Kultura

Istočnjačke religije, čemu?

vladimir petrovic RSS / 08.04.2009. u 17:24

                                                  Vera je spoznanje o smislu ljudskog života po kome čovek ne uništava sebe, već živi. Vera je sila života. Ako čovek živi, onda je sigurno da on u nešto veruje. Kad ne bi verovao da za nešto treba živeti, ne bi živeo. Ako on ne vidi i ne shvata privid konačnog, on sigurno veruje u beskonačno. Ne može se živeti bez vere. Lav Tolstoj

Da ljudi nisu izmislili Boga ne bi bilo civilizacije. F. M. Dostojevski

                                                   Postojanje Boga se ne može dokazati logičkim putem. Ono se samo može priznati verom i meditacijom. S. Radakrišnan

Na Istoku često kažu: «Čovek u životu ionako ne može ništa svršiti do kraja». Sa tim rečima ja počinjem da pišem nekoliko postova na temu najvažnijih istočnjačkih religija (hinduizam, budizam, konfucijanstvo i taoizam). Tema je sama po sebi veoma obimna, ali ja ću pokušati da dosta reducirano iznesem ono što mi se čini važnim za osnovno shvatanje tih dalekih religijsko-filozofskih sistema.

Neki analitičari povesti s pravom ukazuju na postojanje koincidencije u vremenima pet izuzetnih velikana na Zemlji. Naime, pre oko 2.5oo godina, u rasponu nešto dužem od 500 godina, živeli su i delovali sledeći religijsko-filozofski prvaci:

- Buda (Ne čini zlo, čini dobro; to će tvoj duh učiniti bistrim i čistim)

- Hristos (Voli svog bližnjeg; oprosti neprijatelju; Bog će ti platiti)

- Konfucije (Reči treba da budu praćene akcijama, što vodi usaglašenju Neba i Zemlje)

- Lao-ce (Praktikuj tao da bi postao jedno s njim) i

- Sokrat (Upoznaj sebe).

Od petorice navedenih, trojica su sa Dalekog Istoka, odnosno iz Azije, i njihova učenja biće okosnica ovog pisanja o istočnjačkim religijama. 

Jesu li istočnjačke religije «nešto drugo»? Pogrešno bi bilo reći da jesu, baš kao što bi pogrešno bilo tvrditi da nisu. Sve velike religije, pored postojećih razlika, nesumnjivo imaju mnogo zajedničkog, mnogo više nego što to na prvi pogled izgleda.  

Istovremeno, podsećam da mi u velikoj većini pripadamo hrišćanstvu, zbog toga što smo ovde rodjeni, što smo se ovde učili životu, svesno i nesvesno, shodno bazičnim  hrišćanskim postulatima. To je umnogome učinilo da hrišćanstvo bude deo naše osnovne kulture. Ljudi na Istoku pripadaju drugim civilizacijama i mi moramo respektovati njihove religije i kulture, pa ponešto i učiti od njih, jer se od drugih uvek ima šta naučiti. Medjutim, moja namera nije da dajem elemente uporednog proučavanja religija, jer ja nisam ni prilježan duhovni tragač, ni čovek previše sklon bavljenju metafizičkim spekualcijama. Moja skromna namera jeste da prosto - informišem.

Nesporno je da ljudi na Zapadu malo poznaju religije Istoka. Do pre izvesnog vremeno to uglavnom nisu ni želeli, verujući, kao stari Rimljani, da su izvan limesa - varvari. Srećom, danas je medju učenima sve manje onih koji veruju, kao što negde pre  šezdesetak godina zapisa jedan engleski teolog »da je neprirodno na budizam ili hinduizam gledati drukčije nego kao na nešto što je od malog značaja za većinu ljudi na Zapadu». O gledanjima balkanskih teologa, koji su imali daleko manje (od Britanaca) veza sa Istokom, bolje je da i ne govorim. S druge strane, svakako je našoj današnjoj boljoj informisanosti umnogome doprinela velika informatičko-tehnološka razvijenost, čiji smo svedoci u poslednje vreme.   

Kažu da je danas Istok religiozniji od Zapada, a i čvršće vezan za tradiciju. Takodje, Istok je meditativniji. Pored toga, narodi Istoka gledaju probleme čovekove sudbine kroz prilično drukčiju prizmu od naše, te su njihova shvatanja čovekovog bivstvovanja umnogome drukčija od naših.

Moja namera nije ni da uporedjujem Istok sa Zapadom, iako je to teško izbeći. Nastojaću da se držim jednostavne postavke «Istok je Istok, Zapad je Zapad». Naime, blisko mi je mišljenje R. Kiplinga da se Istok i Zapad nikada neće sresti, mada se od njegovog vremena mnogo toga promenilo. Skoro da sam spreman da poverujem da i ne treba da se sretnu. Neka cveta hiljadu cvetova.  

Andre Malro (Malraux) je jednom rekao «da će XXI vek biti religiozan, kao reakcija na agnosticizme i ateizme XX veka». Iako se mnogi neće složiti da će ateizam biti tako lako odbacivan u ovom veku, pokazaće se, veruju mnogi, da počinjemo da živimo u nekom «postateističkom vremenu». Na planetarnom nivou pridavaćemo više značaja problemima kojima se religije bave, što znači nama samima, jer je pitanje spasenja čoveka glavna odrednica svih religija. To će voditi našem boljem samopoznavanju, a nema važnijeg zadatka za čoveka nego da, sokratovski rečeno, spozna samoga sebe. To je osnovno polazište svega.

Kaže se da čovek procesom upoznavanja Boga ili bogova upoznaje samog sebe. Naravno, može se reći i obratno. S tim u vezi, ukazujem da je još Sv. Avgustin, jedan od najlepših svetačkih likova celokupnog hrišćanstva, govorio u svom obraćanju Bogu: «Ako upoznam sebe, upoznaću tebe» (Noverium me, noverium te).

Isidora Sekulić je rekla: «Religiozni ideal čoveka je u sledećem: popraviti život, očistiti dušu, spremiti se za smrt».

Generalno govoreći, sve religije sveta nastoje, dakle, da pomognu čoveku da se spase. Nude veru u spasenje, a mnogi učeni ljudi kažu da vera ma u koga ili ma u šta - pomaže. Neki smatraju da se život jednostavno ne bi mogao izdržati kada ne bi postojala vera. Stoga, ljudsko verovanje u natprirodne sile, kao i ljudsko osećanje da je nešto sveto, ima dugu istoriju. Smatra se da neuki ljudi greše što veruju da je svet koji vidimo sve što postoji. Bhagavad-Gita, jedna od prastarih hinduističkih knjiga, cenjena širom sveta kao mnogovažeći filozofsko-religijski traktat, kaže «da je opravdana vera i onih koji se mole drugim bogovima, duhovima predaka ili elementarnim silama, ako to čine - sa verom, jer Uzvišeni prihvata svaku formu koju molilac zamisli». Indijski filozof S. Radakrišnan je u pravu kada kaže da Bog pomaže onima koji, bez ikakve druge nade, padaju pred njegove noge. A ljudi se, neki češće neki redje, povremeno nalaze u beznadežnim situacijama? Zato se nada mnogih ljudi bazira na verovanju.

Postoji mišljenje da niko nije toliko tašt zbog svoje religije, kao onaj koji ne poznaje nijednu drugu. Upoznavanje sa istočnjačkim religijama, pa makar i na prilično površan način, doprineće boljem razumevanju naše sopstvene religije, kulture, ali i života uopšte.

Ne smatram da treba, pa ni da bi bilo lako, praktikovati neku od religija sa Istoka u našoj sredini, jer one su povezane sa institucijama kultura koje su nama strane, sa sistemima vrednovanja koji su nama daleki. Medjutim, nema sumnje da ima stvari koje, na naš način i u našim mogućnostima, mi možemo i treba da naučimo, ili da - odučimo.

Istočnjačke religije pokazuju, više nego neke druge religije, da je čovek deo prirode i da najbolje ispunjava sebe u skladu s prirodom, a ne u njenom potčinjavanju sebi. Smatram da je ovo jedna od bitnih odrednica u shvatanjima Istočnjaka uopšte.

Religije o kojima nešto više znamo, u prvom redu biblijske (hrišćanstvo, islam i judazam), a i mnoge druge, uče da treba voleti bližnje svoje, pa i neprijatelje. Medjutim, istovremeno, one nemaju mnogo razumevanja za nevernike, još manje za pagane koji se klanjaju idolima, jer su - isključive. One poručuju: «Nemaj drugog Boga, osim mene»! A svaka jeres, to naročito, smatra se velikim grehom, pa i kriminalnim činom. Ozbiljne knjige beleže, da podsetim, da su za vreme Inkvizicije u Španiji i drugde po Evropi, svakog dana gorele lomače «u slavu Božiju» i spaljivani su - jeretici (ne nevernici, dakle, već jeretici), ali i veštice. Takvi pristupi, u ime religije, naneli su mnogo zla i nesreća ljdima i čovečanstvu. Religije sa Istoka se, uglavnom, tako ne ponašaju - jeretici se ne kažnjavaju. One su, dakle, mnogo manje isključive od biblijskih, neke od njih tolerišu vernicima da se u isto vreme klanjaju i drugim bogovima, ako oni misle da je to dobro za njih. Tako, recimo, u Japanu imamo slučajeve da su ljudi istovremeno šintoisti i budisti, iako te dve vere nemaju ničeg zajedničkog.

Cilj najvažnijih filozofsko-religijskih sistema Istoka jeste oslobodjenje čoveka (mokša, nirvana) od «bolnosti egzistencije». Mudraci kažu da ono predstavlja «prevazilaženje sveopšte ljudske uslovljenosti u svemiru». Hinduistički teolozi smatraju da oslobodjena duša ponovo stiče svoju prividnu potpunost, od koje je odvlače greh i zabluda. Pesnici kažu da se oslobodjenim čovekom smatra onaj koji je «jednak u zadovoljstvu i bolu i nepomućen dobrim i zlim».

Učenja o oslobodjenju čoveka jesu prvenstveno filozofskog karaktera, mada su neminovno isprepletena s religioznim shvatanjima, pa je irelevantna dilema da li čine religiju ili filozofiju.

Meditacija u istočnjačkim religijama ima poseban značaj. Učeni ljudi izbegavaju da daju definiciju meditacije, premda neki kažu da je ona stotina puta vrednija od prostog intelektualnog razmišljanja. Prvenstveno omogućava čoveku da shvati šta nije dobro u njemu samome. Zapravo, cilj meditacije jeste zaustavljanje kolebanja svesti, što podrazumeva uklanjanje svake voljne aktivnosti, tako da se duh okreće ka unutrašnjosti, kako bi se došlo do bolje samospoznaje.

Na Istoku se život, izgleda, lakše prihvata takvim kakav jeste, ali i takvim kakav nije.

Antoni De Melo, koji je kao teolog-psihijatar veliki deo života proveo na Istoku, kaže: «Sve se menja u dobru za one koji vole Boga. Čovek iznenada shvati da je sve dobro, što god da mu se dogadja. To znači da smo se probudili i ne tražimo više da nam se dešavaju samo dobre stvari». Treba se, dakle, probuditi, to vodi oslobodjenju, jer samo budjenje predstavlja -  oslobodjenje. 

Na kraju, pada mi na pamet da je negde na kraju XIX veka, u predgovoru svog univerzitetskog udžbenika o Rimskom pravu, jedan francuski profesor bio ustvrdio «da je knjiga pisana za studente, pa naučnici nemaju u njoj šta da traže». Pošao je od pretpostavke da početnike, «koji se nalaze u predvorju nauke», ne treba opterećivati preteranim detaljima, već im dati samo ukratko izložene osnovne informacije. Tim principom ću se ja rukovoditi, pa ni ovde naučnici nemaju šta da traže. Pristup je, dakle, posve pučki - kako bi rekli Hrvati; nema velikih objašnjenja, ni preterano dubokih analiza, jer smatram, kao što neko reče, da «uistinu govoreći dubokih analiza i nema». Medjutim, ako bilo koju činjenicu od stvarnog značaja za istočnjačke religije pogrešno interpretiram, makoliko da ću izbegavati direktne interpretacije, nikome ne može biti žalije zbog toga nego meni samome. A manje važni propusti neka mi budu oprošteni od onih koji bolje poznaju materiju, a koji eventualno budu čitali ovo štivo. Naravno, neko mi može zameriti da o istočnjačkim religijama govorim s naivnošću i čednošću zapadnog čoveka, što me neće naljutiti.

S druge strane, makoliko ću se truditi da štivo koje sledi bude prikazano na što jednostavniji način, ne obećavam da će sve biti baš tako prosto i lako shvatljivo - jer u pitanju je izuzetno složena problematika. Sauve qui peut!.

Naravno, ozbiljna dilema o postojanju, odnosno nepostojanju Boga (što nije svrha ovog posta) može čoveka zaludeti, pa takvu besposlicu ne smemo sebi dozvoliti, he, he, he...

Završavajući ovaj post, želim da kažem i to da je moj lični odnos prema religijama pomalo na liniji odnosa ruskog pisca Aleksandra Genisa (živi u SAD), koji kaže: «Ja toliko poštujem svaku religiju da nijednoj ne verujem». Mislim, ne verujem - potpuno.

Sledi nastavak.

AtačmentiKomentari (265)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

ivana23 ivana23 18:07 08.04.2009

***

Nikola Knežević Nikola Knežević 18:23 08.04.2009

Re: ***

Preporuka za tekst uz napomenu da se na našim prostorima vladika Nikolaj dosta zanimao za istočnjačku filozofiju i duhovnost. O tome je dosta pisao u svojim delima Teodul, Indijska pisma ali i kroz čitav opus njegovih dela.
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:36 08.04.2009

Re: ***

Ivana, stvarno si fenomenalna. Što kažu Francuzi: Chapeau! (Skidam kapu). Ja sam ovih dana puno surfovao tražeći slike sa istočnjačkom simbolikom, ali ovako nešto nisam video.
Naime, ova slika (kolaž) je tako poetična i sveobuhvatna. Grančice bambusa, blažen osmeh Hinduskinje i cvet lotosa, sa znakom "Aum/Om", što je najsvetiji simbol hinduizma, najvažnija od svih mantra, sa njim se počinje i završava svaka molitva... O tome ću govoriti sledeći put.
Thx
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:39 08.04.2009

Re: ***

Nikola Knežević
Preporuka za tekst uz napomenu da se na našim prostorima vladika Nikolaj dosta zanimao za istočnjačku filozofiju i duhovnost

Hvala na poseti i lepim rečima.
ivana23 ivana23 18:44 08.04.2009

Re: ***


Hvala :)
dali76 dali76 18:21 08.04.2009

e nisam prvi al ,

Citajuci tekst sjetih se one Aristotolovve “Scio me nihil scire”.
“Ja znam da ne znam nista “ nije formula za relativnost vec spoznaja daje ono sto znamo tako malo I nistavno u odnosu na ono sto svakim danom saznajemo.
Kod Blade Runner/a pisao sam komentar vezan uz hriscanstvo.
Naime ta iskljucivost koliko je posljedica politike.
Jedan americki istoricar postavio je pitanje jeli u cetvrtom veku se desila
“Conversion of Constantine 1 , ili pak conversion of Christianity ?
Koliko je hriscanstvo izgubilo na duhovnosti prihvativsi da postane “drzavna religija.”
Mozda upravo zbog ovoga istocnjacke religije nisu toliko iskljucive ili zloupotrebljavane? Ne znam..razmisljam..
Super tekst I preporuka.

ivana23 ivana23 18:28 08.04.2009

***

vladimir petrovic vladimir petrovic 20:05 08.04.2009

Re: e nisam prvi al ,

Dali
Naime ta iskljucivost koliko je posljedica politike.
Jedan americki istoricar postavio je pitanje jeli u cetvrtom veku se desila
“Conversion of Constantine 1 , ili pak conversion of Christianity ?
Koliko je hriscanstvo izgubilo na duhovnosti prihvativsi da postane “drzavna religija.”

Tokom dvomilenijumske istorije hrišćanstvo ljudi su, pozivajući se na hrišćanstvo, povremeno pravili velike greške i prekršaje. Ima mnogo studija i knjiga na tu temu. Pošto u ovom trenutku razmišljam o istočnjačkim religijama, ne mogu a da se ne setim (ali to nisam nameravao da pominjem) o ogorčenosti Ničea protiv hrišćanstva u usporedbi sa - budizmom. I neki drugi evropski filozofi proučavali su istočnjačke religije, pritom bivajući često kritični na "domaće" hrišćanstvo.
Kako moja namera nije da uporedjujem religije, o tome neću govoriti, već ću akcent baciti na hinduizam, budizam, konfucijanstvo i taoizam, a eventualne sličnosti i razlike u odnosu na hrišćanstvo same će se (donekle) nametnuti.
Hvala, Dali.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 19:39 08.04.2009

Zaluđeno besposlen

Naravno, ozbiljna dilema o postojanju, odnosno nepostojanju Boga (što nije svrha ovog posta) može čoveka zaludeti, pa takvu besposlicu ne smemo sebi dozvoliti, he, he, he...

Sad si me zabrinuo.
Ja upravo radim na takvom Dokazu, pa sad ne znam dal sam besposličar, zaluđen ili oboje.:)
vladimir petrovic vladimir petrovic 19:56 08.04.2009

Re: Zaluđeno besposlen

Vojislav Stojković
Sad si me zabrinuo. Ja upravo radim na takvom Dokazu

Samo ti radi, ali logiku ostavi po strani. Ne zaludjuje traženje Boga, zaludjuje insistiranje na logici, he, he, he...
(vidi moto - S. Radakrišnana)
Budimac Budimac 19:57 08.04.2009

Istok je Istok, Zapad je Zapad

East is east and west is west,
The twain shall meet,
East is west and west is east,
Let it be complete.

John LennonVladimire preporuka
mirelarado mirelarado 20:09 08.04.2009

Прави подухват

Na Istoku često kažu: «Čovek u životu ionako ne može ništa svršiti do kraja». Sa tim rečima ja počinjem da pišem nekoliko postova na temu najvažnijih istočnjačkih religija (hinduizam, budizam, konfucijanstvo i taoizam)


И још једном си се латио обимног посла, Владимире. Већ ово уводно штиво обећава занимљиве постове. У праву си: да бисмо боље разумели друге, морамо их упознати. Биће ми задовољство да пратим овај твој серијал, као што сам са уживањем читала и оне претходне. Вееелика препорука.

Andre Malro (Malraux) je jednom rekao «da će XXI vek biti religiozan, kao reakcija na agnosticizme i ateizme XX veka». Iako se mnogi neće složiti da će ateizam biti tako lako odbacivan u ovom veku, pokazaće se, veruju mnogi, da počinjemo da živimo u nekom «postateističkom vremenu»


Хммм, дакле, Малро и многи мисле да је нама атеистима одзвонило... Бадава, нико ме неће убедити да за овај свет постоји било какав виши План... Али, то је сасвим друга прича.
Unfuckable Unfuckable 21:08 08.04.2009

manje - više

sve je Zapad, sa Istoka kad se gleda...
ivana23 ivana23 21:13 08.04.2009

Re: manje - više

Unfuckable
sve je Zapad, sa Istoka kad se gleda...

I obrnuto...
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:43 08.04.2009

Re: manje - više

Unf
sve je Zapad, sa Istoka kad se gleda

Ivana
I obrnuto...


Kakvo je ovo nadmudrivanje?
margos margos 21:54 08.04.2009

Re: manje - više

vladimir petrovic
Unfsve je Zapad, sa Istoka kad se gleda
IvanaI obrnuto... Kakvo je ovo nadmudrivanje?

Meni liči na dopunjavanje.:)
Unfuckable Unfuckable 07:37 09.04.2009

Re: manje - više

ne -ma - te poj - ma
pala mi je u stvari na moju malecnu pamet ova simpatična dečija pesmica
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:58 09.04.2009

Re: manje - više

Unf
ne -ma - te poj - ma
pala mi je u stvari na moju malecnu pamet ova simpatična dečija pesmica

Jesi nas nasamario, priznajem.
Neka si.
Ali se pitam da li link koji si dao vodi ka tvom djelomičnom otkrivanju identiteta? Da li je to bar korak bliže, ka tvojoj zagonetnosti? (Premda ja lično, ruku na srce, ne patim od previše radoznalosti).
Unfuckable Unfuckable 14:40 09.04.2009

Re: manje - više

simpatična pjesmica (kao i ostale) aploudovana je zbog radi potreba određenih blogokoleza / kolezinica, jerbo me mrzi da kačim na Jutjub i pravim filmiće (iako me Coach strpljivo podučio) i može dati informacije samo o jednom malecnom (ali manijakalnom!) aspektu menekaotakvog : dakle - otkriva sve ali ne pokazuje ništa
topcat topcat 17:22 09.04.2009

Re: manje - više

Unfuckable
dakle - otkriva sve ali ne pokazuje ništa

Unf, krstimo te u bikini.

Nadovezat ću se ovdje jer mi se nekako sviđa poredba (ili nadopuna) istoka i zapada. Nije u pitanju strana svijeta nego mentalni sklop (mada sam se itekako iznenadila kad mi je netko od Azijata spustio "you westerners"! Do tada smo, odgojeni kao da je EU jedina točka gledišta, bili samo "divlji istok" & primitivni Balkan).

Istočnjak stavlja sebe u prirodu, trudeći se živjeti u skladu s ravnotežom koju ona "nameće".
Zapadni čovjek, izjeden materijalizmom i usuđujem se reći - poremećenog sustava vrijednosti - tu istu prirodu pokušava prilagoditi svom egu i afinitetima, bez puno razmišljanja o činjenici da svaka akcija ima svoju reakciju i da će prije ili kasnije ta ravnoteža biti narušena. Na kraju naravno ispašta on sam i čudi se "kako je do toga došlo".

Izidore, preporuka.

vladimir petrovic vladimir petrovic 18:00 09.04.2009

Re: manje - više

Topcat
mada sam se itekako iznenadila kad mi je netko od Azijata spustio "you westerners"!

U konkretnom slučaju mi jesmo Zapadnjaci (u odnosu na Istok), tu nema zbora.
Istočnjak stavlja sebe u prirodu, trudeći se živjeti u skladu s ravnotežom koju ona "nameće".
Zapadni čovjek, izjeden materijalizmom i usuđujem se reći - poremećenog sustava vrijednosti - tu istu prirodu pokušava prilagoditi svom egu i afinitetima, bez puno razmišljanja o činjenici da svaka akcija ima svoju reakciju i da će prije ili kasnije ta ravnoteža biti narušena. Na kraju naravno ispašta on sam i čudi se "kako je do toga došlo"

Tačno. Mi se moramo diviti načelu Istočnjaka (nadam se da ono i dan danas istinski važi) da treba živeti u skladu sa prirodom, kao njen deo, što je suprotno načelu nadobudnih Zapadnjaka da prirodu potčine sebi, da budu (budemo) njeni gospodari. Naravno, kad-tad to nam se obija o glavu.
Izidore, preporuka

Mada se Isidora Sekulić nije posebno bavila Istokom i istočnjačkim religijama, ona je, kao vrlo obrazovana žena, mnogo čitala i povremeno pisala, ali usputno, i na te teme. Ja ću biti slobodan da je povremeno citiram i u sledećim nastavcima, jer sam mnogo učio (taj proces još traje, naravno) od te umne žene.

Hvala, Topcat
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:07 09.04.2009

Re: manje - više

Unfuckable
dakle - otkriva sve ali ne pokazuje ništa
Topcat
Unf, krstimo te u bikini.

Lepo primećeno.
A pošto je (ipak) muškarac u pitanju, bikini postaje monokini, pa je onda on Unf MONOKINISTA!
(Ovo je školski primer nepotrebnog trolovanja na sopstvenom blogu, he, he, he).
topcat topcat 19:39 09.04.2009

Re: manje - više

vladimir petrovic

A pošto je (ipak) muškarac u pitanju, bikini postaje monokini, pa je onda on Unf MONOKINISTA!
(Ovo je školski primer nepotrebnog trolovanja na sopstvenom blogu, he, he, he).

Čuj, sumnjam da ćemo Unfa ikada prekrstiti...
Ovo je bila samo mala opaska...xe, xe, xe...
drug.clan drug.clan 21:42 08.04.2009

hvalospev

Moram da vas pohvalim trud i da dodam jedan komentar na:

Medjutim, moja namera nije da dajem elemente uporednog proučavanja religija, jer ja nisam ni prilježan duhovni tragač, ni čovek previše sklon bavljenju metafizičkim spekualcijama. Moja skromna namera jeste da prosto - informišem.


Iako vam je mozda namera bila dobra vi ipak niste "prosto informisali" vec ste vrlo subjektivno napisali hvalospevni esej o religiji uopste i izneli sopstveni stav o istocnim religijama temeljno provejan hriscanstvom.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:58 08.04.2009

Re: hvalospev

drug.član
Iako vam je mozda namera bila dobra vi ipak niste "prosto informisali" vec ste vrlo subjektivno napisali hvalospevni esej o religiji uopste i izneli sopstveni stav o istocnim religijama temeljno provejan hriscanstvom.

Hm.
I kad se čovek trudi da ne bude subjektivan, on najčešće biva - subjektivan. Da proširim to dalje: svi mi priželjkujemo nezavisne medije, a znamo (svako ko ima oči da vidi i uši da čuje) da istinski nezavisnih nema, i ne može da bude, ne samo u zemljama u tranziciji, kao što je Srbija, nego ni u najdemokratičnijim zemljama sveta.

Ako činim greh zbog ovog "hvalospevnog eseja o religiji", pitam se da li treba da klečim na zrnevlju kukuruza, kao što su me terali dok sam bio mali, he, he, he

Ti (izvini što ti persiram, to je blogerska praksa), dakle, ne veruješ citiranom A. Malrou - o XXI veku kao "post-ateističkom dobu"? To se njemu ne bi svidelo, kada bi te čuo... a da nisi dao valjane protivargumente.

Uzgred, predlažem da ponovo pročitaš poslednju rečenicu mog posta - u kojoj sam izneo svoj lični stav prema religijama. Nisam to slučajno rekao.

Hvala na poseti.
margos margos 21:59 08.04.2009

Planetarna bašta:)

Naime, blisko mi je mišljenje R. Kiplinga da se Istok i Zapad nikada neće sresti, mada se od njegovog vremena mnogo toga promenilo. Skoro da sam spreman da poverujem da i ne treba da se sretnu. Neka cveta hiljadu cvetova.

Moj doživljaj je da se ne samo susreću, nego prožimaju i upravo tako omogućavaju cvetanje hiljadu cvetova - u suprotnom, bilo bi ih mnogo manje.

VP, radujem se nastavcima i vidim da nisam jedina - pa to dođe kao odgovor na pitanje ''čemu''.:)))
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:08 08.04.2009

Re: Planetarna bašta:)

Margos
Planetarna bašta:)

Kako poetičan naslov! Congrats.
VP, radujem se nastavcima i vidim da nisam jedina - pa to dođe kao odgovor na pitanje ''čemu''.:)))

Voleo bih da se ovo moje (amatersko) pisanje, u nastavcima, shvati kao mali doprinos "prožimanju Istoka i Zapada", dva antipoda koji se sve više susreću, ali će uvek ostati - dva sveta.

Thx
margos margos 22:42 08.04.2009

Re: Planetarna bašta:)

ali će uvek ostati - dva sveta.

Ne ne ne! :))))

To su samo delovi JEDNOG sveta. Da nije tako, čemu prožimanje? Čemu približavanje? Čemu tumačenje? Otkud De Melo u Indiji, otkud pretpostavke da je Isus boravio na Istoku, otkud Pravoslavna crkva u Japanu, otkud toliko istovetnih mudrosti all over the world.?
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:27 09.04.2009

Re: Planetarna bašta:)

Margos
...Ne ne ne! :)))) To su samo delovi JEDNOG sveta. Da nije tako, čemu prožimanje? Čemu približavanje? Čemu tumačenje?

Ja malo drukčije gledam na stvari. Moguće je približavanje i prožimanje bez - poistovećivanja.
Ja često u razgovoru navodim mišljenje jednog holandskog profesora: Holandija i Italija su bile osnivači EU, još pre pedesetak godina. Verovalo se da će protekom vremena, kulture tih dveju zemalja da se mnogo prožmu, te da na neki način izgube svoje identitete. Medjutim, to se nije dogodilo. Iako su veze Holandije sa Italijom veoma jake, na holandsku kulturu nije delovala italijanska kultura više od, recimo, američke kulture. Drugim rečima, nije stvorena jedinstvena EU kultura, sa posebnim obeležjima.

Dakle, približavanje i prožimanje DA; poistovećivanje NE! Verujem da nikada Istok i Zapad neće biti jedno. To je rekao još R. Kipling.
Черевићан Черевићан 22:27 08.04.2009

Nervus rerum *

недорек теме се прихватисте г петровићу, браво, те јој отуд и мамљивост која мене доводи у неки тихи унутарњи склад веровања у наднаравно које личи на сенку стварног али насликану на платну сна.
елем,
често себе затекнем сконцентрисаног на људски дух који тражи начин помоћу којега ће превазићи везу присутног и одсутног стања ствари, јер ако то не учинимо, јадни ми, нужно ће мо заћи у зачарани круг супротности, противуречности и антиномија које се по правилу јављају сваки пут када човек покуша да разуме свет око себе ,док су сви ти описи света, снови, религија, ту зарад наше свакодневне погодности, ми се чини,грешном.

* Суштина.
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:36 09.04.2009

Re: Nervus rerum *

Черевићан
недорек теме се прихватисте г петровићу, браво, те јој отуд и мамљивост која мене доводи у неки тихи унутарњи

Недорек тема?! Баш си ово лепо рекао. Али тиме је изазов већи, зар не? Наравно, и могућност - да се промаши!

Као што сам се оградио у тексту, ја немам научних претензија. Не очекујем да се домогнем саме суштине, али пут према тамо је оно што ми даје снагу, па и задовољство. Све је у путу; о томе ћу говорити у наставцима који следе.

Хвала на посети.
dunja73 dunja73 23:15 08.04.2009

***

Istočnjačke religije pokazuju, više nego neke druge religije, da je čovek deo prirode i da najbolje ispunjava sebe u skladu s prirodom, a ne u njenom potčinjavanju sebi. Smatram da je ovo jedna od bitnih odrednica u shvatanjima Istočnjaka uopšte.


Berthold Auerbach (knjizevnik) (rodjen u blizini Stutgarta( najvredniji i najstedljiviji)
inace mislim da je Jevrej po poreklu ako je to uopste bitno..
hm...pa neka mi neko kaze kako mentalitet ne igra ulogu....
Zasto ni u jednoj religiji ne stoji kao prva zapovest : Radi !

vladimir petrovic vladimir petrovic 06:51 09.04.2009

Re: ***

Dali
Zasto ni u jednoj religiji ne stoji kao prva zapovest : Radi !


Hm. Da se malo našalim: lenjost je urodjena čovekova osobina, rad - nije. Čovek se nauči da radi tek živeći.

Umberto Eko je jednom prekorno govorio o američkom pristupu - uspehu. Veliki rad i "obožavanje uspeha" je, parafraziram, greh sa aspekta pravog hrišćanstva.
Ako čovek mnogo radi zato što je motivisan željom sticanja, to već prelazi u porok; mnogo studija je napisano na tu temu, ali o tome neki drugi put, jer to nije tema ovog bloga.

By the way, stvorivši Adama i Evu, Bog u hrišćanstvu nije tražio da mnogo rade, već da ispravno žive. To je ideja okosnica i mnogih drugih svetskih religija.
Oprosti ako malo pojednostavljujem stvar, svestan sam ja velikog značaja rada za samog čoveka (kao i za društvo u kome živi), ali ne bi trebalo da to bude osnovni smisao življenja.
ed_novipazar ed_novipazar 08:35 09.04.2009

Re: ***

dunja73

Zasto ni u jednoj religiji ne stoji kao prva zapovest : Radi !


Prvo što je objavljeno u islamu bilo je - Uči !

Logično. Da bi radio moras prvo znati
topcat topcat 17:05 09.04.2009

Re: ***

dunja73
Zasto ni u jednoj religiji ne stoji kao prva zapovest : Radi !

Stoji u Bibliji kao 4. i kaže 6 dana radi...
dunja73 dunja73 00:43 10.04.2009

Re: ***

6 dana radi...

sto je mLogo ,mLogo je...
dunja73 dunja73 00:47 10.04.2009

Re: ***

Logično. Da bi radio moras prvo znati


Vinogradu nije potrebna molitva, nego motika
(domaca , narodna izreka)

ed_novipazar ed_novipazar 18:49 10.04.2009

Re: ***

dunja73
Logično. Da bi radio moras prvo znati


Vinogradu nije potrebna molitva, nego motika
(domaca , narodna izreka)


Dzaba ti motika ako ne znas cemu sluzi. To je bila poruka koja, ocigledno, nije shvacena.
Dawngreeter Dawngreeter 23:36 08.04.2009

Svrsishodnost

Svako obozavanje religije (boga/bogova/duhova/cega god) je zapravo obozavanje drustva. Kako se razlikuje drustvo, tako se razlikuje i institucija religije. Obozavanje drustva u kojem danas zivimo nema nikakvog smisla jer nigde u razvijenom svetu ne postoji jedno jedinstveno drustvo ciji bi bili clan. Ergo, institucija religije je nesvrsishodna.
Domazet Domazet 01:31 10.04.2009

Uh lebac ti hebem...

Dawngreeter
Svako obozavanje religije (boga/bogova/duhova/cega god) je zapravo obozavanje drustva. Kako se razlikuje drustvo, tako se razlikuje i institucija religije. Obozavanje drustva u kojem danas zivimo nema nikakvog smisla jer nigde u razvijenom svetu ne postoji jedno jedinstveno drustvo ciji bi bili clan. Ergo, institucija religije je nesvrsishodna.
...da nisam ovoliko mator pa sam svashta video i preko glave preturio sad bih se smrz'o smesta pred ovolikom pamecu...
Domazet Domazet 01:31 10.04.2009

Uh lebac ti hebem...

Dawngreeter
Svako obozavanje religije (boga/bogova/duhova/cega god) je zapravo obozavanje drustva. Kako se razlikuje drustvo, tako se razlikuje i institucija religije. Obozavanje drustva u kojem danas zivimo nema nikakvog smisla jer nigde u razvijenom svetu ne postoji jedno jedinstveno drustvo ciji bi bili clan. Ergo, institucija religije je nesvrsishodna.
...da nisam ovoliko mator pa sam svashta video i preko glave preturio sad bih se smrz'o smesta pred ovolikom pamecu...

PS Ovo mi u strahu zadrhtali prsti pa sam dva puta posl'o.
tigrks tigrks 00:49 09.04.2009

Religije

«Ja toliko poštujem svaku religiju da nijednoj ne verujem»

I ja - mada ne zbog tolikog poštovanja.
Eto, napisah - I ja - iako sam negde pročitao da I ja podseća na njaku magarca.
Nadam se da to ipak važi samo u slučaju izgovaranja.
Vkadimire, izvini za ovo skretanje sa teme i naravno
PREPORUKA!!!
Radujem se nastavcima.

edit: PREPORUKA i Ivani za ilustracije.
I još nešto - avatar ti je maksimalan.
Po meni jedno od najboljih Pablovih dela.
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:56 09.04.2009

Re: Religije

Tigrks,
Hvala na lepim rečima. Naročito hvala što primećuješ
I još nešto - avatar ti je maksimalan.
Po meni jedno od najboljih Pablovih dela.


Nije slučajno. Imam jedan divan poster tog Pikasovog crteža u svojoj sobi. Em volim Pikasa, em imam u sebi nečeg donkihotovskog, he, he, he...
MightyNora MightyNora 01:09 09.04.2009

Pa evo i ja reko da dodam nesto

Pitali gospodina K. da li bog postoji, a on rece: Ok, hajde da pogledamo to pitanje sa dva aspekta. Ako je odgovor NE, onda pitanje nije bilo ni vredno postavljati, a ako je odgovor DA, vi ste se vec odlucili, Vama je Bog potreban.

Mislim da je ovu pricu (dosta sam improvizovao) napisao Bertold Breht. Jako mi se svidela. Jer povlaci jedan fenomenalan koncept i skriva jednu tako veliku istinu. Da je svako od nas u mogucnosti da veruje u ono sta zeli. I da je apsolutno slobodan da to sam i izabere. E ta sloboda je deo tereta koju svako od nas treba da nosi. Ona nam daje bezgranicnu moc i predstavlja najveci otpor. Jer, vecina je, linijom manjeg otpora, spremna da se uhvati gotovog - instant - resenja.

No, to i ovako nije bitno. To sam samo nabacio. Mozda ide uz temu a mozda i ne.

Tekst je fenomenalan, i jedva cekam nastavak.

Pozdrav i preporuka

M
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:59 09.04.2009

Re: Pa evo i ja reko da dodam nesto

MightyNora
No, to i ovako nije bitno. To sam samo nabacio. Mozda ide uz temu a mozda i ne.

Bitno je, naravno, i ide uz temu.
Thx
Blade Runner Blade Runner 03:01 09.04.2009

istok/zapad

vladimir petrovic vladimir petrovic 06:07 09.04.2009

Re: istok/zapad

Blade Runner,
Fotka je odlična, samo se ne uklapa u koncept Istoka o kome ja govorim.
Osoba sa leve strane (sa velom, nalik na Avganistanku) je proizvod islama, a ja govorim o hinduizmu, budizmu, taoizmu i dr.

Naravno, islam je veoma prisutan na Istoku (za razliku od hrišćanstva, iako su hrišćanski misionari stizali do Japana i Kine, ali oni nisu uspevali da tamo stvore jača uporišta hrišćanstva), naročito u Indoneziji (nekada budističkoj zemlji) i Pakistanu, pa i u samoj Indiji (oko 10 posto). Ipak, islam nije predmet mog interesovanja.
Blade Runner Blade Runner 14:53 09.04.2009

Re: istok/zapad

Ovo je vise bio komentar na susret istoka i zapada.
Kad sam bio mladji fascinirao me je hinduisticki koncept trimurtija. Jasna podela duznosti oko stvaranja cuvanja i unistenja ili sve one ekstra ruke, ne znam... Delovalo je kao dobra naucna fantastika.
Edit:
Ovim sam bio iznenadjen pre par godina.
vladimir petrovic vladimir petrovic 15:21 09.04.2009

Re: istok/zapad

Blade Runner
Kad sam bio mladji fascinirao me je hinduisticki koncept trimurtija. Jasna podela duznosti oko stvaranja cuvanja i unistenja ili sve one ekstra ruke, ne znam... Delovalo je kao dobra naucna fantastika.

O tome ću govoriti već u sledećem nastavku, jer Trimurti jeste jedna od okosnica hinduizma.
mitar.popovic mitar.popovic 03:34 09.04.2009

dali si procitao sta a japanskom budizmu?


Ima jedna jako lepa i interesantna knjiga, zove se Hagakure. Link je za moj skorasnji post bas o toj knjizi. Vredi je procitati.

Istocnjacke religije imaju mnogo toga zajednickom sa zapadnim, pogotovu u pogledu prakticnih uputstava za zivot. Mudrost je jedna, samo su simbolizmi mnogi.
nsarski nsarski 04:11 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Ima jedna jako lepa i interesantna knjiga, zove se Hagakure. Vredi je procitati.

Ima jedan lep i interesantan film J. Jarmusha: Ghost Dog the way of the Samurai“The Way of the Samurai is found in death.”
- Yamamoto Tsunetomo, Hagakure: The Book of the Samurai

Knjigu drzim pored kreveta, a DVD u plejeru. Preporucujem.
bauer. bauer. 04:22 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Ili, the way of the samurai is one of the immediacy.
mitar.popovic mitar.popovic 04:46 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?


@ nsarski

Jao profesore, pa kad ste to vi i kako otkrili gangsta rap?
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:06 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Mitar.popović
Ima jedna jako lepa i interesantna knjiga, zove se Hagakure. Link je za moj skorasnji post bas o toj knjizi. Vredi je procitati

Thx.
Hagakure je umnogome važan za opšte razumevanje mentaliteta Japanaca. Ja sam to pominjao kada sam pisao trodelni post o piscu Jukiju Mišimi. A kako se Mišimom bavim i mimo ovog bloga, stalno mi je Hagakure u glavi.

Naravno, govoriću o japanskom budizmu, prvenstveno o zenu (a zen se ne može shvatiti ako se ne poznaju, makar i delimično, hagakure i bušido, odnosno samurajstvo).
Mudrost je jedna, samo su simbolizmi mnogi.
Lepo primećeno.
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:09 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Bauer
the way of the samurai is one of the immediacy.

Odličan citat, veoma bitan za razumevanje samurajstva i zena.
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:12 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Nsarski
Knjigu drzim pored kreveta, a DVD u plejeru. Preporucujem

Voleo bih, ako ikako možeš, da okačiš TO kao zvučni zapis ovde. Thx
vishnja92 vishnja92 07:13 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

film J. Jarmusha: Ghost Dog the way of the Samurai

i'am (ono - ko slicice, pre tapkanja - "i'am, i'am, ne'am, i'am...). mislim, film.
bauer. bauer. 07:54 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Voleo bih, ako ikako možeš, da okačiš TO kao zvučni zapis ovde. Thx

Evo mali uvod, dok Šarski ne navrati opet...
bauer. bauer. 08:47 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Odličan citat, veoma bitan za razumevanje samurajstva i zena.

O ovome bih imao par reči da kažem, ali me neizostavne obaveze odnose, za bar 12 sati, ako ne i više. Potrudiću se da se vratim...
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:22 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Bauer
Evo mali uvod, dok Šarski ne navrati opet...

Hvala, Džeče, ovo ranije nisam bio video/čuo.
margos margos 12:30 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Istocnjacke religije imaju mnogo toga zajednickom sa zapadnim, pogotovu u pogledu prakticnih uputstava za zivot. Mudrost je jedna, samo su simbolizmi mnogi.

Na ovo sam mislila rekavši da je sve jedno - ili još lepše, svejedno je kojim ćeš putem doći do mudrosti.
nsarski nsarski 21:00 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Jao profesore, pa kad ste to vi i kako otkrili gangsta rap?

Na tom DVD-u je film. Ono gore je samo omot soundtrack-a, koji nemam.
gordanac gordanac 21:55 09.04.2009

track the sound...

..catch the secret, live through the art of dying :))Ghost Dog - The Way of the Samurai - BEST SOUNDTRACK
bindu bindu 23:57 09.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?


Naravno, govoriću o japanskom budizmu, prvenstveno o zenu (a zen se ne može shvatiti ako se ne poznaju, makar i delimično, hagakure i bušido, odnosno samurajstvo).


ovo je toliko netacno da je smesno. japanski budizam se razlikuje od budizama/budizma samo utoliko sto se praktikuje u japanu a ne u kini ,indiji ili americi.a zen je svuda isti, samo se malo drugacije zove u nekim krajevima a najmanje ima neke veze sa samurajstvom.
bauer. bauer. 05:00 10.04.2009

evo me nazad...

svež i odmoran posle napornog dana na poslu...LM

bauer

the way of the samurai is one of the immediacy.


vladimir petrovic

Odličan citat, veoma bitan za razumevanje samurajstva i zena

hteo sam da te pitam, u svetlu tvog nedavnog komentara na jednom drugom postu, posebno ovog dela...

Čak i da je tvoja svekrva bila nesrećna sa svojim mužem, on je (pretpostavljam) bio otac njene dece, te zaslužuje malo poštovanja. Ako ne zaslužuje, što ga nije ostavila. Ako neka žena iz bilo kojih razloga ne može da ostavi supruga, bolje neka ćuti. Drugim rečima, ne volim žene koje se smatraju nesrećnicama koje imaju pogrešne muževe. A neko se ne pita kako se oni osećaju, da li oni imaju utisak da su imali pogrešne supruge. Ali su trpeli. Možda su muškarci trpeljiviji

... da li je to samurajski odnos prema ženama?
vladimir petrovic vladimir petrovic 10:18 10.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Bindu
ovo je toliko netacno da je smesno. japanski budizam se razlikuje od budizama/budizma samo utoliko sto se praktikuje u japanu a ne u kini ,indiji ili americi.a zen je svuda isti, samo se malo drugacije zove u nekim krajevima a najmanje ima neke veze sa samurajstvom.

Tell me about it.
Žao mi je, ali grešite. Očito je da ne poznajete japanske prilike ni ulogu zena u formiranju mentaliteta Japanaca. Zen vuče poreklo od indijskog, odnosno kineskog ch'an, ali je toliko japanski da se danas ne mogu uporediti.
Zen ima mnogo veze se samurajstvom, a time i bušidom. Samurajstvo se, ponavljam, ne može pravilno shvatiti ako se ne poznaje zen.
D. T. Suzuki ja napisao jednu knjigu na tu temu:
- Examine the paradox of Zen as a philosophy of both compassion and combat. Explore Zen Buddhism as it applies to the warrior, sustaining him both morally and philosophically. Learn how a great Zen Master must be familiar with both the sword of life and the sword of death, and know when and how to wield either of them. Grasp the meaning and symbolism of the sword and the code of bushido, the way of the warrior. D.T. Suzuki was Japan's foremost authority on Zen Buddhism prior to his death in 1966. Zen and the Samurai is part of a series of programs taken from Suzuki's Zen and Japanese Culture.
- He explores the surprising role of Zen in the philosophy of the samurai, and subtly portrays the relationship between Zen and swordsmanship, haiku, tea ceremonies, and the Japanese love of nature.
- Suzuki was a brilliant writer who was able to put forth the foundations of Zen, as it pertained to the warrior, suberply and without flaw. He lightens the darkness of the Sword of Life and the Sword of Death and balances the full scope of the two, how the true warrior knows, through Zen training, when to weild either of them.
The Ancient Samurai Warrior Class of Japan were adherents to the Zen Buddhist philosophy. Zen encompasses all of life.


Dalje, japanski zen se ne samo razlikuje od zena u Kini ili drugde, već ima smelih ljudi koji se pitaju da li je zen uopšte - budizam, anylonger.

O tome ću govoriti kasnije.
vladimir petrovic vladimir petrovic 11:19 10.04.2009

Re: evo me nazad...

Bauer
hteo sam da te pitam, u svetlu tvog nedavnog komentara na jednom drugom postu, posebno ovog dela...

Ovo nije tema ovog posta. Odgovor potražiti na pomenutom postu (O svekrvi), gde sam dao naknadna objašnjenja.
Ljuttko Ljuttko 11:46 10.04.2009

Re: dali si procitao sta a japanskom budizmu?

Malecki troll - kad naviknem da čitam slova bez kvačica desi se da zakolutam očima i zamalo zapitam šta je to- uloga žena u formiranju mentaliteta Japanaca
Tešim se da nisam baš mnogo odlutala - mora biti da su i zen i žen imali svoju ulogu bar u delu muške populacije
Čekam s radošću nastavak i pozdravljam


Očito je da ne poznajete japanske prilike ni ulogu zena u formiranju mentaliteta Japanaca

bauer. bauer. 04:10 09.04.2009

ne vredi...

...ništa ti ovo u mom slučaju ne vredi. objasniti meni ovo o čemu pišeš je isto kao objasniti tebi da čovek može da voli svoj posao. kalaj rabota :))
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:14 09.04.2009

Re: ne vredi...

Bauer
...objasniti meni ovo o čemu pišeš je isto kao objasniti tebi da čovek može da voli svoj posao

Neka su blaženi oni koji RADE voleći svoj posao, oni će spasti svet!

By the way, ukazujem na činjenicu da ima onih koji tvrde da je Amerika, generalno govoreći, pobožnija od Evrope.
Dakle, velika ljubav prema Radu ne umanjuje ljubav prema nadnaravnom, he, he, he...
bauer. bauer. 06:24 09.04.2009

Re: ne vredi...

Dakle, velika ljubav prema Radu ne umanjuje ljubav prema nadnaravnom, he, he, he...

Ja ne osporavam, i poštujem, sve dok živimo i puštamo druge da žive. Ili se bar trudimo...
drug.clan drug.clan 13:55 09.04.2009

Re: ne vredi...

vladimir petrovic


By the way, ukazujem na činjenicu da ima onih koji tvrde da je Amerika, generalno govoreći, pobožnija od Evrope.
Dakle, velika ljubav prema Radu ne umanjuje ljubav prema nadnaravnom, he, he, he...

Ne da su pobozni vec su fundamentalisti za razliku od 80% evrope gde je bog lik iz crtanog filmaUzmi coveku sve drugo i on ce postati radoholik
bauer. bauer. 05:09 10.04.2009

Re: ne vredi...

Uzmi coveku sve drugo i on ce postati radoholik

ovo je tako lepo rečeno samo ne znam na koga se odnosi. mene neki ovde smatraju za radoholika a to nikako nije tačno. ja ne volim da radim, ali kad radim, volim to što radim. valjda, kad čoveku uzmu sve drugo, on se dohvati rada pa napravi nešto novo. šta bi drugo trebalo da radi? da kuka? da se moli?
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:45 11.04.2009

Re: ne vredi...

drug.clan
Uzmi coveku sve drugo i on ce postati radoholik

Bauer
ovo je tako lepo rečeno samo ne znam na koga se odnosi


Reč "radoholik" me podseti na nešto. Ja počinjem za samog sebe da se plašim da ne postanem - "blogoholik", he, he, he....
ed_novipazar ed_novipazar 08:28 09.04.2009

Primjedba

Neke stvari u ovom tekstu bi tebalo pojasniti. Autor u istom kontekstu govori o krscanstvu, religiji sa Bliskog istoka i o "religijama" sa Dalekog istoka. Naime, razlika nije samo u prostoru vec je ona i sustinska. Budizam je na primjer prije filozofski pravac nego religija. Mnogi ga s pravom nazivaju "religijom bez Boga". Zapravo, religijom u teoloskom smislu mozemo nazvati samo judaizam, krscanstvo i islam. Jedino ove tri tradicije imaju Bozije porijeklo. Ostalo su pseudoreligije ili filozofski pravci.

Nadalje, Istoku uopste nije tesko da bude religiozniji od Zapada jer Zapad uopste nije religiozan. Cak je krscanstvo na Zapadu toliko ugrozeno da sam potpuno slobodan reci da autenticnog islama u Evropi ima daleko vise nego autenticnog krscanstva. Znam da ovo nije tema bloga ali sam zelio podsjetiti.
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:37 09.04.2009

Re: Primjedba

ed novipazar
Neke stvari u ovom tekstu bi tebalo pojasniti

Sadašnji tekst je samo uvod u - istočnjačke religije. Neminovno (i nevoljko, što bi rekli Hrvati) pravim sporadično uporedjenje sa hrišćanstvom, jer mi je ono prirodno najbliže, pa i poznato.
razlika nije samo u prostoru vec je ona i sustinska. Budizam je na primjer prije filozofski pravac nego religija. Mnogi ga s pravom nazivaju "religijom bez Boga".

O tom po tom. Polako. Govoriću o tome kasnije, makoliko bio neuk za dublje analize. Dakle, bez naučnih pretenzija.

Hrišćanstvo, islam i judaizam (pod nazivom "biblijske religije", dakle) sam već pomenuo i pominjaću ih još, makoliko sporedno.

Dilema da li su istočnjačke religije uopšte religije ili su filozofski sistemi, odnosno načini življenja, me ne zanima mnogo, u ovom trenutku, premda ću govoriti i o tome. Jer, to je stvar mnogih spekulacija. Primera radi, mada budizam ne priznaje ni Boga ni dušu, mnogi budisti se prema Budi ponašaju kao prema svom - Bogu. Itd.

Hvala na poseti.
mishab mishab 10:40 09.04.2009

Razlika izmedju Istoka i Zapada

Popularnost istocnjacke religije na Zapadu je pocela sa degradacijom Zapada pod iskusenjem hedonizma, pa danas i mnogi hriscani (takozvani evandjeoski hrisxcani u protestantizmu, karizmatski u katolicanstvu i bogomoljacki u pravoslavlju) imaju svoju interpretaciju religije više u skladu sa Istokom, nego u skladu sa Jevanđeljem. Za razliku od ovog savremenog trenda, rusko pravoslavlje je odvajkada bilo prožeto istočnjačkim predstavama o ljubavi.

U suštini, izmedju religije Svetog pisma i religije istoka postoji mnoštvo zajedničkih pojmova ali koji u suštini imaju sasvim različito značenje. Pojam ljubavi i Boga na istoku nije isti kao pojam ljubavi i Boga u Bibliji.

Pogledajmo samo kako je različita funkcija razuma u Bibliji od istočnjačkog pozivanja na doživljaje i osećanja:

"A znamo da sin Božji dođe i dao nam je razum da poznamo Boga istinitoga i da budemo u istinitome sinu njegovom Isusu Hristu." (1.Jovanova 5,20)

"Ko se uzda u svoje srce, bezuman je; a ko hodi mudro, izbaviće se." "Bezumniku nije mio razum nego da se javlja srce njegovo." (Priče 28,26; 18,2)

U istočnjačkim religijama Bog je idol, a u Svetom pismu Bog je uzor. Za razliku od idola koji emotivnim seznacijama kod vernika ugušuje njegovu svest o grehu i krivici (i samim tim svest o potrebi za unutrašnjom reformom motiva i karaktera), bublijski Bog je uzor koji se otkriva ljudskom razumu kroz karakter, i tim karakternim otkrivenjem Bozje ljubavi coveka osvedočava o unutrašnju iskvarenost njegovog srca i navodi ga na pokajanje i reformu unutrašnjih motiva.

Evo kako to izgleda u praksi:

Jedna temperamentna i gorda devojka se skoro svaki dan svađala sa svojom majkom. Jednom prilikom majka joj je dobacila "Dokle ćeš još da me mučiš?" Na te reči devojka je odletela u svoju sobu, zaključala se i počela da razmišlja o svemu. Taj događaj je bio povod za njenu reformu.

Kako je izgledao biblijski model njene reforme?

Ovo pišem jer znam taj konkretan slučaj:

Ona se ponizila pred Bogom priznanjem svoje karakterne iskvarenosti, molila bi Boga za promenu svoga srca (motiva i karaktera), i poverovala je bi da joj Bog oprašta zato što je On dobar i milostiv. Sa te molitve ona je izašla kao druga osoba. Njen odnos sa sopstvenom majkom i svim ljudima je posle oslobođenja od duha gnevljivosti postao radikalno drugačiji.

Kako bi izgledao ateistički model njene reforme?

Pa možda bi počela da uzima tablete za smirenje, i to iz dva moguća razloga. Da bi smirila svoju buntovnost, i da bi ugušila neprijatno osećanje krivice koje je pobuđeno tim događajem. Pod uticajem tablete ona bi mogla da izusti:

"Iskreno, uopšte ne osećam krivicu zbog svojih postupaka prema mojoj majci! Osećam se divno! Moja savest je čista! Moje misli i osećanja su pozitivni"

Kako bi izgledao istočnjački model njene reforme?

Posle ovakvog događaja, ona bi otišla u svoju sobu da obavi svoju meditaciju i posle bi se osećala isto kao da je uzela tabletu za smirenje.

Kako bi izgledao kvazi hrišćanski model takve reforme?

Otišla bi u crkveni hram, i pod uticajem njegove atmosfere, rituala, ispovesti, doživela bi takvu reformu svojih osećanja, takvo psihološko rasterećenje i takvu opijenost pobožnim osećanjima, da bi otišla iz hrama sasvim zadovoljna. Naravno, do reforme njenih motiva i karaktera nije došlo, već je ta svest o potrebi ugušena izazvanim pobožnim osećanjima, kao da je uzela tabletu za smirenje.

Kako bi izgledao savremeni evanđeoski model takve reforme?

Patetična propoved o Isusu koji umire na krstu Golgote bi izazvala takva osećanja da bi njena savest bila opijena, a razna čuda i duhovni darovi (govorenje jezicima) koji bi je snašli bi joj pružile dokaz da je sa Bogom i time bi ugušila svaki ostatak svoje nečiste savestu.

Naravno, da se ona zaista pokajala za svoje grehe mrznje u srcu i nepoštovanja prema svom roditelju, ona bi prirodno imala čistu savest, i ne bi imala potrebu ni za kakvim opijanjima, ni za kakvim dokazima da je na pravom putu. Kada je čovek zaista doživeo iskustvo duhovnog nanovorođenja, kada je došlo do promenje njegovih suštinskih motiva, tada on može da se suoči sa osećanjima koja su adekvatna životnoj realnosti, dok čovek koji ima nerešen problem u sebi, nije spreman da ima osećanja koja su negativna (iako su adekvatna stvarnosti) jer bi u tom slučaju pokuljalo unutrašnje nezadovoljstvo napolje, i čovek bi izgubio svoj lažni mir duha.

Suštinska razlika izmedu religije Istoka i hrišćanstva je sledeća:

U religiji istoka Bog se spoznaje osećanjima, izabira srcem (postojećim sebičnim i samopravednim motivima), živi voljom (licemerna samokontrola), a razum se koristi da opravda ceo pogrešan sistem verovanja pred čovekovom savešću. U Bibliji Bog se spoznaje razumom , izabira voljom, živi preobraženim srcem, i oseća osećanjima.

vishnja92 vishnja92 10:47 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

a ti si dosao na post VP o istocnjackim filozofijama da propovedas hriscanstvo zbog....?
mishab mishab 10:59 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Ako neko tvom prijatelju kao odgovor na njegove probleme savetuje da jedno opijanje (na primer, narkotikom) zameni takodje nekim opijatom, koji ima drugu formu, a ne rešava problem, da li bi ti ćutala onda kada bi bila svesna te obmane ili bi pokušala da prijatelju pomogneš raskrinjavanjem te zablude?

Zar tekst koji sam napisao nije dovoljno jasan?
Budimac Budimac 11:18 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Zar tekst koji sam napisao nije dovoljno jasan?

Pa i nije... da parafraziram autora bloga, tvoj tekst na ovom blogu, čemu?
mishab mishab 11:25 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Budimac
Zar tekst koji sam napisao nije dovoljno jasan?

Pa i nije... da parafraziram autora bloga, tvoj tekst na ovom blogu, čemu?


Pa ako ti nije jasan, analiziraj ga dok ga ne razumeš. Moj tekst je odgovor na sledeće pitanje autora bloga:

Jesu li istočnjačke religije «nešto drugo»? Pogrešno bi bilo reći da jesu, baš kao što bi pogrešno bilo tvrditi da nisu. Sve velike religije, pored postojećih razlika, nesumnjivo imaju mnogo zajedničkog, mnogo više nego što to na prvi pogled izgleda.vishnja92 vishnja92 11:31 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

ti si bavis ideologijom religija, i to subjektivno i pristrasno.
pri tome je sasvim jasno da o istocnjackim religijama ne znas (skoro) nista.

Pizonove namere (i pitanja) su sasvim drugacije, da ne kazem - casne :)
Budimac Budimac 11:32 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Jesu li istočnjačke religije «nešto drugo»?

Aaaaa... ti si se osetio p(r)ozvanim da odgovoriš na to pitanje

Izvini na ometanju... možeš nastaviti svoju
vladimir petrovic vladimir petrovic 11:55 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

mishab
Suštinska razlika izmedu religije Istoka i hrišćanstva je sledeća:
U religiji istoka Bog se spoznaje osećanjima, izabira srcem (postojećim sebičnim i samopravednim motivima), živi voljom (licemerna samokontrola), a razum se koristi da opravda ceo pogrešan sistem verovanja pred čovekovom savešću. U Bibliji Bog se spoznaje razumom , izabira voljom, živi preobraženim srcem, i oseća osećanjima.

Hvala na komentaru.

Moja namera nije da suprostavljam istočnjačke religije - hrišćanstvu. Još manje da ih propagiram. Ako ponovno pročitate moj tekst, videćete da sam bio prilično obazriv, da sam se ogradjivao tamo gde sam smatrao da je potrebno. Podsećam na reči:
Postoji mišljenje da niko nije toliko tašt zbog svoje religije, kao onaj koji ne poznaje nijednu drugu. Upoznavanje sa istočnjačkim religijama, pa makar i na prilično površan način, doprineće boljem razumevanju naše sopstvene religije, kulture, ali i života uopšte.
Ne smatram da treba, pa ni da bi bilo lako, praktikovati neku od religija sa Istoka u našoj sredini, jer one su povezane sa institucijama kultura koje su nama strane, sa sistemima vrednovanja koji su nama daleki. Medjutim, nema sumnje da ima stvari koje, na naš način i u našim mogućnostima, mi možemo i treba da naučimo, ili da - odučimo.

Dakle, moja namera je da koliko-toliko informišem o velikim istočnjačkim religijama, odnosno o tim dalekim religijsko-filozofskim sistemima, dajući pritom svoje lično vidjenje. Da li će neko posle toga eventualno još više prigrliti hrišćanstvo, ili islam, to mi nije od značaja, niti imam takvih pretenzija.
Drugim rečima, smatram da dobrom hrišćaninu ili dobrom muslimanu, sigurno ne može škoditi da upozna ostale velike relilgije. Ni dobrom ateisti/agnostiku.
Dawngreeter Dawngreeter 11:58 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Moj mali doprinos...

mishab
Kako je izgledao biblijski model njene reforme?

Nikako. Rekao si da je pocela da razmislja.
mishab mishab 12:04 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vladimir petrovic

Dakle, moja namera je da koliko-toliko informišem o velikim istočnjačkim religijama, odnosno o tim dalekim religijsko-filozofskim sistemima, dajući pritom svoje lično vidjenje. Da li će neko posle toga eventualno još više prigrliti hrišćanstvo, ili islam, to mi nije od značaja, niti imam takvih pretenzija.
Drugim rečima, smatram da dobrom hrišćaninu ili dobrom muslimanu, sigurno ne može škoditi da upozna ostale velike relilgije. Ni dobrom ateisti/agnostiku.


Razumeo sam tvoj post. Ja sam skrenuo paznju na ono sto je u sadrzaju religije, koji mimo razlicitih formi cesto ima isti duh i ovde i tamo, koji je na zalost loš. Zar je loše što sam objasnio šta je to što može da bude loše u tom sadržaju, bez obzira da li ima formu istoka, ateizma, ili hrišćanstva?
mishab mishab 12:06 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Nikako. Rekao si da je pocela da razmislja.


Zar to nije u skladu sa citatima koje sam naveo o funkciji razuma:

"A znamo da sin Božji dođe i dao nam je razum da poznamo Boga istinitoga i da budemo u istinitome sinu njegovom Isusu Hristu." (1.Jovanova 5,20)

"Ko se uzda u svoje srce, bezuman je; a ko hodi mudro, izbaviće se." "Bezumniku nije mio razum nego da se javlja srce njegovo." (Priče 28,26; 18,2)


vishnja92 vishnja92 12:10 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Zar je loše što sam objasnio šta je to što može da bude loše u tom sadržaju, bez obzira da li ima formu istoka, ateizma, ili hrišćanstva?

ne, problem je nacin
Kako bi izgledao istočnjački model njene reforme?

Posle ovakvog događaja, ona bi otišla u svoju sobu da obavi svoju meditaciju i posle bi se osećala isto kao da je uzela tabletu za smirenje.

ovo zvuci kao da te instruirao onaj pandur Lukic - kvaziekspert za "pitanje sekti" kod nas.
taj ne moze sam sa sobom da se dogovori da li nastupa kao pandur, pravoslavac ili moralista (cudoredna policija neke vrste, u svakom slucaju). jedino jos nikad nije pokusao da bude strucan i kompetentan.
vladimir petrovic vladimir petrovic 12:35 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Dawngreeter
Nikako. Rekao si da je pocela da razmislja

Ovo bi se moglo shvatiti kao zenovski način gledanja na stvari.
O tome ćemo govoriti kasnije. Thx.
margos margos 12:39 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

onaj pandur Lukic

Ispravka: Luković.

A da nema pojma - nema. Loš prepisivač i loš interpretator tuđih misli, pa samim tim ne može biti ni stručan, ni dosledan, ni uverljiv.
vishnja92 vishnja92 13:02 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

hvala na ispravci :)
drug.clan drug.clan 14:08 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

mishab

Kako bi izgledao ateistički model njene reforme?

Pa možda bi počela da uzima tablete za smirenje, i to iz dva moguća razloga. Da bi smirila svoju buntovnost, i da bi ugušila neprijatno osećanje krivice koje je pobuđeno tim događajem. Pod uticajem tablete ona bi mogla da izusti:

"Iskreno, uopšte ne osećam krivicu zbog svojih postupaka prema mojoj majci! Osećam se divno! Moja savest je čista! Moje misli i osećanja su pozitivni"Statistika prodaje antidepresiva se ne bi bas slozila sa ovom teorijom vec pre sa teorijom da najvise antidepresiva koriste tamo gde ima najmanje sunca potpuno nevezano da li su u pitanju verni poljaci ili neverni estonci

Jos jedan primer da religija ne igra bitnu ulogu u zivotu ljudi (osim ako sunce ne smatras bogom )
vishnja92 vishnja92 14:13 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

(osim ako sunce ne smatras bogom )

ja da, zasto?
:)
drug.clan drug.clan 15:33 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vishnja92
(osim ako sunce ne smatras bogom )

ja da, zasto?
:)


Eto onda je dokaz postojanja boga statistika potrosnje antidepresiva!

Ko bi rekao da je najveci filozofski problem u stvari tako lako resiti
margos margos 16:10 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vishnja92
hvala na ispravci :)

:))
Iskoristila sam da se složim sa sudom o njegovoj stručnosti...
Kazezoze Kazezoze 16:26 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Kako je izgledao biblijski model njene reforme?

Ona se ponizila pred Bogom priznanjem svoje karakterne iskvarenosti, molila bi Boga za promenu svoga srca (motiva i karaktera), i poverovala je bi da joj Bog oprašta zato što je On dobar i milostiv. Sa te molitve ona je izašla kao druga osoba. Njen odnos sa sopstvenom majkom i svim ljudima je posle oslobođenja od duha gnevljivosti postao radikalno drugačiji.

zaboravio si da dodash pravu istinu (tipichno biblijski), a to je da bi posle te molitve sishla dole i nastavila da se svadja sa majkom jer je shvatila da je nekoliko molitvi sasvim dovoljno da regulishe njen odnos sa bogom. biblijski model reformisanja choveka je proces koji veoma retko daje rezultate jer je i sama biblija plegijat i samim tim neautentichna.
mishab mishab 16:32 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vishnja92
ti si bavis ideologijom religija, i to subjektivno i pristrasno.


Da je to tako ti ne bi gubila vreme na sudove vec to argumentovano osporila razumnim argumentima.

vishnja92
pri tome je sasvim jasno da o istocnjackim religijama ne znas (skoro) nista.


Istocnjacko iskustvo je moje prvo duhovno iskustvo, u kojem sam bio veoma uspesan. Imao sam gotovo svakodnevno iskustvo astralne projekcije, vidjenja aure, isceljivanja bioenergijom, itd, itd, itd. Tako da mogu da ga kritikujem na osnovu sopstvenog iskustva.

vishnja92
Pizonove namere (i pitanja) su sasvim drugacije, da ne kazem - casne :)


A nije casno sto sam argumentima zdravog razuma raskrinkao razne forme jedne iste zablude?

U nemoci da osporis jasan smisao onoga sto sam napisao, ti se ponasas kao kakav policajac, pa iznosis sudove o tome sto sam uradio, sumnjicis moje motive, i bavis se drugim nerelevantnim stvarima.


mishab mishab 16:36 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

vishnja92
ovo zvuci kao da te instruirao onaj pandur Lukic - kvaziekspert za "pitanje sekti" kod nas.
taj ne moze sam sa sobom da se dogovori da li nastupa kao pandur, pravoslavac ili moralista (cudoredna policija neke vrste, u svakom slucaju). jedino jos nikad nije pokusao da bude strucan i kompetentan.


Pa tvoji komerntari su upravo u duhu Lukica, jer su prozeti etiketama, sumnjicenjima, i paranoidnim dovodjenjem u pitanje pozadine, a ne razumnom analizom napisanog.
mishab mishab 16:43 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Budimac
Jesu li istočnjačke religije «nešto drugo»?

Aaaaa... ti si se osetio p(r)ozvanim da odgovoriš na to pitanje


A zar na osnovu onoga što sam napisao nije jasno da sam pozvan da pružim komentar?

Zašto nisi zahvalan na mom trudu da objasnim veliko iskušenje religioznog iskustva na Istoku, koje sada postaje iskušenje i religije Zapada?

Ako sam napisao nešto što nije bilo važno da se spomene ili što je bilo pogrešno, onda te molim da konkretno to objasniš, a ne da iznosiš cinične komentare.


mishab mishab 16:53 09.04.2009

Re: Razlika izmedju Istoka i Zapada

Kazezoze

zaboravio si da dodash pravu istinu (tipichno biblijski), a to je da bi posle te molitve sishla dole i nastavila da se svadja sa majkom


Iz koje svoje psihološke potrebe govoriš o nečemu što ne poznaješ i zašto imaš potrebu da to osporiš?

Kazezoze
jer je shvatila da je nekoliko molitvi sasvim dovoljno da regulishe njen odnos sa bogom.


Biblijski Bog ne zastupa meditaciju, pa kako joj nije pružio nikakvu psihološku sigurnost, tvoj zaključak je nelogičan.

Kazezoze
biblijski model reformisanja choveka je proces koji veoma retko daje rezultate


Nijedna religija nije preporodila karakter ljudi kao što je to uradila Biblija u vreme protestantske reformacije:

"Za nekoliko kratkih vekova Nemci su čudesa učinili, pretvorili su u pravi raj svoju zemlju, o kojoj su Rimljani kao o nekom Sibiru govorili; podigli su industriju, reformisali rimsku veru, stvorili su škole, nauke, zakone, slobodu, i pravom prosvetom prosvetili su sredinu Evrope. ... U predelima odakle su izašli apostoli - u otačastvu Isusa Hrista, caruju mrak i sujeverstvo, a na severu nemački pastor pred okupljenim narodom razlaže hrišćansku ljubav i tumači evanđeoske reči onako kako treba da čuju i razumeju ljudi koji ljube pravu istinu i koji teže sve daljem napretku i prosvećenju svoga razuma. ... Svuda vidite sretnu i zadovoljnu čeljad. Nigde ne vidite pakosti i zavisti. Svak se raduje tuđem dobru, svak sažaljeva tuđu nesreću. Nemačka društva tako su uređena i udešena da vam se čini da svaki živi samo na korist i na zadovoljstvo svojega bližnjeg. Ovo je zemlja gde se brinu da i stoka oseti blagodati pitome civilizacije. Svaki čovek obavezan je da čovečno i sa svojom stokom postupa." (Ljubomir Nenadovic, Sabrana dela, 682)

"Preklinjanje i psovanje, blud, svetogrđe, preljuba i poročan život, koji preovlađuje u mnogim mestima u kojima sam živeo, ovde su nepoznati. Nema podvodača i bludnica. Ljudi ne znaju šta je rumenilo i svi se odevaju na doličan način. Igre na sreću nisu uobičajene. Velikodušnost je tako velika da siromasi ne moraju da prose. Ljudi bratski opominju jedan drugoga, kako Hristos propisuje. Sudske parnice su proterane iz grada, i tu nema ni simonije, ubistava ili stranačkog duha, već vlada mir i milosrđe. S druge strane, tu nema orgulja, nema zvuka zvona, niti bučnih pesama, ni razgorelih sveća ili lampi (u crkvama), ni relikvija, slika, kipova, baldahina ili sjajnoga ruha, niti lakrdija i krutih ceremonija. Crkve su sasvim oslobođene idolopoklonstva." (Vil Djurant, Reformacija, 451)

Kazezoze
jer je i sama biblija plegijat i samim tim neautentichna.


Istinitost Biblije je upravo potvrdjena time sto su njene vecne istine nadjene kod mnogi naroda jer su ih oni imali u usmenom predanju sacuvane od vecnih vremena. istinitost neke istine ne zavisi od njene (ne)autenticnosti vec od njene smislenosti prema kojoj je covek odgovoran. Ako neko hoce da te ubije zato sto smatra da zapovest "Ne ubij" nije originalna jer postoji i u drugim religijama, da li to znaci da je ta zapovest lazna, i da zato taj covek moze ciste savesti da te ubije?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana