Optužnica protiv Radovana Karadžića

queeria92 RSS / 15.08.2008. u 11:48

zlocinac.3365.JPGTužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, na osnovu svog ovlašćenja iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Statut Međunarodnog suda), optužuje

Radovana Karadžića

za: GENOCID, ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI, KRŠENJA ZAKONA ILI OBIČAJA RATA i TEŠKE POVREDE ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949. GODINE, kako slijedi:

Optuženi

1) Radovan KARADŽIĆ je rođen 19. juna 1945. godine u opštini Šavnik, danas Republika Crna Gora, Savezna Republika Jugoslavija.

2) Radovan KARADŽIĆ je bio jedan od članova osnivača Srpske demokratske stranke (u daljem tekstu: SDS) koja je u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Bosna i Hercegovina) osnovana 12. jula 1990. godine. Od 12. jula 1990. do 19. jula 1996, kad je dao ostavku, Radovan KARADŽIĆ je bio predsjednik SDS-a. U tom je svojstvu, između ostalog, predsjedavao sastancima Glavnog odbora SDS-a.

3) Radovan KARADŽIĆ je dugogodišnji saradnik Momčila KRAJIŠNIKA, bivšeg predsjednika Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: "skupština bosanskih Srba") i člana Savjeta za nacionalnu bezbjednost i proširenog Predsjedništva takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: "srpska republika") i Biljane PLAVŠIĆ, bivšeg člana kolektivnog Predsjedništva Bosne i Hercegovine, vršioca dužnosti predsjednika srpske republike, člana predsjedništva srpske republike i potpredsjednika Republike Srpske.

4) Radovan KARADŽIĆ je postao predsjednik Savjeta za nacionalnu bezbjednost srpske republike 27. marta 1992. godine.

5) Radovan KARADŽIĆ je postao član tročlanog predsjedništva srpske republike 12. maja 1992. godine. Istog dana Radovan KARADŽIĆ je izabran za predsjednika Predsjedništva.

6) Radovan KARADŽIĆ je uz Momčila KRAJIŠNIKA, Biljanu PLAVŠIĆ i druge članove SDS-a bio u proširenom ratnom predsjedništvu srpske republike od početka juna 1992. do 17. decembra 1992. godine.

7) Radovan KARADŽIĆ je uz Momčila KRAJIŠNIKA, Biljanu PLAVŠIĆ i druge bio član vrhovne komande oružanih snaga srpske republike otprilike od 30. novembra 1992.

8) Radovan KARADŽIĆ je bio isključivi predsjednik Republike Srpske od 17. decembra 1992. do 19. jula 1996. godine, kad je dao ostavku. Od 20. decembra 1992. godine, Radovan KARADŽIĆ je u svojstvu vrhovnog komandanta oružanih snaga predsjedavao sastancima vrhovne komande.

Tačke optužnice

9) Između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. godine, Radovan KARADŽIĆ je, djelujući individualno ili u saradnji sa drugima, među ostalim i djelujući u saradnji sa Momčilom KRAJIŠNIKOM i Biljanom PLAVŠIĆ u periodu između 1. jula 1991. i 31. decembra 1992. godine, učestvovao u krivičnim djelima za koja se tereti u tekstu koji slijedi kako bi se obezbijedila kontrola nad onim područjima Bosne i Hercegovine koja su proglašena dijelom srpske republike. Ta područja uključuju, među ostalim, i slijedeće opštine: Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, Bosanski Šamac, Bratunac, Brčko, Čajniče, Čelinac, Doboj, Donji Vakuf, Foča, Gacko, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Jajce, Ključ, Kalinovik, Kotor Varoš, Nevesinje, Novi Grad, Novo Sarajevo, Pale, Prijedor, Prnjavor, Rogatica, Rudo, Sanski Most, Šekovići, Šipovo, Sokolac, Teslić, Trnovo, Višegrad, Vlasenica, Vogošća, Zavidovići i Zvornik.

10) Da bi postiglo taj cilj, vođstvo bosanskih Srba, uključujući Radovana KARADŽIĆA, a u predmetna vremena i Momčila KRAJIŠNIKA, Biljanu PLAVŠIĆ i druge, započelo je i sprovelo takav način postupanja koji je uključivao stvaranje nemogućih uslova za život, uključujući taktiku progona i terora čiji je efekat trebao biti da podstakne nesrbe na odlazak iz tih područja, deportaciju onih koji nisu bili voljni otići i likvidaciju drugih.

11) Snage bosanskih Srba, koje su obuhvatale vojne i paravojne jedinice te jedinice teritorijalne odbrane i policije (u daljem tekstu: "snage bosanskih Srba"), SDS i organi vlasti koji su djelovali pod rukovodstvom i kontrolom Radovana KARADŽIĆA, a u predmetna vremena i Momčila KRAJIŠNIKA, Biljane PLAVŠIĆ i drugih, preduzele su niz raznih akcija da značajno smanje populaciju bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i druge nesrpske populacije tih opština.

12) Od kraja marta do 31. decembra 1992, snage bosanskih Srba preuzele su fizičku kontrolu nad opštinama navedenim u paragrafu 9, često putem žestokih napada. Ti napadi i preuzimanje vlasti odigravali su se na koordinirani i planirani način. Organizaciju i rukovođenje preuzimanjima vlasti, koji su se odigravali od kraja marta do 31. decembra 1992. godine, te kontinuiranim progonima i deportacijama koji su se nastavili do 30. novembra 1995, posebno u opštinama Bijeljina i Banja Luka, te u Srebrenici, koju je je UN proglasio "zaštićenom zonom" (u daljem tekstu: "srebrenička enklava"), i okolini Srebrenice, obezbijedili su SDS, vojno i policijsko vođstvo i rukovodeći organi srpskih opština, uključujući krizne štabove, ratna predsjedništva i ratna povjereništva.

13) Između 1. aprila 1992. i 30. novembra 1995. godine, snage bosanskih Srba učestvovale su i u napadu na Sarajevo koji je trajao četrdeset i četiri mjeseca i uključivao terorisanje lica koja su živjela u Sarajevu.

14) Između 11. i 18. jula 1995. godine, snage bosanskih Srba ubile su hiljade muškaraca, bosanskih Muslimana zarobljenih na više raznih lokacija u srebreničkoj enklavi i njenoj okolini.

15) Takvo postupanje je do 30. novembra 1995. godine rezultiralo smrću ili prisilnim odlaskom značajnog dijela bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih grupa iz opština navedenih u paragrafu 9, te iz srebreničke enklave i njene okoline.

Tačke 1-6
(Genocid, saučesništvo u genocidu, istrebljenje, ubistvo, hotimično lišavanje života)

16) Povezujući ih sa tačkama 1-6, tužilac ponovno navodi i uvrštava u njihov sadržaj paragrafe 1-15 i paragrafe 69-72.

17) Između 1. jula 1991. i 31. decembra 1992. godine, djelujući individualno ili u saradnji sa drugima, među ostalim i sa Momčilom KRAJIŠNIKOM i Biljanom PLAVŠIĆ, te između početka marta 1995. i 30. novembra 1995. godine, djelujući individualno ili u saradnji sa drugima, Radovan KARADŽIĆ je planirao, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomogao i podržao planiranje, pripremu ili izvršenje uništenja, u cijelosti ili djelimično, nacionalnih, etničkih, rasnih ili vjerskih grupa bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, kao takvih, u više opština, uključujući, među ostalim, Bijeljinu, Bratunac, Bosanski Šamac, Brčko, Doboj, Foču, Ilijaš, Ključ, Kotor Varoš, Novi Grad, Prijedor, Rogaticu, Sanski Most, Srebrenicu, Višegrad, Vlasenicu, Zavidoviće i Zvornik. Uništavanje tih grupa u tim opštinama sprovedeno je:

a) ubijanjem bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata tokom i nakon napada na i unutar tih opština; ubijanjem bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata u logorima i zatočeničkim objektima i nakon što su iz njih odvedeni; i ubijanjem bosanskih Muslimana nakon zatočeništva na više raznih lokacija u srebreničkoj enklavi i u njenoj okolini;

b) nanošenjem teških tjelesnih ili duševnih povreda bosanskim Muslimanima i bosanskim Hrvatima za vrijeme zatočenja u logorima i zatočeničkim objektima i tokom isljeđivanja na tim lokacijama, u policijskim stanicama i kasarnama gdje su zatočenici bili stalno izloženi nečovječnim djelima, ili bili prisiljeni da im budu svjedocima, a koja su uključivala ubistvo, seksualno nasilje, mučenje, premlaćivanja i pljačku; i

c) zatočenjem bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata u logorima i zatočeničkim objektima u uslovima života sračunatim da dovedu do fizičkog uništenja, u cijelosti ili djelimično, tih nacionalnih, etničkih, rasnih i vjerskih grupa kao takvih, o čemu se više govori u paragrafu 30.

Ubijanje

 

18) Ubistva koja su snage bosanskih Srba počinile tokom i nakon napada na te opštine i unutar tih opština uključuju, među ostalim:ubistvo, otprilike 1.-2. aprila 1992, najmanje četrdeset i osam muškaraca, žena i djece, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata u gradu Bijeljina - opština Bijeljina;

 

- ubistvo, otprilike 7.-8. maja 1992, sedamnaest bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata u skladištu u Crkvini - opština Bosanski Šamac;

- ubistvo, otprilike 4. maja 1992, desetak muškaraca, bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, u Hotelu Posavina - opština Brčko;

- ubistvo, otprilike 10. maja 1992, trideset i četiri civila, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata, iz sela Gornja Grapska - opština Doboj;

- ubistvo, otprilike 1. maja 1992, više od šezdeset bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata, mještana sela Jeleč - opština Foča;

- pogubljenje, otprilike 5. juna 1992, osamnaest bosanskih Muslimana, mještana sela Lješevo - opština Ilijaš;

- pogubljenje, otprilike 30. maja 1992, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata mještana sela Prhovo među kojima je bilo žena i djece, i masovno pogubljenje, otprilike 1. juna 1992, više od stotinu muških osoba, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata iz sela Velagići - opština Ključ;

- ubistvo, otprilike 13. avgusta 1992, sedamnaest muških osoba, bosanskih Muslimana iz sela Dabovci, i ubistvo, u novembru 1992, oko sto devedeset muških osoba, bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata iz sela Grabovica - opština Kotor Varoš;

- ubistvo, otprilike 23. jula 1992, oko deset bosanskih Muslimana mještana sela Čarakovo - opština Prijedor;

- ubistvo, otprilike 25. maja 1992, više od trideset žena i djece, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata, u selu Hrustovo - opština Sanski Most;

- pogubljenje, tokom cijelog mjeseca juna 1992, stotina muškaraca, žena i djece, bosanskih Muslimana iz Višegrada, na raznim mostovima na Drini, i ubistvo, 14. juna 1992, više od šezdeset bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata, mještana sela Koritnik - opština Višegrad;

- ubistvo, otprilike 2. maja 1992, oko dvanaest muških osoba, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata iz sela Drum, i ubistvo, otprilike 16. maja 1992, više od šezdeset muškaraca, žena i djece, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata, iz sela Zaklopača - opština Vlasenica;

- ubistvo, otprilike 25. juna 1992, dvadeset i jednog civila, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata, iz sela Vozuća - opština Zavidovići;

- ubistvo, otprilike 9. aprila 1992, petnaest muških osoba, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata, iz grada Zvornika - opština Zvornik.

19) SDS i organi vlasti otvorili su logore i zatočeničke objekte u tim opštinama. Nakon napada na opštine, snage bosanskih Srba sakupljale su na desetine hiljada bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata i prisiljavale ih da pješače do sabirališta gdje su ih okupljali za prebacivanje u logore i zatočeničke objekte. Tokom tih marševa, bosanske Muslimane i bosanske Hrvate su izdvajali iz kolona i pogubljivali ih.

20) Mnoge hiljade bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata koji su preživjeli te napade i prisilne marševe odvedeni su u logore i zatočeničke objekte, među kojima su bili i slijedeći:

- Manjača u opštini Banja Luka, od otprilike 21. aprila do 18. decembra 1992;

- Batković u opštini Bijeljina, od otprilike 1. juna 1992. do 31. decembra 1992;

- škola "Vuk Karadžić" u opštini Bratunac, od 1. maja 1992. do 31. decembra 1992;

- Luka u opštini Brčko, od 7. maja do početka jula 1992;

- skladište municije Bare od 1. maja 1992, zatvor Spreča od 1. maja 1992, stanica SUP-a od 1. maja do 31. jula 1992, Perćinov disko od 1. maja 1992, kasarna JNA Ševarlije od 1. maja do 30. juna 1992, i hangari JNA blizu Bosanske plantaže od maja 1992. - sve u opštini Doboj;

- KP Dom u opštini Foča, od 18. aprila 1992. do 31. decembra 1992;

- Omarska od 15. maja do 15. avgusta 1992, Keraterm od 15. maja do 6. avgusta 1992. i Trnopolje od 15. maja do 30. septembra 1992, u opštini Prijedor;

- Rasadnik/Sladara od 1. maja 1992. do 31. decembra 1992. i škola "Veljko Vlahović" od 1. maja do 31. avgusta 1992, u opštini Rogatica;

- Betonirka od 27. maja do 7. jula 1992, u opštini Sanski Most;

- Sušica od 2. juna do početka septembra 1992. u opštini Vlasenica;

- Dom kulture u Čelopeku od 29. maja do 30. juna 1992, Ekonomija od otprilike 7. maja do 22. maja 1992, Tehnička škola u Karakaju od 29. maja do juna 1992, u opštini Zvornik.

21) U tim logorima i zatočeničkim objektima radio je i njima upravljao vojni i policijski kadar, kojim je na najvišoj instanci rukovodilo i koji je kontrolisalo visoko rukovodstvo bosanskih Srba, uključujući Radovana KARADŽIĆA, Momčila KRAJIŠNIKA i Biljanu PLAVŠIĆ, o čemu se više govori u paragrafima 60-66.

22)Ubistva koja su snage bosanskih Srba počinile nad bosanskim Muslimanima i bosanskim Hrvatima u tim logorima i zatočeničkim objektima, ili nakon što su iz njih odvedeni, uključuju među ostalim:

- pogubljenje po kratkom postupku u maju 1992, kada su pogubljeni bosanski Muslimani zatočeni u logoru Luka - opština Brčko;

- ubistva tokom maja i juna 1992, kada su ubijeni bosanski Muslimani i/ili bosanski Hrvati, muške osobe u dobi za vojsku zatvorene u logoru Sušica - opština Vlasenica;

- ubistva u junu 1992, kada je ubijeno više od trideset bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata, muških osoba zatvorenih u Domu kulture u Čelopeku; masovno ubistvo, otprilike 1.-5. juna 1992, kada je ubijeno oko sto šezdeset muških osoba, bosanskih Muslimana, u Tehničkoj školi u Karakaju; ubistvo, otprilike 5.-8. juna 1992, kada je ubijeno oko sto devedeset zatvorenika bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata u Gerinoj klaonici - opština Zvornik;

- masovno ubistvo otprilike 14. juna 1992, kada je ubijeno četrdeset i sedam muškaraca bosanskih Muslimana iz logora Rajlovac - opština Novi Grad;

- pogubljenje otprilike 15. juna 1992, kada je pogubljeno najmanje deset muških osoba, bosanskih Muslimana iz Višegrada - opština Rogatica;

- pogubljenje otprilike 20. jula 1992, kada je više od sto pedeset muških osoba, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata iz prijedorskog područja zvanog Brdo, pogubljeno u logoru Omarska; pogubljenje otprilike 24.-25. jula 1992, kada je oko sto pedeset muških osoba, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata, pogubljeno u prostoriji broj 3 u logoru Keraterm; masovno pogubljenje otprilike 21. avgusta 1992, kada je oko sto pedeset muških osoba, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata iz logora Trnopolje, pogubljeno na planini Vlašić u Skender Vakufu - opština Prijedor;

- ubijanje i učestalo premlaćivanje i mučenje tokom mjeseca jula 1992. trideset i šest bosanskih Muslimana zatočenih u KP Domu u Foči; ubistvo otprilike 5. avgusta 1992, kada je ubijeno više od dvadeset muških osoba, bosanskih Muslimana, zatočenika iz opštine Kalinovik koje su doveli u KP Dom u Foči, a kasnije ih odveli i ubili blizu Jeleča - opština Foča.

23) Preuzimanjima vlasti u toku 1992. godine, o kojima se govori u paragrafu 12, bosanski Srbi su stekli kontrolu nad većinom glavnih opština u istočnoj Bosni, a "etničko čišćenje" koje je uslijedilo i trajalo i kroz period od 1993. do 1995. godine, posebno u opštinama Bijeljina i Banja Luka, prisililo je bosanske Muslimane i bosanske Hrvate iz tih opština na odlazak. Bosanski Muslimani su uglavnom izbjegli u rijetko naseljena područja istočne Bosne i Hercegovine koja su dotad izmicala pažnji snaga bosanskih Srba. Populacija bosanskih Muslimana u tim područjima, između ostalog i u Srebrenici, znatno se povećala.

24) Dana 16. aprila 1993. godine, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, postupajući u skladu sa Glavom VII Povelje Ujedinjenih nacija, usvojio je rezoluciju 819, kojom je od svih strana u sukobu u Bosni i Hercegovini zatraženo da se prema Srebrenici, Žepi, Goraždu, Sarajevu i Tuzli (i okolini tih gradova) odnose kao prema "zaštićenim zonama" koje neće biti izložene oružanim napadima niti bilo kakvom drugom činu neprijateljstva.

25) Dana 8. marta 1995, Radovan KARADŽIĆ, kao vrhovni komandant, uputio je snage bosanskih Srba da stvore neizdržljivu situaciju potpune neizvjesnosti koja stanovnicima, između ostalog i Srebrenice, nije davala nade za daljnji opstanak.

26) Otprilike 6. jula 1995. godine, snage bosanskih Srba su granatirale Srebrenicu i napale posmatračka mjesta UN-a u "zaštićenoj zoni". Napad na "zaštićenu zonu" Srebrenica trajao je do 11. jula 1995. godine, kad su združene snage više jedinica snaga bosanskih Srba ušle u Srebrenicu. Bosanski Muslimani koji su nakon početka napada bili u Srebrenici postupili su tada na dva načina.

a) Jedna grupa, u kojoj je bilo nekoliko hiljada muškaraca, žena i djece, potražila je spas u krugu baze UN-a u Potočarima, unutar srebreničke zaštićene zone. Dana 12. jula 1995. godine, snage bosanskih Srba odvojile su muškarce i mladiće od žena i djece i pritvorile ih u Potočarima i oko Potočara.

b) Druga grupa, u kojoj je bilo otprilike 15.000 muškaraca, bosanskih Muslimana, a uz njih i nekolicina žena i djece, bježala je u ogromnoj koloni kroz šumu prema Tuzli. Snage bosanskih Srba zarobile su hiljade muškaraca, bosanskih Muslimana iz tog zbijega, ili su im se oni sami predali.

27) Između 11. jula 1995. do 18. jula 1995. godine, snage bosanskih Srba pogubile su hiljade muškaraca, bosanskih Muslimana, na način koji je bio organizovan, sistematski i velikih razmjera. Konkretno, te su snage muškarce, bosanske Muslimane, ubrzo nakon zarobljavanja pogubile po kratkom postupku na mjestima gdje su bili zatočeni i na mjestima na koja su ih odvozili na pogubljenje.

28) Ta su ubistva počinjena na nekoliko raznih lokacija u srebreničkoj enklavi i oko srebreničke enklave, uključujući, među ostalim, i sljedeće:

- pogubljenje, otprilike 12.-13. jula 1995. godine, brojnih muškaraca, bosanskih Muslimana, na raznim lokacijama oko baze UN-a u Potočarima;

- ubistvo, otprilike 12.-15. jula 1995. godine, velikog broja muškaraca, bosanskih Muslimana, na raznim lokacijama u Bratuncu i okolici;

- pogubljenje, otprilike 12.-14. jula 1995. godine, dvadeset i pet muškaraca, bosanskih Muslimana, u blizini Tišće;

- pogubljenje, otprilike 13. jula 1995. godine, na stotine muškaraca, bosanskih Muslimana koji su bili zatvoreni u velikom skladištu u Kravici;

- pogubljenje, otprilike 14. jula 1995. godine, na stotine muškaraca, bosanskih Muslimana, u školskom kompleksu u Grbavcima i u obližnjem selu Orahovac (kod Lažeta);

- pogubljenje, otprilike 14.-15. jula 1995. godine, na stotine muškaraca, bosanskih Muslimana, na "brani" i oko "brane" kod Petkovaca;

- pogubljenje, otprilike 14.-21. jula 1995, više od stotinu muškaraca, bosanskih Muslimana, uz makadamski put u dolini Cerske;

- pogubljenje, otprilike 14.-16. jula 1995. godine, na stotine muškaraca, bosanskih Muslimana, u školi u Pilici;

- pogubljenje, otprilike 16. jula 1995. godine, na stotine muškaraca, bosanskih Muslimana, na vojnoj ekonomiji Branjevo;

- pogubljenje, otprilike 16. jula 1995. godine, oko pet stotina muškaraca, bosanskih Muslimana, u Domu kulture Pilica;

- pogubljenje, otprilike 17. jula 1995. godine, na stotine muškaraca, bosanskih Muslimana, nedaleko od Kozluka.

Nanošenje teških tjelesnih ili duševnih povreda

29) U logorima i zatočeničkim objektima koji se spominju u paragrafima 20 i 22, snage bosanskih Srba i drugi kojima je omogućen nesmetan pristup u logore izlagali su zatočenike, bosanske Muslimane i bosanske Hrvate iz tih opština, fizičkom i duševnom zlostavljanju, nanijevši im time teške tjelesne ili duševne povrede. Posljedica tih nečovječnih djela jeste to što su u periodu od kraja marta do 31. decembra 1992. hiljade bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata izgubile život u tim zatočeničkim objektima.

Uslovi sračunati da dovedu do fizičkog uništenja

30) Uslovi u logorima i zatočeničkim objektima uključivali su neadekvatnu ishranu, često dovoljnu samo za puko preživljavanje, zagađenu vodu, nedovoljnu ili nepostojeću ljekarsku njegu, nedovoljno higijenske uslove i nedostatak prostora.

31) Između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. godine, Radovan KARADŽIĆ je znao ili je imao razloga da zna da snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom čine djela opisana u paragrafima 17 do 30, ili da su ih počinile. Radovan KARADŽIĆ nije preduzeo neophodne i razumne mjere da spriječi takva djela ili da kazni njihove počinioce.

32) Osim toga, između 1. decembra 1995. i 19. jula 1996. godine, Radovan KARADŽIĆ je znao ili imao razloga da zna da su snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom počinile djela opisana u paragrafima 17 do 30. Radovan KARADŽIĆ nije preduzeo neophodne i razumne mjere da kazni njihove počinioce.

Tim djelima i propustima Radovan KARADŽIĆ je učestvao u slijedećem:

Tačka 1: GENOCID, kažnjiv po članovima 4(3)(a), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 2: SAUČESNIŠTVO U GENOCIDU, kažnjivo po članovima 4(3)(e), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 3: Istrebljenje, ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(b), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 4: Ubistvo, ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(a), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 5: Ubistvo, KRŠENJE ZAKONA ILI OBIČAJA RATA, priznato zajedničkim članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članovima 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 6: Hotimično lišavanje života, TEŠKA POVREDA ŽENEVSKIH KONVENCIJA IZ 1949, kažnjiva po članovima 2(a), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 7

(Progoni)

33) Povezujući ih sa tačkom 7, tužilac ponovo navodi i uvrštava u njen sadržaj paragrafe 16-32, i ponovo navodi i uvrštava u njen sadržaj paragrafe 38-41 i 69-72.

34) Između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. godine, Radovan KARADŽIĆ je, djelujući individualno ili u saradnji sa drugima, između ostalog i djelujući u saradnji sa Momčilom KRAJIŠNIKOM i Biljanom PLAVŠIĆ u periodu između 1. jula 1991. i 31. decembra 1992. godine, planirao, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomogao i podržao planiranje, pripremu ili izvršenje progona populacije bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih populacija u opštinama navedenim u paragrafu 9 i u srebreničkoj enklavi. Ti progoni uključuju, među ostalim:

a) ubijanje hiljada bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata od strane snaga bosanskih Srba tokom i nakon napada na područja i opštine navedene u paragrafima 17 i 18; u logorima i zatočeničkim objektima opisanim u paragrafima 20 i 22; i nakon zatočeništva na nekoliko različitih lokacija u srebreničkoj enklavi i oko srebreničke enklave, kako je opisano u paragrafu 28.

b) prisilno premještanje ili deportaciju desetina hiljada bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba od strane snaga bosanskih Srba, iz opština navedenih u paragrafu 9 i bosanskih Muslimana iz srebreničke enklave;

c) nečovječno postupanje i/ili mučenje bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba iz opština navedenih u paragrafu 9. Tokom i nakon napada na te opštine, bez obzira na to da li su ih odveli u zatočeničke centre, policijske stanice, kasarne, privatne kuće ili na druge lokacije, snage bosanskih Srba izložile su bosanske Muslimane, bosanske Hrvate i druge nesrpske civile surovom, nečovječnom postupanju koje je uključivalo svakodnevna premlaćivanja, seksualno nasilje i prijetnje smrću. Mnogi su bili prisiljeni gledati pogubljenja i brutalne napade na druge zatočenike;

d) konstantno ponižavanje i degradiranje bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba iz opština navedenih u paragrafu 9 od strane snaga bosanskih Srba. U zatočeničkim objektima, bosanski Muslimani, bosanski Hrvati i drugi nesrbi, i ženske i muške osobe, trpjeli su svakodnevno stravične, nehumane uslove. Zatočenicima je bila uskraćena adekvatna prehrana, adekvatna ljekarska njega, higijensko-sanitarni objekti, i bili su prisiljeni trpjeti smještaj u nečovječnim uslovima. Zatočenici su živjeli u atmosferi stalnog straha koji je podsticala brutalnost prema nasumično odabranim žrtvama. Zatočenici su neprestano bili izlagani fizičkom nasilju, duševnoj patnji, seksualnom nasilju i drugim degradirajućim i ponižavajućim okolnostima koje su predstavljale fundamentalni napad na njihovu čovječnost;

e) uskraćivanje osnovnih prava bosanskim Muslimanima, bosanskim Hrvatima i drugim nesrbima iz opština navedenih u paragrafu 9, od strane snaga bosanskih Srba, uključujući pravo na rad, slobodu kretanja, pravo na pravosudni postupak i pravo na ravnopravni pristup javnim službama, među ostalim i dostupnost prikladne ljekarske njege;

f) bezobzirno razaranje gradova, naselja i sela bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba u opštinama navedenim u paragrafu 9, od strane snaga bosanskih Srba. Tokom i nakon napada na te opštine, snage bosanskih Srba sistematski su uništavale gradove, mjesta, sela i imovinu bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba, uključujući kuće, poslovne prostore i muslimanske i rimokatoličke sakralne objekte. Zgrade su uništavane granatiranjem, spaljivanjem ili podmetanjem eksploziva. Razaranje je bilo takvih razmjera da su u mnogim od tih opština od zgrada ostali samo dijelovi građevine i šuta. Objekti povezani sa srpskom pravoslavnom vjerom ostali su netaknuti.

35) Između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. godine, Radovan KARADŽIĆ je znao ili imao razloga da zna da snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom čine djela opisana u paragrafu 34 ili da su ih počinile. Radovan KARADŽIĆ nije preduzeo neophodne i razumne mjere da spriječi takva djela ili da kazni njihove počinioce.

36) Osim toga, između 1. decembra 1995. i 19. jula 1996. godine, Radovan KARADŽIĆ je znao ili imao razloga da zna da su snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom počinile djela opisana u paragrafu 34. Radovan KARADŽIĆ nije preduzeo neophodne i razumne mjere da kazni njihove počinioce.

Tim djelima i propustima Radovan KARADŽIĆ je učestvovao u slijedećem:

Tačka 7: Progoni na političkim, rasnim i vjerskim osnovama, ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(h), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačke 8-9

(Deportacija, druga nečovječna djela)

37) Povezujući ih sa tačkama 8-9, tužilac ponovo navodi i uvrštava u njihov sadržaj paragrafe 33-36, te ponovo navodi i uvrštava u njihov sadržaj paragrafe 69-72.

38) Između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995, Radovan KARADŽIĆ je, djelujući individualno ili u saradnji sa drugima, između ostalog i djelujući u saradnji sa Momčilom KRAJIŠNIKOM i Biljanom PLAVŠIĆ u periodu između 1. jula 1991. i 31. decembra 1992. godine, planirao, podsticao, naredio, počinio, ili na drugi način pomogao i podržao planiranje, pripremu ili izvršenje prisilnog premještanja i deportacije desetina hiljada bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba iz opština navedenih u paragrafu 9 i iz srebreničke enklave.

39) Početkom aprila 1992. započelo je organizovano prisilno premještanje bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih populacija iz opština navedenih u paragrafu 9. Prisilno premještanje se nastavilo i kroz period između 1. januara 1993. i 30. novembra 1995. godine, posebno iz opština Bijeljina i Banja Luka.

40) Između 11. jula 1995. i 18. jula 1995. godine, na hiljade bosanskih Muslimana prisilno je premješteno iz srebreničke enklave. Posljedica tih akcija bilo je to da su snage bosanskih Srba praktično eliminisale svako prisustvo bosanskih Muslimana u području srebreničke enklave, čime je nastavljena kampanja "etničkog čišćenja" započeta početkom aprila 1992. godine.

41) Bosanski Muslimani, bosanski Hrvati i nesrpske grupe uglavnom su deportovani u ona područja Bosne i Hercegovine koja su bila pod kontrolom međunarodno priznatih vlasti, te u Hrvatsku i Srbiju. Prisilna premještanja i deportacije organizovale su policijske snage bosanskih Srba i drugi opštinski organi bosanskih Srba koji su djelovali po direktivama kriznih štabova. U mnogim slučajevima se od bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba tražilo da potpišu dokumente u kojima se navodi da svu svoju imovinu predaju republici bosanskih Srba kako bi im vlasti bosanskih Srba dozvolile odlazak ili ih pustile iz zatočeničkih objekata.

42) Između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. godine, Radovan KARADŽIĆ je znao ili imao razloga znati da snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom čine djela opisana u paragrafima 38 do 41, ili da su ih počinile. Radovan KARADŽIĆ nije preduzeo neophodne i razumne mjere da spriječi takva djela ili da kazni njihove počinioce.

43) Osim toga, u periodu između 1. decembra 1995. i 19. jula 1996. godine, Radovan KARADŽIĆ je znao ili imao razloga da zna da su snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom počinile djela opisana u paragrafima 38 do 41. Radovan KARADŽIĆ nije preduzeo neophodne i razumne mjere da kazni njihove počinioce.

Tim djelima i propustima Radovan KARADŽIĆ je učestvao u slijedećem:

Tačka 8: Deportacija, ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(d), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 9: Druga nečovječna djela (prisilno premještanje), ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv po članovima 5(i), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 10

(Protivpravno terorisanje civila)

44) Povezujući ih sa tačkom 10, tužilac ponovo navodi i uvrštava u njen sadržaj paragrafe 1-15, te ponovo navodi i uvrštava u njen sadržaj paragrafe 69-72.

45) Između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. godine, Radovan KARADŽIĆ je, djelujući individualno ili u saradnji sa drugima, planirao, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomogao i podržao planiranje, pripremu ili izvršenje dugotrajne kampanje granatiranja i pucanja iz snajpera na civilna područja Sarajeva i na civilno stanovništvo, čime se terorisalo civilno stanovništvo grada.

46) Ubrzo nakon međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine kao nezavisne države 6. aprila 1992. godine, u Sarajevu su izbila oružana neprijateljstva. Oružane snage koje su podržavale SDS i dijelovi Jugoslovenske narodne armije (u daljem tekstu: "JNA") zauzele su još prije izbijanja sukoba strateške položaje u Sarajevu i oko Sarajeva. Grad je nakon toga blokiran, te napadan sa tih položaja iz artiljerijskog i snajperskog oružja. Artiljerijski i snajperski napadi dolazili su velikim dijelom sa položaja na brdima oko i iznad Sarajeva, odakle su napadači imali jasan, detaljan i sveobuhvatan pregled nad gradom i stanovništvom grada.

47) Oprilike 20. maja 1992. godine, nakon djelomičnog povlačenja snaga JNA iz Bosne i Hercegovine, snage JNA koje su Sarajevo držale u okruženju zapravo su transformisane u Sarajevsko-romanijski korpus vojske srpske republike.

48) Tokom četrdeset i četiri mjeseca, Sarajevsko-romanijski korpus je sprovodio vojnu strategiju u sklopu koje se granatiranjem i pucanjem iz snajpera ubijalo, sakatilo, ranjavalo i terorisalo civilno stanovništvo Sarajeva. Granatiranjem i pucanjem iz snajpera ubijeno je i ranjeno na hiljade civila oba pola i svih životnih dobi, među njima djeca i starci.

49) Sarajevsko-romanijski korpus je u granatiranju i pucanju iz snajpera nišanio civile u času dok su radili u povrtnjaku, čekali u redu ili uzimali vodu ili hljeb, prisustvovali sahranama, igrali fudbal i gledali ga, kupovali na pijacama, vozili se tramvajima, sakupljali drva, ili jednostavno šetali sa djecom ili prijateljima. Ljudi su ranjavani i ubijani čak i u vlastitom domu, mecima kojima su ih gađali kroz prozor. Napadi na sarajevske civile često nisu ni na koji način bili povezani sa vojnim akcijama, a svrha im je bila konstantno terorisanje stanovnika.

50) Zbog granatiranja i pucanja iz snajpera u civile, život svakog stanovnika Sarajeva postao je svakodnevna borba za opstanak. Bez plina, struje ili tekuće vode, ljudi su morali izlaziti napolje da potraže osnovne životne potrepštine. Svaki put kad su izašli da sakupe drva, donesu vode ili kupe kruh, rizikovali su život. Ne samo da je granatiranjem i pucanjem iz snajpera počinjen pravi pokolj, nego je ta neprekidna prijetnja smrću i osakaćivanjem kod stanovnika Sarajeva prouzrokovala dalekosežne traume i ostavila psihičke posljedice.

51) Između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. godine, Radovan KARADŽIĆ je znao ili imao razloga znati da snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom čine djela opisana u paragrafima 45 do 50, ili da su ih počinile. Radovan KARADŽIĆ nije preduzeo neophodne i razumne mjere da takva djela spriječi ili da kazni njihove počinioce.

52) Osim toga, u periodu između 1. decembra 1995. i 19. jula 1996. godine, Radovan KARADŽIĆ je znao ili imao razloga znati da su snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom počinile djela opisana u paragrafima 45 do 50. Radovan KARADŽIĆ nije preduzeo neophodne i razumne mjere da kazni njihove počinioce.

Tim djelima i propustima Radovan KARADŽIĆ je učestvovao u slijedećem:

Tačka 10: Protivpravno terorisanje civila, KRŠENJE ZAKONA ILI OBIČAJA RATA, kako je navedeno u članu 51 Dodatnog protokola I i članu 13 Dodatnog protokola II Ženevskim konvencijama iz 1949; kažnjivo po članovima 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Tačka 11

(Uzimanje talaca)

53) Povezujući ih sa tačkom 11, tužilac ponovo navodi i uvrštava u njen sadržaj paragrafe 1-15, te ponovo navodi i uvrštava u njen sadržaj paragrafe 69-72.

54) Između 25. i 26. maja 1995. godine, Sjevernoatlantski savez (u daljem tekstu: NATO) preduzeo je napade iz vazduha na srpske snage u Bosni i Hercegovini.

55) Između 25. maja 1995. i 2. juna 1995. godine, Radovan KARADŽIĆ je, djelujući individualno ili u saradnji sa drugima, planirao, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomogao i podržao planiranje, pripremu ili izvršenje uzimanja za taoce vojnih posmatrača UN-a i pripadnika mirovnih snaga UN-a, nakon vazdušnih napada UN-a 25. i 26. maja 1995. godine.

56) Snage bosanskih Srba zatočile su više od dvije stotine pripadnika mirovnih snaga UN-a i vojnih posmatrača na Palama, u Sarajevu i na drugim lokacijama. Pod prisilom su ih držali kao taoce na lokacijama od strateškog ili vojnog značaja širom Bosne i Hercegovine, sa ciljem da te lokacije učine sigurnim od daljnjih vazdušnih napada UN-a i da spriječe nastavak vazdušnih napada. Neki taoci su u zatočeništvu bili izvrgnuti napadima i maltretiranjima druge vrste. Neki od tih talaca prisiljavani su da upozore svoje starješine u UN-u da će biti ubijeni ako NATO nastavi bombardovanje.

57) Tokom i nakon dugotrajnih pregovora sa vođstvom bosanskih Srba, među kojima je bio i Radovan KARADŽIĆ, taoci iz UN-a su u fazama puštani na slobodu od 3. do 19. juna 1995. godine.

58) Između 26. maja 1995. i 2. juna 1995. godine, Radovan KARADŽIĆ je znao ili imao razloga da zna da snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom čine djela opisana u paragrafima 55 i 56, ili da su ih počinile. Radovan KARADŽIĆ nije preduzeo neophodne i razumne mjere da takva djela spriječi ili da kazni njihove počinioce.

59) Osim toga, između 3. juna 1995. i 19. jula 1996. godine, Radovan KARADŽIĆ je znao ili imao razloga da zna da su snage bosanskih Srba pod njegovim rukovodstvom i kontrolom počinile djela opisana u paragrafima 55 i 56. Radovan KARADŽIĆ nije preduzeo neophodne i razumne mjere da kazni njihove počinioce.

Tim djelima i propustima Radovan KARADŽIĆ je učestvovao u slijedećem:

Tačka 11: Uzimanje talaca, KRŠENJE ZAKONA ILI OBIČAJA RATA, priznato zajedničkim članom 3(1)(b) Ženevskih konvencija iz 1949; kažnjivo po članovima 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Individualna krivična odgovornost

60) Radovan KARADŽIĆ je djelujući individualno između 1. jula 1991. i 19. jula 1996, ili u saradnji sa drugima, između ostalog i djelujući u saradnji sa Momčilom KRAJIŠNIKOM i Biljanom PLAVŠIĆ u periodu između 1. jula 1991. i 31. decembra 1992. godine, imao i formalna i/ili de facto ovlašćenja i kontrolu nad snagama bosanskih Srba i svim organima SDS-a i organima vlasti koji su učestvovali u krivičnim djelima za koja se tereti u ovoj optužnici.

61) Posebno je, u periodu između 1. jula 1991. i 31. decembra 1992, uglavnom kroz funkcije koje je vršio kao predsjednik SDS-a, uključujući funkcije predsjednika Glavnog odbora, predsjednika Savjeta za nacionalnu bezbjednost i predsjednika Predsjedništva srpske republike, Radovan KARADŽIĆ, djelujući individualno ili u saradnji sa Momčilom KRAJIŠNIKOM, Biljanom PLAVŠIĆ i drugima, rukovodio je i kontrolisao snage bosanskih Srba i sve organe SDS-a i organe vlasti koji su učestvovali u krivičnim djelima za koja se tereti u ovoj optužnici:

a) Radovan KARADŽIĆ je bio predsjednik SDS-a, a u tom svojstvu bio je, između ostalog, i predsjednik Glavnog odbora SDS-a. Efektivno je Glavni odbor bio glavni organ u hijerarhiji stranke: Glavni odbor je formulisao politiku stranke i starao se da se ona i sprovodi. Glavni odbor, među čijim je članovima od 12. jula 1991. bio i Momčilo KRAJIŠNIK, i rukovodstvo SDS-a vršili su direktnu kontrolu nad aktivnostima i politikom SDS-a na svim nivoima, uključujući i nivo opštinskih odbora. Glavni odbor je naredio formiranje kriznih štabova SDS-a u opštinama u kojima žive bosanski Srbi. Predsjednici opštinskih odbora SDS-a često su bili i predsjednici ili članovi kriznih štabova. Među članovima kriznih štabova bili su i vojni i policijski zvaničnici. Krizni štabovi su vršili potpunu izvršnu, zakonodavnu i regulatornu vlast u područjima pod svojom kontrolom i kontrolisali su snage bosanskih Srba.

b) Od 28. februara 1992. do 12. maja 1992, Radovan KARADŽIĆ u saradnji sa Momčilom KRAJIŠNIKOM, Biljanom PLAVŠIĆ i drugima, zajednički su bili odgovorni za raspoređivanje teritorijalne odbrane bosanskih Srba u miru i ratu i upotrebu policije u ratu i drugim vanrednim stanjima. To je postalo naročito evidentno nakon što je skupština bosanskih Srba osnovala Savjet za nacionalnu bezbjednost srpske republike 27. marta 1992. godine. Radovan KARADŽIĆ je postao predsjednik Savjeta, a Momčilo KRAJIŠNIK jedan od članova. Proklamovana funkcija Savjeta za nacionalnu bezbjednost bila je da razmatra politička, pravna, ustavna i druga pitanja od interesa za bezbjednost srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Radovan KARADŽIĆ je bio mišljenja da su odluke Savjeta za nacionalnu bezbjednost obavezujuće za sve izvršne organe, policiju i vladu, posebno u urgentnim situacijama, kada treba donijeti odluke o ratu, miru i drugim pitanjima nacionalne bezbjednosti. Do formiranja Predsjedništva 12. maja 1992. godine, Savjet za nacionalnu bezbjednost efektivno je bio glavno tijelo vlasti u srpskoj republici.

c) Savjet za nacionalnu bezbjednost je vršio svoje ovlasti do 15. aprila 1992. godine, kad je donio zaključak da se proglasi neposredna ratna opasnost. Tog istog dana, potpisujući se kao predsjedništvo, Biljana PLAVŠIĆ i Nikola KOLJEVIĆ su proglasili neposrednu ratnu opasnost i naredili mobilizaciju teritorijalne odbrane bosanskih Srba.

d) Dana 12. maja 1992. godine, Radovan KARADŽIĆ je postao član tročlanog Predsjedništva. Istog dana Radovan KARADŽIĆ je izabran za predsjednika Predsjedništva. Otprilike 2. juna 1992. godine, Predsjedništvo je formalno prošireno te su članovi Predsjedništva postali i Momčilo KRAJIŠNIK i predsjednik vlade. Od 12. maja do 17. decembra 1992. godine, Predsjedništvo je bilo vrhovni komandant vojske bosanskih Srba u miru i ratu, i policijskih snaga bosanskih Srba u ratu i drugim vanrednim stanjima. Predsjedništvo je odlučivalo o raspoređivanju vojske u ratu, te imenovalo, unapređivalo i otpuštalo oficire vojske republike bosanskih Srba (u daljem tekstu: "VRS"). Osim toga, Predsjedništvo je primalo izvještaje o aktivnostima jedinica pod svojom komandom.

e) Tokom perioda između 1. jula 1991. i 31. decembra 1992. godine, vođstvo bosanskih Srba, uključujući Radovana KARADŽIĆA, Momčila KRAJIŠNIKA i Biljanu PLAVŠIĆ, koristilo je snage bosanskih Srba, SDS i ustanove vlasti za izvršenje krivičnih djela za koja se tereti u ovoj optužnici. U nekim slučajevima, sa podrškom i uz poticaj Radovana KARADŽIĆA i drugih, snage bosanskih Srba, SDS i ustanove vlasti djelovali su u saradnji sa snagama iz Republike Srbije i Republike Crne Gore.

f) Dana 17. decembra 1992. prošireno Predsjedništvo je rasformirano, a Radovan KARADŽIĆ izabran za isključivog predsjednika srpske republike (Republika Srpska).

62) Uz to, u periodu od 1. januara 1993. do 19. jula 1996, kad je dao ostavku, uglavnom kroz funkcije koje je vršio kao predsjednik SDS-a, uključujući funkcije predsjednika Glavnog odbora, predsjednika Savjeta za nacionalnu bezbjednost srpske republike, predsjednika Republike Srpske i vrhovnog komandanta oružanih snaga, Radovan KARADŽIĆ je, djelujući individualno ili u saradnji sa drugima, rukovodio i kontrolisao snage bosanskih Srba i sve organe SDS-a i organe vlasti koji su učestvovali u krivičnim djelima za koja se tereti u ovoj optužnici:

a) Od 17. decembra 1992. godine, Radovan KARADŽIĆ je bio jedini predsjednik Republike Srpske i objedinjavao sve ovlasti predsjedništva, među ostalim i ovlasti vrhovnog komandanta oružanih snaga, o čemu se više govori u paragrafu 61 (d). Kao vrhovni komandant, Radovan KARADŽIĆ je, djelujući u saradnji sa drugim članovima vrhovne komande, komandovao oružanim snagama.

b) U periodu od 1. januara 1993. do 30. novembra 1995. godine, snage bosanskih Srba, SDS i ustanove vlasti korištene su od strane vođstva bosanskih Srba, uključujući i Radovana KARADŽIĆA, za izvršenje krivičnih djela za koja se tereti u ovoj optužnici.

63) U oktobru i novembru 1991. godine skupština bosanskih Srba takođe je ovlastila Radovana KARADŽIĆA, Biljanu PLAVŠIĆ i druge vodeće članove SDS-a da "zastupaju i štite interese srpskog naroda u Bosni i Hercegovini pred saveznim i međunarodnim tijelima", i da pregovaraju sa muslimanskim i hrvatskim predstavnicima o organizaciji budućeg zajedničkog života u Bosni i Hercegovini.

64) Radovan KARADŽIĆ je, i formalno kroz svoje gorenavedene funkcije i na osnovu svoje de facto vlasti, takođe imao ovlasti da kazni ili pokrene istragu ili postupak protiv svih osoba ili pripadnika oružanih snaga pod svojom komandom za koje se vjerovalo da su počinili krivična djela na teritoriju srpske republike.

65) Stoga je, između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. godine, i formalno kroz svoje gorenavedene funkcije i na osnovu svoje de facto vlasti, Radovan KARADŽIĆ znao ili imao razloga da zna da snage bosanskih Srba pod rukovodstvom i kontrolom vođstva bosanskih Srba čine krivična djela za koja se tereti u ovoj optužnici ili da su ih počinile, a nije preduzeo neophodne i razumne mjere da takva djela spriječi ili da kazni njihove počinioce.

66) Osim toga, u periodu između 1. decembra 1995. i 19. jula 1996. godine, Radovan KARADŽIĆ je, i formalno kroz svoje gorenavedene funkcije i na osnovu svoje de facto vlasti, znao ili imao razloga da zna da su snage bosanskih Srba pod rukovodstvom i kontrolom vođstva bosanskih Srba počinile krivična djela za koja se tereti u ovoj optužnici, a nije preduzeo neophodne i razumne mjere da kazni njihove počinioce.

Opšte postavke

67) Sva djela i propusti za koje ova optužnica tereti u optužbama za genocid ili saučesništvo u genocidu počinjena su sa namjerom da se unište, u cijelosti ili djelimično, bosanski Muslimani i bosanski Hrvati, nacionalna, etnička, rasna ili vjerska grupa, kao takva.

68) Sva djela i propusti za koje ova optužnica tereti u optužbama za zločine protiv čovječnosti bili su dio rasprostranjenog ili sistematskog napada uperenog protiv bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i/ili drugih nesrpskih civilnih populacija Bosne i Hercegovine.

69) U sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, u Bosni i Hercegovini je postojalo stanje međunarodnog oružanog sukoba i djelimične okupacije.

70) Sva djela i propusti za koje ova optužnica tereti u optužbama za teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. (u daljem tekstu: "teške povrede") dogodili su se za vrijeme međunarodnog oružanog sukoba i djelimične okupacije Bosne i Hercegovine.

71) Radovan KARADŽIĆ se morao pridržavati zakona i običaja koji regulišu vođenje oružanih sukoba, uključujući Ženevske konvencije iz 1949. i njihove dodatne protokole.

72) Radovan KARADŽIĆ je individualno odgovoran za krivična djela za koja se tereti u ovoj optužnici, na osnovu člana 7(1) Statuta Međunarodnog suda. Individualna krivična odgovornost uključuje planiranje, podsticanje, naređivanje, činjenje ili pomaganje i podržavanje na neki drugi način planiranja, pripremanja ili izvršenja bilo kojeg od krivičnih djela navedenih u članovima 2 do 5 Statuta Međunarodnog suda.

73) Radovan KARADŽIĆ je, za vrijeme dok je bio na nadređenim položajima navedenim u prethodnim paragrafima, krivično odgovoran i za djela svojih potčinjenih na osnovu člana 7(3) Statuta Međunarodnog suda. Nadređeni je odgovoran za djela svog potčinjenog (svojih potčinjenih) ako je znao ili imao razloga da zna da će njegov(i) potčinjeni počiniti takva djela ili da ih je počinio, a nadređeni nije preduzeo neophodne i razumne mjere da spriječi takva djela ili da kazni njihove počinioce.

Dodatne činjenice

74) SDS je bio jedna od tri etnički orijentisane stranke koje su se pojavile u Bosni i Hercegovini 1990. godine u vrijeme kad su se pripremali višestranački izbori koji su trebali biti održani u novembru te godine. Od samog osnivanja Radovan KARADŽIĆ je bio predsjednik stranke SDS, a Biljana PLAVŠIĆ i Momčilo KRAJIŠNIK njeni vodeći članovi. Svaka od te tri stranke bila je povezana sa po jednom glavnom etničkom grupom u Bosni: SDS je bila najvažnija srpska nacionalna stranka, Stranka demokratske akcije (u daljem tekstu: "SDA") bila je glavna stranka bosanskih Muslimana, a Hrvatska demokratska zajednica (u daljem tekstu: "HDZ") bila je vodeća hrvatska nacionalna stranka. Rezultati izbora pokazali su dominaciju te tri glavne nacionalne stranke. Na republičkom nivou, SDA je osvojila najviše mjesta u Skupštini, a slijedili su je SDS i zatim HDZ. Ostatak mjesta podijelile su ostale stranke, među njima i bivša komunistička partija.

75) Centralna ideja političkog programa SDS-a, onako kako su ga formulisali vođe stranke, među ostalima Radovan KARADŽIĆ, Momčilo KRAJIŠNIK i Biljana PLAVŠIĆ, bilo je ujedinjenje svih Srba unutar Jugoslavije kao jedini način da se zaštite srpski nacionalni interesi. Ta ideja bila je povezana sa konceptom "Velike Srbije" koji je krajem osamdesetih godina počeo otvoreno kružiti Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom (u daljem tekstu: "SFRJ"). SDS je izdvajanje Bosne i Hercegovine iz jugoslovenskog saveznog sistema smatrao prijetnjom interesima Srba koji žive u Bosni i Hercegovini.

76) Rezultati izbora održanih u novembru 1990. godine značili su da SDS, kako vrijeme bude odmicalo, neće imati dovoljno političke vlasti da Bosnu i Hercegovinu zadrži u Jugoslaviji demokratskim političkim procesima. U proljeće 1991. SDS je počeo organizovati neka područja Bosne i Hercegovine u formalne regionalne strukture, koristeći koncept "zajednica opština" koje su postojale u jugoslovenskom ustavnom uređenju iz 1974. godine.

77) Uporedo sa svojom organizacijskom strukturom koja je postojala na nivou republike, regije, opštine i mjesne zajednice, vođstvo SDS-a je 1991. razvilo zatvoreni i tajni interni sistem rukovođenja, komandovanja i komuniciranja. U tom sistemu glavna vlast pripadala je centralnim stranačkim organima SDS-a, a posebno predsjedniku i Glavnom odboru stranke, čime je vođstvo stranke obezbijedilo potpunu kontrolu.

78) Krajem juna 1991. počela je dezintegracija SFRJ u ratovima koji su izbili u Sloveniji i Hrvatskoj nakon što su te dvije republike 25. juna proglasile nezavisnost. JNA se povukla iz Slovenije nakon veoma kratkog vremena, omogućivši njeno otcjepljenje od SFRJ. Međutim, u Hrvatskoj su se borbe nastavile tokom cijelog ljeta i u jesen 1991. godine.

79) JNA je za rat u Hrvatskoj izdavala naloge za mobilizaciju muškim stanovnicima Bosne i Hercegovine. Vlada Bosne i Hercegovine se tim nalozima protivila te je uputila nalog stanovništvu da se mobilizaciji ne mora odazvati. Kao rezultat toga, veoma malo bosanskih Muslimana i Hrvata odazvalo se pozivima. S druge strane, bosanski Srbi odazivali su se u velikom broju, podsticani na to od strane SDS-a.

80) Kako je rat u Hrvatskoj odmicao, postajalo je sve vjerovatnije da će i Bosna i Hercegovina proglasiti nezavisnost od SFRJ. SDS je, međutim, htio da Bosna i Hercegovina ostane u sastavu Jugoslavije. Kad je postalo jasno da neće moći zadržati Bosnu i Hercegovinu u jugoslovenskoj federaciji, SDS je prionuo stvaranju odvojene srpske teritorije u Bosni i Hercegovini. Do septembra 1991. SDS je proglasio jednu srpsku autonomnu regiju i četiri srpske autonomne oblasti (u daljem tekstu: "SAO"). SAO su postali prvi teritorijalni osnov na kojem će biti utemeljena srpska republika.

81) Sa stanovišta vođa SDS-a, značajan broj bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih populacija koje su živjele u područjima na koje je SDS polagao pravo predstavljao je veliki problem u stvaranju i kontroli srpske teritorije. Stoga je značajan aspekt plana za stvaranje nove srpske države bilo trajno uklanjanje ili "etničko čišćenje" gotovo cjelokupne populacije bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih populacija iz tih područja, nakon čega bi ostao samo mali broj nesrba koji bi pristali na uslove života u državi kojom dominiraju Srbi.

82) U jesen 1991. JNA je počela povlačiti svoje snage iz Hrvatske i prerazmještati ih u Bosni i Hercegovini. Postupajući u sprezi s određenim elementima u JNA, SDS je počeo tajno naoružavati civilno stanovništvo bosanskih Srba.

83) Dana 24. oktobra 1991. osnovana je odvojena skupština bosanskih Srba, u kojoj je dominirao SDS, kao najviši predstavnički i zakonodavni organ Srba u Bosni.

84) Krajem decembra 1991. vođe SDS-a započele su pripreme za fizičko preuzimanje vlasti u onim opštinama u Bosni i Hercegovini u kojima Srbi nisu imali izrazitu kontrolu, i pripreme za kasnije sprovođenje generalnog plana etničkog čišćenja onih područja koja su smatrali srpskim područjima. Preuzimanje vlasti vršeno je prema uputstvima koja je izdalo vođstvo SDS-a, često putem kriznih štabova koji su stvoreni za tu svrhu.

85) Krizni štab je bio formiran po uzoru na tijelo koje je postojalo kao dio odbrambenog sistema SFRJ i za koje je bilo predviđeno da preuzme funkcionisanje opština, odnosno republičke vlade, u vrijeme ratnog ili vanrednog stanja kada skupština, inače najviši organ vlasti, ne može zasjedati.

86) Krizni štabovi počeli su funkcionisati u opštinama na koje je SDS polagao pravo krajem decembra 1991. Djelovali su na regionalnom i na opštinskom nivou vlasti, kao tijela koja će biti odgovorna za koordinaciju izvršenja najvećeg dijela operativne faze plana etničkog čišćenja.

87) Predsjedništvo je 31. maja i 10. juna 1992. naredilo preimenovanje kriznih štabova u ratna predsjedništva, a kasnije u ratna povjereništva u opštinama. Ratna predsjedništva, odnosno ratna povjereništva, zadržala su istu strukturu i u suštini ista ovlašćenja kao i krizni štabovi, a i u javnosti su i dalje bili poznati kao krizni štabovi.

88) Bilo je predviđeno da krizni štabovi prestanu sa radom kada skupštine ponovo budu u mogućnosti da zasjedaju i rade. Tada nastavljaju sa radom redovni opštinski organi, uglavnom pod rukovodstvom istih vođa SDS-a. Ti opštinski organi su tada potvrđivali ili verifikovali poteze kriznih štabova.

89) Dana 9. januara 1992. skupština bosanskih Srba je proglasila "Srpsku Republiku Bosnu i Hercegovinu". Proglašeno je da će teritorija te republike obuhvatati "teritorije srpskih autonomnih regija i oblasti i drugih srpskih etničkih cjelina u Bosni i Hercegovini, uključujući i područja u kojima je srpski narod ostao u manjini zbog genocida koji je nad njim izvršen u Drugom svjetskom ratu", i da će biti dio jugoslovenske savezne države.

90) Od kraja marta 1992. snage bosanskih Srba počele su preuzimati fizičku kontrolu nad etnički miješanim opštinama koje su proglašene dijelom srpske države, među ostalim i nad opštinama navedenim u paragrafu 9. Ti napadi i preuzimanje vlasti odigrali su se na slični koordinirani i isplanirani način. Napade, preuzimanje vlasti i događaje koji su uslijedili, planirali su, podsticali, naredili, počinili ili na drugi način pomogli i podržali krizni štabovi, ratna predsjedništva, ratna povjereništva i drugi organi SDS-a i organi vlasti koji su djelovali pod kontrolom i rukovodstvom vođstva SDS-a, uključujući Radovana KARADŽIĆA, Momčila KRAJIŠNIKA i Biljanu PLAVŠIĆ.

91) Osim toga je 12. maja 1992. godine skupština bosanskih Srba izglasala formiranje VRS-a, čime su jedinice JNA koje su preostale u Bosni i Hercegovini i druge oružane snage koje su sarađivale sa njima u Bosni i Hercegovini efektivno pretvorene u komande nove vojske. Skupština bosanskih Srba imenovala je Ratka MLADIĆA za komandanta Glavnog štaba VRS-a. Ratko MLADIĆ je u tom svojstvu bio direktno podređen Predsjedništvu.

92) JNA se "zvanično" povukla iz Bosne i Hercegovine 19. maja 1992, ali su vojne operacije uperene protiv nesrpskog stanovništva nastavili sprovoditi VRS i policija bosanskih Srba. JNA, koja je tokom prestrukturiranja SFRJ u SRJ u aprilu 1992. preimenovana u Vojsku Jugoslavije (u daljem tekstu: "VJ"), nastavila je održavati tijesne veze sa VRS-om. Pružala je bitnu borbenu, finansijsku i logističku podršku vojnim naporima bosanskih Srba. Mnogi oficiri, komandanti, vojnici, logistički centri i veliki dio opreme i sredstava bivše JNA ostavljeni su za potrebe bosanskih Srba. Bivši oficiri JNA prekomandovani su sa svojih dužnosti u jedinicama JNA u nasljednike tih istih jedinica u VRS-u, i većina je nastavila komandovati tim jedinicama tokom cijelog sukoba u Bosni i Hercegovini. Plate oficira VRS-a i dalje je plaćao Beograd. Osim toga, povremeno su i nakon 19. maja 1992. elementi VJ-a imali i neposrednu ulogu u sukobu u Bosni i Hercegovini i pružali su ključnu borbenu podršku VRS-u.

Carla Del Ponte, tužilac
Dana 28. aprila 2000. u Haagu, Holandija

 

 

QUEERIA - Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti iz Beograda pokrenuo je malu internet kampanju "ZLOчинац" kao odgovor na slavljenje Radovana Karadžića kao srpskog heroja i na postere s njegovim likom s potpisom "србIN", koje je štampao "Obraz".

Ovom kampanjom želimo da pokažemo drugu stranu srpskog društva koja NE SLAVI ratne zločince, koja ih NE PROGLAŠAVA herojima, koja ih se STIDI i koja uporno insistira na hapšenju optuženih pred Tribunalom za ratne zločine u Hagu.

Nadamo se da ćete podržati našu internet kampanju i postaviti banner na vaše sajtove i blogove i tako doprineti povećanju vidljivosti ove kampanje.

Banner dimenzija: 160x263 JPG 7KB

Link bannera: http://blog.b92.net/user_stuff/upload/365/zlocinac.3365.JPG

Link ka: http://www.un.org/icty/

AtačmentiKomentari (96)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

r0811n r0811n 12:21 15.08.2008

Ole!

Ovom kampanjom želimo da pokažemo drugu stranu srpskog društva koja NE SLAVI ratne zločince, koja ih NE PROGLAŠAVA herojima, koja ih se STIDI i koja uporno insistira na hapšenju optuženih pred Tribunalom za ratne zločine u Hagu.

Nemoj da pričaš!?
dragan7557 dragan7557 13:12 15.08.2008

Re: sta reci?

Zaluđenost je posebno posebno opasna bolest.
Jeste li vi ikada čuli da su optuženici nevini sve dok ih sud ne osudi ????????
Bez namere da branim g. Karadžića smatram da se o njegovoj krivici može pisati tek posle presude a svako ranije izjašnjavanje smatram sudom svetine i ulice te kao takvo veoma nepoželjnim.
Stavljanje bilo čije fotografije sa natpisom zločinac je u mnogim krivičnim pravima krivično delo za koje se odgovara.
dragan7557
15.08.2008
queeria92 queeria92 13:24 15.08.2008

Re: sta reci?

Da li taj argument važi i za Nasera Orića, Haradinaja i ostalu družinu?
dragan7557 dragan7557 13:48 15.08.2008

Re: sta reci?

queeria92
Da li taj argument važi i za Nasera Orića, Haradinaja i ostalu družinu?

Nije argument već osnovni stub krivičnog prava.U navedenim slučajevima tužilac ima pravo žalbe po kojoj je sud dužan da ponovo otvori postupak.
Druga stvar je diskusija o sudskoj presudi.
Lično smatram da je ICTY ispolitizovana institucija jer da nije tako tužilac/ci bi podigli optužnice i protiv drugih političkih aktera ovih ratova osobito kada je u pitanju svesno ne sprečavanje zločina.
Osim toga smatram da zloupotreba političkog pritiska preko ICTY na Srbiju zbog optuženika predstavlja sumanutu politiku destrukcije civilizacijskih vrednosti od strane EU i flagrantno kršenje ljudskih prva građana Srbije osobito kada je u pitanju sloboda kretanja (mislim na vizni režim) i idiotski pokušaj naturanja kolektivne odgovornosti =krivice svim građanima Srbije a sve u cilju opravdanja sopstvene odgovornosti kada je u pitanju sprečavanje eskalacije ratnih sukoba bilo gde u svetu.

Svaki rat je humanitarna katastrofa (bez izuzetaka) a svako negiranje ovoga je saučešće u zločinu.Ovo je naravno moje mišljenje kao stanovnika ove planete a nepotrebno je dodati da ima i suprotnih.

dragan7557
15.08.2008
deadbeat deadbeat 14:19 15.08.2008

Re: sta reci?

Jeste li vi ikada čuli da su optuženici nevini sve dok ih sud ne osudi ????????

Lično smatram da je ICTY ispolitizovana institucija


Dakle, Karadzic (i svi ostali optuzenici Srbi) kod Dragana7557 imaju "get out of jail free card": nevini su dok ih se ne osudi, ali i ako ih se osudi - to se ne priznaje. Osim ako im on ne bi sudio ovde?

Jadan Raša - ne samo da su mu na vrat natovarili ONOLIKU optuznicu (sve same izmisljotine, naravno), nego mu i Queeria na sliku stavila uvredljiv natpis.
dragan7557 dragan7557 15:06 15.08.2008

Re: sta reci?

Dakle, Karadzic (i svi ostali optuzenici Srbi) kod Dragana7557

Ovo stoji u zakonima civilizovanih pa čak i "drugih" država a ako ne vladate drugim jezikom onda pogledajte Krivični zakon Srbije.Naravno važi i za druge optuženike. U svim drugim slučajevima konsultujte nekog ko je pismen.
nevini su dok ih se ne osudi,

Možda se po vama osumnjičeni odmah nabijaju na kolac ili vešaju odmah po čitanju optužnice ili kad ogovaračka mašina donese optužnicu???
Od Hamurabija (najstariji pisani pravni kodeks) pa na ovamo se opuženicima sudi i jedino je sud merodavan da odlučuje o krivici.
ali i ako ih se osudi - to se ne priznaje.

Pravo da sudi ima sud koji ima i svoje ime u ovom slučaju ICTY te se ne kaže ako ih se osudi već kada ih osudi sud (ime) a sudska odluka po iscrpljenju pravnih lekova postaje pravosnažna.
Ne priznavanje sudskih odluka je isključeno u pravnim državama, što je vama izgleda nepoznato????
Osim ako im on ne bi sudio ovde?

Gde se nalazi OVDE.
Jadan Raša - ne samo da su mu na vrat natovarili ONOLIKU optuznicu (sve same izmisljotine, naravno),

Zakonska dužnost Javnog Tužioca je po vama škrabanje izmišljotina ili rečeno vašim stručnim jezikom ' tovarenje na vrat' ??? Najbolje je da mu kao Sveta Inkvizicija okačimo stenčugu o vrat pa u more a? Ako je nevin isplivaće !

Zaista pišete u stilu zakonodavne Moderne i Renesanse ljudskih prava 21 veka.

dragan7557
18.08.2008
Exitus Letalis Exitus Letalis 15:24 15.08.2008

Re: sta reci?

dragan7557
Zaluđenost je posebno posebno opasna bolest.
Jeste li vi ikada čuli da su optuženici nevini sve dok ih sud ne osudi ????????
Bez namere da branim g. Karadžića smatram da se o njegovoj krivici može pisati tek posle presude a svako ranije izjašnjavanje smatram sudom svetine i ulice te kao takvo veoma nepoželjnim.
Stavljanje bilo čije fotografije sa natpisom zločinac je u mnogim krivičnim pravima krivično delo za koje se odgovara.
dragan7557
15.08.2008

malko grešiš. pretpostavka nevinosti važi za advokate, tužioce, sudije...
za građane ne važi. građani bi trebalo da budu korektor vlasti. bilo kog stuba vlasti.

koji ti dokaz treba za karadžićevu neumešanost u bombardovanje sarajeva 44 meseca.
da nije možda bio u banji?
neobavešten?
queeria92 queeria92 15:44 15.08.2008

Re: sta reci?

Ovo stoji u zakonima civilizovanih pa čak i "drugih" država a ako ne vladate drugim jezikom onda pogledajte Krivični zakon Srbije.Naravno važi i za druge optuženike. U svim drugim slučajevima konsultujte nekog ko je pismen.


Da li to znači da ja ne smem da kažem da je Velja lopov, jer ga još niko nije osudio, niti podigao optužnicu?!
dragan7557 dragan7557 20:05 15.08.2008

Re: sta reci?

Da li to znači da ja ne smem da kažem da je Velja lopov, jer ga još niko nije osudio, niti podigao optužnicu?!

Naravno da smete a pošto to nije kazivanje već tvrdnja istinitost treba i da dokažete pred sudom, što naravno važi i za državnog tužioca.
dragan7557
18.08.2008
dragan7557 dragan7557 20:28 15.08.2008

Re: sta reci?

koji ti dokaz treba za karadžićevu neumešanost u bombardovanje sarajeva 44 meseca.
da nije možda bio u banji?

Vi izgleda brkate osnovne stvari. Ja ne tražim ništa osim poštovanja zakona.
malko grešiš. pretpostavka nevinosti važi za advokate, tužioce, sudije...
za građane ne važi.

Verovatno ste i vi u vlasti čim tvrdite da zakon za građane ne važi. Da su se tada građani držali zakona ('90ih) a bogami i zdave pameti verovatno da do ratova ne bi ni došlo. Ljudi na vlasti inače smatraju da zakoni za njih ne važe kao i vi. Aktuelni primer je g.Karadžić.
građani bi trebalo da budu korektor vlasti. bilo kog stuba vlasti.

Samo još napišite i modus operandi resp.način na koji to treba raditi i odmah smo završili posao, ali pošto ste napisali "treba" a ne ' mora' onda smatram da nemate odgovor kako rešiti ovu enigmu.
dragan7557
15.08.2008
x-ray x-ray 23:37 15.08.2008

Re: sta reci?

Zaista pišete u stilu zakonodavne Moderne i Renesanse ljudskih prava 21 veka.


"Legalistički fundamentalisti su već dosadili i bogu i ljudima svojim principijelnim podsećanjima na prezumpciju nevinosti, koja se, vidi vraga, redovno odnosi na našu plemensku sabraću, ali nikada i na sumnjivce iz tuđih nacionalnih tabora. Pod zagušujućim medijskim pritiskom komemorativnog pijeteta prema Uhićeniku, čini se gotovo bogohulnim prezumptivno prisećanje na vaseljenski publicitet epizode sa safari ugođajem, koji je dotični priredio svom bratu po fašističkom peru, Limonovu, nutkajući ga da se malo zabavi gađajući s brda neoprezne sarajevske dvonošce. Uostalom, ko bi se sada bavio tim sitnicama, kada je potrebno hitno, najhitnije utvrditi koji su ga to izrodi uhapsili na crni petak, pa o tome zločinački ćutali čak do ponedeljka i da li mu je time narušeno neko pravo koje mu pripada po Helsinškoj povelji."

dalje..
Exitus Letalis Exitus Letalis 00:11 16.08.2008

Re: sta reci?evo, kaze da nije kriv. on je predsednik.
da mu verujemo...
Exitus Letalis Exitus Letalis 00:25 16.08.2008

Re: sta reci?

Russian Writer Shooting at Sarajevo u prisustvu 4Devo, sve mu 4D lepo objasnio.
pucaj burazeru, vezbaj, nema veze ako koga ubijes,
dole su ionako samo turci i srbi izrodi...
ko video igrica al u zivo meso...

znik znik 03:26 16.08.2008

Re: sta reci?

Exitus Letalis

za građane ne važi. građani bi trebalo da budu korektor vlasti. bilo kog stuba vlasti.


Ovo je recept jakobinske diktature, gde je gioljotina radila 24 sata dnevno.
Da li je ona rulja koja je povremeno linčovala "obojene" po američkom jugu bila isto tako korektor vlasti?

Sačuvaj Bože!
Exitus Letalis Exitus Letalis 10:10 16.08.2008

Re: sta reci?

znik
Exitus Letalis

za građane ne važi. građani bi trebalo da budu korektor vlasti. bilo kog stuba vlasti.


Ovo je recept jakobinske diktature, gde je gioljotina radila 24 sata dnevno.
Da li je ona rulja koja je povremeno linčovala "obojene" po američkom jugu bila isto tako korektor vlasti?

Sačuvaj Bože!


neznanje banalizuje svaku temu.
slobodna interpretacija nekog pravnog termina kao što je prezumcija nevnosti
dovela nas je do toga da malo ko govori o optužnici.
a letimičan pogled na istu pokazuje svu monstruoznost i nakaznost uma
radovana karadžića i kompanije.

ali ne, nije kriv dok se ne dokaže.
zapravo je nevin, jel to kažeš?
haradinaj je zločinac a karadžić nevin dok se dokaže.
orić je zločinac a radić je samo radio svoj posao, jel to?
il je i on možda nevin?
apsolutno strašna površnost.
kao da iz tebe govori toma nikolić ili rts.
čitaj malo, uči, uključi mozak.
nije teško.

nisi čuo da je neko oslobođen zbog nedostatka dokaza?
ne, nije sud rekao da su nevini, nego da nisu izvedeni dokazi izvan
razumne sumnje da su krivi (i haradinaj i orić i radić).
nije dokazano. nema dokumenata. uništeni, pobijeni svedoci,
zastrašene svedoci...
sve to je deo postupka.

p.s. naravno da za građane ne važi.
građani formiraju svoje mišljenje na osnovu svog ličnog slobodnog uverenja
na osnovu dostupnih informacija a koje sud ni na šta ne obavezuje.
oni ne sude.
tužilaštvo dokazuje a sudsko veće na osnovu dokazanih činjenica donosi presudu.
kaširaš?

koji ti dokaz treba, tebi kao građaninu da bi mogao mirne duše da kažeš da je radovan nevin?
misliš da su naklapanja da je sarajevo držano u opsadi 44 meseca?
misliš da je radovan sedeo na palama i nije imao pojma šta se dešava?
neobavešten?
misliš da je ovaj limonov pucao ćorcima po sarajevu?

p.p.s. meni bi morali da izvrše lobotomiju pa da se pridružim
onima koji mladića proglašavaju herojem i "daju" bulevaru njegovo ime.
isto važi i za karadžića, samo lobotomija pa da se pridružim grupi koja
mi svaki dan prolazi ispod prozora noseći karadžićeve i putinove slike
i transparente o srpskim "herojima".
spadalo92 spadalo92 10:37 16.08.2008

Re: sta reci?

koji ti dokaz treba, tebi kao građaninu da bi mogao mirne duše da kažeš da je radovan nevin?

Koliko pratim komentare, niko nije tvrdio da je Radovan nevin. Samo se insistiralo na tome da se sačeka pravosnažna sudska presuda koja će da potvrdi njegovu krivicu, a do tada je nevin. Uostalom, veliki kriminalac Al Kapone, za koga se znalo da je naređivao ubistva i da je i lično ubijao, da je pljačkao, švercovao i ko zna šta još, na kraju je osuđen za finansijski prekršaj, jer ništa drugo nije moglo da mu se dokaže. I da je tada neko napisao u novinama da je on ubica, verovatno bi morao da mu plati veliku odštetu za iznošenje laži i klevetanje. To je demokratija. Nije savršena kao i ništa na ovom svetu.
Exitus Letalis Exitus Letalis 12:04 16.08.2008

Re: sta reci?

Uostalom, veliki kriminalac Al Kapone

kakav bre al kapone!
on je bio krimos kao i ovi naši dileri droga, kidnaperi, plaćene ubice i sve za svoju korist.
kao i kapone, oni su se međusobno obračunavali.
radovan karađžić je optužen za najstrašnije ratne zločine. eno piše ti gore.
nema poređenja džeparoša i ratnih zločinaca.
uspori malo.

osim toga, ovi koji demonstriraju noseći njegove fotke, kažu da je srpski heroj, da je nevin,
da se borio za svoj narod.
postoji odbor za istinu o 4d među kojima su profesori pravnog fakulteta koji takođe pre presude tvrde da je nevin.
kako to?
a oni su u običnom narodu "face", autoriteti, profesori, hej!
pa kome će da veruju nego njima.
kosta čavoški, smilja avramnov, oliver antić...
da ne pričam o tzv. intelektualcima kao što su brana crnčević i momo kapor.
reko brana crnčević, senator karadžićev.
momo kapor, senator takođe.
e, ako su oni rekli, pa mora da je istina.
šta nama ima da priča taj antisrpski sud.
koji je, eto, ponekad i u pravu, kad oslobodi ponekog našeg, kao kapetana radića, na primer.
sve ostalo je protiv nas.
spadalo92 spadalo92 13:32 16.08.2008

Re: sta reci?


radovan karađžić je optužen za najstrašnije ratne zločine

Pa naravno da je optužen. Ne vidim da je ovde neko tvrdio suprotno, naprotiv. Ponašaš se kao onaj iz vica: Majstore drnda ti mašina! Ne čujem te, drnda mi mašina!
znik znik 19:31 16.08.2008

Re: sta reci?

Uopšte ne govorim o Radovanu Karadžiću, nego o nakaznoj ideji da građani trebaju da "budu korektor vlasti. bilo kog stuba vlasti. " Ovo "bilo kog stuba vlasti" uključuje i sudsku, zar ne?

Gde prestaju građani i počinje rulja? Pred giljotinama Pariza? Ispred vešala u Lujzijani? Da li "građani" koji su tražili oslobađanje Karadžića (u organizaciji SRS) takođe trebaju da budu "korektor vlasti"?

Upravo suprotno. Sudstvo treba da bude oslobođeno bilo kakvog pritiska, uključujući i pritiska javnosti, kako bi moglo da funkcioniše nepristrasno. U anglosaksonskom običajnom pravu, u SAD i nekim drugim zemljama, porotnici se izoluju od svega što bi moglo da utiče na njihovu odluku. Ne prate novine i TV program, ne diskutuju o slučaju sa svojim ukućanima, itd.Exitus Letalis Exitus Letalis 10:26 17.08.2008

Re: sta reci?

Uopšte ne govorim o Radovanu Karadžiću, nego o nakaznoj ideji da građani trebaju da "budu korektor vlasti. bilo kog stuba vlasti. " Ovo "bilo kog stuba vlasti" uključuje i sudsku, zar ne?


Dva lica, jedan ubica

6. avgust 2008. | Eli Vizel

Čovek bi se mogao upitati: Da li je ikako moguće adekvatno kazniti čoveka koji je naredio likvidaciju 8,000 ljudskih bića? Dobro pitanje. Čini se da je zločin u velikoj meri teži od kazne. Ali s druge strane, ta suđenja održavaju našu kolektivnu svest. I samo zbog tog razloga ona su opravdana.

ko je uopšte taj eli vizel da on nama pre suđenja drvi ko je naš raša!?!?
G.M.Wolf G.M.Wolf 10:39 17.08.2008

Re: sta reci?

dragan7557

Jeste li vi ikada čuli da su optuženici nevini sve dok ih sud ne osudi ????????
Bez namere da branim g. Karadžića smatram da se o njegovoj krivici može pisati tek posle presude a svako ranije izjašnjavanje smatram sudom svetine i ulice te kao takvo veoma nepoželjnim.
Stavljanje bilo čije fotografije sa natpisom zločinac je u mnogim krivičnim pravima krivično delo za koje se odgovara.
dragan7557
15.08.2008

Znaci ni za Hitlera i Mengelea stavljanje fotografije sa natpisom zlocinac ne dolazi u obzir?

Je l` su i oni nevini sve dok ih Sud ne osudi?
dragan7557 dragan7557 11:31 17.08.2008

Re: sta reci?

G.M.Wolf
dragan7557

Jeste li vi ikada čuli da su optuženici nevini sve dok ih sud ne osudi ????????
Bez namere da branim g. Karadžića smatram da se o njegovoj krivici može pisati tek posle presude a svako ranije izjašnjavanje smatram sudom svetine i ulice te kao takvo veoma nepoželjnim.
Stavljanje bilo čije fotografije sa natpisom zločinac je u mnogim krivičnim pravima krivično delo za koje se odgovara.
dragan7557
15.08.2008

Znaci ni za Hitlera i Mengelea stavljanje fotografije sa natpisom zlocinac ne dolazi u obzir?

Je l` su i oni nevini sve dok ih Sud ne osudi?

Ovde se radi o živim ljudima a ne o mrtvim.
Isto pitanje ste mogli postaviti i za
Comodus (sin Marka Aurelija)
Caligula
Nero
Napoleon itd.
dragan7557
17.08.2008
spadalo92 spadalo92 13:09 17.08.2008

Re: sta reci?

Znaci ni za Hitlera i Mengelea stavljanje fotografije sa natpisom zlocinac ne dolazi u obzir?

Pa ne mozete suditi mrtvim ljudima, to vam je, valjda, jasno. Kao sto je sudjenje Milosevicu obustavljeno posle njegove smrti. Dalje sudi istorija. On je, kao i Hitler, formalno nevin.
queeria92 queeria92 14:40 17.08.2008

Re: sta reci?

On je, kao i Hitler, formalno nevin.


Ali je zločinac.
Exitus Letalis Exitus Letalis 17:16 17.08.2008

Re: sta reci?

queeria92
On je, kao i Hitler, formalno nevin.


Ali je zločinac.

evo sad mi prođoše ispod prozora ovi koji tvrde da je karadžić nevin.
ne znam što im niko ne veruje. ima ih jedva stotinak.
i svaki dan tako. i nikad više od tog broja.
više izgleda ni radikali ne veruju tomi, vučiću i šešelju.
a gde li su samo članovi ovih masovnih naci organizacija kao što su obraz, dveri, 1389...

p.s. izgleda da je ovde reč "heroj" univerzalna.
heroji su i novak đoković i ratko mladić.

p.s.s. da ne bude zabune, novak je zbilja odličan sportista. jedan od najboljih.
svaka mu čast. i čestitka!
ali isti ovi koji veličaju osumnjičene za najteže ratne zločine veličaju istim rečima (heroj, patriota etc) i đokovića.
Exitus Letalis Exitus Letalis 17:17 17.08.2008

Re: sta reci?

On je, kao i Hitler, formalno nevin.

al se forma i suština toliko razlikuju...
angie01 angie01 17:21 17.08.2008

Re: sta reci?

izvinite, jeste li vi neki bivshi politichar?
spadalo92 spadalo92 17:54 17.08.2008

Re: sta reci?

Exitus Letalis
On je, kao i Hitler, formalno nevin.

al se forma i suština toliko razlikuju...

Pa naravno. Neko je formalno u braku, a u suštini je već odavno razveden. Formalno, Karadžić je još uvek nevin. U suštini, on je veliki zločinac. Međutim, u slučaju Miloševića sud više nema šta da radi. Sada je na redu sud istorije. Ja ništa drugo i ne tvrdim.
Doctor Wu Doctor Wu 14:31 15.08.2008

Može li jedno pitanje

pošto sam među znalcima? Zašto se nigde ne pominje zločin u ulici Vase Miskina? Da li se ikad utvrdilo ko je za njega odgovoran, ko je pobio sve one ljude? Ako se ne varam, zločin se dogodio neposredno pred zasedanje ministara EU na kome su, praktično, uvedene sankcije SRJ tj Srbiji i dugo je predstavljao najdrastičniju sliku rata u Bosni (pogotovu što je gotovo direktno prenošen, Adam LeBor je to nazivao i 'war pornom').

Kako se rat završio, međutim, taj zločin je potpuno bačen u zaborav i jako je teško naći bilo kakve informacije o odgovornima (link koji je postavljen je prvi koji izlazi na Google-u kad se postavi upit Vase Miskina steet mortar attack ). Da li je moguće da niko ne istražuje šta se zaista dogodilo i ko je ispalio te granate?
Sepulturero Sepulturero 14:39 15.08.2008

Која оптужница?

Пре неки дан смо читали да се оптужница против Караџића битно мења у односу на ову, застарелу, коју нам ви овде нудите. Можда је требало да мало сачекате?
Додуше биће занимљиво да се види нова верзија тј. шта ће одузети а шта додати.
Exitus Letalis Exitus Letalis 15:30 15.08.2008

Re: Која оптужница?

Sepulturero
Пре неки дан смо читали да се оптужница против Караџића битно мења у односу на ову, застарелу, коју нам ви овде нудите. Можда је требало да мало сачекате?
Додуше биће занимљиво да се види нова верзија тј. шта ће одузети а шта додати.

pa biće korigovana jer su mnoge stvari, dok je 4d lečio po bg i okolini, sedeo po kafanam, pisao etc., dokazane. na primer, kod krstića, galića, krajišnika, brđanina, plavšićke, obrenovića ...
on im je svima bio vrhovni komandant. zar ne?
komandna odgovornost.
čisto ko suza.
markonio92 markonio92 16:13 15.08.2008

Re: Која оптужница?

Exitus Letalis

komandna odgovornost.
čisto ko suza.


Kao Naser Orić?
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 16:22 15.08.2008

Re: Која оптужница?

markonio92
Exitus Letalis

komandna odgovornost.
čisto ko suza.


Kao Naser Orić?


La,la,la,la,la,la,la,laaaa
Exitus Letalis Exitus Letalis 17:51 15.08.2008

Re: Која оптужница?

markonio92
Exitus Letalis

komandna odgovornost.
čisto ko suza.


Kao Naser Orić?
zar uvek isto.
to quoque, again and again...

ovde je reč o karadžiću.
o oriću je već bilo reči.
a zanimljivo, nikad o kapetanu radiću.
stvarno, šta ti misliš o toj presudi kada je reč o oslobađajućim presudama?
markonio92 markonio92 18:06 15.08.2008

Re: Која оптужница?

Exitus Letalis

ovde je reč o karadžiću.
o oriću je već bilo reči.
a zanimljivo, nikad o kapetanu radiću.
stvarno, šta ti misliš o toj presudi kada je reč o oslobađajućim presudama?


Ovde je reč o svima njima u kontekstu MKS. Ili ćemo sve da osudimo po principu komandne odgovornosti ili ćemo sve da oslobodimo. Pošto verujem u univerzalne principe MKS, očekujem oslobađajuću presudu za Karadžića bar što se tiče komandne odgovornosti.

P.S: Sarkazam.
Exitus Letalis Exitus Letalis 18:24 15.08.2008

Re: Која оптужница?

Ovde je reč o svima njima u kontekstu MKS. Ili ćemo sve da osudimo po principu komandne odgovornosti ili ćemo sve da oslobodimo. Pošto verujem u univerzalne principe MKS, očekujem oslobađajuću presudu za Karadžića bar što se tiče komandne odgovornosti.

pa čekaj, što ne odgovaraš. ako je reč o svima, šta je sa radićem?
x-ray x-ray 16:48 15.08.2008

preporuka!

Ovom kampanjom želimo da pokažemo drugu stranu srpskog društva koja NE SLAVI ratne zločince, koja ih NE PROGLAŠAVA herojima, koja ih se STIDI i koja uporno insistira na hapšenju optuženih pred Tribunalom za ratne zločine u Hagu.

i mala pomoc:
milandjuk milandjuk 17:40 15.08.2008

komentar

Jako je strasno kada nekim ljudima koji su za Radovana nabrojim njegove zlocine dobijem komentar ,da?pa?i oni su nas ubijali..........i kraj.Sta ja vise njemu da kazem????Ludaci!
queeria92 queeria92 18:36 15.08.2008

Re: komentar

Meni je jako interesantno kada "čovek" koji ubije celu porodicu bude proglašen za monstruma i čudovište, a ljudi koji ubiju na hiljade budu proglašeni za heroje. A na ocenu toga utiče samo nacionalnost žrtve.
dragan7557 dragan7557 19:58 15.08.2008

Re: komentar

queeria92
Meni je jako interesantno kada "čovek" koji ubije celu porodicu bude proglašen za monstruma i čudovište, a ljudi koji ubiju na hiljade budu proglašeni za heroje. A na ocenu toga utiče samo nacionalnost žrtve.

Ovo zaslužuje preporuku k'o Vrata.
dragan7557
15.08.2008
Filip2412 Filip2412 22:02 15.08.2008

Re: komentar

Meni je jako interesantno kada "čovek" koji ubije celu porodicu bude proglašen za monstruma i čudovište, a ljudi koji ubiju na hiljade budu proglašeni za heroje. A na ocenu toga utiče samo nacionalnost žrtve.


... pa da to je stara prica, od kad je sveta i veka

ubistva, kradja, kriminal itd. sve je to OK i drustvo ce da podrzi aaaaako je dobro organizovano i sluzi sistemu

Ali ako je neorganizovano to jest predstavlja odstupanje od sistema, to jest visih centara moci (u slucaju RK sistem je "Medjunarodna Zajednica" onda je doticni monstrum. Najveci greh srpske vlasti 90-ih je to sto su radili mimo sveta - bez podrske evroatlanskih zemalja. To je zato sto su srpski politicari devedesetih bili mnogo mnogo gluplji negeo recimo hrvatski ili slovenacki. Toliko o politickom diletantizmu i grehu po srpsku naciju.

Sto se tice ubistava, tu svakome na dusu ono sto je uradio, naravno, svaki USA predsednik ima vise zivota na dusi nego RK ali to Radovana ne cini manje zlocincem.snezana mihajlovic snezana mihajlovic 06:23 16.08.2008

Re: komentar

a meni je užasno da neki tamo lopov provede 10-ak godina u zatvoru često i u užasnim uslovima,
ili da npr. neko za silovanje izadje posle 7 god.
ili, da oni optuženi za zločine protiv čovečnosti provedu nekih 15-ak, sa sve tv-om u sobi.
ojkozaro ojkozaro 17:53 15.08.2008

Greska

kada je oko sto pedeset muških osoba, bosanskih Muslimana i/ili bosanskih Hrvata iz logora Trnopolje, pogubljeno na planini Vlašić u Skender Vakufu - opština Prijedor

Skender Vakuf i Vlasic se nalaze u Prijedorskoj opstini, kao sto se Novi Sad i Fruska Gora nalaze u opstini Kragujevac.
x-ray x-ray 17:59 15.08.2008

Re: Greska

Kad vec trazis dlaku u jajetu i Foča je greska, zar ne?
ojkozaro ojkozaro 22:16 15.08.2008

Re: Greska

U jaja se ponesto i razumijem (kokosija naravno), ali dlake mi nisu jaca strana.

E sad to, za Focu, ne znam konkretno na sta mislis, jer sam samo "preletio" pogledom preko optuznice i uocio gore spomenutu gresku.
Naime, radi se o zlocinu pocinjenom na Koricanskim stijenama, gdje su zarobljenici prethodno transportovani iz logora. Takodje nisam siguran da su transportovani iz Trnopolja, vec iz nekog od druga dva logora, Omarske ili Keraterma.
josip broz dobar skroz josip broz dobar skroz 22:33 15.08.2008

Re: Greska

Pa dobro nije tolika razlika ipak općine Prijedor i Skender Vakuf graniče jedna sa drugom.
ojkozaro ojkozaro 22:48 15.08.2008

Re: Greska

Ne, te dvije opstine ne granice. Poenta je da se Koricanske stijene gdje je pocinjen zlocin nalaze u Knezevu (Skender Vakuf), a ne u Prijedoru, kako je navedeno u optuznici. Naravno, nije mi bio cilj da prebacujem krivicu sa jednih na druge, nego da ukazem na tu gresku, uocljivu na prvi pogled.
loader loader 19:43 15.08.2008

Haško biciklo ..


Uvoz iz Kine. Dve brzine. Cena 17,5 evra. Garancija mesec dana.


NNN NNN 19:57 15.08.2008

Optužnica je so gay

(ako iko uopšte čita sve ovo)
link
queeria92 queeria92 20:37 15.08.2008

Re: Optužnica je so gay

Super je EP :)
Narator Narator 20:17 15.08.2008

A da probamo da budemo korektni?

Inicijalni tekst, u kome se prenosi kompletna optiužnica je nešto što zaista teba pročitati. Ne samo zato da bi se znalo za šta se terete Karadžića, već i zato da bi se shvatila LOGIKA OPTUŽBE. Jasno je da se optižba u mnogim delovima odnosi na DOKAZANE RATNE ZLOČINE, odnosno na one za koje je dokazano DA SU SE DESILI, u okviru dokaznog postupka za Biljanu Plavšić i za Momčila Krajišnika. Za te ločine sud neće dokazivati DA SU SE DESILI , već će samo utvrđivati stepen Karadžićeve povezanosti/odgovornosti za te zločine. To bi značilo da je užilaštvo pripremljeno da se postupak znatno skrati, u odnosu na ostala suđenja u Hagu.
Drugo što pada u oči je da se neki zločini više ne pominju (Ulica Vase Mislina, Markale II itsl), jer je u međuvremenu isplivalo ko zaista stoji iza tih zločina (ili - ko svakako ne stoji).
Značajno je da se Karadžić, kao i država Srbija u optuižnici za Srebrenicu, tereti i za činjenje i za nečinjenje, odnosno: za činjnje, za dopuštanje činjenja, ali i za nesprečavanje činjenja zločina.
Međutim, nisam se zbog ovih nabrajanja uključila u diskusiju, već zbog jednog ozbiljnog detalja.
Naime, nije sporno da je Karadćić haški optuženik, nti da se tereti za ozbiljne i strašne zločine. Nije sporno ni da te optužbe treba analizirati, nezavisno od Haga, jer su neki od njih, dokazano je, POČINJENI, u ime srpskog naroda, "odbrane srpstva" i "prava svih srba da žive u jednoj državi". Mislim da svaki odgovoran pripadnik srpskog naroda mora sa tim da se suoči, da se odredi prema tim zločinima (jer su činjeni u ime njegovog naroda) i prema zločincima koji su to radili. Sve to mi nije sporno, isto kao što mi nije sporno da je strašno što mnogi naši ljudi u Karadžiću, Mladiću, Ulemeku i Jovanoviću (Z) vide heroje.
Ali, ZA RADOVANA KARADŽIĆA NE SMETE REĆI DA JE ZLOČINAC! Ne danas! I to ne samo zato što je to u suprotnosti i sa našim Ustavom i sa bar 7-10 zakona (10, ako računate i "medijske zakone", jer se radi internetu). Svaki čovek ima pravo na fer suđenje i na pretpostavku nevinosti, ne samo u sudnici, već i u svom okruženju. Dozvolite Karadžiću makar ista ona prava koja su nacistima, pre skoro 70 godina priznavana u Nirnbergu: niko od njih nije PROGLAŠAVAN KRIVIM, pre izricanja presude!
E, zato u pokušaju da sopstvenom narodu viknemo "ne pravite heroje od zločinaca!" ne smemo ići u drugu krajnost, ne smemo preko Karadžićeve slike pisati "ZLO ČINAC!" Ne danas. Možda sutra, kad bude osuđen, to bude istina, ali danas nije. Zašto mi je to tako važno? Zato jer oni koji se bore za demokratiju, humane vrednosti i etički sistem dostojan čoveka ne smeju sebi dozvoliti da rade isto ono što rade oni kojih se stidimo.
queeria92 queeria92 20:33 15.08.2008

Re: A da probamo da budemo korektni?

Prezumpcija nevinosti važi za tačke iz optužnice.
Da iznad R.K. piše KRIV JE, to bi bilo kršenje prezumpcije nevinosti.
Ovde piše ZLO-ČINAC. Osoba koja je činila ZLO.
Sad da se prebacim na lični nivo.
Meni su R.K. i njemu slični načinili ZLO, jer sam više od 10 godina živeo kao stoka jer su se oni igrali rata, i zbog toga ih ja sve smatram ZLO-ČINCIMA. I to je moje lično mišljenje na koje imam pravo... Isto kao što imam pravo da kažem da je neko LEP, iako nije pobedio na takmičenju lepote.
dragan7557 dragan7557 20:43 15.08.2008

Re: A da probamo da budemo korektni?

Zato jer oni koji se bore za demokratiju, humane vrednosti i etički sistem dostojan čoveka ne smeju sebi dozvoliti da rade isto ono što rade oni kojih se stidimo.

Razumno rečeno i važi čak i za one koji se ne bore za demokratiju već za humane vrednosti i etički sistem dostojan čoveka, preporuka.

dragan7557
15.08.2008
gorio92 gorio92 21:25 15.08.2008

Re: A da probamo da budemo korektni?

Meni su R.K. i njemu slični načinili ZLO, jer sam više od 10 godina živeo kao stoka jer su se oni igrali rata, i zbog toga ih ja sve smatram ZLO-ČINCIMA. I to je moje lično mišljenje na koje imam pravo...

Dvadeset je godina kako je krenulo to ZLO, koje sa posledicama još traje.
Delim vaše mišljenje o ZLO ČINCIMA, i podržavam vaše nastojanje da ih prikažete onakvim kakvi oni jesu.
ZLO ČINCI.
josip broz dobar skroz josip broz dobar skroz 22:43 15.08.2008

Re: A da probamo da budemo korektni?

Opet živite u zabludama pa general Dragomir Milošević je osuđen na 33 godine zatvora zbog granatiranja sarajeva uključujući i Markale i na tom suđenju je nedvosmisleno dokazano ko je granatirao. Pa zar ima zaista još bolesnika koji vjeruju da su se Sarajlije 44 mjeseca sami granatirali da bi se ko fazon prikazali kao žrtve.
queeria92 queeria92 23:03 15.08.2008

Re: A da probamo da budemo korektni?

Pa zar ima zaista još bolesnika koji vjeruju da su se Sarajlije 44 mjeseca sami granatirali da bi se ko fazon prikazali kao žrtve.


Naravno da ima.
avemarija avemarija 13:56 16.08.2008

Re: A da probamo da budemo korektni?

queeria92
Pa zar ima zaista još bolesnika koji vjeruju da su se Sarajlije 44 mjeseca sami granatirali da bi se ko fazon prikazali kao žrtve.Naravno da ima.

Naravno da ima.

*novo

Ima ih i to mnogo .I sada ,ovog trenutka da se Milosevic probudi iz mrtvih , ponovo bi bio proglasen mirotvorcem , faktorom stabilnosti ,i ko zna sta se sve ne bi ponovilo...Neko se lepo setio Smilje , Brane Crncevica ,Mome Kapora , Cavoskog.Ti nazovi intelektualci ,su svi djuture od rata imali koristi ,i njima je balkanski rat zaista i bio brat ,i neki put se samo pitam da li ti ljudi imaju obraza da se sretnu sa drugim ljudima npr kad zasednu da nesto popiju u nekoj od letnjih basti ? Ne samo da im obrazi nisu ni porumenili ,nego jos ,demokratski ,imaju prava da i danas { valjda nisu izgubili nadu ako svezinu jesu} iznose svoja vidjenja o bratoubilackim ratovima i o herojstvu R Karadzica .Pesme se pevaju ,gusla se, pisu se profesorske teze,izvode zakljuchci.... I molim Vas ,ko dozvoljava da se po bgd fakultetima osvedoceni nacionalisti i pride sovinisti nazivaju profesorima? Gde nas je to dovelo?Dobri ucitelji su skupi ,al ce nas losi {a tek ce }kostati neuporedivo vise ,rece neko, a ja da dodam da ti rodjeni 80 tih ,sto brane lik i delo Karadzica i usput razbijaju sta i koga stignu ,sa agresijom koja im na usi izlazi , su ustvari pioni onih iza ,u senci ,koji ce svoje rodoljublje dobro da naplate. Karadzic ce ,nadam se ,kad se sudjenje okonca ,dobiti adekvatnu kaznu , s tim sto bi dodatno na Palama trebalo da mu se sudi posebno za sve pljacke ,mahinacije i lopovluke, koje je cinio gradeci lepsu i bogatiju buducnost sebi i svojoj porodici.... I narodu srpskom.
malaramona malaramona 14:30 16.08.2008

Re: A da probamo da budemo korektni?

Narator

Drugo što pada u oči je da se neki zločini više ne pominju (Ulica Vase Mislina, Markale II itsl), jer je u međuvremenu isplivalo ko zaista stoji iza tih zločina (ili - ko svakako ne stoji).
.


A šta je to (sem poneka hladnjača) isplivalo?
neny neny 21:12 15.08.2008

AKO HOCES BUDUCNOST,RECI NE NACIONALIZMU!

Ono sto izuzetno cenim kod Quieeri-e je to sto vodi jednu veoma tesku borbu,koju i ja vodim u zivotu,a to je borba protiv bolesti zvane nacionalizam.
Sto se tice Karadzica i ostalih haskih optuzenika recicu samo jedno ,svi su oni nevini u lakat!
Kada bi se Srbi izlecili od nacionalizma to bi resilo sve nase probleme,sve i ekonomski kolaps,sve,jer upravo to zlo sprecava ljude da sopstvenu naciju i drzavu pogledaju u ogledalo.Da njega nema ne bi nas kostunjavi i njemu slicni jebali u zdrav mozak,ma ne bi mogli ni da pomisle na to.Atmosfera je sledeca kostunjava ruka u vasem dzepu,on ga prazni,a vi u patrijotskom transu zamisljeni gledate u nebo i razmisljate o caru lazaru,milici.......!Tuzno,ali istinito tako nazalost izgleda nasa realnost,tako izgleda nas mainstream!
Samo narodi koji nemaju buducnost zive zarobljeni u svojoj destruktivnoj proslosti!
Perspektiva koju nam nude ovdasnji srbski vlastodrzci je sledecarzi ikonu pred sobom,udaraj glavu u zid ponavljajuci kosovo je srbija,drzi noz u zubima i cekaj prvu priliku da nekog zakoljes!
To vam je dragi moji Srbija na ciju pokornost nas pozivaju lokalni nacionalisti!SRAMOTA!PITAM SE SAMO DOKLE?!
Filip2412 Filip2412 22:11 15.08.2008

Re: AKO HOCES BUDUCNOST,RECI NE NACIONALIZMU!

a vi u patrijotskom transu zamisljeni gledate u nebo i razmisljate o caru lazaru,milici


ko o Lazaru ko o Milici... prema afinitetima

nego salu na stranu, stvarno se slazem da je Kosovski mit nosi jako stetnu samoubilacku poruku nego nisam bas optimista da tako lako moze da se izbaci (" ko ne doso na boj na Kosovo ne imao roda ni poroda..." klasicna crna madjija i satanizam...)

drugi jako mracan, crn uzasan motiv iz nase istorije koji bih ja najradije opisao kao glupost za ginisa a ne junastvo jeste ostavljanje zena dece staraca... i povlacenje citave vojske iz zemlje (Albanija, Krf WWI)....

treca stvar mogla bi biti koriscenje nemacke okupacije za stupanje komunizma na vlast u WWII i medjusobne borbe koje po zrtvama cak premasuju stradanje od okupatora.

Treba forsirati drugacije junake, pozitivne, pobednike a malo je takvih bilo medju srpskim vladarima, a kada ih bude retardi ih proglase za izdajnike. Uvek me jefascinirao kontrast izmedju gluposti srpskih vladara i inteligencije srpskih slavnih naucnika.

neny neny 22:29 15.08.2008

Re: AKO HOCES BUDUCNOST,RECI NE NACIONALIZMU!

Spc je kao institucija glavna barijera denacifikaciji,zato je kostunjavi tolko promovise,jer njome obezbedjuje monopol nad duhovnim zivotom naivnih ljudi,to je isto kao zmija i zaba,kad je umrtvi onda moze da je zvace do sutra!Dakle on ih intelektualno zakrzlja,konzervira,utupi i onda sa njima brate moze da radi sta oce!
Napravite samo jedan rezime i zapitajte se kada su sadasnje progresivne drzave to postale?Pa tek onda kada su se ozbiljnije sekularizovale.
Dok god traje ta srednjevekovna fikcija makar bio i najgori ubica, ako ides u crkvu onda mora da si dobar nece nama biti bolje!
Mora se vec jedanput prestati sa tim destruktivnim kultovima,izbavljivanjima,kultovima vodje,ovozemaljske patnje zarad uzvisenih ciljeva (dok popovi jebu decake i pune dzepove),tek kada te teorije krvi i tla ostavimo na istorijsku deponiju tek onda cemo moci da govorimo o nekakavoj celokupnoj stabilizaciji!
http://www.helsinki.org.yu/serbian/doc/Tribina%20u%20Nisu%20-%20svi%20txt.doc
preporucio bi svima da procitaju ovaj tekst ,vrlo je poucan i edukativan!
x-ray x-ray 22:59 15.08.2008

Re: AKO HOCES BUDUCNOST,RECI NE NACIONALIZMU!

sa jednog nacionalistickog sajta, da ga sad ne reklamiram:

"Србин је Христов, радује се смрти. Више него животу у понижењу"
neny neny 00:11 16.08.2008

Re: AKO HOCES BUDUCNOST,RECI NE NACIONALIZMU!

Do koje mere treba da ti bude ispran mozak da bi tako nesto napisao.Ja na te njihove sajtove ne idem,stedim zeludac,a i necu da im dajem na publicitetu.Da smo iole normalno drzava takvi sajtovi bi bili zabranjeni,jer je odlicno poznato da oni na taj nacin mobiliziraju mase na konkretne akcije!
palilula92 palilula92 13:30 16.08.2008

Re: AKO HOCES BUDUCNOST,RECI NE NACIONALIZMU!

Strasno je kad patriotizam prede u nacionalizam. Mnodi nisu svesni razlike.
Dawngreeter Dawngreeter 20:01 17.08.2008

Re: AKO HOCES BUDUCNOST,RECI NE NACIONALIZ

Razlika je samo u pretakanju misli u delo.

"Patriotism is the last refuge of a scoundrel."
-Samuel Johnson

"PATRIOTISM, n. Combustible rubbish read to the torch of any one ambitious to illuminate his name. In Dr. Johnson's famous dictionary patriotism is defined as the last resort of a scoundrel. With all due respect to an enlightened but inferior lexicographer I beg to submit that it is the first."
-Ambrose Bierce
Cyrano de Bergerac Cyrano de Bergerac 00:44 18.08.2008

Re: AKO HOCES BUDUCNOST,RECI NE NACIONALIZ

Dawngreeter
Razlika je samo u pretakanju misli u delo.

"Patriotism is the last refuge of a scoundrel."
-Samuel Johnson

Razlika je, takođe, i u razumijevanju pročitanog ili citiranog.
Dawngreeter Dawngreeter 09:42 18.08.2008

Re: AKO HOCES BUDUCNOST,RECI NE NACIONALIZ

Ne postoje proverivi podatci o okolnostima i kontekstu citata. Postoje misljenja drugih ljudi koje mozes da citiras isto kao sto citiras gos'n. Johnson-a, sa jasnom idejom da ni oni ne znaju o cemu pricaju jer ne postoje proverivi podatci.

No, da ne bi ulazili u takve diskusije, volim da dodam citat Bierce-a, pojasnjenja radi. Sto sam i uradio.
Cyrano de Bergerac Cyrano de Bergerac 12:52 18.08.2008

Citati i vjerodostojnost...

Dawngreeter
Ne postoje proverivi podatci o okolnostima i kontekstu citata. Postoje misljenja drugih ljudi koje mozes da citiras isto kao sto citiras gos'n. Johnson-a, sa jasnom idejom da ni oni ne znaju o cemu pricaju jer ne postoje proverivi podatci.

Izvor oba Johnsonova citata je James Boswell, njegov prijatelj i biograf. To sam davno iskopao, upravo zato što mi je dosadilo trpanje te izjave i u konzerve sardina. Tebi svaka čast što si znao čiji je citat, kad se sjetim kome su ga sve pripisivali, i u kakvom kontekstu.
Nebitno, uostalom. Malo sam namćor ovih dana, sve mi smeta. Ništa lično.
Dawngreeter Dawngreeter 18:31 18.08.2008

Re: Citati i vjerodostojnost...

Opusteno, sta je Internet bez malo napred-nazad prepiranja.

Potrazicu malo informacija o Boswell-u, priznacu da sam na tom polju ignorant. Ali jesam naleteo na nekoliko izvora u kojima tvrde da je kontekst u potpunosti nepoznat u ovom trenutku, otud moja tvrdnja.
marco_de.manccini marco_de.manccini 23:08 15.08.2008

nismo na sudu

Tachno je da niko nije legalno kriv dok se to ne utvrdi na sudu.

Ali je i tachno da neko mozhe biti zlochinac i bez sudskog dokaza ili postupka. Neko je zlochinac a nikada nije uhapshen. Neko je uhapshen ali je oslobodjen optuzhne (ne zato shto nije zlochinac nego zato shto nema dokaza ili je advokat losh ili je svedok zastrashen, ...). A neko nikada nije ni optuzhen.

Ne postaje niko zlochinac na sudu. Tamo postaje kriv ili oslobodjen optuzhbe.

Ne postaje niko zlochinac na sudu. To se ranije desi, prvo u u bolesnoj dushi, pa u bolesnim postupcima.

ssvetlana92 ssvetlana92 03:46 16.08.2008

Ne verujem svojim ocima,

da uopste postoje bilo kakve polemike na ovu temu!! Ko se nije ispovracao posle tri tacke optuznice, mora da se zapita sta sa njim nije u redu!
neny neny 09:15 16.08.2008

Re: Ne verujem svojim ocima,

Drage moje meni se jako povraca kada vidim danasnju Srbiju,proglasise Milana Nedica za najznamenitijeg SRBINA,cetnici dobise '"demokratsko pravo" da kolju na trgovima parlamentarnim aktom,ministar odrbrane povecan broj suicida medju regrutima resava slanjem popova u kasarne(verovatno da ih patrijotski osveste,ili ce postati velikosrbi ili ce se ubiti)............Mogu da nabrajam do sutra ,sve je to progutano tako lepo,lako kao kifla za dorucak.I onda ako imate i gram ljudskosti u sebi morate se zapitati sta sa tim narodom nije u redu kada na sve to pristaje,cak smatra za neko svoje duhovno bogatstvo,pitam se do koje mere moralna supstanca mora da vam se pokvari da biste sve to kao najnormalnije prihvatili?!I pitam se samo da li ce se ikada taj opsti kolaps i civilizacijsko propadanje prestati?!
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 12:22 16.08.2008

Re: Ne verujem svojim ocima,

neny
Drage moje meni se jako povraca kada vidim danasnju Srbiju,proglasise Milana Nedica za najznamenitijeg SRBINA,cetnici dobise '"demokratsko pravo" da kolju na trgovima parlamentarnim aktom,ministar odrbrane povecan broj suicida medju regrutima resava slanjem popova u kasarne(verovatno da ih patrijotski osveste,ili ce postati velikosrbi ili ce se ubiti)............Mogu da nabrajam do sutra ,sve je to progutano tako lepo,lako kao kifla za dorucak.I onda ako imate i gram ljudskosti u sebi morate se zapitati sta sa tim narodom nije u redu kada na sve to pristaje,cak smatra za neko svoje duhovno bogatstvo,pitam se do koje mere moralna supstanca mora da vam se pokvari da biste sve to kao najnormalnije prihvatili?!I pitam se samo da li ce se ikada taj opsti kolaps i civilizacijsko propadanje prestati?!


Na otupljivanju emocija kod naroda se sistematski radi i to vrlo uspesno. Sve je to smisljeno sa namerom da se narod igra, dok drugi tiho kradu, a i ne bas tako tiho. Da je nama svet zeleo dobro i da ima postenja i pravde, vec bi smo posle prvog ispaljenog metka, jos onomad, dobili pravednog staratelja ( ne bi bilo stradanja u Hrvatskoj, Bosni, Kosovo bi bilo Srbija). Medjutim, mnogi su se "omastili" i jos im nije dosta, uz pomoc velikih rodoljuba koji gaze i gaze i gaze with a little help obamrlih narastaja koji kao duhovi u kukuljicama pesace pustim ulicama u kojima vise nema gradjana . A gde su? Pa otisli, spavaju, izumrli, nema ih....
Narator Narator 12:44 16.08.2008

Re: Ne verujem svojim ocima,

ssvetlana92
da uopste postoje bilo kakve polemike na ovu temu!! Ko se nije ispovracao posle tri tacke optuznice, mora da se zapita sta sa njim nije u redu!

Od silnog truda da budem korektna mozda u tekstiću iznad nisam bila jasna. Od 1990. godine sam, tokom ratova na prostoru SFRJ: kao "mirovnjak" ostala bez posla; hapšena x+2 puta (+2 je ono što me je hapsila vojna policija, jer smo fizički branili one koji su odbijali da idu u rat u "Zicer republici" (Stara Moravica), isve tako nekako. Znači, imam pedigre i nekako mi se tu svasta podrazumeva, pa i odnos rema ratu, zločinima i zločincima. Imam i svoj dosta jasan stav o karadžiću, Mladiću i "inima", tako da ponekad zaboravim da moram biti verbalno određenija, da ljudi ne pomisle da sam još jedan od zaštitnika-filozofa.
Ono što sam pokušala reći je MOJ STRAH DA U POKUŠAJU DA UNESEMO NEŠTO HUMANOSTI, RAZUMA I DOBROTE u ove naše prostore, NE ZABORAVIMO DA JE JAKO VAŽNO POŠTOVATI TUĐA PRAVA, BEZ OBZIRA NA TO O KOME SE RADI.
To nikako nije lako. Strašno je teško reći sebi da i prema nehumanim ljudima treba postupati humano; da i najveće siledžije i autokrate umaju pravo na fer postupak, na suđenje, na kvalitetnu odbranu... A to JESTE važno. Možda prečesto insistiram na tome. Razlog je jednostavan: plašim se nepoštovanja osnovnih ljudskih prava, ma ko bio u pitanju. Jer, jednom kada se u nekom društvu dozvole kršenja osnovnih prava, to počne da se para, kao džemper. I veoma vrzo se sklizne u situaciju u kojoj smo mi sada: sve je moguće, a mnogo toga je dozvoljeno, mada suštinski predstavlja nasilje prema neistomišljenicima, prema "drugačijima"... i sve to u odbranu raznih "viših interesa", "partiotizma", "demokratije", ili "jedine moguće opcije".
Ovo što radi Queeria je i časno i hrabro. I ja mu skidam kapu. Ali ga molim da razmisli: da li je dobro da preko Karadžićeve fotografije piše "ZLO ČINAC", pre kraja suđenja?
Da li bi. možda, bilo bolje samo napisati "ZLO ČIN"? Nije u pitanju "samo forma". U pitanju je pravo svakog čoveka da iz pozicije nevinog objasni i dokaže svoju vezu sa zločinima koji su počinjeni.
Gueeria kaže da taj čovek za njega jeste zločinac, jer je njemu lično naneo zlo. Da, i nama su naneli zlo, svi ti koji su se igrali rata. Međutim, emotivna osuda donosi samo emotivno "pražnjenje". Važno je hladne glave razmisliti: Zašto?
Karadžić i njemu slični, Srbi, Hrvati, Muslimani... su ljudi koje je stvorilo ovo naše društvo, onakvo kakvo je bilo pre deceniju-dve. To isto društvo, onakvo kakvo je danas, koleba se da li su oni heroji ili zločinci. Nije problem to osuditi na blogu, u javnosti, sutra i pred haškim sudom. Ali je važnije dati odgovor na pitanje ZAŠTO? Šta smo pogrešno radili, mislili, dopuštali, čega smo se plašili, čime bili zaluđeni... kad smo dozvolili da postanu to što jesu, i da ih toliko ljudi sedi i veruje u njih, i šta činimo danas što omogućava da za mnoge budu heroji.
Možda je potrebno puno objašnjavati, puno pričati, puno voleti, a manje mrzeti... Neka t zvuči i kao idealizam, ali mislim da je najvažnije davati primere lepog, dobrog, MOGUĆEG.
I ne upecati se u zamke govora mržnje. Ma o kome se radilo.
Exitus Letalis Exitus Letalis 13:09 16.08.2008

Re: Ne verujem svojim ocima,

Ali ga molim da razmisli: da li je dobro da preko Karadžićeve fotografije piše "ZLO ČINAC", pre kraja suđenja?

u pravu si.
ali kako se suprotstaviti onim koji pre početka suđenja kažu da je nevin?
a to su profesori prava, hej, face, viđeni ljudi, kao što su kosta čavoški, oliver antić, smilja avramov.
ako se njima ne veruje, kome će, mislim na narod. na one koji prosečno konzumiraju kurir ili pres.
kako da se ne veruje brani crnčeviću, senatoru istog 4d?
ko se potrudio da objavi optužnicu?
ko je rekao za šta se tereti karadžić?
niko sem b92, danasa, vremena, e-novina, peščanika.
kolika je čitanost i slušanost ovih medija?
zar nije to posao javnog servisa?
da ne spominjemo radikale koji su u parlamentu, predstavnici naroda, a za njih glasa milion ljudi.
nose transparente, menjaju nazive ulica (bulevar ratka mladića), nose bedževe i majice sa oputuženim im
predsednikom.
sve to nama koji malo nešto čitamo i pokušavamo da se informišemo, ne ostavlja prostor da kažemo svoje mišljenje.
pa zar nisu nataša kandić, biljana kv, borka, sonja biserko, staša zajović najveće izdajice svog naroda?
zar ih ne treba linčovati?
čula sam od "obrazovanih" ljudi da ih treba proterati iz zemlje jer su plaćenice koga sve ne.
i to je blaga kazna jer zaslužuju gore.


spadalo92 spadalo92 13:38 16.08.2008

Re: Ne verujem svojim ocima,

ali kako se suprotstaviti onim koji pre početka suđenja kažu da je nevin?

ali kako se suprotstaviti onim koji pre početka suđenja kažu da je kriv?
queeria92 queeria92 13:38 16.08.2008

Re: Ne verujem svojim ocima,

ko se potrudio da objavi optužnicu?
ko je rekao za šta se tereti karadžić?
niko sem b92, danasa, vremena, e-novina, peščanika.


Mada mi je interesantno da ova tema nije na naslovnoj strani sajta niti info sekcije...
milandezz milandezz 23:02 16.08.2008

Re: Ne verujem svojim ocima,

Ovo što radi Queeria je i časno i hrabro. I ja mu skidam kapu. Ali ga molim da razmisli: da li je dobro da preko Karadžićeve fotografije piše "ZLO ČINAC", pre kraja suđenja?
Da li bi. možda, bilo bolje samo napisati "ZLO ČIN"? Nije u pitanju "samo forma". U pitanju je pravo svakog čoveka da iz pozicije nevinog objasni i dokaže svoju vezu sa zločinima koji su počinjeni.
Gueeria kaže da taj čovek za njega jeste zločinac, jer je njemu lično naneo zlo. Da, i nama su naneli zlo, svi ti koji su se igrali rata. Međutim, emotivna osuda donosi samo emotivno "pražnjenje". Važno je hladne glave razmisliti: Zašto?


Uz poštovanje - da li bi vas manje bolelo ako bi, nedaj Bože, na tegu, koji vam je pao na nogu, pisalo "2 Kg" ili, samo, jednostavno "Zemljina teža"; ili, pak, "ZLO ČINAC" - pre krajnjeg kontakta sa vašim ekstremitetom!? Važno je hladne "noge" razmisliti: Zašto?
Unapred se izvinjavam ako sam slučajno povredio vaše dostojanstvo, pominjanjem nečega što bi se moglo protumačiti kao lično i intimno. Pozdrav.
marco_de.manccini marco_de.manccini 23:08 16.08.2008

Re: Ne verujem svojim ocima,

a shto bi svaki vash blog morao biti na naslovnoj strani?
flipper58 flipper58 23:20 16.08.2008

Nil desperandum

Sa LDP-om u gradskoj vlasti ocekujem u 2009 godini prvu srpsku i beogradsku gej paradu.
Za nekoliko godina bice zavrsena sva sudjenja u Hagu, svi kaznjeni.
Vojvodina nezavisna, Sandzak autonoman.
U medjuvremenu srpska publika ce se nagledati gej parada i gej filmova, na srpskim i inostranim TV kanalima.
Svi ce biti naviknuti na sve. Svi tolerantni.

Samo treba biti strpljiv.

Salim se! Sudeci po kolicini huligana i nacionalista u Engleskoj, mislim da je jedino resenje u jakoj drzavi, jakoj policiji i jakom sudstvu. Liberalizam ima svoju cenu.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 05:17 17.08.2008

Re: Nil desperandum

Vi kanda vidite "cenu" u jakoj drzavi? Kao sto rece svojevremeno izvesni g. Monteskje, za koga u Srbiji malo ko zna da je postojao, nekmoli da ga je citao, drzava je jaka onoliko koliko su jaki njeni zakoni. (Tu je donekle i parafrazirao Platona, ali kad bismo krenuli sa tim sta Srbi znaju o Platonu, mogli bismo pasti u jos tezu depresiju u kojoj ni prozak ne bi pomogao...) Dakle, to bi se pre moglo nazvati "bonusom" liberalizma, a ne "cenom".
dragan7557 dragan7557 09:05 17.08.2008

Re: Nil desperandum

Milan M. Ćirković
Vi kanda vidite "cenu" u jakoj drzavi? Kao sto rece svojevremeno izvesni g. Monteskje, za koga u Srbiji malo ko zna da je postojao, nekmoli da ga je citao, drzava je jaka onoliko koliko su jaki njeni zakoni. (Tu je donekle i parafrazirao Platona, ali kad bismo krenuli sa tim sta Srbi znaju o Platonu, mogli bismo pasti u jos tezu depresiju u kojoj ni prozak ne bi pomogao...) Dakle, to bi se pre moglo nazvati "bonusom" liberalizma, a ne "cenom".

Vala mogli ste dodati i Maximilien de Robespierre poznatom pod nadimkom L'Incorruptible koji je i jedan od otaca "Dëclaration des Droits de l' Homme et de Citoyen" ili ti Deklaraciju ljudskih i građanskih Prava dok za Monteskije-a koji je pobrkao ljude i državu a ovu zadnju stavio na pijedestal jakih zakona nemam volje ni da komentarišem osim što bi trebalo reći da je isti ostavio trag u "narodnim Avangardama" ideologije u kojoj narodna demokratija koja sa Komunističkom .Avangardom na čelu (milošću Marksovom nekorumpirana) jezdi u Raj na Zemlji.

Ranije sa masom priivlegija a sada bogami i sa milijardama € i $ u trulim zapadnim bankama komunisti i njihovi potomci se upornono bore za drugu demokratiju na čelu naroda kako bi zadržali osvojeni plen i izbegli kaznu.
Avangardi Demokratije opljačkano bogatsvo ne smeta da bude u Socijalističkoj Internacionali pošto to daje novi stari ideološki smisao ove besmislene obmane koja samo kod politički polupismenog ili potpuno nepismenog ima prođu.
dragan7557
17.08.2008
flipper58 flipper58 09:34 17.08.2008

Re: Nil desperandum

Pa upravo oni koji slabe drzavu i potkopavaju njenu suverenost postizu to da se zakoni ne mogu sprovoditi. Prethodna Jugoslavija je mogla da odrzava red na svojoj teritoriji vise nego sto to mogu da urade zemlje u tzv. tranziciji. Nadajmo se da ova "tranzicija" nece trajati beskonacno dugo.

R. Karadzic i njegovo delo su bili moguci u haosu izazvanom od strane onih koju su hteli da zamene suverenost jedne drzave sa suverenitetom sest do osam drzava. Kada su izvesne zajednice osetile da su ugrozene, nisu imale vremena da procesljaju Republiku ili Monteskjea, niti da nabace Aristotela da ih tutorise.

dragan7557 dragan7557 09:51 17.08.2008

Re: Nil desperandum

Salim se! Sudeci po kolicini huligana i nacionalista u Engleskoj, mislim da je jedino resenje u jakoj drzavi, jakoj policiji i jakom sudstvu.

Pdsetili ste me,
na seledeće reči koje je ne tako davno napisao Ludwig Wittgenstein

' Počinjem da mrzim Kejmbridž. Raspadajuća i truleća engleska civilizacija. Zemlja u kojoj se politika ljulja između zločinačkog cilja i besciljnosti '

Iz : Ludwig Wittgenstein, The Duty of Genius,
Biografija (prevod gornjeg je moj)
1990 by Ray Monk

dragan7557
17.08.2008
dragan7557 dragan7557 11:06 17.08.2008

Re: kome ide u račun zavođenje građana

Prethodna Jugoslavija je mogla da odrzava red na svojoj teritoriji vise nego sto to mogu da urade zemlje u tzv. tranziciji.

Izvod iz :

Amended expert report of Morten Torkildsen:

61. Cash deposites Cypriot Bank accounts..............

DEM 1.032.207.200,00
USD 80.038.242,00
CHF 63.809.060,00

62. I have further been able to determine that for the period january 1998 - June 1999 that the total of cash deposites...........

DEM 508.569.995,00
USD 20.652.385,00
CHF 15.907727,00

Sitniš u vrednosti od nekoliko stotina miliona dolara sam izostavio.

Umesto da se pozabavmo sa NAŠIM PARAMA mi se po nagovoru mnogih bakćemo R.K. i ako ovo nije pravo "da se Srbi ne dosete" onda je veoma uspela obmana od strane kako Jake države diktature Miloševića tako i demokratske obmane zvana Tranzicija.
Koliko se sada krade verovatno ćemo doznati kada ???????????????
dragan7557
17.08.2008
flipper58 flipper58 11:11 17.08.2008

Re: Nil desperandum

JM Keynes piše o Bertrand Russellu: "Bertie misli da je politika užasno jednostavna; trenutno sve ide veoma loše jer ljudi su ludi i zli, ali oni bi samo trebali da se lepo ponašaju, i onda bi sve bilo predivno." (iz "From Plato to Nato"

Ta trula engleska civilizacija nikako da se raspadne. Čak i njihovi huligani na kraju krajeva zaključuju da ništa nije vrednije od ličnog "dobrog života."
flipper58 flipper58 11:26 17.08.2008

Re: kome ide u račun zavođenje građana

dragan7557
Prethodna Jugoslavija je mogla da odrzava red na svojoj teritoriji vise nego sto to mogu da urade zemlje u tzv. tranziciji.Izvod iz :Amended expert report of Morten Torkildsen:61. Cash deposites Cypriot Bank accounts..............DEM 1.032.207.200,00USD 80.038.242,00CHF 63.809.060,0062. I have further been able to determine that for the period january 1998 - June 1999 that the total of cash deposites...........DEM 508.569.995,00USD 20.652.385,00CHF 15.907727,00Sitniš u vrednosti od nekoliko stotina miliona dolara sam izostavio.Umesto da se pozabavmo sa NAŠIM PARAMA mi se po nagovoru mnogih bakćemo R.K. i ako ovo nije pravo "da se Srbi ne dosete" onda je veoma uspela obmana od strane kako Jake države diktature Miloševića tako i demokratske obmane zvana Tranzicija.Koliko se sada krade verovatno ćemo doznati kada ???????????????dragan755717.08.2008


Mislim da je jasno iz teksta da mislim na SFRJ -- jedan suverenitet pa 6-8 suvereniteta. Medjutim treba uzeti u obzir da je u vreme SFRJ postojao i balans sila i detant. U vreme raspada SFRJ vladala je unipolarnost.

U svakom slučaku, da li bi ti mogao da nam predstaviš tokove novca drugih zemalja, možda bi komparativnom analizom mogli da uvidimo da li su ovi tokovi normalni. Pošto navedena analiza verovatno ima za cilj da dokaže da je FRY bila "rogue state" teško je zaključiti da li se radi o običnoj pljački.
dragan7557 dragan7557 12:17 17.08.2008

Re: kome ide u račun zavođenje građana

Pošto navedena analiza verovatno ima za cilj da dokaže da je FRY bila "rogue state" teško je zaključiti da li se radi o običnoj pljački.


Analize se prave kako bi se predstavilo stanje fenomena i nemaju drugi cij.
Što se ostalog tiče pogledajte 'Ekonomiju destrukcije i pisma i izjave Mlađena Dinkića iz vremena kada je sa mesta Apsolventa bez iskustva i ijednog dana radnog staža osvojio mesto Guvernera NBS u vezi sa ovom neviđenom pljačkom a takođe i izjave sledećih članova Komisije za kiparski lopovluk :

M.Dinkić Guverner NBS kasnije Ministar (najbolji na planeti)
Miroljub Labus podpredsenik vlade
Velimir Velja Ilić Ministar za kapital
Vladan Batić Ministar pravde.
Osim zadnjeg niko više ništa ni da zucne o Lopovluku.
Pokradene pare su zamenile teme Kosovo Hag i slični dok se pravi kriminal čak ni ne spominje
Naši eksperti tvrde da se ukradena suma kreće između 30 i 100 milijardi evra
Jesu li građani Srbije Halalili svoje pare radi mira u kući ?????????
Treba li zbog nasilnog nametanja drugih tema da zaboravimo sve ?????????
dragan7557
17.08.2008
flipper58 flipper58 12:27 17.08.2008

Re: kome ide u račun zavođenje građana

Možda se radi o državnoj tajni.
dragan7557 dragan7557 13:37 17.08.2008

Re: kome ide u račun zavođenje građana

flipper58
Možda se radi o državnoj tajni.

Ma,jok poslovna tajna,bankarska tajna Beogradske Banke (ne postoji više) i demokratski izabrane istinoljubive vlasti DS,SPS i PUPS koji se dobrovoljno odriče u ime članova (penzionera) njihovih penzija jer podprecednik vlade i predsenik partije Krkobabić nema od svetle budućnosti vremena za prošlost.
dragan7557
17.08.2008
flipper58 flipper58 14:43 17.08.2008

Re: kome ide u račun zavođenje građana

Ali Dragane, era Glasnosti je prošla!
angie01 angie01 17:20 17.08.2008

Re: Nil desperandum

drzava je jaka onoliko koliko su jaki njeni zakoni.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Exitus Letalis Exitus Letalis 14:20 20.08.2008

Re: Nil desperandum

' Počinjem da mrzim Kejmbridž. Raspadajuća i truleća engleska civilizacija. Zemlja u kojoj se politika ljulja između zločinačkog cilja i besciljnosti '

neka dođe na bg univerzitet. tu je nama da fali.
sve pod konac.
recimo, na naš prvavni kao asis kosti čavoškom, oliveru antiću, smilki avramov...
ima toga još tamo...
ništa se tamo ne ljulja zmeđu zločinačkog cilja i besciljnosti.
Goran Vučković Goran Vučković 22:26 20.08.2008

Re: Nil desperandum


neka dođe na bg univerzitet. tu je nama da fali.
sve pod konac.
recimo, na naš prvavni kao asis kosti čavoškom, oliveru antiću, smilki avramov...
ima toga još tamo...
ništa se tamo ne ljulja zmeđu zločinačkog cilja i besciljnosti.

Pa još da povede i Betovena i Šopena, pa da svrate do Palme? :)
ewoks ewoks 21:33 18.08.2008

more ni po babu ni po stricevima..

sto ne zove Hag nekoga od nas.. nego bash slucajno njega i druge mladiće.. zamisli molim te šta su smislili dežurni dušmani i bušmani jadnim patriotama.. te patiote su me i dovele dovde..Drago mi je i srećan sam što nisam ni obraz, ni srs, ni šešelj, ni arkan, ni njegov kum, ni dveri, ni stroj, ni njima slični..
Zbog svih njih nas je sramota što živimo ovde pa nas poistovećuju sa njima.. Fuj.. nadam se da će se i ovaj narod konačno osvestiti posle toliko godina..
/i mladići i sve pomenute organizacije i pomenuti nisu slučajno napisani malim slovima..pisao bih ih još manjim da može..
romanov2 romanov2 04:12 22.09.2008

kriv je

kriv je i sve to stoji, samo da li zaista postoji pravda nakon sto je Oric pusten na slobodu ( oooo neizmerno licemerje) i Delic dobio tek 3 godine....jao jao kukavna srbijoooo i nika se nece na ovim stranicama naci neki vapaj za pravdom te istaci nepravdu oko pomilovanja najvecih zlocinaca u ratu u Bosni, ali ajmo mi po svojima, nismo dzaba srbi

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana