Društvo| Kultura| Lingvistika| Literatura| Obrazovanje

Mali Radojica i mala Radojka

tasadebeli RSS / 01.10.2017. u 15:12

Сећам се добро, када је долазио на влас', Слободан Милошевић је у својим говорима окупљеној маси света тврдио да ће једнога дана Србија бити као Шведска...

 

 

milosevic_Kosovo.jpg 

 

 


 
 
(2) коришћење родно осетљивог језика у уџбеницима, и наставном материјалу,
као и у сведочанствима, дипломама, квалификацијама, звањима, занимањима и
лиценцама, као и у другим облицима васпитног рада;
 
 
 
 
 
 
 
 
Члан 35.


Органи јавне власти који обављају послове у области образовања и васпитања,
науке и технолошког развоја дужни су да:


1) обезбеде поштовање родне равноправности у поступку доношења наставних
планова и програма, односно студијских програма, приликом утврђивања стандарда
уџбеника, наставних метода и норматива школског простора и опреме и да у наставне
програме и материјале, на свим нивоима образовања и васпитања, укључују садржаје
везане за родну равноправност у циљу превазилажења родних стереотипа и предрасуда,
неговања узајамног поштовања, ненасилног разрешења сукоба у међуљудским
односима, спречавања и сузбијања родно заснованог насиља и поштовања права на
лични интегритет, на начин прилагођен узрасту ученика;


2) обезбеде подршку образовним програмима који се финансирају из јавних
средстава који доприносе промовисању родне равноправности и деконструкцији родних
стереотипа;

3) обезбеде измену садржаја наставних планова и програма односно студијских
програма и уџбеника и другог наставног материјала тако да афирмишу равноправност и
повећавају видљивост женског доприноса науци и технолошком развоју;

4) предузимају, у складу са законом, мере које обухватају:


(1) интегрисање родне равноправности у наставне планове и програме
укључујући препознавање и охрабривање за пријаву родно заснованог насиља и насиља
према женама, у оквиру:

а) редовних наставних предмета и ваннаставних активности,

б) планирања и организације различитих облика обуке у свим образовним
установама, центрима или организацијама у којима се школује наставни кадар;

(2) коришћење родно осетљивог језика у уџбеницима, и наставном материјалу,
као и у сведочанствима, дипломама, квалификацијама, звањима, занимањима и
лиценцама, као и у другим облицима васпитног рада;

(3) процењивање садржаја уџбеника и другог наставног материјала са аспекта
њиховог утицаја на промоцију родне равноправности;

(4) континуирано стручно усавршавање и оспособљавање запослених у
образовању за подстицање родне равноправности, препознавање и заштиту од
дискриминације како по основу пола односно рода, тако и по другим личним својствима,
повећање осетљивости на садржај наставног плана и програма и наставног материјала,
људских права, родне дискриминације, положаја и заштите особа са инвалидитетом,
вршњачког насиља, родно заснованог насиља и насиља према женама и сл;

(5) континуирано оспособљавање и стручно усавршавање запослених у органима
јавне власти у вези са родном равноправношћу и спречавањем родно заснованог насиља
и насиља према женама;

(6) усвајање и спровођење посебних мера ради подстицања једнаке заступљености
жена и мушкараца при упису на студијске програме, програме стипендирања, програме
целоживотног образовања, као и за коришћење информационо-комуникационих
технологија;

(7) усвајање и спровођење посебних мера ради иинтегрисања у систем васпитања
и образовања лица која због родних стереотипа и традиције рано напуштају школовање.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Област образовања, васпитања, науке, културе, информисања и спорта


3.1.Сузбијање родне дискриминације у области образовања и науке


Члан 35.


Органи јавне власти који обављају послове у области образовања и васпитања,
науке и технолошког развоја дужни су да:


1) обезбеде поштовање родне равноправности у поступку доношења наставних
планова и програма, односно студијских програма, приликом утврђивања стандарда
уџбеника, наставних метода и норматива школског простора и опреме и да у наставне
програме и материјале, на свим нивоима образовања и васпитања, укључују садржаје
везане за родну равноправност у циљу превазилажења родних стереотипа и предрасуда,
неговања узајамног поштовања, ненасилног разрешења сукоба у међуљудским
односима, спречавања и сузбијања родно заснованог насиља и поштовања права на
лични интегритет, на начин прилагођен узрасту ученика;


2) обезбеде подршку образовним програмима који се финансирају из јавних
средстава који доприносе промовисању родне равноправности и деконструкцији родних
стереотипа;

3) обезбеде измену садржаја наставних планова и програма односно студијских
програма и уџбеника и другог наставног материјала тако да афирмишу равноправност и
повећавају видљивост женског доприноса науци и технолошком развоју;

4) предузимају, у складу са законом, мере које обухватају: 
 
 
(1) интегрисање родне равноправности у наставне планове и програме
укључујући препознавање и охрабривање за пријаву родно заснованог насиља и насиља
према женама, у оквиру:

а) редовних наставних предмета и ваннаставних активности,

б) планирања и организације различитих облика обуке у свим образовним
установама, центрима или организацијама у којима се школује наставни кадар;

(2) коришћење родно осетљивог језика у уџбеницима, и наставном материјалу,
као и у сведочанствима, дипломама, квалификацијама, звањима, занимањима и
лиценцама, као и у другим облицима васпитног рада;

(3) процењивање садржаја уџбеника и другог наставног материјала са аспекта
њиховог утицаја на промоцију родне равноправности;

(4) континуирано стручно усавршавање и оспособљавање запослених у
образовању за подстицање родне равноправности, препознавање и заштиту од
дискриминације како по основу пола односно рода, тако и по другим личним својствима,
повећање осетљивости на садржај наставног плана и програма и наставног материјала,
људских права, родне дискриминације, положаја и заштите особа са инвалидитетом,
вршњачког насиља, родно заснованог насиља и насиља према женама и сл;

(5) континуирано оспособљавање и стручно усавршавање запослених у органима
јавне власти у вези са родном равноправношћу и спречавањем родно заснованог насиља
и насиља према женама;

(6) усвајање и спровођење посебних мера ради подстицања једнаке заступљености
жена и мушкараца при упису на студијске програме, програме стипендирања, програме
целоживотног образовања, као и за коришћење информационо-комуникационих
технологија;

(7) усвајање и спровођење посебних мера ради иинтегрисања у систем васпитања
и образовања лица која због родних стереотипа и традиције рано напуштају школовање.

3.2.Родна равноправност у области културе

Члан 36.

Родна равноправност у области културе обухвата:

1) једнаку слободу културног и уметничког стваралаштва за оба пола;

2) једнаке могућности у испољавању и развијању талената у уметничком и
културном стваралаштву за оба пола;

3) равномеран приступ културним добрима и културним садржајима за оба пола;

4) несметано учешће на конкурсима за пројекте у области културе и уметности,
као и учешће на конкурсима за награде које се додељују у области културе и уметности
за оба пола.

Посебне мере које се одређују и спроводе у овој области обухватају:

1) подршку културним програмима који се финансирају из јавних средстава који
доприносе промовисању родне равноправности и деконструкцији родних стереотипа;

2) измене садржаја наставних планова и програма односно студијских програма
и уџбеника и другог наставног материјала тако да афирмишу равноправност и повећавају
видљивост женског доприноса култури и уметности;

3) успостављање уравнотежене заступљености полова у органима управљања у
установама културе које те органе имају.

Органи јавне власти, установе културе и удружења у области културе дужни су
да обезбеде равноправну заступљеност полова у органима управљања тих установа и
удружења, као и у Националном савету за културу, стручним и другим телима (жирији,
уметнички савети, селекционе комисије и др.) која делују у области културе и да у том
циљу предузимају посебне мере.

Посебне мере одређују се и спроводе када је заступљеност једног пола у телима
из става 3. овог члана неравноправна.

Посебне мере из ст. 1, 2. и 3. овог члана не сматрају се дискриминацијом.

3.3.Родна равноправност у области јавног информисања


Члан 37.

Информације у средставима јавног информисања, укључујући и оглашавање, не
могу да садрже податке којима се ствара или подстиче родна дискриминација.
Забрањено је изражавање мржње и омаловажавање жена и мушкараца, као и јавно
заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим
друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или
надређености жена и мушкараца, односно на родним стереотипима.
Средства јавног информисања дужна су да користе родно осетљив језик, да
извештавају родно осетљиво и избалансирано, без сензационализма и изношења детаља
из породичног и приватног живота, да развијају свест о родној равноправности како би
се искоренили друштвени и културни обрасци, обичаји и пракса засновани на родним
стереотипима, предрасудама и родној дискриминацији и смањило родно засновано
насиље и насиља према женама.

Ради повећања родне осетљивости извештавања и елиминисања сексистичких и
мизогиних медијских садржаја, средства јавног информисања предузимају мере са
циљем унапређења компетенција новинара и уредника.

3.4.Једнаке могућности у спорту


Члан 38.


Органи јавне власти који обављају послове у области спорта дужни су да:


а) промовишу спорт, рекреацију и здраве стилове живота;

б) обезбеде једнаке могућности за равноправан третман полова и једнаке
могућности за бављење спортским активностима и њихово финансирање;

в) обезбеде једнаке могућности за активно бављење спортским активностима за
жене и мушкарце;

г) предузму посебне мере за укључивање припадника одређеног пола у бављењу
спортским активностима уколико је учешће припадника тог пола процентуално ниже од
њиховог процентуалног учешће у укупном броју становника Републике Србије.
Установе у области образовања и васпитања дужне су да обезбеде једнаке
могућности за активно бављење спортским активностима без било ког вида
дискриминације по основу пола односно рода, као и да предузимају посебне мере за
подстицање физичког вежбања и спортских активности за девојчице и жене.

Органи јавне власти предузимају посебне мере ради обезбеђивања услова за
напредовање и потпуније учешће жена у органима управљања организација у области
спорта.

Посебне мере спроводе се када је заступљеност једног пола у телима из става 3.
овог члана неравноправна.

Посебне мере из става 4.овог члана не сматрају се родном дискриминацијом.
3.5.Родна равноправност у органима руковођења, управљачким и надзорним
органима у области образовања, науке, културе, информисања и спорта

Члан 39.

Органи јавне власти, као оснивачи установа у области образовања и васпитања,
научних, културних и организација у области спорта, и као оснивачи издавача медија,
дужни су да обезбеде најмање 40% представника мање заступљеног пола у органима
руковођења, управљања и надзора, као и у њиховим телима, уз уважавање
специфичности које произлазе из одређене области друштвеног живота, као и природе
посла, службе или делатности, места и услова рада, прописаних мерила за избор, односно
именовање и других објективних разлога утврђених у складу са прописима којима се
уређују радни односи.

О обезбеђивању прописаног учешћа из става 1. овог члана стара се орган
надлежан за именовање.  
 
 
etc, etc, etc... 
 
 
И тако...
 
Седела сам за машином, шио сам...
 
 
 
 
 Untitled-1.jpg?thumbId=995907
 
 
 
 
 


Komentari (70)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

Jaril Jaril 15:17 01.10.2017

Мислиш

седело сам за машином, шило сам?
Питали ме официро, чијо сам.
tasadebeli tasadebeli 15:55 01.10.2017

Re: Мислиш

Jaril
седело сам за машином, шило сам?
Питали ме официро, чијо сам.


То!


Знаш како кажу у једном селу у близини Паланке када питам где им је син и унук?

"Отишло оно до продавнице, са'ће се врне!"

А "оно" иначе има 40 година и отац је у својој породици са женом и двоје деце од по 12 и 10 година...
jinks jinks 16:19 01.10.2017

...

Nikad mi nije bila jasna ta bolna grimasa koju je uvek nosio na licu ... drug Sloba.
eloy eloy 19:58 01.10.2017

Idemooooooo......

Savet Regulatornog tela za elektronske medije izabrao je Zorana Panovića i Nebojšu Krstića za članove Upravnog odbora Radio-televizije Srbije, saopštilo je Udruženje novinara Srbije.


highshalfbooze highshalfbooze 20:36 01.10.2017

Re: Idemooooooo......

eloy
Savet Regulatornog tela za elektronske medije izabrao je Zorana Panovića i Nebojšu Krstića za članove Upravnog odbora Radio-televizije Srbije, saopštilo je Udruženje novinara Srbije.


Kako navodi UNS, nekadašnji medijski savetnik bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića, Nebojša Krstić, do 6. septembra bio je vlasnik dve marketinške agencije "Nova Communications" i "Nova PR Public Relation" koje su od tada u vlasništvu njegove saradnice Jasmine Stojanov, bivše šefice informativne službe Predsedništva.


Koja slučajnost...
tasadebeli tasadebeli 09:07 02.10.2017

Re: Idemooooooo......

highshalfbooze

eloy

Savet Regulatornog telaА зашто ја све време још од јуче ово читам упорно као "Савет Редундантног тела..."?

Тек схватих малопре шта ту стварно пише...


П.С. - Надам се да Митровић већ унапред поштује нови Закон о родној равноправности који ће се донети ове јесени у српској Скупштини и да је за ову прилику био припремио банане и за мајмуне и за мајмунице...
highshalfbooze highshalfbooze 09:54 02.10.2017

Re: Idemooooooo......

Тек схватих малопре шта ту стварно пише...

Tu naizgled ne piše što si pročitao, ali telo zaista jeste redudantno
highshalfbooze highshalfbooze 20:39 01.10.2017

И тако...

Седела сам за машином, шио сам...


Taso, ti sa ovakvim blogovima u upravni odbor nećeš da uđeš...
nask nask 20:58 01.10.2017

Svima po pola kurceta i jedna sisa

Još jedna tema koja se na kraju pretvori u zajabavanje zdravog razuma i polugu za mehaničko ispiranje mozga.

Sve se tako postavi da šta kod kažeš u milisekundi popiješ etiketu kako si veći zločinac od N., H. i S. zajedno i naravno da mrziš domaće životinje, pa samim tim i ljude što je još gore.

Ne sumnjam ni trunke da će i u ovome SR da preuzme vođstvo u regionu i šire. Za to imamo svecki poznate savete i savetnike da nam objasne šta da mislimo.

tasadebeli tasadebeli 21:37 01.10.2017

Re: Svima po pola kurceta i jedna sisa

nask

Svima po pola kurceta i jedna sisahoochie coochie man hoochie coochie man 21:47 01.10.2017

Re: Svima po pola kurceta i jedna sisa

Još jedna tema koja se na kraju pretvori u zajabavanje zdravog razuma i polugu za mehaničko ispiranje mozga.


Ma te gluposti samo treba ignorisati.
Srećom, priroda ne ferma odluke nekih komiteta nego tera po svome, i uvek će biti sasvim jasno da razlike između muškaraca i žena postoje, ma koliko se drugovi trudili da ih ponište.
A može da bude i zanimnjivo gledati mučenje drugova da smisle ženski oblik naziva nekog zanimanja :)


nask nask 22:25 01.10.2017

Re: Svima po pola kurceta i jedna sisa

Ma te gluposti samo treba ignorisati.


Pa po sadašnjim propisima ako se obratiš ženskoj sudiji sa sudija umesto sudinica može da se popije ozbiljna kazna. Tako da se slažem sa tobom da to treba de neke mere ignorisati ali ono neće nas da ignoriše.

Moja snaja odbija da je zovu advokaticom, a njena ćerka tj. moja sinovica (sinovica, eat that savetnici) mudro veli: pa zvanje nosi čovek, a ne muško ili žensko.
tasadebeli tasadebeli 22:36 01.10.2017

Re: Svima po pola kurceta i jedna sisa


nask

Još jedna tema koja se na kraju pretvori u zajabavanje zdravog razuma i polugu za mehaničko ispiranje mozga.До бесмисла. Да не заостајемо за светом када је у питању политичка, пардон политикантска коректност.

Udruženje crnih advokata (SBL) oštro je zahtevao od navijača Totenhema da prestanu da koriste nadimak “Yids” (u prevodu “Ješe”).

SBL tvrdi da se radi o nadimku koji je uvredljiv za jevrejski narod. Navijači Spursa preuzeli su taj nadimak upravo zbog povezanosti kluba sa jevrejskom zajednicom u Londonu i kao odgovor na česte uvrede na taj račun.

Nadimak su prvobitno koristili njihovi rivali, upotrebljavajući ga u uvredljivoj antisemitskoj konotaciji, ali su ga pristalice ekipe iz severnog Londona rado prihvatile i koriste ga decenijama.

Sam termin “yid” smatra se u svakodnevnoj upotrebi politički nekorektnim, pa se situacija može uporediti sa upotrebom izraza “nigga” (“crnja”), koji se u SAD standardno smatra izrazito rasističkim, ali ga Afroamerikanci među sobom rado koriste u slengu.

Piter Herbert, čelnik SBL, šokiran je stavom navijača, koji smatraju da to nije uvredljivo.

“Zašto oni misle da je to prihvatljivo? Ako budu nastavili, učinićemo sve što je u našoj moći da do njih stigne poruka koju su nam preneli mnogi iz jevrejske zajednice, koji se smatraju uvređenima. Ako nastave tako, tužićemo ih policiji”, kaže Herbert.

Klub sa Vajt Hart Lejna sa indignacijom je odbacio optužbe.

“Naši navijači prihvatili su taj nadimak kao srestvo borbe protiv anti-semitizma. Naš stav na tu temu je kristalno jasan – rasizam u bilo kojoj formi je neprihvatljiv”, navodi se u saopštenju.

“Naš klub je deo kulture u kojoj se jevrejska zajednica izrazito poštuje. upotreba te reči je potpuno u skladu sa zakonom – kažnjiva je njena upotreba ako je smisao uvredljiv, i navijači priotivničkih klubova često su osuđivani zbog toga. U ovom slučaju nema ni govora o uvredi – oni pevaju o sebi”.

Međutim, Herbert je vrlo uporan.

“Naš posao je da razotkrivamo galopirajući rasizam u britanskom sportu, koji se obično gura pod tepih. On je u potpunoj suprotnosti sa olimpijskim duhom, koji je demonstriran ovog leta. Da se tako navijalo tokom Igara, takmičenje bi bilo prekinuto. Ne razumem zašto nešto što je bilo neprihvatljivo u avgustu sada postaje prihvatljivo. Očigledno da ti ljudi uopšte ne brinu o osećanjima drugih”.

Piara Pouer iz organizacije FARE (Fudbal protiv rasizma u Evropi, ta organizacija ima i srpsko odeljenje) kaže da je Herbert naivan.

“Mislim da su ljudi iz SBL vrlo naivni ako tako razmišljaju. Očigledno ne poznaju fudbal”.

Navijači Ajaksa, koji je takođe usko povezan sa jevrejskom zajednicom u svojoj zemlji, nose nadimak “Joden” (Jevreji).

Vrlo je lako pronaći paralelu sa situacijom u Srbiji, ge navijači Crvene zvezde decenijama nose nadimak “cigani”, što nije politički korektan termin za Rome.

Taj nadimak prvobitno su, sa uvredljivom konotacijom, koristili navijači konkurentskih klubova, posebno u zapadnim delovima bivše SFRJ (gde su ga uopšteno koristili za Srbe sve do raspada Jugoslavije). Međutim, pristalice najpopularnijeg kluba na ovim prostorima prihvatile su taj nadimak i još uvek ga rado koriste za sebe.Б 92 . 2012. (http://www.b92.net/sport/fudbal/vesti.php?yyyy=2012&mm=11&dd=09&nav_id=659009)


Моја жена ме питала:

"А шта ћемо да радимо ако ја не желим да ме неко у званичној и јавној комуникацији ван куће назива психолошкиња, боркиња, посланица и слично? И ако сматрам да су ти називи увредљиви за мене и да не доприносе никаквој родној равноправности, него напротив истичу мој пол, моју различитост за разлику од, рецимо, назива психолог? И шта ћемо да радимо са именицама типа пијаница или судија које се завршавају на као и велика већина именица природног и граматичког женског рода, а ипак се неке од њих односе и на мушкарце и на жене? Хоћемо ли да користимо онда израз судац иако нисмо Хрвати?"

(Читала текст у данашњој Политици, па отуд то... ЛИНК)


Нарочито ју је потресло када је прочитала у једном од тих текстова из Политике који је писала једна госпођа са Института за српски језик САНУ да ће од сада жена уместо ослонца своме мужу у животу постати ослоница.

Ту увреду им никада неће опростити.

Нисам знао да јој одговорим на та питања. (А студирао сам српски језик и општу лингвистику.) Не могу да размишљам када све време мислим на јадне жирафе, корњаче и зебре које су све женскићи и немају ниједног жирафона, корњачона или зеброна, па ће због тога изумрети као врсте и тако ће наша планета постати још сиромашнија.

Ћутим слежем раменима...

Видим да и њу, професора/професорку енглеског језика и преводиоца(/преводилицу/преводитељку?) исто потреса то политикантско силовање језика као и мене јер смо обоје одавно схватили, бавећи се језиком, да законско прописивање било чега везаног за језик никада не успева, него се вазда у тим покушајима испада крајње смешан и лицемеран. Попут оног старчевићевског усташког хрватског језика у НДХ (покушали су то опет и док им је Њофра био жив) када је телефон напрасно постао брзоглас (према брзојав = телеграм што је остало до данас).

Такав однос према језику, између осталог, и јесте одлика тоталитарног ума.

Искрен да будем, због жене сам и поставио овај блог да видимо шта о свему овоме мисле људи и ван нашег свакодневног непосредног окружења (фамилија, пријатељи, колегинице и колеге у школама). Она читав дан иде по кући и гунђа због иживљавања над језиком.

Ево је, сад се орасположила због наслова овог твог коментара, па се слатко смеје.

Вероватно је мене замислила са том једном сисом.

nask nask 23:13 01.10.2017

Re: Svima po pola kurceta i jedna sisa

Prenesi moje pozdrave (pozdravice) ženi.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:41 01.10.2017

Re: Svima po pola kurceta i jedna sisa

Moja snaja odbija da je zovu advokaticom, a njena ćerka tj. moja sinovica (sinovica, eat that savetnici) mudro veli: pa zvanje nosi čovek, a ne muško ili žensko.


Dve ćere, obe psiholozi, smeju se na psihološkinja.
Čudno je i to da advokat, sudija, filozof, prevodilac, nisu smetali ženama nosicima tih zvanja, nisu nikakva udruženja žena sudija npr tražila da ih se oslovljava sa sudinice, već se to neko drugi negde setio i krenuo da ih "štiti".
Neko je tu "zaštitu" prihvatio neko ne.

Ja još nisam video tablu na kojoj piše advokatica, a video sam mnogo tabli gde piše advokat a ispod žensko ime.
Biće da to ženama advokatima uglavnom ne smeta, ali možda stigne propis da se to mora raditi, jer šta one znaju šta je za njih dobro, ima neko ko o tome brine.
pa zvanje nosi čovek, a ne muško ili žensko.


I najmanje je važno kog je pola onaj ko nosi to zvanje.
Umesto da težnja ide ka tome da kad se kaže psiholog, filozof, ginekolog, da to podrazumeva ozbiljno znanje, neki se bave polom onoga ko ga nosi, kao da je to važno.

A to za kazne, sve se može dovesti do apsurda, pa i kompliment koleginici da joj je lepa frizura, da joj lepo stoji haljina, da je lepa, kažu, može se tretirati kao seksualno uznemiravanje.

Neke stvari jednostavno nisu normalne, a što je najgore ta ebena korektnost je klasično uskraćivanje slobode govora, a za to se zalažu liberali kojima je sloboda u imenu.

hoochie coochie man hoochie coochie man 23:48 01.10.2017

Re: Svima po pola kurceta i jedna sisa

ali ga Afroamerikanci


Da, i to afro, hispano, (postojiji li naziv za azijske amerikance?), svi su neki drugi, pseudoamerikanci, jedno su belci, evropljani, izgleda pravi amerikanci jer se jedino oni zovu amerikancima.
tasadebeli tasadebeli 23:55 01.10.2017

Re: Svima po pola kurceta i jedna sisa

hoochie coochie man
ali ga Afroamerikanci


Da, i to afro, hispano, (postojiji li naziv za azijske amerikance?), svi su neki drugi, pseudoamerikanci, jedno su belci, evropljani, izgleda pravi amerikanci jer se jedino oni zovu amerikancima.А и не баш сви белци ни сви Европљани.
freehand freehand 21:22 01.10.2017

Zapušenog nosa

... da kažem - nikakav švedski standard. Pominjani su švedski detektori, doduše, ali Švajcarska je bila metafora.
Nebitno što su ljubitelji istine a mrzitelji činjenica genetski predodređeni da budu u pravu u skladu sa doktrinom Dimitrija Ljotića - od polupismenih Resavaca pokupili švedsku priču.
E sad malo demokratksog brisanja i banovanja, jerbo su tako demokratski u mogućnosti.
tasadebeli tasadebeli 21:30 01.10.2017

Re: Zapušenog nosa

freehand

E sad malo demokratksog brisanja i banovanja, jerbo su tako demokratski u mogućnosti.Нећем овај пут па макар ме називао и Марисавом Петровићем.
freehand freehand 21:33 01.10.2017

Re: Zapušenog nosa

tasadebeli
freehand

E sad malo demokratksog brisanja i banovanja, jerbo su tako demokratski u mogućnosti.Нећем овај пут па макар ме називао и Марисавом Петровићем.

E ovaj put bi mi učinio uslugu. Da me bude manje sramota što sam se pojavio.
Za prošli put te pozdravio doktor Grujić.
tasadebeli tasadebeli 21:35 01.10.2017

Re: Zapušenog nosa

freehand
tasadebeli
freehand

E sad malo demokratksog brisanja i banovanja, jerbo su tako demokratski u mogućnosti.Нећем овај пут па макар ме називао и Марисавом Петровићем.

E ovaj put bi mi učinio uslugu. Da me bude manje sramota što sam se pojavio.
Za prošli put te pozdravio doktor Grujić.А тко је доктор Грујић?
freehand freehand 21:39 01.10.2017

Re: Zapušenog nosa

tasadebeli
freehand
tasadebeli
freehand

E sad malo demokratksog brisanja i banovanja, jerbo su tako demokratski u mogućnosti.Нећем овај пут па макар ме називао и Марисавом Петровићем.

E ovaj put bi mi učinio uslugu. Da me bude manje sramota što sam se pojavio.
Za prošli put te pozdravio doktor Grujić.А тко је доктор Грујић?

E moj doktore...

tasadebeli tasadebeli 22:55 01.10.2017

Re: Zapušenog nosa

freehand

E moj doktore...А да, знам!

Пизда и пичка!

Инсистирам на родној равноправности. Тражим мушки род овде.

За пизду ћемо се лако договорити. Позајмићемо од браће Хрвата израз пиздек. (Као и код судија - судац.)

А шта ћемо за пичка?

Пичкоња
?

Успут, поздрав и за камарада Елојицу.

Да не лутамо даље, него што би рекао друг Раја са руком испруженом у правцу Кумровца:

"Другови и другарице пионири! Тамо!"

(Пази, не пионири и пионирке, него другарице и другови пионири. Занимљиво решење језичког проблема и недоумица.)
eloy eloy 00:20 02.10.2017

Re: Zapušenog nosa

(Као и код судија - судац.)


To beše ono ako se sudija kaže sudac kako se kaže kurir ?

Ženski rod od kurir - kurirka ili kurirkinja ?

tasadebeli tasadebeli 00:36 02.10.2017

Re: Zapušenog nosa

eloy
(Као и код судија - судац.)


To beše ono ako se sudija kaže sudac kako se kaže kurir ?

Ženski rod od kurir - kurirka ili kurirkinja ?
Ех, сад си и ти ударио већ у језичке финесе.

К'о ћале мог Кума, Личанин, који је имао обичај да пита:

"Ако хотел мож' бит' мотел, зашто онда и курва не би била мурва?"


EDIT: Сунце му жарко, камарад Елојица, замисли друга Тита на мом месту наставника у школи... Окруженог толиким пиониркама и омладинкама... Сигурно би ме мољакао да се мењамо за радна места... Само један круг...
eloy eloy 00:54 02.10.2017

Re: Zapušenog nosa

К'о ћале мог Кума, Личанин, који је имао обичај да пита:

"Ако хотел мож' бит' мотел, зашто онда и курва не би била мурва?"


da nije Pejaković ?

pogledaj od 11:15tasadebeli tasadebeli 01:02 02.10.2017

Re: Zapušenog nosa

eloy
К'о ћале мог Кума, Личанин, који је имао обичај да пита:

"Ако хотел мож' бит' мотел, зашто онда и курва не би била мурва?"


da nije Pejaković ?

pogledaj od 11:15
А ето одакле му то!

Нисам ово видео до сада...
freehand freehand 21:22 01.10.2017

Zapušenog nosa

...
tasadebeli tasadebeli 21:33 01.10.2017

Re: Zapušenog nosa

freehand
... da kažem - nikakav švedski standard. Pominjani su švedski detektori, doduše, ali Švajcarska je bila metafora.
Nebitno što su ljubitelji istine a mrzitelji činjenica genetski predodređeni da budu u pravu u skladu sa doktrinom Dimitrija Ljotića - od polupismenih Resavaca pokupili švedsku priču.
E sad malo demokratksog brisanja i banovanja, jerbo su tako demokratski u mogućnosti.А што дваред исто?

Да ти бришем овај?

П.С. - Надам се да су очи и уши отворене ако је већ нос запушен?
eloy eloy 22:16 01.10.2017

hahahah

А што дваред исто?

Да ти бришем овај?


eloy eloy 00:12 02.10.2017

druže Taso
mentalitetno
tasadebeli tasadebeli 00:25 02.10.2017

Re: druže Taso

eloy

Nemoj da mi zaostaješ

mentalitetnoШта ћу, мучи ме ојед између ногу. А и најмањи сам од свих са убедљиво највећим багажом на леђима.


mlatisa mlatisa 09:07 02.10.2017

Супротан ефекат

Мислим да ће ово само да произведе супротан ефекат. А нарочито ме нервира силовање језика.

Довољно је "Сви имају једнака права и обавезе". Мада мислим да то и стоји у Уставу.

Ако хоћемо да пародирамо статистику, неко би могао да дође до бесмисленог закључка да жене дуже живе зато што их има више у здравству па се свете мушкарцима а боље лече жене.

А ево и мало статистике

- Очекивано трајање живота: жене 78 година, мушкарци 73 године

- Умрло насилном смрћу: жене 836, мушкарци 2336

- Умрла одојчад: девојчице 167, дечаци 246

- Запослени у здравству: податке нисам нашао али субјективно доминирају жене колико и у просвети.

- Запослени у предшколском: жене 95%, мушкарци 5%

- Запослени у основном образовању: жене 71%, мушкарци 29%

- Запослени у средњем образовању: жене 64%, мушкарци 36%

- Уписани студенти: жене 55%, мушкарци 45%

- Осуђена малолетна лица: девојчице 128, дечаци 2520

- Осуђена пунолетна лица: жене 3204, мушкарци 29037tasadebeli tasadebeli 09:16 02.10.2017

Re: Супротан ефекат

mlatisa

Супротан ефекат


Као и већина тих ствари које се намећу униформно и једнообразно читавом глобу и кроз чију призму се посматрају и мере сви на разним меридијанима без уважавања културних различитости, те традиције, историје,...

- Куц, куц!

- Ко је!

- Велики брат.

- Запослени у основном образовању: жене 71%, мушкарци 29%


Од сада ме можете звати 29%.
plausibel plausibel 09:39 02.10.2017

..

tasadebeli tasadebeli 11:43 02.10.2017

Re: ..

plausibel


Tozovac - Kupiću ti Danče svileno maramče (Audio 1995)

Bullshit.


Хит на првом месту топ листе овога тренутка је:plausibel plausibel 12:09 02.10.2017

Re: ..

Bullshit.

U Beču ima više vlaške magije nego komunista, ako mene gastarbajtera pitaš,

no, kad već forsiraš,

Der Geist der Freiheit (1974)plausibel plausibel 12:11 02.10.2017

Re: ..

I prije njemačkog naučiš sve pjesme Tozovca, u srpskom Beču.

tasadebeli tasadebeli 12:49 02.10.2017

Re: ..

plausibel
I prije njemačkog naučiš sve pjesme Tozovca, u srpskom Beču.
А песме Гаге Мирковић?

Тозовац макар није никуда мрдао од свог голубарника у Бгд, а Гага је икона гастербајтерског покрета из седамдесетих и осамдесетих у Срба обележених са по два гипсана лавића на стубовима капије када улазиш у неко двориште у Шумадији...plausibel plausibel 13:03 02.10.2017

Re: ..

.. c, nisam čula, ali Tozovac, Cune, Šaban, Toma, Usnija Redžepova, Ceca.. Radiša Urošević, Miroslav Ilić, naravno..

Ja, recimo, kad sam posebnog raspoloženja, a to je često, volim ovu zapjevat’, ozbiljno,tasadebeli tasadebeli 14:03 02.10.2017

Re: ..

plausibel
.. c, nisam čula, ali Tozovac, Cune, Šaban, Toma, Usnija Redžepova, Ceca.. Radiša Urošević, Miroslav Ilić, naravno..

Ja, recimo, kad sam posebnog raspoloženja, a to je često, volim ovu zapjevat’, ozbiljno,(Јбг, и ово сам синоћ слушао на стадиону Партизана... Наравно, у обради гробара са Југа. )
plausibel plausibel 14:57 02.10.2017

Re: ..

Posebno raspoloženje je raspoloženje kada neki posao završim dobro, što je - da oproste oni koji me ne podnose - često.. tj što je bilo neizvjesnije dal ću uspjeti, veće su šanse da pjevušim Ramo, Ramo, druže moj.. samo zamjenim jecaj u korak, da li čuješ korak moj, to dolazim ja genije.. Posao od banalnosti tipa sredim kuhinju, zamijenim gume na autu, prozrem neki ološ, predvidim nešto, smislim, izbjegnem, stvorim, jednostavno desilo se glatko..

Samo kažem. Radi se o ritmu i o tom nekom prijatelju jedinom kojeg je sudba odvela i on sad ne vidi šta se dešava..

tasadebeli tasadebeli 15:21 02.10.2017

Re: ..

plausibel


Samo kažem. Radi se o ritmu i o tom nekom prijatelju jedinom kojeg je sudba odvela i on sad ne vidi šta se dešava..Ех, и та судба... И она гази у истом том ритму.

А не верујем да било ко заиста и види у овом тренутку шта се дешава.

Ти што кажу да виде, лажу као керови. Подстакнути сопственом сујетом.

Отуд и толики прч међу људима.

А нека, тако нам и треба кад 'оћемо да живимо по ономе човек је човеку вук.

Пре неки дан пропустим на улици једну госпођу мојих година да прође тротоаром испред мене јер од паркираних аутомобила пешаци не могу да иду нормално тротоаром иако је довољно широк да двоје пешака пролазе једно поред другог без гурања.

"Хвала вам," каже она, "ово ми се није десило у овом Београду годинама. обично сви иду кроз мене као и да ме нема."

"Хвала вама," одговорим јој ја, "мени се није десило у овом Београду годинама да ми се неко захвали када га пропустим да прође испред мене." EDIT - *


Усамљена гомила, што рече онај у наслову своје књиге...


_____________________________________________________________________________

* - Беше Боал правио оне интерактивне представе у париском метроу када се двоје глумаца тобож посвађају као муж и жена у вагону, а онда, мало по мало, читав вагон случајних потпуно непознатих посматрача те сцене, путника у метроу, поделе се и стану на једну од завађених страна?


Prema Augustu Boalu, teatar je jedna od osnovnih ljudskih djelatnosti – on je unutrašnji ljudski nagon. A teatar pak nastaje kada osoba uvidi da sama sebe može promatrati u akciji. On/a je glumac/ica (akter/ka) i gledalac/teljica (promatrač/ica) u istoj osobi. To mu/joj dopušta kontrolu, a time i transformaciju svog ponašanja i djelovanja.


(ЛИНК)


plausibel plausibel 15:39 02.10.2017

Re: ..

Ех, и та судба... И она гази у истом том ритму.

Taso, molim te, ja ne želim da Ramo umre.
plausibel plausibel 15:40 02.10.2017

Re: ..

А не верујем да било ко заиста и види у овом тренутку шта се дешава.

Ama, on ne vidi šta se kod mene dobro dešava..

Bio bi sretan da vidi. Sigurna sam.
tasadebeli tasadebeli 15:40 02.10.2017

Re: ..

plausibel
Ех, и та судба... И она гази у истом том ритму.

Taso, molim te, ja ne želim da Ramo umre.Смрти нема.

Има сеоба.

Пунктум.
tasadebeli tasadebeli 15:48 02.10.2017

Re: ..

plausibel
А не верујем да било ко заиста и види у овом тренутку шта се дешава.

Ama, on ne vidi šta se kod mene dobro dešava..

Bio bi sretan da vidi. Sigurna sam.И ја сам у то сигуран.

Али ето... Не стиже се... Стално се трчи за бољим животом... А бољи живот је увек негде другде, не ту где јесмо у том тренутку, па се онда нема времена да се обрати пажња на оно што је ту, под носем.


Да наставимо ми са оном (оноооом) музиком из оног (оноооог) доба?

У теми уводног текста овог блога.

mirelarado mirelarado 19:46 02.10.2017

Re: ..

(Јбг, и ово сам синоћ слушао на стадиону Партизана... Наравно, у обради гробара са Југа. )


Како си успео да дођеш до стадиона? Била сам јуче поподне у непосредном комшилуку, тј. прекопута стадиона. И долазак и одлазак били су као пловидба ледоломца - овуда не може (раскопано), не може ни онуда(бициклијада). Овај град је у перманентној блокади.

Када је реч о малој Радојки, њој би више одговарао мали Тине, а за Малог Радојицу ту је Мала Роксанда ђевојка. :)
tasadebeli tasadebeli 20:12 02.10.2017

Re: ..

mirelarado

Како си успео да дођеш до стадиона? Била сам јуче поподне у непосредном комшилуку, тј. прекопута стадиона. И долазак и одлазак били су као пловидба ледоломца - овуда не може (раскопано), не може ни онуда(бициклијада). Овај град је у перманентној блокади.Изокола наокола. С Бановог брда бус 49 до Драгише Мишовић (иде преко Цареве ћуприје и Милошевог конака, па уз Теодора Драјзера и то прошиша прилично брзо, десетак минута), па онда спуст од болнице пешке све налево до стадиона ЈНА кроз оне уличице као што је Јездићева итд. (Леп крај, мајку му, лепе баште.)

У повратку пешке опет спуст од стадиона до Мостара, па на трамвај за свит хоум Алабама.

И на тамо и на 'вамо по 35-40 минута плафон времена са све чекањем буса и трамваја и пешачењем, а када то кажем, узми у обзир и

Ала сам их зезнуо, а? (EDIT: Ма кога ће они, бре, да блокирају? )


Када је реч о малој Радојки, њој би више одговарао мали Тине, а за Малог Радојицу ту је Мала Роксанда ђевојка. :)


Један другар моје сестре, заправо прецизније речено, њена најбоља другарица, није могао никако да запамти име моје жене годинама. И онда ме увек питао:

"А како је Роксанда, шта ради?"


EDIT: И није, бре Мирела, немој да ми ту трачариш и правиш турску серију од народне епске поезије.

За Малог Радојицу је Хајкуна ђевојка од које је градио Анђелију, па су се после узели и купили кућу на Босфору.

Роксанда је била ексклузивна премијер лига риба. Само за цара Душана...
mirelarado mirelarado 20:31 02.10.2017

Re: ..

За Малог Радојицу је Хајкуна ђевојка од које је градио Анђелију, па су се после узели и купили кућу на Босфору.


Јесте, бог и душа. Хајкуна-Анђа.
dogodinedragosevac dogodinedragosevac 20:40 02.10.2017

Re: ..

Ja, recimo, kad sam posebnog raspoloženja, a to je često, volim ovu zapjevat’, ozbiljno,


ovo sad verovatno blize definise geograsko poreklo reci 'poglup'.

tasadebeli tasadebeli 22:56 02.10.2017

Re: ..

dogodinedragosevac
Ja, recimo, kad sam posebnog raspoloženja, a to je često, volim ovu zapjevat’, ozbiljno,


ovo sad verovatno blize definise geograsko poreklo reci 'poglup'.
Брате рођени, што си јоj се окачио?

Па јој још исти текст као на прошлом мом посту пишеш.

И још запео са тим географским пореклом, квалификацијом која не игра ама баш никакву улогу у томе какав је ко човек.

А ти који се позивају на своју плавокрвност на основу географског порекла (ма уопште ти који себе сматрају плавокрвним, па још то носе на челу да сви виде) су ми вазда били баш онако...

Мислим, хоћу ти рећи, и ја сам се родио само пар стотина метара од Ужичке улице на Дедињу, али ме после зајебали и заменили у породилишту, па ме однели у неко двориште са неком чатрљом на старој Чукарици које је увек изгледало као да ту снимају филмове италијански неореалисти.

Остави, бре, жену на миру, немој ме терати да подилканим као да је Дан мрмота...tasadebeli tasadebeli 23:15 02.10.2017

Re: ..

mirelarado
За Малог Радојицу је Хајкуна ђевојка од које је градио Анђелију, па су се после узели и купили кућу на Босфору.


Јесте, бог и душа. Хајкуна-Анђа.


Их!

У мене сумњаш?

Ја сам ти к'о Старац Милија по тим питањима.

Са све ракијом.
plausibel plausibel 06:06 03.10.2017

Re: ..

Па јој још исти текст као на прошлом мом посту пишеш.

Dobro, dokazuje da sam/smo poglupi. Istrajan i zaludan blogerski pacijent.


Iritira srkanje kafe.. šta god da napišem, biće bestijalno.
plausibel plausibel 06:08 03.10.2017

Re: ..

Да наставимо ми са оном (оноооом) музиком из оног (оноооог) доба?
У теми уводног текста овог блога.

Šta je bila tema? - Ramo i Ramona?

tasadebeli tasadebeli 07:54 03.10.2017

Re: ..

plausibel
Да наставимо ми са оном (оноооом) музиком из оног (оноооог) доба?
У теми уводног текста овог блога.

Šta je bila tema? - Ramo i Ramona?
Одакле год пожелиш. Сва врата су ти широм отворена, тек ти је 18.

(Докле год причаш о себи, а не о другима.)

Што би рекли ови момци из мог краја Бгд овим великим хитом из године када сам ја био... ... Па, друга година гимназије... Мислим... Ту негде, '81, '82...

Па смо то слушали на игранкама у гимназијској дворани петком увече... К'о у Лајању на звезде...


plausibel plausibel 08:05 03.10.2017

Re: ..

Da smo/sam poglupi, moji zemljaci i ja. Iako je moguće da je učiteljica isto naša zemljakinja. Sve je moguće. I nije strašno. Ne.

Kako rekoh, iritira me ispijanje kafe, ispiša se leprozno pseto pa srkne kafu.. hm.
plausibel plausibel 08:05 03.10.2017

Re: ..

tasadebeli tasadebeli 08:24 03.10.2017

Re: ..

plausibel

Kako rekoh, iritira me ispijanje kafe, ispiša se leprozno pseto pa srkne kafu.. hm.Добро, пусти сад... Не верујем у исконско непатворено зло ни у једном човеку, но верујем да су то увек и код сваког од нас тренуци слабости.

Сујета је гадна ствар, рекох ти то већ једном...

Ти си начитана, препознаћеш ово:

Зашто се човек нагиње над бунаром? Да би доле, дубоко у мраку видео свој сопствени одраз у води. А шта је то друго него сујета над сујетама.


Psihomodo PopМоја омиљена. Без увреде. Одувек сам волео велике жене. Од најранијег детињства.

Јер о укусима се не расправља.


EDIT:
moji zemljaci i ja.То је поширок појам за мене. То "земљаци"...

(Као што рекох, одувек сам, од малих ногу, волео све велико и широко. И жене и све остале сваком човеку битне сзвари на овом свету.)

Мени је, рецимо, земљак и наш блогоколега Земљанин.
plausibel plausibel 09:08 03.10.2017

Re: ..

A dobro, u vicevima nadmudruju jedni druge, nije borba dobra i zla - tj ako je Bosanac glup ne znači da je zao. Oštroumnost, dosjetljivost i sujetne oplemeni.

Srk kafe nije znak trenutne oholosti nego nemara, koji je, što se mene tiče, gori od same loše riječi, djela, namjera, itd...

Iziskuje mi veliku disciplinu i toleranciju, u životu, taj nemar nakon ispišavanja.
plausibel plausibel 09:09 03.10.2017

Re: ..

tasadebeli tasadebeli 10:15 03.10.2017

Re: ..

plausibel


Srk kafe nije znak trenutne oholosti nego nemara, koji je, što se mene tiče, gori od same loše riječi, djela, namjera, itd...

Iziskuje mi veliku disciplinu i toleranciju, u životu, taj nemar nakon ispišavanja.Ти већ знаш шта ја мислим о занемаривању. Поготово истине.

Пази, не о лагању, него о занемаривњу.

И равнодушности према свему и свакоме осим према себи самом и сопственим потребама.

Има тога много у овом виртуелном животу, поготово на друштвеним мрежама. А, богами, има га много и у реалном животу.
plausibel plausibel 10:55 03.10.2017

Re: ..

tasadebeli tasadebeli 10:10 04.10.2017

Re: ..

dogodinedragosevacplausibel
Окет.

Црвена линија пређена и поред упозорења која су заправо била више молбе обома.

Бришем последња два.

И онда сте 1:1 са оним пре тога.

Свакоме по бод.

Праведан исход с обзиром на приказану игру.
plausibel plausibel 11:56 04.10.2017

Re: ..

Црвена линија пређена и поред упозорења која су заправо била више молбе обома.


Da, da, ovo ako me ne uljudi - neće ništa.
Taso, ne postoji svijet u kojem pobjeđuje leprozni srkač kafe.

Samo kažem, ne brini za mene.

:)

plausibel plausibel 11:57 04.10.2017

Re: ..

tasadebeli tasadebeli 13:29 04.10.2017

Re: ..

plausibel
Црвена линија пређена и поред упозорења која су заправо била више молбе обома.


Da, da, ovo ako me ne uljudi - neće ništa.
Taso, ne postoji svijet u kojem pobjeđuje leprozni srkač kafe.

Samo kažem, ne brini za mene.

:)
Хвала ти, знао сам да се ти нећеш због тога увредити, а dogodinedragosevac не познајем довољно да бих знао да ли се увредио или не.


И знам да си дубоко у праву када кажеш то о коначним победницима.


Ради се само о томе да сам ових дана претерано осетљив. Нарочито на непотребне вулгарности.


Ја сам волео рану Рибљу чорбу. Све после трећег албума не признајем. Осим Анђела.plausibel plausibel 14:53 04.10.2017

Re: ..

а dogodinedragosevac не познајем довољно


omega68 omega68 22:24 02.10.2017

Хтедох код Фукса

Али видех да је и овде иста читаност...
Поцепа Миша Ђурковић Дејана Тијага Силву Станковића као нероткиња презерватив.
У ,,Око магазину''
tasadebeli tasadebeli 10:33 05.10.2017

Хисторијски датум

Добро, мислим да се овај мој пост на данашњи хисторијски датум и славну седамнаестогодишњицу сам природно угасио, те сматрам целисходним да му и пре времена искључим апарате за дисање.

Ионако се тек неколико коменататора овде бавило темом поста док смо сви ми остали, укључујући и мене домаћина, само тек утуцавали време пљуцкајући у даљ и блејећи јер немамо ништа паметније да радимо.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana