Eksperimenti u blogovanju| Nauka

Kolacova pretpostavka

nsarski RSS / 17.03.2019. u 00:47

 

 1143fd47f11c19f3405d04672c397ca5.jpg

 

Matematika nije spremna za ovakve probleme – Pol Erdoš

 

Odužilo mi se čekanje proleća ovih dana, a neplanirano sam dobio par slobodnih popodneva od drugih obaveza, pa sam pomislio da bi bilo dobro  da doprinesem nešto  vremenu sporta i razonode ovde kod nas. Nemam vremena da se duže posvetim problemu koji dugujem onima koji prate milenijumske probleme Clayton Instituta  - videti Millennium_Prize_Problems – u pitanju je nedavno obećana Birch&Swinnerton-Dyer hipoteza (BSD), i najzad sam se opredelio za problem koji je, veruje se, mnogo teži od BSD, ali neuporedivo lakši da se opiše.

Nadam se da će čitaoci namernici uvideti da se ovaj problem može opisati deci u nižim razredima osnovne škole (Taso, obrati pažnju!).  Ilustracija Kolacove pretpostavke je ona slika na početku, i o tome je ovaj post. Iz nekih razloga Clayton Institut ovu pretpostavku nije uvrstio u spisak milenijumskih problema, a ja mislim da je to zbog onoga što je rekao Pol Erdoš, jedan od značajnijih matematičara XX veka, a što je citirano na početku – matematika nije spremna za ovakve probleme. Ima i drugih razloga, ali o tome ćemo malo kasnije.

 

Najpre da pretpostavku iskažemo. Nju je formulisao poznati nemački matematičar  Lothar Collatz godine 1937., i u prvi mah je izgledalo da je ona lako rešiva, ali se rešenje nije našlo.  Collatz je umro od srčanog udara 1990. godine na jednoj konferenciji u Varni, i nije doživeo da se njegova pretpostavka dokaže.  Evo, već oko 30 godina od njegove smrti je prošlo, i oko 80 godina od postavljanja pretpostavke, ali dokaz još nije pronađen.

 

Kolacova pretpostavka, dakle.

Zamislimo sledeću proceduru.

Pođimo od nekog pozitivnog celog broja , zovimo ga n.

 

1. Ako je n paran broj, podelimo ga sa 2 (dva) – setimo se da su svi celi pozitivni parni brojevi deljivi sa dva i kao rezultat deljenja daju ceo pozitivan broj.

2. Ako je n neparan broj, pomnožimo ga sa 3 i dodajmo tom rezultatu jedinicu. Drugim rečima, napravimo operaciju nad našim brojem 3n+1.

 

I to je sve. Ako ovu transformaciju nastavimo dovoljan broj puta, zanimljiv rezultat se dobija. Na primer, pođimo od broja n=6.

 

Pošto je broj 6 paran, prva transformacija (deljenje sa dva) daje 6/2=3, aha!, neparan, druga transformacija daje 3*3+1=10, paran, 10/2=5, neparan, 3*5+1=16, paran, 16/2=8, paran, 8/2=4, paran, 4/2=2, paran, 2/2=1.  Ukratko, sekvenca koja sadrži šesticu se ovako piše  6--3--10--5--16--8--4--2--1.

 

I ovde dolazimo do zatvorene petlje. Kada za rezultat dobijemo 1, neparan broj, onda 3*1+1=4, paran, 4/2=2, paran, 2/2=1, tj. vratili smo se tamo odakle smo počeli, do jedinice.  Zatvorena petlja 4--2--1--4 je konačni rezultat ovih operacija.

 

Kolacova pretpostavka kaže: bez obzira od kog pozitivnog celog broja počeli, uvek ćemo doći do petlje   4--2--1--4. Uvek.

 

Ili, još kraće: Od ma kog pozitivnog broja počeli, primenjujući opisanu proceduru završićemo sa brojem 1.

Probajmo sa još nekim primerom. Neka je naš početni broj n=7. Sada imamo sledeću sekvencu 7--22--11--34--17--52--26--13--40--20--10… hej, 10 smo već imali gore! 10--5--16--8--4--2--1.

 

Uzmimo neki drugi broj n.  Koji broj izabrati? Jasno je da ako izaberemo bilo koji broj koji se pojavljuje negde u gornjim sekvencama, završićemo sa jedinicom. Takođe je odmah jasno da početni brojevi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, itd., najbrže vode (deljenjem sa 2) do jedinice.  Na primer broj 512 je, zapravo, 512= 2^9, pa će posle devet deljenja rezultat biti 1. Ovo se obično ilustruje pomoću Kolacovog “drveta” i  često korišćena ilustracija je ova dole

 collatz.png?w=700


 

 

Na dnu ovog drveta je označena terminalna petlja 4--2--1--4.  Ako idemo “uzbrdo” levom stranom drveta, dobijamo gore pomenute brojeve 2,4,8,16,32,64,128,256…stepene broja 2. Postoje različite grafičke reprezentacije ovog drveta, i jedna od njih je prikazana na početku ovog posta, i o tome ćemo u sledećem paragrafu.  Ovde je prikazano samo 37 brojeva (u najvišem redu 8, u sledeća dva po 6,  u naredna dva po 4, u naredna dva po 2,  i najzad pet redova sa po jednim brojem, što se sve sabira do 37) koji se dobijaju procedurom opisanom ranije.

Jasno je da je ovo samo deo Kolacovog drveta i da se ono sve više i više grana kako uzimamo dalje brojeve.

Da bi ilustrovali pravu strukturu ovog drveta mnogi matematičari kreću od “korena” drveta (broja 1) i idući uzbrdo dopisuju brojeve koji bi mogli tzv. 3x+1   procedurom, ili deljem brojem 2, da se dobiju.  Da odmah objasnim.

Posmatrajmo, na primer, broj 10 na drvetu. Do tog broja je moguće doći ili deljenjem broja 20 sa 2, ili množenjem broj 3 trojkom i dodavanjem jedinice (3*3+1=10) , kao što se vidi na drvetu: od broja 20 i broja 3 upravljene su strelice ka broju 10. Radi dramatičnosti, svaki put kad je neki broj na drvetu dobijen deljenjem dvostruko većeg broja dvojkom, onda se strelica crta s malim nagibom na levo,  a ako je dobijen iz 3x+1   transformacije onda je nagib strelice malo na desno. Kada se tako predstavi, uzimajući mnogo brojeva, dobije se slika kao na početku ovog posta koja predstavlja Kolacovo drvo sa 10.000 brojeva.

1143fd47f11c19f3405d04672c397ca5.jpg

Različite putanje do nekog broja su obojene drugačijim nijansama. Ovako predstavljeno, Kolacovo drvo je inspiracija naučnicima da govore kako ono ima “organsku” prirodu jer liči na sliku morske trave, na primer.

Zanimljivo je posmatrati dužine različitih “vlati” ove trave.  Na primer, dužina sekvence (ili broj trasformacija koje je potrebno primeniti da se od broja n stigne do jedinice)  za broj 6 je, vidi se gore, je 8, tj. potrebno je 8 koraka da se od broja 6 dođe do jedinice. Polazeći od broja 7, videli smo, potrebno je 16 koraka da se stigne do jedinice.  Taj broj koraka da se od nekog broja n stigne do jedinice (koristeći, naravno, pomenute transformacije) se zove total stopping time (TST), ili ukupno vreme zaustavljanja.  Za neke brojeve  TST ima malu vrednost – videli smo primere malo gore kad je TST(6)=8, i TST(7)=16  - ali ako bi počeli od broja 27 potrebno je 111 koraka da se dođe do jedinice, tj. TST(27)=111.

Čini se da nema neke očevidne zakonitosti po kojoj se TST različitih brojeva menja. Recimo, TST(19)=21, ali TST(2097152) je takođe 21. Iako je drugi broj oko sto hiljada puta veći od prvog, broj koraka da se od jednog, ili drugog, broja dođe do jedinice je isti i iznosi 21. Na slici dole je prikazana vrednost TST za brojeve od 1 do 10.000.

 800px-Collatz-stopping-time.svg.png

 

Vidi se da je broj koraka do jedinice (TST), u ovom rasponu brojeva (1-10.000), u najvećem broju slučajeva manji od oko 200.


Za veće brojeve (u rasponu 1- 10 miliona), grafik je kvalitativno sličan

 Collatz-10Million.png

 U ovom slučaju, kada je raspon posmatranih brojeva hiljadu puta veći nego na gornjem grafiku, TST uzima vrednosti ispod 550, otprilike.

Nije precizno poznato kako se TST(n) menja sa promenom broja n, tj., ne zna se tačno kako ta funkcija izgleda. U najprostijem slučaju, za brojeve oblika 2^N, TST(2^N)=N, tj. jasno je da se TST povećava, barem za ovakve brojeve, ali konačni oblik te funkcije se ne zna.

Da bi stekli malo širi uvid u ponašanje ove “3x+1” transformacije, kako se ona često zove među matematičarima, moguće je isprobati sličnu transformaciju i videti čemu nas ona vodi. Isprobajmo, na primer, šta se dešava, ako uradimo ovako: ako je dati broj paran podelimo ga sa 2, kao i ranije, ali ako je neparan pomnožimo ga sa 3 i oduzmemo jedinicu, tj. za neparno n konstruišemo broj 3*n-1. Pođimo opet od broja 7. Sledeći pravila ove nove transformacije dobijamo sekvencu 7--20--10--5--14--7. Ups! Vratili smo se na početni broj  7 i zatvorili ciklus, ali nismo došli do jedinice. Polazeći od nekih drugih brojeva možemo doći do jedinice, ali ovo nije garantovano. Nije poznato ni koliko ovih "ne-jediničnih" petlji ima.

Izgleda da je transformacija 3*n+1 po nečemu posebna. Nije poznato u čemu je ta posebnost. Poznato je, međutim da generalizovana transformacija a*n+b , gde su a i b celi pozitivni brojevi, vodi do problema koji matematički ne može da se odluči – tehnički izraz je undecidable.

 

Malo drugačiji pogled na Kolacovu hipotezu može da se dobije ako posmatramo ne samo cele brojeve, n, nego dozvolimo da n može da bude i kompleksan broj.

 

Lako je se uveriti da Kolacova transformacija može da se zapiše kao

095b582e9ae5241eae05144403fd6fbe3f1d4ea3


Ova formula deluje zastrašujuće, ali malo srednjoškolske algebra će vas uveriti da je veoma prosta. Uzmimo da je z neki paran pozitivan ceo broj: u tom slučaju argument sinusa je celobrojni umnožak broja pi, tako da je drugi član u jednačini 0, dok član sa kosinusom postaje jedinica i transformacija je, prosto z/2, kao što treba. Ako je z neparan pozitivan ceo broj, prvi član u gornjoj jednačini je nula, a drugi član daje 3*z+1 , kao što nalaže originalna Kolacova transformacija. Međutim, ako pored ovih vrednosti za broj z dopustimo i kompleksne brojeve, onda su rezultati zanimljivi i neočekivani.

Setimo se da je u gornjim primerima, svaki broj posle dovoljnog broj transformacija davao kao rezultat jedinicu. Ako z može da bude i kompleksan broj, onda Kolacova transformacija može da iteriše do beskonačnosti, po apsolutnoj vrednosti, i da se nikad ne vrati u blizinu početnog broja.  Ako nacrtamo regione (skup tačaka) u kompleksnoj ravni koji iterišu do konačnog broja, onda dobijamo Kolacov fractal, sliku koja će obradovati sve fractal aficionados.  Dakle, nešto ovako:CollatzFractal.png


Na horizontalnoj (realnoj) osi se nalaze tačke koje smo ranije posmatrali (pozitivni celi brojevi) i mnoge druge, na vertikalnoj osi je imaginarna komponenta. Tamna ostrva su skupovi tačaka koji ostaju konačni prilikom iteracija.

Kao i svaki fraktal, i Kolacov fraktal pokazuje samo-sličnost prilikom uvećanja/smanjenja I generalno ima bogatiju strukturu od, recimo, poznatog Mandelbrotovog (Julia) skupa.

 

Ako bi umesto gornje kompleksne transformacije uveli neku sličnu (matematičari su pokušavali sa nekoliko različitih) dobije se takođe fraktalni skup, nešto drugačijeg oblika. Na primer

 maxresdefault.jpg


Detaljno ponašanje ovih fraktala nije poznato jer, kako kaže P. Erdos – Matematika nije spremna za ovakve probleme.

 

Jedan od razloga što Kolacova pretpostavka nije suviše privukla pažnju matematičara je i taj što ona postoji sama za sebe, bez ozbiljnijeg kontakta sa drugim oblastima matematike. Takođe, ne vidi se šta bi novo u matematici donelo rešenje/dokaz Klacove pretpostavke. Ja mislim da je iz tog razloga ova pretpostavka, koja stoji nerešena već 80 godine, izostavljena iz spiska Milenijumskih problema. A ipak stoji i posmatra nas upornošću nerazrešene misterije.Komentari (167)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

alselone alselone 18:21 18.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Ako nešto znam da kuvam i volim da jedem (pored paprikaša) to je onda supa. Domaća, žuta.

I često volim da uzmem kosku, juneća rebra, malo močinga za sosimeso kasnije i zeru piletine, poranim subotom u 6, pristavim i onda za ručak oko 3 bude gotovo. Zašto subotom a ne nedeljom? Pa zato što onda ima supe za ceo vikend.

Imam neku iracionalnu sreću kada vidim decu da jedu supe, slanine ili čvaraka. :) Valjda zbog masti i kalorija unutra, pa je podsvesno, nemam pojma.
zilikaka zilikaka 18:28 18.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Ako nešto znam da kuvam i volim da jedem (pored paprikaša) to je onda supa. Domaća, žuta.

E, pazi sad!
Do večeras mi nije palo na pamet da negde okolo proveravam kako se kuva supa, jer to celog života gledam, al ne znam šta mi bi, odem sad na T da pgledam recepte i shvatim da to sve nešto filozofia i da ja ne umem da kuvam supu.
Eto, ako vas ne mrzi, proverite pa da sravnimo metode i eventualno usaglasimo recept za domaću supu.
...pazi kad sam sigurna da nam Profa neće mnogo zameriti zbog ovog trola.
cassiopeia cassiopeia 19:28 18.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

zilikaka

Eto, ako vas ne mrzi, proverite pa da sravnimo metode i eventualno usaglasimo recept za domaću supu.


Ja to najčešće ovako.
Šuplja kost, juneći rep isečen na komade i koji deo ruže od buta stavim u hladnu vodu. Kad provri smanjim i skupljam kašikom onu penu i bacam. Kad se izbistri ubacim: šargarepe, bele zeleni, paškanata, celera korenaša, 15-ak zrna bibera, jedan crni luk presečen na pola, sa sve ljuskom, i oprljen na ringli da malo zacrni, 2 čena belog luka sa sve ljuskom, al' ga pritisnem dlanom da pukne. Pojačam vatru, kad provri, smanjim da vrijucka, nikako da mnogo vri, biće mutna supa i kuvam tako jedno 3-3,5 sata.
Pošto ne jedem gluten, supu ne zakuvavam klasično, već napravim taranu od svog brašna. Ili uopšte ne zakuvam.
Najviše volim juneći rep, pire krompir i sos od paradajza, al' samo domaći, ništa ona tomatina i ostalo iz tetrapaka.
neverovatan neverovatan 19:55 18.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

alselone
A tata da časti za prvo takmičenje. Red je.


Hvala svima.

Ko se pojavi do četvrtka u NS, ima piće i klopu po izboru, vašem ili mom.

Ja ne mogu, pošto moram u petak u Niš.
jadragoljub jadragoljub 20:12 18.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

neverovatan
alselone
A tata da časti za prvo takmičenje. Red je.


Hvala svima.

Ko se pojavi do četvrtka u NS, ima piće i klopu po izboru, vašem ili mom.

Ja ne mogu, pošto moram u petak u Niš.

e da si čitao zilin blog o ravnozemljašima , video bi da možeš preko NS da stigneš u niš
el tako, tako.

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:05 18.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Šuplja kost

Зашто шупља? Унутар кости је костна срж, читав низ протеина који дођу као гел супи, згушњавају је кад се охлади, али јој и дају укус.
Kad provri smanjim i skupljam kašikom onu penu i bacam.

Не мораш. Нестане. То је један протеин, а не прљавштина.
nikako da mnogo vri, biće mutna supa

Није мутна од тога. Има пар начина да је избистриш, а најлакши је -- ситно сито.
zilikaka zilikaka 22:33 18.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Није мутна од тога. Има пар начина да је избистриш, а најлакши је -- ситно сито.

I ja znam da se supa kuva dugo i lagano, da ostane bistra. Ko i pi(h)tije.
Nego me iznenadili neki recepti da se meso vadi pa sitni, il šargarepa isto.
Pošteno, obično je još bolja drugog dana, kad sve to još dodatno pusti sokove.
...a penu ni ja ne skidam. Stvarno nestane.
mirelarado mirelarado 23:34 18.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Није мутна од тога. Има пар начина да је избистриш, а најлакши је -- ситно сито.


Tako su i mene naučili. Procediš, potom začiniš po ukusu. Peršun, majčina dušica i slično zelenilo tek kad se isključi ringla.
alselone alselone 06:08 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Evo moja dva recepta, različit je početak.

Ako imam juneću kost i ako imam vremena, onda pristavim jako rano, recimo već oko 6, 7 ili najkasnije 8. Ubacim samo juneću kost u ladnu vodu, so i vegetu. Poklopim i kuvam 3, 4 sata. Ako nemam, nastavlja se odavde. Ubacim još rebra i/ili močinga ako sam našao. Otklopim. Ubacim 5, 6 većih šargarepa, 3, 4 peršuna i isto toliko paštrnjaka. Dodam jedan celer iseckan na kocikce, jedan ceo luk, malo bibera, malo šećera (pola kašičice), i kockicu paprike, zelene babure. Stavim na najjače ali smanjujem kako se greje, tako da nikad jako ne ključa. Ne cedim, ne vadim penu, jer mi je greota da vadim hranjive materije. Bude malo mutnija supa, ali ne marim. To onda kuvam još 3, 4 sata.

Tako da ako ima kost, ona se kuva 7, 8 sati, ili čak nekad i jače. Eksperimentisao sam sa 10 sati kuvanja. Ako nema, onda 3, 4 sata.

Zakuvavamo kratke rezance, flekice ili griz knedle.

To onda serviramo sa sosom (ne Sosom), belim ili crvenim i kuvanim krompirima.

Trudim se, mada ne ide stalno, da jednom nedeljno skuvamo ovako supu u velikoj lončini, kako bi bilo za 3 dana.
alselone alselone 06:09 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Ja ne mogu, pošto moram u petak u Niš.


Baš šteta MilivojeBG. Javi se obavezno sledeći put.
alselone alselone 06:13 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

E, da. Najčešće kuvamo samo juneću supu, ili mešanu sa pretežnom junetinom, jer je piletina danas katastrofa, bukvalno mi smrdi. Pile jedemo samo pečeno i sa začinima.

Ako imam priliku da kupim, a to je jako retko, bukvalno par puta godišnje, kuvamo domaću koku, patku, morku ili fazana. Od toga je najbolja supa.

Ako bih morao da rangiram, ide ovako - morka, divlja patka, fazan, patka, koka, june, "kupovno" pile.
cassiopeia cassiopeia 08:48 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Зашто шупља? Унутар кости је костна срж, читав низ протеина који дођу као гел супи, згушњавају је кад се охлади, али јој и дају укус.


U mom selu se tako kaže za tu vrstu kosti. Naravno da nije bukvalno šuplja. Tačnije, šuplja je kad skuvaš supu, pa izvučeš srž

Нестане. То је један протеин, а не прљавштина.


Eto, šta se desi kad preuzmeš nečiju naviku bez da preispitaš.

To me podsetilo na priču jedne koleginice sa predavanja o usvajanju obrazaca mišljenja i navikama. Elem, priča žena kako je njena majka uvek sekla krajeve viršli kad stavlja da kuva. Prihvati ona to od nje, ali joj u jednom momentu padne na pamet da je pita zašto to rade.

Kaže majka, videla sam to od tvoje babe, nemam pojma zašto se to radi. Treba tako, valjda. Sreća, te baba još živa, ode ona i pita nju zašto seče vrhove viršli. Baba se iznenadi, ona to radila jer joj je šerpa bila mala.
jadragoljub jadragoljub 08:51 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

uvek sekla krajeve viršli kad stavlja da kuva.

da ne puknu, što oće ponetkad da urade.
cassiopeia cassiopeia 08:53 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Ako bih morao da rangiram, ide ovako - morka, divlja patka, fazan, patka, koka, june, "kupovno" pile.Srećom imam tetke koje leto provode na selu, a dve komšinice gaje patke, koke i ima i morke. To, bre, žilavo od trčanja po dvorištu.

Kad kažem gaje, drže za sebe i decu, pretekne nešto i za nas. Nije ništa na veliko.


Skoro sam pekla tu domaću patku, slađe meso u životu nisam jela.
nikvet pn nikvet pn 09:13 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

alselone

ide ovako - morka, divlja patka, fazan, patka, koka, june, "kupovno" pile.


Допуна - боља од морке је јаребица. Али лов је давно забрањен (исправно, побила их хемија), дакле прошлост али ред је да се помене.

Има и изнад, апсолутно нанјнај ван сваке конкуренције - препелица. Од четири комада кева правила чорбу и червиш; ручак за четворо фантазија. Нема лова на њих у ЕУ али код нас дивљака још увек има.

(Заборавио си гуску, негде испод фазана а изнад патке отприлике)
nikvet pn nikvet pn 09:20 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

cassiopeia

Skoro sam pekla tu domaću patku, slađe meso u životu nisam jela.


Мој другар квадриплегичар, кухињски геније, наручи да му донесем патку али ону мутаву; ставио је - пај'сад - на кестење и направио, хм, нисам писмен описати.
cassiopeia cassiopeia 09:35 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

али ону мутаву;
Prevedi, pls.пај'сад - на кестење и направио, хм, нисам писмен описати.
Uf, uf, mogu misliti. Inače sam jela neko pečenje sa kestenjem, ne sećam se više šta je bilo od mesa, kesten ostao u pameti kao nešto vanserijsko iz te moče od pečenja.
cassiopeia cassiopeia 09:39 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

(Заборавио си гуску, негде испод фазана а изнад патке отприлике)


Ima, ovde u Bg, neka mađarska prodavnica. E, tamo, ima da se kupe guščiji vratovi, pravila ja supu od toga, bila o d l i č n a.
alselone alselone 09:54 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

uneći rep isečen na komade


Ovo se rodilo za gulaš. Uf, kako su dobri.
jadragoljub jadragoljub 09:54 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

нисам писмен описати.

da ponovim kad već ćitaš nakosoalselone alselone 09:55 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

nikvet pn
alselone

ide ovako - morka, divlja patka, fazan, patka, koka, june, "kupovno" pile.


Допуна - боља од морке је јаребица. Али лов је давно забрањен (исправно, побила их хемија), дакле прошлост али ред је да се помене.

Има и изнад, апсолутно нанјнај ван сваке конкуренције - препелица. Од четири комада кева правила чорбу и червиш; ручак за четворо фантазија. Нема лова на њих у ЕУ али код нас дивљака још увек има.

(Заборавио си гуску, негде испод фазана а изнад патке отприлике)


Čuo sam hvalospeve za prepelicu ali nisam imao priliku da probam.

Sećam se kada sam bio klinac kako je lovačko društvo iz komšiluka pravilo proslavu stogodišnjice društva pa su pekli divlju svinju punjenu prepelicama.
alselone alselone 09:57 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

E, tamo, ima da se kupe guščiji vratovi, pravila ja supu od toga, bila o d l i č n a.


Ima i u Novom Sadu, ponekad odem da kupim Ljutog Pištu. Ali nisam znao guščije vratove. Moraću da probam.

Da to nije možda Hungarikum centar?
angie01 angie01 10:31 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

nikvet pn
cassiopeia

Skoro sam pekla tu domaću patku, slađe meso u životu nisam jela.


Мој другар квадриплегичар, кухињски геније, наручи да му донесем патку али ону мутаву; ставио је - пај'сад - на кестење и направио, хм, нисам писмен описати.


patka je masna- zato je najsladja,...moja baka pravila punjenu ( daprostite) patku- jedan od filova je bio sa kestenjem i neka ludila od soseva uz.

nije slucajno Pekinska patka istrcala od onoliko kineskih jela, kao najpoznatije.

da ne dolivam sad sa receptom za supu:),...tu sam negde od izrecenih, varijacija je u pitanju,...al da dodam- suplja kost obavezno, to unutra-hmorn-kada se skuva, izvadi se sa koskom i pazi da se ne razlije po supi,...prepece se hleb, nariba belim lukom, namaze obavezno toplim hmornom kao namazom, posoli, pobiberi i pospe iseckanim persunom,- to se jede pre supe, zdravo i ukusno....supa se kuva na tihoj vatri, tada ne mora da se cedi, a i izbegne se dojam kuvanih krpa, kako obicno vizuelno izgleda, a i donekle ukusom, kada se kuva na jakoj,...pri tome, svi sastojci ostanu celi, zadrze svoje sokove koliko treba u sebi, a ipak je dovoljno izaslo u kuvanju da supa bude puna ukusa- biber se stavlja u zrnu, a persun u grancici.
alselone alselone 10:34 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Evo ga.

Pa ja ovo moram da kupim već danas.

nikvet pn nikvet pn 10:38 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi


Мошусна пловка или народски мутава не паче него некако тихо шишти. Захвална је за узгој јер је отпорна и брзо расте а месо је мекше и финије.

angie01 angie01 10:40 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

od guske- najbolja dzigerica- napraviti pastetu od iste,...kakav kavijar, .rac/palac.
alselone alselone 10:41 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Moj kum živi u gradu ali ima salaš gde se njegov ćale preselio kada je otišao u penziju. Em se bavio poljoprivredom, em je veterinar, pa je tamo sada zapatio ceo zoo vrt.

Između ostalog imao je i patke i jednog ludog patka pa su ga prozvali Bagzi jer je stalno mafijašio po dvorištu i pravio sranja. E, taj patak je voleo da se mazi. Bukvalno kao mačka dođe kod tebe i gura glavu u šaku da se mazi. Ako ga ne maziš naljuti se.

Jednom njegov ćale u sred noći izašao na dvorište da se olakša i Bagzi dođe iza njega da se mazi, a ovaj ga ne konta. I tako je Bagzi čekao i čekao i na kraju se naljutio jer nije bilo maženja, pa je čoveku skočio na leđa tako u sred noći po mrklom mraku na salašu i prestravio ga.

Sutra ga skuvali.
alselone alselone 10:42 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

od guske- najbolja dzigerica- napraviti pastetu od iste,...kakav kavijar, .rac/palac.


A je l' može da se kuva u supi?

Ako se dobro sećam istorije, valjda je guščija pašteta bilo omiljeno Napoleonovo jelo.
nikvet pn nikvet pn 10:46 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

angie01

suplja kost obavezno, to unutra...prepece se hleb, nariba belim lukom, namaze obavezno toplim hmornom kao namazom, posoli, pobiberi i pospe iseckanim persunom,- to se jede pre supe, zdravo i ukusno


Садржај цевасте кости сисара је хематопоетично ткиво - крвотворно, ту се стварају еритроцити; за маљи дец и малокрвне клопа прва лига.
alselone alselone 10:48 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

за маљи дец и малокрвне клопа прва лига.


Baš zato ja kuvam. Moja žena ima malo problema sa gvožđem pa smo pre par godina čuli da je supa od kosti dobra za to i od tada redovno kuvamo.
maksa83 maksa83 10:54 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Sutra ga skuvali.

E-mol A-mol
zilikaka zilikaka 11:06 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

alselone
Evo ga.

Pa ja ovo moram da kupim već danas.


E, sad nagradno pitanje (na koje nemam odgovor).
Zašto senikad ne pravi ćureća supa?
Ono, i to je živina, al po čemu se izdvaja?


@nsarski
izvinjavam se iskreno što već kojim komentarom totalno eskiviram zaista dobru i interesantnu temu posta.
Jedino se nadam da i ova priča (a posebno ako se naučno objasni misterija ćurećeg mesa) donosi novo saznanje, pa nije besmislena
cassiopeia cassiopeia 11:06 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Da to nije možda Hungarikum centar?


Jeste. Moja omiljena radnja. Imali smrznute kupine po nekoj neverovatnoj ceni. Dušu dalo za voćni jogurt ili domaći sladoled.

A da ti ne pričam da imaju i gluten free proizvode
cassiopeia cassiopeia 11:07 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

od guske- najbolja dzigerica- napraviti pastetu od iste,...kakav kavijar, .rac/palac.


Ima guščija džigerica u Hungarikum centru kod Kalenića.
angie01 angie01 11:30 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Moja žena ima malo problema sa gvožđem pa smo pre par godina čuli da je supa od kosti dobra za to i od tada redovno kuvamo.


znaci-persun, ziv na sve sto jede sa hlebom, caj, par minuta da vri, poklopi, mirise na supu i lepog je ukusa, mlada kopriva- isto caj, na isti nacin, i kupinovo vino,...mada persun zavrsava stvar, ako ga redovno jede, pije.
tasadebeli tasadebeli 11:33 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

nikvet pn
angie01

suplja kost obavezno, to unutra...prepece se hleb, nariba belim lukom, namaze obavezno toplim hmornom kao namazom, posoli, pobiberi i pospe iseckanim persunom,- to se jede pre supe, zdravo i ukusno


Садржај цевасте кости сисара је хематопоетично ткиво - крвотворно, ту се стварају еритроцити; за маљи дец и малокрвне клопа прва лига.Мојој сестри то вазда мазали на хлеб, па посоле и она јела то као сендвич између супе и главне клопе. И зелене орашчиће у меду ујутро кад устане, па онај сок такође што се направи када то одстоји у стакленој тегли на сунцу.

За анемију.

П.С. -

- А за мене?

- Не може, Дебели, ти си као мали упао у казанче са чаробним напитком, теби не треба...angie01 angie01 11:43 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

A je l' može da se kuva u supi?


sladja je kada se isprzi na puteru- ali mora pre toga da stoji u marinadi, zacini i konjak, barem preko noci,...imas razne recepte, evo ti jedan jednostavan, a bez dodataka drugog mesa, sem slanine, sto je valjda ok:)s tim, sto ja ne bih tako tecno, ne bih izmiksala na pastu, nego rustikalnije, viljuskom bih izgnjecila, dodala bih beli luk i zacinsko bilje.
zilikaka zilikaka 11:43 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Moja žena ima malo problema sa gvožđem

Ja sam onomad pričala o jabuci s'ekseri, jer pouzdano znam da ima smisla i radi, al me bili napali da trujem naciju, pa zato ne bih opet.
alselone alselone 11:44 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

angie01
A je l' može da se kuva u supi?


sladja je kada se isprzi na puteru- ali mora pre toga da stoji u marinadi, zacini i konjak, barem preko noci,...imas razne recepte, evo ti jedan jednostavan, a bez dodataka drugog mesa, sem slanine, sto je valjda ok:)

s tim, sto ja ne bih tako tecno, ne bih izmiksala na pastu, nego rustikalnije, viljuskom bih izgnjecila, dodala bih beli luk i zacinsko bilje.Uf! Salivacija!
alselone alselone 11:45 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Ja sam onomad pričala o jabuci s'ekseri, jer pouzdano znam da ima smisla i radi, al me bili napali da trujem naciju, pa zato ne bih opet.


Preskočili bismo tu opciju.
angie01 angie01 11:49 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

за маљи дец и малокрвне клопа прва лига.


pa to,...a i delikates je par ekselans.
angie01 angie01 11:56 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Uf! Salivacija!


jednom sam napravila- tako sa viljuskom na gusto, formirala pravougaonik i odgore naredjala tanko isecen onj plavi budjavi sir iz maxija i odgore natrunila sasuseni majoran izmesan sa susenim vlascem, par kaplica maslinovog- mozes i malo mlevenih oraha ili badema, ako volis-, koliko da se slepi, pa u frizider,...posle seces tanke snite, pa na prepecen hleb-eto.
jadragoljub jadragoljub 12:06 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

E, sad nagradno pitanje (na koje nemam odgovor).
Zašto senikad ne pravi ćureća supa?

suvo joj meso, valjda nema masti, a ko zna kakav ukus bi imala.
zilikaka zilikaka 12:06 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Ne znam da li sam ti ikad rekla, ali na osnovu raspoloživih podataka, usuđujemm se da kažem da si najbolja blogokuvarica (uključujući i kuvare).
Nekako mi tvoja opuštenost u pristupu, uz poznavanje finesa najbolje rezultate daje.


alselone alselone 12:08 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

jednom sam napravila- tako sa viljuskom na gusto, formirala pravougaonik i odgore naredjala tanko isecen onj plavi budjavi sir iz maxija i odgore natrunila sasuseni majoran izmesan sa susenim vlascem, par kaplica maslinovog- mozes i malo mlevenih oraha ili badema, ako volis-, koliko da se slepi, pa u frizider,...posle seces tanke snite, pa na prepecen hleb-eto.


Iz tvojih komentara bih rekao da ti fantastično kuvaš.
angie01 angie01 12:14 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

zilikaka
Ne znam da li sam ti ikad rekla, ali na osnovu raspoloživih podataka, usuđujemm se da kažem da si najbolja blogokuvarica (uključujući i kuvare).
Nekako mi tvoja opuštenost u pristupu, uz poznavanje finesa najbolje rezultate daje.
kome si ovaj kompliment uputila, ne sme ni da pitam, jer ce nahebati ko zuti:)
zilikaka zilikaka 12:30 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

kome si ovaj kompliment uputila, ne sme ni da pitam, jer ce nahebati ko zuti:)

Pa tebi, a dalje ti ne bila ja u koži.
alselone alselone 12:31 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

zilikaka
kome si ovaj kompliment uputila, ne sme ni da pitam, jer ce nahebati ko zuti:)

Pa tebi, a dalje ti ne bila ja u koži.


Ja mislio Dragoljubu.
angie01 angie01 12:35 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Iz tvojih komentara bih rekao da ti fantastično kuvaš.


znas kako- kao mala sam bila najgori moguci primer deteta, koje mrljavi i ne voli nista, pa su mi stalno cinculirali- nedajbozenikom, takav maltretman), a fakat da su i baka i majka opasno kuvale-kao i druge dve cerke moje bake, a moje tetke-pa kada mi se otvorila dizna, vec je bio formiran osecj za filing:),...ja stvarno volim hranu, od kupovine na pijaci, gde gustiram i smisljam- do posle kreativnih radova,...i jos, svuda gde sam bila, prvo sam, pored kuturolosko/istorijskih istrazivanja, isprobavala hranu,...tako da sam vedzbala.

...evo, moja oba sina su nasledila talenat i sami spremaju svasta- da se iznenadis kako dobro, veliki vise po recepturi, mali je na mene, sve mora po svom i da eksperimentise, a ima smisla.
angie01 angie01 12:37 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Pa tebi, a dalje ti ne bila ja u koži.


....ovde smajli, koji se osvrcuci udaljava brzim korakom....
nikvet pn nikvet pn 12:45 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

zilikaka

ako se naučno objasni misterija ćurećeg mesa


Да покушам (профо сори, Зили подева) не баш научно него здраворазумски.

Ћурка је на први поглед живина ко и свака али на други никако није. Током доместификације од дивљег претка селекција је текла у немасном строго протеинском смеру. Зашто? Америчку но-но-холестерол културу исхране води прост пословни резон: од кукуруза направити протеин уз минимум масти је лукративније него обрнуто. Уз добру рекламу ето им дике за асталом.

То немасно месо је врло цењено у дијеталне сврхе - не и у гастрономске. Маст у месу је носилац укуса (хвала г.Брајовићу) и витамина растворљивих у мастима те је стога ћуретина оскудна у том смеру. Зато је и супа од ње празна а месо безукусно. Оне старе расе (јагодинска нпр) ближе изворном претку још и имају неки дефинисан укус; савремена товљена тога нажалост нема.

Но и таква каква је ћуретина има своју публику - Американце и болеснике.

maksa83 maksa83 12:53 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

То немасно месо је врло цењено у дијеталне сврхе - не и у гастрономске.

A viš recimo meni su kad su mi pre 10 godina odvadili ž. kesu (šaka sačme, jbg.) napravili spisak levo i desno (levo ne može desno može) i u koloni levo je bila i ćuretina, kao, masno. Ja se doduše u daljem životu i radu nisam preterano obazirao na taj spisak...

Inače, da, ćurka (osim ako nije na podvarku ili sa mlincima) je prilično neimpresivna i dosadna suva stvar.
zilikaka zilikaka 13:09 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Но и таква каква је ћуретина има своју публику - Американце и болеснике.

Dočim guska...

E, hvala za ovo. Deluje vrlo rwzonski.
A i učvršćuje uverenje da se to jede retko, i to na podvarku.
Nešto mi se javlja da je baba umela da je peče punjenu prezlom sa šljivama i orasima, al mnogo davno bilo pa nemam načina da proverim.
angie01 angie01 13:18 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Inače, da, ćurka (osim ako nije na podvarku ili sa mlincima) je prilično neimpresivna i dosadna suva stvar.


curka moze da bude izvrsna- punjena nadevom od dzigerice ili nadevom od kestena- onaj americki stafing je meni licno, bljak,...samo sto mora da se pece polako, dobro zacini i namasti i sve vreme pecenja da se zaliva onim sokom iz pleKa,....mlinci, obavezno. ( moze isto tako da stoji u pacu, pre pecenja i upije sve iz njega- to je ondak druga pesma).


A viš recimo meni su kad su mi pre 10 godina odvadili ž. kesu (šaka sačme, jbg.)


eto, ja u Kenjadi otisla sa operacionog stola- mnogo me nervirao i hirurg i onaj sto vrsi skopiju,( zvali me oni par puta, pretili da cu da bacim kasiku, ako im se ne predam, jer sam bila zavedena papiroloski, pa da ne snose neku posledicu, al sam ja bila srca kamenoga),...posle par godina artenative, pomocu koje nikada nikakve probleme nisam osecala, a i tada je bilo jednom, zbog neke druge operacije- zbog koje je napravljen novi snimak, moja doktorka se slogirala, kada je videla sta se desava sa zucnom kesom- prakticno, nije mogla da tacno kaze sta, al je bilo alarmantno,...i ja preko veze zavrsim u urgentnom,...ispred operacione sale, posle par dana mucenja, jer mi nisu dali da jedem i pijem, ja i dalje u neverici, sta cu ovde, i koj ce mi ovo smaranje,...i kada sam odlazila, daje meni sestra sa otpusnom listom dve ogromne stene, ne kamencice, nogo gabarit cele zucne kese u dva komada, koji su verovatno bili spojeni- ja i danas ne verujem da je to meni izvadjeno,...isto neke restrikcije u tretmanu su mi ukazane- sto ja ic ne zarezujem.
angie01 angie01 13:24 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

Dočim guska.


i od guske se pravi i supa i ovo i ono, al nije tako interesantno, jer je meso tvrdo, al je jako zdravo- najbolje ispadne kao paprikas, a i to prethodno da omeksavas u pacu, pa produzeno kuvanje- s tim sto celo smaranje ne daje takvu satisfakciju, koliko si truda ulozio- vise divljac, ko voli,...bambi je recimo nevidjena klopa sa lovackim knedlama i lovaskim sosom, al brate, ostane ti ta knedla u grlu,...pa bolje ne.
jadragoljub jadragoljub 14:32 19.03.2019

Re: Samo brzinski da mahnem profi

u dva komada, koji su verovatno bili spojeni- ja i danas ne verujem da je to meni izvadjeno,..

mojoj majci su izvadili jednu stenu veličine ovećeg jajeta i dva-tri kao manji kesteni.
Но и таква каква је ћуретина има своју публику - Американце и болеснике.

jja spadam u bolesnike,al kao što reče zili najvolem ćurku na podvarak. mada i ovako , u suštini volim suvo meso, pršutu i slično zelje belo meso od kokoške, batak ne, ali uz dobro lišće i ostalo granje i korenje svako meso je ukusno.
mada ima ona ćurka što nije ćurka, ono što liči na ćurku i idu da aga love al ne mogu da ga jedu jer mu je izvorna hrana borove i ostale zimzelene ljelke i slično pa mu meso ima ukus ko da jedeš šišarke ili čamovinu.
tetreb, sgse seti.

angie01 angie01 14:58 19.03.2019

mayday, mayday, mayday

za maxu i sve koji su se pozdravili sa zucnom kesom- a i za one koji nisu,


posto ulogu zucne kese, nakon odsranjivanja, preuzima jetra i zucni kanali, ciji otvori mogu da se mere milimetrima, postoji opasnost, da ako je laboratorija vaseg tela sklona da pravi kamenje, oni mogu zapusiti, a ne mogu se otkloniti kao zucna kesa, pa moze nastati problem,-doduse poslednji, ako je za neku utehu.:(

preventiva i odrzavanje bi bilo ono cuveno pijenje dve solje tople vode posle ustajanja,- u drugu dodati par kapi limuna ili jabukovog sirceta- i sacekati jedno 45 minuta- ako mozete:)- do unosa hrane i ostalih tekucina, kao kafe, npr,

na taj nacin cete ukljuciti jetru da radi, a da istovremeno ne preradjuje nesto, otopicete naslage holesterola u supljinama tkiva, od koji se najcesce to kamenje stvara, ociticete digestivni trakt, oslobodicete se toksina, poboljsati probavu i uticati na stvaranje redovne i optimalne stolice.
vera.nolan2 vera.nolan2 00:35 19.03.2019

Moj Horacio, ...


Ima mnogo stvari na nebu i zemlji koje će nauka otkriti; mislim da je bas Hilbert rekao da ćemo saznati zato sto moramo znati i da u matematici ne postoji ignorabimus!

Neizbezno stigoh i do Mandelbrota i ovog izvanrednog dokumentarca uz intervju sa njim i praktične primene fraktalne geometrije. Posebno je zanimljiva priča Lorena Karpentera koji je pročitao Mandelbrotovu knjigu, a potom napravio revoluciju u filmskoj industriji.

Fraktali - Zivot kao Hologram
jadragoljub jadragoljub 08:33 19.03.2019

Re: Moj Horacio, ...

ignorabimus!

kako ne postoji


docsumann docsumann 09:10 19.03.2019

Re: Moj Horacio, ...

Fraktali - Zivot kao Hologram


fraktalofili svih zemalja samopreslikavajte se
nsarski nsarski 13:53 19.03.2019

Au, suncetijebem

bio malo odsutan i vidim nakupilo se još 50-60 komentara! Aleluja, rekoh sebi, ljudi se zanimaju za nauku! Otvorim post kad imam šta da vidim - priča se o supama i čorbama. Pa dobro i to je zdravo. Barem nemam šta da komentarišem nego samo da čitam i učim. Nazdravlje.


Istinita priča, po nečemu nalik na ovu situaciju.
Kad su onomad apsili Dilmu Rusef, precednicu Brazila. Priča ona: "Bilo tri sata ujutru, ja otvorim oči i vidim tri kršna momka u spavaćoj sobi. Pomislim: najzad! Bog me pogledao i poslao mi ove momke! Kad...nije to, nego došli da me hapse."Aj, živeli!
zilikaka zilikaka 14:03 19.03.2019

Re: Au, suncetijebem

Aleluja, rekoh sebi, ljudi se zanimaju za nauku! Otvorim post kad imam šta da vidim - priča se o supama i čorbama

Pa kad je Marko postavio problem sa 24 čoveka i niko se ne usuđuje da proba.
Zato smo odabrali prirodni put - liniju najmanjeg otpora. Em nije teško em prija.
nsarski nsarski 15:31 21.03.2019

Kad smo već kod precednika

a ovom postu se bliži kraj, hteo sam da postavim jedan trol i jedan komentar.

1. PreCednik Mongolije, Khaltmaagiin Battulga, s kojim se, očevidno, ne valja zajebavati. I ovde sam mislio na Docsa, jer Khaltmaagiin je, čini se, pitom čovek.(Ja sam mislio da ovo postavim na Džingis Kan postu, ali autor se zaključao pa sam iskoristio svoju gajbu da se opružim kako mi prija).


2. Ova tvrdnja iz glavnog teksta
Izgleda da je transformacija 3*n+1 po nečemu posebna. Nije poznato u čemu je ta posebnost. Poznato je, međutim da generalizovana transformacija a*n+b , gde su a i b celi pozitivni brojevi, vodi do problema koji matematički ne može da se odluči – tehnički izraz je undecidable.


Za one koji bi da se detaljnije informišu, evo referenci.
The Undecidability of the Generalized Collatz Problem.
Originalni rezultat pripada J.H. Conway-u, koga svi znamo i volimo, a ovo proširenje je nastavak njegovog rada.
dirtyharry dirtyharry 05:55 22.03.2019

Lep post

Elem, blagodarimo profesore. Nisam bio upućen u ovaj problem sa brojevima. Onomad sam nekoj "dečurliji" baš bio obašnjavao Rimanovu zeta funkciju i bio sam pomislio da napišem blog ovde o tome i Rimanovoj hipotezi, ali nisam imao dovoljno vremena da doradim tekst za širu publiku.
Taman ako se neko nađe dokon da reši milenijumski problem, zaradi milion dolara i poveća BPD .
nsarski nsarski 07:19 22.03.2019

Re: Lep post

obašnjavao Rimanovu zeta funkciju i bio sam pomislio da napišem blog ovde o tome i Rimanovoj hipotezi


To bi bilo zanimljivo pročitati! Kad je u pitanju Rimanova hipoteza, ja se odmah raznežim. Čak sam jednom davno napisao i blog o tome.
Rimanova hipoteza
dirtyharry dirtyharry 17:40 22.03.2019

Re: Lep post

Čak sam jednom davno napisao i blog o tome.


Ha, to sam nisam video ali pogledaću svakako. Doradiću moje pisanije kako mi vreme bude dozvoljavalo. Nadam se da će da održi postavljeni nivo kvaliteta
mnenadic mnenadic 09:07 23.03.2019

...

Jedan od razloga što Kolacova pretpostavka nije suviše privukla pažnju matematičara je i taj što ona postoji sama za sebe, bez ozbiljnijeg kontakta sa drugim oblastima matematike. Takođe, ne vidi se šta bi novo u matematici donelo rešenje/dokaz Klacove pretpostavke. Ja mislim da je iz tog razloga ova pretpostavka, koja stoji nerešena već 80 godine, izostavljena iz spiska Milenijumskih problema. A ipak stoji i posmatra nas upornošću nerazrešene misterije.


Ako matematika dokaže neku svoju zakonitost još uvek verujem da mora postojati neki proces u prirodi na koji se ta zakonitost odnosi. Dakle neka matematičari ne odustaju.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana