Zakon, dan osmi: Razjašnjenje i upodobljavanje

Goran Miletic RSS / 12.03.2009. u 02:02

upodobljen !
upodobljen !
Trebalo je čitavih nedelju dana da nam SPC (pošto više nije sigurno koje sve verske zajednice zaista jesu sa njima) saopšti šta ustvari želi i da nam tu želju razjasni. Konačno je odabranom krugu postao dostupan prilično detaljan opis njihovih želja. Parola „ima se, može se" je došla do izražaja. Vidi se da je crkva zaista svesna svoje moći i „u suštini" traži da se usvoji zakon koji neće pružati nikakvu garanciju da će svaki oblik diskriminacije biti jasno definisan. Naime, ekipa iz SPC traži ni manje ni više nego brisanje celog trećeg dela:

„Brisati Deo III (čl. 15-27), zadržati samo opštu zabranu prisile na izjašnjavanje o ličnim svojstvima, osim u opravdanim slučajevima i/ili slučajevima propisanim zakonom" je način na koji sveštena lica žele da upodobe zakon. Za one koje mrzi da čitaju zakonske odredbe, nabrojaću šta zabranjuju članovi od 15 do 27: diskriminaciju u postupcima pred organima javne vlasti, diskriminaciju u oblasti rada, diskriminacije u vršenju javnih usluga i korišćenju objekata i površina, diskriminaciju u obrazovanju i stručnom osposobljavanju, diskriminaciju na osnovu pola, diskriminaciju dece, diskriminaciju na osnovu starosnog doba, diskriminaciju nacionalnih manjina, diskriminaciju zbog političke ili sindikalne pripadnosti, diskriminaciju osoba sa invaliditetom i diskriminaciju s obzirom na zdravstveno stanje.

Kao što vidite nije reč o gej brakovima. S obzirom da su Palma, radikali i ekipa zaoštrili retoriku pominjući „dva muškarca koja se ljube" potpuno mi je nejasno zašto neki novinar nije uzeo makar ovaj spisak i pitao ih kakve veze imaju „dva tipa u avionu" sa diskriminacijom dece ili diskriminacijom na osnovu starosnog doba i sl. Inače, svoje namere da zakon učine sasvim neupotrebljivim prikrili su (potpuno očekivano) pozivanjem na ljudska prava, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, „standarde akata Saveta Evrope" (!?) i Evropske Unije,Ustav Srbije ali i „državne vrednosti Srbije". Potpuno je jasno da cilj nisu bili članovi 18 i 21, već ceo zakon.

Moj prvi omiljeni deo saopštenja koje je naslovljeno sa „Razjašnjenje..." je onaj u kome se kaže: „Podržavamo svaki napor KA SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE i zato PODRŽAVAMO i POMAŽEMO što hitnije donošenje valjanog zakona". U ime građana Srbije, zahvaljujem se „našoj" crkvi na pomoći i podršci i obaveštavam je da ćemo dalje sami, uvažavajući ovaj „ogroman doprinos". Yes, we can !

Druga omiljena rečenica Razjašnjenja je ona koja razjašnjava da „agresivna kampanja na konstruktivan pristup Crkava i verskih zajednica odaje ostatke komunističke ideologije, udružene sa pokušajem da se kroz zabranu pravljenja razlike u priznavanju i zaštiti osnovnih prava u red osnovnih prava prokrijumčare prava koja ni međunarodna praksa, ni Ustav i državne vrednosti Srbije, ni zakoni Srbije ne priznaju". Znam da ste jedva pročitali ovu rečenicu, ali suština je da SPC hoće da nam kaže smo smislili nešto što u Evropi ne postoji, a kod nas je protivno ustavnom poretku. Upravo suprotno - kao što sve reakcije UN, HRW, Saveta Evrope i drugih međunarodnih organizacija pokazuju - predloženi tekst je apsolutno u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima (i obavezama).

Iako je Vlada prilično pritisnuta da Zakon vrati u neizmenjenom obliku, mene i dalje najviše brinu povremena iskakanja nekih „pro-evropskih snaga". Palma je već pomenut, ali on očigledno neće biti presudan. SPS je trenutno partija iz koje stižu sasvim oprečne izjave i očigledno će njihovi glasovi biti ključni, sviđalo se to nama ili ne.

B92 je sasvim dobro primetio da Crkva komunicira samo elektronski, a umesto da pošalje medijima tekst svojih primedbi, napisano je i dostavljeno sasvim šturo i uopšteno saopštenje, koje sam pomenuo gore (tzv. Razjašnjenje). BORBA je sasvim adekvatno pokušala da rasvetli i detalje koje nisu strogo pravni, npr. činjenicu da Zajednica jevrejskih opština još uvek nije ni raspravljala o zakonu. Ima i drugačijih primera - PINK je prilog započeo sa Palminom jadikovkom kako neće da gleda kako se dva muškarca ljube u avionu. Nije mi baš jasno da li on misli da bi i po SADAŠNJIM zakonima Srbije npr. JAT mogao da udalji iz aviona dva muškarca koja se ljube? Da li on misli da bi Lufthansa, AirFrance, KLM, SAS ili bilo koja druga evropska kompanija rekli bilo šta dvema osobama (bilo kog pola) koje se ljube u njihovom avionu ? Imam utisak da bi mlada stjuardesa „zamolila" Palmu da se vrati na svoje mesto kada bi poželeo da promeni sedište zbog ovoga.

Ja takođe želim da se on vrati na/u „svoje mesto" i da ne dolazi sve dok zaista ne pročita tekst zakona.

Ako u Jagodini nema gejeva, onda sigurno ima pravnika, pa neka mu neko objasni šta piše.

I na kraju, saopštenje Koalicije protiv diskriminacije i partnerskih organizacija povodom izmena koje je predložila SPC:

SAOPŠTENJE KOALICIJE PROTIV DISKRIMINACIJE
I PARTNERSKIH ORGANIZACIJA
„STOP RUŠENJU ZAKONA PROTIV DISKRIMINACIJE"

Koalicija protiv diskriminacije i partnerske oranizacije iz cele Srbije, najoštrije osuđuju najnoviji pokušaj rušenja Predloga zakona protiv diskriminacije izvršen od strane „tradicionalnih crkava i verskih zajednica" kroz predloge o brisanju i izmeni pojedinih članova i zahtevaju od Vlade Republike Srbije hitno vraćanje neizmenjenog zakonskog teksta u proceduru usvajanja pred poslanicima Narodne skupštine.
Predstavnici Koalicije protiv diskriminacije imali su prilike da izvrše uvid u zahteve za izmenu Predloga zakona protiv diskriminacije koji su Vladi Republike Srbije dostavljeni u utorak, 10. marta 2009. Ovi zahtevi su u svemu neprihvatljivi i dokazuju da pravi motiv njihovog napada nije gej i lezbejska zajednica već sam zakonski tekst, odnosno načelo jednakosti svih onih koji žive u našem društvu. Udovoljavanje ovim zahtevima na drastičan način bi izmenilo suštinu zakona i u potpunosti obesmislilo zakonodavni napor.

Lista „prigovora na zakon" je veoma ekstenizivna i u njoj se ističu tri posebne grupe zahteva. U jednoj grupi se napadaju odredbe o različitim oblicima diskriminacije, počevši od principa jednakih prava i sloboda, preko zahteva da se pravilo o zabrani udruživanja radi vršenja diskriminacije ukloni iz teksta zakona, pa do negiranja pojedinih teških oblika diskriminacije, kao što su genocid, etničko čišćenje, odnosno diskriminacije koja je učinjena prema pojedinim, naročito ugroženim kategorijama lica (na osnovu rasne ili verske pripadnosti, jezika, političkog opredeljenja, pola, rodnog identiteta, seksualnog opredeljenja i invaliditeta).

Meta druge grupe zahteva je čitav odeljak Zakona koji govori o posebnim slučajevima diskriminacije. Nakon obrušavanja na član 21. i ukazivanja da Zakon ne bi smeo da sadrži odredbe koje se odnose na zabranu diskriminacije na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije, predlažu se intervencije u čitavom nizu drugih posebnih slučajeva diskriminacije, a zatim se nedvosmisleno traži brisanje celog poglavlja koje se bavi zabranom diskriminacije prema pojedinim kategorijama lica i to rečima:
„Brisati Deo III (čl. 15-27), zadržati samo opštu zabranu prisile na izjašnjavanje o ličnim svojstvima, osim u opravdanim slučajevima i/ili slučajevima propisanim zakonom".

Najzad, u treću grupu zahteva smešteni su pokušaji da se oteža postupak pravne zaštite od diskriminacije i to brisanjem onih pravila čiji je jedini cilj da povređenom bitno olakša put obezbeđivanja sudske zaštite. Ova pravila, potrebno je takođe istaći, predstavljaju i jednu od najvažnijih tačaka vezivanja Predloga zakona za antidiskriminacione direktive Evropske Unije i bez njihove direktne implementacije u domaći pravni sistem ne bi moglo da se zamisli uspešno usklađivanje dva pravna sistema u ovoj oblasti, što ostaje jedan od najvažnijih uslova za stavljanje Srbije na „belu šengensku listu".

Koalicija protiv diskriminacije i pratnerske organizacije zbog toga zahtevaju od Vlade Republike Srbije da na prvoj sledećoj sednici ponovo utvrdi Predlog zakona protiv diskriminacije u prvobitnom, neizmenjenom obliku i da ga uputi Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Takođe zahtevamo od predsednice Narodne skupštine da bez odlaganja stavi na dnevni red sednice Skupštine Predlog Zakona protiv diskriminacije, a od narodnih poslanika da tekst Predloga zakona jednoglasno usvoje. Na ovaj način bi bila umanjena šteta pričinjena politički neodgovornim povlačenjem Predloga zakona iz skupštinske procedure. Naš je zajednički stav da bi usvajanjem Zakona protiv diskriminacije Srbija dobila pravi spomenik pravne kulture koji bi služio na ponos svim građanima zemlje i istovremeno predstavljao pokazatelj čvrstog demokratskog i proevropskog opredeljenja države.

Članice Koalicije protiv diskriminacije:
1. Centar za unapređivanje pravnih studija
2. Švedski Helsinški odbor za ljudska prava
3. Gej-Strejt Alijansa
4. Inicijativa mladih za ljudska prava
5. Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava
6. Udruženje studenata sa hendikepom
7. Inicijativa za inkluziju „VelikiMali"
8. Gayten LGBT
9. Anti-trafiking centar

Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network) koju čine
10. Odbor za ljudska prava Valjevo
11. Odbor za ljudska prava Niš
12. Odbor za ljudska prava Negotin
13. Vojvođanski centar za ljudska prava
14. Građanski forum Novi Pazar
15. Odbor za ljudska prava Vranje

Do 17:30 časova, saopštenje su podržale sledeće organizacije:
16. Asocijacija „Duga", Šabac
17. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima
18. Beogradski centar za ljudska prava
19. BIBIJA - Romski ženski centar
20. Centar za evroatlantske studijež
21. Centar za interaktivnu pedagogiju
22. Centar za ljudska prava Niš
23. Centar za mir i razvoj demokratije
24. Centar za nenasilnu akciju
25. Centar za orijentaciju društva
26. Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i Queer kulture „Lambda", Niš i Kragujevac
27. Centar za razvoj civilnih resursa
28. Centar za razvoj građanskog društva Protecta
29. Centar za regionalnu politiku Niš
30. Dečji romski centar
31. Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna severoistočne Srbije
32. Ekološko udruženje za lokalno održivi razvoj „EKO-LOR"
33. Festival ljudskih prava - VIVISECT
34. Fond za humanitarno pravo
35. Forum nevladinih organizacija Kraljevo
36. Fraktal
37. Građanske inicijative
38. Građanski centar Kragujevac
39. Građanski parlament Vršac
40. Grupa Most
41. Helsinški odbor za ljudska prava
42. IAN - međunarodna mreža pomoći
43. Impuls
44. Impunity Watch
45. Incest trauma centar
46. Info centar za osobe ometene u razvoju - Živimo zajedno
47. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom
48. Inkluzivni pokret
49. „...Iz kruga"
50. JAZAS
51. Kvirija Centar
52. Liberalni centar
53. Linet
54. Media&Reform Center, Niš
55. Medija centar Niš
56. Mental Disability Rights International
57. Narodni parlament Leskovac
58. Naša kuća
59. Novinska agencija „Timoc Press"
60. Odbor za građansku inicijativu Niš
61. Otvorene perspektive, Subotica
62. Praxis
63. Prijatelji dece Inđije
64. NVO „Ruke prijateljstva", Kraljevo
65. Q Club
66. Queer Beograd
67. Regionalni centar za manjine
68. Resurs centar Bor
69. Resurs centar Leskovac
70. Resurs centar Negotin
71. Resurs Centar Niš
72. Savez Vlaha Srbije
73. SPY - Siguran puls mladih, LGBT organizacija za zaštitu ljudskih prava i zdravlja
74. Taboo - grupa za afirmaciju različitosti
75. Udruženje za emancipaciju roma „Kxam", Trstenik
76. Udruženje žena Peščanik, Kruševac
77. Vlaška demokratska stranka Srbije
78. Vlaška kulturna inicijativa
79. Vojvođanka - regionalna ženska inicijativa
80. Vojvođanski građanski centar
81. YUCOM
82. Žene na delu
83. Žene u crnom
84. Žene za mir
85. Ženski forum Negotin
86. EBart dokumentacija
87. Kulturni centar "REX"
88. Fond B92 

 

AtačmentiKomentari (64)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Bili Piton Bili Piton 02:19 12.03.2009

Zbilja

cenim ovu tvoju istrajnost, Gorane, i citam svaki dan.
Dragan Pavlicevic Dragan Pavlicevic 02:27 12.03.2009

Re: Zbilja

Bili Piton
cenim ovu tvoju istrajnost, Gorane, i citam svaki dan.


Takodje. Bravo i hvala za istrajnost i fokus.
Goran Miletic Goran Miletic 02:30 12.03.2009

Re: Zbilja

Hvala. Ako nesto JESTE pomoglo do sada to je bila JAVNOST.

Ako nesto bude doprinelo da dobijemo zakon kakav treba da bude, onda je to JAVNOST.

Iskreno, nisam ni sanjao da ce ovaj zakon biti onaj na kome ce se pokazati da li u Srbiji ima minimuma spremnosti da se garantuje pristojan i jednak zivot svima, ali je tako.


Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 02:59 12.03.2009

Re: Zbilja

Bili Piton
cenim ovu tvoju istrajnost, Gorane, i citam svaki dan.

Pridruzujem se. Ovakva sistematicnost moze samo da pomogne!
bobo92 bobo92 03:13 12.03.2009

Re: Zbilja

Goran Miletic


Iskreno, nisam ni sanjao da ce ovaj zakon biti onaj na kome ce se pokazati da li u Srbiji ima minimuma spremnosti da se garantuje pristojan i jednak zivot svima, ali je tako.Ovo tako tuzno zvuci.
sveti_gral sveti_gral 06:04 12.03.2009

Dan poslednji, Država-Crkva 0:1

Dream team Ken-Cvetković je smislio sledeće: Kako je rečeno Danasu, članu 18 dopisan je treći stav u kojem se navodi da se ne smatra diskriminacijom postupak sveštenika ili verskog službenika koji je u skladu sa verskom doktrinom, ciljevima ili uverenjima crkava i verskih zajednica koje su upisane u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa zakonom.
Iz člana 21 izbrisan je treći stav kojim se predviđalo da „sloboda izražavanja rodnog identiteta i seksualne orijentacije iz st. 1. i 2. ovog člana odnose se i na slučajeve transseksualnosti“.

Izmene je predložilo ministarstvo popularnog Rasima Ljajića, ministra za sve i svašta koje je naravilo i prvu (povučenu) verziju predloga zakona. To je onaj isti Rasim koga nisu zvali na konsultacije kada su odlučili da menjaju a on (Rasim) reko da ne bi ni išao. I nije, odradio je te izmene iz svog ofisa.

Ekipa iz Krunske i njeni promoteri kreću u objašnjavanje kako je ova verzija bolja nego prethodna, kako je 100.000% usklađena sa Savetom Evrope, EU, NATO, UN, OEBS, UNESCO, FAO, UNICEF, IMF, WB...

Sve je isto samo Koštunice nema.
Lektorka Lektorka 08:31 12.03.2009

Re: Dan poslednji, Država-Crkva 0:1

Izmene je predložilo ministarstvo popularnog Rasima Ljajića, ministra za sve i svašta koje je naravilo i prvu (povučenu) verziju predloga zakona. To je onaj isti Rasim koga nisu zvali na konsultacije kada su odlučili da menjaju a on (Rasim) reko da ne bi ni išao. I nije, odradio je te izmene iz svog ofisa.

Veljko B Uzicanin Veljko B Uzicanin 08:20 12.03.2009

Ima li DS jos uvek clanova i simpatizera ?

Cenim da se polimikom sa popvima samo zamagljuje sustina problema, a ona se sastoji u pravu i nadleznosti popova da predlazu ili ukidaju zakone bez obzira da li se radi o dobrim ili losim zakonima. Zato ostricu kritike treba drzati usmerenu samo na rezim, preciznije na DS i od njihovih clanova zahtevati objasnjenje za ovu situaciju.
d_sandic d_sandic 09:00 12.03.2009

Zlonamerno!!!

Trebalo je čitavih nedelju dana da nam SPC (pošto više nije sigurno koje sve verske zajednice zaista jesu sa njima) saopšti šta ustvari želi i da nam tu želju razjasni


Šta treba da urade predstavnici katoličke, islamske i jevrejske verske zajednice u Srbiji da bi vama dokazali da podržavaju stavove SPC? Sinoć su se pojavili vodeći ljudi tih zajednica na RTS-u i izneli identične stavove. Svi. No, vi to ne vidite. Vi to ne čujete. Vi vodite rat protiv SPC.
Artur Dent Artur Dent 09:55 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

d_sandic
Trebalo je čitavih nedelju dana da nam SPC (pošto više nije sigurno koje sve verske zajednice zaista jesu sa njima) saopšti šta ustvari želi i da nam tu želju razjasniŠta treba da urade predstavnici katoličke, islamske i jevrejske verske zajednice u Srbiji da bi vama dokazali da podržavaju stavove SPC? Sinoć su se pojavili vodeći ljudi tih zajednica na RTS-u i izneli identične stavove. Svi. No, vi to ne vidite. Vi to ne čujete. Vi vodite rat protiv SPC.

A sto pitas kada vec znas odgovor? Prvo, nadlezni organ jevrejske zajednice nije raspravljao o ovom pitanju, a i Islamska zajednica (koja nije ova beogradska) je takodje rekla da ne podrzava povlacenje zakona. Tako da od tradicionalnih verskih zajednica smo sinoc culi SPC, RKC, jednog rabina u svojstvu privatnog lica i manjinski deo Islamske zajednice. Predstavnike Slovačke evangelističke crkva, Reformatske hrišćanske crkve i Evangelističke hrišćanske crkve nismo sinoc ni videli ni culi. Vecina od 7 je 4, a ne zamalo 3.
Exitus Letalis Exitus Letalis 10:10 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Sinoć su se pojavili vodeći ljudi tih zajednica na RTS-u i izneli identične stavove. Svi. No, vi to ne vidite. Vi to ne čujete. Vi vodite rat protiv SPC.

ako su svi ne znači da je tačno.
a i nisu se svi izjanili isto.
katolička crkva ne smatra homoseksualnost bolešću.
prati nauku, bar u tom delu, za razliku os ove tri ostale, naročito dva.
Exitus Letalis Exitus Letalis 10:12 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Islamska zajednica (koja nije ova beogradska)

tako je.
prethodno su bili julovsi.
tatica ovog jusufspahića je bio julovac.
a sada su tadićevci.
pučem su smenili zukorlića iz novog pazara.
technofetishist technofetishist 10:17 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

drugo, to je sasvim nebitno. zakon ne bi bio povucen da je to trazio bilo ko osim SPC. uostalom, sekularnost podrazumeva odvajanje crkve i drzave, a ne SPC i drzave. ceo taj argument sa podrskom ostalih "tradicionalnih verskih zajednica" (koji cak nije ni tacan, kao sto smo videli) je presipanje iz supljeg u prazno, jadan pokusaj da se pronadje bilo kakav izgovor za ovakvo skandalozno ponasanje crkve i vlade.
angie01 angie01 10:20 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Šta treba


pa treba da se svojim delovanjem, zadrze u okviru svojih bogomolja, gde pochinje i zavrshava njihovo delovanje, s obzirom da govorimo o sekularnoj drzavi, njih treba u okviru privatnog izbora da slushaju i uzimaju u obzir, samo oni, koji su se dobrovoljno priklonili verovanju u nechto, shto NIJE dokazano da postoji, ako im tako odgovara, a svi ostali treba da imaju prava gradjana civilizovanog drushtva.


Vi to ne čujete


shto bi se to mene ticalo-pa ne chuju ni oni mene.
niki m niki m 10:23 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!


A sto pitas kada vec znas odgovor? Prvo, nadlezni organ jevrejske zajednice nije raspravljao o ovom pitanju, a i Islamska zajednica (koja nije ova beogradska) je takodje rekla da ne podrzava povlacenje zakona.


Od autora bloga Miletica nije nista neobicno da se sluzi lazima, valjda mu to spada u deo profesije, ali ne razumem zasto i vi kao obican ucesnik diskusije to podrzavate. Kada se radi o verskim pitanjima beogradski rabin je jedini koji je nadlezan da se oglasava i da daje tumecenja u skladu sa jevrejskom verom. Savez jevrejskih opstina nije verska organizacija i nema nikakvih razloga da se javlja po ovom pitanju i zato to nije ni uradila. Da ste hteli, mogli ste da procitate izjavu g.Aleksandra Necaka, inace predsednika Saveza jevrejskih opstina Srbije. Jedinu izjavu protiv povlacenja zakona u predlozenom obliku je dao g. Fogel predsednik jevrejske opstine Zemun, znaci potpuno nenadlezan za verska pitanja Jevreja. Pretpostavljam da nemate nameru da vi (za Miletica nisam bas ubedjen) jevrejskim vernicima odredjujete ko je ovlascen tumac njihove vere. Takodje, beogradski muftija Jusufspahic je legitiman predstavnik islamske vere i ako ne svih muslimana Srbije bar jeste predstavnik ne tako malobrojnih beogradskih muslimana.
Ipak, ovo je zanimljiv primer kako se g. Miletic sluzi manipulacijama i lazima sa jedinim ciljem da napada SPC.
Artur Dent Artur Dent 12:13 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

niki m
Od autora bloga Miletica nije nista neobicno da se sluzi lazima, valjda mu to spada u deo profesije, ali ne razumem zasto i vi kao obican ucesnik diskusije to podrzavate. Kada se radi o verskim pitanjima beogradski rabin je jedini koji je nadlezan da se oglasava i da daje tumecenja u skladu sa jevrejskom verom. Savez jevrejskih opstina nije verska organizacija i nema nikakvih razloga da se javlja po ovom pitanju i zato to nije ni uradila. Da ste hteli, mogli ste da procitate izjavu g.Aleksandra Necaka, inace predsednika Saveza jevrejskih opstina Srbije. Jedinu izjavu protiv povlacenja zakona u predlozenom obliku je dao g. Fogel predsednik jevrejske opstine Zemun, znaci potpuno nenadlezan za verska pitanja Jevreja. Pretpostavljam da nemate nameru da vi (za Miletica nisam bas ubedjen) jevrejskim vernicima odredjujete ko je ovlascen tumac njihove vere. Takodje, beogradski muftija Jusufspahic je legitiman predstavnik islamske vere i ako ne svih muslimana Srbije bar jeste predstavnik ne tako malobrojnih beogradskih muslimana. Ipak, ovo je zanimljiv primer kako se g. Miletic sluzi manipulacijama i lazima sa jedinim ciljem da napada SPC.

Fino, prihvtama da je moje nepoznavanje funkcionisanja jevrejske zajednice u Srbiji umesalo tu svoje prste, no, ipak vidimo da ni u toj zajednici ne vlad akonsenzus po tom pitanju, sto je i sustina moje poente. Nismo sinoc culi i videli sve legitimne predstavnike tradicionalnih verskih zajednica u Srbiji, a to je teza koja se proturala i na koju sam reagovao.
d_sandic d_sandic 12:17 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Čovek prosto ne može a da ne reaguje na gomilu laži, polulaži na ovom blogu.

Crkve ne traže povlačenje zakona. To su ljudi jasno rekli. Traže ono na šta imaju pravo. Da se preciziraju sporni članovi zakona koji bi mogli da uruše autoritet crkava. Na primer, ako dva homoseksualca zatraže venčanje a sveštenik to odbije da se ne digne dreka oko diskriminacije. Jer sveštenik, naprosto, nema pravo da izvrši čin venčanja. Oni ne spore da matičar, činovnik države, obavi taj čin.

Svima onima koji potežu argument da je sveštenicima mesto u bogomolji, preporučujem da se informišu šta je Crkva. Videće da to nije samo zgrada, niti je sveštenstvo njen jedini reprezent.

Doduše, neki ovde prizivaju vremena u kojima su sveštenici jahani od strane mladih skojevaca. No, to je već stanje duha. Neprimereno je ismevati nečiju bolest, pa ću se uzdržati od komentarisanja.

Osvrnuću se na drugu pojavu, koju komentatori pokušavaju da proguraju kao normalnu.

Centar za orjentaciju društva ( ma šta to značilo!!!) pozvan je da komentariše ovaj zakon. Predstavlja možda pedesetak ljudi. Crkve nisu, jer zaboga država je sekularna, a okupljaju stotine hiljada ljudi. Čime se narušava sekularizam ako crkve daju primedbe na neke članove zakona? Što su iznele svoj stav? Iskoristili su svoj politički uticaj na nekoga! Ajte, molim vas...
technofetishist technofetishist 12:52 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

ti si, brate, slep. zakon nigde ne prica o homoseksualnim brakovima (koliko li puta ovo treba da se ponovi?). drugo, cak i da jeste to u pitanju, to se ne bi ticalo crkava, jer su one zasticene drugim zakonima. ni u jednoj drzavi u kojoj su homoseksualni brakovi legalizovani drzava ne primorava crkvu da ih prizna ili odobri.

posto verujem da irinej ima pola grama mozga u glavi, prilicno sam siguran da je svestan ovih cinjenica. 'upodobljavanje' je prica za, pa, ovce.
d_sandic d_sandic 12:57 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

ti si, brate, slep. zakon nigde ne prica o homoseksualnim brakovima (koliko li puta ovo treba da se ponovi?). drugo


Zakon prica o diskriminaciji po osnovu seksualnog opredeljenja. Sveštenik odbije venčanje, a mladenci presaviju artiju pa tuže da ih je ovaj diskriminisao. U zakonu, čiji sam predlog pročitao, nigde ne stoji da su crkve oslobođene u takvom slučaju. Ostaje sudiji da nagađa da li je to diskriminacija ili ne.

Crkve traže logičnu stvar. Nas ogradite a vi radite šta hoćete (morate!).

antonacci antonacci 13:07 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

d_sandic
ti si, brate, slep. zakon nigde ne prica o homoseksualnim brakovima (koliko li puta ovo treba da se ponovi?). drugo


Zakon prica o diskriminaciji po osnovu seksualnog opredeljenja. Sveštenik odbije venčanje, a mladenci presaviju artiju pa tuže da ih je ovaj diskriminisao. U zakonu, čiji sam predlog pročitao, nigde ne stoji da su crkve oslobođene u takvom slučaju. Ostaje sudiji da nagađa da li je to diskriminacija ili ne.

Crkve traže logičnu stvar. Nas ogradite a vi radite šta hoćete (morate!).Znas sta je diskriminacija?

Kad mog dobrog druga deset bitangi iz Obraza umlati i on zavrsi u Urgentnom centru sa frakturom lobanje, samo zato sto su ga videli da izlazi iz gej kluba. (Nema veze sto moj drug uopste nije gej, bitno da je usao u gej klub.)

Znas sta je jos diskriminacija?

Kada tvoje kolege s posla saznaju da si gej, pa onda izgubis posao.

Ili kad te neko pljune po sred face zato sto je video nacin na koji gledas svog decka.

Ili kad Zarko Gavrilovic (hriscanin i svestenik) predvodi navijace da "mlate pedere".Za to se vasa crkva (logicno?) zalaze.

Mir s vama, braco hriscani.
aquariusoptimist aquariusoptimist 13:07 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

mladenci presaviju artiju pa tuže da ih je ovaj diskriminisao


Vidis sta rade nocna dezurstva: teraju te da srcujes i sta ne bi.


Udala se udata


U novosadskoj Sabornoj crkvi Rada Adžić rekla sudbonosno “da“ Milanu Kesiću. Građansko venčanje obaviće u Parizu, kada folkerka zvanično dobije razvod od prvog supruga Lazara Dugalića
Kurir ponedeljak, 4. avgust 2008.
MondoNaizgled glamurozno venčanje folkerke Radojke Adžić, alijas Dare Bubamare, i izabranika njenog srca Milana Kesića obeležio je miran i poprilično vruć dan u Novom Sadu. Tačno u tri sata po podne uz zvuke trubača mladenci su u ogromnoj beloj limuzini stigli pred crkvu. Veliki broj ljudi stajao je ispred Saborne crkve u starom delu grada ne bi li video Daru, koja se s istaknutim stomačićem i osmehom na licu, vidno zadovoljna, pozdravljala sa svima.

Građansko venčanje mladenci će obaviti u francuskoj prestonici tek u septembru, kada folkerka zvanično dobije razvod od prvog supruga Lazara Dugalića. Zbog toga su se mladenci venčali samo u crkvi.


Među mnogobrojnim zvanicama ispred crkve nije bilo puno poznatih, pa su pažnju okupljenih privukli crnci, mladoženjini prijatelji iz Pariza. Venčanje u crkvi trajalo je više od pola sata, a u poslednji čas su na njihovo sudbonosno ''da'' stigle Slavica Ćukteraš i Jovana Tipšin, koja će možda sledeće godine stati na ludi kamen, s obzirom na to da je uhvatila Darin bidermajer.

Mladence su ispred crkve čekale kočije s pet lipicanera, koji su bili toliko nervozni zbog gužve i vrućine da su u jednom momentu izmakli kontroli kočijaša i počeli da jure ulicom, na užas svih prisutnih, koji su se dali u beg. Posle nekoliko minuta konji su se smirili i Dara i Milan su se bez problema vozili ulicama Novog Sada pravo do hotela "Park", gde se slavlje nastavilo, a među zvanicama su primećene Lepa Brena, Goga Sekulić, Marina Tucaković...

http://www.naslovi.net/2008-08-04/kurir/udala-se-udata/767383
d_sandic d_sandic 13:13 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Znas sta je diskriminacija?

Kad mog dobrog druga deset bitangi iz Obraza umlati i on zavrsi u Urgentnom centru sa frakturom lobanje, samo zato sto su ga videli da izlazi iz gej kluba. (Nema veze sto moj drug uopste nije gej, bitno da je usao u gej klub.)

Znas sta je jos diskriminacija?

Kada tvoje kolege s posla saznaju da si gej, pa onda izgubis posao.

Ili kad te neko pljune po sred face zato sto je video nacin na koji gledas svog decka.

Ili kad Zarko Gavrilovic (hriscanin i svestenik) predvodi navijace da "mlate pedere".


Ti baš imaš visok prag tolerancije. Ja bi to nazvao krivičnim delima. Zaista. Ne karikiram. Niko normalan se ne zalaže za ovakva nedela. Dialog, ljudi, dialog... Pusti to vaša crkva ovo, vaša crkva ono. Nije Crkva Gavrilović, ni Pahomije. Ako mene pitaš najurio bi ih obojicu. Ma šta najurio, đon bi im na dupetu ostao!
antonacci antonacci 13:24 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Nije Crkva Gavrilović, ni Pahomije. Ako mene pitaš najurio bi ih obojicu. Ma šta najurio, đon bi im na dupetu ostao!


Slazem se da oni nisu crkva, ali posto su i dalje deo crkve, ocito da crkva stoji iza njihovih stavova. Jer da ne stoji, oni bi bili ekskomunicirani.
Exitus Letalis Exitus Letalis 14:37 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Čovek prosto ne može a da ne reaguje na gomilu laži, polulaži na ovom blogu.

nema laži nego ti ne čitaš i slepo veruješ ovom ireneju.
da te podsetim ko je taj baja.
onaj koji je zabranio zmajeve igre u novom sadu jer mu deca galame.
inače, deca su naše blago.

to je isti onaj koji je pretio građanima turije da će godinu dana da im pušta posmrtna zvona.
Crkve ne traže povlačenje zakona.

kako ne traži kad je zakon povučen?
Traže ono na šta imaju pravo. Da se preciziraju sporni članovi zakona koji bi mogli da uruše autoritet crkava.

autoritet?
pa prvo ga treba imati da bi se urušio.
ne rekoše ni reč o pravosnažno osuđenom svešteniku iralijaju (jel se tako zove), pedofilu, još
da sakrili kod filareta.
ne rekoše ni reč o pahomiju.
ne ogradiše se od sveštenika koji blagosiljaju ratne zločince i škorpione.
unaprediše filareta u vladiku posle nošenja kalašnjikova.
proglasiše svecima sveštenike koljače: milorada vukojičića i slobodana šiljka i još neke.

rekla bih da sami ruše svoj autoritet. poodavno.
Čime se narušava sekularizam ako crkve daju primedbe na neke članove zakona? Što su iznele svoj stav? Iskoristili su svoj politički uticaj na nekoga! Ajte, molim vas...

stvar je u tome što su to uradile kada je javna rasprava već završena. i stvar je u tome što je ministarstvo vera aktivno učestvovalo.
možda popovima treba limun.

i da, kako to da je gradonačelnik pariza gej i da nikom ne smeta.
i gradonačelnik hamburga.
i sveštenik koji je bio na inaoguraciji obame.
d_sandic d_sandic 14:42 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

kako ne traži kad je zakon povučen?


Predlog zakona je povučen iz procedure. Čitaj pažljivo. Povlačenje zakona podrazumeva odustajenje od istog.


autoritet?
pa prvo ga treba imati da bi se urušio.
ne rekoše ni reč o pravosnažno osuđenom svešteniku iralijaju (jel se tako zove), pedofilu, još
da sakrili kod filareta.
ne rekoše ni reč o pahomiju.
ne ogradiše se od sveštenika koji blagosiljaju ratne zločince i škorpione.
unaprediše filareta u vladiku posle nošenja kalašnjikova.
proglasiše svecima sveštenike koljače: milorada vukojičića i slobodana šiljka i još neke.


Mnogo mladih, verujućih, ljudi se zalaže sa proterivanje Pahomija i co. Ostalo je NKPJ pamflet. Nije vredno komentara.
angie01 angie01 15:23 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Čitaj pažljivo


chitaj ti, ne znam gde gledash,..zakon je povuchen, na insistiranje verskih zajednica, a u sekularnoj drzavi.

shto bi bilo koga bilo briga shto misle predstavnici verskih organizacija, ako nisu vernici,oni treba to da rade u svojim crkvama, a predlog zakona je standard u svim zemljama, koje se zalazu za prava gradjana-bez obzira na razlike bilo koje vrste i mi ako hocemo napred, treba te standarde da prihvatimo, srednjovekovna propovodenja pripadaju vremenu bez struje i shto bi sada bila aktuelna, kada chovek leti u svemir, npr?
angie01 angie01 15:25 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

verujućih, ljudi se zalaže


ma vishe nek veruju i nek se zalazu, bez da ugrozavaju druge.
sveti_gral sveti_gral 15:40 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Ma šta najurio, đon bi im na dupetu ostao!

Jel to dijalog za kojim vapiš?
Artur Dent Artur Dent 15:57 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

d_sandic
Predlog zakona je povučen iz procedure. Čitaj pažljivo. Povlačenje zakona podrazumeva odustajenje od istog.

Simpatican pokusaj zamene teza. Problem je sto je zakon povucen iz procedure po zavrsetku javne rasprave, a na intervenciju neke grupe.
niki m niki m 16:13 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Simpatican pokusaj zamene teza. Problem je sto je zakon povucen iz procedure po zavrsetku javne rasprave, a na intervenciju neke grupe.


Влада има право да повуче закон када год то пожели. Пошто су сматрали да је постојао разлог то су и учинили. Не видим у чему је проблем.
Exitus Letalis Exitus Letalis 16:13 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Ostalo je NKPJ pamflet. Nije vredno komentara.

šta je pamflet?


Монах осуђен због блудних радњи

Нови Сад – Монах Иларион, чије је световно име Јован Мишић, из Госпођинаца, осуђен је јуче на годину дана затвора због три кривична дела недозвољених полних радњи. Одлуку је донео Окружни суд у Новом Саду, после другостепеног суђења које је било затворено за јавност јер су оштећени били малолетници. Општински суд у Новом Саду је Мишића у октобру прошле године осудио на по четири месеца за свако кривично дело и изрекло јединствену казну затвора у трајању од 10 месеци.

Монах Иларион, који је својевремено био и старешина манастира Хопово на Фрушкој гори, приведен је истражном судији Општинског суда у Новом Саду још 2001. године и био је осумњичен за педофилију. Тада су га истражни органи осумњичили да је починио блудне радње над већим бројем дечака од седам до 11 година у Дворској башти у Сремским Карловцима.

Након тога га је епископ Сремски Василије сменио са дужности старешине манастира Хопово, а Мишић је протеклих година уточиште налазио у већем броју манастира у Србији, Црној Гори и Хрватској.


Podgorica - Slobodan Šiljak i Milorad Vukojičić Maca nisu jedini zločinci iz grupe sveštenomučenika koje je nedavno proglasila Srpska pravoslavna crkva. Radomir Matović, svjedok na suđenju popu Miloradu Vukojičiću Maci, koje je održano u Pljevljima 1943. godine, tvrdi da je i pop Dušan Prijović bio jedan od najpoznatijih zločinaca pljevaljskog kraja. Posebno se pročuo po ubistvima muslimanskog življa.
***
- Noću, između 6. i 7. aprila 1943, koljači kreću u hapšenje. Isključivo žena, muškaraca u gradu više i nije bilo. Hapsili su žene partizana i simpatizera NOB. Uhapšena je Zora Karamatijević, Ljubica Stojkanović, moja majka Savka Matović, Milica Janketić, majka glumca Miše Janketića i Mileva Žugić. Pet žena je odvedeno na Dajevića Han na strijeljanje; strijeljanje je izvršio lično pop Maca, a prisustvovali su Bjelica i dvojica nepoznatih. Savka Matović je tada preživjela dva strijeljanja. Pola sata nakon prvih pucnjeva, komandir straže čuo je komešanje sa mjesta gdje su žene strijeljane i kazao to Bjelici. Bjelica je iz pištolja opet gađao svaku ženu u glavu.


sve sami pamfleti i faksifkati...samo da te podsetim


jes da su sitne al prepoznatljivi likovi...Artur Dent Artur Dent 16:21 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

niki m
Влада има право да повуче закон када год то пожели. Пошто су сматрали да је постојао разлог то су и учинили. Не видим у чему је проблем.

Obrati se nekim ministrima u toj vladi, koji takodje smatraju da tu problema ima. A problem je, za vas sa jeftinijim ulaznicama, sto se tacno zna na intervenciju koje grupe je zakon povucen. Niko ne spori da vlada to ima prava da uradi, samo sto onda mora da objsnjava zasto udovoljava zahtevima neformalne grupe A, a ne udovoljava zahtevima neformalne grupe B. Jer su, sa stanovista procedure donosenja zakona, sve neformalne grupe ravnopravne. Stvar ovde i jeste u tome sto je pred drzavnim organima jedna neformalna grupa ravnopravnija od drugih.
niki m niki m 16:46 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Stvar ovde i jeste u tome sto je pred drzavnim organima jedna neformalna grupa ravnopravnija od drugih.


Да, наравно да постоје разлике у утицају између група. Што је група бројнија или што има јак утицај на велики број грађана, тиме је та група и утицајнија. Нема те владе у Србији или чак и у региону која не би попустила када добије заједничку примедбу од православне, католичке и исламске заједнице. И од много мање утицајних група него што су ове три наше владе стрепе. То је тако, и можда није ни лоше што је тако.
technofetishist technofetishist 16:55 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

d_sandic


Zakon prica o diskriminaciji po osnovu seksualnog opredeljenja. Sveštenik odbije venčanje, a mladenci presaviju artiju pa tuže da ih je ovaj diskriminisao. U zakonu, čiji sam predlog pročitao, nigde ne stoji da su crkve oslobođene u takvom slučaju. Ostaje sudiji da nagađa da li je to diskriminacija ili ne.

Crkve traže logičnu stvar. Nas ogradite a vi radite šta hoćete (morate!).u zakonu ciji si predlog procitao *nigde* se ne spominju homoseksualni brakovi. a i kad bi se spominjali, tuzen bi mogao biti maticar koji bi odbio da ih venca, a ne svestenik, koji je od takvih i mnogih slicnih stvari (pdv?) zasticen zakonom o crkvama.

dalje, crkve se zalazu za brisanje clanova predloga zakona. ni o kakvom ogradjivanju nije rec, pa ni o 'upodobljavanju'.

i za kraj, predlog je povucen *nakon* javne rasprave, stavise, samo nekoliko sati pre dolaska na dnevni red. crkva drvi kako "nije bila obavestena o pomenutom predlogu" iako se on kreira vec godinama, a mesecima se vode javne rasprave (na kojima je ucestvovalo i ministarstvo vera).

znaci: nakon javne rasprave, kada su se mnoge interesne grupe (sto vladine, sto nevladine) slozile oko clanova zakona, nakon visegodisnjeg rada na zakonu koji je odlicno ocenjen, crkva je resila da unese amandmane i obrise odredjene clanove. time ne samo sto je obesmislila rad svih ljudi koji su na predlogu radili, samim tim i citav demokratski proces, vec je obesmislila i ustav, jer je resila da rasprave oko zakona koje vode lica mnogo strucnija od nje same vrede manje od njenog stava. pa nema ni potrebe da ucestvuju u raspravama ako vec mogu da se mesaju u skupstinsku proceduru. poslanici su se slozili, ustav je zaobidjen, nikom nista.

a ljudi i dalje mantraju o homoseksualnim brakovima. da li je moguce da je homofobija toliko jaka i rasprostranjena da se njom moze sakriti i otvoreno protivustavno (da ne kazem anticivilizacijsko) delovanje?

angie01 angie01 17:02 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

То је тако, и можда није ни лоше што је тако.


kako to mislish, pa vera je intimna stvar svakog pojedinca, kojim pravom on, zato shto veruje za "svoj rachun", ugrozava druge , da ostvare svoja gradjanska prava.

koja je vlada u sekularnoj drzavi pod uticajem crkve?

to su srednjevekovni rasporedi moci, kada pop u ime nepoznate sile, zagovara maltretiranje onih, koji mu neodgovaraju-a btw, to je i jeres!
niki m niki m 18:07 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

koja je vlada u sekularnoj drzavi pod uticajem crkve?U svakoj demokratskoj drzavi vlada vodi racuna o uticaju i stavovima crkve. Princip nije komplikovan, vlade se sastoje od politicara, a politicari vode racuna o sledecim izborima, a na izborima, izmedju ostalih, glasaju i vernici. To je valjda demokratski princip. Negde se religiozni lideri otvoreno svrstavaju kao sto je u SAD ili Poljskoj, a negde to rade rade manje otvoreno.
antonacci antonacci 18:17 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

To je valjda demokratski princip.


Ili mozda i nije bas, a?
sveti_gral sveti_gral 18:53 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

d_sandic
U zakonu, čiji sam predlog pročitao, nigde ne stoji da su crkve oslobođene u takvom slučaju.

Niti treba da piše. Ustav je odvojio crkvu od države, nema imperativne obaveze da crkva svoje učenje ili veru prilagođava zakonima. Država se, dakle, ne meša u Bibliju, K'uran ili ne znam šta.

Kada bi se primenjivala analogija koju si ti naveo, onda bi npr. moglo da se utvrđuje da li postoji bog ili da se otvori predkrivični postupak zbog ubistva Avelja - sve besmislica do besmislice. SPC npr. po pravilu ne daje opelo ako je preminuli samoubica, nadležni episkop određuje izuzetke, i nijedan zakon ne obavezuje crkvu da to radi.

Dakle, brak kao zajednica sa stanovišta pozitivnog prava postoji samo ako je uređena u skladu sa zakonom. Sve drugo je mašta i zamišljanje nezamislivog.
angie01 angie01 18:53 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

U svakoj demokratskoj drzavi vlada vodi racuna o uticaju i stavovima crkve


to se kosi sa principima demokratije

Prema jednostavnoj definiciji Cambridge on-line riječnika sekularizam znači potpuna odvojenost religije od socijalnih i političkih aktivnosti države. Dakle, sigurna distanca između božjih i ljudskih zakona.

Klerikalizam (sinonim: klerikalstvo) je politička i kulturna koncepcija koja se zalaže za snažan uticaj crkve odnosno klera na državni, politički, kulturni i privatni život.
niki m niki m 18:57 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Prema jednostavnoj definiciji Cambridge on-line riječnika sekularizam znači potpuna odvojenost religije od socijalnih i političkih aktivnosti države. Dakle, sigurna distanca između božjih i ljudskih zakona.


Definicija je u redu ali zivot, posebno politicki je, ipak, nesto drugo. Jedno su deklarativna zalaganja, a nesto sasvim drugo je briga o interesima. Po ustavu smo svi mi jednaki ali, opet, imam jako osecanje da je Miskovic nesto jednakiji od mene.
angie01 angie01 19:00 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Definicija je u redu ali zivot, posebno politicki je, ipak, nesto drugo.


pa chekaj-ili si ovo ili ono, shta bi ti, demokratsko-klerikalna koncepcija!?

koliko znam-glasali smo za demokratsku opciju, klerikalna pripada mrachnim periodima istorije.
Exitus Letalis Exitus Letalis 19:15 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

Princip nije komplikovan, vlade se sastoje od politicara, a politicari vode racuna o sledecim izborima, a na izborima, izmedju ostalih, glasaju i vernici.

pa tako kaži.
sad je jasno.
uvlačenje biračima.
vracarac92 vracarac92 21:40 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

tatica ovog jusufspahića je bio julovac.

Drago je bio SDS-ovac i veoma blizak SPS-u
Latinka je bila SKJ
Ceda je bio DS
Kostunica je bio DS
Zeljko Mitrovic je bio JUL
Ja palio svece sa ZuC
LDP Samardzic pisao za Poglede
V.Pesic bila Kostunicin sluzbenik
...
Da li zaista mislis da ogromna vecina islamskih vernika (a i jevrejskih) u Srbiji ne podrzava ono sto je sinoc izjavio Jusufspahic? ili rabin?
zakon ne bi bio povucen da je to trazio bilo ko osim SPC
?
niki m niki m 21:58 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

pa tako kaži.
sad je jasno.
uvlačenje biračima.


Da, naravno, pa to je osnova demokratije. Valjda smo se za to i borili.
technofetishist technofetishist 23:23 12.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

vracarac92

zakon ne bi bio povucen da je to trazio bilo ko osim SPC

?


argument o "drugim tradicionalnim verskim zajednicama" ne pije vodu ne samo zato sto se ispostavilo da u pitanju nije bas tako jednoglasna podrska kao sto se isprva mislilo, vec i zato sto one, zapravo, na onakvu odluku vlade nisu imale nikakav uticaj. da su se sve udruzile bez SPC, zakon ne bi bio povucen. da je povlacenje trazila samo SPC, zakon bi verovatno opet bio povucen. ergo...
Artur Dent Artur Dent 10:11 13.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

niki m
Да, наравно да постоје разлике у утицају између група. Што је група бројнија или што има јак утицај на велики број грађана, тиме је та група и утицајнија. Нема те владе у Србији или чак и у региону која не би попустила када добије заједничку примедбу од православне, католичке и исламске заједнице. И од много мање утицајних група него што су ове три наше владе стрепе. То је тако, и можда није ни лоше што је тако.

A uticaj te grupe na gradjane je izmerljiv? Nije relevantno to sto 90% Srba kazu da su hriscani i vernici, relevantno je koliko se njih stavrno pridrzava kanona te vere. I tu onda cifra pada drasticno, tako da bi po broju gradjana na koje ima stvaran uticaj, SPC bila ispod AMSS-a i lovackih i ribolovackih udruzenja. No, da i ovo stavimo na stranu, opet menjate teze. Nije sporno cak ni to da vlada treba da uzme u obzir primedbe SPC, no SPC te primedbe treba da iznese tokom javne rasprave, makar i preko ministarstva vera, ako im je ispod casti da ucestvuju sa "sotoninim slugama i sektasima" u istoj, a ne neformalnim kanalima, pozivima u minut do dvanaest i slicnim sredstvima. Odnosno, neka SPC pokusava, zabole me, no neko u vladi bi trebalo da ima kicmu umesto tih barica zelatina. <_<
vracarac92 vracarac92 16:38 13.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

u pitanju nije bas tako jednoglasna podrska kao sto se isprva mislilo,

Ispa cak i "jednoglasnije" nego sto se cinili. Cak nas je jedan autor ovde na blogu ubedjivao da islamska zajednica nije podrzala taj predlog...kad ono ispade da su gotovo SVI podrzali taj predlog.
alpeot alpeot 20:33 13.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

d_sandic
Čovek prosto ne može a da ne reaguje na gomilu laži, polulaži na ovom blogu. Crkve ne traže povlačenje zakona. To su ljudi jasno rekli. Traže ono na šta imaju pravo. Da se preciziraju sporni članovi zakona koji bi mogli da uruše autoritet crkava.


Nije tacno, zalim. SPC izricito trazi brisanje clanova zakona koji se odnose na seksualnu orijentaciju. Pa zar niste culi Irineja Bulovica? SPC smatra da homoseksualci ne treba javno da pokazuju svoju ljubav. Sta se crkve tice ako se dvoje ljudi na ulici zagrli ili poljubi? Neka oni odrzavaju red u crkvama, gradjani imaju puno pravo da u javnosti ispoljavaju svoja osecanja (naravno, pod uslovom da ne krse javni red i mir). Crkva nema, niti treba da ima bilo kakav autoritet u gradjanskom drustvu.
djevica_marija djevica_marija 22:58 13.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

d_sandic
Čovek prosto ne može a da ne reaguje na gomilu laži, polulaži na ovom blogu. Crkve ne traže povlačenje zakona. To su ljudi jasno rekli. Traže ono na šta imaju pravo. Da se preciziraju sporni članovi zakona koji bi mogli da uruše autoritet crkava. Na primer, ako dva homoseksualca zatraže venčanje a sveštenik to odbije da se ne digne dreka oko diskriminacije. Jer sveštenik, naprosto, nema pravo da izvrši čin venčanja. Oni ne spore da matičar, činovnik države, obavi taj čin.Svima onima koji potežu argument da je sveštenicima mesto u bogomolji, preporučujem da se informišu šta je Crkva. Videće da to nije samo zgrada, niti je sveštenstvo njen jedini reprezent.Doduše, neki ovde prizivaju vremena u kojima su sveštenici jahani od strane mladih skojevaca. No, to je već stanje duha. Neprimereno je ismevati nečiju bolest, pa ću se uzdržati od komentarisanja.Osvrnuću se na drugu pojavu, koju komentatori pokušavaju da proguraju kao normalnu.Centar za orjentaciju društva ( ma šta to značilo!!!) pozvan je da komentariše ovaj zakon. Predstavlja možda pedesetak ljudi. Crkve nisu, jer zaboga država je sekularna, a okupljaju stotine hiljada ljudi. Čime se narušava sekularizam ako crkve daju primedbe na neke članove zakona? Što su iznele svoj stav? Iskoristili su svoj politički uticaj na nekoga! Ajte, molim vas...


mozda bi trebalo informirat crkvu gdje joj je mjesto i sto znaci sekularna drzava. da to zna ne bi sigurno izvrsila taj podli cin utjecaja na zakonodavna tjela drzave. neka provodi svoje zakone u svom domu a drzavi prepusti njen dom.
stroga odvojenost zakona znaci da drzava NE MOZE prisilit crkvu, isto kako crkva to ne moze sa drzavom.
pa mogla je crkva slobodno iznjet primjedbe ali u normalnom roku kad je bilo vrjeme za njih, al PRIMJEDBE a ne ZAHTJEVE za povlacenjem.
ko spominje crkvena prava? mislim da bi se rjetko koji gay par pozelio vjencat u crkvi s obzirom na dozu netrepeljivosti koja vlada u bozjim hramovima...
pitanje je zastite, najjednostavnije osnovne zastite. prava na prirodnost i istinu i normalan zivot.
crkva ima svoje zakone, zemaljsko drustvo svoje. i to je izrazito precizno razdjeljeno. pocevsi od pripadajucih im osnovnih zakona.
mislim da je na sveceniku stvar izbora hoce li ili nece vjencat gay par, no opet sa druge strane, crkva diskriminira vlastite djelatnike koji su evoluirali, onemogucujuci im vlastiti izbor i stavljajuci im okove zastarjelih vjerskih zakona na ruke. zasto ne oslobode svoje svecenstvo bremena izopcenja ako naprave taj izbor? nije li to vjerska sloboda? o kojoj toliko popuju..
pa nema u 10 bozjih zapovjedi osude homosexualizma? ili nis dobro mojsija cula tu vecer...?
Artur Dent Artur Dent 12:07 16.03.2009

Re: Zlonamerno!!!

vracarac92
u pitanju nije bas tako jednoglasna podrska kao sto se isprva mislilo, Ispa cak i "jednoglasnije" nego sto se cinili. Cak nas je jedan autor ovde na blogu ubedjivao da islamska zajednica nije podrzala taj predlog...kad ono ispade da su gotovo SVI podrzali taj predlog.

A falsifikovanje potpisa Slovacke evangelsiticke crkve, i to mu dodje bogodugodno delo u cilju prikazivanja opsteg konsenzusa? Ne zasmejavaj me.
Bili Piton Bili Piton 17:55 12.03.2009

Meni jeI dalje najsumanutije u citavoj postavci to da bi ikakav gej par (zenski, muski) uopste zeleo, a kamoli insistirao da se po svaku cenu venca bas u crkvi.

Doduse, ko zna.....takvih parova na Zapadu ima (Gay Christians etc), ne mnogo ali ih ima, verovatno ih ima i u Srbiji....
antonacci antonacci 17:57 12.03.2009

Re: Meni je

I dalje najsumanutije u citavoj postavci to da bi ikakav gej par (zenski, muski) uopste zeleo, a kamoli insistirao da se po svaku cenu venca bas u crkvi.


Ma naravno da ne bi. Ali kako drugacije izazvati histeriju kod polupismene raje?
niki m niki m 18:08 12.03.2009

Re: Meni je


I dalje najsumanutije u citavoj postavci to da bi ikakav gej par (zenski, muski) uopste zeleo, a kamoli insistirao da se po svaku cenu venca bas u crkvi.


Mozda vama to izgleda sumanuto ali u pravu se nista ne podrazumeva. Sve mora da bude potpuno jasno.
antonacci antonacci 18:19 12.03.2009

Re: Meni je

niki m

I dalje najsumanutije u citavoj postavci to da bi ikakav gej par (zenski, muski) uopste zeleo, a kamoli insistirao da se po svaku cenu venca bas u crkvi.


Mozda vama to izgleda sumanuto ali u pravu se nista ne podrazumeva. Sve mora da bude potpuno jasno.


I bice, onda kada gej brakovi budu dosli na dnevni red. Sada smo jos uvek na nivou elementarnih ljudskih prava.
Bili Piton Bili Piton 18:20 12.03.2009

Re: Meni je

antonacci
Ma naravno da ne bi. Ali kako drugacije izazvati histeriju kod polupismene raje?


Naravno....

@ Niki - jasno, stvar je principa.

Kazem, meni je to potpuno nerazumljiva varijanta mazohizma (ides na rupu nekome ko bi najradije da te istrebi, da moze) - osim ako u pitanju nije nekakav statement making ili cak inat, sto je uvek moguce. Razmisljam, meni bi u toj situaciji bilo primarno da ozvanicim svoju vezu s nekim (sto je, pretpostavljam, osnovna svrha ikakvog stupanja u brak, strejt ili gej), i to bi mi bilo bitnije nego bilo sta drugo....ako moze u opstini, bas bi me bilo briga da teram mak na konac i vencavam se u crkvi. Tako nekako.
niki m niki m 18:32 12.03.2009

Re: Meni je

@ Niki - jasno, stvar je principa.

Kazem, meni je to potpuno nerazumljiva varijanta mazohizma (ides na rupu nekome ko bi najradije da te istrebi, da moze) - osim ako u pitanju nije nekakav statement making ili cak inat, sto je uvek moguce. Razmisljam, meni bi u toj situaciji bilo primarno da ozvanicim svoju vezu s nekim (sto je, pretpostavljam, osnovna svrha ikakvog stupanja u brak, strejt ili gej), i to bi mi bilo bitnije nego bilo sta drugo....ako moze u opstini, bas bi me bilo briga da teram mak na konac i vencavam se u crkvi. Tako nekako.


Sve je ovo potpuno tacno i logicno. Medjutim, da li si ubedjen da ce tako da bude za pet ili deset godina? Iskreno, pre samo nekoliko godina bilo bi nezamislivo da RTS prikazuje emisiju o problemima homoseksualaca i da pri tome egzaltirana voditeljka postroji visoke ili najvise predstavnike hriscanske, islamske i jevrejske vere. Juce smo to mogli da gledamo. Stvari se dosta brzo menjaju i nije iskljuceno da su predstavnici crkvi imali to u vidu i zato zeleli da se obezbede.
Bili Piton Bili Piton 18:37 12.03.2009

Re: Meni je

niki m
Sve je ovo potpuno tacno i logicno. Medjutim, da li si ubedjen da ce tako da bude za pet ili deset godina? Iskreno, pre samo nekoliko godina bilo bi nezamislivo da RTS prikazuje emisiju o problemima homoseksualaca i da pri tome egzaltirana voditeljka postroji visoke ili najvise predstavnike hriscanske, islamske i jevrejske vere. Juce smo to mogli da gledamo. Stvari se dosta brzo menjaju i nije iskljuceno da su predstavnici crkvi imali to u vidu i zato zeleli da se obezbede.


Da, svet se menja i neko se zbog toga uprpio, moze i tako da se gleda na stvari, prihvatam.

Skloniji sam da se slozim sa ovim sto je antonacci rekao - pouzdano, zapravo naefektnije sredstvo da se izazove histerija i panika kod onih koji pojma nemaju o cemu se zapravo radi.
niki m niki m 18:42 12.03.2009

Re: Meni je


Da, svet se menja i neko se zbog toga uprpio, moze i tako da se gleda na stvari, prihvatam.


Dobro, mozes to da nazoves i uprpljavanjem ali i to je legitimno osecanje. Ove crkve zele da izbegnu probleme jer znaju da kod njih promena stava prema istopolnim brakovima nece nastupiti u narednih par hiljada godina. Jednostavno, to je protiv same sustine onoga sto oni propovedaju. Zamisli neki zakon o zastiti zivotinja koji bi mogao da implicira zabranu gajenja pcela. Siguran sam da bi udruzenje pcelara vrsitalo do neba.
Bili Piton Bili Piton 18:58 12.03.2009

Re: Meni je

niki m
Dobro, mozes to da nazoves i uprpljavanjem ali i to je legitimno osecanje.


Pa, tu smo, zar ne? Neko ko je u novije vreme navikao na bespogovoran autoritet ga odjednom gubi ili je on ugrozen - i taj neko vristi iz petnih zila (i to posto je prosao rok za vristanje).

A da pomenemo i to, bilo bi fer - umesto vristanja, umesnije bi bilo da se taj neko pokrije usima, po svemu sudeci.

I sva sreca da (izvini sto cu biti vulgaran) niko ne skida gace onog trenutka kad se drustvo pcelara masi za slic, ako razumes sta hocu da kazem.


niki m niki m 22:00 12.03.2009

Re: Meni je

I sva sreca da (izvini sto cu biti vulgaran) niko ne skida gace onog trenutka kad se drustvo pcelara masi za slic, ako razumes sta hocu da kazem.


Gresis. Ministar poljoprivrede strepi i od njih. Takva je priroda posla.
djevica_marija djevica_marija 23:18 13.03.2009

Re: Meni je

pa i je sumanuto, al kako drugacije: dirni raji u boga i domovinu i dobis vjerski zasljepljenu masu koju lako kontroliras...
Luka Ivanišević Luka Ivanišević 21:29 12.03.2009

SVAŠTA I OD VLADIKA!

Suludo je što se crkveni oci mešaju u nešto što nije njihov posao. Iskreno me zanima da li bi voleli da se bilo ko meša u njihove zakonodavne poslove i da menja njihov ustav i zakone?
djevica_marija djevica_marija 20:15 13.03.2009

bolje pojasnjenje

šta zabranjuju članovi od 15 do 27:

redom

diskriminaciju u postupcima pred organima javne vlasti
ne bi vise bilo zataskavanja pedofilskih skandala

diskriminaciju u oblasti rada,
zene kardinali :)

diskriminacije u vršenju javnih usluga i korišćenju objekata i površina,
nekrsti, budisti i animalisti bi mogli grabljat oko katedrala i zakupit livadu ispred te iste katedrale za igre bez granica

diskriminaciju u obrazovanju i stručnom osposobljavanju
i laici bi imali pristupa crkvenim tajnama i mozda se ponovi papisa ivana

diskriminaciju na osnovu pola,
svecenstvo bi se napokon zabavljalo sa kolegicama

diskriminaciju dece
ma, vidis vraga, aj samo zamislite..

diskriminaciju na osnovu starosnog doba
ne bi me onaj svecenik mogao izbacit sa vjeronauka kad smo ga sestra i ja pitale-pa zar nije covjecanstvo nastalo iz incesta???

diskriminaciju nacionalnih manjina
eh, nema vise gorit cete u paklu!

diskriminaciju zbog političke ili sindikalne pripadnosti
a zna se kojoj stranci crkva pripada!

diskriminaciju osoba sa invaliditetom
zar bi i to blagoslovili???? zgubili bi brdo para na hodocascima..

diskriminaciju s obzirom na zdravstveno stanje.
vole reci da je homosexualnost bolest, pa prema tome.. :)
djevica_marija djevica_marija 23:48 13.03.2009

Re: bolje pojasnjenje

„Brisati Deo III (čl. 15-27), zadržati samo opštu zabranu prisile na izjašnjavanje o ličnim svojstvima, osim u opravdanim slučajevima i/ili slučajevima propisanim zakonom"

i nije mi jasno sto ovo znaci.
ko odredjuje nesto takvo? ko ima pravo nekoga na bilo sto prisilit? koji su to opravdani slucajevi???? bolnica? skola? vojska? vjerska sluzba? teta u vrticu? politicka karijetra? mislim ko je tu diskriminatorski nastrojen?
zasto bi icija priroda uvjetovala ista? jer heterosexualce pitaju pa im nakon toga nogu daju s posla? nigdje nisam cula za to.
sto je to propisano zakonom, a da nije diskriminacija na sexualnoj osnovi gdje te se moze prisiliti da kazes sto si?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana