Osnovni principi hrišćanske demokratije

Nikola Knežević RSS / 02.05.2008. u 16:50

Poštovani blogeri, kao što sam ranije obećao, izneću neke osnovne principe hrišćanske demokratije, političkog koncepta koji u našoj zemlji još nije zastupljen, bar ne u onoj meri u kojoj je zastupljen u zemljama Evrope i sveta. Verujem da će u budućnosti demohrišćanski pokret i u našoj zemlji postati respektabilan politički faktor.

Hrišćanska demokratija predstavlja ideju, pokret i deo istorijskog procesa. U svom dokumentu Encyclical Graves de Communi, papa Lav XIII definisao je ideju hrišćanske demokratije kao koncept rešavanja problema kojima je bila zahvaćena radnička klasa i unapređenja njihovih ljudskih prava.[1] U svojoj čuvenoj enciklici Rerum Novarum, koja se smatra i osnivačkim manifestom demohrišćanstva,papa Lav XIII naglašava da ne postoji jači posrednički faktor od verskog koji može pomiriti vladajuće i radničke klase.[2] Ovaj dokument je pokrenuo niz akcija koje još nazivamo i Katoličkim socijalizmom ili hrišćanskom demokratijom.[3]

Demohrišćanski pokret je naročito bio zastupljen u Italiji pod vođstvom Luiđija Šturza, zatim u Norveškoj (Democratic Party of Norway), u Nemačkoj (CDU) gde trenutno ima većinu u parlamentu. Demohrišćanske partije uticajan su politički faktor i u Švedskoj, Holandiji, Francuskoj, Sloveniji, Češkoj. Internacionalne organizacije koje povezuju sve demohrišćane pod imenom Christian Democrat and People's Parties International su druge po veličini organizacije ovog tipa, odmah iza Socijaldemokratske internacionale. U Evropi, demohrišćanske partije integrisane su u okviru organizacije Evropske Partije Naroda (European People's Party) koja ima većinu u Evropskom parlamentu.

 

U konceptu hrišćanske demokratije nije moguće govoriti o jednom doktrinarnom programu koje zastupaju svi demohrišćaski pokreti, pre svega zbog toga što su se oni razvijali u različitim društvenim okruženjima sa različitim problemima, inicijatori ovih pokreta poticali su iz različitih socijalnih slojeva, konfesionalnih tradicija čiji su interesi ponekad bili u suprotnosti.[4] Ono što je zajedničko za sve demohrišćanske partije jeste upravo vizija da se u skladu sa verskim principima i paradigmama mogu rešavati socijalni problemi. U slučaju demohrišćana značaj svog verskog nasleđa posebno je naglašen, kao i osnovna svrha političkog angažmana koja podrazumeva prenošenje hrišćanske vizije na čovečanstvo i njegovu budućnost. Programi demohrišćanskih partija profilisani su i usmereni na značaj etike/morala za društvo koje je dobro, na osnovni značaj porodice i škole, na pitanja nege i društvene brige i na internacionalnu solidarnost.[5] Ova vizija poseduje svoje impikacije na kako u doktrinalnom, tako i u bihejvijoralnom smislu.[6]

Nesumnjivo je da individualistički i konzervativni sa jedne ili potpuno liberalni društveni koncepti sa druge strane, nisu u mogućnosti da u potpunosti i adekvatno odgovore na izazove pred koje nas stavlja problematika postmodernističkog društva u kojem živimo. Ideja hrišćanske demokratije na problematiku savremenog društva posmatra iz drugačije perspektive i shodno tome nudi politička i socijalna rešenja.

Važno je naglasiti da se unutar koncepta hrišćanske demokratije društvo ne posmatra kao zajednica pojedinaca, kako je to paradigmatično za liberalne koncepte, već kao zajednicu osoba - ličnosti, dakle, u okvirima personalizma. Ličnost predstavlja fundamentalno socijalno biće, čija egzistencija se ne ostvaruje kroz vrstu rivaliteta – nadmetanja kao što slučaj sa liberalnim kapitalizmom[7], već kroz aktivno učešće u dobrosusedskim odnosima, skladnim porodičnim odnosima, u svojoj participaciji unutar šire zajednice. Vrednosti poput solidarnosti i moralnih načela naročito su naglašene.[8]

Politički, koncept hrišćanske demokratije ne predstavlja zamenu za konzervativizam ili nekakvu vrstu kopije socijalne demokratije već drugačiji politički princip. U ideološkom kontekstu, ideja hrišćanske demokratije uključivala je različite poglede, poput liberalnih, konzervativnih i socijalističkih u jednom širem okviru hrišćanskih i moralnih principa.[9]

Demohrišćanske stranke se u političkom spektru najčešće vezuju uz centar, ili pripadaju strankama desnog centra, kao što je to u slučaju Zapadne Evrope. Ono što koncept hrišćanske demokratije čini liberalnim jeste naglasak na ljudskim pravima i inicijativi kojeg pojedinac treba da ima prema društvu. U suprotnosti liberalnom stanovištu stoji programska inicijativa protiv sekularizovanja vrednosti u društvu. Ono što ovaj koncept čini konzervativnim jesu njegovi pogledi na pitanja braka, istopolnih brakova, razvoda, abortusa ali i snažnom suprostavljanju ideologizaciji društva, naročito protiv ideologija poput komunističke. Ono što ga čini socijalističkim jeste snažan naglasak na socijalnoj solidarnosti, borbi protiv siromaštva, oporezivanja imućnih. Tržišna ekonomija također je naglašena u programima partija koje pripadaju ovoj političkoj struji.

Verski motivi inspirišu većinu delova političkog programa. Specifični ciljevi ovog političkog koncepta naglašavaju važnost prevazilaženja i rešavanja raznih vrsta konfliktnih situacija i posredničku ulogu, empatiju, solidarnost kao preduslove za postizanje organske harmonije društva.[10] Između morala i politike ne sme biti suprostavljenosti. Država, u kolektivnom smislu mora biti povezana putem iste Božanske volje koja povezuje i same vernike u individualnom smislu. Priroda države treba biti ista kao i unutrašnja priroda koju prepoznajemo kao vlastitu.[11] Politika medijacije - posredništva karakteristična je za Hrišćansko-demokratske pokrete u Zapadnoj Evropi.

Polazeći od ovakve ideje važno je naglasiti da religiozna ubeđenja nisu samo deo ličnog pitanja pojedinca. Hrišćanstvo je kroz istoriju imalo ključan značaj u kreiranju Evropskog društva. To podrazumeva ulogu i naglašava važnost koju pojedinac ima u afirmaciiji političkog i društvenog okruženja. Ovo je moguće kroz razumevanje osnovnih socijalnih principa utemeljenih na tradicionalnim vrednostima koje nam nudi hrišćansko učenje, odnosno, osnovnih principa hrišćansko – socijalne politike.

 

Osnovni principi

1.      Socijalna pravda

 

Pravni sistem mora da štiti dignitet pojedinca i garantuje miran suživot. Da bi sloboda svakog pojedinca bila u potpunosti ostvarena, neophodno je postojanje socijalne pravde. Okolnosti u kojima ljudi žive ne bi trebalo da ugrožavaju tu slobodu ni na koji način. Zadatak državne vlasti je da obezbedi sve potrebne preduslove za njeno ostvarivanje.

Ideja socijalne pravde predstavlja jedno od temelja Svetopisamskog učenja. Ona ujedno predstavlja i temelj hrišćansko-socijalne politike. Na početku važno je naglasiti važnost jednakosti između polova. Muškarac i žena su komplementarni i sačinjavaju prirodnu zajednicu polova u kojim ne sme biti bilo kakve podređenosti. Ovakva ravnopravnost podrazumeva se u širem društvenom okruženju, gde prava muškaraca i žena moraju biti u potpunosti jednaka.

Pojam socijalne pravde predviđa obaveze i odgovornosti za dobrobit društva na osnovu mogućnosti pojedinca. Iznad svega to podrazuma pružanje pomoći onima koji nisu u stanju pomoći sebi i ne mogu efektivno predstavljati sopstvene interese. Posebno treba pomoći onima koji pripadaju najnižim socijalnim slojevima, koji ni u kakvom slučaju ne smeju biti marginalizovani, te osnovni socijalni uslovi trebaju biti zagarantovani svima.

Jednakost celog ljudskog roda, njegovo dostojanstvo i sloboda utemeljeni su unutar svetopisamske antropologije. Ono podrazumeva garanciju jednakih prava za sve, bez obzira na rasnu, kulturnu ili versku pripadnost. U ovom kontekstu veoma je važno da svaki pojedinac ima pravo i jednaku mogućnost na obrazovanje, zdravstvenu negu i bude socijalno zbrinut, ukoliko sam nije u mogućnosti da to učini.

  

2.      Vlast bez idelogije

 

Država, kao dobrovoljno organizovana ljudska zajednica, pre svega bi trebala da bude demistifikovana i ocišćena od ideoloških i idolopokloničkih zastranjivanja koje su joj nametnule bezbožnicke doktrine, udaljavajući je tako od njene iskonske namene da bude zajedničko dobro iz koga, radeći za dobrobit zajednice, svako dobija i ličnu dobrobit. Lični prosperitet je usko povezan sa prosperitetom zajednice, kao što i zajednica može opstajati u blagostanju samo ako je ono skup pojedinačnih blagostanja njenih clanova.[12]

 

3.      Pravo na život

 

Svetopisamska i crkvena tradicija svedoče nam o tome da je čovek stvoren po obrazu i podobiju (sličnosti) Božijem. Pravo na život predstavlja temelj svih ljudskih prava. Naročito je važno naglasiti fundamentalno pravo ljudskog bića na rođenje. Argument protiv abortusa ne polazi samo od premise verskih principa već svoje opravdanje nalazi i u prirodnom poretku stvaranja, u osnovnim konceptima ljudskih prava i socijalne pravde. Pravo na život ne zavisi od određenog verskog ubeđenja, već ono predstavlja prirodno i neotuđivo pravo koje izvire iz dostojanstva ljudskog bića. Odbrana prava na život od momenta začeća do završetka života, jeste odbrana dostojanstva ljudskog bića. Svako sagledavanje ovog ozbiljnog pitanja mora poći od jasne premise da planirani abortus predstavlja oduzimanje života ljudskom biću kojem je to postojanje dato. Čin koji dozvoljava da se već postojećem ali ne i rođenom ljudskom biću oduzme pravo na dalje postojanje, ne može ni na koji način biti princip humanosti i pravde.[13]

Dostojanstvo čoveka i ljudskog života, uključujući i ono nerođenog deteta, predstavlja neizostavnu, nezaobilaznu stavku. Svako ljudsko biće treba smatrati kao jedinstvenu i samostalnu individuu tokom svih faza života. Dostojanstvo svake osobe ima jednaku vrednost bez obzira na pol, rasu, nacionalnost, dob, hendikep, verska ili politička ubeđenja, zdravlje i mogućnosti, uspeh ili manjak uspešnosti i sud drugih. U ovom kontekstu važno je naglasiti i potrebu za poboljšanjem socijalne negu ženama u drugom stanju i  osobama sa invaliditetom.

4.      Porodica kao temelj društva

 

Porodica predstavlja temelj društva. Porodica predstavlja najosnovniji oblik društvene zajednice. Ona pruža pojedincu sigurno okruženje unutar koga on može da razvija sve one pozitivne vrednosti koje treba da ispoljava unutar šireg društvenog okruženja. Porodica predstavlja mikro-zajednicu, koje ima sve osnovne atribute jednog društva. Zdravo porodično okruženje postavlja temelj zdravom društvu.

 

5.      Kolektivna odgovornost.

 

Pomirenje predstavlja dužnost, kako pojedinaca, tako socijalnih i ekonomskih grupa. Ovo je naročito važno u društvenom kontekstu kakvo je naše gde princip pomirenja i tolerancije mora biti aspiracija svakog pojedinca. Poniznost, pokajanje, strpljenje i opraštanje nisu samo vrline koje treba da krase pojedinca već ono treba da bude sastavni deo i političkog programa.

Velika odgovornost je na vladajućim strukturama da učini sve što je u njenoj moći da raznim programima edukacije, denacifikacije i odgovarajućim aktivnostima smanji uticaj anahronih i retrogradnih vrednosti u društvu, u svojstvu svojevrsne promene svesti društva kako bi se značajno umanjila mogućnost rediciva nacionalističkih i drugih ekstremmih elemenata. Promeniti svest društva najteži je i najduži proces, naročito tamo gde se društva nalaze u periodu tranzicije.

Svaka nacija snosi odgovornost kako prema prošlosti¸ tako i prema oblikovanju budućnosti. Imajući u vidu protekla ratna dešavanja na našim prostorima, moramo biti svesni zločina koji su bili načinjeni sa svih strana. Ipak, ne možemo preći, te moramo podneti odgovornost za pojedince koji su te zločine činili, i učiniti sve da bi isti odgovarali za takva nedela, pred pravnim institucijama koje su za to nadležne.

 

6.      Empatija i solidarnost

 

Svetopisamska i crkvena tradicija posebno naglašavaju važnost saosećanja jednog ljudskog bića prema drugome. Ovo podrazumeva napuštanje indeferentnog i pasivnog stava u odnosu na pomoć koju je potrebno ukazati drugome. Svaki član društva snosi individualnu i korporativnu odgovornost da bi služio i pomogao drugome. Jedan od zadataka države jeste da putem različitih programa i aktivnosti podstiče ove vrednosti kod pojedinaca, porodica i organizacija.

Solidarnost predstavlja brigu pojedinca za svojeg bližnjeg, empatiju, izražaj čovekove socijalne prirode. Kao etička dimenzija ona proizilazi iz dostojanstva čovekove ličnosti. Solidarnost podrazumeva primanje a i davanje. Svako ko očekuje pomoć treba biti biti spreman i da pomogne. Solidarnost nije samo imperativ pojedinca već i kolektiva, kao i same države.  

Solidarnost se može definisati kao čovekoljublje i ljubav, čija polazna tacka je Zlatno pravilo – sve što želiš da ljudi tebi cine, čini i ti njima. Zaštititi život, slobodu i dostojanstvo svih ljudi, bez obzira na geografsku udaljenost, jedan je od aspekata solidarnosti. Biti solidaran sa slabima i ugnjetovanima, težiti ka socijalnoj pravdi i izjednačavanju strukturalne nepravde i stvaranja pravilne raspodele društvenih dobara, predstavljaju osnovne principe solidarnosti.[14]

 

7.      Pluralističko društvo

 

Pluralistička priroda jednog društva proizilazi iz principa slobodnog razvoja ličnosti pojedinca, reflektujući tako širok spektar stavova, mišljenja, potreba i interesa. Ovo predstavlja temelj svakog slobodnog demokratskog društva. Takvo društvo postaje slobodno i pravedno koje karakteriše soliradnost između građana i države koja se zasniva na istim principima.   

Narodi različitih entičkih i konfesionalnih pozadina treba slobodno da neguju svoje kulturne i verske običaje, jer etnička i konfesionalna šarolikost čini jednu naciju bogatijom i zrelijom.

 

8.      Negovanje verske tradicije i afirmacija dijaloga

 

Demohrišćanske vrednosti podrazumevaju da se društveno politički programi nadahnjuju iz primera koje nam pruža hrišćanska tradicija. Takav sistem treba da izražava konzervativne, socijalne kao i liberalne vrednosti, što podrazumeva slobodno izražavanje razičitih stavova u duhu međusobnog uvažavanja i tolerancije.

Sistem hrišćanske demokratije podrazumeva negovanje verskog pluralizma i treba da garantuje slobodu veroispovesti svim religijama i konfesijama koje su zastupljene u društvu, te mogućnost da svaki pojedinac neguje očuva svoj verski i nacionalni identitet. Unutar ovakvog sistema vrednosti svaki pojedinac ima pravo da neguje svoja religiozna ili ateistička ubeđenja. 

U ovom kontekstu važno je naglasiti i ulogu kojeg ekumenski dijalog ima u svetu a pogotovo u okvirima jedne države.  Ovakva vrsta dijaloga od suštinske je važnosti za uspostavljanje atmosfere uzajamnog uvažavanja, upoznavanja, tolerancije i mira uopšte u kome se na najbolji način prevazilazi različitost sa jedne strane, a neguje partikularitet verske tradicije sa druge.

 

9.      Očuvanje prirodnih resursa

 

Nega prema prirodnom okruženju i očuvanju prirodnih resursa svoje polazište nalazi u Svetopisamskoj paradigmi gde je čoveku kao gospodaru poverena zemlja koju treba da neguje i za koju je odgovoran. U sadašnjem vremenu u kojem je usled globalnog zagađenja i zagrevanja došlo do značajnih klimatskih promena i ozbiljnog narušavanja eko sistema važno je podsticati proizvodnju obnovljivih – ekoloških goriva i smanjivanje emisija štetnih gasova.

Mora se zaustaviti uništavanje ekosistema u okeanima i šumama. Budžetska sredstva moraju se organizovati kako bi obezbedila razvoj i sprovođenje mera za zaštitu životne sredine. Ovo podrazumeva i zakonske mere koje bi oštro sankcionisale narušavanje i zagađivanje životne sredine, posebno uzimajući u obzir industrijske pogone.

 

10.  Liberalnija imigraciona politika

 

U zemljama Evropske unije potrebno je napraviti liberalniju imigracionu politiku prema licima koji dolaze van Evropske Zajednice. Ovo se odnosi kako koje su na privremenom radu,  lica sa izbegličkih statusom, ili lica koje su zatražila azil.


[1] Vidi: Fogarty: 1957: 3.

[2] Rerum Novarum, član 19.

[3] Benigni, 1908: Christian Democracy

[4] Vidi: Isto, 15.

[5] Vidi: Kristdemokraterna, http://www.kristdemokraterna.se/~/media/files/otherlanguages/kristdemokraterna2_serbisk.pdf.ashx

[6] Vidi: Hanley, 1994: 4

[7] Vidi: Fogarty: 1957: 27.

[8] Vidi: Hanley,  4.

[9] Roberts and Hogwood

[10] Vidi: Kesbergen, 1995: 2.

[11] McAllister, 2002.

[12] Iz programa Demohrišćanske Stranke Srbije, http://www.dhss.org.yu/themes/dhss/program.htm

[13] Vidi: John Paul II, "Catechetics and the Defense of Life," Address to the Irish Bishops,September 25, 1992, The Pope Speaks, 36 (January/February, 1993), 55.

[14] Vidi: Kristdemokraterna:  http://www.kristdemokraterna.se/otherlanguages/Serbian.aspxKomentari (31)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Srki Srki 20:19 02.05.2008

Vipr,

Samo se zapljunem, pa idem da citam!

Pozdrav svima i autoru.
dragan7557 dragan7557 21:32 02.05.2008

Re: Vipr,

Poniznost, pokajanje, strpljenje i opraštanje nisu samo vrline koje treba da krase pojedinca već ono treba da bude sastavni deo i političkog programa.


Treba li i da ponizno mašemo repom za milost gazda ili je samo poniznost dovoljna???????
suzi quatro suzi quatro 21:43 02.05.2008

poniznost

očito da termin poniznost nije dovoljno jasan
Nikola Knežević Nikola Knežević 21:49 02.05.2008

Re: Vipr,

Misli se na poniznost kao hrišćansku vrlinu. U tom slučaju se misli na ono što je suprotno od oholosti, ponosa.
dragan7557 dragan7557 13:37 03.05.2008

Re: poniznost

suzi quatro
očito da termin poniznost nije dovoljno jasan

Nikola Knežević
Misli se na poniznost kao hrišćansku vrlinu. U tom slučaju se misli na ono što je suprotno od oholosti, ponosa.


Poniznost = humility
Poniznost = let down

Izvor rečnik srpsko-hrvatski engleski
znikolic znikolic 09:47 08.05.2008

Re: poniznost

Skrušenost, skromnost...
suzi quatro suzi quatro 22:21 02.05.2008

kršćanska demokracija

Nikola, koja stranka u Srbiji najviše afirmira ove principe?
Nikola Knežević Nikola Knežević 07:30 03.05.2008

Re: kršćanska demokracija

Zaista ne razumem cemu toliko tvrdoglavo insistiranje na stvarima koje su sa razlogom odbacene i za koje je sasvim jasno da pripadaju proslosti?


Trenutno ni jedna. U Srbiji osim DHSS - a (Demohrišćanske Stranke Srbije), ne postoji ni jedna druga stranka demohrišćanske orijentacije...
Elliot Elliot 22:36 02.05.2008

Dokle vise?

Ono što ovaj koncept čini konzervativnim jesu njegovi pogledi na pitanja braka, istopolnih brakova, razvoda, abortusa

Zaista ne razumem cemu toliko tvrdoglavo insistiranje na stvarima koje su sa razlogom odbacene i za koje je sasvim jasno da pripadaju proslosti?
Nikola Knežević Nikola Knežević 07:33 03.05.2008

Re: Dokle vise?

Zaista ne razumem cemu toliko tvrdoglavo insistiranje na stvarima koje su sa razlogom odbacene i za koje je sasvim jasno da pripadaju proslosti?


A zašto bi pripadale prošlosti? Ova pitanja su itekako aktuelna. U Srbiji godišnje nestane grad veličine 30000 stanovnika. Imamo velik problem sa belom kugom, abortusima nikako nećemo popraviti situaciju. Svako nerođeno biće ima pravo na život. A ovo je samo jedan od aktuelnih problema...
maharaja maharaja 11:58 03.05.2008

Re: Dokle vise?

Svaka zena ima pravo na abortus i na sopstveno planiranje porodice. To nikakve konzervatine snage nikad nece moci da sprece. Niti ce moci da nateraju zene da radjaju ako one to nece. Abortusa je uvek bilo i uvek ce biti. Ako konzervativne snage ne budu dozvoljavale da bude legalno, nema problema: bice nelegalno.

Takodje je besmisleno nedozvoljavati istopolne brakove. Dva geja ili dve jezbejke necete time uspeti da naterate da se razdvoje ili da postanu heteroseksualci. Niti cete smanjiti broj homoseksualaca. Brak je prvo sto im treba dozvoliti. Bar po mom vidjenju.
dragan7557 dragan7557 13:15 03.05.2008

Re: Dokle vise?

. Svako nerođeno biće ima pravo na život. A ovo je samo jedan od aktuelnih problema...


Ja bih ovo proširio na kvalitetan život a ne mučenje za čega su se i komunisti zalagali pa regulisali radno vreme
(zakonski propisano) na 42 časa nedeljno (važi još uvek) odnosno 168 sati u 4 nedelje što je tada servirano kao napredak socijalističkog radnog čoveka (uobičajena floskula obamne).
Da zlo bude veće sadašnja demokratija i nema neke propise o radnom vremenu koje je sveta krava tržišne ekonomije o kojoj se ekonomisti ne izjašnjavaju jer i ne shvataju važnost ovog pitanja.
U skladu sa tim je za vreme "komunista" navodno učinjen humani pomak uvođenjem beneficiranog radnog staža a
što je prikazano kao veliko dostignuće i skoro milost "Avangarde = Elite" i posledica "naše borbe" za pravedniji poredak.

Rerum Novarum :

Art. 59

The lenth of rest intervals ought to be decided on the bases of the varying nature of the work, of circumstances of time ande place, and of the physical condition of the workers themselfs.Since the labor of those who quary stone from earth, or who mine iron, copper (RTB Bor ili Američka Topionica Smederevo i sl.), or other underground materials, is much more svere and harmful to health, the working period for such men ( and women m.p.) ought to be correspondingly shortened.

Na početku Art.59 stoji :

Now as concerns the protection corporeal and physical goods, the oppressed workers, above all, ought to be liberated from the savagery of greedy men, who inorinately USE HUMAN BEINGS AS THINGS FOR GAIN.

Living wage
je centralni koncept Katoličkog Socijalnog Učenja čija je tradicija počela sa "manifestom" dokumenta Rerum Novarum papskom enciklikom o čemu vi g. Nikola ama baš ni reči ?????

Living wage is term used to describe the minimum hourly wage necessary for person to achieve some specific standard of living.this standard generally means that a person working forty hours a week, with no additional income, should be able to afford a specified quality or quantity of housing, food, utilities, transport, health care and recreation. This concept differs from the minimum wage in that the latte is set by law and may fail to meet
the requierements of the living wage.

Nepotrebno je reći da se ovaj koncept plate potrebne za život skoro nigde ne primenjuje i pored insistiranja Pape Leo XIII kojim se garantuje pravo na privatni posed, a pri čemu se insistira na ulozi države i zahtevom za
living wage.

Pohlepa korporacija i ljudi na čelu istih kao i vlasnika korporacija neminovno preko koncepta liberalizma vodi ka fašizmu (već se desilo Italija, Nemačka i dr.) a o ovome zabrinuti Franklin D. Roosevelt u pismu Kongresu
29 aprila 1938 upozorava da rast privatnih moćnika može da vodi u fašizam :

"The first truth is that the liberty of a democracy is not safe if the people tolerate the growth of private power to a point where it becomes stronger then their democratic state itself. That, in its essence, is fascism - ownerschip of governament by an individual, by a group, or by any other controlling private power.

U istom pismu se kaže:

' The Growing Concentration of Economic Power. Statistics of the Bureau of Internal Revenue reveal the following amazing figures for 1935 : " Ownership of corporate assets ; Of all corporations reporting from every part of the Nation, one-tent of 1 percent of them owned 52 percent of the assets of all of them" !!!!!!

Uporedite ovo sa stanjem u Srbiji anno 2008 na političkom planu i nećete biti mnogo iznenađeni sa pojavom fašističkih grupa i sve javnijim istupom istih.
Privatizacija (Treuhand model) je u Srbiji dovela do sadašnjeg stanja koje je najbolji fundament za fašizam a da zlo bude veće ovo stanje će se nastaviti i posle izbora.

Od tri modela privatizacije :
SIP Share issue privatization (prodaja deonica na berzi)
Voucher privatization (vlasnička preraspodela se distribuira svim građanima)
Srpski "demokrati" su odabrali tajkunizaciju i pljačku naroda, dok se čitave fabrike poklanjaju u ime naroda i privatizacije za beznačajne sume nekad i za jedan ili tri evra.

dragan7557
03 maj 2008
dunjica dunjica 13:36 03.05.2008

Re: Dokle vise?

Niti ce moci da nateraju zene da radjaju ako one to nece.

U nekom trenutku nije naodmet naučiti da postoje i druge metode kontracepcije osim abortusa, koji je često poguban i za ženino zdravlje.
dragan7557 dragan7557 13:46 03.05.2008

Re: Dokle vise?

inorinately


Erata

treba da stoji : inordinately
maharaja maharaja 14:03 03.05.2008

Re: Dokle vise?

dunjica
Niti ce moci da nateraju zene da radjaju ako one to nece.
U nekom trenutku nije naodmet naučiti da postoje i druge metode kontracepcije osim abortusa, koji je često poguban i za ženino zdravlje.

Ma naravno. U potpunosti se slazem. Abortus je najgori vid kontracepcije, ako se uopste smatra kontracepcijom. Samo niko nema pravo da to zeni uskrati.
Nikola Knežević Nikola Knežević 14:47 03.05.2008

Re: Dokle vise?

Hvala vam na dopuni Dragane, post je i ovako opširan za blog, pa sam se samo osvrnuo na Papin dokument, ali je svakako važno da ste izneli ove informacije i to odlično dopunjuje tekst. Nisam to napisao u tekstu, ali mi je prvobitna želja i bila da učesnici diskusije dopune tekst ovakvim informacijama.
Nikola Knežević Nikola Knežević 14:47 03.05.2008

Re: Dokle vise?

U nekom trenutku nije naodmet naučiti da postoje i druge metode kontracepcije osim abortusa, koji je često poguban i za ženino zdravlje.

Elliot Elliot 16:29 03.05.2008

Re: Dokle vise?

Ova pitanja su itekako aktuelna. U Srbiji godišnje nestane grad veličine 30000 stanovnika.Imamo velik problem sa belom kugom, abortusima nikako nećemo popraviti situaciju.

Upravo u tome i jeste problem. Ne moze se na ljude gledati kao na stoku, mada shvatam da su se neki previse uziveli u ulogu pastira... Da li ste se ikada zapitali kakva bi bila buducnost te dece, od kojih bi vecina zivela bez jednog roditelja ili u jako losim brakovima, koji su, btw, temelj zdravog drustva? Da li je moguce ostvariti zdravo porodicno okruzenje iz petominutne veze zacinjene alkoholom i lakim drogama, ili klinackog eksperimentisanja?
Jedini argument koji mogu da pozdravim jeste pravo na zivot svakog nerodjenog bica i jos uvek nemam formiran jasan stav o tome, pa mislim da je pravo na majci da odluci.
Inace, to je samo jedan vid kontracepcije, za koji se svi prvo uhvate, a zanimljivo je da crkva ne tolerise nijedan drugi, koji moze spreciti da do abortusa dodje.

Sta je sa ostalim pitanjima - razvod, gej brakovi... Koliko hiljada stanovnika gubimo usled toga?
Nikola Knežević Nikola Knežević 18:43 03.05.2008

Re: Dokle vise?

Da li ste se ikada zapitali kakva bi bila buducnost te dece, od kojih bi vecina zivela bez jednog roditelja ili u jako losim brakovima, koji su, btw, temelj zdravog drustva? Da li je moguce ostvariti zdravo porodicno okruzenje iz petominutne veze zacinjene alkoholom i lakim drogama, ili klinackog eksperimentisanja?


Upravo je ovo i srz problema. Zdravo drustvo proizilazi iz zdravih porodicnih odnosa. Upravo iz ovog razloga demohrišćani daju u svojim programima toliki akcenat na porodicu i odnose unutar nje. Kada dođe do problema u braku, i kada je su ondnosi toliko poremećeni da je dovedeno u pitanje i sam opstanak braka, onda je mnogima lakše da se odluče na razvod nego da učine sve što je u njihovoj moći da taj brak spasu. Trivijalizovanje moralnih vrednosti u drustvu dovodi do toga da se mnogi mladi bracni parovi brzo odlucuju na razvod, jer se to prihvata kao nesto najnormalije, bez obzira kakve ce to posledice imati na decu...
Queeria Queeria 20:27 03.05.2008

Re: Dokle vise?

Trivijalizovanje moralnih vrednosti u drustvu dovodi do toga da se mnogi mladi bracni parovi brzo odlucuju na razvod, jer se to prihvata kao nesto najnormalnije, bez obzira kakve ce to posledice imati na decu...


Mislim da je ova tvrdnja jako ohola. Da li hoćete da kažete da su mladi bračni parovi debili i da uopšte ne razmišljaju o svojim postupcima i ne vode računa o svojoj deci, već će to fini demonhrišćani da učine umesto njih?
maharaja maharaja 21:31 03.05.2008

Re: Dokle vise?

Nikad ne bih dozvolio nijednoj partiji da mi se mesa u porodicne odnose ili odnose sa partnerkom. Ako ja i ona odlucimo da ne zivimo zajedno/razvedemo se ili sta god, u to NE sme da se mesa nijedna politicka partija. Niti sme da nam kaze kako ti nije dobro.

Moj brak: stvar mene i buduce zene i nicija vise!

Da li cemo mi imati dece nije nicija briga niti iko sme da nam sugerise da imamo ili nemamo decu. Ljudi i deca nisu brojke u statistici politicara!

Drzava ili partija ili crkva ili bilo ko drugi u to ne sme da se mesa!
Nikola Knežević Nikola Knežević 22:02 03.05.2008

Re: Dokle vise?

Queeria
Trivijalizovanje moralnih vrednosti u drustvu dovodi do toga da se mnogi mladi bracni parovi brzo odlucuju na razvod, jer se to prihvata kao nesto najnormalnije, bez obzira kakve ce to posledice imati na decu...


Mislim da je ova tvrdnja jako ohola. Da li hoćete da kažete da su mladi bračni parovi debili i da uopšte ne razmišljaju o svojim postupcima i ne vode računa o svojoj deci, već će to fini demonhrišćani da učine umesto njih?


Ja tako nešto nisam rekao. Neće demohrišćani da razmišljaju umesto nekoga. Demohrišćani bi ponudili programe i načine, npr. savetovališta i slično gde bi se parovi sa bračnim problemima mogli potražiti pomoć. Ne vidim u tome ništa kontraproduktivno ili loše.
Nikola Knežević Nikola Knežević 22:06 03.05.2008

Re: Dokle vise?

maharaja
Nikad ne bih dozvolio nijednoj partiji da mi se mesa u porodicne odnose ili odnose sa partnerkom. Ako ja i ona odlucimo da ne zivimo zajedno/razvedemo se ili sta god, u to NE sme da se mesa nijedna politicka partija. Niti sme da nam kaze kako ti nije dobro.

Moj brak: stvar mene i buduce zene i nicija vise!

Da li cemo mi imati dece nije nicija briga niti iko sme da nam sugerise da imamo ili nemamo decu. Ljudi i deca nisu brojke u statistici politicara!

Drzava ili partija ili crkva ili bilo ko drugi u to ne sme da se mesa!


Slažem se. Niko i nema pravo da se meša i narušava integritet porodice, uostalom kao što sam u tekstu i spomenuo. Kroz programe bi se nudila rešenja za određene probleme, da li će neko da prihvati ta rešenja ili ne, to je već stvar odluke. Tu se ne radi o nikakvom nametanju moralnih principa ili uspostavljaju moralnih normativa, već o promociji istih. Ko želi može ih prihvatiti, ko ne želi, ne mora. Ovo je demokratsko društvo. Niko ne treba da se nađe prozvan ili povređen...
Queeria Queeria 22:33 03.05.2008

Re: Dokle vise?

Nikola Knežević
Ja tako nešto nisam rekao. Neće demohrišćani da razmišljaju umesto nekoga. Demohrišćani bi ponudili programe i načine, npr. savetovališta i slično gde bi se parovi sa bračnim problemima mogli potražiti pomoć. Ne vidim u tome ništa kontraproduktivno ili loše.


Koliko se meni čini savetovališta u Centru za socijalni rad već postoje i to su socijalisti i socijaldemokrate odavno smislili.
Elliot Elliot 00:21 04.05.2008

Re: Dokle vise?

Upravo je ovo i srz problema. Zdravo drustvo proizilazi iz zdravih porodicnih odnosa. Upravo iz ovog razloga demohrišćani daju u svojim programima toliki akcenat na porodicu i odnose unutar nje.

Onda bi crkva trebalo da se fokusira na to, jer je to uzrok, a ne na posledicu. Kada vec dodje do nezeljene trudnoce, onda nijedna odluka nije dobra i na majci je da proceni manje losu.
Kada dođe do problema u braku, i kada je su ondnosi toliko poremećeni da je dovedeno u pitanje i sam opstanak braka, onda je mnogima lakše da se odluče na razvod nego da učine sve što je u njihovoj moći da taj brak spasu.

Ocigledno je da ne znate koliko brak moze da bude los i kakve sve posledice moze da ostavi i na samu decu. U mnogim slucajevima je daleko bolje razvesti se nego spasavati brak po svaku cenu i pravi savet bi, po meni, trebalo da bude u kom trenutku se odluciti za takav korak. Zaista mi nije jasno kakvo bi to savetovaliste bilo, koje bi ohrabrivalo zenu, koja je na ivici nervnog sloma jer je muz vec nekoliko godina izudara svaki put kad popije casicu vise, da radi na ocuvanju braka, . Da li mislite da ce razvod ostaviti gore posledice po decu nego da gledaju sve to? Da li je bolje da se, po uzoru na roditelje, sutra razvedu ako brak ne funkcionise ili da biju svoje supruge? Inace ova tema, za razliku od abortusa, zaista pripada dalekoj proslosti, bas tamo gde se nalaze neki religijski krugovi danas. Crkva opet napada posledicu, a ne uzrok, sto zbog jakog uticaja u drustvu moze da bude veoma opasno.
Trivijalizovanje moralnih vrednosti u drustvu dovodi do toga da se mnogi mladi bracni parovi brzo odlucuju na razvod, jer se to prihvata kao nesto najnormalije, bez obzira kakve ce to posledice imati na decu...

U tom slucaju trebalo bi da potraze pomoc strucng lica, pa ako je razvod najbolje resenje... Ali ovde nisu u pitanju samo mladi bracni parovi. Ima jako puno primera gde se jedan bracni partner, najcesce zena, posle 15-20 godina loseg braka, u koji trosi svu svoju energiju, cesto zapostavljajuci sebe, odluci na razvod i nakon toga potpuno "procveta". Mnogi se okrenu i duhovnom razvoju, a po mom ubedjenju, usmeravanje u tom pravcu bi trebalo da bude cilj svake religije. Dakle, razvod ne mora da bude nuzno losa opcija ni sa religijskog stanovista.
Nikola Knežević Nikola Knežević 08:59 04.05.2008

Re: Dokle vise?

Queeria
Nikola Knežević
Ja tako nešto nisam rekao. Neće demohrišćani da razmišljaju umesto nekoga. Demohrišćani bi ponudili programe i načine, npr. savetovališta i slično gde bi se parovi sa bračnim problemima mogli potražiti pomoć. Ne vidim u tome ništa kontraproduktivno ili loše.


Koliko se meni čini savetovališta u Centru za socijalni rad već postoje i to su socijalisti i socijaldemokrate odavno smislili.


Naravno da demohriscani u tom smislu ne izmisljaju toplu vodu, savetovalista sam pomenuo samo kao primer. To mogu biti i razni seminari za bracne parove itd.
Nikola Knežević Nikola Knežević 09:08 04.05.2008

Re: Dokle vise?

Ocigledno je da ne znate koliko brak moze da bude los i kakve sve posledice moze da ostavi i na samu decu.


U braku sam osam godina i verujte da znam sta je to bracna kriza, isto tako znam koliko je truda potrebno da bi se one prevazisle.

Zaista mi nije jasno kakvo bi to savetovaliste bilo, koje bi ohrabrivalo zenu, koja je na ivici nervnog sloma jer je muz vec nekoliko godina izudara svaki put kad popije casicu vise, da radi na ocuvanju braka, . Da li mislite da ce razvod ostaviti gore posledice po decu nego da gledaju sve to? Da li je bolje da se, po uzoru na roditelje, sutra razvedu ako brak ne funkcionise ili da biju svoje supruge? Inace ova tema, za razliku od abortusa, zaista pripada dalekoj proslosti, bas tamo gde se nalaze neki religijski krugovi danas. Crkva opet napada posledicu, a ne uzrok, sto zbog jakog uticaja u drustvu moze da bude veoma opasno.


Pre svega ja nigde nisam pominjao strogo konzervativne - puritanisicke stavove apropo braka prema kojima zena ni pod kojim uslovima ne bi trebala da se razvodi od muza. Naravno da je to potpuno pogresno. Ja sam licno imao razgovore sa zenama koje su muzevi tukli i upravo sam im savetovao suprotno, da je razvod u takvim slucajevima resenje koje je najbolje za nju i njenu decu....

Probleme treba resavati na vreme, prevencijom, zato bi bilo vazno danas vise nego ikad da na Tv ekranima umesto turbo folk sunda, budu vise zastupljene emisije edukativne, kulturne i duhovne sadrzine...
Elliot Elliot 23:06 04.05.2008

Re: Dokle vise?

Pre svega ja nigde nisam pominjao strogo konzervativne - puritanisicke stavove apropo braka prema kojima zena ni pod kojim uslovima ne bi trebala da se razvodi od muza. Naravno da je to potpuno pogresno. Ja sam licno imao razgovore sa zenama koje su muzevi tukli i upravo sam im savetovao suprotno, da je razvod u takvim slucajevima resenje koje je najbolje za nju i njenu decu....

Nisam siguran sta bi rekao Vladika Nikolaj, kao i sadasnji crkveni vrh na to, ali bih voleo da vidim vise takvih stavova unutar crkve.

Niste rekli sta mislite o ostalim vidovima kontracepcije i istopolnim brakovima. Interesuje me i kako hriscanska demokratija gleda na homoseksualnost uopste.
Nikola Knežević Nikola Knežević 11:33 06.05.2008

Re: Dokle vise?

Niste rekli sta mislite o ostalim vidovima kontracepcije i istopolnim brakovima. Interesuje me i kako hriscanska demokratija gleda na homoseksualnost uopste.


Mislim da jekoriscenje kontraceptivnih mera sasvim u redu i opravdano.

Programi demohriscanskih partija po ovom pitanju nisu monolitni vec su negde liberalniji a negde konzervativniji. Moje licno misljenje da homoseksualce ne treba odmah osudjivati i apriori etiketirati kao izopacene i poremecene osobe kao sto to ih neki politicari u nasoj zemlji zele prikazati, niti se to resava putem nasilja kao sto to rade neke ultradesnicarske organizacije. Misljenja sam da seksualnim manjinama ne treba dozvoliti mogucnost legalizacije brakova i usvajanja dece ili mogucnost rukopolozenja u crkvama (mada ovo pitanje kod nas nije ni aktuelno), ali treba zabraniti svako nasilje nad njima i omoguciti im da organizuju svoje manifestacije - poput gej parade.
Elliot Elliot 14:39 06.05.2008

Re: Dokle vise?

Misljenja sam da seksualnim manjinama ne treba dozvoliti mogucnost legalizacije brakova i usvajanja dece ili mogucnost rukopolozenja u crkvama

Da li postoji postoji objasnjenje, a da nije dogmatske prirode?

Sto se tice zabrane nasilja i dopustanja manifestacija, to nije nikakav liberalan stav, vec minimum uslova koje mora da ispuni drustvo da bi se moglo nazvati demokratsko.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:13 06.05.2008

Re: Dokle vise?

Samo niko nema pravo da to (abortus) zeni uskrati.

Nije (potpuno) tacno. Ima pravo da joj uskrati onaj koji je na pravi nacin voli, pa ne dozvoli, odnosno spreci da dodje do nezeljene trudnoce.
Zar nije najbolje za zenu da to svoje pravo na abortus sto redje (if ever) koristi? Tome muskarac (ako nije praznoglav) moze pomoci.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana