"Bog je mrtav" - Niče, "Niče je mrtav" - u potpisu, Bog

Nikola Knežević RSS / 22.10.2008. u 08:35

Sa jednog grafita provejava „smeh udružen s mudrošću": „Bog je mrtav" - u potpisu Niče. „Niče je mrtav" - u potpisu Bog."

Tekst na konto komentara g. Dušana Maljkovića u vezi sa mojim prethodnim tekstom.

Nihilizam u suštini predstavlja poricanje filosofije i poricanje bilo čega vrednog. U njegovom bespuću se relativizuje apsolutno i poriče se svaki smisao. U njegovoj ništavnosti sve je proizvoljno, slučajno, i bez značenja. „Ljudska bića su svesne mašine bez mogućnosti da utiču na svoju sudbinu ili da učine bilo šta značajno sa njom. Prema tome, ljudska bića su (u smislu vrednosti) mrtva." Zastupnici nihilizma svoj pogled na svet smatraju iskrenom borbom protiv praznoverja, predrasuda, navika i običaja čije se postojanje ne može opravdati razumom. Unutar te borbe nihilizam tako štedi jednostavnu, iskrenu veru, koja predstavlja psihološku nužnost osećanja ali se beskompromisno bori protiv hrišćanskog licemerja.

Tragičnost i besmisao nihilizma najradikalnije određuje nemački filosof Fridrih Niče. Animozitet prema hrišćanskom poimanju Boga i egzistencije uopšte koji je stekao još u ranoj mladosti utiče na to da on u razvoju svoje filosofske koncepcije prvo „ubija" Boga, a zatim i moral, a na njihovo mesto stavlja čoveka, odnosno, nad-čoveka. Usklik „Bog je mrtav!" s našeg gledišta nije samo ateističko „oslobođenje" uma od tereta privida, nego i suočavanje čoveka s neutešnom prazninom besmisla.
Šta zapravo govori njegov zaključak da je Bog mrtav? On ne tvrdi da nema boga, on čak ne kaže ni da ne veruje u boga. Ne ograničava se na psihološko utvrđivanje odsustva vere koje je u njegovo vreme u znatnom porastu i ne pokušava da dokaže nepostojanost božijeg bića iz mehaničko - prirodnih, materijalističkih pozicija. On naprosto kaže da je Bog danas mrtav. Ta tvrdnja je na izgled samo ocena duhovne situacije savremenog doba. Čovek, i kada je prepun strepnje i strahova, ne može više da se poziva na Boga i da u njemu traži utočište i smisao. Ljudsko biće je primorano da se uzda samo u sebe, bez ikakve opravdane nade.

Praznina koju je ostavilo ubijanje Boga mora biti popunjena nečim drugim, nečim što će ljudskom biću dati smisao. Niče to pronalazi u svom nad-čoveku. Čovek za Ničea istovremeno predstavlja i težnju za slobodom i nemogućnost njenog postizanja. Biti čovek je nešto što stalno treba prihvatati i prevazilaziti. Ovo prevazilaženje vidimo u idealu nad-čoveka, koji zahvaljujući obnavljajućoj stvaralačkoj moći neprekidno prevazilazi svoju činjeničnu stvarnost i granice koje ona nameće. Sada, kada je čovek ostao sam, nije dobro da pasivno čeka da postane žrtva besmisla, bolje je da od sebe napravi nešto novo - nad-čoveka koji mu daje smisao koji je Bogoubistvo oduzelo.

Nihilizam kod Ničea ostaje prvo i poslednje odredište, nije ga moguće izbeći, predstavlja nužnost: „...u njemu svoj krajnji zaključak imaju upravo naše dosadašnje vrednosti; jer je nihilizam do kraja promišljena logika naših velikih vrednosti i ideala, - jer nihilizam moramo najpre doživeti, da bismo saznali šta je zapravo bila vrednost ovih 'vrednota'..." „Nema istine, nema apsolutnog stanja, nema 'stvari po sebi'. Eto, to je nihilizam, i to u svom najvišem smislu." Tako, usled smrti boga, čoveku ostaje da živi mučan besmisao sopstvene egzistencije.

Koliko god da Ničeovo viđenje stvarnosti ljudske egzistencije delovalo pesimistično i tragično, ono kao da čezne za istinskim transcedentnim i ujedno imanentim natprirodnim Bićem koje toliko osporava. Njegova odlučnost da ne prihvati bilo kakav natprirodni oslonac u svom životu u kojem bolest predstavlja surovu realnost i neizbežnu sudbinu, kao da je iskrenija od svih drugih, čežnja za onim što ga može izbaviti. Možda je predmet njegovih skrivenih čežnji bio baš Hristos koji je predstavljao predmet njegove mržnje zbog „slabosti" i „potčinjenosti" a kojem se, ipak, zbog njegove samilosti, blagosti, poniznosti i ljubavi, divio. Upravo o tome govori i otac Serafim Rouz: „Antihrista prvenstveno možemo naći - ne u dušama velikih negatora - nego u dušama onih malih klimača glavom, kod kojih je Hristos samo na usnama. Niče, nazvavši sebe Antihristom, dokazao je svoju neutoljivu žudnju za Hristom..."

„Ničeova borba protiv metafizike i sama je završila u metafizici. Poricanje metafizike samo dokazuje zavisnost od nje, kao što i poricanje boga znači njegovo priznavanje na drugi način: hrabri borac protiv metafizike postao je njen zarobljenik, kao što je i uporni borac protiv boga naprasno umro. Sa jednog grafita provejava „smeh udružen s mudrošću": „Bog je mrtav" - u potpisu Niče. „Niče je mrtav" - u potpisu Bog."

Tragičnost nihilističkog pogleda na svet ne ostavlja mnogo nade za one koji sagledavaju sopstvenu egzistenciju i sudbinu sveta uopšte kroz nihilizam. Na žalost, u tome im ne pomaže ni savremeno društvo koje usled svoje moralne i kulturne degradacije svesno ili nesvesno aktualizuje vrednosti nihilizma i redukuje ljudsko biće na biološki egzemplar, monadu, i ono gubi svoj duhovni, moralni i kulturni indentitet. "Nihilizam je danas toliko rasprostranjen i sveprožimajući, on je toliko duboko pronikao u umove i srca današnjih ljudi da nije ostalo ni jedne oblasti, ni jednog 'fronta' na kojem bi bilo moguće suprotstaviti mu se." Sasvim je sigurno da takvom perspektivom ljudska egzistencija gubi svoj smisao. Ljudski život tako postaje „dah", kao u Beketovom komadu u kojem čovek vrišti, ne skrivajući svoju užasnutost pred spoznajom sopstvenog besmisla. Proživljavanje takvog besmisla dovoljno je teško samo po sebi, ali neizvesnost njegovog kraja je još teža jer se ljudski život na kraju gasi ne nalazeći smisao svog postojanja i ne nalazeći nadu u sopstveno izbavljenje koje nesvesno traži. Tragedija tako postaje potpuna, besmisao nije samo stvarnost već postaje i završnica, a bitije ostaje beskrajno traganje u lavirintu poricanja svega.

Smisao ljudske egzistencije je najvažnije pitanje kojim se filosofija bavi. Sagledavajući ovaj problem u postmodernističkom dobu koje potpuno relativizuje moralne i etičke norme, a duhovne vrednosti interpretira kao subjektivne doživljaje, dodaje mu se novo, „objektivno", naučno i materijalističko objašnjenje. U društvu koje egzistencijalizam primenjuje u teoriji, a nihizam u praksi, čoveku je zaista teško da se osmisli i objasni sopstvenu egzistenciju. Sve dok želi život autonoman od Boga, postavlja se u središte smisla sopstvene egzistencije. U prethodnom delu smo videli kakav je pogled na svet iz isključivo materijalističke perspektive koja racionalizuje svaki impuls transcedencije a sopstvenu prirodu vidi kao subjektivnu. Čovek na ovaj način ostaje bezlična monada, usamljen i bačen u vrtlog ništavila - samo jedna karika u lancu uzroka i posledica u zatvorenom svemiru u kojem Bog, čak iako postoji, samo nemo posmatra. Da li je ovo zaokret u istoriji čovečanstva o kojem je Fojerbah svojevremeno govorio? Ukoliko se svet posmatra isključivo iz materijalističke perspektive, ako se svako pitanje interpretira isključivo racionalistički, ne uzimajući pritom u obzir duhovni aspekt, kako sopstvene prirode, tako sveta uopšte, nalazimo se pred zaokretom u istoriji čovečanstva. Perspektiva iz koje posmatramo svet je drugačija ako ne podrazumeva samo horizontalnu ravan. Čovek nije samo biće koje je od drugih vrsta odvojeno skokom, već mnogo više od toga - on svoju egzistenciju dobija i u vertikalnoj i u horizontalnoj stvarnosti.

Čovek je stvoren kao lik - ikona Trojedinog Boga - čija duhovno - telesna sastavljenost (kao njegova svojstvenost) svedoči o njegovom naznačenju. Stvoren kao ikona Božija, predodređen je da postane podoban onome koji ga je stvorio, to jest, Hristu - bogočoveku kroz čije ovaploćenje dobija mogućnost da postane sličan Bogu. Drugim rečima, zahvaljujući Bogoovaploćenju, čovek po „usinovljenju" ima mogućnost da postane ono što je Sin Božiji po prirodi. „On je postao čovekom, da bi mi mogli postati bogom." „Čovek je jedino stvorenje mimo svekolike ostale tvorevine koje može postati bog." Na osnovu ovaploćenja Sina Božijeg koji je savršen čovek, i sjedinjenja svega u Njemu, nameće se zaključak da svet ne može da postoji bez čoveka, kao i da je prvi čovek Adam stvoren kao ikona Hrista i to sa namerom Božijom da se čovek na kraju upodobi Hristu tako što će sam biti vozglavljen u ličnosti Sina Božijeg.

Šta zapravo znači upodobiti se Hristu? Čovek na svom putu koji počinje pokajanjem i krštenjem prolazi kroz katarzu, proces preumljenja, oboženja i podobija kao kranjeg cilja i osnovnog naznačenja. Podobije (gr. ομοιωσις - lat. similitudo) predstavlja stanje savršenstva na koje je čovek pozvan. Podobije jeste osnovno usmeravanje i kretanje lika ka Božijem savršenstvu. Ljudsko biće kao ikona nije savršeno biće ali ima tendenciju ka savršenstvu. Ovaj nedostatak se dopunjuje čovekovom funkcijom upodobljenja. Tako se značenje ikone može okarakterisati kao podobije u svojoj potenciji, dok podobije podrazumeva ostvarivanje ikone u potpunosti. Podobije je stanje koje pretpostavlja slobodno i svesno iskustvo obožujuće blagodati. Čovek se kreće između lika i podobija prevazilazeći suprotnost između „starog" i „novog čoveka" , između negativnog u čovečanskom posle pada u greh i novog u čovečanskom - oboženoga u Hristu.

Čovek je pozvan da nasledi Carstvo nebesko kroz obožavajuću blagodat koju prima krštenjem i kroz miropomazanje učestvujući u Svetim tajnama Crkve u zajednici vernih koji predstavljaju telo Hristovo. Čovek ne može da se ostvari bez Boga. On bez Boga nije u potpunosti ostvarena ličnost. O čoveku bez Boga se može govoriti u ontološkom smislu, ali čovek postaje ličnost u eklesiološkom i eshatološkom smislu tek kada svoju horizontalnu egzistenciju ostvari kroz vertikalnu dimenziju, odnosno, kada se nalazi u ostvarenju Bogom mu datog naznačenja. Krst kao simbol raspetog Hrista simbolizuje i čoveka u kome se ukrštaju dva sveta, nebeski i zemaljski. On u sebi sadrži i onostrano i materijalno, u njega je Bog udahnuo svoj dah (nephesh), učinio ga duhovnim bićem koliko i materijalnim, slovesnim i samovlasnim. Bog je čoveku dao slobodnu volju i načinio ga je po svom liku i obličju. Zato, ako čovek porekne Boga, poriče sebe kao Njegovu tvorevinu i relativizuje sopstvenu prirodu, spušta se na nivo biološkog egzemplara koji nije ništa više od niza biološko - hemijskih reakcija u organizmu. Hrišćansko - bogoslovska antropologija nadilazi ostale antropologije koje pokušavaju da objasne čoveka sa materijalističkih i idelističkih stanovišta. Čovek se u njima sagledava nepotpuno, jednostrano i ograničeno, jer one ne obuhvataju sve beskrajne bogočovečanske dimenzije i mogućnosti ljudskog bića.

Po hrišćanskoj antropologiji čovek je pozvan da bude više - pozvan je na oboženje. Oboženje je stanje preobraženja čovečanskog, prevazilaženje stvorene prirode i njeno konsolidovanje u istinskoj egzistenciji ponovnim aktualizovanjem mogućnosti koja joj je data od početka, odnosno, eshatološko proslavljanje duše i tela i sinergično jedinstvo sa Bogom. Po teološkoj antropologiji oboženje je čoveku obećano od početka - ne predstavlja samo moguću stvarnost. Ono je istovetno sa podobijem, odnosno, predstavlja suštinski dinamički element za čoveka. Oboženje je carsko dostojanstvo do kojeg dolazi podobije, konačni kraj ili prirodna veličina na koju je čovek pozvan.

Smisao čovekove egzistencije nije puko moralno usavršavanje, odnosno, niz poduhvata koji bi ga učinili savršeno moralnim i etički prihvatljivim bićem. To je moguće i bez učestvovanja u blagodati Svetog duha i Hristove otkupljujuće žrtve o čemu svedoče nehrišćanske religije koje u manjoj ili većoj meri u svojim verskim postulatima sadrže puritanistička i asketska načela. Čovek ne može da postigne svoje naznačenje bez Boga, dakle, bez onoga koji ga je na samom početku i odredio. To se jasno može videti u slučaju prvorodnog čoveka Adama koji je posle grehopada izgubio mogućnost da se kreće ka oboženju. Nalazeći se u ovakvom stanju teške obolelosti, čovek nije više u stanju da se iznova usmeri ka Bogu. Da bi se ljudsko biće vratilo na put prvobitnog naznačenja, trebalo je da dođe do najvećeg događaja u istoriji čovečanstva - ovaploćenja Sina Božijeg. Upravo u tome se i nalazi razlog Hristovog utelovljenja. On je postao sudeonik ljudske prirode da bi čovek mogao, po blagodati, da postane pričasnik božanske prirode.

Bog i čovek su sjedinjeni u Hristu Bogočoveku. Ugledajući se na Hrista i prebivajući u Njegovoj prisutnosti čovek je u neprestanom uzdizanju ka Njemu. Upravo Hrist predstavlja već pomenutu vertikalnu i novu stvarnost, stvarnost koju ljudsko biće uporno želi bezuspešno da porekne, pošto je ona deo njegove prirode. Svako ljudsko biće u sebi nosi prazninu koja teži za onostranim, za transcedentnim kako, uostalom, svedoče sve svetske religije.

Nova stvarnost nastala je ovaploćenjem Reči, učinila je Crkvu delatnom kroz delovanje Svetog duha, ne samo spoznajom u zajednici, već i novim životom. Ona nam se ne daje na spoljašnji način, već kao promena našeg bića, kao preobražavanje kojem čovek ne pristupa prostim čitanjem Svetog pisma, niti upoznavanjem dogmata, već umiranjem i vaskrsavanjem sa Hristom u krštenju, primajući u miropomazanju pečat Duha i postajući član u Pričešću Tela Hristovog. Tako, napreduje stalno u punini poznanja ka čoveku savršenom u Isusu Hristu. Kroz blagodat Duha svetog, u procesu upodobljavanja, čovek doživljava preobražaj ličnosti u kojem njegovo celokupno telo, u svom duhovnom i materijalnom smislu, biva izmenjeno. Bog kroz proces oboženja usmerava čovekovu slobodnu volju ka sebi da bi se čovek, prinoseći Bogu svoju slobodu i samovlasnost, ponovo sjedinio sa Njim.
Ljudsko biće postaje ličnost tek onda kada izađe iz individualističkog načina postojanja, kada počne da živi život ljubavi i požrtvovanja prema bližnjem, a da bližnji predstavlja svakog čoveka u potrebi. Tako, oboženje, preko bića koje biva oboženo, deluje i na svet koji ga okružuje šireći blagodat i oslikavajući Hrista, noseći sa sobom neugasivi plamen spasonosne vere. Oboženje nema samo soteriološki karakter, već i psihofizički jer definiše osobu u celosti, ono preobražava kompletnu ličnost i menja duhovni i materijalni vid čoveka. To je upravo ono samoostvarenje i individuacija o kojoj je govorio Jung.

Nastavljajući da živi u skladu sa učenjem Crkve, kroz Svete tajne ispovedanja i evharistije, ljudsko biće kao živi ud Tela Hristovog postaje podobno Hristu, suobličava se sa Njim - obožuje se. Ova promena se ne dešava samo u unutrašnjosti ljudskog bića već prožima sve delove tela, naglašavajući pritom eshatološku dimenzuju oboženja, odnosno, potpuno preobraženje. Oboženje čoveka počinje i savršava se u zemaljskom životu, ali se u potpunosti realizuje u budućem veku. Ljudsko biće se u ovostranoj - zemaljskoj egzistenciji priprema za oboženje, međutim, samo „tamo", nakon prelaska u drugi svet, ono ga i dostiže; to i jeste „granica tajne" hrišćanske vere.

U tom procesu duhovne katarze i preporoda on u potpunosti ostvaruje svoj indentitet i postaje ličnost u njegovom izvornom smislu, postaje prvolik i prevazilazi sopstvenu prirodu. Jer samo biti znači nalaziti ili naći ljudski odgovor na misteriju postojanja, odnosno na pitanje na što ga upućuje izazov bivstovanja. Biti hrišćanin znači da je taj odgovor pronađen ili da se uvek iznova pronalazi i produbljuje sa Hristom u Bogu. Dakle, živeti u Hristu za hrišćanina znači istinski biti ljudsko biće, odnosno biti pripadnik čovečantsva koje se smisleno preobražava na putu ka Bogu kao suštvom bitstvu. Aristotel je davno rekao da: „svi ljudi po prirodi teže za znanjem", dopunio bih njegove reči i rekao bih da svi ljudi po svojoj prirodi teže za Bogopoznanjem, razlika je u tome što jedni toga postaju svesni, a drugi ne. Prvi ispunjavaju svoje Bogom dano naznačenje, približavaju se prvoliku i ostavaruju sebe, oni drugi, nastavljaju da tragaju za istim.

 Komentari (41)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 09:15 22.10.2008

A, secate se onog -

"Neka vasa rec bude da, da i ne, ne - sve ostalo je suvisno..."


Nikola Knežević Nikola Knežević 09:32 22.10.2008

Re: A, secate se onog -

Naravno da se sećam, mada nisam siguran da sam Vas najbolje razumeo.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 09:51 22.10.2008

Re: A, secate se onog -

Naravno da se sećam, mada nisam siguran da sam Vas najbolje razumeo

Da, bojao sam se da cete to reci...
Ali, da ne upadamo sada u ono "mnogo reci no oko cega"....
Pozdrav !
margos margos 11:29 22.10.2008

Re: A, secate se onog -

Ninoslav Randjelovic
"Neka vasa rec bude da, da i ne, ne - sve ostalo je suvisno..."

A neka Tvoje da bude da, a neka Tvoje ne bude ne, kao što i jeste.. :)))))
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 11:33 22.10.2008

Re: A, secate se onog -

A neka Tvoje da bude da, a neka Tvoje ne bude ne, kao što i jeste.. :)))))

Bojim se da je ovo suvise pojednostavljeno gledanje na, inace veoma komplikovanu i vaznu problematiku - sustinu hriscanstva i miroljubivi aspekt svih religija....
Nikola Knežević Nikola Knežević 11:40 22.10.2008

Re: A, secate se onog -


Bojim se da je ovo suvise pojednostavljeno gledanje na, inace veoma komplikovanu i vaznu problematiku - sustinu hriscanstva i miroljubivi aspekt svih religija....


Jel to nešto na konto moga teksta ili replika blogeru margos?
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 11:48 22.10.2008

Re: A, secate se onog -

Jel to nešto na konto moga teksta ili replika blogeru margos?

I jedno i drugo !
Znate, kada sam procitao da smatrate da je terminologija koju koristite u ovom postu "malo strucnija" i da niste imali vremena da tu terminologiju "uprostite" i ucinite lakse razumljivom, shvatio sam da Vi zaista smatrate da "otkrivate" sustinu hriscanstva koja je do ovog Vaseg posta na B92 ostala skrivena i nespoznata. I stoga nisam zeleo da sa margos uproscavam ovu tematiku.
Strmoglavi badža Strmoglavi badža 09:26 22.10.2008

Mislim, dakle blogujem.


Blog je mrtav! - Strmoglavi.

Strmoglavi je mrtav! - Blog.
Nikola Knežević Nikola Knežević 09:33 22.10.2008

Re: Mislim, dakle blogujem.

Zvuči baš blogosofovski :)))
Strmoglavi badža Strmoglavi badža 07:40 23.10.2008

Re: Mislim, dakle blogujem.

Nikola Knežević
Zvuči baš blogosofovski :)))


Oh yea, poneo me blogosofski duh,
razmišljanja o svemogućem Blogu i nepodnošljivoj lakoći blogovanja.
;-))
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:37 22.10.2008

бога ми, Ниџо, ти си зрео да се замонашиш!

брате, некако не могу отпочетка да се отмем утиску да ти све то страшно озбиљно схваташ.


Dakle, živeti u Hristu za hrišćanina znači istinski biti ljudsko biće, odnosno biti pripadnik čovečantsva koje se smisleno preobražava na putu ka Bogu kao suštvom bitstvu.за фундаменталне хришћане (теологе, свештенике, монахе, забрађене у мараме, бројанице, молитвене мантре) значи да би свако људско биће требало да прихвати христа да би било истинско.... само прихватање христа није довољно: појединац треба да се одрекне свега што није христ и следује само христа, на одређени начин излажући своју психу и индивидуалну свест једном идеолошком концепту - веровању да је свако од њих појединачно христ. уз то иду и разна сујеверна веровања која су, по мени, премонотеистичног, дакле паганског карактера, например у магичну моћ распећа или у дејство мантри којима држимо свест у сталној дисциплини (например, исихастичка молитва која својим хипнотичким кружењима подсећа, ако није и у целости преузета из, неке будистичке традиције). хришћанска теологија је недвмосмислена у томе, прихвати христа и спашћеш се, немој га прихватити бићеш проклет до века...

за умерене људе није тако страшно "прихватање христа", на неки начин су и постулати модерне западне цивилизације својеврсно "прихватање христа" (хуманитаризам, правда за затворенике, начела о међусобној толеранцији).

међутим, индивидуалне тврдње хришћанске теологије да је "само са христом људско биће истинско" мени звуче дозлабога претенциозно. пре свега има толико "нехришћанских" или "антихришћанских" култура/ideologija у којима има далеко више елемената аутентичне људскости (например, социјализам, секуларни хуманизам, итд) него у самом хришћанству, да не говоримо о другим религиозним системима (јудаизам, ислам, хинду, буда, зен, native americans' ) који у животу не прихватају христа а живе подједнако са жељом или оствареношћу као "истински" људи.

та тврдња о "прихватању христа као једином рецепту да се буде истинитим" крије у себи фундаменталну колонијалистичку, освајалачку, намеру; нешто што је собом донело толико зла универзалном човечанству и није ништа друго до гажење саме божанствене заповести, ако уопште пођемо од признања да је исус бог а не обични, инспирисани, али обични смртни човек од крви и меса чија читава трансцендентна одисеја није била ишта друго до само пуко бављење књижевном фантазијом од стране званичне и институционалне повесне Цркве; дакле гажење заповести бога "о љубави према другима као према себи". хришћанство воли другога само ако ће други прихватити идеологију психолошког и интелектуалног поистовећења са христом. ако не, ближњи хришћанима тада постаје пакао.
Nikola Knežević Nikola Knežević 10:30 22.10.2008

Re: бога ми, Ниџо, ти си зрео да се замонашиш!

Dragi Srđane,

Moj tekst smatraš fundamentalističkim jer polaziš od premise da Hristos nije Bog. Ti veruješ u Jahvu, ja verujem u Jahvu ali i Hrista kao njegovog ovaploćenog sina. Hristos kao Sin božji koji je svojim ovaploćenjem uzeo na sebe ljudsko obličje i postavši čovekom postao je ideal i ikona Božija na koju treba da se ugledamo. Ako bih prihvatio tvrdnju da je Bog vrh planine do koje se stiže različitim putevima, onda bih bio univerzalista. Nisam konzervativan koliko misliš da jesam, zapravo sam dosta liberalan, ipak, ovo su fundamenti hrišćanske vere i osnova koja čini identitet jednog hrišćanskog vernika.
milosib92 milosib92 22:49 22.10.2008

Re: бога ми, Ниџо, ти си зрео да се замонашиш!

Nikola Knežević
Dragi Srđane, Moj tekst smatraš fundamentalističkim jer polaziš od premise da Hristos nije Bog. Ti veruješ u Jahvu, ja verujem u Jahvu ali i Hrista kao njegovog ovaploćenog sina. Hristos kao Sin božji koji je svojim ovaploćenjem uzeo na sebe ljudsko obličje i postavši čovekom postao je ideal i ikona Božija na koju treba da se ugledamo. Ako bih prihvatio tvrdnju da je Bog vrh planine do koje se stiže različitim putevima, onda bih bio univerzalista. Nisam konzervativan koliko misliš da jesam, zapravo sam dosta liberalan, ipak, ovo su fundamenti hrišćanske vere i osnova koja čini identitet jednog hrišćanskog vernika.

Ljubav prema bližnjem, pa i celokupnom božijem delu, uz svakodnevno preispitivanje i kajanje zbog pogrešnih dela, pa i misli ako hoćete je jedini mogući put do carstva nebeskog.

Najlakše, a može biti i najteže je doći do vrha planine kroz Hristosov ideal, ali mora biti da postoje i univerzalna načela za one neupućene. Imaju milijarde ljudi na zemlji koji nisu ni čuli za Isusa Hrista, pa tako objektivno nemaju mogućnost da slede njegov put. Ako su neki ljudi uspeli da nadvladaju rasnu i versku podelu pa valjda je naš tvorac ostavio mogućnost za svu svoju decu ili je što bi se rekli uzalud krečio višak.

Da li se čovekoljubivi i krajnje moralni ateista može spasti ili je njegov neoprostivi greh gordost. Mnogo puta sam dobijao pitanje zašto Bog ne spreči loše stvari koje se dešavaju. Pored ostalih logičnih objašnjenja davao sam jedan primer koji je mnogo bolji za preispitivanje.
Često smo u prilici da zbog pogrešnog postupka na neki način kaznimo svoje dete. Verovatno da iz dečije perspektive se oseća kazna, ali je pitanje da li ona uvek razumeju razlog i da im čak i tada želimo apsolutno najbolje. Mi smo božija deca i nekada jednostavno ne možemo da razumemo pravi razlog. E sad zamislite nekog sa IQ veći od 130 da prihvati tako nešto. Da li je on samo zbog toga izgubljen iako je zaista gord na svoj intelekt, ali sa druge strane takvim nas je Gospod sačinio.

Ja nemam dilemu da treba slediti Hristosov put, ali sam i oženjen ateistkinjom i moram verovati da će njena visoka moralnost uz moje molitve za nju imati razumevanje od Gospoda. Nadam se da me razumete.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 16:05 26.10.2008

Re: бога ми, Ниџо, ти си зрео да се замонашиш!

share this opinion :=), miloše!

ps. izvinjavam se što nemam više vremena da se uključim u ovu veoma interesantnu raspravu, da ne verujete obrtima sudbine - žurim na aerodrom da sačekam JAT airliftovu grupu i vodim ih po jerusalimu?! :)
Nikola Knežević Nikola Knežević 20:35 26.10.2008

Re: бога ми, Ниџо, ти си зрео да се замонашиш!

Eh, baš bih voleo da posetim Jerusalim, bice valjda priliko i za to, ako Bog da.
Healer Healer 09:54 22.10.2008

Interesantno...

Tema o koju se civilizacija sapliće i dalje - bogu hvala (šta god taj 'bog' u interpretaciji bio/bila/bilo), jer postoji tendencija da se individualni zaključci i interpretacije skoro uvek nameću kao 'jedina ispravna realnost' kolektivu koji u rešavanju egzistencionalnih problema i nema toliko vremena da filozofski obrađuje temu u kojoj verbalizacija najčešće pokvari suštinu iste.

možda ne bi bilo loše ovakvim tekstovima pridodati rečnik manje poznatih reči, fraza i izraza, jer tekst sam po sebi je dovoljno kompleksan i težak za praćenje.
ja sam imao strpljenja da ga pročitam do kraja pa sve to ponovim još jedno tri puta u pokušaju da razumem prilično komplikovan ponuđeni odgovor na pitanja na koje svako od nas, za sebe, pronalazi sopstveni odgovor kroz samo iskustvo života i izbore koje pravimo - bili mi 'vernici' ili 'ateisti', ili štagod...

Maljković će verovatno uživati u njemu... ali ne i ja u njegovom čaršavu koji anticipiram da sledi.

Ja bih se vratio ipak na bazu koja nam očigledno civilizacijski nedostaje, a to je LJUDSKI KONTAKT - jer, kroz iskreni kontakt, koji u svojoj osnovi predstavlja međusobnu povezanost i poštovanje dostojanstva, počinje iskustvo duhovnosti. Reči su suvišne dokle god ne naučimo da se međusobno povezujemo. Pa je pitanje za autora teksta sledeće:

Da li misliš da si ovom filozofskom analizom (koja mene lično podseča na seciranje suštine) bliži svima nama koji tekst čitamo?
Nikola Knežević Nikola Knežević 10:37 22.10.2008

Re: Interesantno...

Žao mi je ako su neki delovi teksta malo stručnije terminologije, delovi su iz jednog mog rada. Nisam imao vremena da ga uprostim ili prepravim ali sam tu na raspolaganju da Vam razjasnim pojedine delove.
Healer Healer 11:06 22.10.2008

Re: Interesantno...

Nikola Knežević
Žao mi je ako su neki delovi teksta malo stručnije terminologije, delovi su iz jednog mog rada. Nisam imao vremena da ga uprostim ili prepravim ali sam tu na raspolaganju da Vam razjasnim pojedine delove.

Pitanje koje sam ti postavio se nije odnosilo na terminološku težinu i ponuđeni filozofski zaplet...

Komunikacijska frekvenca se vežba i razvija jer to je jedini način, po meni, koji nam omogućava da čujemo i razumemo jedni druge... pogotovo kada je jedna ovako značajna tema u pitanju, a koja je kroz vekove i poligon za pranje sopstvene zaprljane savesti mnogih 'bogougodnika i dušebrižnika'...

Bez obzira, tvoju stručnost duboko poštujem kao što poštujem i svoju sposobnost da sopstvena stručna znanja ljudima prenosim na lak, jednostavan i pitak način koji nije lišen ljudske topline - to je način na koji jedni druge najbolje čujemo, razumemo i prihvatamo pa čak i kada su, čini se samo, nepremostive razlike u pitanju. Nije li i u tome suština i pomenutog hrišćanstva?

Nikola Knežević Nikola Knežević 11:29 22.10.2008

Re: Interesantno...

Healer
Nikola Knežević
Žao mi je ako su neki delovi teksta malo stručnije terminologije, delovi su iz jednog mog rada. Nisam imao vremena da ga uprostim ili prepravim ali sam tu na raspolaganju da Vam razjasnim pojedine delove.

Pitanje koje sam ti postavio se nije odnosilo na terminološku težinu i ponuđeni filozofski zaplet...

Komunikacijska frekvenca se vežba i razvija jer to je jedini način, po meni, koji nam omogućava da čujemo i razumemo jedni druge... pogotovo kada je jedna ovako značajna tema u pitanju, a koja je kroz vekove i poligon za pranje sopstvene zaprljane savesti mnogih 'bogougodnika i dušebrižnika'...

Bez obzira, tvoju stručnost duboko poštujem kao što poštujem i svoju sposobnost da sopstvena stručna znanja ljudima prenosim na lak, jednostavan i pitak način koji nije lišen ljudske topline - to je način na koji jedni druge najbolje čujemo, razumemo i prihvatamo pa čak i kada su, čini se samo, nepremostive razlike u pitanju. Nije li i u tome suština i pomenutog hrišćanstva?Slažem se sa tobom. Ja se trudim da na isti način ono što sam naučio prenesem drugima. Uostalo, trudim se u svojim tekstovima da hrišćanstvo prikažem u svetlu o kome govoriš. Kao jednu miroljubivu religiju, religiju ljubavi, mira, razumevanja i sve ono što često kroz istoriju ono nije bilo, ne zato što suština hrišćanstva nije takva već zato što su se kroz istoriju iza crkve često krili određeni politički i drugi motivi, pa ga zbog toga ljudi često krivo shvataju kao religiju netolerancije, kolonijalizacije. Isto kao i Islam koji je sam po sebi miroljubiva religija ali ga zbog ekstremnih agitatora većina zapadnog sveta smatra kao osnovno doktrinarno polazište za terorizam.
Colin_bgd Colin_bgd 10:26 22.10.2008

Jos i to...

dopunio bih njegove reči i rekao bih da svi ljudi po svojoj prirodi teže za Bogopoznanjem, razlika je u tome što jedni toga postaju svesni, a drugi ne.

Uvek me pomalo nasmeju (nemojte shvatiti ovo uvredljivo, jer zaista nije, naprotiv) ovakve recenice, kako hriscani automatski imaju sposobnost da citaju misli, i tako "nepogresivo" i direktno poznaju moju ateisticku podsvest (ako mi vec svest slabo radi u religijskom smislu).
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 10:40 22.10.2008

citat

da citiram Nitszcea: "Hriscanstvo je 2000 godina duga vezba pokornosti".
Nikola Knežević Nikola Knežević 10:53 22.10.2008

Re: citat

Da, samo razlika je u percepciji stvarnosti. Niče je mislio da se pokoravamo iluziji a hrišćani smatraju da se pokoravaju Bogu i njegovim zapovestima - to je za njih stvarnost.
morgenstern morgenstern 19:06 23.10.2008

Re: citat

Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nepravilno napisano ime Nietzschea Vam se ponavlja već koji put, na različitim blogovima. Možda je najbolje da ubuduće koristite transkribovano, pišete srpski izgovor? Mada ne koristite ćirilicu, te ne bi trebalo...

U jednom od donjih komentara i drugi korisnik prepisuje.

Nadam se da na ispravku gledate kao na nešto dobronamerno, za sve koji čitaju. Uzdravlje!
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 22:40 23.10.2008

Re: citat

Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nepravilno napisano ime Nietzschea Vam se ponavlja već koji put, na različitim blogovima. Možda je najbolje da ubuduće koristite transkribovano, pišete srpski izgovor? Mada ne koristite ćirilicu, te ne bi trebalo...

U jednom od donjih komentara i drugi korisnik prepisuje.

Nadam se da na ispravku gledate kao na nešto dobronamerno, za sve koji čitaju. Uzdravlje!


o hvala morgenstern, bas sam pocrveneo. stvar je u tome da ga pisem po secanju, a kako od nemackog znam "ahtung ahtung cvaj partizanen u kukuruzen" onda mozete i naslutiti zasto gresim. Bice ispravljeno, jos jednom hvala i naravno da je gledam dobronamerno.
Dušan Maljković Dušan Maljković 10:51 22.10.2008

Nihilista

"Ako je srdžba moja ikada lomila grobove, pomicala granične kamene i stare, razbijene ploče kotrljala niz vrletne dubine:
Ako je ruganje moje ikada rasteralo trule reči i ako sam došao kao metla paučinama i kao bridak vetar starim zagušljivim mrtvačnicama:
Ako sam ikada sedeo veselo kličući onde gde leže pokopani stari bogovi sveta, blagosiljajući svet i ljubeći svet pored spomenika starih klevetnika sveta: --
-- jer ja ljubim čak i crkve i grobove bogova, samo ako nebo gleda svojim čistim okom kroz njihove razbijene krovove; rado sedim poput trave i crvenog maka na razbijenim crkvama --
o kako ne bih strastveno vapio za večnošću i za svadbenim prstenom prstenova -- prstenom vraćanja?
Još ne nađoh ženu od koje sam želio da imam decu, osim ove žene koju ljubim: jer tebe ljubim, večnosti!

Jer tebe ljubim večnosti!" ("Otvaranje sedam pečata"

Odgovoriću vam kasnije, sada sam malo bolestan...

Elem, samo da primetim: nema ni vas, ni Jarila na diskusiji o velu tj. islamu, što me priznajem iznenađuje: mislim da je to bila lepa prilika da se pokaže malo verske tolerancije, ali i kritički pristupi islamu sa hrišćanske pozicije (kao što može i obrnuto). Zašto, onda, ćutnja?
Nikola Knežević Nikola Knežević 10:56 22.10.2008

Re: Nihilista

Elem, samo da primetim: nema ni vas, ni Jarila na diskusiji o velu tj. islamu, što me priznajem iznenađuje: mislim da je to bila lepa prilika da se pokaže malo verske tolerancije, ali i kritički pristupi islamu sa hrišćanske pozicije (kao što može i obrnuto). Zašto, onda, ćutnja?


Žao mi je zbog toga, menjam posao od početka sledećeg meseca pa sam u poslu da bih dovršio neke svoje obaveze, obećavam da ću se ubuduće više uključivati u ovakve diskusije.
audrey92 audrey92 11:41 22.10.2008

ateista, ubedjeni

Slozila bih se sa Srdjanom, otprilike. Nikada necu uspeti da shvatim i da prihvatim osnovnu netolerantnost vernika i jako zalim zbog nemogucnosti komunikacije sa njima. Dakle, meni kao ateisti po misljenju vernika uvek i neopozivo nesto fali, ja sam nedovrseno bice, bice koje traga, bice u trazenju, covek nezreo, bez nadjenog smisla etc. I ne vredi mi sva ljudskost, humanitarni rad, ljubav prema bliznjima, mogu 30 godina da negujem nepokretne ljude, mogu da dam zivot za spas planete ili za prava azilanata, mogu da potrosim bogatstvo u humanitarne svrhe, mogu da kao lekar radim u Africi - ako ne verujem u hrista nista mi to ne vredi. Pa, pobogu, ako to nije netolerancija, onda ne znam sta je. Nisam duhovno maloletna, nisam neosvescena, imam cvrste moralne norme i ne pravim kompromise, vodim se uglavnom principima novozavetnim (ili opsteljudskim) i ne verujem da bog postoji. I kako ja sad mogu da komuniciram sa recimo Nikolom Knezevicem? Meni nesto fali, sto on ima, i tu "nema boga". Sad zanemarujem, radi jednostavnost, kritiku hriscanstva kroz istoriju, kritiku danasnje dogme (kontracepcija itd.), to sve nema veze. Prosto se pitam da li hriscanim vernik moze ikako da prihvati nevernika kao ravnopravno ljudsko bice koje NIJE U TRAGANJU? Da li ikako moze?

Moram tom prilikom pomenuti i raniji Jarilov ispovedni blog, u kom je opisivao svoju borbu da bude prihvacen u krugu crkvenih ljudi, dok ga ljubav i podrska starih prijatelja, nevernika, nije, cini se, posebno dirnula. Od te diskriminacije mi je muka.

I nemojte molim vas da lamentujete o "dobrim starim vremenima" i danasnjoj dekadenciji, to je prica stara par hiljada godina i pogotovo danas zvuci jako kicasto. Nikada ranije nije svest o socijalnoj nepravdi i potrebi humanitarne pomoci bila veca kod obicnih ljudi (na Zapadu), nikad se ranije toliko mladih nije odlucivalo na rad u projektima Treceg sveta, nikada svest o ekologiji nije bila visa. Prica o propadanju vrednost jako smrdi na matore, frustrirane starce koje niko vise nece da slusa...

Oprostite mi, Nikola, na ostrini, ali teoloski tekstovi toliko lice jedan na druge i toliko nista ne govore (osim malom broju "boljih ljudi", da je malo kritike zaista neophodno.
Nikola Knežević Nikola Knežević 11:56 22.10.2008

Re: ateista, ubedjeni

Sad zanemarujem, radi jednostavnost, kritiku hriscanstva kroz istoriju, kritiku danasnje dogme (kontracepcija itd.), to sve nema veze. Prosto se pitam da li hriscanim vernik moze ikako da prihvati nevernika kao ravnopravno ljudsko bice koje NIJE U TRAGANJU? Da li ikako moze?


Apsolutno da može. Ja ne smatram ateistu lošijem od sebe, naprotiv. Grešan sam i svestan svojih mana, ali ja želim da verujem u to da osim ovog materijalnog privida postoji nešto više i to gledište hrišćanstvo obrazlaže na različite načine. Dijalog sam po sebi između ateizma i teizma je uvek prisutan i tu ne postoje superiorne ili inferirne strane. To je jednostavno dijalog različitih poimanja iste stvarnosti ali samo je jedno od poimanja istinito. Ja verujem u prvo vi verujete u drugo i to nas ne sprečava da razmenjujemo mišljenja.
Colin_bgd Colin_bgd 12:00 22.10.2008

Re: ateista, ubedjeni

Prosto se pitam da li hriscanim vernik moze ikako da prihvati nevernika kao ravnopravno ljudsko bice koje NIJE U TRAGANJU? Da li ikako moze?

Ne moze, a to je iz cistog straha. Delom zbog straha od crkve, koja institucionalizovano utice direktno na zivot vernika, pa tako vernik dosta zavisi od toga na kakvom je "glasu" u kongregaciji, ali vise zbog straha od samog sebe, tj. spoznaje sopstvene sumnje.
Kad bih ja imao sposobnost hriscana da citam misli, ja bih rekao da je njihova vera izrazito klimava, da su oni toga jako svesni, i da svaki najminimalniji potencijalni pomeraj u pravcu sumnje preti da ih bespovratno izbaci iz tog stanja nestabilne ravnoteze.
A i zbog toga sto je bog, ipak, samo sredstvo, a ne cilj...
Nikola Knežević Nikola Knežević 12:06 22.10.2008

Re: ateista, ubedjeni

Colin_bgd
Prosto se pitam da li hriscanim vernik moze ikako da prihvati nevernika kao ravnopravno ljudsko bice koje NIJE U TRAGANJU? Da li ikako moze?

Ne moze, a to je iz cistog straha. Delom zbog straha od crkve, koja institucionalizovano utice direktno na zivot vernika, pa tako vernik dosta zavisi od toga na kakvom je "glasu" u kongregaciji, ali vise zbog straha od samog sebe, tj. spoznaje sopstvene sumnje.
Kad bih ja imao sposobnost hriscana da citam misli, ja bih rekao da je njihova vera izrazito klimava, da su oni toga jako svesni, i da svaki najminimalniji potencijalni pomeraj u pravcu sumnje preti da ih bespovratno izbaci iz tog stanja nestabilne ravnoteze.
A i zbog toga sto je bog, ipak, samo sredstvo, a ne cilj...


Nažalost, posmatrate stvari iz predrasuda prema Crkvi. Nije baš tako kao što mislite. Pre svega Crkva ne spašava nego Hristos, odlazak u crkvu ne spašava nego Hristos. Bog jeste cilj a ne sredstvo. Sredstvo je onima koji se iza Boga kriju svoje lažne motive. Posmatrate Crkvu kao oblik tradicionalne okoštalog aparata kojem je jedina namena manipulacija masama. Crkva je ovo kroz istoriju često i bila, ali to ne znači da je suština hrišćanske vere takva.
Colin_bgd Colin_bgd 12:25 22.10.2008

Re: ateista, ubedjeni

Nažalost, posmatrate stvari iz predrasuda prema Crkvi. Nije baš tako kao što mislite. Pre svega Crkva ne spašava nego Hristos, odlazak u crkvu ne spašava nego Hristos. Bog jeste cilj a ne sredstvo. Sredstvo je onima koji se iza Boga kriju svoje lažne motive. Posmatrate Crkvu kao oblik tradicionalne okoštalog aparata kojem je jedina namena manipulacija masama. Crkva je ovo kroz istoriju često i bila, ali to ne znači da je suština hrišćanske vere takva.

Nije li to malo naivno shvatanje? Nije li od samog pocetka, tj. od Hrista, forma propovednik + sledbenici NEODVOJIVA od licnog verovanja u bozije spasenje? Jedno ne ide bez drugog i nikad nije ni islo. Da je vera samo licna stvar, i da prvo samo svestenstvo iskreno veruje u boga, sutra bi se sve crkve samo-raspustile i ostavilo bi se vernicima kao pojedincima da traze svoj put ka bogu i Hristu. Ali nije to sustina, zar ne?

Ovako, mozemo mi do sutra da krivimo "zle cike" koje uzurpiraju veru, ali je cinjenica da je upravo vera kao takva preduslov za pojavu i temelj za razvoj tih "zlih cika". U takvim situacijama imamo apsolutno pravo ne samo da kritikujemo crkvu, vec i samu veru kao uzrok te "stranputice". Uostalom, jedan filozof je rekao "interesuju me posledice, a ne (eventualno dobre) namere". Zasto bi vera bila izuzeta da joj se pristupi na ovakav analiticki nacin?
Nikola Knežević Nikola Knežević 12:37 22.10.2008

Re: ateista, ubedjeni

Vaša teza bi bila ispravna da je hrišćansko učenje zaista takvo o kome govorite. Ali Sveto Pismo (Novi Zavet) govori drugačije, to je suština hrišćanskog učenja, dakle sama srž je ono o čemu ja govorim.
Colin_bgd Colin_bgd 12:56 22.10.2008

Re: ateista, ubedjeni

Vaša teza bi bila ispravna da je hrišćansko učenje zaista takvo o kome govorite. Ali Sveto Pismo (Novi Zavet) govori drugačije, to je suština hrišćanskog učenja, dakle sama srž je ono o čemu ja govorim.

Zato i pitam, nije li to malo naivno? Ja cak i ne pokusavam da protivurecim tome sto vi govorite da je "srz", ali vi jos uvek niste objasnili kako i zasto kad iz takve (idealne) pocetne tacke imamo tolike zloupotrebe i skretanja, i dalje ne smemo da postavljamo pitanje ispravnosti vere vernicima? Tu je, po meni, sustina pitanja. Ne da li vi verujete, a ja ne verujem, nego zasto u razgovoru vernik-ateista, vernik ima startnu prednost krijuci se iza "religijskih osecanja" ili "pogresne interpretacije ucenja od strane ateiste"? Jer posle takvih premisa, razgovora vise ne moze da bude.

A sto se tice crkve, ja samo pokusavam da proverim logicnost zakljucka vasih teza da, u neku ruku, po vama, vec crkva nije uopste hriscanska, tj. ona prva ne razume, ili se ne ponasa po pravom hriscanskom ucenju?

milosib92 milosib92 23:04 22.10.2008

Re: ateista, ubedjeni

Colin_bgd
Ja cak i ne pokusavam da protivurecim tome sto vi govorite da je "srz", ali vi jos uvek niste objasnili kako i zasto kad iz takve (idealne) pocetne tacke imamo tolike zloupotrebe i skretanja, i dalje ne smemo da postavljamo pitanje ispravnosti vere vernicima? Tu je, po meni, sustina pitanja. Ne da li vi verujete, a ja ne verujem, nego zasto u razgovoru vernik-ateista, vernik ima startnu prednost krijuci se iza "religijskih osecanja" ili "pogresne interpretacije ucenja od strane ateiste"? Jer posle takvih premisa, razgovora vise ne moze da bude.A sto se tice crkve, ja samo pokusavam da proverim logicnost zakljucka vasih teza da, u neku ruku, po vama, vec crkva nije uopste hriscanska, tj. ona prva ne razume, ili se ne ponasa po pravom hriscanskom ucenju?

Neće svaki vernik odbiti da raspravu o samoj dogmi, ali vi bi ste da Hrišćanstvo posmatrate kao još jedan filozofski pravac čiji se principi i zaključci dovode u pitanje. Vernik to jeste zato što dogmu ne dovodi u pitanje jer je ona sa njegovog stanovišta apsolutno istinita i ispravna. Ako imate sreće i naiđete na nekog ko je sam preispitivao da bi se uverio onda ćete možda i dobiti neke odgovore koji vas interesuju.
subwire subwire 14:34 22.10.2008

Egzistencionalizam

Nikola Knežević
Nihilizam kod Ničea ostaje prvo i poslednje odredište, nije ga moguće izbeći, predstavlja nužnost

Ne vidim tu vezu izmedju Ničea i nihilizma, sem da je isti bio veliki kritičar istog.
Niče je karakterizirao nihilizam kao pljačkanje ljudskog postojanje smisla, svrhe, istine i bilo kakve vrednosti. Znam da se često dovodi u vezu sa nihilizmom jer je toliko mnogo pisao o istom, ali ga i uvek kritikovao.

Čak, šta više, čini mi se da je usporedjivao hrišćanstvo i nihilizam kao jednake pojmove... nešto u kontekstu: hrišćani i drugi nihilisti.... nisam 100% siguran.
Ja sam iz vašeg teksta stekao dojam da je Niče nihilista i zagovornik nihilizma, a cela nauka ga dovodi u vezu sa egzistencionalizmom. Molim, ispravite me ako grešim.
Nikola Knežević Nikola Knežević 15:22 22.10.2008

Re: Egzistencionalizam

Niče je autentični predstavni nihilističkog svetonazora kao što su autentični predstavnici egzistencijalizma Hajdeger, Jaspers i Sartr. Što se hrišćanskog egzitencijalizma tiče jedan od najvećih predstavnika je Rudof Bultman.
Filip2412 Filip2412 18:52 22.10.2008

Ozbiljna analiza

"Bog je mrtav" - Niče, "Niče je mrtav" - u potpisu, Bog

ovaj prvi deo je citat Niche a ovaj drugi je stavljanje reci u Bozija usta, lazno citiranje Boga kako da kazem....

Bog to naravno nije rekao, a i da jeste onaj ko bi ga cuo zavrsio bi u mentalnoj instituciji. Tako je to sa Bogom, dok verujes drustvo te ceni, ali ako ga ugledas strpaju te u ludaru. Bog ako postoji, sigurno nije religiozan.

Religije me podsecaju na onu seriju knjiga "... for Idiots"
Religije grade svoj sistem na duboko ukorenjenim & imanentnim stanjima ljudske svesti, uproste ih i preprave kako bi se napravio dobar paket za trziste, zatim skupo prodaju sirkoim narodnim masama.

Bog je postojao i pre Hrista, a da li je Hrist postojao to nikada nije dokazano. Jer nema dokaza, a pogadjate zasto... pa zato sto je tesko naci dokaze za nesto sto nije tacno.

Da je Hrist Bog on bi se svakako obratio svim ljudima i svim biljkama i svim zivotinjama i kamenju i zvezdama i svime sto postoji. On je ( ne zaboravite da je naijizglednije zapravo rec o izmisljenom junaku jedne bajke a ne nekome ko je stvarno postojao) naprotiv odlucio da se obrati seljanima nekog tamo jevrejskog sela na njihovom jeziku... Hebrejski ili Aramejski sta vec. Cak nije ni jednu jedinu pisanu rec ostavio za buduce generacije. Daklem, Bog je resio da ignorise 99% ostale ljudkse populacije, domoroce na Australijskom kontinentu, Filipince, Kineze, Indijce, Americka plemena, ajkule, skoljke, zeceve, kengure... zabole ga za sve to, najvaznije je sta se desava kod lokalnih vlasti u Nazaretu...
Epa dragi moji ako mene pitate takva neozbiljna pricica je uvreda za Boga i ako on postoji verovatno se "krsti od muke" slusajuci takva religijska naglabanja.

Kad malo bolje razmislim ne cudi me sto Sajentolozi uspevaju, njihova prica nije nista manje supljkava.

EDIT:
Religiozno poimanje Biblije, Kurana, Tore itd sprecava nas da vidimo izuzetno zanimljive i vredne intelektualno kulturolosko, socioloske sadrzaje istih...
Religija je meni izuzetno zanimljiva kao fenomen. Religija kao jedno sasvim licno osecanje koje polazi od intimnog i najsuptilnijeg u ljudskom umu a zatim se snagom sireg pokreta i organizacije transformise u drustveno definisanu normu koja se koristi da bi se pravio biznis i vladalo drugim ljudima.

ecce-florian ecce-florian 19:07 22.10.2008

pažljivo sam pročitao

neke delova čak i dva puta , ali nisam baš mnogo razumeo. Pretpostavljam da si , ako si već napisao ovoliki tekst , nešto želo da saopštiš.Biće da je razlog moja nedovoljna upućenost
Posle sam pročitao tvoj komentar
Dijalog sam po sebi između ateizma i teizma je uvek prisutan i tu ne postoje superiorne ili inferirne strane. To je jednostavno dijalog različitih poimanja iste stvarnosti ali samo je jedno od poimanja istinito. Ja verujem u prvo vi verujete u drugo i to nas ne sprečava da razmenjujemo mišljenja.

Ovo samo je jedno poimanje istinito mi nije baš najjasnije, a naročito ako se naslanja na verovanje.
Biće da ne mogu da pratim nit .A ako sve ovo nabrojano ne razumem i ne mogu da pratim, onda me to sprečava da razmenjujem mišljenja jer ga nemam.
Черевићан Черевићан 20:49 22.10.2008

трагом

6. marta 1927 Бертранд Расел је закључио једно предавање на тему . . .зашто нисам хришћанин . . . овако

Za dobar svet su potrebni znanje, dobrota i hrabrost; nije potrebno da sa žaljenjem čeznemo za prošlošću i sputavamo svoju inteligenciju rečima koje su davno izrekli neupućeni ljudi. Potreban je neustrašiv pogled na svet i slobodna inteligencija. Potrebna je nada u budućnost, a ne osvrtanje na prošlost koja je mrtva i koja će biti daleko prevaziđena budućnošću koju će stvoriti naš um.

временски прилично пре њега је филозоф Паскал изрекао да се у Бога може веровати, а и немора. црква се исто тако може посећивати а и немора.под претпоставком да Бога нема . . ником ништа.мећутим,ако Бога има,е онда су у грдној неприлици они који богомоље не посећују.посебно они који неверују . . .

ја пак, још у трагању, могу само да не посумњам у . . . . слуђени, Ваше је царство небеско.
Nikola Knežević Nikola Knežević 22:11 22.10.2008

Re: трагом

Hvala Vam na komentaru, Gosn. Čerevićan. Vi ste jedan od retkih danas koji me nisu napali što sam samo izneo fundamente hrišćanske antropologije suprostavljajući ih nihilističkom sistemu. Hvala Vam na podsećanje Paskalovih reči. Dopuniću Vaš komentar sa još jednom mišlu ovog velikog mislioca:

"Postoji jedna praznina u svakome od nas, praznina koju ne može ispuniti ni jedna stvorena stvar već samo Bog, Stvoritelj kojeg smo spoznali kroz Hrista."

dangubas dangubas 23:38 22.10.2008

bLog

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana