Budućnost| Društvo| Kultura| Reč i slika| Umetnost

Čija je naša kultura?

Nebojša Milenković RSS / 07.12.2014. u 14:09

galerija_milan_konjovic.17818.jpg

Otvoreno pismo pokrajinskom sekretaru za kulturu i javno informisanje Slaviši Grujiću i zainteresovanoj kulturnoj (umetničkoj) javnosti

 Povod za ovo obraćanje je profesionalno neslaganje/negodovanje izazvano odlukom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine (u daljem tekstu: Sekretarijat) da finansijski i moralno (ovaj aspekat je posebno intrigantan!) podrži izložbeni projekat „Slutnja, krv, nada – Primeri iz umetnosti u Vojvodini i Srbiji 1914–2014”, koji bi trebalo da prezentuje i valorizuje vrednosti umetničke baštine Vojvodine (i Srbije!?) u XX veku, u jednoj (videćemo da li i jedinoj?!) stranoj zemlji.

Tačnije, odluka da se ovaj posao poveri novosadskoj privatnoj prodavnici slika Bel Art (koja se iz nekog razloga oficijelno naziva galerijom) koja je za ovaj posao kao izvođača kustoskih radova delegirala Savu Stepanova. Sve ovo čini se uprkos činjenici da u Vojvodini postoji Muzej savremene umetnosti, baš kao i brojne zbirke savremene umetnosti pri umetničkim, kompleksnim muzejima i galerijama sa fundusom ─ sa podrazumevajućim solidnim brojem iskusnih istoričara umetnosti/kustosa koji bi zadatak izvršili na podrazumevajućem profesionalnom nivou.

Skladno ad hoc planovima, koji u našoj kulturi predstavljaju endemsku pojavu, gde se važni poslovi odrađuju na brzinu, bez ikakve stručne supervizije ─ a na nivou diletantske, poluamaterske razbibrige koja služi da bi se neko „slikao“ pored nečeg „važnog“, u nekoj veoma „važnoj“ prilici, praveći se, analogno situaciji, i sam, eto, pomalo „važan“...

Kako su mnoge tendencije u našoj (nepostojećoj) kulturnoj politici najčešće stvar pogrešnog prepisivanja i na brzinu (samo da se dobije prelazna ocena, pa makar sa minusom), tako i ovu u suštini žalosnu pojavu možemo, tek naoko, uporediti sa ozbiljnim, u svetu pomno razrađenim, konceptom privatno-javnog partnerstva. I dok se u tom svetu precizno definišu privatni, odnosno javni interesi, tačke preseka, poželjni ishodi i sistemi pouzdane evaluacije, ovaj primer slikovito pokazuje kako kod nas ničeg od navedenog nema čak ni u naznakama već da su ovde projekti privatni u svemu osim u finansiranju (što je čak i manja šteta), i političkoj legitimizaciji (otvorenom podrškom, prisustvom, te obraćanjem visokih predstavnika pokrajinske i državne administracije), što štetu čini većom i sa kumulativnim dejstvom kao jedan u nizu primera loše prakse koju političari podržavaju.

Ovako ambiciozno naslovljen projekat, u svakoj zemlji sa podrazumevajućim samopoštovanjem i kulturom koja drži do vlastitog identiteta i načina na koji se predstavlja u važnim kulturnim metropolama (što Beč svakako jeste) bio bi organizovan po najvišim mogućim profesionalnim standardima uz podrazumevajuće učešće ne samo profesionalnih kustosa, istoričara i teoretičara umetnosti, već i stručnjaka posvećenih savremenoj istoriji, kulturološkim i drugim komplementarnim humanističkim disciplinama. Umesto toga, ovde se stvar prepušta privatnoj komercijalnoj galeriji bez ikakvog ozbiljnijeg iskustva u istorijskoj valorizaciji umetničkih doprinosa i složenim sintetičkim pristupima usmerenim ka inostranoj publici.

 

Slutnje, naslućivanja i ostalo…

 Navedeni projekat podeljen je u tri celine: Milan Konjović na raskršćima srpske umetnosti (1914–2014) sa ambicijom prikazivanja Konjovićevih inicijativa i uticaja na srpsku umetnost toga doba. Druga celina je postavka Fatalne devedesete – suprotstavljanje haosu, a treća Posle 2000-te, Tranzicija u umetnosti – umetnost u tranziciji.

Srž ove izložbe, dakle, čine radovi Milana Konjovića, umetnika čija se dela iz fundusa njegovog somborskog legata i inače nemilice kače po belom svetu, po različitim poljoprivrednim i drugim sajmovima kao kulisa različitih (polu)zvaničnih dokoličarskih manifestacija („dešavanjima na margini“), koktela i sličnih neobaveznih druženja koje uglavnom plaća ionako tanak pokrajinski budžet.

Činjenica je da je Milan Konjović bio vršnjak dvadesetog veka i da bi se mnoge pojave u tom stoleću mogle lakše i razumljivije objasniti ili osvetliti ozbiljnijim praćenjem njegovog opusa, kao što je tačno i da nivo recepcije maestrovog značaja valja prilagoditi novim strujanjima u ovom veku ali kako i ko to treba da radi trebala bi, valjda, biti stvar ozbiljnosti procene da li ceo taj posao uopšte ima bilo kakvog smisla. S tim u vezi potrebno je kalibrisati i alate koji će za to biti korišćeni.

Valja napomenuti da somborski legat osim neosporne umetničke vrednosti zrači i jednom dubljom vezom maestra sa svojim rodnim gradom i Vojvodinom koje je, za života, uvek časno predstavljao. Koliko god bio raspoložen za razna tumačenja, Konjović nikada nije prelazio granicu „uopštavanja do besmisla“, niti je svoj rad adaptirao zahtevima baš svih savremenih umetničkih pojava (poznato je, na primer, kako je držao čvrstu distancu prema apstraktnom izrazu, iako su neka njegova dela tzv. asocijativne apstrakcije lako mogla preći granicu i svom autoru obezbediti veću popularnost unutar jednog veoma važnog istorijskoumetničkog razdoblja). Upravo zato, razume se ne samo zbog toga, o Konjoviću ima tako malo kvalitetnih napisa i za razliku od nekih umetnika koji imaju više monografija nego samih dela, Konjović sa svoje tri-četiri ostaje stalni izazov visoko postavljene lestvice zahteva za ozbiljnom, pouzdanom istorijsko-umetničkom i teoretskom spremom.

Nategnutim dovođenjem u neposredne veze, i komparativnim posmatranjem Konjovićevog opusa sa različitim pojavama i umetničkim praksama sa kojima Konjovićevo delo, a i sam umetnik, uglavnom nisu imali nikakve veze diletantskim uopštavanjima i prepisivanjima, pri tom lišenim elementarne ozbiljnosti u pristupu kompleksnoj temi kao što su veze austrijske i srpske kulture, bez uvida u složene socio-kulturološke kontekste i značenja, ovakve izložbe, umesto pretpostavljene kulturne koristi, srpskoj kulturi zapravo nanose štetu legitimišući je kao provincijalno prigodničarsku. Na stranu to što navedena slika uglavnom nije lažna – ovako ekskluzivne prilike, pri tom državno subvencionisane, svakako bi morale biti iskorišćene na drugačiji način.

Koliko su kontekstualizacije na ovoj izložbi pogrešne i nategnute, pokazuje, recimo, primer nove umetnosti šezdesetih i sedamdesetih koja se u katalogu identifikuje kao tzv. „nove umetničke prakse“ stvarajući i na jezičkoj ravni popriličnu zbrku pošto ako su nove umetničke prakse već takozvane to bi onda, logikom stvari, značilo da su one ustvari stare, odnosno da nisu umetničke ili da nisu prakse?!? A takozvane nove umetničke prakse stavljenje još i pod znake navoda ovu terminološku zbrku multipliciraju do neviđenih razmera/mogućih kombinacija. Elem, izvorišta ekscesnih, eksperimentalnih i inovativnih praksi u vojvođanskoj i srpskoj umetnosti 1970-ih Stepanov vidi u Konjovićevom javnom slikanju pred publikom u proleće 1962, u okviru tradicionalne teatarske manifestacije Sterijino pozorje u Novom Sadu. Pri tom se, da stvar bude gora, Konjovićev čin javnog slikanja (kojem su, i inače mnogi slikari i tada i kasnije često pribegavali) naziva performansom sa jasnom konceptualnom podlogom koji je prethodio svim kasnijim performansima koji će se u srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti pojaviti u okrilju konceptualističke (ne konceptualne nego konceptualističke!) umetnosti. Imamo li u vidu činjenicu da se konceptualna umetnost kao umetnički pokret artikuliše tek negde posle 1966, tada će ovo otkriće predstavljati nezaobilazan doprinos i u svetskoj istoriji umetnosti. Potpunosti ove terminološke papazjanije dodatno doprinosi i upoređivanje Konjovićevog sa performansima Iva Klajna, odnosno Šoza Šimamotoa i grupe Gutai. Na kraju, vrhunac besmisla jeste sam izbor radova gde se kao ilustracija Konjovićeve anticipacije biraju samo radovi pojedinih članova grupe Bosch+Bosch (bez Katalin Ladik) a zaobilazi kompletna novosadska (izuzev ilustrativnog prisustva Bogdanke Poznanović jednim, istrgnutim segmentom iz rada kog čini veća i kompleksnija celina) kao i kompletna beogradska konceptualistička scena.Ovde se, na žalost, ne završava brzinska ovlašna rekapitulacija jednog ozbiljnog segmenta nacionalne/regionalne povesti. Ostaje zebnja da će upravo ovakvi projekti biti etalon za mlađe stručnjake nudeći im izvesnost samoreklamiranja bez ikakve ozbiljne posledice po njih samih, ali zato sa strašnim posledicama po baštinu koja im je poverena na upravljanje.

Bolje nisu prošli ni predstavnici opet tzv. „nove skulpture“, analogno prethodnom, dakle: stare antiskulpture (?!?) gde su vojvođanski autori zastupljeni selektivno-odokativnom metodom, dok je kompletna beogradska nova skulptura okupljena oko Biljane Tomić i Galerije SKC-a takođe preskočena.

Umetnost u Vojvodini i Srbiji Fatalnih devedesetih na izložbi je ilustrovana jednom akcijom grupe Apsolutno, jednim radom Zvonimira Santrača, ikoničkim performansom Zastave 2 Balinta Sombatija (koja valjda takođe prigodno ilustruje reč Krv u nazivu izložbe) i printom Andreja Tišme, dok su, recimo, potpuno izostavljeni Raša Todosijević, Milica Tomić, Zoran Naskovski, Led art, Škart, Autonomisti (Stevan Markuš i Uroš Đurić), Mrđan Bajić, Živko Grozdanić, grupa Magnet, …, i svi ostali akteri i događaji uzbudljive i dinamične (antiinstitucionalne) kulturne scene devedesetih i umetničkog nepristajanja na geto koji je nametala tadašnja politika (što bi, recimo, austrijskoj publici svakako bilo zanimljivo). Ništa bolja, naravno, nije ni situacija sa umetnošću posle dvehiljaditih…

Danas kada izložbu grafika Henrija Mura doživljavamo kao blokbaster, dok nam dela iz inostranih značajnih kolekcija dolaze kroz formu edukativnih/informativnih tabli na kojima pratimo uopšteni tekst i manje-više verodostojne reprodukcije, teško da možemo izgledati ozbiljni svetu time što ćemo svoju baštinu i njene svedočanstvene predmete od najvećeg značaja bagatelisati sitnim povlasticama onih koji su u trenutnoj političkoj moći da o toj baštini odlučuju.

Zbog navedenog, a mnogo više zbog onog što u okvirima ovako kratkog teksta nije moglo biti obuhvaćeno – posebno imajući u vidu da diletantska izložba o kojoj je reč nikako nije usamljeni niti izolovani incident – u uverenju da pokrajinski Sekretarijat nije imao lošu nameru, izražavajući svest da to na koji način se srpska i vojvođanska kultura predstavljaju u svetu nikako nije nešto što bi trebalo prepuštati bilo čijem voluntarizmu, apelujemo na Sekretarijat da obelodani osnovne principe svoje kulturne politike, naročito u preseku brige o kulturnoj baštini i međunarodnih kulturnih odnosa.

Transparentnim upravljanjem ovog, pre i povrh svega, javnog interesa, verujemo da će započeti rad na upoznavanju sveta sa domaćim kulturnim dometima iz prošlosti imati mnogo više smisla i opravdanja, kako pred nama samima, tako i pred svetom. Gospodina Slavišu Grujića pozivamo da se na navedenu temu pod pokroviteljstvom pokrajinskog Sekretarijata što pre organizuje javna rasprava kojoj, ovim pismom, dajemo skroman doprinos.

S poštovanjem,

 

Čedomir Janičić, istoričar umetnosti, viši kustos

Nebojša Milenković, istoričar umetnosti, viši kustos

 mr Suzana Vuksanović, istoričarka umetnosti, muzejska savetnica

 

 

Sombor / Novi Sad, novembra 2014.

AtačmentiKomentari (27)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

blogovatelj blogovatelj 14:44 07.12.2014

1.

larisa_bg larisa_bg 15:32 07.12.2014

Re: 1.

blogovateljkoristiš jedini slobodan dan onog poštenog čoveka da mu tako mučki zabiješ nož u leđa

blogovatelj blogovatelj 16:06 07.12.2014

Re: 1.

koristiš jedini slobodan dan onog poštenog čoveka


Što nije na blogu kad ima slobodan dan?
A ovamo, onih šest dana kad radi, onda se ima vremena z blogovanje?
Nego, lasno nam je zezati se, da malo skoknemo i na temu.
Prvo, nisam znao da nam je blogokolega viši kustos. Tj nisam znao da se kustosi rangiraju po visini.
Drugo, čija je naša kultura? Onoga ko je plaća? Ko plaća našeg blogokolegu, koji radi u kulturi? Budžet, pretpostavljam. Radnici Fiata i Rubina iz Kruševca i radnici iz Pirota što prave gume i košarkaške lopte.
Je li onda kultura njihova? Nije. Čija je? Pa blogokolegina.
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 17:08 07.12.2014

Re: 1.

Prvo sam razmišljao da li da vam uopšte odgovaram pošto se, očigledno, zezate
ali pošto je tema ipak ozbiljna - hajde da pokušam:

nisam znao da se kustosi rangiraju po visini


Nije reč o rangiranju već o stručnim zvanjima - odnosno (zakonskoj) obavezi stručnog usavršavanja koja postoji u svim ustnovama kulture - ne samo u javnim (budžetskim) već i u privatnim muzejima/galerijama.

nisam znao da nam je blogokolega viši kustos

vidiš kako uvek možeš nešto (novo) da saznaš

Drugo, čija je naša kultura? Onoga ko je plaća? ...Je li onda kultura njihova? Nije. Čija je? Pa blogokolegina.
Naša kultura, ma koliko bili skloni izvrtanju stvari, je i vaša. Baš kao što je i novac koji se za nju izdvaja jednako i vaš, i radnika koje spominjete, ali i moj, ako već želite... Tema ovog teksta jesu pitanja reprezentativnosti - ili, ako vam je tako jednostavnije - onda: ozbiljnosti. Toga ko, kako (na koji način) i od čijih para predstavlja našu kulturu u svetu. Naposletku i o (samerivim) učincima tih predstavljanja - toga kakav utisak o sebi i vlastitoj kulturi ostavljamo...
blogovatelj blogovatelj 17:34 07.12.2014

Re: 1.

vidiš kako uvek možeš nešto (novo) da saznaš


Mogu.
Nije sramota ne znati, sramota je ne želeti naučiti.
A jel ovaj blog u sklopu neke unutarstranačke borbe, ili tomu slično?
Setih se svojih početaka na blogu B92 i tvog bloga sa naslovom "38. Novosadski salon u znaku skandala"

Link je ovde

Tada si me banovao bez imalo griže savesti, tema su bile pare.
Nekako slutim da je tema i ovog bloga ista, tj. novci.
Neko dobio tezgu, vi potpisani niste, pa onda apelujete, pišete peticije, uvek bre isto i ponavljajuće.
A kako bi bilo da probate sami da zaradite kintu, bez pomoći države? Znate li vi to uopšte? Vi, potpisani.
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 17:55 07.12.2014

Re: 1.

Setih se svojih početaka na blogu B92 i tvog bloga sa naslovom "38. Novosadski salon u znaku skandala"

Link je ovde
Hvala što me linkujete - posebno u svetlu onoga što se sa Novosadskim salonom dogodilo kasnije. Naime, isti danas više ne postoji - kao još jedan dokaz teze da neozbiljnost nikako nije preporuka. Tačnije - ne na duže staze.

A jel ovaj blog u sklopu neke unutarstranačke borbe

Ja stranku, kao što znate, ni ispred ni iza sebe nemam, tako da nema ni unutarstranačja.

Tada si me banovao bez imalo griže savesti, tema su bile pare.

Ne sećam se toga - ali vam verujem na reč. Banovanje kao sredstvo za prekidanje dijaloga koristim veoma retko, otkad sam na B92Blogu, a tome ima desetak godina tome sam pribegavao toliko retko da se broj onih koje sam banovao čini mi se može izbrojati na prste jedne ruke (prst više - manje) i to uvek i isključivo onda kada neko vređa (bilo da su očigledne uvrede ili pak klevete) ili načinom na koji diskutuje diskredituje kulturu dijaloga. I da - kad god tome pribegnem to činim bez griže savesti, baš kao što ću, ukoliko nastavite da vređate to sa zadovoljstvom učiniti i ovaj put.

Nekako slutim da je tema i ovog bloga ista, tj. novci.
Očigledno da slutiti još jedino znaš, pošto, jasno je, ne želiš ni da pokušaš da razumeš napisano.

Neko dobio tezgu,
Kultura nije tezga!

A kako bi bilo da probate sami da zaradite kintu, bez pomoći države? Znate li vi to uopšte? Vi, potpisani.
Pokušajte da tekst, bez predrasuda pročitate još jednom - možda ni tada (ništa) nećete razumeti.
blogovatelj blogovatelj 19:24 07.12.2014

Re: 1.

Naime, isti danas više ne postoji - kao još jedan dokaz teze da neozbiljnost nikako nije preporuka.


A pare i budžetski deficiti nisu uzrok nepostojanja?

Ne sećam se toga - ali vam verujem na reč. Banovanje kao sredstvo za prekidanje dijaloga koristim veoma retko, otkad sam na B92Blogu, a tome ima desetak godina tome sam pribegavao toliko retko da se broj onih koje sam banovao čini mi se može izbrojati na prste jedne ruke (prst više - manje) i to uvek i isključivo onda kada neko vređa (bilo da su očigledne uvrede ili pak klevete) ili načinom na koji diskutuje diskredituje kulturu dijaloga. I da - kad god tome pribegnem to činim bez griže savesti, baš kao što ću, ukoliko nastavite da vređate to sa zadovoljstvom učiniti i ovaj put.Šta imaš da se sećaš ili ne sećaš. Tvoj komentar iz linkovanog bloga glasi

obaveštenje o banovanju blogovatelja
obaveštavam vas da je blogovatelju onemogućen
dalji pristup ovom blogu (banovan je) tako je i svaka
dalja polemika sa njim bespredmetna


A ti mi nađi na tom blogu gde sam diskreditovao kulturu dijaloga. Pošto kažeš da su to razlozi zbog kojih banuješ.
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 19:57 07.12.2014

Re: 1.

A pare i budžetski deficiti nisu uzrok nepostojanja?


Sad tek shvatio: vi ste, garant neki ekonomista

neki deficit svakako jeste - ali budžetski nikako nije razlog
pošto se ovde budžetske pare neštedimice troše na različite
razbibrige (poput ove navedene u tekstu npr.)
blogovatelj blogovatelj 03:30 08.12.2014

Re: 1.

Sad tek shvatio: vi ste, garant neki ekonomista


Ne mora se biti ekonomista da bi se razmišljalo o novcima.
angie01 angie01 16:41 07.12.2014

svaka ti cast

u nastojanju da sprecis pretvaranje znacajnog kulturnog projekta i njegove prezentacije u sicarsku akciju i sibicarenje.

Podrska!


ispod ovog teksta je trebalo biti vise potpisnika-kulturnih radnika,....a gde je tu ministar kulture- mislim u celoj zavrzlami?
blogovatelj blogovatelj 17:36 07.12.2014

Re: svaka ti cast

svaka ti cast
u nastojanju da sprecis pretvaranje znacajnog kulturnog projekta i njegove prezentacije u sicarsku akciju i sibicarenje.


Alal ti vera. Ko će da podrži ako ne znalci istančana ukusa.
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 18:01 07.12.2014

Re: svaka ti cast

Alal ti vera. Ko će da podrži ako ne znalci istančana ukusa.
blogovatelju,

Zamolio bih vas da pokušate makar da odglumite pristojnost.
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 19:58 07.12.2014

Re: svaka ti cast

ispod ovog teksta je trebalo biti vise potpisnika-kulturnih radnika

Pitanje, nažalost nije za mene

....a gde je tu ministar kulture- mislim u celoj zavrzlami?

Slažem se sa pitanjem
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 16:43 07.12.2014

Muzej

dok su, recimo, potpuno izostavljeni


Totalno nevezano sa nadolezećom fonatana uber ales grozotom na SlavijiIBM:Slavija

Slavija (u izgradnji): potencijalni, nikad ili uskoro, poslovni centar Beograda i mesto obelezavanja istinskog vodje i osnivaca srpskog radnickog pokreta, D.Tucovica, (koji je pred Prvi svetski rat dosledno glasao protiv ratnih kredita, nuzdom svojih ubedjenja, da bi zatim, nuzdom svojih emocija, kao dobrovoljac u tom istom ratu poginuo, braneci Srbiju).

IBM:Slavija (u izgradnji): dvadesetsedmometarski spomenik koji za sada mozete videti na izlozenom plakatu (Slavija 17.08/07.09.), bastard tipicne socrealisticke monumentalnosti i Disneyland scenograficnosti (dobijen ukrstanjem “srpa i cekica” i “IBM” logotipa), bice napravljen od betona, bakra, cigala, gvozdja i aluminijuma kao, samo spolja, vidljivi deo jedinstvenog kompleksa.

YugoMuzej (u izgradnji): prostrana levkasta kripta, ukopana kopija Gugenheim muzeja, od mermera mesinga i stakla, sa spiralnim prostorima u vise nivoa, ispod cele povrsine trga, sluzice i kao najvece i najsavremenije ”i opet ce, ako bude srece” podzemno skloniste.abraham_linkoln abraham_linkoln 17:25 07.12.2014

Re: Muzej

YugoMuzej je sjajan projekat o kom preporučujem da se malo više obavestite na: http://www.yugomuzej.com/
st.jepan st.jepan 17:30 07.12.2014

Re: Muzej

dvadesetsedmometarski spomenikIsuse, kaki je grdi!

Čiji li je, zaboga?!
princi princi 18:23 07.12.2014

Re: Muzej

dobijen ukrstanjem “srpa i cekica” i “IBM” logotipa

Ovo mora da je neki esid trip. Nije valjda da neko stvarno baca pare na ovakve gluposti? I kad će više ta trava da se legalizuje, da se ljudi više ne truju. Svi će biti opušteniji i manje će im gluposti padati na pamet.
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 19:16 07.12.2014

Re: Muzej

abraham_linkoln
YugoMuzej je sjajan projekat o kom preporučujem da se malo više obavestite na: http://www.yugomuzej.com/


Ne vredi, tko zna zna, tko ne zna,vidim ič ne getuje
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 19:21 07.12.2014

Re: Muzej

Čiji li je, zaboga?!


Uh! Pa Mrđan Bajić, deo art postavke zvane YugoMuzej (1999).

Muzejska gradja: Prikupljanje muzejske gradje za funduse ovog izuzetnog muzeja u osnivanju upravo je u toku a medju muzejskim eksponatima, ce se sasvim sigurno, na osnovu do sada pristiglih predloga, nalaziti: postojeca bista D.Tucovica; sve knjige o samoupravljanju; sablje kojima su upokojeni i raskomadani kralj A.Obrenovic i D.Masin; taksi kojim se D.Cosic dovezao da postane prvi predsednik trece Jugoslavije; nevidljivo parce nevidljivog aviona F117; vidljivo parce nevidljivog glisera Predator; kompletno vidljivi Plavi voz; plasticni Isus iz filma Plasticni Isus; vojnicka uniforma R.Burtona iz filma Sutjeska; top iz koga puca S.Bondarcuk u filmu Neretva; top iz koga na Sarajevo puca E.Limonov; topovi iz kojih je pucano u cast Ustava iz 1974.godine; kompletan pokretni inventar i kostimi za Prvomajsku paradu iz 1965. godine; zlatni escajg kojim su jeli nasi kraljevi, dok su ostali kraljevi kusali prstima; kasika iz price Kasika; kasika, zardjala, kojom je V.Seselj pretio Hrvatima; noz iz romana Noz, viljuska sa broda Galeb; tiganj u koga je lupala M.T. februara 1997.godine; RTS dnevnici neogranicenog trajanja; izvestaji Studija B o uspesima gradske vlade, takodje neogranicenog trajanja; reklama: kad kazem istina mislim "Politika"; grob D.Mihajlovica; pistolj kojim je usmrcen kralj A.Karadjordevic; svadbena uniforma kralja P.Karadjordjevica; kraljevsko zlato vraceno iz Londona; mikrofon sa govornice iz Kosova Polja u koga je izgovorena cuvena recenica; govornica J.Shea prenesena iz Brisela; plecka vola konzumiranog na Palama; ratni pistolj M.Djilasa; harmonika uz koju se igralo Kozaracko kolo u Studentskom gradu 1968.godine; pisaca masina na kojoj je pisan Memorandum SANU; moralne pouke B.Cosica i S.Biserko; sve pionirske marame; sve partijske knjizice KPJ; sve fotografije svih ljudi koji su kroz Skupstinu Jugoslavije prosli u mimohodu ili plakali duz pruge Ljubljana /Beograd; svi lovacki trofeji iz vile u Karadjordjevu; sofa, fotelja sa domacinom i kineska vaza u pozadini iz Belog dvora, balvani iz balvan revolucije; jogurt iz jogurt revolucije; tacan spisak zrtava u Jasenovcu; tacan spisak zrtava u NATO agresiji; tacan spisak zrtava u logoru na Golom Otoku; tacna mapa sa lokacijama mesta obogacenih osiromasenim uranijumom; transparenti na kojima pise "Bolje rat nego pakt" iz 1941.godine, "Trst je nas" iz 1945.godine; "Cehoslovacka je i nasa otadzbina" iz 1938.godine, "Solidarnost" iz 1980. godine, i "Slobo Slobodo" iz 1989.godine; mapa sa oznacenim masovnim grobnicama na Kosovu; srednjevekovni rukopisi sklonjeni iz manastira Decani; srednjevekovni rukopisi sklonjeni iz manastira Krupa; ceo sadrzaj bivseg Muzeja 25 maj, stafete, pokloni i ostalo, veliki intervju Jovanke Broz, uzivo; instrumenti vojnog orkestra koji je na aerodromu docekao Druga Tita po povratku sa puta u Severnu Koreju, kordon koji je gradjane docekao u Kolarcevoj; novcanica sa likom A.Sirotanovica, udarnika, sa tri (000) nule; novcanica sa likom J.Jovanovica Zmaja, pesnika, sa jedanaest (00000000000) nula; konvertibilna novcanica koju je pokazao A.Markovic; sandalice u kojima je B.Morina isla na proslavu seststote godisnjice izgubljene Kosovske bitke 1989.godine; traktor na kome se sa Kosova iselila porodica Jovanovic 1999.godine; penkalo kojim je D.Cvetkovic potpisao pristupanje Trojnom paktu; penkalo i sator u kojem je potpisan vojno/tehnicki ugovor izmedju NATOa i Vojske Jugoslavije, olovka kojim su pisani dnevnici M.Markovic; cvet iz kose iste; mini suknja i sesiric M.Albright iz Rambouilleta; kravata S.Dolanca; pendreci kojima je na Gazeli na smrt pretucen P.Starcevic; tacan stenograf razgovora J.B.Tito i A.Rankovic pred Cetvrti plenum; tacan stenograf razgovora R.Halbrooke i S.Milosevic iz Dayton i Beograda; glasacke kutije iz raznih epoha; magnetron za nikad zavrseni akcelerator u Vinci; akt o nacionalizaciji; isplacene obveznice zajma za preporod Srbije; telegrami podrske iz raznih epoha; pistolj i sapka koje je R.Mladic poklonio W.Clarku; polupani autobus kojim su se gradjani Babusnice vracali sa kontramitinga iz Beograda; medicinski izvestaji iz borskog i kolubarskog basena o plucnim bolestima, buduci medicinski izvestaji o kancerogenim bolestima u Pancevu, konfiskovano zito; slovenacka roba koju namerno nosmo kupovali; platne liste iz 1989; sadasnja adresa bivseg predsednickog kandidata Jezdimira Vasiljevica; Bela knjiga; Crni talas; Red devils; spisak predsednika FK Partizan; zastavica koju je zlatna kosarkaska reprezentacija predala S.Milosevicu u Skupstini Srbije 1997. godine; FK Obilic sa bivsim predsednikom, uzivo; KPGT Secerana, uzivo; radna akcija Sondiranje terena na Novom Beogradu,uzivo; pomracenje Sunca,uzivo;

Beograd,17.08.1999.

nim_opet nim_opet 20:55 07.12.2014

Re: Muzej


Preporuči / Preporuka: 0 / Obaves

Cek bre, ovo stvarno projekat? Sta je IBM?
st.jepan st.jepan 23:07 07.12.2014

Re: Muzej

Čiji li je, zaboga?!
Uh! Pa Mrđan Bajić, deo art postavke zvane YugoMuzej (1999).

Ups, onda je odlično!
mariopan mariopan 16:43 07.12.2014

..


Све је објашњено у овом писму.
Подршка и препорука.

Имам утисак да се много тога у Србији ради дилетантски па ме не чуди да се и у култури и уметности ради исто тако.
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 17:00 07.12.2014

Re: ..

Све је објашњено у овом писму.
Подршка и препорука.


Hvala
mr.fogg mr.fogg 20:24 09.12.2014

Ovo nije trol

Poštovani VIP blogeru, molim Vas da obratite pažnju na katastrofu u Istočnoj
Srbiji koja se dešava u poslednjih 10-tak dana. Pokažite da ste VIP. Hvala.

Ova očajnička poruka poslata je na blogove objavljene u poslednjih 7 dana:
http://blog.b92.net/text/25003/Raskini-lanac-korupcije/
http://blog.b92.net/text/25000/25000/
http://blog.b92.net/text/24996/najbolji-tenis-na-planeti/
http://blog.b92.net/text/24994/Neuroze-sumornih-nedelja/
http://blog.b92.net/text/24993/Kako-zaista-izgleda-devojka-II-deo/
http://blog.b92.net/text/24992/Ko-sve-dobija-nagrade-za-afirmaciju-ljudskih-
prava/
http://blog.b92.net/text/24991/Cu-da-izadjem-u-Politike/
http://blog.b92.net/text/24990/Cija-je-nasa-kultura/
http://blog.b92.net/text/24989/Terapija-jutranja-urbanisticka/
http://blog.b92.net/text/24987/KARMAGEDON-U-PERIONICI-CARAPA-NA-ROMBOIDE/
http://blog.b92.net/text/24986/Lider-opozicije/
http://blog.b92.net/text/24985/S-kutijom-promenicu-svet/http://blog.b92.net/text
/24984/Ni-Kosovo-ni-Evropa-ni-Juzni-tok/
http://blog.b92.net/text/24983/4-am/
http://blog.b92.net/text/24982/Toblerone-afera/
http://blog.b92.net/text/24981/Bes/
http://blog.b92.net/text/24980/Suza-nisam-vredan/
http://blog.b92.net/text/24977/Biciklom-oko-sveta----Povratak-na-drum-ili-
Mjanmar-Burma/
http://blog.b92.net/text/24976/Gosn-Verbicu-imate-minut/
http://blog.b92.net/text/24974/Roditelji-procitajte-vise-puta-i-razmislite-svaki
-put/
http://blog.b92.net/text/24973/SIFRA-F/
http://blog.b92.net/text/24972/Osobe-sa-integritetom/
larisa_bg larisa_bg 21:00 09.12.2014

Re: Ovo nije trol

mr.fogg
Poštovani VIP blogeru, molim Vas da obratite pažnju na katastrofu u Istočnoj
Srbiji koja se dešava u poslednjih 10-tak dana. Pokažite da ste VIP. Hvala.


pa i nije trol nego spam
okačio si istu poruku na sve teme
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 12:14 11.12.2014

Re: Ovo nije trol

Izgleda da ne umem da razumem
gavrilo1 gavrilo1 16:49 11.12.2014

preporuka i od mene

Ali isto tako imam neki utisak da ti ljudi koji rade po muzejima nikako da evoluiraju iz moljca u nesto drugo.


Od kustosa do kljucara.
Ideje, vizije ne traze novac.

Zasto nema recimo Dan muzeja kao sto ima Noc?
Recimo otvorite muzeje za osobe sa invaliditetom, privremene rampe itd.
Pozovite ljude i oni ce dolaziti u muzeje.
A ne samo ukucas ekser i okacis sliku.
Moras prici publici, traziti je, biti u korak sa vremenom, potrebom itd.

Nasi muzeji to nisu a imaju sta pokazati.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana