Društvo| Filozofija| Ljudska prava

Haški tribunal, ratni zločini i zločinci: retrospektiva*

Vojislav Stojković RSS / 02.12.2017. u 12:50

U predvečerje jugoslovenske katastrofe za beogradski nedeljnik Inervju napisao sam nevelik prilog pod naslovom Zločinci ante portas. U zaključku sam istakao, da neraščišćeni odnosi iz skorije prošlosti i socijalna klima devedesetih, daju dosta osnove za pretpostavku da građanski rat u SFRJ, ukoliko do njega dođe, ni ovoga puta neće proći bez ratnih zločina, te da će taj rat, pored drugih specifičnosti, obeležiti zastrašujuća svirepost jednog broja njegovoh učesnika. Nažalost, ove i slične pretpostavke su se obistinile.  Pogrešio sam samo u jednom: nisam mogao ni predpostaviti da  pred našim vratima čeka baš toliki broj svirepih zločinaca. Kasnije sam pokušao da pronađem odgovore, da razumem, ne da opravdavam ili osudim. 

Već u toku rata bilo je jasno da su granice međunarodnog humanitarnog prava probijene. Statut Međunarodnog vojnog suda u Nirbnergu, koji je verifikovala generalna skupština OUN Rezolucijom od 11.12.1946.g. kao ratni zločin kvalifikuje: ubistva, zlostavljanje ili deportaciju civilnog stanovništva, ubistva ili zlostavljanje ratnih zarobljenika, ubijanje talaca, pljačkanje javne i privatne imovine, namerno razaranje gradova i sela, ili pustošenja koja nisu opravdana vojnim potrebama. Bilo je, također, jasno da ratne zločine čine sve sukobljene strane. Međutim, na primeru ratova u bivšoj Jugoslaviji  starom, nepisanom pravilu po kome se  poraženima sudi kao ratnim zločincima, a na pobedničkoj strani pojedinci se za ista dela proglašavaju herojima, najmoćnija sila u istoriji sveta dodala je još nekoliko redova – o tome ko je ratni zločinac, a ko heroj mi odlučujemo, preko međunarodnih sudova i na sve druge načine.

 1. 

Ratni zločini, kao uostalom i rat, bez sumnje su veliko zlo koje ljudi čine jedni drugima. Razumeti zašto je tako bilo i u prošlosti, a i danas nije moguće, ukoliko se, makar i na ovlaš, ne sagledaju religijska i filozofska gledišta o uzrocima i poreklu zla. 

Religije na različit način tumače poreklo i izvore zla.

U grčko-rimskim polimonističkim religijama i budizmu ne postoji jedna personifikacija zla, već više njih, baš kao i bogova. Drevne monističke religije, one koje su prihvatale jedan božanski princip, imale su bogove protivrečnih etičkih svojstava koji su u večitoj borbi.  Etička ambivalentnost ispoljavala se unutar jednog božanstva ili kroz božanske dublete.

Zaratustra je, oko 600. g. re n.e, razrešio božanske etičke protivrečnosti, tvrdeći da zlo nije aspekt boga, već odvojeni princip. Vrhovni Bog, gospodar mudrosti, Ahura Mazda, stvorio je svet, a sve zlo na svetu stvorio je zao duh Ahirman.

Drevni starozavetni judaizam tumačio je da je zlo rezultat čovekovog greha, njegove izopačenosti i otuđenosti od Boga, (Eva i Adam, Kain i Avelj, Sodoma i Gomora..). Izvor zla je spiritualno biće suprotsavljeno Bogu, a njegova geneza se kreće od grešnih sinova božjih, pa sve do Satane, oličenja zla u jednom liku. U vreme apokaliptičkog perioda (robovanja Rimu) svi ljudski gresi su rezultat dominacije Satane.

Jevrejska misao, kasnije, kroz rabinsko učenje, kreće u drugom pravcu i tvrdi: zlo potiče iz nesavršenosti stvarnog sveta (metafizičko zlo) i iz zloupotrebe slobodne volje. Njegov izvor nije Satana, već u svakom čoveku žive dva antagonistička duha – sklonost dobru i sklonost zlu. Pobedu nad zlom čovek može postići pridržavajući se Tore.

U ranoj  hrišćanskoj etici prisutni su uticaji i empiričke i metafizičke antičke misli o zlu. Sukob Avgustina i Pelagija i pobeda Avgustinovog  učenja o radikalnom zlu bio je i konačan slom antičke kulture za čitav period srednjeg veka. Antički etički optimizam ustupio je mesto hrišćanskom etičkom pesimizmu – naglašavanjem značaja zla kao snage koja vlada svetom.

Teološka misao koja je tvrdila da Adamovi potomci imaju sposobnost samo da greše i da znanje o moralnom ne pomaže čoveku da postane moralan našla je, na doktrinarnom planu, izlaz u indulgencijama i ispovedima. Ako si bogat plati, a ako si siromašan ispovedi se, očitaj nekoliko molitvi i gresi su ti oprošteni. Papske indulgencije se nisu održale, ali ispovedi su i danas snažni eliksir za ispiranje savesti. To znači ako  je čovek grešan po rođenju i ako je cena učinjenih    greha tako niska, onda činiti zlo postaje prihvatljivo. Najbolje se to vidi na primeru najtežeg greha, greha homicida i izigravanja najjasnije božije zapovesti Ne ubij. Jezuit Petrus Alagon ispraća krstaše u pohod na Jerusalim rečima: Po naredbi Božjoj može da se ubije nevini, da se pljačka, vrši razvrat, jer On jeste Gospodar života i smrti i svega ostaloga i zato je nužno izvršavati Njegove naredbe. Ili kad veliki reformator Martin Luter, sličnim povodom, 1526.godine u svom delu Ob Kriegsleute auch in seligen stande sein kunten napiše: Ruka koja drži mač nije više ljudska ruka, već Božja ruka, i da to nije čovek, već da Bog veša, gazi i obezglavljuje, ubija i ratuje, sve su to Božja dela i Njegova suđenja.                                  

Dakle, i judaizam i hrišćanstvo poreklo zla vezuju uz slobodnu volju. U islamu, međutim, kako još u 8.veku uočio znameniti sirijski monah i teolog Jovan Damaskin,  poreklo dobra i zla se izvodi iz Boga (Alaha), kako bi se sačuvala njegova svemoć.                  

Filozofija u svojoj baštini čuva pregršt ingenioznih umova koji su čovečanstvu ponudili svoje odgovore o uzrocima i poreklu zla.

Još su se u antičkoj etici o zlu formirala dva osnovna pravca: Aristotelov empirički i Platonov metafizički. Aristotel tvrdi da je zlo unutrašnje duhovno svojstvo čoveka koje odredjuje njegove postupke, a pobediće ga razvijanjem uma, dakle saznanjem. Piron iz Elide i Seksta Empirik, nastavljajući Aristotelovo učenje, svaki u vremenu u kom je živeo, pažljivo beleže sve što je antika znala o razilaženju vrednovanja dobra i zla među ljudima raznih staleža, obrazovanja, doba života i to kod raznih naroda. I na osnovu svojih empiričkih dokaza zaključuju da dobro i zlo ne postoji u apsolutnom smislu ili po prirodi, nego jedino u odnosu na pojedine ljude i narode. Aristotelovim tragom išli su mnogi kasniji filozofi i on se može smatrati vladajućim pravcem.

Za razliku od Aristotela, Platon na vrhuncu svoje misli, na pitanje o poreklu zla odgovara da čovek ne stupa u svet kao neodređen, nego sa urođenim karakterom iz predzemaljskog postojanja duše. Ima jedno mesto u Učenju o državi na kojem Platon urođeni karakter izvodi iz predvremenskog slobodnog izbora jedinke – duša stupanjem u život bira između dobra i zla. Za tu misao kasnije su se vezali svi sistemi teodiceje u hrišćanskoj etici i učenja o predodredjenju: krivnja je onog ko je izabrao, Bog je nedužan.                                            

Stoici su prvi pokušali da ova dva pravca, metafizički i empirički, pomire.Po njima, osnovni sadržaj moralnog jeste živeti u saglasnosti sa prirodom, a sama priroda u sebi sadrži zakone s kojima čovek treba da se usaglasi. Hrisip, također stoik, široku raprostranjenost zla objašnjava dualizmom uzroka čovekovog ponašanja. Jedni potstiču na moralno postupanje u skladu sa prirodnim zakonima, a drugi zavise od čovekove volje i mogu predstavljati prekid zakonitosti i reda u prirodi. Taj prekid ispoljava se kao zlo.                                  

Novija filozofska misao, počev od humanizma i renesanse, već kroz dela Bekona pokušava da odvoji moralno od religioznog. To nije bilo baš tako jednostavno.

Samjuel Klark, kritikujući nominaliste, Loka i Hobsa, tvrdi da u priodi postoji razlika između dobra i zla pre svakog zakonodavstva, kako novozavetnog, tako i građanskog. Prema Klarku do odgovora šta je dobro i moralno, a šta zlo, dolazi se saznanjem, koje se pretvara u volju. Međutim, kad je uočio da moralno više pripada teorijskoj, a zlo praktičnoj sferi, poseže za argumentima otkrovenja Božje volje i time opovrgava sam sebe i vraća se metafizičkoj etici.

Hjum uvodi subjektivno-psihološki metod sagledavanja zla i kaže da je zločin za um samo niz motiva, misli i postupaka, a osećanje ga karakteriše kao moralno zlo. Helvecije u delu De l’ Esprit des Lois  tvrdi da je čovek proizvod njegovog vaspitanja i da se njegovo postupanje uvek kreće u pravcu manjeg otpora.

Naturalizam je u delima Spinoze i sledbenika dao svoj doprinos shvatanju zla. Spinoza uči potonje genracije da je, sa stanovišta pojedinačnog bića, «dobro» sve ono što uvećava njegovu snagu i životnu punoću, «zlo» je ono što ih slabi i umanjuje, a za univezalno stanovište potpuno su irelevantna sudbinska pitanja pojedinačnog bića, čiji se život kreće između dva pola samoodržavanja i samopropadanja. Umesto jednog čoveka kome ne uspeva samoodržanje postoje drugi kojima uspeva.

Imanuel Kant pravi kopernikanski obrt u etici kad tvrdi da moralni zakoni ne nastaju iz prethodnog pojma ili iskustva dobra i zla, nego su dobro i zlo moralnim zakonom određeni, a on je kategorički imerativ, koji nije izvodiv ni iz čega i tu se Kant vraća metafizici moralnog kao kod Platona ili Tome Akvinskog.

U Hegelovoj dijalektici zlo postaje forma u kojoj se ispoljava pokretna snaga istorije. Rđave strasti, lakomost i vlastoljubivost pretvaraju se u poluge istorijskog razvitka, jer izazivaju pobune koje vode ka novom napretku.                                       

Za Šelinga, koji je sistematizovao sve prethodne torije, zlo je kosmička snaga i čin slobode. Prema njegovom shvatanju nužnost zla u čoveku proizlazi iz nesvesne volje, a svaka čovekova radnja je određena uzrocima koji se nalaze u prošlom vremenu i koji pri njenom izvršenju nisu više u čovekovoj moći. Ne možemo, a da ne spomenemo Šopenhauera. Filozofi pre njega su sve stvarno videli kao umno, a Šopenhauer u stvarnosti sagledava samo strašnu bezumnost i kaže: dogma o praroditeljskom grehu nije ništa drugo do mitski izraz istine da je u krajnjoj osnovi sva krivica za zlo postavljena samim postojanjem.                                          

Prema Ničeu, put kojim čovek treba da ide nije put ka sreći već put ka moći, a nasilnički samoživi interesi moraju nadvladati ljubav prema bližnjem kao prezrenu i dekadentnu. Niče svoje učenje izopačava u veličanje zla, koje mu ne izgleda kao nešto od prirode dato, protiv čega se treba boriti, već naprotiv, kao ono što treba tražiti i na sve načine pojačavati, jer kako kaže njegov Zaratustra: ...videti da se pati, to godi, učiniti da se pati – još više!

Nije teško zaključiti da je relativizacija dobra i zla, kao dominantna filozofska misao od antike do Spinoze, sa izuzetkom Kanta, postepeno prerasla u prihvatanje zla kao kosmičke nužnosti i zamajca istorije, pa do otvorenog veličanja zla kod Ničea. Ni jedan mislilac pre Ničea nije ljudima nametnuo etiku večnosti pakla na zemlji kao najvišu životnu radost. 

              Ako je filozofija bistro oko sveta i so ljudske misli, onda je jasno kakv je svet u kome živimo. Čini se da je jedini moguć odgovor da su i dobro i zlo imanentni ljudskoj prirodi i svim oblicima ljudskog društva, bez obzira na stepen njegovog razvitka.

 

 2.

Teologija i filozofija razmatraju zlo kao najopštiju kategoriju i zato nude samo opšte odgovore. Za odgovorom na pitanje: zašto jedan čovek postaje zločinac, a drugi ne, tragaju psihologija i psihijatrija.

Prve teorije o zlu koje su razvile psihologija i psihijatrija temeljile su se na teološkom i filozofskom promišljanju zla, samo što je termin zlo zamenjen terminom agresija, a kasnije je uveden i pojam destruktivnost.

Jedna od prvih celovitih torija koju je razvila psihologija jeste instinktivistička teorija. Njen začetnik bio je Konrad Lorenc. Po njemu agresivno ponašanje proizlazi iz  urođenog instinkta, koji traži rasterećenje i čeka povoljnu situaciju da se izrazi. Dakle,filogenetski je programirano.Skiner, osnivač   biheviorističke teorije, nasuprot Lorencu, tvrdi da je čovekova agresivnost izazvana uticajem okoline.

Može se reći da prema instinktivističkoj teoriji čovek živi prošlost svoje vrste, a prema biheviorističkoj teoriji čovek živi sadašnjost svog socijalnog okruženja. Reč je, očito o determinizmu koji je dominantan u teološkim učenjima o pragrehu, radikalnom zlu kod Augustina i u filozofiji kod Šelinga i Šopenhauera.    

U svakom slučaju, prema instinktivističkoj i biheviorističkoj teoriji, čovekovo ponašanje je uslovljeno i malo, ili, gotovo ništa ne zavisi od njega samoga. U navedenim teorijama, kao i njima sličnim, poput neobihevijoriističke i frustracione teorije, nema jasnijeg odgovora zašto jedan čovek čini, a drugi ne čini zlo.

Prve pomake učinio je Zigmund Frojd u okviru psihoanalitičke teorije.

Za Frojda instinkt, kao somatski ukorenjeni nagon, pokreće čovekovo ponašanje, ali ga striktno ne determiniše. Borba instinkata; u ranim radovima samoodržanja i seksualnog instinkta, a u kasnijim radovima instinkata života i smrti, uz modifikaciju okoline (koja deluje kroz strukturu libida); određuje čovekovo ponašanje kroz svesne, a češće kroz nesvesne procese.

Najveći Frojdov doprinos je upravo u tome što je otkrio nesvesne aspekte uma i energiju koju nesvesno upotrebljava da bi prikrilo nepoželjne strasti. Nesvesne sile su integrisane u čovekovom karakteru. Iz toga proizlazi da karakter determiniše ponašanje, međutim «princip realnosti» nameće kompromis. Do koje će mere ličnost potisnuti svoje stravstvene žudnje ne zavisi samo od faktora u njemu, već i od okruženja.

Posle Prvog  svetskog rata Frojdov pristup razmatranju destruktivnosti bitno se menja i on izvore destrukcije vidi u borbi instikta života (eros) i instikta smrti (tanatos). Instikt smrti suprotan instiktu života deluje u smeru vraćanja živog u prvobitno neorgansko stanje. Libido usmerava taj instinkt prema van i on se na okolinu  ispoljava kao destrukcija. Ako ne nađe zadovoljenje u vanjskom svetu, zbog stvorenih prepreka, ispoljava se kao samodestruktivnost.  Frojd kaže: Izgleda da je zaista neophodno da uništimo neku drugu osobu, da ne bi uništili sebe, da bi se zaštitili od težnje za samouništenjem. Zaista strašno saznanje.

Frojd je došao do tragične alternative: čovek će radije ubijati druge, nego dozvoliti da bude bolestan. U svom odgovoru Ajnštajnu o pitanju Čemu rat, 1933.godine, Frojd priznaje da su čovekovi impulsii instikta smrti bliži prirodi, dakle jači, nego čovekova otpornost prema njima.

Frojd je uočio tri tipa destruktivnosti. Prvi tip su impulsi okrutnosti utemeljeni na instiktima samoočuvanja – reagovanje na stvarnu opasnost i odbrana. Drugi tip su destruktivni impulsi nastali kombinacijom potisnute seksualne požude i instikta smrti, poznatiji kao sadizam. A treći tip Frojd je definisao kao slepo besnilo destruktivnosti praćeno visokom stepenom narcisoidnog uživanjautemeljeno isključivo na instinktu smrti,  koje se ispoljava ili kao samodestruktivnost ili kao destruktivnost prema drugima.

Doprinos Eriha Froma razumevanju ljudskog zla, možda je i ponajveći, a ogleda se kako u proširenju psihoanalitičke teorije i njenog metoda, tako i u filigranskoj analizi i opisu vrsta i tipova destruktivnosti  i karekterološkim studijama ličnosti koje je čovečanstvo upamtilo kao najveće zlotvore.

From ukupnu ljudsku agresivnost deli na benignu i malignu.

Benigna agresija kod čoveka je odgovor na ugroženost vitalnih intersea, filogenetski je programirana, defanzivna je i teži uklanjanju ugroženosti ili uklanjanju uzroka ugrožavanja.

Maligna agresija ili destruktivnost nije filogenetski programirana, isključiva je karakteristika čoveka. Nije instinkt, ali je ljudski potencijal razvijen u čovekovom karakteru. Karakter je samo ljudski fenomen, životinje ga nemaju. Čovek je uspeo stvoriti odgovarajuću zamenu za izgubljene instinkte i da nije razvio karakter bio bi biološki promašaj.

Frojd i klasični psihoanalitičari su smatrali da se razvoj karaktera završava oko pete godine. From, na osnovu svojih istraživanja, tvrdi da je ta koncpcija neodrživa, jer je mehanicistička i proces življenja, a time i karaktera ne smatra razvojnim sistemom.

Destruktivnost se najčešće ispoljava kao sadizam i nekrofilija i to samo kod onih ljudi u čijem karakternom sistemu ove strasti predstavljaju dominantnu crtu.

Sadizam je strast za posedovanjem apsolutne i neograničene vlasti nad drugim bićima - biti Bog drugom biću transformacijom nemoći u doživljaj svemoći. Pod sadizmom se ne podrazumeva samo seksualni sadizam, iako ime duguje Markizu de Sadu, već  daleko češći i rasprostranjeniji oblik mentalnog i daleko opasniji oblik fizičkog sadizma.

Nekrofilija, u karakterološkom smislu, je strasna sklonost svemu što je mrtvo, težnja ka pretvaranju živog u neživo, težnja destrukciji radi nje same.

From navodi da je ponašanje J.V.Staljina školski oblik mentalnog sadizma. On je, od početka revolucije, prvi naredio mučenje političkih zatvorenika, a metode mučenja koje je primenjivala NKVD u vreme Staljina nadmašile su u okrutnosti sve o čemu je carska policija mogla i pomišljati. Iako je i sam izdavao naređenja o vrstama fizičkog mučenja, Staljin je lično uglavnom praktikovao mentalni sadizam. Posebno je uživao da uveri svoje bliske saradnike u naklonost prema njima, što je podrazumevalo njihovu ličnu sigurnost, da bi samo dan ili dva kasnije izdavao naređenje za njihovo hapšenje.

Karakterološka studija Hajnriha Himlera, prema Fromu, je pravi klinički slučaj i odličan primer sadističkog karaktera obogaćenog ekstremnim crtama pokvarenog autoritarnog birokrate.

Na primeru Adolfa Hitlera, kliničkog slučaja nekrofilije, From je na najbolji način demonstrirao svoj metod  u mnogome različit od klasične frojdovske psihoanalitičke metode.

U psihobiografskoj studiji Hitlera pokazao je koje su ga pokretačke snage, odnosno koje strasti, motivisale na destrukciju nezabeleženu u novijoj istoriji; i koji su uslovi, unutrašnji i spoljni, odgovorni za razvoj nekrofilije kao dominantne crte u njegovom karakteru.

Najvažnije uticaje na dete vrši karakter roditelja, ali ti uticaji su daleko od simplificističke formule, po kojojoj je loš razvoj deteta proporcionalan okrutnosti  roditelja u ranim godinama života. Proučavanje karaktera Hitlerovih roditelja, majke Klare i oca Alojza, pokazali su da su oboje, prema poznatim podacima, bili stabilni, dobronamerni i nedestruktivni ljudi.

Radeći karakterološke studije Hitlera, Himlera, Staljina i sličnih velikih destruktora, From navodi čitave grupe faktora koji dovode do destruktivnosti.

Na individualnom planu to su: konstitucionalne dispozicije ličnosti, idiosinkrazije porodičnog života, izuzetni događaji u životu ličnosti, osećaji nemoći i praznine, stanje psihičke oskudice koja izaziva nedostatak osećanja i hladnu ravnodušnost, a na društvenom planu: nedostatak nezavisnosti, integriteta i produktivnosti, pasivnost i lenjost.

Svi veliki destruktori i zločinci koje je From analizirao imali su u svom karakteru sadističku ili nekrofilnu  karakternu crtu kao preovlađujuću, a Hitleri nekrofilnu I narcisoidnu crtu.

From je, također, došao do zaključka da zle, destruktivne osobe najčešće pokazuju ljubazno lice, ljubav za porodicu, decu i životinje i time, kao fasadom, prikrivaju svoju zlu prirodu. Na hiljade sličnih Hitleru žive i danas  svoj život prosečnog građanina i opasni su samo u svom užem krugu. Međutim, kada sile destrukcije i mržnje ovladaju na širem društvenom planu, takvi ljudi postaju opasnost za čovečanstvo.

3.

Ratni zločin je vrlo stari fenomen. Tačnije, od kada se vode ratovi, od tada postoje i ratni zločini. Bez obzira na starost ratnog zločina kao pojave, i njegovu masovnost, lčnost ratnog zločinca ostao je nedovoljno poznat i nedovoljno istražen socijalno-psihološki fenomen. O žrtvama i dimenzijama ratnih zločina znatno se više zna. Razlog je jednostavan – tragovi ostaju, preživele žrtve govore, a zločinci ćute.

             Iako ljudska rasa umnogome počva na ubijanju, na stranu svi eufemizmi, ubijanje ljudi je tabu. I pored svi tabua ljudi se stalno međusobno ubijaju. Za razliku od životinje, koja ubija instinktivno, čovek ubija svesno, jer jedino on zna, ili misli da zna, šta je smrt. Zbog toga je homicid jedno od najvećih i večitih pitanja etike, religije, psihologije, prava i drugih naučnih disciplina.

              U našoj civilizaciji čovekoubistvo je najčešće legalno u odbrani trećih lica, u nužnoj samoodbrani, kao posledica slučaja, u vršenju specifičnih dužnosti (javna i druga bezbednost, egzekucija nad osuđenikom na smrt) i, naravno, u ratu. Ponegde i ponekad mogu biti razumljivi, iako ne prihvatljivi i legalni, i razlozi za ubistvo drugog čoveka u odbrani časti i dostojanstva, osveta i eutanazija.

             Nije teško zaključiti da je čovek spreman da ubija, i da bude ubijen, uglavnom onda kada su ugroženi njegovi vitalni (egzistencijalni) interesi. Za razliku od životinja, sfera čovekovih vitalnih interesa je vrlo široka. Pored fizičke egzistencije, čovekovi vitalni interesi jesu sloboda, ideali i vrednosne orjentacije.

             Način postupanja u slučaju fizičke ugroženosti vlastitog života određuje pojedinac. Međutim, odluku o tome da li je ugrožena sloboda nacije i države i način njene odbrane, u ime svih donosi državni vrh, a vrlo često – vođe i očevi nacije samostalno. Upravo tu se i kriju koreni masovnih ratnih zločina izvršenih u ime nacije i države, u ime krvi i tla.

             U ratu i ratnik i ratni zločinac ubijaju. Razlike između njih su, ipak, vrlo velike. U ratu je legalno, i za borca moralno prihvatljivo, ubiti u jeku borbe, i to isključivo naoružanog neprijatelja koji dejstvuje. Borac ne ubija žene, decu, stare i nemoćne, ranjenike i ratne zarobljenike. Ratni zločinac se od ratnika razlikuje ne samo po tome koga ubija, već  i po tome zašto ubija, kako ubija i šta oseća dok ubija. Zločinac ubija zbog iživljavanja nagomilanih strasti (ideoloških, šovinističkih...), svoja zlodela najrađe čini nožem ili maljem i pri tom ne oseća nikakvo gađenje, a mnogi u tome i uživaju. Naznačeno se odnosi na ratnog zločinca direktnog izvršioca. Međutim, ništa manje destruktivne nisu ni ostale kategorije ratnih zločinaca koji svoja zlodela izvršavaju bez direktnog kontakta sa žrtvama. To su indirektni izvršiocidirektni indirektni naredbodavci.

              Indirektni izvršilac iz aviona, raketnih rampi i sličnih razornih borbenih sistema otvara vatru na civilno stanovništvo po naseljima, na bolnice, na kolone izbeglica, zbegove.... .

             Direktni naredbodavac najčešće pripada srednjem i visokom komandnom kadru. On naređuje destrukciju koju sprovode direktni i indirektni izvršioci.

             Najčešća psihološka racionalizacija kojoj pribegavaju ratni zločinci, izvršioci i naredbodavci, vrlo je jednostavna i funkcionalna. Ona glasi: Ja sam samo vršio svoju dužnost. Većina ratnih zločinaca kojima je do sada suđeno branila se tvrdeći da su vršili svoju dužnost, tj. da su bili primorani da čine to što su činili. Kad se ubija iz dužnosti, krivica se prenosi na sve, a umesto osećaja krivice čak se javlja  osećaj zadovoljstva, jer je dužnost izvršena. Pravi primer je Adolf Ajhman. On se, tokom suđenja u Jerusalimu, držao kao birokrata čija je dužnost da na najbolji način obavi svoj posao, a posao mu je bio da ubije stotine hiljada Jevreja. Zato Hana Arent, koja je pratila suđenje, kasnije i piše O banalnosti zla.

             Posebne pažjne su vredni  ratni zločinci indirektni naredbodavci.

Iako malobrojna, ova kategorija je izuzetno opasna i za ratne zločine, u suštini, najodgovornija. Ratni zločinci indirektni naredbodavci jesu oni politički, državni i nacioanalni lideri koji su, svesno ili nesvesno, kreirali takve državne i nacionalne političke i vojne ciljeve, čija realizacija neminovno dovodi do masovnih ratnih zločina ili genocida, jer su na bilo koji drugi načina apsolutno neostvarivi. Bez obzira na masovnost žrtava i dimenzije razaranja, oni takvu politiku uporno sprovode sve do svog ličnog pada ili konačnog poraza države na čijem su čelu. Svoja zlodela pred vlastitom savešću i sudom uvek pravdaju višim državnim i nacioanalnim ciljevima, političkim okolnostima i istorijskim razlozima.

             Najjednostavnije objašnjenje fenomena ratnog zločinca bilo bi da se on rađa, te da je reč o psihički bolesnim ljudima, sužene moći rasuđivanja i niske inteligencije. Međutim, to nije tačno. Postoji opsežna naučna elaboracija koja nedvosmisleno ukazuje da se ratni zločinac ne rađa – već nastaje, te da je većina ratnih zločinaca svrstava u normalne ličnosti. Teza da je reč o ljudima niske ineligencije, generalno gledano, također ne stoji. Sudski psiholog G.M. Gilbert, testirao je ineligenciju ratnih zločinaca kojima je suđeno u Nirnbergu. Rezultati su pokazali da većina ima nadprosečnu inteligenciju: Kalterbruner 113, Jodl 127, fon Širah 130,  Frank 130, Denic 138, Gering 138, Šaht 143.

            Šta utiče, odnosno koje su pretpostavke da normalna ličnost postane ratni zločinac i čini monstruozna zlodela?

            Na širem društvenom planu presudan uticaj imaju sredinski faktori – odgovarajuća ideologija, organizacija i socijalna situacija, a na užem, individualno psihološkom, planu određene karakteristike ličnosti.

             Bitne komponente ideologije koja priprema ratni zločin jeste dehumanizacija i satanizacija neprijatelja. Odabrani neprijatelj se prikazuje kao nečovek čije uništenje je nužno radi vlastitog opstanka. Odgovarajuća organizacija podrazumeva političke partije koje zagovaraju adekvatne političke ciljeve i formiraju specijalne, «elitne» jedinice za njihovu realizaciju. Odgovarajuća socijalna situacija se stvara sistematskom propagandom sve dok se većina vlastitog naroda ne uveri da je u opasnosti, da su ugroženi njegovi vitalni interesi i da mu preti uništenje od odabranih nacionalnih, verskih ili političkih protivnika.

             Formiranjem takve socijalne situacije stvoreni su svi preduslovi za buduće ratne zločine. Ipak, čak ni u takvim uslovima ne postaju svi učesnici rata ratni zločinc, već samo pojedinci. 

            Karakter je čovekova sudbina, citira Erih From Heraklita, istražujući anatomiju ljudske destruktivnosti. Radeći detaljne karakterološke studije Kerna, fon Salomona, Staljina, Himlera i Hitlera, From zaključuje da su ljudi sa sa manje ili više izraženim nekrofilnom, sadističkom, autoritarnom ili konformističkom crtom u karakteru potencijalni zločinci, teroristi i mučitelji. Fromovim nalazima moglo bi se dodati da se ratni zločinci regrutuju iz redova izrazito sugestibilnih i frustriranih pojedinaca, bez obzira na sklop crta ličnosti, kao i iz redova ličnih osvetnika.

             Na ključno je pitanje, da li je moguće i kako sprečiti ratne zločince i njihova monstruozna zlodela, odgovor je jednostavan - borba protiv ratnih zločina može biti uspešna jedino kao borba protiv rata.

4.

SAD su, po shvatanju njenih građana, a i mnogih drugih, zemlja sa vodećom demokratijom u savremenom svetu. Istovremeno, SAD su država koja je vodila najviše ratova u novijoj istoriji. U drugoj polovini dvadesetog veka vodili su ratove u Koreji, Vijetnamu, Iraku, Avganistanu, Jugoslaviji... kao i brojne veće ili manje oružane intervencije, koje je teško i pobrojati. Nije potrbno ni isticati da su u svakom od tih ratova počinjeni i ratni zločini.


Buš-Blerova invazija na Irak, na primer, jasan je primer onoga što je Nirmberški tribunal odredio kao "vrhovni međunarodni zločin", u koji spadaju sva zlodela koja su potom usledila. Mi bismo učinili dobro ukoliko bismo se prisetili elokventnih reči nirmberškog sudije glavnog veća Roberta Džeksona: "Mi predajemo optuženima 'otrovni pehar', i ukoliko gucnu iz njega, moraćemo da prihvatimo istu presudu." Začljučci se čine prilično jasnim, kaže Čomski. 

Sve odredbe međunarodnog ratnog i humanitarnog prava odnose se i na SAD, kao i sve druge države članice OUN. Međutim, SAD nisu potpisnik ni jedne međunarodne konvencije po kojoj bi bilo moguće da bilo ko i bilo gde sudi bilo kom njihovom građaninu za ratni zločin. Upravo zbog toga je značajno uočiti kako se SAD i njihov pravosudni sistem odnosi prema ratnim zločinima koje su počinili pripadnici njihve vojske.  

Mi Laj je selo u Južnom Vijetnamu koje je 1968.godine, kao i čitav Južni Vijetnam, bilo pod vojnom kontrolom armije SAD. U okviru velike Tet ofanzive snage Narodnog fronta za oslobođenje Južnog Vijetnama doživele su veliki poraz i tokom povlačenja deo snaga se skrivao po selima u oblasti Kvan Naj. 23. Pešadijska divizija Vojske SAD preduzela je ofanzivu u cilju pronalaženja i uništavanja preostalih pripadnika Vijet Konga.

1. i 2. vod čete C Udarne grupe Barker, (1. bataljon 20.puka 11.brigade 23. pešadijske divizije), napali su selo Mi Laj u jutarnjim satima 16.03.1968.godine, posle snažne artiljerijske i vazdušne pripreme. Iz sela nije bilo nikakvog otpora, ni jednog pucnja. I pored toga američki vojnici su ušli u selo i otvorili vatru na nenaoružane civile.

Nemoćne starce, žene i decu prikupili su u grupe od 20 do 40, a zatim sistematski ubijali vatrom iz streljačkog oružja, bombama i bajonetima.

Poručnik Vilijam Keli, komandir 1. voda, koji je naredio streljanje, uzimao je puške iz ruku onih vojnika koji su odbili da pucaju i sam iz njih ubijao civile. Ubijanje je dugo trajalo, sve dok Mi Laj nije slučajno nadleteo izviđački helikopter kojim je pilotirao poručnik Hju Tompson. On je, rizikujući život, sprečio dalji masakr.

Naredna dva dana tragovi zločina su otklanjani spaljivanjem sela, a leševi su bačeni u kanal za navodnjavanje.

Četa C je dobila pohvale za sjajno obavljen borbeni zadatak. Inače, ta četa je u Vijetnam stigla tri meseca pre masakra u Mi Laju. Nije učestvoavala u direktnim borbama, ali je i pored toga imala gubitke od 5 poginulih i 23  ranjena vojnika koji su stradali od nagaznih mina i drugih zamki gerilaca.

Broj žrtava u Mi Laju procenjen je različito.  Prema rezultatima istrage koju je sprovela američka administracija ubijeno je 364 civila, a na spomeniku žrtvama masakra nalazi se 504 imena. Žrtve su bile starosti od jedne do 82  godine. Mnoge žene su silovane, civili su mučeni, velik broj leševa je bio osakaćen. 

Godinu i po dana kasnije, zahvaljujući novinaru Sejmur Herišu, američka i svetska javnost je saznala za masakr u Mi Laju. Pod pritiskom javnosti Vojni sud je pokrenuo istragu i optužio potpukovnika Barkera i još 13 oficira iz Udarne grupe Barker. Međutim, osuđen je samo poručnik Keli, a ostali su oslobođeni krivice. Iako osuđen na doživotnu robiju, Keri je već posle tri godine oslobođen.

...............

Navedeni radovi o fenomenu ratnog zločina i zločinaca već su objavljeni, ali u povodu završetka rada Haškog tribunala, povezao sam ih u jednu celinu. To je, naravno, uslovilo i neuobičajenu dužinu posta, zbog čega se izvinjavam. Komentari (317)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:57 05.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

tyson
Ovog puta se s tobom slažem, u delu da je tema koju sam postavio u uvodnom postu daleko zanimljivija. U delu da svoj post troluje autor ne bih se mogao složiti. Sukob četnici vs partizani pokrenut je u komentarima, a ja sam u tom delu samo učestvovao.

Tako su se branili i oni u Nirnbergu 1946.

Zašto misliš da se ja branim? Od koga? Od tebe? Mislio sam da razgovaramo, iznosimo argumente.
Izbegavao sam da odgovaram na tvoje pomalo uvredljive komentare argumentum ad hominem, ali vidim da ti nastavljaš u tom stilu. Pa, eto što reče, svako ostavlja svoj trag na ovom blogovskom snegu.
Milan Karagaća Milan Karagaća 14:18 05.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Dakle Vojsilave sve je jasno. Srbi su u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu tokom kraljeve Jugosalvije, tokom II svetskog rata, u posleratnom periodu i devedesetih bili agresori, krvnici i lopovi.

Gedžo prijatelju, pa čitaš li ti o čemu je pisao Dimitrije Tucović, gde nađe Bosnu, Hrvatsku
gedza.73 gedza.73 14:40 05.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Gedžo prijatelju, pa čitaš li ti o čemu je pisao Dimitrije Tucović, gde nađe Bosnu, Hrvatsku

Pa ovde
О сатирању суседног народа
Ми смо извршили покушај убиства с предумишљањем над читавом једног нацијом. На том злочиначком делу ухваћени смо и спречени. Сад имамо да испаштамо казну. Она је страшна: то је неповерење, па чак и мржња читавог једног народа.


I čime je zaslužena ta mržnja pa se onako manifestovala u međuratnom, ratnom, poratnom, ratnom periodu na teritorijama BOsne i Hrvatske?

Domovinski rat bio je obrambeno-osloboditeljski rat za neovisnost i cjelovitost hrvatske države protiv agresije udruženih velikosrpskih snaga – ekstremista u Hrvatskoj, BiH (posebice Republike Srpske), JNA te Srbije i Crne Gore. Domovinskom je ratu prethodila pobuna dijela srpskoga pučanstva u Hrvatskoj – tzv. balvan revolucija


Antiratni protesti u Beogradu 1991-1992. godine su održavani protiv početka ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a posebno protiv opsada gradova (Vukovara, Dubrovnika i Sarajeva) od strane tadašnje JNA.


Posle pogibije petorice Kragujevčana kod Tovarnika i ranjavanja desetine njih, „zbog veoma loše organizacije, potpunog haosa u komandovanju i kretanju tenkovskih i artiljerijskih kolona“, jedinica se rasula i gotovo svi vratili su se u Šumadiju.


Iz Šapca, gde im je bilo zborno mesto, hiljade rezervista vratile su se u Smederevsku Palanku, Kragujevac, Raču, Knić, Topolu, Bogatić i druga mesta.

Eto, Šumadinci su poslušali Dimitrija TUcovića.

Batina, a i ideološki pogledi, uvek imaju dva kraja.

Zanimljivo je da mi smestiš Tucovićev citat u nešto što me kopka.

Zašto je narodna vlast posle rata otela, i 'zagubila', Dijani BUdisavljević podatke o spašenoj srpskoj deci čiji su roditelji pobijeni u hrvatskim logorima?

tyson tyson 15:25 05.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Vojislav Stojković
tyson
Ovog puta se s tobom slažem, u delu da je tema koju sam postavio u uvodnom postu daleko zanimljivija. U delu da svoj post troluje autor ne bih se mogao složiti. Sukob četnici vs partizani pokrenut je u komentarima, a ja sam u tom delu samo učestvovao.

Tako su se branili i oni u Nirnbergu 1946.

Zašto misliš da se ja branim? Od koga? Od tebe? Mislio sam da razgovaramo, iznosimo argumente.
Izbegavao sam da odgovaram na tvoje pomalo uvredljive komentare argumentum ad hominem, ali vidim da ti nastavljaš u tom stilu. Pa, eto što reče, svako ostavlja svoj trag na ovom blogovskom snegu.

Braniš se od optužbi za trolovanje sopstvenog bloga, ako već moram slikovnim pismom da objašnjavam.


Milan Karagaća Milan Karagaća 15:32 05.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Zašto je narodna vlast posle rata otela, i 'zagubila', Dijani BUdisavljević podatke o spašenoj srpskoj deci čiji su roditelji pobijeni u hrvatskim logorima?

Vidiš i ja to smatram nerazumnim i čak zločinom.Onaj ko je to naredio morao bi biti proglašen saučesnikom u zločinu. Kada sam čitao prvo sam pomislio da je uzeto i smešteno na bezbedno mesto u arhivu a kasnije sam bio zapanjen. Očito su bile neke budaletine kao i oni što su premlatili vojvodu Bojovića, mada mislim da je oduzimanje te kartoteke naredio neko sa visokog mesta npr. Hebrang koji je inače šurovao sa ustašama i tokom rata.
Nema prijatelju na ovim prostoru ni jedne strane apsolutno čiste i poštene, niti je to kod vladajućih i kod crkava ikada u istoriji bilo, ali svako svoje nepoštenje sakriva insistirajući i uveličavajući nepoštenje onih drugih.
gedza.73 gedza.73 15:56 05.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Nema prijatelju na ovim prostoru ni jedne strane apsolutno čiste i poštene, niti je to kod vladajućih i kod crkava ikada u istoriji bilo, ali svako svoje nepoštenje sakriva insistirajući i uveličavajući nepoštenje onih drugih.

saglasan.

Kada sam čitao prvo sam pomislio da je uzeto i smešteno na bezbedno mesto u arhivu a kasnije sam bio zapanjen. Očito su bile neke budaletine...mada mislim da je oduzimanje te kartoteke naredio neko sa visokog mesta npr. Hebrang koji je inače šurovao sa ustašama i tokom rata.

Plan i namera.

I stalno kad mi to padne na pamet pomislim koliko li je domovinskih branitelja pucalo na svoje rođake i ne znajući ko je pobio prave roditelje.
Pa onda pomislim a kakvi smo mi to ljudi kad možemo da ukrademo dete iz porodilišta i prodamo onome ko ponudi više para.

Pričao sam sa jednim Albancem ('pogodili' nam se poslovi pa razmenjivali iskustva) iz Drača. Kaže on za Kosovo
-Prokleta zemlja.

Sve mi se više čini da nije samo Kosovo prokleto već ceo Balkan. Ovde nema mira.
principessa_etrusca principessa_etrusca 15:58 05.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Milan Karagaća
Zašto je narodna vlast posle rata otela, i 'zagubila', Dijani BUdisavljević podatke o spašenoj srpskoj deci čiji su roditelji pobijeni u hrvatskim logorima?

Vidiš i ja to smatram nerazumnim i čak zločinom.Onaj ko je to naredio morao bi biti proglašen saučesnikom u zločinu. Kada sam čitao prvo sam pomislio da je uzeto i smešteno na bezbedno mesto u arhivu a kasnije sam bio zapanjen. Očito su bile neke budaletine kao i oni što su premlatili vojvodu Bojovića, mada mislim da je oduzimanje te kartoteke naredio neko sa visokog mesta npr. Hebrang koji je inače šurovao sa ustašama i tokom rata.
Nema prijatelju na ovim prostoru ni jedne strane apsolutno čiste i poštene, niti je to kod vladajućih i kod crkava ikada u istoriji bilo, ali svako svoje nepoštenje sakriva insistirajući i uveličavajući nepoštenje onih drugih.

Све неки појединци-"будалетине"!
Хебранг? Он је пао у немилост 1948. и "извршио самоубиство" 1952.
И није архива Дијане Будисављевић једина архива жртава која је растурена и затурена.
Знамо да је ископавање жртава шездесетих на простору логора Јасеновац обустављено по хитном поступку по наредби више инстанце.
Знамо и да маршал никада није посетио то највеће стратиште у Југославији и никада се није поклонио јасеновачким жртвама. Go figure!
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 16:03 05.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

tyson
Braniš se od optužbi za trolovanje sopstvenog bloga, ako već moram slikovnim pismom da objašnjavam.

A ko je ovlašćeni blogotužilac? Ti?
Ne, ne moraš ništa da objašnjavaš.
tyson tyson 16:15 05.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Vojislav Stojković
tyson
Braniš se od optužbi za trolovanje sopstvenog bloga, ako već moram slikovnim pismom da objašnjavam.

A ko je ovlašćeni blogotužilac? Ti?
Ne, ne moraš ništa da objašnjavaš.

Opusti se Vojislave.


Milan Karagaća Milan Karagaća 18:15 05.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Знамо и да маршал никада није посетио то највеће стратиште у Југославији и никада се није поклонио јасеновачким жртвама

To mu je velika i neoprostiva greška, i sam je to priznao 1979.godine ali to ga ne opravdava.
Све неки појединци-"будалетине"!

gospođo nego šta nego budaletine koje nisu znale šta rade, a još gore ako su bile ideološki napaljene inače ne bi tukli stara čoveka, a ne verujem ni da su ti niži operativci znali da je Bojovićev otišao kod Draže, Bojović je poslao pismo Draži i podržao ga samo u borbi protiv okupatora a ne i saradnju sa okupatorom.
Inače , ko god je ideološki zaslepljen i napaljen je veoma potzencijalan da postane budaletina jer ne misli svojom glavom već izvršava ono što mu se pod ideološkim floskulama servira. Ništa nije jednostrano kao što je ideološka ostrašćenost i indoktriniranost a to je podloga za prihvatanje zdravim za gotovo sve što im se servira.Prema tome i za nacionalizam kada postane ideološka napaljenost važi ona izreka "Nacionalna pripadnost nikome još nije pomogla da bude bolji čovek, niti ga je spasila toga da je budala."
Хебранг? Он је пао у немилост 1948. и "извршио самоубиство" 1952.

Hebrang je šurovao sa ustašama odmah po njihovm dolasku na vlast čak je zagovarao i formiranje "KPH u NDH", a navodno je bio u "ustaškom zatvoru" kada je izgleda i pristao da radi za njih.Pa onda kao inscenirana razmena i izašao na slobodu i otišao na slobodnu teritoriju.Inače, Hebranga je reahabilitovao Tuđman 1992.godine kao "žrtvu komunističkog zločina"
milisav68 milisav68 23:17 05.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Vojislav Stojković
Ajde da ovu logičku zavrzlamu potkrepimo činjenicama:

"Prema nemačkim izvorima Draža Mihailović je krajem avgusta 1944. u Srbiji imao pod komandom oko 25.000 boraca. Taj broj je narastao možda i za desetak hiljada u prvoj polovini septembra, ali već nakon četničkog poraza u Bici na Jelovoj gori (9.9.1944) i poziva kralja Petra II Karađorđevića četnicima da pređu pod komandu maršala Tita (12.9.1944) četnički korpusi i brigade počeli su da se osipaju. U istočnim i južnim delovima Srbije dolazi do prelaska na stranu partizana čitavih bataljona JVuO, a u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, gde je organizacija JVuO bila najčvršća, amnestija je najčešće podrazumevala poštedu velikog broja zarobljenika, iako je i u Šumadiji zabeležen znatan broj četničkih dezertera.Krajem oktobra oko 15.000 srbijanskih četnika zaputilo se zajedno sa Nemcima preko Sandžaka za Bosnu. Krajem novembra u Bosnu je prešlo između 12.000 i 13.000 srbijanskih četnika - ostatak od 2.000 do 3.000 je uglavnom dezertirao.

Hajde da se igramo sa činjenicama - nekako, baš u to vreme CA je prešla Dunav.

Ako je kralj bio nezreo, narod nije.

milanb milanb 00:23 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Milan Karagaća

gospođo nego šta nego budaletine koje nisu znale šta rade, a još gore ako su bile ideološki napaljene inače ne bi tukli stara čoveka, a ne verujem ni da su ti niži operativci znali da je Bojovićev otišao kod Draže, Bojović je poslao pismo Draži i podržao ga samo u borbi protiv okupatora a ne i saradnju sa okupatorom.
Inače , ko god je ideološki zaslepljen i napaljen je veoma potzencijalan da postane budaletina jer ne misli svojom glavom već izvršava ono što mu se pod ideološkim floskulama servira. Ništa nije jednostrano kao što je ideološka ostrašćenost i indoktriniranost a to je podloga za prihvatanje zdravim za gotovo sve što im se servira.Prema tome i za nacionalizam kada postane ideološka napaljenost važi ona izreka "Nacionalna pripadnost nikome još nije pomogla da bude bolji čovek, niti ga je spasila toga da je budala."
Хебранг? Он је пао у немилост 1948. и "извршио самоубиство" 1952.

Hebrang je šurovao sa ustašama odmah po njihovm dolasku na vlast čak je zagovarao i formiranje "KPH u NDH", a navodno je bio u "ustaškom zatvoru" kada je izgleda i pristao da radi za njih.Pa onda kao inscenirana razmena i izašao na slobodu i otišao na slobodnu teritoriju.Inače, Hebranga je reahabilitovao Tuđman 1992.godine kao "žrtvu komunističkog zločina"

КП Хрватске је основана још 1937 године.
principessa_etrusca principessa_etrusca 07:30 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Milan Karagaća
Знамо и да маршал никада није посетио то највеће стратиште у Југославији и никада се није поклонио јасеновачким жртвама

To mu je velika i neoprostiva greška, i sam je to priznao 1979.godine ali to ga ne opravdava.

Евентуално предсмртно признање "грешке" (ако је оно уопште истинито) не мења чињеницу да Тито, путујући небројено пута између Београда и Загреба, никада за 35 година није био у Јасеновцу. То се наравно не може се објаснити никаквим "превидом", већ само постојањем јасне намере.

Такав однос према српском геноциду са највише инстанце је дао тон понашању у целом друштву, деценијама након што је Хебранг отишао са сцене 1948.

Остаје и неисбрисива мрља да је та злогласна фабрика смрти несметано радила до априла 1945.
nego šta nego budaletine koje nisu znale šta rade, a još gore ako su bile ideološki napaljene

Inače , ko god je ideološki zaslepljen i napaljen je veoma potzencijalan da postane budaletina jer ne misli svojom glavom već izvršava ono što mu se pod ideološkim floskulama servira.

Занимљиво је лакоћа са којом објашњаваш партизанска или комунистичка непочинства као појединачна понашања "кабадахија" или "будалетина", односно идеолошки заслепљених rogue еламената.

Истовремено, не верујем да објашњаваш четничка непочинства постојањем непослушних елемената, а извесно је да рецимо Дража Михаиловић није одобравао злочин као средство борбе (па чак није дозволио уклањање Тита приликом његовог доласка на разговоре у Брајићима).
Ništa nije jednostrano kao što je ideološka ostrašćenost i indoktriniranost a to je podloga za prihvatanje zdravim za gotovo sve što im se servira.

Наравно да тога треба бити свестан, пре свега у сопственом приступу. Ја рецимо а приори не приписујем ни једној групи негативна понашања, а ти то радиш, па је нпр. "за националисте нормално да лажу", па настављаш и још подебљаваш текст:
Prema tome i za nacionalizam kada postane ideološka napaljenost važi ona izreka "Nacionalna pripadnost nikome još nije pomogla da bude bolji čovek, niti ga je spasila toga da je budala."

Хебранг? Он је пао у немилост 1948. и "извршио самоубиство" 1952.
Hebrang je šurovao sa ustašama odmah po njihovm dolasku na vlast čak je zagovarao i formiranje "KPH u NDH", a navodno je bio u "ustaškom zatvoru" kada je izgleda i pristao da radi za njih.Pa onda kao inscenirana razmena i izašao na slobodu i otišao na slobodnu teritoriju.Inače, Hebranga je reahabilitovao Tuđman 1992.godine kao "žrtvu komunističkog zločina"

"Шуровање" си овде употребио други пут, а та реч је блага и не звучи ми прикладно када говоримо о екстремној и злочиначкој идеологији.

Хебранг је био усташа.

А за Туђмана се треба подсетити да је био Титов генерал, што је још један пример лажи у сржи титоистичког система.
freehand freehand 08:50 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Остаје и неисбрисива мрља да је та злогласна фабрика смрти несметано радила до априла 1945.

Занимљиво је лакоћа са којом објашњаваш партизанска или комунистичка непочинства као појединачна понашања "кабадахија" или "будалетина", односно идеолошки заслепљених rogue еламената.

Истовремено, не верујем да објашњаваш четничка непочинства постојањем непослушних елемената, а извесно је да рецимо Дража Михаиловић није одобравао злочин као средство борбе (па чак није дозволио уклањање Тита приликом његовог доласка на разговоре у Брајићима).

A kako ti objašnjavaš to da je Jasenovac radio do aprila 1945. godine?
Pored tolikih hrabrih boraca čiji je osnovni cilj bio zaštita srpskog naroda?
Što se tiče partizana i slučaja vojvode Bojovića - da je u pitanju bila akcija u koj su danima uklanjani heroji i časni ljudi takvog ranga mogla bi da pričaš o nečemu što je namera i svojstvo nove vlasti u tomvremenu. Pošto to nije slučaj reč je o nesmiljenoj, brutalnoj, idiotskoj akciji bezumnika koje je trebalo osuditi na najoštriju kaznu.
ali svakako akcija potpuno i apsolutno karakteristična za SVAKu zemlju u takvim previranjima otkad je sveta i veka. Broj takvih događaja pokazuje koja je nova vlast u takvim situacijama uspevala da drži čvršću disciplinu i njen karakter, ali se izdvojeni događaji sem ako se ne dokaže direktna komandna povezanost sa njenim vrhom samo uz zlu nameru mogu ovakokoristiti.
"Шуровање" си овде употребио други пут, а та реч је блага и не звучи ми прикладно када говоримо о екстремној и злочиначкој идеологији.

Хебранг је био усташа-

А за Туђмана се треба подсетити да је био Титов генерал, што је још један пример лажи у сржи титоистичког система.

Dosta jako. Daj sad nešto o tome kako gledaš na četničku kolaboraciju i zajedničku borbu sa Nemcima, Italijanima i ustašama?
Koliko da bude sigurno kako ti je ta vaga baždarena.
Mislim, ako je stradanje srpskog naroda i borba protiv njegovih dželata to što ti je na srcu nekako mislim da bi ti antifašizam morao biti na prvom mestu.
Da li je?
gedza.73 gedza.73 10:46 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

freehand
Što se tiče partizana i slučaja vojvode Bojovića - da je u pitanju bila akcija u koj su danima uklanjani heroji i časni ljudi takvog ranga mogla bi da pričaš o nečemu što je namera i svojstvo nove vlasti u tomvremenu. Pošto to nije slučaj reč je o nesmiljenoj, brutalnoj, idiotskoj akciji bezumnika koje je trebalo osuditi na najoštriju kaznu.


Dakle ti 'bezumnici' i 'idioti' su zakonski procesuirani i kažnjeni?

Juče u Beogradu umro je Vojvoda Petar Bojović. Važno saopštenje: Svako ko pokuša da dođe na sahranu ovog neprijatelja naše Narodno-oslobodilačke borbe biće uhapšen i krivično gonjen.


neprijatelj 'naše' narodno-oslobodilačke borbe?

Po tebi koliko tamo ima idiota i brutalnih bezumnika kad ovakvo saopštenje izda vrh partije?

Broj takvih događaja pokazuje koja je nova vlast u takvim situacijama uspevala da drži čvršću disciplinu i njen karakter

Ima li smajli koji se onesvešćuje?

A špijuniranje 'matematičke klike'? Matematičari a protivnici režima. Doduše stranog i to još sovjetskog. Neoprostiv greh za 'karakterner' i 'disciplinovane vođe KPJ.
tyson tyson 12:49 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Što se tiče partizana i slučaja vojvode Bojovića - da je u pitanju bila akcija u koj su danima uklanjani heroji i časni ljudi takvog ranga mogla bi da pričaš o nečemu što je namera i svojstvo nove vlasti u tomvremenu. Pošto to nije slučaj reč je o nesmiljenoj, brutalnoj, idiotskoj akciji bezumnika koje je trebalo osuditi na najoštriju kaznu.

Zaista veruješ u ovo?

Komunisti su od prvog dana svog ustanka vodili borbu za preuzimanje vlasti, i to nisu krili.

Eliminacija stvarne i potencijalne opozicije, naročito političkog, intelektualnog, ekonomskog i vojnog vrha po (uspešnom) sovjetskom modelu od pre 20 godina, karakteriše njihovo delovanje štona samom početku borbe, kada su verovali da će se rat brzo završiti pobedom Crvene armije nad Nemačkom, što u vreme stvarnog preuzimanja i utvrđivanja vlasti 1944. godine.

To je jednostavno činjenica.

ali svakako akcija potpuno i apsolutno karakteristična za SVAKu zemlju u takvim previranjima otkad je sveta i veka.

Relativizacija i opravdavanje zločina.


Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:27 06.12.2017

Re: "Otkopavanje" ili revizija istine?

"Istoričari Srđan Cvetković i Momčilo Pavlović su 2009-2010. istupali u medijima sa pretpostavkom da je na teritoriji uže Srbije nakon oslobođenja "streljano" odnosno "ubijeno" između 30.000 i 35.000 stanovnika. Ove licitacije izrečene su u vreme intenzivne medijske kampanje koja je trebala da opravda formiranje dve revizionističke komisije pri Ministarstvu pravde u cilju difamacije strane koja je 1945. pobedila u oslobodilačkom i građanskom ratu i viktimizacije pripadnika snaga kolaboracije (Državna komisija za utvrđivanje okolnosti stradanja generala Dragoljuba Mihailovića i Državna komisija za tajne grobnice - DKTG). Mediji koji su prenosili ovakve tvrdnje aktivno su učestvovali u kampanji koja je nazvana "Otkopavanje istine", pri čemu su na stranicama nekoliko dnevnih listova, naročito Večernjih novosti, vrlo često iznošene poluistine i dezinformacije dok je istorijska realnost mistifikovana. Rezultati istraživanja DKTG upravo su demantovali navedene numeričke pretpostavke, jer je komisija popisala oko 15.000 imena stradalih stanovnika Srbije bez pokrajina, koji su izgubili život nakon 12. septembra 1944. Međutim, u taj broj uvrštena su imena više hiljada pripadnika JVuO i četničkih odmetnika koji su poginuli u borbi od septembra 1944. do kraja 1945. U manjem broju slučajeva reč je i o poginulim pripadnicima SDS/SUK i nekih drugih formacija, a susrećemo se i sa činjenicom da je u spisak uvršten i određen broj pripadnika JVuO koji su umrli od tifusa ili izvršili samoubistvo. Dakle, reč je o više hiljada lica koja nisu "streljana" ili ubijena van borbe zbog čega ih je nemoguće proglasiti "žrtvama politički i ideološki motivisanog nasilja". Odsustvo jasnih metodoloških kriterijuma i parametara u kreiranju registra stradalih DKTG ne dopušta nam da govorimo o tome koliki je približni broj stanovnika uže Srbije ubijenih van borbe nakon oslobođenja i koliko je među njima zaista nevinih ljudi, odnosno onih koji nisu skrivili nečije stradanje i nisu imali krivičnu ili političku odgovornost. U svakom slučaju, nema sumnje da je znatan broj onih koji su stradali nakon oslobođenja preoštro kažnjen, odnosno da je kažnjen najoštrijom kaznom umesto da bude osuđen na vremensku kaznu.

Jedan od najkarakterističnijih numeričkih stereotipa kada je reč o broju stradalih nakon oslobođenja predstavlja licitiranje brojem stradalih stanovnika Beograda nakon 20. oktobra 1944. Domaći mediji su od 1990. iznosili fabuloznu pretpostavku o navodno 30.000 stradalih Beograđana. Revizionistička istoriografija je istupala sa nešto umerenijim pretpostavkama koje su podrazumevale brojke od 5.000 do 10.000 stradalih. Međutim, i te pretpostavke su višestruko uveličane u odnosu na realne brojke. Upravo su rezultati DKTG u popisivanju stanovnika glavnog grada stradalih nakon oslobođenja demantovali navedene pretpostavke budući da komisija raspolaže sa oko 1.500 validnih upisa u registar za Beograd. Interpretacija događaja nakon oslobođenja Beograda takođe je povezana sa fabrikacijom određenih stereotipa. Možda najkarakterističniji primer predstavljaju tvrdnje da su partizani nakon oslobođenja Beograda streljali oko 30 pripadnika SDS na ulazu u Kalemegdanski park i 72 pilota Vojske Kraljevine Jugoslavije (VKJ) koji su uhapšeni nakon oslobođenja Beograda i ubijeni u okolini Pančeva. Međutim, oba ova događaja su nepotvrđena u relevantnim istorijskim izvorima (npr. oni koji plasiraju ove stereotipe ne navode ime nijednog streljanog pripadnika SDS, a poznata su imena svega dva do tri pilota VKJ koji su stradali u navedenim okolnostima). Za nastanak prvog stereotipa zaslužan je Srđan Cvetković koji je u knjizi objavljenoj 2006. izneo tvrdnju, zasnovanu na iskazu jedne osobe koja nije bila očevidac događaja, o tome da su partizani navodno streljali nedićevce na Kalemegdanu. Reč je o neproverenim podacima koji nisu potvrđeni u drugim izvorima. Međutim, u izvorima iz 1945. potvrđeno je streljanje veće grupe pripadnika SDS na ulazu u Kalemegdan - ali od strane nemačkih vojnika, a ne partizana, 18. oktobra 1944. Takođe, jedino masovnije zarobljavanje pilota VKJ nakon oslobođenja Beograda desilo se 22. oktobra u Zemunu kada je zarobljeno 17 zrakoplovaca NDH. Cvetković je oba stereotipa reprodukovao i u drugom izdanju knjige (2015). Zanimljivo je da je jedan od recenzenata, Predrag Marković, na promociji Cvetkovićeve knjige u Beogradu 18. novembra 2015, želeći da ilustruje masovnost revolucionarnog terora nakon oslobođenja, naveo upravo dva navedena primera, odnosno dva navodna događaja čija istoričnost nije potvrđena. Stradanje pripadnika SDS koje su navodno streljali partizani u medijima je iznošeno kao jedan od najkarakterističnijih primera zločina oslobodilaca u Beogradu pri čemu se pokušala sugerisati skandaloznost da "leševi ubijenih bez suđenja" leže neposredno pored "najprometnijeg šetališta u Beogradu". U međuvremenu se pojavila ideja da potencijalni spomenik "žrtvama komunističkog terora" u Beogradu bude podignut upravo na toj lokaciji.

Oni koji plasiraju fabulozne i višestruko uveličane brojke stradalih nakon oslobođenja Srbije i Beograda, apeluju na emotivnu reakciju savremenika u cilju što efikasnije kriminalizacije partizanskog pokreta i ideologije tog pokreta. Upadljiv primer takve manipulacije predstavlja tekst Ratka Dmitrovića, urednika Večernjih novosti, uoči proslave 70-godišnjice oslobođenja Beograda u kome se, pored niza opskurnih stilskih figura i banalnih teza, iznosi tvrdnja o navodnom streljanju 30.000 Beograđana nakon oslobođenja. Prethodno je 2013. poznati pisac Dušan Kovačević izneo tvrdnju kako su partizani u Beogradu nakon oslobođenja pobili "ono što je najbolje", odnosno "između 9.000 i 13.000 najvrednijih i najobrazovanijih ljudi" pri čemu je struktura stanovništva izmenjena prilivom "poludivljeg plemena".

Forsiranje narativa o desetak ili nekoliko desetina hiljada ubijenih Beograđana nakon oslobođenja predstavlja pokušaj tumačenja događaja koji su usledili nakon oslobođenja Beograda kao "nove okupacije" i "nacionalne katastrofe" i centriranja Beograda kao središnjeg mesta nacionalnog stradanja u apokaliptičnom vremenu koje je usledilo nakon dolaska komunista na vlast. Narativ o "novoj okupaciji" dobio je nezasluženo mesto i u tumačenjima događaja nakon oslobođenja nekih drugih većih mesta u Srbiji. Prethodnih četvrt veka naročito su reprodukovane manipulativne teze o navodnom streljanju 2.000 ljudi nakon oslobođenja Šapca, Valjeva ili Novog Pazara - iako je reč o desetostruko uvećanim brojkama u odnosu na realan broj stradalih, bez namere onih koji su plasirali takve brojke da strukturišu stradale i ukažu na delatnost stradalih tokom okupacije. Primera radi, muftija Muamer Zukorlić, govoreći 4. septembra 2010. na verskoj komemoraciji streljanim građanima Novog Pazara i okoline (mahom saradnicima okupatora) koje su predstavnici nove vlasti lišili života 1944-1945. na brdu Hadžet iznad grada, pomenuo je navodni "genocid na Hadžetu" i brojku od 2.000 streljanih. U međuvremenu najavljena je izgradnja spomeničkog kompleksa na brdu Hadžet. Zanimljivo je da su političke strukture Bošnjaka u Sandžaku više zainteresovane za Hadžet kao centralno mesto sećanja Bošnjaka Sandžaka na Drugi svetski rat nego na neko masovno stratište bošnjačkih civila stradalih u operaciji JVuO februara 1943. Razlog leži u činjenici da se predstavnici bošnjačke političke elite više identifikuju sa novopazarskim kolaboracionistima koje su osudili na smrt i streljali komunisti nego sa anonimnim žrtvama četničkih pokoljâ.

O tome koliko istorijski stereotipi mogu bili prijemčljivi delu javnosti svedoči jedna izmišljotina sa Interneta u koju je poverovao jedan doktor istorijskih nauka ("prvorazredan povjesničar mlađe generacije", kako veli Ivo Banac). Naime, u intervjuu jednoj sarajevskoj TV kući iz 2013, Zlatko Hasanbegović je ustvrdio: "Nedavno su kolege u Srbiji poimenično ustanovili da je u komunističkim obračunima pri završetku Drugoga svjetskog rata u Kragujevcu u obračunu sa pristašama Draže Mihailovića - onim što se nazivalo ravnogorskim pokretom - poubijano više ljudi nego što je to bilo u njemačkoj poznatoj kaznenoj ekspediciji, masovnom strijeljanju u Kragujevcu". Nijedan srpski revizionistički istoričar, ma koliko bio sklon ideološkim predrasudama, nije toliko neozbiljan da tvrdi da su komunisti nakon oslobođenja pobili preko 3.000 pripadnika ravnogorskog pokreta u Kragujevcu. Broj na koji aludira Hasanbegović je desetak puta uvećan, a pominjanje "pristaša Draže Mihailovića" zamagljuje činjenicu da je teško dokazati da je neko streljan nakon oslobođenja Kragujevca samo zbog toga što je bio pristalica ili simpatizer JVuO. Istina je, ipak, složenija: u Kragujevcu je nakon oslobođenja streljan trocifren broj pripadnika ravnogorskog pokreta sa područja Šumadije koji su počinili ratni zločin ili na drugi način skrivili tuđe stradanje ili su bili organizatori tog pokreta.

Nakon 12. septembra 1944. nisu zabeležena isključivo stradanja lica za čiju smrt su bili odgovorni organi NOP-a i posleratne vlasti. Zapravo, nakon tog datuma, pa do okončanja rata, zabeležen je veći broj stradalih partizana od ukupnog broja stradalih za čiju smrt su odgovorni partizani i organi nove vlasti. Od sredine septembra 1944. do sredine maja 1945. smrtno je stradalo preko 26.000 partizana sa područja Srbije. Mnogi od njih stradali su u Bosni u borbi protiv Nemaca i srbijanskih četnika, budući da su četnici iz Srbije i Vermaht od evakuacije JVuO u Bosnu do okončanja okupacije bili nesumnjivi saveznici i da u tom razdoblju nisu zabeleženi sukobi između srbijanskih četnika stacioniranih u Bosni i Nemaca. Naprotiv, nemački okupator je nastavio da strateški usmerava JVuO i da četnike snabdeva municijom. Revizionistička istoriografija uporno izbegava da konstatuje ove činjenice. U međuvremenu, poslednjih decenija, iz kolektivnog pamćenja nestala je svest o tome da su žrtve jugoslovenskih partizana bile najveće upravo 1945, iako je ta ratna godina vremenski bila najkraća.

Kada broj od oko 15.000 stradalih sa područja uže Srbije nakon oslobođenja, koliko je evidentirala DKTG (čak ako zanemarimo nekoliko hiljada upisanih četnika koji su poginuli u borbi), uporedimo sa brojem od približno 13.500 stradalih lica u Sloveniji nakon oslobođenja, onda nije teško zaključiti da je u Sloveniji, proporcionalno ukupnom broju stanovnika, obračun sa snagama kolaboracije i njihovim simpatizerima bio intenzivniji. Isto se odnosi i na Hrvatsku, iako nisu poznati približni podaci. Sve ovo je u koliziji sa ustaljenim nacionalističkim i antikomunističkim stereotipom o Srbiji kao navodno "najvećoj žrtvi komunizma" na području Jugoslavije". Četiri najveće neistine revizionističke istorije ili šire Kazna i zločin
apacherosepeacock apacherosepeacock 14:40 06.12.2017

Re: "Otkopavanje" ili revizija istine?

U svakom slučaju, nema sumnje da je znatan broj onih koji su stradali nakon oslobođenja preoštro kažnjen, odnosno da je kažnjen najoštrijom kaznom umesto da bude osuđen na vremensku kaznu.


Belgija na primer, posle rata optuzeno 10.000 za kolaboraciju, od tog broja 3.000 osudjeno na smrt streljanjem a izvrseno 250 - ostalima preinaceno u kazne zatvora od kojih je posle 1-2-5 godina pusteno na slobodu (nekima uz prevaspitavanje za zivot u zajednici koja nije po naci merilima).

E sad, Flamanci se i dan danas osecaju diskriminisani po pitanju kazni za kolaboraciju spram Valonaca..
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 15:29 06.12.2017

Re: "Otkopavanje" ili revizija istine?

apacherosepeacock
E sad, Flamanci se i dan danas osecaju diskriminisani po pitanju kazni za kolaboraciju spram Valonaca..

Nikad kraja.
Milan Karagaća Milan Karagaća 16:04 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Po tebi koliko tamo ima idiota i brutalnih bezumnika kad ovakvo saopštenje izda vrh partije?

Pa možda je vrh partije imao u vidu ovo pismo koje je Bojović uputio Draži 1942.godine:
"
Beograd, 10. decembra 1942. g.
GOSPODINU ARMIJSKOM ĐENERALU
GOSPODINU DRAŽI MIHAJLOVIĆU

POLOŽAJ

U svojoj dubokoj starosti preživljujem časove minulih borbi našeg naroda za njegovo pravo na život i ne nađoh današnjeg primera od Kosovske bitke do Karađorđa i Miloša i od ovih velikih sinova našeg naroda do mene danas. Poznato je, da veliki događaji stvaraju velike ljude a veliki ljudi stvaraju velika dela. Verovao sam, da je srpski narod, nadahnućem Božijim sposoban da daje velike ljude i da će ih u ovim teškim sudbonosnim časovima i dati. Saznanjem da ste Vi, dragi Srbine i đeneralu, razvili oslobodilačku zastavu, sa onoga mesta odakle je moj ratni drug Petar Mišić [đ] započeo, pre dvadeset i osam godina, i proterao neprijatelja iz naše otadžbine, izazvalo je u meni veliku radost i do maksimuma pojačalo želju za ličnim učešćem u današnjoj borbi. U odsustvu fizičke snage da uzmem neposrednog učešća u ostvarenju ovog velikog dela nacije, ja sam Vam, dragi i veliki sine srpskog roda, stavio na raspoloženje moje ime i moju decu uz očinski pozdrav i vojničku zapovest: NAPRED U POBEDU, ZA KRALjA I OTADžBINU.
Vojvoda Petar Bojović
Milan Karagaća Milan Karagaća 16:22 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

А за Туђмана се треба подсетити да је био Титов генерал, што је још један пример лажи у сржи титоистичког система.

Tuđman nije bio aktivni general već mu je taj čin dat prilikom penzionisanja u skladu sa važećim propisima da svi učesnici NOB prilikom penzionisanja dobijaju viši čin. Dakle on je nije ni penzionisani general nego general u penziji.
Ја рецимо а приори не приписујем ни једној групи негативна понашања, а ти то радиш, па је нпр. "за националисте нормално да лажу", па настављаш и још подебљаваш текст:

Osim celom narodnooslobodilačkom pokretu, ja ostajem pri tome da ostrašćeni nacionalisti lažu i na lažima grade i svoju veličinu i mržnju prema drugima.Ako Vam nije jasno slušajte današnje zvaničnike Hrvatske, Srbije, Bošnjačke, one iz RS i one Albanske sa Kosova.
Što se ostrađćenosti tiče, ja sam opstrašćen istinom a Vi ste gospođo ostrašćeni antikomomunista, i ostrašćena ljubitelj lika i dela DM , Nedića i velikog vladike koji je onako biranim rečima hvalio Hitlera, a naša crkva ga čak proglasila blaženim samo zato što je bio veliki antikomunista i antisemit.
A evo šta je rekao u svom čuvenom govoru na Kolarcu 1938.godine:
"Velimirović je za Hitlera rekao:

"U žalosnoj zabludi žive oni naši ljudi, koji misle da je odvajanje nacionalizma od vere, i države od crkve rezultat nekog "progresa"... "Ipak se mora odati poštovanje sadašnjem njemaèkom vođi, Adolfu Hitleru, koji je kao prost zanatlija i čovek iz naroda, uvidio da je nacionalizam bez vere jedna anomalija, jedan hladan i nepouzdan mehanizam. I evo u 20. veku on je došao na ideju Sv. Save i kao laik poduzeo je u svome narodu onaj najvažniji posao koji priliči jedino svetitelju, geniju i heroju... A nama je taj posao svršio Sv. Sava. Svršio ga je savršeno, svršio ga je bez borbe i bez krvi, i svršio ga je ne juče ili prekjuče nego pre 700 godina. Otuda je nacionalizam srpski kao stvarnost, najstariji u Evropi".
"Sva moderna gesla evropska sastavili su Jevreji koji su Hrista raspeli: i demokratiju, i strajkove, i socijalizam, i ateizam, i toleranciju svih vera, i pacifizam i sveopštu revoluciju, i kapitalizam i komunizam. Sve su to izumi Jevreja, odnosno oca njihova - đavola.".

Pa samo zbog toga ni u Nemačkoj nekome ko je tako govorio ne bi dali ni ulicu ni da škola nosi njegovo ime. Eto Srbija pokazuje svoj antifašizam tako što ne voli Nemce i partizane ali uzdiže u sveca poštovaoce Hitlera.
A Vojislav Koštunica reče za vladiku Velimirovića da je: "On je naš putovođa zauvek" !
Punkt.
principessa_etrusca principessa_etrusca 16:30 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Saznanjem da ste Vi, dragi Srbine i đeneralu, razvili oslobodilačku zastavu, sa onoga mesta odakle je moj ratni drug Petar Mišić [đ] započeo, pre dvadeset i osam godina, i proterao neprijatelja iz naše otadžbine, izazvalo je u meni veliku radost i do maksimuma pojačalo želju za ličnim učešćem u današnjoj borbi.

Па шта кажеш, војвода Бојовић је био четник у души и непријатељ народа?
Milan Karagaća Milan Karagaća 16:57 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

principessa_etrusca
Saznanjem da ste Vi, dragi Srbine i đeneralu, razvili oslobodilačku zastavu, sa onoga mesta odakle je moj ratni drug Petar Mišić [đ] započeo, pre dvadeset i osam godina, i proterao neprijatelja iz naše otadžbine, izazvalo je u meni veliku radost i do maksimuma pojačalo želju za ličnim učešćem u današnjoj borbi.

Па шта кажеш, војвода Бојовић је био четник у души и непријатељ народа?

Ne kažem ja ništa ane kažem ni da je vojvoda Bojović znao da je Draža već u to vreme imao sklopljen sporazum sa Nemcima.Rado bih da verujem da je vojvoda Bojović bio u zabludi i nije znao da je Draža tu oslobodilačku zastavu pretvorio u kolaboracionističku, a Bojović mu još u ime ideala slobode poslao svoju decu.
Nego gospođo Vi se mnogo pravite naivni pa kao ništa ne razumete. Da li treba da Vam postavim ovde i izveštaj o četničkim zločinima u istočnoj Bosni, polimlju o čemu ga izveštava Đurišić i dobija pogvale za to što su pobili preko 8.000 žena dece i staraca i preko 1.500 njihovih boraca.Ili uputsvo koje je Draža uputio svojim komandama o tome šta treba da rade i protiv koga se bore.
gedza.73 gedza.73 17:27 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

stavio na raspoloženje moje ime i moju decu uz očinski pozdrav i vojničku zapovest: NAPRED U POBEDU, ZA KRALjA I OTADžBINU.


Ja ne vidim ništa sporno. Kako je mogao da završi pismo 'Napred u pobedu, za Staljina i SSSR'?

Pa možda je vrh partije imao u vidu ovo pismo


Možda nisam najbolje razumeo. Pošto je Bojović napisao pismo komandujućem oficiru JVuO onda je zakonski ispravno da se prebije i zabrani ljudima da prisustvuju sahrani?

Sledeće je bilo da se razbacaju krstače sa stratišta u Šumaricama i razjure roditelji streljane dece sa groblja.
Onda se streljaju glumci. Pa pod lažnim optužbama viđeniji ljudi koji nisu prišli komunističkom pokretu.
Onda se uvodi sistem jedne strane zemlje. Politički, zakonski, ekonomski. Što je, po meni, izdaja svoje otadžbine.

U odsustvu fizičke snage

Skojevci su prebili čoveka koji je imao osamdeset godina?
Stoka i oni i celo rukovodstvo koje ni na koji način nije osudilo takva zlodela.
Takvi su oni bili i tokom rata, ništa bolji samo su komunistički revizionisti 'ispeglali' istoriju , izbrisali zlodela a 'napumpali' svoje 'herojske' akcije.
hoochie coochie man hoochie coochie man 17:57 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Pa možda je vrh partije imao u vidu ovo pismo koje je Bojović uputio Draži 1942.godine:


A tako pisao?
E pa onda je i dobro prošao kako je zaslužio, majku li mu vojvodsku i reakcionarnu.
vrabac_onaj vrabac_onaj 18:27 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

gedza.73
u našoj zemlji.Ovo je sada njihova zemlja Gedžo. Njihova pobeda je izgleda bila definitivna i posledice koje je prouzrokovala su ireverzibilne. To je u poslednjih nekoliko godina postalo jasno.

Treba gledati da se deca pošalju odavde čim iole stasaju, kada već mi nismo imali dovoljno pameti i/ili gajili iluzije.
milisav68 milisav68 18:52 06.12.2017

Re: "Otkopavanje" ili revizija istine?

Vojislav Stojković
Četiri najveće neistine revizionističke istorije

A jel neistina da su komunisti pokupili sve crkvene knjige, i da ih nisu vratili više od 50 godina?

Arhimandrit Petar, zamenik episkopa valjevskog Milutina, podseća da su komunističke vlasti od 1945. do 1952. godine donele zakon da se zbog navodnih nedostataka u državnim, od crkava i verskih zajednica oduzimaju matične knjige u kojima su sveštenici uredno vodili evidenciju rođenih, venčanih i umrlih, ali beležili i mnoge događaje i promene u životu varoši i sela u kojima su službovali.


link

A ovo iz knjige:

Osim toga, u Prvom svetskom ratu nije zabeležen fenomen vojne i političke kolaboracije i postojanja kolaboracionističkih oružanih snaga i vlasti kolaboracionista u pojedinim delovima zemlje niti je zabeležen teror domaćih formacija nad domaćim stanovništvom i sunarodnicima. Važno obeležje Drugog svetskog rata na tlu Srbije predstavlja upravo teror nad civilima i zarobljenim pripadnicima suparničkih pokreta koji su sprovodile oružane snage sastavljene od domaćeg stanovništva.

Pa naravno da nijwe bilo, jer nije bilo izdajnika koji su zbog ideologije izazvali građanski rat pod okupacijom.

Za to niko nije odgovarao, jer se u Teheranu (i na Jalti) odlučivalo, ko je izdajnik, a ko je pobednik.
gedza.73 gedza.73 19:22 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?


vrabac_onaj
Ovo je sada njihova zemlja Gedžo. Njihova pobeda je izgleda bila definitivna


Jedna stvar nije sporna. Borili su se protiv Nemaca. NJihovim jedinicama su pristupali ljudi koji su se borili za slobodu i protiv okupatora.

posledice koje je prouzrokovala su ireverzibilne.

NJihovo rukovodstvo je bilo ideološki zaslepljeno, netolerantno i zlikovačko.

To je u poslednjih nekoliko godina postalo jasno.

Na žalost.

Treba gledati da se deca pošalju odavde čim iole stasaju, kada već mi nismo imali dovoljno pameti i/ili gajili iluzije.


Priča mi drugar za neku raspravu Zapad Vs. Rusija.
'jesi ti nekad video rusko rende? Imaš nemačke, italijanske, francuske mašine po našim radionicama. 'de su ruske?'

Ironija da su komunisti proterali ili su od njih pobegli ili izbegli ljude koji su listom otišli u kapitalističke zemlje. I imali život dostojan čoveka. A mi ceo život čekali ostvarenje nečijeg petogodišnjeg plana.
Bili smo ruina, našminkano Potemkinovo selo a danas samo spala kartonska ambalaža.
freehand freehand 19:32 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Zaista veruješ u ovo?

Komunisti su od prvog dana svog ustanka vodili borbu za preuzimanje vlasti, i to nisu krili.

Eliminacija stvarne i potencijalne opozicije, naročito političkog, intelektualnog, ekonomskog i vojnog vrha po (uspešnom) sovjetskom modelu od pre 20 godina, karakteriše njihovo delovanje štona samom početku borbe, kada su verovali da će se rat brzo završiti pobedom Crvene armije nad Nemačkom, što u vreme stvarnog preuzimanja i utvrđivanja vlasti 1944. godine.

To je jednostavno činjenica.

Pa baš omatorelog vojvodu a toliki mlađi pretekoše.
Nego pretpostavljam da ti kao principijelan čovek i na četjike kroz Kostu Pećanca gledaš i koljače iz crnih trojki?
Ovo, na primer, čini mi se da si jednom nazvao nekakvom nameštaljkom ili zloupotrebom?Relativizacija i opravdavanje zločina.


Gluposti. Niti relativizujem niti opravdavam. Dapače, rekoh da je premlaćivanje Bojovića bezuman čin, zabrana pristustvovanja sahrani takođe. Kao što mislim d aje svaka likvidacija bez suda zločin, i kao što mislim da je Draži Mihailoviću morlao biti suđeno pravedno i po zakonu a da je njegova likvidacija i sakrivanje mesta na kome je sahranjen takođe nerazumno i protivzakonito postupanje.
Mada, nemogu da ne kažem da mi brk zaigra na pomisao o masovnoj likvidaciji koljača bez obzira na uniformu, sa naglaskom na ustašama.

P.S. Bi li ti malo relativizovao ovaj zločin?
Dachau liberation reprisals
vrabac_onaj vrabac_onaj 19:46 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

gedza.73

vrabac_onaj
Ovo je sada njihova zemlja Gedžo. Njihova pobeda je izgleda bila definitivna


Jedna stvar nije sporna. Borili su se protiv Nemaca. NJihovim jedinicama su pristupali ljudi koji su se borili za slobodu i protiv okupatora.

posledice koje je prouzrokovala su ireverzibilne.

NJihovo rukovodstvo je bilo ideološki zaslepljeno, netolerantno i zlikovačko.Pa nešto malo komentara iznad i ja sam to rekoh. Ne vidim zašto bi se sporili oko toga.


Priča mi drugar za neku raspravu Zapad Vs. Rusija.
'jesi ti nekad video rusko rende? Imaš nemačke, italijanske, francuske mašine po našim radionicama. 'de su ruske?'


Ne znam zašto uvlačiš Ruse, oni su u celoj toj priči imali svoj put i naravno svoje interese. Mislim da su oni svoj konflikt te vrste mnogo bolje razjasnili među sobom.

Ali kada smo već kod toga, "alat" koji ja svakodnevno koristim su napravili upravo Rusi i važi za najbolji u toj klasi "alata". A verovali ili ne uopšte nije strug nego OVO

A i dok sam penjao u klubu smo imali nešto malo ruskih titanijumskih klinova. Znaš kako smo se svi otimali za njih u konkurenciji sa nekim francuskim, nemačkim ili italijanskim...

A i par puta sam gledao kako Niva izvlači neke "opake terence" iz blata :)
gedza.73 gedza.73 19:46 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Pa baš omatorelog vojvodu a toliki mlađi pretekoše.


Dragutin Gavrilović

Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja, naš puk je žrtvovan za čast Beograda i Otadžbine. Vi nemate više, da se brinete za živote vaše, oni više ne postoje.
Zato napred u slavu! Za Kralja i Otadžbinu! Živeo Kralj! Živeo Beograd!”


Pukovnik Gavrilović je posle kapitulacije u Aprilskom ratu u Sarajevu zarobljen i odveden u koncentracioni logor blizu Nirnberga.


U oslobođenom Beogradu, nove vlasti su ga ispitivale. Bio je već iznemogao, kost i koža, i ubrzo je preminuo u svom stanu u zgradi u Beogradskoj - kaže Miloš Marinković (31), praunuk Gavrilovića.

Iz njegove komande redovno su izbacivani kralj i otadžbina. Zahvaljujući i dedinom junaštvu otadžbina je spasena, ali je naša porodica razbijena.


Sad bi nešto napis'o za komunističku petokraku al' ću da budem fin pa neću.
gedza.73 gedza.73 19:49 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Ne znam zašto uvlačiš Ruse

Sistem. Drugačiji sistem. Lenjin je jebo njima nanu kao Tito nama. A posle i Staljin.
Taj sistem ostavlja trajne posledice.
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:14 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

A i par puta sam gledao kako Niva izvlači neke "opake terence" iz blata :)


Nevezano za sve ovo, ali pade mi na pamet..

Pravim ja neke skalamerije kako bih za male pare došao do mašinica koje mi trebaju u voćnjacima, i za jednu od tih koristim diferencijal od lade.
I super radi.

Video to prijatelj, hoće i on da pravi, ali kaže, ma kakva lada, ne valja to, moram da nađem nešto sigurnije, mercedes, BMV...tako nešto.

Nađe od bembare, plati u *ičku materinu, ali ne žali.
I prvi dan rada, prvi problemčić, i sve se to rasturi kao da je igračka.
Kaže, ma mora taj primerak bio feleričan, nisam pazio.
Kupi i drugi, on potrajao nešto duže, ali ne predugo, strada i on.

Na kraju je teška srca morao da prizna da je ladin bolji, i ugradio njega :)
gedza.73 gedza.73 20:19 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Nađe od bembare, plati u *ičku materinu, ali ne žali.


nek' stavi ovopa da se javi za petnaestak godina (ne mogu samo da pronađem fotku sa pravim rupama)
c_h.arlie c_h.arlie 20:19 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

vrabac_onaj
gedza.73
u našoj zemlji.Ovo je sada njihova zemlja Gedžo. Njihova pobeda je izgleda bila definitivna i posledice koje je prouzrokovala su ireverzibilne. To je u poslednjih nekoliko godina postalo jasno.

Treba gledati da se deca pošalju odavde čim iole stasaju, kada već mi nismo imali dovoljno pameti i/ili gajili iluzije.

Дон'т гиве уп !
Ćeraćemo se još !

hoochie coochie man hoochie coochie man 20:24 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

nek' stavi ovo


E, nemoj sad da krenemo o tome, Jeremija će nas postreljati:)
A nije da me ne interesuje..

Može to da se stavi, naravno, i bolje je, imam nešto slično na drugoj mašini, ali izazov napraviti od stvari koju platiš par desetina evra mašinu koja stvarno šljaka.
A i prenos (4:1) je savršen (ja tvrdim, mada većina kaže da nije dobar, ali oni nemaju pojma)
gedza.73 gedza.73 20:32 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

E, nemoj sad da krenemo o tome, Jeremija će nas postreljati:)

ostali samo mi, pijani, u kafani.

A i prenos (4:1) je savršen (ja tvrdim, mada većina kaže da nije dobar, ali oni nemaju pojma)


Katalog kaže, da zaokružim, na 3:1.

ali izazov napraviti od stvari koju platiš par desetina evra mašinu koja stvarno šljaka.

esam ti pričao kad je lik napravio sam za sebe kosačicu pa mu se otkinuo nož, probušio valjak pozadi i izleteo u komšijin voćnjak?
Pogledaj na internetu Poljake. Oni su počeli ni od čega a danas imaju ozbiljnu proizvodnju tih alatki.

Kako to gvožđe zna duvati pod svoje.

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 20:51 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

hoochie coochie man
Jeremija će nas postreljati:)

hoochie coochie man hoochie coochie man 20:53 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

esam ti pričao kad je lik napravio sam za sebe kosačicu pa mu se otkinuo nož, probušio valjak pozadi i izleteo u komšijin voćnjak?


Uh, i meni se slično dešavalo...
Pukne nož, zapravo ne nož nego šraf koji ga nosi i oko koga rotira, počne da trese, stanem i vidim da ga nema (znao sam odmah šta je) i krenem da ga tražim tu okolo.
Pravim sve veće krugove, ali ga nema pa nema.
Pomislim, ma zario se negde u zemlju, u neku travu, i odustanem od traženja, stavim drugi i nastavim.
Posle nekoliko meseci, radim u drugom, su sednom voćnjaku, drugu opreaciju, i vidim nož jbt!
Kad sa video koliko je leteo, smrzo sam se.
Da je nekoga pogodilo..... ćao, nema više.

Kako to gvožđe zna duvati pod svoje.

Neda mira.
Sam mi u glavu ušla hidraulika, pokušavam da napravim viljuškarčić od traktora...


Vojislave praštaj, neću više, Gedža je kriv :)
Milan Karagaća Milan Karagaća 21:52 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Ja ne vidim ništa sporno. Kako je mogao da završi pismo 'Napred u pobedu, za Staljina i SSSR'?

Gedžo bre, nije stvar u tome nego su mu valjda dva sina bili kod Draže, pa su mu možda to uzeli na zub kao i činjenicu da je pisao Draži kada je on već ispustio barjak slobode.U svakom slučaju, ja ne opravdam postupak prema vojvodi i da su imali više pameti a manje ideološke zaslepljenosti postupili bi prema njemu u skladu sa njegovim zaslugama od ranije i činjenicu da nije sarađivao sa Nemcima tokom okupacije, pa da je bio zatvoren, onda bi ga ostavili na miru.
Onda se streljaju glumci. Pa pod lažnim optužbama viđeniji ljudi koji nisu prišli komunističkom pokretu.

Pa neki glumci su igrali na podijumu, neki na kolenima okupatora, neki narodno pozorište i radio-beograd pretvorili u ponižavajuće udvorničke institucije okupatoru. Da li je u tom glupom pobedničkom zanosu neko nastradao i nedužan, sigurno, ali neće biti da neki nisu veoma aktivno služili okupatoru.
Inače, ako nisi znao istog dana kada je Draža sklopio onaj prvi sporazum sa Nemcima u jesen 1941.godine engleska obaveštajna služba je dešifrovala depešu koju je nemačka komanda iz Beograda slala u Berlin i Čerčil je istog dana to imao na stolu. Čuvena "Enigma" tj. presretanje i dešifrovanje svih nemačkih depeša.
gedza.73 gedza.73 22:30 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

HCM
Vojislave praštaj, neću više, Gedža je kriv :)

Tužibabo.

Sam mi u glavu ušla hidraulika, pokušavam da napravim viljuškarčić od traktora...

Stavi pumpu kontra kompresora (mislim da od Rakovice odgovara ploča) i dodaj bocu gde je komresorska boca kod sedišta.
Ulaz, povratno crevo i vola.

Ili pumpu sa multiplikatorom na kardansko vratilo, isto pomoćni rezervoar, kako bi ti radio nezavisno od hidraulika.

Meni stoje kompleti od hidro motora (za okretanje tanjira na pipalici) do pumpi, multiplikatora i razvodnika. Jedan set sam os5tavio za cepač ali veeeliki (fi 100)

A da budem u temi. Zamisli da je neki Huči krenuo posle rata da radi kao ti. Danas industrijalac. Stabilna firma, ko zna šta bi sve danas proizvodio. Jedan od ozbiljnijih proizvođača atomizera (Australija, Novi Zeland, Francuska...) pored fabrike ima i pet hektara pod breskvama.

Drugi je bio seljak, isto se bavio voćem, pa krene da pravi pipalice, pa kamionske dizalice (kranovi iza kabine) danas ogromne mašine za reciklažu (spakuje auto u kockicu).

A krenuo tako što je napravio voćarku za sebe. Sa jednim klipom.
Ali kod nas to nije moglo. Takvi su lopovi, barabe i krimnalci.
Samo proleter. Go ko pištolj.

Milan Karagaća
U svakom slučaju, ja ne opravdam postupak prema vojvodi

Nisam prigovorio tebi, već tadašnjoj vlasti.

Pa neki glumci su igrali na podijumu

Skupljali novac za sirotinju.
Po 'normalnim' zemljama mnoge stvari za koje su kod nas streljali nisu smatrane za kolaboraciju.

Neki su zamrzli političke sukobe, napravili nacionalni front i posle rata se pošteno odmerili na izborima. Čisto sumnjam da su svi bili beskompromisni borci protiv nacizma.

li neće biti da neki nisu veoma aktivno služili okupatoru.

Daleko od toga. Ali tom 'revolucionarnom pravdom' su zahvaćeni i nevini i krivi pa će danas i poneki kriv da bude rehabilitovan.

ko nisi znao istog dana kada je Draža sklopio onaj prvi sporazum sa Nemcima u jesen 1941.godine engleska obaveštajna služba je dešifrovala depešu koju je nemačka komanda iz Beograda slala u Berlin i Čerčil je istog dana to imao na stolu. Čuvena "Enigma" tj. presretanje i dešifrovanje svih nemačkih depeša.

Meni nešto bili u glavi da su ćapili Enigmu malo kasnije.

Ali su i pored toga podržavali Dražu.

Pogledaj Francuze. Oni su bukvalno dve, tri godine stajali barabar sa Nemcima. Legalno izabrana vlada, fabrike radile za Nemce, kolonije ostale francuske...


Kod nas nemaš mesto gde nisu streljali ljude, zatvarali i oduzimali fabrike zato što su pod pretnjom smrću morali da sarađuju sa Nemcima.

Antifašističku borbu im ne osporavam.
Sve ostalo ne vredi po lule duvana.vrabac_onaj vrabac_onaj 22:39 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

gedza.73
Ne znam zašto uvlačiš Ruse

Sistem. Drugačiji sistem. Lenjin je jebo njima nanu kao Tito nama. A posle i Staljin.
Taj sistem ostavlja trajne posledice.


Ma nebitno, neka Rusi brinu svoje brige, ja im u tome želim sve najbolje i ljudski i bratski.

Međutim, zlo i šteta koju su naneli srpski komunisti je...pa kako da kažem, nemerljiva.
Ono, iskonsko zlo oceubistva.
Još nekako mogu i da razumem tadšnje napaljene klince junoše ili one mučenike koji su od ustaša pobegli u šumu pa im komesari isprali mozak, mogu da razumem i "duh i zablude vremena", sve je to ok i ljudski. Zlo, ali je i ljudski.

Međutim danas, sa ovim istorijskim iskustvom, braniti TO, je kako da ti kažem, evo najblaže što umem, teška ali baš teška patologija.
(u stvari mislim da je nešto teže ali mi je neprijatno da izgovorim/napišem)
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:47 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Ali kod nas to nije moglo.


Em nije moglo em je sistem neke druge kvalitete potencirao.
Državne firme, kolektivi, kolektivizam, petogodišnji planovi, udruženi radovi...i takve stvari su bile na ceni, a sve što se radi individualno, zasebno, sebi, sve je bilo pod nekom sumnjom i ne baš popularno, a onda se i svest ljudi tome prlagođavala, pa im je cilj uglavnom bio socijalno, zdravstveno i redovna plata.
Mnogo duboko su zadrli, mnogo štete napravili ne samo na materijalnom, nego i na mentalnom nivou. ž


ps

Ili pumpu sa multiplikatorom na kardansko vratilo, isto pomoćni rezervoar, kako bi ti radio nezavisno od hidraulika.


Ova varijanta mi je bila prvobitna zamisao, međutim malo komplikuje skidanje i kačenje. Pokušavam da to bude što jednostavnije pa razmišljam o varijanti da iskoristim hidrauličnu pumpu traktora, sa nekim razvodnikom na ploči, jer tako lakše mogu da menjam priključne mašine.
Otkačim crevo i ćao.
Pazi, ta pumpa sasvim dobro diže prikolicu, što ne bi i klip tog viljuškarčića?
vrabac_onaj vrabac_onaj 22:57 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

hoochie coochie man
Ali kod nas to nije moglo.


Em nije moglo em je sistem neke druge kvalitete potencirao.
Državne firme, kolektivi, kolektivizam, petogodišnji planovi, udruženi radovi...i takve stvari su bile na ceni, a sve što se radi individualno, zasebno, sebi, sve je bilo pod nekom sumnjom i ne baš popularno, a onda se i svest ljudi tome prlagođavala, pa im je cilj uglavnom bio socijalno, zdravstveno i redovna plata.
Mnogo duboko su zadrli, mnogo štete napravili ne samo na materijalnom, nego i na mentalnom nivou.


Pazi kad su čak i od superdisciplinovanih Prusa uspeli da naprave lelemude, de neće od nas
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:01 06.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Pazi kad su čak i od superdisciplinovanih Prusa uspeli da naprave lelemude, de neće od nas


To, to im najviše zameram.
Što od radnog, vrednog sveta napraviše lelemude koji čekaju da im neko drugi naše posao i da misli o njemu.
Milan Karagaća Milan Karagaća 00:18 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Meni nešto bili u glavi da su ćapili Enigmu malo kasnije.

Upravo izašla knjiga pod tim naslovom i odatle sam taj podatak uzeo, a autor ga uzeo iz britanskih arhiva. Interesantna knjiga, eno prodaje se u knjižari "Odbrana" kod Studentskog trga.
principessa_etrusca principessa_etrusca 09:27 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Milan Karagaća
А за Туђмана се треба подсетити да је био Титов генерал, што је још један пример лажи у сржи титоистичког система.

Tuđman nije bio aktivni general već mu je taj čin dat prilikom penzionisanja u skladu sa važećim propisima da svi učesnici NOB prilikom penzionisanja dobijaju viši čin. Dakle on je nije ni penzionisani general nego general u penziji.

Добро је када те у свему занима суштинско питање, нпр. у овом случају у ком тренутку своје службе у ЈНА је Туђман добио генералски чин. Свака част што си ово разјаснио, одмах ми је лакше када знам да није био баш "прави" генерал.
Ја рецимо а приори не приписујем ни једној групи негативна понашања, а ти то радиш, па је нпр. "за националисте нормално да лажу", па настављаш и још подебљаваш текст:

Osim celom narodnooslobodilačkom pokretu, ja ostajem pri tome da ostrašćeni nacionalisti lažu i na lažima grade i svoju veličinu i mržnju prema drugima.Ako Vam nije jasno slušajte današnje zvaničnike Hrvatske, Srbije, Bošnjačke, one iz RS i one Albanske sa Kosova.

Само националисти лажу, а други не лажу? Хвала, баш је добро знати да глобалисти никада не лажу, и да НАТО-лобисти, уништитељи националне привреде, војске, агенти страног интереса и слични, увек говоре само истину.
Što se ostrađćenosti tiče, ja sam opstrašćen istinom a Vi ste gospođo ostrašćeni antikomomunista, i ostrašćena ljubitelj lika i dela DM , Nedića i velikog vladike koji je onako biranim rečima hvalio Hitlera, a naša crkva ga čak proglasila blaženim samo zato što je bio veliki antikomunista i antisemit...

Ово горе је такав пример твоје "острашћености истином" да си ме и насмејао. Таленат за stand-up comedy (на задатку троловања треда о Хашком трибуналу)!
gedza.73 gedza.73 10:08 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Pokušavam da to bude što jednostavnije pa razmišljam o varijanti da iskoristim hidrauličnu pumpu traktora, sa nekim razvodnikom na ploči,

Kad sedneš na traktor, spustiš desnu ruku pored sebe ima mali poklopac sa 'slepim' izlazom. Čini mi se da se vidi inbus šraf. Rotacione kose koje imaju hidraulično podizanje se kače preko te veze kako bi hidraulik radio nezavisno. Samo se zameni poklopac sa izlazom i razvodnikom.

Ima još jedna varijanta. Da na viljuškar, teleskop od Pobede ili bilo koji do 1.6 ti zadovoljava patos od šlepera, dogradiš u sredini rezervoar kako ti ne bi smetao (najverovatnije ćeš sa jednim klipom).

Možeš od neke boce sa odgovarajućom zapreminom. Imaš one pumpe koje se stavljaju, bez kardana, pravo na pogonsko vratilo. Sa crevima povežeš na rezervoar, staviš filter, za svaki slučaj, za ulje i čas posla montiranje demontiranje.Samo jedan lančić da fiskiraš pumpu kako ne bi okretala dok ne zamrsi crveva :))

Vojislave, praštaj Vojislave
Milan Karagaća Milan Karagaća 12:12 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Добро је када те у свему занима суштинско питање, нпр. у овом случају у ком тренутку своје службе у ЈНА је Туђман добио генералски чин. Свака част што си ово разјаснио, одмах ми је лакше када знам да није био баш "прави" генерал.

Dobro bre da li Vi čitate što je napisano. Dakle, svi koji su imali status borca su penzionisani u činu koji je za jedan viši od onoga koji su imali do odlaska u penziju.Bilo je u prvom penzionisanju tamo davne valjda 1956. pa 1962/3 kada su penzionisani ljudi starijih godišta koji nisu imali odgovarajući školsku spremu a prestarili za školovanje.Najviše ih je bilo čina kapetana 1.klase, malo manje majora, malo manje potpukovnika i koš manje pukovnika.I svi su oni u rešešnju za penziju dobili da se penzionisu kapenai 1 klase kao majori, majori kao potpukovnici, potpukovnici kao pukovnici i pukovnici kao generali tj. general majori.Dakle nisu ni dana u aktivnoj služni bili sa činom koji im piše u rešenju za penziju. To je bila kao vrsta nagrade-priznanja zahvalnosti za to što su bili borci NOV bez obzira što je masa njih bivših domobrana i bivših četnika stupila u NOV tokom 1944.godine ali je postovana amnestija. E pa gospojo, vidite, za razliku od kraljevine Jugoslavije koja nije uopšte vodila računa o solunskim borcima počdev od Milunke Savić, kojoj su komunisti dali penziju, pa do pukovnika i vojvoda, pa se znalo ispred kojih crkava prose bivši majori, ispred kojih bivši pukovnici, a vojvoda Mišić je umro u bedi.Istovremeno vaš vrli kralj je pljačkao zemlju i pravio ličnu imperiju zajedno sa Stojadinovićem , Živkovićem i kamarilom sa nekoliko krupnih kapitalista ratnih profitera.
Ово горе је такав пример твоје "острашћености истином" да си ме и насмејао. Таленат за stand-up comedy (на задатку троловања треда о Хашком трибуналу)!

onaj kome je do smeha može da se smeje i kad vidi brašno, ali Vi ne demantujete ništa od onoga što sam naveo.
principessa_etrusca principessa_etrusca 15:03 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Milan Karagaća

Некада је најинтересантније оно што се не каже. Какво је чудо то "Партнерство за мир" да си овде успео да не кажеш ништа о Хашком трибуналу, рецимо са становишта права, политичких наука или из аспекта пензионисаног војног лица, активног у периоду на који се односи рад трибунала, него тролујеш у шеснаест о "четницима и партизанима".
А што се "мог краља" тиче, ја овде сигурно нисам цитирала његове прогласе, још мање у неком позитивном светлу. Наравно да си смешан.
Ово горе је такав пример твоје "острашћености истином" да си ме и насмејао. Таленат за stand-up comedy (на задатку троловања треда о Хашком трибуналу)!

onaj kome je do smeha može da se smeje i kad vidi brašno, ali Vi ne demantujete ništa od onoga što sam naveo.

Па ти ниси овде ради дискусије, ни ради аргумената. Селективно користиш изворе и замењујеш тезе у правом титоистичком стилу. И тролујеш. Што се не бих смејала?
hoochie coochie man hoochie coochie man 16:37 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Kad sedneš na traktor, spustiš desnu ruku pored sebe ima mali poklopac sa 'slepim' izlazom. Čini mi se da se vidi inbus šrafZnam, znam...samo se javljam da potvrdim da sam pročitao.
Fala.
A Vojislav...jbg, nek nas trpi malo ovakve kakvi smo :)
Milan Karagaća Milan Karagaća 17:25 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Што се не бих смејала?

Смеј се сме, увек се смеј. Само заиста не знам шта је смешно, то што си прескочила да коментаришеш сваки аргумент већ се хваташ за оно како си ти то себи увртила у главу. А шта би хтела о ХТ, ако ти кажем да је направлјен за балканске будале ти ћеш да кажеш да вређам, јер сви су будале само ми Срби нисмо, ако ти кажем да је то урађено јер су видели страшне злочине за које не да кажњавају починиоце него их проглашавају националним јунацима, па Хрвати нпр. не реагују на оне усташе што убише породицу Зец, Срби не реагују на оног самозваног четника што оте и поби оне путнике из воза и то још их отео на територији Србије и држављане Србије , и плус када су видели,шта раде војне и паравојне формације цивилном становништву и ратним заробљеницима.Е у СБ ОУН је тадашњи руски амбасадор Лавров рекао следеће ""Sprovodeći nepokolebljiv kurs zaustavljanja ratnih zločina, Rusija ne može ostati indiferentna spram flagrantnih i masovnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije. Ubistva, silovanja, etničko čišćenje moraju se odmah zaustaviti i oni koji su odgovorni za njih, bez obzira kojoj strani pripadali, moraju biti primereno kažnjeni".
А онда госпојо, ми као што смо набусити док нас не лупи нисмо зарезивали тај ХТ ни за шта па нису наши мудраци ни скупљали материјале за касније оптужнице. Е онда када смо их све "победили" они схватили да су они победили па , пошто су током рата помно прикупљали све податке, подигнуше оптужнице па се наши и хрватски јунаци скриваше, скриваше.А тај ХТ и та М3 су без емоција и наших балканских митова и хитова, па направише стереотип, по следећем највише злочина су починили они који су побили највише цивила и који су највише разрушили. Е ту ми Срби се нађосмо у необраном грожђу, ко нас навуче на Вуковар, која будала измисли да туче по Дубровнику а они тамо онда још пале гуме да доживљај за странце биде што спектакуларнији.
А ја Вам негде цитирах шта је војвода Бојовић рекао својим војницима и потчињеним како да се односе према цивилима и нејачи, то силне војсковође ни државне главоње ни једне стране не рекоше тако него гледаше и ћуташе.А да је ХТ био политички су и пристрасан у многим процесима па то је евидентно, па онда кад претера на једној компензује на другој страни.
Него, поштована госпођо, нећу више да дискутујем са анонимусима, ако хоћете да комуницирате што се кријете ко сте , шта сте, одакле сте.Поздрав
principessa_etrusca principessa_etrusca 18:31 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Срби набусити, па нису скупљали доказни материјал за хашке оптужнице! Заиста, свашта!

Хашки тужиоци су арбитрарно подизали оптужнице, притварали осумњичене и често тек онда отпочињали са прикупљањем доказа, па су неки притвори трајали и по више година, а да суђење није ни почело!

Јасно је да ни Готовина, ни Орић, ни Харадинај нису ослобођени због недостатка доказа, већ због недостатка политичке воље (слично као што титоисти после Другог светског рата нису имали политичку вољу да казне усташке починиоце српског геноцида - да је политичке воље било, нашао би се и начин да Павелић буде приведен правди, макар онако као у случају Ајхмана).
gedza.73 gedza.73 18:43 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Znam, znam...samo se javljam da potvrdim da sam pročitao.
Fala.


Pretpostavio sam da znaš, al' reko' da se i ja malo pohvalim

A Vojislav...jbg, nek nas trpi malo ovakve kakvi smo :)

Mi smo ljudi umetnici. Otpadu dajemo nov život i novu svrhugde je lik uturio termostat:))
Milan Karagaća Milan Karagaća 18:44 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Срби набусити, па нису скупљали доказни материјал за хашке оптужнице! Заиста, свашта!

Nije zaista svašta, možda ne znate ali su Srbi sve do posle 2000.-te na svako pominjanje HT govorili komu j.. .. mater mi ga ne priznamo.Doduše Radovan je nešto o tome razgovarao sa Holbrukom valjda i pre. Što se tiče te dvojice ja sam gospođo još prvi put kada je Haradinaj pušten u Danasu napisao da je to sramota za pravdu, pravo i obraz međunarodne zajednice.No , istina je da naša strana nije prvi put dala dovoljno dokaza i neverovatno je da je više dokaza imala Nataša Kandić nego država. Umesto da naši sakupljaju dokazni materijal oni su razvozili hladnjače i davali njima dokaze. Ja jedino znam da je svaki oficir i vojnik na Kosovu imao u džepu knjižicu sa Ženevskom konvencijom , što sa paravojnim formacijama i policijom nisam siguran.To Šajinović zna najbolje.
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:12 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

gde je lik uturio termostat:))


Ejbg, ne vidim sliku
Stavi link ako te ne mrzi.
gedza.73 gedza.73 20:23 07.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

https://thekneeslider.com/images/2010/11/corbett-tractor.jpg

probaj pod metal artwork, scrap metal/iron art. ima svašta za slobodno vreme
principessa_etrusca principessa_etrusca 06:47 08.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Milan Karagaća
јер је и поред геноцида у НДХ у коме је страдао најмање милион Срба

Vidite gospođo , meni je mnogo drago što su naučni autoriteti a i poimenični popis koji je uradila državna komisija još 1964.godine pokazali da je mojih sunarodnika Srba stradalo mogo manje od cifre kojom licitirate.
U pravu je dr. Milan Radanović kada kaže “Kada je u pitanju istorijski revizionizam, na snazi je ona nacionalistička krilatica - Što više mrtvih pripadnika moga naroda, tim bolje. Kako razumski, a kako istorijski objasniti perverziju, po kojoj se etnonacionalističke elite trude dodati koju nulu iz broja nesrećno poginulih sunarodnika, tokom zadnjih ratova?”
Nacionalistima to treba jer time licitiraju.
Dakle, ukupan broj poginulig Srba u 2.svetskom ratu je:
- prema proceni Bogoljuba Kočovića je = 487.000,
- prema Boguljubu Žerajiću = 530.000 ,
- a prema pojedinačnom popisu državne komisije 1964.godine,= 346.740.
Po Kočoviću broj poginulih Srba po republikama:
BiH = 209.000 ;Hrvatska = 125.000 ; Srbija ukupno = 176.000 (uža = 114.000 ; Kosovo = oko 7.000; Vojvodina = oko 55.000) ; Makedonija =7.000 ; Crna gora = Crnogoraca i Srba 45.000
Ukupno 1.014.000 poginulih u Jugoslaviji;
- Prema proceni Kočovića = 1.014.000 ,
- prema Žerajiću = 1.027.000
- Prema popisu državne komisije = 597.323
Meni je drago ako se pokaže da je broj žrtava još manji.

Ово је par excellence пример селективног коришћења извора и података, уз малициозни коментар да они који се позивају на друге процене броја укупно страдалих Југословена и броја страдалих Срба, у ствари прижељкују да су стварна страдања већа, а не мања!

У Београду је 2000. године изашла књига Јована Мирковића "Објављени извори и летература о јасеновачким логорима" (рецензент Милорад Екмечић) која, између осталог, даје одличан увид и у различите процене броја страдалих (осим поменутих Кочовића и Жерајића).

О броју од 1 700 000 треба видети Жртве рата Владете Вучковића (Наша реч, Лондон, октобар 1985), на основу: Љубо Бобан, Контраверзе из повијести Југославије, Школска књига, Стварност, Загреб, 1989. и Животије Ђорђевић, Губици становништва Југославије у Другом светском рату (1 838 000).

Што се Јасеновца тиче, Анђелко Барбић, Прилози проблематици истраживања жртава у КЦЛ Јасеновац од 1941. до 1945, Славонски повијесни зборник и Методе Мучења и ликвидације, наводи податке о броју жртава који се крећу од 400 000 до 800 000, а најчешће се наводи податак о 700 000 (мада је рецимо кардинал Кухарић на комеморативној миси за Алојзија Степинца 10.2.1981. навео број од 40 000 страдалих у Јасеновцу, а Иван Супек и Фрањо Туђман 50 000, док неки тај број процењују на 1 000 000).

Јасеновац није био једини логор: на територији Југославије је у ДСР постојао 71 концентрациони логор и 329 истражних и других затвора, а Југословени су били заточени и у 69 различитих логора ван граница Југославије. (Сви подаци су из књиге Јована Мирковића, некадашњег директора Спомен подручја Јасеновац).
vcucko vcucko 09:39 08.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

principessa_etrusca
слично као што титоисти после Другог светског рата нису имали политичку вољу да казне усташке починиоце српског геноцида - да је политичке воље било, нашао би се и начин да Павелић буде приведен правди, макар онако као у случају Ајхмана.

Malo porodične istorije, a vezano uz temu.
Moja baka (očeva majka) Srpkinja sa Banije pričala je da su neke ustaše, uhvaćene nevažno gde, posle prekog/vojnog suđenja streljane upravo u banijskim selima za koje je utvrđeno da su tamo klali. Znači da narod vidi i da se bar donekle umiri.

Moj deda (majčin otac) Hrvat - predratni lički kolonista u Slavoniji, iz ove kategorije koju Karagaća navodi (prestala vojna služba kao kapetanu, partizanski ne VA čin) je gonio zaostalu ustašku bandu po Psunju i Papuku valjda do '47. Uvek je žalio što posle akcija Kavran, Miloš itd. nisu nastavili sve do poglavnika. Navodno je sve već bilo spremno, čak su i neke zarobljene ustaše pripremili da poginu u šumi, kao počeo ustaški ustanak, da se dovabi i ukeba Ante lično, ali je to obustavljeno. (ovo nije nikakva urbana legenda, znam o čemu pričam)


freehand freehand 09:50 08.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

vcucko
principessa_etrusca
слично као што титоисти после Другог светског рата нису имали политичку вољу да казне усташке починиоце српског геноцида - да је политичке воље било, нашао би се и начин да Павелић буде приведен правди, макар онако као у случају Ајхмана.

Malo porodične istorije, a vezano uz temu.
Moja baka (očeva majka) Srpkinja sa Banije pričala je da su neke ustaše, uhvaćene nevažno gde, posle prekog/vojnog suđenja streljane upravo u banijskim selima za koje je utvrđeno da su tamo klali. Znači da narod vidi i da se bar donekle umiri.

Moj deda (majčin otac) Hrvat - predratni lički kolonista u Slavoniji, iz ove kategorije koju Karagaća navodi (prestala vojna služba kao kapetanu, partizanski ne VA čin) je gonio zaostalu ustašku bandu po Psunju i Papuku valjda do '47. Uvek je žalio što posle akcija Kavran, Miloš itd. nisu nastavili sve do poglavnika. Navodno je sve već bilo spremno, čak su i neke zarobljene ustaše pripremili da poginu u šumi, kao počeo ustaški ustanak, da se dovabi i ukeba Ante lično, ali je to obustavljeno. (ovo nije nikakva urbana legenda, znam o čemu pričam)Ne vredi ti to, bate.
Nisu Titoisti hteli da kazne ustaše, zato onolika blajburška kuknjava, onoliko naricanje oko Kočevskog roga i Zidanog mosta, onoliki spiskovi sa suđenim i po kratkom postupklu presuđenim zlikovcima.
Nego je opasno bilo juriti Antu po belom svetu, da se ne omakne pa uz njega i nekog od prijatelja mu poput Milana Stojadinovića da roknu. Mislim, ipak je ovaj naš i nije sarađivao sa poglavnikom nego se sa njim slučajno zaticao.
Kao što su se pod Kozarom i na Neretvi, pokavanama i u kolonama i bežaniji zajedno zaticali ti njihovi i naši.

P.S. A stvarno je zajebano reč KNOJ koristiti kao pogrdu a zamerati da ustaše ili balisti nisu dovoljno gonjeni i likvidirani.
Milim, baš bedak...
vrabac_onaj vrabac_onaj 23:03 08.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

Kao što rekoh, zlo.
U svom esencijalnom pojavnom obliku.
freehand freehand 00:38 09.12.2017

Re: Koliko je 2+2?

vrabac_onaj
Kao što rekoh, zlo.
U svom esencijalnom pojavnom obliku.

E nek si reko. I da se podvuče, ako je nekom slučajno promaklo.
zemljanin zemljanin 14:41 02.12.2017

dobar

dobar tekst ... pa je I sam obim - neminovnost sustine razumevanja ... a ima se sta i nauciti
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 14:52 02.12.2017

Re: dobar

Od 2006.g. kada sam se, prvo kao komentator, a kasnije kao autor, uključio u rasprave na blogu b92, mnogi su mi lepili etikete srpskog nacionaliste i šoviniste, homofoba, seksiste i ko zna šta još, a ja sam čitavo vreme pokušavao da pokažem argumentima da glavni tok razmišljanja ne mora biti uvek ispravan, već itekako i pogrešan. Al, jebiga, teško je to objasniti onima koji ne misle svojom, već tuđom, glavom.
Milan Novković Milan Novković 15:23 02.12.2017

Re: dobar

Vojislav Stojković
...Al, jebiga, teško je to objasniti onima koji ne misle svojom, već tuđom, glavom...

Ma svi mi želimo da mislimo svojom glavom, nego nismo tako u mogućnosti.

Evo, recimo, moja žena - ona ne želi da ja mislim svojom glavom
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 16:27 02.12.2017

Re: dobar

Milan Novković

Ma svi mi želimo da mislimo svojom glavom, nego nismo tako u mogućnosti.
Evo, recimo, moja žena - ona ne želi da ja mislim svojom glavom

Već njenom, naravno.

To sa ženama nekako se može i izdurati, ali ovo ispiranje mozga koje traje dcenijama o iskonskoj krivici nas Srbalja, za sva zla na Balkanu i šire, nikako.

Pazi, kad kakav novinar ili analitičar moćnih američkih, UK ili Deutshland mainstream medija sere o isključivoj krivici Srbije za ratovih devedesetih, to nekako mogu da razumem. Jebiga, to im je posao. Ali kad naši nazovi intelektualci, kulturni poslenici i političari, to isto tvrde, nikako ne razumem (sem, naravno, ako i nima to nije posao).
Filip Mladenović Filip Mladenović 16:42 02.12.2017

Re: dobar

Nije kriva Srbija za ratove devedesetih, već nacional-socijalistički režim ratnog zločinca Slobodana Miloševića, koji je ORUŽANOM silom i masovnim ratnim zločinima hteo da stvori tzv. veliku Srbiju, u dogovoru i uz podršku isto takvog režima Franje Tudjmana, koji je hteo da tzv. Herceg Bosnu pripoji Hrvatskoj!

Miloševićev trbuhozborac je to JASNO i GLASNO definisao onom čuvenom zločinačkom sintagmom Karlobag...

Ne mogu da shvatim da posle toliko dokaza, kako onih pred Tribunalom u Hagu, tako i pred ovdašnjim Sudom za ratne zločine, i dalje neko može ovako trapavo i providno da zamenjuje teze.

A ako nisu dovoljno ubedljivi navedeni dokazi, onda preporučujem knjigu Hrvoja Šarinića „Svi moji tajni pregovori sa Slobodanom Miloševićem“.
hoochie coochie man hoochie coochie man 16:49 02.12.2017

Re: dobar

Ne mogu da shvatim


Očigledno.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 17:18 02.12.2017

Re: dobar

Filip Mladenović
Nije kriva Srbija za ratove devedesetih, već nacional-socijalistički režim ratnog zločinca Slobodana Miloševića, koji je ORUŽANOM silom i masovnim ratnim zločinima hteo da stvori tzv. veliku Srbiju,

Ovo je već napredak: "Nije kriva Srbija za ratove devedesetih". Nemoj to slučajno da izjaviš gostojući u Hrvatskoj, najebaćeš ko žuti mačak.
Filip Mladenović

Miloševićev trbuhozborac je to JASNO i GLASNO definisao onom čuvenom zločinačkom sintagmom Karlobag...

Da se mi okanemo trbohozboraca, dvorskih luda i pajaca. Njih je bilo na svim stranama. Nego, da vidimo ko je koga napao Srbija Hrvatsku ili Kučanove i Tuđmanove paravojne formacije JNA. dakle, ko je započeo rat? Srbija protiv Slovenije i Hrvatske ili su njihove novosnovane naoružane paravojne grupe napadale kasarne i komande JNA, jedine legitimne oružane formacije SFRJ.

Osloni se na svoj IQ, mućni glavom.

Filip Mladenović

Ne mogu da shvatim da posle toliko dokaza, kako onih pred Tribunalom u Hagu, tako i pred ovdašnjim Sudom za ratne zločine, i dalje neko može ovako trapavo i providno da zamenjuje teze.

Čak ni američki tribunal u Hagu ni u jednoj presudi ne spominje da je Srbija bila agresor, pa čak ni da je SM organizovao zločinačko udruženje radi stvaranja Velike Srbije. Memorandum Srpske akademije nauka, toliko napadan kao novo Načrtanije, ni u jednoj presudi se i ne spominje. Međutim, kad je reč o Tuđmanu, drugačije zbori Tribunal u Hagu. Taj zločinac je organizovao svoje zločinačko udruženje sa Šušakom, Bobetkom i ostalima radi širenje Hrvatskih granica (videti poslednju presudu Tribunala donetu ovih dana).

Dakle, štovani Filipe, ko ovde zamenjuje teze i ko je trapav?
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 17:52 02.12.2017

Re: dobar

hoochie coochie man
Ne mogu da shvatim


Očigledno.


Ili neće da mućne glavom ili mućka samo u jednu stranu.
Filip Mladenović Filip Mladenović 18:27 02.12.2017

Re: dobar

Ako prikupljeni dokazi o ratnom zločincu Slobodanu Miloševiću nisu dovoljni, ako nije dovoljna navedena knjiga Hrvoja Šarinića, ako nisu dovoljne sve masovne grobnice sa leševima beba, dece, trudnica..., onda barem uvažite priznanja krivice Milana Babića i Biljane Plavšić.
Sapienti sat!
hoochie coochie man hoochie coochie man 18:41 02.12.2017

Re: dobar

Nemoj to slučajno da izjaviš gostojući u Hrvatskoj, najebaćeš ko žuti mačak.

Grešiš, sad sme, sad, pošto je to rekao i Serž Bramerc, sad tako misli i Filip.


Ili neće da mućne glavom ili mućka samo u jednu stranu.


Ma kakvo crno mućkanje, kad neko u razgovoru, kao neke svoje argumente, navodi šta je neko drugi rekao, jasno je da tu mućkanja svojom glavom nema ni malo.
Pazi, rekao Srež Bramerc!
E baš me zaboli krasni šta je rekao Serž Bramerc, a još i to što je on rekao treba da uvažim i kao argument.

Onaj kome ne smeta prepotentnsot tipa koji kaže "vrlo je važno da zajednica, iz koje je počinitelj, razume da mi to znamo da razlikujemo", u njemu očigledno gleda nepogrešivog boga.

Prvo, koji ste to vi, jesi li ti tužilac ili nečiji portparol, a drugo, što misliš da je ikome važno kako VI nešto vidite?
Filip Mladenović Filip Mladenović 19:28 02.12.2017

Re: dobar

Da je bilo dovoljno pameti, hrabrosti i etike, mi bismo sami trebalo da sudimo ratnim zločincima.
Da naglasim reči Milana Babića: "Samo istina može spasiti srpski narod od kolektivne sramote."
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 20:18 02.12.2017

Re: dobar

Jedino Srbija od svih strana, koje su bile u sukobu, ozbiljno sudi svojim ratnim zločincima i jedino ona ima specijalnog tužioca za ratne zločine.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 20:22 02.12.2017

Re: dobar

Filip Mladenović
Ako prikupljeni dokazi o ratnom zločincu Slobodanu Miloševiću nisu dovoljni, ako nije dovoljna navedena knjiga Hrvoja Šarinića, ako nisu dovoljne sve masovne grobnice sa leševima beba, dece, trudnica..., onda barem uvažite priznanja krivice Milana Babića i Biljane Plavšić.
Sapienti sat!

Ne znam kako si iz onolikog posta zaključio da Srbi nisu činili ratne zločine. Doduše, tamo piše da su sve zaraćene strane, a ne samo Srbi, činile ratne zločine. Moguće da ti je to zasmetalo.
narcis narcis 23:20 02.12.2017

Re: dobar

Nije kriva Srbija za ratove devedesetih

има ли неког на овом свету ко не мисли да су немци и немачка криви за други свецки рат и да сви немци нису нацисти?
ево питај геџу и чарливоја, двојицу највећих логичара и рационалиста на блогу, а и шире.
Filip Mladenović Filip Mladenović 23:25 02.12.2017

Re: dobar

Vojislav Stojković
Filip Mladenović
Ako prikupljeni dokazi o ratnom zločincu Slobodanu Miloševiću nisu dovoljni, ako nije dovoljna navedena knjiga Hrvoja Šarinića, ako nisu dovoljne sve masovne grobnice sa leševima beba, dece, trudnica..., onda barem uvažite priznanja krivice Milana Babića i Biljane Plavšić.
Sapienti sat!

Ne znam kako si iz onolikog posta zaključio da Srbi nisu činili ratne zločine. Doduše, tamo piše da su sve zaraćene strane, a ne samo Srbi, činile ratne zločine. Moguće da ti je to zasmetalo.

Ratne zločine nisu činili Hrvati, Srbi, Bošnjaci... već hrvatski, srpski, bošnjački izrodi, fašisti, zločinci... koji imaju imena i prezimena i koji POJEDINAČNO treba da budu izvedeni pred lice pravde.
Jer ratni zločini NIKADA ne zastarevaju!
narcis narcis 00:19 03.12.2017

Re: dobar

Ratne zločine nisu činili Hrvati, Srbi, Bošnjaci... već hrvatski, srpski, bošnjački izrodi, fašisti,

pa što su ne onomad bonbardovali džumle, što nisu bonbardovali samo fašiste?
to ako ne sudi se narodu nego ovom onom, zajebi, to su priče za budale.
Filip Mladenović Filip Mladenović 02:21 03.12.2017

Re: dobar

narcis
Ratne zločine nisu činili Hrvati, Srbi, Bošnjaci... već hrvatski, srpski, bošnjački izrodi, fašisti,

pa što su ne onomad bonbardovali džumle, što nisu bonbardovali samo fašiste?
to ako ne sudi se narodu nego ovom onom, zajebi, to su priče za budale.


Pa da smo na parlamentarnim izborima 21. septembra 1997. smenili glasovima birača crveno-crnu koaliciju, kao na lokalnim izborima krajem 1996. godine, ne samo da bismo izbegli bombardovanje, već bismo pred lice pravde mogli da izvedemo najveće zlikovce režima Slobodana Miloševića!

Ovako...
narcis narcis 02:27 03.12.2017

Re: dobar

Filip Mladenović
narcis
Ratne zločine nisu činili Hrvati, Srbi, Bošnjaci... već hrvatski, srpski, bošnjački izrodi, fašisti,

pa što su ne onomad bonbardovali džumle, što nisu bonbardovali samo fašiste?
to ako ne sudi se narodu nego ovom onom, zajebi, to su priče za budale.


Pa da smo na parlamentarnim izborima 21. septembra 1997. smenili glasovima birača crveno-crnu koaliciju, kao na lokalnim izborima krajem 1996. godine, ne samo da bismo izbegli bombardovanje, već bismo pred lice pravde mogli da izvedemo najveće zlikovce režima Slobodana Miloševića!

Ovako...

što su mene bonbardovali kad sam ja glaso protiv miloševića nisam se slagao sa njegovom politikom, što nisu samo njega i ostale fašiste bonbardovali, a ovako niš i mene su najviše bonbardovali a mi ga isterali iz niš. tolko o tome da se ne sudi narodu već pojedincu. ništa od to , ima prođemo ko nemci posle 2. rata . sad mora čekamo neke druge budale da naprave nešto da bi se ovi manuli od nas.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 02:31 03.12.2017

Re: dobar

Filip Mladenović
Pa da smo na parlamentarnim izborima 21. septembra 1997. smenili glasovima birača crveno-crnu koaliciju, kao na lokalnim izborima krajem 1996. godine, ne samo da bismo izbegli bombardovanje, već bismo pred lice pravde mogli da izvedemo najveće zlikovce režima Slobodana Miloševića!
Ovako...

"Da li smo morali da verujemo kako su svi oni mostovi porušeni iz razloga pedagoških, da bi Srbi naučili lekciju iz demokratije? Ili iz medicine, jer što je lek za bolesnog čoveka to je bomba za lud narod? I da li je uopšte palo dovoljno bombi?"
Da li je možda moralo da bude mnogo više žrtava, jer narod u stvari nije ozdravio, jer ovi "postmoderni informbirovci" tvrde da se ništa bitno nije promenilo, osim možda nagore, jer Srbija nije denacifikovana, ne priznaje, neće da se suočava itd.?"
(Stojan Cerović, "Vreme" 608, 29. avgust 2002. )
Filip Mladenović Filip Mladenović 02:33 03.12.2017

Re: dobar

Vojislav Stojković
Filip Mladenović
Ako prikupljeni dokazi o ratnom zločincu Slobodanu Miloševiću nisu dovoljni, ako nije dovoljna navedena knjiga Hrvoja Šarinića, ako nisu dovoljne sve masovne grobnice sa leševima beba, dece, trudnica..., onda barem uvažite priznanja krivice Milana Babića i Biljane Plavšić.
Sapienti sat!

Ne znam kako si iz onolikog posta zaključio da Srbi nisu činili ratne zločine. Doduše, tamo piše da su sve zaraćene strane, a ne samo Srbi, činile ratne zločine. Moguće da ti je to zasmetalo.


Pre desetak dana u Mostaru je Stipe Mesić rekao da je Tuđman drugi najodgovorniji za rat u BiH, odmah nakon Slobodana Miloševića. Naveo je da je Franjo Tuđman instrumentalizirao fašističku tvorevinu Herceg-Bosnu za uništavanje Bošnjaka, u cilju stvaranja Velike Hrvatske.

A kako se ponaša jedan častan i odgovoran srpski oficir, može se videti na primeru Miodraga Jokića, koji je 4. decembra 2003. godine pred sudskim većem haškog Tribunala izjavio, izmedju ostalog, sledeće:

"Časni sude, postoje dva razloga zbog kojih sam danas ovde: prvi je moje lično ubeđenje da kao komandant imam moralnu i ličnu obavezu da prihvatim odgovornost i tražim izvinjenje za postupke svojih potčinjenih, čak i kada ih nisam naredio; drugi je svest o tome da je moje prihvatanje krivice i kajanje važnije od moje lične sudbine.

Šestog decembra 1991. poginulo je dvoje ljudi, troje je ranjeno i učinjena je velika šteta na civilnim zgradama i na kulturnim i istorijskim spomenicima u starom gradu u Dubrovniku. Činjenica da su ovi životi izgubljeni u zoni moje odgovornosti ostaće urezana u moju svest celog života. Spreman sam da se sa vojničkim dostojanstvom poklonim pred svim žrtvama ovog sukoba, bez obzira na kojoj su strani. Takođe, iako sam to učinio u toku samog granatiranja radio putem, i nakon toga i lično, osećam obavezu da i ovom prilikom izrazim svoje najdublje saučešće porodicama poginulih i ranjenih, kao i građanima Dubrovnika za bol i štetu koju im je nanela jedinica pod mojom komandom. Moje žaljenje shvatam kao uslov pomirenja i zajedničkog života naroda na ovom području.
narcis narcis 02:43 03.12.2017

Re: dobar

ja ne kažem da naši nisu vršili zločine i da ne zaslužuju kaznu
no filipe, reci mi ko je kažnjen za zločine nad srbima iz hrvatske i bosne, ili možda niko od njih nije ubijao srbe, verovatno su se srbi tamo samoubijali da napakoste protivniku i nepravedno ih optuže.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 02:43 03.12.2017

Re: dobar

Filip Mladenović
Pre desetak dana u Mostaru je Stipe Mesić rekao da je Tuđman drugi najodgovorniji za rat u BiH, odmah nakon Slobodana Miloševića. Naveo je da je Franjo Tuđman instrumentalizirao fašističku tvorevinu Herceg-Bosnu za uništavanje Bošnjaka, u cilju stvaranja Velike Hrvatske.

Milošević, Tuđman, Kučan, A. Izetbegović...naravno da su odgovorni za rat u SFRJ, redosled i nije toliko bitan. Odgovorni su i mentori iz inostranstva, oni koji su secesionističke ciljeve podržavali i naoružavali republičke paravojske za rat sa JNA.

Naravno, odgovoran je i Stipe Mesić.
Filip Mladenović Filip Mladenović 02:49 03.12.2017

Re: dobar

Vojislav Stojković
Filip Mladenović
Pa da smo na parlamentarnim izborima 21. septembra 1997. smenili glasovima birača crveno-crnu koaliciju, kao na lokalnim izborima krajem 1996. godine, ne samo da bismo izbegli bombardovanje, već bismo pred lice pravde mogli da izvedemo najveće zlikovce režima Slobodana Miloševića!
Ovako...

"Da li smo morali da verujemo kako su svi oni mostovi porušeni iz razloga pedagoških, da bi Srbi naučili lekciju iz demokratije? Ili iz medicine, jer što je lek za bolesnog čoveka to je bomba za lud narod? I da li je uopšte palo dovoljno bombi?"
Da li je možda moralo da bude mnogo više žrtava, jer narod u stvari nije ozdravio, jer ovi "postmoderni informbirovci" tvrde da se ništa bitno nije promenilo, osim možda nagore, jer Srbija nije denacifikovana, ne priznaje, neće da se suočava itd.?
(Stojan Cerović, "Vreme" 608, 29. avgust 2002. )


"Na srpskoj političkoj sceni gotovo se niko od 1987. godine, odnosno od dolaska Slobodana Miloševića na vlast, nije ogradio od politike koja je dovela do zločina u devedesetim godinama XX veka. U društvu u Srbiji od tada pa do danas postoje obeležja fašizma. I nakon pada Miloševića, posle 2000. godine, uspostavljen je kontinuitet istog nacionalizma koji je na scenu stupio 1987. godine."

(Dubravka Stojanović, 23. mart 2017, Tribina u klubu "Fabrika" Studentskog kulturnog centra Novi Sad)
Filip Mladenović Filip Mladenović 03:00 03.12.2017

Re: dobar

narcis
ja ne kažem da naši nisu vršili zločine i da ne zaslužuju kaznu
no filipe, reci mi ko je kažnjen za zločine nad srbima iz hrvatske i bosne, ili možda niko od njih nije ubijao srbe, verovatno su se srbi tamo samoubijali da napakoste protivniku i nepravedno ih optuže.


Ama to nisu naši, već fašisti, ratni zločinci!

A što se tiče odgovornih za zločine nad pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, za naše, ovdašnje pravosudje, zbog činjenice da ratni zločini NIKADA ne zastarevaju, i zato što sada postoji saradnja sa hrvatskim i bosanskim tužilaštvima, predstoji veliki posao da procesuira sve odgovorne, IMENOM i PREZIMENOM!

Samo u BiH je više od 3.000 nerešenih slučajeva ratnih zločina. Kabinet tužioca Bramerca ima 9 miliona stranica dokumenata o konfliktu u nekadašnjoj Jugoslaviji i sve su te informacije na raspolaganju nacionalnim istražnim kancelarijama.
narcis narcis 03:15 03.12.2017

Re: dobar

Ama to nisu naši, već fašisti, ratni zločinci!

naši su kako nisu naši, fašizam je politička a ne nacionalna odrednica. ni ja ni ti ni iko njima ne može da oduzme to da su oni srbi, to jedino ovi ljotićevci na blogu g,ume bogove pa oduzimaju ljudima nacionalnost koju nit su stekli nit su dali al oće da oduzmu.
ja nigde niisam ni čuo ni pročitao da neko kaže da hitler i ostala kamarila nisu nemci, da franko nije španac ili da onaj portugalski diktator nije portugalac. nacionalnost stčeš poreklom i niko to nemože da ti oduzme.
a ovo
Samo u BiH je više od 3.000 nerešenih slučajeva ratnih zločina. Kabinet tužioca Bramerca ima 9 miliona stranica dokumenata o konfliktu u nekadašnjoj Jugoslaviji i sve su te informacije na raspolaganju nacionalnim istražnim kancelarijama.

šta imam ja od toga i žrtve, ništa, sve će to vreme da proguta.
i u istoriju će da ostane zabeleženo da su u ovom ratu samo srbi bili agresori i samo srbi radili ratne zločine i samo srbi su krivi za sve loše.
meni ne smeta to što su osudili naše zlotvore već to što su njihove zlotvore ispooslobađali .
što su onom šiptaru dali godišnji odmor da pobije svedoke da bi mogli da ga oslobode.
to mi smeta.
c_h.arlie c_h.arlie 09:03 03.12.2017

Re: dobar

Filip Mladenović

...

Pre desetak dana u Mostaru je Stipe Mesić rekao da je Tuđman drugi najodgovorniji za rat u BiH, odmah nakon Slobodana Miloševića. Naveo je da je Franjo Tuđman instrumentalizirao fašističku tvorevinu Herceg-Bosnu za uništavanje Bošnjaka, u cilju stvaranja Velike Hrvatske.
...

Da li se to ti pozivaš na autoritet Stipe Mesića ?
Da li se ti sećaš ko je izjavio sledeće --- Mi Hrvati smo pobedili 2 puta, 41. i 45.
Ili ovo --- ja sam svoj zadatak izvršio, Jugoslavije više nema.
I ti se onda pozivaš na izjave takvog govneta kojemu su ustaše takođe pobednici ?
Ti Jugosloven citiraš čoveka koji je izvršio zadatak da Jugoslavija nestane.
Malo konzistentnosti nije naodmet.
c_h.arlie c_h.arlie 09:14 03.12.2017

Re: dobar

narcis
Nije kriva Srbija za ratove devedesetih

има ли неког на овом свету ко не мисли да су немци и немачка криви за други свецки рат и да сви немци нису нацисти?
ево питај геџу и чарливоја, двојицу највећих логичара и рационалиста на блогу, а и шире.

Ja ne mislim da su svi Nemci nacisti.
Ima ih i onih koje lično poznajem i za koje sam siguran da nisu nacisti.
No, ako postaviš pitanje da li su moj narod najviše ubijali Nemci - odgovor je potvrdan. Ne zanima me, pritom, da li su baš svi pojedinačno pri tome bili nacisti ili ne.
Rame uz rame sa njima su stajali Hrvati, bili ustaše ili ne.
Takvo sitničarenje mene ne zanima.
Za te nijanse ti vidi sa Filipom Mladenovićem .
principessa_etrusca principessa_etrusca 09:26 03.12.2017

Re: dobar

narcis
ja ne kažem da naši nisu vršili zločine i da ne zaslužuju kaznu
no filipe, reci mi ko je kažnjen za zločine nad srbima iz hrvatske i bosne, ili možda niko od njih nije ubijao srbe, verovatno su se srbi tamo samoubijali da napakoste protivniku i nepravedno ih optuže.

Питао си Филипа, али Филип ти није одговорио, нити хоће, како год да преформулишеш питање.

На последњем Филиповом блогу сам написала, и овде ћу поновити: ниједан Хрват и укупно три босанска муслимана: Расим Делић, осуђен по командној одговорности за муџахединске злочине на 3 године, не знам колико је одлежао, и два чувара чувара у логору у Челебићима, Хазим Делић (осуђен на 18 година, ослобођен после 5) и Есад Ланџо (осуђен на 15 година, ослобођен после 3).

П.С.
...verovatno su se srbi tamo samoubijali da napakoste protivniku i nepravedno ih optuže.

Срби нису радили такве ствари, али добро је документовано да је Алијина војска користила false flag тактику и убијала "своје" цивиле и одмах оптуживала српску страну. Такав случај је нпр. напад на ред за хлеб у улици Васе Мискина у Сарајеву, за који су одмах оптужени Срби. На крају је истина изашла на видело, међутим, полако и тихо, а не громогласно као прва оптужба. У сваком случају, то убиство цивила је избачено из хашких оптужби против Срба, па за њега нико није одговарао.
principessa_etrusca principessa_etrusca 09:47 03.12.2017

Re: dobar

No, ako postaviš pitanje da li su moj narod najviše ubijali Nemci - odgovor je potvrdan. Ne zanima me, pritom, da li su baš svi pojedinačno pri tome bili nacisti ili ne.
Rame uz rame sa njima su stajali Hrvati, bili ustaše ili ne.

Ово, Чарли, захтева исправку.

Срби су, не само у Другом светском рату, већ уопште у својој историји, највише страдали од усташког режима 1941.-45. који је убио, по конзервативној процени, дакле најмање, 1 милион невиних Срба. (Усташе су били Хрвати и босански муслимани.)
narcis narcis 11:44 03.12.2017

Re: dobar

c_h.arlie
narcis
Nije kriva Srbija za ratove devedesetih

има ли неког на овом свету ко не мисли да су немци и немачка криви за други свецки рат и да сви немци нису нацисти?
ево питај геџу и чарливоја, двојицу највећих логичара и рационалиста на блогу, а и шире.

Ja ne mislim da su svi Nemci nacisti.
Ima ih i onih koje lično poznajem i za koje sam siguran da nisu nacisti.
No, ako postaviš pitanje da li su moj narod najviše ubijali Nemci - odgovor je potvrdan. Ne zanima me, pritom, da li su baš svi pojedinačno pri tome bili nacisti ili ne.
Rame uz rame sa njima su stajali Hrvati, bili ustaše ili ne.
Takvo sitničarenje mene ne zanima.
Za te nijanse ti vidi sa Filipom Mladenovićem .

kog bre briga šta ti misliš, ti misliš vetar nosi.
narcis narcis 12:02 03.12.2017

Re: dobar

principessa_etrusca
No, ako postaviš pitanje da li su moj narod najviše ubijali Nemci - odgovor je potvrdan. Ne zanima me, pritom, da li su baš svi pojedinačno pri tome bili nacisti ili ne.
Rame uz rame sa njima su stajali Hrvati, bili ustaše ili ne.

Ово, Чарли, захтева исправку.

Срби су, не само у Другом светском рату, већ уопште у својој историји, највише страдали од усташког режима 1941.-45. који је убио, по конзервативној процени, дакле најмање, 1 милион невиних Срба. (Усташе су били Хрвати и босански муслимани.)

ma nema, ti čali i ostali čjotićevci za ruku pa UN.
šta sad treba da odemo u hrvatsku i da imzatremo seme.
probali smo 91. pa nije išlo. em oni ne davaju em ni svet ne dava.
ti i ostaliljotićevci na blogu uporno lažete ove nove generacije da se u titino doba nije smelo da pričas o jasenovcu, ko izgradi onaj spomenik tamo, turci?
ko je vodio mog drugara i ostale vojnike po jastrebarsko i prikazivao im filnmove o tom logoru i jasenovcu? turci il bugari možda , ili JNA.
prvo što mi je taj drugar ispričao o vojsci je baš ta poseta jastrebarskom i njegovi utisci, i onomad sam ga opet pitao da utvrdim gradivo, jebeš ga on išo u vojsku još onomad 71. druge, sad se setih , mora da su ga oteli, i celu njegovu četu oni iz hrvackog proleća i pokazali im jastrebarsko.
pa otac ovog giiptera je bio udbaš i jurio i ubija ustaše po rvacku, i on je zabranjivao ustaštvo i sve ustaško, obeležja i ostalo pa su ga izbacili. ne pravdam ga ali barmu ustaštvo ne moš se pripiše.
ja mislim da vas ni da kupimo atomsku bonbu od putina ili kima i bacimo je na hrvatsku ne bi zadovoljilo.
stalno čeprkate po tu ranu i ne dozvoljavate joj da zaraste i samo sluđujete ove nove generacije koje dolaze i seirite se nad opštmi ludilom koje izazivate.
AJDE IZJASINTE SE TI I OSTALI LJOTIĆEVCI ŠTA TREBA DA URADIMO HRVATIMA DA BI STE SEVI SMIRILi.
tu m, u smirenje ne računam čarlivoja, gedžu, milisava i tasu. njima pomoći više nema, sem one specijalne.
ima li tebi pomoći da izađeš iz tog ludila mržnje koja tebe truje i kojom ti truješ okolinu.
pikuc pikuc 14:31 03.12.2017

Re: dobar

narcis
principessa_etrusca
No, ako postaviš pitanje da li su moj narod najviše ubijali Nemci - odgovor je potvrdan. Ne zanima me, pritom, da li su baš svi pojedinačno pri tome bili nacisti ili ne.
Rame uz rame sa njima su stajali Hrvati, bili ustaše ili ne.

Ово, Чарли, захтева исправку.

Срби су, не само у Другом светском рату, већ уопште у својој историји, највише страдали од усташког режима 1941.-45. који је убио, по конзервативној процени, дакле најмање, 1 милион невиних Срба. (Усташе су били Хрвати и босански муслимани.)

ma nema, ti čali i ostali čjotićevci za ruku pa UN.
šta sad treba da odemo u hrvatsku i da imzatremo seme.
probali smo 91. pa nije išlo. em oni ne davaju em ni svet ne dava.
AJDE IZJASINTE SE TI I OSTALI LJOTIĆEVCI ŠTA TREBA DA URADIMO HRVATIMA DA BI STE SEVI SMIRILi.


Postoji nešto što se zove antifasisticka borba nešto oko čega su se zemlje koje stvorise EU dogovorile, ostvarile konsenzus oko toga jer su i same učestvovale u antifasistickom ratu.
Pa vidiš taj dogovor izgleda ne važi tj. dozvoljeno je njegovo krsenje jer jedna od tih članica EU raspravlja o delima Stepinca, odobrava svoju fašističku simboliku iz prošlosti, i slavi fašističku ideju o etnički čistoj Hrvatskoj, slavi to delo u liku Tudjmana.
Dakle,
Odgovor na pitanje, šta Srbi žele,
Mogao bi biti,
Da se Evropa odluči je li antifasisticka borba bila dobra ili loša.
Jer po reakcijama EU na ono što dolazi iz HR je da čovek ipak ima slobodnu volju da bude ili ne bude fašista.
Da fašizam nužno nije zlo. On može imati i svrhu u stvaranju dobra.

Jer EU cuti na ono iz Hr i time odobrava.

Jer vidi, nisu Bošnjaci sedeli skrštenih ruku nenaoruzani bez ikakve ideje i interesa. Ne, nisu. Sećam se, bio sam mali, nekakvi radikalni mudžahedini su dolazili u BiH da ratuju protiv Srba.
Danas se takvi nazivaju ISIS.
Pa zašto onda Srebrenica nije "Srpska oluja"?

Što su te žrtve neduznije tj. neduzne od onih iz Oluje koje su dužne?
Ko je to odredio?
Koja Evropa?

Evo recu ti koja Evropa,
Ona Evropa koja je oduzela Srbima pravo da odbrane sebe, već kada Srbin brani sebe on čini zlo drugome.
Pa otuda Srbi agresori i u BiH i u HR i na KiM.
Srbima je oduzeto politickim konsenzusom pravo da postoje tu gde jesu takvi kakvi jesu, zato su dobili tu etiketu.
A vidiš to pravo sebi EU brani žicom koja seče kao zilet i kroz koju ide struja.
milisav68 milisav68 14:37 03.12.2017

Re: dobar

narcis
AJDE IZJASINTE SE TI I OSTALI LJOTIĆEVCI ŠTA TREBA DA URADIMO HRVATIMA DA BI STE SEVI SMIRILi.Pa da ih streljamo, šta drugo.
principessa_etrusca principessa_etrusca 15:12 03.12.2017

Re: dobar

ja mislim da vas ni da kupimo atomsku bonbu od putina ili kima i bacimo je na hrvatsku ne bi zadovoljilo.
stalno čeprkate po tu ranu i ne dozvoljavate joj da zaraste i samo sluđujete ove nove generacije koje dolaze i seirite se nad opštmi ludilom koje izazivate.
AJDE IZJASINTE SE TI I OSTALI LJOTIĆEVCI ŠTA TREBA DA URADIMO HRVATIMA DA BI STE SEVI SMIRILi.
tu m, u smirenje ne računam čarlivoja, gedžu, milisava i tasu. njima pomoći više nema, sem one specijalne.
ima li tebi pomoći da izađeš iz tog ludila mržnje koja tebe truje i kojom ti truješ okolinu.

Овде сам са једне стране прозвана јер си ми се директно обратио, а са друге нисам пошто нисам Љотићев следбеник, али хајде одговорићу, чак не ни теби или због тебе јер ти имаш тенденцију да изврћеш прочитано, него зато што је тема веома важна.

Ја Хрвате као народ не мрзим, а са појединачним Хрватима сам повезана родбинским и пријатељским везама. Историјске чињенице су пак историјске чињенице.

На територији НДХ се догодио један од најстрашнијих геноцида свих времена у коме је страдао милион Срба. Не само да је заувек пропуштена прилика да се починиоци казне (не атомском бомбом, Драгољубе, већ на судским процесима), већ и да Срби интернализују и процесују своју колективну трауму. (Пропуштена је и прилика да се Хрватска денацификује, али то је више хрватски проблем него српски.)

Тај геноцид који смо као народ доживели је једна веома дубока рана. Оно што мене интересује је да као појединци и као колективитет имамо свест о тој рани, да знамо да смо били рањени и како, и да ту рану лечимо, а не да је скривамо и од себе и од других слојевима и слојевима прљавих завоја (та рана јесте била скривана, упркос твом примеру друга који је као војник посетио спомен-музеј у Јастребарском). Веома важна ствар је да знамо шта и како се догодило и да себе оспособимо као појединце и као народ да препознамо и спречимо сваку могућност понављања страхота.
vrabac_onaj vrabac_onaj 21:16 03.12.2017

Re: dobar

milisav68
narcis
AJDE IZJASINTE SE TI I OSTALI LJOTIĆEVCI ŠTA TREBA DA URADIMO HRVATIMA DA BI STE SEVI SMIRILi.Pa da ih streljamo, šta drugo.


ma jok bre, da im posaljemo bugarske turiste u dalmaciju
dogodinedragosevac dogodinedragosevac 21:28 04.12.2017

Re: dobar

kog bre briga šta ti misliš, ti misliš vetar nosi.


a koga tek briga sta jedan bugarin misli...

Milan Karagaća Milan Karagaća 12:37 05.12.2017

Re: dobar

principessa_etrusca
No, ako postaviš pitanje da li su moj narod najviše ubijali Nemci - odgovor je potvrdan. Ne zanima me, pritom, da li su baš svi pojedinačno pri tome bili nacisti ili ne.
Rame uz rame sa njima su stajali Hrvati, bili ustaše ili ne.

Ово, Чарли, захтева исправку.

Срби су, не само у Другом светском рату, већ уопште у својој историји, највише страдали од усташког режима 1941.-45. који је убио, по конзервативној процени, дакле најмање, 1 милион невиних Срба. (Усташе су били Хрвати и босански муслимани.)

Držite se malo i ozbiljnijih istraživanja i popisa, a očito vi volite konzervativne i odokativne cifre, pri tome Vam preporučujem da se obratite dr. Mirkoviću, istoričaru koji je čak jedno vreme do početka raspada Jugoslavije bio upravnik Jasenovačkog logora.A imate i Muzej žrtava u Beogradu pa se zainteresujte. Nego , nije li vam isto tako gnusan zločin to što Srbija još uvek nije popisala sve Srbe pobijene u logorima Banjica tj .streljane u Jajincima pa barata ciframa od 60.000 do 80.000 , znači 20.000 gore dole nije važno.I nigde ne osušuje niti se zgražava nad tim velikim Srbima koji su učestvovali u hvatanju, dovođenju i streljanju Srba. I da ne bude uabine, tu su streljani Srbi pripadnici i simpatizeri i partizanskog i pokreta Draže Mihajilovića , doduše ovi drugi samo u početku i negde do sredine 1942. godine.Nedić je u logor poslao čak i Dražinu suprugu i decu, pa suprugu vojvode Mišića tako što je njegova policija služila Gestapu i privela navedene osobe, a to je uradila čak i sa Milunkom Savić pa je nemački major pitao je li ona ona Milunka iz 1.sv. rata i kada je potvrdila rekao joj da je slobodna.
pikuc pikuc 22:30 02.12.2017

Zdravo

zašto jedan čovek postaje zločinac, a drugi ne, tragaju psihologija i psihijatrija.


Ono, kad moraš da branis zločinca, onoga kojem vidiš krvave ruke.
Jer,
Koji to čovek za sebe može reći da nije zločinac?
A da postoji konsenzus oko koga su se ljudi složili, razumni ljudi, šta je dobro a šta zlo.
Po tom konsenzusu milioni dece umiru godišnje u Africi od gladi, zedji u svetu dobrih, razumnih ljudi.
U svetu,
Psihijatara, psihologa, filozofa, pisaca i raznih mudraca.
U svetu demokratija, ljudskih prava, boraca za kišne gliste i servudske šume.
U svetu gde razum ljudski ulaze milione u zaštitu životne sredine u kojoj deca umiru od gladi, zedji.
Pa kakav je to onda razum nego zločinački.

Zaista, svaki je čovek zločinac iako krvi nema na rukama, krv je na toj deci.

Ali eto sude ljudi samo onima što im krv nadju na rukama.
Zločinci čistih ruku sude i ljudima to odgovara.
Dobrim ljudima to odgovara.
To im daje osećaj da su dobri ljudi.
A zapravo su deo udruženog zločinačkog poduhvata, baš tako.
A jama u koje bacaju ljude ima širom sveta, jedna je u Africi.

Grobnica je ovo, jama u koju se baca kao da dna nema i nikada se napuniti neće.
Smrad njen je toliko velik da samo najfiniji i najskuplji parfemi mogu da ga zataškaju da se može živeti od tog smrada.
Da se jama ta ne primeti, da možeš da se smeješ pored nje na porodičnom pikniku a da je i ne opazis.
Da milujes pored nje svoje dete dok sediš pored jame pune nečije dece.
Zaista, samo inteligentan čovek velikog IQ može smisliti takav parfem za smrad ovoga sveta, da možeš živeti u njemu ko čovek.


Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana