Društvo| Gradjanske inicijative| Hobi| Politika

Denuncijacija po građanskoj dužnosti

freehand RSS / 01.06.2014. u 15:54

 

Ministru unutrašnjih dela, gospodinu Dr Nebojši Stefanoviću:

Gospodine ministre (poštovani i uvaženi sam do prijema odgovora ili adekvatne reakcije, iz razumljivih razloga, u nemogunosti da dodam); na sajtu "Peščanika" i društvenim mrežama u Srbiji pojavila se, verujem, gadna I opaka  laž i pokušaj  opasne ujdurme kojoj je cilj Vaša stigmatizacija i poniženje. Opet, razumem da bi čovek poput Vas, naviknut na slične atake i stalnu difamaciju - dostojanstveno prešao protiv takvih napada svestan sopstvene nevinosti i bivanja iznad svih niskih pobuda koje stoje iza bezočnog komplota.

No, gospodine ministre: problem je što ovo niti je prvi put da se tako nešto dešava, niti ste samo Vi cilj i žrtva napada. Naime, slične su se spletke I intrigue plele I oko samog Predsednika Nikolića, pa I oko guvernerke Tabaković. Ali, napadajući Vas na ovaj način neprijatelj targetira čitavu Vladu, državu Srbiju pa i samog gospodina Aleksandra Vučića!

Nebojsa-Stefanovic.jpg

Zato, gospodine ministre, od Vas očekujem da u najkraćem roku na adekvatan način reagujete i brzom akcijom sperete ljagu sa građanina Stefanovića, Vlade čiji ste ministar, Republike Srbije a time i sa samog Aleksandra Vučića.

A da bi se sve neverne Tome uverile dokle su neprijatelji spremni da idu, a ne da bih na bilo koji način širio ili propagirao takve nečasne rabote  - evo kompletnog teksta sa sajta "Peščanika" u kome se izdajnici I neprijatelji nisu stideli da se potpišu punim imenom I prezimenom pa čak I akademskim zvanjima (sigurans sam – lažnim!):

Kako do doktorata? Lako! Slučaj ministra Stefanovića:

Autori: dr Uglješa Grušić (docent / lecturer, Univerzitet u Notingemu), dr Branislav Radeljić (vanredni profesor / senior lecturer, Univerzitet Istočni London) i Slobodan Tomić (doktorant, Londonska škola ekonomije i političkih nauka)

 

NAPOMENA: Sumnjive diplome, prvenstveno one stečene kao plod nepotizma ili korupcije, su među gorućim problemima visokog obrazovanja u Srbiji. Ovaj problem doprinosi teškoćama u kojima se naša zemlja nalazi – negativna selekcija, odliv mozgova, urušavanje sistema vrednosti, neinventivna i nekompetitivna ekonomija itd. Država i društvo moraju njime ozbiljno da se pozabave. Za početak, oni koji krše akademske i pravne norme moraju da odgovaraju. Međutim, nadležne institucije godinama ćute, pa preostaje da se mi kao građani pozabavimo ovim problemom.

 Cilj ovog teksta je poziv na odgovornost, a ne lična diskvalifikacija ili nanošenje političke štete. Tokom pisanja teksta konsultovali smo više stručnjaka iz akademskog sveta kako bismo svoje tvrdnje višestruko verifikovali. Tekst se ne bavi političkim kontekstom. Planiramo da u budućnosti nastavimo analizu sumnjivih doktorskih disertacija i master radova javnih ličnosti, iz svih partija. 

Srbija je preplavljena sumnjivim diplomama, kojima se ponose razni političari i partijski funkcioneri. Najpre kao građani, a potom i kao naučnici i prosvetni radnici koji imaju iskustvo u pisanju i mentorisanju doktorskih disertacija, odlučili smo da podvrgnemo stručnoj analizi sumnjive diplome javnih ličnosti. Krećemo od najupadljivijeg i najsvežijeg slučaja – bivšeg predsednika Narodne skupštine Srbije, a sada ministra unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije, Nebojše Stefanovića. Prema zvaničnoj biografiji, ministar Stefanović je 2011. godine stekao zvanje magistra ekonomskih nauka na Megatrend univerzitetu, da bi juna 2013. godine, na istom univerzitetu odbranio doktorat. Tema doktorske disertacije je “Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom (primer grada Beograda)”. 

Doktorske studije sa izradom disertacije obično traju od tri do pet godina i odlikuje ih mukotrpni rad i velika posvećenost. Doktorant mora da iščita na stotine naučnih članaka i knjiga, da se detaljno upozna sa stanjem oblasti koju istražuje, da savlada metode naučnog istraživanja i pronađe adekvatan metodološki pristup kako bi realizovao svoj naučni doprinos. Uz sve ovo, od doktoranta se očekuje da daje delove nacrta svoje disertacije mentoru na čitanje i komentarisanje, da posećuje naučne konferencije na kojima izlaže svoj rad i ideje, da taj rad i ideje objavi, da učestvuje u životu naučne zajednice kroz analizu radova drugih doktoranata. Kako je onda ministar Stefanović uspeo da u tako kratkom periodu doktorira, kada smo svakodnevno imali prilike da ga gledamo na televiziji kako rukovodi radom Narodne skupštine? 

Na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, Megatrend univerzitet je Anđeli Milivojević, novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, omogućio uvid u doktorski rad Nebojše Stefanovića, nakon čega je i nama dostavljena kopija. Detaljna analiza pokazuje da rad obiluje plagijatima, što je težak akademski prekršaj, a uz to još ne ispunjava ni uslove za uspešnu doktorsku disertaciju. 

Plagijat je čin preuzimanja nečijeg pisanog rada ili ideje bez navođenja izvora, tj. priznavanja tuđeg autorstva. Drugim rečima, plagijat je akademska krađa. Pravila o akademskim prekršajima Londonske škole ekonomije i političkih nauka, na primer, propisuju da svaki pisani rad mora biti delo samog studenta. “Citati se moraju staviti između navodnika ili u poseban paragraf i njihov izvor se mora navesti. Parafrazirani materijal se mora označiti. Povreda ovog zahteva, namerno ili slučajno, ili predstavljanje rada drugih kao svog, je plagijat.” Sankcija za plagijat u doktorskim disertacijama je najstroža od svih akademskih sankcija i podrazumeva nedodeljivanje ili oduzimanje zvanja doktora nauka, uz mogućnost oduzimanja prava na žalbu višem univerzitetskom telu i izbacivanje sa univerziteta.

 Univerzitet Harvard pojašnjava, u svom uputstvu o citiranju, da postoje dve vrste plagijata – doslovni i mozaički. Doslovni plagijat je kopiranje tuđih rečenica, a mozaički je preuzimanje delova tuđeg rada uz prepravke kako plagijat ne bi bio identičan originalu. Obe vrste plagijata su strogo kažnjive. Profesor Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i bivši predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu, takođe navodi dve vrste plagijata (15. januar 2012, Novosti). Prvi je uzimanje tuđih ideja, a drugi uzimanje delova iz različitih tekstova, bez navođenja autora. Obe vrste plagijata su neprihvatljive i kažnjive, dodao je profesor Avramović, ističući da su društveno-humanističke nauke naročito podložne plagijatima. 

Doktorat ministra Stefanovića obiluje plagijatima. Dok su pojedini delovi njegove disertacije doslovno kopirani iz tuđih radova, bez odgovarajućeg navođenja, drugi su “mozaičkog” tipa. Navodimo samo nekoliko iz mnoštva primera:

 – na strani 14 ministar Stefanović piše o samoupravi u Italiji i, između ostalog, kaže: “Nadzor nad radom lokalne samouprave, osnosno aktima opština i provincija, vrši nadzorni odbor regije, koji može imati svoje pododbore za određena upravna područja. Odbore čine eksperti…” – preuzeto bez navođenja iz knjige Decentralizacija kao polazište daljeg razvoja Srbije – priručnik, koju su Dejan Vučetić i Dejan Janićijević objavili 2006. godine, koji na strani 94 pišu: “Nadzor nad aktima provincije i opštine sprovodi nadzorni odbor regiona, koji može imati pododbore za različite upravne oblasti. Jedan takav odbor najčešće je sastavljen od eksperata…“;

 – na strani 35 ministar Stefanović piše o Moldaviji – preuzeto sa strana 279 i 280 iz zbornika Jačanje lokalne vlasti, koji je uredila Emilia Kandeva 2002. godine, a koji se ovde ne navodi;

 – na strani 48 ministar Stefanović piše o Austriji – parafrazirane strane 15 i 16 iz publikacije “Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja” autorke Snežane Đorđević iz 2011. godine, koja se ne spominje;

 – na strani 57 ministar Stefanović je plagirao deo 16. strane publikacije Lokalna agenda 21: uvod u planiranje održivog razvoja, koju je Slobodan Milutinović objavio 2004. godine;

 – na strani 59 ministar Stefanović piše sledeće: “Nerazvijene zemlje su osetljive na ograničenja u privrednom razvoju, jer su suočene sa nedostatkom potrebnih resursa, posebno kapitala i novih tehnologija”. Ovo je kopirano iz teksta Milane Mrkalj “Menadžment u funkciji održivog razvoja” iz 2012. godine, gde na strani 468 piše: “Nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju su posebno osetljive na ograničenja koja njihovom privrednom razvoju postavlja ubrzani rast populacije i nedostatak potrebnih resursa, najčešće tehnologije i kapitala“;

 – na strani 61 ministar Stefanović započinje novo poglavlje tako što kaže: “Osnovni uslov za efikasan menadžmenta (sic!) je demokratizacija upravljanja i angažovanje sposobnih kadrova za izvršavanje kompleksnih poslova i zadataka u lokalnim samoupravama”. Ovo je prepisano iz rezimea teksta Mehmeda Avdagića, Maje Radić i Dževade Avdagić “Demokratizacija menadžmenta u procesima promjena” iz 2012. godine u kojem stoji: “Jedan od osnovnih uslova za djelovanje menadžmenta promjena je demokratizacija upravljanja i okupljanje najsposobnijih kadrova za izvršavanje delegiranih poslova i zadataka“;

 – na strani 77 rad ministra Stefanovića sadrži plagirane delove iz knjige Modeli lokalne organizacije lokalne samouprave: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija, koju su uredili Zdravka Zlokapa i Dušan Damjanović 2008. godine;

 – na strani 120 ministar Stefanović piše: “Najveće učešće javnih prihoda imaju Švedska (60%), Francuska (54%), i Danska (49%), dok najniže (ispod 20%) imaju Nemačka, Italija, Irska…” – svi ovi podaci su prepisani sa strane 27 iz zbornika Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave, koji su uredili Antony Levitas i Gábor Péteri, a objavljen je 2004. godine, i ovde se ne navodi; takođe, ministar Stefanović na istoj strani dodaje “Učešće sopstvenih javnih prihoda u ukupnim lokalnim prihodima je ispod 25% u većini savremenih država (Mađarskoj – 32%, Poljska – 33%, Slovenija – 34%…” – svi ovi podaci su opet plagirani sa strane 28 iz gore navedenog zbornika;

 – na strani 146 ministar Stefanović je plagirao uvodne delove sa strane 257 članka “Organizacione mogućnosti za poboljšanje procesa upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi” Srđana Isakovića i Lidije Marković iz 2012. godine; njegova čitava dalja diskusija o pobrojanim instrumentima je preuzeta iz ove publikacije;

 – na strani 149 ministar Stefanović je preuzeo deo prvog pasusa sa strane 10 iz knjige Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj lokalnoj samoupravi, koju su Vanesa Belkić i Milica Hrnjez objavile 2010. godine, a ovde se ne spominje;

 – na strani 170 ministar Stefanović je plagirao tekst sa 74. strane knjige Efikasan opštinski menadžer, koju je izdao CeSID 2007. godine.

 Većina gore pomenutih publikacija čak nije ni navedena u spisku literature na kraju ministrovog rada.

 Što se tiče ostalih kriterijuma neophodnih za uspešnu doktorsku disertaciju, ostaje nejasno kako je ministar Stefanović stekao pravo da brani doktorat samo dve godine nakon sticanja zvanja mastera. Pravilnik o postupku primene i uslovima za odbranu doktorske disetacije Megatrend univerziteta propisuje da kandidat “pravo da brani doktorsku disertaciju stiče u VI semestru” pošto “položi sve ispite propisane nastavnim planom i programom doktorskih studija” (član 2). Pošto je ministar Stefanović okončao master studije tokom 2011. godine, on u trenutku odbrane doktorske disertacije nije mogao imati više od pet celih semestara provedenih na doktorskim studijama.

 Ministrov rad ne ispunjava ni minimalne tehničke standarde. Doktorat sadrži nedopustivo mali broj fusnota u samom tekstu, samo 41, od kojih čak 29 upućuje na svega dva zbornika radova o uporednim iskustvima lokalnih samouprava koje je izdala Magna Agenda. Jednako je problematično i to što se autor u radu poziva na izvore koje ne navodi konkretno (navodimo jedan od brojnih primera – na strani 58 ministar Stefanović kaže “Evropska komisija je 2001. godine usvojila novu strategiju održivog razvoja, koja je razmatrana na više sastanaka u narednom periodu”, ali ne precizira na kou strategiju i sastanke misli). 

Rad ministra Stefanovića je daleko ispod standarda doktorata u pogledu sadržine i naučnog doprinosa. On ne nudi pregled stanja svoje naučne discipline, ne objašnjava ključne debate i dosadašnje empirijske nalaze, ne objašnjava glavne argumente i kako njegov rad pravi korak dalje u nauci (kroz otkrivanje novih zakonitosti, dokazivanje, opovrgavanje ili reformulisanje dominantnih teorija, iznošenje originalnih empirijskih nalaza koji daju relevantne zaključke itd.). Kako je onda moguće da je komisija odobrila jedan takav rad imajući u vidu da pravilnik Megatrenda propisuje da “Doktorska disertacija treba da sintetizuje iprimeni stečena znanja da bi se, uz originalan naučni doprinos oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije, rešio konkretan teorijski ili praktičan ekonomski problem. Doktorska disertacija sadrži pregled dosadašnjih naučnih dostignuća iz oblasti kojoj tema pripada a na kojima će kandidat graditi naučni doprinos oblasti” (član 10)?

 Dalje, tema doktorata ne odgovara u potpunosti onome što je u njemu i napisano. U naslovu disertacije grad Beograd je naveden kao studija slučaja. Međutim, sadržaj ukazuje da se samo jedno od 16 poglavlja konkretno bavi Beogradom (13. poglavlje je u sadržaju najavljeno pod nazivom “Istraživanje – studija slučaja na primeru grada Beograda”). Da iznenađenje bude veće, stvarni naziv poglavlja 13, koje počinje na strani 148 disertacije, je drugačiji! Ono glasi: “Upravljanje ekonomskim razvojem lokalne samouprave u Srbiji”. Budući da nijedno poglavlje nije fokusirano na grad Beograd, rad ministra Stefanovića ne zadovoljava uslov koherentnosti jer se njegova tema i ono što je zapravo napisano ne poklapaju.

 Po pitanju metodologije, autor navodi na strani 11 da će primeniti “deduktivni, induktivni, komparativni, sintetički, i analitički metod”, bez objašnjavanja kako će svaki od njih biti korišćen, niti njihove prednosti i mane u datom kontekstu. A onda se kaže da će se koristiti i “multipla multivarijantna regresiona analiza ili Spirmanova formula, u zavisnosti od fenomena”. Ukratko, regresiona analiza je kvantitativna metoda kojom se meri uticaj jednog ili više faktora na određeni fenomen. Da bi se sprovela, potrebni su podaci koji predstavljaju indikatore tih faktora. Međutim, u Stefanovićevom radu ne postoji nijedan deo sa takvim kvantitativnim podacima, pa logično – nema ni regresione analize. 

Rad, međutim, obiluje površnim i suvišnim prepričavanjem iskustava lokalnih samouprava drugih evropskih zemalja, koje je daleko od ozbiljne komparativne analize. Čitav doktorat je zapravo deskriptivnog karaktera, sa eklektičkim spajanjem raznih opisa koji niti daju smislenu celinu, niti sadrže istraživačku vrednost. Autor ne navodi kako je došao do hipoteza, zašto su one bitne, niti izvodi njihove provere i valjane analize. Neke od “hipoteza” su čiste tautologije (na primer, “efikasnija lokalna samouprava – veća ekonomičnost u radu”). Stoga zvuči neverovatno da Profesor Mića Jovanović, rektor Megatrenda, daje disertaciju ministra Stefanovića svojim doktorantima “kao primer izuzetno dobrog rada, posebno u oblasti metodologije naučnog istraživanja” (30. april 2014, Pressonline). 

Poenta ovog teksta nije da dobar političar ili partijski funkcioner treba da ima dobar doktorat, već poziv na odgovornost. Osoba koja je spremna da “progura” kao doktorat naučno bezvredan rad koji ne ispunjava minimalne kriterijume nije podobna da obavlja javnu funkciju. Pristupanje Evropskoj uniji je strateški prioritet Vlade Srbije. Ugledajmo se onda na evropske primere. Anet Šavan, bivši nemački savezni ministar obrazovanja, je morala da podnese ostavku u februaru 2013. godine, nakon što je dokazano da je plagirala doktorat. Istu sudbinu je 2011. godine doživeo i Karl-Teodor zu Gutenberg, tadašnji nemački ministar odbrane i najbliži saradnik kancelarke Angele Merkel. U Mađarskoj se sličan slučaj desio sa bivšim predsednikom Pal Šmitom 2010. godine. U svom ekspozeu Narodnoj skupštini, predsednik Vlade Aleksandar Vućić naveo je da je zabrinjavajuće što “školovani kadar koji ostaje [u Srbiji] u velikoj meri ima diplome sumnjivog kvaliteta zahvaljujući urušenom obrazovnom sistemu”. Evo prilike da predsednik Vlade i ostale nadležne institucije reaguju, i reči potkrepe delima. 

Peščanik.net, 01.06.2014. 

P.,S. Znam da je mnogo onih koji smatraju da je legitimitet potvrđen na nedavnim izborima dovoljan da Vam omogući da se na ovakve napade ne osrvrćete. Takođe znam da ima mnogo i onih koji smatraju da se sa fukarom ne vredi ni svađati ni mešati. No ipak smatram da bi Vam ako već ne povređena čast i dostojanstvo a ono viši interesi i pozcija koju zauzimate morale nalagati da se ovaj slučaj ispita a spletkaroš razotkriju i privedu pravdi! 

U očekivanju brze i profesionalne reakcije

bloger Frihend

(podaci poznati nadležnim službama)

 

 

 

 

 

 

 Komentari (542)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 10:14 06.06.2014

Re: SRAM TE BILO, VERBICU!

angie01
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/471149/Verbic-Svaki-deseti-doktorat-u-Srbiji-je-po-evropskim-standardima--plagijat


A sto sram ga bilo? Pa to je verovatno optimisticna izjava...
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 10:27 06.06.2014

Re: мултипла мултиваријациона регресивна

trener92
angie01

kakva ironija:)


Nego apelujem na frija da uputi javnu pohvalu ovom grofdrax-u, čovek izgibe krvavo odrađujući svaku krajcaru. Nema veze što je besmisleno to što radi, ali je uporan što svakako nije za potceniti.


Kako je tuzno sto se ovako dozivljava drugacije misljenje.

Covek je 90% u pravu, ali mislim da je njegov istup itekako obojen funkcionisanjem u prirodnim naukama, gde kad bi se primenjivali ovi kriterijumi verovatno bi 99% teza i knjiga bile plagijati. Posto je veci deo njih priprema terena, to jest definicije koje su vazda iste i vec poznate tvrdnje koje fakat imaju vlasnika (ali cesto se i pogresno pripisuju), ali zato primeri uglavnom nemaju svoje izvore a i oni su manje vise isti.

Nema bas milion nacina da se saopsti da je pravougli trougao onaj koji ima prav ugao. A slicno mi se cini i za tu cinjenicu da nekakva funkcija u Slovackoj samoupravi objedinjuje dve.

Mnogo je gora stvar ta sto su teze ovog tipa samo jedno prezvakavanje iz supljeg u prazno, ili sto bi se zargonski reklo "vacuous". Mada meni je licno cela ta oblast smesna, pazi doktorat iz menadzmenta
Ali da ne uvredim ovde nekoga.

Ne znam, ali u poslednje vreme imam utisak, moram to da kazem, da kao da kritika upucena nekim pojavama u drustvu ili vlasti (ne mislim ovde na freehanda i blog konkretno, nego uopsteno), ima ogromne supljine, tako da ju je vrlo lako oboriti. Ne kazem da je to namerno, ali ako nije, onda mi ni to ne uliva preteranu nadu.
Daj Boze da ovaj blog podigne prasinu pa da se cela ova tematika pretrese.


trener92 trener92 18:51 06.06.2014

Re: мултипла мултиваријациона регресивна

Anonimni Pojedinac

Mada meni je licno cela ta oblast smesna, pazi doktorat iz menadzmenta


* boldovano *
Na žalost , vidiš ta oblast nimalo nije smešna, čak šta više, nego su je smešnom napravili oni koji su večernje škole sa ubrzanim kursevima, volšebno nazvali "Univerzitetima" i "Mega" što je urađeno smišljeno i pretvorili ih u pogone za mobilizaciju polusveta, te proizvodnju mentalno zagađenih copy/paste kadrova.
( Uz ogradu, uvažavanje svih onih koji to nisu

Kako je tuzno sto se ovako dozivljava drugacije misljenje.


Mišljenje?! Mišljenje bi bilo da je napisao "E, nije plagijat!"

Tragično je što je čovek postavio desetak ( nisam brojao ali ću izbrojati) ako ne i više šlajfni i pokazao besmislenost svog postupka. Još je tragičnije ako se to podvodi pod kategoriju " drugačije mišljenje ",
a najtragičnije i iznenađujuće da boldovanjem dela ironičnog komentara pokazuješ da ne razumeš i da, očigledno nisi pročitao, možda ni razumeo poruku autora bloga. U tom kontekstu su napisani i moji komentari.

Ako već pokazuješ da nisi razumeo, onda da pokušam ovako:

Ovo ( blog ) niti je mesto, niti može, niti treba da bude mesto da se razjasne stravi i eventualno odagnaju sumnje koje su izrečene. Lepo piše i u tekstu a i u komentarima koje je napisao autor bloga.

Nadam se da je ovo bilo dovoljno razumljivo.
freehand freehand 18:32 05.06.2014

Evo rešenia!

Država spušta nivo originalnosti potreban za doktorsku disertaciju na 0,05%

KLIK

Ja bih ipak predložio da za novog ministra prosvete nude postavljen Goran Knežević, a da svi koji su do sada ukazivali na plagijate, falsifikate i kupovinu, kao i oni koji to ubuduće budu činili budu proglašeni izdajnicima i neprijateljima srpske prosvete i kulture.

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 19:03 05.06.2014

Niz

Kad bi postojala neka sila, nazovimo je FREEHAND sila ili FREEHAND Ministarstvo, pa da sa ovakvim elanom analizira diplome svih političara poslednjih n godina, a da oni imaju obavezu da prijave sve svoje diplomske, master, magistarske, doktorske radove i da budu dostupni javnosti . i da ima pravo da poništava diplome i ispite.
Joj, što bi to bilo lepo! Ama ne znam kako da izaberemo ljude za taj posao.
Jedan veseli pokušaj Jova Bakića da proveri da li Toma zna na čemu je diplomirao ili masterirao se nalazi -->> ovde
petargli petargli 19:26 05.06.2014

Re: Niz

posle ovog odgledanog klipa ... u pravu je Free za ”bele listiće”, mada mi se ne sviđa njegov kočoperan stil povodom toga ...
freehand freehand 19:49 05.06.2014

Re: Niz

mada mi se ne sviđa njegov kočoperan stil povodom toga ...

"Kočoperan stil" - to je... Šta?
petargli petargli 22:37 05.06.2014

Re: Niz

"Kočoperan stil" - to je... Šta?

... to je trebala da bude asocijacija na onaj alseloneov komentar zbog koga je bio banovan na prošlom blogu. Shvati kao zezanje ...

P.S. Inače voliš da trljaš nos blogerima zbog belih listića ...
freehand freehand 22:40 05.06.2014

Re: Niz

petargli
"Kočoperan stil" - to je... Šta?

... to je trebala da bude asocijacija na onaj alseloneov komentar zbog koga je bio banovan na prošlom blogu. Shvati kao zezanje ...

Alselone nije bio banovan zbog tog komentara.
angie01 angie01 22:40 05.06.2014

Re: Niz

->> ovde[/quote

jedva je zapamtio-master studije, a gde sta-nije mu bas jasno, pa ne bi da pogresi:))

e, sad, problem je sto posle ovakvog izbegavanja neceg sto nije nebitno i otkriva jos mnogo toga-moze da prodje sa ovakvim odgovormo-pa on je duzan da odgovori gradjanima.


500
petargli petargli 22:42 05.06.2014

Re: Niz

OK, izvini. Pogrešno sam onda shvatio iz prvog komentara na ovom blogu koji je dao blogovatelj.

P.S. Angie iskusno čekala da upuca 500-ti komentar. :)
angie01 angie01 22:44 05.06.2014

Re: Niz

petargli
OK, izvini. Pogrešno sam onda shvation iz prvog komentara na ovom blogu koji je dao blogovatelj.


sta se izvinjavas- kocoperan, ( ne znam samo zasto ovako ublazeni pridev) je za oba matorca sa Mapetovog balkona.
angie01 angie01 22:47 05.06.2014

Re: Niz

Alselone nije bio banovan zbog tog komentara.


:))))))))))), cek', je l ti bese onaj sto se bunio za banovanje kao pojavu?
angie01 angie01 22:49 05.06.2014

Re: Niz

P.S. Angie iskusno čekala da upuca 500-ti komentar. :)


pa, hebote, izdrzala sam onaj hekleraj- zasluzila sam i pivo.
petargli petargli 22:53 05.06.2014

Re: Niz

angie01
pa, hebote, izdrzala sam onaj hekleraj- zasluzila sam i pivo.


vala jeste, ono je iz rafalne paljbe prešlo u tepih bombardovanje!
freehand freehand 22:58 05.06.2014

Re: Niz

angie01
Alselone nije bio banovan zbog tog komentara.


:))))))))))), cek', je l ti bese onaj sto se bunio za banovanje kao pojavu?

Ne, pomešala si me sa nekim. Ja se nikad nisam bunio ni zbog čega.
grofdrax grofdrax 10:20 06.06.2014

Re: Niz

angie01
P.S. Angie iskusno čekala da upuca 500-ti komentar. :)


pa, hebote, izdrzala sam onaj hekleraj- zasluzila sam i pivo.


Znaci, tvoja tvrdoglava upornost (ili nedostatak pameti) da neuvidis nesto sto ti je maltene nacrtano - pravno znacenje termina "zvanje"/"naziv" - se smatra "izdrzavanjem" (poput nekog Nusicevog lika koji mora da "izdrzi" recimo odlazak na balet), a detaljni i strpljivo izneseni argumenti koje nisi htela ili uspela da razumes je "hekleraj". Pri tom, da se zadzimo samo na pitanju "zvanja"/"naziva", tu diskusiju izgleda niko nije ni citao, niti ljude ovde zanima da se bave diskusijom (kao sto ih ne zanima, po konstataciji samog autora ovog bloga, ni konkretno ulazenje u doktorat i tvrdnje o kojima je blog). Nevazno je izgleda ljudima ko je u pravu, nevazni su argumenti, vazni su samo povrsni utisci.

Niko nije komentarisao za par dana ni jedno od postavljenih spornih mesta niti je ukazao sta bi trebalo boldovati (jedino je radojca na samom pocetku ukazao na jedno mesto). Verovatno je freehand u pravu da ovo nije mesto za to - pokusao sam da otvorim wiki stranu o tome (zapravo, otvorio sam je), ali sam i ovako potrosio isuvise vremena na gluposti. Imalo bi smisla da smo kao drustvo sa malo drugacijim vrednostima, pa da ima ljudi (a amateri su otkrili oko 100 plagijata - doktorata u Nemackoj) koji bi hteli da se time bave. Kod nas izgleda preovladjuje instinkt gomile, vrlo veste da svakog ko se ne uklapa ubije u pojam, nije ni cudo sto 50% ljudi glasa za Vucica, a ostatak je ili apaticno, ili se opet talibanski opredeljuje na osnovu predrasuda u SVAKOJ situaciji. Kada se vidi kakve se vrednosti gaje na ovom blogu (gde je recimo najbolje ocenjen moj komentar u kome sam, odgovarajuci na percipiranu uvredu, napao radojcu - to je ono sto ljudi vole, a ne tamo nekakve argumente i ulazenje u sitna crevca), onda i ne cudi. I sta onda takvo drustvo i moze da proizvede, sem Gangule, Stefanovica i Megatrenda? I sta drugo teba da se uradi, nego da se odavde pobegne (jednako zbog onih 50% kao i zbog ostalih talibana samo suprotnog predznaka) - a onaj koji se vrati, sta je drugo nego - budala?
little_radojica little_radojica 12:47 06.06.2014

Re: Niz


Znaci, tvoja tvrdoglava upornost (ili nedostatak pameti) da neuvidis nesto sto ti je maltene nacrtano - pravno znacenje termina "zvanje"/"naziv" - se smatra "izdrzavanjem" (poput nekog Nusicevog lika koji mora da "izdrzi" recimo odlazak na balet), a detaljni i strpljivo izneseni argumenti koje nisi htela ili uspela da razumes je "hekleraj". Pri tom, da se zadzimo samo na pitanju "zvanja"/"naziva", tu diskusiju izgleda niko nije ni citao, niti ljude ovde zanima da se bave diskusijom (kao sto ih ne zanima, po konstataciji samog autora ovog bloga, ni konkretno ulazenje u doktorat i tvrdnje o kojima je blog). Nevazno je izgleda ljudima ko je u pravu, nevazni su argumenti, vazni su samo povrsni utisci.

Niko nije komentarisao za par dana ni jedno od postavljenih spornih mesta niti je ukazao sta bi trebalo boldovati (jedino je radojca na samom pocetku ukazao na jedno mesto). Verovatno je freehand u pravu da ovo nije mesto za to - pokusao sam da otvorim wiki stranu o tome (zapravo, otvorio sam je), ali sam i ovako potrosio isuvise vremena na gluposti. Imalo bi smisla da smo kao drustvo sa malo drugacijim vrednostima, pa da ima ljudi (a amateri su otkrili oko 100 plagijata - doktorata u Nemackoj) koji bi hteli da se time bave. Kod nas izgleda preovladjuje instinkt gomile, vrlo veste da svakog ko se ne uklapa ubije u pojam, nije ni cudo sto 50% ljudi glasa za Vucica, a ostatak je ili apaticno, ili se opet talibanski opredeljuje na osnovu predrasuda u SVAKOJ situaciji. Kada se vidi kakve se vrednosti gaje na ovom blogu (gde je recimo najbolje ocenjen moj komentar u kome sam, odgovarajuci na percipiranu uvredu, napao radojcu - to je ono sto ljudi vole, a ne tamo nekakve argumente i ulazenje u sitna crevca), onda i ne cudi. I sta onda takvo drustvo i moze da proizvede, sem Gangule, Stefanovica i Megatrenda? I sta drugo teba da se uradi, nego da se odavde pobegne (jednako zbog onih 50% kao i zbog ostalih talibana samo suprotnog predznaka) - a onaj koji se vrati, sta je drugo nego - budala?


Можда сам ја увредио тебе (колико то понављаш, још ћеш ме и убедити), али си ти овде онда извређао све блогере. А како си сам више пута признао, сви су лепо полемисали с тобом осим Злог Малог Радојице, чак и Енџи.

Ајд сад, изброј до десет, обузеле су те емоције, пробај да примениш следећу технику:

Прочиташ све твоје постове и туђе постове још једном, али покушаш да замислиш да си ти сви други, а сви други да су ГрофДракс, па ако ти се и онда не учини да си сад претерао, а ти лепо направи своју анализу спорног доктората, потпиши је својим именом, као она три научника из Лондона, и ево, ја ти дајем простор на свом скромном блогу да је објавиш, а коментаре можемо и да закључамо, ако ти сматраш да ови људи овде немају шта паметно да кажу.

Јер није поента да ти све нас убеђујеш да смо талибани, јер смо прочитали исте документе које и ти, само донели другачији суд. Није лоше имати издвојено мишљење, не позивам се ни у ком случају на ad populum, али твоја реторика, сем што је постала малициозна и свађалачка никако не ојачава твоје аргументе.

Примети да си више пута добио и леп поздрав и и топле препоруке и савете домаћина који ти је велики борац за слободу говора и принципијелност, неколико коментара подршке, а и друге гестове добре воље, што би можда могло да значи да твој проблем са скупљањем препорука није у анимозитету према теби већ можда баш у квалитету твојих аргумената.

Ценим твоје инсистирање на политички коректној расправи и на аналитичности, али као што си сам рекао, ово је блог, неформална расправа, и веруј ми на реч, већина овде може да раздвоји суштину аргумента од језичких врцавости без којих би ово био досадан форум.

grofdrax grofdrax 14:15 06.06.2014

Re: Niz

"али си ти овде онда извређао све блогере. А како си сам више пута признао, сви су лепо полемисали с тобом осим Злог Малог Радојице, чак и Енџи."

Nisu svi "lepo polemisali", vec je vecina ignorisala raspravu; s druge strane, u trenutku kada sam tu tvrdnju - "осим Злог Малог Радојице" - izneo, tvoje ucesce u raspravi sa mnom jeste bilo samo ta uvreda; medjutim (a to sam ovde i rekao - da si jedino ti posle izneo nesto konkretno u vezi toga sta je plagirano), to se posle promenilo, i moj post koji citiras zapravo tebe tu izdvaja kao izuzetak.

A ako sam nekog "uvredio", onda to nisu ovi blogeri, nego mnogo sire, dakle negativno sam se izrazio o mentalitetu povrsnosti i talibanskog opredeljivanja koje je malo sira pojava od ovog bloga (mada se taj duh na zalost vidi i ovde - skoro nikog ne interesuje da se bakce konkretnim stvarima, ali za prepucavanja uvek ima energije).

"сви други, а сви други да су ГрофДракс, па ако ти се и онда не учини да си сад претерао,"
da je bilo jos ljudi koji su diskutovali kao ja, ja bih s njima se lepo sporazumeo, makar imao i suprotstavljena misljenja. Kao sto, na primer, mi je sasvim odgovarao tvoj doprinos gde si rekao sta na strani 170 smatras da ima elemenata plagijata, sto sam ja posle boldovao.

"ти све нас убеђујеш да смо талибани, јер смо прочитали исте документе које и ти, само донели другачији суд."
Nije problem sto ste doneli drugaciji sud, nego u ovom delu, gde kazes da ste "procitali iste dokumente"; ti si mozda jedan od retkih koji JESTE eventualno procitao te delove (a ja sam ih ovde postirao radi poredjenja) ali vecina ne verujem da jeste (i tu je freehand u pravu, to vecinu ne zanima). Prosto, zaista je moj utisak da ljudi ovde imaju sud, koji su doneli a da ne zele da ulaze u detalje. Niko (sem tebe kao sto sam gore i rekao, u slucaju strane 170) nije nasao za shodno da ukaze sta je tacno kopirano/plagirano, pa da to onda vidimo/ diskutujemo. Ja recimo sam spreman da izmenim svoj sud, ako mi neko da validne argumente. Ili, recimo, da ostane na tome da je za tebe recimo nesto sa "elementima plagijata", a po meni mozda opste mesto, koje ne bi bilo plagijat. Talibanski pristup je to, da se nekog zbog drugacijeg misljenja vredja, da se kaze da radi "krvavo odrađujući svaku krajcaru", da je SNS bot i slicno, sto je krajnje uvredljivo.

"домаћина који ти је велики борац за слободу говора и принципијелност" - ovo se da osetiti, i pozdravljam. Moja konstatacija o "talibanima" jeste izraz moje frustracije time kako se vecina ponasa, i mozda je s te strane preterana te reagujem emotivno na uvredljive opaske na moj nacin, ali tacno je da je bilo par ljudi koji su pozitivno reagovali; medjutim, mene vise zanimaju oni koje se sa mojom ocenom NE SLAZU, ne zato da bi ih ubedio, vec da bih video argumente druge strane - sto je valjda i poenta diskusije. Nema koristi od diskusije s istomisljenicima (mada bi bilo recimo korisno, da je bar neko oko stvari koje mislim da su evidentne (recimo da se u zakonu "zvanje" ne odnosi na doktorat) mi dao podrsku, sto bi ustedelo napore u raspravi s angie01).

"већина овде може да раздвоји суштину аргумента"
iskreno se nadam da moze, mada nisam pod utiskom da ih to i zanima (vec to dozivljavaju kao nesto dosadno sto se preskace).

"а ти лепо направи своју анализу спорног доктората, потпиши је својим именом"
nemam nameru da bilo kome dajem svoje ime, na ovom forumu su ljudi anonimni (a anonimni su i na wiki stranama o doktoratima u Nemackoj, sto upravo omogucava da diskutuju bez pritisaka, gde je vazno sta se kaze; tako je i na wikipediji, barem engleskoj, nasa je malo tuznija prica ali s tim nemam toliko iskustva), niti mi pada na pamet da trpim posledice zbog toga. Niko i ne zna da ja gubim vreme na ovom forumu; svejedno, mislim da je korisno da sporne stvari budu iznesene svima na uvid, oznacene sto transparentnije (zato sam pozvao da mi kazu ljudi sta da boldujem), nesto poput onog sajta nemackog, i zato sam i ulozio par sati da postiram sporne strane.

Sto se tice moje "analize", na osnovu ovog sto sam video, utisak je cak i slabiji od pocetnog. S druge strane, recenica sa strane 14 koja je citirana u clanku Pescanika, deo je pasusa od 3 recenice, koji je preprican pasus (dosta duzi) iz originalnog rada - dakle, preuzeto je vise od te jedne recenice, prepricano, ali tako da je NEDVOSMISLENO (po meni) u tom slucaju da je pasus (a ne jedna recenica) preuzet odatle, pa parafraziran/preprican (pri tome, cinjenica da bi preterano bliska parafraza bila "plagijat" - kao izraz originalnosti u izrazavanju - a bila bi cak i da je data referenca, po tom kriterijumu, po meni nije od znacaja, jer mislim da je zahtev za tom vrstom originalnosti besmislen u tom kontekstu, vec je od znacaja samo kao dokaz da je taj pasus preuzet odatle, dakle ceo pasus, ne jedna recenica). U drugim slucajevima, stvari nisu bas toliko jasne (nije jasno odakle su uzeti podaci, da li s tog mesta ili je izvor nesto drugo). To je pre aljkavo citiranje nego plagijat, po mom misljenju. Najjaci slucaj za plagijat je zapravo jedna od 11 tacaka, gde je preuzet citav argument iz jednog rada - to bi moglo proci kao najcistiji slucajj plagijata (iako je skroz iskazan svojim recima). U vecini drugih slucajeva, radi se o nekim opstim mestima koja kao takva nisu plagijat - ali kvalifikaciju toga treba ipak da da komisija. Moje misljenje je da slucaj treba da se ispita vrlo ozbiljno, da stvari ipak nisu ni jasne ni nedvosmislene; rad je lose pisan, to sto nisu date sve reference kako treba ne mora biti isto sto i plagijat kao sto je bio u slucajevima u Nemackoj, Rumuniji, Madjarskoj. U Nemackoj imamo jedan slucaj gde je kopirano 2/3 teksta na 94% strana. Madjarski sucaj je jos drasticniji - CEO rad je prevod jednog izvora; rumunski slucaj - 50% teksta je plagirano. To su nedvosmisleni plagijati. Slucaj ministrice prosvete u Nemackoj sadrzi na 60 strana u radu preuzete analize, tipa onog kao sto kod Stefanovica imamo na jednom mestu, gde je preuzeo citavu analizu (koja JESTE intelektualni doprinos, za razliku od preuzimanja podataka i opstih mesta, koje ne bih ocenio na taj nacin). Po ovome sto imamo, Stefanovicev slucaj za plagijat je daleko slabiji od slucaja ministrice prosvete. S druge strane, sporan je kvalitet celog rada, ali to je posebno pitanje. Mislim da je dobro da se povede sira debata u javnosti, sta predstavlja plagijat, gde se u tom smislu povlaci granica. Sto se konkretnog Stefanovicevog slucaja tice, indicije se moraju preispitati od strane komisije, a sira javnost (naucna, a i ona najsira) treba da ima na uvid, crno na belo, sta je sporno, i u tom smislu sam ja i postirao ovde sporna mesta (o kojima svako moze da ima svoje misljenje) - i bilo bi dobro, kada bi se to jos vise preciziralo (boldovalo/proanaliziralo sta je preuzeto, bez obzira kako to preuzimanje okvalifikovali).

Pitanje definicije plagijata je vazno i sire od pitanja Stefanovica, pa i niskih standarda na Megatrendu i ostalim nasim univerzitetima. Podseticu, recimo, na slucaj Danila Kisa, koji je navodno plagirao "7000 dana u Sibiru" Karla Stajnera (odakle je preuzeo vecinu PRICA, ali je izraz umetnicki bio skroz originalan) - tu je bilo pitanje sta predstavlja plagijat u knjizevnosti, a sta koriscenje gradje (naravno, to je sasvim druga oblast od nauke, koja ima svoje standarde kako citira i daje kredit) i Kis je u Casu anatomije branio svoj metod; takodje, niko ne govori o plagijarizmu u novinarstvu, koji neshvatljivo rasprostranjen kod nas. Ja sam recimo bio izuzetno revoltiran kada sam naisao na clanak iz Politikinog Zabavnika, prakticno preuzet/preveden KOMPLETNO (uz par manjih preuredjivanja) iz jednog stranog casopisa - a da originalni clanak nije bio nigde pomenut, vec je potpisano kao da je autorski clanak; sta recimo NUNS ima da kaze o ovakvoj kradji? Dakle, ima slucajeva kada je plagijat toliko jasan, da nema nedoumica. Slucaj Stefanovic ne spada, po mom misljenju, u tu kategoriju, ali je od interesa da se ovo preispita na nacin, koji bi bio fer i nepristrasan (sto je kod nas jako tesko); u tom smislu, ovaj blog je vrlo dobra stvar, i zahvalan sam freehand-u sto je ostavio moje postiranje spornih delova, sto mislim da moze pomoci ljudima koje zanima da lakse vide detalje (ukoliko ih to zanima).
angie01 angie01 19:51 06.06.2014

Re: Niz

da je bar neko oko stvari koje mislim da su evidentne (recimo da se u zakonu "zvanje" ne odnosi na doktorat) mi dao podrsku, sto bi ustedelo napore u raspravi s angie01).


kako da ti neko da podrsku- kad nisi u pravu!:)

( zvanje dobija osoba koja je doktorirala, naci ne odnosi se na doktorat)


Slucaj Stefanovic ne spada, po mom misljenju, u tu kategoriju,


i to smo shvatili- ne moras vise da ponavljas,...na zalost, ni tu nisi u pravu.


grofdrax grofdrax 20:12 06.06.2014

Re: Niz

"kako da ti neko da podrsku- kad nisi u pravu!:)

( zvanje dobija osoba koja je doktorirala, naci ne odnosi se na doktorat)
"

Eto o tome govorim; dakle, uprkos tome sto sam joj prakticno nacrtao zasto PO ZAKONU (a ne u kolokvijalnom govoru) se za doktorat koristi rec "naziv" (recimo, "naziv doktor nauka" se pominje na puno mesta u zakonu, data je i definicija "akademskih naziva" a "zvanje doktor nauka" ni jednom, vec se definisu naucna i istrazivacka zvanja kao nesto drugo u zakonu) - ova angie01 i dalje insistira. E sad, ja sam siguran da ima puno ljudi sa dovoljno pameti da razaznaju o cemu se radi (i koji su malo spospobniji za diskusiju, da ne upotrebim neki grublji izraz) - ali niko da kaze ni rec; moze biti (a na to me je izgleda autor bloga diskretno upozoravao) da ova angie01 ima jednu vrstu reputacije ovde (u skladu s kojom je diskutovanje s njom uzaludno), ali upravo to u kombinaciji sa svojevrsnim stilom ponasanja (trikovi i slicice koje treba da zamene nedostatak argumenata, a po svemu sudeci i elementarne pameti) i jeste problem.
grofdrax grofdrax 20:19 06.06.2014

Re: Niz

"ne moras vise da ponavljas,...na zalost, ni tu nisi u pravu."

Ponavljam, zato sto nisam nista rekao na tu temu od kad sam nasao i postovao sav materijal. Za razliku od tebe kako izgleda, ja svoje misljenje mogu i da PROMENIM, u zavisnosti od dokaza. Zbog toga sam to napisao.

A da li sam u pravu ili nisam, to ne znam sa sigurnoscu ni ja (a jos manje, bojim se ti), zato sam i formulisao kao svoje MISLJENJE, dakle uz rezervu. Za razliku od toga, oko pitanja "zvanja"/"naziv" nema bas puno prostora da ne budem u pravu - zakon je tu jasan; ali tebi izgleda razlika izmedju te dve stvari (kao i izmedju mnogo toga na ovom svetu, kako se cini) nije. Sto nije problem po sebi, kao sto nije ni Stefanovic kriv sto se sa manjkom pameti po svemu sudeci rodio, ali u kombinaciji sa drugim stvarima, nije bas zgodno...
angie01 angie01 20:39 06.06.2014

Re: Niz

ova angie01


izvini, krajnje se ruzno ponasas,...

pri tome sve vreme podcenjujes ljude koji ovde razgovaraju, zamisljajuci da su tvojia demagogija i bleferska analiza spornog doktorata i intrepretacija zakona, dovoljni da se tvoja namera razvodnjavanja i negiranje problema u spornom doktoratu bezuslovno prihvate...


koje treba da zamene nedostatak argumenata, a po svemu sudeci i elementarne pameti) i jeste problem.


grofdrax grofdrax 21:08 06.06.2014

Re: Niz

"izvini, krajnje se ruzno ponasas,...

pri tome sve vreme podcenjujes ljude koji ovde razgovaraju, zamisljajuci da su tvojia demagogija i bleferska analiza spornog doktorata i intrepretacija zakona, dovoljni da se tvoja namera razvodnjavanja i negiranje problema u spornom doktoratu bezuslovno prihvate..."

ja sam ponudio konkretne argumente, a ti si sa te diskusije pobegla, jer si se izmorila. i sto je jos gore, nisi uvazila ni jedan argument. pitanje zakona NIJE isto sto i pitanje ocene doktorata - tu je bar sve bilo jasno. upravo si se ti sluzila bleferskim trikovima (vadjenje iz konteksta, pravljenje ludim), a moja detaljna objasnjenja nisu nikakvo razvodnjavanje (mada jesu gubljenje energije na diskusiju sa nekim ko tome ocito nije dorastao - mislim na pitanje zvanje vs. naziv)

dalje, ja ne negiram problem o spornom doktoratu. naprotiv, upravo se zalazem da se stvari sto se tice plagijata detaljisu, a sto se tice kvaliteta, tu moje misljenje nije nista drugacije od misljenja vecine ovde (kao laika, jer je ta uza oblast svima ovde izgleda jednako strana, tj. ne verujem da se iko bas time bavi). Ja sam postirao clan zakona o zvanjima za koji sam mislio da se moze odnositi na ovaj slucaj, pa sam onda zakljucio da se ne odnosi (na osnovu onog sto pise u zakonu, jer pre nego sto sam procitao sta tamo pise, ni ja nisam znao da se "zvanje" ne odnosi na doktorat), a ako pogledas moj post u dnu strane ove, videces da sam postirao clan zakona po kome se doktorat moze oboriti (to obara tvoju eventualnu tezu, da sam ja po pitanju "zvanja" zastupao stav zato da bih branio Stefanovica - ne, mene je zanimalo sta pise u zakonu i po kom clanu se doktorat moze oboriti - po clanu o "zvanjima" ne moze, ali po clanu 101 moze).
grofdrax grofdrax 21:10 06.06.2014

Re: Niz

I nikog ovde ne potcenjujem. Recimo, radojca ume da normalno diskutuje, i za tebe sam to isto pretpostavio, sve dok se nisam razuverio. Dakle, ni tebe, koja si jedina za koju mislim da ne znas tri unakrst, ne potcenjujem - mislim da reci da ti imas problema sa razumevanjem nije podcenjivanje, vec evidentna konstatacija stanja na osnovu onog sto si ovde pokazala (u slucaju "zvanja"/"naziv".

Sto se ocene plagijata tice, tu cenim da ljudi imaju drugacije misljenje (i to postujem), ali ako neko uporno odbija da razume nesto sto je jasno (kao sto su to definicije pojma "naziva" vs "zvanja" u zakonu), te uprkos tome, sto ne moze smisleno da odgovori na vrlo konkretne argumente nastavlja da tvrdi nesto, onda je to druga stvar. Dakle, ne mogu se u istu ravan stavljati rasprava s tobom oko neceg sto MOZE da se proveri direktnim uvidom u zakon, i rasprava sa recimo radojcom oko toga da li je parafraza dve recenice plagijat ili ne - prva stvar je evidentna, u drugoj je moguce da ja nisam u pravu (a moguce i da jesam - recimo Branko Rakić, ombudsman Beogradskog univerziteta, takodje je izneo stav da se ovde ne radi o plagijatu). Zanimljivo je recimo da Srbijanka Turajlic (koja je krajnje skepticna prema doktoratu i sumnja u plagijat) nije u toj emisiji (koju sam linkovao dole) izrekla prakticno ni jednu stvar s kojom se ne bih slozio. Mogu se sporazumeti i sa radojcom, sa nekim poput Turajlicke takodje, ali diskusija sa osobama poput tebe je zaista uzaludna - ti tvrdis da je nesto crno, pokaze ti se da je belo, ti i dalje ignorises SVE argumente - kakva je diskusija tu moguca?
angie01 angie01 23:02 06.06.2014

Re: Niz

. Dakle, ni tebe, koja si jedina za koju mislim da ne znas tri unakrst, ne potcenjujem - mislim da reci da ti imas problema sa razumevanjem nije


e moj lazni grofe-sta bi od onog prenemaganja da te neko vredja,...prvo si napao radojicu optuzujuci da vredja, pa onda zamagljeno, kao svi mi,...a vidi ti sad njega.

ako ove silne reci koje si ukucavao ponovo i ponovo, valjda da bi zvucale uverljivije smatras argumentacijom- tvoja volja,...nisam primetila da se bilo ko slozio sa tobom,...pri tome, ja ti jos prijateljski predlagala da napises svoj blog o celom problemu, pa da imas priliku da ljudi to komentarisu, ako ih provocira.
ti tvrdis da je nesto crno, pokaze ti se da je belo, ti i dalje ignorises SVE argumente - kakva je diskusija tu moguca?


pokazi mi molim te koga si jos ubedio,...mislim, tebi da bude lakse, prosto nije tacno da samo ja ne vidim isto kao ti- sto mi zameras u kranje nekorektnom i nepristojnom maniru, zbog koga ti se necu vise obracati.

mogu samo jos jednom da ponovim, da se grdno varas, ako mislis da tvoj demagoski slalom i interpretacije, sa povremenim prenemaganjem bilo koga mogu da ubede u to sto pricas.

so long.
grofdrax grofdrax 23:41 06.06.2014

Re: Niz

"pokazi mi molim te koga si jos ubedio,...mislim, tebi da bude lakse, prosto nije tacno da samo ja ne vidim isto kao ti- sto mi zameras u kranje nekorektnom i nepristojnom maniru, zbog koga ti se necu vise obracati."

Ubedio u sta? U to da u zakonu pise ono sto pise? Pa na tu si se temu samo ti javljala, a to pitanje (zbog koga sam ti, s punim pravom, spocitao na ne znas tri unakrst, jer da znas, ne bi i dalje tvrdila to sto tvrdis) ne zahteva neko posebno ubedjivanje za bilo koga s trunkom elementarne inteligencije. Dakle, to pitanje nemoj da stavljas u isti kos sa pitanjem plagijata.

A sto se toga tice, da li sam i u druge stvari nekog "ubedio" - evo ti recimo "Anonimni Pojedinac" koji eksplicitno kaze misleci ocito na mene
"Covek je 90% u pravu,";
cak i u tom pitanju (gde verovatno jesam u manjini) ljudi su konstatovali moje argumente, evo ti jos jedan primer, "vrabac_u_steni

Ako ti je neka uteha, sa večinom onoga što si rekao ja bih se složio (ovo pišem bez ikakve ironije, dakle - da, mislim da je tvoj pristup ispravan)."

dakle, nije tacno da se bas niko nije slozio sa mnom, a to sto ti nisi primetila, ne cudi me.

"e moj lazni grofe" - hoces reci, da to sto mi je nick grofdrax treba da znaci da se ja predstavljam kao "grof". Jos jedna jeftina uvreda od tebe, s one strane pameti.
"prenemaganja da te neko vredja" nije to nikakvo prenemaganje, uvrede (kojim si se vratila, posto ti je to izgleda manir) s tvoje strane, niti s bilo cije, nemam razloga da tolerisem, i zato sam odgovorio i radojci svojevremeno (posle cega je poceo malo ozbiljnije da diskutuje), a i tebi. ali problem s tobom nije samo u tome sto vredjas, vec sto ocigledno ne umes da prepoznas sta je argumet, a sta demagogija. Pogledaj jos jednom moju diskusiju s tobom, pa prebroj, koliko sam postavio linkova, dao konkretnih stvari (clanovi zakona, nacini da i sama proveris neke stvari, konkretna pitanja i KONKRETNI argumenti), pa se onda zapitaj, sta je demagogija, a sta argument.

A sto se moje konstatacije vezane za tvoje intelektualne sposobnosti, ili nedostatak istih tice, ona jeste neprijatna, ali je u odnosu na moje iskustvo s tobom (i jedino s tobom ovde) potpuno primerena. Pri tom, tvoj nacin da na argumente odgovaras diskvalifikacijama o "heklanju", "demagogiji" te gomila drugih uvredljivih opaski, su dovoljan razlog da ti ono sto vidim otvoreno i kazem. Jeste, uvredljivo je reci nekom da je glup, ali pre nego sto sam to konstatovao, ulozio sam VELIKO strpljenje da se raspravljam s tobom - rasprava od koje si ti, kada nisi imala vise argumenata, odustala. A ocigledno je da si pokusavala - guglala si frazu "zvanje doktor nauka" i dosla sa stranicom vikipedije, nista bolje nisi nasla, pa valjda si i sama mogla videti da sam u pravu - ali to ti nista nije znacilo. Dakle, ili si nesposobna da to vidis (odakle moj komentar o tvojoj sposobnosti razumevanja), ili si prosto bezobrazna. Ili je i jedno i drugo u pitanju. Ja jesam strpljiv covek, ali kada se ima posla sa takvim pristupom i takvom osobom, onda postoji granica.
freehand freehand 08:11 06.06.2014

Kontra-miting

Izbečih se pokušavajući da prepoznam ko je od blogera držao transparente sa parolama u odbranu doktora Nebojše, al nisam baš uspeo...

Kakvi divni skromni mladići... Vidi se da nisu tu radi slave i jeftine popularnosti!
inco inco 09:10 06.06.2014

Re: Kontra-miting

Ma glavno pitanje je - ko je na ovoj slici gavrilo? Cenim ovaj što se dobro sakrio Drvosečom
reanimator reanimator 09:26 06.06.2014

Re: Kontra-miting

Ma glavno pitanje je - ko je na ovoj slici gavrilo? Cenim ovaj što se dobro sakrio Drvosečom

Od pandurove leve ruke, pa malo levo. Viri mu antena :)
freehand freehand 09:31 06.06.2014

Re: Kontra-miting

inco
Ma glavno pitanje je - ko je na ovoj slici gavrilo? Cenim ovaj što se dobro sakrio Drvosečom

Pa ja mislim - ne. Gavrilo je jedini koji se ne bi krio.
Od pandurove leve ruke

Ovog Ex što drži transparent ili normalnog?
reanimator reanimator 10:02 06.06.2014

Re: Kontra-miting

Kakvi divni skromni mladići... Vidi se da nisu tu radi slave i jeftine popularnosti!

Meni ih malo žao. Mislim..i to su nečija deca :(
freehand freehand 11:00 06.06.2014

Re: Kontra-miting

reanimator
Kakvi divni skromni mladići... Vidi se da nisu tu radi slave i jeftine popularnosti!

Meni ih malo žao. Mislim..i to su nečija deca :(

Ako se ukaže transparent "Tomina je prava!" - znaćemo da je Krkar iza.
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 22:10 06.06.2014

Re: Kontra-miting


Smejte se, ali ovo im je master rad pa vi vidite.
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 10:42 06.06.2014

silver lining

Ljudi nije sve tako crno.
Zamislite kad je duhovni otac naprednjaka drmao i tresao po Srbiji, tada nije bilo nikakve potrebe da se plagiraju doktorati, kome pa to treba. Pa on je furao foru da su sva misljenja iste vrednost i sta sad vi mislite da je vase intelektualno misljenje vrednije od misljenja bilo koga seljaka ili radnika?

To sto su sada doktorati i diplome u modi, toliko da se kite cak i plagiranim, pa ja to vidim ne samo kao otklon od starog (pa posle kazu naprednjaci se nisu promenili ) vec i malu pobedu intelekta i obrazovanja. Zbog koga to rade, ne znam, ali drago mi je sto osecaju pritisak da dokazu da su obrazovani.
Doktorat (cak i plagirani, mozda bas i zato) je mozda mali korak za Stefanovica, ali veliki korak za Srbiju.
grofdrax grofdrax 13:15 06.06.2014

clan zakona

Sad sam odgledao "da mozda ne", gosti su bili Srbijanka Turajlic, i Branko Rakić, ombudsman Beogradskog univerziteta (koji su inace prijatelji), Mica Megatrend se nije pojavio. Ko nije pogledao, evo linka , mislim da su izneti dobri argumenti (sa svim izrecenim se ja recimo slazem). Izmedju ostalog, Branko Rakic je ukazao na sledeci clan zakona, po kome se moze osporiti doktorat, clan 101 zakona o visokom obrazovanju (ja sam tako nesto trazio, clan o zvanjima nije to, ali ovo JESTE). Dakle, evo clana:

"Oglašavanje ništavim
Član 101
Diploma, odnosno dodatak diplomi oglašavaju se ništavim:
1) ako su izdati od neovlašćene organizacije;
2) ako su potpisani od neovlašćenog lica;
3) ako imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na način i po postupku utvrđenim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove.
Visokoškolska ustanova oglašava ništavom diplomu, odnosno dodatak diplomi iz razloga
utvrđenih u stavu 1. tač. 2) i 3) ovog člana.
Visokoškolska ustanova oglašava ništavom diplomu o stečenom akademskom nazivu magistra, ako utvrdi da završni rad nije rezultat samostalnog rada kandidata.
Visokoškolska ustanova oglašava ništavom diplomu o stečenom naučnom nazivu doktora
nauka, ako utvrdi da doktorska disertacija nije originalan naučni, odnosno umetnički rezultat rada kandidata.

Ministar, po službenoj dužnosti, oglašava ništavom diplomu, odnosno dodatak diplomi iz razloga utvrđenih u stavu 1. tačka 1) ovog člana.
"

Dakle, imamo clan 3, a kriterijum je da rad "nije originalno naucno delo". Ovo je cak siri uslov od plagijata (plagijat se ne pominje, pominje se originalnost (koja moze da ne postoji cak i kad nema plagijata), a po meni vrlo moguce da Stefanovicev rad nije cak ni NAUCNO delo, tj. moze se i po tom osnovu osporiti). Zanimljivo je da Branko Rakic (isto kao i ja) smatra da je tvrdnja o PLAGIJATU sporna (Turajlicka kaze da ima sumnje, i da mora da se ispita - s obe stvari se slazem). Takodje, razdvojio je pitanje KVALITETA (sto je za uzu struku, zato se time recimo ni ja nisam bavio, mada mi je utisak da je kvalitet nikakav) i pitanje PLAGIJATA (o cemu, u principu, misljenje moze da ima i sira naucna zajednica, jer su cinjenice sta je i koliko preuzeto, na koji nacin, kao i pitanje kriterijuma (da li je nesto opsta cinjenica, ili originalni doprinos (originalnost doprinosa je stvar za uzu struku, ali pitanje PRINCIPA i STANDARDA je stvar za siru zajednicu)) - od sireg interesa. Takodje, skrenuta je paznja i na to da je sem samog plagijata, opasna i neosnovana optuzba za plagijat.
freehand freehand 08:58 07.06.2014

Doktor Miča Minhauzen

Rektor Mića, Baron Minhauzen, ili kako je ministrov mentor zagubio doktorat


Peščanik, again
freehand freehand 12:08 07.06.2014

Jorgovanka i univerzitet EDUKONS

Da ostane za pokoljenja:
Andrejević: Na univerzitetu Edukons doktorirala i guvernerka Tabaković
NOVI SAD - Rektor Univerziteta Edukons (Educons) iz Sremske Kamenice Aleksandar Andrejević izjavio je danas da je zatražio od Ministarstva prosvete Srbije da pošalje inspekciju da proveri poslovanje tog privatnog univerziteta i da se na taj način "spere ljaga" s njegovog imena.

[url=http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/andrejevic:-na-univerzitetu-edukons-doktorirala-i-guvernerka-tabakovic_351050.html]
LINK[/url]
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 18:23 07.06.2014

Re: Jorgovanka i univerzitet EDUKONS

freehand
Da ostane za pokoljenja:
Andrejević: Na univerzitetu Edukons doktorirala i guvernerka Tabaković
NOVI SAD - Rektor Univerziteta Edukons (Educons) iz Sremske Kamenice Aleksandar Andrejević izjavio je danas da je zatražio od Ministarstva prosvete Srbije da pošalje inspekciju da proveri poslovanje tog privatnog univerziteta i da se na taj način "spere ljaga" s njegovog imena.

[url=http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/andrejevic:-na-univerzitetu-edukons-doktorirala-i-guvernerka-tabakovic_351050.html]
LINK[/url]


Educons???
Prvi put cujem u zivotu
Zar nije ona nesto na Kosovu doktorirala?
freehand freehand 17:14 07.06.2014

I još:

Martinović kopirao svoj naučni rad
Izvor: Press

Novi Sad -- Potez potpredsednika SRS-a Aleksandra Martinovića, koji je 5 godina zaredom falsifikovao sopstveni naučni rad, šokirao kolege pravne stručnjake, piše "Pres".


Pa dokle to ide boktejebo?

KLIK
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 18:24 07.06.2014

Re: I još:

freehand
Martinović kopirao svoj naučni rad
Izvor: Press

Novi Sad -- Potez potpredsednika SRS-a Aleksandra Martinovića, koji je 5 godina zaredom falsifikovao sopstveni naučni rad, šokirao kolege pravne stručnjake, piše "Pres".


Pa dokle to ide boktejebo?

KLIK


Free, prekini bre, siris paniku.
freehand freehand 00:12 08.06.2014

Dragi Mičo

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana