A šta je to potrebno da bi Svratište postojalo?

svratiste RSS / 23.11.2008. u 19:44

Osnovu odgovorne politika razvoja socijalne zastite čine institucije koje su usvojile dokumenta kojima se definiše pravac razvoja socijalne zaštite (vlada je usvojili Strategiju razvoja socijalne zastite u decembru 2005te) i zakljucila da su pravci razvoja usmereni ka DECENTRALIZACIJI i PLURALIZACIJI usluge, a da su osnovni principi - Najbolji interes korisnika, Dostupnost usluga, Najmanje restriktivno okruženje, Participacija korisnika i Kontinuitet zastite i mogućnost izbora usluge. Takođe, identifikovani su učesnici u reformi -Skupština, Vlada, Ministarstva, lokalne samouprave, ustanove, nevladine organizacije, građani i građanke...

Dakle, opšti cilj reforme je INTEGRALNA SOCIJALNA ZASTITA- koja podrazumeva razvijanje mreže usluga (koje realizuju organizacije u saradnji sa lokalnom samoupravom) u zajednici (ako govorimo o starima to su pomoc i nega u kuci, ako govorimo o deci to bi bili dnevni boravci..), i dalje razvija te mreže usluga tako da one budu DOSTUPNE korisnicima (teritorijalno i funkcionalno), i da te usluge nude aktivnosti NEODLOŽNE INTERVENCIJE.  

Iz ovog teksta (pokušala sa da ga prepricam, i skratim) a u odnosu na populaciju dece koja su uključena u život i/ ili rad na ulici zaljučujemo da pored potrebe da postoji VOLJA , mozemo razmotriti 2 mogućnosti obezbeđivanja samoodrživosti Svratišta:

1. Gradski sekretarijat za dečju i socijalnu zaštitu MOŽE naručiti realizaciju usluge Svratišta za decu ulice od Centra za integraciju mladih. Naručivanjem usluge grad će u potpunosti postupiti u skladu sa pravcima Strategije razvoja socijalne zaštite, i takođe u skladu sa Statutom grada Beograda (2008) - koji predviđa saradnju sa nevladinim sektorom (npr čl.15.25.76). potpisati ugovor kojim će se regulisati odgovornosti Centra za integraciju mladih. Ovo je jedini način da Svratište očuva principe dobrovoljnosti u korišćenju usluge, poverljivosti, participacije, postupnosti u radu, aktivni pristup korisniku..  Takođe, na ovaj način, naš grad će uzeti u razmatranje preporuke Komiteta za prava deteta (2008) da nastavi sa radom na realizaciji prava i zadovoljenju potreba dece sa ulice. Na ovaj način program Svratišta bi dalje razvijao terenski rad i na taj način održavao kontakte sa decom kao i upoznavao novu decu na ulici!

2. Svratište za decu ulice može postati organizaciona jedinica Prihvatilišta za decu (gradska ustanova koja radi sa 9 različitih kategorija dece, i kojoj princip u radu nije dobrovoljnost pri korišćenju usluge, već su deca upućena od strane policije i/li centara za socijalni rad). Ovo Prihvatilište se nalazi u sklopu Zavoda za vaspitanje dece i omladine (republička ustanova). Ukoliko bi se prihvatio ovaj model integracije, narušili bi se principi rada sa decom, iskustvo koje ova ustanova nosi u odnosu na populaciju dala bi negativni predznak Svratištu (posmatrano iz cipela deteta), bila bi znatno umanjena fleksibilnost u prilagođavanju programa potrebama korisnika, deca bi se dalje stigmatizovala zbog Zavoda za vaspitanje dece i omladine (odnosno, svi bi bili pod jednim krovom). Ovakvo rešenje nema terenski rad kao aktivnost. 

Potrebno je dakle, kako mi iz Centra za integraciju mladih razumemo problem, da Gradski sekretarijat naruči uslugu Svratišta.  

Ako neko ima neku drugu ideju, mi smo voljni da saslušamo.

Centar za integraciju mladih pozdravlja i iskreno se zahvaljuje svim kompanije, fondacijama, organizacijama i pojedincima koji su do sada podržavali funkcionisanje Svratista (www.cim.org.rs). Međutim, mora da nam bude jasno da trajno rešenje ne leži u neizvesnom finansiranju svakih nekoliko meseci.

BEOGRAD jeste odgovoran za decu koja se nalaze u stanju socijalne potrebe na svojoj teritoriji, i zato ODGOVORNOST Sekretarijata za dečju i socijalnu zaštitu jeste da obezbedi osnovno funkcionisanje usluge koja će poštovati prav zagarantovana Konvencijom o pravima deteta, i takođe biti u skladu sa karakteristikama i potrebama ove, posebno osetljive grupacije dece.  Komentari (0)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Arhiva