Budućnost| Društvo| Ekologija| Gost autor| Gradjanske inicijative

Take The Power Back: pristup informacijama od javnog značaja

albicilla RSS / 05.04.2015. u 10:16

 

 

Gost-autor Zoran Karić

Pravo slobodnog pristupa (ekološkim) informacijama od javnog značaja je u osnovi dostizanja ekološke pravde (ravnomerne i fer raspodele ekoloških vrednosti – pravo na život u zdravoj životnoj sredini, korišćenje prirodnih resursa, čist vazduh, kvalitetnu vodu, zemljište,… i ekološkog rizika) i regulisano je sa više zakona. Pravni okvir je Arhuska konvencija[1] u Srbiji verifikovana Zakonom o potvrđivanju Konvencije[2]. Deo iste regulative je i Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja[3], ali i Zakon o zaštiti životne sredine[4]. Treba svakako pomenuti  i odredbu člana 74 Ustava Republike Srbije, kao najvišeg pravnog akta države, („Sl. glasnik RS“, br. 98/06), u kojoj je definisano da „svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju“. Bez dileme, pravni okvir, kada je reč o pravu građana na pristup ekološkim informacijama je više nego dobar.

Ali... šta je zapravo ekološka informacija?

Iako u zakonodavstvu ne postoji sveobuhvatna definicija, jasno je da je to informacija koja pripada rodu informacija od javnog značaja i koja se odnosi na mnogobrojne elemente životne sredine vodu, vazduh, zemljište, floru i faunu, emisije zagađujućih materija, upravljanje otpadom, energetsku efikasnost i sve ono što utiče na životno okruženje. Dakle, sve ili gotovo svaka informacija koja je u posedu organa javne vlasti (u bilo kom obliku), koja je nastala tokom njegovog rada, sadržana u nekom dokumentu (opredmećena), a bavi se aspektima životne sredine. Ovde treba voditi računa da ukoliko ne postoji dokument ne može se zahtevati takva informacija. Na primer, ne možete zahtevati od organa javne vlasti da vam uradi „analizu uticaja zagađene vode na zdravlje ljudi“ (osim u slučaju ako postoji nekakav takav rad – dokument u posedu organa), ali možete zahtevati dokument koji sadrži analizu sastava vode.

Istina, postoje i malobrojni slučajevi kada organ javne vlasti može da uskrati informaciju, ali su oni specifični, a čak i tada je organ vlasti obavezan da dokaže da postoji neki pretežniji i legitimni interes, recimo da je u pitanju odbrana zemlje, nacionalna bezbednost, opasnost po zdravlje i bezbednost ljudi u slučaju dostavljanja informacije i sl.

Zašto?

Važno je istaći da „javnost ima opravdan interes da zna“ odnosno građani imaju pravo da znaju (gotovo) svaku informaciju, a pogotovo ekološku. Tačnije one i pripadaju građanima, stoga ne mora i ne treba da se dokazuje (interes) zašto je ona potrebna i na koji način će se dalje koristiti (možete slobodno podneti prijavu inspekciji na osnovu informacije koju ste dobili od organa javne vlasti, ako smatrate da je prekršen neki propis). U slučaju da organ vlasti zatraži razlog traženja informacije, u prekršaju je i treba se obratiti Povereniku za pitanja od javnog značaja[5]!

Koga pitati?

Dakako, organe javne vlasti. Prilična je konfuzija oko definisanja organa javne vlasti koji podležu zakonu o pristupu informacijama. Jasno je da su to svi državni organi tipa: Vlada, ministarstva, Narodna skupština, sudovi, tužilaštva, pa i organi lokalne samouprave (sekretarijati, predsednici opština, opštinski organi uprave...). Ali i organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja (agencije za telekomunikacije, životne sredine, fakulteti, instituti i druge ustanove). Manje je jasno da su to i javna preduzeća, koja neprihvatljivo često sebe ne prepoznaju kao deo javne uprave i odbijaju da postupe po zakonu. Da ne bi bilo zabune spisak: „Katalog organa javne vlasti, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“[6] dostupan je na sajtu Poverenika.

Kako?

Iako su predviđeni različiti načini komunikacije sa organima javne vlasti mora se voditi računa o mogućnosti da organ vlasti ne odgovori na zahtev u roku ili uopšte ili da odgovori na način za koji smatramo da nije prihvatljiv, pa se mora imati dokaz kada, kako i kojim zahtevom smo se obratili organu vlasti. Na sajtu Poverenika postoji formular za pristup informacijama[7] koji može poslužiti kao vodič. Naravno, zahtev ne mora biti takav, ali je važno da bude uredan i potpun, odnosno da sadrži sve detalje koji su neophodni za informaciju koja se traži. Uprkos predviđenoj mogućnosti slanja zahteva i elektronskim putem, savet iz prakse je da se to ne radi, već da se zahtev podnese u pisarnicu organa vlasti, obavezno napravi kopija zahteva, uzme broj i datum pod kojim je zaveden ili se pošalje preporučenom poštom uz čuvanje dokaza o slanju.

Dostava informacije se može tražiti na bilo koji način. Poštom, e-mailom, faksom. Ako je suviše velika informacija moguće je tražiti i samo uvid ili kopiranje dela. U svakom slučaju zakonodavac je predvideo da pristup ekološkim informacijama bude što manje formalan i da one budu lako dostupne.

Šta ako ne dobijemo traženu informaciju?

Organ javne vlasti može „izbeći“ da pruži traženu informaciju na više načina. Prvo je da ne odgovori uopšte, što se kvalifikuje kao „ćutanje organa uprave“ i pravno je isto što i odbijanje zahteva za pristup informacijama. Drugo je da odgovori da ne poseduje traženu informaciju, ali je u tom slučaju dužan da uputi tražioca na onoga ko je poseduje. Treće je da ne dostavi informaciju na način na koji je zahtevana.

Kako god, pravni lek je isti, kada prođe zakonski rok od 15 dana ili ukoliko se dobije odgovor za koji se smatra da nije adekvatan može se podneti žalba Povereniku (najbolje opet preporučenom poštom) uz kopiju zahteva za pristup i dokaz o njegovoj predaji kako bi Poverenik mogao da usvoji žalbu i donese rešenje o prinudnom dostavljanju informacije (primer žalbe je takođe dostupan na sajtu Poverenika)[7].

Šta raditi sa informacijom?

Šta vas je volja... možete je koristiti za pisanje stručnih radova, analize, čitanje pred spavanje.... ona je Vaša i pripada Vama. Iako u ovoj zemlji mnogo šta ne funkcioniše, a naročito u oblasti životne sredine, moram još jednom da naglasim da su prava građana po pitanju informisanosti u vezi ekoloških stvari velika i da postoje mogućnosti po ovom pitanju koje se ne koriste u dovoljnoj meri.

 

Korisne informacije i linkovi:

[1] Arhuska konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i dostupnosti pravosuđa u vezi sa pitanjima koja se tiču životne sredine (25. jun 1998. godine na IV ministarskoj konferenciji „Životna sredina za Evropu“ održanoj u Danskom gradu Arhusu, pod pokroviteljstvom Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu),

http://ec.europa.eu/environment/aarhus/

[2] Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu žaštitu u pitanjima životne sredine („Sl. Glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 38/09), http://www.merz.gov.rs/lat/dokumenti/zakon-o-potvrdivanju-konvencije-o-dostupnosti-informacija-ucescu-javnosti-u-donosenju

[3] Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), http://paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html

[4] Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US), http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_zivotne_sredine.html

[5] Poverenik za pitanja od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, http://www.poverenik.rs/

[6] Katalog organa javne vlasti u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, http://www.poverenik.rs/sr/zakon-i-podz-akti-.html

[7] Pristup informacijama - formulari, http://www.poverenik.rs/sr/formulari.html

[8] Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009), http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_proceni_uticaja_na_zivotnu_sredinu.html

TagoviKomentari (14)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Freedom of Information Freedom of Information 11:54 05.04.2015

Hvala

Hvala na pomoći. Fini, informativan post o pravu na specifičnu vrstu informacija.. Ipak, da napomenem, u vezi sa
kako bi Poverenik mogao sa usvoji žalbu i donese rešenje..

da je 6 organa vlasti zakonom (čl.22.st2) izuzeto iz nadležnosti Poverenika za informacije. Obaveze iz zakona se naravno odnose i na njih ali se zaštita prava traži kod Upravnog suda.
albicilla albicilla 15:44 08.04.2015

Re: Hvala

Freedom of Information
Hvala na pomoći. Fini, informativan post o pravu na specifičnu vrstu informacija.. Ipak, da napomenem, u vezi sa
kako bi Poverenik mogao sa usvoji žalbu i donese rešenje..

da je 6 organa vlasti zakonom (čl.22.st2) izuzeto iz nadležnosti Poverenika za informacije. Obaveze iz zakona se naravno odnose i na njih ali se zaštita prava traži kod Upravnog suda.


Zoran odgovara: "Hvala na komentaru. Sasvim ste u pravu za 6 organa vlasti koji su izuzeti od nadležnosti Poverenika, ali je najvažnije, kao što rekoste, da nisu izuzeti od obaveza predviđenih Zakonom o pristupu informacija, samo je pravni lek u slučaju nepostupanja po ovom Zakonu drugačiji.:)"
anonymous anonymous 14:43 05.04.2015

ekologija i ekocid


Odlična tema....slabo interesovanje.
Važnije je da li procvetala trešnja.

Ps.

Ekološka informacija je kad ti zagadiš njih,a kad oni zagade tebe -to je ekološka dezinformacija.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 14:51 05.04.2015

Re: ekologija i ekocid

Ekološka informacija je kad ti zagadiš njih,a kad oni zagade tebe - to je ekološka dezinformacija.


тако је то када на српској сцени недостаје нека оптерећена грађанска опција и када њом, практично, управљају политичке секте.

Домаћине, екстра одабир сонга!
albicilla albicilla 09:04 06.04.2015

Re: ekologija i ekocid

Домаћине, екстра одабир сонга!


1000 u prva 24 sata ne smatram losom posecenoscu; a za song, Zoran je za ilustraciju odabrao logo Arhuske konvvenvije... koji bi verovatno privukao i svih 100 citalaca
oskar-z-wild oskar-z-wild 07:48 06.04.2015

Serbian stray dog....

http://www.focus-fen.net/news/2015/04/06/368674/serbian-stray-dog-advocate-fights-to-save-his-450-pooches.html


Niš. Surrounded by hundreds of dogs, wagging their tails and running free on fenced-off land in a Serbian town, Sasa Pesic knows each of the pooches by name, AFP reports.
"I know exactly how each dog arrived at my shelter, I know their names, personalities," says Pesic as he patted one of his charges.
It all started when Pesic, out of work like around 17 percent of Serbians, came upon four abandoned puppies in woods near his home.
The discovery changed his life dramatically, setting him on a path to becoming an advocate for stray dogs and opening a shelter in Nis in southern Serbia.
Today it is home for more than 450 animals, but Pesic may soon have to move his canine horde as the city wants him to find a new location.
Contractor Contractor 08:10 06.04.2015

Take The Power Back: pristup informacijama

Bravo za tekst!
Hvala Zoranu na ovim informacijama koje su vrlo korisne i van price o ekologiji.
hajkula1 hajkula1 20:33 06.04.2015

Koristan i zanimljiv tekstSamo da se upišem. Sramota što je malo komentara i lajkova.
albicilla albicilla 12:08 07.04.2015

Re: Koristan i zanimljiv tekst

hajkula1


Samo da se upišem. Sramota što je malo komentara i lajkova.albicilla albicilla 15:45 08.04.2015

Zoran kaže:

"Ovaj blog je opšti, uvodni u kompleksnu priču ekoloških upravnih stvari i ukratko je opisan pristup informacijama, kao prvog stuba Arhuske konvencije. Nisu ni spomenuta druga dva – pravo na učešće u donošenju odluka i pravo na pravnu zaštitu u ekološkim upravnim stvarima. Ima tu sijaset sitnih “caka”, a suština je da svaka vlast, na različitim nivoima često teži da ograniči pristup pojedinim infomacijama, pa otuda i nedavni sukobi Poverenika i pojedinih predstavnika vlasti. Što je društvo uređenije i počiva na pravu, to je manje izraženo i veće su mogućnosti. Dobro znamo gde smo mi, ali ako o tome ne pričamo/ne pišemo nećemo se ni pomaći.

Javnost uglavnom i ne zna koja su im prava zagarantovana Arhuskom konvencijom i zakonima koji regulišu tu oblast. Ne zna da informacije u posedu vlasti nisu “top secret” već da pripadaju upravo građanima. Interesovanje za donošenje odluka u ekološkim upravnim stvarima je tek skromno. Puno je razumljivih razloga zašto je to tako, ali upravo na građanima je da pokrenu priču, da traže infromacije, da se uključuju u odlučivanje, zahtevaju pravnu zaštitu, vrše pritisak… a sve u cilju uspostavljanja koncepta “dobre uprave” umesto “vladanja”. Taj proces se nikada ne završava, a nažalost mi smo tek na početku."
sioux sioux 16:28 08.04.2015

Re: Zoran kaže:

Zoran Karić

Pozdravljam nameru, ali tekst ima ozbiljne nedostatke.
Predlažem da informacije iz dole navedenog uneseš u svoj tekst radi kompletnosti.

Zoran Karić
U slučaju da organ vlasti zatraži razlog traženja informacije, u prekršaju je i treba se obratiti Povereniku za pitanja od javnog značaja[5]!

Povereniku se ne obraća za prekršaj!

Kada organ vlasti zatraži razlog ili ne postupi ili ... treba se obratiti i povereniku, ali to je prekršaj (čl. 46 ZOSPIOJZ) za koji se treba obratiti osnovnom javnom tužilaštvu .

Pored toga, treba podneti prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

A pored svega toga - treba podneti predlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv počinioca - organu od kojeg je informacija tražena.

Prekršajno kažnjavanje je mnogo jači mehanizam od poverenikovog nalaganja. Ne bi se, inače, dešavalo da jedni isti državni organi ne postupaju po zahtevima, pa postupe po nalogu poverenika, pa Jovo nanovo... Svu tu banalnu prepisku plaćamo mi sami, a poverenik se bavi trivijalnostima umesto mnogo značajnijih poslova koje treba da obavi!

ZOSPIOJZ, čl. 16, st. 1 i 2:
"Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice organa vlasti od koga je informacija tražena.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva."

Dakle, organ vlasti je dužan da odgovori bez odlaganja - rok od 15 dana je krajnji rok.

S obzirom na temu teksta, naročito je važno pomenuti i navedeni krajnji rok iz stava 2 - 48 sati.
albicilla albicilla 09:14 09.04.2015

Re: Zoran kaže:

A na to Zoran odgovara:

"Već rekoh, tekst nije detaljan u svim segmentima, jer usled ograničenosti prostora, ali mu je cilj da podstakne građane da koriste ove pravne mogućnosti, pročitaju navedene zakone…

Vaš komentar je na mestu, ipak mislim da u slučaju nepostupanja ili “ćutanja vlasti” treba izjaviti i žalbu Povereniku, a tek potom sve ostalo. A zašto ste vi u pravu. Zato što Poverenik zaista i nema većih pravnih mogućnosti. Može da usvoji žalbu, donese rešenje kojim će organu javne uprave da naloži-naredi dostavljanje tražene informacije. Ukoliko on i dalje ne postupa po tom nalogu (iako bi morao) Poverenik ima mogućnost da novčano kazni organ javne vlasti. Iza toga, može da se žali Vladi i sve to može da ide u nedogled. Uostalom iz godišnjeg izveštaja Poverenika (http://www.poverenik.rs/yu/o-nama/godisnji-izvestaji/2048-izvestaj-poverenika-za-2014-godinu.html) se jasno vidi koliko se to često dešava.Tako da ste sasvim u pravu da je neophodno znati i ostale, jače pravne mehanizme, a i da je moguće odmah ceo postupak ubrzati i korišćenjem tužbi i prijava.

Za “skraćeni” rok od 48h, u pojednim situacijama, a pogotovo ekološkim kada postoji opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja ljudi i kvaliteta životne sredine, ostavljena je mogućnost da to bude i 48 sati, što je veoma korisno u slučaju raznih ekoloških akcidenata, kada nema vremena da se čeka 15 dana. Tu bih napomenuo jednu - neusklađenost. Zakon o pristupu javnim informacijama stipuliše rok od 15 dana (uz pomenutih „ekstremnih“ 48h), a Arhuska konvecnija i zakon koji je potvrđuje čak 30 dana (čl. 4, tačka 2), pa čak i dva meseca ako je složena i obimna informacija, uz obaveštavanje tražioca o svakom produženju, što je u neskladu, jer se ekološke informacije tretiraju u oba zakona. U svakom slučaju se treba rukovoditi 15 dana, osim u ekstremnim situacijama kada rok jeste 48 h. Hvala!


Da vidimo sa albicilom da se vaš tekst ubaci, kao efikasniji pravni lek. :)
albicilla albicilla 16:31 10.04.2015

Re: Zoran kaže:

sioux
Zoran Karić

Pozdravljam nameru, ali tekst ima ozbiljne nedostatke.
Predlažem da informacije iz dole navedenog uneseš u svoj tekst radi kompletnosti.

Zoran Karić
U slučaju da organ vlasti zatraži razlog traženja informacije, u prekršaju je i treba se obratiti Povereniku za pitanja od javnog značaja[5]!

Povereniku se ne obraća za prekršaj!

Kada organ vlasti zatraži razlog ili ne postupi ili ... treba se obratiti i povereniku, ali to je prekršaj (čl. 46 ZOSPIOJZ) za koji se treba obratiti osnovnom javnom tužilaštvu .

Pored toga, treba podneti prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

A pored svega toga - treba podneti predlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv počinioca - organu od kojeg je informacija tražena.

Prekršajno kažnjavanje je mnogo jači mehanizam od poverenikovog nalaganja. Ne bi se, inače, dešavalo da jedni isti državni organi ne postupaju po zahtevima, pa postupe po nalogu poverenika, pa Jovo nanovo... Svu tu banalnu prepisku plaćamo mi sami, a poverenik se bavi trivijalnostima umesto mnogo značajnijih poslova koje treba da obavi!

ZOSPIOJZ, čl. 16, st. 1 i 2:
"Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice organa vlasti od koga je informacija tražena.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva."

Dakle, organ vlasti je dužan da odgovori bez odlaganja - rok od 15 dana je krajnji rok.

S obzirom na temu teksta, naročito je važno pomenuti i navedeni krajnji rok iz stava 2 - 48 sati.V. Mecanin mi salje svoj komentar na ovo: "Nije bas sve tako crno i belo i tačno , zato sto se moraju iskorisiti svi prethodni upravni postupci navedeni u zakonu a to je prvo žalba povereniku :
1. U slučaju da organ javne vlasti nije uopšte postupio po zahtevu - ćutanje uprave,
2. da je delimično postupio po zahtevu ili je
3. rešenjem odbio dostaviti tražene info , pod bilo kojim obrazloženjem.
Fokus je zahtevima u vezi zaštite životne sredine što je veoma širok pojam i nama, kao tražiocima informacija ide u prilog.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama "Šabicev zakon" kako ga zovu, pa i sam Šabić i svi koji rade u kancelariji Poverenika NS RS su sjajni, a "ekološku info" ne može vam uskratiti niko, Interes javnosti da bude informisana o svim pitanjima zaštite životne sredine preteže nad svim drugim interesima!

Nakon podnete žalbe, poverenik šalje predmet tom organu na izjašnjavanje, pod uslovom da nije stigao nikakav odgovor, ili je stigao delimičan odgovor , pa se i organ državne uprave izjašanjava zašto nije postupio. Ako je stiglo Rešenje o odbijanju dostave info pod nekim izgovorom, tada se odmah podnosi žalba , uz dokaz dostave zahteva, zahtev i rešenje o odbijanju dostave (to se najčešće dešava u npr. pretkrivčnim ili krivičnim postupcima koji su u toku,pa se odbija dostava da ne bi neko ometao postupak ..međutim, i tu ima nijansi , u takvim slučajevima podnosiocu inicijalne prijave se ne može uskratiti nijedna informacija jer se tretira kao stranka u postupku- ZOUP).

Nadzor nad sprovođenjem zakona o slobodnom pristupu informacijama vrši MDULS, preko upravne inspekcije kojoj se prvo treba obratiti prijavom, upravna inspekcija mora da konstatuje da organ javne vlasti nije postupio po tom predmetu i tačno navede šta nije uradio a morao je i shodno utvrđenom predaje prekršajnu prijavu. Tačno je da se može organu javne vlasti uputiti disciplinska prijava ali uglavnom je problem taj da organ sam krije nešto i ovlašćeno lice ne može da postupi jer i njemu ne daju te info...tako da je to malo delotvorno, bolje je odmah uputiti Vladi RS pritužbu na rad tog organa.

Po pitanju podnošenja prekršajne prijave mora se podneti prijava područno nadležnom prekršajnom sudu, s dokazima dostave zahteva , žalbe povereniku i dokazom da organ javne nije postupio u celosti, delimično je postupio ili je rešenjem odbio nešto na šta nema pravo, naime cene se svi razlozi odbijanja dostave, tj. dokaz koji nemamo, dok nam ne dostavi Poverenik ili upravna inspekcija , onda, ako je taj sud npr. u Vranju, mi kao NVO bi morali da idemo u Vranje da damo izjavu , sve o svom trošku , a da pre toga nismo preduzeli druge zakonom propisane upravne radnje, tako da to nije preporučljivo rešenje za NVO i građane.

To iz razloga, da se ne bi preskakale upravne radnje i državni organi koje je zakon ovlastio za postupanje i nadzor, i shodno utvrđenom podnošenje prijave ili nalaganje dostave. Ne smemo zaboraviti ni ovlašćenja Poverenika.

Inače je naš Zakon o dostupnosti informacija bolji od tog dela Arhuske konvencije u više osnova. Najduži rok za odlaganje dostave do 15 dana ili 48 sati, zbog obimnosti ili ne znam čega može biti do 40 dana. Po našem zakonu mi kao NVO ne plaćamo nijednu info koja je iz domena našeg rada, po Arhusu bi plaćali itd...ima puno toga a pre svega činjenica da je taj naš Zakon u primeni od 2004.god. pa se još uvek borimo za ostvarenje tih prava.

Mi već imamo u zakonima da zainteresovana javnost treba da učestvuje u postupku donošenja nacrta zakona po pitanju zaštite životne sredine i zaštite prirode, samo se to ne sprovodi i ne poštuje. Zainteresovana javnost je jedan pojam a javnost je drugi pojam.

Posebno na šta bih htela da skrenem pažnju je da ne morate slati nikome u papirnoj formi i poštom. Elektronska pošta je Uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) ... u Članu 3. izjednačena sa svim ostalim podnescima, jer je npr. u Zakonu o opštem upravnom postupku (Sl. list SRJ, br. 33/97 i 31/2001 i Sl. glasnik RS, br. 30/2010), predviđeno je da podnesci budu u papiru, usmeno ili telefonom na zapisnik, telegrafski ili faks dostava ali nije precizirano oko elektronske poste....a tada a i sada je svaka opština imala svoj sajt, e mail adresu itd... To bi sad bilo kao da nas neko vraća u period pre 2009.god. i tera nas da ponovo šaljemo sve poštom, trošimo gomile papira (papir je šuma), para za poštarinu, štampanje itd....a već imamo Uredbu. To je potpuno pogrešno napisano u tekstu i potencijalno odbija ljude od traženja svojih prava. Slobodno možete slati svaki zahtev bilo kom organu javne vlasti ili nosiocu javnih ovlašćenja elektronskom poštom.

Dakle to je greška u inicijalnom tesktu, NE mora i nije ni bolje ni sigurnije na papiru i poštom , naprotiv , treba što više koristiti elektronsku poštu jer je lakše, brže, dokaz dostave uvek ostaje u kompjuteru ako je potrebno pisati žalbu , taj dokaz je potpuno validan za poverenika ali i za tužilaštvo , sud, policiju itd...


p.s. svi koji žele uputiti zahtev po pitanjima zaštite životne sredine i prirode, a ne znaju kako to treba da učine, pomoći ćemo! To je i naš interes da se što više građana ili NVO uključi i sazna sve što je od važnosti za njihovu zdravu životnu sredinu.


Citat :

UREDBA O ELEKTRONSKOM KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010)Predmet uredbeČlan 1Ovom uredbom uređuje se postupanje sa elektronskim dokumentima u kancelarijskom poslovanju organa državne uprave.Odredbe ove uredbe shodno se primenjuju i na službe Narodne Skupštine, predsednika Republike i Vlade, autonomnih pokrajina, organe opština, gradova, grada Beograda - kad vrše poverene poslove državne uprave, kao i na preduzeća i druge organizacije kada vrše javna ovlašćenja.Elektronsko kancelarijsko poslovanjeČlan 2Elektronsko kancelarijsko poslovanje obezbeđuje da se u informacionom sistemu obavljaju poslovi kancelarijskog poslovanja, odnosno da se u tom sistemu postupa sa podnescima, aktima i prilozima u elektronskom obliku.Dostava elektronskih dokumenataČlan 3Dostava elektronskog dokumenta putem informacionog sistema garantuje integritet, nepromenjivost i neporecivost poslatog dokumenta.sioux sioux 15:46 11.04.2015

Re: Zoran kaže:

albicilla
V. Mecanin mi salje svoj komentar na ovo: "Nije bas sve tako crno i belo i tačno , zato sto se moraju iskorisiti svi prethodni upravni postupci navedeni u zakonu a to je prvo žalba povereniku :

Mecanin ne napisa šta to nije tačno u mojoj poruci, ali zato napisa štošta netačno (v. npr. boldovano).

Nadzor nad sprovođenjem zakona o slobodnom pristupu informacijama vrši MDULS, preko upravne inspekcije kojoj se prvo treba obratiti prijavom, upravna inspekcija mora da konstatuje da organ javne vlasti nije postupio po tom predmetu i tačno navede šta nije uradio a morao je i shodno utvrđenom predaje prekršajnu prijavu. Tačno je da se može organu javne vlasti uputiti disciplinska prijava ali uglavnom je problem taj da organ sam krije nešto i ovlašćeno lice ne može da postupi jer i njemu ne daju te info...tako da je to malo delotvorno, bolje je odmah uputiti Vladi RS pritužbu na rad tog organa.

Prekršajem oštećeni ima pravo da zahteva pokretanje prekršajnog postupka pred prekršajnim sudom.
To pravo nije uslovljeno nikakvim prethodnim obraćanjima bilo kome.
Sve i da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave radi ono što je dužno po zakonu (a nedavno smo čuli izgovore ministarke za nepostupanje, na primedbe poverenika), oštećeni uvek ima pravo.

Po pitanju podnošenja prekršajne prijave mora se podneti prijava područno nadležnom prekršajnom sudu, s dokazima dostave zahteva , žalbe povereniku i dokazom da organ javne nije postupio u celosti, delimično je postupio ili je rešenjem odbio nešto na šta nema pravo, naime cene se svi razlozi odbijanja dostave, tj. dokaz koji nemamo, dok nam ne dostavi Poverenik ili upravna inspekcija , onda, ako je taj sud npr. u Vranju, mi kao NVO bi morali da idemo u Vranje da damo izjavu , sve o svom trošku , a da pre toga nismo preduzeli druge zakonom propisane upravne radnje, tako da to nije preporučljivo rešenje za NVO i građane.

Konfuzno i uglavnom netačno.
Nikakvi "dokazi" poverenika ili upravne inspekcije nisu neophodni sudu.
U slučaju kada organ nije ni odgovorio, sasvim je jasno i sudiji da oštećeni papirni dokaz o tome ne može ni posedovati, osim što je sama tvrdnja oštećenog dokaz, a to sudija veoma lako rešava - zatraži od organa dokaz da je odgovoreno na zahtev.
Iz citiranog bi se moglo zaključiti da su dokazi za sud samo papiri koje napravi neka državna institucija, što je potpuno netačno.
Što se tiče troškova, čl. 141 st. 1 Zakona o prekršajima: "Troškovi prekršajnog postupka padaju na teret lica koje je oglašeno odgovornim za prekršaj.", a NVO i građani se uglavnom bave problemima u svojim sredinama a ne sredinama stotinama kilometara daleko.
I, ne, ne postoji nikakva obaveza prethodnog preduzimanja "drugih zakonom propisanih upravnih radnji"!
Prekršajni postupak nema apsolutno nikakve veze sa postupkom pred poverenikom.

Zakon o prekršajima, deo čl. 126:

"Oštećeni, u smislu ovog zakona, je lice čije je kakvo lično ili imovinsko pravo povređeno ili ugroženo prekršajem.

Oštećeni koji je navršio šesnaest godina može sam podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Oštećeni ima pravo da sam ili preko svog zakonskog zastupnika ili punomoćnika:

1) podnosi i zastupa zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

2) podnosi dokaze, stavlja predloge i ističe imovinskopravni zahtev za naknadu štete ili povraćaj stvari;

3) izjavljuje žalbu na presudu, odnosno rešenje doneto povodom njegovog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka;"

To iz razloga, da se ne bi preskakale upravne radnje i državni organi koje je zakon ovlastio za postupanje i nadzor, i shodno utvrđenom podnošenje prijave ili nalaganje dostave. Ne smemo zaboraviti ni ovlašćenja Poverenika.

Šta ovo, zapravo, znači?

Posebno na šta bih htela da skrenem pažnju je da ne morate slati nikome u papirnoj formi i poštom.

Ovo jeste tačno.

p.s. svi koji žele uputiti zahtev po pitanjima zaštite životne sredine i prirode, a ne znaju kako to treba da učine, pomoći ćemo! To je i naš interes da se što više građana ili NVO uključi i sazna sve što je od važnosti za njihovu zdravu životnu sredinu.

Bilo bi dobro da te kojima pomažete, upoznajete i sa činjenicom da, ako im nezakonito bude uskraćena informacija, imaju pravo da kao oštećeni podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, i da je dobro da isto pokretanje zahtevaju.

Nema nikakvog razloga da oštećeni to ne čine, a kada bi se to činilo svaki put kada organi učine prekršaj, budite uvereni da bi isti vrlo brzo prestali da flagrantno krše ZOSPIOJZ.

Na kraju, potpuno mi je nejasno zbog čega ste za nekažnjavanje prekršilaca ZOSPIOJZ, odnosno protiv toga da oštećeni koriste svoja prava.
Stanje u Srbiji kao i rad bilo kojih državnih institucija je veoma daleko od "sjajnog", a tolerisanje i nekažnjavanje kršenja zakona od strane službenika koje plaćamo neće nam pomoći u ostvarivanju prava.
Ako ništa drugo, 10-godišnja realnost nam pokazuje da Vaš način nije popravio ništa (većina oštećenih ne podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka već se samo obraća povereniku).
Evo npr. pre nekoliko meseci sam u jednoj gradskoj upravi morao da objašnjavam jednom načelniku da je dužan da primi i moj usmeni zahtev za pristup informacijama od javnog značaja! Dakle, 10-ak godina od usvajanja ZOSPIOJZ, jedan gradski načelnik ne zna osnovnu stvar iz pomenutog zakona - čak mi je na moj predlog da pročita relevantni čl. 15 zakona, zajedljivo rekao - "A Vi ga znate napamet?"...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana