Istina je u imenima

Goran Nikolić RSS / 27.03.2009. u 21:00

  domaćin bloga Srđan Cvetković istrazivac saradnik ISI : Budući da je bloger Goran bio svojevremeno kod menekao ilegalca u Studenjaku ilegalac koristim ovde svoje pravo pa kao ilegalac na blogu  dovodem  ilegalca. Svoje rad ce nam predstaviti Nemanja Dević koji ima 19 godina a već je napravio ozbiljno istrazivanje koje je pretočio u knjigu Istina pod ključem. Njegove godine nisam pomenuo da bi ga blogeri poštedeli kritike već kao ra

fotoshop
fotoshop
zlog vise da bude  manje vredjanja i licne diskvalifikacije mnego prosli put  i ako je moguće da se vise drzimo teme. Hvala 

Žrtve Drugog svetskog rata  u Šumadiji

orginal
orginal
Od za­vr­šet­ka Drugog svetskog ra­ta u Srbiji pro­šlo je više od šest de­ce­ni­ja, a broj žrtava rata (i posleratnih čistki) može se tek približno utvrditi. Danas, kada je vremenska distanca dobro utvrđena, pitanje koliko je građana Srbije stradalo 1941-45. ne bi trebalo da bude tema sporenja i polemika (najčešće između sledbenika četnika i partizana), već ozbiljan projekat iza kog bi stale i državne institucije.

Na koji način je uopšte moguće obaviti ovakvu vrstu istraživanja? Pre svega, pregledom arhivskih fondova, ali i ozbiljnim istraživanjem na terenu. Međutim, već pri početku prikupljanja podataka na ovu temu, istraživač se može sresti sa nizom problema: siromašnom i nedostupnom arhivskom građom, malim brojem savremenika i još manjim brojem objektivnih sagovornika, brojnim kontroverzama oko pojedinih ličnosti itd.

Dok su jed­ne žr­tve posle rata ve­li­ča­ne i sla­vlje­ne, dru­ge su za­bo­ra­vlje­ne i kao da ni­ka­da ni­su ni po­sto­ja­le. Me­đu po­gi­nu­le par­ti­za­ne u po­sle­rat­nim mo­no­gra­fi­ja­ma ko­je se do­ti­ču te­me Dru­gog svet­skog ra­ta na te­re­nu Šumadije, upi­si­va­ne su i oso­be ko­je su du­go po­ okončanju ratnih operacija ne­ho­ti­ce po­gi­nu­le u re­do­vi­ma Ju­go­slo­ven­ske ar­mi­je, pa čak i pojedinci koji su kao dezerteri streljani od jedinica NOVJ. Uz to, sva­ka oso­ba, čak i ona ne­u­tral­na, ko­ja je u građanskom ratu pala kao žrtva ne­ke antikomunističke voj­ne for­ma­ci­je, post­hum­no je pro­gla­ša­va­na za sa­rad­ni­ka NOP-a.

            Za iz­ra­du spi­sko­va žr­ta­va od naj­ve­ćeg zna­ča­ja su cr­kve­ne knji­ge umr­lih. No, vr­lo če­sto sve­šte­ni­ci su za po­gi­nu­le upi­si­va­li: „ubi­jen od NN li­ca", „po­gi­nuo od pu­ške", ili naj­jed­no­stav­ni­je „po­gi­nuo", a gotovi svi pobijeni nakon uzimanja vlasti u ruke komunista u ove protokole nisu ni uvođeni, jer im sveštenik nije držao opelo. Da bi se di­le­me iz knjiga umrlih raz­re­ši­le, sle­de­ći za­da­tak je raz­go­vor sa sa­vre­me­ni­ci­ma, ka­ko bi do­bi­li in­for­ma­ci­je ko je za­pra­vo po­gi­nuo u ko­joj for­ma­ci­ji ili od ko­je for­ma­ci­je. Isto­vre­me­no, do­pi­suju se u svakom naselju i ime­na lju­di ko­ji su po­gi­nu­li od ko­mu­ni­sta po­sle oslo­bo­đe­nja, a ko­ja ni­su upi­sa­na u knji­ge umr­lih. Po­red sve­ga ovo­ga, poželjno je koristiti: građu Isto­rij­skih ar­hi­va (u Smederevu, Sme­de­rev­skoj Pa­lan­ci i Kragujevcu) po­dat­ke Za­vo­da za sta­ti­sti­ku iz ar­hi­ve Mu­ze­ja žrtava ge­no­ci­da u Be­o­gra­du i sve dostupne monografije koje se odnose na period koji se istražuje. Još jedna otežavajuća okolnost jeste i ta što podaci izneseni u poslednjoj grupi izvora moraju biti dobro „pretrešeni", jer je značajan broj podataka iznesen u njima falsifikovan ili netačan.

            Lično, kada sam vršio istraživanja i pravio spiskove ove vrste u Šumadiji, za sva­kog po­gi­nu­log nastojao sam da pru­ži­m što vi­še po­da­ta­ka: ime i pre­zi­me stra­da­log, ime oca, go­di­nu ro­đe­nja, vre­me, me­sto i okolnosti smr­ti. Ovakav način rada podržao je i Institut za savremenu istoriju u Beogradu i moju knjigu „Istina pod ključem", u kojoj su prvi put popisane sve žrtve jednog kraja, predstavio kao model kako se jedna ovako složena tema treba istražiti u lokalnim sredinama. Metodologija istraživanja je bila kombinovanje arhivskih podataka (dokumenata) i rada na terenu.    

            U opštini Smederevska Palanka koju sam detaljno istražio došao sam do imena 1.272 osobe. Naknadno sam došao do još 7 imena, što ukupno daje 1.279 žrtava. Najteže je bilo sastaviti spiskove koji ob­u­hva­taju lju­de ko­ji su iz­gi­nu­li u re­do­vi­ma Ju­go­slo­ven­ske voj­ske u otadž­bi­ne - čet­ni­ke, kao i sve ci­vil­ne žr­tve ko­mu­ni­stič­kog te­ro­ra. Upor­nim ra­dom do­šlo se do re­zul­ta­ta i sa­da se mo­že­ tvr­di­ti da u op­šti­ni Sme­de­rev­ska Pa­lan­ka ni­je stra­da­lo na ovoj stra­ni vi­še od 430 li­ca. Moj spi­sak sa­dr­ži 391 ime­, od če­ga naj­vi­še njih iz sela Ku­sat­ka (72). To je oko 30,5 % svih žr­ta­va ko­je je Ja­se­nič­ki srez imao u vre­me ra­ta i ne­po­sred­no po­sle nje­ga. Od komunista je ukupno u ovoj opštini pobijeno oko 180 civila i ratnih zarobljenika, od čega više od 100 njih nakon oslobođenja oktobra 1944. Pošto se ovi podaci često upoređuju sa četničkim zlodelima, dodaćemo i broj ubijenih civila od strane četnika, a on iznosi 71 lice.

            Na dru­gom spi­sku na­la­ze se ime­na svih lju­di ko­ji su po­gi­nu­li u NOB-u, tj. svih onih ko­ji su po­stra­da­li zbog svo­je opre­de­lje­no­sti za par­ti­za­ne. Isti­na, naj­ve­ći broj njih po­gi­nuo je u par­ti­zan­skim je­di­ni­ca­ma na fron­to­vi­ma ši­rom biv­še Ju­go­sla­vi­je, ob­u­hva­ćen pri­sil­nom mo­bi­li­za­ci­jom.  Spi­sak sa­dr­ži 707 ime­na, što je nešto manje od 56 % svih žr­ta­va Ja­se­nič­kog sre­za. Naj­vi­še po­gi­nu­lih par­ti­za­na i nji­ho­vih sim­pa­ti­ze­ra bi­lo je u Se­lev­cu - ukup­no 142. Spi­sak je oslo­bo­đen svih oso­ba ko­je su po­gi­nu­le od čet­ni­ka, SDS i Ne­ma­ca, a ko­je su, iako ni­su pri­pa­da­le par­ti­zan­skom po­kre­tu, bi­le nje­mu pri­pi­sa­ne u po­sle­rat­nim hro­ni­ka­ma. Naj­ve­ći broj po­gi­nu­lih u NOB-u stra­dao je na fron­to­vi­ma for­mi­ra­nim u Bo­sni, Sre­mu i Hr­vat­skoj od je­se­ni 1944. do kra­ja pro­le­ća 1945. go­di­ne. Broj li­ca ko­ja su na do­bro­volj­noj ba­zi stra­da­la u par­ti­zan­skom ta­bo­ru ne iz­no­si vi­še od 300 li­ca, što je ma­nje od če­tvr­ti­ne žr­ta­va.

            Na tre­ćem spi­sku su ime­na svih ci­vi­la ko­ji su po­gi­nu­li ili po­bi­je­ni to­kom ra­ta, iako su bi­li ne­u­tral­ni. U nje­mu se na­la­ze i oni za ko­je nije iden­ti­fi­ko­va­n eg­ze­ku­to­r ili voj­na for­ma­ci­ja ko­joj su pri­pa­da­li; voj­ni­ci Ju­go­slo­ven­ske voj­ske po­gi­nu­li u april­skom ra­tu 1941. ili umr­li u za­ro­blje­ni­štvu i sve osta­le žr­tve. Spi­sak sa­dr­ži 151 ime­, što či­ni 11,6 % ukup­nog bro­ja po­gi­nu­lih.

            Če­tvr­ti spi­sak sa­dr­ži ime­na (30) osta­lih po­gi­nu­lih pri­pad­ni­ka tzv. na­ci­o­nal­nih sna­ga, za­pra­vo ob­u­hva­ta sve iz­gi­nu­le u re­do­vi­ma Polj­ske stra­že, Srp­skog do­bro­vo­ljač­kog kor­pu­sa i čet­ni­ka Ko­ste Pe­ćan­ca. Ukup­no, ove sna­ge či­ne 2,3 % svih žr­ta­va.

            Istraživanje sam postavio tako da hladna statistika bude odbačena, a svakom broju odgovara po jedna ličnost sa svim pratećim podacima i svojom tragičnom sudbinom. I, rezultati do koji se ovom prilikom došlo, po mnogo čemu su poražavajući. Međutim, treba imati u vidu i to da je ovde popisano samo 16 šumadijskih sela.

            U susednoj opštini Velika Plana struktura žrtava je nešto drugačija; ukupno sam zabeležio 979 imena. Kao borci JVuO i žrtve komunista stradalo je najmanje 236 lica (iznad 24% žrtava), od čega civila i zarobljenika više od 100. Najveći broj njih (iznad 80%) ubijen je posle oktobra 1944. U ovoj opštini, pak, od četnika je stradalo manje od 30 civila, od čega je značajan broj njih likvidiran pod sumnjom da sarađuje sa Gestapoom, bavi se kriminalom itd.

            „Partizanski" spi­sak sa­dr­ži 583 ime­na, što je 59,6 % svih žr­ta­va Velikooraškog sre­za. Ovde se zapaža bitna razlika u odnosu na susedni Jasenički srez, jer je broj ljudi koji su poginuli kao partizani boreći se dobrovoljno nešto veći, ali je ubedljivo najveći broj mladića (oko 70%) stradao 1944-45. na frontovima u Hrvatskoj i Bosni.

            „Ostali" su podneli gotovo identične žrtve kao u Jasenici - zabeležio sam ih 150, što je 15.3% od ukupnog broja. Najzad, poginuli pri vojnim strukurama srpskih vlasti pod okupacijom čine 1% stradalih.

            U obe opštine, iz istraživanja se da videti, više civila palo je od komunističke nego od okupatorske ruke.

            „Stradali u redovima kvislinških formacija" nisu zavođeni u posleratne zvanične spiskove stradalih lica koje su vlasti pravile, te time oni nisu uzeti ni u obzir prilikom ukupnog procenjivanja žrtava Drugog svetskog rata u Jugoslaviji. Iz napred iznetog, vidi se da je u samo dve šumadijske opštine ovih lica najmanje 667. Još veći broj ovih lica je u nekim drugim opštinama (npr. opština Topola - blizu 1.000). O progonu neistomišljenika i represiji nad stanovništvom 1944-1953. pisao je mr Srđan Cvetković u svojoj zapaženoj monografiji Između srpa i čekića. Međutim, ni ta, najnovija istraživanja nisu donela precizne brojke o stradalima na drugoj strani. Pogotovo je teško proceniti ukupne žrtve Ravnogorskog pokreta, jer se ovom temom niko nije ozbiljnije pozabavio.

            Na kraju, treba dodati i ništa manje interesantan pregled sukoba 1941-1944. koji sam na kraju istraživanja sačinio, a koji bitno menja ugao gledanja na događaje u ovom delu Šumadije. Na terenu Donje Jasenice evidentirao sam 41 sukob do oktobra 1944. godine. Po tom pulsu može se nazreti i intenzitet građanskog rata. Ukupno: 1941. evidentirano je 7 sukoba, 3 tokom 1942; 10 tokom 1943. i tokom 1944. više nego prethodnih godina zajedno - ukupno 21 borba. Najviše je, posebno od jeseni 1943. bilo četničko-partizanskih sukoba. Do tog perioda, pak, Nemci i jedinice Srpskog dobrovoljačkog korpusa bore se uglavnom protiv partizana; od tada meta njihovih napada su gotovo samo jedinice JVuO. Tokom čitavog perioda okupacije, u ovoj opštini poginulo je samo 8 nemačkih vojnika, dok je u građanskom ratu stradalo oko 135 srpskih vojnika, pod tri različita barjaka. Radi ilustracije napred iznetih podataka, evo i pregleda stradalih u direktnim sukobima:

Od Nemaca stradalo četnika                           12 

Od Nemaca stradalo partizana                         4

Od četnika stradalo SDS i SDK            2

Od četnika stradalo Nemaca                             3

Od četnika stradalo partizana                   oko 50

Od partizana stradalo SDS i SDK                     6

Od partizana stradalo četnika                   oko 40

Od partizana stradalo Nemaca             5

Od SDK i SDS stradalo četnika                   18             

Od SDK  i SDS stradalo partizana                   17

            I ova žalosna statistika ide u prilog tvrdnji da nemački vojnici na ovim terenima gotovo nisu ni vodili borbe, već da su žrtve bile uglavnom plod građanskog rata, koji je, posebno od proleća 1944. ovim krajem besneo svom silinom. Svi ovi podaci kazuju nam da se ovaj period, kako u Šumadiji, tako i u čitavoj Srbiji mora još istraživati. Konačno, dok se i u Sloveniji i u Hrvatskoj i u BiH obeležavaju stratišta komunističkog terora, obavlja eshumacija žrtava, a stradalima na strani poraženih podižu spomen-obeležja, nadležne institucije u Srbiji ni 2009. nisu spremne da obave ni jedan slučaj eshumacije, da odgovore na dobar deo zahteva za rehabilitaciju, niti da pomognu otvaranje arhiva tajnih službi. Poraženi, personifikovani u liku generala Dragoljuba Mihailovića, izgleda nemaju prava ni na osnovni civilizacijsko-hrišćanski čin; ni na samo dostojno sahranjivanje i obeležavanje grobnih mesta.

AtačmentiKomentari (223)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

deberzerak deberzerak 12:57 28.03.2009

Re: sustina

Zaboravili ste jedan bitan podatak: JVUO je bila legalna vojska, sa legalnim vojnim sudovima, s toga pri likvidacijama je mogla samo da prekoraci ovlascenja.


Bicu kratak. Da li raspolazete informacijom koliko je "mobilisanih" cetnika nastradalo u Drugom svetskom ratu na teritoriji opstina za koje ste vrsili istrazivanje?
Da li su se cetnicke jedinice, kao "legalna vojska" popunjavale samo dobrovoljcima?

A u redovima NOVJ stradalo je najvise mestana upravo iz sela koja su vazila za cetnika. Da li se ta, takva mobilizacIja vrsila slucajo?


Ako zelite da uradite objektivnu analizu ne smete sebi da dozvolite ovakvo "slobodno" zakljucivanje.

beli92 beli92 16:28 28.03.2009

Re: sustina

iz opstine Smederevska Palanka poginulo je oko 30 mobilisanih u JVUO u borbi protiv partizana i oko 20 u borbi sa Nemcima. Ali, struktura poginulih je za neku drugu temu. I, legalna vojska, naravno, ne popunjava se samo dobrovoljcima, vec i mobilizacijom.
Da je projekat Sremskog i durgih frontova otvorenih u Jugoslaviji pred povlacenje Nemaca, bio izmedju ostalog stvoren i da bi Srbija dala veci doprinos u NOB, danas stoji i u istorIjskim udzbenicIma za djake srednje skole.
Najzad, nisam zakljucivao, vec postavljao pitanje koje bi se samo nametalo svakom iole trezvenom coveku. Takodje, cinjenica je da je velika vecina ''simpatizera NOB-a'' iz vremena okupacije, gotovo svi oni, ostali u narodnoj miliciji ili u pozadIni, dOk su njihovi vrsnjaci ginuli.
gorran2 gorran2 17:59 28.03.2009

Mladiću, smrdi Vam iz usta...

Da je projekat Sremskog i durgih frontova otvorenih u Jugoslaviji pred povlacenje Nemaca, bio izmedju ostalog stvoren i da bi Srbija dala veci doprinos u NOB, danas stoji i u istorIjskim udzbenicIma za djake srednje skole.
Najzad, nisam zakljucivao, vec postavljao pitanje koje bi se samo nametalo svakom iole trezvenom coveku. Takodje, cinjenica je da je velika vecina ''simpatizera NOB-a'' iz vremena okupacije, gotovo svi oni, ostali u narodnoj miliciji ili u pozadIni, dOk su njihovi vrsnjaci ginuli.
Projekat (!?) Sremskog fronta!!!
A s druge strane, vajkanje "a zašto Jasenovac nije ranije oslobođen..."
Tužno, i licemerno...

O Sremskom frontu pisao sam osvrte povremeno (npr, linkovi na fb-u). Ovde samo par osnovnih teza:

1. Sremski front nije "izmišljen" - pred Crvenom armijom i NOVJ bile su neprijateljske snage Vermahta, Ustaške vojnice i Hrvatskog domobranstva - pod operativnom komandom nemačke 2. oklopne armije (do 3. XII 1944.) i Armijske grupe "E" (od 3. XII 1944.)

2. Sremski front nije bio nebitan u okviru savezničkog ratnog napora.
Naprotiv.
Sremski front, i njegov nastavak na Dunavu, bili su izuzetna saveznička operativna prilika, stvorena odličnim radom na zadržavanju Ag "E".
Naime, 1. XI 1944 21. korpus Ag "E" nalazio se u oblasti Skadar-Podgorica-Cetinje-Boka.
22. i 91. korpus Ag "E" u oblaski Skoplje - Kos. Mitrovica - Novi Pazar.
34. korpus Ag "E" u oblasti Kraljevo - Čačak - Užice...
Umesto da se nalaze na liniji fronta Dunav - ušće Drine - Gacko - Mostar - ušće Zrmanje.
Treći ukrajinski front Crvene armije je ovo zadržavanje iskoristio, izvršio forsiranje Dunava 7. XI (uz pomoć 51. divizije NOVJ), i otpočeo briljantnu operaciju koja je direktno i neposredno skratila trajanje rata u Evropi.
Decembarska ofanziva 1. proleterskog korpusa i 68. streljačkog korpusa CA na sremskom frontu predstavljala je bočni udar u sklopu ove operacije.

3. Tvrdnja da su se goloruki srpski mladići na Sremskom frontu suočili sa izvanredno obučenim i opremljenim nemačkim trupama je gola laž.
Naprotiv.
Nemačke snage na Sremskom frontu, sve do januara 1945, bile su improvizovane jedinice, sklepane na brzu ruku s koca i konopca, od delova raznih jedinica, vojnika u prolazu, i raznih policijskih i administrativnih službenika (tzv divizija "Štefan" zBV).
Pri tom, nisu raspolagale nikakvom podrškom iz vazduha.

Nasuprot tome, jedinice NOVJ bile su naoružane novim sovjetskim oružjem. SSSR je isporučio kompletnu opremu i naoružanje za 12 pešadijskih divizija. Svaka divizija raspolagala je artiljerijskom brigadom. Vazdušnu podršku pružala je divizijska grupacija "Vitruk" 17. vazduhoplovne armije CA (kasnije 11. i 42. vazduhoplovna div. JA).
Prema izjavi zamenika komandanta 22. srpske brigade, počev od novembra 1944, ni jedan njegov borac nije imao običnu pušku - svi su raspolagali nekom vrstom specijalnog ili automatskog oružja ili oruđa.
Naravno, tačno je da mnogi od njih nisu bili kompletno obučeni.
Međutim, isto tako je tačno da je, upravo zbog toga, svaki slobodan trenutak korišćen za obuku.

4. Tvrdnja da su goloruki srpski mladići na Sremskom frontu bezobzirno gurnuti u pogibelj, dok su se "glavonje" izvukli, je isto tako gola laž.
Naprotiv, upravo zbog stvorene prilike, i značaja Sremskog fronta za savezničku stvar, Vrhovni štab NOVJ (Generalštab JA) ubacio je na Sremski front nesrazmerno veliki deo svojih elitnih jedinica i elitnih kadrova.
Jedinice su bile popunjene omladincima i regrutima, ali su starešine bile zadužene da se u najvećoj mogućoj meri staraju o maksimalnom redukovanju gubitaka i o bezbednosti svojih vojnika.
Tome u prilog najbolje govore podaci da su procentualno daleko najveći gubici bili, ne među redovima, nego upravo među nižim rukovodiocima - komandirima, zamenicima komandira, komesarima, zamenicima komesara i političkim delegatima četa i vodova.
Dakle, među "starim borcima", a ne među regrutima.

Grešaka i stradanja je naravno bilo. Međutim, u tim slučajevima su starešine u pravilu pozivane na odgovornost. Tako je, nakon poraza i teških gubitaka 21. srpske divizije 3-4. januara 1945, smenjen njen komandant, pukovnik Milojević, iako je tom prilikom pokazao veliku hrabrost, i sam bio ranjen.
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 20:01 28.03.2009

Re: sustina

Zbog cega da se ostavi istorije ili ideologije?
Da bi se cetnicke zrtve, kakve god da su, a ljudske su, i dalje nalazile u zaboravu?
Priznajmo, da se u ovu tematiku nije umesala ideologija - pa makar i revizionisticka - nikad mi nista o cetnickim zrtvama ne bismo saznali. Te samim tim, mislim da, cak iako je 'cetnicka istorija' vise neobjektivna od partizanske, pokretanje ovakvih tema i istrazivanja moze da bude samo od koristi do stizanja do takve 'objektivne' istorije, sta god da to znacilo.
Jer da toga nema, majke, zene i deca cetnika, koji su nestali u ratu, i nikada se nije saznalo sta je sa njima bilo, bi ostale u potpunom neznanju, kao sto su sada. A neke nikada nece imati ni prilike da saznaju.
Da li vi shvatate sta to znaci kada ceo zivot ne znate sta vam je bilo sa sinom? Kad ne znate cak ni da li je mrtav i ako jeste , kako je poginuo, od cije ruke je stradao i gde je sahranjen? Kad ne mozete, ne da mu odete na grob, nego ni svecu da zapalite, jer ne znate da li je ziv ili mrtav?
Kakav je to bol, kad zelis da ti na sahrani ne pale svecu, jer ni ti nisi svog sina oplakala.
Da, to je bio zivot mnogih majki posle WWII, a zivot mladih udovica, koje su u dvadesetim godinama ostale bez muza, niti da se udaju niti da cekaju, je opet prica za sebe. Kao sto je prica za sebe zivot sirocadi kojima su vracare ostale kao jedina nada da saznaju gde im se nalazi otac.

Da nije ovakvih stvari, ta objektivna partizanska istorija, nikada nam ne bi ni rekla za jame koje danas otkopavaju po Sloveniji. Zbog cega?

Mozete vi da pisete istoriju kako hocete, mozda su cetnici svi do jednoga i bili zlikovci sa zakrvavljenim ocima i klali sve na svom putu, a partizani svi do jednoga good guys, mozda su i zasluzili da budu brutalno zazidani zivi po rudnicima u Sloveniji, ali mozda i njihovi potomci to zasluzuju da znaju.
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 20:03 28.03.2009

Re: sustina

test
gorran2 gorran2 22:41 28.03.2009

Re: sustina

beli92
Zaboravili ste jedan bitan podatak: JVUO je bila legalna vojska, sa legalnim vojnim sudovima, s toga pri likvidacijama je mogla samo da prekoraci ovlascenja.
Ovako nešto je teško komentarisati.
Da li se hiljade civila masakriranih zbog "pogrešne" etničke pripadnosti, na primer, računaju u "prekoračenje ovlašćenja legalnih vojnih sudova"?
Da li se hiljade civila "članova porodica" poklanih u terorističkim napadima takođe mogu smatrati "prekoračenjem ovlašćenja legalnih vojnih sudova"?
Kad je, na primer, Luka Popović, jedan od Đujićevih ličkih komandira, u blistavoj gerilskoj akciji, 2. juna 1944. napao pozadinsku bolnicu u Plješivici, i zaklao 2 lekara i 35 ranjenika - pa ga vojvoda Đujić pohvalio, a kralj Petar II dodelio Obilićevu zvezdu - da li je tu neki "legalni organ" "prekoračio ovlašćenja"? I, ako jeste, koji?

Kad su četnici kapetana Nikole Bojovića, viteza duha, obraza i vere (aktivnog rukovodioca u genocidu februara 1943), s proleća 1942. potisli partizane, kapetan Bojović je u selu mog dede sakupio seljane na zbor.

I, da bi demonstrirao da "misli ozbiljno", njegovi koljači su nasumično izabrali jednog mladića, "pronašli" mu u džepu petokraku, pa mu zatim urezali petokraku na čelo i javno ga zaklali na sred sela.

Siroti mladić nije imao nikakve veze sa partizanima, pa ga oni ni posle rata nisu brojali u svoje, već su ga vodili kao "žrtvu fašističkog terora".
Poslužio je samo kao primer.
"Prekoračenje ovlašćenja legalnog organa", pretpostavljam?
milisav68 milisav68 22:57 28.03.2009

Re: sustina

U slucaju ovih 100 civila i zarobljenika, koji je bio motiv koji je doveo do njihove egzekucije?

bili su dobrostojeći domaćini i školovani ljudi
deset_slukom deset_slukom 23:56 28.03.2009

Re: sustina

Anonimni Pojedinac
Zbog cega da se ostavi istorije ili ideologije?
Da bi se cetnicke zrtve, kakve god da su, a ljudske su, i dalje nalazile u zaboravu?

Mislio sam da sam jasan.
Dakle, ne postoji ni partizanska, ni četnička istorija. Postoji samo jedna - istinita istorija.
Kod ranije, zvanične istorije su činjenice, uglavnom, bile tačne, a čovek je mogao samo da se pita šta je prećutano.
"Moderna" istorija je sklona kićenju i preterivanju, dodavanju i oduzimanju. Kada je prepoznam, automatski posumnjam u sve napisano, mada je, možda, dosta toga istinito.
Normalno je da treba istražiti sve što se dešavalo, ali dajte da se u tome ne raspozna, već posle prve rečenice, na čijoj je strani pisac - istoričar. Mislim - ako nam je stalo do istine.
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 00:04 29.03.2009

Re: sustina

Da. Tuzna prica. Zrtve cetnika su pojedinacne, i za svakog ima prica. Ilustrativna i brutalna. Dokumentovana.

Bila bi mozda prica i za svaku cetnicku zrtvu. Ali cetnici su likvidirani masovno, a i ovako o tome nije smelo da se govori. Sramota.

Samo, istina se ne iskrivljuje samo laganjem, dovoljno je samo da se jedan deo sakrije, precuti.

Kako bi izgledala istina o bliskoistocnom sukobu ako nikada ne bismo culi za izraelske zrtve? A palestinske?
Kako izgleda istina kada se u ratovima 90-ih pominju samo srpske zrtve, a kako kad se priznaju samo nesprske?

Objektivna partizanska istorija nije bila preterano zainteresovana za pomen cetnickih zrtava (ne zrtava cetnika).
Cak i da je bilo prica kao sto je ova, ko je smeo da je isprica?


gorran2 gorran2 00:10 29.03.2009

Re: sustina

Bila bi mozda prica i za svaku cetnicku zrtvu. Ali cetnici su likvidirani masovno, a i ovako o tome nije smelo da se govori. Sramota.
Da.
Uvek sam voleo da se družim i razgovaram sa ljudima koji su prošli "Zidani Most" i preživeli. I da slušam njihove priče.
Jedan od njih, neki moj dalji rođak, još je živ, i rado pričam s njim.
milisav68 milisav68 00:18 29.03.2009

Re: sustina

Čak je i kod, na izgled, statistički suvoparnog nabrajanja i kategorizacije žrtava primetno da autor "ima stav".

Očigledno g. Dević ima nameru da bude istoričar. Moje je mišljenje da je biti "četnički" istoričar mnogo gora opcija nego biti "komunistički" istoričar. Osim što obe degradiraju struku, ova "četnička" varijanta ima za zadatak da dokaže kako su "otadžbinci" bili u pravu, što je nemoguća misija.

to znači da je komunistički istoričar moguća misija
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 00:18 29.03.2009

Re: sustina

Jedan od njih, neki moj dalji rođak, još je živ, i rado pričam s njim.


Blago vama.
gorran2 gorran2 00:26 29.03.2009

Re: sustina

Blago vama.
Ustvari, ono što me uvek impresioniralo kod tih serijskih egzekucija - osim naravno brutalnosti - je njihova naivnost.
Nadam se da to nije suviše uvrnuto stanovište?
To svoje čuđenje pokušao sam da artikulišem, na primer, ovde.
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 00:33 29.03.2009

Re: sustina

Steta.
Mene kod serijskih egzekucija nikad nista nije impresioniralo.
E sad, da li je uvrnuto ili nije, ne znam.
gorran2 gorran2 00:42 29.03.2009

Re: sustina

Anonimni Pojedinac
Steta.
Mene kod serijskih egzekucija nikad nista nije impresioniralo.
E sad, da li je uvrnuto ili nije, ne znam.
A razgovaram i sa onima koji su učestvovali u egzekucijama. Jedan mi je pričao "u maju 1945, kod Celja, cela moja jedinica, tri noći samo smo streljali".
Čovek je inače prevodilac, vegetarijanac, i vatreni protivnik homofobije.
Pa Vi kažete da se ne čudim?
Meni, eto, ne uspeva.
Žao mi je, ali ne ide...
blackbox92 blackbox92 01:21 29.03.2009

Re: sustina

Kad su četnici kapetana Nikole Bojovića, viteza duha, obraza i vere (aktivnog rukovodioca u genocidu februara 1943), s proleća 1942. potisli partizane, kapetan Bojović je sakupio seljane na zbor.

I, da bi demonstrirao da "misli ozbiljno", njegovi koljači su nasumično izabrali jednog mladića, "pronašli" mu u džepu petokraku, pa mu zatim urezali petokraku na čelo i javno ga zaklali na sred sela.

Siroti mladić nije imao nikakve veze sa partizanima, pa ga oni ni posle rata nisu brojali u svoje, već su ga vodili kao "žrtvu fašističkog terora".
Poslužio je samo kao primer.
"Prekoračenje ovlašćenja legalnog organa", pretpostavljam?
*novo

I sada se SPC i Matija Beckovic prave blesavi ili svesno ovakve zlocince uzdizu u nacionalne heroje.
deset_slukom deset_slukom 01:22 29.03.2009

Re: sustina

milisav68
Očigledno g. Dević ima nameru da bude istoričar. Moje je mišljenje da je biti "četnički" istoričar mnogo gora opcija nego biti "komunistički" istoričar. Osim što obe degradiraju struku, ova "četnička" varijanta ima za zadatak da dokaže kako su "otadžbinci" bili u pravu, što je nemoguća misija.


to znači da je komunistički istoričar moguća misija

Ne, to je pogrešan zaključak.
Tačan odgovor glasi: Nemoguća misija je dokazivati da su četnici bili u pravu.
beli92 beli92 03:24 29.03.2009

Re: sustina

Koliko znam, BojovIc je pustio na slobodu partizana koji mu je majci kasikom kopao oci. Kasnije je isti ponovo po nalogu Partije pokusao atentat na njega...
milisav68 milisav68 08:53 29.03.2009

Re: sustina

Ne, to je pogrešan zaključak.
Tačan odgovor glasi: Nemoguća misija je dokazivati da su četnici bili u pravu.

da... naročito kad je istoričar komunistički.......valjda istoričar treba da bude neutralan
NNN NNN 09:28 29.03.2009

Re: sustina

istoričar treba da bude neutralan
Naravno!
Da su četnici činili zločine, to je opšte poznato, ali ovde mnoge boli saznanje da ni partizani nisu bili sveci, i onda se trude da na najprimitivnije načine (koliko ima godina, treba da nađe devojku, priče o nekim Bosnama, Dalmacijama, Karadžićima, pravopisu, ofanzivama, slikama ..blablabla) diskredituju prezentaciju ovih činjenica sa terena.
milisav68 milisav68 10:18 29.03.2009

Re: sustina

Dakle, ne postoji ni partizanska, ni četnička istorija. Postoji samo jedna - istinita istorija.
Kod ranije, zvanične istorije su činjenice, uglavnom, bile tačne, a čovek je mogao samo da se pita šta je prećutano.

čekaj ...jel je istorija istinita , ranija ,zvanična ili moderna ?
milisav68 milisav68 10:24 29.03.2009

Re: Mladiću, smrdi Vam iz usta...

Tvrdnja da su se goloruki srpski mladići na Sremskom frontu suočili sa izvanredno obučenim i opremljenim nemačkim trupama je gola laž.

to možeš da proveriš kod mog komšije koji je izgubio dva brata od 17 i 18 godina , koje su mobilisali partizani i poslali ih tamo posle trodnevne obuke
gorran2 gorran2 11:54 29.03.2009

Re: sustina

NNN
Naravno!
Da su četnici činili zločine, to je opšte poznato, ali ovde mnoge boli saznanje da ni partizani nisu bili sveci, i onda se trude da na najprimitivnije načine (koliko ima godina, treba da nađe devojku, priče o nekim Bosnama, Dalmacijama, Karadžićima, pravopisu, ofanzivama, slikama ..blablabla) diskredituju prezentaciju ovih činjenica sa terena.
Naravno da partizani nisu bili sveci!
Naravno da su činili zločine!
Naravno da o tome treba govoriti!
To je tema koja me veoma zanima (my filed of expertiese je Crna Gora. Btw, tačno je da su partizani ubili majku kapetana Bojovića. Naravno, nisu joj "kopali oči kašikom" - to je ratna propaganda iz časopisa "Pakao ili Komunizam" koji je izlazio na Cetinju 1942-44, a koja se danas citira kao Sveto Pismo, i što svakako ne služi na čast nekome ko bi želeo da se igra istoričara...)
Naravno da treba osvetliti sudbinu pojedinaca i malih sredina!

Međutim, ovde postoji pokušaj da se na osnovu tendencioznog tumačenja statistike na malom uzorku, prošvercuju neke teze koje su laž i manipulacija.

- Naravno da su se partizani u palanačkoj i velikooraškoj opštini 42-44 vrlo malo borili protiv Nemaca. Ali, to nije bilo zbog toga što nisu želeli (ili zbog toga što su "samo želeli vlast" ). Nego zbog toga što su bili sabijeni u mišje rupe i nisu mogli da oči otvore. Zahvaljujući, u velikoj meri, i Dražinm četnicima.
Uostalom, ni Nemaca baš nešto nije bilo u kraju u tom periodu.

- Naravno da su Dražini četnici imali više sukoba sa lokalnim stražama i organima. Jednostavno, bilo ih je više.
Ali to ne znači da su se oni kao pokret borili protiv fašizma, jer:
a) Draža i ravnogorci imali su sopstvenu fašističku agendu, i
b) JVuO kao operativna celina borila se sve vreme u korist nemačkih operativnih interesa, a protiv savezničkih, pa su im Nemci lako praštali lokalne incidente.
Sad, priča da se u tome nalazio nekakav "srpski nacionalni interes" drži vodu kao šuplje rešeto.

- Naravno da su partizani, kad su zavladali terenom, izvršili mobilizaciju. Naravno da su poslali mladiće u jedinice na prvu liniju fronta.
Ali, tvrditi da je to urađeno s namerom "da bude manje Srba", bolesno je.
Jer,
a) iza Sremskog fronta postojao je legitiman vojni, operativni, državni i nacionalni interes.
b) naravno da je bilo grešaka u vođenju i nepotrebnih gubitaka - u svakom ratu ih ima. Ali, stalno prozivati Sremski front na kome je za 6 meseci poginulo 13.800 Srba, a s druge strane glorifikovati, npr, albansku golgotu u kojoj su stradale stotine hiljada, ne služi na čast onima koji se time služe.
Zato sam i dao uporedni prikaz u slučaju jednog sela - u ovom slučaju Vranića - iz kojeg je u WW1 poginulo 327 ratnika, a u WW2 u NOVJ/JA ukupno 62. Dakle, odnos je 5,27 / 1. (Kad se uzme u obzir da je broj stanovnika bio gotovo dvostruko manji, to podiže odnos procenata poginulih boraca prema broju stanovnika iz WW1 prema WW2 na nekih 8 / 1 u "korist" WW1)

Dakle, veoma je bitno i značajno, i vredno svake pohvale, prikupljati i prezentovati podatke, o sudbinama, i naravno o zločinima.
Ali, tužno je služiti se time radi nekakvih podmetanja i falsfikata...
deset_slukom deset_slukom 12:51 29.03.2009

Re: sustina

milisav68
Dakle, ne postoji ni partizanska, ni četnička istorija. Postoji samo jedna - istinita istorija.Kod ranije, zvanične istorije su činjenice, uglavnom, bile tačne, a čovek je mogao samo da se pita šta je prećutano.

čekaj ...jel je istorija istinita , ranija ,zvanična ili moderna ?

Treba popuniti rupe novim saznanjima da bi se bilo što bliže istini. Ali, ne vidim da se otkrivaju neki značajni momenti, do sada nepoznati. Još osamdesetih smo saznali za slovenačke jame, a znalo se da ih ima još. Ovaj rudnik je samo potvrda toga. Znalo se i za čistku izdajnika i "izdajnika" posle rata, samo se nisu znale pojedinačne sudbine.
Kao neutralan u svemu tome (ČAK nisam ni Srbin), moram reći da većinu "modernih" tumačenja istorije (kako bliže, tako i dalje) pas s maslom ne bi mogao da pojede. Ideološka boja nabačena na raniju istorijsku nauku nije ni prineti vatrometu kojeg proizvode današnji patriotski istoričari.
mile.drapsin mile.drapsin 13:09 29.03.2009

Re: sustina

GORRAN
Kad su četnici kapetana Nikole Bojovića, viteza duha, obraza i vere (aktivnog rukovodioca u genocidu februara 1943), s proleća 1942. potisli partizane, kapetan Bojović je sakupio seljane na zbor.

"Dostojno" su ispratili i Kavaju. SPC, Drašković i prijatelji. U svom poslednjem intervuu Kavaja se hvalio, više onako meračio, balavio nad sećanjima, kako je ubijao za račun CIA. Pamti "jednu malu Nemicu, mladju od 20 godina, kojoj je pucao u glavu. Ponekad se seti, ali nije mu žao, "a gledala me pravo u oči, nije trepnula".

"Nema tu šta da se razmišlja, nisam ja birao mete. Ja sam samo odradjivao posao", kaže srpski heroj.

Ovo je bre Gorrane udruženi zločinačni poduhvat srpske "istoriografije". Za pola od ovoga što su napisali, da su napisali u Nemačkoj, već bi gulili višegodišnju ćorku.
mile.drapsin mile.drapsin 13:29 29.03.2009

Re: sustina

Koliko znam, BojovIc je pustio na slobodu partizana koji mu je majci kasikom kopao oci. Kasnije je isti ponovo po nalogu Partije pokusao atentat na njega...

Kneza Miloša, odmah posle MUP, skretanje prema KCS. Zamotaš desno, obavezno stani na rampi. Kad te vide propustiće kao hitan slučaj, posle nekih 100m sa leve strane ima za tebe adekvatno mesto. Zove se Specijalna psihijatrijska bolnica Laza Lazarević.
milisav68 milisav68 15:04 29.03.2009

Re: sustina

a) Draža i ravnogorci imali su sopstvenu fašističku agendu, i
b) JVuO kao operativna celina borila se sve vreme u korist nemačkih operativnih interesa, a protiv savezničkih, pa su im Nemci lako praštali lokalne incidente.
Sad, priča da se u tome nalazio nekakav "srpski nacionalni interes" drži vodu kao šuplje rešeto.

to šuplje rešeto se nalazi u Kragujevcu i zove spomen-park Šumarice
beli92 beli92 15:23 29.03.2009

Re: sustina

gorran2

NNNNaravno!Da su četnici činili zločine, to je opšte poznato, ali ovde mnoge boli saznanje da ni partizani nisu bili sveci, i onda se trude da na najprimitivnije načine (koliko ima godina, treba da nađe devojku, priče o nekim Bosnama, Dalmacijama, Karadžićima, pravopisu, ofanzivama, slikama ..blablabla) diskredituju prezentaciju ovih činjenica sa terena.Naravno da partizani nisu bili sveci!Naravno da su činili zločine!Naravno da o tome treba govoriti!To je tema koja me veoma zanima (my filed of expertiese je Crna Gora. Btw, tačno je da su partizani ubili majku kapetana Bojovića. Naravno, nisu joj "kopali oči kašikom" - to je ratna propaganda iz časopisa "Pakao ili Komunizam" koji je izlazio na Cetinju 1942-44, a koja se danas citira kao Sveto Pismo, i što svakako ne služi na čast nekome ko bi želeo da se igra istoričara...)Naravno da treba osvetliti sudbinu pojedinaca i malih sredina!Međutim, ovde postoji pokušaj da se na osnovu tendencioznog tumačenja statistike na malom uzorku, prošvercuju neke teze koje su laž i manipulacija.- Naravno da su se partizani u palanačkoj i velikooraškoj opštini 42-44 vrlo malo borili protiv Nemaca. Ali, to nije bilo zbog toga što nisu želeli (ili zbog toga što su "samo želeli vlast" ). Nego zbog toga što su bili sabijeni u mišje rupe i nisu mogli da oči otvore. Zahvaljujući, u velikoj meri, i Dražinm četnicima.Uostalom, ni Nemaca baš nešto nije bilo u kraju u tom periodu.- Naravno da su Dražini četnici imali više sukoba sa lokalnim stražama i organima. Jednostavno, bilo ih je više.Ali to ne znači da su se oni kao pokret borili protiv fašizma, jer:a) Draža i ravnogorci imali su sopstvenu fašističku agendu, ib) JVuO kao operativna celina borila se sve vreme u korist nemačkih operativnih interesa, a protiv savezničkih, pa su im Nemci lako praštali lokalne incidente.Sad, priča da se u tome nalazio nekakav "srpski nacionalni interes" drži vodu kao šuplje rešeto.- Naravno da su partizani, kad su zavladali terenom, izvršili mobilizaciju. Naravno da su poslali mladiće u jedinice na prvu liniju fronta.Ali, tvrditi da je to urađeno s namerom "da bude manje Srba", bolesno je.Jer,a) iza Sremskog fronta postojao je legitiman vojni, operativni, državni i nacionalni interes.b) naravno da je bilo grešaka u vođenju i nepotrebnih gubitaka - u svakom ratu ih ima. Ali, stalno prozivati Sremski front na kome je za 6 meseci poginulo 13.800 Srba, a s druge strane glorifikovati, npr, albansku golgotu u kojoj su stradale stotine hiljada, ne služi na čast onima koji se time služe.Zato sam i dao uporedni prikaz u slučaju jednog sela - u ovom slučaju Vranića - iz kojeg je u WW1 poginulo 327 ratnika, a u WW2 u NOVJ/JA ukupno 62. Dakle, odnos je 5,27 / 1.Dakle, veoma je bitno i značajno, i vredno svake pohvale, prikupljati i prezentovati podatke, o sudbinama, i naravno o zločinima.Ali, tužno je služiti se time radi nekakvih podmetanja i falsfikata...

Ovde je vec iznet toliki niz gluposti, da se ne treba ni komentarisati. Medjutim, Vama jedna stvar nije jasna: ovde se rAdi o stradalima u SumadIji. A Vi se ubIste od posla da dokazete kako su ravnogorci saradjivali sa Nemcima (odgovorno tvrdim da u celom Podunavskom okrugu nema ni jednog jedinog kontakta) i jos kojesta.
Pitanje za Vas: mozete li mi navesti i jedan zlocIn koji su komunisti po Vama pocinili u SumadIji?
Goran Vučković Goran Vučković 15:31 29.03.2009

Re: sustina


Ovde je vec iznet toliki niz gluposti, da se ne treba ni komentarisati.

Čini mi se da ste vrlo u krivu, i da vam je Gorran ovde jedini ozbiljan sagovornik, iako vam možda nije ideološki blizak.

Uzgred, nije mi baš sasvim jasno kako možete da, iz ove perspektive, "odgovorno tvrdite" da u podunavskom okrugu nema ni jednog kontakta između Ravnogoraca i Nemaca?
beli92 beli92 15:54 29.03.2009

Re: sustina

Goran Vučković
Ovde je vec iznet toliki niz gluposti, da se ne treba ni komentarisati.Čini mi se da ste vrlo u krivu, i da vam je Gorran ovde jedini ozbiljan sagovornik, iako vam možda nije ideološki blizak. Uzgred, nije mi baš sasvim jasno kako možete da, iz ove perspektive, "odgovorno tvrdite" da u podunavskom okrugu nema ni jednog kontakta između Ravnogoraca i Nemaca?

Meni se g. VuckovIcu cini toliko pisanje o JVuO kao formaciji u sluzbi Nemaca neozbiljnim. A iz citavog tog teksta verovatno treba izvuci zakljucak da je sve te ljude i trebalo pobiti, jer su sluzili okupatoru. Jedan konkretan primer: rodjeni brat mog pradede Miodrag Mijatovic iz sela Kusadak kod Smederevske Palanke, ranjen je avgusta 1944. u borbi protiv Nemaca, kada je poginulo jos 13 njegovih saboraca. Umro je od rana prilikom odstupanja kroz Bosnu. Posle rata, komunisti mu konfiskuju imovinu, jer je ''sluzio okupatoru''.
Ovo poslednje mogu tvrditi, jer je Smederevski korpus JVUO neprekidno, od 41. do 44. bio proganjan Nemaca; prItom je stradAo veLiki broj njegovIh boraca. O operaciji Hajka sam vec pisao, ali ''drugovi'' to nisu zeleli da komentarisu. Ne postoji nijedan dokument koji svedoci o saradnji ili zajednickim dejstvima Smederevskog korpusa Drazine vojske i Nemaca, a ni posleratni istorIograFi u svojim hronikama NOB-a ne navode ni jedan ovakav primer. Uz to, od 5 poverenika ili komandanata ove jedInice, cetvoricu su ubIli NemcI.
gorran2 gorran2 16:23 29.03.2009

Re: sustina

A Vi se ubIste od posla da dokazete kako su ravnogorci saradjivali sa Nemcima (odgovorno tvrdim da u celom Podunavskom okrugu nema ni jednog jedinog kontakta) i jos kojesta.
Koji ono beše "Vaš" korpus? Smederevski? Onaj pod komandom Živana Lazovića?
Jel to beše onaj što je u Boleču decembra 1943. poklao 30 ljudi, pa se hvalio?
Pa mu Draža odgovorio "Vrlo dobro ste uradili što ste upali u obl[ast] Bgd-a. Tako se radi. Produžite"?

Onaj o kome major Vladimir Komarčević januara 1944. piše Draži: "Celo selo Boleč mi se žalilo, da je Lazović opljačkao u vrednosti preko milijon dinara. Ovaj jedini prolazak Lazovića kroz ovaj teren ostavio je rđav utisak zbog velike pljačke..."
i "Mi nismo do sada služili ni Pećanca ni Nedića kao Lazović"...

Onaj što je preko pukovnika Borote i Romanijskog korpusa uspostavio vezu sa Nemcima u Sarajevu decembra 1944? Pa dogovorio isporuku municije i zbrinjavanje ranjenika u Sarajevu?

Eno ga dole na mapi kako sa svojim korpusom juriša iz položaja 1. ustaškog zdruga i 22. nemačkog korpusa na 27. diviziju NOVJ, da bi olakšao proboj 34. nemačkog korpusa na Sremski front.

Jel to onaj isti koji je 23. januara 1945. sklopio sporazum sa ustašama u Modriči:

"Na osnovi dobijenog ovlašćenja sastao sam se na dan 21. januara 1945. godine u s. Čardak sa zapovednikom Avgustinom Domazetom i sa njime postigao sporazum sledeće sadržine:
»Na dan 21. januara 1945 godine u s. Čardaku sporazumeli smo se: Komandant Smederevskog korpusa major Lazović i Zapovednik iz Čardaka Avgustin Domazet sledeće:
— Da se prekine pokolj,
— Sigurnost lična i imovna svakome,
— Zajednička borba protivu crvenih,
— Svaki pod svojom zastavom,
— Da se obostrane izbeglice vrate svojim kućama,
— Svako u svom selu,
— Prolaz kroz sela po odobrenju,
— Zajedničke patrole drumom i zajedničko raspravljanje krivica s tim, da obe strane sude krivicu i
— Obe strane imaju ovo poštovati.
Komandant Smeder. korpusa major Živ. S. Lazović s.r.
Zapovednik Avgustin Domazet, s.r.
M.P.
Molim da se rezultat pregovora saopšti svima jedinicama kako ne bi i dalje vršili nasilnu rekviziciju i time doveli u pitanje održavanje postignutog sporazuma.
Molim da se ovo smatra kao VRLO HITNO!
KOMANDANT major Živ. O. Lazović"


Taj?
To su "Vaši"?

Au, zaboravio sam - to se nije desilo u Palanci, pa se ne važi.
Primite moje izvinjenje...
prilikom odstupanja kroz Bosnu
O tom "odstupanju" izvolite videti na mapama...
Goran Vučković Goran Vučković 16:41 29.03.2009

Re: sustina


Meni se g. VuckovIcu cini toliko pisanje o JVuO kao formaciji u sluzbi Nemaca neozbiljnim. A iz citavog tog teksta verovatno treba izvuci zakljucak da je sve te ljude i trebalo pobiti, jer su sluzili okupatoru.

Meni se i dalje čini da ste našli odličnog sagovornika (bez obzira što vam razgovor sa njim nije najprijatniji).

Apsolutno cenim vaš rad i upornost i mislim da biste bili idealna osoba da skupite ljude slične sebi u Srbiji i uradite slično od-kuće-do-kuće istraživanje na mnogo širem nivou - i da bi to svakako doprinelo boljem razumevanju istorije i stavljanju vaših predaka u mnogo pošteniji kontekst - ali mislim da nećete izgubiti na kvalitetu (naprotiv!) ako dozvolite sebi da razmotrite informacije koje vam prenosi Gorran.

Čini mi se da je jedino takvo odgovorno sučeljavanje informacija (umesto strasti i zadrtosti) put iz prokletstva tog (između ostalog) građanskog rata koji - kao što vidite - i dalje nije završen među Srbima i Srbijancima (da razdvojim nacionalno i teritorijalno u toj priči).

Na kraju samo još jednom mogu da vam preporučim Gorrana. A pitaću vas kasnije (ako imate strpljenja) o nekim drugim aspektima ovoga, koji me više profesionalno (informatika) zanimaju.
gorran2 gorran2 16:52 29.03.2009

Još malo istine u imenima

Ili vitezovi, kraljevi ađutanti i srpski velikani..
beli92
Koliko znam, BojovIc je pustio na slobodu partizana koji mu je majci kasikom kopao oci. Kasnije je isti ponovo po nalogu Partije pokusao atentat na njega...
Ovaj izraz "Koliko znam" u ovom slučaju zaista rečito govori o tome: o vrsti "znanja" koja je u pitanju.

Pretpostavljam da je ista "ptičica" koja je Vam je "ucvrkutala" to "znanje", takođe napomenula da je to onaj isti Bojović, Komandant 5. napadne kolone III ODREDA, koji je "dužio" Bukovicu:
"Zadatak: udarom na bok i pozadinu snaga Bukovice, iste što pre uništiti. Onemogućiti povlačenje Bukovičkih snaga na Metaljci i Čajniču. "Kapetan Nikola Bojović, vitez duha, obraza i časti, komandant V napadne kolone III odreda u Bukovici

O uspešnosti, naravno, govore imena:
Bukovica
Boljanići
Meljak

Pročitajte, ima dosta istine u ovim imenima.

Inače, ovoj "velikoj pobedi", pored "viteza duha, obraza i časti", dostojno su doprineli i mnogi drugi srpski velikani.
Na primer, kapetan Voja Lukačević, komandant I ODREDA u istoj "operaciji".
Koji će kasnije, u martu 1944. od strane nj.v. kralja Petra II biti postavljen za njegovog ličnog ađutanta, i u tom svojstvu prisustvovati venčanju mladog kralja marta 1944...Kapetan Voja Lukačević, ađutant nj.v. kralja Petra II, komandant I odreda u Bukovici

Ili sam opet pogrešio?
Opet nije Palanka?
A u imenima koja nisu iz Palanke nema istine?
gorran2 gorran2 17:16 29.03.2009

Re: sustina

to šuplje rešeto se nalazi u Kragujevcu i zove spomen-park Šumarice
Ma razumem ja taj argument, brate Milisave, ali mislim da nije dobar.
Naime, ne možeš situaciju gledati lokalno i izolovano, "sa aspekta Palanke".

Ili misliš da bi se, da su se nekimi čudom svi Srbi premetnuli u gandijevce, i rekli "samo ti sinko radi svoj posao" - misliš li da bi to pokolebalo Pavelićeve psihopate?
Ili, da bi se, da je pobedio, Hitler iznenada predomislio, i rekao, u, prešao sam se, Sloveni nisu niža rasa, i ne treba ih pola deportovati, a pola pretvoriti u roblje. Naprotiv - Srbi mi se baš sviđaju...
Ili smatraš da je trebalo da se Srbi pred Hitlerom dokazuju kao korisniji za njega od ustaša, i da tako kupe svoj opstanak?

Po meni, sve je to potpuno pogrešno.
I jedina šansa za Srbe bila je u porazu Hitlera.

E sad, naravno da je, kad posmatraš izolovano, idiotski poubijati 10 bezvrednih Nemaca iz zasede, i onda pustiti da oni za odmazdu streljaju 2-3.000 civila.

Ali, da su svi tako razmišljali, niko se ne bi borio protiv Nemaca, i oni bi na kraju pobedili, i proveli svoje sumanute planove.

Dakle, bezbednost naroda nije bila u pasivnosti i opreznosti - nego naprotiv u tome da se borba što više raširi, da je prihvati što više ljudi na što više mesta, i da se time neprijatelj ugrozi, razvuče, natera na taktiziranje i defanzivu, i na kraju istera.

I to ne samo na nivou Palanke, ne samo na nivou Srbije, nego na nivou Evrope i sveta.
beli92 beli92 20:08 29.03.2009

Re: sustina

gorran2
A Vi se ubIste od posla da dokazete kako su ravnogorci saradjivali sa Nemcima (odgovorno tvrdim da u celom Podunavskom okrugu nema ni jednog jedinog kontakta) i jos kojesta.Koji ono beše "Vaš" korpus? Smederevski? Onaj pod komandom Živana Lazovića?Jel to beše onaj što je u Boleču decembra 1943. poklao 30 ljudi, pa se hvalio?Pa mu Draža odgovorio "Vrlo dobro ste uradili što ste upali u obl[ast] Bgd-a. Tako se radi. Produžite"?Onaj o kome major Vladimir Komarčević januara 1944. piše Draži: "Celo selo Boleč mi se žalilo, da je Lazović opljačkao u vrednosti preko milijon dinara. Ovaj jedini prolazak Lazovića kroz ovaj teren ostavio je rđav utisak zbog velike pljačke..."i "Mi nismo do sada služili ni Pećanca ni Nedića kao Lazović"...Onaj što je preko pukovnika Borote i Romanijskog korpusa uspostavio vezu sa Nemcima u Sarajevu decembra 1944? Pa dogovorio isporuku municije i zbrinjavanje ranjenika u Sarajevu?Eno ga dole na mapi kako sa svojim korpusom juriša iz položaja 1. ustaškog zdruga i 22. nemačkog korpusa na 27. diviziju NOVJ, da bi olakšao proboj 34. nemačkog korpusa na Sremski front.Jel to onaj isti koji je 23. januara 1945. sklopio sporazum sa ustašama u Modriči:"Na osnovi dobijenog ovlašćenja sastao sam se na dan 21. januara 1945. godine u s. Čardak sa zapovednikom Avgustinom Domazetom i sa njime postigao sporazum sledeće sadržine:»Na dan 21. januara 1945 godine u s. Čardaku sporazumeli smo se: Komandant Smederevskog korpusa major Lazović i Zapovednik iz Čardaka Avgustin Domazet sledeće:— Da se prekine pokolj,— Sigurnost lična i imovna svakome,— Zajednička borba protivu crvenih,— Svaki pod svojom zastavom,— Da se obostrane izbeglice vrate svojim kućama,— Svako u svom selu,— Prolaz kroz sela po odobrenju,— Zajedničke patrole drumom i zajedničko raspravljanje krivica s tim, da obe strane sude krivicu i — Obe strane imaju ovo poštovati.Komandant Smeder. korpusa major Živ. S. Lazović s.r. Zapovednik Avgustin Domazet, s.r. M.P.Molim da se rezultat pregovora saopšti svima jedinicama kako ne bi i dalje vršili nasilnu rekviziciju i time doveli u pitanje održavanje postignutog sporazuma.Molim da se ovo smatra kao VRLO HITNO!KOMANDANT major Živ. O. Lazović"Taj?To su "Vaši"?Au, zaboravio sam - to se nije desilo u Palanci, pa se ne važi.Primite moje izvinjenje...
prilikom odstupanja kroz BosnuO tom "odstupanju" izvolite videti na mapama...

Zivan Lazovic je u okolini Beograda decembra 1943. imao vise okrsaja sa Nemcima, nego sa partizanima. Cak je u sklopu te akcije presao i u Banat, zbog cega mu je Mihailovic cestitao. I ja kazem - u Bolecu je bilo zlocina, samo sto nije pobijeno 30, vec 16 civila. Ali, ne videh da Vi postaviste i jedan zlocin komunista u Sumadiji.
LazovIc jeste 1941. bio kod Pecanca, ali tek nakon boravka kod MIhailovIca, posto je, opkoljen od NemacA, bio prindudjen da odred raspusti ill legalizuje.
Sa Nemcima se u Sarajevu, koliko znam, nije sastajao on, vec jedan drugI oficIr iz Gorske garde. I procitajte pazljivije prve stavke mirovnog ugovora u Kladarima. ''Da se prekine pokolj'', ''da se vrate izbeglice svojim kucama'', ''da se jemci sigurnost civilima''. Zar taj sporazum nije bio koristan za tamosnji narod? Najzad, to nije nikakva zajednicka borba, u ugovoru i stoji ''svaki pod svojim barjakom''; to je samo privremeno sklapanje primirja posle ogorcenih borbi koje je upravo ova jedinica JVUO vodIla sa uStasama kod Modrice.
milisav68 milisav68 20:16 29.03.2009

Re: sustina

Ili misliš da bi se, da su se nekimi čudom svi Srbi premetnuli u gandijevce, i rekli "samo ti sinko radi svoj posao" - misliš li da bi to pokolebalo Pavelićeve psihopate?
Ili, da bi se, da je pobedio, Hitler iznenada predomislio, i rekao, u, prešao sam se, Sloveni nisu niža rasa, i ne treba ih pola deportovati, a pola pretvoriti u roblje. Naprotiv - Srbi mi se baš sviđaju...
Ili smatraš da je trebalo da se Srbi pred Hitlerom dokazuju kao korisniji za njega od ustaša, i da tako kupe svoj opstanak?

Po meni, sve je to potpuno pogrešno.
I jedina šansa za Srbe bila je u porazu Hitlera.

E sad, naravno da je, kad posmatraš izolovano, idiotski poubijati 10 bezvrednih Nemaca iz zasede, i onda pustiti da oni za odmazdu streljaju 2-3.000 civila.

Ali, da su svi tako razmišljali, niko se ne bi borio protiv Nemaca, i oni bi na kraju pobedili, i proveli svoje sumanute planove.

zar Hrvati nisu Sloveni i zar nisu drugačije razmišljali i prošli u WW2 od Srba (nisu svi Hrvati bili ustaše) i zar nije Draža pokušao da ne bude idiot i da da povod Nemcima da nas satru i zašto komunisti nisu pokušali da se bore u Hrvatskoj 41.......usput nisu svi komunisti ubice niti su svi četnici sveci bilo je svega na svim stranama ali me je iziritiralo to što je bila gomila omalovažavajućih komentara a ni blog nije ljudski pročitan a kamoli knjiga eto.....
gorran2 gorran2 00:03 30.03.2009

Mali Perica i rat

Zar taj sporazum nije bio koristan za tamosnji narod? Najzad, to nije nikakva zajednicka borba, u ugovoru i stoji ''svaki pod svojim barjakom''; to je samo privremeno sklapanje primirja posle ogorcenih borbi koje je upravo ova jedinica JVUO vodIla sa uStasama kod Modrice.
Ne želim nikoga da vređam, ali ovih par rečenica lepo prikazuju vrednost, ali i fatalni nedostatak ovog istorijskog metoda.

Savremeni rat - Drugi svetski rat, na primer - nije skup mnoštva malih lokalnih sukoba, malih opštinskih ratova.
Nego je naprotiv sukob jedinstvenih i jasnih operativnih interesa dve zaraćene strane.


Pokušao sam da pokažem na koji je način za Nemačku stranu Balkansko područje predstavljalo neku vrstu klackalice, čija je poluga linija Solun -Beograd.
Ne zbog nečije subjektivne odluke, nego zbog konfiguracijom nametnutog razmeštaja operativnih snaga, i vitalnih arterija za njihovo održavanje.

Znači, the name of the game rata na Balkanu je bitka za moravsku komunikaciju.
To su Saveznički, kao i Nemački, štabovi videli iz aviona.


Draža je međutim, najpre pasivno, a zatim i aktivno, najpre sam, a zatim u sklopu zajedničkih nemačkih projekata, nepokolebljivo sprečavao svaku aktivnost protiv ove komunikacije.

Kad su početkom oktobra 1944. Nemci izgubili ovu komunikaciju, cela AgE izolovana je od glavnog fronta, i njena sudbina visila je o dve niti:
o niti Sjenica - Prijepolje - Višegrad - Rogatica - Sarajevo - Brod
i o niti Užice - Ljubovija - Zvornik - Bijeljina - Brčko.

JVuO je u prvoj fazi (31.X-10.XI) jasno, svesno i energično učestvovao u nemačkom probijanju prvom linijom.
A u drugoj fazi (8.XII-28.XII) jasno, svesno i energično učestvovao u nemačkoj odbrani Sarajevske, i olakšavanju probijanja Drinske komunikacije.

Time je pred saveznike isporučio nova četiri nemačka korpusa (preko 150.000 ljudi). I posredno doveo do januarskih pogibija srpskih mladića na Sremskom frontu.
Efekat rada JVuO u ovim borbama uopšte nije bio zanemarljiv - naprotiv.
Govoriti o ovim operacijama kao o "odstupanju kroz Bosnu" je ne samo neprecizno, nego i istoriografski netačno.

Još par primera:
22.X Peti korpus NOVJ je posle dvodnevnih krvavih borbi osvojio Travnik od ustaša (Tom prilikom poginuli su Josip Mažar Šoša, načelnik operativnog odeljenja 5. korpusa, i Petar Mećava, zamenik komandanta 10. krajiške divizije).
Time je neposredno ugrozio Sarajevsko-Brodsku liniju sa zapada.
Nemci su reagovali promptno i energično - formirali su nemačko-ustašku grupu "Eberlajn" za protivnapad od Busovače prema Travniku.
Svi protivnapadi su bili uzaludni - i sam komandant, pukovnik Eberlajn je poginuo u borbama, tako da su početkom januara Nemci bili prinuđeni da svoju mobilnu rezervu - 104. lovačku diviziju - dovedu kao pojačanje na ovaj pravac (operacija "Lavina" ).
Travnik su uspeli da osvoje za kratko 25. I 1945, ali je on ponovo pao u ruke JA 9. II, i predstavljao jednu od najopasnijih polaznih tački za Sarajevsku operaciju.

Modriča je, na primer strateški još važniji položaj za komunikaciju Sarajevo - Brod. Kad je sredinom marta 1945. 2. armija JA zauzela Gradačac, Gračanicu i Modriču, Nemci su reagovali vrlo energično, koncentrišući snage nemačke 7. SS »Princ Eugen«, 22. pešadijske i 117. lovačke divizije i Borbene grupe »Gajger«, zatim ustaško-domobranske 12. i 15. hrvatske divizije, belogardejskog RZK i četnika, pod komandom general-lajtnanta Helmuta Felmija (Helmuth Felmy), komandanta 34. armijskog korpusa, da bi protivnapadom ponovo preuzeli kontrolu nad ovim područjem.

Istu tu Modriču su, kao što spominjete, sredinom januara 1945, osvojile snage JVuO. Nakon što su poražene pri napadu na partizane u Tuzli krajem decembra, izvukli su se na Ozren, i, delom snaga, izbacili NDH-garnizon iz Modriče.

Zatim su, da bi sprečili eskalaciju sukoba, sa ustašama 21. I potpisali sporazum, koji je, kako tvrdite, rešio problematiku WW2 za stanovništvo tog kraja.

No, nagradno pitanje, međutim, glasi:
KAKO SU REAGOVALI NEMCI NA PRISUSTVO JVuO U OVOM KRITIČNOM PODRUČJU?
Pa, njihova reakcija je jednostavno u potpunosti izostala.
Bila je jednaka nuli.
JVuO se lepo razmestila, uspostavila koordinaciju sa trupama NDH protiv onih koji bi hteli da ugroze nemačku vitalnu arteriju (naime, protiv "crvenih" " ).

A za borbu protiv Nemaca, naravno, još uvek "nije vreme".

Otuda su Nemci smatrali - očigledno sasvim opravdano - da je, usled prisustva JVuO, njihova vitalna komunikacija bezbedna.

To je ono što se, s obzirom na ratne okolnosti, zove izdajničkim delovanjem.

Draža je sve vreme umišljao da on između dve gigantske zaraćene koalicije, sa jasno izraženim operativnim ciljevima i interesima, vodi neki svoj nezavisni rat, u korist nekog imaginarnog interesa srpskog naroda.

Međutim, tako nešto niti postoji, niti je moguće.

Sasvim je jasno da su Nemci, iz očiglednih razloga i s punim pravom, njegov rad smatrali izuzetno korisnim po sebe, a Saveznici izuzetno štetnim.

Mogao je dakle Živan Lazović biti najsuptilnija i najmoralnija duša među svim ljudima - a to sigurno nije bio - pa bi njegov rad ipak bio izdajnički u toj jasnoj i nedvosmislenoj polarizaciji.
Na Hitlerovce i anti-hitlerovce.
Na dobro i zlo.
Nekad je izbor brutalno uprošćen.
Draža je izabrao pogrešno, i zaveo sve svoje ljude za sobom na stranu zla.

Goran Nikolić Goran Nikolić 12:15 28.03.2009

zacudjujuće

Mene je najvise začudio podatak da je od SDK-ljotićeevaca stradalo vise četnika nego partizana kako to objasnjavas Nemanja. Mi smo u skoli ucili da su svi bili isti...
beli92 beli92 16:43 28.03.2009

Re: zacudjujuće

Pa partizani su jenIidcama SDK u SumadIji jesu interesantni 1941, ali Ih posle toga u sumadiji ima samo u gruipCama. Akcije vrse u ovim delovIma retko I obicno su tO manje dIverzije. Tako da je ostrica i Nemaca i SDK od proleca 1943. uperena protiv ravnogoraca, kao jedinog ozbiljnijeg pokreta otpora u ovom karju. Konkretno, u kraju za koji objavljujem podatke, izmedju partizana i Nemaca i SDK od juna 1943. NEMA NIJEDNOG ORUZANOG SUKOBA. S druge strane, u cilju unistenja formacija JVUO, Nemci u ovom kraju sprovode dve opsezne akcije: Rudnik (jul 1943) i Hajka (februar 1944). Tokom operacije Hajka NEMCI SU U DONJOJ JASENICI UHAPSILI 123 PRIPADNIKA RAvNOGORSKOG POKRETA I 1 PARTIZANA.
napolitanac92 napolitanac92 13:18 28.03.2009

Decko,

ajde malo ,ni po babu ni po stricevima,odgovorite mi , kada je Palanka u pitanju, da li su vam bili dostupni materijali muzeja i arhiva OZNe.Mnogo toga ste mogli da saznate iz razgovora s Bogdanom Devicem (ukoliko ste od te poznate familije rodom,brojem i padezom). Drugo,da li je u vasoj knjizi statistika bazirana na imenima i prezimenima,pocev od vesanja u Palanci 41 do 10 otobra,a i kasnije kada su neki palancani zavrsili na stratistima u Beogradu kao domaci izdajnici u vreme revolucionarnog terora? Rad sam ,jer je moj otac proveo u cuvenoj Ustanovi za prevaspitavanje
omladine skupa sa reziserom Djordjevicem Purisom,koji se nazalost ne seca tog perioda,kae da je bio isuvise mlad.
Ostajem otovren za razgovor na tu temu.
beli92 beli92 20:39 28.03.2009

Re: Decko,

Bogdana Devica nisam mogao da konsultujem, jer je pokojan od 1988.
Obradio sam sve teme (i pre vesanja i posle oslobodjenja). Pored toga, i temu zavoda.
Mozete se obratiti na Institut za savremenu istoriju, pa se mozeom i naci da popricamo.
milisav68 milisav68 23:05 28.03.2009

Re: Decko,

ajde malo ,ni po babu ni po stricevima,odgovorite mi , kada je Palanka u pitanju, da li su vam bili dostupni materijali muzeja i arhiva OZNe.

muzej OZNe ?
pape92 pape92 14:17 28.03.2009

jel počelo?

Ovo se pitanje provlačilo kroz želje i strepnje boraca JVUO. No:

Malo se u ovim razmatranjima pominje verovatno najvažniji faktor kada je u pitanju ponašanje Draže Mihailovića i njegove vojske. U dve reči bi se taj faktor mogao opisati kao volja naroda. Iako je u većini naroda u Srbiji postojao otpor prema okupaciji, od tog osećanja pa do vodjenja borbe sa najjačom vojnom silom je nepremostiv put, ako govorimo o omasovljenom, širokom pokretu kakav je bio Dražin. Tačno je da su Saveznici tražili akciju, kao što su je posle Pakta tražili i dobili od Simovića, ali je druga stvar pitanje koliko je ta akcija bila moguća, a zatim i opravdana sa stanovišta koristi za Srbiju. Dugoročno gledano, ukoliko bi diverzantske akcije protiv Nemaca dovele do odbrane političkih ciljeva za koje se Draža zalagao, složiću se da bi bile korisne. Zašto ih onda Draža nije izvodio?
Iz vojno taktičkih razloga i iz želje da poštedi narod nemačkog terora. Diverzije su se tu i tamo zaista izvodile u okupiranim zemljama, kao pomenuta u Grčkoj, ili u Francuskoj, uz pomoć savezničkih specijalaca i ­ što je ključno za razumevanje, u drugačijem političkom i vojnom okruženju, koje je u Srbiji bilo izuzetno komplikovano; najzad, 100 za jednoga nije bilo prazno slovo na papiru i umonogome je odredilo intezitet (mizeran) četničkog smetanja okupatorskoj vosci. Ukoliko bi se značajne diverzije izvodile, očekivan bi bio žestok odgovor nemačke vojske, kako po četničkim vojnim snagama (mislim naravno na JVUO), tako u vidu teških represalija po civilno stanovništvo. O razlozima za izbegavanje drugog je izlišno i govoriti, o prvom: diverzije bi, verovatno, izazvale širok sukob izmedju Nemaca i četnika. Nemci bi angažovali znatne snage, i neminovno je, porazili četničke. Ni jedna vojska koja prevazilazi po ambicijama gerilske odrede nije mogla da se uspešno bori sa Nemačkom u to vreme, a ponajmanje bi to bila logistički pretanka, odsečena vojska Draže Mihailovića. Ne samo to, sukobom sa Nemcima, Draža bi zapravo izgubio podršku u narodu, da se vratim na osnovnu ideju ovog komentara. Poput ostalih porobljenih naroda u okupiranoj Evropi, i Srbi su glede Nemaca imali sličan stav: mrzim ih, ali daj da preživim i preguram nekako. Četnici su bili vojna sila koja je najviše odgovarala tom stavu koji možda nije epski, ali je barem izgledao najracionalniji. Da nije tako, četnici ne bi ni postojali, ili bi bili minorna sila.
Ovakav stav je usledio ubrzo nakon što je postalo jasno da se vojno sa Nemcima ne može nositi, nakon što su Nemci efikasno doveli nazad pod kontrolu oslobođenu teritoriju 1941. (Inače, srpski narod je zapao u neku vrstu čemera čim je shvatio da će Hitler napasti, brzo se izduvao onaj naboj iz martovskih demonstracija; naročito je to bilo vidljivo u Beogradu).

Kada se, krajem 1943 i 1944 video kraj Trećem Rajhu, okolnosti su bile drugačije. Najvažnija se ne sme zaboraviti, a to je famozna podela interesa u Jugoslaviji izmedju Saveznika i SSSR­a na pola ­ pola. Teško se može braniti stav da je ova podela uzrokovana Dražinom neaktivnošću na terenu, ona je bila rezultat pregovora koji je imao u vidu višu geopolitičku sliku. Saradnja Draže i Tita, koja bi bila najbolje rešenje na papiru, tada je bila nemoguća, ponajviše jer je Tito tada već znao da je pobednik i da bi ta saradnja značila kasniju podelu vlasti, na koju ni na koji način nije bio primoran. Draža se odlučio da, u takvim političkim okolnostima, pokuša da spreči dolazak Tita na vlast u Srbiji vojskom. Njegova taktika je već tada bila plod izgubljenog slučaja. Iako su Dražine snage vojno mogle da pariraju partizanskim (pod uslovom da se istovremeno ne bore sa nemačkim) i, u krajnjoj liniji još godinama posle rata odolevale tim snagama na ograničenom području, Sovjeti su uskoro ušli u Srbiju, zauzeli Beograd i kako vojno, tako i politički, rat se završavao onako kako znamo.

Ovim ne opravdavam Dražine odluke, ali pokušavam da ih objasnim. Primer Keserovića, Račića i Rakovića ukazuje da je pokušaj da se na ovaj način svrsta uz saveznike bio osuđen na propast; karte su već bile podeljene.

Da zaključim, o pokretu Draže Mihailovića se može (i smatram mora) doneti istorijski sud imajući u vidu gore rečeno. Da citiram jednog od komentatora: Draža je čekao da mu Saveznici donesu pobedu na pladnju, istina. Tačnije, čekao je da 'kucne čas'. Po tome se nije razlikovao od ostatka okupirane Evrope. Samo što čas, ispostavilo se, nikada nije kucnuo.
gera92 gera92 15:16 28.03.2009

Sloboda nije krilatica reklamnog panoa


Sine, nadji devojku, pusti te cike koje sebe, preko tvojih ledja, predlazu za neku kinticu ili sinekuricu. (za kintu ili sinekuru nemaju kapacitet)
Sva inventivnost im se zasniva na TVOJIM godinama kao NJIHOVOM alibiju.
Sve najbolje!
beli92 beli92 16:46 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Hvala na savetima, ali mislim da ste promasili temu.
gera92 gera92 16:53 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

beli92
Hvala na savetima, ali mislim da ste promasili temu.


A tema je?
mile.drapsin mile.drapsin 17:13 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Hvala na savetima, ali mislim da ste promasili temu.

Sine, lepo ti kaže čika Gera, nadji nešto kresni, upiši neku ozbiljnu školu, npr. Pravni fakultet, tu se traže dobri lažovi, zajebi ovu tvoju podstrekačko-huškačku ekipu.

Dok ti završiš školovanje oni će davno da budu namazani smolom i uvaljani u perje.
Goran Nikolić Goran Nikolić 17:36 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Sine, lepo ti kaže čika Gera, nadji nešto kresni, upiši neku ozbiljnu školu, npr. Pravni fakultet, tu se traže dobri lažovi, zajebi ovu tvoju podstrekačko-huškačku ekipu.

Dok ti završiš školovanje oni će davno da budu namazani smolom i uvaljani u perje.

Vidi ti nemacki penzioner nam se vratio bice ipak zabave....i još kvari omladinu u tim godinama...
Goran Nikolić Goran Nikolić 17:38 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Sine, lepo ti kaže čika Gera, nadji nešto kresni, upiši neku ozbiljnu školu, npr. Pravni fakultet, tu se traže dobri lažovi, zajebi ovu tvoju podstrekačko-huškačku ekipu.

Dok ti završiš školovanje oni će davno da budu namazani smolom i uvaljani u perje.

Sine, lepo ti kaže čika Gera, nadji nešto kresni, upiši neku ozbiljnu školu, npr. Pravni fakultet, tu se traže dobri lažovi, zajebi ovu tvoju podstrekačko-huškačku ekipu.

Dok ti završiš školovanje oni će davno da budu namazani smolom i uvaljani u perje.

Pusti ti decka dovati se zene ako jos mozes za njega ima vremena...
Goran Nikolić Goran Nikolić 17:44 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Sine, nadji devojku, pusti te cike koje sebe, preko tvojih ledja, predlazu za neku kinticu ili sinekuricu. (za kintu ili sinekuru nemaju kapacitet)
Sva inventivnost im se zasniva na TVOJIM godinama kao NJIHOVOM alibiju.
Sve najbolje!

Ili postani profesionalni bloger kao čika Gera pa sipaj pamet jer taj se nezna kolko je zena obrno...
NNN NNN 17:47 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Pusti ti decka dovati se zene ako jos mozes za njega ima vremena...

I boldovano! Šta je babi (dedi) milo...
gera92 gera92 18:26 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Goran Nikolić

Ili postani profesionalni bloger kao čika Gera pa sipaj pamet jer taj se nezna kolko je zena obrno...Vidi, da te sad pitam da li su ti za boldovano kazale ... - verovatno bi me banovali, bez obzira sto te nisu slagale.
Zato cu, dzentlmenski, preci preko toga, i reci omladincu da to - sto neko ne poznaje pravopis (upotreba zareza, pisanje negacije odvojeno od glagola itd.), a moze, samo zahvaljujuci partijskoj pripadnosti, izvitoperenom sistemu vrednosti i pamfletaskoj kvaziideoloskoj delatnosti, da slovi za intelektualca - ne treba da mu bude ideal u zivotu.
Na kraju svako podvuce crtu, makar pred samim sobom...

Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 18:38 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Sine, nadji devojku, pusti te cike koje sebe, preko tvojih ledja, predlazu za neku kinticu ili sinekuricu. (za kintu ili sinekuru nemaju kapacitet)
Sva inventivnost im se zasniva na TVOJIM godinama kao NJIHOVOM alibiju.
Sve najbolje!


e moj gera92, vidis da si dojadio sa tim tvojim prebrojavanjima i odredjivanjima plate. Mozda da smislis neki novi 'argument', cisto svezine radi.
blackbox92 blackbox92 18:56 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

mile.drapsin
Hvala na savetima, ali mislim da ste promasili temu.

Sine, lepo ti kaže čika Gera, nadji nešto kresni, upiši neku ozbiljnu školu, npr. Pravni fakultet, tu se traže dobri lažovi, zajebi ovu tvoju podstrekačko-huškačku ekipu.

Dok ti završiš školovanje oni će davno da budu namazani smolom i uvaljani u perje.

A mozda će mu se ovi isti koji se hvale da su bili ili su im preci bili četnici opet pričati i hvaliti se kako su bili u parizanskim jedinicama i kako su bili patriote i protiv domaćih izdajnika i okupatorskih šlihtara.
Isti oni koji sada lako svakome prikače epitet stranog plaćenika ko govori da treba kao sav normalni svet da idemo u EU, ponose se sa onima koji su bili u organima okupatorske vlasti i vojskama koje su se rame uz rame sa okupatorima zajedno borili protiv onih koji su hteli da oslobode zemlju.
mile.drapsin mile.drapsin 19:11 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Goran Nikolić
Pusti ti decka dovati se zene ako jos mozes za njega ima vremena...

Kažu da za pravog ljubavnika pol nije važan, možda da se naguziš pa da proveriš, a ne da viriš u moju spavaću sobu. Bilo bi tu i za NNN, pošto vidim da je zaintersovan


Nego pošto si, ako ne lažeš /i ti i Cvetković/ doktor /a lažeš 100%/ i direktor kritičkog razmišljanja, ajde dokaži ovde ljudima da nisi retardiran /i Cvetković/.

Celu ovu vašu baljezgariju bazirate na dve stvari. Jedna je "naučni rad" deteta od 15 godina, a druga je "krunski dokaz" komunističkog lažiranja istorije, korice knjige sa falsifikovanom slikom.

Da nisi glup /i Cvetković/ znao bi, pored tolike škole, šta je to falsifikat. Falsifikat je kad neko pokuša prikrivanjem činjenica da nešto montira i to predstavi kao istinu. Na stranu što se iz aviona vidi da su korice sklapane iz više slika i što niko ništa tamo nije pokušao da prikrije, ali reci ti meni:

Da li si nekad, negde, naišao na tvrdju "komunističke istorije" da su u Jugoslaviji tokom WW2 Amerikanci saradjivali sa Nemcima i da "komunistička istorija" raspolaže dokumentom/slikom za takvu tvrdju.

Da li se igde u knjizi koju tako glupo potežete kao dokaz, pominje da je slika autentična i da su na njoj Amerikanci, Nemci, četnici, Ljotićevci ...


Ne da si glup, nego ne mogu da verujem da su te uopšte primili na Ekonomski fakultet, o doktoratu nema ni govora "rustični ekonomisto".gera92 gera92 19:32 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Neues aus der Nachbarschaft
Sine, nadji devojku, pusti te cike koje sebe, preko tvojih ledja, predlazu za neku kinticu ili sinekuricu. (za kintu ili sinekuru nemaju kapacitet)
Sva inventivnost im se zasniva na TVOJIM godinama kao NJIHOVOM alibiju.
Sve najbolje!


e moj gera92, vidis da si dojadio sa tim tvojim prebrojavanjima i odredjivanjima plate. Mozda da smislis neki novi 'argument', cisto svezine radi.Ti si, bre, bas mazohista.
Znas da je bolna, a ne mozes bez moje edukacije.
Aj, malo preskaci lastis, dok mi decaci pogledamo utakmicu, pa cu ti, kad si vec tako uporan, izaci u susret za sve sto bi zeleo da znas, a bilo te sramota da pitas.
NNN NNN 20:05 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Bilo bi tu i za NNN, pošto vidim da je zaintersovan
Samo ako obučeš uniformu! Sa civilima - neću!
cvele72 cvele72 20:19 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa


Kažu da za pravog ljubavnika pol nije važan, možda da se naguziš pa da proveriš, a ne da viriš u moju spavaću sobu. Bilo bi tu i za NNN, pošto vidim da je zaintersovan


Nego pošto si, ako ne lažeš /i ti i Cvetković/ doktor /a lažeš 100%/ i direktor kritičkog razmišljanja, ajde dokaži ovde ljudima da nisi retardiran /i Cvetković/.

Celu ovu vašu baljezgariju bazirate na dve stvari. Jedna je "naučni rad" deteta od 15 godina, a druga je "krunski dokaz" komunističkog lažiranja istorije, korice knjige sa falsifikovanom slikom.

Da nisi glup /i Cvetković/ znao bi, pored tolike škole, šta je to falsifikat. Falsifikat je kad neko pokuša prikrivanjem činjenica da nešto montira i to predstavi kao istinu. Na stranu što se iz aviona vidi da su korice sklapane iz više slika i što niko ništa tamo nije pokušao da prikrije, ali reci ti meni:

Da li si nekad, negde, naišao na tvrdju "komunističke istorije" da su u Jugoslaviji tokom WW2 Amerikanci saradjivali sa Nemcima i da "komunistička istorija" raspolaže dokumentom/slikom za takvu tvrdju.

Da li se igde u knjizi koju tako glupo potežete kao dokaz, pominje da je slika autentična i da su na njoj Amerikanci, Nemci, četnici, Ljotićevci ...

Ne da si glup, nego ne mogu da verujem da su te uopšte primili na Ekonomski fakultet, o doktoratu nema ni govora "rustični ekonomisto".

Sta je Drapsine sto si nervozan kasni nemacka penzija...Nego lepo ti nas postroj u za zid kao u dobra stara vremena kad si streljao diljem lijepe SFRJ... Sta se zajebavas s bandom...
beli92 beli92 20:50 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Zrtve Drugog sv. rata u Sumadiji, a ne provodadzisanje Nemanji Devicu.
mile.drapsin mile.drapsin 20:52 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa


Sta je Drapsine sto si nervozan kasni nemacka penzija...Nego lepo ti nas postroj u za zid kao u dobra stara vremena kad si streljao diljem lijepe SFRJ... Sta se zajebavas s bandom...

Vidi sa Nemanjom Devićem, možda i za to ima neku statistiku, to bi bio negde kraj 70-tih /mislim na ta streljanja/, sad je on već zreo autor, pa ko zna, zajebani bili ti komunisti.
beli92 beli92 20:58 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Kako to obicno biva, kad komunistima nedostanu argumenti, oni krecu sa vredjanjima... Ali drago mi je da ste nam pridruzili.
Goran Nikolić Goran Nikolić 20:58 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Vidi sa Nemanjom Devićem, možda i za to ima neku statistiku, to bi bio negde kraj 70-tih /mislim na ta streljanja/, sad je on već zreo autor, pa ko zna, zajebani bili ti komunisti.

Miki, jeli istina da si bio mnogo opak i da si nosio pistolj do kolena sto se Titu mnogo svidelo....
mile.drapsin mile.drapsin 21:09 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Miki, jeli istina da si bio mnogo opak i da si nosio pistolj do kolena sto se Titu mnogo svidelo...

Odgovoriću, ali ako nisi običan smrad, kakav mislim da jesi, i ti i Cvetković, odgovori na pitanje o falsifikatu.
Ovo nije ništa lično, izuzev što ste mi malo odvratni, ali vi trošite državne resurce, imate iza sebe državnu ustranovu, koliko god da je ona kompromitovana, u poziciji ste da sakriveni iza te institucije trujete i lažete. Vaš prijatelj je već zatrovao nekoliko generacija srednjoškolaca. Sećaš se barabo, citirao sam "četnici klali partizane na gradskim trgovima a narod aplaudirao" /Istorija za IV gimanzije.

Znači, ja ću tebi da kažem to za pištolj a ti nama ovde kaži:

Da li si nekad, negde, naišao na tvrdju "komunističke istorije" da su u Jugoslaviji tokom WW2 Amerikanci saradjivali sa Nemcima i da "komunistička istorija" raspolaže dokumentom/slikom za takvu tvrdju.

Da li se igde u knjizi koju tako glupo potežete kao dokaz, pominje da je slika autentična i da su na njoj Amerikanci, Nemci, četnici, Ljotićevci ...


Goran Nikolić Goran Nikolić 21:48 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Odgovoriću, ali ako nisi običan smrad, kakav mislim da jesi, i ti i Cvetković, odgovori na pitanje o falsifikatu.
Ovo nije ništa lično, izuzev što ste mi malo odvratni, ali vi trošite državne resurce, imate iza sebe državnu ustranovu, koliko god da je ona kompromitovana, u poziciji ste da sakriveni iza te institucije trujete i lažete. Vaš prijatelj je već zatrovao nekoliko generacija srednjoškolaca. Sećaš se barabo, citirao sam "četnici klali partizane na gradskim trgovima a narod aplaudirao" /Istorija za IV gimanzije.

Znači, ja ću tebi da kažem to za pištolj a ti nama ovde kaži:

Da li si nekad, negde, naišao na tvrdju "komunističke istorije" da su u Jugoslaviji tokom WW2 Amerikanci saradjivali sa Nemcima i da "komunistička istorija" raspolaže dokumentom/slikom za takvu tvrdju.

Da li se igde u knjizi koju tako glupo potežete kao dokaz, pominje da je slika autentična i da su na njoj Amerikanci, Nemci, četnici, Ljotićevci ...

Miki ti ovde i ne sluzis za ozbiljnu diskusiju a za to sta je hteo nalovnom montazom da kaze pitaj gsn. Ilica ja tipujem da je Bejli trebao da bude ustasa a ti se pomuci malo.... Nama ti nisi odvratan retka si vrsta i stoga prilicno zanimljiv... eto cim si se vratio skocila citanost ...pozz
Goran Nikolić Goran Nikolić 22:15 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Vidi, da te sad pitam da li su ti za boldovano kazale ... - verovatno bi me banovali, bez obzira sto te nisu slagale.
Zato cu, dzentlmenski, preci preko toga, i reci omladincu da to - sto neko ne poznaje pravopis (upotreba zareza, pisanje negacije odvojeno od glagola itd.), a moze, samo zahvaljujuci partijskoj pripadnosti, izvitoperenom sistemu vrednosti i pamfletaskoj kvaziideoloskoj delatnosti, da slovi za intelektualca - ne treba da mu bude ideal u zivotu.
Na kraju svako podvuce crtu, makar pred samim sobom...

Sto se ljutis, kad se vec izvrno sve na zajebanciju i trolujes primi i na svoj racun salu ...
mile.drapsin mile.drapsin 22:19 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Goran Nikolić
ja tipujem

Pa sa obrazovanjem i inteligencijom koje imate ti i Cvetković, vi i možete samo da tipujete. Ali nemoj ovde, idite brate na trafiku pa igrajte loto.

Znači za tebe i Cvetkovića, ali nemoj da tipujete, nego odgovorite.

Da li si nekad, negde, naišao na tvrdju "komunističke istorije" da su u Jugoslaviji tokom WW2 Amerikanci saradjivali sa Nemcima i da "komunistička istorija" raspolaže dokumentom/slikom za takvu tvrdju.

Da li se igde u knjizi koju tako glupo potežete kao dokaz, pominje da je slika autentična i da su na njoj Amerikanci, Nemci, četnici, Ljotićevci ...


Samo ako je odgovor na ova dva pitanja DA, može se govoriti o naslovnoj strani knjige kao o falsifikatu.


gera92 gera92 22:36 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Goran Nikolić
Vidi, da te sad pitam da li su ti za boldovano kazale ... - verovatno bi me banovali, bez obzira sto te nisu slagale.
Zato cu, dzentlmenski, preci preko toga, i reci omladincu da to - sto neko ne poznaje pravopis (upotreba zareza, pisanje negacije odvojeno od glagola itd.), a moze, samo zahvaljujuci partijskoj pripadnosti, izvitoperenom sistemu vrednosti i pamfletaskoj kvaziideoloskoj delatnosti, da slovi za intelektualca - ne treba da mu bude ideal u zivotu.
Na kraju svako podvuce crtu, makar pred samim sobom...

Sto se ljutis, kad se vec izvrno sve na zajebanciju i trolujes primi i na svoj racun salu ...Ko se, bre, ljuti, troluje i zajebava - mrtav sam ozbiljan, ko i uvek kad su sex, falsifikovanje istorije, pravopis i nicim zasluzeni status u pitanju.
Sex obozavam, nepoznavanje pravopisa mi je jadno, falsifikovanje istorije odurno a dolazenje do socijalnog statusa "uzajamnim milovanjem idiotskih glava" apsolutno odvratno - gde ti ovde vidis motiv za zajebanciju?
gera92 gera92 22:38 28.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

beli92
Kako to obicno biva, kad komunistima nedostanu argumenti, oni krecu sa vredjanjima... Ali drago mi je da ste nam pridruzili.Evo krunskog dokaza sto dete ne treba gurati u vatru - ocas se iznervira i skine masku navodne objektivnosti i neutralnosti.
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 00:32 29.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Ti si, bre, bas mazohista.
Znas da je bolna, a ne mozes bez moje edukacije.
Aj, malo preskaci lastis, dok mi decaci pogledamo utakmicu, pa cu ti, kad si vec tako uporan, izaci u susret za sve sto bi zeleo da znas, a bilo te sramota da pitas.


Mora da si me pomesao sa nekim, ili se ja bar tebe ne secam. Odgovaram na komentare a ne na imena. Po tvojim komentarima sada samo vidim da si seksista i prilicno zatucan covek. Ovo drugo nije uvreda, samo konstatacija.
gera92 gera92 00:49 29.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Neues aus der Nachbarschaft
Ti si, bre, bas mazohista.
Znas da je bolna, a ne mozes bez moje edukacije.
Aj, malo preskaci lastis, dok mi decaci pogledamo utakmicu, pa cu ti, kad si vec tako uporan, izaci u susret za sve sto bi zeleo da znas, a bilo te sramota da pitas.


Mora da si me pomesao sa nekim, ili se ja bar tebe ne secam. Odgovaram na komentare a ne na imena. Po tvojim komentarima sada samo vidim da si seksista i prilicno zatucan covek. Ovo drugo nije uvreda, samo konstatacija.Nije tebi lako...
Sad pokusavas da se izvadis na to da si podvojena licnost?!?
Ne secas me se, a dajes komentar:

Neues aus der Nachbarschaft
[

e moj gera92, vidis da si dojadio sa tim tvojim prebrojavanjima i odredjivanjima plate. Mozda da smislis neki novi 'argument', cisto svezine radi.


Nisi konzistentan sam sa sobom, bre.


Zamisli da ti ja sad kazem da si ti pompezna i pretenciozna budala, i da je to samo konstatacija.
Necu, naravno, pretpostavljam da si se zapleo u lastis i da si samo zbog toga nervozan.
Cuvaj se frustracija, lose uticu i na telesno i na mentalno zdravlje.
Sve najbolje!
cvele72 cvele72 00:51 29.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Kako to obicno biva, kad komunistima nedostanu argumenti, oni krecu sa vredjanjima... Ali drago mi je da ste nam pridruzili.

Svinje vole više blato za valjanje nego li čistu vodu.
gera92 gera92 01:44 29.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

cvele72
Kako to obicno biva, kad komunistima nedostanu argumenti, oni krecu sa vredjanjima... Ali drago mi je da ste nam pridruzili.

Svinje vole više blato za valjanje nego li čistu vodu.Sto volim kad iz nekih progovori iskustvo...
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 12:10 29.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa


Nisi konzistentan sam sa sobom, bre.


Zamisli da ti ja sad kazem da si ti pompezna i pretenciozna budala, i da je to samo konstatacija.
Necu, naravno, pretpostavljam da si se zapleo u lastis i da si samo zbog toga nervozan.
Cuvaj se frustracija, lose uticu i na telesno i na mentalno zdravlje.
Sve najbolje!


Razlika izmedju tebe i mene je da ja reagujem na tekstove a ti napadas komentatore i pripisujes im etikete. Ne znas ti sta je kultura dijaloga. Urlaj samo i dalje, ne stedi tastaturu.
mile.drapsin mile.drapsin 13:43 29.03.2009

A ŠTA ĆEMO SA FALSIFIKATOM

Znači za tebe i Cvetkovića, ali nemoj da tipujete, nego odgovorite.

Da li si nekad, negde, naišao na tvrdju "komunističke istorije" da su u Jugoslaviji tokom WW2 Amerikanci saradjivali sa Nemcima i da "komunistička istorija" raspolaže dokumentom/slikom za takvu tvrdju.

Da li se igde u knjizi koju tako glupo potežete kao dokaz, pominje da je slika autentična i da su na njoj Amerikanci, Nemci, četnici, Ljotićevci ...


Samo ako je odgovor na ova dva pitanja DA, može se govoriti o naslovnoj strani knjige kao o falsifikatu.

Nit pisma nit razglednice?
gera92 gera92 14:28 29.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Neues aus der Nachbarschaft

Nisi konzistentan sam sa sobom, bre.


Zamisli da ti ja sad kazem da si ti pompezna i pretenciozna budala, i da je to samo konstatacija.
Necu, naravno, pretpostavljam da si se zapleo u lastis i da si samo zbog toga nervozan.
Cuvaj se frustracija, lose uticu i na telesno i na mentalno zdravlje.
Sve najbolje!


Razlika izmedju tebe i mene je da ja reagujem na tekstove a ti napadas komentatore i pripisujes im etikete. Ne znas ti sta je kultura dijaloga. Urlaj samo i dalje, ne stedi tastaturu.Ma sta ti je, bre?
Kakav ad hominem napad na tebe?
Izgleda da si bas u poodmaklom stadijumu.
Jbg, moras da pijes lekove iako ti se gade, zbog sebe, bre.
Sve najbolje!
cvele72 cvele72 15:51 29.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Svinje vole više blato za valjanje nego li čistu vodu.


Sto volim kad iz nekih progovori iskustvo...


Ко јесте може да се лако и непристрасно утврди хронолошки читајући коментаре на блог. ...Захваљујем човеку са немачким ником (Neues), Горану и другима да и поред испољених различитих гледишта су ипак остали пристојни. Ипак је ово само блог. Видимо се на следећем. Поздрав свима.
п.с. Метафора је иначе Хераклитова
gera92 gera92 17:45 29.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

cvele72
Svinje vole više blato za valjanje nego li čistu vodu.


Sto volim kad iz nekih progovori iskustvo...п.с. Метафора је иначе ХераклитоваMnogo bitnije od autorstva je ko je i u kakvom kontekstu plasira.
A sto se kulture dijaloga tice to je, ipak, dvosmerna ulica, iako sa nekima ne treba polemisati, vec ih stalno izvrgavati ruglu.

Sad sam vec uveren da si ti samo hteo da izrazis apsolutno divljenje za Drapsinove antifasisticke stavove, ali te on i mi ostali sa jeftinijim kartama nismo skapirali.
Jbg, ja pomislio da pokusavas da mu spustis, pa reagovao - nastupate u trojkama, a on covek sam.
Zato ti se izvinjavam, iako si pomalo i sam kriv za to, znas - trebao si da uz prasetinu pomenes i gibanicu, ovako ti nepotpuna ikonografija, jbg.

Sve najbolje!
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 12:39 30.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Kao sto Tolstoj lepo rece, zlo je jace jer tezi da se okuplja, a ovi blogovski "Zli duhovi" (kako ih je lepo predstavio jedan drugi ruski pisac koji je 50 godina pre samih desavanja predvideo kako ce izgledati njihova totalitarna "revolucija" ) su zbilja odlican primer za to. Izumitelj motora koji radi na nista (ali ga samo crvendaci razumeju) odmah se nasao sa izumiteljem najvecih lupetanja od pojave novog bloga da se brze-bolje oformi neki novi narodni front u cilju odbrane neodbranjivog totalitarnog poretka koji je u 20. veku u miru odneo desetine miliona nevinih zrtava, vise nego sve elementarne katastrofe u prethodnoj istoriji covecanstva zajedno. Normalno, u Srbiji se i ocekuje da sve reakcije budu suprotne od logicnih (i suprotne od 95% ljudi na planeti koji su to totalitarno komunisticko zlo iskusili)...
gera92 gera92 13:17 30.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

Milan M. Ćirković
Kao sto Tolstoj lepo rece, zlo je jace jer tezi da se okuplja, a ovi blogovski "Zli duhovi" (kako ih je lepo predstavio jedan drugi ruski pisac koji je 50 godina pre samih desavanja predvideo kako ce izgledati njihova totalitarna "revolucija" ) su zbilja odlican primer za to. Izumitelj motora koji radi na nista (ali ga samo crvendaci razumeju) odmah se nasao sa izumiteljem najvecih lupetanja od pojave novog bloga da se brze-bolje oformi neki novi narodni front u cilju odbrane neodbranjivog totalitarnog poretka koji je u 20. veku u miru odneo desetine miliona nevinih zrtava, vise nego sve elementarne katastrofe u prethodnoj istoriji covecanstva zajedno. Normalno, u Srbiji se i ocekuje da sve reakcije budu suprotne od logicnih (i suprotne od 95% ljudi na planeti koji su to totalitarno komunisticko zlo iskusili)...Xexexe, doso i skins, postaje zanimljivo.
Meni je iskreno dirljivo sto entitet sa srednjim slovom, cak, ni u drustvu intelektualnih gromada iz ovdasnjih trojki - ne moze da se izbori za primat u ekipi, iako se konstantno trudi da pokaze kakav je on erudita.
Ali, kako se ljutiti na retardirano dete? Sve najbolje i njemu...
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 00:50 31.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa

retard na kub

Ali, kako se ljutiti na retardirano dete? Sve najbolje i njemu...

Naravno, tako bi rezonovali i tvoji roditelji, praroditelji, itd. da su znali da rezonuju, tj. da nisu bili i sami retardi vec duzi niz generacija. Mada je vecina mutacija neutralna, neke su odista maligne bez izuzetka, kao ta koja nam je omogucila da citamo tvoja bezgranicna baljezganja na ovom blogu... Priroda je doista surova. Samo, zasto li ti i dalje ne iskljucuju elektriku? Jer i to sto citas - krive stvari citas.
gera92 gera92 04:45 31.03.2009

Re: Sloboda nije krilatica reklamnog panoa


Entitet, jel vi to imate i kompjutere u Lazi, il si samo ukrao kljuc cuvarima?

A kad si vec uveo i familiju u pricu - humano bi, bre, bilo da se poradi na oplemenjivanju genetske strukture u tvojoj.
Nije mi neko zadovoljstvo, jbg, al ubi me ova filantropija.
gorran2 gorran2 17:21 28.03.2009

aj još malo malo statistikeSpomenik i spomen-dom u selu Vranić, oko 20 km od Beograda, zapadno od ibarske magistrale.
Na spomen-domu su pločice sa imenima, po kategorijama:

1. Poginuli u Prvom svetskom ratu (imena 327 poginulih ratnika, pločice poređane u obliku krsta sa četiri ocila). Sad, ne kaže, dal su mobilisani, dal su dobrovoljno poginuli...
2. Vojnici poginuli u aprilskom ratu 1941 (5 ratnika)
3. 38 žrtava nemačke kaznene ekspedicije 15. X 1941.
4. 72 civilne žrtve kaznene ekspedicije Avalskog korpusa 20/21. XII 1943, starosti od tri meseca do 87 godina
5. 62 imena palih boraca u NOVJ (9 boraca iz 1941 + 53 iz 1943/44)

Nedostaju imena poginulih i streljanih četnika (njih 36 po evidenciji kojom raspolažem).
Možda bi i njihova imena trebalo postaviti na zid?
Na primer, nekako ih rasporediti oko imena onih poklanih civila?

Dakle, total = 540
Poginuli u WW1= 327 (60,56%)
Nemačke civilne žrtve u WW2 = 38 (7,04%)
Četničke civilne žrtve u WW2 = 72 (13,33%)
Poginuli borci u NOVJ u WW2 (dobrovoljci i loševoljci) = 62 (11,48%)
milisav68 milisav68 18:08 28.03.2009

Re: aj još malo malo statistike

Установа Спомен-парк Крагујевачки октобар основана је 1953. године, на месту где су немачки војници 21. октобра 1941. године, у страшном злочину стрељали неколико хиљада Крагујевчана, мушкараца, жена и деце. Повод за стрељање били су немачки губици у борби са четничким и партизанским јединицама 16. октобра на путу Крагујевац - Горњи Милановац. У тој борби Немци су имали 10 мртвих и 26 рањених војника. Приликом стрељања доследно је примењена драконска одредба из наредбе генерала Франца Бемеа од 10. октобра, у којој се прописује стрељање 100 Срба за једног убијеног и 50 за једног рањеног немачког војника или фолксдојчера. Акција одмазде изведена је 19. октобра у околним селима Маршићу, Илићеву и Грошници, a 20. и 21. октобра у Крагујевцу. Према, до сада, прикупљеним подацима, убијено је 2794 мушкараца, жена и деце, од тога 415 у селима и 2379 у Крагујевцу.
beli92 beli92 03:34 29.03.2009

Re: aj još malo malo statistike

gorran2
Spomenik i spomen-dom u selu Vranić, oko 20 km od Beograda, zapadno od ibarske magistrale.Na spomen-domu su pločice sa imenima, po kategorijama:1. Poginuli u Prvom svetskom ratu (imena 327 poginulih ratnika, pločice poređane u obliku krsta sa četiri ocila). Sad, ne kaže, dal su mobilisani, dal su dobrovoljno poginuli...2. Vojnici poginuli u aprilskom ratu 1941 (5 ratnika)3. 38 žrtava nemačke kaznene ekspedicije 15. X 1941.4. 72 civilne žrtve kaznene ekspedicije Avalskog korpusa 20/21. XII 1943, starosti od tri meseca do 87 godina5. 62 imena palih boraca u NOVJ (9 boraca iz 1941 + 53 iz 1943/44)Nedostaju imena poginulih i streljanih četnika (njih 36 po evidenciji kojom raspolažem).Možda bi i njihova imena trebalo postaviti na zid?Na primer, nekako ih rasporediti oko imena onih poklanih civila?Dakle, total = 540Poginuli u WW1= 327 (60,56%)Nemačke civilne žrtve u WW2 = 38 (7,04%)Četničke civilne žrtve u WW2 = 72 (13,33%)Poginuli borci u NOVJ u WW2 (dobrovoljci i loševoljci) = 62 (11,48%)

Zasto stavljate u isti kos zrtve iz I rata i komuniste?
Jedan od ozbiljnijih problema sledbenika komunista jeste i taj sto ne priznaju nijedan zlocin svojih heroja. I kad god se pokrene tema slicna ovoj hvataju se Drugovca i Vranica. U redu, niko normalan ne spori da je to zlocin, ali to su dva retka (mozda i jedina sela) u Sumadiji, gde su cetniCi ubli vise civIla od komunista.
I, podsecanja radi, cetnici su najvise Srba ubili u Drugovcu - oko 80. Komunisti u Beogradu - oko 10.000
beli92 beli92 03:36 29.03.2009

Re: aj još malo malo statistike

Nedostaju imena poginulih i streljanih četnika (njih 36 po evidenciji kojom raspolažem).

Konsultujte Belog Dimitrijevica da Vam pomogne oko spiska.
gorran2 gorran2 03:37 29.03.2009

Re: aj još malo malo statistike

Zasto stavljate u isti kos zrtve iz I rata i komuniste?
Ja?
Takav je spomenik.
I, podsecanja radi, cetnici su najvise Srba ubili u Drugovcu - oko 80. Komunisti u Beogradu - oko 10.000
Pretpostavljam da imate pomenični spisak?
Ili bar 5.000?
gorran2 gorran2 12:12 29.03.2009

Re: aj još malo malo statistike

3.000?
gorran2 gorran2 17:27 29.03.2009

Re: aj još malo malo statistike

1.000?
Goran Vučković Goran Vučković 17:33 29.03.2009

Re: aj još malo malo statistike

1.000?

Al si dosadan bre, imenjače - nego vidi moj odgovor Cveletu koji ću sad da postujem :)
gorran2 gorran2 21:23 28.03.2009

kako izgleda izdaja izblizaPrikaz situacije krajem oktobra 1944. Nemačka Armijska grupa "E" nalazi se u izolaciji od glavnih frontova. Njen 21. korpus je blokiran na jugu Crne Gore, neuspešno pokušavajući da se probije prema Mostaru.
Ostala tri korpusa (22, 34. i 91) nalaze se na potezu Skoplje - Kraljevo - Užice - Novi Pazar. Njihova sudbina u potpunosti zavisi od njihove sposobnosti da se izbore za teške puteve Sjenica - Prijepolje - Višegrad - Sarajevo i Užice - Ljubovija - Zvornik - Brčko.
Tuzla, Zvornik, Bijeljina, Vlasenica, Han Pijesak, Šekovići... su slobodni.
Taj prostor brane međutim vrlo skromne snage NOVJ. U dolini Lima i zapadno od Užica nalazi se malobrojna 37. divizija i partizanski odredi.
Na komunikaciji Višegrad - Sarajevo (uključivo Višegrad - isključivo Rogatica) nalazi se 27. divizija, a u severoistočnoj Bosni 38. divizija.
Prvi ustaški zdrug drži strateški veoma značajno utvrđenje Rogaticu, na putu Višegrad - Sarajevo. 27. divizija od 22. oktobra vrši uzastopne napade na Rogaticu. Međutim, ustaše uspevaju da se održe, uz pomoć nemačkih interventnih motorizovanih odreda iz Sarajeva.
Četnička glavnina koncentrisana je unutar nemačkih položaja, u okolini Ivanjice. U četničku glavninu integrisane su trupe Nedićeve SDS i SGS, preformirane kao 1, 2. i 3. srpska udarna divizija, pod Mihailovićevom komandom.Ag "E" kreće u proboj 31. X 1944, pravcem Sjenica-Prijepolje. 91. AK u pokretu je pokupio bivše nedićevce, sada pod Mihailovićevom komandom, i formirao zajedničke napadne kolone.
Nakon zauzimanja Prijepolja, manja grupacija probija se u Pljevlja, i na taj pravac se usmeravaju celokupne četničke snage. Nemačka glavnina formira glavnu napadnu grupu u pravcu Višegrada.14. XI nemačka napadna grupa pod komandom generala Šojerlena ("prethodnica Šojerlen" ) forsira Drinu u Višegradu i kreće u prodor prema Rogatici i Sarajevu.
22. XI prethodnica Šojerlen spaja se sa ustašama i Nemcima na Glasincu i tako otvara komunikaciju.
Međutim, 27. divizija prebacuje težište napada u neposrednu blizinu Višegrada, i nastavlja da blokira komunikaciju. Naročito veliki uspeh postigla je zasedom kod Sjemeća 28/29 XI, uništivši nemačku kolonu od 186 motornih vozila.

Za to vreme četnici se koncentrišu pod zaštitom nemačkih i ustaških položaja na Glasincu i u Rogatici.Na taj način, Mihailović je ostvario najveću koncentraciju svojih snaga tokom celog Drugog svetskog rata. Korpus do korpusa, brigada do brigade: Korpus gorske garde, Prvi ravnogorski, Smederevski, Javorski, Timočki, Južnomoravski, Rasinsko-toplička grupa korpusa, Avalski, Mlavski, Drugi kosovski, i tako dalje, i tako dalje... Prva, Druga i Treća srpska udarna divizija.

Pred njim se nalaze po zlu čuvene ustaše Prvog zdruga. Pred njim se nalazi vitalna nemačka komunikacija, od ogromnog značaja i po Nemce i po Saveznike, kojom se, upravo, uz velike teškoće, prebacuje 22. armijski korpus u posavinu. O toj komunikaciji vise tri nemačka korpusa.

Mihailović hladnokrvno sređuje svoje trupe i 8. decembra u zoru, u savršenom poretku, u tri kolone, napada.
Ustaše?
Nemce?
Ma neeee...

On koristi njihov položaj kao koncentracijsku prostoriju, sa kojeg kreće u odlučan napad protiv,
naravno,
27. istočnobosanske divizije NOVJ.
Prodire u dubinu slobodne teritorije, linijom Rogatica - Han Pijesak - Vlasenica - Drinjača.

Time, jednim udarcem, postiže dva značajna efekta.
Prvi se sastoji u odbijanju 27. divizije od komunikacije Višegrad-Sarajevo, čime je ona potpuno oslobođena za nemački saobraćaj.
Drugi je još značajniji. Svojim energičnim prodorom do same Tuzle 24-28. decembra, Mihailović je prinudio 3. udarni korpus da izvuče 38. diviziju iz oblasti Zvornika i angažuje je protiv četnika.
Četnički napad je, naime, "koincidirao" sa napadom nemačkog 34. korpusa pravcem Užice - Ljubovija - Zvornik, i značajno ga olakšao.
34. korpus uspeo je da porazi tako oslabljene partizanske snage kod Zvornika, i da nanese ozbiljne gubitke, naročito 45. srpskoj diviziji.
Uspeo je zatim da se probije u Bijeljinu, Brčko, i na Sremski front. I da tamo izvrši protivnapade 3. i 17. januara, nanoseći teške udarce, naročito 21. srpskoj i 5. krajiškoj diviziji...
gorran2 gorran2 23:14 28.03.2009

Srbi i fašizam

Nama su, navodno, hteli da podvale da su "svi isti" - nedićevci, ljotićevci i dražinovci.
Kad ono, mi otkrili, i podaci lepo pokazuju, da je između njih bilo ne malo svađa.
A bogami, poneko i završio mirišući korenje belih rada...

Prema tome, ako su se svađali, nisu bili isti.
Ako su ljotićevci bili fašisti, a dražinovci se sa njima svađali, znači - dražinovci su bili borci protiv fašizma!
Zar ne?

Pa, ne.

Nedić je gajio strahopoštovanje prema Hitleru. Ljotić mu se divio i obožavao ga.
Draža, niti je voleo Hitlera, niti Nemce uopšte...
Ali, to što neko ne voli Nemce i Hitlera, ne čini ga imunim na fašizam.

Draža i njegovi su, naime, razvili ravnogorstvo - autohtoni srpski fašistički brend, bez veza sa nemačkim ili italijanskim uzorima.

Sve je počelo od Slobodana Jovanovića i njegovog Srpskog kulturnog kluba. U kome su se više crtale mape, nego što se pravila kultura.

Njegovi sledbenici Vasić i Moljević razvili su praktičnu ideju etnički očišćene Velike Srbije uz pomoć naoružanih nacionalno svesnih pripadnika ravnogorskog pokreta.
Draža je njihove vlažne snove učinio stvarnim.
Kao što su zajednički proklamovali, krenuli su u ostvarenje "Srbije koja se graniči sa Slovenačkom" i u kojoj etničke manjine "ne mogu postojati".
Zašto ne mogu, to su Dražine postrojbe demonstrirale kad god bi im se ukazala zgodna prilika i povoljan odnos snaga. Kao, na primer, u Sandžaku i Istočnoj Bosni januara i februara 1943.

I nema nikakvog razloga za sumnju da bi ovaj svoj naum proveli u celosti do kraja - da su im prilike dozvolile, kao što su se oni nadali.

Ova ideologija oživela je krajem osamdesetih, i ponovo krenula u "implementaciju" devedesetih, kroz praktične radove Radovana, Biljane i njihovog malog Ratka.

Posle tolikih susreta "oči u oči" više ni najmanje ne sumnjam da se radi o izvornom i autohtonom fašizmu. I da su priče o "našem Čiči" i njegovom "antifašističkom pokretu" bar 50% motivisane žudnjom da se što više od starog dobrog srpskog fašizma prošvercije u 21. vek.
milisav68 milisav68 00:41 29.03.2009

Re: Srbi i fašizam

Posle tolikih susreta "oči u oči" više ni najmanje ne sumnjam da se radi o izvornom i autohtonom fašizmu. I da su priče o "našem Čiči" i njegovom "antifašističkom pokretu" bar 50% motivisane žudnjom da se što više od starog dobrog srpskog fašizma prošvercije u 21. vek.

šteta što ljudima u palanci i plani nije radio internet 41-45 pa da se obaveste ko je ko i da im bude lakše kad ih ubijaju da znaju da su ih ubili autotohni fašisti draže mihajlovića a ne borci protiv fašizma najvećeg sina naših naroda i narodnosti
gorran2 gorran2 00:50 29.03.2009

Re: Srbi i fašizam

milisav68
šteta što ljudima u palanci i plani nije radio internet 41-45 pa da se obaveste ko je ko i da im bude lakše kad ih ubijaju da znaju da su ih ubili autotohni fašisti draže mihajlovića a ne borci protiv fašizma najvećeg sina naših naroda i narodnosti
Nije radio internet, ali je radila štampa, sve u šesnaes.


Pa lepo obaveštavala zainteresovane. Jes da je Čiča trenutno na holdu, al zato, "kad jednog dana kucne čas osvete, i OSVETNIK ljuti na osvetu krene, Sve će staze biti krvlju zalivene..."
Čisto da posle ne kažu, nismo znali....
milisav68 milisav68 12:53 29.03.2009

Re: Srbi i fašizam

Nije radio internet, ali je radila štampa, sve u šesnaes.

da sa malim zakašnjenjem ......lepo piše mart 44 a sigurno je štampano u 100 000 primeraka i moglo je da se kupi na svakom ćošku
gorran2 gorran2 01:22 29.03.2009

Istina je u imenima

Inače, naslov bloga "Istina je u imenima" originalno predstavlja naslov knjge Gojka Škora iz 2002. godine. U njoj je Škoro prezentovao poimenične rezultate svojih istraživanja žrtava WW2 koje su stradale van borbe (sve do 1954) u užičkom kraju.

Njegov rezime izgleda ovako:

1. Lica koja su streljali srpska žandarmerija i nedićevci - ukupno 95 (4,81%)
2. Lica koja su streljali ljotićevci - ukupno 97 (4,91%)
3. Lica stradala od četnika DM - ukupno 1052 (53,29%)
4. Zarobljeni partizani koje su četnici DM predali Nemcima - ukupno 312 (15,81%)
5. Lica koja su streljali narodnooslobodilačka vojska i organi vlasti - ukupno 252 (12,77%)
6. Stradali jataci četničkih odmetničkih grupa (period 1945-1954) - ukupno 127 (6,43%)
7. Lica koja su stradala od četničkih odmetničkih grupa posle oslobođenja užičkog okruga - ukupno 32 (1,62%)

Ukupno: 1974
beli92 beli92 03:21 29.03.2009

Re: Istina je u imenima

gorran2
Inače, naslov bloga "Istina je u imenima" originalno predstavlja naslov knjge Gojka Škora iz 2002. godine. U njoj je Škoro prezentovao poimenične rezultate svojih istraživanja žrtava WW2 koje su stradale van borbe (sve do 1954) u užičkom kraju.Njegov rezime izgleda ovako:1. Lica koja su streljali srpska žandarmerija i nedićevci - ukupno 95 (4,81%)2. Lica koja su streljali ljotićevcii - ukupno 97 (4,91%)3. Lica stradala od četnika DM - ukupno 1052 (53,29%)4. Zarobljeni partizani koje su četnici DM predali Nemcima - ukupno 312 (15,81%)5. Lica koja su streljali narodnooslobodilačka vojska i organi vlasti - ukupno 252 (12,77%)6. Stradali jataci četničkih odmetničkih grupa (period 1945-1954) - ukupno 127 (6,43%)7. Lica koja su stradala od četničkih odmetničkih grupa posle oslobođenja užičkog okruga - ukupno 32 (1,62%)Ukupno: 1974

I svoje istrazivanje Skoro obavi bez rada na terenu. Uz to, dobar deo poginulih u NOP su mu NN borci...
Goran Vučković Goran Vučković 03:15 29.03.2009

Ideologija zaslepljuje, zar ne?

Moram da priznam da me statistike smrti u Drugom svetskom ratu ni pet posto ne intrigiraju u odnosu na činjenicu da je Nemanja alias beli92 ovo istraživanje radio godinama (po ovom članku ispada još malo pa od svoje desete godine), skupio hiljadu fotografija i napravio materijala za knjigu od 300 strana koju je izdao institut za istoriju.

Pokušavam da razumem šta natera dete od 10 ili 11 godina da godinama ide od vrata do vrata i skuplja podatke o jednoj tako tmurnoj temi, kao što je statistika smrti u ratu. Otkud energija i upornost? Otkud metodika i sistematičnost? Kako je uspeo sve te ljude da ubedi da mu daju sve te fotografije i da ga uopšte prime u kuću? Kako je uspeo da obezbedi podršku roditelja i na kraju finansiranje za jedan takav posao (pošto je, koliko shvatam, to bilo dosta sistematično pokrivanje oblasti)? Kako je došao do instituta i uspeo da motiviše finansiranje izdavanja knjige?

Druga stvar koja me apsolutno fascinira je da se, koliko vidim, niko od gomile komentatora u preko 150 komentara nije ovo zapitao.

Potpuno neverovatno! Pavlovljev efekat, Matrix, šta li je?
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 04:06 29.03.2009

Re: Ideologija zaslepljuje, zar ne?

Zbog toga sto gomila komentatora razume razliku izmedju ad hominem kritike i evaluacije i kritike necijeg stava na osnovu argumenata, a ne na osnovu psihoanalize autora, njegovih godina, moralne podobnosti, unutar-porodicnih odnosa i tako dalje i tako blize...Goran Vučković Goran Vučković 04:13 29.03.2009

Re: Ideologija zaslepljuje, zar ne?

Zbog toga sto gomila komentatora razume razliku izmedju ad hominem kritike i evaluacije i kritike necijeg stava na osnovu argumenata, a ne na osnovu psihoanalize autora, njegovih godina, moralne podobnosti, unutar-porodicnih odnosa i tako dalje i tako blize...

Kako da kažem... ja se ne svađam sa autorom pa da moram da poštujem pravila markiza od Kvinsberija - mene fascinira činjenica da se to sve desilo, a još više činjenica što svi pokušavaju da ga "argumentovano kritikuju", a niko ga ne pita zašto mu je to sve bilo bitno, kako je uspeo to da izvede u tim godinama, itd.

Da ponovim: Ideologija zaslepljuje, zar ne?
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 04:28 29.03.2009

Re: Ideologija zaslepljuje, zar ne?

Zbog cega bi moralo ljude da fascinira isto sto i vas?
Ljude mozda zanima sadrzaj autorovih tvrdnji, vise nego sam autor.
To kako je on ubedio svoje roditelje da ga podrze u ovom poduhvatu je mozda vama interesantno, meni nije, jer mislim da je irelevantno za ovu pricu.
Kao i to odakle mu energija, itd.
Ako covek ima slike, i ako su te slike verodostojne, a ne falsifikovane, uopste me ne interesuje koliko ima godina onaj ko je sakupio slike, i ostale veoma vazne stavke koje navodite.

A za ovo sto ste rekli da ideologija zaslepljuje, ne vidim kako to izvlacite iz toga da ljude ne zanima isto sto i vas. Eto, ni vas ne zanima isto sto i druge ljude:

Moram da priznam da me statistike smrti u Drugom svetskom ratu ni pet posto ne intrigiraju...Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana