Društvo

Zapošljavanje osoba sa hendikepom

niccolo RSS / 29.04.2009. u 18:14

Nakon što je Dali postavljanjem linka na naslovnoj strani učinio Natašin blog vidljivijim (kojim stopama će uskoro da krene i uredništvo, nadamo se...) Atomski Mrav je pitao šta se dešava sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (dalje Predlog Zakona). Nakon što sam mu dao kratku informaciju shvatio sam da uopšte nisam pročitao taj predlog zakona te sam ga «na licu mesta» odmah pretrčao, što je kasnije dovelo do pažljivijeg čitanja. Tako je nastao ovaj blog.

 

Na početku priče o zapošljavanju osoba sa invaliditetom (odmah da napomenem na ću tokom teksta koristiti izraz invaliditet, pošto je to izraz koji koristi Predlog Zakona, iako smo kod Nataše naučili da bi bilo bolje koristiti izraz osobe sa hendikepom) prenosim podatak koji se nalazi i u obrazloženju Predloga Zakona, a nastao je na osnovu istraživanja Evropske agencije za rekonstrukciju iz 2006. godine – Studija izvodljivosti za unapređenje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, da u Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom od kojih je oko 300.000 radnog uzrasta (15-65 godina), pri čemu je stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom 13%, odnosno oko 21.000 lica.

Trenutno u Srbiji imamo Zakon o radnom osposobljavanju i zapošljavanju invalida iz 1996. godine (izmenjen 2005) – dalje ću ga zvati Stari Zakon, a 2006 je usvojen i Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Pored ovih dokumenata postoji i Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji iz 2007 godine, a među propise koji bi mogli biti od uticaja na veće zapošljavanje spada i Zakon o porezima na dobit preduzeća koji sadrži poresko oslobođenje za preduzeće za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica, srazmerno učešću tih lica u ukupnom broju zaposlenih. Sam Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom nije usmeren na povećanje broja zaposlenih osoba sa invaliditetom već o sprečavanju njihove diskriminacije, između ostalog i prilikom zapošljavanja. Takođe, Strategija nije usmerena samo na zapošljavanje već obuhvata i druge segmente unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. Zakon o kojem danas govorim se može smatrati i kao jedan od koraka u ispunjavanju Strategije.

Stari Zakon je imao samo 24 člana, blago rečeno neozbiljan je, i, u poređenju sa Predlogom Zakona, prilično je neozbiljan (predviđao je rad osoba sa invaliditetom samo u tzv. «zaštitnim radionicama», ali ni reči o tzv. «inkluzivnom zapošljavanju»). Jedina njegova korist je što je sadržao odredbu o uslovima za osnivanje preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida (koje je posle moglo da koristi ono pomenuto poresko oslobođenje). Stoga, da vidimo šta kaže Predlog Zakona:

 

Osoba sa invaliditetom, u smislu Predloga Zakona, je lice sa trajnim posledicama telesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehablitacijom, koje ima socijalna i druga ograničenja koja su od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održavanja zaposlenja i koje nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se, pod ravnopravnim uslovima, uključi na tržište rada i da konkuriše za zapošljavanje sa drugim licima. Prava utvrđena Predlogom Zakona ostvaruje osoba sa invaliditetom koja ima utvrđen status osobe sa invaliditetom. Drugim rečima, da bi se ovaj Predlog Zakona odnosio na osobu sa invaliditetom nije dovoljno da je ona samo osoba sa invaliditetom već mora da ima i status osobe sa invaliditetom.

 

Ko ima status osobe sa invaliditetom: a) ratni vojni invalid, b) mirnodopski vojni invalid, v) civilni invalid rata, g) lice kome je izvršena kategorizacija i drugo lice kome je utvrđena invalidnost, u skladu sa zakonom, d) lice kome je, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđena kategorija invalidnosti, odnosno preostala radna sposobnost i đ) lice kome se, u skladu sa ovim zakonom, proceni radna sposobnost saglasno kojoj ima mogućnost zaposlenja ili održavanja zaposlenja, odnosno radnog angažovanja.

 

Ovde dolazimo do procene radne sposobnosti, koja obuhvata medicinske, socijalne i druge kriterijume kojima se utvrđuju mogućnosti i sposobnosti osobe sa invaliditetom neophodne za uključivanje na tržište rada i obavljanje konkretnih poslova samostalno ili uz službu podrške, upotrebu tehničkih pomagala, odnosno mogućnosti zapošljavanja pod opštim ili pod posebnim uslovima i koja predstavlja jednu od obaveza osoba sa invaliditetom po Predlogu Zakona. Obražloženje u vezi sa ovim odredbama navodi da će se procenom radne sposobnosti omogućiti licima koja po dosadašnjim propisima nisu imala utvrđen status, kao i licima obolelim od sistemskih bolesti kao što su: multiple skleroza, različiti oblici mišićne distrofije, paraplegija, kvadriplegija itd. utvrdi status, te da budu titulari podrške pri zapošljavanju kao i ostale osobe sa invaliditetom. Moje shvatanje je da je ova obavezna procena radne sposobnosti ustanovljena u cilju stvaranja opšte slike, ali i dobijanja podataka o svakoj osobi sa invliditetom kako bi se utvrdilo koje mere je moguće sprovesti u cilju osposobljavanja za rad, odnosno zapošljavanja te osobe.

 

Osim obaveze da se odazove na poziv za procenu radne sposobnosti i utvrđivanje statusa, osoba sa invaliditetom ima i sledeće obaveze: b) da se uključuje u obrazovanje, školovanje, usavršavanje, stručno osposobljavanja i obuku, v) da aktivno traži zaposlenje, g) da prihvati profesionalnu rehabilitaciju, d) da sarađuje sa stručnim radnicima u toku profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i rada i poštuje radnu i tehnološku disciplinu, đ) da prihvati mere aktivne politike zapošljavanja, i e) da prihvati zaposlenje, u skladu sa profesionalnim sposobnostima. Nasuprot obavezama stoje prava osoba sa invaliditetom: a) na utvrđivanje statusa i procenu radne sposobnosti, b) na podsticanje zapošljavanja, radne i socijalne uključenosti i afirmaciju jednakih mogućnosti na tržištu rada, v) na mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, g) na zapošljavanje pod opštim uslovima, d) na zapošljavanje pod posebnim usovima, đ) na mere aktivne politike zapošljavanja, e) na zapošljavanje u posebnim organizovanim oblicima zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom, ž) na druga prava.

 

Što se tiče poslova podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, njih obavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja (tj. Nacionalna služba za zapošljavanje, mada mislim da nema smetnji da se time bave i privatne agencije za zapošljavanje, ako uspeju da nađu interes u tome) i oni su samo nabrojani u Predlogu Zakona u 7 tačaka, tako da ćemo tek po njegovom usvajanju videti šta su nam tačno spremile te organizacije.

 

Negde među pravima sam naveo i profesionalnu rehabilitaciju. Ona podrazumeva organizovanje i sprovođenje mera i aktivnosti u cilju osposobljavanja za odgovarajući posao, zapošljavanja, održanja zaposlenja, napredovanja ili promene profesionalne karijere. U pitanju su sledeće mere i aktivnosti: a) karijerno vođenje, profesionalno informisanje, savetovanje i individualni plan zapošljavanja, b) radno osposobljavanje, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i programe za sticanje, održavane i unapređivanje radnih i radno-socijalnih beština i sposobnosti, v) pojedinačne i grupne, opšte i prilagođene programe za unapređenje radno-socijalne integracije, g) razvoj motivacije, tehničku pomoć, stručnu podršku, praćenje i procenu rezultata profesionalne rehabilitacije, d) individualni savetodavni rad, koji uključuje pomoć u prihvatanju sopstvene invalidnosti sa stanovišta mogućnosti uključivanja u rad i pojedine mere profesionalne rehabilitacije, đ) edukaciju i trening seminare za poslodavce, stručna lica za radno osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i druga lica, e) predloge i obuku za primenu adekvatnih tehničkih i tehnoloških rešenja u cilju podizanja efikasnosti osobe sa invaliditetom u učenju i radu, kao i službe podrške, ž) druge aktivnosti. Mere i aktivnosti se sprovode na osnovu programa i za neke od njih je potrebno pribaviti odobrenje ministarstva. Troškove profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom čija je radna sposobnost smanjena zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti nastalih posle stupanja na snagu Predloga Zakona snosi poslodavac kod koga je osoba sa invaliditetom radila u vreme nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti, a za ostala lica organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

 

Takođe sam spomenuo i zapošljavanje pod opštim i pod posebnim uslovima. Zapošljavanje pod opštim uslovima je zapošljvanje bez prilagođavanja poslova, radnog mesta ili poslova i radnog mesta, a pod posebnim uslovima uz prilagođavanje poslova, radnog mesta ili poslova i radnog mesta.

 

Predlog Zakona će uvesti i obavezu zapošljavanje osoba sa invaliditetom i to poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih će biti dužan da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom, a onaj koji ima 50 i više zaposlenih će biti dužan da ima najmanje dve osobe sa invaliditetom i na svakih narednih započetih 50 zaposleni po još jednu osobu sa invaliditetom. Ipak, neki poslodavci će biti izuzeti iz te obaveze. To su a) novoosnovani poslodavac, koji neće imati tu obavezu u trajanju od 24 meseca od dana osnivanja, b) poslodavac koju učestvuje u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću i organizaciji koji će biti oslobođen obaveze zapošljavanja onog broja osoba sa invaliditetom čije zarade finansira (pri čemu to učešće u finansiranju ne može biti manje od 50% prosečne mesečne zarade u privredi RS), v) poslodavac koju, u postupku javne ili druge nabavke, izvrši finansijske obaveze iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osob sa invaliditetom, kao i iz ugovora o kupovini proizvoda ili vršenju usluga tog preduzeća, izuzev obaveza nastalih u realizaciji ugovora iz oblasti trgovine na veliko – u vrednosti od 20 prosečnih mesečnih zarada u privredi RS, oslobađa se obaveze zapošljvanja jedne osobe sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze. Poslodavac koji ne ispuni obavezu zapošljavanje će mesečno plaćati penale u visini trostrukog iznosa minimalne zarade za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.

 

Predlog Zakona sadrži i odredbe o merama aktivne politke zapošljavanja koje su usmerene na podizanje motivacije, zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom. Među tim merama se nalaze pravo na refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta za poslodavca koji zaposli osobe sa invaliditetom pod posebnim uslovima, kao i pravo na subvenciju zarade (u vrednosti minimalne zarada) za zaposlenu osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva u trajanju od 12 meseci.

 

U posebne oblike zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom spadaju: a) preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, b) radni centri i v) socijalno preduzeće i organizacija.

Preduzeće je pravno lice koje zapošljava i vrši profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom koje ime najmanje 5 osoba sa invaliditetom u radnom odnosu na neodređeno vreme, pri čemu ima najmanje 50% osoba sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih od čega najmanje 10% osoba sa invaliditetom koje mogu da se zaposle samo pod posebnim uslovima, koje naravno ima odgovarajući prostor i tehničku i drugu opremu i okje ima zaposlena stručna lica za radno osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Osim ovih uslova, preduzeće mora da ima i dozovlu za obavljanje delatnosti.

Radni centar je poseban oblik ustanove koji obezbeđuje radno angažovanje kao radno terapijsku aktivnost osoba sa invaliditetom koje se ne mogu zaposliti ili održati zaposlenje ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, odnosno čiji je radni učinak manji od jedne trećine radnog učinka zaposlenog na uobičajenom radnom mestu. Dodatni uslov je da angažuje najmanje 5 osoba sa invaliditetom pri čemu najmanje 80% takvih lica u odnosu na broj radno angažovanih i zaposlenih. Radni centar mogu da osnuju samo RS, AP i jedinica lokalne samouprave.

Socijalno preduzeće je privredno društvo za obavljanje delatnosti koja je usmerena na zadovoljenje potreba osoba sa invaliditetom i koje zapošljava najmanje jednu osobu sa invaliditetom, a socijalna organizacije je isto to samo što nije privredno društvo već drugi oblik organizovanja.

 

Za kraj da kažem da obrazloženje navodi da se očekuje povećanje broja zaposlenih osoba sa invaliditetom za 7.631.Komentari (70)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

nimulid nimulid 18:51 29.04.2009

mozda za 1000 god kod nas

Studija izvodljivosti za unapređenje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, da u Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom od kojih je oko 300.000 radnog uzrasta (15-65 godina), pri čemu je stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom 13%, odnosno oko 21.000 lica.Nisam znala za ovaj podatak.

Da postoji normalna i pravna drzava koja brine o svojim gradjanima, ne bi bilo potrebno naglasavati osoba sa ili bez invalideta.
niccolo niccolo 18:59 29.04.2009

Re: mozda za 1000 god kod nas

Da postoji normalna i pravna drzava koja brine o svojim gradjanima, ne bi bilo potrebno naglasavati osoba sa ili bez invalideta.

Mislim da to ipak zavisi od toga koliko je bogata neka država, pa onda bogatije države imaju više sredstava i mogućnosti da integrišu ljude sa hendikepom nego siromašnije države poput naše...
nimulid nimulid 19:40 29.04.2009

Re: mozda za 1000 god kod nas

Upravo to. Ja znam mnogo osoba sa visokim obrazovanjem koje ne mogu da nadju adekvatne poslove. Tako da mi ovo, na zalost, izgleda utopisticki
djoka_l djoka_l 09:03 30.04.2009

Re: mozda za 1000 god kod nas

Mislim da to ipak zavisi od toga koliko je bogata neka država, pa onda bogatije države imaju više sredstava i mogućnosti da integrišu ljude sa hendikepom nego siromašnije države poput naše...


Sa tačke gledišta poslodavca - mojoj firmi država trenutno duguje 14,000 EUR (u dinarima) za porodilje. Sa isplatama se u ovom trenutku kasni 10 meseci.
Sa druge strane, predviđaju se kazne za one koji ne zaposle propisan broj invalida. Da li su predviđene kazne za državu ako ne isplati subvenciju?
niccolo niccolo 09:12 30.04.2009

Re: mozda za 1000 god kod nas

Naravno da ne, kad si ti video da država propisuje kazne za samu sebe...
inagadadavida inagadadavida 19:30 30.04.2009

Re: mozda za 1000 god kod nas

niccolo
Da postoji normalna i pravna drzava koja brine o svojim gradjanima, ne bi bilo potrebno naglasavati osoba sa ili bez invalideta.

Mislim da to ipak zavisi od toga koliko je bogata neka država, pa onda bogatije države imaju više sredstava i mogućnosti da integrišu ljude sa hendikepom nego siromašnije države poput naše...


Odnos prema invalidima je manje pitanje materijalnog bogatstva, a vise domaceg vaspitanja, kulture, i empatije za hendikepirane sugradjane........a to je u srbiji sve misaona imenica........

U zemlji, gde se jos uvek hendikepirana deca po selima kriju u kuci , da ne budu sramota familije, i gde se cak i u gradovima za osobom u kolicima okrece svaki drugi setac............ce proteci jos mnogo vode i generacija , pre nego se promeni taj primitivni kod u glavama vecine srba.............
niccolo niccolo 20:38 30.04.2009

Re: mozda za 1000 god kod nas

Dobro, to su dva različita vida o kojima govorimo, ja sam govorio o onome što država finansijski može da uradi za njih, taj deo o mentalitetu nije nešto što se postže novcem, već pre svega obrazovanjem...
mashha mashha 19:02 29.04.2009

A nije mi jasno

zašto podnosioci Predloga zakona ne koriste termin "hendikep" ako je već ustanovljena kao pravilnija
niccolo niccolo 19:04 29.04.2009

Re: A nije mi jasno

Otkud znam, verovatno nisu upoznati sa time (ili je neko već ranije upotrebio izraz invaliditet, pa sad i oni isto tako).
dragoljub92 dragoljub92 19:15 29.04.2009

Re: A nije mi jasno

зар је термин толико важан.ретардирана особа или аутистична је свакако особа са хедикепом али особама које немају поједине делове тела више одговара инвалидитет,стим што немам појма где би ту спадали параплегичари рецимо.
битнији је добар закон ,а дал се називају хедикепиране и ли инвалидне особе.
то му дође ко кад мене ,србина,прекрштавају у србијанца.скојим правом.
natasavb natasavb 19:31 29.04.2009

Re: A nije mi jasno

dragoljub92
зар је термин толико важан.
битнији је добар закон

Mislim da je i jedno i drugo bitno. Zakon moze da promeni neke stvari, ali upotreba termina utice na promenu svesti. Ja o tome pisala Dragoljube, pa ako te zanima procitaj moj prvi i treci post.
dragoljub92 dragoljub92 19:50 29.04.2009

Re: A nije mi jasno

Zakon moze da promeni neke stvari, ali upotreba termina utice na promenu svesti.

закон једино и може да промени однос према нечему.промена име на не.
променили смо име педерима и,да ли се нешто променило у односу према гејовима.ништа и даље имамо исто стање.чак штавише само се мржња још појачала.
само закон који ће чврсто да се спроводи и године могу донети промену односа према тој врсти људи.једно насиље које треба законски извршити на ову већину која не жели да пшризна да су и то људи,може да да резултат.а онда име неће бити важно.под насиљем подразумевам ригорозну примену закона ,тако да ови људи коначно постану видљиви и да бандоглавци буду приморани да контактирају са њима,не неће се они променити али ће стасати нове генерације којима то неће бити ништа чудно.
пс
мој однос према инвалидима сам јасно описао код далија ,тако да не би да се понављам.
natasavb natasavb 20:14 29.04.2009

Re: A nije mi jasno

стасати нове генерације којима то неће бити ништа чудно.

O tome i ja govorim, ali da bi stasale te nove generacije mora da se uvede inkluzivno obrazovanje, a da bi se ono upseno uvelo ne bi trebalo da se ljudi trzaju na to kad ja kazem da moje dete ima autizam kao da je to najstrasnija stvar na svetu ili prelazna bolest.
мој однос према инвалидима сам јасно описао код далија ,тако да не би да се понављам.

ne znam sta si pisao kod Dalija, ali nisam ni pomislila da ti imas los odnos prema osobama sa hendikepom. ko je covek, covek je prema svima.
dragoljub92 dragoljub92 20:36 29.04.2009

Re: A nije mi jasno

ne bi trebalo da se ljudi trzaju na to kad ja kazem da moje dete ima autizam kao da je to najstrasnija stvar na svetu ili prelazna bolest.

искрено не верујем да ће се ту било шта променити,људи су такви.психолози или психијатри то знају боље зашто је то тако.али држава не сме да буде таква.а људи су ....људи.
пс
ko je covek, covek je prema svima.

нисам ја баш увек човек,имам ја своје идеје да је насиље некад једини прави начин да се људи натерају на пристојност.не за све али неки разумеју само тај начин разговора.
dunja73 dunja73 21:29 29.04.2009

Re: A nije mi jasno

србина,прекрштавају у србијанца

zato sto si iz "Uze Srbije"
Svi su Srbi ,ali Srbijanci se zna odakle su ...
Boze saćuvaj Dragoljube , uvek isto te zacudjuje
@ niccolo
ne znam stvarno kod nas kako sve to , oko zaposljavanja
mada u Nem mislim da je ok zakon ..
lep post ustvari odlicno
niccolo niccolo 21:31 29.04.2009

Re: A nije mi jasno

hvala...samo nisam razumeo kad kažeš kod nas, da li je to kod nas nas ili kod nas u Nemačkoj?
dunja73 dunja73 21:51 29.04.2009

Re: A nije mi jasno

da li je to kod nas nas

pa da u Srbiji mislim ..
niccolo niccolo 21:55 29.04.2009

Re: A nije mi jasno

Kod nas nije baš najbolje, vidi se i iz ovih podataka o broju zaposlenih i broju osoba radnog uzrasta. Taj odnos veliko odstupa od opšte stope nezaposlenosti...
natasavb natasavb 19:24 29.04.2009

Usvajanjem ovog zakona

ce se ,nadam se, popraviti trenutna situacija, ali se bojim da ni njime nisu dobro resena sva pitanja. Koliko sam ja uspela da shvatim citajuci ovo opet recimo osobe sa autizmom nece moci da se zaposle. Milsim da se kategorizacijom ili kako se to vec zove, osobe sa autizmom svrstavaju u grupu koja ne moze da sklapa ugovore , a samim tim su liseni i prava za sklapanje ugovora vezanog za posao i zaradu, a u mnogim zemljama su se osobe sa autizmom , a pogotovo osobe sa apergerovim sindromom ,pokazle kao jako dobri radnici.
Zatim ti radni centri i "radno angažovanje kao radno terapijsku aktivnost ", zar to terapijska aktivnost nije tretiranje osobe sa hendikepom kao bolsene osobe ? Time se direktno krsi Konvencija 159 , po kojoj sve osobe sa invaliditetom (oni taj izraz upotrebljavaju ) imaju pravo na zaposljavanje.
Veliki problem je i to sto ce dosta poslodavaca to da shvati pogresno i radi iz sazaljenja , a nece prihvatiti to kao pravo OSI na zaposljavanje. Da bi se to desilo, sve ovo mora da prati i promena i reforma obrazovanja koja podrazumeva inkluzivno obrazovanje.


edit: hvala za link.niccolo niccolo 19:31 29.04.2009

Re: Usvajanjem ovog zakona

Da, i meni se neka rešenja nisu svidela, naročito ono što sam boldovao u vezi sa plaćanjem penala poslodavaca koji ne ispune obavezu zapošljavanja. Nism hteo ništa da stavim u tekst jer nisam mogao da napravim neke računice, ali mi se čini da bi lako moglo da ispadne da se poslodavcima više isplati da plaćaju penale nego da zaposle tog dodatnog radnika.

Zatim ti radni centri i "radno angažovanje kao radno terapijsku aktivnost ", zar to terapijska aktivnost nije tretiranje osobe sa hendikepom kao bolsene osobe ? Time se direktno krsi Konvencija 159 , po kojoj sve osobe sa invaliditetom (oni taj izraz upotrebljavaju ) imaju pravo na zaposljavanje

Mislim da se time ne krši pravo na zapošljavanje, pošto se tamo angažuju lica koja inače ne mogu zaposliti. Doduše zavisi od toga kako će to u praksi da izgleda.


Ovo za osobe sa autizmom ne znam, koje je objašnjenje za stav da ne mogu da sklapaju ugovore?
natasavb natasavb 19:58 29.04.2009

Re: Usvajanjem ovog zakona

Ovo za osobe sa autizmom ne znam, koje je objašnjenje za stav da ne mogu da sklapaju ugovore?

Moram ovo da proverim, ali mislim da ako je neko kategorisan kao osoba sa autizmom samim tim stavljen pod trajno starateljstvo , a da onda ne moze da sklapa ugovore.
niccolo niccolo 20:00 29.04.2009

Re: Usvajanjem ovog zakona

natasavb
Ovo za osobe sa autizmom ne znam, koje je objašnjenje za stav da ne mogu da sklapaju ugovore?

Moram ovo da proverim, ali mislim da ako je neko kategorisan kao osoba sa autizmom samim tim stavljen pod trajno starateljstvo , a da onda ne moze da sklapa ugovore.

Njima je onda oduzeto tj. nikad ni ne dobiju poslovnu sposobnost?
natasavb natasavb 20:04 29.04.2009

Re: Usvajanjem ovog zakona

Njima je onda oduzeto tj. nikad ni ne dobiju poslovnu sposobnost?

Mislim da jeste,ali moram da proverim, pa cu da ti javim.
Atomski mrav Atomski mrav 09:20 30.04.2009

Re: Usvajanjem ovog zakona

Nadam se da nije tako...

Pročitao sam jednom članak u novinama o slepom čoveku koji radi za kriminalističku policiju u Briselu. S obzirom na to da ima istančan sluh, pomaže policiji u identifikaciji glasova i zvukova prilikom akcija prisluškivanja i slično... Kažu da je nezamenljiv u tome i da mnogo bolje obavlja posao od računara i specijalnih softvera za tu namenu.
niccolo niccolo 09:47 30.04.2009

Re: Usvajanjem ovog zakona

Nadam se da nije tako...

Da bi neko bio lišen poslovne sposobnost potrebno je da se steknu dva uslova: da zbog bolesti ili smetnji u psiho-fizičkom razvoju neko a) nije sposoban za normalno rasuđivanje, te zbog toga b) nije u stanju da se sam stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa
Blade Runner Blade Runner 19:50 29.04.2009

Poduze

ali vrlo jasno. Obavezno zaposljavanje osobe sa hendikepom na odredjeni broj zaposlenih je metod kome pribegavaju u mnogim zemljama. S obzirom na broj osoba sa hendikepom koji si naveo ovo moze da bude vrlo vazna stavka.
niccolo niccolo 19:53 29.04.2009

Re: Poduze

Jeste i u obrazloženju su naveli preko 10 Evropskih zemalja koje imaju tu obavezu i u kojima ona varira između 2% i 15% zaposlenih. Jedino me brine ovo pravo "otkupa", da ga tako nazovem, sa plaćanjem penala...
dragoljub92 dragoljub92 20:08 29.04.2009

Re: Poduze

niccolo
Jeste i u obrazloženju su naveli preko 10 Evropskih zemalja koje imaju tu obavezu i u kojima ona varira između 2% i 15% zaposlenih. Jedino me brine ovo pravo "otkupa", da ga tako nazovem, sa plaćanjem penala...

па држава отворила мала врата за избегавање закона.
niccolo niccolo 20:14 29.04.2009

Re: Poduze

Tu će biti klasična ekonomska računica u pitanju. Poslodavac će da utvrdi šta mu se više isplati, da zaposli osobu sa hendikepom i plaća mu zaradu, poreze i doprinose (imajući u vidu da će nešto da doprinese i profitu) ili da plati taj iznos minimalne zarade na ime penala. S druge strane, nadam se da će se sredstva od tih penala koristiti za transfere osobama sa hendikepom...
dragoljub92 dragoljub92 20:41 29.04.2009

Re: Poduze

niccolo
Tu će biti klasična ekonomska računica u pitanju. Poslodavac će da utvrdi šta mu se više isplati, da zaposli osobu sa hendikepom i plaća mu zaradu, poreze i doprinose (imajući u vidu da će nešto da doprinese i profitu) ili da plati taj iznos minimalne zarade na ime penala. S druge strane, nadam se da će se sredstva od tih penala koristiti za transfere osobama sa hendikepom...

сумљам дебело да код неког са предрасудама разум може да утиче на одлуке.довољно да неком дође пословни пријатељ и да га пита-шта ће ти овај блента- и ..готово.само присила мења свет.добра воља може једино месец да држи да нам не падне на главу и ништа друго.
niccolo niccolo 20:44 29.04.2009

Re: Poduze

сумљам дебело да код неког са предрасудама разум може да утиче на одлуке

Dobro, doduše, moguće i to, ja sam uglavnom imao na umu ove moje klijente koji će sigurno da tako razmišljaju kako sam objasnio.
dragoljub92 dragoljub92 21:00 29.04.2009

Re: Poduze

знаш и би волео да мислим да су људи ,добри рационални и саосећајни али ме ових мојих 50лета прилично разуверило,па погледај шта све радимо једни другима на блогу.да нас не бриш уи банују и да смо ближе истепали би се само тако,али модерација и ови са аутсајдерским опцијама контролишу колкотолко.е па и напољу су ти исти човеци ,воде фирме возе кола и ...људи су то
један мој пријатељ је прочитао негде да људи 70%свог времена за размишљање троше на то како да напакосте неком.стим имамо посла.
nimulid nimulid 21:45 29.04.2009

Re: Poduze

сумљам дебело да код неког са предрасудама разум може да утиче на одлуке


Upravo to. Ja svoje dete vaspiatvam da nema predrasude. Mi smo vec promaseni u tom smislu. Ali generacije posle nas nisu. Shvatite da ipak nesto i od nas zavisi
niccolo niccolo 21:47 29.04.2009

Re: Poduze

Naravno, sve je u vaspitanju...
Blade Runner Blade Runner 22:06 29.04.2009

Re: Poduze

da plati taj iznos minimalne zarade na ime penala. S druge strane, nadam se da će se sredstva od tih penala koristiti za transfere osobama sa hendikepom...

Moze li i to da se regulise zakonom? Mislim, kako da se ta sredstva upotrebe?
niccolo niccolo 22:15 29.04.2009

Re: Poduze

Pa može, pošto se Zakonom osniva poseban Budžetski Fond, znači ta sredstva neće ići u opšti budžet. Evo sad sam ponovo pogledao Zakon i kaže da će se ta sredstva od penala koristiti za podsticanje zapošljavanja i ostalog što je predmet Zakona
Blade Runner Blade Runner 22:21 29.04.2009

Re: Poduze

Zvuci razumno. Samo da ga ne izvrnu naglavacke.
bocvena bocvena 21:49 29.04.2009

zakon

Svi ste u pravu kada navodite silne prepreke koje se nalaze ispred osoba sa hendikepom i njihovim porodicama. Ali mora odnekud da se krene. Od kuće, vaspitanja, preko škole do poslodavca. Država da zakonom postavi osnove, a mi svi ostali da ga sprovodimo. Mic po mic.
Utopistički?
Nije. Ako oni ulože toliki trud da ostvare svoj maksimum, ko smo mi da im stanemo na put.
niccolo niccolo 21:52 29.04.2009

Re: zakon

Tačno tako. Ovaj zakon je veliki napredak u odnosu na ovaj sadašnji, ali ipak ima i neke nedostatke na koje smo ukazali...
miloradkakmar miloradkakmar 00:11 30.04.2009

Re: zakon

Država da zakonom postavi osnove, a mi svi ostali da ga sprovodimo.


Upravo sprovodljivost, ne samo ovog , već i drugih Zakona, je pitanje na koje nema pravog odgovora. Odgovor bi se našao u ekonomski, politički , socijalno stabilnoj i jakoj državi . Ona donosi Zakone usklađene sa zakonodavstvom i standradima EU , posebnosti se u većini slučajeva isključuju , pa bih pre rekao da se radi o Zakonima budućnosti. Kada se donesu i budu na snazi primenjivaće se parcijalno, maltene od slučaja do slučaja, posolodavac će i dalje pronalaziti razloge i argumente za ne primanje osoba sa invaliditetom, na primer zbog svetske ekonomske krize....
Zakon o radu, ako se dobro sećam , precizira da invalidi ne mogu da budu proglašeni tehnološkim viškom i koliko mi je poznato poslodavac se na to mnogo ne obazire- otpuštaju se svi redom. Invaldino lice može da tuži Sudu poslodavca koji će odugvlačiti sudski proces od koga na kraju neće biti ništa , jedino što mođe da još više pogorša zdrasvtveno stanje invalida .
Nisam pravnik , čisto razmišljanje, možda i pogreršno.
niccolo niccolo 06:12 30.04.2009

Re: zakon

Da, to jesu neki problemi našeg pravnog sistema i države, koja naročito ima problema da one velike natera da igraju po pravilima, a što je ključna stvar za napredak u svakom smislu.
NNN NNN 00:16 30.04.2009

Ti si ozbiljno

rešio da budeš ozbiljan..
BFN
niccolo niccolo 06:10 30.04.2009

Re: Ti si ozbiljno

NNN
rešio da budeš ozbiljan..
BFN

Došao takav period...proći će me
natasavb natasavb 07:15 30.04.2009

Re: Ti si ozbiljno

Došao takav period...proći će me

Dok te ne prodje, ne bi bilo lose da nam jos neki zakon prepricas.
Moj predlog je Zakon o volontiranju.
Bila sam na javnoj raspravi o tom zakonu i cula dosta zanimljvih stvari, ali ne znam sta se dalje sa njim desilo.
Mozda neko zna?
niccolo niccolo 07:40 30.04.2009

Re: Ti si ozbiljno

Ja čuh za to, on je valjda još u obliku nacrta, verovatno još ni ministarstvo nije prošao, pa tek treba vladu i na kraju parlament...
Dr M Dr M 09:01 30.04.2009

Re: Ti si ozbiljno

Moj predlog je Zakon o volontiranju


Nikad cuo...
Neki link?
niccolo niccolo 09:13 30.04.2009

Re: Ti si ozbiljno

Ne zna gde ga ima, možda na sajtu ministarstva za rad?
Dr M Dr M 09:17 30.04.2009

Re: Ti si ozbiljno

Hvala za ideju, potrazicu...
niccolo niccolo 09:41 30.04.2009

Re: Ti si ozbiljno

Dr M Dr M 11:46 30.04.2009

Re: Ti si ozbiljno

Nasao, hvala
dali76 dali76 09:16 30.04.2009

eto i mene

Prvo da se zahvalim tebi Niccolo sto si uzeo ucesce u promovisanju teme tako vazne na putu ka tolerantnijem drustvu.
Kako Milorad rece provodljivost zakona je od izuzetnog znacaja. Tu mislim da ima veliku ulogu edukacija koja moze imati raznorazne oblike, posebno tu ukljucujem medije kao potencijal. Smatram da I mi blogeri u svom kutku mozemo uciniti dosta diskusijama na ovu temu;Ja to cesto imam u vidu kad pisem segmente iz vlastitog zivota.
Rekao sam kod Natase da sam ja imao prlike posmatrati problem sa obe strane ;
Kao srednjoskolac imao sam sljepog uciteljaa poslje sam sam postao ucitelj, doduse slabovidan ne sljep , al ipak osoba sa hendikepom.
Znaci sjecam se kako sam se osjecao:
Strah koji dolazi iz predrasuda koje su dubok bunar neznanja;
Da, daleko im ljepa kuca, dobri su oni ljudi al dalje od mene ; taj psiholoski strah da bi se I meni sutra slicno moglo desiti.
Taj mentalitet treba mjenjati ,edukacijom,pricom, ali I zakon je isto karika u lancu al kako mi se cini I tu mi tapkamo.
Doduse nasi dragi parlamentarci su ginisovci po neradu, al postoje nacini za lobiranje , za pritisak. Problem jeste I u nama koji imamo hendikep; cesto srecem ljude koji su prihvatili ulogu vjecite zrtve, prihvatili da budu ono sto ih drustvo crta. Meni je muka I od toga.
Ne zelim ja privilegije ,extra super akomodacije; meni treba sansa ,ista ona koju svako ima.
Jesu li svi ljudi sa hendikepom Finci iz finske; vjerujte nisu; samo smo ljudi kao I svaki drugi;I dobri I losi I zabavni, I mrzovoljni, I tvrdoglavi itd itd.

niccolo niccolo 09:40 30.04.2009

Re: eto i mene

Ne zelim ja privilegije ,extra super akomodacije; meni treba sansa ,ista ona koju svako ima.

Ja tako shvatam ovaj zakon. On je u svakom slučaju napredak u odnosu na postojeći i kao što rekoh dole Atomskom nek ga barem usvoje i počnu da primenjuju ovakav kakav je a posle mogu da se usvajaju izmene kada se vide njegovi nedostaci.
Atomski mrav Atomski mrav 09:24 30.04.2009

Svak čast za post

Nisam pratio skupštinsku raspravu u vezi sa usvajanjem ovog zakona, a oni koji jesu kažu da je bolje što nisam...
Zato je bitno da možemo ovde da se informišemo o tome šta ovaj zakon donosi.
Nadajmo se da će biti usvojen i nadajmo se da će se zaista i primenjivati. Nedostaci su tu, ali treba od nečega početi...
niccolo niccolo 09:36 30.04.2009

Re: Svak čast za post

Nedostaci su tu, ali treba od nečega početi...

Tu se slažem, ionako smo navikli da svaki čas menjamo, dopunjujemo ili donosimo nove zakone umesto već postojećih. Tako može i ovaj, nek krene da se primenjuje pa kad kroz neko vreme vidimo koji su nedostaci mogu se usvajati izmene i dopune.
Atomski mrav Atomski mrav 10:10 30.04.2009

Re: Svak čast za post

Tako je. Verovatno je najveća rupa to što poslodavci nisu u obavezi da zaposle određen broj osoba sa hendikepom već to mogu da izbegnu tako što će platiti određenu "globu"... a kako nismo sigurni u to kako se troše pare iz budžeta, niko ne može da garantuje da će osobe sa hendikepom imati neke koristi od tih para...

Inače, savršenog rešenja nema... i u zemljama Zapadne Evrope gde su ovakva zakonska rešenja doneta i primenjuju se odavno ima propusta, rupa i zloupotreba. Ali, od nečeg se mora početi, kasnimo u tom pogledu kao i u mnogim drugim stvarima...
niccolo niccolo 10:26 30.04.2009

Re: Svak čast za post

a kako nismo sigurni u to kako se troše pare iz budžeta, niko ne može da garantuje da će osobe sa hendikepom imati neke koristi od tih para...

Ove pare neće ići u onaj opšti budžet već se zakonom osniva neki poseban budžetski fond, i onda on treba da koristi te novce za sve ono što je predmet zakona, baš me je pitao mislim Blade Runner gore o tome...
leopold_lady leopold_lady 12:51 30.04.2009

Prvo ...

da se stvore uslovi da osobe sa invaliditetom mogu normalno da funkcionišu u gradu - da mogu da dođu do posla.... Mislim,jeste zaposlenje problem,ali zamisli i da dobiju posao,a da ne mogu da dođu do istog.... Gradski prevoz ne nudi mogućnost prevoza invalida.... Ne znam u stvari šta je preče.... Ali,da su sa malim postotcima šansi za posao - jesu.... Na žalost.... Svi koji su na vlasti obećavali su pomoć - dok nisu došli do vlasti... Pa tako je i moja prijateljica se slikala i verovatno i pričala sa sadašnjim nam predsednikom - dok je bio samo kandidat.... Ne znam da li su se ikada posle toga sreli.... To biste nju - kad bude rešila da svrati na blog - mogli da pitate....
niccolo niccolo 14:04 30.04.2009

Re: Prvo ...

Gradski prevoz ne nudi mogućnost prevoza invalida....

To je tačno. Ne znam kako je to rešeno u drugim zemljama?
mirelarado mirelarado 15:18 30.04.2009

Re: Prvo ...

Још је гора ситуација са прилагођавањем зграда у којима су јавне институције потребама инвалида. У свим холовима постоје степенице, а нема "рампи", те особе са инвалидитетом не могу без пратње ни да уђу. Говорим о здравственим и образовним установама, пре свега.
Добро би било да овај закон почне што пре да се примењује. Укључивање инвалида у све видове живота заједнице кључно је и за постепено отклањање постојећих предрасуда.
niccolo niccolo 15:43 30.04.2009

Re: Prvo ...

Говорим о здравственим и образовним установама, пре свега.

Sećam se da su nešto krenuli da rade na pravnom po tom pitanju kada sam ja završavao, čini mi se da sada imaju tamo prilagođen pristup samom fakultetu, ali ne znam da li su rađena kakva prilagođavanja i u slušaonicama.
natasavb natasavb 16:10 30.04.2009

Re: Prvo ...

Говорим о здравственим и образовним установама, пре свега.


Sećam se da su nešto krenuli da rade na pravnom po tom pitanju kada sam ja završavao, čini mi se da sada imaju tamo prilagođen pristup samom fakultetu, ali ne znam da li su rađena kakva prilagođavanja i u slušaonicama.

U vodicu koji ja imam "Bele tacke Beograda", a koji je izdao 2008. Centara za samostalni zivot invalida Srbije, ne spominje se Pravni fakultet. Koliko vidim Ekonomski, FASPER i Megatrend imaju najbolje uslove za osobe sa hendikepom (prilaz, lift, WC, parking ). Mislim da se vodic moze preuzeti na sajtu Centara za samostalni zivot invalida Srbije .
mirelarado mirelarado 16:12 30.04.2009

Re: Prvo ...

niccolo
Говорим о здравственим и образовним установама, пре свега.

Sećam se da su nešto krenuli da rade na pravnom po tom pitanju kada sam ja završavao, čini mi se da sada imaju tamo prilagođen pristup samom fakultetu, ali ne znam da li su rađena kakva prilagođavanja i u slušaonicama.


Уопштено говорећи, премало се чини на том плану. Претпостављам да прописи постоје, али је очигледно да је њихова примена заказала. Док се не почне са наплатом казни, установе се неће "присетити" да уложе у приступе. За сваки помак овде је потребна упорност и подсећање надлежних...
niccolo niccolo 16:27 30.04.2009

Re: Prvo ...

ne spominje se Pravni fakultet. Koliko vidim Ekonomski, FASPER i Megatrend imaju najbolje uslove za osobe sa hendikepom (prilaz, lift, WC, parking )

Može biti, ja sad retko tamo svraćam, možda jednom godišnje, tako da ne znam zaista šta se dešava, rekoh čini mi se da su nešto radili tim povodom...

Уопштено говорећи, премало се чини на том плану.

To jeste, kao i u mnogim drugim stvarima (pogledajmo recimo ovo sa Intermostom) najveći problem ispadne na kraju država, koja najmanje poštuje sopstvena pravila...
shumska shumska 00:45 02.05.2009

Re: Prvo ...

Obradovala me tema. Kao i pre neki dan post/blog "Rečnik". Krajnje je vreme da se o ovim temama više govori i čuje. Koliko toliko sam iz druge ruke upućena u mnoge stvari koje se tiču upravo one problematike koju je blogerka natasa iznela u temi "Rečnik". (izvinjavam se autoru što ovde govorim o drugom blogu, ali molim za razumevanje jer srodne su teme).
Moja sestra je asistent na Defektloškom fakultetu. Oni sami su morali da razmišljaju o promeni naziva fakulteta. Ona se bavi decom oštećenog sluha, surdoaudiolog-pedagog je i pre rada na fakultetu dugo je radila i u jednoj osnovnoj školi sa decom oštećenog sluha i govora. Puno problema imaju sa zapošljavanjem ta deca.
Zašto sam se ovoliko raspisala?
Dok se ovde govori o tome kako bi država morala povesti računa o mogućnostima za zapošljavanje ljudi sa hendikepom - na samom blogu u Vip sekciji nalećem na grubo poigravanje sa ovim ljudima(njihovim hendikepima i pravima). Putem slike. Čovek okačio dete sa hendikepom koje u trci stiže na cilj: gore piše "svadjati se na internetu je kao takmičiti se na Paraolimpijskim igrama" a ispod slike text glasi "možda si pobedio, ali si i dalje retardiran"....A sve to u kontextu nadigravanja i šegačenja dva blogera. Od kojih je upravo onaj koji je okačio takvu sliku u jednom takvom kontekstu vajni sportista, ma sportska duša, načisto....Zapanjena sam i jaaako tužna. I zgrožena i očajna. Jebem ti postupke takvih sportista.I blogera

(i neko će mi možda reći ma to je samo slika, šta se primaš......ama NIJE SAMO SLIKA!!!)
niccolo niccolo 08:38 02.05.2009

Re: Prvo ...

Ccc...to nisam video
natasavb natasavb 09:12 02.05.2009

Re: Prvo ...

Oni sami su morali da razmišljaju o promeni naziva fakulteta.

Da, sad se taj fakultet zove FASPER - fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, ja mislim.
A ime su promenili zato sto su se ljudi u svetu cudili nazivu Defektoloski fakultet.
Skoro sam imala prilike da razgovaram sa jednom italijankom mojih godina. Ona kaze da u Italiji ne postoji takav fakultet, vec je to sve u okviru pedagoskog ili nekog slicnog, koji se bavi radom sa decom. Kod njih ne postoji specijalno obrazovanje i to odavno. Ona kaze kad je i ona isla u skolu da su sva deca isla u redovna odeljenja. Naravno , ne traze od dece da se prilagode redovnom programu, vec se za svako dete pravi individualni program.
shumska shumska 18:47 02.05.2009

Re: Prvo ...

Da, sad se taj fakultet zove FASPER - fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, ja mislim.
A ime su promenili zato sto su se ljudi u svetu cudili nazivu Defektoloski fakultet.

Tačno. Noćas dok sam pisala komentar, najiskrenije, nisam bila najsigurnija kako glasi pun naziv - pa rekoh bolje da upotrebim stari naziv, nego da napišem poluinformaciju/dezinformaciju....
I tačno je da su sugestije u vezi sa promenom naziva fakulteta dobili od inostranih kolega - upravo jer je stari naziv skoro anahron...netačan (pogrešan?)...(sve je u postu/blogu "Rečnik lepo precizirano i objašnjeno)
bocvena bocvena 20:04 03.05.2009

Re: Prvo ...

(i neko će mi možda reći ma to je samo slika, šta se primaš......ama NIJE SAMO SLIKA!!!)

Potpuno si u pravu!
shumska shumska 19:21 04.05.2009

Re: Prvo ...

Ccc...to nisam video

Znaš li zašto? Jer je slika bila u linku (crvena reč pa kad klikneš izadje slika koju sam opisala)...E vidiš - ja sam taj blog videla možda dva-tri dana nakon objavljivanja...Već je bilo stotinak komentara. Kad videh sliku - ja napisah dug odgovor....Moja greška je bila što sam u prvom delu svog odgovora iskritikovala ponašanje blogera generalno, a tek u drugom delu objasnila svoju povredjenost spornom slikom....
Rasplet:
čovek me banovao, (na pp stiglo objašnjenje, rekao mi da vredjam). Kasnije, ja sam uspela da se saberem i objasnim mu da mi zaista nije bila namera da ga vredjam kao ličnost, već da kritikujem njegov nemaran, bezvezan postupak (kačenja slike).
Nakon tog objašnjenjamog, rekao mi je da mu je žao i da je tu sliku kapirao kao "sstaru foru zezanja na netu".
Ja mu rekoh, ok - to je za tebe fora zezanja na netu, ali druže - nikada ne znaš dok se zezaš na netu koga ima sa druge strane monitora i sa kim živi taj neko, da li ga to boli itd....
Kraj:
bloger izbrisao spornu sliku i tih par postova, a mene odbanovao.

Možda je sve ovo suvišno, možda bi trebalo obrisati - ali eto, kao dodatno objašnjenje - jer neko da je krenuo da traži ono o čemu sam pričala u prvom komentaru - ne bi našao...
Iskreno se izvinjavam što sam epski opširna.
(autoru blogaa sugerišem da ovo obriše ako smatra suvišnim, ili trolom)
niccolo niccolo 19:26 04.05.2009

Re: Prvo ...

Aha...pa dobro, lepo da se sve dobro završilo

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana