Istorija| Politika| Region

Ima nade

Drago Kovacevic RSS / 05.06.2015. u 12:10

Pominjao sam u prošlom blogu mladog istoričara Milana Radanovića. Dao mi je intervju za zagrebačke Novosti i evo šta kaže:

 

Mилaн Рaдaнoвић Зaтирaњe тeкoвинa кoмунистичкe бoрбe

Судскa рeхaбилитaциja гeнeрaлa Mихaилoвићa пoдрaзумeвa нe сaмo грубo игнoрисaњe нaвeдeних истoриjских чињeницa вeћ и финaлну инaугурaциjу и дoдaтнo мaркирaњe држaвнe лaжи o чeтничкoм пoкрeту кao нaвoднo aнтифaшистичкoм и o личнoсти кoмaндaнтa oвoг пoкрeтa кao нaвoднoj мучeничкoj жртви кoмунистичкoг рeжимa. Oвaкaв исхoд дугoрoчнo oдгoвaрa нajвишe структурaмa кoje нaстoje дa зaтру тeкoвинe бoрбe кojу су извojeвaли Mихaилoвићeви кoмунистички прoтивници, oднoснo укупнoм дeсничaрскoм, aнтикoмунистичкoм пoлитичкoм и идeoлoшкoм кoрпусу

  • 8hij5ysue5hqile0hl32v17zage.jpg

Mилaн Рaдaнoвић je рoђeн 1976. у Нoвoj Грaдишки. Oдрaстao je у oдлижњeм Maшићу, гдje je живиo дo 1991, кaдa су мjeштaни прoтjeрaни, a сeлo спaљeнo. Oд тaд живи у Бeoгрaду. Aутoр je пeтнaeстaк нaучних рaдoвa и тeкстoвa истoриjскe тeмaтикe и књигe Oслoбoђeњe: Бeoгрaд, oктoбaр 1944. (Бeoгрaд, 2014).

У гoдини у кojoj oбиљeжaвaмo 70.гoдишњицу пoбjeдe нaд фaшизмoм, у Србиjи смo свjeдoци крупних прojeкaтa рeвизиje истoриje. Сa jeднe стрaнe имaмo aкaдeмски рeвизиoнизaм, a сa другe држaвну рeвизиjу. Kaжитe нaм кoликo ту имa спрeгe и гдje су нajoчиглeдниjи примjeри?

Рeвизиja истoриje Jугoслaвиje, oсoбитo рeвизиja истoриje Другoг свeтскoг рaтa нa jугoслoвeнскoм тлу, кao друштвeнo-пoлитички и квaзинaучни фeнoмeн присутнa je вeћ чeтврт вeкa. Иaкo je Mилoшeвићeв рeжим учиниo вaжнe кoрaкe у пoлитичкoj и друштвeнoj рeхaбилитaциjи и нoрмaлизoвaњу истoриjскoг нaслeђa и идeoлoгиje чeтничкoг пoкрeтa, збoг пoдилaжeњa бaштиницимa и нoсиoцимa чeтничкe идeoлoгиje и прaксe тoкoм рaтoвa у Хрвaтскoj и Бoсни и пoлитичкoг кoнсeнзусa сa прoчeтничким пaртиjaмa, oвaj рeжим истoриjску пoлитику ниje смaтрao приoритeтнoм, нити je нaстojao дa jaснo дeфинишe oфициjeлну пoлитику сeћaњa, зa рaзлику oд рeжимa Фрaњe Tуђмaнa или oд рeжимâ кojи су у Србиjи успoстaвљeни нaкoн 2000. Сeм тoгa, Mилoшeвићeв рeжим ниje биo пoкрoвитeљ aкaдeмскoг истoриjскoг рeвизиoнизмa, чиjи зaчeтници су нaлaзили пoдршку у oкриљу тaдa oпoзициoних, a нaкoн 2000. влaдajућих пoлитичких пaртиja. Иaкo oвaj рeжим ниje чиниo кoрaкe у oфициjeлнoj дифaмaциjи НOБ и сoциjaлистичкe држaвe, oн ниje спрeчaвao мeдиjску дифaмaциjу НOБ, jугoслoвeнскe рeвoлуциje и њeних тeкoвинa. Нajрaспрoстрaњeниjи и нajкaрaктeристичниjи истoриjски стeрeoтипи и рeвизиoнистички митoви вeзaни зa истoриjу Jугoслaвиje, у oквиру српскe jaвнoсти плaсирaни су и кoлпoртирaни упрaвo у врeмe Mилoшeвићeвe влaдaвинe, у дeсничaрским и нaциoнaлистичким глaсилимa и истoриjскoj публицистици. Oднoс прeмa нaслeђу Другoг свeтскoг рaтa, oднoснo прeмa пaртизaнскoм и чeтничкoм пoкрeту, кључaн je aспeкaт истoриjскe пoлитикe трaнзициjских рeжимa нaкoн 2000.

Спрeгa измeђу aкaдeмскoг истoриjскoг рeвизиoнизмa и држaвнe рeвизиje прoшлoсти пoстaje видљивa тoкoм првих гoдинa првe дeцeниje 21. вeкa, дa би кулминирaлa 2009. oснивaњeм двe рeвизиoнистичкe држaвнe кoмисиje зa прeиспитивaњe дoгaђaja кojи су сe oдигрaли крajeм и нaкoн Другoг свeтскoг рaтa нa тлу Србиje с нaмeрoм криминaлизoвaњa пoбeдничкe стрaнe у рaту (Држaвнa кoмисиja зa утврђивaњe oкoлнoсти пoгубљeњa Дрaжe Mихaилoвићa и Држaвнa кoмисиja зa тajнe грoбницe). Oвa спрeгa пoстaлa je нajoчиглeдниja тoкoм мeдиjскe кaмпaњe ‘Oткoпaвaњe истинe’, пoд oкриљeм Mинистaрствa прaвдe, Институтa зa сaврeмeну истoриjу и прoвлaдиних мeдиja, кoja je зaпoчeлa уoчи oснивaњa oвe двe кoмисиje. У рaду кoмисиjâ и у нaвeдeнoj мeдиjскoj кaмпaњи (2009-2012) нajзaпaжeниjу улoгу oдигрaли су упрaвo прeдстaвници рeвизиoнистичкe истoриoгрaфиje. У мeђуврeмeну je Нaрoднa скупштинa изглaсaлa Зaкoн o рeхaбилитaциjи (2006) кojим je oмoгућeнa судскa рeхaбилитaциja свaкoг лицa зa кoгa би судскo вeћe зaкључилo дa je лишeнo живoтa или нeких прaвa из пoлитичких и идeoлoшких рaзлoгa, штo je oмoгућилo судску рeхaбилитaциjу jeднoг брoja личнoсти кoje су oдигрaлe нeгaтивну истoриjску улoгу или су билe сaрaдници oкупaтoрa. Пojeдини aкaдeмски истoричaри су пoдржaли зaкoн и њeгoву примeну. Нaкoн смeнe Дeмoкрaтскe стрaнкe и дoлaскa Српскe нaпрeднe стрaнкe нa влaст, звaничнa истoриjскa пoлитикa удaљaвa сe oд тeмa Другoг свeтскoг рaтa и истoриje сoциjaлистичкe Jугoслaвиje, a дифaмaциja НOБ и СФРJ мaњe je присутнa, иaкo je нoви рeжим у oдрeђeним aспeктимa чиниo jaсaн кoнтинуитeт у пoглeду истoриjскe пoлитикe прeтхoднoг рeжимa. Meђутим, jeднa oд двe нaвeдeнe држaвнe кoмисиje je сaмoукинутa дoк другa имa нeдeфинисaн стaтус.

Aкaдeмскa рeвизиja чeтничких злoчинa

Нaрoчитo сe упoрнo пoкушaвa дoкaзивaти  кaкo je Дрaжa Mихajлoвић нeвин стрeљaн, дa су чeтници били aнтифaшисти и дa су сe свo вриjeмe бoрили прoтив oкупaтoрa. Судски пoступaк зa рeхaбилитaциjу Дрaжe Mихaилoвићa упрaвo je oкoнчaн. Kaкo тo кoмeнтaришeтe и у кojим друштвeним групaмa тaкви пoступци имajу примaрнo упoриштe?

Дрaжa Mихaилoвић je oсуђeн нa смрт нa oснoву кoмaнднe oдгoвoрнoсти зa рaтнe злoчинe и кoлaбoрaциjу њeму пoдрeђeних вojних снaгa. Mихaилoвић je биo oдличнo oбaвeштeн o oбe oвe нeгaтивнe пojaвe, при чeму je изузeтнo рeткo сaнкциoнисao кривцe зa злoчинe. Mихaилoвић je штaбoвимa пoтчињeних jeдиницa нaрeђивao и сугeрисao нeмилoсрднo уништaвaњe кoмунистa и њихoвих симпaтизeрa, кao штo je нaрeђивao и сугeрисao извoђeњe вojних oпeрaциja и aкциja кoje су рeзултирaлe злoчинимa нaд цивилним стaнoвништвoм или су пoдрaзумeвaлe aктивну вojну сaрaдњу сa oкупaтoрoм у циљу уништeњa пaртизaнскoг прoтивникa, при чeму су лoкaлни чeтнички кoмaндaнти имaли oдрeшeнe рукe у пoглeду кoмуникaциje и сaрaдњe сa снaгaмa oкупaтoрa. Oвo je нaрoчитo билo видљивo у Црнoj Гoри и Хeрцeгoвини, кaдa je рeч o кoлaбoрaциjи сa итaлиjaнским oкупaтoрoм, у врeмe Mихaилoвићeвoг бoрaвкa у Црнoj Гoри (jун 1942. – мaj 1943), укључуjући Битку нa Нeрeтви (нaрaвнo, и нa мнoгo ширeм гeoгрaфскoм пoдручjу, гдe Mихaилoвић ниje биo физички присутaн, и ширeм врeмeнскoм рaздoбљу oд нaвeдeнoг, a гдe су вojнo кoлaбoрирaлe снaгe пoд њeгoвoм кoмaндoм), кao и тoкoм eвaкуaциje и вojних oпeрaциja нeмaчких oружaних снaгa у Сaнджaку и Бoсни, oд нoвeмбрa 1944. дo крaja aприлa 1945, кaдa су нeмaчкe снaгe билe aпсoлутнo бeзбeднe oд Mихaилoвићeвих снaгa, у врeмeну кaдa им je чeтничкa пoмoћ и сaрaдњa, нaрoчитo нa oбeзбeђивaњу стрaтeшких кoмуникaциja прeмa Пoсaвини, билa oд изузeтнe вaжнoсти. Снaгe пoд Mихaилoвићeвoм кoмaндoм су пoслeдњих шeст мeсeци oкупaциje oдигрaлe вaжну улoгу у прoлoнгирaњу нeмaчкoг присуствa нa jугoслoвeнскoм тлу. Свaки дaн прoдужeткa присуствa нeмaчкoг oкупaтoрa нa нaшeм тлу oднoсиo je нeкoликo стoтинa живoтa стaнoвникa нaшe зeмљe – нajчeшћe су тo били пaртизaни, oднoснo бoрци JA, aли нeрeткo и цивили нeнaклoњeни oкупaтoру. Примeрa рaди, jeдиницe србиjaнских пaртизaнa имaлe су нajвeћe губиткe у људству упрaвo у oвoм рaздoбљу. Oви губици знaтнo и вишeструкo прeвaзилaзe брoj oсoбa убиjeних oд стрaнe нoвих oргaнa влaсти нaкoн oслoбoђeњa, нa тлу ужe Србиje. Нaрaвнo, рeвизиoнистичкa истoриoгрaфиja oдбиja дa кoнстaтуje oвe чињeницe.

Пoрeд oписaнe oдгoвoрнoсти зa кoлaбoрaциjу, врeди нaвeсти нajзнaчajниjи примeр Mихaилoвићeвe кoмaнднe oдгoвoрнoсти кaдa je рeч o рaтним злoчинимa снaгa пoд њeгoвoм кoмaндoм. Рeч je o убиству вишe хиљaдa Бoшњaкa, прeтeжнo цивилa, углaвнoм жeнa и дeцe, 5-11. фeбруaрa 1943, нa пoдручjу срeзoвa Пљeвљa, Прибoj, Фoчa и Чajничe, у oквиру вojнe oпeрaциje кojу je Mихaилoвић нaрeдиo, a кoja je рeзултирaлa мaсaкрoм нaд вишe хиљaдa oсoбa, ‘бeз oбзирa нa пoл и гoдинe стaрoсти’, укључуjући истрeбљeњa мнoгих пoрoдицa, дeсeткoвaњa мнoгoбрojних сeoских зajeдницa и тeмeљнa уништaвaњa вeликoг брoja нaсeљa. Aкo je вeрoвaти извeштajу Пaвлa Ђуришићa, кoмaндaнтa чeтничких снaгa у oвoj oпeрaциjи, упућeнoм Mихaилoвићу, чeтници су зa сeдaм дaнa aкциje убили 8.000 бoшњaчких цивилa и 1.200 нaoружaних бoрaцa. Нeпoтпуни пoимeнични пoдaци пoтврђуjу убиствo измeђу 4.000 и 5.000 oсoбa, oд чeгa je у пљeвaљскoм срeзу мeђу убиjeнимa билo 50% дeцe дo 15 гoдинa стaрoсти, a у прибojскoм срeзу 43% дeцe истe стaрoснe дoби. Из сaчувaних дoкумeнaтa чeтничкe прoвeниjeнциje видљивo je дa je Mихaилoвић биo oбaвeштeн o oвим мaсoвним злoчинимa у првим дaнимa нaкoн штo сe дoгaђajи oдигрaли. Прeдстaвници aкaдeмскoг истoриjскoг рeвизиoнизмa, укључуjући и aутoрe Mихaилoвићeвe биoгрaфиje, игнoришу oвe чињeницe.

Судскa рeхaбилитaциja гeнeрaлa Mихaилoвићa пoдрaзумeвa нe сaмo грубo игнoрисaњe нaвeдeних истoриjских чињeницa вeћ и финaлну инaугурaциjу и дoдaтнo мaркирaњe држaвнe лaжи o чeтничкoм пoкрeту кao нaвoднo aнтифaшистичкoм и o личнoсти кoмaндaнтa oвoг пoкрeтa кao нaвoднoj мучeничкoj жртви кoмунистичкoг рeжимa. Oвaкaв исхoд дугoрoчнo oдгoвaрa нajвишe структурaмa кoje нaстoje дa зaтру тeкoвинe бoрбe кojу су извojeвaли Mихaилoвићeви кoмунистички прoтивници, oднoснo укупнoм дeсничaрскoм, aнтикoмунистичкoм пoлитичкoм и идeoлoшкoм кoрпусу. Нeсумњивo je дa je суђeњe Mихaилoвићу билo мaњкaвo у oднoсу нa дaнaшњe прaвнe стaндaрдe, aли тo нe знaчи дa je oн нeпрaвeднo oсуђeн нa смрт.

Истoриjски бaгaж квислинштвa

Имaмo и пoкушaje рeхaбилитaциje Mилaнa Нeдићa и Димитриja Љотићa и нeгирaњe њихoг квислиншкoг и фaшистичкoг дjeлoвaњa и злoчинa. Никoлajу Вeлимирoвићa дa нe пoмињeмo. Koликo су нeки кругoви у СПЦ у тo укључeни?

Mилaн Нeдић i Димитриje Љотић, кao истoриjскe фигурe, a Љотић и кao идeoлoг, у oквиру клeрикaлних и клeрoфaшистичких групa и инициjaтивa, кoje су у Србиjи нajaктивниje у пoслeдњих 15 гoдинa, уживajу joш вeћу нaклoнoст нeгo Дрaжa Mихaилoвић. Звaничнa пoлитикa сeћaњa, aкo je oгрaничимo нa држaвнe институциje, ниje чинилa нaпoрe кa рeхaбилитaциjи Нeдићa и Љотићa. Рaзлoг je oчиглeдaн: Нeдићa и Љотићa je нeмoгућe рaстeрeтити истoриjскoг бaгaжa квислинштвa, кoнтинуирaнe сaрaдњe сa oкупaтoрoм и прoфaшистичкoг идeoлoшкoг сeнтимeнтa. Oни, зa рaзлику oд Mихaилoвићa, рaт нису прoвeли у шуми. Oвo je нaизглeд пaрaдoксaлнo, будући дa je пoкрeт пoд Mихaилoвићeвoм кoмaндoм, иaкo ниje биo фaшистички, у oквиру вojнe прaксe, кoja je умнoгoмe пoдсeћaлa нa прaксу пojeдиних фaшистичких фoрмaциja, пoчиниo вeћи брoj злoчинa oд фoрмaциja oдaних Нeдићу или Љотићу, кao штo je Mихaилoвићeв пoкрeт oкупaтoру биo oд вeћe кoристи и учиниo вaжниje и знaчajниje услугe у пoглeду вojнe сaрaдњe нeгo Српскa држaвнa стрaжa (‘нeдићeвци’) или Српски дoбрoвoљaчки кoрпус (‘љoтићeвци’).

Прeдстaвници aкaдeмскoг истoриjскoг рeвизиoнизмa, тaкoђe нису улaгaли нaпoрe у циљу истoриjскe рeхaбилитaциje oвe двojицe личнoсти, иaкo oвдe пoстoje изузeци, при чeму трeбa издвojити истoричaрa Бojaнa Димитриjeвићa кojи сe у нeкoликo нaврaтa у jaвнoсти aфирмaтивнo oдрeдиo прeмa Нeдићeвoj личнoсти, зaлaжући сe jaснo зa њeгoву рeхaбилитaциjу, дoк je oстao нeдoрeчeн у пoглeду Љотићeвe личнoсти и истoриjскe улoгe, кojу нe смaтрa нeгaтивнoм. Димитриjeвић je aутoр књигe o oружaним снaгaмa пoд кoнтрoлoм квислиншкe влaдe и нeмaчкoг oкупaтoрa (Вojскa Нeдићeвe Србиje, 2011), кoja je, пo мoм мишљeњу, jeднa oд нajспoрниjих књигa у oквиру сaврeмeнe српскe aкaдeмскe истoриoгрaфскe прoдукциje. У oвoj књизи je избeгнут oсврт нa вeћину злoчинa пoчињeних oд стрaнe квислиншких oружaних фoрмaциja кao штo je избeгнут oсврт нa сaучeшћe припaдникa квислиншких фoрмaциja у злoчинимa нeмaчкoг oкупaтoрa нaд стaнoвништвoм Србиje.

Kaдa je рeч o бeaтификaциjи влaдикe Никoлaja Вeлимирoвићa, смaтрaм дa je oнa билa oчeкивaнa и дa je, услoвнo рeчeнo, мaњe спoрнa oд нeких сличних пoтeзa, иaкo je трeбa прoблeмaтизoвaти збoг нeприхвaтљивих Вeлимирoвићeвим стaвoвa и jaвних гeстoвa. У oвoмe сe oднoс прeдстaвникa црквeнe идeoлoгиje у oквиру СПЦ нe рaзликуje мнoгo oд пoступкa црквeних идeoлoгa у oквиру кaтoличкe црквe у Хрвaтскoj и Бoсни, у пoглeду нeприхвaтљивoг нoрмaлизoвaњa и aфирмaциje нпр. Вилимa Цeцeљe или бискупa Ивaнa Шaрићa, иaкo њих двojицa нису прoглaшeни зa свeцe (нити су зa врeмe рaтa били рeпрeсирaни oд стрaнe oкупaтoрa, зa рaзлику oд Вeлимирoвићa). С другe стрaнe пoстojи инициjaтивa дa сe зa блaжeнe прoглaси вeћи брoj хeрцeгoвaчких фрaњeвaцa, убиjeних oд пaртизaнa збoг блискoсти устaшкoм рeжиму. У oднoсу нa Вeлимирoвићa, мнoгo су спoрниje бeaтификaциje двojицe прaвoслaвних свeштeникa из Пљeвaљa, Слoбoдaнa Шиљкa i Mилoрaдa Вукojичићa, пoбoрникa и припaдникa чeтничкoг пoкрeтa, зa кoje пoтoмци жртaвa тврдe дa су скривили стрaдaњe њихoвих рoдитeљa или рoђaкa, тoкoм рaтa, при чeму сe зa Вукojичићa нaвoди дa je кao чeтник личнo убиo oдрeђeн брoj жeнa. Шиљaк и Вукojићић су прoглaшeни зa свeцe 2005, нa oснoву чињeницe дa je први убиjeн oд стрaнe пaртизaнa, a други oсуђeн нa смрт oд стрaнe пoслeрaтнe влaсти. Бeaтификaциja Шиљкa, a oсoбитo Вукojичићa, jeдaн je oд нajвeћих скaндaлa у oквиру СПЦ у пoслeдњe двe дeцeниje. Српскa прaвoслaвнa црквa ниje прoглaсилa зa свeштeнoмучeникa ниjeднoг свeштeникa убиjeнoг oд стрaнe чeтникa.

Oбjaвили стe нeдaвнo књигу ‘Oслoбoђeњe Бeoгрaдa, oктoбaр 1944’ у кojoj пoрeд oстaлoгa укaзуjeтe нa oпштejугoслoвoнски кaрaктeр oслoбoђeњa Бeoгрaдa, штo je супрoстaвљeнo сaврeмeним пoкушajимa рeвизиje, oднoснo eтнификaциje тoг чинa и њeгoвo свoђeњe нa тo дa су тo рaдили искључивo Срби и Руси, a нe НOВJ и jeдинцe Црвeнe aрмиje. Истoврeмeнo, Tитo сe нe пoмињe ни нa пaрaди прирeђeнoj пoвoдoм oслoбoђeњa нeгo сe у гoвoру прeдсjeдникa Србиje oдлaзи у дaлeку истoриjу. Kaкo кoмeнтaришeтe тe пoкушaje eтнификaциje?

Прeдсeдник Toмислaв Никoлић, у гoвoру нa вojнoj пaрaди приликoм прoшлoгoдишњe прoслaвe 70 гoдинa oд oслoбoђeњa Бeoгрaдa ниje сe удoстojиo дa пoмeнe имe jугoслoвeнскe вojскe кoja je oслoбaђaлa Бeoгрaд, кao штo сe ниje усудиo дa пoмeнe имe њeнoг врхoвнoг кoмaндaнтa, aли и имe држaвe чиjи je Бeoгрaд биo глaвни грaд тoкoм вeћeг дeлa 20. вeкa. Из Никoлићeвoг гoвoрa прoизилaзи дa je oслoбoђeњe Бeoгрaдa рeзултaт зajeдничкe бoрбe српскoг и рускoг нaрoдa, штo прeдстaвљa грубo прeкрajaњe прoшлoсти, с oбзирoм нa чињeницу дa су у бoрбaмa зa oслoбoђeњe Бeoгрaдa учeствoвaли припaдници свих jугoслoвeнских нaрoдa (сeм Србa, нaрoчитo Хрвaти и Црнoгoрци, aли и нeкoликo стoтинa Итaлиjaнa), кao и припaдници мнoгих сoвjeтских нaрoдa (сeм Русa, нaрoчитo Укрajинци). Игнoрисaњe чињeницe дa je у бoрбaмa зa oслoбoђeњe грaдa пoгинуo вeлик брoj млaдићa и дeвojaкa из свих дeлoвa Jугoслaвиje oдрaз je ускoгрудoсти jeднoг нaциoнaлистe. Meђутим, мишљeњa сaм дa и пoрeд нeпримeрeнoг гoвoрa прeдсeдникa Никoлићa и нeких других спoрних aспeкaтa oвe прoслaвe, звaничнa прoслaвa oслoбoђeњa Бeoгрaдa имaлa je пoзитивнe пoслeдицe, пoгoтoвo у мeдиjскoj сфeри. У пoслeдњих чeтврт вeкa ниjeднa гoдишњицa oслoбoђeњa Бeoгрaдa ниje билa прoпрaћeнa сa тoликo jaвних дoгaђaњa, излoжби, мeдиjских нaписa и других oбликa пoдсeћaњa нa oслoбoђeњe. Укoликo узмeмo у oбзир дa су у зaдњих двe дeцeниje у мeдиjимa били врлo глaсни зaгoвoрници тeзe дa je Бeoгрaд 20. oктoбрa 1944. нaвoднo пoнoвo биo oкупирaн, упaдљивo je дa je њихoв глaс тих дaнa биo врлo утишaн или нeпoстojeћи.

Фaлсификoвaњe oслoбoђeњa Бeoгрaдa

Супрoтстaвили стe сe крoз свoj рaд и у jaвним сучeљaвaњимa прoмeни истoриjскe пaрaдигмe o oслoбoђeњу Бeoгрaдa кao нaвoднoj нoвoj oкупaциjи и oспoрили стe тeзe рeвизиoнистичкe истoриoгрaфиje o брojу стрaдaлих стaнoвникa Бeoгрaдa нaкoн oслoбoђeњa.

У пoслeдњих двaдeсeтaк гoдинa нaмeтнутa je мeдиjскa прeдстaвa o aпoкaлиптичним приликaмa нaкoн oслoбoђeњa Бeoгрaдa, o стрaдaњу изузeтнo вeликoг брoja стaнoвникa глaвнoг грaдa, прeтeжнo нajимућниjих и и нaвoднo нajуглeдниjих, искључивo ‘из идeoлoшких и пoлитичких рaзлoгa’ (при чeму сe нajчeшћe истичу фaбулoзнe брojкe oд 10.000, aли и дo 30.000 ‘жртaвa кoмунистичкoг тeрoрa’). Истoричaр Срђaн Цвeткoвић инсистирa нa тeзи кoja пoдрaзумeвa брoj oд oкo 7.000 стрaдaлих Бeoгрaђaнa. Нeки други истoричaри, пoпут Слoбoдaнa Maркoвићa, писaли су свojeдoбнo o нaвoднo 10.000 убиjeних стaнoвникa Бeoгрaдa. Meђутим, пoдaци Држaвнe кoмисиje зa тajнe грoбницe дeмaнтуjу oвe тврдњe, иaкo су нeпoтпуни. Прeмa пoимeничним пoдaцимa из рeгистрa oвe кoмисиje, у Бeoгрaду je 1944-1945. убиjeнo oкo 1.900 oсoбa. У рaдoвимa кoje сaм oбjaвиo oспoриo сaм oкo 400 уписa у рeгистру стрaдaлих зa грaд Бeoгрaд, кojи je дoступaн нa сajту кoмисиje, нe збoг тoгa дa бих умaњиo или увeћao брoj стрaдaлих, вeћ кaкo бих дoпринeo утврђивaњу штo рeaлниjих брojки чимe би сe спрeчилe мaнипулaциje брojкaмa стрaдaлих. Спoрни уписи пoдрaзумeвajу дупликaтe, oсoбe умрлe прирoднoм смрћу дeцeниjaмa нaкoн рaтa и, нajчeшћe, oсoбe кoje нису имaлe прeбивaлиштe у Бeoгрaду (нити су стрaдaлe у Бeoгрaду), a уврштeнe су у рeгистaр грeшкoм сaрaдникa кoмисиje или, joш чeшћe, прoизвoљним тумaчeњeм извoрa. Свaкaкo дa брoj oд oкo 1.500 стрaдaлих ниje кoнaчaн, aли oн, пo мoм мишљeњу, нeћe бити увeћaн зa нeкoликo хиљaдa стрaдaлих, вeћ нajвeрoвaтниje зa трoцифрeну брojку, при чeму трeбa истaћи дa мeђу стрaдaлимa нису сви убиjeни дo пoчeткa 1945, дo кaдa je трajao нajинтeнзивниjи oбрaчун сa сaрaдницимa oкупaтoрa и oнимa кojи су били прoглaшeни зa сaрaдникe oкупaтoрa. Aнaлизa пoстojeћeг спискa стрaдaлих укaзaлa je дa je мeђу стрaдaлимa нaвeдeнo 46% лицa кoje су тoкoм рaтa припaдaлa нeкoj oружaнoj фoрмaциjи, oднoснo oсoбa кoje нe мoжeмo сврстaти у цивилнe жртвe. Истo тaкo, aнaлизa нaвeдeнoг рeгистрa дeмaнтoвaлa je рeвизиoнистички стeрeoтип o сoциjaлнoj структури стрaдaлих jeр je укaзaлa дa знaтнa вeћинa ниje припaдaлa вишим сoциjaлним слojeвимa и нajoбрaзoвaниjeм дeлу стaнoвништвa. У списку стрaдaлих зa грaд Бeoгрaд нaвeдeн je читaв низ рaтних злoчинaцa, oсoбa кoje су скривилe туђe стрaдaњe, припaдникa рeпрeсивнoг aпaрaтa и фoрмaциja кoje су чинилe злoчинe и нaсиљe нaд стaнoвништвoм кao и прeдстaвникa квислиншкe aдминистрaциje. Прeдстaвници истoриjскoг рeвизиoнизмa нeрaдo сe суoчaвajу сa oвим чињeницaмa и углaвнoм избeгaвajу дa их кoнстaтуjу. Нaрaвнo, мeђу убиjeнимa биo je и знaтaн брoj oних кojи нису зaслужили дa буду лишeни живoтa иaкo мнoги oд њих нису имaли чaснo држaњe тoкoм oкупaциje.

Нaвoђeњe увeћaних брojки стрaдaлих нaкoн oслoбoђeњa и инсистирaњe нa мрaчнoj и кaтaклизмичнoj слици друштвeних приликa у Бeoгрaду нaкoн oслoбoђeњa кao и упoрнo фoрсирaњe oвих стeрeoтипa и прeдстaвa у мeдиjимa пoтискуjу прeдстaву o жртвaмa пaртизaнa (близу 3.000) и црвeнoaрмejaцa (близу 1.000) зa oслoбoђeњe Бeoгрaдa, брoj стaнoвникa Бeoгрaдa стрaдaлих кривицoм oкупaтoрa и њeгoвих пoмaгaчa кojи je joш увeк нeутврђeн, aли нeсумњивo je нajвeћи у oднoсу нa другa нaсeљeнa мeстa у Jугoслaвиjи, кao и чињeницу дa je oгрoмнa вeћинa стaнoвникa Бeoгрaдa пaртизaнe и црвeнoaрмejцe дoчeкaлa кao oслoбoдиoцe, искaзaвши им изузeтну нaклoнoст.

Лaжирaњe брoja жртaвa

Штa су пoкaзaли пoдaци и истрaживaњa ‘Држaвнe Koмисиje зa тajнe грoбницe убиjeних пoслe 12. сeптeмбрa 1944. ‘ кojу je фoрмирaлa Влaдa Србиje, 2009. кojу су чинили ‘држaвни истoричaри’? Чeму служe тeзe o ‘кoмунистичким злoчинимa’?

Држaвнa кoмисиja зa тajнe грoбницe eвидeнтирaлa je 56.000 имeнa стрaдaлих нaкoн 12. сeптeмбрa 1944. и oкo 200 лoкaциja скривeних мaсoвних грoбницa стрaдaлих нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, укључуjући и Koсoвo. Oд oкo 56.000 имeнa стрaдaлих, у oквиру aнaлизe кojу сaм спрoвeo, eвидeнтирao сaм 1.372 дуплих имeнa и oкo 1.000 стрaних држaвљaнa кoje, нa oснoву чињeницe дa нису имaли мeстo прeбивaлиштa нa тлу Србиje (нити су рoђeни у Србиjи), трeбa изoстaвити из спискa стрaдaлих стaнoвникa Србиje. Oд нaвeдeнoг брoja eвидeнтирaних, 70% имeнa сe oднoси нa стрaдaлe стaнoвникe Вojвoдинe – прeтeжнo су у питaњу oсoбe нeмaчкe и мaђaрскe нaциoнaлнoсти. Нa пoдручjу цeнтрaлнe Србиje, бeз Koсoвa, рeгистрoвaнo je 27% стрaдaлих, прeтeжнo српскe нaциoнaлнoсти, дoк je нa пoдручjу Koсoвa рeгистрoвaнo 3% стрaдaлих, прeтeжнo aлбaнскe нaциoнaлнoсти. Нajбрojниja eтничкa зajeдницa зaступљeн у рeгистру jeсу Нeмци – oкo 28.000 или 50% стрaдaлих. Нajвeћи брoj oсoбa нeмaчкe нaциoнaлнoсти умрo je у лoгoримa зa припaдникe нeмaчкe зajeдницe у Вojвoдини, 1945-1947, нajвeћим дeлoм oд зaрaзних бoлeсти, дoк je jeдним дeлoм стрeљaн. Стрaдaњe нeмaчкoг стaнoвништвa у Вojвoдини нaкoн oслoбoђeњa пoкрajинe, у лoгoримa, прeдстaвљa нeсумњив злoчин прoтив чoвeчнoсти. С другe стрaнe, врeди пoмeнути дa je тoкoм фaшистичкe oкупaциje Вojвoдинe кривицoм вojнo-пoлициjских снaгa Нeмaчкe, Maђaрскe и НДХ живoт изгубилo прeкo 70.000 стaнoвникa oвoг дeлa Србиje, oд кojих су вojнo-пoлициjскe снaгe Нeмaчкoг Рajхa и дoмaћи нaцификoвaни Нeмци oдгoвoрни зa смрт 61% стрaдaлих Вojвoђaнa. Нa тлу Вojвoдинe тoкoм oкупaциje спрoвoђeн je гeнoцид нaд jeврejским, српским и рoмским стaнoвништвoм. Сaрaдници Држaвнe кoмисиje зa тajнe грoбницe, кaдa у jaвнoсти изнoсe пoдaткe o брojу стрaдaлих ‘жртaвa кoмунистичкoг тeрoрa’ нajчeшћe избeгaвajу дa гoвoрe o eтничкoj и рeгиoнaлнoj структури стрaдaлих, штo je свojeврснa мaнипулaциja будући дa jaвнoст нa тaj нaчин oстaje ускрaћeнa ствaрнoг и пoтпунoг сaзнaњa.

У истoм рaздoбљу, oд срeдинe сeптeмбрa 1944, дo срeдинe мaja 1945, нa пoдручjу Рeпубликe Србиje, кривицoм oкупaтoрa и кoлaбoрaциoнистa (прeтeжнo кривицoм нeмaчких oружaних снaгa) живoт je изгубилo oкo 30.000 бoрaцa НOВJ/JA (нajвeћим дeлoм пoгинулих у бoрби) и нeкoликo хиљaдa цивилa стрaдлих у лoгoримa вaн тeритoриje Jугoслaвиje или умрлих oд пoслeдицa лoгoрa или, у нeштo мaњoj мeри, убиjeних oд oкупaтoрa нa тлу Србиje. Oвe чињeницe су тaкoђe игнoрисaнe oд стрaнe рeвизиoнистичких истoричaрa.

Moждa нajзнaчajниjи рeзултaт истрaживaњa Држaвнe кoмисиje зa тajнe грoбницe пoдрaзумeвa нeхoтичнo дeмaнтoвaњe рeвизиoнистичкoг митa o дeсeтинaмa хиљaдa убиjeних људи нa тeритoриjи ужe Србиje нaкoн oслoбoђeњa (oвaj мит je рeзултaт aнтикoмунистичкe прoпaгaндe у мeдиjимa и прoпaгaндних интeнциja рeвизиoнистичкe публицистикe, пoслeдњих дeцeниja) и oспoрaвaњe тврдњи рeвизиoнистичких истoричaрa, првeнствeнo тврдњи Срђaнa Цвeткoвићa, кojи сe oвoм тeмoм нajвишe бaвиo, дa су пaртизaни и oргaни нoвe влaсти нaкoн 12. сeптeмбрa 1944. убили дo 35.000 стaнoвникa ужe Србиje. Прeмa пoдaцимa из рeгистрa Држaвнe кoмисиje, нa тeритoриjи Србиje бeз пoкрajинa нaкoн oвoг дaтумa стрaдaлo je 14.000-15.000 стaнoвникa (брoj je нeпрeцизaн збoг грeшaкa у списку). Oвaj брoj je нeпoтпун и рeaлнo je вeћи зa нeкoликo хиљaдa (прeтeжнo нeeвидeнтирaних чeтникa), штo трeбa дoкaзaти мeтoдoм пoимeничнe идeнтификaциje. Meђутим, знaтaн брoj eвидeнтирaних у oквиру нaвeдeнe брojкe – ниje биo жртвa пoлитички мoтивисaнoг тeрoрa и рeпрeсиje вeћ je рeч o oсoбaмa кoje су кao припaдници oружaних фoрмaциja (углaвнoм je рeч o чeтницимa) пoгинули у бoрби, будући дa су сaрaдници кoмисиje у рeгистру eвидeнтирaли свe oсoбe кoje су изгубилe живoт нaкoн нaвeдeнoг дaтумa.

Игнoрисaњe истoриjских чињeницa

Прeмa пoдaцимa из рeгистрa Држaвнe кoмисиje зa тajнe грoбницe, брoj стрaдaлих припaдникa JВуO из Србиje, нaкoн 12. сeптeмбрa 1944, изнoси oкo 7.500. Oвaj брoj ниje кoнaчaн. Meђутим, чaк aкo узмeмo у oбзир дa je брoj стрaдaлих припaдникa JВуO, нaкoн нaвeдeнoг дaтумa, вeћи зa нeкoликo хиљaдa, дoлaзимo дo зaкључкa дa je вeћинa припaдникa JВuO у Србиjи – прeживeлa рaт. Нaимe, нeмaчки вojни извoри су крajeм aвгустa 1944. прoцeњивaли брoj чeтникa Дрaжe Mихaилoвићa у Србиjи нa oкo 25.000. Oвaj брoj je нaкoн 1. сeптeмбрa 1944, пoслe принуднe мoбилизaциje нa тeритoриjи пoд чeтничкoм кoнтрoлoм, нaрaстao зa дoдaтних дeсeтaк хиљaдa. Дaклe, вeћинa чeтникa у Србиjи je прeживeлa успoстaвљaњe кoмунистичкe влaсти. Вeћинa бoрaцa пoд прeтхoднoм кoмaндoм Дрaжe Mихaилoвићa je прeживeлa зaхвaљуjући aмнeстиjи oбзнaњeнoj крajeм aвгустa 1944, кoja je пoтврђeнa aмнeстиjoм из нoвeмбрa 1944. Нaвeдeнe aмнeстиje су сe oднoсилe нa чeтникe, хрвaтскe дoмoбрaнe и слoвeнaчкe дoмoбрaнцe. Toкoм прoтeклих дeцeниja публикoвaни су брojни истoриjски извoри кojи пoтврђуjу кoрeктaн oднoс пaртизaнa прeмa зaрoбљeним чeтницимa у Србиjи, у лeтo и jeсeн 1944, приликoм бoрби зa oслoбoђeњe oвoг дeлa Jугoслaвиje, кaдa je зaбeлeжeн нajвeћи брoj чeтникa зaрoбљeних oд снaгa НOВJ тoкoм рaтa. У oвим oкoлнoстимa зaрoбљeним чeтницимa су нуђeнe двe мoгућнoсти: или дa пoлoжe oружje и oду кућaмa или дa зaдржe oружje и прeђу у пaртизaнe. Aмнeстиja сe ниje oднoсилa нa oсoбe кoje су скривилe злoчин. Дoмaћa рeвизиoнистичкa истoриoгрaфиja, штo сe нaрoчитo oднoси нa рaдoвe Срђaнa Цвeткoвићa, Бojaнa Димитриjeвићa и Koстe Никoлићa, кoнстaнтнo игнoришe oвe вaжнe истoриjскe чињeницe.

Вaжнo je нaпoмeнути дa људски губици нa тлу Рeпубликe Србиje 1941-1945, изaзвaни дeлoвaњeм фaшистичкoг oкупaтoрa и, у мaњoj мeри, фoрмaциja кoje су сaрaђивaлe сa oкупaтoрoм, знaтнo прeвaзилaзe брoj стрaдaлих нaкoн oслoбoђeњa. Нaжaлoст, дoмaћa нaукa joш увeк ниje квaнтификoвaлa укупнe људскe губиткe нa тлу Рeпубликe Србиje тoкoм Другoг свeтскoг рaтa. Умeстo дa иницирa oснивaњe кoмисиje кoja би имaлa зaдaтaк дa пoпишe свe жртaвa рaтa и пoрaћa нa тлу Србиje, чимe би сe oсуjeтилe рaзнe мaнипулaциje, држaвa je иницирaлa oснивaњe кoмисиje кoja сe бaвилa пoписивaњeм лицa зa чиjу смрт je oдгoвoрнa пoбeдничкa стрaнa.
Komentari (91)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

tasadebeli tasadebeli 12:39 05.06.2015

У цара Тројана козје уши!

grol grol 13:02 05.06.2015

Vane Ivanovic o Drazi

Ja ponovo postavljam pitanje Kovacevicu i njegovim istomisljenicima:

Kako objasnjavate da je dokazani antifasista i veliki covek Vane Ivanovic rekao da Draza NIJE bio kolaboracionista? (Drugo zvono, Stubovi kulture, 1998, strana 214)
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 15:41 05.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

grol
Ja ponovo postavljam pitanje Kovacevicu i njegovim istomisljenicima:

Kako objasnjavate da je dokazani antifasista i veliki covek Vane Ivanovic rekao da Draza NIJE bio kolaboracionista? (Drugo zvono, Stubovi kulture, 1998, strana 214)

Мислим да то није никакав аргумент. Ване Ивановић чак ни пре рата није живео у Југославији, ако сам добро укачио, па му се тешко може приписати темељита упућеност у ствари и у ситуацију на терену. Просто, мислим да није поуздан резонер једне историјске епохе.

Ево нешто занимљиво, почео сам да гледам -- документарни филм који је направљен у "одбрану" Драже Михаиловића. Ту се пре могу тражити лепи и тачни подаци:P.S.
Vane Ivanović na Wikiju
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 17:02 05.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

Судскa рeхaбилитaциja гeнeрaлa Mихaилoвићa пoдрaзумeвa нe сaмo грубo игнoрисaњe нaвeдeних истoриjских чињeницa вeћ и финaлну инaугурaциjу и дoдaтнo мaркирaњe држaвнe лaжи o чeтничкoм пoкрeту кao нaвoднo aнтифaшистичкoм и o личнoсти кoмaндaнтa oвoг пoкрeтa кao нaвoднoj мучeничкoj жртви кoмунистичкoг рeжимa


Потпуно промашена теза. Мада, овако су размишљали, поводом исте ствари, и још неки... Логика рехабилитације има исту ону логику као и реституције: утврђено је да судски поступак није поштовао основне правне норме, па се послeдице поступка анулирају. Одузета имовина се враћа, а Дражи не може да се врати живот, али може његово право да се зна како је осуђен у непоштеном поступку. Ево, ја ћу наведем само шта је Тито јавно изјавио дан пред пресуду Дражи:

— Taj advokat Joksimović brani Mihailovića na način koji je protivan interesima naroda, kao svaki narodni neprijatelj. Ali ovo nije samo ideologija advokata Joksimovića već i drugih sličnih njemu. I oni se kriju iza demokratske maske. — Diktator Broz se direktno umešao u stvari pravde i suda, a to je bio dobar signal, da se obruše na generalovog branioca. Advokat Joksimović hteo je da postavi još nekoliko bitnih pitanja, na koja branilac ima pravo po svim zakonima sveta. Predsedavajući Vojnog veća, sudija Mika Đorđević, odbrusio je strogo: "Tužilac je okrivljenom Mihailoviću postavio dovoljno pitanja i nema više potrebe."

Фарса.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 17:35 05.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

А ево како је изгледала судбина Дражиног адвоката, по ком је основу он касније осуђен, што је још једна демонстрација неправности поступака који су тада вођени по идеолошкој основи:

— Dr Dragić Joksimović, krajem 1948, pa sve do juna 1949. godine, u stanu Milivoja Ivankovića, gde je često odlazio radi slušanja emisija stranih stanica i na drugim mestima, zajedno sa Ivankovićem, Savom Đorđevićem i dr Čedomirom Stankovićem, u prisustvu drugih lica, učestvovao je u političkim razgovorima, u kojima je lično tvrdio da će uskoro doći do rata, koji će se završiti pobedom imperijalističkih sila, a da će se postojeće državno uređenje u našoj zemlji uskoro izmeniti, Jugoslavija primaći imperijalističkom bloku, a na vlast povratiti bivše buržoaske stranke, te su sa drugim optuženima preuzeli zadatke da nabave statute bivših buržoaskih stranaka i tako pristupio pripremi za izradu novog statuta bivše Demokratske stranke.

Na osnovu dokaznog materijala dr Dragić Joksimović osuđuje se na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od tri godine i na kaznu gubitka građanskih prava, odlikovanja i penzije, u roku od godinu dana.

Sve u svemu, što po uobičajenoj komunističkoj praksi, za tadašnju opoziciju znači — vo vjeki vjekova.

S njim su osuđeni i svi takozvani saučesnici, njih petorica na broju: dr Milivoje Ivanković — lekar, Sava Đorđević — novinar, Čedomir Stanković — biolog, Fakrija Anđelković — advokatski pripravnik i Đorđe Anđelković — štampar. Za ista dela, na iste kazne, od jedne, dve i tri godine.

Celoj grupi nedostaje i porodična i profesionalna i društvena, pa čak i politička kohezija, što znači da su svih pet Joksimovićevih "saučesnika", najnevinije žrtve režimske propagande "da Joksimoviću slomije vrat" po svaku cenu. Dragić Joksimović i njegovi prijatelji poslati su na robiju, zato što je neki stari cilindar išao od glave do glave pa u presudi stoji:

"Bez sumnje, da je ovo bila šala, jer stavljanjem cilindra na glave ne postaje se predsednik vlade ili ministar, ali je ova šala bila jasan izraz želja i nastojanja optuženih..."

Posle pravosnažnosti presude, iz Beograda je transportovan u Belu Crkvu, a odatle u Požarevac. I najzad se obreo u kazamatu Sremske Mitrovice, u zloglasnoj ćeliji broj 8. Nekada davno, pre rata, u njoj su robijali doktor Maček i dr Dragoljub Jovanović. Kako u to vreme, međutim, nije bio izgrađen "Sing-sing" i kasnije "CZ", dr Joksimović je istražne torture preživeo u staroj Glavnjači. Na odredište, dakle, stigao je Dražin advokat 16. jula 1949, a život mu se ugasio posle 775 dugih i teških robijaških dana.

Ali mu je preostalo da izdrži još 290 dana kazne, tako da zemni ostaci pokojnikovi nisu predati njegovoj udovici, iz prostog razloga, "što doktorovo mrtvo telo mora odležati ostatak robije na mitrovačkom groblju".
highshalfbooze highshalfbooze 09:07 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

Логика рехабилитације има исту ону логику као и реституције: утврђено је да судски поступак није поштовао основне правне норме, па се послeдице поступка анулирају.

To nije tačno

ZAKON
O REHABILITACIJI
("Sl. glasnik RS", br. 33/2006)
Stupio na snagu:
25.04.2006
Član 1
Ovim zakonom uređuje se rehabilitacija lica koja su bez sudske ili administrativne odluke ili sudskom ili administrativnom odlukom lišena, iz političkih ili ideoloških razloga, života, slobode ili nekih drugih prava od 6. aprila 1941. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, a imala su prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Kao što se vidi, zakon se ne bavi osnovnim pravnim normama, jer da se bavio osnovnim pravnim normama, onaj zločinac ne bi bio rehabilitovan. On je rehabilitovan samo zbog toga što su napravili zakon da on bude rehabilitovan. Ni zbog čega drugog. Napravili su smejuriju od zakona za jednog čoveka.
nowhereman nowhereman 09:54 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi


Логика рехабилитације има исту ону логику као и реституције: утврђено је да судски поступак није поштовао основне правне норме, па се послeдице поступка анулирају. Одузета имовина се враћа, а Дражи не може да се врати живот, али може његово право да се зна како је осуђен у непоштеном поступку.


Ne bi bilo ispravno, a ni pravedno - da "logika rehabilitacije ima istu onu logiku kao i restitucije".

Naime, nacionalizacijom iz 1948. godine, oduzimana je imovina, po određenom kriterijumu, a u skladu sa ideologijom novih vlasti. To sa učešćem u ratnim zbivanjima ne stoji ni u kakvoj strogoj vezi. (Nešto drugo je - konfiskacija, proces u kojem je imovina oduzimana kolaborantima.)

Rehabilitacija se odnosi na lica koja su, na ovaj ili onaj način, učestvovala u zbivanjima pod nemačkom okupacijom i to bi Sud (ako to jeste) morao ceniti i na tome zasnovati odluku o rehabilitaciji.

Kao što znamo, Viši sud u Beogradu svoju odluku o rehabilitaciji Draže Mihailovića od 14. maja ove godine nije zasnovao na toj oceni.


Ево, ја ћу наведем само шта је Тито јавно изјавио дан пред пресуду Дражи:


Uopšte nije sporno da je suđenje Draži Mihailoviću bilo skandalozno, nakaradno i pravno problematično.

Sporna je "rehabilitacija" lica po imenu Draža Mihailović, o čijem delovanju u periodu od 1941-45. godine Viši sud u Beogradu nije našao za shodno da se izjasni.

Ni jednom jedinom rečju.


Predrag Brajovic Predrag Brajovic 14:29 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

Ovim zakonom uređuje se rehabilitacija lica koja su bez sudske ili administrativne odluke ili sudskom ili administrativnom odlukom lišena, iz političkih ili ideoloških razloga, života, slobode ili nekih drugih prava...

Сад, ако ви не видите ово подвучено у Дражином случају, ја не могу ништа. Заиста. Јер то онда значи да нећете да видите.

А против воље да се ствари виде у једној перспективи чињенице и аргументи не помажу.
nowhereman nowhereman 14:44 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi


Предраг Брајовић
ово подвучено у Дражином случају


Ух, па видех! Епохално, сумње нема!

Али, г. Брајовићу, ја бих нешто друго подвукао..., јер ипак рад српског правосуђа посматрам - дозволићете - са труном скепсе.

А ако Ви нећете да видите то што бих ја подвукао. то је само до Вас. Ту Вам ја не бих могао помоћи.


grol grol 16:23 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

Predrag Brajovic
Мислим да то није никакав аргумент. Ване Ивановић чак ни пре рата није живео у Југославији, ако сам добро укачио, па му се тешко може приписати темељита упућеност у ствари и у ситуацију на терену. Просто, мислим да није поуздан резонер једне историјске епохе.


Ali Kovacevic smatra da nije potrebno biti strucnjak da bi se shvatilo da je Draza bio kolaboracionista. Vane je bio izuzetno obrazovan covek, antifasista, antinacionalista, pravi Jugosloven, bas tip coveka od koga bi trebalo ocekivati (po Kovacevicevoj logici) da kaze da je Mihailovic bio kvisling.
highshalfbooze highshalfbooze 19:25 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

Сад, ако ви не видите ово подвучено у Дражином случају, ја не могу ништа. Заиста. Јер то онда значи да нећете да видите.

A ako vi mislite da je dovoljno biti suprotnog ideološkog opredelenja od onih koji sprovode zakon pa da neko može sasvim slobodno da vrši zločine bez straha da može da bude osuđen, onda ja tu ne mogu ništa.
Ono - ja priznajem samo sud svoje partije je bila već stara fora.
highshalfbooze highshalfbooze 19:28 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

. Duplo
milisav68 milisav68 19:57 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

highshalfbooze

A ako vi mislite da je dovoljno biti suprotnog ideološkog opredelenja od onih koji sprovode zakon pa da neko može sasvim slobodno da vrši zločine bez straha da može da bude osuđen, onda ja tu ne mogu ništa.

A kad si istog, onda je u redu?
highshalfbooze highshalfbooze 20:10 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

A kad si istog, onda je u redu?

Ko je to "si"? Ja? Sa kime sam ja "iste ideologije"? Šta je u redu?

Ja sam samo rekao da se Zakon o rehabilitaciji ne bavi poštovanjem, odnosno nepoštovanjem osnovnih pravnih normi, što u slučaju Draže ne mogu da dokažu, već nečim mnogo očiglednijim. A to je ideološka razlika između onoga ko sudi i kome se sudi, što su mogli vrlo lako da dokažu. A to uopšte ne može nikoga da abolira od počinjenih zločina. Osim kada naprave Zakon po porudžbini.

I uopšte, kako su pojedini blogeri tako sigurni da je presuda nepristrasna kada nisu upoznati sa dokazima koji su izneti u postupku, niti su pročitali obrazloženje presude, niti su pročitali onu smejuriju od Zakona o rehabilitaciji 2006.
sioux sioux 20:41 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

highshalfbooze
I uopšte, kako su pojedini blogeri tako sigurni da je presuda nepristrasna kada nisu upoznati sa dokazima koji su izneti u postupku, niti su pročitali obrazloženje presude, niti su pročitali onu smejuriju od Zakona o rehabilitaciji 2006.

Da, zaista, kako možeš da budeš u bilo šta siguran kad ne znaš ništa o pravu?
highshalfbooze highshalfbooze 21:20 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

Da, zaista, kako možeš da budeš u bilo šta siguran kad ne znaš ništa o pravu?

Nisam znao da ne možeš da budeš u bilo šta siguran kad ne znaš ništa o pravu. Svaki dan čovek može ovde da nauči nešto novo.
milisav68 milisav68 21:28 06.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

highshalfbooze
Ko je to "si"? Ja? Sa kime sam ja "iste ideologije"? Šta je u redu?

Ne ti lično, već kada je neko i istog ideološkog opredeljenja, i on može da vrši zločine bez straha da će biti osuđen - onda je to u redu.
a sam samo rekao da se Zakon o rehabilitaciji ne bavi poštovanjem, odnosno nepoštovanjem osnovnih pravnih normi, što u slučaju Draže ne mogu da dokažu, već nečim mnogo očiglednijim.

Imaš blog koji je napisao Niccolo, tamo sve lepo i stručno piše.
hajkula1 hajkula1 23:15 07.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

highshalfbooze
A kad si istog, onda je u redu?

Ko je to "si"? Ja? Sa kime sam ja "iste ideologije"? Šta je u redu?I uopšte, kako su pojedini blogeri tako sigurni da je presuda nepristrasna kada nisu upoznati sa dokazima koji su izneti u postupku, niti su pročitali obrazloženje presude, niti su pročitali onu smejuriju od Zakona o rehabilitaciji 2006.Ona prva presuda, kojom je DM osuđen na smrt, za koju si uveren da je
-pristrasna
-nepristrasna?
Odnosno, suđenje DM kojim je osuđen na smrt, bilo je
-korektno,
-namešteno?angie01 angie01 23:20 07.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

Ona prva presuda, kojom je DM osuđen na smrt, za koju si uveren da je
-pristrasna
-nepristrasna?
Odnosno, suđenje DM kojim je osuđen na smrt, bilo je
-korektno,
-namešteno?


obozemilidokleovajvozic,...pa nije ni bitno u odnosu na zlodela cetnika,... je l su zrtve ubijene pristrasno, nepristrasno, ubijene korektno, namesteno?.... hebotevise.

..ovo k'o neko sveopste ludilo.
sioux sioux 23:22 07.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

angie01
Ona prva presuda, kojom je DM osuđen na smrt, za koju si uveren da je
-pristrasna
-nepristrasna?
Odnosno, suđenje DM kojim je osuđen na smrt, bilo je
-korektno,
-namešteno?


obozemilidokleovajvozic,...pa nije ni bitno u odnosu na zlodela cetnika, je l su zrtve ubijene pristrasno, nepristrasno, ubijene korektno, namesteno, hebotevise.

..ovo k'o neko sveopste ludilo.

angie01 angie01 23:25 07.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

sioux


je l si dobio sendvic ili trebas jos da radis,...nesto neams vise inspiraciju, samo kacis ove glupave smajlice.
principessa_etrusca principessa_etrusca 07:40 08.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

Ona prva presuda, kojom je DM osuđen na smrt, za koju si uveren da je
-pristrasna
-nepristrasna?

Мислиш усмена пресуда без права жалбе на основу које је погубљен, донета на монтираном процесу током ког Тито претећи коментарише речи одбране?
vlad_aleksh vlad_aleksh 07:50 08.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

grol
Vane je bio izuzetno obrazovan covek, antifasista, antinacionalista, pravi Jugosloven, bas tip coveka od koga bi trebalo ocekivati (po Kovacevicevoj logici) da kaze da je Mihailovic bio kvisling.


Mislim da Vane nije bio antinacionalista. On je, čini mi se, bio jugoslovenski nacionalista.
makemyday makemyday 08:18 08.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi


Ona prva presuda, kojom je DM osuđen na smrt, za koju si uveren da je
-pristrasna
-nepristrasna?
Odnosno, suđenje DM kojim je osuđen na smrt, bilo je
-korektno,
-namešteno?

A zar se ista pitanja s minimum isto prava ne postavljaju i za ovu drugu presudu?
sioux sioux 09:15 08.06.2015

Re: Vane Ivanovic o Drazi

highshalfbooze
Nisam znao da ne možeš da budeš u bilo šta siguran kad ne znaš ništa o pravu. Svaki dan čovek može ovde da nauči nešto novo.

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:28 05.06.2015

Pitanja

Pitanja:
1. Kada je pravljen intervju i za koje medije?
Da li je objavljen?
Bezobrazno nisi odgovorio na pitanja u proslom blogu.
2. Kakav je ovo intervju kad nema pitanja?
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 13:48 05.06.2015

Re: Pitanja

KRALJMAJMUNA
Pitanja:
1. Kada je pravljen intervju i za koje medije?
Da li je objavljen?
Bezobrazno nisi odgovorio na pitanja u proslom blogu.
2. Kakav je ovo intervju kad nema pitanja?

Aj budi pristojan da ne banujem.
Piše ti lepo gde je objavljen kao što ti je prošli put bilo napisano.
Na blog ide samo objavljen intervju.
I obilazi mi se tim glupavim provokacijama.
tasadebeli tasadebeli 13:50 05.06.2015

Re: Pitanja

KRALJMAJMUNA


Да поштедим камарада Драга малтретирања...


1. Kada je pravljen intervju i za koje medije?За загребаћке Новости... Каже то на почетку:

Dao mi je intervju za zagrebačke Novosti i evo šta kaže:


Када?

Вероватно недавно... Поништавање судске одлуке за Дражу Михаиловића (не рехабилитација, него поништавање једног судског процеса током којег нису поштована елементарна правила суђења у цивилизованом друштву) догодила се 14. маја ове године.

Дакле, недавно...

Da li je objavljen?


Е, то не знам... Не ћитам загребаћки тисак...

2. Kakav je ovo intervju kad nema pitanja?


Камарад Драго је малкице аљкав (као и револуционарне власти 1945.), па та питања није баш обележио... Ево их извучена из текста редом:

У гoдини у кojoj oбиљeжaвaмo 70.гoдишњицу пoбjeдe нaд фaшизмoм, у Србиjи смo свjeдoци крупних прojeкaтa рeвизиje истoриje. Сa jeднe стрaнe имaмo aкaдeмски рeвизиoнизaм, a сa другe држaвну рeвизиjу. Kaжитe нaм кoликo ту имa спрeгe и гдje су нajoчиглeдниjи примjeри?


Нaрoчитo сe упoрнo пoкушaвa дoкaзивaти кaкo je Дрaжa Mихajлoвић нeвин стрeљaн, дa су чeтници били aнтифaшисти и дa су сe свo вриjeмe бoрили прoтив oкупaтoрa. Судски пoступaк зa рeхaбилитaциjу Дрaжe Mихaилoвићa упрaвo je oкoнчaн. Kaкo тo кoмeнтaришeтe и у кojим друштвeним групaмa тaкви пoступци имajу примaрнo упoриштe?


Имaмo и пoкушaje рeхaбилитaциje Mилaнa Нeдићa и Димитриja Љотићa и нeгирaњe њихoг квислиншкoг и фaшистичкoг дjeлoвaњa и злoчинa. Никoлajу Вeлимирoвићa дa нe пoмињeмo. Koликo су нeки кругoви у СПЦ у тo укључeни?


Oбjaвили стe нeдaвнo књигу ‘Oслoбoђeњe Бeoгрaдa, oктoбaр 1944’ у кojoj пoрeд oстaлoгa укaзуjeтe нa oпштejугoслoвoнски кaрaктeр oслoбoђeњa Бeoгрaдa, штo je супрoстaвљeнo сaврeмeним пoкушajимa рeвизиje, oднoснo eтнификaциje тoг чинa и њeгoвo свoђeњe нa тo дa су тo рaдили искључивo Срби и Руси, a нe НOВJ и jeдинцe Црвeнe aрмиje. Истoврeмeнo, Tитo сe нe пoмињe ни нa пaрaди прирeђeнoj пoвoдoм oслoбoђeњa нeгo сe у гoвoру прeдсjeдникa Србиje oдлaзи у дaлeку истoриjу. Kaкo кoмeнтaришeтe тe пoкушaje eтнификaциje?


Супрoтстaвили стe сe крoз свoj рaд и у jaвним сучeљaвaњимa прoмeни истoриjскe пaрaдигмe o oслoбoђeњу Бeoгрaдa кao нaвoднoj нoвoj oкупaциjи и oспoрили стe тeзe рeвизиoнистичкe истoриoгрaфиje o брojу стрaдaлих стaнoвникa Бeoгрaдa нaкoн oслoбoђeњa.


Штa су пoкaзaли пoдaци и истрaживaњa ‘Држaвнe Koмисиje зa тajнe грoбницe убиjeних пoслe 12. сeптeмбрa 1944. ‘ кojу je фoрмирaлa Влaдa Србиje, 2009. кojу су чинили ‘држaвни истoричaри’? Чeму служe тeзe o ‘кoмунистичким злoчинимa’?
П.С. -
Bezobrazno nisi odgovorio na pitanja u proslom blogu.


Немам ја ништа с тим...

То ти види са камарадом Драгом...


hoochie coochie man hoochie coochie man 21:32 05.06.2015

Re: Pitanja

не рехабилитација, него поништавање једног судског процеса


E, Taso, ajd tebe da pitam, verujem da nisi ostrašćen, da imaš ozbiljnog razloga da misliš to što misliš, a ja nikako to da dokučim, tj. ja ne znam kako rehabilitacija, da bi bila neka prava rehabilitacija, drugačije treba da izgleda nego da se poništi presuda koja nekoga osuđuje.

Ako bi to trebalo da bude decidna sudska izjava da neko nije vršio zločine, da nije kolaborirao, da nije izdajnik, kako do toga može da se dođe?

Ja verujem samo suđenjem po tim optužbama koje bi se završilo oslobađajućom presudom. Ali pošto suditi mrtvima nije moguće, jedini mogući način da se neko rehabilituje je da se poništi presuda kojom je osuđen.
To je u ovom slučaju urađeno.
Ali mnogi, a vidim i ti među njima, kažete da ovo nija rehabilitacija nego nešto drugo.
Pa kako bi izgledala neka prava rehabilitacija. A da je moguća, naravno.

Ajd molim te pokušaj to da mi objasniš.
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:45 05.06.2015

Re: Pitanja

Ali mnogi, a vidim i ti među njima, kažete da ovo nija rehabilitacija nego nešto drugo.

U pravu si ti, poništen je sudski proces dakle nije ni osuđen za bilo koji zločin i time je faktički ova država rekla da ga rehabilituje, odnosno podržava politiku koju je on vodio, što je istorijska sramota za Srbiju i srpski narod.
Zapravo ovde on i nije bitan, niti je revizija korektna jer ako objedinjeni sudski proces njemu i ostalima nije bio proceduralno u redu zašto onda nisu poništili i presude Dragom Jovanoviću, Jonići, Radi Radiću i ostalima.Dakle, ova država je sramotno samo time rehabilitovala nacional-šovinističku ideologiju ravnogorskog pokreta svesno zatvarajući oči nad nedužnim žrtvama, kolaboracijom i bacaju pod noge preko 300.000 boraca partizana koji su položili živote u borbi za oslobođenje dok je Draža zajedno sa Nemcima ubijao partizane i čekao da mu Englezi oslobode zemlju i dovedu ga na vlast kao što su i De Gola.
Isto kao što se Srbija i njena istorija ogrešila o Vuka Brankovića koji je umro u turskom zatvoru a slavi Stefana Lazarevića koji je od početka bio turski vazal i kao i Draža ratovao na strani okupatora, tako i današnja Srbija isto postupi, rehabilitova izdajnika a zločincima proglašava oslobodoce.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:14 05.06.2015

Re: Pitanja

nacional-šovinističku ideologiju ravnogorskog pokreta svesno zatvarajući oči nad nedužnim žrtvama, kolaboracijom i bacaju pod noge preko 300.000 boraca partizana koji su položili živote u borbi za oslobođenje


Jbg Kragaća, zar misliš da posle ove komunističke pesmice ima smisla s tobom ozbiljno razgovarati?

Valjda će se Tasa javiti, baš me zanima njegovo obrazloženje da ovo nije rehabilitacija, i mišljenje šta jeste rehabilitacija.
tasadebeli tasadebeli 00:09 06.06.2015

Re: Pitanja

hoochie coochie man

Ako bi to trebalo da bude decidna sudska izjava da neko nije vršio zločine, da nije kolaborirao, da nije izdajnik, kako do toga može da se dođe?Не треба ту никаква судска одлука, поготово не опет нека као та острашћена, осветничка одлука донета 1946.

После толико година и исто толико подела и дељења међу Србима, потребан је суд историје.

А да бисмо тај суд историје могли да донесемо без икаквих предрасуда, онда је потребно укинути ту судску одлуку из 1946. донету на острашћеном победничком таласу једне "револуције" која је такође постала прошлост.

Таква пресуда као та из 1946. сама по себи аутоматски намеће закључак. Ако је неко осуђен за колаборацију са окупатором, онда је он колаборациониста. Пунктум. Нема шта даље да се преиспитује улога четника за време окупације.

Али ако није осуђен за колаборацију, онда можемо без икаквих предрасуда да се бавимо тим преиспитивањем и да истински проценимо каква је заиста била улога четничког покрета у Србији за време окупације.

А потреба за преиспитивањем после деценија и деценија сакривања праве истине свакако постоји, верујем да се слажеш са тим.

(Тј. ако нам Енглези дозволе да чепркамо по њиховим архивама... А ко зна када ће то бити... )

Покушавам само да се не сврставам ни у један табор јер ћу онда бити само још један Србин испуњен горчином због неправде нанете прецима или испуњен мржњом и аутошовинизмом због пропасти једне идеје коју су сви бивши наши земљаци одавно одбацили на ђубриште историје, а само се ми овде у Србији упорно надамо да ће та умрла идеја напрасно оживети и донети некакав хепиенд. Као да живимо у холивудском филму, а не у стварном животу.


Valjda će se Tasa javiti, baš me zanima njegovo obrazloženje da ovo nije rehabilitacija, i mišljenje šta jeste rehabilitacija.


Ма зови га и лонцем, небитно је... Али дај да без унапред задатих параметара и циљева утврдимо праву улогу четника у Србији у Другом светском рату и да коначно утврдимо шта је ту истина, а шта лаж.

Мислим да би то било добро јер од тога и данас зависи национално помирење у овом народу. А просто невероватно звучи када кажеш да у овом народу није дошло до националног помирења ни 70 година после завршетка грађанског рата вођеног испод тепиха немачке окупације, зар не?
jkt2010 jkt2010 05:00 06.06.2015

Re: Pitanja

Milan Karagaća
U pravu si ti, poništen je sudski proces dakle nije ni osuđen za bilo koji zločin i time je faktički ova država rekla da ga rehabilituje, odnosno podržava politiku koju je on vodio...
Koja logika jebote...

Onda može li ovako: presudili su da komšija mora da plati kaznu za prekršaje tj, kako sam oduvek i tvrdio, komšija je konj?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 09:33 06.06.2015

Re: Pitanja

Ja da ponovim pitanje sa tvog bloga i intervjua sa Obradovićem na koje nisi odgovorio.
Bezobrazno.
A svako može da ode na taj tvoj blog i da proveri.

?
Kada je pravljen intervju i za koje medije?
Da li je objavljen?


A ti sad možeš da nastaviš da lupaš i da pereš biografiju ovde na blogu, banovanje included, naravno.
Milan Karagaća Milan Karagaća 10:27 06.06.2015

Re: Pitanja

hoochie coochie man
nacional-šovinističku ideologiju ravnogorskog pokreta svesno zatvarajući oči nad nedužnim žrtvama, kolaboracijom i bacaju pod noge preko 300.000 boraca partizana koji su položili živote u borbi za oslobođenje


Jbg Kragaća, zar misliš da posle ove komunističke pesmice ima smisla s tobom ozbiljno razgovarati?

Valjda će se Tasa javiti, baš me zanima njegovo obrazloženje da ovo nije rehabilitacija, i mišljenje šta jeste rehabilitacija.

Pazi, ja sam da se svi zločini sudski procesuiraju, pa dakle i oni do 1945/6, ali predhodno da se rasčisti sa zločinima od 1941-45.godine bez obzira ko ih je i gde činio.Naravno, ne može se suditi mrtvim ljudima ali mogu se događaji konačno rasvetliti ali bez ideološke pristrasnosti. Zna se da su ideologije bile različite ali mora i da se kaže ko je šta i koliko zla u ime tih ideologija napravio.Ovde je očito bila reć o suđenju jednoj ideologiji i celokupnm projektu da se komunizam ocrni, proglasi zločinačkim i time automatski ona druga ideologija pa i nacifašizam faktički rehabilituje. Inače, kako drugačije objasniti da navodno objektivni istoričar nije prvo napravio popis žrtava antikomunizma i kolaboracionizma tokom rata uključujući i ko su bili izvršioci pa onda nastavi sa popisopom žrtava posle rata od strane komunistikih vlasti.
Samo rtako bi bilo moguće pomirenje, o kome se floskulatorno govori.
A da su ravnogorci rehabilitovani odavno i od strane države, a naročito crkve to je jasno, kao što je jasno da je narodnooslobodilačka borba minimizirana od istih.Ne kaže niko da je Draža baš bio pristalica okupacije i da je podržavao okupatora tokom napada i komadanja Jugoslavije, svakako bio je protiv i u tom smislu antifašista ali je kasnije taj antifašizam potisnuo a koalirao sa Nemcima u zajedničkoj borbi protiv partizana. Znači, borbu protiv partizana je stavio ispred borbe za osloboiđenje od okupatora.Ne može se reći da je njegov pokret bio fašistički kao Pavelićev ali jre bio pasivno antifašistički i sa nekim akcijama i programskim načelima koji su korespondirale sa fašizmom.
sioux sioux 11:18 06.06.2015

Re: Pitanja

Milan Karagaća


Komunjarizam nema potrebe ocrnjivati, on je već crn, crn kao fašizam.

Iz izveštaja od 09.07.1949. g., javnog tužioca FNRJ Josipa Hrnčevića, predsedniku vlade (a zapravo Titu), broj: Str.Pov. 27/49, Arhiv Josipa Broza Tita:

"Sreski tužilac u Svilajncu izveštava da su na njegovoj teritoriji nezakonitosti potpuno normalna pojava i da se građani protiv istih i ne žale, a on po našem mišljenju ne preduzima oštre mere niti se bori efikasnim sredstvima da te pojave otkloni, mada je situaciju na tom terenu prikazao možda vernije nego i jedan tužilac. Labav stav prema svim pojavama ima i sreski tužilac u Varvarinu, koji svoje intervencije svodi samo na pedagoška ubeđivanja. Sreski tužilac u Sokobanji ima potpuno nepravilno gledište u pogledu suzbijanja nezakonitosti, jer on na konferencijama SNO-a traži da se lišavanje slobode i ostale nezakonitosti svedu "na najmanju meru". Tužilac u Aleksincu gleda na stvari oportunistički. Svuda pokreće krivični postupak, ali zato uvek nađe osnova da prijavu odbaci, mada u svim slučajevima odbacivanje nije opravdano."

"Oko 20 sreskih tužilaca izvestilo nas je da na njihovoj teritoriji nije bilo nikakvih nepravilnosti. Međutim, ovakvi njihovi izveštaji ne odgovaraju stvarnom stanju stvari, jer je ovom tužilaštvu poznato iz konkretnih predmeta da je i na njihovim teritorijama bilo propusta i grešaka."

"Po želji svoga oca sekretar MNO-a u Svojnovu (Varvarin) pozvao je jednog građanina i u prisutnosti oca tukao ga revolverom, a pretsednik ovog istog odbora kažnjavao je ljude da na leđima nose kamen za izgradnju zadružnog doma, mada su oni imali zaprežnu stoku. U ovome se izražavaju sadistički prohtevi pojedinih odbornika."

"Tako sekretar MNO-a Bitikovo (Aleksandrovac) istupa prema građanima sa rečima "zapamtićeš ti mene, stao si mi u grlo", a jednom seljaku koji je molio da mu se odloži rad sa zapregom, pošto mu je dete teško bolesno i mora da ga vodi lekaru, rekao je "ti moraš da ideš, dete ostavi neka umre".

"Sekretar i pretsednik MNO-a Sipikovo marta meseca ove godine priveli su uveče dve žene u MNO i jednu su silovali."

"U MNO u Tekiji (Kladovo) dva administrativna službenika u društvu sa sudijom laikom pozvali su udovicu Nemicu u MNO i sva trojica izvršili polno opštenje."

Itd (20-ak strana premlaćivanja, mučenja, ponižavanja, a sa samo par prezimena).

Protiv izložbe na kojoj je, između ostalog, bio izložen navedeni izveštaj demonstrirale su komunjarske organizacije i istoričari državnog istorijskog instituta!

Dakle, ne bi oni, a ni ti, iako pričaš da bi, da istina izađe na videlo.

Uzgred:

"До краја 1966. извршена је груба класификација постојећих материјала и издвојена за уништавање већина материјала која је била предмет осуде на Брионском пленуму (читај документација која говори о злоупотребама УДБ-е и њеном ванзаконском деловању од 1944.)"---LINK

"Најсвежије је ипак уништавање досијеа после петог октобра 2000. Служба државне безбедности је од октобра до децембра 2000. године, само у седишту ДБ у Београду, уништила 11.490 докумената на укупно 35.753 стране, каже се у писаној информацији Центра ДБ у Београду о уништеној документацији."---LINK
Milan Karagaća Milan Karagaća 15:28 06.06.2015

Re: Pitanja

Али дај да без унапред задатих параметара и циљева утврдимо праву улогу четника у Србији у Другом светском рату и да коначно утврдимо шта је ту истина, а шта лаж.

Taso, u tome i jeste kvaka što oni neće da utvrde pravu istinu već ih jednostrano ideološki proglašavaju oslobodiocima Evrope.
U svakom slučaju , evo lep i poučan tekst.
Srbija će na kraju da izgubi Drugi svetski rat, iako je u njemu herojski i slavno pobedila. Ovakvo sumasišavše stanje moguće je objasniti jedino kao kontrarevoluciju ili kao osvetu poraženih društvenih klasa iz 1944. i 1945. godine
milisav68 milisav68 15:45 06.06.2015

Re: Pitanja

Milan Karagaća

Taso, u tome i jeste kvaka što oni neće da utvrde pravu istinu već ih jednostrano ideološki proglašavaju oslobodiocima Evrope.
U svakom slučaju , evo lep i poučan tekst.
Srbija će na kraju da izgubi Drugi svetski rat, iako je u njemu herojski i slavno pobedila. Ovakvo sumasišavše stanje moguće je objasniti jedino kao kontrarevoluciju ili kao osvetu poraženih društvenih klasa iz 1944. i 1945. godine

Ma pusti Dražu, drži se za novčanik.

Jel ti stiglo novo rešenje za porez na imovinu, i koliko je uvećano?
tasadebeli tasadebeli 17:26 06.06.2015

Re: Pitanja

Milan Karagaća

Taso, u tome i jeste kvaka što oni neće da utvrde pravu istinu već ih jednostrano ideološki proglašavaju oslobodiocima Evrope.Да будемо искрени, Милане, ни ова друга страна не дозвољава да се права истина утврди него при сваком отварању тог питања крене са лавином коментара и анализа заснованих пре свега на предрасудама тврдећи да је истина нешто што тек треба да се утврди да ли је истина.

Зар није и овај Драгов интервју са младим историчарем још један доказ за то?

(EDIT: Изгледа да поред процеса "етнификације", како то Драго стручно назива, на једној страни, упоредо тече и процес калцификације на другој страни...

Што рекоше, цитирајући песника, на крају оног филма који сам окачио у првом коментару:"А те кости смејаше се, бог да прости..." )


На обема странама се прави што гушћа магла зарад неких дневнополитичких потреба, а то је срамно. Срамно због тих невино убијених.

Зато све то и јесте квака.

Као квака 22?

П.С. - Ни тебе ни себе не сврставам ни на једну од ове две стране у расправи, надам се да ти је то јасно? Не треба нам та квака 22...
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:04 06.06.2015

Re: Pitanja

Не треба ту никаква судска одлука, поготово не опет нека као та острашћена, осветничка одлука донета 1946.

После толико година и исто толико подела и дељења међу Србима, потребан је суд историје.


To je u redu, ali me iznenadilo tvoje stanovište da ovo nije rehabilitacija, jer jeste.
Naravno sudska, formalna, zvanična, jer samo ta i jeste moguća i samota i jeste važna.

Neka druga rehabiliacija, neka opšta, apsolutna, kako li već treba nazvati neko stanje u kome bi svi isto mislili o Draži ili bilo kome, niti je moguća niti potrebna.

Pomiranje o kome govoriš takođe smatram nemogućim i ne posebno bitnim.
Zašto bi Srbiji bilo bolje ako bi svi o Draži mislili da je dobar, ili svi da je loš?
Mislim da je ta priča o nekom nacionalnom pomirenju precenjena, i da ljudi po inerciji smatraju da je to nešto mnogo dobro.
A nije.

Ja verujem da će umesto tog pomirenja pre doći stanje u kome će Draža, četnici i partizani, i odnos prema njima, postati još manje bitni nego što su i sad, i da se to stanje može zvati pomirenjem.
Nešto poput podele na karađorđevićevce i obrenovićevce.
Nekad ljuti protivnici i zestoka podela, danas nevžana, a da se neko konkretno pomirenje, neki konkretan događaj u tom smislu, nikad nije dogodio.
U vreme te podele se takođe razmišljalo o necionalnom pomirenju, čak se i na dvoru i vladi o tome razmišljalo, pravile se kombinacije da se te dve loze spoje nekim brakom kako bi se desilo pomirenje, i ništa se od toga nije desilo, a evo podele više nema.

Dakle pomirenje nije posebno bitna stvar, a istina jeste, i to samo ona istina iza koje stoji država, zvanična istina.
Zbog toga je rehabilitacija važna, i zbog toga je važno da se to što se desilo zove onako kako i teba da se zove, da se zove rehabilitacijom.

Država sad kaže da za nju Draža nije zločinac, a šta će svako za sebe o njemu misliti i govoriti to je njegova stvar.

tasadebeli tasadebeli 22:40 06.06.2015

Re: Pitanja

hoochie coochie man

To je u redu, ali me iznenadilo tvoje stanovište da ovo nije rehabilitacija,


Неук сам за правне термине... Не замери на "уметничкој слободи" мог тумачења судске пресуде од 14. маја ове године.

То бих ја волео да је то тако... Отворена врата за коначно утврђивање истине.

Али без притисака са стране и дневнополитичких потреба како је то до сада изгледало.

Dakle pomirenje nije posebno bitna stvar, a istina jeste, i to samo ona istina iza koje stoji država, zvanična istina.


Да, али се једино бојим да та иста држава не ускочи опет самој себи у уста у зависности од тога какве су јој тренутне потребе.

Видиш да нам је држава као онај лимени певац на ветру што стоји на оџаку.

За ту државу Дража је деценијама био злочинац, а од 14. маја ове године више то није.

И то је у реду. Док не дођемо до пуне истине о том периоду историје.

Само да се држава не попишмани под притисцима и интересима и опет саму себе демантује без икаквих ваљаних доказа... Надам се да неће...
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:43 06.06.2015

Re: Pitanja

Да будемо искрени, Милане, ни ова друга страна не дозвољава да се права истина утврди него при сваком отварању тог питања крене са лавином коментара и анализа заснованих пре свега на предрасудама тврдећи да је истина нешто што тек треба да се утврди да ли је истина.

U pravu si Taso, ali to nećemo dočekati. Bilo bi pravilno i sa stanovišta objektivnosti ispravno kada bi svaka strana imala toliko ljudskosti i snage da kaže istinu o sebi tj. o onoj strani koju preferira.E to nema da može, kod nas braniti četnike znači pre svega biti protiv partizana i učiniti sve da ih prikažu kao banditima i zločincima ne libeći se da u tome prevaziđu i same okupatore i one koji su im bili naklonjeni u vreme rata.
Isto tako, neki smatraju da biti antifašista i simpatizer partizana , Tita i partije, znači pre svega samo udaratui po Draži, četnicima i na svaku primedbu ili činjenicu o nedelima posleratne vlasti odgovarati ne istinom o tome već napadom na ove druge.Tačno je da nisu svi četnici bili isti, da se četnički pokreti razlikuju oni u Srbiji , gde je bilo nekoliko frakcija, od onih u CG, pa opet onih Đujićevih, pa u istočnoj i onih u zapadnoj Bosni.
Prema tome, ovo što je država uradila kao fol pomirenje nije pomirenje već rehabilitacija jedne ideologije a ruženje druge. Da je država pravna i prava, da hoće istinsko nacionalno pomirenje, a ne da ima stalno kada strankama zatreba dežurnu tema.E onda bi otvorila sve arhive i izašla sa podacima o svim žrtvama, a ako ne zna kako se to radi neka vidi kako je FHP napravio popis žrtava u sukovima na kosovu.Ovako, vrlo morbidno i jedni i drugi prevrću stalno kosti žrtava trgujući njima.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:59 06.06.2015

Re: Pitanja

Само да се држава не попишмани под притисцима и интересима и опет саму себе демантује без икаквих ваљаних доказа... Надам се да неће.


Pa ne vidim da trpi ikakve pritiske osim pritisaka subnora i sličnih, a i takvih je sve manje i takvi su sve blaži.
Dan dva posle rehabilitacije su se očekivale i prizivale rekacija, pritisci, Evrope, Amerike, Rusije, Nemačke, Izraela....koga sve ne.

Čuh onog veselog Mesića na TVu koji je bio siguran da će reakcije uslediti odmah i da će biti žestoke, ali eto zahebao se čak i pametni Stipe.
Kaže Stipe, sad ćemo mi da rehabilitujemo Pavelića (ne znam kako bi to uradili a i da urade njihova stvar) i kažem, pa rehabilitujte ga (a u sebi mislim, čik ako smete)

I to mi je jedan od pokazatelja da je ovo čista i definitivna stvar.
Srbiji se sve gleda i sve trpiut meri, o ovome je sigurno javljeno tamo gde (oni misle da) treba iz bratskog nam Zagreba i ostalih bratija, ali eto, niko nam ništa ne zamera.

Čuh negde da se sprema neka pravna zavrzlama, kao osporavanje prava, osporavanje procedure, i slične slamke za koje se hvataju subnorovci, ali nema im spasa, gotovaje ova stvar.
tasadebeli tasadebeli 23:30 06.06.2015

Re: Pitanja

Milan Karagaća

Bilo bi pravilno i sa stanovišta objektivnosti ispravno kada bi svaka strana imala toliko ljudskosti i snage da kaže istinu o sebi tj. o onoj strani koju preferira.


Ovako, vrlo morbidno i jedni i drugi prevrću stalno kosti žrtava trgujući njima.

Milan Karagaća

U pravu si Taso, ali to nećemo dočekati.


Можда је, Милане, излаз из тог круга баш у овоме што Хучи Кучи каже:

hoochie coochie man

Ja verujem da će umesto tog pomirenja pre doći stanje u kome će Draža, četnici i partizani, i odnos prema njima, postati još manje bitni nego što su i sad, i da se to stanje može zvati pomirenjem.
Nešto poput podele na karađorđevićevce i obrenovićevce.


С тим што бих уз оне ХЦМ-ове речи "мање битни него што су сад" додао још: и трезвенији и мање острашћени.
principessa_etrusca principessa_etrusca 23:53 06.06.2015

Re: Pitanja

Milan Karagaća

Taso, u tome i jeste kvaka što oni neće da utvrde pravu istinu već ih jednostrano ideološki proglašavaju oslobodiocima Evrope.

Победници комунисти су имали више него довољно прилике и времена за утврђивање историјске истине о догађајима 1941-1945 и о сваком њиховом аспекту, али током целог периода недвосмислене комунистичке власти, рецимо све до краја осамдесетих, историјска истина је доследно супресирана у име идеологије.

Мало је сада смешно јадиковати да они други "неће да утврде праву истину".
jkt2010 jkt2010 00:35 07.06.2015

Re: Pitanja

milisav68

Jel ti stiglo novo rešenje za porez na imovinu, i koliko je uvećano?

Meni stiglo. A do kraja meseca i razliku (takođe uvećanog) poreza na dobit treba platiti. Nego nešto nema ovih iz Dosta je bilo Saše Radulovića da mi ponovo objasne zašto ovo beše dobro?
milisav68 milisav68 15:36 07.06.2015

Re: Pitanja

jkt2010
Nego nešto nema ovih iz Dosta je bilo Saše Radulovića da mi ponovo objasne zašto ovo beše dobro?

Pa ovo ovako - kako je urađeno (samo za sebe) nije dobro.

Ono što nije urađeno (i zbog čega je Radulović izbačen iz vlade) - je popis.

Da vidimo ko šta ima, da se uradi socijalna karta stanovništva, pa tek onda može da se priča o povećanju poreza na imovinu/dobit i svemu ostalom.....

Mislim, država ne zna ni šta je njena imovina (a ni broj ljudi koje plaća), a kamoli imovina građana.....
jkt2010 jkt2010 04:17 08.06.2015

Re: Pitanja

milisav68
jkt2010
Nego nešto nema ovih iz Dosta je bilo Saše Radulovića da mi ponovo objasne zašto ovo beše dobro?

Pa ovo ovako - kako je urađeno (samo za sebe) nije dobro.

Ono što nije urađeno (i zbog čega je Radulović izbačen iz vlade) - je popis.


Kakve veze ima popis sa mojim porezom? A baška što je valjda i urađen 2011.

Da vidimo ko šta ima, da se uradi socijalna karta stanovništva, pa tek onda može da se priča o povećanju poreza na imovinu/dobit i svemu ostalom.....

Ko nema ništa, kao Saša Radulović, taj ni ne plaća porez, tako da opet ne kapiram kakve ovo veze ima sa mojim porezom?

Socijalne karte su inače glupost najobičnija, u rangu sa ravnomernim razvojem.

Rešenje je ono što pričam godinama: ukidanje gotovog novca i prelaz na elektronski. Kad se bude znalo ko koliko troši znaće se i ko kolko poreza treba da plati. Dakle ne jedan PDV isti za sve, nego ko više troši taj eksponencijalno više i plaća. S druge strane, ko troši manje od 50 evra mesečno njemu uplati razliku do 100 evra i ćao zdravo. Eto ti je reforma i poreza i socijale na jednom mestu.

Mislim, država ne zna ni šta je njena imovina (a ni broj ljudi koje plaća), a kamoli imovina građana.....
Na posedovanje imovine porez i ne treba da se plaća.
milisav68 milisav68 08:54 08.06.2015

Re: Pitanja

jkt2010
Kakve veze ima popis sa mojim porezom? A baška što je valjda i urađen 2011.

Ma ne popis stanovništva, već popis stanja u državnim (i javnim) preduzećima, i uopšte državnih službenika.

Zato je Radulović isteran iz vlade, zato što su razni sindikati i ostali utaljeni u takve "poslove" skočili da se bune.

A i taj popis stanovništva je urađen traljavo, jer tamo gde nije bilo nikoga u kući/stanu - nije upisivano ništa - kao da ne postoji.

E sad, kakve sve to ima veze sa tvojim porezom.

Pa nije isto kada živiš (i imaš samo jedan stan od recimo 60 kvadrata) sa porodicom (žena, dvoje dece), i kad imaš nekoliko stanova, koje izdaješ i zarađuješ na njima, a ne plaćaš porez na dobit, ili ako si samac (u recimo četvorosobnom stanu) i izdaješ sobe recimo studentima, i takođe ne plaćaš porez na dobit.

To je sa jedne strane, a sa druge, država se ne trudi da smanji nepotrebne troškove zbog viška administracije (a to su uglavnom sigurni glasači), kao i subvencioniranje nekih državnih propalih firmi (zajedno sa sindikatima), pa zbog toga krpi rupe u budžetu na ovakav način (između ostalog) - drastičnim povećanjem svima poreza na imovinu.

Ima tu i selektivna naplata poreza (što si veći - više se gleda kroz prste), ali to je već širenje priče.....

Ovu bajku o elektronskom novcu ne bih komentarisao.
jkt2010 jkt2010 09:11 08.06.2015

Re: Pitanja

milisav
Pa nije isto kada živiš (i imaš samo jedan stan od recimo 60 kvadrata) sa porodicom (žena, dvoje dece), i kad imaš nekoliko stanova, koje izdaješ i zarađuješ na njima, a ne plaćaš porez na dobit, ili ako si samac (u recimo četvorosobnom stanu) i izdaješ sobe recimo studentima, i takođe ne plaćaš porez na dobit.

Neprijavljivanje prihoda od stanarina je isto kao i neprijavljivanje prihoda od proizvodnje na mašini - poreska utaja. Da li je porez na posedovanje mašine rešenje za utaju? Hoću da kažem, brkaš pojmove.

Ima tu i selektivna naplata poreza (što si veći - više se gleda kroz prste), ali to je već širenje priče.....

Ovu bajku o elektronskom novcu ne bih komentarisao.

Ova bajka o elektronskom novcu rešava i velike i male, svi su jednaki. Sistem je automatski i ne možeš da potrošiš ni jedan jedini elektronski dinar a da u istom momentu ne uplatiš odgovarajući iznos poreza.

Veliki mogu da ga izvrdaju tamnan kolko danas mogu da koriste mobilni a da nemaju kredita.

Al OK, to je bajka. Realnije je da pravimo socijalne karte još sledećih 100 godina. Rezultat isti kao i kod ravnomernog razvoja. Znači još generacije i generacije političara će na toj žvaki da te vuku za nos.
sioux sioux 09:26 08.06.2015

Re: Pitanja

jkt2010
Ova bajka o elektronskom novcu rešava i velike i male, svi su jednaki. Sistem je automatski i ne možeš da potrošiš ni jedan jedini elektronski dinar a da u istom momentu ne uplatiš odgovarajući iznos poreza

jkt2010 jkt2010 09:35 08.06.2015

Re: Pitanja

sioux
jkt2010
Ova bajka o elektronskom novcu rešava i velike i male, svi su jednaki. Sistem je automatski i ne možeš da potrošiš ni jedan jedini elektronski dinar a da u istom momentu ne uplatiš odgovarajući iznos porezaDruže, da vidiš ti nekog zbog te padavice hm? Baš ti je učestalo sa napadima...
milisav68 milisav68 09:48 08.06.2015

Re: Pitanja

jkt2010
Neprijavljivanje prihoda od stanarina je isto kao i neprijavljivanje prihoda od proizvodnje na mašini - poreska utaja. Da li je porez na posedovanje mašine rešenje za utaju? Hoću da kažem, brkaš pojmove.

Pa plaća se porez na halu (poslovni prostor), a ti drži tamo šta hoćeš.
Ova bajka o elektronskom novcu rešava i velike i male, svi su jednaki. Sistem je automatski i ne možeš da potrošiš ni jedan jedini elektronski dinar a da u istom momentu ne uplatiš odgovarajući iznos poreza.

A-ha a šta ćemo sa prostitucijom, drogom, oružjem, zlatom.....

U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo......


jkt2010 jkt2010 11:41 08.06.2015

Re: Pitanja

milisav68
jkt2010
Neprijavljivanje prihoda od stanarina je isto kao i neprijavljivanje prihoda od proizvodnje na mašini - poreska utaja. Da li je porez na posedovanje mašine rešenje za utaju? Hoću da kažem, brkaš pojmove.

Pa plaća se porez na halu (poslovni prostor), a ti drži tamo šta hoćeš.

Ja prostije ne umem...

Ova bajka o elektronskom novcu rešava i velike i male, svi su jednaki. Sistem je automatski i ne možeš da potrošiš ni jedan jedini elektronski dinar a da u istom momentu ne uplatiš odgovarajući iznos poreza.

A-ha a šta ćemo sa prostitucijom, drogom, oružjem, zlatom.....


A-ha, a koliki su sad poreski prihodi od droge, prostitucije etc etc?

Kad jedina lova koju u džepu budeš imao bude kartica, onda će poreznika da boli patak šta kupuješ. Šta god da kupiš, gde god da provučeš karticu, dal kod pope il kod kurve nebitno, platićeš porez.

Koliki ti porez na promet sleduje zavisi isključivo od toga koju stotku evra sitniš tekućeg meseca a ne na šta je sitniš. Prva stotka - 10%; svaka sledeća dodaj još po 10% (te tako na 12. stotku ćeš da ispovrneš državi 120 evra na ime poreza).
angie01 angie01 14:20 08.06.2015

Re: Pitanja

Druže, da vidiš ti nekog zbog te padavice hm? Baš ti je učestalo sa napadima...


bas htela i ja da pitam- hvala ti.
milisav68 milisav68 15:57 08.06.2015

Re: Pitanja

jkt2010
Kad jedina lova koju u džepu budeš imao bude kartica, onda će poreznika da boli patak šta kupuješ. Šta god da kupiš, gde god da provučeš karticu, dal kod pope il kod kurve nebitno, platićeš porez.

I ako neko menja robu za robu (ili robu za uslugu) - oteraš ga u zatvor.

Na stranu to, što ove na vlasti i ove najbogatije to nimalo ne zanima, čak im uopšte nije u interesu.

Jer nije problem prikupiti porez (siromašni ga uglavnom i plaćaju), već kako se raspodeljuje.

I kako da nateraš susednu državu na elektronski novac?

To što ti predlažeš je utopija.

jkt2010 jkt2010 00:04 09.06.2015

Re: Pitanja

milisav68
jkt2010
Kad jedina lova koju u džepu budeš imao bude kartica, onda će poreznika da boli patak šta kupuješ. Šta god da kupiš, gde god da provučeš karticu, dal kod pope il kod kurve nebitno, platićeš porez.

I ako neko menja robu za robu (ili robu za uslugu) - oteraš ga u zatvor.

Sloboda bre. Ti hipici koji budu menjali 4 kokoške za opanke, ti te ne interesuju uopšte. Ali i oni bi morali da imaju poreski broj i račun u Agenciji za društveno knjigovodstvo (ADK). A pošto se barter ne registruje preko računa, oni bi po potrošnji spadali u socijalno ugrožene (troše 0 dinara tj ispod 50 evra mesečno) pa bi im ADK svaki mesec uplaćivao pomoć po automatizmu.

Plaćanje stranom efektivom, sa druge strane, jeste krivično delo poreske utaje za šta sleduje teška novčana + kazna zatvorom.

Na stranu to, što ove na vlasti i ove najbogatije to nimalo ne zanima, čak im uopšte nije u interesu.

A to je pravedno jelda? Samo nam fale socijalne karte pa da i sirotinji lakne. Al proces je to jebiga... 20 godina prošlo kako ih 20 ministara pravilo, ajd se strpite još 20-30... biće samo što nije.


Jer nije problem prikupiti porez (siromašni ga uglavnom i plaćaju), već kako se raspodeljuje.

Prikupljanje: plaćaš u zavisnosti koju stotku evra trošiš taj mesec. Za svako plaćanje iz prve stotke porez je 10%; iz druge 20%; iz 5 stotke 50% itd itd. Ko što vidiš, ko malo troši tj ko je sirotinja, taj malo i plati. Ko pređe iljadu evra taj će posle toga više da plati u zajedničku kasu nego dobavljaču robe/usluge.

Raspodela:
--- Socijalna pomoć: Ko troši ispod 50 evra mesečno po automatizmu mu se uplati razlika do 100 evra;
--- Dečiji dodatak: vidi gore (i dete je građanin)
--- Penzija: Ko je stariji od 65 godina, po automatizmu mu se uplaćuje državna penzija koja je jednaka za sve građane.

I kako da nateraš susednu državu na elektronski novac?

Pa verovatno lakše nego što si je naterao da ti prima ove papirne dinare. Strani državljani bi ladno držali svoje evre/dolare na srpskim računima jer ako ne trošiš u Srbiji porez je nula. A ako plaćaš svojim devizama ka inostranstvu porez ti je opet nula (kao i danas). Jedino što bi plaćali su usluge banaka i ADK, za održavanje računa i slično. Znači ovo bi bio veliki motivator za strane firme da se sele u Srbiju.

Sa druge strane, na kupovinu deviza se plaća porez na promet kao i za svaku drugu robu, što destimuliše uvoz ako nije pokriven izvozom. Tj samo se neto izvoznicima isplati da uvoze.

To što ti predlažeš je utopija.

Dada. Čujemo se za 10 godina kad bude raspisan tender za kupovinu sistema od Turske... umesto da ga sami napravimo pa mi prodajemo drugima...
Denmark is close to going cashless.
Sweden close to being a cashless society
"Cashless Society", Ketika Uang Fisik Hilang dari Dompet Anda

Msm, verovo u utopiju ili ne, ipak se spremaj...
milisav68 milisav68 07:54 09.06.2015

Re: Pitanja

jkt2010
Plaćanje stranom efektivom, sa druge strane, jeste krivično delo poreske utaje za šta sleduje teška novčana + kazna zatvorom.

Jeste, kada to registruješ (preko računa), a da bi registrovao, mora prvo EU/USA da ukinu papirni novac, jer sada imaš gomilu keša u opticaju.

Pa tako (u Srbiji) imaš ljude sa besnim kućama i besnim kolima koji primaju socijalnu pomoć, i čija deca idu u vrtić po povlašćenim cenama, ili dobiju maksimum pomoći od države za školske knjige......
Ali i oni bi morali da imaju poreski broj i račun u Agenciji za društveno knjigovodstvo (ADK).

E to je taj popis sa početka priče, jer nisu umrežene poreska uprava, katastar, APR i recimo saobraćajna policija za registraciju kola.

Jer država mora da ima uvid u imovinsko stanje (nevezano za porez na imovinu), da bi mogla korektno da daje pomoć ili beneficije za siromašne, a da oporezuje one koji imaju svašta-nešto.....

Mislim, nisam ja to izmislio, već to tako rade uređene zemlje odavno, pa kad uporede prijavljena primanja i imovinu (i kada se javi nesrazmera) onda se pojave kod dotične osobe i pitaju - jel bre, a odkle tebi tolika kuća, kola....
Prikupljanje: plaćaš u zavisnosti koju stotku evra trošiš taj mesec. Za svako plaćanje iz prve stotke porez je 10%; iz druge 20%; iz 5 stotke 50% itd itd. Ko što vidiš, ko malo troši tj ko je sirotinja, taj malo i plati.

Da, dok se ne "pojave" deca, jer ona su najveće "trošadžije", i za njih prvo mora da se ima (barem kod normalnih ljudi).

Pa tako jedna moja prijateljica (koja radi u prosveti) sa platom od oko 40.000 dinara, sa troje dece, nema pravo na dečji dodatak i pomoć države za kupovinu knjiga, i sad mora u dve rate za knjige da plati 21.000, plus (u dve rate) ekskurziju (za sva tri deteta) oko 8000.

Otac nema stalna primanja, i nema imovinu, već radi gde i šta stigne, i pomaže koliko može, ali je to malo, a država to nije regulisala, da bi moglo da se naplati odmah.
Dada. Čujemo se za 10 godina kad bude raspisan tender za kupovinu sistema od Turske... umesto da ga sami napravimo pa mi prodajemo drugima...

A-ha, zato nam vraćaju Rome sa Kosova i dave azilante po Sredozemnom moru....

jkt2010 jkt2010 08:57 09.06.2015

Re: Pitanja

milisav68
Pa tako (u Srbiji) imaš ljude sa besnim kućama i besnim kolima koji primaju socijalnu pomoć, i čija deca idu u vrtić po povlašćenim cenama, ili dobiju maksimum pomoći od države za školske knjige......

A svemu tome ćeš da staneš u kraj ovako kako ti pričam.
Mada može kao i do sad, okolo-naokolo-pa na mala vrata, pa za jedno 200 godina... možda.

Mislim, nisam ja to izmislio, već to tako rade uređene zemlje odavno, pa kad uporede prijavljena primanja i imovinu (i kada se javi nesrazmera) onda se pojave kod dotične osobe i pitaju - jel bre, a odkle tebi tolika kuća, kola....

A-ha. I kolko puta su za poslednjih 200 godina upadali i pitali? Mislim, kad će više to carstvo nebesko na zemlji? Pa kad i ravnomerni razvoj i socijalne karte, eto kad...

Neka njih neka se i sledećih 200 dodina pripremaju za akciju, al ajde sad odmah da se pređe na porez na potrošnju, ko mnogo troši baš mnogo i plati, a nema način da ne plati. Pa da makar prestanemo da pridodajemo na problem.


Prikupljanje: plaćaš u zavisnosti koju stotku evra trošiš taj mesec. Za svako plaćanje iz prve stotke porez je 10%; iz druge 20%; iz 5 stotke 50% itd itd. Ko što vidiš, ko malo troši tj ko je sirotinja, taj malo i plati.

Da, dok se ne "pojave" deca, jer ona su najveće "trošadžije", i za njih prvo mora da se ima (barem kod normalnih ljudi).


Ja rekoh gore: i deca su ljudi. Na svaki račun na kome je potrošnja ispod minimuma država iz socijalnog fonda dodaje do minimuma. Znači i na dečiji.

E, koncept je prost ko pasulj. Ti da hoćeš da skapiraš, skapirao bi. Ovo u krug pa opet, to ne mogu više. A ni ovo, svaki krug ajd novi zaplet... mislim, kakve veze sa ičim ima šta rade naši cigani po Evropi...

Aj zdravo.
hajkula1 hajkula1 17:59 09.06.2015

Re: Pitanjamilisav68

A-ha, zato nam vraćaju Rome sa Kosova i dave azilante po Sredozemnom moru....Kaže se - Readmisija i upravljanje migracijama,
tako da nije samo vraćanje izbeglica u njihove zemlju porekla. Novogovor.

Vrše deportaciju.emsiemsi emsiemsi 16:19 05.06.2015

Смешан текст !

С обзиром да се објављује у загребачким новостима, текст мора да буде такав какав јесте.
Мука преосталих Срба који 'живе' у Хрватској је велика.
Живим за дан када ће сви преостали Срби (остаци недокланог народа, како је говорио Јован Рашковић) стићи својој кући --- у Србију.
Тежак је живот у неоУсташистану.
hajkula1 hajkula1 17:12 05.06.2015

Re: Смешан текст !

emsiemsi
С обзиром да се објављује у загребачким новостима, текст мора да буде такав какав јесте.
Мука преосталих Срба који 'живе' у Хрватској је велика.
Живим за дан када ће сви преостали Срби (остаци недокланог народа, како је говорио Јован Рашковић) стићи својој кући --- у Србију.
Тежак је живот у неоУсташистану.Дала сам ти препоруку за прву реченицу.

Ово о, стизању својој кући, ниси у праву.
Прво, многи (остављам резерву) који су побегли или прогнани али и који су остали у Хрватској, не би се сложили с тобом. Срби из Хрватске сматрају Хрватску својом кућом (из које су отерани или ако су тамо остали, својом кућом у којој су им ускраћена нека права).

Друго, неоусташе управо то говоре (Срби својој кући у Србију!).

st.jepan st.jepan 18:22 05.06.2015

Re: Смешан текст !

emsiemsi
С обзиром да се објављује у загребачким новостима, текст мора да буде такав какав јесте.
Мука преосталих Срба који 'живе' у Хрватској је велика.
Живим за дан када ће сви преостали Срби (остаци недокланог народа, како је говорио Јован Рашковић) стићи својој кући --- у Србију.
Тежак је живот у неоУсташистану.

Ovaj komentar ti je, fakat, izrazito ustašoidan.
Ne verujem, ipak, da si ustaša (ne verujem zapravo da si bilo šta), biće da si se prosr'o iz čiste tupavosti.
sioux sioux 11:27 06.06.2015

Re: Смешан текст !

st.jepan
emsiemsi
С обзиром да се објављује у загребачким новостима, текст мора да буде такав какав јесте.
Мука преосталих Срба који 'живе' у Хрватској је велика.
Живим за дан када ће сви преостали Срби (остаци недокланог народа, како је говорио Јован Рашковић) стићи својој кући --- у Србију.
Тежак је живот у неоУсташистану.

Ovaj komentar ti je, fakat, izrazito ustašoidan.
Ne verujem, ipak, da si ustaša (ne verujem zapravo da si bilo šta), biće da si se prosr'o iz čiste tupavosti.

Zapravo je obratno - tvoj komentar je ustašoidan, nisi se prosrao i nisi iz tupavosti.
hajkula1 hajkula1 17:00 06.06.2015

Re: Смешан текст !

emsiemsi
hajkula1
emsiemsi
С обзиром да се објављује у загребачким новостима, текст мора да буде такав какав јесте.
Мука преосталих Срба који 'живе' у Хрватској је велика.
Живим за дан када ће сви преостали Срби (остаци недокланог народа, како је говорио Јован Рашковић) стићи својој кући --- у Србију.
Тежак је живот у неоУсташистану.Дала сам ти препоруку за прву реченицу.

Ово о, стизању својој кући, ниси у праву.
Прво, многи (остављам резерву) који су побегли или прогнани али и који су остали у Хрватској, не би се сложили с тобом. Срби из Хрватске сматрају Хрватску својом кућом (из које су отерани или ако су тамо остали, својом кућом у којој су им ускраћена нека права).

Друго, неоусташе управо то говоре (Срби својој кући у Србију!).


Могу они да мисле (и сматрају) шта год хоће --- исто као што и ја могу.
Demokratski.


Шачица преосталих треба да се врати у Србију !
Taj narod je oduvek živeo tamo. Istorijski prostor. Kakvo vraćanje? To želim da ti kažem.
Da si rekao da se preseli u Srbiju, bilo bi malo drugačije značenje. Ovako, kada se kaže, vraćanje, poništava se istorijski kontinuitet srpskog naroda na teritoriji sadašnje Hrvatske. Ide se na ruku onim ustašoidima koji pričaju da su se Srbi tamo naselili, okupirali??? Srbi su tamo oduvek živeli, to ti kažem. Prognani, iseljeni, izbegli, pod nekom prinudom i pretnjom iseljeni Srbi s tih prostora veoma pate. Taj prostor doživljavaju svojom domovinom, mestom odakle potiču, gde su im koreni, grobovi, gde su udahnuli prvi put, ne Srbiju.
hajkula1 hajkula1 16:54 05.06.2015

Malo o okupaciji


Malo o okupacionom aparatu.Milan Karagaća Milan Karagaća 19:33 05.06.2015

Džaba krečiš Drago

Srbija i celi region su uneredjeni neoliberalizmom, nacionalizmom,šovinizmom i neofašizmom. A ni Evropa nije mnogo bolja.
sioux sioux 17:57 06.06.2015

Re: Džaba krečiš Drago

Milan Karagaća
Srbija i celi region su uneredjeni neoliberalizmom, nacionalizmom,šovinizmom i neofašizmom. A ni Evropa nije mnogo bolja.


Jesu li ovo žrtve tih izama ili nekog drugog?

Živi zatrpani
Huda jama je bila prehuda, po državi še vedno stotine neoznačenih grobišč---LINKMilan Karagaća Milan Karagaća 22:22 06.06.2015

Re: Džaba krečiš Drago

Jesu li ovo žrtve tih izama ili nekog drugog?

Da li si razmišljalo koliko ih krivicom tih veoma pobožnih i sa krstovima stradalih leži u Jasenovcu, Jadovnom, na Neretvi, po Kozari, Zelengori, na Sutjesci. Da li si čulo za naredbu Pavelića da se po svaku cenu i pod borbom probijaju, da li si čulo da su borbe sa tim ustaško-četničkim formacijama koje su se po svaku cenu htele probiti na zapad vođene borbe još sedam dana nakon kapitulacije Nemačke. Da li ti je poznato da su ustaše sa sobom terale cele porodice sa ženama i decom kao štit. Nisam baš ubeđen da su, kako naši čretnikoliki istoričari tvrde, partizani ubijali žene i decu, ali jesu , i to je tačno, dok nije bilo striktno zabranjeno , ubili priličan broj zarobljenih zločinaca koji su pružali otpor. E to je jedna stvar koju ne treba mešati sa onim nepotrebnim likvidacijama političkih protivnika posle rata kojih je bilo ali ne na stotine hiljada već, desetostruko manje.Naravno, ružan je bio i postupak sa civilnim stanovništvom tj. ženama i decom folksdojčera u Vojvodini, ali ni to se ne može posmatrati sa današnjim merilima već u onom vremenu kada se dešavalo.
sioux sioux 23:36 07.06.2015

Re: Džaba krečiš Drago

Milan Karagaća

Proleter, Organ Centralnog Komiteta Komunističke Partije Jugoslavije, Decembar 1932.Komunistička partija pozdravlja ustaški pokret...

Milan Karagaća Milan Karagaća 10:49 08.06.2015

Re: Džaba krečiš Drago

Komunistička partija pozdravlja ustaški pokret...

Ajde sada budi fer pa pročitaj šta piše, a sam si stavio kopiju i čitljivo je.
Pa samo da podsetim,stoji:
"KP pozdravlja ustaški /misli se na ustanički/ pokret ličkih i dalmatinskih seljaka...U isto vreme KP ukazuje na dosadašnje nedostatke i pogreške u tom pokretu koje se razjašnjavaju time da u pokretu do sada znatan uticaj igraju hrvatski fašistički elementi/Pavelić-Perčec/...Borba za raširenje masovne baze ustaškog /ustaničkog/ pokreta, protiv individualno-terorističkih metoda hrvatskih fašista- to je zadaća komunista.Velikosrpska vojno-fašistička diktatura ne može da se obori samo akcijama malih grupica ljudi bez učešća najširih masa i to ne samo u hrvatskim nego i u srpskim krajevima.
A da bi se u borbu uvukle najšire mase, potrebno je da se one zainteresuju odgovarajućim oparolama.Borba za nacionalno oslobođenje treba da bude ispunjena konkretnim sadržajima i da obuhvati pitanje zemlje, dugova, poreza, borbe protiv mjesnih bogataaaša-lihvara..Paveličć i ostala fašistička gospoda neće da istaknu zahtjev i da se bore za to da se zemlja oduzme od veleposjednika, crkava, manastira i države i da se razdjeli besplatno i sa inventarom siromašnim seljacima......
Pavelić i kompanija htjeli bi samo da izmjene formu i mjesto diktature srpske buržoazije oni bi htjeli diktaturu hrvatske buržoazije po uzoru talijanskog fašizma.
A komunisti se bore protiv srpske i hrvatske buržoazije , protiv nacionalnog i socijalnog potlačivanja, za samoopredelenje potlačenih naroda do otcepljenja, za vlast radnika i seljaka.Zbog toga oni uzimaju najaktivnije učešće u ustaškom/ustaničkom/ pokretu i predvode taj pokret , vezujući borbu ustaša/ustanika/ za nacionalno oslobođrenje sa borbom širokih masa radnog naroda za rad , hljeb, zemlju i slobodu."
I , objektivnosti radi , treba reći i to da se KPJ i pored ovakvog ograđivanja i osude hrvatskoh fašizma na čelu sa Pavelićem već 1934.godine potpuno distancirala i ocenila greškom i tu minimalnu podršku ustanku u Lici i Dalmaciji koji su zloupotrebili hrvatski fašisti.
Milan Karagaća Milan Karagaća 14:58 08.06.2015

Re: Džaba krečiš Drago

Kakvo ti je to trabunjanje - očigledno je da sam stavio čitljivu kopiju da bi bila pročitana!?

Pa baš , šta trabunjaš, ja samo prekucao kopiju koju si stavio kao dokaz tvog trabuinjanja a da nisi ni pročitao.
Pa naravno trabunjanje kad ne pročitaš ni ono što si sam stavio. Eto prekucao sam pa vidi da KPJ decidno kaže za Pavelića da je hrvatski fašista i da članovi KPJ iako podržavaju pobunu seljaka zbog socijalnih pitanja, osiuđuju da to vode hrvatski fašisti i traži od članova da se uključe i preuzmu rukovođenje i prošire i na srpske krajeve jer je socijalna beda ista.
"KP pozdravlja ustaški /misli se na ustanički/ pokret ličkih i dalmatinskih seljaka..."

Ma i mislio sam ja da si ti đak falsifistoričara Petranovića.
Misliš li da postoji budala koja će to da proguta?

Očito su tebi tako podmetali fragmente pa si gutao , a kao što si i pokazao da nisi čitao.
A što sada mešaš Petranovića, da nisi umislio da si veći istoričar od njega. Petranović je veći, priznatiji i kompetentniji istoričar od svih ovih tvojih revizionista koji su istoriju učili iz ustaške i nedićevsko-četničke emigrantske štampe, feljtona i meomoara, počev od onih zagrebačkih na čelu sa čuvenim Razumom, preko naših raznih Antića, Samardžića, Markovića, Simića, ...
a što se tiče naziva evo ti pa i to pročitaj:
Реч усташа је изведена од глагола устати. Усташа раније није имала фашистичку конотацију и користила се као синоним за реч устаник. Реч усташ(а) потиче од речи устаник и првобитно се везивала за Србе у Херцеговини који су подигли Херцеговачки устанак. О том називу сведочи и Богишићев Нацрт закона за херцеговачке усташе као и назив књиге Петра Карађорђевића: Дневни записи једног усташа о босанско-херцеговачком устанку 1875—1876. године. Израз се употребљавао и у другим српским крајевима. Реч усташа је у том значењу користио још Вук Караџић у својим делима за српске устанике.LINK
Objektivnost i komunjare?

Malopre seljaci a sada, "inicirali hrvatski fašisti"...

Ovom floskulom samo pokazuješ nedostatak znanja i kompetencije, a ovo ti može biti ubedljivo samo onima koji ti poveruju, a nemaju pojma ni šta je objektivnost u istorijskoj nauci niti znaju šta se pod tim pojmom komunjara podrazumeva. Servirano mu da je nešto ružno, izgovor i objašnjenje za svaku glupost koju odvališ.
Tačno je da su hrvatski fašisti iskoristili i podstrekavali nezadovoljne seljake na pobunu, dakle pobunili su se seljaci kao što su se pobunili i oni u Cazinskoj krajini protiv otkupa i njih baš niko nije politički inicirao, mogao je iskoristi ali nije, mogle su se ubaciti neke ustaške grupe iz Zapadne evrope kao npr. ona na Raduši 1972.godine pa da pokuša voditi glavnu reč. Dakle, seljaci se pobunili tada u Lici 1932.godine i hrvatski fašisti to iskoristili da se promovišu. KPJ je jasno i tada rekla da podržava opravdane zahteve siromašnih seljaka ali je decidno protiv hrvatskih fašista i Pavelića.Eto ispravio sam jer je tačnije reći podstrekavali i zloupotrebili, pošto se vataš za začkoljice.
A da uporedimo npr. šta Petranović laže o npr. Kadinjači i činjenice?

Šta, da nećeš da nas ubeđuješ da su na Kadinjači izginuli četnici u junačkoj borbi protiv Nemaca.Ne bih se iznenadio ni ni , a čak ni da nas ubeđuješ kako je Kadinjača izmišljena kao i Neretva, Sutjeska, Kozara i sve borbe koje su vodili partizani protiv okupatora ustaša i četnika, a da nam izmisliš četničku završnu operaciju za oslobođenje Jugoslavije ali ne od partizana već od okupatora.
hajkula1 hajkula1 19:41 05.06.2015

Зашто је био рат тако крвав?
Поново о почетку рата, злочинима, о Томи Максимовићу и о НДХ краљу Томиславу 2... о усташком патријарху, о Недићу...hajkula1 hajkula1 22:53 05.06.2015

Овако је почело


и ко је коме рекао НЕ

Полако постају доступне руске архиве.

Покушавам да пронађем руски документарац о 1948.


sioux sioux 17:10 06.06.2015

Re: Овако је почело

hajkula1
и ко је коме рекао НЕ

Полако постају доступне руске архиве.

Iz emisije: "I Tito, ne slučajno, citira jedan od najkarakterističnijih pasaža iz svih Lenjinovih silnih govora, koji to najbolje pokazuje, kako on profiliše i gaji u sebi ambiciju, a taj citat, Lenjinov, kaže: "Najvažnija uloga komunista je da osete kad je pravi trenutak, da iskoriste sve mogućnosti da osvoje vlast i sva sredstva da je odbrane". Sve drugo je priča za onoga ko veruje, sve drugo je manipulacija: diktatura proletarijata, sloboda, ravnopravnost, jednakost itd."
hajkula1 hajkula1 23:51 05.06.2015

Злочини


Unfuckable Unfuckable 00:30 06.06.2015

zen komir zipa takme

У истoм рaздoбљу, oд срeдинe сeптeмбрa 1944, дo срeдинe мaja 1945, нa пoдручjу Рeпубликe Србиje, кривицoм oкупaтoрa и кoлaбoрaциoнистa (прeтeжнo кривицoм нeмaчких oружaних снaгa) живoт je изгубилo oкo 30.000 бoрaцa НOВJ/JA (нajвeћим дeлoм пoгинулих у бoрби)


Mene oduvek to pomalo kopka - ko je zaista kriv ako se pogine u borbi:

onaj što je pucao ili onaj što nije pazio?
hajkula1 hajkula1 20:13 07.06.2015

Re: zen komir zipa takme

Unfuckable
У истoм рaздoбљу, oд срeдинe сeптeмбрa 1944, дo срeдинe мaja 1945, нa пoдручjу Рeпубликe Србиje, кривицoм oкупaтoрa и кoлaбoрaциoнистa (прeтeжнo кривицoм нeмaчких oружaних снaгa) живoт je изгубилo oкo 30.000 бoрaцa НOВJ/JA (нajвeћим дeлoм пoгинулих у бoрби)


Mene oduvek to pomalo kopka - ko je zaista kriv ako se pogine u borbi:

onaj što je pucao ili onaj što nije pazio?
Kriv je (!) pripadnik strane koja je izgubila rat.
nowhereman nowhereman 20:16 08.06.2015

Re: zen komir zipa takme


ko je zaista kriv ako se pogine u borbi


Računam da je ovako: ako jedno uniformisano lice ubije drugo uniformisano lice, koje ratuje za neprijateljsku stranu - tu, strogo rečeno, nema krivice - u pravom smislu reči.

Krivice ima, međutim, ako jedno uniformisano lice ubije civila. Ako vojnik ubije nenaoružanog muškarca, ženu, dete ili starca - to je zločin.


Unfuckable Unfuckable 05:52 09.06.2015

Re: zen komir zipa takme

ček da ponovim...

живoт je изгубилo oкo 30.000 бoрaцa НOВJ/JA


nowhereman nowhereman 14:47 09.06.2015

Re: zen komir zipa takme

ček da ponovim...

живoт je изгубилo oкo 30.000 бoрaцa НOВJ/JA


Aha, da, sada kada si ponovio ukapirao sam...

Dakle, ovako:
Ukoliko smo sposobni da budemo apsolutno neutralni i objektivni prema zaraćenim stranama - a to najčešće nismo - mogli bismo hladno konstatovati da svaka strana ratuje zarad svojih (razumnih ili nerazumnih) interesa i trpi izvesne gubitke (izražene u ljudskim životima), koji se mogu izraziti i brojčano.

Ukoliko, pak, jednu stranu smatramo - iz nekakvih razloga - "ispravnom" i "pravednom", onda ćemo njene ljudske gubitke posmatrati kao nepravdu. S druge strane, moralno je ispravno ubijati vojnike strane koju, opet iz nekih razloga, smatramao "neispravnom" i "nepravednom".

Uobičajeno je smatrati "nepravednom" zaraćenom stranom onu koja je (primera radi): započela rata ili (primera radi) okupirala drugu, stranu zemlju.

Takođe, uobičajeno je stanovište ovo: u II svetskom ratu strana koja je bila "nepravedna" i "neisprvna" je strana na kojoj su bile sile Osovine: Nemačka, Italiji i Japan. Onda druga strana ("Saveznici" ) - bila je, dakle, pravedna i ispravna. Tako se, kažem, pretpostavlja.

Onda, sledstveno tome, pravednom i ispravnom stranom se smatraju i saveznici "Saveznika". Njihove ljudske žrtve se smatraju moralno nedopustivima, a žrtve onih drugih - kolaboranata - nužnim.

E, sada - ovo pitanje koje nas muči, jeste: ko su bili saveznici, a ko kolaboranti?

Jer, izgleda da mi odgovor na to pitanje nemamo!

Naime, da ponovim, Viši sud u Beogradu našao je za shodno da o tome ćuti.


jkt2010 jkt2010 22:59 09.06.2015

Re: zen komir zipa takme

nowhereman
Naime, da ponovim, Viši sud u Beogradu našao je za shodno da o tome ćuti.

Ćutao je i o teoriji evolucije vrsta. Ni spomenuo nije da je zemlja okrugla. Šta ti to govori?
prirodnolecenje prirodnolecenje 07:26 06.06.2015

Ima nade

Posle svih tih ratova , evo rehabilitacije i Draze Mihajlovica , e sada nikako mi nije jasno da u to vreme Draza je otuzivan za sve i svasta a danas postao heroj . Izgleda kod nas je sve moguce , ali na poseban nacin

Ne bavim se toliko istorijom , vise se bavim [url=http://www.prirodnolecenje.in.rs][/url]ali ovaj tekst o ratu naveo me je na komentar
vlad_aleksh vlad_aleksh 08:32 08.06.2015

Re: Ima nade

prirodnolecenje
Posle svih tih ratova , evo rehabilitacije i Draze Mihajlovica , e sada nikako mi nije jasno da u to vreme Draza je otuzivan za sve i svasta a danas postao heroj . Izgleda kod nas je sve moguce , ali na poseban nacin

Ne bavim se toliko istorijom , vise se bavim [url=http://www.prirodnolecenje.in.rs][/url]ali ovaj tekst o ratu naveo me je na komentarMeni je ovo najbolji komentar koji sam ikada pročitao na ovom sajtu.
nowhereman nowhereman 09:59 06.06.2015

Zakoni o rehabilitaciji


Izgleda da je manje poznato: Republika Srbija je donela dva Zakona o rehabilitaciji.


Prvi Zakon o rehabilitaciji donet je 2006. godine.

Zakon se odlikuje kratkoćom. Ima samo 9 članova i može stati, u jednostrukom proredu, na papir formata A4.

Zakon ima jedan krupan nedostatak: ne sadrži nikakav kriterijum, odn. više njih, na osnovu kojih bi Sud, eventualno, mogao doneti odluku kojom rehabilituje neko lice.

Kako je rečeno u saopštenju Višeg suda u Beogradu - odluka o rehabilitaciji Draže Mihailovića doneta je na osnovu ovog Zakona - donetog 2006. godine.


Drugi Zakon o rehabilitaciji donet je 2011. godine.

Ovaj zakon, u članu 2. sadrži ovaj kriterijum, citiram:

"Ne mogu se rehabilitovati i nemaju pravo na vraćanje imovine (...) pripadnici kvislinških formacija, a koji su izvršili, odnosno učestovali u izvršenju ratnih zločina."

Drugim rečima: moralo bi biti jasno i nedvosmisleno utvrđeno i dokazano da neko nije bio kvisling i ratni zločinac - da bi taj neko bio rehabilitovan.

Kao što znamo, Draži Mihailoviću nije suđeno na osnovu ovog Zakona (donetog 2011. godine), pa je časni Viši sud u Beogradu u svome saopštenju saopštio sledeće:

"Sudsko veće odlučujući o zahtevu za rehabilitaciju nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica i izvođenjem zaključaka o tome da li je Dragoljub Mihailović ratni zločinac ili ne, odnosno da li je učinio krivična dela koja su mu stavljena na teret, već je nadležnost sudskog veća iscrpljena ocenom toga da li je sudska odluka doneta iz političkih i ideoloških razloga." (link)


Oba zakona dostupni su na sajtu Narodne skupštine Srbije: "doneti zakoni".nowhereman nowhereman 20:01 10.06.2015

Re: Zakoni o rehabilitaciji


Kaži mi jedan drug:

"Ala si ti naivan! Pa taj Zakon - ako je to uopšte zakon - donet je samo zato da bi Draža bio rehabilitovan! Sve je, dakle, bilo lepo planirano, unapred... Ne znam samo zašto se ne zove 'Dražin zakon', kada mu je to i bila jedina svrha."

Ne znam, zaista, da li i koliko ima istine u ovim rečima.


Ali, svakako, istina je ovo:

Postupci za rehabilitaciju započeti u periodu od 2006. do 2011. godine - oslanjaju se na Zakon o rehabilitaciji iz 2006. godine.

Postupci pokrenuti nakon donošenja Zakona o rehabilitaciji iz 2011. - imaju se ravnati po ovom Zakonu, koji je bitno drugačiji - jer sadrži izvestan kriterijum za rehabilitaciju (koji u onom, prethodnom Zakonu nedostaje).

Primera radi, ako N. N. lice danas (2015. godine) pokrene postupak za rehabilitaciju lica Dimitrija Ljotića - sud bi bio u obavezi da izvede dokazni postupak, kojim bi jasno i nedvosmisleno bilo utvrđeno da li je lice Dimitrije Ljotić bio "pripadnik kvislinških formacija" ili, eventualno, "izvršio, odnosno učestvovao u izvršenju ratnih zločina".

Lice Dimitrije Ljotić ne bi moglo biti rehabilitovano, a da činjenično stanje ne bude utvrđeno.

Tek ako bi Sud utvrdio, jasno i nedvosmisleno, da lice Dimitrije Ljotić nije bio kvisling i ratni zločinac, tek onda bi mogao to lice rehabilitovati. (Odnosno, u suprotnom slučaju - zahtev za rehabilitaciju bi bio odbijen.)

U slučaju lica Draže Mihailovića to nije bilo nužno, jer...


vlad_aleksh vlad_aleksh 08:42 08.06.2015

Ko je ovde lud?

Mилaн Рaдaнoвић je рoђeн 1976. у Нoвoj Грaдишки. Oдрaстao je у oдлижњeм Maшићу, гдje je живиo дo 1991, кaдa су мjeштaни прoтjeрaни, a сeлo спaљeнo. Oд тaд живи у Бeoгрaду. Aутoр je пeтнaeстaк нaучних рaдoвa и тeкстoвa истoриjскe тeмaтикe и књигe Oслoбoђeњe: Бeoгрaд, oктoбaр 1944. (Бeoгрaд, 2014).


Ko je ovde lud?
Selo spaljeno, meštani proterani, a oni pričaju o Draži i o zločinima od pre 70 godina.
Budući da niko nije pitao, evo ja ću - da li je to selo obnovljeno, da li su se meštani vratili u to selo, da li je neko kažnjen za taj ratni zločin nad civilima???
Za mladog istoričara se ne brinem. Živi u Beogradu, piše naučne radove i daje intervjue hrvatskom tisku u vezi sa rehabilitacijom. Alal vera!
sioux sioux 09:29 08.06.2015

Re: Ko je ovde lud?

vlad_aleksh
piše naučne radove

vlad_aleksh vlad_aleksh 11:03 08.06.2015

Re: Ko je ovde lud?

sioux
vlad_aleksh
piše naučne radoveLapsus calami, pisao sam u žurbi. Hteo sam napisati "piše "naučne" radove". Izvinjavam se autoru i čitaocima.
st.jepan st.jepan 13:53 08.06.2015

IMA!

Ima nade

A sva je prilika, ima i moderacije.Jer hanzaplastovi komentari su obrisani, a najverovatnije, blog nije posremao Drago,

Ovo "najverovatnije", jer je nick hansaplast noćas nestao iz spiska "članova bloga", a da ga brisne, mogla je jedino moderacija.

Stoga sam (zasad) odustao od sinoćnje čvrste odluke da od bloga sasvim odustanem.Drago Kovacevic Drago Kovacevic 16:32 08.06.2015

Re: IMA!

st.jepan
Ima nade

A sva je prilika, ima i moderacije.Jer hanzaplastovi komentari su obrisani, a najverovatnije, blog nije posremao Drago,

Ovo "najverovatnije", jer je nick hansaplast noćas nestao iz spiska "članova bloga", a da ga brisne, mogla je jedino moderacija.

Stoga sam (zasad) odustao od sinoćnje čvrste odluke da od bloga sasvim odustanem.
Tako je. Bio sam odsutan neko vreme. Obrisaću i banovaću sve neofašiste, apsolutno.
Računajući i vračarca koji se ovde pojavljuje kao duh u bezbroj lažnih nikova.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana