost da vidi o cemu se radi - i sira, i strucna. Dakle, lepo, postirati s jedne strane sporni tekst teze, s druge izvor navodnog plagijata, pa uporediti. Sve lepo i transparentno.

Ovo sto sam video, lici na narucen posao. Zasto bi ta trojca, sve i da su samoinicijativno preispitivali tezu, na osnovu tekstova koji maltene blage veze nemaju tvrdili da su plagijat, zatim su nasli tri recenice koje su parafrazirane, to su citirali (izgleda da NEMAJU nista ubedljivije), a zatim naveli jos 7 mesta, gde od plagijata izgleda nema ni P (ili bar nema na ova dva mesta, ako mi nije nesto promaklo - ako jeste, neka neko kaze gde je tu plagijat). To je tako tanko i neubedljivo, da je neshvatljivo da bi to neko zeleo da stavi kao slucaj za plagijat, ako su mu namere ono sto ova trojca tvrde da jesu.

Po engleskom zakonu, kleveta je dosta ozbiljna stvar, a ovo bi lako moglo pod to da spada. Dakle, ako se ne radi o plagijatu, vec o kleveti (moguce narucenom isfabrikovanom slucaju, jer ovo sve vise lici na to), onda je i to skandal. Skandal je kako je Mica Megatrend rekao da komisija treba da "brani" Stefanovica (to sam par puta vec ovde napisao), ali je izgleda bio u pravu da su ova trojca pokusala da OBMANE javnost. Sto bi isto tako bio skandal.
maksa83 maksa83 10:56 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

Inace, ovo "sire" znaci da je ljudska glupost, povrsnost, lenjost, neosnovana samouverenost i sklonost da se ne ulazi u detalje cak i kada su oni pred nosom - vec zakljucak donosi napamet - univerzalne ljudske mane.

Šta fali, jedan tako doktorirao...
grofdrax grofdrax 11:01 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

maksa83
Inace, ovo "sire" znaci da je ljudska glupost, povrsnost, lenjost, neosnovana samouverenost i sklonost da se ne ulazi u detalje cak i kada su oni pred nosom - vec zakljucak donosi napamet - univerzalne ljudske mane.

Šta fali, jedan tako doktorirao...

E da je samo jedan...
little_radojica little_radojica 11:40 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

grofdrax

Na primer, kaze se u tekstu iz Pescanika:
"na strani 170 ministar Stefanović je plagirao tekst sa 74. strane knjige Efikasan opštinski menadžer, koju je izdao CeSID 2007. godine."

Evo cesidovog dokumenta:

[url=http://tinyurl.com/kxqyydl][/url]

Gledam sad ove dve strane (170 Stefanovic vs 74. strana Cesid), i vidim da se pominje Slovacka, ali ne vidim sta je to Stefanovic plagirao. Ako bi neko mogao da pogleda (a ima zivaca za takvu vrstu tekstova), pa da kaze u cemu je problem. Meni se cini da je razlog sto ovo nije citirano u Pescaniku to sto tu nema delova teksta koji se mogu neposredno uporediti.

Dakle, za pocetak, mozemo bar proveriti neke od navoda iz clanka s Pescanika. Ovo na prvu loptu sto sam video, moram reci da je veliko razocarenje.


ЦЕСИД:

Što se tiče uloge opštinskih menadžera, ona je u slovačkom sistemu lokalne samouprave
postavljena dosta drugačije nego u Srbiji. To se, pre svega, ogleda u činjenici da je u njegovoj funkciji
objedinjena uloga načelnika opštinske uprave i opštinskog menadžera


СТЕФАНОВИЋ:

У поједним државама је обједињена улога општинског менаџера и начелника локалне управе (Словачка). Ове функције су у Србији раздвојене...


Одакле њему идеја о Словачкој? У Цесидовом раду пише да су били 5 дана на лицу места и да су били у коресподенцији на заједничком пројекту са Центром за развој локалне самоуправе из Словачке и да су од њих научили о словачком систему. Стефановићу је то пало с неба. А не би му пала круна с главе да је поменуо где је то прочитао. Овако то има елементе плагијата, али још више произвољне анализе изведене без систематског поређења словачког и српског модела.
Пошто каже да је у појединим државама обједињена улога, што не каже у којим то још осим Словачке?

Него, што не кренеш од крупнијих ствари са анализом? То би ваљда био неки академски приступ.

Рецимо, што се не увериш да глава 13 Управљање економским развојем локалне самоуправе у Србији (стр. 148) ни по наслову ни по садржају нема никакве везе са студијом случаја Београда која је и у наслову целе дисертације? На самом почетку, у садржају, под тачком 13. стоји наслов "ИСТРАЖИВАЊЕ - Судија случаја на примеру града Београда", што су аутори текста на Пешчанику посебно истакли. Није плагијат једино што се замера овом раду, било би добро кад би нас удостојио свог мишљења и о тим другим аспектима.

Апсолутно су тачни наводи изнети на Пешчанику да нема прегледа претходних истраживања! Као да је Стефановић први у историји који је почео да изучава тему локалне управе, просто невероватно.

Примењени метод је описан у 7 (словима: седам) редова текста у поглављу 1.3 Методе, алати и технике у истраживању. Па, хајде да будем слободан, рецепт за џем од шљива би био дужи. Не пише шта је и како урадио, како је прикупио податке, како их је анализирао, ништа. Само су набројане таксативно методе без објашњења како су конкретно примењене.

Сврха рада нигде експлицитно не пише (!!!), али би се могло сумирати као оно што се зове на јапанском 自己目的, што би кад би се превело на српски било "сврха која је самој себи сврха". Можда ми имамо израз за то, али ја не могу сад да се сетим. Ево како је то Стефановић у поглављу 1.1 Предмет и циљеви истраживања (стр. 7) формулисао:

Предмет истраживања докторске дисертације је усмерен на теоријска и практична истраживања савремених принципа стратегијског менаџмента у управљању локалним самоуправама.
...
У овој дисертацији се тежи указивању да је у стварању ефикасне локалне самоуправе неопходно уважавање основних принципа стратегијског менаџмента и међународних стандарда у конкретним друштвено-економским условима


И одмах после тога у истом поглављу (!) већ креће да даје препоруке као да пише закључак:

У процесу придруживања је потребно прихватити опредељења из Европске повеље о локалној самоуправи...

Пошто је ово скенирана верзија не могу да копи-пејстујем текст, а баш нисам рад да све прекуцавам пешке, дакле има на стр. 7. и 8.

Након тога даје таксативно "хипотезе" (1.2 Основне хипотезе, стр. 9. и 10.) које не анализира таксативно и систематски, али наводи у закључку да су доказане "коришћењем разноврсних метода и техника"! Сам доказ, ја засад нисам пронашао, чак ни место где се о томе расправља.

Још у том уводном делу прича и о очекиваним резултатима и научном доприносу (поглавље 1.4) (страна 11.)

Све укупно на сврху, предмет истраживања, циљеве, задатке, метод, хипотезе, полазне претпоставке и научни допринос потрошио је пет страна. А и то је више него на студију случаја града Београда који је и секундарна тема рада (нула страна).

Даље, где је то истраживање које је спровео на 200 људи, где је табела која сумира те резултате? Можда је негде ембедована текстуално, па молим неког ко ју је видео да укаже где. У садржају пише да након закључка долази Анекс у којем су графички прикази, али се то не види на скенираном документу. Оно што се види је да је то само једна страна (!).
Верујем и да би ГолубицаБГ била срећна да види ту мултипла мултиваријантну регресиону анализу (ја се њом нисам бавио досад).

Да се оградим: Нисам прочитао целу дисертацију, одрадио сам "грубо прво читање" које је и открило ту огромну недоследност која руши темеље читавог рада. Ниједан дијаграм, табела, слика, све сама општа места и замарање читаоца, некохерентно, неартикулисано, те је засад мој генерални утисак да је ово на нивоу мало јачег семинарског рада. Пошто сам решио да га анализирам целог и до краја, остављам могућност да се тај утисак накнадно поправи.

Морам да се извинем за даљу коресподенцију нећу бити ажуран јер и сам пишем неки рад, па томе придајем приоритет.
grofdrax grofdrax 11:53 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

"na strani 149 ministar Stefanović je preuzeo deo prvog pasusa sa strane 10 iz knjige Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj lokalnoj samoupravi, koju su Vanesa Belkić i Milica Hrnjez objavile 2010. godine, a ovde se ne spominje;"

http://www.centrir.org/downloads/documents/mart2011/PrelomPUTOKAZ-Tekst.pdf

Ovde ima poklapanja, preprican je jedan deo tog pasusa (ali svojim recima); problem je sto nije data referenca. Radi se mozda o dve sporne recenice.

U ova druga dva slucaja, iako se govori o istim stvarima, nije jasno ni da je navedeni izvor koriscen, a ne neki drugi.
golubica.bg golubica.bg 12:04 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

little_radojica

Све укупно на сврху, предмет истраживања, циљеве, задатке, метод, хипотезе, полазне претпоставке и научни допринос потрошио је пет страна. А и то је више него на студију случаја града Београда који је и секундарна тема рада (нула страна).

Даље, где је то истраживање које је спровео на 200 људи, где је табела која сумира те резултате? Можда је негде ембедована текстуално, па молим неког ко ју је видео да укаже где. У садржају пише да након закључка долази Анекс у којем су графички прикази, али се то не види на скенираном документу. Оно што се види је да је то само једна страна (!).
Верујем и да би ГолубицаБГ била срећна да види ту мултипла мултиваријантну регресиону анализу (ја се њом нисам бавио досад).


Hvala Radojice, i ja upravo "preletela" uradak (da ga nazivam tezom, neću iz principa) i napisao si baš i moje najveće zamerke. Jedan od glavnih razloga što sam uopšte i otvarala pdf je bio da vidim gde su tih famoznih 200 ispitanika, i naravno, nema ih. U hipotezama se pominju nezavisne i zavisne varijable, ali nigde ni reči o tome kako bi se izvršilo merenje, a čitav rad je ništa drugo do prepričavanje tipa "u Češkoj tako, u Sloveniji 'vako, u Hrvatskoj 'nako". Pritom za gomilu tvrdnji, brojki, i drugih informacija nema navođenja izvora, kao da ih je iz dupeta izvlačio. A što se plagiranja tiče, tekst iz Peščanika je bio dovoljno jasan, ja ću samo naglasiti da je i ono malo citiranih podataka uzeto iz jednog jedinog izvora. E sad, ovo nije moja struka, ali neke osnovne stvari su u svakoj disciplini iste. A ako može veliki vođa sa diplomom Pravnog da komentariše, mogu valjda i ja. Elem, ovo kao seminarski može da prođe, ali doktorat ni u ludilu.
grofdrax grofdrax 12:21 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

"Него, што не кренеш од крупнијих ствари са анализом? То би ваљда био неки академски приступ."

Mene zanima pitanje plagijata. To je i jednostavnije pitanje, i nesto gde mogu da sam proverim stvari. O radu iz drustvenih nauka ne mogu ni da sudim nesto (to je ipak daleko od onoga o cemu se bavim), utisak je da je sve to traljavo, ali je pitanje plagijata po meni vaznije. I ranije sam to rekao (kvalitet treba da se osporava unutar uze struke, a tu je opet komisija podrzala rad, pitanje je sta sve kod nas prolazi za "nauku" u drustvenim naukama). Los kvalitet rada je u sustini prekrsaj komisije, koja je pustila, a ne Stefanovica. Plagijat (koji bi morao biti ucinjen SVESNO) je s druge strane veliki moralni prekrsaj koji bi pocinio sam Stefanovic (komisiji je to moglo i promaci, ali Stefanovic je sigurno znao sta radi).

Dakle, zasad po meni od tri dela koja sam gledao, u jednom postoji veza izmedju doktorata i izvora plagiranja, a u dva nije jasno cak ni da su ti izvori uopste korisceni (a ne nesto drugo, recimo da je iste te stvari video iz nekog navedenog izvora, koje aljkavo citira, ili na primer cuo od mentora).
petargli petargli 12:33 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

grofdrax dokazivanje da je nešto plagijat je komplikovan proces koji zahteva visok stepen ekspertize koju, nažalost, ovde na blogu niko ne poseduje, ili nije voljan da nam je besplatno prezentuje. Ostavimo nadležnima da daju konačan sud o tome.

Hvala little_radojica što je utrošio vreme da ukaže na ono što su autori analize rekli "Rad ministra Stefanovića je daleko ispod standarda doktorata u pogledu sadržine i naučnog doprinosa", što poziva na odgovornost svih koji su učestvovali u procesu izrade i odbrane Stefanovićevog uradka (golubica.bg).
angie01 angie01 13:03 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

Elem, ovo kao seminarski može da prođe, ali doktorat ni u ludilu.


...iz prostog razloga, sto doktorat nije prepricavanje, nije sublimacija procitanih radova na neku temu- znaci, nije informisanje, nego je doprinos nauci, samostalni pomak u nauci proistekao iz postavljanje teze, koja je kroz istrazivanje i dokazana i to po propisanim pravilima predoceno javnosti.


edit;.//je l ima stefanovic neki naucni rad objavljen u naucnim casopisima?


deset_slukom deset_slukom 14:17 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

grofdrax

Mene zanima pitanje plagijata.


Javlja mi se da je to stoga što je, ako sam dobro shvatio celu diskusiju, plagijat jedina "opipljiva" stvar koja je regulisana Zakonom, a (mnogo važniji) kvalitet celokupnog rada je prepušten proceni i savesti prosvetnih ustanova i institucija.

Pa je računica sledeća - što više minimizirati greh plagiranja, a nadležni za procenu kvaliteta doktorata će već objaviti (ili su već objavili) ocenu "za koga je - dobro je", i pojeo vuk magarca...

Neobično je koliko energije ulažeš u očigledno neodbranjivo.
petargli petargli 16:57 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

angie01

edit;.//je l ima stefanovic neki naucni rad objavljen u naucnim casopisima?

što ti bi da čitaš njegove radove?

mrzi me da guglam ali na osnovu ovog doktorata nema šanse da je objavio bilo gde rad, pa ovaj uradak je ”megatrejd” (ili odmila ”megableja”) držao u svojoj biblioteci samo pet nedelja, pa ga onda skolonio sa polica! eto koliko je dobar doktorat
grofdrax grofdrax 17:31 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

"Javlja mi se da je to stoga što je, ako sam dobro shvatio celu diskusiju, plagijat jedina "opipljiva" stvar koja je regulisana Zakonom"

Plagijat se u nasem zakonu pojavljuje na samo jednom mestu, i to u vezi ponistavanja zvanja (sto se ne odnosi na doktorat; doktorat po statutu Megatrenda cak nije predvidjeno ni kako bi se ponistio, u tom statutu nisam video da se plagijat pominje, za razliku od drzavnih univerziteta). Medjutim, plagijat je ozbiljan prekrsaj za koji je opoziv doktorata zapravo vrlo standardna sankcija, koja bi se ocekivala cak i od Megatrenda.

Sam plagijat, medjutim, nije definisan nasim zakonom. On jeste opipljiva stvar - prosto, treba uporediti original i plagijat, videti sta je citirano, a sta nije. Problem je sto za finese (sta zapravo predstavlja kradju, a sta ne - da li je jedna parafrazirana recenica isto sto i drastican plagijat gde su pokrani rezultati, analize, citavi delovi teksta plagirani) definicija plagijata kao "prikazivanje tudjeg rada i ideja kao svojih" nije dovoljna, i tu je potreban jury of peers (koji je formiran u takvim slucajevima u Nemackoj, na primer).

"grofdrax dokazivanje da je nešto plagijat je komplikovan proces koji zahteva visok stepen ekspertize koju, nažalost, ovde na blogu niko ne poseduje,"
Nije komplikovan proces - treba da se uporedi original i plagijat. Pitanje ocene da li je nesto plagijat ili ne medjutim nije uvek nedvosmisleno. U slucajevima poput onih kojim se bavi nemacka wiki strana, to je toliko jasno da nedoumica nema (kopirane strane i strane); vec slucaj ministarke prosvete nije bio toliko nedvosmislen (20% komisije je smatralo da nije plagijat, iako su parafrazirani veliki delovi na 60 strana, ukljucujuci i kljucna mesta preuzeta bez citata, ali to je ipak predstavljalo tek 6% teksta, nekoliko stotina recenica)

Da li su recimo recenice:
"У поједним државама је обједињена улога општинског менаџера и начелника локалне управе (Словачка). Ове функције су у Србији раздвојене."
plagijat ovog dela:
"Što se tiče uloge opštinskih menadžera, ona je u slovačkom sistemu lokalne samouprave postavljena dosta drugačije nego u Srbiji. To se, pre svega, ogleda u činjenici da je u njegovoj funkciji objedinjena uloga načelnika opštinske uprave i opštinskog menadžera."

Po meni, to nije plagijat. Govori se o istoj cinjenici (razdvojenost funkcija), ali nije jasno da li je to uopste preuzeto odatle - ili je izvor nesto drugo (recimo, iz zakona); da li je ta cinjenica opstepoznata, ili ne? Da li iskazivanje te cinjenice predstavlja nesto originalno; Stefanovicev rad je lose napisan, nije za svaku cinjenicu koju koristi rekao odakle mu (nema fusnota), ali po meni ovde nema govora o plagijatu, vec pre o aljkavosti.

Dakle, to je stvar suda, koji se moze razlikovati kod raznih ljudi - radojca recimo smatra da i ovde "ima elemenata plagijata" - cak ni po njemu to nije nedvosmislen plagijat, vec samo da "ima elemenata", dok za trojku koja je na ovo ukazala, to predstavlja jasan plagijat.

"Neobično je koliko energije ulažeš u očigledno neodbranjivo."
to je izgubljeno vreme s moje strane, ali kad sam se vec upustio, mislim da je dobro da se stvari PREZENTUJU svima na uvid transparentno, pa svako nek sudi za sebe. Moje misljenje je da je slucaj "plagijat" VEOMA nategnut, ali svako nek sudi za sebe. Od pocetka se zalazem da se tvrdnje dokumentuju, i pokusacu sad da postavim spoljne strane kao slike, kao i tekst za koji se tvrdi da je plagiran, pa onda da se vidi tacno o cemu se radi.
angie01 angie01 18:13 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

što ti bi da čitaš njegove radove?


ma ne- nego je u obavezi da ih objavljuje.

...bile su afere da pojedini doktoranti njegovog kalibra, placali sumnjivim naucnim casopisima objavljivanje radova,...to je ceo jedan biz-kako doktorirati u Srbiji.

Ono sto je strasno, sto ce ovaj slucaj dospeti i u medjunarodne medije, narocito zbog izjave premijera- da nista gluplje nije procitao-kako je ijavio za primedbe strucnjaka-i time pokazao da stiti prevaranta, bez da je sacekao da se neka ekspertiza izvrsi, sto pokazuje da nismo ozbiljni, da smo van bilo kakvih prihvatljivih standarda, sto za sobom povlaci da ce se u sumnju dovesti diplome iz ove zemlje, koje su i pravim radom i znanjem stecene.
gavrilo gavrilo 18:26 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

angie01

Ono sto je strasno, sto ce ovaj slucaj dospeti i u medjunarodne medije, narocito zbog izjave premijera- da nista gluplje nije procitao-kako je ijavio za primedbe strucnjaka-i time pokazao da stiti prevaranta, bez da je sacekao da se neka ekspertiza izvrsi, sto pokazuje da nismo ozbiljni, da smo van bilo kakvih prihvatljivih standarda, sto za sobom povlaci da ce se u sumnju dovesti diplome iz ove zemlje, koje su i pravim radom i znanjem stecene.извини ал не могу одолети

angie01 angie01 18:29 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

jadan si, gavrilo!

vec si to mucen kacio, al uopste nije duhovito-samo sto ti to ne mozes da shvatis.
petargli petargli 18:36 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

angie01
Ono sto je strasno, sto ce ovaj slucaj dospeti i u medjunarodne medije, narocito zbog izjave premijera- da nista gluplje nije procitao-kako je ijavio za primedbe strucnjaka-i time pokazao da stiti prevaranta, bez da je sacekao da se neka ekspertiza izvrsi, sto pokazuje da nismo ozbiljni, da smo van bilo kakvih prihvatljivih standarda, sto za sobom povlaci da ce se u sumnju dovesti diplome iz ove zemlje, koje su i pravim radom i znanjem stecene.

Trebao je da sačeka da kolega grofdrax završi sa analizom. Za sad je stigao do treće tačke ...

Ne bih se sekirao, neki od njih već sumnjaju u naše diplome, na primer, ne priznaju master itd.
angie01 angie01 18:42 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

Trebao je da sačeka da kolega grofdrax završi sa analizom


bas se trudi,..mozda je iz stefanoviceve komisije?


Ne bih se sekirao, neki od njih već sumnjaju u naše diplome, na primer, ne priznaju master itd.


kako gde i kako sa kog fakulteta, pa cak i u zavisnosti od perioda kada si studirao i diplomirao, magistrirao, doktorirao.
petargli petargli 18:50 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

bas se trudi,..mozda je iz stefanoviceve komisije?

, one petočlane? Pa kad je pre oformi? Efikasan Mića, nema šta, nije ni čudo da je ovaj tako brzo odbranio uradak ...

kako gde i kako sa kog fakulteta, pa cak i u zavisnosti od perioda kada si studirao i diplomirao, magistrirao, doktorirao.

Za neke od njih, Bolonja je čak zakomplikovala celu proceduru ... Ali u pravu si, ovo nikako nije dobro ...
angie01 angie01 18:57 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

, Bolonja je čak zakomplikovala celu proceduru ...


zato sto je improvizovana Bolonja:)


Ali u pravu si, ovo nikako nije dobro ...


pa da,...ovi slucajevi u Nemackoj npr, pokazuju da se svako ozbiljan trudi da zastiti obraz obrazovanja i drzave, pa se svi pre svega, zvanicnici ogradjuju od prevare i slicnih radnji, kako ne bi zbog pojedinaca pod sumnju dosla opsta specificna tezina, da tako kazem.
gavrilo gavrilo 21:19 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

angie01
jadan si, gavrilo!

vec si to mucen kacio, al uopste nije duhovito-samo sto ti to ne mozes da shvatis.


мени јесте
angie01 angie01 22:52 04.06.2014

Re: odlicno, sad mozemo da vidimo detalje

мени јесте


ne znam zasto mi to nije cudno-ono, prosto se uklapa!
golubica.bg golubica.bg 11:36 04.06.2014

A evo kako Neša Slina navodi referenceOvo bi bilo sramota i u maturskom radu, a kamoli u doktorskoj disertaciji...
petargli petargli 12:15 04.06.2014

Re: A evo kako Neša Slina navodi reference

golubica.bg

Ovo bi bilo sramota i u maturskom radu, a kamoli u doktorskoj disertaciji...

Ovako nešto još nisam video ... Samo da se

Edit: Ovo ne bi moglo da prođe ni u maturskom radu, bar tamo gde sam ga ja radio ...

P.S. golubica.bg upropasti mi dan!
golubica.bg golubica.bg 12:30 04.06.2014

Re: A evo kako Neša Slina navodi reference

petargli
P.S. golubica.bg upropasti mi dan!


Ako ti je za utehu, ni meni nije ništa bolje nego tebi

A ako nekoga mrzi da se bakće oko referenci, to sam ja. Svaki put kad treba da ih sredim, svečano se zaklinjem da ću koristiti RefWorks, i svaki put odustanem negde na pola puta. Ali ovako nešto, ne bih dala drugoj osobi za čitanje, a kamoli štampala i koričila...
petargli petargli 12:38 04.06.2014

Re: A evo kako Neša Slina navodi reference

A ako nekoga mrzi da se bakće oko referenci, to sam ja. Svaki put kad treba da ih sredim, svečano se zaklinjem da ću koristiti RefWorks, i svaki put odustanem negde na pola puta. Ali ovako nešto, ne bih dala drugoj osobi za čitanje, a kamoli štampala i koričila...

Dovoljno je da se pogleda samo bibliografija na kraju i da se da konačan sud o uradku (super si izabrala ovaj izraz).
grofdrax grofdrax 17:56 04.06.2014

poredjenje br. 1.

"na strani 170 ministar Stefanović je plagirao tekst sa 74. strane knjige Efikasan opštinski menadžer, koju je izdao CeSID 2007. godine."

Strana 170 doktorata:


74. strana knjige (nisam je nasao u referencama) Efikasan opštinski menadžer


mišljenja su da bi opštinski menadžer trebalo da bude jedna od najuticajnijih osoba na nivou lokalne samouprave u svim državama koja će svojom stručnošću i znanjem stalno podsticati regionalni razvoj.
U tom cilju bi, po njihovom mišljenju, trebalo organizovati: godišnje konferencije, studijske posete, međunarodne razmene, međunarodne projekte, koji bi pomogli stalnom usavršavanju i razmeni iskustava opštinskih menadžera na internacionalnom nivou.

Na osnovu iznetih podataka, može se zaključiti da slovački model lokalne samouprave ima dosta sličnosti, ali i razlika sa onim koji se primenjuje u Srbiji.

Stepen finansijske autonomije koju poseduje opština/region, način i izvori fi nansiranja, izbor odbornika po distriktima unutar opštine/regiona, postojanje lokalne policijske službe, udruživanje opština u asocijacije u cilju zaštite njihovih interesa, njihovo bavljenje ekonomskim aktivnostima, i postojanje revizora jesu svakako pozitivni elementi o kojima treba razmisliti radi eventualne primene u okviru domaćeg sistema. Ipak, za neke delove, kao što su: suviše veliki broj opština, a samim tim i odbornika i raznovrsnih službenika (predsednika regiona), činjenica da odbornici sami izglasavaju
svoje plate, treba tražiti nova rešenja.

Što se tiče uloge opštinskih menadžera, ona je u slovačkom sistemu lokalne samouprave postavljena dosta drugačije nego u Srbiji. To se, pre svega, ogleda u činjenici da je u njegovoj funkciji objedinjena uloga načelnika opštinske uprave i opštinskog menadžera. Drugim rečima, ovlašćenja su mu dosta veća nego što je to slučaj u nas. Opštinski menadžer u Slovačkoj vodi računa o broju i efikasnosti zaposlenih, a ima i bolji uvid u trošenje budžetskih sredstava. Ono što se svakako može izvući kao dobro rešenje u slovačkom modelu jeste postojanje udruženja opštinskih menadžera.39 Sa druge strane, zanimljiva je činjenica da veći značaj koji se pridaje ovoj instituciji nije propraćen i njenom stalnijom i sigurnijom pozicijom u sistemu lokalne samouprave. Kao što je to slučaj i u Srbiji, primetno je nepostojanje kriterijuma za izbor opštinskog menadžera, kao i njegov nestabilan položaj koji zavisi isključivo od volje gradonačelnika opštine. Ova neravnoteža između, sa jedne strane, profesionalne odgovornosti, a sa druge nestabilnosti položaja može dovesti do toga da opštinski menadžeri donose više popularne, a manje profesionalne odluke zbog kojih su i postavljeni na taj položaj. O pokušaju da se slična greška ne ponovi i u srpskom modelu lokalne samouprave više reči će biti u sledećoj glavi brošure.
grofdrax grofdrax 18:22 04.06.2014

poredjenje br. 2.

" na strani 149 ministar Stefanović je preuzeo deo prvog pasusa sa strane 10 iz knjige Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj lokalnoj samoupravi, koju su Vanesa Belkić i Milica Hrnjez objavile 2010. godine, a ovde se ne spominje;"

strana 149. doktorata:prvi pasus strane 10 knjige (nema je u referencama) Lokalni ekonomski razvoj

Koncept lokalnog ekonomskog razvoja prvi put se javlja sedamdesetih godina XX veka kada su lokalne vlasti zapadnih zemalja uvidele da njihove lokalne zajednice napušta mobilni kapital, te da se sužavaju njihovi ekonomski potencijali i prostor za zapošljavanje građana. To je stvorilo potrebu da se prvi put krene u ozbiljnu analizu lokalnih ekonomskih potencijala i utvrđivanje načina na koje se oni mogu najbolje iskoristiti, zadržati i razviti, ali i prepreka koje stoje na tom putu, kako bi se ostvario ekonomski napredak analizirane lokalne sredine. Nešto kasnije koncept lokalnog ekonomskog razvoja sve više se primenjuje u kontekstu potrebe za ekonomskim osnaživanjem nerazvijenih zemalja i zemalja u razvoju, gde je LER prepoznat kao ključni pristup u borbi protiv siromaštva. On obuhvata proaktivne poduhvate svih aktera u slabo ili nedovoljno razvijenim zajednicama usmerene ka privlačenju stranih investicija, podsticanju ekonomskih aktivnosti, stvaranju novih radnih mesta, popravljanju životnog standarda i iskorenjivanju siromaštva.
grofdrax grofdrax 18:39 04.06.2014

poredjenje br. 3.

"– na strani 146 ministar Stefanović je plagirao uvodne delove sa strane 257 članka “Organizacione mogućnosti za poboljšanje procesa upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi” Srđana Isakovića i Lidije Marković iz 2012. godine; njegova čitava dalja diskusija o pobrojanim instrumentima je preuzeta iz ove publikacije;"

146. strana doktorata:uvodni delovi sa 257. strane clanka (nisam ga nasao u referencama) Isakovic

Polazeći od pretpostavke da je svaki rezultat rada zapravo posledica, pre svega, dobre organizacije u kojoj se donose pravilne i kvalitetne odluke, zasnovane na kvalitetnim informacijama, onda je potpuno jasno da je osnoni zadatak svih, a posebno onih koji su eksperti za organizaciju i upravljanje t.j. menadžera profesionalaca i njihovih timova, da osmišljavaju i predlažu modalitete za što kvalitetnije upravljanje koje će za cilj imati upravo donošenje što kvalitetnijih odluka, što bi, prirodno, za posledicu imalo redukovanje onih manje kvalitetnih i čak njihovo potpuno eliminisanje.

U tom procesu odlučivanja neophodno je sagledati još i specifikum državne uprave koji se odnosi na potpuno odsustvo sredstava za proizvodnju i opreme u tehničko – tehnološkom smislu i potpuno usmerenje rukovodilaca ka zaposlenima, odnosno ka ljudskim resursima. Zato je neophodno uvažiti činjenicu da je za kvalitetno odlučivanje potrebno imati visokostručan kadar koji poseduje zavidno terijsko znanje i veštinu baziranu, pre svega, na iskustvu u donošenju odluka.

Mnogi su se naučnici, teoretičari menadžmenta i stručnjaci bavili pitanjima upravljanja ljudskim resursima u nameri da najsveobuhvatnije razreše probleme, ali bi se iz svega, kao jedan od zaključaka na kojima se temelji ova analiza, mogao izvući jednostavan zaključak: sve tradicionalne tehnike upravljanja, poznate iz
obilja literature, imaju ograničenja, koja, zbog specifičnosti organizacije državne uprave, upućuju na to da je, shodno značajnim znanjima kojima danas raspolaže menadžment kao naučna disciplina, upravo to adresa na kojoj treba potražiti odgovore i rešenja za poboljšanje upravljačke funkciju u kontekstu donošenja najracionalnijih odluka.

Zaključak je, shodno predhodnom, da se loše odluke organa državne uprave i njihovo dejstvo na društvo i okruženje mogu čak i potpuno eliminisati kvalitetno i pravovremeno informisanim rukovodećim kadrom koji odluke donosi, korišćenjem pravilno odabranih informacionih sistema i tehnologija i konačno, poveravanjem suštinskih delova funkcije upravljanja ekspertima – menadžerima i njihovim timovima.

Strateški razvoj društva i društvenih okolnosti, pa time i organa državne uprave, implicira da politika unapredjenja ljudskih resursa bude neodvojivi deo strateškog razvoja tih organa. U tom smislu posebnu ulogu imaju informacioni sistemi čiji sastavni deo t.j. podsistem čine i sistemi za podršku, bez obzira na organizacionu strukturu informacionog sistema bilo kao celine bilo kao više integrisanih podsistema.

Svi problemi koji se mogu pojavljivati u ovom segmentu u direktnoj su vezi sa organizacionim oblikom ustrojstva organa državne uprave. Pretpostavimo da stvari možemo posmatrati iz aspekta koji je drugačiji od uobičajenog, odnosno da, umesto elaboriranja funkcija i hijerarhije t.j. kontinuiranog poslovanja, posmatramo organ državne uprave kao organizovani sistem sačinjen od pojedinih zadataka, projekata ili procesa, kroz koje se omogućuje upravljanje i informatizacija.

Ovaj postupak bi, faktički, značio da je poslovno delovanje rukovodilaca usmereno na projekte i multidisciplinarni, timski organizovani proces rada. Budući da svaki zadatak ili projekat ima svoje vreme trajanja, bez obzira na postojanje ili nepostojanje rokova izvršenja, to je i sama organizacija limitirana njegovim početkom ill krajem.

Problem upravljanja ljudskim resursima, zbog svoje ekstremne razudjenosti i velike „ponude“ različitih tehnika za razrešavanje problema, postaje rešiv samo uz pomoć angažovanja više raziičito profilisanih eksperata ili grupa eksperata, što dalje, samo po sebi, znači da bi u sistem za upravljanje ljudskim resursima trebalo integrisati sve one brojne i raznovrsne metode i aktivnosti koje bi dale najsvsishodnija i najkvalitetnija rešenja.

Praktično, dokazujući da je moguće ceo sistem upravljanja ljudskim resursima opisati i objasniti kroz organizovanje i razvoj ekspertskih sistema, a koje je moguće razviti u okviru svima poznatih tradicionalnih metoda kao što su: intervjui, dnevnici rada, dijagrami, analize situacija, modeliranje, privlačenje kadrova na završnim godinama školovanja, oglašavanje i reklamiranje, prijave, preporuke, radon iskustvo, simulacije poslovnog okruženja i zadataka, kontrolni pregledi, sistem bodovanja, modeliranje ponašanja, analiza poslova, planiranje karijere, sindikalne delatnosti i dr. dokazujemo i da je moguće, delimično ili u celosti, zameniti ih nekim novim aktivnostima koje sa sobom nose eksperti i njihovi timovi, kao na primer: analize posla, planiranje potencijala ljudskih resursa, pridobijanje kandidata i njihova selekcija, uvodjenje u posao, organizovanje sistema naknada, usavršavanje zaposlenih i kreiranje odnosa zaposleni – poslodavac.
grofdrax grofdrax 18:54 04.06.2014

poredjenje br. 4.

"na strani 57 ministar Stefanović je plagirao deo 16. strane publikacije Lokalna agenda 21: uvod u planiranje održivog razvoja, koju je Slobodan Milutinović objavio 2004. godine;"

strana 57 doktorata:


Lokalna agenda 21 , strana 16
angie01 angie01 19:07 04.06.2014

predlog

predlazem da, kada kolega grofdrax zavrsi analizu to postira na poseban blog-zastupam stav, da sve strane imaju pravo da kazu svoje, pa da ne ostane zanemaren trud koji je ulozen, tako sto ce ostati ovde na petoj strani.
grofdrax grofdrax 19:08 04.06.2014

Re: predlog

Molim ko ima strpljenja da ukaze na sporne stvari, kako bih to boldirao
petargli petargli 19:19 04.06.2014

Re: predlog

predlog
predlazem da, kada kolega grofdrax zavrsi analizu to postira na poseban blog-zastupam stav, da sve strane imaju pravo da kazu svoje, pa da ne ostane zanemaren trud koji je ulozen, tako sto ce ostati ovde na petoj strani.

Podržavam predlog. Možda Free može da pomogne?

Edit: A ni malo editovanja ne bi bilo na odmet, kako bi bilo čitljivije, ne ide ovako ...
freehand freehand 19:25 04.06.2014

Re: predlog

petargli
predlog
predlazem da, kada kolega grofdrax zavrsi analizu to postira na poseban blog-zastupam stav, da sve strane imaju pravo da kazu svoje, pa da ne ostane zanemaren trud koji je ulozen, tako sto ce ostati ovde na petoj strani.

Podržavam predlog. Možda Free može da pomogne?

Ne znam kako bih pomogao sem dobronamernim savetom. Naime - treba imati u vidu da ovo što se sad odvija niti je čitljivo niti je interesantno većini blogera. Samo blog čini težim za praćenje. Takođe ne mislim da je blog forma adekvatna za ovakav način analize sadržaja narečenog doktorata.
Pa bih predložio kolegi grofdrax da celu svoju analizu dovrši, aplouduje negde i ovde postavi link za sve zaintereosvane, uz zaključak koje će i biti najinteresantniji.
Rekao bih da bi to bilo daleko produktivnije a zahtevalo manje napora i od njega i od čitalaca.
grofdrax grofdrax 19:07 04.06.2014

poredjenje br. 5.

"– na strani 48 ministar Stefanović piše o Austriji – parafrazirane strane 15 i 16 iz publikacije “Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja” autorke Snežane Đorđević iz 2011. godine, koja se ne spominje;"

strana 48 doktorata:Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja stranice 15 i 16

Među najbitnijim dokumentima su:
• Statut kojim se uređuje opština (grad), organizacija vlasti, način distribucije poslova, sredstava,
resursa, procedure odlučivanja, itd.;
• Budžet kojim se odlučuje o vrstama i visini prihoda i rashoda. Od velikog značaja je postojanje
zakonske obaveze vođenja javne rasprave o budžetu pre njegovog usvajanja. U ovom kontekstu se u
nekim zemljama ide korak dalje i traži se održavanje poreskog referenduma, tj. da se građani izjasne
o strukturi i visini pojedinih lokalnih poreza;
• Urbanistički, prostorni plan kojim se reguliše namena zemljišta. Ovo je osetljiva oblast jer su
zemljište i prostor važni resursi koji lako mogu da se zloupotrebe ukoliko ne postoji javnost u radu,
dobra profesionalna uređenost oblasti i delovanje pravne države.
• Odlučivanje o vrstama, dostupnosti i kvalitetu javnih usluga je veoma važna oblast uključivanja građana jer kroz nju građani analiziraju sve važne činioce sistema vrednujući kvalitet rada lokalnih vlasti i države uopšte.

Kreiranje politika i donošenje zakona

U većini zemalja Evropske unije u procesu donošenja zakona postoji kao zakonski preduslov da čitav proces kreiranja zakonskih rešenja mora biti javan, još od podnošenja inicijative i plana vlade da se neka oblast uredi.

Većina zemalja daje pravo građanima, grupama građana, nevladinim organizacijama da putem neposredne inicijative (obično se zahteva određeni broj građana, ali nije neophodno) podnese predlog zakona.

Taj predlog se objavljuje javnosti, ide na proveru ustavnosti i zakonitosti, a zatim ulazi u regularnu proceduru u parlamentu.

Procedure pri vladi

Neretko, poslovnik rada vlade obavezuje vladu da sve informacije o planovima regulisanja određenih oblasti objavi na svojoj internet stranici, da takve informacije uputi nevladinim organizacijama i da bude otvorena za debatu i predloge građana.

Kako se veliki broj zakona neposredno ili posredno odnosi na interese lokalnih vlasti, zakonska procedura uređuje da se asocijacija lokalnih vlasti mora posebno konsultovati o svim bitnim pitanjima. Veoma često ova asocijacija ima pravo predlagača zakona ili amandmana za niz oblasti. Vlada i parlament, po pravilu, s ovom asocijacijom, koja je legitimni predstavnik interesa lokalnih vlasti, potpisuju sporazume koji imaju pravnu snagu i faktičke i funkcionalne posledice.

Austrija i Nemačka su odlični primeri za razvijene i delotvorne mehanizme koordinacije i konsultovanja regionalnih i lokalnih vlasti u procesu donošenja odluka. Kako su u pitanju složene države, lokalne vlasti se konsultuju i prilikom donošenja saveznih zakona i propisa federalnih jedinica. U ovim zemljama se uspostavlja sporazum između tri nivoa vlasti (u Austriji je zaključen 1999. godine) i uvek se objavljuje u nacionalnom službenom glasilu. Pozicija asocijacije se štiti i ustavom (u austrijskom ustavu, na primer, to

16

je urađeno članom 115, stavom 3) i njena uloga je posebno važna u procesu donošenja zakona. Asocijacija prikuplja stavove svojih članova o nacrtima zakona, sintetizuje ih u i aktivno zastupa u vidu jedinstvenih stavova u kreiranju zakonskih rešenja.

Ustavi Austrije, Nemačke (slično je i u drugim zemljama) posebno predviđaju da je savezna država obavezna da informiše federalne jedinice i jedinice lokalne samouprave o „projektima Evropske unije”, što uključuje i donošenje propisa i omogućava im da u razumnom roku iznesu svoje stavove o tome. Na osnovu ovog prava, lokalnim vlastima su dostupne neophodne informacije, ali to pravo ne podrazumeva obaveznost vlasti na posebne konsultacije ili pregovore sa socijalnim akterima, jer bi procedure postale veoma složene.


U Holandiji su mehanizmi vertikalne koordinacije i konsultovanja regulisani Zakonom o opštinama i Zakonom o provincijama iz 1992. godine. Njima je predviđena obaveza vlade da konsultuje lokalne vlasti ili
tela koja ih predstavljaju u svim pitanjima i o predloženim propisima koji se odnose na njih. Vlada je dužna da lokalne vlasti obavesti o svojim stavovima i namerama da donese odluke koje se na njih odnose. Mora im omogućiti da izraze svoje stavove o tome i daju komentare na nacrte zakona. Predviđeno je da ministar unutrašnjih poslova koordinira usvajanje mera koje utiču na lokalne vlasti i provincije.

Pored ovih zakonskih mehanizama, od 1987. g. postoji ustaljena praksa da svaka nova vlada zaključuje sporazum s asocijacijama lokalnih vlasti i provincija. Tim sporazumima se predviđaju pravila u međusobnim odnosima tri nivoa vlasti, osnovni principi raspodele javnih fondova i osnovni principi saradnje u određenim oblastima javne politike i novi propisi.

U većini zemalja Evropske unije traži se da resorna ministarstva još u početnim fazama prosleđuju asocijacijama lokalnih vlasti nacrte zakona i ostavlja im se razumno vreme od nekih mesec dana da reaguju na predložena rešenja. Asocijacija može tražiti posebne konsultacije (pregovore sa saveznom vladom) o nacrtu zakona. U tom periodu, mogu se tražiti posebne konsultacije pod određenim uslovima (uslovi su
predviđeni sporazumom). Obično je u pitanju situacija da zakon može imati znatan fi nansijski uticaj na rad lokalnih vlasti.

U svakom slučaju, asocijacije lokalnih vlasti su pozvane da daju svoja mišljenja na nacrte zakona u redovnom postupku opštih konsultacija (faza javne rasprave), a mogu i same pokrenuti konsultacije i kasnije u zakonodavnom postupku, nakon što savezna vlada usvoji predlog zakona.

Pri vladi se često formira telo za koordinaciju procesa pisanja zakona. U Češkoj, na primer, pa i u nekim drugim zemljama, nije formirano posebno telo, ali zakon zahteva da se asocijacije lokalnih vlasti uključuju u proces izrade zakona od prvih, inicijalnih faza uz obavezu da vlada bar dva puta godišnje održi
sastanak u tom smislu s izvršnim odborom asocijacije lokalnih vlasti.
U mnogim zemljama se formira ovo telo, što svakako proces pregovora čini uređenijim.

U Holandiji do konsultacija obično dolazi na ad hoc osnovi. U određenim oblastima od posebnog značaja za donošenja zakona sastanci se zakazuju u redovnim intervalima.
Najvažnije telo je Konferencija tri nivoa vlasti u koje ulazi premijer, predsednici asocijacija opština i gradova i asocijacija provincija, resorni ministri. Ovo telo se sastaje najmanje dva puta godišnje i prati reali
grofdrax grofdrax 19:39 04.06.2014

poredjenje br. 6.

"– na strani 35 ministar Stefanović piše o Moldaviji – preuzeto sa strana 279 i 280 iz zbornika Jačanje lokalne vlasti, koji je uredila Emilia Kandeva 2002. godine, a koji se ovde ne navodi;"

strana 35. doktorata:strana 279 zbornikastrana 280:grofdrax grofdrax 19:48 04.06.2014

ostalo

"– na strani 77 rad ministra Stefanovića sadrži plagirane delove iz knjige Modeli lokalne organizacije lokalne samouprave: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija, koju su uredili Zdravka Zlokapa i Dušan Damjanović 2008. godine;"

ovde ne pise koje strane knjige Modeli lokalne organizacije lokalne samouprave, linkovao sam je (kao i sav ostali materijal koji sam preneo).

Dakle, to je to - ja sam postirao za sve ostale primere (sem onih 4 ciji su delovi postirani u sajtu pescanika). Dao sam slike odgovarajucih strana doktorata, kao i izvora gde nije radio copy-paste, a na ostalim mestima sam kopirao tekst i boldovao sporna mesta.

"Pa bih predložio kolegi grofdrax da celu svoju analizu dovrši, aplouduje negde i ovde postavi link za sve zaintereosvane, uz zaključak koje će i biti najinteresantniji."

ovo nije analiza, vec samo materijal koji je sporan po sajtu pescanika (a koji nije sadrzan ni citiran u tom clanku). mislim da je to dobro da bude ovako vidljivo, za slucaj da nekog zanima o cemu se tacno radi; mislim da je to u interesu javnosti da bude dostupno, a ovaj blog je vidno mesto.

Ja nisam proanalizirao ostale strane (sem tri koje sam gledao), tako da ne znam koliko je plagirano, ali sada bar je tu svima na raspolaganju.
hajkula1 hajkula1 22:46 04.06.2014

Ne izvinjavam se, trol


Nemam reči


EPS iznajmio poslovni prostor u BELVIL-u.


trener92 trener92 09:39 05.06.2014

мултипла мултиваријациона регресивна


Danica Popović
"Procitala doktorat, evo dokaz na slici. Crveni veliki stikeri- plagijat, narandzasti -gluposti, žuti mali - nepismeno

I dodatak.
Onaj zumbul što nije dozvolio Šabiću da govori u Skupštini je još jedan od Mićinih dr-junoša:
"Doc. dr Vladimir Marinković, predsednik je Odbora za ekonomiju GO SDP Beograda i profesor Univerziteta “Megatrend”.

Prvi izbor u zvanje docenta stekao je na Megatrend univerzitetu, gde predaje Osnove menadžmenta i Upravljanje ljudskim resursima, na osnovnim i master studijama. Autor je jednog univerzitetskog udžbenika, četiri monografije i više od 80 naučnih i stručnih radova u"

http://www.otvoreniparlament.rs/politicari/vladimir-marinkovic/

Fantastično, kao gremlini su: jednog pokvasiš, iskoči ko zna koliko novih.

angie01 angie01 10:14 05.06.2014

Re: мултипла мултиваријациона регресивна


Onaj zumbul što nije dozvolio Šabiću da govori u Skupštin

predaje Osnove menadžmenta i Upravljanje ljudskim resursima, na osnovnim i master studijama.


kakva ironija:)
angie01 angie01 10:15 05.06.2014

Re: мултипла мултиваријациона регресивна

trener92 trener92 10:37 05.06.2014

Re: мултипла мултиваријациона регресивна

angie01

kakva ironija:)


Da baš tako,angie. Bilo je mučno gledati to što se dešavalo u Skupštini.
Nego apelujem na frija da uputi javnu pohvalu ovom grofdrax-u, čovek izgibe krvavo odrađujući svaku krajcaru. Nema veze što je besmisleno to što radi, ali je uporan što svakako nije za potceniti.
trener92 trener92 12:36 05.06.2014

Re: мултипла мултиваријациона регресивна
Фалсификати негро бомбона, меденог срца и мињон коцки
БЕОГРАД -

На тржишту у Србији појавиле су се копије три производа кондиторске компаније "Пионир" из Суботице, које тржиштна испекција тренутно плени, саопштила је данас та компанија.

Како је наведено, продају се копије "негро бомбона", "меденог срца" и "мињон коцки".

...
"Пионир" је подсетио да је жигом заштитио своје производе и да је "честа мета фалсификовања, и то претежно од стране иностраних компанија".

Eto vidiš to je problem čoveče negro! i medeno srce ?

Neko maliciozan bi rekao da to sve školovano u večernjoj školi i kod Ćomija.
A original falsifikata aktuelnog ministra panduracije, dakle falš doktora,
Hajde sad iskreno odgovori:
Ko je od takvog lika očekivao da može nešto da izleči, `leba ti? Ja nisam, a nešto mi govori da ni ti baš nisi
A i mislim nešto free i ti malo onako, so na ranu dok padaju zmije s neba , a evo šta kaže i aktuelni ministar prosvete Verbić citat"
"Ima i većih problema od plagijata"
Lepo kaže čovek, ima većih problema, uvatili se tu te doktorant, te doktorand jeste nije.

petargli petargli 14:29 05.06.2014

Re: SRAM TE BILO, VERBICU!

e, kad bi bar malo razmislio pre nego izjavi nesto ...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana