Dijalektika kolektivnog preumljenja: verski aspekt

Nikola Knežević RSS / 20.07.2008. u 10:02

Pre nego što se upustim u svojevrsnu sistematizaciju pojma kolektivnog preumljenja koji do sada nije bliže definisan u našoj javnosti, već podrazumeva individualnu psihološku pojavu sa eventualnim implikacijama na širi društveni kolektiv, smatram potrebnim osvrnuti se na samu etimologiju i definiciju pojma preumljenja.

Reč preumljenje predstavlja prevod grčke reči μετανοῖα (metanoia), što podrazumeva promenu uma, pokajanje; izražava pokajanja za određena počinjena dela, priznavanje krivice i greha, „okretanje od mrtvih dela“ (metanoia apo nekron ergon), i povratak ka veri u Boga (Jev. 6,1) [1] . Reč se odnosi na duhovnu obnovu čoveka, proces duhovne katarze kroz koju čovek treba proći da bi stigao do svog bogomdanog naznačanenja, odnosno oboženja. „Preumljenje podrazumeva promenu, uspostavljanje celovitosti, povratak u celovitost bića.“ [2]

„Otuda glagol μετανοείτε - pokajte se, znači: preumite se, promenite um. Na novozavetnom grčkom jeziku "um" ne označava samo jedno od svojstava čovekove duše. On ovde podrazumeva celinu čovekovog bića. Tako priziv na pokajanje označava priziv na promenu celog čovekovog unutrašnjeg stanja, promenu celog njegovog bića. Otuda priziv na pokajanje jeste priziv na potpuno novi način života, na novo i obnovljeno doživljavanje sebe i svega oko sebe, na promenu i preobražaj čovekove duše, srca, osećanja, misli i uma. Taj novi život nije nešto spoljašnje nego duboka unutrašnja stvarnost kroz koju se rađa novi čovek. Pokajanjem čovek doživljava svet onakvim kakvim ga je Bog stvorio, vidi ga onakvim kakvim ga vidi Bog.“ [3]

U zapadnoj bogoslovskoj tradiciji termin preumljenje naziva se još obraćenjem (eng. conversion). „U svome prvobitnom značenju konverzija je prirodni, normalan, univerzalan i nužan proces na stupnju kad život menja svoj stožer i na mesto egocentrične, dobija heterocentričnu boju“. [4] Psihologija religije razlikuje dva tipa preumljenja: iznenadni i postepeni – voljni tip konverzije. „Prvi pristup posmatra konverziju kao iznenadan i dramatičan čin“ [5] , dok drugi konverziju posmatra kao kraći ili duži proces u koji osoba ulazi svesno ili voljno. Dok se u prvom pristupu insistira na kognitivnom momentu, gde se smatra da će promena verovarnja automatski slediti promenu ponašanjа, u drugom slučaju, osoba svesno traži smisao života i nove načine življenja. Promena je u ovom slučaju postupna i sastoji se u izgrađivanju novog skupa moralnih i duhovnih navika. [6]

Imajući u vidu definiciju preumljenja koje prevashodno ima individualne implikacije, kako bi onda trebalo da izgleda definicija kolektivnog preumljenja? Da li to jednostavno podrazumeva transpondiranje vrednosti pojma na jedan širi društveni kontekst? Svakako da nije tako jednostavno. Kolektivno preumljenje u sebe uključuje niz verskih i socio-psiholoških, pa i političkih činilaca koji u jednom kohezivnom delovanju mogu kroz određeni vremenski period da dovedu do promene kolektivne svesti jedne društvene grupe ili naroda kao celine. Sasvim je sigurno u ovom kontekstu kolektivno preumljenje predstavlja proces, kroz koji manja ili veća grupa ljudi, u krajnjoj instanci i društvo, stari sistem vrednosti zamenjuje novim, suočava se sa sopstvenom krivicom i greškama, doživljava katarzu, pravi svojevrstan zaokret i kreira novi identitet. O ovakvom procesu, društvo će u narednom  periodu pokazati volju i spremnost da prethodni – retrogradni sistem vrednosti u potpunosti napusti i tako onemogući eventualni recidiv istog.

Uzeo bih prvo u obzir verski aspekt kolektivnog preumljenja. Šta ovo konkretno podrazumeva uzimajući u obzir situaciju i kontekst u kojem se nalazi srpsko društvo? Ako sagledavamo istorijski i društveni kontekst u celini, Srbija je tradicionalno hrišćanska zemlja sa dugom verskom tradicijom ukorenjenom u istočnom modelu hrišćanstva – pravoslavlju. Ipak, u bliskoj prošlosti, tokom vladavine komunističkog režima došlo je do homogenizacije društva i stvaranja novog kolektivnog identiteta ujedinjenog u ideji antropocentrične ideologije i obožavanja kulta ličnosti kojeg su predstavljali  ideološki promoteri i agitatori režima. Na taj način, identitet pojedinca izgubio se kolektivnoj ideji koja je od svojih sledbenika stvorila usamljene monade, bez ličnosti, bez integriteta. Dogodilo se obezličenje društva, kolektivna apostazija. „Sistematskim i sistemskim poništavanjem pravoslavnih sadržaja iz celine društvenog života razarana je najdublja priroda, sama srž srpskog nacionalnog bića - njegovog civilizacijsko-kulturnog nasleđa, crkveno-verske pripadnosti, povesno građenih i potvrđivanih vrednosti.“ [7]

Ovo je nakon urušavanja socijalizma uslovilo prelaskom nacionalne svesti iz frenetičnog ateizma u ostrašćeni nacionalizam u kojem je obnova verskog identiteta bila sporedna pojava, u kome su pomešani osećaji verskog i nacionalnog ali bez dubljeg duhovnog iskustva i promene svesti. „Proces desekularizacije i revitalizacije religije je počeo ali više u sferi religiozne svesti nego u konsekventom religijskom ponašanju.“ [8] Ipak, neosporno je da početkom devesetih godina prošlog veka konvencionalna religioznost i vezanost ljudi za religiju i crkvu opet doživljavaju bitne promene, jačajući i povećavajući svoju društvenu relevantnost. [9] „U tim uslovima se početkom procesa revitalizacije nije revitalizovala religija per se, nego religija i religioznost kao političke i nacionalističke pojave.“ [10]   Dakle, ovde se više radilo o konfesionalno identifikovanim nego zaista religioznim [11] ljudima, kojima bi versko opredeljenje trebalo da predstavlja ključni segment njihovog indentiteta. [12] „Od deklarativnih nevernika došlo se do deklarativnih vernika.“ [13] Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, u Srbiji živi 83% stanovnika srpske nacionalnosti. Što se tiče verske pripadnosti, skoro 85% stanovništva izjašnjava se da su pravoslavne vere. [14] Međutim izvestan broj vernika izjašnjava se deklarativno, bez prisustva stvarnog religioznog iskustva i života. To pokazuje i istraživanje da unutar pravoslavne veroispovesti 22% ispitanika ima kritički odnos prema svojoj crkvi kao i to da vernici ne prihvataju sve što njihova vera uči. Drugi po brojnosti su obredni vernici, koji svoju religioznost više iskazuju obredom, više u ponašanju nego u teoriji. Naravno, tu su i vernici skloni dogmatskom mišljenju i prihvatanju svega onog što vera propisuje, što ne isključuje deklarativni karakter ovog stava. [15]

Povratak tradicionalnim – hrišćanskim vrednostima, prihvatanje etičkih i moralnih normi i evanđeoskog nauka kao i praktikovanje ovih vrednosti u svakodnevnom životu predstavlja osnovu i polazište verskog aspekta kolektivnog preumljenja. Ono ne treba da bude deklarativnog karaktera, jednostavna identifikacija sa verskim opredeljenjem ili puko ispovedanje dogmata, već voljno i istinsko preobražavanje ljudske duše i formiranje novog karatkera – prelazak u istinsku egzistenciju i ontološku zajednicu sa Bogom. Ova promena mora biti potpuna, unutrašnja na kognitivnom i afektivnom nivou.

Po hrišćanskoj antropologiji čovek je pozvan da bude više - pozvan je na oboženje. U Starom zavetu o ovome govori psalmista, [16] a u Novom zavetu Sv. Apostol Petar podseća na Božije obećanje i čovekovu mogućnost da postane pričasnik Božije prirode (gr. θείας κoινωνoί φύσεως). [17] Upravo u tome se i nalazi razlog Hristovog utelovljenja. On je postao sudeonik ljudske prirode da bi čovek mogao, po blagodati, da postane pričasnik božanske prirode. [18] „Oboženje je stanje preobraženja čovečanskog, prevazilaženje stvorene prirode i njeno konsolidovanje u istinskoj egzistenciji ponovnim aktualizovanjem mogućnosti koja joj je data od početka.“ [19] Kroz blagodat Duha svetog, u procesu upodobljavanja, čovek doživljava preobražaj ličnosti u kojem njegovo celokupno telo, u svom duhovnom i materijalnom smislu, biva izmenjeno. Bog kroz proces oboženja usmerava čovekovu slobodnu volju ka sebi da bi se čovek, prinoseći Bogu svoju slobodu i samovlasnost, ponovo sjedinio sa Njim. [20] Ljudsko biće postaje ličnost tek onda kada izađe iz individualističkog načina postojanja [21] , kada počne da živi život ljubavi i požrtvovanja prema bližnjem, a da bližnji predstavlja svakog čoveka u potrebi. Tako, oboženje, preko bića koje biva oboženo, deluje i na svet koji ga okružuje šireći blagodat i oslikavajući Hrista, noseći sa sobom neugasivi plamen spasonosne vere. Oboženje nema samo soteriološki karakter, već i psihofizički jer definiše osobu u celosti, ono preobražava kompletnu ličnost i menja duhovni i materijalni vid čoveka.

To je upravo ono samoostvarenje i individuacija o kojoj je govorio Jung. Ličnost se može razviti kada čovek svesnom moralnom odlukom izabere sopstveni put, i to kada taj put smatra najboljim putem. [22] Prava ličnost uvek ima opredeljenje i veruje u njega. [23] Pronaći sebe i sopstveni put i kada se taj put smatra najboljim mogućim izborom, znači ostvariti ličnost. Individuacija predstavlja dinamičan proces koji traje čitavog života i sa sobom nosi niz iskušenja i situacija koje se moraju prevazići kako bi se taj proces završio. [24] Ovakav stvaralački individuacioni proces podrazumeva prepoznavanje sopstvenih pogrešaka i mana, u hrišćanskoj terminologiji – grehova, i katarzu do koje se dolazi pokajanjem. [25] Čovek kao ikona – slika Božija predstavlja ličnost u svojoj potenciji, odnosno, mogućnost da sebe ostvari kao ličnost i prevaziđe sopstvenu prirodu. [26] Ova promena se ne dešava samo u unutrašnjosti ljudskog bića već prožima sve delove tela, naglašavajući pritom eshatološku dimenzuju oboženja, odnosno, potpuno preobraženje. Oboženje čoveka počinje i savršava se u zemaljskom životu, ali se u potpunosti realizuje u budućem veku. Ljudsko biće se u ovostranoj – zemaljskoj egzistenciji priprema za oboženje, međutim, samo „tamo“, nakon prelaska u drugi svet, ono ga i dostiže; to i jeste „granica tajne“ hrišćanske vere. [27]

Prihvatanje ovakve stvarnosti je početak procesa upodobljavanja Hristu kroz koji čovek i ontološki postaje ličnost. To predstavlja istinsko oslobođenje čoveka, autentičnu ontologiju koja u hrišćanskoj konotaciji može biti samo ontologija slobode. "Bez slobode nema ličnosti. Ontologija ličnosti je ontologija slobode." [28] Hristos kao garant slobode uistinu može osloboditi čoveka od greha kao egzistencijalne kategorije. Iznad svega greh je otuđenje i to otuđenje u ontološki najdubljem i najtragičnijem smislu. Ono je povratak u ne biće. [29] Bog, pre svega, oslobađa čoveka od njega samoga i od njegove sebičnosti koja ga uništava. [30] Upravo se tada ljudsko biće od sebe okreće prema drugome.

„Tada će i njegovo biće biti saobrazno biću Svete Trojice. Određujući na jednom mestu  svojoj Mistagogiji smisao liturgijskog prostora Sv. Maksim će zapisati kao je tu svako radi drugoga; to jest, kako tu niko nije sebe radi - ili još tačnije, kako tu niko nije svojih sebičnih ciljeva radi. Sebičnost, tj. sebeljublju, suprostaviće ljubav [...] Ljubav, koja bar za Sv. Maksima uvek nedvosmisleno znači voleti nekog drugog, a nikako ne voleti sebe, predstavljaće jedini pravi i personalno autentični put istine.“ [31]

Budući da se njegova sloboda tada uzdiže ka Bogu kroz ljubav, u čoveku više nema ambivalentosti, njegova sloboda dejstvuje prirodno, i na taj način, on postaje bog po blagodati budući da odbacuje nesavršenost svoje pale prirode na šta ukazuje njegova borba za sabranost uma. [32]

Svakako treba spomenuti i eshatološku stranu slobode ljuskog bića. U eshatonu sloboda nesumnjivo dobija novo značenje - dobija svoje ispunjenje i svoju puninu. U eshatonu, čovek koji stiže do vrhunca svojeg obožavajućeg putešestvija i ispunjenja sopstvenog naznačenja dolazi na kraju i do svojeg potpunog oslobođenja. Hristos je onaj koji poziva čoveka, koji otkriva njegovo naznačenje i koji ga kroz obožavajuću blagodat u potpunosti oslobađa od vlasti greha i smrti. U eshatonu čovekova sloboda postaje potpuna, još savršenija nego što je bila kod arhetipa (=Adama). Eshatološka napetost slobode nam približava optimističnu ljudsku sudbinu i daje predukus večnosti u koju je čovek pozvan da bi nasledio Carstvo nebesko.

Kolektivna promena počinje od invidudualne, jedna ideja se rađa u pojedincu i širi se dalje. Ovde se vraćamo na inicijativu pojedinca. Preumljenje pojedinca, preobražaj ličnosti pojedinca predstavlja doprinos i put ka kolektivnoj promeni, promeni njegovog društvenog okruženja - oličnošćenja zajednice u kome ona poprima hristoliko lice, u kojoj su socijalne i moralne vrednosti i odnosi inspirisani primerom najranijih hrišćanskih zajednica, iz vremena Apostola. Vreme i način na koji su prvi hrišćani primenjivali i praktikovali socijalno učenje evanđelja, jeste paradigmatično za današnje međuljudske odnose.

Smatram da čovek ostvaruje sebe u ontološkom, i da postaje čovek u soteriološkom i eklesiološkom smislu tek kada iz potencije pređe u puninu ljuske egzistencije, to kretanje počinje tada kada počne da se  upodobljava vrlinama koje se stiču kroz veru, to je proces u kome se beslovesno okreće ka slovesnom, telesno ka duhovnom, besmisleno ka smislenom. Ova paradigma može se transpodirati na društvo, u kome se socijal-demokratskom uređenju može dati ljudsko lice a njegovim vrednostima udahnuti srž evanđeoskog nauka.

Dinamička promena kolektivne svesti jedne grupe, zajednice, naroda i društva počinje u preobražaju ličnosti pojedinca. U tom procesu duhovne katarze i preporoda on u potpunosti ostvaruje svoj indentitet i postaje ličnost u njegovom izvornom smislu, postaje prvolik i prevazilazi sopstvenu prirodu. „Jer samo biti znači nalaziti ili naći ljudski odgovor na misteriju postojanja, odnosno na pitanje na što ga upućuje izazov bivstovanja. Biti hrišćanin znači da je taj odgovor pronađen ili da se uvek iznova pronalazi i produbljuje sa Hristom u Bogu. Dakle, živeti u Hristu za hrišćanina znači istinski biti ljudsko biće, odnosno biti pripadnik čovečantsva koje se smisleno preobražava na putu ka Bogu kao suštom bitstvu.“ [33]


[1] Thayer: 1996: μετανοῖα

[2]Episkop Grigorije, 2005: „O bludnom sinu“, http://www.eparhija-zahumskohercegovacka.com/?q=node/221

[3]Radović: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Pokajanje/SimposionOPokajanju/SimposionOPokajanju05.htm

[4]Sremac, 2007: 24.

[5]Isto, 27.

[6]Vidi: Isto, 30.

[7]Živković, 2008: broj 990.

[8]Blagojević, 1996: Religijske promene, desekularizacija i nacionalizam (prošlost i budućnost) U: Religija, crkva, nacija, Vreme posle rata, JUNIR

[9]Vidi: Blagojević: 1996: 240.

U periodu od 1975. do 1980. godine religioznost stanovništva Srbije bez Kosova kretala se oko 25% a u periodu od 1991. do 1993. godine oko 42% (Pantić, 1993). Još vidljivija revitalizacija religioznosti stanovništva, na osnovu samoocene religioznosti, može se očitati iz nekoliko empirijskih socioloških istraživanja dva velika okruga u Srbiji (braničevskog i niškog) i istraživanja religioznosti u Crnoj Gori, čiji rezultati pokazuju da se religioznost kretala oko 70%. Raširenost pozitivne konfesionalne identifikacije, izuzetno proširene i do kraja 80-ih, u devetoj deceniji prošlog veka je dostigla verovatno svoje krajnje tačke: prema popisu stanovništva iz 1991. godine (“Veroispovest...”, 1993) u Beogradu je bilo 88,6% ljudi koji su se prepoznali u konfesionalnim terminima, u Srbiji 92,8%, u Crnoj Gori 94,3%, na Kosovu i Metohiji čak 98,4%, a u braničevskom okrugu 96,7%. , (Blagojević, 1996: 249.)

[10]Isto, 253.

[11]„Dakle, ako bismo pokušali da na osnovu empirijske građe napravimo diferencijaciju religioznosti, rekli bismo da se ona iskazuje u formi obrednog, dogmatskog i kritičkog stava, koji se manje ili više raslojavaju sa odnosom prema crkvi ili prema Bogu.“ (Kuburić, 2005: 56.)

[12]„Konfesionalna identifikacija jeste širi pojam od religioznosti i znači priznavanje i pristajanje uz konkretnu veroispovest bez obzira na ličnu /ne/religioznost. Primera radi, većina Srba će kazati da je pravoslavna, da se identifikuje sa konfesijom “dedova i očeva”, iako većina njih nije lično religiozno niti aktuelno vezano za crkvu.“ (Đorđević, 2006: 195.)

[13]Kuburić, 2005: 67.

[14]Isto: 53.

[15]Vidi: Isto, 56.

[16]Ps. 82, 6

[17]Vidi: 2Pet 1, 4

[18]Poetski se izražavajući, Sv. Grigorije Bogoslov o tome kaže: „Postanimo kao Hristos, jer je i On postao kao mi; postanimo bogovi blagodareći Njemu, jer je i On (postao) čovek radi nas. On je primio lošije da bi nama dao bolje; osiromašio je da bi se mi obogatili Njegovim siromaštvom; primio je izgled sluge, da bi mi dobili slobodu; spustio se da bi se mi uzvisili; bio je iskušan da bi smo mi pobedili; bio je obeščašćen da bi se mi proslavili; umro je da bi se mi spasili... Neka čovek da sve, sve prinese na dar onome koji je sebe dao u otkup i razmenu; nijedan dar nije uporediv sa time da čovek daruje Bogu samoga sebe poznavši silu tajne i postavši radi Hrista sve ono što je On postao radi nas.“ (St. Gregory Nazianzen, 1983)

[19]Brija, 313.

[20]Vidi: Majendorf, 24.

[21]Vidi: Kapsanis, 69.

[22]Vidi: Jung, 1971: 261.

[23]Vidi: Isto, 264.

[24]“Da bi se dostigla ličnost potrebno je ispuniti veliki broj uslova. Za to je potreban ceo ljudski život sa svim svojim biološkim, socijalnim i psihološkim aspektima. Ličnost je najviše ostvarenje urođenog svojstva posebnog ljudskog bića. Ličnost je delo najviše životne hrabrosti, apsolutna potvrda individualnog postojanja i najuspešnije prilagođavanje na univezalnu datost uz najveću moguću slobodu sopstvenog odlučivanja.” Jung, 261.

[25]Vidi: Jerotić, 2004: 344. Naglasak je originalan.

[26]Sagledavajući ovaj proces pravoslavni teolog Panajotis Hristu kaže sledeće: „Slika pripada kategoriji prirode, a podobije kategoriji ličnosti i zapečaćuje ljudsko savršenstvo. Ličnost se formira tokom naporne borbe koja za cilj ima uzdizanje ljudske prirode, ili bolje reći njeno prevazilaženje. Formiranje ličnosti znači preobražaj pokreta u energiju, prirodne volje u gnomičku (ličnu) volju, slike u podobije. Drukčije formulisano, ono znači uzdizanje čoveka u oblast božanskog i njegov dijalog s Bogom licem k licu. Na taj se način ispunjava krajnji cilj njegovg stvaranja koji je da slavoslovi Božanstvo i da bude učesnik Božanske slave i svetlosti.“ (Panajotis, 1999: 207.)

[27]Vidi: Alfejev, Eshatološka perspektiva

[28]Jevremović, 1995: 137.

[29]Vidi: Isto, 140.

[30]Vidi: Lujić, 2005: 414

[31]Jevremović, 140.

[32]Vidi: Vlahos, 2003: 323.

[33]Bogdan Lubardić, na predavaju u Zmaj Jovinoj Gimnaziji u Novom Sadu, Novembar 2007. godine.

 

Citirana Dela

 

Thayer, Joseph

1996.          Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament: Hendrickson Publishers

Episkop Grigorije

2005.          Predavanje održano 12 marta 2005. Godine u Staroj crkvi u Sarajevu: „O bludnom sinu“, Eparhija Zahumsko-hercegovačka i primorska

Radović, Jerom. Dr Amfilohije

Nd.            Pokajanje kao put ličnog i svenarodnig preporoda, Prvi simposion pravoslavnih teologa: Svetosavlje.org

Sremac, Srđan

2007.          Fenomenologija konverzije, Novi Sad: CEIR i Teološki fakultet – Novi Sad

Blagojević, Mirko

1996.          Religijske promene, desekularizacija i nacionalizam (prošlost i budućnost): Religija, crkva, nacija, Vreme posle rata, JUNIR

Blagojević, Mirko

1996.         Religijske promene u postkomunizmu – slučaj pravoslavlja na primeru tranzitnih društava Srbije, Crne Gore i Rusije, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Đorđević, B. Dragoljub

2005.          Religije i veroispovesti nacionalnih manjina u Srbiji, Beograd: Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju

 Kuburić, Zorica

2005.         Verske zajednice u Srbiji i verska distanca, Novi Sad: Centar za empirijsko istraživanje religije

Živković, Dr Gordana

2008.          Koliko su Srbi danas pravoslavni, Beograd: Časopis „Pravoslavlje“

Brija, Dr Jovan

2000.          Rečnik pravoslavne teologije Beograd: Hilandarski fond pri Bogoslovskom Fakultetu SPC

Majendorf, Jovan

nd.              Slobodna volja (gnome) po Sv. Maksimu Ispovedniku

Članak elektronskom formatu, adresa: www.verujem.org

Kapsanis, Georgije

2004.          Oboženje cilj čovekovog života, Beograd: Zadužbina Svetog manastita Hilandara

Jung, Karl

1971.          Duh i život, Novi Sad: Matica Srpska

Jerotić, Vladeta

2004.          Hrišćanstvo i psihološki problemi čoveka, Beograd: Ars Libri

 Alfejev, Ilarion

nd.             Antropologija Sv. Grigorija Bogoslova, elektronsko izdanje knjige, preuzeto  sa www.verujem.org

 Hristu, Panajotis

1999.           TajnaBoga, tajna čoveka, Beograd: Hilandarski fond Bogoslovskog fakulteta SPC

 Gregory Nazianzen St.

1983.          Select Orations from Saint Gregory Nazianzen, Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library

 Jevremović, Petar

 1995.          Personologija i ontologia u spisima Svetog Maksima Ispovednika, Beograd: Gledišta, Broj 1-6

 Lujić, Božo

 2005.          Isusova otvorena antropologija, Zagreb: Kršćanska Sadašnjost

 Vlahos, Arhimandrit Jerotej

 2003.          Ličnost u pravoslavnom predanju, Beograd: Obraz svetačkiKomentari (18)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 12:16 20.07.2008

Naslovi kao Mont Everest ?

Ne zamerite sto Vase postove ne citam (osim jednog koji sam u celini procitao kao i neke Vase komentare ukoliko ste nekad na blogu koristili nick metanoia) , a evo sad nesto komentarisem. Ali znate sta, ponekad procitam naslove Vasih postova i evo, ni ovaj sad mi nije promakao. Pa, prosto htedoh da Vam kazem da te naslove vidim kao izvanredno dramaticne i ne bas previse pretenciozne. Ko zna, mozda mene upravo bogatsvo sadrzaja i znacenja koje nalazim u tim naslovima Vasih postova nekako sasvim iscrpi i ne dozvoli da se udubljujem i u to sto u postovima pisete.
Pozdrav !
Nikola Knežević Nikola Knežević 19:56 20.07.2008

Re: Naslovi kao Mont Everest ?

Ako su Vas privukli naslovi nadam se da ce Vam i tekstovi biti jednako zanimljivi, ako nista drugo vi procitajte pocetak pa ako Vam se svidi nastavite...

Svako dobro
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 13:14 21.07.2008

Re: Naslovi kao Mont Everest ?

Ako su Vas privukli naslovi nadam se da ce Vam i tekstovi biti jednako zanimljivi, ako nista drugo vi procitajte pocetak pa ako Vam se svidi nastavite...
Svako dobro


Evo, ucinio sam kako ste me posavetovali i procitao sam pocetak ovog posta, ali izgubio sam interesovanje da citam dalje. Ne znam, mozda me je na neki cudan nacin obeshrabrila Vasa slika na avataru - mlad gospodin, u elegantnoj kosulji, za radnim stolom, koji kao da diktira, Boze me oprosti, pravila i faze nekakve dijalektike preumljenja, pa jos je to preumljenje i kolektivno ..... sta znam..... A, evo, sad shvatam da idete sa porodicom na letovanje pa posto stvarno nemam sta vise da kazem o bilo cemu vezanom za temu koju pokrecete u Vasem postu (verski aspekt dijalektike kolektivnog preumljenja), zelim samo da Vam pozelim lep odmor i dobro vreme.
zeks92 zeks92 12:35 20.07.2008

Zasto ne verujem u Boga?

Ne razumem se u religiju,ali ja ovako rasclanjujem simbol boga :

1)....Hladna upravljacka moc.(bog tako hteo..)
2)....Potpuna kontrola radi nagrade ili kazne.(raj i pakao)
3)....I covek koji pati. (Hrist na krstu)

Upravljac.Registrator.Pacenik.

Takav bogo-covek utisne se u svest svakog coveka,u njegovo drustveno JA.

Takva tri simbola se projektuju i u drustvo i u ljude,i u vernike i u nevernike.

Ja prezirem hladne, mocne silnike.

Ja zalim pacenike.

Ja volim kad ljudi sijaju kao Sunce.

Ja verujem ,da ce svakog jutra,Sunce izaci i preci preko neba.

Ja verujem u Sunce.Sunce je simbol.Sunce je moc.Sunce je emisija.

Ali uvek se preispitujem.Nikad nisam uveren.
jeremija92 jeremija92 13:55 20.07.2008

Generalno preumljenje

Generalno preumljenje neophodno je hrišćanskim crkvama: pravoslavnim, katoličkim, protestanskim i ostalima.
G. Kneževiću, ozbiljni teolozi su još u 19.veku prestali da veruju u dogmu o bezgrešnom Marijinom začeću.
Stari i Novi zavet imaju svoju istorijsku vrednost i ništa više.
Legende i mitovi u koje su verovali robovi i obespravljeni stanovnici Rimskog carstva na izdisaju, teško da danas bilo kojeg mislećeg čoveka mogu uveriti u istinitost svojih kazivanja.
Hriščćanstvo postoji samo kao tradicija.
Svi napori usmerni na povratak savremenog društva dvadeset vekova unazad, pa čak i ovoliko zatucanog, koliko je zatucano srpsko društvo, uzaludni su, a ponekad i smešni.
Zašto trošite svoju energiju i svoj intelekt, koji su za svaku pohvalu i poštovanje, na nekakvo prumljene? I to još kolektivno.
Retrogradni procesi ne mogu doneti dobrobit ni pojedncu, a ni društvu.
Ostavite se Jerotića, vi ste mlad čovek.
Poneki naučnici sa nesumnjivom naučnom reputacijom, pod starost gromopucateljno objavljuju svoja velika otkrića. Međutim, za kratko vreme pokaže se da u tim naučnim otkrićima nema nauke i naučna javnost zlurado konstatuje da je još jedan naučni gorostas podetinjio. Slično se nažalost dogodilo i Ajnštajnu i Tesli.
I genijalni naučnici su ipak samo ljudi.
Mislim, da bi to moglo da se odnosi i na Jerotića. Svakao ne u smislu komparacije sa Ajnštajnom i Teslom, već u smislu konstatacije da je podetinjio..
Nikola Knežević Nikola Knežević 20:19 20.07.2008

Re: Generalno preumljenje

Dragi Jeremija,

Evo pakujem kofere, pred odlazak na odmor sa supugom i detetom, pa cu samo ukratko da vam odgovorim.

Postujem vase misljenje o veri i dogmi, ipak vi to posmatrate sa strane nekog ko posmatra hriscanstvo kroz prizmu demitologizacije. Dakle, cuda se interpretiraju kao mitovi, Isus posmatra samo kao istorijska licnost, kao moralni ucitelj ali nista vise od toga. Upravo u Rimskog carstvu prva cetiri veka, sve do milanskog edikta 313. godine hiljade i hiljade hrišćana umrlo je mučeničkom smrću zbog vere u ono što danas nazivamo mitom...

Hriscanstvo je mnogo vise od istorijske tradicije, veroispovedanja i dogmi, dozivljaj vere i stvarno duhovno iskustvo sa zivim Bogom, ne tamo nekim mitskim bicem, vec vaskrlsim Hristom. Vera je tvrdo pouzdanje u ono o čemu se nadamo, osvedočenje o stvarima koje ne vidimo. Iskustvo Boga se teško može opisati, ono se mora doživeti. To je sustina hriscanske vere...
jeremija92 jeremija92 20:35 20.07.2008

Re: Generalno preumljenje

Srećan vam put i lep odmor.
Biće dana za razgovore.
Nikola Knežević Nikola Knežević 20:38 20.07.2008

Re: Generalno preumljenje

Svakako da hoce ;-) Hvala vam.
vladimir petrovic vladimir petrovic 17:18 21.07.2008

Re: Generalno preumljenje

Jeremija
G. Kneževiću, ozbiljni teolozi su još u 19.veku prestali da veruju u dogmu o bezgrešnom Marijinom začeću.


Hm. Voleo bih (verovatno i smerni g. Nikola Knezevic) da navedete koji su to OZBILJNI TEOLOZI prestali, pocev od 19. veka, da veruju u dogmu o bezgresnom Marijinom zacecu? Navedite njihova imena i njihova dela.
Mozda znate i neke "ozbiljne teologe" koji vise ne veruju ni u Hristovo vaskrsenje, sto je okosnica hriscanstva?????

Kazete, Jeremija, nama krotkima duhom da znamo, da vise ne lutamo... prosvetlite nas! Jes' da hriscanstvo traje dva milenijuma (ponavljam: dva milenijuma), ali ako se neki nadobudni ljudi danas smatraju dovoljno pametnim (???) da nam kazu da je sve to (celokupno hriscanstvo) bilo zabluda i glupost, mozda ce nam se oci otvoriti, he, he, he... pa cemo i mi najzad progledati i pridruziti se njima, srecnicima-nevernicima.
Znam, svako ima pravo na svoje misljenje, makoliko ono moze da bude ordinarna glupost... pa opet...
jeremija92 jeremija92 18:33 21.07.2008

Re: Generalno preumljenje

G. Vladimire, ne pada mi napamet da ja bilo kog vernika preobraćujem u nevernika. Veoma poštujem ljude koji iskreno veruju. voleo bih da sam i sam takav. Mnogo bi mi mbilo jednostavnije da nađem odgovore na silna pitanja koje sebi postavljam, No, nisam te sreće.

U vezi bezgrešnog začeća preporučujem vam da konsultujete knjigu "Zablude o Bogu", Ričarda Dokinska, Heliks, Smederevo,2007.
Ta knjiga je izvor za moj navedeni stav o ozbiljnim teolozioma koji ne veruju u bezgrešno začeće.
Mrzi me da ponovo prelistavam i pronađem na kojim stranama. Potrudite se sami.
pozz.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:22 21.07.2008

Re: Generalno preumljenje

Gosn. Jeremija, hvala na odgovoru, premda niste odgovorili konkretno na moje pitanje. Meni je zasmetala vasa olaka tvrdnja
Jeremija
G. Kneževiću, ozbiljni teolozi su još u 19.veku prestali da veruju u dogmu o bezgrešnom Marijinom začeću.

a da niste naveli o kojim to "ozbiljnim teolozima" je rec.

Onda shvatam da ste to rekli pod uticajem Ricarda Dokinsa i njegove knjige "Zablude o Bogu".
Hm.
Ako se na Google otkuca "Richard Dawkins" dobije se dosta odgovora, ali najcesce ispada da je doticni zoolog - borbeni ateista i darvinista čija je knjiga "The God Delusion" već dugo na listi bestselera, delo koje je izazvalo izuzetno mnogo polemike a on sam je postao neka vrsta glasnogovornika ateista u svetu....
Zar covek treba da procita knjigu "najveceg glasnogovornika ateista u svetu" da bi dobio potvrdu da Boga nema? To me ne deluje mnogo ubedljivo. Ruku na srce, Nice (Nietszche) je pisao mnogo ubedljivije protiv hriscanstva, pa broj vernika nije zbog toga opao...

Nisam citao Dokinsovu knjigu, ali sam citao nekoliko njegovih intervjua. Dajem dva pitanja i njegove odgovore iz jednog od poslednjih intervjua na srpskom jeziku, koje smatram vaznim:

Pitanje: Ima naučnika koji su religiozni. Šta mislite o njima?
Odgovor: Da. Na žalost, ima mnogo dobrih naučnika koji su vernici. Iako ja ne razumem baš jasno njihovu poziciju, izgleda mi kao da se oni ponašaju kao religiozni ljudi iz nekih drugih razloga ili kategorizuju svoja stanovišta u skladu sa kontekstom.
Pitanje: U svojoj knjizi, rekli ste da bog ’gotovo sigurno’ ne postoji. Zašto ostavljate tu mogućnost otvorenu?
Odgovor: Bilo ko ko je naučnički orijentisan, ostaviće otvorenu tu mogućnost koju ne mogu da ospore, ma koliko malo verovatna ona bila. Ja bih prvi prihvatio boga kada bi dokazi govorili njemu u prilog.

Meni se cini da su mu odgovori nemusti i neinteligentni.
Prvo, on sebi dozvoljava da prizna “da na zalost ima mnogo dobrih naucnika koji su vernici” priznajuci da ih ne razume. To je njegov problem, nije njihov.
Drugo, on nije do kraja decidan u svom negiranju Boga, vec donekle ostavlja otvorenom takvu mogucnost…

Smatram da samo povrsni ljudi mogu na osnovu ovakve knjige formirati misljenje o Bogu, odnosno prihvatiti stavove Dokinsa. Ima sigurno bolje argumentovanih knjiga protiv postojanja Boga, ali sada je Ricard Dokins “u modi” bas kao sto je jedno vreme bio onaj sarlatan sa “Da Vincijevim kodom”.
Medjutim, u naucnom svetu se ovakve sporadicne pojave ne uzimaju previse ozbiljno.

Na kraju, g. Jeremija, da kazem i ovo, u stilu Engleza: NO HARD FEELINGS, PLEASE. Samo razgovaramo.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:30 21.07.2008

Re: Generalno preumljenje

G. Jeremija, da dodam jos nesto:
Pogledajte sliku koju sam stavio da mi bude avatar.
Ako vam ovo moje pisanje izgleda kao lupetanje Don Kihota, ne zamerite mi (a Don Kihot jeste mnogo lupetao i vodio borbu protiv vetrenjaca, mada je jedan od najomiljenijih likova u istoriji knjizevnosti).
Dakle, molim vas da se ne ljutite. Jer, nisam ja ni jednog trenutka poverovao ovo sto vi kazete:
G. Vladimire, ne pada mi napamet da ja bilo kog vernika preobraćujem u nevernika.

U ovim blogovskim naklapanjima, niko nikoga ni u sta ne preobraca, vec razgovaramo.
Kazezoze Kazezoze 21:37 21.07.2008

Re: Generalno preumljenje

evo bash nadjoh podatak da je bog po biblijskim izvorima ubio 2 391 421 kom ljudi... od toga veliki broj dece, a najveci genocid je napravio medju etiopljanima - 1 000 000 u jednom cugu (valjda izgladnjavanjem)
evo kompletne tabele how many has god killed?
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 21:42 21.07.2008

Re: Generalno preumljenje

Pa sta ?
Bog stvorio, Bog ubio. I ?
Kazezoze Kazezoze 22:43 21.07.2008

Re: Generalno preumljenje

I... nishta.
trebash biti samo oprezan kad birash boga, neki rado ubijaju kad izaberesh suprotnog.
brankica92 brankica92 08:46 22.07.2008

Re: Generalno preumljenje

Da dopunim i podsetim, parafrazirajući Sema Harisa, kako je hrišćanska Evropa vekovima gledala na Jevreje kao na jeretike. Svako društveno zlo pripisivala je njihovom prisustvu među verujućima. U Nemačkoj je mržnja prema Jevrejima u svom korenu bila religijska iako se prema Jevrejima ispoljavala u svetovnom obliku.
I katoličke i protestantske crkve beščasno su učestvovale u nacističkom genocidu.

Adolf Hitler je u govoru izrečenom 12. aprila 1922. godine rekao između ostalog i ovako nešto:
"... Moje osećanje kao hrišćanina usmerava me
ka Gospodu i spasitelju kao borcu...
U bezgraničnoj ljubavi kao hrišćanin i kao čovek,
čitao sam pasus o tome kako
se Gospod najzad podigao u svojoj moći i zgrabio bič
da protera iz Hrama zmijsko leglo. Kako strašna beše
Njegova borba za svet protiv jevrejskog otrova… kao
hrišćanin, i ja sam obavezan svome narodu."

Glede narečenog, ako Bog postoji, biće da je odgovoran za veliki broj zločina.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 12:02 22.07.2008

Re: Generalno preumljenje

I... nishta.
trebash biti samo oprezan kad birash boga, neki rado ubijaju kad izaberesh suprotnog.

Da, mozda je tako. Ne znam iz licnog iskustva o tome ama bas nista. Mada, cesto imam neki osecaj da i nad bogom ima Bog. Jedan, a ko nijedan.
velvet92 velvet92 01:11 18.10.2008

Re: Generalno preumljenje

vladimir petrovic
Smatram da samo povrsni ljudi mogu na osnovu ovakve knjige formirati misljenje o Bogu, odnosno prihvatiti stavove Dokinsa. Ima sigurno bolje argumentovanih knjiga protiv postojanja Boga, ali sada je Ricard Dokins “u modi” bas kao sto je jedno vreme bio onaj sarlatan sa “Da Vincijevim kodom”.
Medjutim, u naucnom svetu se ovakve sporadicne pojave ne uzimaju previse ozbiljno.


Kasno sam ovo pročitao, pa je moja reakcija krajnje zakasnela...

Prvo, Ričard Dokins je u modi više od 30 godina. Njegova knjiga "Sebični gen" se neizostavno nalazi u svakoj posteno sačinjenoj biblioteci najboljijh naučnih knjiga ikada napisanih. Sa stavovima iznetim u "Zabludi o Bogu" se možete slagati ili se ne morate slagati, ali je Dokins daleko od toga da bude izbor površnih ljudi, daleko od toga da je šarlatan i daleko od toga da se u naučnom svetu ne uzima ozbiljno. Nema modernog udžbenika evolucione biologije u kojem Dokins nije citiran. U "Zabludi o Bogu" Dokins mnogo govori o evoluciji uopšte, dakle o temi koju odlično poznaje. Takva naivna diskreditacija Ričarda Dokinsa i poređenje njegove knjige ni manje ni više nego sa "Da Vinčijevim kodom" nikako ne doprinosi ozbiljnoj diskusiji i više govori o Vašim predrasudama i olakom donošenju zaključaka.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana