Stavovi Mreže Žena u crnom Srbije

Jasmina Tesanovic RSS / 18.04.2008. u 18:16

Kosovo – Srbija posle proglašenja nezavisnosti
Priredila Staša Zajović na osnovu razgovora i javnih istupanja
 aktivistkinja Mreže Žena u crnom Srbije
(srpski, English)

   Nezavisnost Kosova je stvarnost  još od 1999. godine
Nakon vojne intervencije NATO-a, potpisivanjem Kumanovskog sporazuma, juna 1999. Kosovo je realno nezavisno u odnosu na Srbiju koja se obavezala na povlačenje svojih vojnih i policijskih snaga. Pregovori o rešenju statusa Kosova između albanske i srpske delegacije odvijali su se od februara 2006. i neuspešno okončani krajem 2007. s tim što je albanska strana prihvatila Ahtisarijev plan,  a srpska ga je odbacila.
Nezavisnost Kosova je činjenica koja se mora prihvatiti iz mnoštva razloga:
•     u dugom vremenskom periodu, posebno dolaskom S. Miloševića na vlast (1987.) albanski narod je bio izložen organizovanom državnom teroru, aparthejdu, progonu, sistematskom ponižavanju;
•     nakon uspostavljanja protektorata na Kosovu, određeni elementi sa albanske strane sprovodili su odmazdu nad nealbanskim stanovništvom, posebno srpske pripadnosti, što je dovelo u pitanje suživot i još više narušilo bezbednost na Kosovu;
•     posle pada režima S. Miloševića (oktobar 2000.) situacija nije suštinski promenjena, jer nove vlasti nisu ništa učinile da podstaknu dijalog sa kosovskim Albancima;
•     zato što dva miliona osoba albanske nacionalnosti na Kosovu nisu želeli da žive u sastavu države Srbije, a to je činjenica koja se mora prihvatiti.

Čemu služi sadašnja propaganda vlasti u Srbiji?
Nakon očekivanog proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. godine, vlasti u Beogradu su podigle tenzije, došlo je do organizovanog nasilja: napada na ambasade zapadnih država, predstavništva stranih kompanija, ulični neredi...
Ciljevi ovakvog ponašanja i propagande vlasti u Srbiji su:
- održanje na vlasti na osnovu mita o Kosovu: pozivanje na nacionalnu svest u cilju etničke mobilizacije i homogenizacije;
- ubiranje političkih poena: proizvodnjom haosa pred izbore, ugrožavanjem bezbednosti političkih neistomišljenika/ca i nacionalnih manjina, ukratko, uvođenjem neke vrste vanrednog stanja pod izgovorom zaštite ustavnog poretka i državnog suvereniteta;
- skretanje pažnje sa realnih problema u Srbiji: sa ekonomskih i socijalnih problema, propaganda vlasti skreće javnost sa pitanja odgovornosti za ratne zločine, saradnje sa Haškim tribunalom, lustracije i ostalih institucionalnih reformi;
- sprečavanje građanske proevropske orijentacije u Srbiji: izolacija od Evrope i vraćanje 90-tim godinama režima S. Miloševića odgovara retrogradnim snagama u Srbiji radi nekontrolisane pljačke i legalizovanja bogatstva ratne mafije;
- represija nad 'unutrašnjim neprijateljima': posebno nad braniteljkama ljudskih prava i svima koji su van nacionalnog konzensusa po pitanju nezavisnosti Kosova, po pitanju odgovornosti za rat i ratne zločine, itd.

Koja je uloga civilnog društva u Srbiji u vezi sa nezavisnošću Kosova?
Civilno društvo kojem pripada Mreža Žena u crnom Srbije treba da se zalaže za:
- stvaranje klime radi osvešćivanja ljudi u Srbiji da je Kosovo nezavisno, kao i prihvatanja realnosti da dva miliona pripadnika/ca albanskog stanovništva ne želi da živi u okviru pravnog poretka Srbije;
- javno ukazivanje na političke motive i manipulacije sadašnje vlasti u vezi sa nezavisnošću Kosova;
- iskazivanje solidarnosti sa žrtvama političke represije i odmazde nacionalističke javnosti, tj. aktivistima/kinjama civilnog društva zbog drugačijih stavova od dominatnih, a vezanih za nezavisnost Kosova;
- slobodno, javno izražavanje stavova o nezavisnosti Kosova;
- nastavak odnosa saradnje i solidarnosti sa civilnim društvom na Kosovu,  upoznavanje javnosti i  vidljivost dobrih iskustava i praksi;
- zajednički rad sa civilnim društvom na Kosovu u izgradnji mira, poštovanja ljudskih prava, ljudske bezbednosti, manjinskih prava, itd.


V Na koji način će nezavisnost Kosova uticati na odnose između civilnog društva u Srbiji i na Kosovu?
Između organizacija civilnog društva, kao i političkih partija građanske orijentacije dve zemlje postojali su odnosi u dužem periodu, doduše u manjem obimu od željenog. Opšti stav aktivistkinja Mreže Žena u crnom jeste da će ti odnosi biti ne samo nastavljeni nego i da će proglašenje nezavinosti Kosova dovesti do:
- opuštenijih odnosa, uz više otvorenosti i bez opterećenja, budući da je civilno društvo na Kosovu veliki deo svoje energije posvećivalo rešenju statusa Kosova i za očekivati je da ćemo se sada zajedno više zalagati za pitanja ljudske bezbednosti, ljudskih prava, manjinskih prava koji imaju treba da imaju nad pitanjima nacionalnog i državnog suvereniteta;
- odnosi ne smeju da budu u funkciji 'projektnog umrežavanja', dobijanja donacija ili diktata donatora već prevazilaženja antagonizama između dva naroda, zbližavanja u funkciji pomirenja i izgradnje pravednog mira – za to je neophodno mnogo zajedničkog rada na terenu.


VI Na koji će način nezavisnost Kosova uticati na odnose između Mreže Žena u crnom Srbije i Mreže žena Kosova (KWN), tj. na odnose u u okviru Ženske mirovne koalicije?
Više od decenije i po uzajamne podrške, solidarnosti i plodotvorne saradnje, Mreža Žena u crnom Srbije i Mreža žena Kosova (WKN) napravile su Žensku mirovnu koaliciju, početkom 2006. godine. Aktivistkinje Mreže Žena u crnom Srbije zalagaće se za:
- saradnja ne bude samo nastavljena, već i obogaćena novim zajedničkim akcijama, sa mnogo više konkretnih aktivnosti vezanih za ženska ljudska prava, žensku autonomiju i feminizam naspram dominatnog tradicionalizma i etnonacionalizma;
- prevazilaženjem nacionalističko-militarističke klime u obe zajednice, i da se umesto klime nekažnjivosti, glorifikacije i poricanje zločina zalažemo za odgovornost za zločine počinjene u naše ime – za građansko društvo naspram dominatne etničke homogenizacije, itd. 
Dugotrajni odnosi prijateljstva, solidarnosti i poverenja nalažu nam da našim prijateljicama, aktivističkim drugaricama sa Kosova – Mreži žena Kosova (KWN) najiskrenije izrazimo naše zadovoljstvo jer se ostvario njihov san o nezavisnosti Kosova.
I uvek imajući na umu da dolazimo iz države odgovorne za bezbrojne zločine počinjene nad narodom kojem pripadju, kao i činjenicu da smo uvek bile neposlušne svojima, da smo uvek bile izvan etničkog, nacionalnog i državnog konzensusa, želimo da im prenesemo naš feministički i etički imperativ:
- Ne dajte se od svojih prevariti! a to znači gradimo potpunu autonomiju u odnosu na etničke principe i autoritete, negujmo zajedno nenasilni otpor nacionalistima i militaristima, prvo svojima, a potom svim drugima. Negujmo zajedno feminističku solidarnost i sestrinstvo koje ne poznaje etničke podele, državne granice i prepreke!

Mreža Žena u crnom Srbije
Beograd, marta 2008.

Women in Black – Serbia perspectives
Kosovo – Serbia in the aftermath of the proclamation of independence


Independent Kosovo has been a reality ever since 1999

Following the NATO military intervention and the signing of the Kumanovo treaty in June 1999, Kosovo virtually gained independence from Serbia, which pledged to withdraw its military and police forces from there. Negotiations between the Albanian and Serbian delegation concerning the final status of Kosovo began in February 2006 and ended unsuccessfully late in 2007, the Albanian side having accepted the Ahtisari Plan and Serbia having rejected it.
The independence of Kosovo is a fact that has to be accepted for several reasons:
•     Over a long period of time, particularly since the time S. Milosevic took power in 1987, the Albanian people was exposed to organized state terror, apartheid, persecution and systematic humiliation;
•     After the introduction of the protectorate in Kosovo, certain elements on the Albanian side undertook  retribution measures against the non-Albanian population, especially against Serbs, thus putting cohabitation in jeopardy and further deteriorating security in Kosovo;
•     Following the downfall of the S. Milosevic regime (October 2000), the situation has not been substantially changed, as the new authorities have not done anything to encourage dialogue with the Kosovo Albanians.
•     Because two million Albanians in Kosovo did not wish to live within the state of Serbia, which is a fact that must be accepted.

What is the purpose of the present propaganda campaign launched by the Serbian authorities?
After the expected proclamation of independence of Kosovo on February 17th 2008, the Belgrade authorities augmented the tensions, fomenting organized violence: attacks against embassies of western countries, foreign companies’ agencies, street unrests, etc.
The aims of such  propaganda launched by the Serbian authorities are:
•     Maintaining power based on the Kosovo myth: appealing to national awareness in order to achieve ethnic mobilization and homogenization;
•     Scoring political points:  by creating chaos before the elections, threatening the security of political opponents and national minorities, in brief, by introducing  kind of state of emergency under the pretext of protecting the constitutional order and sovereignty;
•     Averting public attention from the real problems in Serbia: from economic and social problems, from the issues of accountability for war crimes, cooperation with the Hague War Crimes Tribunal, lustration and other institutional reforms;
•     Stifling the civil pro-European orientation in Serbia: the isolation from Europe and return to the 1990’s, marked by he regime of S. Milosevic, suits the retrograde forces in Serbia, enabling them to plunder the country and to legalize the war mongers’ amassed wealth.
•     Repression aimed against ‘internal enemies’: especially against human rights defenders and all those who are outside the national consensus  regarding the issue of the Kosovo independence, the issue of accountability for war and war crimes, etc.

What is the role of the civilian society in Serbia concerning the independence of Kosovo?
The civilian society, to which the Women in Black network belongs, should strive for the following:
•     Creating a climate in Serbia favorable for bringing to consciousness the fact that Kosovo is independent and accepting the reality that two million Albanians do not wish to live  within the legal system of Serbia;
•     Drawing the attention of the public to the political motives and manipulations of the present government regarding the issue of Kosovo independence;
•     Free, public expression of viewpoints regarding the independence of Kosovo;
•     Continuation of  cooperation and solidarity with the Kosovo civilian society, keeping the public informed and making visible good practical examples;
•     Joining efforts with the Kosovo civilian society in building peace, respecting human rights, security, minority rights, etc.

V How will Kosovo independence affect the relations between the civilian society in Serbia and in Kosovo?
Relations between the civilian society organizations and the political parties of civilian orientation of the two countries have existed over a considerable period of time, although less intensive than desirable. It is the prevailing opinion of Women in Black activists that these relations will not only be continued, but also that the proclamation of independence of Kosovo will lead to:
•     More relaxed and open, less burdened relations, in view of the fact that the civilian society in Kosovo invested a great deal of energy into the resolution of the status of Kosovo; it can therefore be expected that from now on, we will join our efforts working on issues of security of people, human rights and minority rights, which need to be given priority over issues of national and state sovereignty ;
•     These relations must not be conditioned by “project networking”, i.e. obtaining donations or depending on the whims of the doors, but rather by the need to overcome antagonisms between the two peoples, rapprochement leading to reconciliation and building of a just peace – all this requires great deal of joint field activities.

VI How will Kosovo independence influence the relations between the Network of Women in Black – Serbia and the Kosovo Women’s  Network (KWN) , i.e.  the relations within the Women’s Peace Coalition?
The Women’s Peace Coalition was created in early 2006, after more than a decade of mutual support, solidarity and fruitful cooperation between the Network of Women in Black – Serbia and the Kosovo Women’s Network. The activists of the Network of Women in Black Serbia will strive for the following:
•     Not merely the continuation, but the enrichment of cooperation through new joint actions, with many more concrete activities related to women’s human rights, women’s autonomy and feminism, as opposed to the dominant traditionalism and ethno-nationalism;
•     The overcoming of the nationalistic and militaristic climate in both communities, demanding accountability for the war crimes that were committed in our name, instead of impunity, glorification and denial of crimes – for a civil society instead of ethnic homogenization, etc.
•     Long-standing relations of friendship, solidarity and trust compel us to express our most sincere satisfaction with the fact that our friends, the Kosovo activists of the Kosovo Women’s Network have seen their dream come true: an independent Kosovo. Always bearing in mind that we come from a state that is responsible for countless crimes committed against their people, as well as the fact that we are always disobedient towards our own, that we always remain outside the ethnic, national and state consensus, we wish to convey to them a message containing our feminist and ethnic imperative:
•     We shall not be deceived by our own camp! And that means that we are building an autonomy towards the ethnic principles and authorities, we develop together non-violent resistance to the nationalists and militarists, in the first place opposing those of our own., and then all others. We develop together feminist solidarity and sorority across all ethnic divides, state boundaries and obstacles!


Women in Black Network – Serbia
Belgrade, march 2008


(Prepared by Stasa Zajovic, on the grounds of informal exchanges and public discussions of the WiB activists)


 


 Komentari (86)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

Ђак Ђак 18:28 18.04.2008

...

а овај други део на енглеском, то газде проверавају, па зато пишете?
Jasmina Tesanovic Jasmina Tesanovic 22:41 18.04.2008

Djak

banujem te zbog ponovnog insistiranja na placenistvu
naroz naroz 18:56 18.04.2008

ne mogu da odolim- sorry za trol


Citam Dnevnik Jovana Zujovica (1856-1936) ne znam da li znate ko bio Jovan Zujovic.
Prvi srpski geolog. Osnivac te nauke u srbiji. Motivacija da procitam njegov dnevnik potice od toga sto sam ja geolog pa me zanimao njegov zivot. Inace on je bio i politicar, ministar spoljnih poslova i obrazovanja, zatim sekretar srpske akademije nauka od osnivanja i jedno vreme i njen predsednik.

Dnevnik je izdao arhiv srbije 1986. To su dve knjige koje mogu da se kupe za sto dinara.

Dakle 5 januara 1913 godine Jovan Zujovic raspravlja sa svojim stranackim kolegama uredjenje novo osvojenih teritorija.
Izvesni Sojanovic predlaze sledeci plan:
“Jedan neograniceni guverner, s pravom da bira i otpusta cinovnike, da sastavlja budzet, da uredbama i naredbama, da nardebe moze opozvati za 24 sata, da je nepromenjiv za pet, pa za jos pet godina, da cinovnicima daje duple plate i priznaje duple godine sluzbe”
Dalje pise Zujovic:
Prodanovic i Davidovic pravise primedbe kako se to mora dovesti u sklad sa Ustavom I pravima Narodne Skupstine.
Ja bi se tom sistemu privoleo ka bi bio izvodljiv. Za guvernera bi valjalo taziti nekog dalekog Skandinavca……
sloze se da skandinavac nije dobar pa dalje raspravljaju ko bi bio najbolji za guvernera.
pa zatim raspravljaju o agraru o skolama itd.
I onda sledi:
Jasa (Prodanovic) je pokusavao da smanji godine provizorijuma. Stojanovic je izjavio:
da je potrebno bar deset godina dok se oni ljudi ne osete kao srpski drzavljani a vise dok ne postanu Srbi, jer tamo nema Srbina ni jedna cetvrtina.
Tudje zemlje osvojismo, prosaptah Davidovicu, a posle i glasno ponovih.
Radi toga, rekoh ja, moralo bi se samo u tajnim sednicama Skupstine argumentisati potreba autokratskoga provizorijuma .
kuki kuki 19:12 18.04.2008

Prst u oko

Mnogima ce ovaj tekst, iz raznoraznih razloga i pobude, biti ne jedan nego dva, tj. po jedan prst u svako oko.

Inace, nista novo. Opisuje cinjenicno stanje koje ogromnu vecinu Srbljadi drzi jos uvek u prvoj fazi Kübler-Ross modela.

Nego, svim onima koji ce da se obruse, jedno pitanje: zasto su vam svi drugi krivi osim pravih krivaca?
Filip2412 Filip2412 19:22 18.04.2008

bezvezeeeeeeee

Nezavisnost Kosova je činjenica koja se mora prihvatiti iz mnoštva razloga:
• u dugom vremenskom periodu, posebno dolaskom S. Miloševića na vlast (1987.) albanski narod je bio izložen organizovanom državnom teroru, aparthejdu, progonu, sistematskom ponižavanju;
Nema veze... toliki narodi su danas izlozeni torturama pa nemaju nezavisnost: Iracani, Kurdi, Bivsi Srbi u Hrvatskoj... Dakle potpuno neosnovan argument.

• nakon uspostavljanja protektorata na Kosovu, određeni elementi sa albanske strane sprovodili su odmazdu nad nealbanskim stanovništvom, posebno srpske pripadnosti, što je dovelo u pitanje suživot i još više narušilo bezbednost na Kosovu;
Takodje potpuno nebitano za status Kosova, inace netacno je odmazda nad Srbima postoji posle uspostavljanja protektorata. Psotoji od uvek, mozda 200 godina, samo je ponizavajuce i zalosno za EU & NATO da posotoji i pod njihovom vlascu.

• posle pada režima S. Miloševića (oktobar 2000.) situacija nije suštinski promenjena, jer nove vlasti nisu ništa učinile da podstaknu dijalog sa kosovskim Albancima;
Koja NEBULOZA. Pa Albanci bre 200 godina rade na nezavisnosti kakve veze ima Milosevic ili srpska vlast posle 2000 sa tim??? Vi kao verujete da bi Djindjic sacuvao Kosovo???? To je licemerje. Djindjic ne bi sacuvao Kosovo, vec je bilo prekasno.

• zato što dva miliona osoba albanske nacionalnosti na Kosovu nisu želeli da žive u sastavu države Srbije, a to je činjenica koja se mora prihvatiti.
Ovde se slazem. Ovo jeste ozbiljan argument i jedan od glavnih razloga zasto je Kosovo danas Albansko.

*****************
Inace, mislim da Srbija mora zaboraviti Kosovo i sto pre se okrenuti realnim ciljevima a to je ocivanje teritorija koje su danas jos uvek pod kontrolom. Moramo uci u NATO i EU i tako konacno izaci iz TESKE IZOLACIJE u kojoj se danas nalazimo a ljudi zatvaraju oci pred time. Nisu raddikali opasni zato sto bi odveli Srbiju u samoizolaciju, oni su opasni sto je ne bi izveli iz izolacije u kojoj se VEC NALAZIMO.
milosib milosib 19:31 18.04.2008

Štetočine

Zbog ovakvih i sličnih lupetanja trpi ceo civilni sektor u Srbiji.
crveni semafor crveni semafor 19:41 18.04.2008

Jezivo

Mrzi me i da citam ovaj pamflet gore,pisan po diktatu Hasima Tacija.Stao sam,tamo gde su Albanci vrsili odmazdu..od kad se etnicko ciscenje zove odmazda?Znam samo da je ovo krivicno delo za koje valjda treba neko da odgovara..O obrazu koji nemate,drugom prilikom..
nebojsam nebojsam 20:18 18.04.2008

semafor,

pogledaj na semafor.

ps. gde si bio u prolece 1999. ?
mikimedic mikimedic 22:28 18.04.2008

Re: semafor,

Nebojsam,

ja na pragi, a ti?
Dolybell Dolybell 00:14 19.04.2008

Re: Jezivo

Mrzi me i da citam ovaj pamflet gore,pisan po diktatu Hasima Tacija.Stao sam,tamo gde su Albanci vrsili odmazdu..od kad se etnicko ciscenje zove odmazda?Znam samo da je ovo krivicno delo za koje valjda treba neko da odgovara..O obrazu koji nemate,drugom prilikom..


Vratili bi se Albanci, zajedno sa Kosovom ali
ne znaju šta bi vi sa njima i za šta će vam?
Akcioni plan o tome ne govori ništa .
Svako ima obraz - kakav je zaslužio.
nebojsam nebojsam 08:34 19.04.2008

Re: semafor,

mikimedic
Nebojsam,

ja na pragi, a ti?


U okolini Beograda ili Urosevca ili je to vojna tajna?
mikimedic mikimedic 12:53 19.04.2008

Re: semafor,

Nesto izmedju.
nebojsam nebojsam 12:58 19.04.2008

Re: semafor,

mikimedic
Nesto izmedju.


Izmedju Beograda i vojne tajne?
mikimedic mikimedic 13:11 19.04.2008

Re: semafor,

Nebojsa,

sta je tvoj problem?
nebojsam nebojsam 13:30 19.04.2008

Re: semafor,

mikimedic
Nebojsa,

sta je tvoj problem?


Mrzi me i da citam ovaj pamflet gore,pisan po diktatu Hasima Tacija.Stao sam,tamo gde su Albanci vrsili odmazdu..od kad se etnicko ciscenje zove odmazda?Znam samo da je ovo krivicno delo za koje valjda treba neko da odgovara..O obrazu koji nemate,drugom prilikom..


Ovaj nacin ponasanja i razmisljanja je moj problem. Na to se odnosio moj komentar. Ti si se samo ubacio izmedju, pa nisam odoleo da razmenim koju i sa tobom.

ps. do 9. juna 1999. nisam video tako jako dejstvo praga. te noci je nebo gorelo. pitam se samo da li je to bilo od radosti sto smo pobedili NATO ili zbog neceg drugog.
mikimedic mikimedic 13:39 19.04.2008

Re: semafor,

Ovaj nacin ponasanja i razmisljanja je moj problem


Ok, slazemo se, i moj je problem kad se etnicko ciscenje naziva odmazdom, npr...
zaista ne znam sta da ti kazem na drugi stav. Jedino nisi odgovorio na pitanje koje si sam postavio -- sta si TI radio u prolece 99?
nebojsam nebojsam 14:04 19.04.2008

Re: semafor,

mikimedic
Ovaj nacin ponasanja i razmisljanja je moj problem

Ok, slazemo se, i moj je problem kad se etnicko ciscenje naziva odmazdom, npr...
zaista ne znam sta da ti kazem na drugi stav. Jedino nisi odgovorio na pitanje koje si sam postavio -- sta si TI radio u prolece 99?


Jebiga Grofe! Znaci da ja odgovorim na pitanje koje sam postavio nekom drugom i na njega nisam dobio odgovor.
OK
Prvo, ne vidim kako se mi to slazemo kad ja vidim odmazdu a ti etnicko ciscenje na Kosovu posle juna 1999.
Drugo, ja sam bio na licu mesta u prolece 1999. i svojim ocima video sta je bar tri vojne i bar tri policijske srpske formacije tamo radilo. Ako sam ja kao srbin ocekivao odmazdu, ne znam sta su drugi ocekivali.
Licno, ja sam priznao nezavistnost kosova 14. juna 1999. kada sam se povukao odande zajedno sa konvojima pokradene bele i druge tehnike.

ps. cudi me da ne znas sta da mi kazes "na drugi stav".
mikimedic mikimedic 14:39 19.04.2008

Re: semafor,

Odmazda je u svakom slucaju zabranjena u medjunarodnom pravu -- talion je nestao sa Hamurabijem. Mada to pokazuje stepen razvoja drustva na Kosovu. Da, ja vidim medjusobno etnicko ciscenje, kao i odmazdu, na zalost? Sta je resenje? Potpuno razdvajanje. Nezavisno Kosovo, nezavisno Severno Kosovo, nezavisna Srpska. I konacno ce biti mir i sve u redu.

I ako si ocekivao odmazdu, mislis da je to u redu?
bugmaker bugmaker 19:44 18.04.2008

sjajan tekst

Napokon jedan tekst koji odslikava realnost, i to tek prije nego sto poceo da izgubim nadu da ovakvih "priznanja" nece uskoro biti.
milosib milosib 19:48 18.04.2008

Re: sjajan tekst

bugmaker
Napokon jedan tekst koji odslikava realnost, i to tek prije nego sto poceo da izgubim nadu da ovakvih "priznanja" nece uskoro biti.

A evo ga i freskoslikar albansko-vizantijskog stila da podrži. Zaslužile su, nema šta. Ravne su onim svojatanjima srpskog kulturnog nasleđa.
mariopan mariopan 20:02 18.04.2008

Re: sjajan tekst

A ko drugi da ih podrzi nego onaj za koga su svojski radile ?
naroz naroz 20:09 18.04.2008

Re: sjajan tekst

onaj za koga su svojski radile ?


nema shanse da se govori o cinjenicima nego ko za koga radi. shush shush kush kush
[url=http://blog.b92.net/text/2804/Kosovski%20%C5%A1pijun/]
Kosovski špijun[/url]
goran_rs goran_rs 20:42 18.04.2008

Re: sjajan tekst

- stvaranje klime radi osvešćivanja ljudi u Srbiji da je Kosovo nezavisno, kao i prihvatanja realnosti da dva miliona pripadnika/ca albanskog stanovništva ne želi da živi u okviru pravnog poretka Srbije;
Ko ih izbroja dva miliona?Uvek igra velikih i malih brojki,kako kad odgovara.Nema popisa Albanaca od 1991.god.,pobili smo ih ko zna koliko,proterali ko zna koliko,i odjednom 2008.god njih dva miliona.Tipican narucen,dobro placen tekst,da bi se opravdali naruciocima i produzili lepe plate,seminare i sl.Sramota
mariopan mariopan 21:00 18.04.2008

Re: sjajan tekst

naroz
onaj za koga su svojski radile ?


nema shanse da se govori o cinjenicima nego ko za koga radi. shush shush kush kush
[url=http://blog.b92.net/text/2804/Kosovski%20%C5%A1pijun/]
Kosovski špijun[/url]

Mislila sam na Bugmakera, on je Albanac i za njega su svojski radile pa treba i da ih pohvali i da im se zahvali sta tu nije jasno? Pravo da ti kazem ne razumem taj tvoj "spijun" treba nesto da mi objasni? To je misljenje jednog blogera a ne neki dokaz bilo cega, preozbiljno si shvatio blog, ovo je samo mesto gde mi iznosimo svoja misljenja, nije dokaz, znaci to sto si tamo procitao samo je jedno misljenje. Kao moje ili kao tvoje....ovo je moje.
naroz naroz 21:42 18.04.2008

Re: sjajan tekst

Mislila sam na Bugmakera, on je Albanac i za njega su svojski radile pa treba i da ih pohvali i da im se zahvali sta tu nije jasno?


sad mi je jasnije mada se ne bih slozio da su one radile za njega ni za Albance

ravo da ti kazem ne razumem taj tvoj "spijun" treba nesto da mi objasni? To je misljenje jednog blogera a ne neki dokaz bilo cega, preozbiljno si shvatio blog, ovo je samo mesto gde mi iznosimo svoja misljenja, nije dokaz, znaci to sto si tamo procitao samo je jedno misljenje.


nisam shvatio ni blog ni Kosovskog ni Balkanskog spijuna ozbiljno, mada bi trebalo, mnogo je vise tuzno nego sto je smesno. Mada bolje da se smejem.
Jednostavno izjava da su ljudi iz NGO strani placenici mi je smesna.
Tako su svestenici iz Burme isto strani placenici, uplatio ja 25 evra da bi im pomogao da se oslobode njihovog diktatorskog rezima.
Ssvetlana Ssvetlana 21:50 18.04.2008

Re: sjajan tekst

bugmaker
Napokon jedan tekst koji odslikava realnost, i to tek prije nego sto
poceo da izgubim nadu da ovakvih "priznanja" nece uskoro biti.

Priznali, ne priznali to je chinjenicno stanje! Vremenom cemo hteli, ne hteli morati da se pomirimo sa tim!
mariopan mariopan 22:01 18.04.2008

Re: sjajan tekst

Naroz, ja nisam ni spomenula placanje, rekoh samo da rade za Albance, za Bugmakera znam iz njegovog ranijeg javljanja da je Albanac i zato sam tako prokomentarisala. Meni je drago da se i on javi i kaze sta ima i to je sve ok. Njegova pohvala ZUC je meni sasvim logicna i normalna jer su one radile u njihovu korist pa rekoh, prirodno je da ih on pohvali i da im se zahvali.

A blog o spijunu je i meni tuznosmesan kao i tebi ali sam ga dozivela i kao kreativnu slobodu autora bloga i pohvalila jer mi se dopalo kako razmislja, to je samo tema za razmisljanje ( meni ) mozda samo nesto nad cime treba da se zamislimo. Pozdrav .
Jasmina Tesanovic Jasmina Tesanovic 20:48 18.04.2008

e ovako

s obzirom da tekst nije moj licno
kao i uvek do sada brisacu sve uvredljive komentare
sto inace nije moj obicaj
molim vas suzdrzite se
od onoga placenice
ja se mnogo suzdrzavam da takvim komentarima odgovorim sa ostrim tonom
Solomon Solomon 21:09 18.04.2008

Re: e ovako

od onoga placenice


Predlazem da pored Engleskog ubacite i prevod na Ruskom - Cisto da zbunite ove teoreticare zavera.
Uostalom, oni bi to verovatno uzeli kao dokaz da zelite sada i 'dobre cestite Ruske zene da korumpirate svojom propagandom'. Sto i nije naivna stvar. Putin zna da ubija i zbog manjih 'prekrsaja'.

Mene isto takve optuzbe nerviraju. Ne zato sto bi me licno vredjale, vec zato sto pojava takvih optuzbi u 'etru' javne diskusije ukazuje koliko je zapravo drustvo ksenofobno i zatvoreno. Razocaram se kada cujem da postoje neki koji jos tako razmisljaju. Odredjenom delu populacije kao da je dovoljan sam POMEN 'stranosti' (otherness) da bi se povukli u poziciju paranoidne zatvorenosti. Razocara me i setim se koliko lako Srbija moze da klizne i ponovo bude 'mentalni bolesnik' Evrope.
ivana23 ivana23 21:12 18.04.2008

Re: e ovako

Jasmina Tesanovic
s obzirom da tekst nije moj licno
kao i uvek do sada brisacu sve uvredljive komentare
sto inace nije moj obicaj
molim vas suzdrzite seod onoga placenice
ja se mnogo suzdrzavam da takvim komentarima odgovorim sa ostrim tonom


Da li je uvredljivo ako vam kazem da ste upali u kontradikciju?

kao i uvek do sada brisacu sve uvredljive komentare


sto inace nije moj obicaj
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 21:38 18.04.2008

Re: e ovako

Solomon
Cisto da zbunite ove teoreticare zavera.


Kakve zavere? Ovo sto ovde pise ZUC je cista politicka propaganda u cilju postizanja pune nezavisnosti Kosova ... od koje je ono inace jos daleko i glavna prepreka je stav srpskih vlasti i ogromne vecine politickih cinilaca i obicnih gradjana. I ti njihovi politicki ciljevi se POPTUNO poklapaju sa ciljevima ratnih zlocinaca koji se sad nalaze na celu Kosova i sa ciljevima USA-NATO politike kad je u pitanju Kosovo ...

I to samo po sebi je legitimno ali je nesto sto prilici jednoj politickoj partiji a ne nekoj ovakvoj organizaciji ... i posebno ne nekoj koja nosi ovakve ime. Moze covek samo da zamisli kako li se osecaju stvarne zene u crnom u Srbiji - one koje tu crninu nose za svojim sinovima, ocevima, bracom ili drugim clanovima familije koje su pobili Taci i Haradinaj ... kad su prisliljene da slusaju ove svoje "sestre" ...
Ђак Ђак 21:44 18.04.2008

Re: e ovako

s obzirom da tekst nije moj licno

ако није Ваш лично, онда нема потребе за узбуђивањем. Коментари су упућени аутору текста.molim vas suzdrzite se
od onoga placenice


Па прихватамо реалност да је неко плаћен да пише овакве ствари.
Зашто Вам смета ако неког сматрамо плаћеником?
Што би се неко иначе компромитовао и писао овакве ствари, а да од тога нема неке користи?

mariopan mariopan 21:45 18.04.2008

Re: e ovako

Virtuelni Vasilije
Solomon
Cisto da zbunite ove teoreticare zavera.


Kakve zavere? Ovo sto ovde pise ZUC je cista politicka propaganda u cilju postizanja pune nezavisnosti Kosova ... od koje je ono inace jos daleko i glavna prepreka je stav srpskih vlasti i ogromne vecine politickih cinilaca i obicnih gradjana. I ti njihovi politicki ciljevi se POPTUNO poklapaju sa ciljevima ratnih zlocinaca koji se sad nalaze na celu Kosova i sa ciljevima USA-NATO politike kad je u pitanju Kosovo ...

I to samo po sebi je legitimno ali je nesto sto prilici jednoj politickoj partiji a ne nekoj ovakvoj organizaciji ... i posebno ne nekoj koja nosi ovakve ime. Moze covek samo da zamisli kako li se osecaju stvarne zene u crnom u Srbiji - one koje tu crninu nose za svojim sinovima, ocevima, bracom ili drugim clanovima familije koje su pobili Taci i Haradinaj ... kad su prisliljene da slusaju ove svoje "sestre" ...

Nema dokaza Vaso, nema dokaza pojeo mrak, crna zemlja a i malo je otislo kao izvoz, polovni bubrezi, srca i ostalo, na kilo a moze i na komad.
Solomon Solomon 22:08 18.04.2008

Re: e ovako

I ti njihovi politicki ciljevi se POPTUNO poklapaju sa ciljevima ratnih zlocinaca koji se sad nalaze na celu Kosova i sa ciljevima USA-NATO politike kad je u pitanju Kosovo ...


Potpuno se slazem s vama da su neki ljudi na celu Kosova zlocinci. Mislim da bi se i Jasmina slozila s tim.
Ali pokusavam vase misljenje da 'logicki' sagledam i ne mogu da razumem zasto mislis da bilo ko se zalaze za nezavisnost Kosova je u "sprezi" s Thaci-em? Ovo je ne samo uvredljivo vec i imbecilno ako stvarno tako nesto verujes.
Ja sam za nezavistnost Taiwana to ne znaci da sam podanik Chen Kai Shek-a!
Ja verujem da je nemacki Auto-ban najbolje resene za auto-puteve - to ne znaci da mi je Hitler ljubimac.
Postoje linije najmanjeg otpora, postoje realni ciljevi i postoji put napretka.
Sunovrato lupanje glavom o zid ne dajuci Kosovu nezavisnost ce samo unazaditi Srbiju i udaljiti je od sveta.
Kada 95% stanovnistva te teritorije ne zeli da zivi s nama i radje bi da zivi s Kriminalcima kakav je Thaci - bilo da je uzrok problem u njima ili problem u nama - svakako je LOGICNO da se treba razdvojiti.
Ђак Ђак 22:12 18.04.2008

Re: e ovako

Solomon

Kada 95% stanovnistva te teritorije ne zeli da zivi s nama i radje bi da zivi s Kriminalcima kakav je Thaci - bilo da je uzrok problem u njima ili problem u nama - svakako je LOGICNO da se treba razdvojiti.


Па нису ни Срби из Крајине хтели да живе у Хрватској, па су протерани.
Не желе ни Срби из Републике Српске да живе у Босни, па им нико неће признати независност.
Да тражимо још примера, или је Косово јединствен случај?
niki m niki m 22:24 18.04.2008

Re: e ovako

s obzirom da tekst nije moj licno
kao i uvek do sada brisacu sve uvredljive komentare
sto inace nije moj obicaj
molim vas suzdrzite se
od onoga placenice


Zast bi se neko uzdrzavao kada je potpuno jasno da je u pitanju placeni oglas placenickog udruzenja Crnih Zena. Nema tu ljutnje, prihvatite realnost.
Solomon Solomon 22:26 18.04.2008

Re: e ovako

Да тражимо још примера, или је Косово јединствен случај?


Srbi u Krajini nisu sacinjavali 90% stanovnistva.
A pitanje je da li bi 90% ljudi iz RS-a glasali da se pripoje Srbiji.
Uostalom, primer sa RS ne moze biti podudaran s Kosovom jer jedna vlast je nad celom BiH dok su Kosovo i Srbija bili pod razlicitim 'upravama'. Zapravo, vise bi logian argument imao da si naveo Srbe sa Severa Kosova.

Ali ok, recimo i da su oba ta slucaja koja si naveo tacna.
Sta si ustvari hteo da kazes time?
Da li si ti, ili prosecan gradjanin Srbije spreman da zivi u drzavi gde je svaka 5ta osoba Albanac?
Da li je Srbija spremna da tako zivi? "Ministar kulture Alija Nademi" recimo.... To ti lezi? To je izvodljivo u zemlji u kojoj skoro 50% glasa za Radikale?
Sta zapravo zelis? Kakvu drzavu?
Da oni Albanci ostanu tamo dole na Kosovu, da se ne mesaju s nama ali da mi imamo 'vlast' nad njima?
Nekakvo Lesotho Arpaithaid resenje?

Jasmina Tesanovic Jasmina Tesanovic 22:32 18.04.2008

Niki M

banovan si, ovaj put trajno kod mene
Solomon Solomon 22:34 18.04.2008

Re: e ovako

или је Косово јединствен случај?


Ili evo jos bolje.... Da li ste spremni da u drzvai Srbiji (u kojoj "Kosovo je Srbija" dajete nekih 30% svog poreza na revitalizaciji osiromasene juzne pokrajine ?
Kakve retorike bi stizale od Radikala kada bi Srbi morali svoje pare da daju da bi se "Albancima gradile skole i bolnice!" A tek kada bi se povele neke druge socijalne usluge kao 'Deciji dodatak' Albanskim porodicama koje radjaju po 8moro dece ? Siguran sam da bi ste i tu rado dali svoj tesko steceni novac radi ocuvanja Kosovau sastavu Srbije.
Mislim da ogromna vecina ljudi koja se zalaze za sistem Kosovo je Srbija pojma nema sta bi to sve podrazumevalo. Kada bi 5 minuta racunali sta bi to sve znacilo - slozili bi se za nezavisnost.
Ђак Ђак 22:36 18.04.2008

Re: e ovako

Аха, значи, специјалан случај.

Нису ни Арнаути (грчка реч) били 90% становништва док нису протерали Србе са Косова.
А колики проценат треба да буде, па да то иде? 89%, 76.2%? Где је то и када неко одредио?

У Србији пуно људи гласа за радикале јер се власт од 5.октобра па надаље показала тотално неспособном. Радикали су тада били испод 10%, ако се не варам.

Зашто да не буде свака 5.особа Албанац? Ако поштује Србију као своју државу и њене законе, не видим у чему је проблем. Нека плаћа порезе, нека имају странке и представнике у власти. Ништа страшно. Али без сепаратизма.
Но, Арнаути то нису хтели, и то одавно. Одавно они имају своје паралелне структуре власти на Косову, пре 1999.године, пре Слобе...
Сећате се оног "паметног" гаса што је тровао само Албанце? То Јовица Станишић смућкао можда?
Solomon Solomon 22:47 18.04.2008

Re: e ovako

ису ни Арнаути (грчка реч) били 90% становништва док нису протерали Србе са Косова.
А колики проценат треба да буде, па да то иде? 89%, 76.2%? Где је то и када неко одредио?


Potpuno irelevantno.
Ne pricamo o proslosti, o pravdi i o nepravdi.
Osecaj se povredjenim i ponizenim koliko kod zelis.
Ono o cemu ti pricam je REALNOST i BUDUCNOST, kako ici napred.

I protivurecis samom sebi - govoris da "Arnauti" kao nikada nisu zeleli - pa ako Nikada nisu zeleli kako sada da zivimo s njima? kako da glasaju da placaju porez itd? Protiv svoje volje? Prislino?
Ali pretpostavimo sada da si 100% u pravu. Da ti je argument logican potpuno. Recimo da CEO Svet skapira ono sto ti pricas i da se ovog trena povuce NATO s Kosova.
Sta bi se desilo kada bi sada Srpska vojska usla na Kosovo?
Ti se svadjas s nekim o poreklu problema, o pravdi i nepravdi, Ja pricam o REALNOSTI.
Resi mi taj problem Dzace moj.
silver bullet silver bullet 22:55 18.04.2008

Re: e ovako

Зашто да не буде свака 5.особа Албанац? Ако поштује Србију као своју државу и њене законе, не видим у чему је проблем. Нека плаћа порезе, нека имају странке и представнике у власти. Ништа страшно. Али без сепаратизма.
Но, Арнаути то нису хтели, и то одавно. Одавно они имају своје паралелне структуре власти на Косову, пре 1999.године, пре Слобе...
Сећате се оног "паметног" гаса што је тровао само Албанце? То Јовица Станишић смућкао можда?


Cekajte, pa i vi ste svesni da je to nemoguce.

Dokle cemo da isterujemo istorijske krive drine?

Nema, gotovo! Nijedna ozbiljna drzava nece povuci priznanje nezavisne drzave Kosova.

I sta sad posto je Kostunicina strategija odbrane Kosova dozivela potpuni krah?

Njegova krivica je sa istorijske strane mala, ali je poslednja i konacna.
Tako ce ostati i zapisan u istoriji.
Dolybell Dolybell 00:19 19.04.2008

Re: e ovako

Зашто Вам смета ако неког сматрамо плаћеником?


Вероватно је да сте и ви нечији плаћеник,
не верујем да вам паре падају с неба.
mikimedic mikimedic 00:47 19.04.2008

Re: e ovako

Ono o cemu ti pricam je REALNOST i BUDUCNOST, kako ici napred.


tacno, realnost je da Kosovo nije deo Srbije i to moramo sto pre da prihvatimo. Isto tako realnost je da Severno Kosovo nije u okviru Kosova, i to Arbanasi moraju sto pre da prihvate. I takodje je realnost, da Republika Srpska ne moze da bude vise deo BiH jer, prosto, 90% stanovnistva je ne priznaje.

Srbi u Krajini nisu sacinjavali 90% stanovnistva.
A pitanje je da li bi 90% ljudi iz RS-a glasali da se pripoje Srbiji.
Uostalom, primer sa RS ne moze biti podudaran s Kosovom jer jedna vlast je nad celom BiH dok su Kosovo i Srbija bili pod razlicitim 'upravama'. Zapravo, vise bi logian argument imao da si naveo Srbe sa Severa Kosova.


1) ni Albanci na Kosovu nisu sacinjavali 90% stanovnistva. I sta sad?
2) Ko kaze da bi se 90% stanovnika glasalo za pripajanje Srbiji? Naravno da ne bi. Prijapajanje nije tema. Tema je Nezavisna Republika Srpska. U pocetku nadgledana nezavisnost, onda 120 dana za uspostavljanje EU misije, i tako to vec ide... zar ne?
2) Koja je to vlast nad celom BiH? Kantonalna, Federalna, Republicka?
Dolybell Dolybell 00:56 19.04.2008

Re: e ovako

Но, Арнаути то нису хтели, и то одавно. Одавно они имају своје паралелне структуре власти на Косову, пре 1999.године, пре Слобе...


Никада нису Арбанаси, (Арнаути, Албанци, Шиптари) хтели
ни желели да живе у Србији, ни када их је било много мање,
апсолутно - никада.
Нисам сигурна да би вам било по вољи да у Парламенту
Србије буде више од 50% посланика Албанаца, ако не баш сад,
али колико за десетак година би се то десило.
За 50-ак година, може се претпоставити, Албанци би били
већина у Србији, не само на Косову, већ проширених по
целој територији Србије.
Да ли мислите да ли би вам то све одговарало?
Ја, лично сам им врло захвална, што су постали независни
само на Косову, макар и виртуелно. Мени је свеједно како ће те
то звати.
crveni semafor crveni semafor 02:20 19.04.2008

Re: e ovako

s obzirom da tekst nije moj licno

.........................................................................................

Meni ste uvek delovali,kao zena sa integritetom.Cudi me da stalno potencirate ,ovakvu formu lazne propagande,koju kao da je sastavljao Lavrentije Berija licno!

Vi ste valjda zaduzeni da zastitie ljudska prava!

Umesto permanentog agitovanja za nezavisnost Kosova,radite nekad i svoj posao!

Danas na Kosovu imate najstrasnija ugrozavanja ljudskih prava,jedne etnicke grupe.
Ljudima je ograniceno kretanje,samo zato sto su Srbi.Majke strahuju,kad decu moraju da puste u skolu,par ulica od kuce!Osecaj stalne opasnosti od napada.Dajte nesto o oskrnavljenim grobovima!

Naposletku,pisite malo o ugrozavanju prava zena na Kosovu.Ogroman broj Albanki,trpi nevidjeno nasilje u porodici,bez ikakvih prava na slobodnu volju i delovanje.

Ajmo malo o istini..
Dolybell Dolybell 02:28 19.04.2008

Re: e ovako

Srbi u Krajini nisu sacinjavali 90% stanovnistva.

Može da bude korisno


Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 07:36 19.04.2008

Re: e ovako

Solomon
Ali pokusavam vase misljenje da 'logicki' sagledam i ne mogu da razumem zasto mislis da bilo ko se zalaze za nezavisnost Kosova je u "sprezi" s Thaci-em? Ovo je ne samo uvredljivo vec i imbecilno ako stvarno tako nesto verujes.


Poenta mog posta je bila ZASTO se uopste jedna organizacija kao ZUC bavi politikom??? I onda jos istakao apsurdnost cinjenice da se ona poklapa direktno sa politickim ciljevima onih koji su hiljade zena u Srbiji zavili u crno ...

Inace ja i ne mislim (a nisam ni rekao) da se mora biti u sprezi sa Tachijem da bi se zastupala nezavisnost Kosova. Moze se biti u sprezi i sa onima sa zapada koji zastupaju tu istu politiku. A i ne mora se uopste biti u sprezi nego recimo zastupati taj stav kao pokusaj da se prihvati politika sile u medjunarodnim odnosima ... kao "linija najmanjeg otpora"( i kao najbolje i najbezbolnije resenje za Srbiju u datim realnim medjunarodnim odnosima). To je stav koji zastupas ti i recimo, jos mnogo konzistentije of tebe ovde na blogu, Filip. Tome u principu ne mogu da prebacim nista osim sto smatram da vi ne sagledavate tu politicku realnost sa svih strana i svih aspekata ... ali naravno ne mogu da pretendujem ni da sam ja apsolutno u pravu - to ce vreme pokazati ... Ali vi lepo objasnite taj svoj stav "politickim realizmom" (kako ga vi shvatate) pa vam niko ne moze ni prebaciti spregu. A zasto ZUC to isto/slicno ne kazu?

Tvoj stav da "95% stanovnistva te teritorije ne zeli da zivi s nama" pa "je LOGICNO da se treba razdvojiti" mogu da prihvatim SAMO ako se on zastupa i u slucaju RS i posebno severnog Kosova. Bez toga je za mene to obicno licemerje ... ili bar, nesposobnost za principijelno i konzistentno razmisljanje...

pozz
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 21:10 18.04.2008

...


Civilno društvo kojem pripada Mreža Žena u crnom Srbije treba da se zalaže za:
- stvaranje klime radi osvešćivanja ljudi u Srbiji da je Kosovo nezavisno,


To da je Kosovo od dolaska NATO izvan kontrole organa vlasti u Srbiji (osim delimicno severnog dela) znaju i vrapci na grani ... Ali da je jos VRLO daleko od onoga sto se naziva nezavisnom suverenom drzavom zna svako ko je u stanju da iole objektivno pogleda na realnost.

E sad zasto se zene u crnom bave sirenjem neistine i politickom propagandom za postizanje pune kosovkse nezavisnosti, koja se poklapa sa ciljevima ratnih zlocinaca koji se nalaze na celu kosovksih vlasti ... to bi morale same da znaju ...

kao i prihvatanja realnosti da dva miliona pripadnika/ca albanskog stanovništva ne želi da živi u okviru pravnog poretka Srbije;


Jel ovo znaci i da ce se ZUC zalagati i za prihvatanje realnosti da par miliona Srba izvan nje ne zeli da zivi u okviru pravnog poretka tih drugih zemalja (pre svega BiH) nego u okviru Srbije?

I ima bezbroj zamerki koje bi se mogle prebaciti ovoj papazjaniji od politicke propagande ali nemam zelje da gubim vreme - najveci deo je vec pomenuo Filip gore ... Ono sto me interesuje je cemu uopste potreba za ZUC-om u mirnodopsko vreme (hvala bogu)? Valjda da se bave politickom propagandom?
Dolybell Dolybell 00:23 19.04.2008

Re: ...

Jel ovo znaci i da ce se ZUC zalagati i za prihvatanje realnosti da par miliona Srba izvan nje ne zeli da zivi u okviru pravnog poretka tih drugih zemalja (pre svega BiH) nego u okviru Srbije?


Nisam primetila da su se ti Srbi koji žive u BiH ikad
zalagali i borili za samostalnost i nezavisnost, od BiH.
Nikad pa čak ni sad.
mikimedic mikimedic 01:09 19.04.2008

Re: ...

Nisam primetila da su se ti Srbi koji žive u BiH ikad
zalagali i borili za samostalnost i nezavisnost, od BiH.
Nikad pa čak ni sad.


Ma jok, samo ratovali od 92 do 95 za cjelovitu i unitarnu BiH.
Dolybell Dolybell 02:25 19.04.2008

Re: ...

Ma jok, samo ratovali od 92 do 95 za cjelovitu i unitarnu BiH.


Mi nismo ratovali, samo smo se borili za mir.
mikimedic mikimedic 12:58 19.04.2008

Re: ...

Nisam primetila da su se ti Srbi koji žive u BiH ikad
zalagali i borili za samostalnost i nezavisnost, od BiH.
Nikad pa čak ni sad


Mi nismo ratovali, samo smo se borili za mir.


Ne uskaci sama sebi u usta. Rekla si da ne znas da su se Srbi ikad borili za nezavisnu Republiku Srpsku. Zavrsi temu, ako umes.
Dolybell Dolybell 14:20 19.04.2008

Re: ...

Ne uskaci sama sebi u usta. Rekla si da ne znas da su se Srbi ikad borili za nezavisnu Republiku Srpsku. Zavrsi temu, ako umes.


Valjda vam je poznato da je SM rekao - da
Srbija nije učestvovala u ratu.
Mi smo se samo zalagali (borili) za mir.

Takođe, dobro znate šta su se dogovorili FT i SM,
o podeli Bosne. To nije bila ideja Srba koji su živeli
i žive u BiH, niti su oni to hteli.
Sve što se u BiH događalo, imalo je uzrok samo
spolja a ne u samoj BiH.
Republika Srpska je postala aktuelna tek tokom tog rata,
kada je svaki narod u BiH dobio svog patrona.
Pre tog rata Srbi nikad nisu ratovali za odvajanje
iz BiH. Da su to hteli, mogli su da se za to izbore
još tokom WWII rata, zašto nisu, bar za
autonomiju ? Znate vi vrlo dobro da etnička
podela u BiH nije bila moguća.
Republika Srpska je stvorena iz inata,
a ne po logici. Pogledajte samo kakav joj je
geografski oblik.
Ispostavilo se, da ni SM ni FT nisu hteli Bošnjake
u svojim državama, i tako im je propala ideja,
i rat je vođen, bez mogućeg cilja.
BiH će ostati kakva je i bila.
Kad se strasti ohlade i prizovu se pameti svi
koji u njoj žive, da ako ikad uđu u EU, što je
moja želja - a mogućnosti i realnost je nešto drugo.
mikimedic mikimedic 15:26 19.04.2008

Re: ...

Jos jednom citiram sta si sama rekla, i onda zavrsavam ovu polemiku.

Nisam primetila da su se ti Srbi koji žive u BiH ikad
zalagali i borili za samostalnost i nezavisnost, od BiH.
Nikad pa čak ni sad


1) rat je vodjen da bi srbi izasli iz BiH jer u nezavisnoj BiH nisu hteli niti imali sta da traze. Sa punim pravom.
2) Srbi u BiH nisu zeleli da napuste Jugoslaviju -- i to je bila iskrena zelja tog naroda. Ako BiH napusta Jugoslaviju, Srbi sa pravom ne zele da ostanu u njoj. Isto kao sto ako Albanci ne zele da ostane u Srbiji ako nema Jugoslavije (mada je diskutabilno i da li su hteli da zive u Jugoslaviji uopste). Ali verovatno si bila mala pa se ne secas uzroka pocetka rata u BiH.
3) Ako nadjes vise od 1% Srba u Republici Srpskoj koji zele ostanak u nezavisnoj kvazi'drzavi' BiH, vodim te na veceru.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:20 18.04.2008

Lies, lies, lies... and lies again!

Cemu ovakav tekst? Nijedan valjan argument nije iznet da se obrazlozi ono sto se htelo reci. Pocelo se sa starom i istinski otrcanom floskulom "da je Kosovo nezavisno jos od 1999. godine". Nije tacno, to znaju ne studenti prve godine pravnih fakulteta vec deca u osnovnim skolama, jer postoji Rezolucija UN 1244 koja izricito kaze da je "kosovo deo SRJ, odnosno Srbije". Druga je stvar da Srbija nije imala suverenitet nad tom pokrajinom, ali definitivno Kosovo nije bilo nezavisno od 1999. godine. I ja ne iskljucujem mogucnost da sve ovo sto Srbija sada radi je uzalud, jer velike sile nasilno zele da kazne Srbiju, protivno medjunarodnom pravu i zdravoj logici. Ali se ne sme zabraniti Srbiji da se ne buni protiv te nepravde... Videcemo sta ce vreme doneti, ali cak i da Kosovo bude za uvek izgubljeno, nije sramotno sto smo se bunili i ukazivali na nepravdu.
Sta vredi dalje pricati i pobijati neargumentovane stavove. Jasmina ne voli da se pominje rec "strane placenice", misleci da narod, vaskoliki srpski narod ne zna da je bas ta vasa NGO dobro placena iz odredjenih inostranih fondova, sa jasnim instrukcijama sta, kako i kada da se pise.
Mozete izbrisati ovo sto pisem, Jasmina, mozete mi zabraniti pristup na odredjeno vreme (kao sto ste to bili ucinili za jedno vreme) ali vam to ne sluzi na cast. Kunem se, nije mi namera da vas vredjam, ali vi morate shvatiti da govorite neistinu i da to boli druge. Ukoliko to ne shvatite, napisite na pocetku vasih tekstova: "Pristup dozvoljen samo istomisljenicima". A koliko se vidi iz gornjih komentara vecine oni nisu bas vama blagonakloni, vrlo malo je onih koji se odusevljavaju istinitoscu i jasnim izlaganjem.
Dakle, morate se sloziti da postoje ljudi koji se ne slazu sa vama. OK, ukoliko stvarno ne volite da vas podsecamo da ste strane placenice, odsad cemo govoriti da se finansirate parama koje su vasi roditelji crnacki zaradili i ostavili vama da drzite lekcije srpskom narodu kako ima - krivo.
Ne ljutite se. Voleo bih da vasu energiju okrenete u nekom pozitivnije smeru.
Ja sam, recimo, rado procitao, Jasmina, vas nedavni tekst o PP. Pazoliniju, i slicne, jer vi licno umete da pisete.
Dolybell Dolybell 00:40 19.04.2008

Re: Lies, lies, lies... and lies again!

ali definitivno Kosovo nije bilo nezavisno od 1999. godine. I ja ne iskljucujem mogucnost da sve ovo sto Srbija sada radi je uzalud, jer velike sile nasilno zele da kazne Srbiju, protivno medjunarodnom pravu i zdravoj logici.


Da li stvarno mislite da Kosovo nikada ne bi postalo nezavisno,
da nije bilo SM na Kosovu, rata i NATO-a?
Šta mislite, šta bi bilo drugačije, od onoga što se
sve dešavalo do 1999?
Da li mislite da bi bilo bolje da u Srbiji živi, prema popisu iz 1981
1.303 miliona Albanaca, a koji to ne žele ?
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 22:24 18.04.2008

Jasmina

Ono što prvo pada u oči je da je ovaj tekst napisan na engleskom a da je preveden na srpski.
Molim vas budite pošteni i recite mi da li je to istina ili ne.
Ssvetlana Ssvetlana 22:29 18.04.2008

Re: Jasmina

Vladimir Maričić
Ono što prvo pada u oči je da je ovaj tekst napisan na engleskom a da je preveden na srpski.
Molim vas budite pošteni i recite mi da li je to istina ili ne.

Haha...sto je babi milo, to joj se i snilo!
Jasmina Tesanovic Jasmina Tesanovic 22:35 18.04.2008

Posteno

NIJE
Stasa Zajovic ima prepoznatljiv stil
i pise iskljucivo na srpskom
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 23:42 18.04.2008

Posteno

Ok verujem. Znači prevodilica se bolje izražava - to je valjda taj NGO faktor koji virtuelno predstavlja kao realno or vice versa.

a. Nakon vojne intervencije NATO-a, potpisivanjem Kumanovskog sporazuma, juna 1999. Kosovo je realno nezavisno u odnosu na Srbiju

b. Following the NATO military intervention and the signing of the Kumanovo treaty in June 1999, Kosovo virtually gained independence from Serbia
mariopan mariopan 23:54 18.04.2008

Re: Posteno

Vladimir Maričić
Ok verujem. Znači ona se bolje izražava na engleskom - to je valjda taj NGO faktor koji virtuelno predstavlja kao realno or vice versa.

a. Nakon vojne intervencije NATO-a, potpisivanjem Kumanovskog sporazuma, juna 1999. Kosovo je realno nezavisno u odnosu na Srbiju

b. Following the NATO military intervention and the signing of the Kumanovo treaty in June 1999, Kosovo virtually gained independence from Serbia

Pa jeste virtuelno samo nas treba ubediti da je realno, vidite da je sve u redu?

sleepless sleepless 00:59 19.04.2008

Re: Posteno

mariopan
Vladimir Maričić
Ok verujem. Znači ona se bolje izražava na engleskom - to je valjda taj NGO faktor koji virtuelno predstavlja kao realno or vice versa.

a. Nakon vojne intervencije NATO-a, potpisivanjem Kumanovskog sporazuma, juna 1999. Kosovo je realno nezavisno u odnosu na Srbiju

b. Following the NATO military intervention and the signing of the Kumanovo treaty in June 1999, Kosovo virtually gained independence from Serbia

Pa jeste virtuelno samo nas treba ubediti da je realno, vidite da je sve u redu?vir·tu·al·ly Audio Help (vûr'chōō-ə-lē) Pronunciation Key
adv.

1. In fact or to all purposes; practically: The city was virtually paralyzed by the transit strike.
2. Almost but not quite; nearly: "Virtually everyone gets a headache now and then" (People).
mikimedic mikimedic 01:00 19.04.2008

Re: Posteno

Virtually na engleskom ne znaci isto sto i virtuelno na srpskom. Mnogo je slicnih primera na koje se prevodioci upecaju. Banalan primer je 'eventually' koji se redovno prevodi kao 'eventualno'.

WordNet: virtually
The adverb has 3 meanings:

Meaning #1: (intensifier before a figurative expression) without exaggeration
Synonym: literally

Meaning #2: in essence or effect but not in fact
Derived from adjective: virtual (meaning #2)

Meaning #3: (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; `near' is sometimes used informally for `nearly' and `most' is sometimes used informally for `almost'
Synonyms: about, just about, almost, most, all but, nearly, near, nigh, well-nigh


Vladimir Maričić Vladimir Maričić 01:09 19.04.2008

Re: Posteno

Virtual but not real.
mariopan mariopan 03:58 19.04.2008

Re: Posteno

Vladimir Maričić
Virtual but not real.

Ja sam to ironicno rekla jer mi vise lici na virtuelno nego stvarno. Stvarno ce biti ako se dogovore sa nama, bez nas to ce ostati problem za sledecih 50 godina. Pa oni nisu hteli nikakav dogovor verujuci amerikancima da ce im oni, uprkos zakonima i medj. pravu to Kosovo pokloniti bez da se mi pitamo. Eto to ne ide. A do tog dogovora mora da dodje, pa sada ce UN to da iniciraju jer i bez UN to nece moci. Zato je sve to zasada vise "virtuelno" nego stvarno. Takvu realnost treba i Albanci da prihvate. Ali tamo nema ZUC da im to predoce i da ih osvescuju kao nas ovde. "Mreza" radi samo u Srbiji gde je ciljna grupa za osvescavanje i suocavanje.
Filip Mladenović Filip Mladenović 22:32 18.04.2008

SIROMAŠTVO, NAJVEĆE NASILJE NA SVETU!

Ništa tako ne povezuje, ne ujedinjuje i ne zbratimljuje Srbe, Albance, Rome i ostale narode na Balkanu kao masovno siromaštvo. Političke nomenklature Srba, Albanaca, Roma i ostalih naroda na Balkanu žive kao bubrezi u loju, dok najveći broj gradjana godinama, decenijama, trpi nasilje najveće na svetu - SIROMAŠTVO! I da bi se ta socijalna tempirana bomba držala pod kontrolom, političke nomenklature uz svesrdnu pomoć medija lažu, mažu, manipulišu...
Poslednja dva meseca putujem Srbijom, obilazim gradove, varoši i sela, i uveravam se u razmere nasilja najvećeg na svetu! Verovatno to isto radi i neki moj brat Albanac, Rom, Turčin, Goranac... putujući Kosovom.
KADA ĆEMO VEĆ JEDNOM POSTATI NEZAVISNI OD EKONOMSKE BEDE, OD PREŽIVLJAVANJA, OD STRAHA!?
Ssvetlana Ssvetlana 22:37 18.04.2008

Re: SIROMAŠTVO, NAJVEĆE NASILJE NA SVETU!

Filip Mladenović
Ništa tako ne povezuje, ne ujedinjuje i ne zbratimljuje Srbe, Albance,
Rome i ostale narode na Balkanu kao masovno siromaštvo. Političke
nomenklature Srba, Albanaca, Roma i ostalih naroda na Balkanu žive kao
bubrezi u loju, dok najveći broj gradjana godinama, decenijama, trpi
nasilje najveće na svetu - SIROMAŠTVO! I da bi se ta socijalna
tempirana bomba držala pod kontrolom, političke nomenklature uz
svesrdnu pomoć medija lažu, mažu, manipulišu...
Poslednja dva meseca putujem Srbijom, obilazim gradove, varoši i sela,
i uveravam se u razmere nasilja najvećeg na svetu! Verovatno to isto
radi i neki moj brat Albanac, Rom, Turčin, Goranac... putujući Kosovom.

KADA ĆEMO VEĆ JEDNOM POSTATI NEZAVISNI OD EKONOMSKE BEDE, OD PREŽIVLJAVANJA, OD STRAHA!?


Tacno! Jedina hrana koju nam bacaju je politika! Koljemo se kao psi oko koske!
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 23:52 18.04.2008

Re: SIROMAŠTVO, NAJVEĆE NASILJE NA SVETU!

Jedina hrana koju nam bacaju je politika! Koljemo se kao psi oko koske


Ispada da vam je politika najslađa "hrana".
Ssvetlana Ssvetlana 00:11 19.04.2008

Re: SIROMAŠTVO, NAJVEĆE NASILJE NA SVETU!

Vladimir Maričić
Jedina hrana koju nam bacaju je politika! Koljemo se kao psi oko koske


Ispada da vam je politika najslađa "hrana".


Nama jeste politika, a vama, pretpostavljam moda!
Dolybell Dolybell 00:42 19.04.2008

Re: SIROMAŠTVO, NAJVEĆE NASILJE NA SVETU!

Ispada da vam je politika najslađa "hrana".


Nema hrane, dok ne rešiš politiku.
Ssvetlana Ssvetlana 00:44 19.04.2008

Re: SIROMAŠTVO, NAJVEĆE NASILJE NA SVETU!

Dolybell
Ispada da vam je politika najslađa "hrana".


Nema hrane, dok ne rešiš politiku.


Koska ionako nije hrana! Pustite nas da je glodjemo! :)
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 01:03 19.04.2008

Re: SIROMAŠTVO, NAJVEĆE NASILJE NA SVETU!

I've got news for you! The worst is still to come!

Realno siromašna društva su ona u kojima otprilike 40% ljudi nemaju ni struju niti bilo koji drugi izvor energije osim sitnih drva.

Ekonomska kriza koja je zahvatila USA i VB će imati ogromnog uticaja na ostatak sveta. Danas je druga po veličini banka u Britaniji, RSB, objavila da će poduzeti vanredne mere. The City već predviđa otpuštanje desetine hiljade ljudi.

Benzin je sve skuplji i pošto postaje oskudniji, i dalje će cene svega rasti - globalno.

Zbog ogromnog broja stanovništva na planeti i zbog proizvodnje energenata od useva koji do su bili korišćeni samo za hranu, i hrana će postati sve skuplja.

Ovo su samo neka osnovna obeležja današnjeg trenutka i vremena koje dolazi.

VI KAŽETE:
"Ništa tako ne povezuje, ne ujedinjuje i ne zbratimljuje Srbe, Albance, Rome i ostale narode na Balkanu kao masovno siromaštvo."
Na žalost istorija čovečanstva pokazuje suprotno. Borba za opstanak je surova i nema nikakvog povezivanja, ujedinjavanja ili bratimljenja na etničkim osnovama.

ILI: "Političke nomenklature Srba, Albanaca, Roma i ostalih naroda na Balkanu žive kao bubrezi u loju, dok najveći broj gradjana godinama, decenijama, trpi nasilje najveće na svetu - SIROMAŠTVO!"
Šta pokušavate ovde, da pobunite albansko stanovništvo protiv svoje nomenklature koja im je upravo omogućila nezavisnost (od Srbije) i ljubav zapadnog sveta? Nema šansi.

"I da bi se ta socijalna tempirana bomba držala pod kontrolom, političke nomenklature uz svesrdnu pomoć medija lažu, mažu, manipulišu..."
Pretpostavljam da se ovde vraćamo samo na srpsku nomenklaturu jer Romi nemaju svoju, a Albanci su zahvalni svojoj. Srpska nomenklatura praktično nema šta i koga da laže, naročito ne siromašne koji osećaju na svojoj koži realnost. I na koje medije mislite? Siromašni nemaju struju ni TV pa da gledaju i čitaju FOX, B92, BLIC, DANAS, itd.


Znači da u uslovima borbe za opstanak -- zaštite sopstvenih resursa, privrede i građana -- koja nam izgleda predstoji, vi ćete:

"I uvek imajući na umu da dolazimo iz države odgovorne za bezbrojne zločine počinjene nad narodom kojem pripadju, kao i činjenicu da smo uvek bile neposlušne svojima, da smo uvek bile izvan etničkog, nacionalnog i državnog konzensusa, želimo da im prenesemo naš feministički i etički imperativ:
- Ne dajte se od svojih prevariti! a to znači gradimo potpunu autonomiju u odnosu na etničke principe i autoritete, negujmo zajedno nenasilni otpor nacionalistima i militaristima, prvo svojima, a potom svim drugima. Negujmo zajedno feminističku solidarnost i sestrinstvo koje ne poznaje etničke podele, državne granice i prepreke!"

Ovo sve zvuči van vremenski i sasvim neadekvatno trenutku. Što neko reče ranije: stuck in the past iliti zaglavljeni u prošlosti. Vaše viđenje "socijalne tempirane bombe" je čisto etničko ili u najboljem slučaju samo regionalno.

Pokušavam da shvatim kako se ovaj slogan: Ne dajte se od svojih prevariti! primenjuje u bilo kojoj drugoj družavi. Ne ulazi mi u glavu.

Dakle, da bi postali "NEZAVISNI OD EKONOMSKE BEDE, OD PREŽIVLJAVANJA, OD STRAHA" mislim da ćemo morati da se borimo protiv ekonomske bede i preživljavanja sopstvenim radom, a dobar lek za lečenje od straha daju primeri neustrašivosti ranohrišćanskih mučenika, zatim kosovskih junaka, pa antifašističkih gerilaca, itd, itd. Jednostavno zar ne? Bez mržnje i straha.

Dolybell Dolybell 02:03 19.04.2008

Re: SIROMAŠTVO, NAJVEĆE NASILJE NA SVETU!

Koska ionako nije hrana! Pustite nas da je glodjemo! :)


To svakako, nit vam je nudim - nit vam je branim.
Svako glođe šta može il' šta ima.
kumashimoto kumashimoto 13:22 19.04.2008

Argumenti..

Evo i ja da malo da blogujem. Do sada sam inace bio samo posmatrac ovog drustvenog fenomena zvanog blog...
Nije mi jasna jedna stvar: zasto se neke stvari po 1000 puta upotrebljavaju kao nekakvi "argumenti" kada to nisu? Gebelsovska propaganda ili nesto drugo? Kakav je to argument "2 mil. Albanaca ne zeli da zivi u Srbiji"? Po kom to medjunarodnom pravu pripadnici jednog naroda, samo zato sto imaju vecinu na nekom delu teritorije zemlje u kojoj zive (a nije njihova maticna drzava), mogu da tu teritoriju otcepe od te maticne drzave? Po toj logici mali milion opstina i mesnih zajednica po Srbiji bi moglo da proglasi nezavisnost.
Slazem se sa cinjenicom da su mnogi Srbi sa Kosova prodali svoje kuce i imanja za dobre pare ali ni to ne moze biti argument za nezavisno Kosovo, pa niko tim Albancima ne osporava vlasnistvo nad tom zemljom koju su ispazarili, ali ljudi, oni su napravili drzavu!!! Zivim u Kanadi vec par god. i pitam se sta bi se desilo kad bi se Srbi koji zive ovde dogovorili da kupimo kuce u jednom delu Ontaria, posle nekog vremena smo vecina i proglasimo nezavisnost. Verovatno bi nam se vlasti prvo nasmejale, a ako bi nastavili po svome onda bi nas kolektivno poslali na psihijatrijsko posmatranje a kad utvrde da smo zdravi, onda pohapsili! A Albanci napravise sebi drzavu No. 2 samo zato sto, eto, njima se ne zivi u Srbiji i sa Srbima...strasno...
Nadam se samo da mi se nece javiti komentator sa nick-om Urosh da mi objasni da je Kosovo nezavisno zbog zlocina koje su Srbi tamo pocinili...tek je to cirkus...
mariopan mariopan 14:16 19.04.2008

Re: Argumenti..

Evo Kumashimoto da ti ja odgovorim, to se radi samo sa Srbijom jer smo mi "poseban slucaj" a to nigde na svetu nema pa nemoj ni traziti. :)))

Da, jesu neki Srbi prodali imanja jer su morali, ali postoji ogroman broj njih koji nisu i njima su otete kuce i imanja. Postoji veoma veliki broj njih koji su podneli odstetni zahtev preko Vlade Srbije jer im je imovina oteta, samo na blogu neces o tome nista da nadjes jer Gebels radi i prekovremeno. Recimo na tvoje pitanje kako oni misle da prave drzaviu cak i ako su kupili kuce jedan je Srbin na to odgovorio bas lepo : "Kuca je za pare a zemlja za krv."...to ti slikovito kaze da iako je kupio kucu nije kupio drzavu...i toga nema nigde na svetu pa nemoj da trazis.
pre 8 g
Ultimatum da se mora priznati nezavisnost Kosova postavila je SAD
Istio tako dato je uputstvo zemljama EU da se medjunarodno pravo, tamo gde smeta inetresima SAD mora suspendovati, ( njihov interes je vojno prisustvo pa je zato i Kosovo moralo, makar krseci sve zakone sveta da se "prizna" )
Srbiju treba (radi obezbedjivanja nesmetanog vojnog prisustva SAD na ovim prostorima ) TRAJNO iskljuciti iz ekonomskog razvoja Evrope.
To su samo delovi pisma Vili Vimera (prepricano) koje je napisao Gerhardu Srederu pre 8 godina i sve se tacku po tacku odvija po tom planu. Pismo je, verujem autenticno jer je za Novosti dao intervju upravo u vezi sa tim pismom a taj clanak je objavljen pod naslovom "Kosovo zivi pesak".
Solana nam neki dan porucuje da ce Brisel pokazati "privid da smo im bliski"...taj privid svega je zapravo jedina stvarnost koja nam sledi. PRIVID SVEGA.
Na Kosovu privid da nekoga cuvaju daju UNMIK i KFOR a zapravo pomazu etnicko ciscenje pokrajine od Srba.
Privid pravde daje sud u Hagu, vidis kako sudi.
Privid ulaska u Evropsku Uniju daje nam se iz ~Brisela da bismo ih poslusali u svemu i da izaberemo vlast koja ce takodje njih da slusa i da radi u njihovom a ne nasem interesu. Oni to rade da bi nas doveli do toga da se ostvari i ona recenica iz pisma Vimera "da Srbiju treba drzati van tokova ekonmoskog razvoja Evrope" To je nama namenjeno , to mesto u Evropi, jednog dana kada nas potpuno iscrpu i ponize....sve da bi se "obezbedilo nesmetano vojno prisustvo SAD" Dakle to je to.
Vidis da nisu ni Albanci tako njima mili oni su samo sredstvo da SAD ostvari svoje dugorocne ciljeve i to Kosovo ne uzimaju Albanci za sebe vec SAD, oni ce biti tamo vrhovna vlast, nema tu nikakve nezavisnosti. Imaju i oni PRIVID nezavisnosti samo nema ko da im kaze.
kumashimoto kumashimoto 14:34 19.04.2008

Re: Argumenti..

Hvala mariopan na iscrpnom odgovoru, za pismo sam cuo, a meni je ionako malo jasnije kako stvari funkcionisu jer zivim napolju od onih koji su svet videli samo preko letovanja u Grckoj ili apsolventske ekskurzije po Mediteranu, pa bi za vizu prodali i kevu..Postoji samo lova, lova i opet lova.
Inace namerno sam napisao da su Srbi prodali imanja za velike pare, o pritiscima komsija Albanaca nisam hteo...znas tanka je granica izmedju ostajanja na logu i banovanja ( pogotovo kod Jasmine), pa nisam hteo da rizikujem. A i ono o placanju iz inostranstva , Sorosu itd bih takodje da izbegnem :))) Bitno je da se mi razumemo.
mariopan mariopan 14:43 19.04.2008

Re: Argumenti..

Razumemo se :)))
Naravno, i ovo je samo moje misljenje ako te zanima to pismo mogao bi mozda da ga najadjes na "Novostima" bas sam se sokirala kada sam ga procitala i kda sam videla da se tacku po tacku ostvaruje makar krsili sve svetske zakone. A za opstanak na blogu u pravu si :))))))))
mariopan mariopan 14:49 19.04.2008

Re: Argumenti..

Kumashimoto, zamalo da zaboravim DOBRODOSLICU :))))))
Dobrodosao medju komentatore i ucesnike u diskusiji, sad da su ovde one sjajne blogerke koje kace lepe slike vec bi te neko ponudio i kolacima ..al ja ne znam da kacim slike pa eto samo ovako. Pozdrav :)
ivana23 ivana23 15:01 19.04.2008

Re: Argumenti..

mariopan
Kumashimoto, zamalo da zaboravim DOBRODOSLICU :))))))Dobrodosao medju komentatore i ucesnike u diskusiji, sad da su ovde one sjajne blogerke koje kace lepe slike vec bi te neko ponudio i kolacima ..al ja ne znam da kacim slike pa eto samo ovako. Pozdrav :)

Mislila sam na sliku, ali drugi put, na drugom mestu (na znam da li je pogodno ovde)...
U svakom slucaju - dobrodosao :)))
Jasmina Tesanovic Jasmina Tesanovic 15:16 19.04.2008

Draga Mariopan i ostali

neistomisljenici u odnosu na ovaj tekst Stase Zajovic i uopste ZUC
vrlo je nekorektno reci da se kod mene na blogu tesko opstaje
vrlo dobro znate da se upravo kod mene na blogu dozvljavaju vasa misljenja
jer inace ne bi ni dolazili vec bi isli kod Ninoslava i vasih istomisljenika
pogledajte malo unazad sta sve nisam izbrisala , recimo na blogu o srebrenici 2007
samo zato sto je tekst bio moj
inace se odavno nosim mislju da zakljucam svaki tekst vezan za ZUC zbog pogrdnih pljuvackih komentara s kojima ja nemam vremena da se obracunavam
prema tome budite ljubazni da ne pljujete u tanjir iz koga jedete
blogosfera je ogromna i slobodna
imate svoje blogove takodje, ja kod vas ne zalazim
pozdrav j

kumashimoto kumashimoto 15:28 19.04.2008

Re: Argumenti..

Hvala na dobrodoslici, ali konacno je stiglo prolece u Toronto pa cu gledati da sto vise vremena provodim na bajsu, a sto manje ispred kompa. Samo sam morao da reagujem komentarom kad je udaljavanje od zdravog razuma na ovom sajtu i blogu preslo sve granice. A to pismo, ako je istinito-onda ispada da 11. maj i nije tako sudbonosan? Kako god se okrenemo-dupe nam pozadi? Tako sam i mislio...
kumashimoto kumashimoto 15:31 19.04.2008

Re: Draga Mariopan i ostali

A zasto banujes svakog ko postavi pitanje ko te placa? Svako ima kompaniju za koju radi, zasto se ti stidis? Nikad na ovo pitanje nisi odgovorila. Da se razumemo, ja tebe u neku ruku i razumem. Od neceg se mora ziveti. Ali ne razumem ove koji tvoje pamflete tako vatreno podrzavaju a kintu nisu videli...ili mozda jesu?
mariopan mariopan 15:59 19.04.2008

Re: Draga Mariopan i ostali

Draga Jasmina

Znam da ne brises sve i ja se cudim da smo opstali, znajuci da se ja sa tobom redovno ne slazem pa me nisi brisala...ali to mozda ima razloga. Mozda dajemo diskusiji nesto od cega diskusija dobija na kvalitetu? Recimo, kome biste onda odgovarali kako je sve to zasluzeno, koga biste opominjali zbog zlocina (sve vreme cuteci o drugim zlocinima) koga biste "suocavali" ako mi ne bi dosli na diskusiju ovde? Dugo nisam ni dolazila, bas zato sto je sve po utvrdjenoj matrici.....ali ako ne zelis razlicito- misljenike..... sigurno ce vam biti lepo bez nas, svi isto mislite kao klonirani? Odoh da ne talasam i da ne uznemiravam, pozdrav Jasmina :)))
Jasmina Tesanovic Jasmina Tesanovic 16:15 19.04.2008

Gospodine kuma whatever

mi nismo na ti
vrlo ste nevaspitani i vas ton je nepozeljan
moja kinta nije tema ovog bloga iako sam niz puta rekla da ja ULAZEM u aktivizam a zivim od svog profesionalnog rada
to je vama daleko od pameti i morala i ne zelim vise da vas ovde cujem
ni vas ni vasu kintu iz toronta
pozdrav
Jasmina Tesanovic Jasmina Tesanovic 16:20 19.04.2008

Re: Draga Mariopan i ostali

Draga Mariopan
za sada smo talasali ovako, mozemo mi i jedni bez drugih sto se mene tice
ali pajtanje i vredjanje ala zajedno smo jaci sto gospodin iz Toronta ocigledno zeli
zaista ne zelim na mom blogu
pogledajte njegovo pismo , jel bi to vi trpeli
jel to ima smisla
ovo su zaista moji poslednji pokusaji da izlazim na kraj sa glupostima i nasiljem
meni to ne treba a ni ZUC-u
ovo je cista dobra volja sto sam otvorila vrata mog bloga
ali ne za huligane

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana