8. mart u Srbiji

zeka Novi Sad RSS / 08.03.2008. u 14:41

Prošetao sam danas gradom i video da različite grupe i organizacije obeležavaju 8. mart. Najinteresantnije je bilo na štandu Foruma žena DS-a,koje su delile nekakav pamflet u kome je začudo pravilno naveden društvenoistorijski kontekst ovog važnog praznika. Ono što je međutim najinteresantnije jeste da se same žene iz foruma žena DS-a gnušaju levičarske istorije 8.marta, pa je njihov komentar bio  "nisi valjda levicar? ako jesi nemamo šta da pričamo" . Pitao sam ih naravno da li znaju da je Demokratska stranka članica Socijalističke Internacionale i da li znaju koji su stavovi Internacionale po tom pitanju? Njihov odgovor je bio da to "nema veze", a jedna od njih mi je čak rekla da se ne slaže da su žene diskriminisane već da na ovaj način skupljaju sigurne glasove za lokalne izbore!!!

Optužili su me da sam liberal na šta sam se ja naravno smrtno uvredio :)

Istine radi moram reći da sam jedini normalan razgovor imao sa Gocom Čomić i ona se, čini mi se iskreno nervira zbog ovih stvari, kao i ja.  

Pošto vidim  i zaprepašćen sam činjenicom da vlada opšta konfuzija povodom ovog praznika u glavama većine žena u Srbiji - muškarce da i ne pominjemo, oni su većinom potpuno ubeđeni da je Srbija raj na zemlji što se tiče prava žena, prenosim jedan tekst koji je izdat u formi brošure pre dve godine u kojem se pokušava rasvetliti kako društvenoistorijska pozadina 8.marta tako i neke zablude koje dominiraju tzv. "ženskim -feminističkim pokretom" u Srbiji.

Autori teksta su članovi i članice Alternativne kulturne organizacije

Međunarodni dan žena 8. mart

Šta je istina, zašto je on značajan, zašto ga treba slaviti, ko je bila Klara Cetkin? Sve što ste oduvek želeli/e da znate  o osmom martu, a niste smeli da pitate.

8. Mart - Obeležavaju ženske grupe širom sveta. Ovaj dan su prihvatile UN i u nekim zemljama je nacionalni praznik.

Emancipacija istine i zablude

O ulozi žene u društvu milenijumima je dominirao u suštini isti negativni obrazac – shvatanje da je prirodna uloga žene, njena funkcija majke, ujedno i njena najvažnija i gotovo jedina društvena funkcija. 

Sama istorija predstavlja dokaz u prilog toj tezi o stalnom proširenju pojma slobode i nastojanju da se praktičnom realizacijom približimo njegovom novom značenju. Tako se u robovlasničkom periodu pojam slobode znatno razlikovao od onoga u feudalizmu, koji se opet znatno razlikovao od onoga u kapitalizmu: u početku se njegov smisao ogledao u slobodi kretanja ili zasnivanja porodice; u feudalnim društvima on je imao potpuno drugu dimenziju, kao verska sloboda, sloboda izbora zanimanja. U ranom kapitalizmu sloboda kojoj se težilo imala je politički i pravni karakter (sloboda govora, sloboda izbora t.j. pravo glasa , dok danas taj pojam ima potpuno drugačije značenje. Naime, danas se traži da sloboda bude jedan totalitet socio-ekonomskih, političkih, kulturnih  sloboda. No, taj zahtev transcendira sam kapitalizam, i zato će njegovo ostvarenje biti moguće tek sa prevazilaženjem kapitalizma. Drugim rečima, kapitalizam će biti prevaziđen jer nije u stanju da odgovori na zahteve koje sam proizvodi.

Zato se fantaziranje o potpuno ostvarenim zahtevima za ženskim oslobođenjem u kapitalizmu jasno pokazuje kao besmislica. Od  takve grupe potiču i neki novi trendovi, koji se slobodno mogu uvrstiti u područje mitskog. Reč je o stavu da se žene u politici razlikuju od muškaraca odnosno da su u njihovom bavljenju politikom, moral i politika nerazdvojni - žene kao moralni političarke. Iako bi se ovo shvatanje moglo nazvati “pozitivnim mitom”, ono ostaje  neosnovana tvrdnja, a usto predstavlja i ordinarni contradictio in adjecto budući da su politika i moral, u smislu u kojem se on obično uzima, dakle kolokvijalni moral, nespojivi.
Teza o moralnim političarkama, takođe, nije održiva i zato što počiva na potpuno neuverljivoj hipotezi  na tvrdnji da postoje neke relevantne političke, moralne razlike među polovima. Razlike, naravno, postoje, ali ne u političkom, i šire, društvenom smislu. Tu naprosto nema nijedne razlike koja bi vodila formiranju dveju potpuno oprećnih društvenih i političkih pozicija žena i muškaraca. U tom smislu, teza o moralnoj i iz nje proishodećoj političkoj superiornosti žena pokazuje se kao neutemeljena, potpuno neosnovana, i praktično predstavlja drugu stranu ranije široko prihvačenog buncanja o muškoj superiornosti koju je, u prvoj polovini 19. veka, promovisala većina autora, od desničara i reakcionara svih boja, do pojedinih levičara.
Da je spomenuta razlika između žena i muškaraca potpuno lažna, svakako govore brojni primeri, koji potvrđuju da eksploatacija na klasnoj osnovi nije manja ili drugačija, ili da državnim strukturama svojstvena korupcija nije manje izražena, ukoliko se na vlasti nalaze žene umesto muškaraca. Zar je diktatorski ili fašistićki režim manje fašistički ili diktatorski, ako žene učestvuju u vlasti jednako kao i muškarci? Naravno, u konkretnom slučaju, fašizam, između ostalog, predstavlja  i primer dominacije  “muškog načela” država kao porodica, a vođa, ili vođstvo, kao pater familias, međutim, žene su i pored toga savršeno sposobne da se uklope u taj model npr. vlada Margaret Tačer.

Ovu minimalnu, dosadašnjim razvitkom kapitalizma postignutu emancipaciju žena nastojao je i nastoji da produbi feministički pokret. Međutim, on se pokazuje sputanim u svojoj delatnosti da oslobodi ženu, budući da predstavlja produkt kapitalističkog društva a takav feminizam i ne može pronaći rešenje za probleme kojima se bavi. Emancipacija žena kao politička emancipacija  apriori je ograničena, jer se zaustavlja na stvaranju ambivalentne žene koja javno može biti, i jeste, pravno i politički jednaka, ali privatno živi, u bedi i oskudici, trpeći pri tome svaku vrstu nasilja, od verbalnog, preko fizičkog, a posebno seksualnog nasilja. Politička pasivnost žena u današnjem društvu izuzetno je izražena, pa one, iako čine većinu populacije (oko 52%), u političkom životu učestvuju retko čak  i sa idealnih „socijaldemokratskih“ 30 procenata. Uzroke te pojave ne treba tražiti u biološkoj sferi, već u višemilenijumskom negativnom uticaju društvene sredine na žene odnosno u nametanju određenog obrasca ženama. Logično dokle god postoji patrijarhat kao društveno poželjni obrazac, ne može se govoriti o emancipaciji pa ni o oslobođenju žene, a tako i čovečanstva u celini. Stoga današnji „feministički pokret“ ne može pronaći rešenje za probleme kojima se bavi jer se po svojoj postavci on bori protiv posledica odnosno za političku i rodnu emancipaciju, a ne protiv uzroka što je patrijarhat.
Upravo zato emancipacija žene u okviru klasnog, kapitalističkog društva ne predstavlja krajnji domet emancipacije, već, naprotiv, tek naslućivanje njegovog početka. Pitanje položaja žene u društvu, ženske slobode i emancipacije, nije naprosto žensko pitanje odnosno nije pitanje koje se tiče jedino ženskog pola, već predstavlja opšte ljudsko pitanje, pitanje čoveka uopšte. Na taj način pitanje ženske emancipacije, ženskog oslobođenja i slobode postavlja se kao pitanje ljudske emancipacije, oslobođenja i slobode čoveka, jer žena je pre svega čovek.
Nasuprot liberalnom feminizmu široko zastupljenom u malograđanskom „feminističkom pokretu“ u Srbiji, levičarske ideologije sagledavaju taj problem u potpunosti, i na pravi način, čime omogućavaju njegovo rešavanje. Uviđajući postojanje svojevrsne  eksploatacije žena na više nivoa: po klasnom položaju, po etničkoj pripadnosti, po polu, levica se pre svega zalaže za oslobođenje čoveka u ženi, oslobađanjem žene kao čoveka, žene kao radnice, sa kojom dolazi i do oslobođenja žene kao žene, ali i do oslobođenja žene u svim drugim okvirima. Kod levice, preovladava stav da se samo kroz celokupnu emancipaciju čovečanstva i njegovo oslobođenje od zadatih okvira u klasnom društvu može postići i svako drugo oslobođenje žena.

Zašto je ženama sveta posvećen jedan dan?
 
Prilikom prihvatanja rezolucije kojom se proglašava Dan ženskih prava i međunarodnog mira (1977.), Generalna skupština istakla je „potrebu da se oda počast doprinosu žena u jačanju međunarodnog mira i sigurnosti“

Istorija
1910.
- Na kongresu Socijalističke Internacionale u Kopenhagenu, ustanovljen je Dan žena međunarodnog karaktera u čast pokreta za ženska prava i postizanja opšteg prava glasa za žene. Više od 100 žena iz 17 zemalja, uključujući i prve tri žene izabrane za parlamentarne zastupnice u Finskoj, prihvata predlog Klare Cetkin za uspostavljanje tog datuma. Sam datum nije utvrđen.
 
1911.
- Međunarodni dan žena je po prvi put obeležen (19. marta) u Austriji, Danskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj među levičarskim ženskim grupama. Više od milion žena i muškaraca izašlo je na ulice zahtevajući pravo glasa za žene i pravo da budu birane, pravo žena na rad i stručno usavršavanje i zabranu diskriminacije na radnom mestu.


1913-1914.
- Kao deo mirovnog pokreta koji se rasplamsavao uoči Prvog svetskog rata, Ruskinje su prvi put obeležile Međunarodni dan žena poslednje nedelje u februaru 1913. godine. Na različitim mestima u Evropi,  8. marta iste godine, žene su organizovale proteste protiv rata ili da izraze solidarnost sa svojim drugaricama iz predrevolucionarne Rusije.

1917.
- Pošto je u ratu poginulo više od dva miliona ruskih vojnika, Ruskinje su odabrale poslednju nedelju u februaru da štrajkuju za „hleb i ruže“, gde hleb simbolizuje ekonomsku ravnopravnost, a ruže bolji kvalitet života. Političke vođe su smatrale da nije vreme za štrajk, ali žene su bile uporne. Četiri dana kasnije, u nedelju, 23. februara, izbila Februarska Revolucija. Ruski car je bio prisiljen da abdicira i privremena vlada je dala ženama pravo glasa. Prema gregorijanskom kalendaru -koji koriste ostale zemlje, a tada ne Rusija-, to se dogodilo 8. marta.
 
Ko je Klara Cetkin, žena koja je predložila obeležavanje ovog dana?

Rodila se 1857. kao Klara Ajzner u malom selu Viderau (Saksonija), a 1883. odlazi u Pariz gde studira novinarstvo. Upoznaje se sa marksizmom i vođama međunarodnog radničkog pokreta. Objavljuje knjigu „Pitanje prava žena i radnica današnjice“, i postavlja osnove za socijalističku teoriju emancipacije žene, zastupajući tezu da su socijalizam i feminizam veoma usko povezani.
„Oni koji su se svojom čašću pred licem čovečanstva obavezali na oslobođenje, ne smeju dopustiti da cela jedna polovina ljudskog roda zbog ekonomske i socijalne zavisti bude osuđena na ropstvo. Onaj ko želi da dopusti tlačenje radnika od strane kapitalista, dopustiće i tlačenje žene od strane muškaraca, a ona će ostati potlačena sve dok ekonomski ne bude nezavisna“.


- 1890. se vraća u Nemačku i uređuje socijaldemokratski časopis "Jednakost", i aktivno se bori za ekonomsku i socijalnu nezavisnost žena, pravo na sindikalno organizovanje, izjednačavanje političkih prava, postavljanje braka na ravnopravne odnose, odobravanje razvoda braka, slobodne ljubavi i prekida trudnoće kao privatne i lične odluke. „Htela bih sasvim jasno da naglasim dužnost roditelja, da svoje devojčice i dečake ne odgajaju sa predrasudama, koje kažu da postoje poslovi koji su nedostojni muškarca, ali odgovaraju ženama. Devojčice i dečaci treba da obavljaju sve poslove sa jednakom spretnošću i zadovoljstvom.”

- Na njen predlog, na kongresu Socijalističke Internacionale, u Kopenhagenu 1910. donosi se odluka da se Međunarodnim danom obeleži štrajk američkih tekstilnih radnica iz 1857. Tada su tekstilne radnice Njujorka protestovale tražeći kraću radnu nedelju, a policija je pucala na njih. Istog dana 1908. radnice Njujorka su demonstrirale tražeći pravo glasa za žene, zabranu dečijeg rada i bolje radne uslove.  Ideja o Međunarodnom danu žena je prihvaćena, i to je bila osnova za budući 8. mart. Kada je vođstvo socijaldemokratske partije prihvatilo rat, Cetkinova napušta partiju. Kada je učestvovala u antiratnim protestima, uhapsili su je  i osudili za veleizdaje zemlje. Bila je bliska prijateljica poznate marksistkinje Roze Luksemburg, i pristupa grupi istinskih levičara koji 1917. godine osnivaju Nezavisnu socijaldemokratsku partiju čije će levo krilo zajedno sa grupom Spartak 1919. osnovati Komunističku partiju Nemačke. Od 1919. do 1924, Cetkinova je članica CK Komunističke partije Nemačke, i uređuje časopis "Komunistkinja". Od 1920. do 1933. ona je poslanica Komunističke partije u Nemačkoj skupštini. Još 1932. godine je govorila o opasnosti od fašizma.


Deviza je, pobediti fašizam!
(iz uvodnog govora kao počasna predsednica, august 1932.)

„Zahtev ovog časa je zajednički i jedinstven front svih radnika kako bi se pobedio fašizam, kako bi na taj način zarobljeni i iskorišteni dobili moć i snagu njihovih organizacija, i pravo na život. Pred ovom obavezujućom istorijskom potrebom moraju ustuknuti sva politički, sindikalno, religiozno razdvojena stanovišta. Svi koji su ugroženi, svi koji pate, svi koji traže svoje oslobođenje spadaju u jedinstveni front za brobu protiv fašizma i njegovih pristalica u vladi“Od 1924. godine živi u Moskvi i vodi sekretarijat žena III. Internacionale. Trpi političku Izolaciju zbog protivljenja Staljinovoj politici. Od 1925. do 1933. godine bila je predsednica Međunarodnog crvenog krsta. Umire u godini dolaska nacizma na vlast, 1933. godine, sahranjena je u Kremlju.
Osmi mart NIJE datum kada muškarci treba da poklone cvet ženama kao polu, već treba - i žene ženama takođe, da poklone cvet kao simboličan čin podržavanja dugotrajne, teške i i-dalje-nezavršene borbe žena za ravnopravnost 8. mart je dan kada se cveće poklanja i time se kaže "i ja sam za našu borbu za žensku ravnopravnost".

8. Mart nije Dan žena u smislu " žena kao POLA", već je to dan obeležavanja ženske borbe za ravnopravnost, emancipaciju i  mir. Takođe, to je izrazito levičarski praznik. Zato je on, praktično, praznik svih onih koji/e smatraju  borbu za emancipaciju čovečanstva pravednom. Praznik svih NAS, u slavu žena koje  se bore za svoja prava i emancipaciju.
 
Obradujte zato svoje devojke, devojčice, majke, sestre i drugarice nekim cvetom - ali i ispričajte ovu priču i značaj, simboliku i stvarnu pozadinu tog cveta koji poklanjate.

Živeo 8. mart međunarodni  dan borbe za ženska prava i emancipaciju!!!Komentari (39)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

umberto umberto 14:47 08.03.2008

Sponsored by Inerflora

Osmi mart NIJE datum kada muškarci treba da poklone cvet ženama kao polu, već treba - i žene ženama takođe, da poklone cvet

ivana23 ivana23 15:16 08.03.2008

Cvetovi

umberto
Osmi mart NIJE datum kada muškarci treba da poklone cvet ženama kao polu, već treba - i žene ženama takođe, da poklone cvet


Vanja Montenegro Ljujic Vanja Montenegro Ljujic 16:43 08.03.2008

Re: Sponsored by Inerflora

umberto
Osmi mart NIJE datum kada muškarci treba da poklone cvet ženama kao polu, već treba - i žene ženama takođe, da poklone cvet


Evo, u nedostatku cveca, ja poklanjam jednu pesmicu :)

Attila Attila 15:01 08.03.2008

zene

Kada vidim negde izraz "lepsi pol", mene to vise asocira na "ukrasni", nego na manje zastupljen pol u svim sferama zivota. A zaista su mi cudne i zene i muskarci koji ne vide razliku, niti primecuju neravnopravan polozaj zena.

Nije me mrzelo da pogledam na sajtovima politickih stranaka da li imaju bilo kakvo saopstenje povodom 8. marta (DS, LDP, G17, SVM, LSv - jedan clanak o zenama, ali ne cestitka za 8.mart).
Tibor Jóna Tibor Jóna 15:21 08.03.2008

Nervira kazes?

Istine radi moram reći da sam jedini normalan razgovor imao sa Gocom Čomić i ona se, čini mi se iskreno nervira zbog ovih stvari, kao i ja.


goca comic za sheficu kosmosa - samo, ne razumem sto se nervira... s obzirom na to kako su umuvali to clanstvo DS u Socijalistickoj internacionali....
umberto umberto 15:26 08.03.2008

Re: Nervira kazes?

goca comic za sheficu kosmosa - samo, ne razumem sto se nervira... s obzirom na to kako su umuvali to clanstvo DS u Socijalistickoj internacionali....


jel moze ovo na srpskom ili engleskom (ili nekom od svetskih jezika) pa svi da razumemo.
Tibor Jóna Tibor Jóna 15:30 08.03.2008

Re: Nervira kazes?

umberto
goca comic za sheficu kosmosa - samo, ne razumem sto se nervira... s obzirom na to kako su umuvali to clanstvo DS u Socijalistickoj internacionali....

jel moze ovo na srpskom ili engleskom (ili nekom od svetskih jezika) pa svi da razumemo.


da znam da vam to moze pomoci pa i rado... ovako, dzaba trositi resurse...
gordanac gordanac 15:34 08.03.2008

---

Danas je u Nova Sadu bilo nekoliko akcija, Zeka je spomenuo (po selektivnom sećanju! :)))) samo jednu, a na trgu su bile i SOS - borba protiv nasilja nad ženama, (sa odličnom idejom ostavljanja poruka podrške ženama žrtvama nasilja) bili su i aktivisti "Free Hug" (apsolutno divni!) , bili su i mladi DS koji su skidali nezakonito lepljene plakate po novosadskom drveću....i opet će. I opet ćemo svi.

Nerviranje je bilo drugim povodom, ali ako se autoru ovakva percepcija sviđa - ne pravim primedbe. :)))

A članstvo DS u SI je teklo po pravilimia SI, uz podršku sličnih stranaka iz zemalja regiona, pre svega, a i uz podršku velikih socijal-demokratskih i socijalističkih stranaka u Evropi.
Nema tu "umuvati se", to je vrlo ozbiljan i unutarstranački proces i još ozbiljniji posao ma međunarodnoj stranačkoj sceni.
Mora puno da se radi da bi se u svakodnevici osetila primena socijaldemokratskih vrednosti.
umberto umberto 15:40 08.03.2008

Re: Nervira kazes

dobro onda. vazno da je tvoj pupak shvatio.

je sli li cuo da se zbog arogancije gori u paklu?
dragan7557 dragan7557 16:44 08.03.2008

Re: ---

Mora puno da se radi da bi se u svakodnevici osetila primena socijaldemokratskih vrednosti.


Ovo je istina koja ne važi u Srbiji a osobito ne kad je DS u pitanju koja je po svojoj određenosti sudeći po pokazanom do sada najobičnija neoliberalna stranka (privatizacija po svaku cenu je osnova neoliberalizma)
bez ikakve veze sa socijal - demokratijom za koju se zalažu socijal - demokratske stranke Evrope.

O tome šta socijal- demokratske partije Evrope rade na boljitku za svoje građane ciljevi i dostignuća pismeni u Srbiji mogu da pročitaju u medijima stranaka ova dva tipa (socijal demokratskih i socijalističkih partija).
DS je bila i ostala stranka neoliberalnog opredeljenja u praksi se rame uz rame sa sebi sličnim borila za privatizaciju po svaku cenu i deklarativni kapitalizam primitivističkog tipa (prvobitne akumulacije kapitala) te mesto
u Socijalističkoj Internacionali svakako ne zaslužuje ni po programskom opredeljenju a ni po realnim rezultatima postignutim na terenu.

Kao kapitalistička stranka neo buržoaskog tipa naginje više ka neoliberalizmu Fridmanovskog tipa sa merama koje u praksi predvode ekonomisti tzv. Čikago boys grupe. Svako drugačije tumačenje je tendenciozno i
sumnjivo jer Socijalizam i propagiranje ideja anarho kapitalizma nisu spojive ideologije.
DS koji su skidali nezakonito lepljene plakate po novosadskom drveću


Znači li ovo da postoji i zakonito (?) lepljenje plakata po drveću a i da policija 'zbog zdravlja' ljudi ( vidi vest B92) uz aminovanje DS i ostalih demokrata "zakonski" zabranjuje okupljanje žena u crnom
dragan7557
08 mart 2008
Tibor Jóna Tibor Jóna 16:49 08.03.2008

Re: ---

gordanac

A članstvo DS u SI je teklo po pravilimia SI, uz podršku sličnih stranaka iz zemalja regiona, pre svega, a i uz podršku velikih socijal-demokratskih i socijalističkih stranaka u Evropi.
Nema tu "umuvati se", to je vrlo ozbiljan i unutarstranački proces i još ozbiljniji posao ma međunarodnoj stranačkoj sceni.


rekoste unutarstranacki proces )
ajd ok
zeka Novi Sad zeka Novi Sad 20:11 08.03.2008

Re: Nervira kazes?

Da nervira se zena,sta ces nisu svi neosetljivi kao ti. Uostalom niko od nas nije kriv sto ti je bivsa stranka izdala TVOJE principe. Hebiga budi frustriran sta da ti radim.
NoSurrender NoSurrender 22:16 08.03.2008

Re: ---

A članstvo DS u SI je teklo po pravilimia SI, uz podršku sličnih stranaka iz zemalja regiona, pre svega, a i uz podršku velikih socijal-demokratskih i socijalističkih stranaka u Evropi.
Nema tu "umuvati se", to je vrlo ozbiljan i unutarstranački proces i još ozbiljniji posao ma međunarodnoj stranačkoj sceni.
Mora puno da se radi da bi se u svakodnevici osetila primena socijaldemokratskih vrednosti.

Ne zelim da budem zlonameran, ali koje to socijaldemokratske vrednosti Vasa partija promovise u zadnje 4 godine? Potpuno ste preuzeli politiku i teme DSS, samo sto ih bolje pakujete u proevropski celofan.Dok vam politiku kreiraju maneKenovi ortaci sa basketa i oportunisti bez morala, nema price o socijaldemokratiji.
Krstic, Saper,Djilas, Jeremic,Petrovic.... prave socijaldemokrate, nema sta!
dragan7557 dragan7557 22:35 08.03.2008

Re: ---

rekoste unutarstranacki proces )
ajd ok

Svakako vrlo teško ako i nemoguće je prodati demo kratiju bez ikakave ideološke podrške ili opredeljenja, koja u sebi nosi definiciju ciljeva za koji se partija bori.
Ovo je izgleda moguće samo u vreme dugotrajne kolektivne poremećenosti.
Demos kratos definiše način vladanja ali o ideološkom opredeljenju ne govori ništa i nikada sama sebi ne može biti cilj !
Da nervira se zena,


Umesto nerviranja probitačnije je postaviti CILJ KOJI NIJEDNA PARTIJA U SRBIJI NEMA.
Levica,centar, desnica od čega(?) ideološki reper ne postoji a i ako postoji ima ga samo SPC.Jedina ideološki definisana partija u Srbiji je LDP ostali lažu o svojim ciljevima ili prodaju maglu demo kratije.Socijalisti su osramotili socijalizam i sveli ga na kriminal, Radikali nemaju nikakav program osim lažnog egalitarizma, Nova Srbija izgleda se zasniva na preskupom obnavljanju WC železničkog tipa pošto su putni već rasprodati privatnim gazdama i tako dalje.
dragan7557
08 mart 2008
Tibor Jóna Tibor Jóna 02:46 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

zeka Novi Sad
Da nervira se zena,sta ces nisu svi neosetljivi kao ti. Uostalom niko od nas nije kriv sto ti je bivsa stranka izdala TVOJE principe. Hebiga budi frustriran sta da ti radim.


sve je u redu zeko. ti si u pravu. kako bi drugacije moglo biti. i kad dodje tvoje vreme verovatno ce mo mi prvi visiti o nekoj banderi, ili biti podno nekog krvavog zida... to je sve ok , matrica poznata... ista meta isto odstojanje...

a to cije je principe stranka izdala.... vidis, Stranka - nicije... stranka se o S.I. pitala taman koliko i ti o direktoru PIO fonda u Babusnici.... ali to sto neko voli da sedi u organizaciji sa pseudoreformisanim istocnoevropskim komunistickim zlikovcima i kojekakvom drugom kolektivistickom drugarijom - njegov/njen problem...
Dejan Stanković Dejan Stanković 13:28 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

verovatno cemo mi prvi visiti o nekoj banderi, ili biti podno nekog krvavog zida

neverovatno, ali ova slika mi cesto dodje, napozvana.
gorran gorran 13:54 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

Dejan Stanković
Tibor Jona
verovatno cemo mi prvi visiti o nekoj banderi, ili biti podno nekog krvavog zida
neverovatno, ali ova slika mi cesto dodje, napozvana.
Ovo je potpuno osnovana bojazan - najnovija istraživanja pokazala su da u korenu malograđanske mržnje i zlobe prema levici stoji stvaran povod:
Naime, sve do 1989. kod nas su svakoga dana izvođene stotine potpuno nevinih ljudi na vešanje ili streljanje...
Dejan Stanković Dejan Stanković 15:11 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

U dvoristu skole Vojislava Ilic, kada sam tamo poslednji put bio, jos uvek su zidovi bili puni rupa od metaka. Tu je 1944 streljano, bez sudjenja, stotine nemackih vojnika. U isto doba pobijeno je i dosta drugih - od folksdojcera do desnicara, cak i nemilitantnih, do potpuno nevinih ljudi. to je valjda istorijska cinjenica.

za to smatram bitnim dve stvari.
1. To sto su oni ubijali nije opravdanje.
2. Nije potrebno da se nesto dogadja svakodnevno da bi predstavljalo opasnost.

PS. Sta je antonim od malogradjanski? Velikoseljacki?

zar malogradjanstina nema veze sa licemerjem i duplim standardima. (tako mi je makar objasnjeno u doba kada sam ucio marksizam umesto filozofije a znamo d aje marksistima malogradjanstina bila draga tema)
aj budi dobar pa mi objasni sta je zapravo malogradjanstina, da ne zivim u zabludi.
gorran gorran 16:02 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

aj budi dobar pa mi objasni sta je zapravo malogradjanstina, da ne zivim u zabludi.
Evo sa' ću, čim streljnem par stotina nitkova koji neće da slave osmi mart )
Dejan Stanković Dejan Stanković 16:32 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

Ja kupio zumbul u saksiji. Nadam se da ću biti pošteđen. Priznajem, život mi je mio.
gorran gorran 16:50 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

Evo sa' ću, čim streljnem par stotina nitkova koji neće da slave osmi mart )
Taako. Ništa tako ne prija u mirno nedeljno poslepodne kao masovno streljanje reakcionara!

Po pitanju licemerja moram da ti ispovedim još neke svoje grehove:

Na primer, prema Sjedinjenim Državama, kao lideru "slobodnog sveta".
U ratu koji spominješ, oni su porušili stotine gradova u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Jugoslaviji..., potpuno svesni da će izazvati stotine hiljada civilnih žrtava.
Bacili su atomske na Hirošimu i Nagasaki - da, da, isti onaj Nagasaki u kome je Cio-Cio San uzbuđeno i zaljubljeno čekala da se na horizontu pojavi USS Abraham Lincoln i na njemu Lieutenant B.F. Pinkerton - uostalom, da čujem to još jednom- ubili u trenutku 100.000 + 80.000, plus još pola miliona "na odloženo",
u jednom drugom ratu, u Vijetnamu, vršili masovne masakre civila,
sistematska "tepih bombardovanja" gradova,
posipali čitave oblasti kancerogenim "narandžastim agensom"...

Pre nekoliko dana gledao sam na "Viasat History" dokumentarac o tome kako su Ameri u WW2 sistematski ubijali japanske zarobljenike,
kao primer trenda navedeno je da je jedan narednik poslao svojoj verenici pepeljaru napravljenu od lobanje ubijenog japanskog zarobljenika
(nije bio 8. mart, ali zvuči kao zgodna ideja za poklon, zar ne?),
kad su se iskrcali na ostrvo Iwo Jima, nakon uporne odbrane Japanci su se sa svojim porodicama povukli i zabarikadirali u nekim velikim pećinama,
a Ameri su ubacili eksploziv i zazidali pećine,
ubivši tako 30.000 ljudi...

I dan-danas na ulicama USA vodi se mali građanski rat, u svakom trenutku na robiji se nalazi dva i po miliona ljudi
...
E pa, sa tom i takvom Amerikom ja se zalažem za punu saradnju. Protiv sam svakog antiamerikanizma, i zastupam stav da u borbi za napredak u celom svetu treba koristiti argumente i otvorene demokratske mogućnosti, svuda, pa i u Americi,
izbegavati frontalna sučeljavanja...

Eto, takav sam ja licemer!


A što se tiče malograđanštine, nije to marksistički specijalitet...
Malograđanština je jedan preterano ograničeni oblik egzistencije sa preterano ograničenim oblikom svesti
strah od slobode
zaziranje od tuđeg ispoljavanja slobode
što vodi u sklonost da se podrže represivne i mitomanske politike...
Čitaj Frojda, Kafku, gledaj oko sebe... Kad porasteš, kašće ti se samo )

E, da, jedan jako lep primer malograđanštine:
kad na pitanje "čemu služi umetnost" neko odgovori "služi da ti bude lepo"...
Je li ti poznat neki takav primerak? ))
Dejan Stanković Dejan Stanković 16:56 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

e pa super onda. ako su ameri ubijali, mozemo i mi.

zar nije sloboda da ti sve pa i umetnost sluzi cemu ti oces? nekom sluzi za razonodu, nekom da se politicki promovise. sve je to ljudski, dragi moj marksisto. (i jebala vas ta moja trapava izjava, uvatili se za nju pa mrsite samo tako).

nego jesi li primetio da se sam smejes svojim forama. to je bedak, znas.
gorran gorran 16:59 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

e pa super onda. ako su ameri ubijali, mozemo i mi.
Promašio si poentu.
Kec iz logike.
Dejan Stanković Dejan Stanković 17:03 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

nikad nisam imao logiku, al marksizam - ceo zivot. valjda sam zato ostao tako neobrazovan.
gorran gorran 17:14 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

nikad nisam imao logiku, al marksizam - ceo zivot. valjda sam zato ostao tako neobrazovan.
Nikad nije kasno! Upiši se ponovo - nećeš imati marksizam, doduše ni logiku - ali ćeš dobiti iscrpnu poduku iz veronauke.
Dejan Stanković Dejan Stanković 17:31 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

vis ti sto ti je Srbin baksuz. Sad samoupravljanje, sad katehizis, al logika nikada.
gorran gorran 17:39 09.03.2008

Re: Nervira kazes?

vis ti sto ti je Srbin baksuz. Sad samoupravljanje, sad katehizis, al logika nikada.
))
Dilan Dog Dilan Dog 15:23 08.03.2008

Levica

zeka Novi Sad
Ono što je međutim najinteresantnije jeste da se same žene iz foruma žena DS-a gnušaju levičarske istorije 8.marta, pa je njihov komentar bio "nisi valjda levicar?

Zanimljivo, pitanje je da li je i tačno...
mvelja mvelja 15:28 08.03.2008

Re: Levica

praznik kao i svaki drugi
Dilan Dog Dilan Dog 15:34 08.03.2008

Re: Levica

mvelja
praznik kao i svaki drugi

Da, uopšte nama više izvornu konotaciju. Kao što je bio 29. novembar- pogodan datum za svinjokolj, a ne Dan Republike :))
Vanja Montenegro Ljujic Vanja Montenegro Ljujic 16:38 08.03.2008

pobediti fašizam!

Hvala Zeko! Pozdrav!
cyN cyN 16:38 08.03.2008

International Woman's Day

Cheers Ladies!

pufna pufna 19:17 08.03.2008

sramota me je zbog onih gusaka iz DS-a

porazavajuca je ta nepismenost zena, cak i onih koje su stranacki organizovane.
Ta uljuskanost i nerazmisljanje da status ravnopravne nam nije pao sa neba, da se za njega trebalo dobrano izboriti. Tuzna je ta nezahvalnost prema nasim bakama koje su pre skoro 100 godina marsirale zbog prava koje vecina zena ni ne zna da iskoristi.
Zar samo zbog cinjenice da je Lenjin prvi proglasio 8. mart danom zena,iako su ujedinjene nacije to 77. ponovile, da se okrenu ledja ideji zacetoj jos u Kopenhagenu i milionu zena koje su pesacile Evropom.
Tuzno!
Jos tuznije je sto se zabranjuju obelezavanja u vidu setnju u Beogradu pod tako sramno banalnim razlozima. I sto niko sem malobrojnih ne reaguje.
pufna pufna 19:21 08.03.2008

Re: sramota me je zbog onih gusaka iz DS-a

Osip Mandeljštam Osip Mandeljštam 19:46 08.03.2008

Veruj mi

zeko,
toliko truda a tako malo komentara - bataljuj, čoveče, nije to za tebe...
Veruj mi
zeka Novi Sad zeka Novi Sad 20:18 08.03.2008

Re: Veruj mi

Osip Mandeljštam
zeko,
toliko truda a tako malo komentara - bataljuj, čoveče, nije to za tebe...
Veruj mi


Aha a ja sam to postavio zbog komentara i sad bi trebao da batalim zato sto mali broj ljudi komentarise .Stvarno si super :(
Postavio sam zato sto je 8.mart i da ljudi citaju ,mozda postoje neke informacije koji neki ne znaju,ko hoce da komentarise ok . KO nece njegovo / njeno pravo. Da hocu da ljudi postavljaju komentare bavio bih se Kostunicom ili Tadicem ili Cedom,odnosno dnevnom politikom sto je besmisleno ,jer vec sutra ce se ti dogadjaji zaboraviti bez obzira sto imaju milion komentara u kojima se ljudi uglavnom prepucavaju...

umberto umberto 21:04 08.03.2008

Re: Veruj mi

Da hocu da ljudi postavljaju komentare bavio bih se Kostunicom ili Tadicem ili Cedom,odnosno dnevnom politikom sto je besmisleno ,jer vec sutra ce se ti dogadjaji zaboraviti bez obzira sto imaju milion komentara u kojima se ljudi uglavnom prepucavaju...


respect
Lektorka Lektorka 00:00 09.03.2008

Re: Veruj mi

Postavio sam zato sto je 8.mart i da ljudi citaju ,mozda postoje neke informacije koji neki ne znaju,ko hoce da komentarise ok .

Zeko, pravo je zadovoljstvo čitati ovaj post. A za mene je u pogledu detalja, kao i "obnavljanja gradiva", bio zaista iscrpno informativan.
Preporuka i pozdrav
J.
Unfuckable Unfuckable 03:07 09.03.2008

Pomalo je tužno

kada se priča o 8. martu
svede na raspravu o političkim strankama.

8.mart je malo veći od toga

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana