Religija

apel srpskoj vlasti (nije peticija i nije ozbiljno)

antioksidant RSS / 27.11.2014. u 13:27

probaću da svoj udeo u ovom tekstu ograničim na što manje reči. dakle forma je citiranje i na kraju molba.

(1)

ekspoze aleksandra vučića 27 aprila 2014. godine (u tom trenutko srbija je još uvek u tom nekom bivšem režimu... ili nije? ko će ga znati...)

"...Formiraćemo poseban privatno-javni fond koji će služiti za lečenje dece u oblastima u kojima Fond zdravstvenog osiguranja ne obezbeđuje finansiranje, kao i za urgentne slučajeve...."

(2)

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
(Sl. glasnik RS br. 107/05, 109/05 - ispravka, 57/11, 110/12 - US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - US)
Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 123/14 koje su u primeni od 18/11/2014
(izmene u čl.: 222, 225).

Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u posebnim okolnostima
Član 59.
(1) Ukoliko se sadržina i obim prava na zdravstvenu zaštitu obuhvaćenog obaveznim zdravstvenim osiguranjem, utvrđenih u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, ne može ostvariti usled nedovoljno ostvarenih prihoda Republičkog fonda, odnosno usled drugih posebnih okolnosti, Vlada može doneti akt kojim će se utvrditi prioriteti u obezbeđivanju i sprovođenju zdravstvene zaštite.
(2) U budžetu Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za lečenje obolelih od određenih vrsta retkih bolesti pod uslovom da Republički fond ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava za lečenje tih oboljenja od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.
(3) Vlada, za svaku kalendarsku godinu, na predlog ministra nadležnog za poslove zdravlja, donosi akt kojim se utvrđuju vrste retkih bolesti, kao i druga pitanja od značaja za lečenje obolelih od ovih bolesti za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.
Državna garancija za izvršenje obaveza Republičkog fonda
Član 60.
Republika je garant za izvršenje obaveza Republičkog fonda u ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (državna garancija), za hitnu medicinsku pomoć i zdravstvenu zaštitu koja se pruža u stacionarnim zdravstvenim ustanovama osiguranim licima, a koja je kao prioritet utvrđena u skladu sa članom 59. ovog zakona.

(3)

Osnovni tekst: Zakon o zdravstvenom osiguranju
(Sl. glasnik RS br. 107/05)
Član 59
(primena od 10.12.2005. godine)
Ukoliko se sadržina i obim prava na zdravstvenu zaštitu obuhvaćenog obaveznim zdravstvenim osiguranjem, utvrđenih u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, ne može ostvariti usled nedovoljno ostvarenih prihoda Republičkog zavoda, odnosno usled drugih posebnih okolnosti, Vlada može doneti akt kojim će se utvrditi prioriteti u obezbeđivanju i sprovođenju zdravstvene zaštite.
________________________________________
1. izmena: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
(Sl. glasnik RS br. 57/11)
Član 59
(primena od 09.08.2011. godine)
(1) Ukoliko se sadržina i obim prava na zdravstvenu zaštitu obuhvaćenog obaveznim zdravstvenim osiguranjem, utvrđenih u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, ne može ostvariti usled nedovoljno ostvarenih prihoda Republičkog fonda, odnosno usled drugih posebnih okolnosti, Vlada može doneti akt kojim će se utvrditi prioriteti u obezbeđivanju i sprovođenju zdravstvene zaštite.
(2) U budžetu Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za lečenje obolelih od određenih vrsta retkih bolesti pod uslovom da Republički fond ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava za lečenje tih oboljenja od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.
(3) Vlada, za svaku kalendarsku godinu, na predlog ministra nadležnog za poslove zdravlja, donosi akt kojim se utvrđuju vrste retkih bolesti, kao i druga pitanja od značaja za lečenje obolelih od ovih bolesti za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.


(4)

Na osnovu člana 64. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka i 108/13), a u vezi sa članom 59.Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 109/05, 57/11, 110/12 - US, 119/12 i 55/13 - US) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14),
Vlada donosi
ODLUKU
O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI
(Sl. glasnik RS br. 92/14, 122/14)
Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 122/14 koje su u primeni od 08/11/2014
1. Otvara se Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Fond), kao evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, i to kao indirektni korisnik budžetskih sredstava u okviru razdela Ministarstva zdravlja.
2. Fond se otvara radi obezbeđivanja dodatnih sredstava za lečenje oboljenja, stanja ili povreda, kao i lečenja obolelih od određenih vrsta retkih bolesti (u daljem tekstu: bolesti), koje su izlečive, a koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji i za koje Republički fond za zdravstveno osiguranje ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava za lečenje od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.
Sredstva iz Fonda mogu da se dodeljuju deci uzrasta do 18 godina, ako u Republici Srbiji nije moguće ustanoviti dijagnozu.
2a Ministar zdravlja, u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava, rešenjem obrazuje Komisiju za dodelu sredstava iz Fonda (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija donosi poslovnik o svom radu.
Odluku o dodeli sredstava iz Fonda, na predlog Komisije, donosi ministar zdravlja.
Prilikom dodeljivanja sredstava iz Fonda za lečenje bolesti iz tačke 2. ove odluke prioritet imaju deca, kao i mladi u skladu Ustavom, zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.
3. Fond se otvara na neodređeno vreme.
4. Fondom upravlja Ministarstvo zdravlja.
5. Fond se finansira iz:
1) aproprijacija obezbeđenih u okviru budžeta za tekuću godinu;
2) donacija, legata, poklona i drugih namenskih prihoda;
3) drugih javnih prihoda.
6. Sredstva Fonda koriste se za lečenje obolelih od bolesti iz tač. 2. i 2a ove odluke, a dodeljuju se na predlog tri lekara odgovarajuće specijalnosti zdravstvene ustanove u kojoj se pacijent leči, odnosno nadležnog centra za retke bolesti. Radi donošenja odluke o dodeli sredstava iz Fonda, ministar zdravlja može zatražiti mišljenje nadležne republičke stručne komisije, odnosno drugih stručnih komisija i tela koje obrazuje ministar zdravlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.
7. Donatori i korisnici sredstava Fonda, odnosno njihovi zastupnici uvid i kontrolu namenskog trošenja sredstava Fonda ostvaruju preko svojih predstavnika u Nadzornom odboru Fonda.
Članove Nadzornog odbora Fonda rešenjem imenuje Vlada, na dve godine, iz reda predstavnika donatora, uglednih zdravstvenih radnika, medija i udruženja čiji su ciljevi usmereni na poboljšanje uslova za lečenje obolelih lica.
Nadzorni odbor naročito:
1) prati namensko trošenje sredstava Fonda;
2) sačinjava godišnji izveštaj o praćenju trošenja sredstava Fonda i dostavlja ga ministru zdravlja;
3) blagovremeno informiše ministra zdravlja o nepravilnostima uočenim u postupku praćenja odobravanja sredstava Fonda i predlaže način njihovog prevazilaženja;
4) aktivno učestvuje u kreiranju mera i aktivnosti koje za cilj imaju obezbeđivanje sredstava za rad Fonda;
5) učestvuje u promovisanju aktivnosti Fonda.
Način rada Nadzornog odbora Fonda uređuje se njegovim poslovnikom.
Stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Fonda i Nadzornog odbora Fonda obavljaju zaposleni u Ministarstvu zdravlja, u skladu sa zakonom, aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i drugim propisima.
8. U slučaju ukidanja Fonda, njegova prava i obaveze preuzima Ministarstvo zdravlja.
9. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


(5)

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
(Sl. glasnik RS br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13)
Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 108/13 koje su u primeni od 07/12/2013
(izmene u čl.: 27e, 93b, 103b);
- izuzev pojedinih odredbi !.


Budžetski fond
Član 64.
(1) Budžetski fond je evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, koji se otvara po odluci Vlade, odnosno nadležnog izvršnog organa lokalne vlasti, kako bi se pojedini budžetski prihodi i rashodi i izdaci vodili odvojeno, radi ostvarivanja cilja koji je predviđen posebnim republičkim, odnosno lokalnim propisom ili međunarodnim sporazumom.
(2) Propisom, odnosno sporazumom iz stava 1. ovog člana, definišu se:
1) svrha budžetskog fonda;
2) vreme za koje se budžetski fond osniva;
3) nadležno ministarstvo, odnosno lokalni organ uprave odgovoran za upravljanje fondom;
4) izvori finansiranja budžetskog fonda.

*********************************

*********************************

 

*********************************

na osnovu svega ovog gore napisanog mogu sumirati da je od septembra 2011. godine postojala obaveza republike srbije da u budzetu obezbedi sredstva za lečenje obolelih od određenih vrsta retkih bolesti pod uslovom da republički fond ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava za lečenje tih oboljenja od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.
ovom odlukom stvoren je mehanizam da nekako funkcioniše ono sto vec 3 godine postoji kao obaveza republike (a dva bivsa rezima su se promenila od tada i sad trenutno vlada treci) pa vas molim da što hitnije donesete zakon o primeni već važećih zakona da bar postojeći zakoni profunkcionišu u ovoj zemlji pa da vidimo gde smo.

 

i podsetnik - svaki režim, i bivši i postojeći, je izvršna vlast. to znači da prvenstveno izvršava ono što već postoji kao obaveza. a ne da skoro pa jedina svrha bude da " učestvuje u promovisanju aktivnosti...".

 

 Komentari (17)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

antioksidant antioksidant 13:28 27.11.2014

негативни тастер

stefan.hauzer stefan.hauzer 15:33 27.11.2014

Re: негативни тастер

hoćeš da kažeš,kako je protiv teža blek kizu - artik monkejs? ili hoćeš da nam poručiš,kako je jedan od ova dva benda izgubio to nešto? ja bih bio slobodniji i rekao da su oba benda,što starija to dosadnija ...ali to sam samo ja:)

dancing to electro-pop like a robot from 1984antioksidant antioksidant 15:36 27.11.2014

Re: негативни тастер

a bih bio slobodniji i rekao da su oba benda,što starija to dosadnija ...ali to sam samo ja:)

први бенд има једну ооооодличну песму (дата је горе) а други има једну још бољу (али баш, баш бољу и она је дата нешто ниже). други бенд има и један спот који ме хипнотише

stefan.hauzer stefan.hauzer 15:49 27.11.2014

Re: негативни тастер

a omaklo se tu i par odličnih albuma! da ne budemo na kraj srca; rubber factory je totalno izmenio mene srednjoškolca. shvatio sam da rokenrol nije umro zajedno sa morisonom ili hendriksom:)p.s. iako za to,u poverenju,najviše krivim džeka vajta.
antioksidant antioksidant 15:53 27.11.2014

Re: негативни тастер

ma ok su oni, potpuni ženski bend, dobra đitra, curice u crnim rolkama i taj rad...

stefan.hauzer stefan.hauzer 16:03 27.11.2014

Re: негативни тастер

potpuni ženski bend

:) to sam otkrio na lakši način,tako što sam na jednoj žurci nosio majicu na kojoj joj je pisalo ; the black keys. koja lakoća muvanja...

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 21:57 27.11.2014

Re: негативни тастер

Стефан је озбиљно гејасто сумљив јер стално пушта неке бендове које ниједан озбиљан мушкарац склон Трибини не може слушати. и тако, упркос озбиљности политичке идеје отпада на списку за будућу државу јер је гејаст.
stefan.hauzer stefan.hauzer 00:21 28.11.2014

Re: негативни тастер

Srđan Fuchs
јер је гејаст.

:) a ne ;ja samo znam šta žene žele.4krofnica 4krofnica 09:06 28.11.2014

Re: негативни тастер


:) a ne ;ja samo znam šta žene žele.
:)
<Howlin' For You>

antioksidant antioksidant 09:10 28.11.2014

Re: негативни тастер


<Howlin' For You>

pih, izabrana je verzija sa boljim zvukom a lošijom slikom...
snažno ulažem prigovor i ispravljam grešku

stefan.hauzer stefan.hauzer 12:24 28.11.2014

Re: негативни тастер

<Howlin' For You>
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:57 27.11.2014

Ne treba ti negativan taster...

... u principu.

Što se mene tiče za ovaj blog imaš preporuku.
iqiqiq iqiqiq 15:14 27.11.2014

Sve isto ali opet drugacije

Vlada, za svaku kalendarsku godinu, na predlog ministra nadležnog za poslove zdravlja, donosi akt kojim se utvrđuju vrste retkih bolesti, kao i druga pitanja od značaja za lečenje obolelih od ovih bolesti za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.


Imali su oni i neke suplje pravilnike RFZO zbog kojeg su mnogi ostajali bez prava na lecenje o trosku fonda. Sada ce opet da donose akt koji ce biti supalj, pa nece svi koji uplacuju u fond moci da se lece, pa onda opet jos jedan fond za takve itd...

antioksidant antioksidant 15:20 27.11.2014

Re: Sve isto ali opet drugacije

немој тако, сад ће то све решити комисија

Ministar zdravlja, u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava, rešenjem obrazuje Komisiju za dodelu sredstava iz Fonda (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija donosi poslovnik o svom radu.
Odluku o dodeli sredstava iz Fonda, na predlog Komisije, donosi ministar zdravlja.
mirelarado mirelarado 15:54 27.11.2014

Re: Sve isto ali opet drugacije

antioksidant
немој тако, сад ће то све решити комисија

Ministar zdravlja, u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava, rešenjem obrazuje Komisiju za dodelu sredstava iz Fonda (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija donosi poslovnik o svom radu.
Odluku o dodeli sredstava iz Fonda, na predlog Komisije, donosi ministar zdravlja.


Дивно. Све ће се решити, питање је само у ком веку.
iqiqiq iqiqiq 13:57 28.11.2014

Re: Sve isto ali opet drugacije

antioksidant
немој тако, сад ће то све решити комисија

Ministar zdravlja, u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava, rešenjem obrazuje Komisiju za dodelu sredstava iz Fonda (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija donosi poslovnik o svom radu.
Odluku o dodeli sredstava iz Fonda, na predlog Komisije, donosi ministar zdravlja.

a da, a i to kosta, pa dok se prikupi novac za Komisiju, pa dok Komisija donese poslovnik o radu, uh, bar jos jedno godina dve da prodje, a tesko je i prikupiti novac gradjana kada ce sve da ode Komisiji
razmisljam razmisljam 22:29 27.11.2014

Тај

,,zakon o primeni već važećih zakona'' такође неће служити ничему, као што већ ничему не служе ни закони који су већ донети, јер нико ко је теоретски ( а оправдано сумњам и по опису радног места ) надлежан за њихову имплементацију нема јасно дефинисану обавезу ( нити одређен временски рок ) да на основу ма ког закона донесе припадајућа подзаконска акта, правилнике и остало што је неопходно да би се закони одистински примењивали.
Дакле, џаба молиш.
( А, да... Рекао си да није озбиљно. )

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana