Još o "Oluji"...

Drago Kovacevic RSS / 05.08.2008. u 09:45

U političkom nedeljniku srpske zajednice u Hrvatskoj, zagrebačkim "Novostima" u broju od 1. avgusta, 2008. godine, objavljena su dva intervjua koje sam vodio sa dva čoveka na srpskoj strani priče.

Mislim da je zanimljivo to što su oni u tom razgovoru kazali....Pa evo...

 

 

 

 

Povodom 13 – te godišnjice velikoga egzodusa Srba iz Hrvatske u vojnoj akciji « Oluja» razgovarali smo sa dvojicom važnih i upućenih aktera tih događanja. Jedan je bio visoki oficir SVK a drugi posljednji ministar inostranih poslova u vladi RSK formiranoj tek nedjelju dana prije «Oluje» i učesnik neuspješnih pregovora u Ženevi, 3. 08. 1995. godine, nakon kojih je već sutradan uslijedio napad na Knin.

Kosta Novaković, pukovnik u penziji, doktor političkih nauka i profesor Milivoj Vojnović, sada aktivista SDF-a u Beogradu, rado su se odazvali pozivu da govore na zadatu temu i nama je ostalo samo da zabilježimo to što su oni kazali o jednom od najdramatičnijih, pa i natragičnijih događaja u istoriji naroda bivše SFRJ.

 

 

 

KOSTA NOVAKOVIĆ –

 

Kosta Novaković je rođen 1949. godine u selu Bjelina, općina Benkovac, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Vojnu akademiju kopnene vojske završio je u Beogradu 1972. godine, a doktorat na temu « Uloga manjina u odbrani Jugoslavije», 2002. godine.

Ratna zbivanja ga zatiču na službi u Kninu, gdje je vršio funkciju pomoćnika komandanta GŠ SVK za informisanje, pravna pitanja i saradnju sa međunarodnim organizacijama..

Događaje koji su usljedili 4. 8. 1995. godine, dočekao je u Kninu iz koga je izašao u noći između 4. i 5. avgusta..

Danas živi u Beogradu kao penzionisani pukovnik. Treba napomenuti da je Kosta Novaković čin pukovnika dobio početkom 1991. godine.

 

Pitanje: Gospodine Novakoviću, vi ste bili aktivni učesnik događanja u toku ratnih godina u Hrvatskoj. Operaciju «Oluja» dočekali ste na visokoj funkciji pomoćnika komandanta GŠ SVK za informisanje, pravna pitanja i saradnju sa međunarodnim organizacijama.. Kako danas, trinaest godina poslije gledat na taj dan i njegove posljedice.

 

Kosta Novaković: To pitanje je veoma komplikovano. Kad se ovako formuliše izgleda da je moguće kratko odgovoriti, no to nije moguće kratko.

Najprije, za mene je sporan i teško prihvatljiv široko prihvaćeni termin «Oluja», naročito kad se koristi u ovako širokom kontekstu. Kao vojnik ja prihvatam da je to šifrovani naziv za jednu vojnu operaciju i van toga konteksta, teško da je korektna njegova upotreba. Jer, ako ga koristimo šire od toga, onda možemo vrlo lako zaboraviti da je ta vojna akcija bila napad na zaštićene zone UN i da je to bio svojevrsno gaženje međunarodnoga prava. Kada se dodatno u sve to uračuna da je u toj akciji sa prostora tih zaštićenih zona prognano skoro svo stanovništvo, da su se dogodila velika razaranja, pljačka i uništavanja imovine, da je ubijen veći broj civilnoga stanovništva, da se i danas mnogi još vode nestalim, onda to nikako nije adekvatan naziv, bar u širem društvenom kontekstu.

 

Pitanje: Da li je u vojničkom smislu SVK mogla da pruži neki značajniji otpor?

 

Kosta Novaković: Mislim da ne, pogotovo bez pomoći sa strane.. Tu treba uzeti u obzir mnoge okolnosti. Neke su manje, a neke više poznate. Od onih međunarodnih koje su svakako uticale na okolnost da Hrvatska može bez većih problema i protpupravno poduzeti široku vojnu ofenzivu, pa da odnosa vojnih snaga i resursa koji su apsolutno višestruko bile na strani Hrvatske. To je išlo do srazmjere 1 : 7. Ako se ima u vidu da su te zone, a naročito Knin bile sa svih strana okružene hrvatskim snagama, te da nije postojalo ni najminimalnijih uslova za bilo kakav manevar jer nije bilo nikakve strateške dubine u tome smislu, pokušaj dugotrajnijega otpora bio bi put u vlastiti masakr.

 

Pitanje: Toga, 4. 8. 1995. godine, u popodnevnim satima dok je napad trajao punom žestinom, donesena je naredba o iseljavanju civila iz pet općina..Drniša, Knina, Benkovca, Obrovca i Gračaca, a za pravac povlačenja civila određeno je pogranično mjesto prema BIH, gradić Srb. Dan kasnije se to pretvorilo u odlazak dalje, prema Banja Luci i Srbiji. Pretvorilo su u gotovo neprekinutu kolonu od Srba do Srbije.Kako je donijeta ta naredba?

Kosta Novaković: Morali smo iz časa u čas procjenjivati situaciju Ne zaboravite da je jedno od obilježja ratova devedesetih, a imali su od reda karakter surovih građanskih ratova, bilo veliko stradanje civila. Kada je bilo jasno da granatiranje neće splasnuti i da linije popuštaju a da nema ama baš nikakvih izgleda da dobijemo pomoć sa strane, trebalo je nešto učiniti da se žrtve, naročito žrtve civila spreče ili svedu na što manju mjeru. U  konsultacijama među članovima Vrhovnog savjeta odbrane, negdje oko 5 popodne donijeta je ta odluka. Meni je dato u zadatak da napišem tu naredbu, a potpisao je Milan Martić koji je jedini to i mogao potpisati. Naravno, nakon što se pokrenulo civilno stanovništvo, pokrenula se i vojska, jer su to bili domaći ljudi čije su porodice odlazile, a ne profesionalna vojska. Svako je gledao šta je sa njegovom porodicom i linije su se brzo raspale. Postojao je i strah od eventualnih helikopterskih desanata gdje je mogao biti presječen i taj jedini pravac za povlačenje. Sve u svemu, to je bila jedna nužna mjera, jer da je još malo okasnila ljudskih žrtava bi bilo mnogo više. Da je to tako govore podaci o stradalim civilima koji su ostali.

 

Pitanje: Gospodine Novakoviću, poznato je da se bavite publicistikom i da dosta pišete. U vašem fokusu su često srpsko – hrvatski odnosi.

 

Kosta Novaković: Da, srpsko – hrvatski odnosi su mi zanimljivi sa raznih aspekata. To su ključni odnosi u regionu. Od tih odnosa zavisi cio Balkan, njegova stabilnost i kompozicija, odnosi balkanskih država sa Evropom i širim okruženjem. Zavisi kvalitet života čitavoga regiona. Istorijska iskustva kroz dvadeseti vijek su bila promjenjiva. Kretala su se od najveće bliskosti do najtežih, krvavih sukoba. Radi se o dvije najsličnije nacije na svijetu koje su kroz istorijsko iskustvo često bile konkurenti što ih je vodilo krajnje neproduktivnim sukobima. Vjerujem da će u budućnosti, a naročito kroz evropsku perspektivu ova dva naroda biti mnogo manje razloga za sukobe, a mnogo više razloga za saradnju i partnerstvo. Jer djelimo dosta kulturnih, jezičkih i ostalih vrijednosti. O privatnim, ljudskim vezama, rodbinskim vezama, da i ne govorim.

Kao Srbina iz Hrvatske naročito me zanima bolji položaj srpske zajednice tamo. Na žalost, danas su Srbi u Hrvatskoj samo 5 posto ukupne populacije. Od njihovoga broja mnogo je značajniji njihov ukupni doprinos Hrvatskoj, pa mogu reći na svim poljima života kroz istoriju. Ne mogu a da naročito ne istaknem antifašističku borbu u kojoj su Srbi iz Hrvatske dali ogroman doprinos i velike žrtve što je odlučujuće uticalo da se Hrvatska danas u Evropi smatra zemljom koja je vodila antifašističku borbu.

Da, upravo radim studiju o srpsko – hrvatskim odnosima, računajući i devedesete godine prošloga vijeka gdje sve ovo imam u vidu.

Dovršio sam meni naročitu dragu knjigu i ona je «zrela» za štampu, a tiče se moga rodnoga sela Bjeline.

To je monografija na preko 350 strana, sa mnogo starih, vrednih fotografija i do sada neprezentovanoga materijala. Jedva čekam da izađe iz štampe.

 

Pitanje: Bez obzira na životnu i profesionalnu sudbinu koja je odredila da se nađete u centru ratnih zbivanja, vi ste poznati kao čovjek koji javno govori o potrebi istinskoga suočavanja sa svim onim što se događalo devedesetih godina. Pisali ste o tome, i znam da je vaš autorski tekst objavljen u «Politici» na tu temu naišao na dobar odjek..kako sada gledate na to?

 

Kosta Novaković -  Što god više protiče vrijeme i što se pravi veća distanca od nekih dramatičnih događaja, potreba suočavanja je sve neophodnija. Jer je to, htjeli ne htjeli istorija i nekakva osnova na kojoj će učiti pa i formirati svoje stavove buduće generacije. Ako o tome ne budemo govorili mi, živi učesnici, ako u sivoj zoni ostanu ključni dokumenti, ako ne dođe trenutak da se sve stavi na «sto», bojim se da će se pojaviti prostor za velike manipulacije, a onda i neka nova klica koja može voditi sukobima.

Treba napomenuti da su naši prostori puni iracionalne energije, posebno kad je nacija u pitanju. Zbog toga su neophodna sučeljavanja sa devedesetim godinama, ali i sa periodom od 1941. do 1945. godine, jer se bojim da će u protivnom biti u pravu Slavko Goldštajn kad kaže da je "1941. godina koja se vraća".  Zbog toga, oba perioda srpskohrvatskih odnosa treba rasvjetliti hitorijski, politički, sociološki i psihološki. Potrebno je konačno prebrojati žrtve i utvrditi odgovornost za učinjene zločine i u jednom i u drugom periodu.

 

Ono što mene posebno iritira jeste ukupan odnos prema oficirima bivše JNA, na svim stranama. Ta  satanizacija koja je prema njima urađena, potpuno planski. Ja sam daleko od toga da idealizujem oficire bivše JNA, ali moram kazati da je najveći broj njih i u ratovima vođenim devedesetih na prostoru bivše SFRJ postupao u skladu sa ratnim pravom. Neću da amnestiram sve, neću da kažem da nije bilo i onih koji su činili zločine, ali mogu sa sigurnošću kazati da su manjina. Mogu čak kazati da bi zločina bilo mnogo više da nije na svim stranama bilo školovanih oficira, sa znanjem međunarodnog ratnog prava i sa, kako god ko gledao izgrađenim kodeksom časti.

Ja sam po svojoj funciji i po vokaciji bio čovjek koji je sa hrvatskom stranom vodio mnoge pregovore iz oblasti vojne komponente sukoba. Sjećam se  pregovora u Ženevi, 1993. godine. Na drugoj strani stola bio je moj kolega, general Petar Stipetić, također bivši oficir JNA. U neoficijelnom dijelu razgovora rekao mi je jednu veliku istinu. Kazao je tada..»Slušajte kolega, iz ovoga će se političari sigurno izvući, a većinu posljedica ćemo snositi mi vojnici»...

Tako je bilo. Na listama osuđenih u Hrvatskoj, naročito osuđenih u odsustvu, velika većina su oficiri bivše JNA...

 

Pitanje: Gospodine Novakoviću, na samom kraju ovoga razgovora, kako vidite daljnji razvoj srpsko – hrvatskih odnosa i naročito kako gledate na budućnost srpske zajednice u Hrvatskoj.

 

Kosta Novaković – Pitanje i jeste i nije teško. Teško je jer je istorijska kretanja teško predviđati zato što zavise od mnogih okolnosti koje mi ovdje i sada ne možemo sagledati. Lako je, jer imamo na dispoziciji neke repere koji ukazuju kuda bi se cijela ta stvar trebala kretati. Izvjesno je da i Hrvatsku i Srbiju, a onda i oba ta naroda čeka evropska budućnost i egzistencija u široj, globalnoj asocijaciji. S obzirom na geografsku, privrednu, kulturnu, jezičku, etničku, mentalitetsku bliskost, ove države i ovi narodi će kroz vrijeme više biti upućeni jedni na druge i graditi bliskije odnose. I što god evropske norme i globalni procesi više budu prisutni proces približavanja će biti intezivniji.

Što se tiče Srba u Hrvatskoj, oni su u jednom trenutku, posljednjeg velikog tektonskog poremećaja na Balkanu doživjeli veliku tragediju. Svedeni su gotovo na trećinu predratnoga broja. No, prilike će se mijenjati, vrijeme će činiti svoje. Bitno je da Srbi iz Hrvatske, pojedinačno tamo imaju svoju imovinu i da je se ne odriču. Taj faktor će imati sve više uticaja. Pogledi na etnicitet će se mijenjati i ekonomski interes će imati više uticaja gdje će ko živjeti od nekoga drugoga interesa.

Moja generacija i generacija naše dijece nemaju dobra iskustva. Stići će odgovori zašto je to baš tako bilo.

Mislim da će ove mlađe generacije biti ukupno pametnije i da će bolje i kvalitetnije živjeti na ovim prostorima jer će i razloga za neke veće sukobe biti značajno manje...

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIVOJ VOJNOVIĆ

 

Profesor Milivoj Vojnović, rođen je 1949. godine u Glini gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Fakultet za fizičku kulturu završio je u Zagrebu, 1973. godine.

Čitav radni vijek proveo je u Glini gdje je radio različite poslove, od onih u prosvjeti pa do toga da je bio predsjednik općine Glina.

Na prvim višestranačkim izborima u Hrvatskoj, 1990. godine izabran je za zastupnika u Saboru Hrvatske na listi SDP-a.

Devedesetih je sve ratne godine proveo u Glini, a u zadnjoj vladi RSK koja je trajala samo 8 dana bio je ministar inostranih poslova.

Bio je učesnik mirovnih pregovora sa zvaničnicima Republike Hrvatske u Ženevi koje je organizovao međunarodni posrednik Tornvald Stotenberg, 3. 8. 1995. godine, dan prije nego je usljedila vojna akcija «Oluja».

Veoma je zanimljivo njegovo sjećanje na tu situaciju.

Milivoj Vojnović danas živi u Beogradu i radi u NVO «Srpski demokratski forum».

 

 

Pitanje: Gospodine Vojnoviću, bilo bi zanimljivo čuti pod kojim ste okolnostima otišli na te pregovore, 3. 8. 1995. godine?

 

Milivoj Vojnović: Prije nego direktno odgovorim na postavljeno pitanje moram pojasniti neke okolnosti. Datum tih pregovora bio je utvrđen mjesec do dva ranije nego što su se oni dogodili. Organizatori pregovora bili su međunarodni posrednik Torvald Stotenberg i ambasador Arens. Podsjetiću da su se oni trebali odvijati u jednom posebno osjetljivom trenutku jer je negdje početkom februara Milan Martić, na Miloševićevu sugestiju odbio plan Z – 4. U trenutku kad se znalo da će pregovori biti održani, u Krajini nije bilo vlade. Martić je sastavio pregovarački tim od trojice ljudi i ostavio jedno mjesto za predstavnika vlade kad ona bude formirana. Kako je vlada formirana tek 27. 07. 1995. godine a ja bio izabran za ministra inostranih poslova, po automatizmu sam ušao kao četvrti član pregovaračkoga tima.

Na sjdnici vlade koja je usljedila odmah iza njenoga izbora dobio sam jasan mandat da prihvatim sve ono što međunarodni posrednici budu predložili i da gledam da se spasi još ono što se može spasiti. Nisam znao kakav stav u tome trenutku ima Martić i tim koji je on sastavio, ali sam mogao pretpostaviti da su mnogo tvrđi.

Otputovao sam u Beograd, 30. 07. 1995. godine, jer je trebalo da odatle letimo za Ženevu. Ujedno imao sam namjeru da u Beogradu sretnem nekoga iz srpske vlasti, da se probam prokonsultovati i potražiti neku pomoć. Situacija je bila krajnje dramatična i mogao se svaki čas očekivati napad hrvatskih snaga.

U Beogradu sam sreo i ostale članove pregovarčkoga tima. Bili su to Ilija Prijić, Lazo Macura i general Mile Novaković. Prijić je kao Martićev savjetnik bio određen za šefa pregtovaračkoga tima.

Ono što moram kazati jeste činjenica da me niko od srpskih zvaničnika nije hteo primiti. Da li su primili druge članove delegacije ne znam, ali kad smo poletjeli u Ženevu šef delegacije više nije bio Prijić nego general Mile Novaković.

Moram kazati da sam u tome periodu čekanja u Beogradu, ostvario telefonski kontakt sa tadašnjim ministrom inostranih poslova Republike Srpske, dr Aleksom Buhom. On je toga trenutka bio na Palama. Htio sam da od njega čujem po neki savjet, ali on mi je rekao da ćemo se brzo vidjeti i da naša delegacija vjerovatno neće ni putovati u Ženevu. Moram kazati da me je silno začudilo to što mi je kazao, ali očito, on je nešto znao što ja nisam.

 

Pitanje: Dakle, vi ste 2. avgusta odletjeli u Ženevu i 3. ste pristupili pregovorima..Kako se to odvijalo?

 

Milivoj Vojnović: Ja sam imao dva velika problema. Prvi se ticao delegacije čiji sam bio član i napora da ih ubjedim da prihvatimo ponuđene prijedloge međunarodnih posrednika, a drugi je bila hrvatska delegacija i njeni zahtjevi.

Bio nam je ponuđen papir od 7 tačaka koji su pripremili međunarodni posrednici i koji je praktično vodio ka postepenoj integraciji Krajine u Hrvatskoj. Razgovori u okviru delegacije su urodili plodom i ja sam nakon određenog vremena uspio ubjediti ostale članove delegacije da ponuđeni prijedlog prihvatimo. Moram pomenuti da je tu bio veoma kooperativan general Novaković i da je on praktično prelomio kod preostalih članova delegacije da taj papir prihvatimo i potpišemo.

 

Pitanje: Ko su bili članovi hrvatske delegacije?

 

Milivoj Vojnović: Hrvatsku delegaciju je predvodio Ivić Pašalić, a pored njega su tu bili Vesna Šakre – Ožbolt i general Petar Stipetić.

 

Pitanje: Kad ste se sa njima vidjeli?

 

Milivoj Vojnović: Negdje popodne. Kad smo mi prihvatili svih sedam tačka Stotenbegovoga prijedloga i obavjestili ga o tome, on nam je nakon toga saopćio da hrvatska strana traži plenarnu sjednicu u 17 sati. Oni se nisu slagali sa prijedlogom i trebalo je da to razjasnimo na toj sjednici.

U 17 sati smo se našli na plenarnoj sjednici i hrvatska strana nam je odmah izdiktirala uslove predaje. Odbacila je prijedlog koji smo mi prihvatili i kazala da po principu uzmi ili ostavi možemo prihvatiti njihove zahtjeve ili su pregovori propali.  Mi nismo imali mogućnost da to prihvatimo jer nismo imali taj mandat. Pregovori su prekinuti, iako kažem – mi smo prihvatili sve tačke onako kako ih je međunarodni posrednik definisao.

U 18 sati je zakazana konferencija za štampu na kojoj je konstatovanu da su pregovori propali.

Odmah nakon konferencije za štampu hrvatska delegacija je otputovala a mi smo ostali jer smo imali let sutradan.

Ujutro, 4. avgusta, za doručkom u hotelu gdje smo otsjeli, prišao nam je ambasador Arens i saopštio da su rano ujutro hrvatske snage napale Knin.

Dok smo se vratili u Beograd, a odatle krenuli prema Krajini i stigli do Banja Luke, sve je bilo gotovo. Od Banja Luke se nije moglo dalje.

 

 Komentari (130)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

adam weisphaut adam weisphaut 10:43 05.08.2008

Ključno pitanje

Radi se o dvije najsličnije nacije na svijetu koje su kroz istorijsko iskustvo često bile konkurenti što ih je vodilo krajnje neproduktivnim sukobima. Vjerujem da će u budućnosti, a naročito kroz evropsku perspektivu ova dva naroda biti mnogo manje razloga za sukobe, a mnogo više razloga za saradnju i partnerstvo. Jer djelimo dosta kulturnih, jezičkih i ostalih vrijednosti. O privatnim, ljudskim vezama, rodbinskim vezama, da i ne govorim.
Kako da se jednom stavi tačka na srpskohrvatski spor, iz koga ništa dobro nije proisteklo?
Tatlin Tatlin 11:51 05.08.2008

Re: Ključno pitanje

Kako da se jednom stavi tačka na srpskohrvatski spor, iz koga ništa dobro nije proisteklo?


Preko srpsko-hrvatskih odnosa se prelamaju suprotstavljeni interesi svetskih moćnika. Ukoliko se ti interesi jednom u vremenu i prostoru približe, pomiriće se Srbi i Hrvati.

Druga opcija je da Srbi i Hrvati najednom pronađu zajednički interes i snažno se suprotstave svojim "zaštitnicima".

Teško je proceniti koja je od ove dve stvari manje neverovatna.
Atomski mrav Atomski mrav 22:37 05.08.2008

Re: Ključno pitanje

Pa, Korejanci se možda ne bi složili sa ovim... mislim, jesu oni isti narod ali...
mariopan mariopan 10:43 05.08.2008

Dakle?

Ovakva vojna operacija se ne moze pripremiti i sprovesti za pola sata ili sat?
Iz Izjave Milivoja Vojnovica moze se zakljuciti da je ( moja je pretpostavka ) Hrvatska tu operaciju vec spremila i da su zato clanovi njihove delegacije ucinili sve da srpska strana ne prihvati taj famozni plan za koji se toliko optuzivala na predjasnjem blogu.

Pritom, u zoni koja je bila "zasticena" i sve uz pomoc svojih saveznika, vojnu, logisticku i medijsku.

Ako pogledamo i izjavu pukovnika Koste Novakovica o tome da je vojno bilo nemoguce odbraniti niti braniti taj deo zemlje...za sta su Hrvatske vodje sigurno znale.....onda dolazim do zakljucka da je zlocin kao takav, kao zlocin...zaravo planiran i ucinjen uz nesebicnu pomoc stranih pomagaca koji nikada nece dozvoliti da se istina i njihova uloga u svemu tome obelodani.
Zato su presude u Hagu onakve i ne treba se tome cuditi, samo se cudim tako neciviliozvanom postupku koji se slavi kao praznik, na sramotu celog sveta.
marin-juan marin-juan 10:51 05.08.2008

Re: Dakle?

break.ljudi...
karadžić je uskratio pomoć krajini.sloba se napravio glup,gluv,slep i lud.krajišnici nisu hteli da poveruju koliko su nemoćni da se odbrane.Oluja je zločin bez presedana,ali su Srbi ponašanjem pomogli da se čitava stvar dogodi.
kao i obično političke vođe srba su živeli svaki u svojoj fantaziji i čekali clash with reality
mariopan mariopan 11:05 05.08.2008

Re: Dakle?

marin-juan
break.ljudi...
karadžić je uskratio pomoć krajini.sloba se napravio glup,gluv,slep i lud.krajišnici nisu hteli da poveruju koliko su nemoćni da se odbrane.Oluja je zločin bez presedana,ali su Srbi ponašanjem pomogli da se čitava stvar dogodi.
kao i obično političke vođe srba su živeli svaki u svojoj fantaziji i čekali clash with reality

Naravno, slazem se za krivicu Srba sa obe strane granice ali je na predjasnjem blogu preovladavalo misljnje (bar tako mi se cinilo) da su Srbi sami krivi za sve i da je sve to bio "dogovoren" scenario koji su glavama platili onoliki civili a izbeglice su, maltene, same otisle.
Ja zastupam misljnje da je to zlocin bez presedana, i tu se slazem sa vama i da se izvinjenje od hrvatske Vlade mora traziti i insistirati na odgovornosti svih.
Tatlin Tatlin 10:54 05.08.2008

Vojnička žalopojka

Kazao je tada..»Slušajte kolega, iz ovoga će se političari sigurno izvući, a većinu posljedica ćemo snositi mi vojnici»


Prosto je neverovatno kako lako generali suprotstavljenih strana pronađu zajedničku temu. Fascinantno je to njihovo međusobno uvažavanje i solidarnost. Ni posle 13 godina od egzodusa ovom "našem" vojskovođi nije jasno da je njegova armija (kao i ona suprotstavljena) bila u funkciji ostvarenja politike. Da nema bitne razlike između njega i političara koji su mu postavljali ciljeve.

Začuđujuća je bahatost kojom se potpuno zaboravljaju stradanja naroda sa obe strane, stavljajući u prvi plan "teška iskušenja" i "strašne posledice" kojima su oni kao vojnici bili izloženi, zaboravljajući da su sami svoj poziv izabrali. Onaj prost narod koji je ginuo pod njihovim granatama, nije imao izbor. Da je intervju bio samo malo obimniji, usledile bi priče o vojničkoj časti, što bi zaista bilo previše.

Colin_bgd Colin_bgd 11:12 05.08.2008

Rat je, ipak, izgubljen...

Ja mislim da oko "Oluje" treba razlikovati dve stvari. Prvo, to je ipak posledica onoga sto se radilo Hrvatskoj (socijalistickoj republici) od 1991., a generalno SFRJ od ranije. Pri tom, ne relativizujem niti rezultate niti posledice "Oluje", ali ne moze se to posmatrati van konteksta prethodnih godina.
A drugo, sta ste i ocekivali od Hrvata, samo i jedino isto sto i od Srba. Mi smo jedna te ista stvar, samo istorijski drugacije "brendirana", ali sustinski smo jedan te isti mulj, i to ne samo zbog izmesanosti. Naravno da ce oni da traze moralni izgovor da opravdaju tu akciju i da nece da gledaju u to sta se zaista tamo desilo, isto kao kad nama neko pomene Srebrenicu odmah krenu podpitanja tipa "a sta su drugi radili?" koja apsolutno nemaju nikakve veze za originalnim pitanjem Srebrenice.

Ali samo da pojasnim moju prvu poentu. Ne mislim time da je u redu to sto je Hrvatska uradila, niti da je opravdano, niti da postoji bilo kakav "pozitivan" pogled na sve to u bilo kom kontekstu. Isto kao sto ne postoji nikakvo opravdanje za atomsku bombu na Hirosimu, (ili bombardovanje Drezdena), ali se to ne moze ocenjivati van celokupnog konteksta drugog svetskog rata, i sto je jos vaznije sa stanovista razumevanja i prihvatanja KO JE U TOM RATU POBEDIO. I Japanci i Nemci su shvatili da su taj rat izgubili i nakon toga su mogli i umeli da okrenu novi list i da danas budu to sto jesu i u ekonomskom i u svakom drugom pogledu. Mi, Srbi, takodje treba da shvatimo da smo mi ratove devedesetih IZGUBILI. Prihvatanje te cinjenice ne znaci amnestiju od sopstvenih zlocina, niti automatsko relativizovanje zlocina drugih, ali znaci trenutak u kome ce se to poglavlje zaista i jedino moci da se prevazidje i da se prestane sa ulogom vecite zrtve u koju apsolutno niko ne veruje. Medjutim posto mi, kao kolektivitet, ocigledno to ne umemo da uradimo (da pogledamo istini u oci), a i direktno odgovorni pojedinci i sluzbe to ne dozvoljavaju, i dalje cemo da se lazemo i da se valjamo u ovom blatu i da rusimo ali ove 2008. godine, samo sopstvene gradove. Tuzno, ali tako je.

A "Oluju" ce i Hrvati jednog dana oceniti pravilno, kao sto su se pre neku godinu "saveznici" izjasnili da je sravnjavanje sa zemljom Drezdena, Hamburga i ostalih nemackih gradova zaista bilo sramno, najblaze receno. Porazeni mora da "guta zabe" odmah, a pobednik ima tu "privilegiju" da to radi posle solidne vremenske distance... Uvek je tako bilo, uvek ce i biti...
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 15:08 05.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

Mi, Srbi, takodje treba da shvatimo da smo mi ratove devedesetih IZGUBILI.


Ne ulazeci u moralne i druge teme vec gledajuci samo posledice ratova, mislim da treba da budemo precizni po ovom pitanju.

1) Teritorije u Hrvatskoj koje su zadobijene vojnim putem su oduzete vojnim putem. PORAZ

2) Rat u BiH je zavrsen primirjem i podelom teritorija. U ovom slucaju Srbi nisu gubitnici jer su ipak nametnuli delimicno svoje resenje. DELIMICNA POBEDA/PORAZ

3) Rat na Kosovu je zavrsen potpunim porazom Srbije, zajednickom akcijom zapadnih zemalja. PORAZ

4) Americka vojna baza je instalirana na srpskoj teritoriji bez srpske zelje, i time je cela Srbija potpala pod nezeljenu dominaciju. Njen polozaj je takav da sada mora da prihvati NATO i EU ekspanziju, sto bi Srbi verovatno prihvatili dobrovoljno da nije bilo ratova 90tih godina. DELIMICNI PORAZ/POBEDA

5) Crna Gora je "izgubljena" u miru. PORAZ ili POBEDA

Ovi porazi i pobede su sagledani iz persektive moci tj. logike koja kaze velika drzava, velika moc. Srbi nemaju sansu da budu kao Velika Britanija i zato treba da svoje aktivnosti usklade sa svojim mogucnostima. Takodje ne mozemo da poredimo poraze iz ratova 90tih godina sa porazima Nemacke i Japana. Kod nas su uloge "ne-Srba" bile veoma vazne ako ne odlucujuce u zapocinjanju tih ratova. Nasi porazi nisu bili tako bezuslovni jer smo imali moralnu nadmocu nad drugima -- tj. u oba svetska rata smo bili na strani pobednika.

BUDUCNOST:

1) Hrvati i Bosnjaci imaju za svoj cilj da ukinu autonomiju Republike Srpske, u tome imaju veliku podrsku internacionalne zajednice. Svako hapsenje i sudjenje Srbima se koristi da se predstavi hrvatsko-bosnjacko vidjenje zapadnog balkanskog prostora. Postoji velika opasnost da Republika Srpska izgubi u miru. Znaci treba pametno raditi na ocuvanju Republike Srpske i osujetiti hrvatski lobu koji u svetu uporno i pametno radi na ostvarivanju Velike Hrvatske. Oni sasvim uporno razvijaju tezu da su Bosnjaci u stvari Hrvati.

2) Srbi su porazeni, ali ceo dvadeseti vek je neminovno vodio ka tome, uzroci su mnogobrojni i treba ih preispitivati. Kao na primer; zasto preuvelicavati navodnu bliskost Hrvata i Srba na ustrub slicnosti Bugara i Srba i drugih? Ta slicnost je samo imala razne politicke funkcije koje su se u razlicitim dobima razlicito koristile. Treba biti svestan da su svi nasi susedni narodi "slicni". Hrvati se uglavno stide navodne slicnosti sa Srbima, a neki Srbi bi sve dali da postanu Hrvati - sto su mnogi postali. Takodje treba shvatiti da Irci i Englezi govore engleski jezik. Tako i Hrvati i Srbi govore srpski jezik. Ali Hrvati, posto su prema njhivim savremenim udzbenicima iranskog porekla, su primili srpski jezik kao svoj knjizevni i zvanicni jezik. To sto oni taj jezik zovu hrvatski je zato "sto im se moze", i sto su Karadjordjevici zrvtovali srpstvo u ime "integralnog jugoslovenstva" (mada su i drugi procesi ucestvovali u ovome). Ovi ideoloski porazi mogu biti opasniji i dugotrajniji od ratnih.

RESENJE:
Ne potencirati srpske podele - ni politicke, ni regionalne, ni verske vec raditi na ocuvanju onogu sto je pozitivno u nas. Postovati rad onih koji su demokratskim procesom dosli na vlast. Ne treba se nadati novim ratovima niti treba verovati u cuda. Treba u miru sagledati srpsku proslost i vremenom sazrevati politicki. Sa prakticne strane treba suzbijati ekstremiste koji prete nasiljem.
Colin_bgd Colin_bgd 15:24 05.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

Takodje ne mozemo da poredimo poraze iz ratova 90tih godina sa porazima Nemacke i Japana. Kod nas su uloge "ne-Srba" bile veoma vazne ako ne odlucujuce u zapocinjanju tih ratova.

Druga navedena recenica Vam direktno pobija prvu.

Ali nije mi to poenta. Poraz je poraz. Kako se nasa drzava istorijski sirila time sto smo ratove dobijali, tako se sad smanjuje time sto smo ratove gubili. Ukoliko nismo spremni da to prihvatimo, to je vrhunac nacionalne infantilnosti i nesposobnosti za nacionalno odrastanje, a takvi narodi po pravilu nestaju...

Po meni uzrok poraza je u tome sto smo mi (tj. bolje reci nasa elita i inteligencija, otelotvorena kroz SANU i KKS) krenuli u ratove devedesetih sa stanovista gubitnika II Svetskog Rata, iako nismo bili gubitnici. A upravo nas je gubitnickim napravila vec pomenuta "elita" koja je progurala kroz slobinu vlast sustinu ideologije porazene 1945. I to sve bez ikakve stvarne potrebe, osim mozda iz potrebe za osvetom, ili besom jer je onaj iz Kumrovca bio na vlasti 35 godina + zaustavno vreme.

Da se nismo odrekli onoga sto smo osvojili 1945. i svesno se stavili na vec porazenu strani niti bi bilo potrebe za ratovima devedesetih, niti bi Srbija u ocima sveta, tj. velikih sila koje su taj rat jednom vec direktno dobile, bila tu gde sad jeste, nego bi bila gde je vec bila i mnogo ranije od 1945., a i dugo posle nje...

Vladimir Maričić Vladimir Maričić 15:38 05.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

Takodje ne mozemo da poredimo poraze iz ratova 90tih godina sa porazima Nemacke i Japana. Kod nas su uloge "ne-Srba" bile veoma vazne ako ne odlucujuce u zapocinjanju tih ratova.

Druga navedena recenica Vam direktno pobija prvu.


Nemacka i Japan nisu bile multi-etnicke zemlje kao sto je bila Jugoslavija, u tom smislu nije bilo komplikovane situacije unutar njihovih zemalja, bili su samo orijentisani ka ekspanziji. U Francuskoj parola o "bratsvu" je storila jednu naciju. U Jugoslaviji su "bratstvo i jedinstvo" podrazumevali konfederaciju nacija. A u prvoj Jugoslavji je konfuznio"integralno jugoslovenstvo" pomutilo mnoge jednostavne pojmove o naciji i pripadnosti. U Nemackoj i Japanu stvari su bili mnogo jasnija sto se tice dominacije, mada je naravno i tamo postojala raznovrsnost.
Sofroniye Sofroniye 15:39 05.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

Colin_bgd
Ja mislim da oko "Oluje" treba razlikovati dve stvari. Prvo, to je ipak posledica onoga sto se radilo Hrvatskoj (socijalistickoj republici) od 1991., a generalno SFRJ od ranije. Pri tom, ne relativizujem niti rezultate niti posledice "Oluje", ali ne moze se to posmatrati van konteksta prethodnih godina.
A drugo, sta ste i ocekivali od Hrvata, samo i jedino isto sto i od Srba. Mi smo jedna te ista stvar, samo istorijski drugacije "brendirana", ali sustinski smo jedan te isti mulj, i to ne samo zbog izmesanosti. Naravno da ce oni da traze moralni izgovor da opravdaju tu akciju i da nece da gledaju u to sta se zaista tamo desilo, isto kao kad nama neko pomene Srebrenicu odmah krenu podpitanja tipa "a sta su drugi radili?" koja apsolutno nemaju nikakve veze za originalnim pitanjem Srebrenice.


Mene zanimaju 2 stvari.

1) Da li je vasa tvrdnja da je Hrvatska unutar SFRJ bila na bilo koji nacin "indisponirana"? Ako to tvrdite da li biste mogli da mi ukazete na konkretne periode i/ili akcije/postupke itd kojim je federacija i/ili neka druga republika ugrozila Hrvatsku ?

2) Ova recenica mi bode oci... "A drugo, sta ste i ocekivali od Hrvata, samo i jedino isto sto i od Srba." Ja posle njihovih postupaka u 1. i 2. svetskom ratu ocekujem samo gore a ne isto. Ovde uopste ne mislim da su neki narodi bolji ili gori, ali cinjenica koju stranu biras u ratovima dosta govori :)
Colin_bgd Colin_bgd 16:01 05.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

Ovde uopste ne mislim da su neki narodi bolji ili gori, ali cinjenica koju stranu biras u ratovima dosta govori :)

Pa zasto smo mi dobrovoljno onda, sredinom osamdesetih, odlucili da izgubimo drugi svetski rat, iako smo ga odavno vec, s punim pravom i zaslugama, dobili? Hrvati su presli od strane gubitnika na stranu pobednika, u nekom sopstvenom gradjanskom, unutarnjem ratu ustase vs. partizani, dok smo mi uradili suprotno iako nismo imali ni priblizno slicnu stranu ustasama? Ako to nije direktna izdaja "nacionalnih interesa", ja ne znam onda...
sentinel26 sentinel26 22:44 05.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

Eh Gos'n Drago,
gledam večeras, na Kninskoj tvrdjavi se vije hrvatska zastava a u Kninu se slavi, igra se hercegovački lindjo.
A moglo je drugačije da je bilo pameti.

Da su oni koji su tvrdili da će hrvatska zastava moći da se vije samo na hrvatskoj ambasadi u Kninu bili odbačeni od naroda i da su na tvrdjavu poboli obje zastave, započeli pregovore o autonomiji u okvirima države Hrvatske, danas bi se drugačija pjesma pjevala, mnogi ljudski životi sačuvani, a o imovini da i ne govorim.
Ali šta su ljudski životi za Srbe i državu Srbiju? Ništa. Oni to i ne broje. Ni poslije pada kasapina ispod Lipe, srpske vlasti nijesu utvrdile broj poginulih vojnika i civila ni u ratu na Kosovu a neće to nikada ni učiniti.

Rušenje Vukovara, opsada Osijeka, bombardovanje Karlovca, Maslenica, protjerivanje Hrvata iz mnogih mjesta na teritoriji Krajine i još mnogo toga, srušilo je i ono malo simpatija u Evropi prema Srbima u Krajini.

Za vrijeme akcije "Bljesak" u maju mjesecu u Slavoniji u Beogradu je TV emitirala proslavu 1. maja i piknik na Adi ciganliji. Protestovala je (zbog ćutanja) ondašnja opozicija, ali ništa.
Već tada je bilo jasno da Srbija ne može da brani Krajinu.

Niko u Evropi nije stavio primjedbe Hrvatskoj zbog akcije "Oluja" već zbog dogadjaja nakon nje.

Sjećate li se kada su po Martićevom naredjenju sa Petrove Gore gadjani Banski dvori i Američka ambasada.
Sine majčin, hoćeš da gadjaš Američku ambasadu, a poslije očekuješ od njih neku pravdu.
Zar nije bio humor kada je Galbrajt sjeo na onu zapregu u koloni izbjeglica koje se zaputile put Srbije.

Poslijepodne i cijelu noć 08., kao i 09.avgust provepo sam na relaciji Brčko-Bijeljina-Drina, dočekujući neke prijatelje, donosio im gorivo i pokušavao da im pomognem (izvlačeći ih iz kolona).

Svi oni su u Drinu gledali kao u Atlantski ocean a u Srbiju kao u Ameriku.
Ironija i to velika.

Da je Z-4 potpisan 1994. godine on bi bio i sproveden, u ljeto 1995. godine njega u Krajini nije imao ko da sprovede u djelo. Kada je te 1994. oni podlipovski kasapin stavio amandmane na Z-4 dobio je pitanje, da li bi prihvatio da taj Z-4 sa njegovim amandmanima primjeni i na Kosovo, isti je nabusito odbio. Već tada je bilo jasno da on je digao ruke od Krajine, ali to nije imao ko da kaže Krajišnicima.

Poz.Drago Kovacevic Drago Kovacevic 23:19 05.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

Da je Z-4 potpisan 1994. godine on bi bio i sproveden, u ljeto 1995. godine njega u Krajini nije imao ko da sprovede u djelo. Kada je te 1994. oni podlipovski kasapin stavio amandmane na Z-4 dobio je pitanje, da li bi prihvatio da taj Z-4 sa njegovim amandmanima primjeni i na Kosovo, isti je nabusito odbio. Već tada je bilo jasno da on je digao ruke od Krajine, ali to nije imao ko da kaže Krajišnicima.

Tačno g. Sentinel...Imao je to ko da kaže, ali u Krajini su autentične političke snage bile bez ikakvoga instrumenta da bilo što urade....Kao što su to bile i u Crnoj Gori, recimo, 1991. ili 1992. godine. Mada to nije uporedivo s obzirom da Crna Gora ima državnost koliko i Srbija. I da nije dolazilo u obzir dovoditi u pitanje status Crne Gore po ni jednoj ljudskoj ni božijoj uzanci.Vojska, policija, novac, mediji, sve je to kontrolisao jedan gazda. Ne kukam...ali kako nam nije trebao rat, još manje nam je trebao onakav završetak.
Krajina je bila sredstvo u rukama etničkih čistača. I danas, ovi što opravdavaju ono što se događalo u BIH, ladno kažu...pa dobro, a šta su oni nama učinili u Krajini.
Krajina nije imala elemente da bude država, ali je svakako, još od haške konferencije, u jesen 1991. godine imala uslove da bude autonomija. No, etničkim čistačima, pobornicima etničkih homogenizacije na Balkanu i pobornicima "humanoga preseljenja naroda" to nije odgovaralo. Oni i danas imaju savez. Samo sada Sentinel, gledajte BIH..Videćete koliko je tu sinhronizovanih aktivnosti istog tipa igrača koji se samo jednako ne zovu.
No, tu su Ameri, pa će to biti neizvedivo, a i ulazak u EU, ruši te nebuloze...mislim čini stvari bespredmetnim.
sentinel26 sentinel26 23:40 05.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

Drago Kovacevic
Da je Z-4 potpisan 1994. godine on bi bio i sproveden, u ljeto 1995. godine njega u Krajini nije imao ko da sprovede u djelo. Kada je te 1994. oni podlipovski kasapin stavio amandmane na Z-4 dobio je pitanje, da li bi prihvatio da taj Z-4 sa njegovim amandmanima primjeni i na Kosovo, isti je nabusito odbio. Već tada je bilo jasno da on je digao ruke od Krajine, ali to nije imao ko da kaže Krajišnicima.

Tačno g. Sentinel...Imao je to ko da kaže, ali u Krajini su autentične političke snage bile bez ikakvoga instrumenta da bilo što urade....Kao što su to bile i u Crnoj Gori, recimo, 1991. ili 1992. godine. Mada to nije uporedivo s obzirom da Crna Gora ima državnost koliko i Srbija. I da nije dolazilo u obzir dovoditi u pitanje status Crne Gore po ni jednoj ljudskoj ni božijoj uzanci.Vojska, policija, novac, mediji, sve je to kontrolisao jedan gazda. Ne kukam...ali kako nam nije trebao rat, još manje nam je trebao onakav završetak.
Krajina je bila sredstvo u rukama etničkih čistača. I danas, ovi što opravdavaju ono što se događalo u BIH, ladno kažu...pa dobro, a šta su oni nama učinili u Krajini.
Krajina nije imala elemente da bude država, ali je svakako, još od haške konferencije, u jesen 1991. godine imala uslove da bude autonomija. No, etničkim čistačima, pobornicima etničkih homogenizacije na Balkanu i pobornicima "humanoga preseljenja naroda" to nije odgovaralo. Oni i danas imaju savez. Samo sada Sentinel, gledajte BIH..Videćete koliko je tu sinhronizovanih aktivnosti istog tipa igrača koji se samo jednako ne zovu.
No, tu su Ameri, pa će to biti neizvedivo, a i ulazak u EU, ruši te nebuloze...mislim čini stvari bespredmetnim.
Slažem se.
Ako je za neku utjehu, znamo da Hrvatska mora prije ulaska u EU da završi sva sudjenja i optužnice, kako protivu svojih "vojskovodja" tako i protiv krajiških Srba.
Broj tajnih optužnica je smanjen sa 4 hiljade na oko jedne hiljade i to će morati da revidiraju, potom će ih morati objelodaniti sve. Poznato mi je da Grčka i Austrija nijesu oni spisak od 4 hiljade uopšte uzimali u obzir niti su htjeli bilo koga da hapse sa toga spiska. Rekli su im da je to ( spisak ) neozbiljno.
Od momenta stupanja u EU i ona će da ima uticaja na uslove za povratak onih koji još uvijek žele tamo da se vrate. Za mnoge će to biti kasno.


Drago Kovacevic Drago Kovacevic 23:55 05.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

sentinel26
Drago Kovacevic
Da je Z-4 potpisan 1994. godine on bi bio i sproveden, u ljeto 1995. godine njega u Krajini nije imao ko da sprovede u djelo. Kada je te 1994. oni podlipovski kasapin stavio amandmane na Z-4 dobio je pitanje, da li bi prihvatio da taj Z-4 sa njegovim amandmanima primjeni i na Kosovo, isti je nabusito odbio. Već tada je bilo jasno da on je digao ruke od Krajine, ali to nije imao ko da kaže Krajišnicima.

Tačno g. Sentinel...Imao je to ko da kaže, ali u Krajini su autentične političke snage bile bez ikakvoga instrumenta da bilo što urade....Kao što su to bile i u Crnoj Gori, recimo, 1991. ili 1992. godine. Mada to nije uporedivo s obzirom da Crna Gora ima državnost koliko i Srbija. I da nije dolazilo u obzir dovoditi u pitanje status Crne Gore po ni jednoj ljudskoj ni božijoj uzanci.Vojska, policija, novac, mediji, sve je to kontrolisao jedan gazda. Ne kukam...ali kako nam nije trebao rat, još manje nam je trebao onakav završetak.
Krajina je bila sredstvo u rukama etničkih čistača. I danas, ovi što opravdavaju ono što se događalo u BIH, ladno kažu...pa dobro, a šta su oni nama učinili u Krajini.
Krajina nije imala elemente da bude država, ali je svakako, još od haške konferencije, u jesen 1991. godine imala uslove da bude autonomija. No, etničkim čistačima, pobornicima etničkih homogenizacije na Balkanu i pobornicima "humanoga preseljenja naroda" to nije odgovaralo. Oni i danas imaju savez. Samo sada Sentinel, gledajte BIH..Videćete koliko je tu sinhronizovanih aktivnosti istog tipa igrača koji se samo jednako ne zovu.
No, tu su Ameri, pa će to biti neizvedivo, a i ulazak u EU, ruši te nebuloze...mislim čini stvari bespredmetnim.
Slažem se.
Ako je za neku utjehu, znamo da Hrvatska mora prije ulaska u EU da završi sva sudjenja i optužnice, kako protivu svojih "vojskovodja" tako i protiv krajiških Srba.
Broj tajnih optužnica je smanjen sa 4 hiljade na oko jedne hiljade i to će morati da revidiraju, potom će ih morati objelodaniti sve. Poznato mi je da Grčka i Austrija nijesu oni spisak od 4 hiljade uopšte uzimali u obzir niti su htjeli bilo koga da hapse sa toga spiska. Rekli su im da je to ( spisak ) neozbiljno.
Od momenta stupanja u EU i ona će da ima uticaja na uslove za povratak onih koji još uvijek žele tamo da se vrate. Za mnoge će to biti kasno.Mislim da je pretrivanje ta priča o 4.000. No, postoji tu nešto drugo. U izvesnim trencima, uhapse dva - tri čoveka koji su tamo dolazili više puta, objave da su ih uhapsili, puste ih za dv - tri dana, ali to ne objave. I onda strah uđe u desetine hiljada ljudi.
U onome što govori Kosta Novaković ima dosta objekcije...većina ljudi na optužnicama ili onih koji su suđeni u odustvu su oficiri JNA. Često, bez osnova. Imali smo skoro slučaj ovoga oficira Vojske CG koji je bio uhapšen u Italiji koji je pušten da se brani sa slobode i za koga verovatno ne postoji osnova za optuženje.
Što bude više Evrope, biće manje netransparentnosti.....u svim domenima.
sentinel26 sentinel26 00:14 06.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

Drago Kovacevic
Mislim da je pretrivanje ta priča o 4.000. No, postoji tu nešto drugo. U izvesnim trencima, uhapse dva - tri čoveka koji su tamo dolazili više puta, objave da su ih uhapsili, puste ih za dv - tri dana, ali to ne objave. I onda strah uđe u desetine hiljada ljudi.
U onome što govori Kosta Novaković ima dosta objekcije...većina ljudi na optužnicama ili onih koji su suđeni u odustvu su oficiri JNA. Često, bez osnova. Imali smo skoro slučaj ovoga oficira Vojske CG koji je bio uhapšen u Italiji koji je pušten da se brani sa slobode i za koga verovatno ne postoji osnova za optuženje.
to bude više Evrope, biće manje netransparentnosti.....u svim domenima.

Brojka jeste tačna, jer je objavljena od strane nekih evropskih država koje su se usprotivile istoj.

Oni će vjerovatno morati da pristanu na reviziju i odbacivanje mnogih procesa koje su vodili protiv oficira za dogadjaje prije momenta priznavanja države Hrvatske.

Kapetana bojnog broda Iliju Brčića je italijanski sud potpuno oslobodio jer su ustanovili da je proces protiv njega vodjen tajno, da mu čak ni sada nije obezbedjeno pošteno sudjenje i da neki dogadjaji u optužnici nemaju baš nikakve veze sa njim ni njegovim djelovanjem.
blackbox92 blackbox92 00:34 06.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

to Vladimir Mari;i'
Nasi porazi nisu bili tako bezuslovni jer smo imali moralnu nadmocu nad drugima -- tj. u oba svetska rata smo bili na strani pobednika.

Po čemu mi to sada u Srbiji vidimo?Da li mislite i to da smo bili u 2. sv.ratu na strani antihitlerovske koalicije. Da li se to učenicima i studentima tako predaje, da li Srbija obeležava i ima li značajne datume i događaje vezane za antifašističku borbu, zašto se ona minimizira, zašto su izjednačeni partizani i četnici i to sa očitom tendencijom da se četnici veličaju a partizani tj.NOP minorizuje, zašto Srbija nema Dan ustanka????
Hrvati se uglavno stide navodne slicnosti sa Srbima, a neki Srbi bi sve dali da postanu Hrvati - sto su mnogi postali.

Vi ovde direktno ružite Srbe kao narod kao manje nacionalno svesan od drugih. Ili možda mislite na Šešeljevu mudrost da su svi Hrvati i Muslimani bili Srbi i nisu toga dovoljno svesni pa je on preuzeo istorijsku misiju da im to objasni. Ko shvati stalno ćemo ga proveravati i terati da se dokazuje a ko ne ima da ga nema, jerbo je to u svesrpskom interesu. Zašto je SPC izopštila iz srpskog nacionalnog korpusa i one koji su se smatrali Srbima ali nisu bili pravosslavci?
blackbox92 blackbox92 00:42 06.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

to Vladimir Maričić
Tako i Hrvati i Srbi govore srpski jezik.

Hrvati kažu hrvatski, mi kažemo srpski a u suštini to je srpsko-hrvatski
Ali Hrvati, posto su prema njhivim savremenim udzbenicima iranskog porekla,

To pišu pojedini domoljubni znanstvenici, ali koliko znam nije to opšteprihvaćena teza niti se predaje kao jedina istina o postanku i poreklu Hrvata. Pa i kod nas imate teze da smo prvo nastali mi pa amebe i onda, nakon dugog vremena svi ostali jerbo su Srbi narod najstariji, pa da smo Hazari a po Jovanu Deretiću svi su postali od nas, mi smo vladali Rimskom imperijom jer su SDrbi, a posebno preci Deretića bili rimski imperatori.
blackbox92 blackbox92 00:45 06.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

to Vladimir Maričić
i sto su Karadjordjevici zrvtovali srpstvo u ime "integralnog jugoslovenstva"

Stara nacionalistička teza a u suštini zamena teza, a suština je da Srbija nije imala konzistentnu nacionalnu politiku i uvek je gubila kada se umesto stvaranja demokratske realne i jake Srbije pokušavala da ostvari nerealne teritorijalne aspiracije i nečiji san o Velikoj Srbiji.Jedino je Jugoslavija bila okvir gde su svi Srbi živeli u jednoj državi. Srbija se suočavala sa problemom ako se teritorijalno širi onda mora da računa da sa teritorijom dobija i neke druge narode sa kojima mora uspostaviti normalne standarde. Uostalom, do balkanskih ratova Srbija je bila skoro etnički čista država.Srbija je stalno načinila grešku i gubila kada se pšovela logikom nacionalima jer je to bio automatski alibi za druge nacionalizme. A mora se priznati da Srbija u XX veku nije baš umela da najbolje čita aktuelne trendove u evropskoj i svetskoj politici.

Unapred se ograđujem, ne polemišem sa Vama lično, već sa tezama koje su date u Vašem tekstu.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 20:51 06.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

blackbox:
Vi ovde direktno ružite Srbe kao narod kao manje nacionalno svesan od drugih. Ili možda mislite na Šešeljevu mudrost da su svi Hrvati i Muslimani bili Srbi i nisu toga dovoljno svesni pa je on preuzeo istorijsku misiju da im to objasni. Ko shvati stalno ćemo ga proveravati i terati da se dokazuje a ko ne ima da ga nema, jerbo je to u svesrpskom interesu. Zašto je SPC izopštila iz srpskog nacionalnog korpusa i one koji su se smatrali Srbima ali nisu bili pravosslavci?


Poznajem mnoge Srbe (van Srbije) koji se ne predstavljaju kao Srbi jer smatraju da je to nesto nize u odnosu na Hrvate na primer. Mnogi ljudi jednostavno rezonuju - ako postanu Amerkinci ili Britanci sa malo promenjenim imenom ne moraju da budu i Srbi. Takva osipanja se desavaju i u Vojvodini -- kada stupe u katolicku crkvu odmah misle da treba i da govore "hrvatski" jezik.

Mislim da mnogi ljudi, ne samo Srbi, u svetu pristaju na asimilicaju jer zele da njima i njihovoj deci bude lakse u zivotu, jer ne vide ikakav smisao u raspravljanjima o identitetu.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 20:56 06.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

blackbox92

Zašto je SPC izopštila iz srpskog nacionalnog korpusa i one koji su se smatrali Srbima ali nisu bili pravosslavci?


Ovaj vas iskaz je veoma rasiren i mnogo nas dolazi to takvog zakljucka u nedostatku logicnog objasnjenja. Ali SPC nikad nije uradila takvo nesto kao institucija. U pitanju je jedan nedostatak sirine i politicke mudrosti kod nasih vladika. Oni su jednostavno toliko zauzeti svojim unutar crkvenim poslovima da ih nista spolja ne interesuje (u velikoj vecini slucajeva). Takodje ne postoji dogovorena politika naspram ovog pitanja. Jedva izlaze na kraj sa sopstvenim problemima jer su se istorijske okolnosti veoma brzo menjale. Oni nisu imali skolovan kadar a kamoli proaktivnu politiku.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 21:03 06.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

Hrvati kažu hrvatski, mi kažemo srpski a u suštini to je srpsko-hrvatski


U sustini to nije tacno. Kajkavski i cakavski su hrvatski dijalekti. Ni jedan od njih nije srpski dijalekt.
(Ovo je pitanje logike.)

Hrvati su uzeli srpski kao knjizevni i narodni jezik, kao sto su Irci uzeli engleski. (Ovo je pitanje jezicke politike).

"Srpskohrvatski jezik" je politicka konstrukcija a ne cisto filoloska.


Sto se tice iranskog porekla, to je ono sto se sada uci u NJIHOVIM udzbenicima iz istorije. To je njihova zvanicna istorija (ja to koristim ironicno).
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 21:14 06.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

blackbox:
Stara nacionalistička teza a u suštini zamena teza, a suština je da Srbija nije imala konzistentnu nacionalnu politiku i uvek je gubila kada se umesto stvaranja demokratske realne i jake Srbije pokušavala da ostvari nerealne teritorijalne aspiracije i nečiji san o Velikoj Srbiji.


Karadjordjevici su ti koji su vladali i sprovodili svoju politiku u dvadesetom veku. Oni koji su zagovorali Veliku Srbiju nisu smatrali da treba da ukljuce u nju, na primer, Sloveniju. Prema tome velikosrpske teritorijalne aspiracije su bile ne samo manje nego su i tezili da stvore NACIONALNU drzavu Srba.

Karadjordjevici su tezili da stvore NACIONALNU drzavu Jugoslovena. Iako je ovo "nacionalisticka teza" mislim da je tacna i da proizilazi iz istorijskih cinjenca.

Posto smo videli rezultate Karadjordjevicevske politike, mozemo pretpostaviti da bi ova druga velikosrpska proizvela manje zla (ali to naravno nije moguce reci).
blackbox92 blackbox92 23:18 06.08.2008

Re: Rat je, ipak, izgubljen...

Vladimir Maričić
blackbox:
Stara nacionalistička teza a u suštini zamena teza, a suština je da Srbija nije imala konzistentnu nacionalnu politiku i uvek je gubila kada se umesto stvaranja demokratske realne i jake Srbije pokušavala da ostvari nerealne teritorijalne aspiracije i nečiji san o Velikoj Srbiji.


Karadjordjevici su ti koji su vladali i sprovodili svoju politiku u dvadesetom veku. Oni koji su zagovorali Veliku Srbiju nisu smatrali da treba da ukljuce u nju, na primer, Sloveniju. Prema tome velikosrpske teritorijalne aspiracije su bile ne samo manje nego su i tezili da stvore NACIONALNU drzavu Srba.

Karadjordjevici su tezili da stvore NACIONALNU drzavu Jugoslovena. Iako je ovo "nacionalisticka teza" mislim da je tacna i da proizilazi iz istorijskih cinjenca.

Posto smo videli rezultate Karadjordjevicevske politike, mozemo pretpostaviti da bi ova druga velikosrpska proizvela manje zla (ali to naravno nije moguce reci).

Pa i Karađorđevići su imali u samoj Srbiji mnogo protivnika stvaranja države troimenog naroda.Setimo se samo Pašića pa vojvode Putnika i njegovog izveštaja iz Hrvatske.
U suštini sa ili bez Slovenije nema mnogo razlike jer se išlo na teritorijalno proširenje Srbije uz obrazloženje da se u njen sastav uključuju prekodrinski Srbi i prečani u Vojvodini. Apsurd te politike je bio što je zanemarivala da sa teritorijom Srbija u svoj sastav dobija i neke druge narode, koji takođe đele svoj identitet.
Prema tome i sudbina Velike Srbije bila bi slična sudbini SFRJ, odnosno BiH.O tome je pisao i Ljuba Davidović, posebno o ponašanju činovnika poslatih iz Srbije u Vojvodinu, gde su se ponašali kao da su u okupacionoj zoni a ne kod svog naroda, doduše sa Mađarima, Rumunima, Nemcima i ostalim.Način na koji je sprovedena agrarna reforma u Vojvodini posle 1. svetskog rata prevazilazu u mnogome brutalnosti za vreme otkupa i stvaranja ZZ posle 2.svetskog rata.
Sve to pokazuje da je SFRJ bila ipak najbolja formula ali da nije bilo dovoljno pameti a ni volje da se stvore mehanizmi i politička platforma njenog samoodržanja umesto destrukcije.Možda bi više spremnosti za dogovore među republikama na osnovama i više samostalnosti, a uz uvođenje višepartijskog istema još ranije , i dalo rezultat.
skener92 skener92 14:13 05.08.2008

strasno je

sto su, u glavama vecine, obe strane jos uvek u ratu ...
angie01 angie01 14:40 05.08.2008

Re: strasno je

skener92
sto su, u glavama vecine, obe strane jos uvek u ratu ...


i josh sa onima, koji ne misle tako!
drug.clan drug.clan 14:42 05.08.2008

cinjenica koja se ne pominje

Podsjetiću da su se oni trebali odvijati u jednom posebno osjetljivom trenutku jer je negdje početkom februara Milan Martić, na Miloševićevu sugestiju odbio plan Z – 4.

Plan Z4:

Some aspects of the proposed autonomy included the following:

- Total monetary independence, which would have included fiscal policy and a separate currency pegged to the Kuna.
- Krajina would have been a free trade area with no tariffs; this was meant to encourage economic growth in Krajina.
- Elements of statehood including a coat of arms, flag, anthem, and police.
- Eastern Slavonia, Western Srem, and Baranja would not have been included as part of the autonomous Krajina but would have undergone a separate reintegration process and would have had the presence of international troops for a period of five years. It was intended that this region would not be given a special status. Croatia would have regained control of the region after 5 years, in which an agreement with Croatian authorities would have been reached and the region would have been demilitarized (with the exception of a 5 kilometer zone along the international border and the Danube).
- The 11 municipalities that had Serbian majorities in the 1981 census would have been given a special status and been called “Serbian Krajina”. Pursuant to constitutional law, these municipalities formed the districts of Krajina and Glina.
- The constitution and laws of the Republic of Croatia would have been valid on the territory of Krajina, but they would have to have been approved and implemented by the local authorities.
- Krajina would have had an election of the president of Krajina.
- Krajina would have been demilitarized and the Croatian army could enter it only if called by the president of Krajina.
- No official in Krajina would have been responsible to any authority in Croatia.

ZASTO?

Colin_bgd Colin_bgd 15:28 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

ZASTO?

Prvo jer nije zadovoljavalo apetite Akademika i ostalih ideoloskih oceva slobine vlasti. A drugo jer Milosevicu mir nikada nije bio cilj, pa makar bili ispunjeni svi zahtevi ideoloske pozadine iz SANU, vec je perpetualni rat bio cilj, sredstvo i potreba sam po sebi, zbog drugih stvari...
Sofroniye Sofroniye 15:42 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

Colin_bgd
ZASTO?

Prvo jer nije zadovoljavalo apetite Akademika i ostalih ideoloskih oceva slobine vlasti. A drugo jer Milosevicu mir nikada nije bio cilj, pa makar bili ispunjeni svi zahtevi ideoloske pozadine iz SANU, vec je perpetualni rat bio cilj, sredstvo i potreba sam po sebi, zbog drugih stvari...


Za razliku od Hrvatske kojoj je mir bio cilj pa je NEUSTAVNO odvojila republiku od SFRJ, pa je koristila simbole za koje je znala kakve ce reakcije izazvati kod Srba. Da da na tom Balkanu su jedini Srbi bili zeljni rata....Mislim prosto je neverovatno kakve sve teze neke strukture iz Beograda lansiraju ovih dana.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 15:46 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

Colin-bgde.

Veoma teleskopski gledate na stvari unutar Jugoslavije. Ne uzimate u obzir da postoje i drugi interesi: komunista, Albanaca, Hrvata, NATOa, itd. Kolokvijalno receno: nisu svi sedeli skrstenih ruku. A mozda i jesu -- sto ne iskljucuje njihovu odgovornost.
Sofroniye Sofroniye 15:47 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

drug.clan
Podsjetiću da su se oni trebali odvijati u jednom posebno osjetljivom trenutku jer je negdje početkom februara Milan Martić, na Miloševićevu sugestiju odbio plan Z – 4.

Plan Z4:

Some aspects of the proposed autonomy included the following:

- Total monetary independence, which would have included fiscal policy and a separate currency pegged to the Kuna.
- Krajina would have been a free trade area with no tariffs; this was meant to encourage economic growth in Krajina.
- Elements of statehood including a coat of arms, flag, anthem, and police.
- Eastern Slavonia, Western Srem, and Baranja would not have been included as part of the autonomous Krajina but would have undergone a separate reintegration process and would have had the presence of international troops for a period of five years. It was intended that this region would not be given a special status. Croatia would have regained control of the region after 5 years, in which an agreement with Croatian authorities would have been reached and the region would have been demilitarized (with the exception of a 5 kilometer zone along the international border and the Danube).
- The 11 municipalities that had Serbian majorities in the 1981 census would have been given a special status and been called “Serbian Krajina”. Pursuant to constitutional law, these municipalities formed the districts of Krajina and Glina.
- The constitution and laws of the Republic of Croatia would have been valid on the territory of Krajina, but they would have to have been approved and implemented by the local authorities.
- Krajina would have had an election of the president of Krajina.
- Krajina would have been demilitarized and the Croatian army could enter it only if called by the president of Krajina.
- No official in Krajina would have been responsible to any authority in Croatia.

ZASTO?Pa ako posmatramo kako se danas tumaci Rezolucija 1244 i kako advokati s jedne strane tvrde da je time ipak dozvoljeno da se Kosovo odvoji a sa druge strane da nije dozvoljno postaje jasno da se te rezolucije uvek sroce tako da budu dvosmislene. Onda nije tesko pretpostaviti da bi u tako nekakvoj Hrvatskoj u kojoj bi se ustav recimo donosio cak i sa 2/3 vecinom Krajina ne bi imala mogucnost da spreci usvajanje Ustava (tj. ne bi imala moc koju je imalo Vece republika i pokrajina). Onda ta potreba za "slaganjem" ne znaci nista jer bi Zagreb u jednom trenutku tvrdio kako Krajina sprecava funkcionisanje ustavnog poretka i pokrenuli bi plan za izmenu kao sto i danas pokusavaju da promene Dejtonski sporazum. Englezi su majstori diplomatije. Ali posteno receno ni medjunarodne grenice ne vrede nista tako da ga je trebalo prihvatiti da ljudi ne bi uzalud ginuli medjutim ne zanositi se da je to nesto sto garantuje ikakvu autonomiju.
Colin_bgd Colin_bgd 15:48 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

pa je koristila simbole za koje je znala kakve ce reakcije izazvati kod Srba.

Koliko se ja secam sahovnica je bila u hrvatskom grbu i socijalisticke republike hrvatske. Da li Vi kazete da ako sahovnica nije okruzena psenicom onda je genocidni simbol, a ako ima psenice okolo nje, onda nije???

A bila je i uvek deo grba NK Dinamo Zagreb, pa nije smetalo tolikim Srbima da tresu u modrom dresu maksimirske mreze...
Sofroniye Sofroniye 15:51 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

Colin_bgd
pa je koristila simbole za koje je znala kakve ce reakcije izazvati kod Srba.

Koliko se ja secam sahovnica je bila u hrvatskom grbu i socijalisticke republike hrvatske. Da li Vi kazete da ako sahovnica nije okruzena psenicom onda je genocidni simbol, a ako ima psenice okolo nje, onda nije???

A bila je i uvek deo grba NK Dinamo Zagreb, pa nije smetalo tolikim Srbima da tresu u modrom dresu maksimirske mreze...


A zasto se hvatate odmah simbola :) Poenta je da su izborom tog simbola Hrvati svesno odlucili da uzburkaju talase. Ali to je manji problem mnogo je veci problem odvajanje republike. Hrvatska na to nije imala pravo bez pristanka svih republika. Zasto ne pricamo o tome ?
Colin_bgd Colin_bgd 15:52 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

Veoma teleskopski gledate na stvari unutar Jugoslavije. Ne uzimate u obzir da postoje i drugi interesi: komunisti, Albanci, Hrvati, NATO, itd. Kolokvijalno receno: nisu svi sedeli skrstenih ruku. A mozda i jesu -- sto ne iskljucuje njihovu odgovornost.

Nije moje da obradjujem tudju savest, samo sopstvenog naroda. Mene prvenstveno interesuje sta smo mi radili, u datim okolnostima, a radili smo najgore moguce. Jedan je rekao da "nisu bitne namere, vec posledice". Razmislite o toj recenici...
Colin_bgd Colin_bgd 15:53 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

A zasto se hvatate odmah simbola :)

Vi ste prvi pomenuli, a sad meni prebacujete. Izgleda poznato...
Colin_bgd Colin_bgd 15:57 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

Ali to je manji problem mnogo je veci problem odvajanje republike. Hrvatska na to nije imala pravo bez pristanka svih republika. Zasto ne pricamo o tome ?

Evo da pricamo. Srbija je prva izasla iz ustavnog poretka SFRJ 1989. pre nego sto je iko bio i cuo za Tudjmana i ostale marionete, a rec "ustasa" se poslednji put pojavila u Politici negde tamo cirka 1972.... Zasto smo to mi uradili? Jel neko mislio o posledicama? Namere me ne interesuju, kako rece onaj, samo posledice...
Inner Party Inner Party 16:35 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

drug.clan
Podsjetiću da su se oni trebali odvijati u jednom posebno osjetljivom trenutku jer je negdje početkom februara Milan Martić, na Miloševićevu sugestiju odbio plan Z – 4.

Plan Z4:


ZASTO?
Taj plan je bio ponudjen samo da bi bio odbijen i da bi postojalo opravdanje za (tada vec jaku i organizovanu) Hrvatsku da oruzijem povrati izgubljene teritorije...

DA SU STVARNO HTELI DA PONUDE NEKI PLAN - PONUDILI BI GA MILOSEVICU!
corn mouth corn mouth 16:38 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

Ali to je manji problem mnogo je veci problem odvajanje republike. Hrvatska na to nije imala pravo bez pristanka svih republika.

A je li?
zasto ne bi imala to pravo? Da bi Srbija bila Velika Srbija?
G r o f G r o f 16:45 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

Ako se ima u vidu da su te zone, a naročito Knin bile sa svih strana okružene hrvatskim snagama, te da nije postojalo ni najminimalnijih uslova za bilo kakav manevar jer nije bilo nikakve strateške dubine u tome smislu, pokušaj dugotrajnijega otpora bio bi put u vlastiti masakr.


Ovo je pukovnik naravno saznao u poslednjem trenutku. Koja glupost. To se znalo već 93. pa zašto nisu povlačeni odgovarajući potezi.
ZAŠTO?
Zašto nije potpisan plan Z-4?
Zašto je dozvoljeno da starci od 70 godina dodju u situaciju da moraju napustiti svoje kuće?

Sad su svi pametni.
corn mouth corn mouth 17:32 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

Srbija je prva izasla iz ustavnog poretka SFRJ 1989. pre nego sto je iko bio i cuo za Tudjmana i ostale marionete

Tacno tako. Oni sto to poricu mora da su se u tom periodu informisali jedino putem drugog dnevnika RTB i Politike ili se u to vreme jos nisu rodili.
Namere me ne interesuju

Mene interesuju. Milosevic je zeleo da kontrolise prvo Srbiju pa onda federalne institucije i skj. Vec na samom pocetku je insistirao na "srpskom pitanju" cime je pridobio podrsku srpske nacionalisticki obojene elite za svoje poteze. A sa druge strane to mu je dobro sluzilo da stvori kontekst za propagandu protiv gradjanske demokratske opozicije u nastajanju u Beogradu (npr dr Ivan Djuric).
Duboko verujem da je tako ubedljiva pobeda hdz-a u Hrvatskoj 1990 bila velikim delom bumerang efekat prethodnih Milosevicevih postupaka i da se ni on nije tome nadao. Inace on je vise puta pokazao da je bio los politicki strateg.

(Naravno, ovim ne zelim da pravdam zlocine pocinjene tokom operacije Oluja - samo iznosim misljenje o tome kako je raspad sfrj poceo. Drago, ako mislis da menjam temu, kazi slobodno)
drug.clan drug.clan 18:01 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

Sofroniye

Pa ako posmatramo kako se danas tumaci Rezolucija 1244 i kako advokati s jedne strane tvrde da je time ipak dozvoljeno da se Kosovo odvoji a sa druge strane da nije dozvoljno postaje jasno da se te rezolucije uvek sroce tako da budu dvosmislene. Onda nije tesko pretpostaviti da bi u tako nekakvoj Hrvatskoj u kojoj bi se ustav recimo donosio cak i sa 2/3 vecinom Krajina ne bi imala mogucnost da spreci usvajanje Ustava (tj. ne bi imala moc koju je imalo Vece republika i pokrajina). Onda ta potreba za "slaganjem" ne znaci nista jer bi Zagreb u jednom trenutku tvrdio kako Krajina sprecava funkcionisanje ustavnog poretka i pokrenuli bi plan za izmenu kao sto i danas pokusavaju da promene Dejtonski sporazum. Englezi su majstori diplomatije. Ali posteno receno ni medjunarodne grenice ne vrede nista tako da ga je trebalo prihvatiti da ljudi ne bi uzalud ginuli medjutim ne zanositi se da je to nesto sto garantuje ikakvu autonomiju.Pa zar bi to bilo losije od stanja u kome sada zive srbi u hrvatskoj (ono malo sto ih je ostalo) ili ona vecina rasuta po bespucu sveta?

Da li je to Sloba (preko svojih namestenika koji su "pobedili" na izborima posle dvomesecnog brojanja glasova u zemlji sa 200000 stanovnika) odbio Z-4 da bi zastitio sunarodnike koji su vekovima ziveli tamo i da bi ih samo par dana kasnije u vozovima sprovodio na Kosovo ne dajuci im da izadju sa autoputa u BG? Da li je mozda mislio da ce tako da resi problem Kosova?

Da li da verujem da je Sloba bio jako glup covek ili da je bio jako zao covek?! Mislim da dileme nema!
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 18:03 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

Naravno, ovim ne zelim da pravdam zlocine pocinjene tokom operacije Oluja - samo iznosim misljenje o tome kako je raspad sfrj poceo. Drago, ako mislis da menjam temu, kazi slobodno)
*novo

Kakvi Leo...Skroz si u temi, i nemam ništa drugo kazati nego da mi je drago što si ponovo tu...
Pozz
corn mouth corn mouth 20:33 05.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

rekoh sebi da cu da se ukljucujem samo na bitne blogove.
pozdrav i tebi,
L
big_blogowski big_blogowski 01:47 06.08.2008

Re: cinjenica koja se ne pominje

Zato sto joj je to branio Ustav SFRJ. Jeste li ga ikad uzeli u ruke ili samo onako pausalno ponavljate budalastine najveceg jugoslavenskog licemjera Stipe Mesica?
dali76 dali76 16:12 05.08.2008

opet paralele s Njemcima?

Mislim jasno je ko dan da je zlocinacka operacija “oluja” vec bila planirana tog augusta 3 . Hrvoje Sarinic u dokumentarnom filmu “Pad Krajine” je izjavio da je njima bilo stalo da razgovori u Zenevi propadnu I ne treba puno biti pametan I vidjeti das u oni imali podrsku SAD za to. Hrvoje Sarinic izjavljuje kako s u oni dali ultimatum o bezuslovnoj kapitulaciji znajuci da to Srbi prihvatiti ne mogu. I das u I to prihvatili , kako kaze Sarinic, “oluja “ bi pocela tog augusta 4. No ono sto mene fascinira je ta zelja da se Srbi uporede s Njemcima evo bogami sad I s Japancima. Taj koji to ovdje zagovara kaze nam da se s tim ne relativizuje zlocin a ja mislim upravo suprotno. Stvarati crno bijelu sliku tj crtati “ZLE” Srbe (njemce) I “DOBRE” Hrvate (saveznike) upravo ima za cilj relativizirati zlocin koji je pocinjen u “Oluji”.
Jer jeli neko odgovarao za Hirosimu? Jeli neko odgovarao za Drezden?
I hrvati to isto tvrde kad kazu “mi smo branitelji I branitelji nisu mogli pociniti zlocine. Nazalost neke nase NVO daju sve od sebe nne bi li naslikale ovakvu “crno bijelu” sliku I samim tim relativiziraju zlocin I samim tim ja mislim uvlace se u nesto sto ja zovem zlocin nad zrtvama “oluje” Da, naravno ne moze se odvajati “oluja” iz konteksta rata ali sta to znaci da se ona ne moze posmatrati van konteksta kao zlocin? Ja mislim da moze ja mislim da treba. Pa ako netko hoce reci ok ti Srbi su se pobunili I dobilii su sto su trazili eto to je taj put gdje srbi treba da private “njemacko /japansku ulogu I das u samo platili ili cak stigla nas je Pravda mozda? Ja ne mislim tako ja smatram da je Tudjman zelio rijesiti srpsko pitanje na nacin na koji ga je I rijesio I ne mislim das u Hrvati bili nekakvi “partizani” ovog rata.
Zalosno je sto u ovome ucestvuju mnogi Srbi. Citam u predhodnim blogovima kako su “zene u crnom” doecekale izbjeglice I svaka im cast na pomoci. Vec sam jjednom napisao hvala dobrim ljudima sto nas docekase s rijecju, casom hladne vode I “korom kruha”, ali to sto se povlaci ta paralela s Njemcima ( ima I Japanaca sad) jeste zlocin prema zrtvama Oluje I Bljeska.
big_blogowski big_blogowski 01:41 06.08.2008

Re: opet paralele s Njemcima?

Tako je. Dosta vise imecilnih analogija sa Nijemcima. Nisu Zidovi 50 godina prije 1939 osnovali fasisticku drzavu i pobili najmanje 50000 Nijemaca u jednom logoru (po konzervativnim procjenama). Nisu Zidovi jednostrano otcjepili svoju autonomnu jedinicu od Germanoslavije 1939 i pritom se nasladjivali koristenjem zlocinackih insignija.
A naravno da ce Nijemcima odgovarati dociranje srpskom narodu o potrebi 'denacifikacije' jer onda barem nece biti usamljeni u kolosalnosti svoga zlocina.
Zalim slucaj - gradjanski rat.
tamna_strana tamna_strana 16:18 05.08.2008

SRAMOTA

Ja sam bio u onoj koloni izbezumljenih lica koja se kretala ka MAJCI SRBIJI. Onoj koja je zaustavljena na Raci, onoj koju nisu pustili u Beograd, onoj koja to nije zasluzila. Jednog dana ce se pokrenuti ozbiljna rasprava o padu Krajine. Dace se odgovori na mnoga pitanja:
-Zasto vojska Republike Srpske nije pruzila pomoc Krajisnicima?
-Zasto Beograd nije odreagovao?
-Zasto je Seselj zabranio zabranio radikalima da protestvuju?
-Da li je bilo tajnog dogovora Milosevic-Tudjman i ako ga je bilo za koju smo cenu prodani? . . .

Na kraju bih zeleo da kazem da sam bio na mitingu Radikala povodom hapsenja Karadzica, ali ne zato sto sam Radikal jer sebe smatram nacionalistom i kao takav nikad necu glasati za tu bandu, vec zato sto sam se protivio izrucenju kao sto sam se protivio i izrucenju Milosevica i odlasku Seselja u Hag. Nisu oni naneli zlo gradjanima Holandije vec SVOM NARODU i zbog toga im treba suditi u Srbiji. Posle tih sudjenja niko ih vise ne bi smatrao herojima vec bi svi uvideli koliku stetu su naneli Srbima.

NEZNAM DA LI ZNATE ALI SU NAJBOLJE OD SVIH SRBA PROSLI LUZICKI. JEDINO NJIH NISU BRANILI MILOSEVIC, SESELJ, KARADZIC I DRUGI VELIKI SINOVI NASEG MALOG, JADNOG I NAPACENOG NARODA.
Inner Party Inner Party 17:00 05.08.2008

MilosevicMilosevic nije bio kriv zato sto je vodio ratove. Ratovi se nisu mogli izbeci nikako. Milosevic je kriv zato sto je bio krajnje nesposoban da vodi te ratove.

RSK nije bila odrziva bez koncepta Jugoslavije, pripajanja ili ostanka u nekoj vrsti krnje Jugoslavije. Kada se to izjalovilo, moralo se ici na medjunarodno posredovanje i povracaj konstitutivnog statusa Srbima u Hrvatskoj i ako bi to uspelo ici na dobijanje na kulturne autonomije svuda gde ima znacajnog broja Srba.

RSK je propala vec krajem 1992. ili pocetkom 1993. tj. onog momenta kada je, zbog sankcija i propasti demokratije, ekonomski i politicki propala Srbija. Da je Srbija bila politicki i ekonomski jaka moglo se mnogo toga spasiti...

Sve nakon 1993. je bilo puko mrcvarenje i Hrvatske i BiH. A leto i jesen 1995. je najveci broj ljudi docekao kao olaksanje - uzasan kraj koji je bolji od uzasa bez kraja.

Najveca tragedija u svemu tome je to sto su onomad Milosevic, Tudjman i Izetbegovic ispali mirotvorci i spasitelji.

A posebno je lose to sto se, za razliku od Srba, Hrvati i Bosnjaci nikako ne suocavaju sa svojom ratnom prosloscu i sto njihove ratne vodje poput Mesica ili Silajdzica jos uvek igraju vazne uloge na Balkanu...
corn mouth corn mouth 17:40 05.08.2008

Re: Milosevic

A posebno je lose to sto se, za razliku od Srba, Hrvati i Bosnjaci nikako ne suocavaju sa svojom ratnom prosloscu

Inner,
kako se po Vasem uvazenom misljenju meri napredak u procesu suocavanja sa prosloscu?


Inner Party Inner Party 18:32 05.08.2008

Re: Milosevic

corn mouth
A posebno je lose to sto se, za razliku od Srba, Hrvati i Bosnjaci nikako ne suocavaju sa svojom ratnom prosloscu

Inner,
kako se po Vasem uvazenom misljenju meri napredak u procesu suocavanja sa prosloscu?
Pa u Srbiji i RS se (prvo zahvaljujuci NVO-ma, a potom i politicarima na vlasti) vec skoro deceniju javno i zivo raspravlja o zlocinima koji su se desavali. Srebrenicu, Vukovar, rusenje Dubrovnika u Srbiji i RS vise niko normalan ne spori, a oni koji ih spore su prepoznati i izolovani kao zlonameran deo javnosti.

Srbija je shvatila cinjenicu da je neophodno prepoznati tudje zrtve da bi drugi prepoznali tvoje, a to se jos uvek ne desava u Sarajevu i Zagrebu. U Sarajevu nece priznati da jeu tom gradu ziveo ogroman broj Srba i da je Sarajevo pre rata bilo izuzetno bitan grad za srpski narod. U Zagrebu je jos gore, tamo ce cak reci da se "branitelji" cesto samoubijaju kada cuju srpsku verziju rata. Dakle, ni pomena!!!
Dr M Dr M 18:34 05.08.2008

Re: Milosevic

Milosevic nije bio kriv zato sto je vodio ratove. Ratovi se nisu mogli izbeci nikako. Milosevic je kriv zato sto je bio krajnje nesposoban da vodi te ratove.


Mislim da je ovo potpuno pogresno.

Ratovi su se mogli izbeci da je Milosevic, posle referenduma u Sloveniji i Hrvatskoj, uvazio pravo na samostalnost ovim drzavama uz, predhodno, izvodjenje deobnog bilansa. Zasto to nije ucinio?

Zato sto je hteo da manijom velicine leci kompleks inferiornosti.

A MI smo krivi sto smo pustili psihicki problematicnu licnost da se igra sibicama u barutani.
Inner Party Inner Party 18:59 05.08.2008

Re: Milosevic

Dr M
Milosevic nije bio kriv zato sto je vodio ratove. Ratovi se nisu mogli izbeci nikako. Milosevic je kriv zato sto je bio krajnje nesposoban da vodi te ratove.


Mislim da je ovo potpuno pogresno.

Ratovi su se mogli izbeci da je Milosevic, posle referenduma u Sloveniji i Hrvatskoj, uvazio pravo na samostalnost ovim drzavama uz, predhodno, izvodjenje deobnog bilansa. Zasto to nije ucinio?

Zato sto je hteo da manijom velicine leci kompleks inferiornosti.

A MI smo krivi sto smo pustili psihicki problematicnu licnost da se igra sibicama u barutani.


Ali i Tudjman i Izetbegovic su javno i bez imalo grize savesti priznali da na ovaj ili onaj nacin "rat bio potreban".

Milosevic to nikada nije (javno) rekao.Dr M Dr M 21:55 05.08.2008

Re: Milosevic

Ali i Tudjman i Izetbegovic su javno i bez imalo grize savesti priznali da na ovaj ili onaj nacin "rat bio potreban".

Milosevic to nikada nije (javno) rekao.


Ako je njegovim protivnicima rat bio potreban, morao je da shvati da je za njega stetan. Nista ga ne opravdava.
Pokusao je da brani sopstvenu vlast u istorijski porazenom sistemu, komunizmu, koristeci se potpirivanjem nacionalizma, istorijski stetnog koncepta.

Alkoholizam se ne leci rakijom.
big_blogowski big_blogowski 01:45 06.08.2008

Re: Milosevic

Pa valjda po tome sto se ne ustraje u ustaskim nazivima: kuna, bojnik, satnik. Po tome sto je Thompson marginalna figura a ne covjek kome dolazi 100 hiljada ljudi na koncert. Po tome sto Dinko Sakic ne uziva u komfornoj celiji i ne pise na laptopu svoje ustaske memoare. Po tome sto sa foruma Vecernjeg Lista ne kulja mrznja kakva se ne moze vidjeti i u sredinama koje su mnogo vise propatile (v. sarajevski Dnevni Avaz).
Tako nekako naprimjer.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 17:13 05.08.2008

Ispravka...

U tekstu sam dva puta pomenuo ambasadora Arensa....Ne radi se o Arensu nego o ambasadoru Karlu Aideu...
Izvinjenje pomunutim ličnostima i čitaocima. G. Arens i g. Aide su radili u istoj ekipi, ali se u pomenutim situacijama radilo o Aideu..
G r o f G r o f 17:15 05.08.2008

Medački trol

Gospodine pukovniče; Kosta Novakoviću. Uz dužno poštovanje moram primetiti da bi svaka baba sa Velebita bolje vodila rat od načina kako su to radili krajiški vojni stručnjaci.
Setite se Medačkog džepa,
Selo uvučeno trideset kilometara u Hrvatsku teritoriju. Godinama se ljudstvo iscrpljuje držeći tamo položaj i ako se znalo da ga hrvatska vojska može uzeti u svakom trenutku.
Svako sa malo mozga bi ispeglao liniju fronta i poštedio ljude od nepotrebne pogibije.
Ne.
Zaboga, povlačenje nije srpski.
Gospoda generali čekaju da izgine trista ljudi i posle plaču kao p.... zbog hrvatske brutalnosti.
Peče li nekog savest zbog mrtvih ili svi pišu mudre knjige.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 17:26 05.08.2008

Re: Medački trol

G r o f
Gospodine pukovniče; Kosta Novakoviću. Uz dužno poštovanje moram primetiti da bi svaka baba sa Velebita bolje vodila rat od načina kako su to radili krajiški vojni stručnjaci.
Setite se Medačkog džepa,
Selo uvučeno trideset kilometara u Hrvatsku teritoriju. Godinama se ljudstvo iscrpljuje držeći tamo položaj i ako se znalo da ga hrvatska vojska može uzeti u svakom trenutku.
Svako sa malo mozga bi ispeglao liniju fronta i poštedio ljude od nepotrebne pogibije.
Ne.
Zaboga, povlačenje nije srpski.
Gospoda generali čekaju da izgine trista ljudi i posle plaču kao p.... zbog hrvatske brutalnosti.
Peče li nekog savest zbog mrtvih ili svi pišu mudre knjige.

Bez namere da ikoga branim, dragi grofe, znamo i ti i ja, da nisu svi oficiri znali o čemu se radi, bar ne u detaljima.
Da su bar neki znali, ne verujem da bi bio moguć Medački džep, Miljevački plato ili razne ludorije vezane za cazinsku krajinu...žrtve, zlo i teški zločini...
No, neko je to ipak morao znati...
G r o f G r o f 17:35 05.08.2008

Re: Medački trol

No, neko je to ipak morao znati...


Pa kažem ti Drago. Babe su znale...
Rat se dobija mudrim potezima. Naše vodje ih nisu povlačili.
Hrvati su pobedili. Pružam im ruku.
A zločini...Nadam se da će pravda preći na odmorne konje.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 18:12 05.08.2008

Re: Medački trol

G r o f
No, neko je to ipak morao znati...


Pa kažem ti Drago. Babe su znale...
Rat se dobija mudrim potezima. Naše vodje ih nisu povlačili.
Hrvati su pobedili. Pružam im ruku.
A zločini...Nadam se da će pravda preći na odmorne konje.

Grofe, rat između Hrvatske i Srbije u Krajini bio je simulirani rat. Ispostavilo se da je vođen kako bi se preneo u BIH, a onda BIH bila podeljena. Rat u Hrvatskoj je zajednički zločinački poduhvat S. Miloševića i F. Tuđmana i sve dok ne bude tako tretiran i ljudi o tome ne dođu do jasne spoznaje, imaćemo nerasčišćene račune. Rat je postojao za obične ljude u najsurovijem obliku, za režime on nije postojao nego je bio deo zajedničkog posla.
Samo da napomenem jednu stvar. Srbija i Hrvatska su uspostavile diplomatske odnose na nivou ambasadora početkom 1994. godine. Ambasador u Beogradu je bio dr Dušan Bilandžić a ambasador u Zagrebu Veljko Knežević. Jesi li ikada čuo da neke države u sred rata uspostavljaju diplomatske odnose na nivou ambasadora.
Da ti kažem još jednu stvar. Dakle razmenom ambasadora, države su se priznale. Znaš li kad je Srbija priznala Sloveniju...Tek 1998. godine....o))
ipsi ipsi 22:15 05.08.2008

Re: Medački trol

Kosta Novaković: To pitanje je veoma komplikovano. Kad se ovako formuliše izgleda da je moguće kratko odgovoriti, no to nije moguće kratko.

Najprije, za mene je sporan i teško prihvatljiv široko prihvaćeni termin «Oluja», naročito kad se koristi u ovako širokom kontekstu. Kao vojnik ja prihvatam da je to šifrovani naziv za jednu vojnu operaciju i van toga konteksta, teško da je korektna njegova upotreba. Jer, ako ga koristimo šire od toga, onda možemo vrlo lako zaboraviti da je ta vojna akcija bila napad na zaštićene zone UN i da je to bio svojevrsno gaženje međunarodnoga prava. Kada se dodatno u sve to uračuna da je u toj akciji sa prostora tih zaštićenih zona prognano skoro svo stanovništvo, da su se dogodila velika razaranja, pljačka i uništavanja imovine, da je ubijen veći broj civilnoga stanovništva, da se i danas mnogi još vode nestalim, onda to nikako nije adekvatan naziv, bar u širem društvenom kontekstu.Gospodine Kovacevicu, cak i Novakovic u ovom boldovanom dijelu kaze ono sto je jedino i istina, a vi i dalje nikako da prevalite preko tastature...nikakva to operacija nije bila vec klasicno etnicko ciscenje, protjerivanje cjelokupnog stanovnistva, unistavanje i pljacka imovine, surova ubistva onih koji su ostali i na koncu naseljavanje bosanskih hrvata (i ono malo sa kosovana u kistanju) na odredjena podrucja. Kada se na to doda oduzimanje stanarskih prava, a u BH su vracena apsolutno svima tako da pada u vodu prica o pravnom oduzimanju zato sto su otisli na duze od sest mjeseci, beskrajna lista osumnjicenih ili vec optuzenih Srba itd, zaista je krajnje otuzno citati vas kako Slobodana Milosevica i Franju Tudjmana stavljate na istu optuzenicku klupu! Ne ide, gospodine Kovacevicu, sve i da jesu pravili dogovore a jesu, sve i da je Milosevic platio Tudjmanu da se to uradi a nije, iz Hrvatske su protjerani Srbi, a ne Hrvati iz Srbije. Zato gospodine Kovacevicu, Hrvatska jeste izvrsila etnicko ciscenje i ono se desilo bas u njoj!

I zato oni nisu isti, a zlocinci su oboica, a zato i Hrvatska i Srbija nikada nece biti isto!

Jedna je napravila etnicko ciscenje i zato se ne kaje, a druga je napravila dosta s.anja ali za to placa i dan danas. A sacuvala je pored svega svoju multietnicnost.

Ne treba biti suvise pametan pa primjetiti da je jedina u regionu kojoj je to poslo za rukom...BH jeste izmjesana, ali iskreno voljom medjunarodne zajednice, kosovo je etnicki skoro pa cisto...a jedino Srbija multikulti, i treba takva da bude!...dzabe vam price o 250000 onih koji su tamo ostali ili se vratili, jer vrlo dobro znamo da su se vratili samo oni koji ce dusu uskoro da ispuste, zatim raznorani mafijasi ali takvi naciju nemaju, a da mladji masovno prelaze u katolicanstvo...ne svojom voljom vec sto im je to jedina mogucnost da izgrade bilo kakvu egzistenciju.

I da je pokojni Raskovic prezivjeo isto bi bilo, ma koliko se on naivno nadao da je dogovor moguc.

Ovdje se prica kako se zaboravlja da su prvo Srbi protjerali Hrvate, ali se slucajno zaboravi Zapadna Slavonija iz koje je na samom pocetku protjerano sve srpsko....zasto se to precutkuje?!

Zna se zasto i ne ocekujem odgovor.

Kompletan rat se moze analizirati i kroz dogovore, gospodine Kovacevicu, kojih je nesumnjivo bilo...ali zlocini koji su se dogodili ostaju i pored tih dogovora.

Sa potpunim pravom se ovdje skace kada neko pokusa da umanji zlocin u Srebrenici, ali se zato na sve moguce nacine pokusava opravdati jedini pravi genocid pocinjen u posljednjim ratovima, a to je upravo taj nad Srbima u Hrvatskoj!
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 22:44 05.08.2008

Re: Medački trol

Gospodine Kovacevicu, cak i Novakovic u ovom boldovanom dijelu kaze ono sto je jedino i istina, a vi i dalje nikako da prevalite preko tastature

Eto ga na....vas je stvarno teško zadovoljiti...
Pa jeste ovaj tekst ispisali Vi ili ja...o))
ipsi ipsi 22:49 05.08.2008

Re: Medački trol

Kopirali ste interviju, a u svakom svom komentaru ste se portudili, kao i uvjek uostalom, da sebe izbrisete iz toga...pa tako i ne pominjuci rijec GENOCID!

Ne znam zasto sam ocekivao da ce vam odgovor biti bas ove duzine i sadrzaja?!
mayo1 mayo1 17:47 05.08.2008

Apsurd

je cijela ideja o "RSK".
Od činjenice da su Srbi imali većinu samo u nekoliko općina, došlo se [protjerivanjem nesrba 1991] do situacije:Kako su državnici zamišljali funkcioniranje države?
Država je živjela isključivo od pomoći Srbije.
O nekakvom gospodarstvu nije bilo govora. Dobro je funkcionirao jedino kriminal i šverc.
Naravno da takva tvorevina nije imala nikakvu budućnost. To su uviđali i sami državljani:
u svojoj knjizi "Knin je pao u Beogradu" general Milisav Sekulić navodi "da su u maju i junu 1992. počela bekstva prema Srbiji, ponajviše mladića u ponajboljim godinama"
Spominje i navedenog generala Novakovića za kojeg kaže da je "već 1993. pokušao spriječiti odlazak stanovništva iz RSK u SRJ, a sve zbog beznađa i opće nesigurnosti."
Kaže kako se gen.Novaković "borio protiv ratnog profiterstva,predlagao formiranje prijekih vojnih sudova u korpusima,insistirao na kažnjavanju profitera, suprotstavljao se Milanu Martiću kad god je uzimao pod zaštitu pojedince koji su bili nosioci kriminala i šverca, ukazivao na beznađe i socijalnu nesigurnost u RSK što je dovodilo do preseljenja stanovništva u SRJ."
Prema podacima UNHCR-a, iz područja Hrvatske koja su bila pod zaštitom UN (okupiranim od strane Srba) iselilo se 1991. 10,1%, 1992. 6,6%, 1993. 2,6%, 1994. 1,8%, 1995. 73,9%.
Dakle petina (21,1%) se iselila u vrijeme postojanja "Krajine".

Sve to govori o apsurdu postojanja takve države, koja je očito služila isključivo kao adut u Miloševićevim igrama i malom broju državnika koji su izvlačili korist iz te apsurdne situacije.

General Novaković:
Kao vojnik ja prihvatam da je to šifrovani naziv za jednu vojnu operaciju i van toga konteksta, teško da je korektna njegova upotreba. Jer, ako ga koristimo šire od toga, onda možemo vrlo lako zaboraviti da je ta vojna akcija bila napad na zaštićene zone UN i da je to bio svojevrsno gaženje međunarodnoga prava.


U tim "zaštićenim" zonama u vremenu pod "zaštitom" UNPROFOR- a ubijeno je 680 Hrvata i nesrba. Te "zaštićene" zone štitile su isključivo postojanje paradržave i zločin i kriminal u njoj.
Zanimljivo je kako se i navedeni general i općenito oni koji se u svojim postupcima nisu obazirali ni na ljudske ni na božje zakone, uvijek sjete prava i zakona kada voda dođe do grla.
Pa se onda poziva na međunarodno pravo, nezakonita hapšenja i pozivaju NVO u pomoć...

Opet ponavljam, potpuno osuđujem sve zločine koje su počinjene sa hrvatske strane za vrijeme i poslije "Oluje": ubojstva, pljačke, palež, protjerivanje, maltretiranje i sve ono što je činjeno ili nečinjeno.
Ono što smatram pogrešnim je osuđivanje činjenice da Hrvatska nije više imala izbora osim vojne intervencije i povezivanja te činjenice sa odlaskom Srba.
Pitam: što je RH trebala učiniti? I do kada je trebala tolerirati okupaciju i pljačku i ubijanje malobrojnog preostalog hrvatskog stanovništva na trećini teritorije?
Srbi su odbijali apsolutno sve prijedloge, uključujući i famozni Z-4.
Na karti se vidi neodrživost stanja - prvenstveno prometnog, iz kojeg proizlaze svi ostali: gospodarski itd.
Ne treba zaboraviti da je krajem 1991. u prognaničkom statusu u neokupiranom dijelu Hrvatske bilo 550.000 ljudi, uglavnom Hrvata. To je bio strahoviti ekonomski teret, uz teško stradalu privredu, bez turizma i mogućnosti napretka.

Onaj tko će hladne glave sagledati činjenice, taj će doći do odgovarajućeg zaključka.
"Oluja" je Hrvatskoj donijela rješenje osnovnih egzistencijalnih stvari: postavljanje države na noge i mogućnost daljeg normalnog razvoja.
Prekidanje neizvjesnog stanja ni rata ni mira.
I to je ono što slavimo.
corn mouth corn mouth 18:13 05.08.2008

Re: Apsurd

"Oluja" je Hrvatskoj donijela rješenje osnovnih egzistencijalnih stvari: postavljanje države na noge i mogućnost daljeg normalnog razvoja.
Prekidanje neizvjesnog stanja ni rata ni mira.
I to je ono što slavimo.

To je sasvim razumljivo i opravdano. I da dodam da Hrvatska vojska nije proterala srpsko stanovnistvo nego su ljudi u strahu od odmazde sami izbegli.
Ali bas zato moram da postavim pitanje da li mislis da je moglo da se ucini nesto da se spreci masovni zbeg - da ljudi ipak odluce da ostanu u svojim kucama i mirno sacekaju hrvatsku vojsku?
Ili je iseljenje Srba bilo opravdano u smislu da bi bilo neuporedivo vise zrtava da je u Kninu ostalo vise stanovnistva?
CM
drug.clan drug.clan 18:38 05.08.2008

Re: Apsurd

mayo1
je cijela ideja o "RSK".Od činjenice da su Srbi imali većinu samo u nekoliko općina, došlo se [protjerivanjem nesrba 1991] do situacije:


Nazalost Vasa mapa se ne vidi ali evo kako su srbi bili vecina tamo jos 1981. a sto dalje idete u istoriju ta plava postaje sve tamnija i veca.


mayo1
"Prema podacima UNHCR-a, iz područja Hrvatske koja su bila pod zaštitom UN (okupiranim od strane Srba) iselilo se 1991. 10,1%, 1992. 6,6%, 1993. 2,6%, 1994. 1,8%, 1995. 73,9%.Dakle petina (21,1%) se iselila u vrijeme postojanja "Krajine".


Pa da li je ta brojka od 21.1% strasnija od one kasnije od 73.9% ? Da li
mayo1
Sve to govori o apsurdu postojanja takve države...
, o apsurdu postajanja u ovom slucaju Hrvatske koja je koristeci Vasu logiku 3.5 puta apsurdnija jer je proterala 3.5 puta vise ljudi?


mayo1
Ne treba zaboraviti da je krajem 1991. u prognaničkom statusu u neokupiranom dijelu Hrvatske bilo 550.000 ljudi, uglavnom Hrvata.
Ako je ova Vasa brojka tacna i ako su srbi krivi za njihovo proterivanje to je onih 21.1% proteranih iz Krajine pa sve to znaci da je Krajina pre rata imala 2 600 000 stanovnika od kojih je 73.9% ili 1 930 000 stanovnika bili Srbi?


mayo1
Onaj tko će hladne glave sagledati činjenice, taj će doći do odgovarajućeg zaključka."Oluja" je Hrvatskoj donijela rješenje osnovnih egzistencijalnih stvari: postavljanje države na noge i mogućnost daljeg normalnog razvoja. Prekidanje neizvjesnog stanja ni rata ni mira.I to je ono što slavimo.


To mozda jeste resilo probleme Hrvata ali ako je ubijanje i proterivanje ljudi ciji su pretci tamo ziveli stotinama godina i Hrvatsku smatrali svojom domovinom JEDINI nacin resenja egzistencijalnih potreba Hrvata onda neka vam je na cast i srecno vam slavlje!

Inner Party Inner Party 18:50 05.08.2008

Re: Apsurd

Kako su državnici zamišljali funkcioniranje države?
Država je živjela isključivo od pomoći Srbije.

Pitam: što je RH trebala učiniti?


(Ako apstrahujemo opravdan strah srpskog naroda od nove NDH)

Kao prvo RH nije smela oduzimati status konstitutivnog naroda Srbima.

Kao drugo Tudjman je bio diktator koji se uvek ponasao kao Milosevic, srpski narod je to shvatio kao poruku i shvatio da je bolje da prihvate svog diktatora nego tudjeg. Da je u RH bio neko drugi na vlasti (levicar) mozda bi Srbi drugacije gledali na hrvatsku vecinu i vlast u RH.

Kao trece, rekao sam vec, RSK nije ni bila predvidjena da opstane sama i dugorocno. Bila je teritorijalno besmislena (bez pripajanja nekoj vecoj celini tj. "krnjoj Jugoslaviji" i ekonomski vremenom iscrpljena (mrtva). Ako Milosevic nije resio stvar do kraja 1992. ili pocetka 1993. - jasno je da je vec tada batalio tu stvar.

I pored svega, Oluja i Bljesak su bez sumnje zlocinacki poduhvati zato je teritorija RSK bila pod zastitom UN, i zato sto su, i pored toga sto otpora skoro i nije bilo, usledili masovni i teski zlocini nad Srbima.

Na kraju krajeva, postoje i transkripti i Tudjmana i Mesica i mnogih drugih koji vise nego jasno ukazuju na namere RH prema Srbima tamo...

Zato Srbi ne mogu nikada da gledaju blagonaklono na danasnji praznik u Hrvatskoj. A ne bi trebali ni Hrvati...
mayo1 mayo1 18:54 05.08.2008

Re: Apsurd

Ali bas zato moram da postavim pitanje da li mislis da je moglo da se ucini nesto da se spreci masovni zbeg - da ljudi ipak odluce da ostanu u svojim kucama i mirno sacekaju hrvatsku vojsku?
Ili je iseljenje Srba bilo opravdano u smislu da bi bilo neuporedivo vise zrtava da je u Kninu ostalo vise stanovnistva?


Ne znam da li pitaš mene...?
Moje mišljenje: hrvatski državni vrh je želio odlazak Srba, jer to pojednostavljuje političku situaciju, nema više dugogodišnjeg natezanja, trgovine, politikantstva...
Dakle, nisu realno ništa učinili da Srbi doista ostanu. Tuđman je, istini za volju, pozivao preko HTV Srbe da ostanu, ali to je bilo više forme radi. Nisam siguran da su za vrijeme "Oluje" Srbi baš nešto gledali televiziju.

Da je Hrvatska i htjela zadržati Srbe, realno je malo mogla učiniti. Srpska propaganda je pet godina trubila o ustašama, ustaškim zločinima i dovela je do izjednačavanja (u očima običnih ljudi) RH sa NDH.
Tako da što god Hrvatska poručila, ne bi imalo efekta.

Tu su odlučujuću ulogu mogli imati srpski vođe (svjetovni i crkveni) - da su pozvali narod da ostane u svojim kućama i ne ide u neizvjesnost. (na prošlom Draginom blogu to sam ga i ja pitao)

Mislim da bi to bila daleko bolja opcija. Ne mislim da bi bilo više žrtava, naprotiv.
Naime, Hrvatska je bila pod velikim pritiskom - brzo i čisto. Ubojstva Srba koja su se desila nakon Oluje su bila u izoliranim selima sa nekoliko stanovnika, bez kontrole . Mali broj stanovnika na velikom prostoru je teško zaštiti, pogotovo od pojedinačne osvete, koja se mogla očekivati.
Gdje je bio veći broj ljudi, bilo je i Vojne policije, međunarodnih promatrača i nemoguće da bi Tuđman dozvolio nekakav masakr tipa Srebrenica.
Veći broj ljudi lakše može sve učiniti - od zaštite do ispunjavanja zahtjeva.
mayo1 mayo1 19:11 05.08.2008

Re: Apsurd

Ako je ova Vasa brojka tacna i ako su srbi krivi za njihovo proterivanje to je onih 21.1% proteranih iz Krajine pa sve to znaci da je Krajina pre rata imala 2 600 000 stanovnika od kojih je 73.9% ili 1 930 000 stanovnika bili Srbi?


21,1% je broj Srba koji su se iselili iz Krajine do 1995. - prije Bljeska i Oluje.

Podaci : Izbeglički korpus u Srbiji
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne gore, Beograd 2004

o apsurdu postajanja u ovom slucaju Hrvatske koja je koristeci Vasu logiku 3.5 puta apsurdnija jer je proterala 3.5 puta vise ljudi?

O apsurdu sam govorio u smislu mogućnosti funkcioniranja države.
Uspoređivati Republiku Hrvatsku i "RSK" u to smislu je - apsurdno.

proterivanje ljudi ciji su pretci tamo ziveli stotinama godina i Hrvatsku smatrali svojom domovinom


???
corn mouth corn mouth 19:17 05.08.2008

Re: Apsurd

Mayo,
narocito mi je drago sto je moje vidjenje gotovo identicno tvome uprkos tome sto sam devedesete proveo "sa druge strane fronta". To nase slaganje nasim stavovima daje vecu specificnu tezinu. Ne znam da li ce ikad vecina ovde shvatiti da ne mogu postojati dve istine. Kao sto ne postoje dva razlicita seta Njutnovih zakona - jedan za Srbe jedan za Hrvate.

Mayo
Tu su odlučujuću ulogu mogli imati srpski vođe (svjetovni i crkveni) - da su pozvali narod da ostane u svojim kućama i ne ide u neizvjesnost.

Mislim da je i to bilo nemoguce obzirom da su srpske vodje bile u strahu da ce biti procesuirane od strane hrvatskog pravosudja. Ali to ih ne oslobadja odgovornosti.
mayo1 mayo1 19:34 05.08.2008

Re: Apsurd

narocito mi je drago sto je moje vidjenje gotovo identicno tvome uprkos tome sto sam devedesete proveo "sa druge strane fronta". To nase slaganje nasim stavovima daje vecu specificnu tezinu. Ne znam da li ce ikad vecina ovde shvatiti da ne mogu postojati dve istine. Kao sto ne postoje dva razlicita seta Njutnovih zakona - jedan za Srbe jedan za Hrvate.


Corn mouth,
rat je prošao prije više od decenije. Slušajući i čitajući neke ljude, čini mi se da rat još traje. I da im nije bilo dosta.
O prošlim događajima treba razgovarati, ali normalno i bez tenzija. Ne smije se dozvoliti da prošlost uništava sadašnjost i budućnost.
Pozdrav.

ps. ha,ha nadam se da nisi devedesete bio u istočnoj Slavoniji
corn mouth corn mouth 20:14 05.08.2008

Re: Apsurd

mayo1

Corn mouth,
rat je prošao prije više od decenije. Slušajući i čitajući neke ljude, čini mi se da rat još traje. I da im nije bilo dosta.
O prošlim događajima treba razgovarati, ali normalno i bez tenzija. Ne
smije se dozvoliti da prošlost uništava sadašnjost i budućnost.


ovo mi se dopalo (sa sajta IDC Sarajevo):
Mirsad Tokaca

Sta ne smatramo "Suočavanjem s prošlošću" ?

To nije opsesija prošlošću, njena mitologizacija ili vraćanje u prošlost.

To nije opterećenje i trovanje mladih generacija prošlim događajima i mržnjom.

To nije proizvodnja klime osvete.

To nije građenje idilične, beskonfliktne slike o našoj prošlosti i sadašnjosti.

To nije dnevnopolitička upotreba prošlosti u svrhu sijanja straha, ksenofobije i konfrontacije s drugima i drugačijima.

To nije gubljenje vremena na prošlost.

To nije smetnja mirovnim procesima, nego obratno, podrška.

To nije stvaranje novih i podržavanje starih mitova , a naročito ne mitologiziranje pogrešnih brojeva ili revizija historijskih fakata.

To nisu ritualni skupovi praštanja i pomirenja ili politička izvinjenja.


Mayo1
ps. ha,ha nadam se da nisi devedesete bio u istočnoj Slavoniji

Srecom nisam. A i da sam bio obavezan ne bih to prihvatio ni po koju cenu. Ne u ime ciljeva politike koju je predstavljao Milosevic.
Pozdrav, CM

drug.clan drug.clan 22:14 05.08.2008

Re: Apsurd

mayo1

proterivanje ljudi ciji su pretci tamo ziveli stotinama godina i Hrvatsku smatrali svojom domovinom
???


Mozda ti je to cudno ali jesu sve do 1941. kada ih je sacekala nesreca.
Posle toga im je trebalo par decenija da se poverenje povrati da bi ih opet to docekalo 1991.

Ja Hrvatsku jos uvek dozivljavam kao domovinu kao i moji pretci 500 godina pre mene, iako mi je nanela mnogo zla ni krivom ni duznom.
mayo1 mayo1 01:38 06.08.2008

Re: Apsurd

Mozda ti je to cudno ali jesu sve do 1941. kada ih je sacekala nesreca.

Do kada ćete se vaditi na foru "1941."?
Kakve veze ima današnja RH sa kvislinškom tvorevinom NDH?
Formalno, RH je pravni sljednik SRH i zaključaka ZAVNOH-a i borbe baš protiv te NDH.
To je sitna stvar koja se stalno prešućuje. Za razliku od Hrvatske, Srbija se službeno odrekla antifašističkog partizanskog pokreta i uzdigla četnike kao glavne antifašističke borce.
Upravo to neprestano bombardiranje srpskog naroda u Hrvatskoj matricom: Hrvati = ustaše i RH = NDH
je i omogućilo organizaciju suludog iseljavanja i bježanije glavom bez obzira.

Ja Hrvatsku jos uvek dozivljavam kao domovinu kao i moji pretci 500 godina pre mene

Zanimljivo. Još nisam čuo da netko želi oteti dio domovine i priključiti je drugoj zemlji. Srbi kao ti su živjeli u Hrvatskoj, ali duša i srce im je bilo u Srbiji. Srbija je bila ono što je Rusija bila komunistima. Zemlja meda i mlijeka, nedosanjani ideal.
Da je tome tako, pokazuje i žar kojim su se krajišnici borili za svoje domove i domovinu.
Čim je zagustilo - pravac Srbija.

Oluja je akcija koja je pripremana dugo vremena. Takva akcija se ne može organizirati za par dana.
Kao ni organizirani zbjeg stotina tisuća ljudi u par sati.
I to mora biti pomno pripremana akcija.

Povuci paralelu između otpora Hrvata 1991. i Srba u svim kasnijim akcijama hrvatske vojske.

Kada se boriš za svoj dom i domovinu, povlačenja nema.
Posebno kada rezervni položaj ne postoji.

Oni Srbi koji su Hrvatsku doživljavali (i doživljavaju) kao svoju domovinu, borili su se pored mene ili sjedili sa svojim sugrađanima u osječkim podrumima.
Nisu bombardirali svoju domovinu.

Pozdrav i svako dobro.

big_blogowski big_blogowski 02:01 06.08.2008

Re: Apsurd

Mayo -
"Nekoliko" opcina je 11. Njih 11 je u najmanju ruku 80% Krajine.
Krajina je bila "izdrzavana" od Srbije. Pa sta onda? Isto kao Imotska krajina od Hrvatske, Bela Krajina od Slovenije ili bilo koje pasivno podrucje neke politicke jedinice.
Sta je Hrvatska trebala uciniti na 30% svoje teritorije? Sta je tzv. Hrvatska, neka metafizicka kategorija, neko kvazi-ljudsko bice pa da onda "ima" teritoriju? Zar "Jugoslavija" nije :"imala" teritoriju?
Ajde da se ne lazemo: u situaciji raspada jugoslavenskog pravnog poretka svatko je zelio biti u politickoj zajednici s onima koje je smatrao bliskima. Precizno razgranicavanje (po takozvanom 'etnickom' a zapravo DEMOKRATSKOM principu) osiguralo bi sto vise sretnih ljudi s obije strane granice. Sve ostalo je Mesicevska dvolicnost. Takozvana "Hrvatska" je maska za ekspanzionisticke aspiracije Hrvata prema podrucjima gdje je jedan drugi narod bio u ogromnoj vecini.

big_blogowski big_blogowski 02:24 06.08.2008

Re: Apsurd

U NDH u samo JEDNOM logoru je stradalo 60000 Srba prema konzervativnim procjenama V Zerjavica. Po logici koja se cuje u slucaju RS nikakva Hrvatska nikada ne bi bila nezavisna drzava jer je zasnovana na zlocinu. Tko je odgovarao, "suocio se s prosloscu", jesu li posljedice genocida 'izbrisane' itd itd? Suocili ste se sa prosloscu na Trgu Bana Jelacica s estradnim umjetnikom Thompsonom. Zapravo, analogija sa Srebrenicom je prikladna: na isti nacin na koji Srebrenica ne bi smjela biti u RS, cijela RSK ne bi smjela biti u Hrvatskoj. Dakle, dokle cemo se "vaditi na foru"? Valjda dok postojimo.
Hrvatska sljednica ZAVNOHA. Komicni ste. Naravno da je sljednica ZAVNOH-a, ali samo onda kad vam pase. To sto su Srbi navedeni kao konstitutivan narod u tom istom ZAVNOH-u to vas nije briga. A pravno, kad vec to potezete, SFRJ je sljednica Kraljevine Jugoslavije, koja je devolucijom pretvorena u federaciju, u kojoj - procitajte taj ustav vec jednom zaboga - NIJE bilo dato pravo republikama na otcjepljenje.

mayo1 mayo1 03:03 06.08.2008

Re: Apsurd

big_blogowski
Ajde da se ne lazemo: u situaciji raspada jugoslavenskog pravnog poretka svatko je zelio biti u politickoj zajednici s onima koje je smatrao bliskima
.
Mogu se složiti.
Precizno razgranicavanje (po takozvanom 'etnickom' a zapravo DEMOKRATSKOM principu) osiguralo bi sto vise sretnih ljudi s obije strane granice.

Razgraničenje po etničkom principu nije bilo moguće. Kako bi vi pripojili npr. Knin Srbiji?
Preko koje teritorije? U Slavoniji nigdje Srbi nisu bili u većini, pa su svejedno veliki dio pripojili "Krajini".

Od nečega se moralo krenuti, a republike u SFRJ su bile konstitutivni dijelovi - do prava na razdruživanje.
Tu je pravna osnova.
Da je Miloševiću i srbijanskoj politici doista bilo stalo do Srba na području Hrvatske, a ne do dijelova teritorija, postavio bi se sasvim drugačije.
Tražio bi garancije za sve Srbe u Hrvatskoj u zamjenu za mirno razdruživanje.
Naime svega polovina Srba od ukupnog broja (popis 1991.- 581.663 ) je živjela na području "RSK".
I ti Srbi iz "RSK" o kojima je, kao, brinio Milošević su platili najvišu cijenu.
Da je dozvolio mirno razdruživanje po republičkim granicama, korist bi bila neizmjerna za sve.
Ne bi bilo rata, stradanja, uništavanja i progona i - nagomilane ratne mržnje.
Srbi bi ostali u svojim domovima, a kroz razgovore o razdruživanju, moglo se ishoditi sve što je potrebno za normalan život.
U tom slučaju sam siguran da bi i kosovska priča drugačije završila.

Takozvana "Hrvatska" je maska za ekspanzionisticke aspiracije Hrvata prema podrucjima gdje je jedan drugi narod bio u ogromnoj vecini.

Hrvatska je priznata u svojim republičkim granicama od UN 22.05.1992.


mayo1 mayo1 03:24 06.08.2008

Re: Apsurd

big_blogowski
U NDH u samo JEDNOM logoru je stradalo 60000 Srba prema konzervativnim procjenama V Zerjavica. Po logici koja se cuje u slucaju RS nikakva Hrvatska nikada ne bi bila nezavisna drzava jer je zasnovana na zlocinu. Tko je odgovarao, "suocio se s prosloscu", jesu li posljedice genocida 'izbrisane' itd itd? Suocili ste se sa prosloscu na Trgu Bana Jelacica s estradnim umjetnikom Thompsonom. Zapravo, analogija sa Srebrenicom je prikladna: na isti nacin na koji Srebrenica ne bi smjela biti u RS, cijela RSK ne bi smjela biti u Hrvatskoj. Dakle, dokle cemo se "vaditi na foru"? Valjda dok postojimo.
Hrvatska sljednica ZAVNOHA. Komicni ste. Naravno da je sljednica ZAVNOH-a, ali samo onda kad vam pase. To sto su Srbi navedeni kao konstitutivan narod u tom istom ZAVNOH-u to vas nije briga. A pravno, kad vec to potezete, SFRJ je sljednica Kraljevine Jugoslavije, koja je devolucijom pretvorena u federaciju, u kojoj - procitajte taj ustav vec jednom zaboga - NIJE bilo dato pravo republikama na otcjepljenje


Uspoređivati RS i Republiku Hrvatsku nije moguće - RH je međunarodno priznata država, dok je RS dio međunarodno priznate BiH.
Zapravo ono što Vas žulja, kao i neke druge, je samo postojanje Republike Hrvatske.
Tu Vam ne mogu pomoći, pa Vas ostavljam da se i dalje vrtite u prošlosti, vičete to je nepravda, ogorčeno i ponekad s mržnjom.
U RH nije bajno, ali ratnu stranicu smo zaklopili i bavimo se drugim izazovima - EU, NATO, gospodarstvo itd.
Ima puno toga što treba učiniti danas za sutra.


vracarac92 vracarac92 09:22 06.08.2008

Re: Apsurd

Do kada ćete se vaditi na foru "1941."?
Kakve veze ima današnja RH sa kvislinškom tvorevinom NDH?
Pa vrlo uspešno održava i neguje tekovine NDH.
-Više od 40 odsto Hrvata danas ima razumevanja za strašne zločine koje su ustaše tokom Drugog svetskog rata počinile nad Srbima, Jevrejima i Romima! Hrvati opravdavaju i zločine nad decom!
Više od 40 odsto Hrvata opravdava strašni ustaški genocid nad Srbima, Romima i Jevrejima u Drugom svetskom ratu, pokazalo je istraživanje zagrebačkog „Jutarnjeg lista"! Istraživanje ovog dnevnika, u kome je učestvovalo 2.416 ispitanika, pokazalo je da čak 20 posto Hrvata misli da su ustaše ubijale Srbe, Jevreje i Rome jer su se ovi pobunili protiv hrvatske države, dok 15,81 odsto veruje da su ih ubijali zato što su bili „strani element" u Hrvatskoj?! Konačno, više od pet procenata ispitanika smatra da su „ustaše tim ubistvima pokušale da spreče Vukovar 1991" (!?!). Među obrazovanijim slojem građana u Hrvatskoj svaki četvrti pojedinac misli da su ustaše iz 1941. „borci za slobodu". Dodatnih 12,46 odsto smatra da su ustaše „dobri domoljubi i katolici", koji su Hrvatskoj želeli sve najbolje. Nešto više od trećine, 38,74 odsto ispitanika, slaže se da je „Za dom spremni" nacistički pozdrav, ali istovremeno 45,86 odsto njih tvrdi da je to patriotski slogan.
Realna slika Hrvatske
Ovo istraživanje još jednom je aktuelizovalo strašnu činjenicu da i danas, šest decenija posle Drugog svetskog rata, mnogi Hrvati prihvataju ustašku, nacističku ideologiju kao svoju. Istovremeno, ovo istraživanje ponovo je otvorilo pitanje da li je zaista moguće pomirenje Srba i Hrvata.
Zamenik predsednika Srpskog nacionalnog veća u Hrvatskoj i savetnik u hrvatskom Saboru Saša Milošević kaže da je pomenuta anketa „Jutarnjeg lista" dala sasvim realnu sliku odnosa hrvatskog društva prema zločinima nad Srbima.
- Nažalost, ti rezultati ankete sasvim su tačni i, što je najgore, oni nikoga ovde ne iznenađuju. Fašistički, nacistički i ustaši simboli i izjave koje veličaju taj pokret sveprisutne su u hrvatskom javnom životu. Pripadnici hrvatske elite iz oblasti politike, nauke i sporta često promovišu ustaštvo. Veliki je problem i to što mnogi hrvatski mediji nemaju administratore koji bi cenzurisali antisrpske i ustaške komentare, a ni policija ne reaguje na govor mržnje. Da bi se ovo preokrenulo, potrebno je pokrenuti masovnu medijsku kampanju protiv govora mržnje i konačno početi s njegovim sankcionisanjem. Međutim, bojim se da u Hrvatskoj nema interesovanja da se ovaj problem reši - kaže Milošević.
Istoričar Čedomir Antić kaže da je Hrvatska jedina država koja je bila na strani Sila osovine, a da u njoj nije izvršena denacifikacija.
- Anketa pokazuje da Hrvatska nikada nije uspela da se suoči s prošlošću, i u tom smislu najgora je od država koje su bile na strani Sila osovine u Drugom svetskom ratu. Hrvatsko društvo nikada se nije suočilo s temom denacifikacije i nikada nije priznalo da je nad Srbima, koji su činili četvrtinu stanovnika Hrvatske i 40 posto stanovnika Bosne, izvršen monstruozni genocid! Ubijeno je više stotina hiljada ljudi, u čemu su u prvim mesecima NDH učešće uzeli i obični građani, a ne samo ustaške formacije.
Kada je devedesetih godina uvedeno višestranačje, hrvatska ustaška emigracija podržala je stranku koja je došla na vlast. Fenomen ustaškog pokreta imao je duboke korene u ideji hrvatske državnosti, a elementi te ideologije postoje kod Josipa Franka i Ante Starčevića. Tokom poslednjeg rata došlo je do neke vrste rehabilitacije ustaškog pokreta među slojevima hrvatskog društva koji se ne sećaju Drugog svetskog rata - kaže Antić.
Gaje kult ustaštva
Direktor Informaciono-dokumentacionog centra „Veritas" Savo Štrbac kaže da je očekivao i gore rezultate istraživanja jer je hrvatski državni vrh tokom devedesetih godina podsticao na širenje ustaške ideologije.
- Iskreno, očekivao sam da će broj onih koji podržavaju ustaštvo biti mnogo veći. Mlade generacije Hrvata, koje su rođene uoči ili tokom poslednjeg rata, odgajane su na kultu ustaštva i mržnje prema Srbima. Na tom kultu je i nastala moderna hrvatska država. Koliko je taj kult jak među njima najbolje pokazuju koncerti Tompsona, na kojima učestvuje dosta mladih ljudi u uniformama ustaša. Tuđman je tu ideologiju i mržnju prema Srbima godinama širio preko crkve, medija i škola. Mali broj povratnika Srba u Hrvatsku upravo je pokazatelj negativnog odnosa koji Hrvatska i njeni građani imaju prema Srbima.
Hrvatski političari veličaju NDH
Čedomir Antić kaže da je ustaška ideologija raspirivana u Hrvatskoj uprkos činjenici da su se na njenom čelu nalazili ljudi koji su bili protivnici NDH i čije su porodice stradale od ustaša.
- Neki od ljudi koji su u vreme poslednjeg rata predvodili Hrvatsku vojsku svojevremeno su se borili protiv NDH ili su im ustaše ubile članove porodice. Hrvatskom generalu Janku Bonetku ustaše su na veoma svirep način ubile brata tako što su ga presekle testerom, dok su Stipi Mesiću ustaše ubile babu. Iako hrvatski političari kritikuju ustaški pokret i osuđuju zločine, oni ipak veoma često govore da je NDH bila rezultat prava hrvatskog naroda na državu - kaže Antić.
FAKTI
- NDH je imala plan da trećinu Srba ubije, trećinu pokrsti i trećinu protera
- Ustaše su smišljale veoma okrutne načine za ubijanje Srba, tako da su koristili noževe, maljeve, pa čak je i smišljeno novo oružje „srbosjek" za brzo klanje Srba
- Tačan broj ubijenih u NDH nikada nije utvrđen, ali postoje podaci da je samo u logoru Jasenovac na najsvirepije načine ubijeno 800.000 Srba, Roma i Jevreja
- Hrvatska je jedina zemlja u kojoj su tokom Drugog svetskog rata postojali specijalni logori za decu

mayo1 mayo1 10:47 06.08.2008

Re: Apsurd

U jednom od naših prošlih razmjena mišljenja već sam ti potvrdio da u Hrvatskoj postoje određene loše stvari koje ne odobravam i apsolutno osuđujem. Od toga ne treba bježati, nego se protiv takvih pojava mora boriti.

Ali tvoja usporedba i stavljanje jednakosti između NDH i RH je ne samo netočna nego i uvredljiva.
Protiv te NDH borio se i hrvatski narod uz srpski i ostale narode.

FAKTI
- NDH je imala plan da trećinu Srba ubije, trećinu pokrsti i trećinu protera
- Ustaše su smišljale veoma okrutne načine za ubijanje Srba, tako da su koristili noževe, maljeve, pa čak je i smišljeno novo oružje „srbosjek" za brzo klanje Srba
- Tačan broj ubijenih u NDH nikada nije utvrđen, ali postoje podaci da je samo u logoru Jasenovac na najsvirepije načine ubijeno 800.000 Srba, Roma i Jevreja
- Hrvatska je jedina zemlja u kojoj su tokom Drugog svetskog rata postojali specijalni logori za decu

Ovo je sve manje-više točno. Kakve to ima veze sa RH? I kakav je to argument?
Ubiješ nekog 1991. i kažeš to ti je za 1943!
Po toj logici unuci ubijenih na Ovčari mogu tamo 2041. sravniti recimo Novi Sad (ispričavam se Novosađanima na primjeru) i reći, bojali smo se gardijske brigade.

Na osnovu ankete među 2,5 tisuće ljudi, donose se senzacionalistički zaključci o mišljenju 4,5 milijuna ljudi...
I ti to uzimaš zdravo za gotovo.
A Savo Štrbac ti je doista autoritet. Čovjek kojemu se žrtve pojavljuju žive i zdrave, i čiji popisi protjeranih nadmašuju ukupan broj stanovnika određenog mjesta.
Po njemu je zločin i samo postojanje bilo kakve hrvatske države.
Hrvatski političari veličaju NDH

Tko to danas veliča NDH?
Svi oni koji su veličali NDH nisu nigdje prešli izborni prag i neslavno su propali na izborima. Danas su politički marginalci koji se slikaju na kojekakvim bizarnim skupovima i daju štof ljudima koji zlonamjerno ili iz neznanja izvlače zaključke kao ti.
Hrvatska politika, Sabor, Sanader i Mesić se svaki put vrlo jasno negativno određuju prema endehaziji. Nošenje ustaških simbola je kršenje zakona.
Istoričar Čedomir Antić kaže da je Hrvatska jedina država koja je bila na strani Sila osovine, a da u njoj nije izvršena denacifikacija

Ovo je komično. To kaže čovjek čija je zemlja službeno izjednačila antifašističke borce sa suradnicima njemačkih nacista i talijanskih fašista.

Srpska politika uvijek kasni na voz.
Tako bi danas raspravljala (2008) o planu Z-4 (1995).
Uz argumente iz 1941.
O Kosovu se razgovaralo i pregovaralo od 1999. Kad ste svojom,oprosti na izrazu političkom glupošću praktično poklonili državu Albancima i kada je de facto na Kosovo stavljena točka - sada bi pregovarali.
O čemu? S kim?

Moj komentar koji si citirao [ do kada...] se upravo i odnosio na to.
Nekako je prevaziđena 1389.
Dođoste do 1941. i ni korak dalje.
Do kada?
vracarac92 vracarac92 11:39 06.08.2008

Re: Apsurd

Ovo je sve manje-više točno. Kakve to ima veze sa RH? I kakav je to argument?
KADA je general Franjo Tudjman 1990. godine rekao da je Nezavisna drzava
Hrvatska bila ostvarenje stoljetne teznje hrvatskog naroda za drzavom,
to je
izazvalo pravu buru, ali sedam godina poslije gotovo pola stanovnistva
Hrvatske ovu
ocjenu smatra svojom, prenosi dopisnik FoNeta, Zarko Modric.
Zanimljiva anketa koju je nezavisni tjednik ,,Globus'' proveo na
uzorku od preko
hiljadu gradjana Hrvatske pokazuje da samo u Zagrebu i u Istri ovu
Tudjmanovu
izjavu dijeli manje od trecine stanovnistva. U Slavoniji i Hercegovini
to tvrdi polovica.
Ostali, oko 30 posto, smatraju da se radilo o ,,oslobodjenju od
velikosrpske
diktature''.
Slavonija i Hercegovina, prema anketi, prednjace u podrsci ustasama,
dok su
Zagreb i Istra nesto uzdrzaniji. Ipak cak i u Zagrebu samo 22 posto
anketiranih ima
lose misljenje o Pavelicu, a skoro 13 posto smatra da je postupak
ustaskih vlasti
prema Srbima i Zidovima bio ispravan.
Za tragediju Srba, Roma i Zidova u NDH 26 posto anketiranih u
Slavoniji smatra
odgovornim zrtve, a isto toliko njih krivnju prebacuje na Njemce, dok
cak 8,5 posto za
to krivi partizane i komuniste. Istovremeno u Slavoniji samo 16 posto
anketiranih
smatra da je Pavelic kriv za tragediju Hrvata u Blajburgu, dok 38 posto
za to
okrivljuje Engleze, a 44 posto Tita.
Izmedju 55 i 75 posto anketiranih smatra da su Hrvati u usporedbi sa
Srbima ili
Muslimanima hrabriji, ljepsi, bolji, iskreniji, obrazovaniji i
pobozniji ljudi.
Zato nije cudno sto 40 posto anketiranih odbija raditi u kolektivu
kojem je na celu
Srbin, a vise od 50 posto odbija prihvatiti brak svog djeteta sa
partnerom srpske
narodnosti.

Hrvatska politika, Sabor, Sanader i Mesić se svaki put vrlo jasno negativno određuju prema endehaziji. Nošenje ustaških simbola je kršenje zakona.
Mrtvo slovo na papiru. Zar zaista iko normalan može da će ljudi koji vode jednu državu zvanično podržati fašizam? Nezvanično oči drže zatvorene.
Veličanje ustaškog pokreta i govor mržnje opšteprisutne su pojave u Hrvatskoj, tvrdi direktor jevrejskog „Margelovog instituta" u Zagrebu Alen Budaj.
Komentarišući anketu zagrebačkog „Jutarnjeg lista", po kojoj 40 odsto Hrvata misli pozitivno o ustašama i opravdava njihove zločine nad Srbima, Jevrejima i Romima, Budaj kaže da je to prava slika odnosa hrvatskog društva prema zločinima iz Drugog svetskog rata.
- Ideja antifašizma je u Hrvatskoj doživela poraz! Anketa „Jutarnjeg lista" nije jedina koja je pokazala da veliki broj Hrvata veliča ustaštvo, jer bilo je dosta televizijskih anketa sa istim rezultatima. Antifašizam je mrtvo slovo u hrvatskom ustavu, a na snazi su reverzijonizam i neoustaštvo. Neoustaštvo je u toj zemlji opšteprisutno . Antifašistička udruženja su izumrla, a čak i srpska i romska zajednica veoma blago reaguju na pojave ustaštva. Kao posledicu toga imamo novu postavku u logoru Jasenovac, koja ublažava zločine NDH i smanjuje broj ubijenih na 80.000. Brojni logori, spomenici ubijenim Srbima, Jevrejima i Romima, pa i delovi Jasenovca, oskrnavljeni su, porušeni i zapušteni. Hrvatski Sabor danas odvaja više novca za Blajburg, gde su postradale ustaše, nego za održavanje Jasenovca - priča Budaj.
On kaže da se situacija može preokrenuti samo ako se u Hrvatskoj donesu zakoni po uzoru na Nemačku, koji bi predvideli oštre kazne za sve koji veličaju fašizam i ustaše i koji bi se zaista primenjivali.
Predsednik Fonda za izučavanje genocida doktor Milan Bulajić objašnjava da je srž problema u tome što vlada Hrvatske ne želi da spreči širenje neoustaštva.
- Problemi su uticaj politike i vlada koja ne želi da se suprotstavi promovisanju ustaštva. To se najbolje videlo prilikom poslednjeg Tompsonovog koncerta, kad je policija pokušala da spreči nošenje ustaških simbola, ali za to nije dobila podršku političara. Hrvatska država pokušava da ublaži lošu sliku ustaša i kroz menjanje postavke u muzeju Jasenovac. Minimiziran je zločin, falsifikovan broj ubijenih, a iz postavke su uklonjeni noževi, maljevi i druga oružja kojima su mučeni i ubijani Srbi, Romi i Jevreji. Ipak, ja mnogo više krivim srpsku nego hrvatsku vladu što ne reaguje na ovakve stvari - objašnjava Bulajić. On dodaje i da sliku o Hrvatima kao ustašama ne treba generalizovati i da u toj zemlji poznaje dosta antifašista.

mariopan mariopan 13:28 06.08.2008

Re: Apsurd

corn mouth
"Oluja" je Hrvatskoj donijela rješenje osnovnih egzistencijalnih stvari: postavljanje države na noge i mogućnost daljeg normalnog razvoja.
Prekidanje neizvjesnog stanja ni rata ni mira.
I to je ono što slavimo.

To je sasvim razumljivo i opravdano. I da dodam da Hrvatska vojska nije proterala srpsko stanovnistvo nego su ljudi u strahu od odmazde sami izbegli.
Ali bas zato moram da postavim pitanje da li mislis da je moglo da se ucini nesto da se spreci masovni zbeg - da ljudi ipak odluce da ostanu u svojim kucama i mirno sacekaju hrvatsku vojsku?
Ili je iseljenje Srba bilo opravdano u smislu da bi bilo neuporedivo vise zrtava da je u Kninu ostalo vise stanovnistva?
CM

Ovo je zaista smesno sto pistete da su Srbi mogli da sacekaju Hrvatsku vojsku....pa da li znate kako su prosli oni starci koji su tu vojsku sacekali? Zar zaista mislite da su mogli da ostanu? Ovde se barata nekim ciframa zaista pronadjeih ubijenih ljudi, malom u odnosu na pravi broj zrtava jer... pise se "nestali" oko 2000 sta mislite gde su ti nestali? Gde ih je sakrila vojska koja ih je ubila da bi se manipulisalo brojem zrtava, jer taj teren je kontrolisala Hrvatska vojska, nisu ih valjda Srbi sakrivali ili odneli sa sobom?

A da vidimo i kako su prolazili civili u izbeglickim kolonama koje su "pozivali da ostanu" mitraljeskom i artiljerijskom vatrom iako su izbeglice svuda u svetu zasticene svim zakonima i nije se previse moralo razmisljati da li je zlocin ubijati ih sto vise iako oni ODLAZE i ne predstavljaju nikakvu opasnost? To je cisto ubistvo i zlocin genocida.
drug.clan drug.clan 14:14 06.08.2008

Re: Apsurd

mayo1
Još nisam čuo da netko želi oteti dio domovine i priključiti je drugoj zemlji. Srbi kao ti su živjeli u Hrvatskoj, ali duša i srce im je bilo u Srbiji. Da je tome tako, pokazuje i žar kojim su se krajišnici borili za svoje domove i domovinu.Čim je zagustilo - pravac Srbija.


Vidim da bolje od mene znate kako ja mislim i sta ja osecam.

Srbi su pokusali da otkinu deo domovine - zemlju na kojoj su vekovima ziveli, tek posto je ta domovina rekla da vise nije njihova domovina. Nisu se srbi odrekli Hrvatske vec se Hrvatska odrekla srba brisajuci ih sa spiska onih kojima je domovina.
A kad vec spominjete ZAVNOH preporuka: ako smognete vremena pogledajte spisak ljudi koji su prisustvovali ZAVNOH-u pa pogledajte koliko je medju njima bilo srba koji su stvorili Hrvatsku. Da Hrvatsku nisu smatrali domovinom osnivali bi Srbiju a ne Hrvatsku na ZAVNOH-u.

A ta sacica krajiskih srba se uspesno borila za svoje zivote kuce i porodice pune 4 godine. A Vas komentar "Čim je zagustilo - pravac Srbija" sugestira da su trebali da ostanu i tako pruze priliku HV da ponovi ono sto su uradili bas te 1941 na koju cemo se uvek vracati jer otkriva namere i jasno pokazuje stav i misljenje drzave Hrvatske prema manjinama (ne samo Srbima).
Eto moja baka od 85 godina je ostala i UMPROFOR ju je nasao ubijenu pored zapaljene kuce nedelju dana kasnije.

A vi objasnjavate kako su trebali da ostanu?

Mogu da se kladim da svi vasi predci nisu pre sto godina ziveli u Hrvatskoj.
mayo1 mayo1 16:43 06.08.2008

Re: Apsurd

Vračarac, ja ti konkretno odgovorim, ti ignoriraš činjenice i dalje navodiš argumente tipa poznato, rekao,neke smiješne ankete i neke marginalce, izjave sumnjivih naučnika itd.
Čitajući tvoje komentare ispada da po Hrvatskoj šetaju uniformirani ustaše i bez problema love Srbe.
Ovakvi komentari samo podižu međunacionalnu netrpeljivost i upravo direktno rade ono što su Milošević i njegova krajiška vrhuška uspješno provodili tokom pet godina "RSK" - stalno tepli priču od prije pola stoljeća i plašili narod, da bi u glavama ljudi izjednačili RH i NDH i Hrvate i ustaštvo.
Kada su to usadili u glave, jasno da nikakvog dogovora i mirnog rješenja nije moglo biti i da se ljudima moglo manipulirati vrlo lako. I preseljavati ih kamo to Miloševiću odgovara.
Na Tuđmanovo zadovoljstvo.
Da sam ja srpski izbjeglica iz Hrvatske i da sam pročitao tvoj tekst, ne bi mi palo na pamet da se vraćam.
Oni u Hrvatskoj koji ne žele povratak Srba (a već sam se složio da postoje i takvi) mogu samo zadovoljno trljati ruke.

ps: kada si posljednji put bio u spomen parku Jasenovac? Ocjene kojima se razbacuje naučnik Bulajić, a ti ih bezrezervno prenosiš, su netočne i zlonamjerne i čine štetu ljudima koji rade u Jasenovcu (i samim žrtvama), a koji održavaju kompleks i to sjajno rade. Cijelom problemu prilaze bez medijskog spektakla, bez razbacivanja paušalnim brojkama, bez licitiranja i davanja procjena bez ikakve podloge.
Rade znanstveno i dokumentirano i u tome dobro surađuju sa adekvatnim ozbiljnim ustanovama u Srbiji i Izraelu.
mayo1 mayo1 17:27 06.08.2008

Re: Apsurd

drug.član

A ta sacica krajiskih srba se uspesno borila za svoje zivote kuce i porodice pune 4 godine.

Uz "malu" pomoć JNA (četvrte vojne sile u Europi) i bezbrojnih dobrovoljaca iz Srbije.
Ja sam iz Osijeka, dragi gospodine, i meni nemojte prodavati maglu o "golorukim i ugroženim" - Slavonija je to dobro osjetila. Pitam se što bi tek bilo da ste bili, je li, naoružani.
A Vas komentar "Čim je zagustilo - pravac Srbija" sugestira da su trebali da ostanu

Da, smatram da je trebalo da ostanete. I to bi bilo bolje za sve. Razloge i argumente sam naveo u komentarima gore, da se ne ponavljam.
tako pruze priliku HV da ponovi ono sto su uradili bas te 1941

Dakle, direktno stavljate znak jednakosti između RH i NDH.
Onda je svaki razgovor bespredmetan.
Ja sam uvijek za to da sa ustašama nema razgovora i pregovora.

Eto moja baka od 85 godina je ostala i UMPROFOR ju je nasao ubijenu pored zapaljene kuce nedelju dana kasnije

Moje iskreno žaljenje zbog Vaše bake i svih drugih koji su tako ubijeni. To je zločin i tu nema dileme. Baš zato sam i rekao da bi bilo bolje da je veći broj ljudi ostao, jer u tom slučaju takvi pojedinačni zločini bi lakše bili spriječeni.
UNPROFOR se "pokazao" u zaštiti preostalih Hrvata za vrijeme "RSK" - i onda su nalazili ljude ubijene na pragu kuće.
Mogu da se kladim da svi vasi predci nisu pre sto godina ziveli u Hrvatskoj.

Morat ću Vas razočarati.
Premda ne vidim u čemu je važnost te činjenice.

drug.clan drug.clan 18:12 06.08.2008

Re: Apsurd

mayo1
Dakle, direktno stavljate znak jednakosti između RH i NDH.Onda je svaki razgovor bespredmetan.


Mozda je (gotovo sigurno jeste) politika R Hrvatske prema ostatku sveta drugacija u odnosu na NDH ali politika prema srbima se nije promenila te u tom smislu mogu da stavim znak jednakosti izmedju njih.

Jedna od prvih stvari koje je nova RH i njena vlast ucinla bilo je brisanje srba iz ustava i oduzimanje prava da je zovu domovinom. Mozda je to hrvatima nebitan detalj ali je srbima jasno pokazao kakve planove koje nova vlast ima. Iz danasnje perspektive se vidi da to bila provokacija ogromnih razmera smisljena da izazove sukob sa srbima.

Kada su udarane granice Hrvatske 1943. godine, granice su udarene sa idejom da je to drzava hrvata i srba te su tako velike teritorije sa vecinskim srpskim stanovnistvom usle unutar Hrvatske cak i teritorije koje istorijski nikada nisu bile hrvatske. Brisanjem srba iz ustava RH, AVNOJ-evske granice Hrvatske su postale bezvredne.

Opet ponavljam ovde "Nisu se srbi odrekli Hrvatske vec se Hrvatska odrekla srba brisajuci ih sa spiska onih kojima je domovina."
sentinel26 sentinel26 18:26 06.08.2008

Re: Apsurd

mayo1
Čitajući tvoje komentare ispada da po Hrvatskoj šetaju uniformirani ustaše i bez problema love Srbe. Ovakvi komentari samo podižu međunacionalnu netrpeljivost i upravo direktno rade ono što su Milošević i njegova krajiška vrhuška uspješno provodili tokom pet godina "RSK" - stalno tepli priču od prije pola stoljeća i plašili narod, da bi u glavama ljudi izjednačili RH i NDH i Hrvate i ustaštvo.
Kada su to usadili u glave, jasno da nikakvog dogovora i mirnog rješenja nije moglo biti i da se ljudima moglo manipulirati vrlo lako. I preseljavati ih kamo to Miloševiću odgovara.
Na Tuđmanovo zadovoljstvo.

Gradonačelnik Pule odbio da izda dozvolu Tompsonu za koncert u pulskoj Areni, na veliku (i zajedničku) žalost serbskih i hravtskih nacionalista.

mayo1 mayo1 19:39 06.08.2008

Re: Apsurd

drug.clan
Mozda je (gotovo sigurno jeste) politika R Hrvatske prema ostatku sveta drugacija u odnosu na NDH ali politika prema srbima se nije promenila te u tom smislu mogu da stavim znak jednakosti izmedju njih.

Mislim da ste ovom izjavom zapravo sve rekli.
Iz Vas progovara mržnja prema Hrvatskoj kao takvoj i mislim da je svaki daljnji razgovor na temu doista besmislen.

Kada su udarane granice Hrvatske 1943. godine, granice su udarene sa idejom da je to drzava hrvata i srba te su tako velike teritorije sa vecinskim srpskim stanovnistvom usle unutar Hrvatske cak i teritorije koje istorijski nikada nisu bile hrvatske. Brisanjem srba iz ustava RH, AVNOJ-evske granice Hrvatske su postale bezvredne.

Kao što rekoh, tko o čemu - takvi kao Vi nikako da se mrdnu iz 1941.
Zapravo, baš me briga kakve su ili nisu bile granice prije pedeset i više godina. To ostavljam povjesničarima da proučavaju i debatiraju.
Republika Hrvatska je priznata od UN 22.05.1992.
I tu priča o granicama za države koje su priznale RH prestaje, kao i za građane Hrvatske.

Ne znam što mislite postići stalnom vrtnjom u krug, ali da je to ne baš pametna politika pokazuju "uspjesi" općenito srpske, ali i srbijanske politike u posljednjih dvadestak godina.
Vidite i sami kamo vas je odvela.

Opet ponavljam ovde "Nisu se srbi odrekli Hrvatske vec se Hrvatska odrekla srba brisajuci ih sa spiska onih kojima je domovina."

Još jedno bedasto tumačenje.
Po tom tumačenju, pripadnik manjine Talijan ili Mađar koji je rođen u Hrvatskoj - ne osjeća Hrvatsku kao domovinu, jer nije u ustavu naveden kao konstitutivan narod?
Pripadnici mađarske manjine iz malog mađarskog sela pored Osijeka - Laslova - jasno su pokazali 1991. da li Hrvatsku smatraju svojom domovinom.
Djelom, a ne pričom.

drug.clan , pokušali ste otcijepiti trećinu Hrvatske i pripojiti je Srbiji. Niste uspjeli, izgubili ste - kraj priče.
Sve te vaše priče samo pokušavaju opravdati tu činjenicu.
big_blogowski big_blogowski 20:19 06.08.2008

Re: Apsurd

Razgraničenje po etničkom principu nije bilo moguće. Kako bi vi pripojili npr. Knin Srbiji?
Preko koje teritorije?

Kakve to veze ima? Kalinjingrad nije povezan s Rusijom, Aljaska nije povezana s Amerikom, Gibraltar s Velikom Britanijom, a bogami ni Hrvatska s Dubrovnikom. Vjerojatno ima i boljih primjera, but you get the picture.

Od nečega se moralo krenuti, a republike u SFRJ su bile konstitutivni dijelovi - do prava na razdruživanje.
Tu je pravna osnova.

Nije istina i gotovo. Kada mi citirate doticni clan(ak) ustava SFRJ rado cu se upustiti s vama u pravnu analizu. Buduci da se cinite kao dobronamjeran covjek samo cu Vam reci da niste u pravu. Ako vasi politicari papagajski ponavljaju da su "imali pravo na otcjepljenje" to ne znaci da je bilo tako. Po tome problem je bio u tome sto je siroti Milosevic bio nepismen pa nije znao procitati Ustav SFRJ?!! Ne budite naivni, stvari nisu tako jednostavne.

Tražio bi garancije za sve Srbe u Hrvatskoj u zamjenu za mirno razdruživanje.

Vjerujte da nitko ne bi bio sretniji od nas Srba iz velikih hrvatskih gradova da je RSK dobila svoju slobodu, pa makar mi koji smo ostali zivjeli u aparthejdu ili se sami odselili. Od onih koji su ostali, naravno, ne ocekujte da ce vam to reci u lice - nisu budale.
Hrvatska je priznata u svojim republičkim granicama od UN 22.05.1992.

To je legalisticki argument, a ja sam govorio o principijelnosti i licemjerju. U krajnjoj liniji niti te norme ne sprecavaju Hrvatsku da vrati Krajinu:)

big_blogowski big_blogowski 20:26 06.08.2008

Re: Apsurd

Uspoređivati RS i Republiku Hrvatsku nije moguće - RH je međunarodno priznata država, dok je RS dio međunarodno priznate BiH.

Hrvatska nije bila medjunarodno priznata prije 15.1.92. S druge strane RS je medjunarodno priznata kao entitet slozene drzave BiH. I sta sad?

Zapravo ono što Vas žulja, kao i neke druge, je samo postojanje Republike Hrvatske.

Odakle vam to pada na pamet? Meni je drago da Hrvati imaju svoju drzavu - biti u drzavi s politicki neizivljenim narodom je kontraproduktivno. Samo mi je zao sto su okupirali podrucja na kojima su Srbi bili dominantna vecina.


U RH nije bajno, ali ratnu stranicu smo zaklopili i bavimo se drugim izazovima - EU, NATO, gospodarstvo itd.

Kako da ne, o tome najbolje svjedoci forum Vecernjeg ili Jutarnjeg lista.
mayo1 mayo1 20:33 06.08.2008

Re: Apsurd

Gradonačelnik Pule odbio da izda dozvolu Tompsonu za koncert u pulskoj Areni, na veliku (i zajedničku) žalost serbskih i hravtskih nacionalista.


Thompson je pjevač sa geni-kameni pjesmuljcima koji bi prošli potpuno nezapaženo da nema toliku medijsku pažnju zbog svoje ustaške ikonografije.
Svaka medijska pažnja - dobra ili loša - je dobra za business.
I to je ono što sve pokreće - novac.

I, kao što rekoste, usrećuje nacionaliste i kretene svih fela.
mayo1 mayo1 20:49 06.08.2008

Re: Apsurd

big_blogowski
mislim da se možemo prepucavati do sudnjeg dana i nećemo se složiti.
Ono što me zapravo zanima, što mislite postići konstantnim izvlačenjem na površinu događaja koji su davno potonuli?
Npr. "RSK" - bila je apsurd od prvog dana u svim vidovima i na svim poljima.
Nije je priznao čak ni njen osnivač - Milošević.
Pa zar doista mislite da danas, poslije svega, postoji nekakva mogućnost oživljavanja "Krajine"?
Ili pozivati danas nekakav propali plan od prije 13 godina? (Z-4)

Što je svrha svega toga?
Zar Srbi nemaju danas probleme koje treba rješavati i koji se realno mogu riješiti?

Pitanje BiH, odnosno RS me uopće ne interesira.
Njihova zemlja, njihovi problemi.
Odakle vam to pada na pamet? Meni je drago da Hrvati imaju svoju drzavu - biti u drzavi s politicki neizivljenim narodom je kontraproduktivno. Samo mi je zao sto su okupirali podrucja na kojima su Srbi bili dominantna vecina.

Isti razmak, isto odstojanje.
big_blogowski big_blogowski 21:12 06.08.2008

Re: Apsurd

mislim da se možemo prepucavati do sudnjeg dana i nećemo se složiti.

Prepucavanje mi nije bio cilj, mayo1.
Ono što me zapravo zanima, što mislite postići konstantnim izvlačenjem na površinu događaja koji su davno potonuli?

Oni koji stvari "izvlace na povrsinu" su oni koji slave Oluju kao moralnu operaciju i nasladjuju se porazom Srba.
Zar ocekujete da ce osoba s minimumom rodoljublja to odsutjeti?
Pa zar doista mislite da danas, poslije svega, postoji nekakva mogućnost oživljavanja "Krajine"?
Ili pozivati danas nekakav propali plan od prije 13 godina? (Z-4) Što je svrha svega toga?
Zar Srbi nemaju danas probleme koje treba rješavati i koji se realno mogu riješiti?

Tko vam kaze da se ja ne slazem s vama? Ali u vasim pitanjima vi ste suptilno promijenili uvjete debate. Ovo o cemu vi govorite je PRAGMATICKO, a ne MORALNO ili PRAVNO pitanje. Ako me pitate za moj cilj, onda je to da ta tri elementa razlucimo. S pragmaticke tocke - da - mozda je najbolje da se Srbi pokriju usima, i cekaju novo svjetsko dijeljenje karata. Nesto kao vi od 1918-41; 45-91:))
Bez obzira na to dijalog s Vama smatram korisnim buduci da pokazuje dosege politike 'suocavanja', 'pomirenja' i ostalih frazi kojima mnogi ispiru usta. Od toga nema nista; jedino cemu mozemo teziti je pristojnost u medjunacionalnoj komunikaciji, mozda zajednicki interes i nista vise od toga.
mayo1 mayo1 21:40 06.08.2008

Re: Apsurd

Oni koji stvari "izvlace na povrsinu" su oni koji slave Oluju kao moralnu operaciju i nasladjuju se porazom Srba.

Možemo se složiti da onaj tko je izgubio rat, to ne voli slušati.
Pobjednik je kroz povijest uvijek slavio, to nije nikakva hrvatska posebnost. Što vrijeme bude odmicalo, sva ta euforija će biti sve manja, a proslava gnjavaža za sve.
Sjetimo se samo obilježavanja događaja iz NOB za vrijeme Juge. Tko je to više promatrao ozbiljno?
Osim đaka koji su bili sretni što nema škole.

Zar ocekujete da ce osoba s minimumom rodoljublja to odsutjeti?

Koliko shvaćam iz vaših komentara, vi živite negdje u velikom gradu u Hrvatskoj.
Pa mi taj pojam rodoljublje baš nije najjasniji.
Rodoljublje - prema kome ili čemu?
Ovo o cemu vi govorite je PRAGMATICKO, a ne MORALNO ili PRAVNO pitanje

Obzirom da pragmatično gledam na život, valjda su mi takvi i komentari. Prvi komentar [apsurd] i jest pragmatična analiza "RSK".
Vi ubacujete emocije i želje.
S pragmaticke tocke - da - mozda je najbolje da se Srbi pokriju usima, i cekaju novo svjetsko dijeljenje karata. Nesto kao vi od 1918-41; 45-91:))

Ne slažem se s tezom o pokrivanju ušima.
Naprotiv, smatram da se svi građani Hrvatske moraju uključiti u život zemlje na prvenstveno svoje dobro, pa onda i opće.
Nisam ni glup ni slijep pa da ne vidim da Srbi imaju probleme u svakodnevnom životu. Ali mislim da se to neće riješiti nekakvom "Krajinom". Rješenje je izgradnja istinskog građanskog društva, što je naravno težak i dugotrajan posao i na njemu svi moramo zajedno raditi.
Ovo Vaše čekanje na novo dijeljenje zvuči prilično zloslutno.
Bez obzira na to dijalog s Vama smatram korisnim buduci da pokazuje dosege politike 'suocavanja', 'pomirenja' i ostalih frazi kojima mnogi ispiru usta. Od toga nema nista; jedino cemu mozemo teziti je pristojnost u medjunacionalnoj komunikaciji, mozda zajednicki interes i nista vise od toga.

Interes je najveća i najčvršća poveznica. Ljubav zna puknuti i onda je samo korak do mržnje.
Interes nam svima mora biti dobar i sadržajan život. Barem je meni.
Tu nacija igra najmanju ulogu.
Pozdrav.
drug.clan drug.clan 16:52 07.08.2008

Re: Apsurd

mayo1
Iz Vas progovara mržnja prema Hrvatskoj kao takvoj i mislim da je svaki daljnji razgovor na temu doista besmislen.

Ne, to je samo reakcija na mrznju Hrvatske prema meni! Naprotiv ja jos uvek osecam simpatije prema Hrvatskoj samo ne prema politici koju vodi i stavovima koje namece narodu putem medija.

mayo1
Zapravo, baš me briga kakve su ili nisu bile granice prije pedeset i više godina. To ostavljam povjesničarima da proučavaju i debatiraju.Republika Hrvatska je priznata od UN 22.05.1992. I tu priča o granicama za države koje su priznale RH prestaje, kao i za građane Hrvatske.


Granice su promenjiva kategorija ali nije to predmet ove rasprave. Kljucno pitanje ovde je pitanje pravednosti istih, tj. prevare na kojoj su nastale. Mozemo se mi dogovoriti da pravimo neki biznis zajedno i obojica ulozimo sve sto imamo u taj biznis, pa kada taj biznis postane stabilan i dobar ja jednostrano ukinem tvoja vlasnicka prava nad biznisom i isteram te i tvoje kancelarije.
I malo dete moze da uoci paralelu!

mayo1
Još jedno bedasto tumačenje.Po tom tumačenju, pripadnik manjine Talijan ili Mađar koji je rođen u Hrvatskoj - ne osjeća Hrvatsku kao domovinu, jer nije u ustavu naveden kao konstitutivan narod?Pripadnici mađarske manjine iz malog mađarskog sela pored Osijeka - Laslova - jasno su pokazali 1991. da li Hrvatsku smatraju svojom domovinom.Djelom, a ne pričom.


Nije ti bas dobro poredjenje. Prvo zato sto su srbi silom postali manjina (ubijanjem i proterivanjem u par navrata, a potom i ukidanjem prava brisanjem iz ustava). Drugo, ako je istina to sto tvrdite da je Hrvatska nastala ZAVNOH-om onda su srbi dobrim procentom ucestvovali u stvaranju Hrvatske drzave (svojim zivotima, svojom zemljom) dok su istovremeno te manjine radile na unistenju iste (neki od navedenih: Talijani npr. su silom uterani u Hrvatsku a vecina njihovih sunarodnika pobijena i proterana i skoro niko od njih Hrvatsku ne dozivljava kao domovinu).

mayo1
pokušali ste otcijepiti trećinu Hrvatske i pripojiti je Srbiji. Niste uspjeli, izgubili ste - kraj priče.Sve te vaše priče samo pokušavaju opravdati tu činjenicu.


Pokusali smo preziveti na zemlji na kojoj su nasi preci ziveli vekovima i za koju su dali nebrojemo mnogo zivota. I nije nam uspelo a vi se ponosite time sto ste uradili? Vasa moralna nacela su veoma zanimljiva!

Sta to pokusavam opravdati?
Ovde samo Vi zelite opravdati etnicko ciscenje nad domicilnim stanovnistvom Hrvatske i cinjenicu da ste sada etnicki cista drzava. 1931. je u Hrvatskoj bilo 30% a sve do skora (1991.) 25% pripadnika drugih naroda a sada?


mayo1 mayo1 18:02 07.08.2008

Re: Apsurd

drug.clan
Granice su promenjiva kategorija ali nije to predmet ove rasprave. Kljucno pitanje ovde je pitanje pravednosti istih, tj. prevare na kojoj su nastale.

Točno.
Kako su se svuda u svijetu mijenjale granice? Ratovima.
Kako su nastale prva i druga Jugoslavija? Kao rezultat ratova.
Baš zato, da bi se izbjegao rat, išlo se na jedinu moguću podjelu - po granicama bivših republika.
Tko se pobunio? Tko se želio pripojiti Srbiji i uz put, zagrabiti malo više, ali bože moj, kad smo već tu...
Pokusali smo preziveti na zemlji na kojoj su nasi preci ziveli vekovima

Virovitica - Karlovac - Karlobag.To je pravedno, pretpostavljam.
A Hrvati su ionako zapravo pokatoličeni Srbi, pa prema tome...

Ne znam da li ste bili tako pravednički raspoloženi dok je razvaljivan stari srpski grad Dubrovnik, srpski Zadar ili stara srpska pokrajina Slavonija, sa srpskim Vukovarom, Vinkovcima,Osijekom i desecima sela?
Koga ste tu branili?
I kako nazivate ono što ste 1991 godine učinili Hrvatima i drugima, dok su se selili iz "države" ?

Znate, to vječno kukanje i samoproglašavanje Srba nekim vječnim žrtvama više ne prolazi.
Narodi bivše Juge su vas odmah prokužili, svijetu je trebalo malo duže.
Vi to još niste shvatili, zato i dalje u ćošku kukate i furate neki svoj stari crno-bijeli film.
A život ne čeka. Ide dalje.

Netko od (srpskih) blogera je prije par mjeseci napisao, komentirajući jedan blog:
"srBin smatra da su Srbi ravnopravni samo ako dominiraju."
drug.clan drug.clan 21:04 07.08.2008

Re: Apsurd

mayo1
drug.clan
Točno.Kako su se svuda u svijetu mijenjale granice? Ratovima.Kako su nastale prva i druga Jugoslavija? Kao rezultat ratova.Baš zato, da bi se izbjegao rat, išlo se na jedinu moguću podjelu - po granicama bivših republika.Tko se pobunio?Vrlo smela teza! I maloj deci je bilo jasno da ce podela po AVNOJ-evskim granicama dovesti do rata! Nista vi niste pokusali izbeci vec su vam veoma odgovarale velikodusne granice poklonjene od strane najveceg sina hrvatskog naroda! Jedino se podelom po etnickim granicama rat mozda mogao spreciti!

mayo1

Pokusali smo preziveti na zemlji na kojoj su nasi preci ziveli vekovima Virovitica - Karlovac - Karlobag.To je pravedno, pretpostavljam.A Hrvati su ionako zapravo pokatoličeni Srbi, pa prema tome...


Ideje koje spominjete su ideje manjinske politicke opcije iz susedne drzave (Srbije) koja nikada nije bila vladajuca ili vecinska ni u Srbiji a pogotovo ne medju srbima u Hrvatskoj. Isto ovako bih ja mogao Vama podmetnuti izjave i novine hrvatskih partija koje su se zalagale za Hrvatsku do Drine ili do Zemuna i Petrovaradina.
Po okoncanju izbora u Hrvatskoj vodje srba iz Hrvatske izabrane na tim izborima pokusale da rade unutar institucija - Sabora ali su tamo bile cak i fizicki napadnute.

mayo1
Ne znam da li ste bili tako pravednički raspoloženi dok je razvaljivan stari srpski grad Dubrovnik, srpski Zadar ili stara srpska pokrajina Slavonija, sa srpskim Vukovarom, Vinkovcima,Osijekom i desecima sela?


A od kada su to Dubrovnik i Zadar stari hrvatski gradovi? Za vasu informaciju "stari hrvatski gradovi" Zadar i Dubrovnik su prvi put u istoriji usli u sastav bilo kakve Hrvatske tek 1943. za vreme NDH! A samo za rekord da kazem da Srbi iz hrvatske nikada nisu napadali Dubrovnik.
U Slavoni i Baranji su podjednako rusena i srpska sela i gradovi. Uostalom sve je to uradjeno od strane i pod komandom JNA na koju srbi iz hrvatske nisu mnogo mogli da uticu.

mayo1
Znate, to vječno kukanje i samoproglašavanje Srba nekim vječnim žrtvama više ne prolazi.Narodi bivše Juge su vas odmah prokužili, svijetu je trebalo malo duže.Vi to još niste shvatili, zato i dalje u ćošku kukate i furate neki svoj stari crno-bijeli film.


To ko je bio zrtva u bivsoj Jugoslaviji nije potrebno nagadjati tu su brojke poginulih i proteranih (pocevsi od onih koji su vas oslobodili 1918. i kojima ste priskocili u zagrljaj pa sve do 1995.) pa pogledajte.
Za razliku od Hrvatske koja je posle sukoba 1991.-1995. postala nacionalna i etnicki cista drzava, Srbija je ostala multietnicka gradjanska drzava.

mayo1
A život ne čeka. Ide dalje.Netko od (srpskih) blogera je prije par mjeseci napisao, komentirajući jedan blog:"srBin smatra da su Srbi ravnopravni samo ako dominiraju."Mogli ste da citirate i Antu Pavelica sa istom tezinom koju ima vas prethodni citat.
mayo1 mayo1 22:33 07.08.2008

Re: Apsurd

Ideje koje spominjete su ideje manjinske politicke opcije iz susedne drzave (Srbije) koja nikada nije bila vladajuca ili vecinska ni u Srbiji a pogotovo ne medju srbima u Hrvatskoj. Isto ovako bih ja mogao Vama podmetnuti izjave i novine hrvatskih partija koje su se zalagale za Hrvatsku do Drine ili do Zemuna i Petrovaradina

Nikada nije bila vladajuća?!
Nije bila većinska?!
Pa to je bila platforma na kojoj ste ratovali.
Da li ste čitali knjige Bore Jovića,Kadijevića...?
Vojvodu Šešelja da ne spominjem.
Oni u Hrvatskoj koji su se zalagali za Zemun i Drinu (HSP) imaju jednog zastupnika u Saboru.
I ne pada mu na pamet da to spomene.
Ne moram vas podsjećati koliko imaju radikali u Skupštini Srbije - ona zanimljiva karta je naslovna strana glasila Radikalne stranke iz prosinca/decembra 2007.
A od kada su to Dubrovnik i Zadar stari hrvatski gradovi?

Ovo nije vrijedno komentara.
U Slavoni i Baranji su podjednako rusena i srpska sela i gradovi

Ovo nije istina.
U Slavoniji i Baranji su djelovali novosadski korpus, beogradska gardijska brigada uz nebrojene teritorijalce i dobrovoljce iz Srbije.
Pametnom dovoljno.
Usput, koji su to srpski gradovi u Slavoniji i Baranji?
To ko je bio zrtva u bivsoj Jugoslaviji nije potrebno nagadjati tu su brojke poginulih i proteranih (pocevsi od onih koji su vas oslobodili 1918. i kojima ste priskocili u zagrljaj pa sve do 1995.) pa pogledajte.

Tko je brojio žrtve?
Vasilije Krestić? Bulajić? Savo Štrbac?
1918.?
Moj djed je onda imao osam godina. Koga to još zanima? Kakve to ima veze s bilo čim?
Danas je 2008. Mene zanima danas i sutra. Nemam vremena za drugo, rat mi je već previše uzeo.

Oprostite, ali ovo je besmisleno.
Da hoćete razgovarati o konkretnim problemima ljudi u Hrvatskoj, kojih ima puno, i načinima rješavanja - to pozdravljam.
Stalno guranje prošlosti u prvi plan, ne vodi ničemu.
Iskreno Vam želim da što prije izbacite tu gorčinu i mržnju. I počnete živjeti u sadašnjosti i u realnom svijetu.
Nema više Jugoslavije, nema "RSK". Ima Republika Hrvatska. Pomirite se s tim.
Što će biti sutra ili prekosutra? Tko zna.
Ali je glupo tratiti vrijeme živeći u prošlosti i čekajući nekakvu neznanu budućnost.
Želim Vam sve dobro, gdje god bili.
drug.clan drug.clan 18:04 08.08.2008

Re: Apsurd

mayo1
Nije bila većinska?!Pa to je bila platforma na kojoj ste ratovali.Da li ste čitali knjige Bore Jovića,Kadijevića...?


Na kojoj je to platformi Hrvatska vojska ucestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini? A zar u Hrvatskoj partija koja je spominjala Drinu i Zemun sada nije vladajuca?

mayo1
A od kada su to Dubrovnik i Zadar stari hrvatski gradovi?Ovo nije vrijedno komentara.


A zasto ovo nije vredno komentara? Pa tako svaki grad moze postati hrvatski. Okupirate, iselite stanovnistvo i onda ga proglasite starim hrvatskim gradom iako nikada nije bio u sastavu hrvatske niti je imao hrvatsko vecinsko stanovnistvo. Ovo se desilo i sa Pulom i sa Rijekom u kojima je pre samo 60-tak godina hrvatsko stanovnisto bilo manjinsko a ti gradovi nikada nisu bili hrvatski.

mayo1

To ko je bio zrtva u bivsoj Jugoslaviji nije potrebno nagadjati tu su brojke poginulih i proteranih (pocevsi od onih koji su vas oslobodili 1918. i kojima ste priskocili u zagrljaj pa sve do 1995.) pa pogledajte. Tko je brojio žrtve?Vasilije Krestić? Bulajić? Savo Štrbac?1918.? Moj djed je onda imao osam godina. Koga to još zanima?A po vasem brojanju se te brojke razlikuju? Voleo bi da vidim te brojke. Da li su to one iste koje je vas vodja nacije izneo u svojim knjigama da je u jasenovcu poginulo vise hrvata negos srba i jevreja zajedno? Da li vam je poznato da je i priikrivanje zlocina zlocin? A to sto vas ne zanima samo pokazuje vasu bezobzirnost. Iako su ti srpski vojnici te 1918. ginuli za hrvatsku vi ih nipodastavte a da njih nije bilo jos uvek bi nemacki bio sluzbeni jezik u Zagrebu.

A sto se save strbca tice i njegovog brojanja zrtava iz oluje tice, preporucavam vam da uzmete spisak i onda pokusate zajedno sa svim obavestajnim agencijama hrvatske drzave (a mozete pomoc od CIA da trazite) pa pronadjite jedno jedino ime na toj listi koje nije poginulo tada. Hocete reci da moja baka nije poginula zato sto je na listi Save Strbca?
Izrugivati se sa mrtvima i sa njihovim porodicama je jadno i bedno.

mayo1
Danas je 2008. Mene zanima danas i sutra. Nemam vremena za drugo, rat mi je već previše uzeo.Oprostite, ali ovo je besmisleno.Da hoćete razgovarati o konkretnim problemima ljudi u Hrvatskoj, kojih ima puno, i načinima rješavanja - to pozdravljam.


To i jeste poenta, proterali ste sve one (ukljucujuici i mene) iz Hrvatske o cijem zivotu bi mene zanimala diskusija pa oni sada tamo nemaju problema.
Stalno zastupate ideju sa kojom se ja generalno slazem "sve je proslo, ajd sada da zivimo dalje" ali je problem sto zivot ne moze da se nastavi jer tamo ne zive vise ljudi koji su ziveli. Proterali ste ljude, srusili ste i oduzeli (nacionalizovali) im imovinu, doveli ste strane drzavljane da zive u njihovim kucama (onim koje su prezivele), i sada govorite ajde da zivimo kao da se nista nije desilo.


mayo1
Nema više Jugoslavije, nema "RSK". Ima Republika Hrvatska. Pomirite se s tim.Što će biti sutra ili prekosutra? Tko zna.Ali je glupo tratiti vrijeme živeći u prošlosti i čekajući nekakvu neznanu budućnost.


Niko ovde ne zali za jugom, RSK-om vec za zivotima i za krajom u kome smo odrasli i mi i nasi predci.

mayo1
Želim Vam sve dobro, gdje god bili.


Da ste mi zeleli dobro ne biste me proterivali pa bi ste sada gde sam!

Od vas ne zelim nikakve zelje vec zahtevam da ispravite nepravdu koju ste naneli (onaj deo koji se da ispraviti) ili da se bar pokajete zbog zla koje ste naneli.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana