Ako bude ovako, Krugolina se šiša na ćelavo

Krugolina Borup RSS / 06.08.2009. u 16:59

SharifahAmaniBald.jpegVeć sam ranije spomenula da je Građanska inicijativa "Majka Hrabrost" pozvana u Radnu grupu za evaluaciju i monitoring Baby Friendly Plus programa. Juče dobijem poziv za prvi sastanak Radne grupe (11.08) i materijale iz Ministarstva zdravlja. Sad je jasnije šta je posao i zadatak te grupe, kao i šta je cilj evaluacije i monitoringa Baby Friendly Plus programa. Ukratko:

- Ministarstvo zdravlja i UNICEF formiraju Posebnu radnu grupu (PRG) sastavljenu od: predstavnika Ministarstva zdravlja; predstavnika UNICEF-a, predstavnika eksperata (čitaj: načelnici nekih porodilišta); predstavnika sa Batuta; i predstavnika "majki", tj. udruženja građana koji se bave ovom problematikom.

- Posao radne grupe je da prvo odabere dva eksterna evaluatora koji će iz inostranstva doći u Srbiju da daju svoju ocenu u kojoj meri Baby Friendly u Srbiji funkcioniše u skladu sa međunarodnim pravilima, kao i da daju preporuku šta treba menjati. (Dobili smo biografije nekoliko stranih kandidatkinja za evaluatorke, koje su se očigledno prijavile na nekakav konkurs, i između njih treba da izaberemo dve.)

- Krajem septembra, odabrane evaluatorke dolaze u Srbiju i prvo se sastaju sa članovima PRG. Potom idu u posete porodilištima, razgovaraju (kroz fokus grupe, što mu dođe kvalitativno istraživanje) sa majkama koje su bile u porodilištima, i proučavaju materijal koji postoji o Baby Friendly Programu. (Naš vebsajt, www.MajkaHrabrost.com, nalazi se na spisku materijala koje treba proučiti. Blagosloveni da su volonteri i volonterke iz grupe za prevod, koji vredno štancuju nove priče na engleskom jeziku! U pravi čas! Ako ima još ko da bi mogao ovde-onde da prevede po neku priču, sad je trenutak da se prijavite i povećate obim prevedenih priča. Da imaju evaluatorke iz inostranstva šta da čitaju! Zainteresovani mogu da se jave koordinatorki volontera na: koord.volontera@gmail.com)

- Kad sve prouče i obiđu, evaluatorke se ponovo sastaju sa članovima PRG. Dve nedelje kasnije, predstavljaju PRG nacrt izveštaja u koji uključuju i preporuke. Finalni izveštaj podnose PRG nakon dodatne dve nedelje (kraj oktobra).

- PRG treba da verifikuje nalaze evaluatora i da predloži načine njihove implementacije unutar zdravstvenog sistema, tj. da predlozi metodologiju institucionalizacije, metodologiju implementacije, monitoring, evaluaciju, izveštavanje i kontrolu kvaliteta.

- PRG predlaže ministru zdravlja imenovanje posebnih radnih grupa za implementaciju BF+ programa i nezavisnu sertifikaciju stepena implementacije, i nadzor na primenom međunarodnog Kodeksa.

- Potom Ministarstvo zdravlja, Batut i UNICEF kreću u implementaciju zaključenog.

- PRG dalje prati primenu BF+ u praksi, razmatrajući i usvajajući godišnje izveštaje koje dobija od nadležnih za praćenje stanja.

***

Ko čini Posebnu radnu grupu (PRG)?

- Prim. dr Elzabet Paunović, Ministarstvo zdravlja (predsednica)

- Dr Ivana Mišić, Ministarstvo zdravlja (zamenica predsednice)

- Dr Biljana Kilibarda, IZJZ Batut (sekretarka)

- Dr Djurdja Kisin, IZJZ Batut (članica)

- Prof. dr Aleksandar Ljubić, načelnik GAK Višegradske (član)

- Prof. dr Dušan Stanojević, načelnik GAK Narodni front (član)

- Prof. dr Miroslav Folić, načelnik GAK u Kragujevcu (član)

- Prof. dr sci. med. Aleksandra Novakov Mikić, načelnik Betanije (članica)

- Prof. dr Zoran Pop-Trajković, načelnik GAK u Nišu (član)

- Dr Marijana Šašić, ginekolog ZZZ radnika "Železnice Srbije" (članica)

- Andjelka Kočević, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd (članica)

- Branka Stamenković, GI "Majka Hrabrost" (članica)

- Dr Milijana Simonović, direktor udruženja "Ibfan" (članica)

- Vladimir Ješić, udruženje "Bebac" (član)

- Dragana Soćanin, udruženje "Roditelj" (članica)

- Dr Aleksandra Jović, UNICEF (članica)

***

Par zanimljivih citata iz primljenih materijala:

1) U odeljku koji predstavlja dosadašnje stanje funkcionisanja BF programa u našim porodilištima, kaže se:

- "Za razliku od porodilišta koja su usmerena na klijente (porodicu), ove ustanove još uvek rade na staromodan, birokratski način, gde se majke i bebe najčešće tretiraju kao objekti" (Komentar: Dobro jutro Kolumbo!)

- "Uslovi za posete članova porodice su uspostavljeni u 70% porodilišta (ranije to nije bilo dozvoljeno)". (Komentar: Pa, možda su uslovi stvarno stvoreni u 70% porodilišta, ali poseta nikako nije bila dozvoljena, niti je dan danas dozvoljena, u istih 70% porodilišta!!! Pa, bebe se očevima pokazuju preko monitora, ljudi!)

2) U odeljku koji objašnjava svrhu evaluacije, kaže se:

- "Vreme i fokus evaluacije su vrlo pogodni. Direktori svih porodilišta i neonatoloških odeljenja, radnici u oblasti javnog zdravlja i predstavnici civilnog društva (Udruženje majki) razgovarali su o ovoj temi na nacionalnoj konferenciji održanoj u decembru 2008. godine koju su inicirale majke nezadovoljne uslugama pružanim u porodilištima. Ministar zdravlja je prihvatio kritiku i javno zatražio saradnju sa UNICEF-om. Dogovoreno je sa Ministarstvom zdravlja da je kvalitetna evaluacija Baby-friendly programa od izuzetne važnosti za dovođenje do promena. Taj sporazum je uključen u Godišnji plan rada za 2009. godinu i potpisan od strane oba partnera." (Komentar: bokte, pa mi inicirasmo "nacionalnu konferenciju", čak joj i prisustvovasmo, a da to nisam do juče ni znala! Krugolina mislila da je to tek "sastanak s načelnicima". Uopće ne vladam terminologijom, c, c, c).

3) U odeljku koji opisuje odgovornost aktera u evaluaciji, kaže se:

- "Različiti akteri u Radnoj grupi će osigurati da su zastupljena različita mišljenja i da se postigne objektivnost. Različiti interesi u Radnoj grupi mogli bi da zakoče proces. Ministar zdravlja i UNICEF, čiji je glavni interes zadovoljstvo klijenata, imaće završnu reč u pogledu ovoga." (Komentar: Duboko verujem i u ministra i u UNICEF, i nadam se da to što su predstavnici "majki" u Radnoj grupi nadbrojani "ekspertima" neće značiti da su naš glas i mišljenje manje bitni. Branio me ministar na nacionalnoj konferenciji, kad su eksperti hteli živu da me pojedu. Valjda će i sada braniti interese majki (a i očeva!). Jel' da da hoćete, ministre?)

***

Šta su ciljevi evaluacije?

Ciljeva ima 8 komaTa, ali da ne nabrajam sve (opširno, preopširno!), usredsrediću se na dva cilja koji su za nas najbitniji, i predstaviću vam ih detaljno:

Cilj 2 je da se oceni uspešnost Baby-friendly programa u Srbiji

- Do koje mere je Baby-friendly program uspeo da poboljša kvalitet usluga prilikom porođaja?

- Da li zdravstvene ustanove koje imaju sertifikat da su "baby-friendly" primenjuju preporuke sadržane u dokumentu "Deset koraka do uspešnog dojenja"? Koji koraci se primenjuju, a koji koraci se ne primenjuju i zašto? Koje komponente nedostaju, a koje će doneti značajne promene na bolje? Da li se koristi sav potencijal Baby-friendly programa?

- Da li je prekinuto sa praksom podele besplatnih i jeftinih uzoraka zamene za majčino mleko porodilištima i bolnicama (i/ili njihovog reklamiranja)? Ako nije, zbog čega?

- Koliko su raširene grupe za podršku majkama i koliko su one uključene u Baby-friendly program?

- Koliko je proces sertifikacije bio interaktivn, transparentan i prilika da se nešto nauči? Šta je funkcionisalo dobro, a šta nije? Koliko su važne ponovne posete i ponovna procena za održavanje dogovorenih standarda? Ako je standard opao, koji su bili glavni razlozi za to?

- Kakve su veze između Bebi-frendli programa i domova zdravlja (prenatalnih i postnatalnih službi za zaštitu žena i dece i patronažnih služb)? Koje veze jesu funkcionalne, a koje nisu?

- Koji su bili načini i pristupi kojima su usluge domova zdravlja (prenatalne, postnatalne i patronažne) koje su prethodile i sledile nakon Baby-friendly usluga doprinele pozitivnim ili negativnim ishodima Baby-friendly programa? Koja je bila njihova uloga u pripremi/pružanju podrške majkama da nastave sa dojenjem nakon napuštanja porodilišta? Koje oblasti treba da se unaprede?

- Koji je bio glavni izvor informacija za opštu populaciju o Baby-friendly programu i dojenju? Koji su najrelevantniji i najcenjeniji izvori informacija? Koji su najkorisniji kanali komunikacije? Koliko je promotivni i edukativni materijal potreban za majke (roditelje) i za profesionalce? Kakav uticaj on ima na povećanje stope dojenja?

- Koliko je značajna uloga Nacionalne komisije za dojenje i UNICEF-a u osmišljavanju i sprovođenju Baby-friendly programa?

- Koja bi trebalo da je i koja je očekivana uloga UNICEF-a u budućem sprovođenju Baby-friendly programa sa tačke gledišta partnera?

- Koja je uloga nacionalnog zakonodavstva u Baby-friendly programu? Koje praznine postoje u zakonodavstvu? Kako ih prevazići?

Cilj 7 je proceniti primenu pristupa Baby-friendly programa zasnovanog na ljudskim pravima u Srbiji

- Da li je ceo sistem u središte pažnje postavljao majku i novorođenče? Da li su majke učestvovale u osmišljavanju i sprovođenju projekta? Koji su bili mehanizmi putem kojih su majke mogle da utiču na donošenje politika i odlikuju usluge prema svojim potrebama?

- Kakav je odnos između pružalaca usluga i majki kao korisnica koje polažu prava na te usluge? Da li pružaoci usluga uzimaju u obzir lokalna znanja, verovanja i kulturne razlike kada izvode porođaj? Da li su koreni ovih problema i izazovi prepoznati? Da li su se oni bavili tim problemima i izazovima? Kako? Koji su bili rezultati?

- Da li je porodicama dozvoljeno da posećuju porodilje? Ako nije, zbog čega? Da li očevi i članovi porodice mogu da prisustvuju porođaju? Ako ne mogu, zbog čega, koje su glavne prepreke?

- Koliko je Baby-friendly program doprineo pravičnom pristupu osnovnim uslugama visokog kvaliteta?

- U skladu sa najboljim praksama osmišljavanja programa koji se odnose na ljudska prava, da li su marginalizovane majke osnažene da ostvare svoja prava kroz Baby-friendly program? Koliko je pristupačan bio Baby-friendly program drugim grupama stanovništva? Koliko je Baby-friendly program omogućio da se zadovolje prava najmarginalizovanijih grupa stanovništva?

- Koliko su pružaoci usluga davali informacije i postupali u skladu sa najboljim interesima i pravima deteta u slučaju dece sa posebnim potrebma (pravo na odrastanje u porodičnom okruženju nasuprot ustanove za smeštaj)?

- Koliko je Baby-friendly program doprineo pitanjima koja prožimaju različita tematska područja?

- Do koje mere je Baby-friendly program bio dostupan / primenjivan na svu decu bez obzira na etnički, socijalni i zdravstveni status npr. Rome, decu u riziku od i/ili sa invaliditetom?

***

Pozivam vas da kroz komentare date svoje odgovore na pitanja nabrojana pod ova dva cilja evaluacije. Plan je da iste prevedemo na engleski i uručimo evaluatorkama, kao mišljenja majki koje su kroz baby-friendly program prošle. Ako niste registrovani na blog, možete odgovore na ta pitanja poslati na email kengurica@majkahrabrost.com. Ne morate odgovoriti na sva pitanja, već samo na ona koja vas lično najviše dotiču, gde želite da iskažete svoje mišljenje, ispričate svoje iskustvo, date svoju sugestiju.

Volonterske grupe takođe vredno rade na vađenju citata iz priča koje su objavljene na www.majkahrabrost.com, a koji se tiču dojenja, baby-friendly programa, mogućnosti oca da prisustvuje porođaju, kao i mogućnosti da poseti bebu i majku nakon porođaja. I to ćemo uručiti evaluatorkama, nakon prevoda na engleski.

Sve u svemu - ako bude ovako kako je planirano, i ako evaluatorke obave posao kako treba, tj. ne dozvole da ih "pređu" eksperti čija će porodilišta posećivati, a koja će da srede tip-tip za tu njihovu posetu (znam te puško dok si pištolj bila), mi znamo kakvi će biti njihovi zaključci, zar ne? A onda znamo i kakve će im biti preporuke.

Ako iz svega ovoga stvarno ispadne naredba da se stvari menjaju, da se očevima ili drugim članovima porodice mora dozvoliti BESPLATNO prisustvo porođaju, kao i posete, da se beba ne može majci kidnapovati na tri dana posle carskog reza, da se majci mora pomoći da se laktacija uspostavi već pola sata nakon porođaja, da se svaka žena mora naučiti kako da doji i održi laktaciju... a potom se ta naredba stvarno i sprovede - Krugolina svečano obećava da će se u tu čast ošišati na ćelavo.

 Komentari (110)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

sofianada sofianada 17:15 06.08.2009

Cestitke

Prva, konacno. Sada si u drustvu bas strucnih ljudi, mislim sto se medicine tice. I dr Stanojevic je tu. Bices u zizi zbivanja, pa nas obavestavaj.
sofianada sofianada 17:26 06.08.2009

Ocevi na porodjaju

Mislim da se ti nikada neces osisati na celavo. Od svega mi je najzanimljivije i najkorisnije-prisustvo oceva na porodjajima. I sve je ostalo bitno-laktacija, edukacija o dojenju, uloga domova zdravlja....ali dotle treba stici...prvo treba preziveti porodjaj...zato mi je prisustvo oceva bitno, i radi deljenja lepih i teskih trenutaka roditeljstva, i kao podrska, ali i kao eventualna zastita, makar u sluzbi nepozeljnog svedoka...naravno, ne odnosi se na sva porodilista.
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:29 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Mislim da se ti nikada neces osisati na celavo.


A, bre, što si pesimista...
drug.clan drug.clan 17:47 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Krugolina Borup
Mislim da se ti nikada neces osisati na celavo.


A, bre, što si pesimista...


sta fali?
stasava stasava 18:02 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

sta fali?
Znas li sta je bila ranije, uz uvazavanje svih zanata? Ne, nisi razumela, optimista sam, nego mislim da ne moras bas uvek da odrzis rec.
antioksidant antioksidant 18:17 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

d133691 d133691 18:30 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

a zasto se govori samo o prisustvu oca ili clanova porodice na porodjaju? zar nikako nije moguce da to bude bilo koja osoba koju majka odabere?
maca22 maca22 18:33 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

d133691
a zasto se govori samo o prisustvu oca ili clanova porodice na porodjaju? zar nikako nije moguce da to bude bilo koja osoba koju majka odabere?

Mislite prijateljica, privatna babica...?
I ja mislim da to treba da bude otvoreno.
d133691 d133691 18:37 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

da da, osoba koju majka zeli pored sebe na porodjaju..
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:05 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Mislite prijateljica, privatna babica...?


Ja sam protiv toga.
Time se otvaraju vrata novom obliku korupcije i potplaćivanja.
Umesto toga, valja nam imati obučene DULE koje žena legalno može da angažuje za novce, u slučaju da hoće pored sebe profesionalno obučenu osobu za podršku, a ne člana porodice.
d133691 d133691 19:19 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

a zasto ste protiv prisustva prijateljice ili prijatelja na porodjaju? ako se budete zalagali samo za prisustvo oca ili clanova porodice, uskracene su neudate zene i samohrane majke, zar ne?
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:21 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

ako se budete zalagali samo za prisustvo oca ili clanova porodice, uskracene su neudate zene i samohrane majke, zar ne?


Pa, nisu. Tu su majke, sestre, braća, ujne, tetke, štatijaznam...
maca22 maca22 19:35 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Krugolina Borup
Umesto toga, valja nam imati obučene DULE koje žena legalno može da angažuje za novce, u slučaju da hoće pored sebe profesionalno obučenu osobu za podršku, a ne člana porodice.

Da, imaš pravo.
A jel može osim čalnova porodice i DULA da u mogućnost izbora uđu i prijateljice?
chobanica chobanica 19:45 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

A propos ljudskih prava - sta cemo za lezbejke kojih se porodica odrekla? Nemaju muza ocito, nemaju suprugu, jer je zakonski neizvodljivo, nemaju majkesestrebracutetke jer oni nece da cuju za njih... U kom svojstvu moze njihova partnerka da prisustvuje porodjaju?
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:46 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

A jel može osim čalnova porodice i DULA da u mogućnost izbora uđu i prijateljice?


I onda nađem babicu koja radi u Frontu, koju potplatim da dođe i lažno se predstavi kao moja prijateljica...
Ne ide, maco.
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:48 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

A propos ljudskih prava - sta cemo za lezbejke kojih se porodica odrekla? Nemaju muza ocito, nemaju suprugu, jer je zakonski neizvodljivo, nemaju majkesestrebracutetke jer oni nece da cuju za njih... U kom svojstvu moze njihova partnerka da prisustvuje porodjaju?


Hm.
Nesam razmišljala o tome.
Zahebano. Ali mora da može da se reši.
Ima neko neki predlog?

ps: će potegnem kao pitanje tu situaciju, kad budemo u radnoj grupi diskutovali o prisustvu očeva porđaju.
chobanica chobanica 19:49 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Dozvoliti prisustvo osobe po izboru... prijatelj, prijateljica, ne mora da bude clan familije.
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:53 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Dozvoliti prisustvo osobe po izboru... prijatelj, prijateljica, ne mora da bude clan familije.


Jedino što mene u tom scenariju brine, kao što rekoh, jeste otvaranje mogućnosti za potpuno novi oblik korupcije, za iskorišćavanje te mogućnosti.
d133691 d133691 19:55 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju


Ima neko neki predlog?

kao prijateljica
ivana23 ivana23 19:55 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Krugolina Borup
A jel može osim čalnova porodice i DULA da u mogućnost izbora uđu i prijateljice?
I onda nađem babicu koja radi u Frontu, koju potplatim da dođe i lažno se predstavi kao moja prijateljica...Ne ide, maco.

A ukoliko je prijavim kao sestru (rodjenu), hoce li nam traziti krstenice ili druga (?) dokumenta na uvid?! Ko ce da vrsi tu vrstu kontrole, pogotovo ako je neka frkica... porodjaj poceo ili sl.
Da li se ocevi legitimisu? Sta ako je par nevencan, kako se dokazuje da je bas taj muskarac buduci otac ili je mozda lekar iz neke privatne ordinacije?
Ima jos bezbroj mogucnosti.
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:00 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

A i to što kažeš, Ivana.
Najbolje je, izgleda, ne komplikovati, nego pustiti da svaka žena bira ko će s njom, bez obzira da li je rod ili ne.
A ako će da potplaćuju nekog za to što će da im stoji nad glavom i drži ruku - pa, nek potplaćuju, ako misle da će to nešto da im znači. Pratnja, u svakom slučaju, ne može da porađa, već samo da pruža emotivnu i psihološku podršku ženi.
Eto, ubediste me.
d133691 d133691 20:03 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjajuzilikaka zilikaka 21:11 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Koliko sam ja shvatila, ta osoba, ma ko bila, ne može aktivno učestvovati u porođaju. Koja bi onda korist bila sve i da dovedeš načelnika GAK-a, ako ne sme da zasuče rukave?
Mislim da više treba da porazmislimo šta ta osoba sme ili ne sme, pa smo time rešili problem, ma ko to bio.
Uzgred, slažem se sa prethodnicima da žena treba da odabere koga će povesti. Njena koža je u pitanju, i ona najbolje zna od koga će najbolju pomoć dobiti.
scabies scabies 21:41 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Jedino što mene u tom scenariju brine, kao što rekoh, jeste otvaranje mogućnosti za potpuno novi oblik korupcije, za iskorišćavanje te mogućnosti.
Ne razumem te.
Prvo me zanima kako neko moze da dokaze da je ujna porodilje? Mislis da je potreban izvod iz Maticne knjige rodjenih od porodiljinih majke, ujaka i dede, kao i izvod iz Maticne knjige vencanih za ujaka i ujnu Komplikovano. Ili da ne moze ujna vec samo osoba u krvnom srodstvu sto smanjuje broj potrebnih izvoda
I ne razumem taj strah od moguce korupcije. Hocu da kazem da ja tu i ne vidim neq strasnu korupciju. Tacnije u ovom slucaju niko ne bi bio primoran da plati nikoga, to bi bila stvar slobodnog izbora (ili je problem sto se ne bi placao PDV na taj iznos?) Uostalom, ako neka zena vise voli da za 100-200e ima pored sebe isqsnu babicu nego svoju sestru, zasto joj to ne omoguciti. Pa u zivotu se i mnogo licniji odnosi ostvaruju na materijalnoj osnovi (da ne kazem-placaju) i na to nikad niko nece moci da naplati PDV. Uostalom verujem da bi mnoge majke imale potrebu da materijalizuju u vidu poklona zahvalnost osobi koja je bila uz njih u tom trenutq.
Ne znam, ja sam za to da moze da prisustvuje bilo ko porodjaju ako porodilja to zeli! Meni to deluje kao ljudsko pravo.
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:43 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Scaby i zilikaka - nema bre potrebe da me dodatno ubedjujete, vec me one dve gore ubediše!
maca22 maca22 21:54 06.08.2009

Re: Bilo ko na porodjaju

scabies scabies 21:55 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Scaby i zilikaka - nema bre potrebe da me dodatno ubedjujete, vec me one dve gore ubediše!
Izvinjavam se, priznajem da nisam citala celu disqsiju, vec se odmah zaletela da komentarisem
zilikaka zilikaka 22:15 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

A ja sam ipak morala da overim!
Za svaki slučaj!
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:22 06.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

A ja sam ipak morala da overim!
Za svaki slučaj!


A, neka si!
Unfuckable Unfuckable 05:49 07.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Izvinjavam se, priznajem da nisam citala celu disqsiju, vec se odmah zaletela da komentarisem

mrvicak mrvicak 12:51 11.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

chobanica
Dozvoliti prisustvo osobe po izboru... prijatelj, prijateljica, ne mora da bude clan familije.


Ma ljudi - kaki samo članovi familije! Pa ne može se tako jedno ljudsko pravo svesti na krvne veze, a ni zakonske familijarne veze...
Jer šta ćemo onda s nevenčanim parovima? Pa neće valjda prvo na dokazivanje očinstva pa u porođajnu salu?
A i s lezbejkama.. a i sa samohranima koje familija kulira itd itd...

Ja mislim da to mora biti osoba po izboru, srodnik ili prijatelj ili šta god - a da problem potencijalne korupcije koja bi tu ušla na mala vrata moramo drugojačije rešiti - recimo, dotična/i ne sme biti lice zaposleno u oblasti ginekologije i akušerstva, osim ako pak nije u srodstvu sa porodiljom tj. ako baš porodilja ima sestru babicu il muža babca:) onda ok nek ih dovede, inače jock zaposleni u branši... il tako nekako
mrvicak mrvicak 12:53 11.08.2009

Re: Ocevi na porodjaju

Krugolina Borup
Scaby i zilikaka - nema bre potrebe da me dodatno ubedjujete, vec me one dve gore ubediše!


Uf, izvinjavam se i ja - također oma uleteh da diskutujem, ne iščitavši do kraja...
uros_vozdovac uros_vozdovac 18:19 06.08.2009

Ma i da se ošišaš

onako vojnički, na kratko, bila bi korist. Kako god se završila priča, postala je Inicijativa deo sistema, što je za svaku pohvalu. Bićeš na izvoru informacije, evaluacija rada do sada, a i vrata će biti otvorenija. Čim se dohvatim malo vremena pišem predloge.
maca22 maca22 18:40 06.08.2009

Vajs iz Pančeva

Zašto i on nije tu?
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:02 06.08.2009

Re: Vajs iz Pančeva

maca22
Zašto i on nije tu?


Mislim da su išli na to da okupe najveće klinike, tj. kliničke centre. Pančevačko porodilište je malo, pri opštoj bolnici. Ovde imaš Front - klinika, Višegradska - pri kliničkom centru; Kragujevac i Niš i Novi SAd - jopet pri kliničkim centrima.
stasava stasava 19:36 06.08.2009

Re: Vajs iz Pančeva

Zašto i on nije tu?

On je jednostavno morao da bude tu. Ali, tako je to kod nas...
maca22 maca22 19:42 06.08.2009

Re: Vajs iz Pančeva

stasava
Zašto i on nije tu?

On je jednostavno morao da bude tu. Ali, tako je to kod nas...

Jel možemo da tražimo ili makar pitamo da i on bude tu?
stasava stasava 19:50 06.08.2009

Re: Vajs iz Pančeva

Jel možemo da tražimo ili makar pitamo da i on bude tu? [/quote
Ali, kada pitamo, obicno nam ne odgovaraju.
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:51 06.08.2009

Re: Vajs iz Pančeva

Jel možemo da tražimo ili makar pitamo da i on bude tu?


Pa, koliko sam ja shvatila, u tu grupu poziva ministar.
Ko je pozvan - pozvan.
Nisam sigurna da možemo, niti da trebamo, da se mešamo u to.
Volela bih da je dr Vajs tu, naravno.
On je načelnik JEDINOG PORODILIŠTA U SRBIJI KOJI NE NAPLAĆUJE PRISUSTVO OCA POROĐAJU.
On je takođenačelnik JEDINOG POROILIŠTA U KOME NA POROĐAJU NE MORA DA BUDE OTAC, VEĆ I NEKI DRUGI ČLAN PORODICE.
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 20:57 06.08.2009

Re: Vajs iz Pančeva

Jel možemo da tražimo ili makar pitamo da i on bude tu?

Pa, koliko sam ja shvatila, u tu grupu poziva ministar.
Ko je pozvan - pozvan.
Nisam sigurna da možemo, niti da trebamo, da se mešamo u to.
Volela bih da je dr Vajs tu, naravno.
On je načelnik JEDINOG PORODILIŠTA U SRBIJI KOJI NE NAPLAĆUJE PRISUSTVO OCA POROĐAJU.
On je takođenačelnik JEDINOG POROILIŠTA U KOME NA POROĐAJU NE MORA DA BUDE OTAC, VEĆ I NEKI DRUGI ČLAN PORODICE.

Postoji još jedna strana toga zašto je ili nije dobro to što Dr Vajs nije uključen u Radnu grupu. Dr Vajs već sve vezano za BF sprovodi i nije problematičan. Možda je i logično da više problema u sprovođenju programa (i svega što on podrazumeva) postoji u većim centrima sa mnogo veći brojem porođaja. Ali ako se "problematični" uključe u rad grupe gde su i predstavnici Ministarstva i UNICEFA i udruženja građana, uz strane eksperte koji će da rade eksternu evaluaciju programa, zaključci i preporuke koje Radna grupa donese (ma koliko različite stavove bilo teško uskladiti na kraju će se dobiti rezultat koji će biti koristan za unapređivanje stanja u porodilištima i postavljanja novih standarda u njima čiji je krajnji cilj da stvore okruženje koje je prijateljsko za majku i bebu) biće obavezujući za sve načelnike porodilišta (jer je to cilj koji treba postići svuda), a "problematični" samim tim što su učestovali u njihovom definisanju i donošenju neće imati argumente i izgovor da ih prvi najefikasnije i u što kraćem roku ne sprovedu. Ima li šta bolje nego zadati standard imati sproveden u Frontu, Višegradskoj, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, sa njihovim načelnicima kao glavnim "perjanicima" i "izvođačima" promena?! Posle toga će sve biti lakše.
maca22 maca22 22:03 06.08.2009

Re: Vajs iz Pančeva

Krugolina Borup
Volela bih da je dr Vajs tu, naravno.
On je načelnik JEDINOG PORODILIŠTA U SRBIJI KOJI NE NAPLAĆUJE PRISUSTVO OCA POROĐAJU.
On je takođenačelnik JEDINOG POROILIŠTA U KOME NA POROĐAJU NE MORA DA BUDE OTAC, VEĆ I NEKI DRUGI ČLAN PORODICE.

Tog čoveka treba podržati.
(ne mislim sad zvanjem u grupu, nego inače i stalno)
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:04 06.08.2009

Re: Vajs iz Pančeva

Tog čoveka treba podržati.
(ne mislim sad zvanjem u grupu, nego inače i stalno)


TREBA.
Unfuckable Unfuckable 05:52 07.08.2009

Re: Vajs iz Pančeva

On je načelnik JEDINOG PORODILIŠTA U SRBIJI KOJI NE NAPLAĆUJE PRISUSTVO OCA POROĐAJU.
On je takođenačelnik JEDINOG POROILIŠTA U KOME NA POROĐAJU NE MORA DA BUDE OTAC, VEĆ I NEKI DRUGI ČLAN PORODICE.

troll :
odlična prilika da se napravi neka analiza o "komplikacijama" i infekcijama na koje se ovi ostali vade, dakle - uporediti nalaze iz Vajsovog porodilišta sa nekim drugim, pa im malo natrljati nos
anastasija.p anastasija.p 08:58 07.08.2009

Re: Vajs iz Pančeva

Odlicna ideja ako za to bude mesta.
I da se ispita to padanje u nesvest oceva?!?!?!
Koliko su slucajeva u Pancevu imali do sada?
Bas me zanima.
Unfuckable Unfuckable 18:52 06.08.2009

...


gledam sastav PRG pa mi nekako...smešno
...alaj će tu biti....zanimljivooo !
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:01 06.08.2009

Re: ...

...alaj će tu biti....zanimljivooo !


Kad bi ti znao koliko se ja radu u toj radnoj grupi, s tim članovima radujem!!
Ništa lepše nego kad je nešto ZANIMLJIVO!
lingamanovic lingamanovic 11:39 08.08.2009

Re: ...

Krugolina Borup
...alaj će tu biti....zanimljivooo !Kad bi ti znao koliko se ja radu u toj radnoj grupi, s tim članovima radujem!!Ništa lepše nego kad je nešto ZANIMLJIVO!
Sta da ti kazem Krugolina, dobro je da su uopste pored strucnjaka zvali i nas "majke" - FUCK kao da je pitanje porodjaja samo pitanje majki, valjda jep itanje PORODICE, PARTNERA?
Sa ove liste mogu da dam "glavu na panj" za barem cetiri osobe da su ljudi koji ce raditi za "nasu stvar" tj DOSTOJANSTVEN TRETMAN U PORODILISTIMA! Dr Kisin, Dr Milijana, Andja Kotevic iz Halo bebe i gospodja Jovic.
Ako se uzme u obzir i tvoja malekost, Dragana PreCednica UG RODITELJ i gosn Jesic, mi to skoro kao da imamo vecinu :)))
Dakle, budimo pozitivni, smesi ti se ćela :)))))
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:05 08.08.2009

Re: ...

Dakle, budimo pozitivni, smesi ti se ćela :)))))


Totalno sam pozitivna, a šišanje ne mogu da dočekam!
Kud sam kadikad i krenula da se farbam, tako me smara taj dvočasovni frizeraj s vremena na vreme, u'apse me tamo, samo gubim dragoceno vreme... i hoću da si pustim svoju sedu kosu, a njihov predlog rešenja za to je bilo da me nešto kao šatiraju, pa da me umesto dva, drže šest sati!
Dakle, meni će se muke prekratiti kad se lepo ošišam na ćelavo, pa si pustim svoju sedu kosu, i oslobodim se jednom za svagda tog periodičnog maltretiranja farbanja.
Ne mogu da dočekam šišanje, nadam se da će biti što pre!

Što se analize strukture radne grupe tiče... eh, super to zvuči, ali gospođa Paunović upravo najavi pozivanje neonatologa... tako da ćemo opet biti u manjini. Meni nadu i optimizam uliva onaj deo koji kaže da, ako dođe do nesaglasja usled sukoba interesa - presudiće ministar i UNICEF. Verujem i ministru i UNICEF-u.
nevolja nevolja 18:54 06.08.2009

:)

Dr. Pop Trajkovic iz Nisa u radnoj grupi...jedan od lekara koji svoje pacijentkinje sa klinike ,,iz najbolje namere" usmerava u svoju privatnu ordinaciju...
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:04 06.08.2009

Re: :)

nevolja
Dr. Pop Trajkovic iz Nisa u radnoj grupi...jedan od lekara koji svoje pacijentkinje sa klinike ,,iz najbolje namere" usmerava u svoju privatnu ordinaciju...


Tell me more.
majaaat majaaat 19:04 06.08.2009

KAKVA EKIPA

Baš gledam spisak lekara koji će učestvovati u programu.Neki rade i privatno, neki su upravnici bolnica, neki članovi komisija za spoljni stručni nadzor.Stvarno svestrani neki ljudi, ima ih svuda... još samo kada bi radili svoj osnovni posao kako treba i bili stvarno lekari, gde bi nam kraj bio!
stasava stasava 19:26 06.08.2009

Re: KAKVA EKIPA

Baš gledam spisak lekara koji će učestvovati u programu.Neki rade i privatno, neki su upravnici bolnica, neki članovi komisija za spoljni stručni nadzor.Stvarno svestrani neki ljudi, ima ih svuda... još samo kada bi radili svoj osnovni posao kako treba i bili stvarno lekari, gde bi nam kraj bio!

[
Bas na tom spisku nedostaje dr Vesna Velickovic. Za nase uslove nije strano kada neko radi i u privatnim i u drzavnim bolnicama, ali, kada neko radi privatno u drzavnoj bolnici....to je uspeh....
A neces ni ti da budes jagnje medju vukovima, ne sekiraj se. Imas nasu podrsku.
maca22 maca22 19:48 06.08.2009

Re: KAKVA EKIPA

stasava
Bas na tom spisku nedostaje dr Vesna Velickovic. Za nase uslove nije strano kada neko radi i u privatnim i u drzavnim bolnicama, ali, kada neko radi privatno u drzavnoj bolnici....to je uspeh....
A neces ni ti da budes jagnje medju vukovima, ne sekiraj se. Imas nasu podrsku.

Gde to? Izvinite, sigurno ste pisali, ali sad ne mogu da se setim.
stasava stasava 20:07 06.08.2009

Re: KAKVA EKIPA

Draga Maco,

U kraljevu, u Kraljevu...a dr Vajsa nema na spisku...nije ga Ministar izabrao....
majaaat majaaat 20:27 06.08.2009

Re: KAKVA EKIPA

HVALA!
stasava stasava 20:43 06.08.2009

Ekipa

U Ekipi ima divnih ljudi-npr, Dubravka, pa Maja, kazu da su divne. Dr Folic iz Kragujevca je zadnje sate proveo sa Andjom cineci sve da je spasi, reanimacija je trajala skoro 4 sata. Pa Krugolina koja ce sigurno uvek da ide "in media res". Osim toga, normalno je i zna se ko vodi kadrovsku politiku......normalno je i da nam se neko sa spiska ne svidja, ali samo neka se radi.
jesyblesy jesyblesy 22:25 06.08.2009

Moram ali moram

Ja kao majka imam par negativnih iskustava:citajuci razna iskustva majki iz cele Srbije dosla sam do par zakljucaka.
1.Laktarijum_sta je to?U nasem porodilistu takvo nesto ne postoji ali postoji baby friendly
2.Baby friendly postoji ali kao mrtvo slovo na papiru-nigde pomoci kad ti treba pretnje da ako ne ucutkas dete da ga nece otpustiti kauci kad i tebe jer ce zaboga kalirati zato sto ne doji??????????POKAZITE MI KAKO SE DOJI PA CETE VIDETI KAKO DECA NAPREDUJU.Apsolvirali smo to da nam je osoblje po bolnicama uopsteno(cast izuzecima)blago receno nezainteresovano_boze pa ja sam vise samilosti videla i dozivela kod zubara koji radi u nemogucim uslovima ali svoj posao od srca i duse obavlja.
3.JA epidural nisam mogla dobiti jer nije postojao anesteziolog koji bi mi je dao a i "vidi koliki su ti kukovi porodices se za cas""cas"je trajao 13 sati od toga 3 pod nenormalnim naponima-beba se rodila sa pupcanom vrpcom obmotanom oko vrata i rukicom pored glave.U otpusnoj listi je porodjaj bio normalan bez komplikacija.
4.muz,rodbina,prijateljica-na porodjaju-pojam iz milion razloga ,osnovni je novcane prirode jel zaboga treba opravdati sve preglede ,briseve i analize koje su navodno trebale toj osobi koja bi prisustvovala porodjaju.Ali ako ste cerka babice koja radi u porodilistu onda se bez problema istim setkate i obilazite drugarice koje su na odeljenju.
Naravno da me niko nije obavestio o mojim pravima kao porodilje i pacijenta(hvala bogu sama sam ja to)pa se nisam dala smesti njihovim provokacijama sta te briga sta primas od terapije i koliki ti je pritisak-toliko o ljubaznosti osoblja .
Mogla bih ja ovako u nedogled ali mislim da ako uspete bar pola prica sa sajta da prevedete i urucite gospodi iz inostranstva bice sisanja rado bih pomogla sto se prevodjenja tice ali se plasim da se moj engleski svodi na par fraza naucenih iz americkih filmova Pozdrav i veliki naklon Divnoj Zeni krugolini:)
siddhartha siddhartha 23:03 06.08.2009

Nisam osoba...

...koja moze dobro prevesti tekstove, ali definitivno mogu pribaviti nove, na ovu temu.... ukoliko se javi potreba za takvim cim, je sam free za to......
pozz i neka bude sisanja
Jelica Greganović Jelica Greganović 08:29 07.08.2009

Draga Kru,

od sveg srca bih želela da uspe sve što majke traže...daklem, Kru jedva čekam da te vidim ćelavu...
miloradkakmar miloradkakmar 09:01 07.08.2009

Čestitam!

Sada smo mi bliži njima .
strenum strenum 09:15 07.08.2009

Dobro jutro

E ovo su prave vesti za dobro jutro :)

Krugolina, samo napred, i ako ti fali samopouzdanja na toj grupi seti se da je Majka Hrabrost projekat na nacionalnom nivou (mnogo si nam svima vaznija nego sto mislis)

Iako se jos nisam poradjala jako sam prestravljena pricama koje sam cula iz porodilista u NS. Razmisljajuci sta je ono sto ja zelim na porodjaju shvatila sam da su to sledece stvari: korektan i pristojan odnos lekara prema meni, bezbolan porodjaj i prisustvo dragog mi muzica tom cinu.

Ovi ciljevi obuhvataju sve to (ukljucujuci i ciljeve GI), tako da ako se ne javljamo sa novim predlozima znaci da ispunjavas ono sto zelimo. Iako sama zelim supruga kraj mene podrzavam stav da porodilja moze dovesti bilo koga sa sobom, koga ona zeli.

Samo napred i hvala ti za sve sto radis
paunovicelizabet paunovicelizabet 11:06 07.08.2009

Re: Dobro jutro

Derage devojke,

Nisam vesta sa blogovima, ali to sam ja, koja vodim ovu Radnu grupu. Upoznacu se sa predstavnicom na prvom sastanku, ali ako hocemo nesto da promenimo, a iz ovoga bi se moglo zakljuciti da hocemo, ja svemu uvek pristupam pozitivno. I u privatnom zivotu ne pocinjem nista, ako sam negativna, a ni na poslu. Definisali smo probleme koji postoje, pozvali sve relevantne partnere, osim usled formalnog propusta u pisanju, neonatologa, sto ce biti ispravljeno posle prvog sastanka i bice ukljuceni i neonatolozi, nase aktivnosti ce modifikovati i usmeravati UNICEF, ja licno imam mnogo dobre volje i energije da nesto ucinimo i promenimo, a koliko sam razgovarala sa kolegama i oni, bilo bi lepo da se i ostali partneri ukljuce sa idejom da cemo ispuniti zadatke koje nam je zadao Ministar, naravno ne samo iz tog formalnog razloga, vec i zato sto zaista treba promeniti nesto. Sve vas srdacno pozdravljam i izvinjavam se ako necu ubuduce imati vremena redovno da komuniciram putem blogova, imam mnogo obaveza a od 12. sam i na odmoru.
zilikaka zilikaka 11:15 07.08.2009

Re: Dobro jutro

ja licno imam mnogo dobre volje i energije da nesto ucinimo i promenimo

Držimo Vas za reč!
Želim Vam puno uspeha i svako dobro!
sofianada sofianada 11:26 07.08.2009

Re: Dobro jutro

Definisali smo probleme koji postoje, pozvali sve relevantne partnere, osim usled formalnog propusta u pisanju, neonatologa, sto ce biti ispravljeno posle prvog sastanka i bice ukljuceni i neonatolozi, nase aktivnosti ce modifikovati i usmeravati UNICEF, ja licno imam mnogo dobre volje i energije da nesto ucinimo i promenimo, a koliko sam razgovarala sa kolegama i oni, bilo bi lepo da se i ostali partneri ukljuce sa idejom da cemo ispuniti zadatke koje nam je zadao Ministar, naravno ne samo iz tog formalnog razloga, vec i zato sto zaista treba promeniti nesto.

Evidentno je da treba promeniti nesto i najvaznije od svega je definisati probleme. Tek je onda moguce suociti se sa njima i resavati ih. Imajte u vidu sva porodilista, naravno, a izmedju ostalih i kraljevacko, jer Komisija za spoljni strucni nadzor nije bez razloga u ZC Studenica odrzala savetovanje o tretmanu hipertenzivnih trudnica i trudnica uopste. Unapred hvala. Zelim Vam uspesan rad i jedva cekam rezultate.
anastasija.p anastasija.p 11:32 07.08.2009

Re: Dobro jutro

Upravo tako, treba obratiti paznju i na mala porodilista u unutrasnjosti!!

Sve najbolje Vam zelim u radu :)
Pozdrav
A
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:51 07.08.2009

Re: Dobro jutro

Derage devojke,

Nisam vesta sa blogovima, ali to sam ja, koja vodim ovu Radnu grupu. Upoznacu se sa predstavnicom na prvom sastanku, ali ako hocemo nesto da promenimo, a iz ovoga bi se moglo zakljuciti da hocemo, ja svemu uvek pristupam pozitivno. I u privatnom zivotu ne pocinjem nista, ako sam negativna, a ni na poslu. Definisali smo probleme koji postoje, pozvali sve relevantne partnere, osim usled formalnog propusta u pisanju, neonatologa, sto ce biti ispravljeno posle prvog sastanka i bice ukljuceni i neonatolozi, nase aktivnosti ce modifikovati i usmeravati UNICEF, ja licno imam mnogo dobre volje i energije da nesto ucinimo i promenimo, a koliko sam razgovarala sa kolegama i oni, bilo bi lepo da se i ostali partneri ukljuce sa idejom da cemo ispuniti zadatke koje nam je zadao Ministar, naravno ne samo iz tog formalnog razloga, vec i zato sto zaista treba promeniti nesto. Sve vas srdacno pozdravljam i izvinjavam se ako necu ubuduce imati vremena redovno da komuniciram putem blogova, imam mnogo obaveza a od 12. sam i na odmoru.


Draga Elizabet,

Ja sam u totalnom pozitivnom šoku što ste se javili! Skoro da sam bez reči (a to je, verujte mi, vrlo teško postići, eno, pitajte ministra). Direktna komunikacija ministarstva zdravlja sa korisnicima zdravstvenih usluga - više nije science fiction u Srbiji. A komunikacija je KLJUČ.

Radujem se radu u Radnoj grupi kako sam se slabo čemu u životu radovala. I jedva čekam utorak.

Pozdrav i sve najbolje.
ps: znamo da ste prezaposleni, i da ne možete deveriti na blogu, ali to što biste se javili s vremena na vreme, nama trinaestim prasićima mnogo bi značilo.
pps: what's next? Hoće li i ministar da se registruje na blog?

spartanka_afrodita spartanka_afrodita 12:15 07.08.2009

Re: Dobro jutro

Hoće li i ministar da se registruje na blog?

Ko kaze da vec nije?! Samo treba da mu provalimo nick
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 12:20 07.08.2009

Re: Dobro jutro

Derage devojke,

Nisam vesta sa blogovima, ali to sam ja, koja vodim ovu Radnu grupu. Upoznacu se sa predstavnicom na prvom sastanku, ali ako hocemo nesto da promenimo, a iz ovoga bi se moglo zakljuciti da hocemo, ja svemu uvek pristupam pozitivno. I u privatnom zivotu ne pocinjem nista, ako sam negativna, a ni na poslu. Definisali smo probleme koji postoje, pozvali sve relevantne partnere, osim usled formalnog propusta u pisanju, neonatologa, sto ce biti ispravljeno posle prvog sastanka i bice ukljuceni i neonatolozi, nase aktivnosti ce modifikovati i usmeravati UNICEF, ja licno imam mnogo dobre volje i energije da nesto ucinimo i promenimo, a koliko sam razgovarala sa kolegama i oni, bilo bi lepo da se i ostali partneri ukljuce sa idejom da cemo ispuniti zadatke koje nam je zadao Ministar, naravno ne samo iz tog formalnog razloga, vec i zato sto zaista treba promeniti nesto. Sve vas srdacno pozdravljam i izvinjavam se ako necu ubuduce imati vremena redovno da komuniciram putem blogova, imam mnogo obaveza a od 12. sam i na odmoru.

Draga Elizabet,
Puno hvala sto ste se javili! Vi ste samo potvrdili osecaj koji sam imala da je stvoreno dosta dobre volje i da postoji stvarna spremnost na institucionalnom nivou da se menjaju stvari u nasoj realnosti na bolje. A koje je bolje mesto za takve promene od porodilista gde se zivot radja i pocinje.
uros_vozdovac uros_vozdovac 14:21 07.08.2009

Re: Dobro jutro

samo treba da mu provalimo nick


da ga banujemo ako nešto prevari
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 14:45 07.08.2009

Re: Dobro jutro

da ga banujemo ako nešto prevari


ivana23 ivana23 14:55 07.08.2009

Re: Dobro jutro

spartanka_afrodita

Videla sam te (na slici) u plavoj haljini...
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 15:10 07.08.2009

Re: Dobro jutro

Videla sam te (na slici) u plavoj haljini...


Iskreno, ja se razocarala. Izabrase one dve fotke od mase koju su snimili! Nije im bilo bitno kako ja izgledam vec haljina, a slikali su me 2,5 sata u Aeroklubu! Na sve, cudo jedno sta mi je novinarka sve stavila u usta!!!! Ja u soku kad sam procitala, ali 'ajde zivot ide dalje. Da nagrada je stvarno lepa. I ceo dogadjaj mi je osvezio i ulepsao ovo leto.
ivana23 ivana23 15:23 07.08.2009

Re: Dobro jutro

I ceo dogadjaj mi je osvezio i ulepsao ovo leto.

To je najvaznije
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 15:47 07.08.2009

Re: Dobro jutro

To je najvaznije

U pravu si.
udruzenje_roditelj udruzenje_roditelj 15:16 11.08.2009

Re: Dobro jutro

spartanka_afrodita
Hoće li i ministar da se registruje na blog?Ko kaze da vec nije?! Samo treba da mu provalimo nick100 posto, slutimo da im na brifingu PR sluzba dostavlja listinge s blogova LOL :)
Sto je super pozitivna stvar, dvosmerna komunikacija je kljuc, kad zdravstveni sistem shvati da ONI POST|OJE ZBOG NAS A NE OBRNUTO, svee ceee biti mnoooooogo lakse :)
Red Angel Red Angel 12:44 07.08.2009

Realnost

Cemu razne komisije, analize monitoring programi kad uposlenici u zdravstvu tvrde da smo i sada najbolji?!
Stvarno ponekad sticem utisak da oni nas namerno z.

Vejnović: Srpska porodilišta medju boljim u svetu ?!

BEOGRAD, 7. avgusta 2009. (Beta) - Smrtnost porodilja u porodilištima u Srbiji ne prelazi 15 na 100.000 porodjaja godišnje čime se ona svrtavaju medju bolja u svetu, rekao je danas Upravnik Zavoda za perinatologiju Tihomir Vejnović.

Vejnović je na konferenciji za novinare povodom završetka edukacije "Komunikacija za zdravstevne radnike u porodilištima u Srbiji" rekao da prema parametrima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), u dobra porodilišta se ubrajaju ona gde je smrtnost porodilja od 30 do 50 na 100.000 porodjaja.

Vejnović je naveo da je smrtnost novoredjenih beba u Srbiji 15 na 1.000 novorodjenčadi što takodje, prema parametrima SZO spada u primere dobre prakse i dodao da se u Srbiji godišnje rodi izmedju 70.000 i 80.000 beba u 58 prodilišta.

Prema njegovim rečima, najniža smrtnost novorodjenčadi je u Švedskoj i Japanu gde iznosi pet do šest promila.

"Često javnost loše ocenjuje kvalitet rada babica i osoblja u porodilištima. Mi želimo da pokazemo da to nije tako. Gotovo sva porodilišta bila su uključena u edukaciju jer želimo da smanjimo nesporazume koji postoje izmedju zaposlenih i pacijenata", kazao je on.

Glavna medicinska sestra u Ginekološko-akušerskoj klinici (GAK)Narodni front Stana Milovanović navela je da je najveći problem to što su babice preopterećene, jer na jednu babicu dolazi više porodilja.

"GAK je tercijalna ustanova gde dolaze i komplikovani pacijenti iz cele Srbije..porodilje traže da babice budu sa njima non stop ali je to nemoguće ako ima tri babice u smeni na deset porodilja", rekla je
ona.
maca22 maca22 17:33 07.08.2009

Re: Realnost

Red Angel
"GAK je tercijalna ustanova gde dolaze i komplikovani pacijenti iz cele Srbije..porodilje traže da babice budu sa njima non stop ali je to nemoguće ako ima tri babice u smeni na deset porodilja", rekla je ona.
Aiiiiiiii, al se kotimo,

Ko bi rekao da ovde vlada bela kuga i da smo 4 najmatorija nacija na svetu.

10:3=80.000:x
21.000 - 24.000 babica u Srbiji radi, znaci?
maca22 maca22 17:49 07.08.2009

Re: Realnost

Red Angel

Vejnović: Srpska porodilišta medju boljim u svetu ?!

BEOGRAD, 7. avgusta 2009. (Beta) - Smrtnost porodilja u porodilištima u Srbiji ne prelazi 15 na 100.000 porodjaja godišnje čime se ona svrtavaju medju bolja u svetu, rekao je danas Upravnik Zavoda za perinatologiju Tihomir Vejnović.

Smrtnost porodilja
(broj smrti porodilja tokom trudnoće, i do 42 dana nakon porođaja, na 100.000 živorođenih)

12. mesto: Makedonija - 04,43
EU prosek (stare članice) - 05,56
EU prosek (sve članice) - 05,82
EU prosek (nove članice) - 07,30
25. mesto: Hrvatska - 09,65
27. mesto: Srbija - 12,68
29. mesto: Slovenija - 15,14

MI SMO VAZDA U POSLEDNJOJ TREĆINI SVAKE OD TABELA,
I UVEK ISPOD EVROPSKOG PROSEKA.


IZVOR:

Izgleda da super izgledamo u prodjenju na svetskom nivou, gde su, nagadjam, uracunate i najnesretnije zemlje treceg sveta.
scabies scabies 19:15 07.08.2009

Re: Realnost

10:3=80.000:x
21.000 - 24.000 babica u Srbiji radi, znaci?
Losa ti racunica... Ovo bi vazilo kad bi na svakih 10 trudnica isle 3 babice, a babice rade vise od jedne smene godisnje.
maca22 maca22 19:37 07.08.2009

Re: Realnost

Jeste mi loša, otišao mi IQ na godišnji.

Ova babica to priča za Front? ako imaju 7.500 prođaja prošle godine, podeljeno sa 365 dana, to je 20 porođaja dnevno. A imaju 22 zaposlene babice.
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:52 07.08.2009

Re: Realnost

Ova babica to priča za Front?


Mislim da je za Višegradsku, ne za Front
maca22 maca22 20:06 07.08.2009

Re: Realnost

Valjda, a i nisam mislila da je Front tercijerna ustanova.
Ok, Visegrdska 304 sestara i tehnicara ukupno. Ne znam koliko je to babica.

U svakom slucaju, jadni oni... poruka primljena.
uros_vozdovac uros_vozdovac 20:22 07.08.2009

Re: Realnost

27.7.2009. beše Ponedeljak. U sali 8 porodilja dele 3 babice.

Inače mislim da je neodgovorno, i nedopustivo ograničavati komunikaciju porodilje sa spoljnim svetom, to jest uzimati im mobilni. Čak mislim da je takva praksa nedopustiva i zakonski, ali valjda ima neko upućeniji da to komentariše. Ovako ne sme i mora da se menja, ne postoji nikakav iole opravdan razlog zbog kojeg porodilja ne bi smela da ima uz sebe sopstveni mobilni.
Dakle glasajte, ko je da ova praksa onemogućavanja komunikacije bude ukinuta neka preporuči.
Ukoliko neko ima ideju zašto da se telefoni oduzimaju neka napiše.
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 20:48 07.08.2009

Re: Realnost

mislim da je neodgovorno, i nedopustivo ograničavati komunikaciju porodilje sa spoljnim svetom, to jest uzimati im mobilni. Čak mislim da je takva praksa nedopustiva i zakonski

Ovo nije normalno i jeste nedopustivo!!!!!!!!! Pa nisu porodilje zatvorenici!!!!! To je opet da bi oni olaksali sebi i sprecili porodilje da se nekome u spoljnom svetu pozale na njih u porodilistu i njihvo postupanje. NEDOPUSTIVO!!!!!!!
jesyblesy jesyblesy 20:56 07.08.2009

Re: Realnost

Realnost je sledeca nase babice i ostalo osoblje u porodilistima(opet kazem cast izuzecima)se ponasaju kao da rade u fabrici na pokretnoj traci i dan im se svodi na ponavljanje istih pokreta (seci usij prevrni....)i ne daj boze da pokazu imalo samilosti ili ljuskog razumevanja ili odskoce od uobicajene dnevne rutine
maca22 maca22 21:06 07.08.2009

Re: Realnost

"GAK je tercijalna ustanova gde dolaze i komplikovani pacijenti iz cele Srbije..porodilje traže da babice budu sa njima non stop ali je to nemoguće ako ima tri babice u smeni na deset porodilja", rekla je
ona.

I mislim da je laž ovo "non stop" jer iz prica vidimo satima napustene žene!


Ali me sad ova priča o hapšenju porodilja u Višegradskoj obuzela. Izolovane, a beše i držane bez vode.

Sa nama je preko Fejsbuka četovala naša drugarica koja se u martu porodila u Pančevu. Znači priča sa nama tokom porođaka. (za to ne treba bris ) Ej, sve faze smo znali, i pratili. Bilo je divno. :) I neku Kineskinju što je bila sa njom tamo, i njen slučaj smo ispratili. :)
uros_vozdovac uros_vozdovac 21:19 07.08.2009

Re: RealnostJoš nešto sam primetio, gledajući tako kućna pravila i te protokole imam utisak, ali čisto utisak bez ikakvih insajd informacija, da našim porodilištima u kojima smo bili (Front i Višegradska) u stvari ne rukovode načelnici ili ministarstva ili upravni odbori. Čini mi se da njima rukovodi u stvari kombinacija nezainteresovanosti, javašluka i konzervativizma koji se ogleda u tvrdoglavom otporu da se prihvati bilo kakva makar i kozmetička promena. Uputstva koja sam ja dobijao od zvaničnog osoblja su kontradiktorna i sukobljena, da ne navodim mnoge primere koji su banalni ali pokazuju da osoblje ne zna tačna pravila. Sa druge strane u porodilištu je sve otežano i istovremeno sve moguće, pa se povlašćenima koji krše pravila, a to potpuno arbitarno dozvoljava osoblje, svaka vrata su otvorena. Pri tom takvo kršenje pravila, ruku na srce nije skriveno već transparentno, tako da nije nikakv problem identifikovati kršioce, ali ta pojava je uzela tolikog maha da niko i ne juri prekršioce.

Banalan primer, cveće u sobama je zabranjeno, osim što od osam sobe pored kojih sam prolazio u tri veselo stoje džinovski buketi.

stasava stasava 22:05 07.08.2009

Re: Realnost


BEOGRAD, 7. avgusta 2009. (Beta) - Smrtnost porodilja u porodilištima u Srbiji ne prelazi 15 na 100.000 porodjaja godišnje čime se ona svrtavaju medju bolja u svetu, rekao je danas Upravnik Zavoda za perinatologiju Tihomir Vejnović.

[Ali, vec smo na jednom blogu pricali kako se kod nas vodi statistika i da uopste nema podataka, cini mi se jos od 2007, pa ovakve tvrdnje mnogo, mnogo, ali bas previse iritiraju. A za 6 meseci 3 umrle porodilje-Andja, Olivera i Svetlana. Pa jos bebe...
mrvicak mrvicak 13:09 11.08.2009

Re: Realnost

u stvari kombinacija nezainteresovanosti, javašluka i konzervativizma koji se ogleda u tvrdoglavom otporu da se prihvati bilo kakva makar i kozmetička promena. Uputstva koja sam ja dobijao od zvaničnog osoblja su kontradiktorna i sukobljena,


E, ovo potpisujem!
BG škola akušerstva tj. ekipa samoproklamovanih nadljudi + javašluk + inercija i eto nam i nemara i epiziotomija po difoltu i oduzimanja mobilnih itd.
Inače, to za mobilni je grooozomorija jedna - meni posle operacije jedne nisu oduzeli mobilni ali se sestra izderala na mene kada sam probala da ga diskretno upotrebim (ne bih li javila mami da sam ok, jerbo sam završila ko hitan slučaj pa kontah da bi joj značilo da čuje) - a ja bila pod dejstvom totalne i sa zaplićućim jezikom i mrvom snage nisam uspela da uzvratim dotičnoj sestri jednako oštro, i od tad imam traumu od totalne - šta god da mi rade ja tražim lokalnu ili ništa - samo da ne bih dospela u stanje u kome nisam sposobna da se branim
(sve mi diraj, jezik mi ne diraj - to mi dođe osnovno oružje bre)
maca22 maca22 14:22 11.08.2009

Re: Realnost

mrvicak
a ja bila pod dejstvom totalne i sa zaplićućim jezikom i mrvom snage nisam uspela da

...da objasnim da se davim i da me puste da se okrenem na bok i ispljunem šlajm.
Ja se okrećem na bok, a neke dve dileje me vracaju i drže čvrsto na ledjima.

Ok, to je kanda bio nesporazum... <_<
Oljacat Oljacat 16:36 07.08.2009

Porodjaj kod kuce

Projektni zadatak je koliko vidim da se oceni dosadašnji učinak Beby Frendly programa a da se sa druge strane daju preporuke i mišljenja nezavisnih konsultanata o mogućem poboljšanju istog.
Ali ovde se provlače i mnoge druge stvari
1. Prisustvo oca porođaju
Otac treba da bude uz majku ne samo na porođaju, već i kada se porodi, ako već nema dovoljno osoblja da joj doda bebu, da je odvede do toaleta, da joj pomogne da se digne iz kreveta, da joj promeni posteljinu, itd .... Meni je najgore bilo to što nisam mogla da ga vidim (mog dragog) kada sam se porodila i što on nije mogao da vidi ni bebu ni mene. To je potpuno neljudski i DEBILNO. Pa mi smo tu bebu stvarali da bi je zajedno čuvali, ne vidim razlog da nas razdvajaju i da stvaraju još jednu dimenziju problema - stres kod oca
Naravno da ovo važi i za žene koje nemaju ili ne žele muža već neku drugu osobu kraj sebe.
2. Posete oca
Već navedeno gore. NEMA POSETA. OTAC JE NEBITAN OSIM KAD TREBA DA UVALI PARE ILI DA KUPI CIGARE ILI DORUČAK.
3. Nebriga medicinskog osoblja (laktarij, obične sestre itd)
Već je mnogo rečeno, ne bih da ponavljam
4. Odličan odnos između patronažnih sestara i porodilja - sve patronažne sestre dobijaju uglavnom odlične ocene

Dakle
REŠENJE
Holandski sistem
Pošto nemaju dovoljno osoblja, nemaju opremljene i adekvatne prostorije, korumpirani su, itakodalje do beskraja, da se mi lepo PORAĐAMO KOD KUĆE uz prisustvo edukovanih babica.
U Holandiji je obicaj ako trudnoca protekne u redu da se zena porodi kuci. I verujte mi, nije se desilo da iskrsnu komplikacije samo zbog toga je kod kuce. Babica je pripremljena, ti si u svakom slucaju za pet minuta u bolnici.
Isto važi i u Velikoj Britaniji. I u mnogim drugim zemljama. Mislim da bi smo jednim ovakvim sistemskim rešenjem postigli mnogo.
maca22 maca22 17:27 07.08.2009

Re: Porodjaj kod kuce

Oljacat
ti si u svakom slucaju za pet minuta u bolnici.

Hmmm, kod nas, cak i kad bi ziveo na 5 minuta od bolnice, dok se obavi višesatni fudroajantni prijem...
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 21:00 07.08.2009

Re: Porodjaj kod kuce

fudroajantni

Na kraju ce ova rogobatna rec da udje u svakodnevni govor
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:06 08.08.2009

Re: Porodjaj kod kuce

Na kraju ce ova rogobatna rec da udje u svakodnevni govor


Meni je već ušla u svakodnevnu upotrebu.
NeuroRadoznalost NeuroRadoznalost 22:51 07.08.2009

EPIDURAL

Ajde malo da se potegne i pitanje epidurala jer smo mi jedna od poslednjih drzava u svetu po broju epidurala.
Mislim da lako mogu da se obore sve njihove tvrdnje da je veoma rizican jer ima veliki broj radova koji kazuje suprotno.
Mnogi kazu i da je poradjaj bez epidurala rizicniji.
Krugolina, odavno sam ti poslao mail sa linkom ka jednom clanku o sigurnosti epidurala, mogla bi da ga upotrebis.
Krugolina Borup Krugolina Borup 23:36 07.08.2009

Re: EPIDURAL

Ajde malo da se potegne i pitanje epidurala jer smo mi jedna od poslednjih drzava u svetu po broju epidurala.


Sve je to vezano usko za dojenje i baby-friendly, tako da neće biti teško pokrenuti to pitanje.
Recimo - ako se carski rez (bar onaj koji je zakazan, za koji se zna unapred) radi pod epiduralom - žena istog trenutka može da podoji dete.
Kada bi epidural bio besplatan i dostupan svima bez razlike, velike su šanse da bi mnogo veći broj žena koji započne porođaj prirodno, ali se nešto iskomplikuje pa mora carski - bio pod epiduralom u trenutku u kome se isti radi, pa se opet dojenje može započeti odmah po porođaju.
A da ne pričamo o tome da se epiduralni kateter može ostaviti nekoliko dana nakon porođaja, tako da se majci praktično može omogućiti da u prvim danima bude oslobođena bola, a samim tim - i spremnija i sposobnija da svoje dete doji i stara se o njemu.

Međunarodni protokol Baby-Friendly zahteva da se prvi podoj obavi unutar pola sata nakon porođaja. Pri tome kod carskog reza (kad je i pod totalnom anestezijom) ne čekaju 3 dana da mleko "nadođe" (kakva glupost! mleko ne nadolazi, laktacija se uspostavlja, izaziva, stavljanjem deteta na sisu), već dete na prvi podoj daju što pre.

Ja sam sita praznih priča tipa "ne valja da očevi budu prisutni na porođaju", "ne valja epidural", "mora klistiranje i brijanje". Prazne priče ne prihvatam. Svaki "ekspert" koji bilo šta stručno potegne, moraće to da podupre odgovarajućim evidence-based istraživanjima. Mi evidence-based istraživanja za ono što mi tražimo imamo (živela vredna volonterska grupa za prikupljanje istraživanja!). Pa, ako ne možemo da se dogovorimo, neka ministar i unicef presude: đa naši zahtevi poduprti evidence-based istraživanjima, đa njihove prazne priče.

Toliko o taktici za nastupajuće pregovore.
scabies scabies 23:48 07.08.2009

Re: EPIDURAL

(kakva glupost! mleko ne nadolazi, laktacija se uspostavlja, izaziva, stavljanjem deteta na sisu)
Slazem se ja, ali nije valjda da su istrazivanja dokazala da prolaktin i oxitocin nemaju bas nikakve veze sa laktacijom?
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:05 08.08.2009

Re: EPIDURAL

Slazem se ja, ali nije valjda da su istrazivanja dokazala da prolaktin i oxitocin nemaju bas nikakve veze sa laktacijom?


Scaby, srećo, o čemu ti to?
scabies scabies 00:10 08.08.2009

Re: EPIDURAL

Kako o cemu?
Mislis koji su ti prolaktin i oxitocin? Hormoni. Bez njih nema laktacije, moze do sutra da se stavlja beba na grudi. Da nije njih mogli bi i ocevi da doje
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:19 08.08.2009

Re: EPIDURAL

Pa to znači da su ove belosvetske budale, što majci daju bebu na podoj odmah posle carskog reza - ne samo belosvetske, nego i neopevane budale.

Jesi pomislila nekad da stavljanje bebe na grudi podstiče te hormone potrebne za laktaciju? A sigurna sam da pomaže i ako daš majci nešto da jede i pije, umesto što je držiš gladnu i žednu tri dana, bez mrve hrane i bez kapi vode.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana