Nauka| Religija

Vaistinu, ima li Ga?

Vojislav Stojković RSS / 07.01.2012. u 21:32

Verovanje u  Boga staro je koliko i čovek. Nije bilo, a ni danas nema čoveka koji se barem jednom u životu nije zapitao: postoji li Bog? Ukoliko neko ili nešto postoji, onda svakako mora postojati i mogućnost njegovog dokazivanja. Kakao dokazati postojanje Boga? Filozofija odgovara: neoborivo, racionalno, svakome jasno! Pojedini teolozi smatraju da je Boga moguće samo načelno spoznati, s druge strane pojedini filozofi tvrde da je božje postojanje načelno i faktički moguće dokazati. Filozofi i teolozi vekovima iznose, prikupljaju i sistematizuju dokaze Njegovog postojanja, ali ni jedan od mnogobrojnih dokaza nauci nije prihvatljiv. Istini za volju mnogi filozofski i teološki dokazi kojima se verovalo u jednom istorijskom periodu, tokom vremena su odbačeni  kao nedovoljni, nepotpuni i netačni i to ne samo od naučnika, već i od  potonjih filozofa i teologa.  Filozofija u svojoj baštini čuva pregršt ingenioznih umova koji su čovečanstvu ponudili svoje argumente kojima pokazuju kako se postojanje Boga može dokazati, ili kako se postojanje Boga ne može dokazati.

Kosmološki dokaz Tome Akvinskog, Ontološki dokaz Anselma Kanterberijskog, Teleološki dokaz Vilhema Paleja i Dokaz iz morala Imanuela Kanta, obeležili su svoje epohe i ostavili dubok civilizacijski trag.

Posebnu grupu čine dokazi iz svetih spisa - Starog i Novog zaveta, Kurana i drugih. Svaka religija ima svoje svete spise koje je kanonizovala, na kojima se zasniva, ali u njih veruju samo njeni sledbenici.

Dokazi iz ličnog iskustva, koji su najbrojniji, ne zavređuju ozbiljnu pažnju.

  No, da krenemo redom:                                

Još u politeističkoj Antici, gde su bogovi bili potpuno antropomorfni, Aristotel je shvatio kako  je došlo vreme da se u ljudskim glavama olimpski titani zamene nečim što je on nazvao Prvi Pokretač. Aristotel je  svom Pokretaču dao ime Bog i može se smatrati pionirom u dokazivanju Božje egzistencije. Iako Aristotel u svoje vreme nije imao za cilj da dokaže kako Boga ima, ipak njegov argument predstavlja prvi stepen kosmološkog dokaza. On je razumskim putem, posmatrajući prirodu, ustanovio kako se sve kreće, ali se ne kreće samo od sebe nego je pokrenuto od nekog drugog. Aristotel jasno kaže da u beskonačnosti nema prvoga i da negde treba stati. Iz toga sledi da mora postojati neko nužno biće koje nije pokrenuto ni od koga, a koje u isto vreme sve ostalo pokreće.

Najpoznatiju verziju kosmološkog dokaza data je u Summa theologiae, Tome Akvinskog. U njoj sveti Toma  ističe svoje verovanje da se sa pet puteva (argumenata) može dokazati božje postojanje.

              1. Argument za postojanje nepokretnog pokretača:

Sve što se pokreće, pokrenuto je od drugoga.Tog pokretača opet pokreće nešto treće. Ali, taj lanac pokretača nije beskonačan, jer  u protivnom do pokretanja ne bi ni došlo, u beskonačnosti nema prvoga. Stoga, mora postojati nepokretni pokretač koji sve pokreće, a da pritom on sam ostaje nepokrenut.

              Tog nepokretnog pokretača ljudi nazivaju Bog.

              2. Argument za neuzrokovani uzrok:

Sve ima svoj uzrok. I svaki uzrok opet ima svoj uzrok. Ali, ne možemo imati beskonačan niz uzroka. Stoga mora da postoji neki neuzrokovani uzrok koji uzrokuje svaku promenu, ali pritom sam nije prouzrokovan ničijim uticajem.

             Takav neuzrokovani uzrok ljudi nazivaju Bog.

             3. Argument iz nužnosti:

Pojedine stvari nastaju i kasnije nestaju. Dakle, u jednom trnutku nije postojala ni jedna stvar. No, nešto počinje postojati samo uzrokovanjem nečeg što već postoji. Dakle, mora da postoji biće čije je postojanje neophodno nužno, i ...

               ... koje će svi smatrati Bogom.                

              4. Argument na osnovu stepenovanja savršenosti:

primećujemo da se stvari na ovom svetu razlikuju. Postoje različiti stepeni avršenosti. Stepene odmeravamo samo tako što ih upoređujemo sa najvišom vrednošću. Ljudi mogu biti i dobri i loši, pa maksimalna dobrota ne može odlikovati čoveka. To znači da mora postojati neki drugi maksimum pomoću kojeg se uspostavlja savršenstvo.

             Taj maksimum zovemo Bog.

             5. Argument iz konstrukcije:

Stvari na ovom svetu, posebno živa bića, izgledaju kao da su namerno osmišljene. Nema ničeg na ovome svetu što izgleda da je stvoreno promišljanjem, ukoliko zaista nije stvoreno promišljanjem. Zato mora postojati tvorac koji promišlja, i ...

             ... zovemo ga Bog.

Pet argumenata Tome Akvinskog su a posteriori dokazi, jer se oslanjaju na proučavanje sveta,  dok se a priori  dokazi o postojanju Boga oslanjanju na razum i intuiciju.

Ontološki argument je najčuveniji među a priori dokazima. Izneo ga je  1078. godine sveti Anselmo, Kanterberijski nadbiskup i time ostavio dubok trag u istoriji filozofije. Njegov čuveni Unum argumentum glasi:  

„Bog svakako postoji tako istinito, da se ni zamisliti ne može da ne postoji. Jer može se misliti da postoji nešto što se ne može misliti kao nepostojeće, a to je veće nego ono što se može misliti kao nepostojeće. Prema tome, ako se ono, od čega se veće ne može misliti, može misliti kao nepostojeće, onda baš to, od čega se veće ne može misliti, nije ono od čega se veće ne može misliti, a to se ne može uskladiti. Ono od čega se veće ne može misliti postoji, dakle, tako istinito, da se ne može ni misliti kao nepostojeće."

Prigovore upućene Ontološkom argumentu svetog Anselma iznli su : kaluđer Gaunilo, sveti Bonaventura, Dunis Skot i i Toma Akvinski, a oni su nagovestili ono što će Kant i moderna logika dokazati: netačnost Ontološkog dokaza kao rezultat analize pojma egzistencije. Ipak, i pored d svih prigovora Ontološki dokaz opstao je do danas, a evo jedne od njegovih novijih verzija:

1.   Moguće je biće maksimalne veličine.

2.   Bilo koje biće maksimalne veličine ima svojstvo savršenosti u svakom mogućem svetu.

3.   Savršenost podrazumeva sveznanje, svemoć i moralnost.

4.    Ima mogućeg sveta gde je biće koje je savršeno.

5.   Ako ima mogućeg sveta gde je savršeno biće, onda je to biće savršeno u svakom mogućem svetu.

6.   Ovo je moguć svet.

7.   Dakle, Bog postoji.

 

Teleološki dokaz Božje egzistencije polazi od činjenice svrhovitosti (gr. teleos: smisao, svrha). Obrazloženje teleološkog dokaza  vidljivo je već iz dijaloga Timej, u kojima je Platon, još u IV pre n.e, pretpostavio demijurga  velike mudrosti i ineligencije kao stvoritelja kosmosa. Aristotel je u Metafizici razvio ideju tvorca sveta kao nepokretnog pokretača, a Ciceron u De Natura Deorum napisao da se «božanska moć može naći u principima razuma koji prožimaju celu prirodu». Peti argument Tome Akvinskog je osnova teolološkog dokaza. Ubedljive primere za ovaj dokaz dali su Hjum i Palej. Palej je tvrdio da kad neko nađe ručni sat i prouči ga, videće da svi mehanički delovi zajedno funkcionišu i pretpostaviće da ga je izradio neki konstruktor. Jer, ako bi bilo koji deo sata bio drugačije postavljen, tada bi celi sat prestao sa radom. Palej je smatrao da je ceo svet poput sata, svaki je deo pomno osmišljen za posebnu svrhu unutar celine. Dakle, ako je svet konstuisan kako jeste, tada on mora da ima svog konstruktora.*

Polazeći od teleološkog dokaza u prvoj polovini XIX veka razvila se prirodna teologija,  pručavanje prirode kao puta za razumevanje božjeg uma, a krajem XX veka savremena teorija inteligentnog dizajna.  Esencijalni argument  i u prirodnoj teologiji i u teoriji inteligentnog dizajna isti su kao i u telološkom dokazu: složeni sistemi impliciraju dizajnera. Fundamentalna tvrdnja inteligentnog dizajna jeste da postoje prirodni sistemi koji ne mogu biti adekvatno onjašnjeni kroz nevođene prirodne sile i stoga jasno ukazuju na inteligentnu kreaciju. Inteligentni dizajn namerno ne identifikuje ime kreatora ili uzrok kreacije, samo tvrdi da postoji jedan ili više njih.

Argumenti  u prilog božje egzistencije, ne mogu zaobići  Kantove argumente izvedene iz morala.        

Kantov ingeniozni um pobijao je ontološki, kosmološki i teleološki dokaz da bi na kraju božju egzistenciju postulirao na temelju morala, odnosno slobode. Kant je verovao da kosmološki argumenti nikada neće moći dokazati božje postojanje, ali da bi, odbacivanje ovih argumenata, moglo dati mesta shvatanju Boga utemeljeno na veri, a ne na razumu. Kant je krenuo od činjenice da ljudi zaista imaju osećaj za moralnu dužnost, tj. osećaj da ono što se drži za ispravno, mora biti učinjeno bez obzira na posledice. Osećaj  moralne dužnosti Kant je nazvao kategoričkim imperativom, a izražavao ga maksimom: „Zvezdano nebo iznad mene, moralni zakoni u meni”. Kant smatra da iskustvo moralne dužnosti podrazumeva slobodno delovanje i da  postoji načelo celokupnog poretka koje će nagraditi vrlinu srećom, jer tek vrlinom postajemo dostojni sreće i to se može nazvati Bog.

  Kant zapravo govori da nije moguće dokazati postojanje Boga, ali da osećaj moralnosti podrazumeva da je čovek slobodan, te da to implicira verovanje u Boga. Upravo je zbog toga Kant odbacio sve ostale dokaze, jer smatra da Bog, sloboda i moralnost ne mogu biti u svetu koji doživljavamo, već se odnose na način na koji doživljavamo svet. Dakle, Bog je regulativna koncepcija ili deo načina našeg poimanja, a ne neka materijalna koncepcija, odnosno jedna od stvari koju negde možemo otkriti.

  Kantovo pobijanje kosmološkog, ontološkog i teleološkog argumenta i shvatanje Boga utemeljenog na veri, udaljilo je problem dokazivanja  božje egzistencije od filozofije i  od tada se tim pitanjem gotovo isključivo bavi religija. Nauka, kojoj je ishodište filozofija, oberučke je prihvatila takav stav.

A šta je sa odnosom  nauke prema Bogu?

Danas se pod terminom nauka podrazumeva savremena eksperimentalna nauka: intelektualni poduhvat radi objašnjenja načina funkcionisanja fizičkog sveta, putem empirijskog istraživanja izvedenog od strane zajednice obučene specijalizovanim metodama i tehnikama, a koja sebe naziva naučnom zajednicom, poduhvat razdvojen od filozofije.

Nauka je do sada odbacivala čak i pomisao da se svojom, u drugim oblastima proverenom metodologijom, upusti u dokazivanje ili opovrgavanje božje egzistencije. Naučna zajednica tvrdi da je to zato što je nauka utemeljena na pretpostavci da je priroda uređena na racionalan i razumljiv način. Kada kvantni fizičari ispituju duboke nivoe subatomske strukture materije ili kada astronomi novim teleskopima dopiru u udaljene i nepoznate prostore svemira, oni očekuju da pronađu dodatni elegantni matematički poredak. Najdetaljniji izraz racionalne shvatljivosti kosmosa nalazi se u fizičkim zakonima, osnovnim pravilima po kojima funkcioniše sve u prirodi. Zakoni gravitacije i elektromagnetizma, zakoni koji regulišu svet unutar atoma, zakoni kretanja − svi su izraženi urednim matematičkim relacijama.

Za nauku komplikacije nastaju ako pokuša da odgovori na pitanja: Odakle dolaze ti zakoni? Zašto imaju taj oblik koji imaju? Odgovori variraju između „to nije naučno pitanje" i „niko ne zna". Omiljeni odgovor je: „Nema nikakvog razloga zašto su oni ovakvi − oni jednostavno jesu". Ideja da zakoni postoje bezrazložno, duboko je antiracionalna.

 Traženje odgovora na pitanje porekla prirodnih zakona, što bez sumnje jeste predmet nauke, čini istraživanje božje egzistencije, a kojim se do sada isključivo bavila filozofija i religija, legitimnim naučnim problemom. Hipoteza da je Bog tvorac svega, a time i prirodnih zakona, mogla bi se smatrati  ravnopravnom drugim naučnim hipotezama o postanku sveta. I, naravno, u naučnom smislu, hipotezu da Bog postoji moguće je potvrditi ili odbaciti samo ako se testira naučno verifikovanim metodama.

A za kraj, kao božićna česnica - Gedel:

      Aksiom 1

      Osobina je pozitivna ako i samo ako je njena negacija negativna.

      Aksiom 2

      Osobina je pozitivna ako nužno sadrži pozitivnu osobinu.

      Teorema 1

      Pozitivna osobina je logično konzistentna (moguće je da za nju postoji neki primer) 

      Definicija

      Nešto je nalik Bogu ako i samo  ako poseduje sve pozitivne osobine.

      Aksiom 3

      Biti nalik Bogu je pozitivna osobina.

      Aksiom 4

      Biti pozitivna osobina je nužno.     

      Definicija

      Osobina P je suština od x ako i samo ako x sadrži P a P je nužno minimalno.

      Teorema 2

      Ako je x nalik Bogu, onda je biti nalik Bogu suština x.

      Definicija

      NE(x): x nužno postoji ako ima suštinsku osobinu.

      Aksiom 5                                                     

      Biti NE znači biti nalik Bogu.                                 

       Teorema 3

      Nužno postoji neko x takvo da je x nalik Bogu.

....................................

* O kosmološkom, teleološkom i ontološkom dokazu šire se može videti u :  Kristina Polegubić: "Put Alvina Plantinge u dokazivanju Božjeg postojanja".

 

 

 

TagoviKomentari (326)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

ed_novipazar ed_novipazar 08:45 10.01.2012

Re: đavo će ga znati :)

palilula92

@ed_novipazar, ako mozes ovo da nam malo vise objasnis:
1. kako se meri na primer milostivost ili blagost?
2. zasto subjektivan rezultat ne menja stvar, ako je subjektivan znaci imacemo jako mnogo razlicitih rezultata a ne jedan?

1. Ne mjeri se u kilogramima. Ovdje je bitno iskustvo. Na osnovu iskustva vrsi se procjena ("mjerenje" ). Umjesto egzaktnih brojeva (5 kg, 18 sekundi ...) vrsimo komparaciju pridjeva (on je jaci, ti si najjaci) ili jednostavnu procjenu istih (jako lijep, mnogo jak, uzasno los, beskrajno milostiv ..)

2. Upravo tako. U komplikovanim slucajevima nije iskljuceno da imamo onoliko rezultata koliko imamo i posmatraca. Zasto ovo ne mijenja stvar? Zato sto nam cilj nije bio odrediti apsolutnu vrijednost izrazenu prirodnim brojevima. Cilj je sticanje predstave* o necemu. U pitanju je cista percepcija. Ova percepcija ne mora i ne moze kod svih biti ista. Dvojica vjernika koji vjeruju u istog Boga, pripadaju istoj vjeri ne moraju imati istu percepciju onoga u sta vjeruju. Zato oni javnosti nude dvije slike koje se mogu prilicno razlikovati. Ali, kada se njih dvojica nadju na pijaci, za obojicu 3kg krompira ima potpuno isto znacenje zato sto vise ne govorimo o vjeri (subjektivnom) vec o znanju (objektivnom).

* - @nsarski sa pravom pita: "A sto se cele diskusije tice, mogu samo da kazem da uopste ne razumem o cemu je rec. Da li Bog postoji? Prvo, ne znam sta se tacno podrazumeva pod imenicom "Bog", drugo ne znam sta to znaci "postoji". Jednom kad mi se to razjasni, onda mozda moze o celom pitanju smisleno da se razgovara." Dakle, kada bude imao predstavu o tome imace smisla i da se bavi tim pitanjem.
palilula92 palilula92 18:35 10.01.2012

Re: đavo će ga znati :)

Re: đavo će ga znati :)

palilula92

@ed_novipazar, ako mozes ovo da nam malo vise objasnis:
1. kako se meri na primer milostivost ili blagost?
2. zasto subjektivan rezultat ne menja stvar, ako je subjektivan znaci imacemo jako mnogo razlicitih rezultata a ne jedan?


1. Ne mjeri se u kilogramima. Ovdje je bitno iskustvo. Na osnovu iskustva vrsi se procjena ("mjerenje" ). Umjesto egzaktnih brojeva (5 kg, 18 sekundi ...) vrsimo komparaciju pridjeva (on je jaci, ti si najjaci) ili jednostavnu procjenu istih (jako lijep, mnogo jak, uzasno los, beskrajno milostiv ..)

2. Upravo tako. U komplikovanim slucajevima nije iskljuceno da imamo onoliko rezultata koliko imamo i posmatraca. Zasto ovo ne mijenja stvar? Zato sto nam cilj nije bio odrediti apsolutnu vrijednost izrazenu prirodnim brojevima. Cilj je sticanje predstave* o necemu. U pitanju je cista percepcija. Ova percepcija ne mora i ne moze kod svih biti ista. Dvojica vjernika koji vjeruju u istog Boga, pripadaju istoj vjeri ne moraju imati istu percepciju onoga u sta vjeruju. Zato oni javnosti nude dvije slike koje se mogu prilicno razlikovati. Ali, kada se njih dvojica nadju na pijaci, za obojicu 3kg krompira ima potpuno isto znacenje zato sto vise ne govorimo o vjeri (subjektivnom) vec o znanju (objektivnom).

* - @nsarski sa pravom pita: "A sto se cele diskusije tice, mogu samo da kazem da uopste ne razumem o cemu je rec. Da li Bog postoji? Prvo, ne znam sta se tacno podrazumeva pod imenicom "Bog", drugo ne znam sta to znaci "postoji". Jednom kad mi se to razjasni, onda mozda moze o celom pitanju smisleno da se razgovara." Dakle, kada bude imao predstavu o tome imace smisla i da se bavi tim pitanjem.


hvala ti sad mi je sve jasno
G r o f G r o f 22:22 07.01.2012

mislim...

Navedeni dokazi o postojanju Boga pravi su ateistički manifest jer pojam pretvaraju u apstraktnu sliku na beskonačno velikom kosmičkom platnu.
Nepojmljivo je da se takav Bog može toliko zamajavati beskrajno malim zrncem prašine zvanom Zemlja i ludim virusima na tom zrncu zvanim LJudi.
Ne treba dokazati postojanje takvog Boga jer njemu se Ljudi ne mole. Oni se mole nekoj metafizičkoj sitnoj duši spremnoj da upliće svoje prste u njihove sitne živote, intrige, stradanja i želje.
Sa druge strane Bog-apsolut o kojem govore filozofi negira svoje beskrajno savršeno Naj samim činom stvaranja , pokretanja i uredjivanja sistema. Apsolutno Naj mora biti već uredjeno, statično i nepromenjivo, jer ako nije tako nosi u sebi klicu nesavršenstva.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 12:23 08.01.2012

Re: mislim...

Apsolutno Naj mora biti već uredjeno, statično i nepromenjivo, jer ako nije tako nosi u sebi klicu nesavršenstva.

I to Apsolutno Naj, osim što je teško shvatljivo, samo je po sebi kontradiktorno (neko je gore to lepo pokazao). Zato pojava Isusa Hrista, kao bogočoveka, dakle kombinacije savršenog i nesavršenog, stvari dovodi na ljudsku meru i čini ih shvatljivijim i prihvatljivijim, zar ne?
G r o f G r o f 13:48 08.01.2012

Re: mislim...

Nebojsa Krstic
Apsolutno Naj mora biti već uredjeno, statično i nepromenjivo, jer ako nije tako nosi u sebi klicu nesavršenstva.

I to Apsolutno Naj, osim što je teško shvatljivo, samo je po sebi kontradiktorno (neko je gore to lepo pokazao). Zato pojava Isusa Hrista, kao bogočoveka, dakle kombinacije savršenog i nesavršenog, stvari dovodi na ljudsku meru i čini ih shvatljivijim i prihvatljivijim, zar ne?Naravno.
To verovatno i objašnjava popularnost hrišćanstva kao religije ali i dovodi do specifičnog oblika pokretanja čoveka na putu ka božanskom.
Savršeno nije ideal koji ga vuče
već je greh ono što ga gura.
Htišćanstvo preteruje sa idejom greha.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 13:55 08.01.2012

Re: mislim...

To verovatno i objašnjava popularnost hrišćanstva kao religije ali i dovodi do specifičnog oblika pokretanja čoveka na putu ka božanskom.
Savršeno nije ideal koji ga vuče
već je greh ono što ga gura.

Savršenstvo je hladno i odbojno, dakle slažem se da nije "ideal koji ga gura".
Ali pre bih rekao da je slabost, obična ljudska slabost, ono što ga otopljava i čini prihvatljivim i razumljivim.
dragan7557 dragan7557 14:20 08.01.2012

Re: mislim...

Nebojsa Krstic
Apsolutno Naj mora biti već uredjeno, statično i nepromenjivo, jer ako nije tako nosi u sebi klicu nesavršenstva.

I to Apsolutno Naj, osim što je teško shvatljivo, samo je po sebi kontradiktorno (neko je gore to lepo pokazao). Zato pojava Isusa Hrista, kao bogočoveka, dakle kombinacije savršenog i nesavršenog, stvari dovodi na ljudsku meru i čini ih shvatljivijim i prihvatljivijim, zar ne?

Na ovo zvanje Isus Nazrecanin nikada i nigde nije pretendovao.

Cak ni u apokrifu "Jevandjelje po Isusu."

Nazivanje Bozanstva svojim "ocem" ne implicira i rodbinsku vezu izmedju nekog entiteta (Bog) i zivog coveka.

Osim toga sam hibrid Bogocovek je odvratna glupavost.


cerski
metrevelic metrevelic 22:49 08.01.2012

Re: mislim...

dragan7557
Nebojsa Krstic
Apsolutno Naj mora biti već uredjeno, statično i nepromenjivo, jer ako nije tako nosi u sebi klicu nesavršenstva.

I to Apsolutno Naj, osim što je teško shvatljivo, samo je po sebi kontradiktorno (neko je gore to lepo pokazao). Zato pojava Isusa Hrista, kao bogočoveka, dakle kombinacije savršenog i nesavršenog, stvari dovodi na ljudsku meru i čini ih shvatljivijim i prihvatljivijim, zar ne?

Na ovo zvanje Isus Nazrecanin nikada i nigde nije pretendovao.

Cak ni u apokrifu "Jevandjelje po Isusu."

Nazivanje Bozanstva svojim "ocem" ne implicira i rodbinsku vezu izmedju nekog entiteta (Bog) i zivog coveka.

Osim toga sam hibrid Bogocovek je odvratna glupavost.


cerski

a čega si ti hibrid za presveto Ime Isusovo. Makroekonomista tumač apokrifa šta ćeš još biti hafiz samoupavljanja
ljuboten ljuboten 00:13 09.01.2012

Re: mislim...


Osim toga sam hibrid Bogocovek je odvratna glupavost.


cerski

a čega si ti hibrid za presveto Ime Isusovo. Makroekonomista tumač apokrifa šta ćeš još biti hafiz samoupavljanja


Probudi se Cerski, ovaj bi da ti založi vatru ispod kreveta!!! Eh, vreme teče a kod nekog i lomače ostanu u glavi da žive.
dragan7557 dragan7557 17:34 09.01.2012

Re: mislim...

ljuboten

Osim toga sam hibrid Bogocovek je odvratna glupavost.


cerski

a čega si ti hibrid za presveto Ime Isusovo. Makroekonomista tumač apokrifa šta ćeš još biti hafiz samoupavljanja


Probudi se Cerski, ovaj bi da ti založi vatru ispod kreveta!!! Eh, vreme teče a kod nekog i lomače ostanu u glavi da žive.

Ne reagujem odavno na polupismene replike raznih kloncina.

cerski
metrevelic metrevelic 19:27 09.01.2012

Re: mislim...

vreme teče a kod nekog i lomače ostanu u glavi da žive.

Pa sad ne sećam se kad su pravoslavni zadnji put spaljivali one koji ne misle kao oni . Al da su "naučno socijalistički" urokavali žešće bilo je to za vašeg života
raznih kloncina.

klončine ti u glavi kumranski makroekonomistu
ajmo sad izrecirujte svoje bajalice pre spavanja
boga nema
kapitalizam je nazadan i propast će
tito i samoupravljanje žive večno ( na naučnoj osnovi)
a onda se javite dežurnom ordinarijusu za tablete
dok ne pomislite , prva petoletka to sam ja
Filip2412 Filip2412 20:16 09.01.2012

Re: mislim...

kapitalizam je nazadan i propast će
tito i samoupravljanje žive večno ( na naučnoj osnovi)
Tito je bio vojnik kapitalizma, zapadnjacki covek.
metrevelic metrevelic 21:28 09.01.2012

Re: mislim...

Tito je bio vojnik kapitalizma, zapadnjacki covek.

jes i prikriveni demokrata i zagovornik slobodnih izbora .Ličnim primerom sam sebe je birao nekoliko puta.zadnji put ne samo doživotno nego i do staršnog suda ( po ustavu iz 74 bio je predsjednik i poslje krepavanja)
docsumann docsumann 16:44 10.01.2012

Re: mislim...

Apsolutno Naj mora biti već uredjeno, statično i nepromenjivo, jer ako nije tako nosi u sebi klicu nesavršenstva.


Apsolutno Naj za nas može biti nezamislivo kao npr. onaj Borhesov Alef - tačka u kojoj se sve stvari na svijetu vide iz svih uglova, tako da jedna drugu ne zaklanjaju.

Riječi kao statika, dinamika, uređenost, nepromjenjivost ga ni ne dotiču ... pretpostavljam
G r o f G r o f 21:28 10.01.2012

Re: mislim...

Riječi kao statika, dinamika, uređenost, nepromjenjivost ga ni ne dotiču ... pretpostavljam


Pa izbaci jednu od njih iz Alefa...i nema ga više.
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 22:39 07.01.2012

Doctor Who & Ostala Bića

Filozofi i teolozi vekovima iznose, prikupljaju i sistematizuju dokaze Njegovog postojanja, ali ni jedan od mnogobrojnih dokaza nauci nije prihvatljiv.


Dakle tekst je komendija? Ma ok, nego čisto da znam kako da dalje čitam


                           

Btw,
Aksiom 2
Osobina je pozitivna ako nužno sadrži pozitivnu osobinu.


Ovo se sećam, negde sam pročitao (Praktična Žena ili Ilustrovana, ne sećam se baš gde je već obljavljen pomenuti primer "dokaza" Boga) - to se zove, to se zove, ček, kako ono beše, a da, Tautologija.

A da, već sam zaboravio, em komendija, em "dokazi" o The Biću, jakako. U to ime:


                        

docsumann docsumann 23:26 07.01.2012

Re: Doctor Who & Ostala Bića


Ovo se sećam, negde sam pročitao (Praktična Žena ili Ilustrovana, ne sećam se baš gde je već obljavljen pomenuti primer "dokaza" Boga) - to se zove, to se zove, ček, kako ono beše, a da, Tautologija.

A da, već sam zaboravio, em komendija, em "dokazi" o The Biću, jakako.

komično do bola, kakvi su mu samo ovi hijeroglifi iVojislav Stojković Vojislav Stojković 23:29 07.01.2012

Re: Doctor Who & Ostala Bića

Dont Fear The Reaper


Ovo se sećam, negde sam pročitao (Praktična Žena ili Ilustrovana, ne sećam se baš gde je već obljavljen pomenuti primer "dokaza" Boga)Biće da je reč o "Politikinom zabavniku". Ipak, gde god o postojanja boga čitali, ostaje neoboriva činjenica da se tom "komendijom" čovečanstvo bavi od kada postoji.
drzura drzura 15:50 08.01.2012

Re: Doctor Who & Ostala Bića

oduševljeno čitam komentare ! božić a nema vjernika da nam objasne stvari !
Goran Vučković Goran Vučković 15:54 08.01.2012

Re: Doctor Who & Ostala Bića

oduševljeno čitam komentare ! božić a nema vjernika da nam objasne stvari !

Pa tu su i objasnili su - samo nema ljudi od slame koji bi se mogli nabiti na bajonet sujete.
nikola_kovac nikola_kovac 23:42 07.01.2012

Алат

Мислим да се за Богом трага погрешним алатом. Све наведено у тексту су концепти свести (знања, науке), а свест је врло ограничен алат. Ограниченост свести се налази у немогућности да свест изађе изван себе саме. Пре свега, јер је и то 'изван' концепт свести. Тако је свест ограничена на саму себе.

Алат којим смо конектовани на Бога је несвесно или чак оно што лежи испод несвесног (а ја немам појма шта је то).

Православље иначе никада није стимулисало интелектуално доказивање Бога, иако је било таквих покушаја. Због тога се често посматрало као "заглупљивљивање". Оно молитвама и постом стимулише управо несвесно 'спознавање' (мада се не може тако називати) Бога.

Психолошки, доживљај Божјег постојања је последица пренаталног периода, када светом (материцом) управљају спољни фактори који измичу перцепцији (емотивни утицај оца или неке друге особе на мајку, која онда има промене хормонских нивоа). Ја верујем, попут Јунга, да је религијско осећање нужно за особу, а да је атеизам бунт оних који се у материци нису лепо провели.
Goran Vučković Goran Vučković 23:47 07.01.2012

Re: Алат

Психолошки, доживљај Божјег постојања је последица пренаталног периода, када светом (материцом) управљају спољни фактори који измичу перцепцији (емотивни утицај оца или неке друге особе на мајку, која онда има промене хормонских нивоа). Ја верујем, попут Јунга, да је религијско осећање нужно за особу, а да је атеизам бунт оних који се у материци нису лепо провели.

A i baba im se qrvala - što u selu znači da su nikakvi ljudi
nikola_kovac nikola_kovac 23:53 07.01.2012

Re: Алат

A i baba im se qrvala - što u selu znači da su nikakvi ljudi

Па сад, пре ће бити деда, а највероватније тата. Што ће рећи да су баје ил' оно друго.
gaga42 gaga42 00:29 08.01.2012

Re: Алат

Goran Vučković

A i baba im se qrvala - što u selu znači da su nikakvi ljudi


Eeeeee, al je zato muški deo sela gajio prema babi visoooko uzdignuta osećanja
dragan7557 dragan7557 14:27 08.01.2012

Re: Алат

gaga42
Goran Vučković

A i baba im se qrvala - što u selu znači da su nikakvi ljudi


Eeeeee, al je zato muški deo sela gajio prema babi visoooko uzdignuta osećanja

Od kojih ni danas u selu ne vidi dalje.

cerski
zekan011 zekan011 23:43 07.01.2012

ima boga

Naravno da ga ima.Kosmos i život su toliko neverovatni,kompleksni i veličanstveni( poznato je svega nekoliko promila činjenica,posmatrano u globalu) da je priča o Bogu,pričica za malu decu

Nije mi jasno,kako upućeni,intelektualci,naučnici i fizičari npr,mogu da osporavaju Tvorca?

Što se tiče Srbije,u pitanju su dve konstante.

1.Radi se o ideološkom problemu(bivše generacije su živele u ateističkom nasilnom poretku.

2.I genetski urodjena tvrdoglavost/bandoglavost, jedinke sa ovih prostora.

Ono što mogu da garantujem,u narednih pedeset godina,saznaćemo neke činjenice u vezi ove materije, i naučno potvrditi postojanje Boga,i stvoritelja.I nemojte se začuditi ako neke jake hipoteze dodju sa naših prostora..

Ali da vas malo zainteresujem

Ljudski mozak još nije u stanju da kognitivno rasudjuje realno stanje okolnosti u kojem živi,u potpunosti.Evolutivnim procesima(koji će biti ubrzani)postepeno ćemo doći do određenih saznanja, koja objašnjavaju dosta toga.

Mali je problem..razblaživanja kvaliteta naučne mase u 21.veku,ali sve će to narod pozlatiti.

drzura drzura 15:59 08.01.2012

jao zeko

Ono što mogu da garantujem,u narednih pedeset godina,saznaćemo neke činjenice u vezi ove materije, i naučno potvrditi postojanje Boga,i stvoritelja.I nemojte se začuditi ako neke jake hipoteze dodju sa naših prostora..


sa ovim si me nasmijao do suza , bukvalno . dao sam ti preporuku na komentar maximalno od mene !!!

p.s.

jedva čekam
tasadebeli tasadebeli 23:55 07.01.2012

Таутологија или (психо)трауматологија?

Волим живот, али ми се исти обавезно смучи када наука крене да ми објашњава да је оно што ја осећам, а што су људи до сада лепо и једноставно називали љубав, у ствари најобичније лучење хормона и некакве хемијске реакције у мозгу због којих ме нека жена привлачи. Још ми наводе и неке експерименте, све у жељи да ме убеде да је само и искључиво материја једини чинилац мога малога постојања. Ма не занима ме, бре, убисте ми жељу за животом својим научним истраживањима. Наставите ли тако, прикључићу се оној сивој гомили депресиваца по савременој Европи и Америци која не може да прегура дан без Прозака, Бенседина или неког сличног производа фармацеутске мафије.

Е, исто то важи и за однос појединца према Богу, односно веровања у Бога или порицања његовог постојања. Не занима ме шта су о томе говорили људи током векова, не интересује ме вешто жонглирање дедукцијама или лабораторијски експерименти,... Једино заиста важно у томе је следеће - када сам потпуно сам и када ми ништа друго не одвлачи пажњу, па могу да се усредсредим, и када себи поставим питање да ли Бог постоји или не постоји, шта осећам у том тренутку. Није битно шта мислим када поставим себи то питање, већ шта осећам.

Вера припада свету осећања, а не разума. Као и љубав, уосталом. А наука припада свету разума и ту треба и да остане. Само тако ја могу да стекнем целовиту слику о себи и свету око себе.
Goran Vučković Goran Vučković 00:01 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

E ovo je jedna od boljih definicija Boga, mogu ti reći: ekološki (u smislu "organic" ) antidepresiv. Svaka čast.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 00:01 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

tasadebeli
Једино заиста важно у томе је следеће - када сам потпуно сам и када ми ништа друго не одвлачи пажњу, па могу да се усредсредим, и када себи поставим питање да ли Бог постоји или не постоји, шта осећам у том тренутку. Није битно шта мислим када поставим себи то питање, већ шта осећам.Pa, šta osećaš, reci nam, ako nije tajna: Ima li Ga, vaistinu?
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:06 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

Ма не занима ме, бре, убисте ми жељу за животом својим научним истраживањима.


Za postovanje!
Svaka cast.
westvleteren westvleteren 00:10 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

Није битно шта мислим када поставим себи то питање, већ шта осећам.


Posojao je jedan, čini mi se francuski, književnik koji je tvrdio upravo ovo, odnosno da se postojanje božjeg bića oseća. Učili smo u 2-0m srednje iz književnosti. Zaboravio sam o kome se radi, davno bilo.
nsarski nsarski 00:28 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

Волим живот, али ми се исти обавезно смучи када наука крене да ми објашњава да је оно што ја осећам, а што су људи до сада лепо и једноставно називали љубав, у ствари најобичније лучење хормона и некакве хемијске реакције у мозгу због којих ме нека жена привлачи. Још ми наводе и неке експерименте, све у жељи да ме убеде да је само и искључиво материја једини чинилац мога малога постојања. Ма не занима ме, бре, убисте ми жељу за животом својим научним истраживањима.

I onda izmislise Vijagru, i svaka seprtlja pred zenama odjednom postade uzviseni Romeo za sitnu kintu. (Izvini, nisam mogao da odolim :) )
inco inco 08:41 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

tasadebeli
Вера припада свету осећања, а не разума.


Znaci pravo Hju Lari u ulozi doktora Kucica rece: If you could reason with religious people, there would be no religious people.
dragan7557 dragan7557 18:16 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

nsarski

I onda izmislise Vijagru, i svaka seprtlja pred zenama odjednom postade uzviseni Romeo za sitnu kintu. (Izvini, nisam mogao da odolim :) )

Jes' l'ti pijan od neke brlje, u slavlje Bogoco'eka?

U zadnih deset dana stalno spominjes Vijagru.

I kakve veze ima Vijagra sa ljubavi izmedju Rome i Julije, pa nisi mogao da odolis?

Ovo sam mogao da odolim, ali nisam hteo, pada bre u oci opsesija Vijagrom.


cerski
nsarski nsarski 18:45 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

Jes' l'ti pijan od neke brlje, u slavlje Bogoco'eka?


U redu je, Dragance, ne brini. Ovih dana pijem uglavnom antibiotike. Ne prividjaju mi se stvari kao tebi
dragan7557 dragan7557 18:51 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

nsarski
Jes' l'ti pijan od neke brlje, u slavlje Bogoco'eka?


U redu je, Dragance, ne brini. Ovih dana pijem uglavnom antibiotike. Ne prividjaju mi se stvari kao tebi

Znao sam ja da ces najebati zbog Vijagre!

Neces bre da slusas starije i iskusnije a bome i prirodnije.

I ne brigaj za mene ja imam jos oko desetak godina u ovoj nakaradi, pa zato i nisam radoznao k'o bracela Vojislav.

cerski
nsarski nsarski 19:00 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

dragan7557
nsarski
Jes' l'ti pijan od neke brlje, u slavlje Bogoco'eka?


U redu je, Dragance, ne brini. Ovih dana pijem uglavnom antibiotike. Ne prividjaju mi se stvari kao tebi

Znao sam ja da ces najebati zbog Vijagre!

Neces bre da slusas starije i iskusnije a bome i prirodnije.

I ne brigaj za mene ja imam jos oko desetak godina u ovoj nakaradi, pa zato i nisam radoznao k'o bracela Vojislav.

cerski

Hahahaa, ja pijem antibiotike jer se lecim od nazeba
Nego, zasto nagrdi manje vise sve vodece naucnike savremenog doba? Onako pausalno. Ti zaista ne biras reci kada ocenjujes druge - te budaletine, te stoka, te zlocinci...polako covece, jedan shogun to sebi ne bi smeo da dozvoli. Toliko nerviranje, mislim. Sta ako te iznenadi neki samuraj iz mraka dok se ti nerviras? Pa, neces preziveti, choveche. Ako tako nastavis, tih deset godina koje pominjes mogu znacajno da se skrate. Take it easy, man.
mnenadic mnenadic 21:21 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

Једино заиста важно у томе је следеће - када сам потпуно сам и када ми ништа друго не одвлачи пажњу, па могу да се усредсредим, и када себи поставим питање да ли Бог постоји или не постоји, шта осећам у том тренутку. Није битно шта мислим када поставим себи то питање, већ шта осећам.


Pazi: Ostaneš ponekad sam pa se zapitaš. I ja ponekad ostanem sam pa se zapitam. Pa se onda sretnemo, pa nismo sami, pa imamo potrebu da povremeno jedan drugome kažemo šta smo se zapitali kada smo bili sami, do kakvih smo odgovora došli...i ustanovimo da nam se odgovori ne podudaraju ... Jbg, ipak, najčešće nismo sami. Zato nam treba racio, nauka. I u tome ima poezije i harmonije, ushićenja ... još koliko.
tasadebeli tasadebeli 23:53 08.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

mnenadic
Једино заиста важно у томе је следеће - када сам потпуно сам и када ми ништа друго не одвлачи пажњу, па могу да се усредсредим, и када себи поставим питање да ли Бог постоји или не постоји, шта осећам у том тренутку. Није битно шта мислим када поставим себи то питање, већ шта осећам.Pazi: Ostaneš ponekad sam pa se zapitaš. I ja ponekad ostanem sam pa se zapitam. Pa se onda sretnemo, pa nismo sami, pa imamo potrebu da povremeno jedan drugome kažemo šta smo se zapitali kada smo bili sami, do kakvih smo odgovora došli...i ustanovimo da nam se odgovori ne podudaraju ... Jbg, ipak, najčešće nismo sami. Zato nam treba racio, nauka. I u tome ima poezije i harmonije, ushićenja ... još koliko.


Итекако, и хармоније и поезије и усхићења... И најлепше у свему томе и јесте што нам се одговори не подударају. Као и то што најчешће и нисмо сами. Ма, живот је чудо, колико год да нам понекада изгледа мали, обичан, бројив, прорачунљив, укалкулисан, формулисан, контролисан,...
ed_novipazar ed_novipazar 12:37 09.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

nsarski

I onda izmislise Vijagru, i svaka seprtlja pred zenama odjednom postade uzviseni Romeo za sitnu kintu. (Izvini, nisam mogao da odolim :) )

Ja koliko se sjecam, Juliju nije opcinila Romeova kita vec ljubav. Drugim rijecima, nije fazon napraviti vijagru za kitu, fazon je napraviti vijagru za srce.
sokodbuba sokodbuba 13:00 09.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?


Drugim rijecima, nije fazon napraviti vijagru za kitu, fazon je napraviti vijagru za srce.


Napravili su ekstazi, ali izgleda da je sintetisana ljubav šeprtlja za srce
nsarski nsarski 14:16 09.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

Ja koliko se sjecam, Juliju nije opcinila Romeova kita vec ljubav. Drugim rijecima, nije fazon napraviti vijagru za kitu, fazon je napraviti vijagru za srce.


Еh, razumem poentu, ali ja sam komentarisao na deo komentara koji kaze:

а што су људи до сада лепо и једноставно називали љубав, у ствари најобичније лучење хормона и некакве хемијске реакције у мозгу због којих ме нека жена привлачи. Још ми наводе и неке експерименте, све у жељи да ме убеде да је само и искључиво материја једини чинилац мога малога постојања. Ма не занима ме, бре, убисте ми жељу за животом својим научним истраживањима.

To mi je bilo smesno pa nisam mogao da odolim.

Uzgred, Julija je imala oko 16 godina, a u tim godinama hormoni ne mogu bas tako da se zanemare, ali nema veze.
tasadebeli tasadebeli 16:19 09.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

nsarski
Ja koliko se sjecam, Juliju nije opcinila Romeova kita vec ljubav. Drugim rijecima, nije fazon napraviti vijagru za kitu, fazon je napraviti vijagru za srce.Еh, razumem poentu, ali ja sam komentarisao na deo komentara koji kaze:
а што су људи до сада лепо и једноставно називали љубав, у ствари најобичније лучење хормона и некакве хемијске реакције у мозгу због којих ме нека жена привлачи. Још ми наводе и неке експерименте, све у жељи да ме убеде да је само и искључиво материја једини чинилац мога малога постојања. Ма не занима ме, бре, убисте ми жељу за животом својим научним истраживањима.To mi je bilo smesno pa nisam mogao da odolim.Uzgred, Julija je imala oko 16 godina, a u tim godinama hormoni ne mogu bas tako da se zanemare, ali nema veze.Де, де, нема потребе препирати се! Имамо вијагру за кхмм..., имамо вијагру и за срце, имамо чак и естетску пластичну хирургију...Ето, малопре прочитах и о оном Британцу што су му повећали операцијом висину за шест сантима, а све то само да би неко на крају рекао да је био дугачак човек. Једино нема вијагре за душу. То неће, чини ми се, ни свемогућа наука у светлој будућности измислити.
sokodbuba sokodbuba 16:35 09.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?


Једино нема вијагре за душу.


Kako nema, pa to je pričest, samo su kasnije otkrili placebo efekat
dragan7557 dragan7557 17:48 09.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

Pa, neces preziveti, choveche. Ako tako nastavis, tih deset godina koje pominjes mogu znacajno da se skrate. Take it easy, man.

O "prezivljavanju" seti se cinjenice da su materija i energija neunistive, modernija saznanja o materiji i energini, u zadnjih nekoliko godina, nisu narusila istinitost ove cinjenice.
Ako tako nastavis, tih deset godina koje pominjes mogu znacajno da se skrate.


Kao i gore, uz primedbu da je vreme provedeno u ovom stanju, samo jedan kratak interval u postojanju, pa me uopste nije briga koliko on traje, o duzini ne odlucujem ni ja a ni ostali ovozemaljci, pa prema tome sama briga (bilo tvoja ili moja) niti dodaje niti sta oduzima od samog intervala trajanja.

Uzgred da ti preporucim i jednog od mojih omiljenih pisaca i jedno njegovo delo:

Michael Morcock

"Elric of Melniboné"cerski
nsarski nsarski 17:52 09.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

Kao i gore, uz primedbu da je vreme provedeno u ovom stanju, samo jedan kratak interval u postojanju, pa me uopste nije briga koliko on traje, o duzini ne odlucujem ni ja a ni ostali ovozemaljci, pa prema tome sama briga (bilo tvoja ili moja) niti dodaje niti sta oduzima od samog intervala trajanja.


Ma, meni je jasno da si ti jedan mean bro' with a furious mind!

Nego, iz svega sto si napisao na ovom postu, jos nisam uspeo da destilisem tvoj odgovor na pitanje "ima li Ga?". Dakle, moze li kratko?
dragan7557 dragan7557 18:27 09.01.2012

Re: Таутологија или (психо)трауматологија?

Ma, meni je jasno da si ti jedan mean bro' with a furious mind!

To rece i pre neku godinu, aktuelno i sada, a gore sam ti stavio ime pisca i njegovo delo, koje je u stvari jedan od prilaza ovom fenomenu.

Kao sto si vec po nekim razumnijim komentarima mogao da vidis, samo pitanje je tragicno lose postavljeno.

U samoj Bibliji, Genesis, se Bog obraca drugim Bogovima (Elohim), pa je ovim i sadrzaj pitanja pod udarom kako razuma tako i nauke o Bogu.

Dalje o Hibridima takodje u Samoj Bibliji (Genesis) Bog "svoje" andjele koji su opstili sa zenskim porodom ljudske rase, koje on (prema predanju stvori po svom oblicju) zestoko kaznjava ukidajuci pri tome i same Hibride, koji su nastali seksualnim opstenjem "Andjela"(navedeni po svojim imenima kao i njihov vodja) i zena ljudse rase, pa je iz samog tog razloga jasno bozije stanoviste povodom ovog pitanja: najstrozije kazne za prekrsioce proizvodnje hibrida (Bogocoveka), izmedju nebeskog (Bozijeg) i ovozemaljskog (Covecijeg), koje je sam Bog zabranio i najstrozije kaznio.

Iz ovoga se lako da zakljuciti, da Bog koji najstrozije kaznjava stvaranje Hibrida (Bogocovek), ni u kom slucaju niti moze niti ima validnog razloga, da svoju ultimativnu zabranu(ima ih vise) negira i sam pravi nekog hibrida Bogocoveka. Sto cenjeni teolozi nisu ni do sada dali bilo koji relevantan razlog za ovu eventualnu boziju inkosekventnost (stvaranje hibrida Bogocoveka) je njihova stvar, ali svakako ne moze da prodje ni kroz veliku kapiju, a kamo li kroz usku kljucaonicu kriticnosti, kroz koju ja gledam na ovaj topic.

Da Bog postoji, ja licno nikada nisam sumnjao, a kao vernik sam duzan, i njemu i sebi, da se kriticki odnosim prema prodavcima magle, koji zive od privilegija rasprodaje Boga, u koga sami niti veruju niti ih zanima.

Pitanje koje je Vojislav postavio je irelevantno.

cerski
dragoljub92 dragoljub92 00:02 08.01.2012

?

zašto sam ja bio u zabludi da jeovu formulaciju aristotel stavio u svojoj metafiziki,tomu nisam ćitao .
Sve što se pokreće, pokrenuto je od drugoga.Tog pokretača opet pokreće nešto treće. Ali, taj lanac pokretača nije beskonačan, jer u protivnom do pokretanja ne bi ni došlo, u beskonačnosti nema prvoga. Stoga, mora postojati nepokretni pokretač koji sve pokreće, a da pritom on sam ostaje nepokrenut.

a odgovor na pitanje je : ne,nepostoji ,ali je narodu potreban ..reče i osta živ jedan matorac svojevremeno.
nikola_kovac nikola_kovac 00:08 08.01.2012

Re: ?

ne,nepostoji

Хе, драгољубче, а да ли постоји 'постојање'? Ај' сад!
aleksandarz92 aleksandarz92 00:09 08.01.2012

Re: ?

ne,nepostoji ,ali je narodu potreban ..

Što reče moja ćerka pre neki dan: "Tata, ja znam da zubić vila ne postoji, al' 'oću da dobijem poklon"
dragoljub92 dragoljub92 00:23 08.01.2012

Re: ?

Ај' сад!

pa zašli bi u domen sofizma,al ,iako volim da se igram s tim,večeras me nešto neće ,sem toga imam i blisko iskustvo ,susret,sa gospđom smrt pa sam poprilično ubeđen da je gornja tvrdnja matorog frenčmena 99% tačna
nikola_kovac nikola_kovac 00:25 08.01.2012

Re: ?

imam i blisko iskustvo ,susret,sa gospđom smrt pa sam poprilično ubeđen da je gornja tvrdnja matorog frenčmena 99% tačna

У тим ситуацијама постојање Бога постане, некако, кристално јасна ствар.
dragoljub92 dragoljub92 00:31 08.01.2012

Re: ?

У тим ситуацијама постојање Бога постане, некако, кристално јасна ствар

itekako
Goran Vučković Goran Vučković 00:07 08.01.2012

Fanatično neverovanje

Evo sad jednog interesantnog teksta koji je čini mi se nsarski već kačio ovde:

John Gray: Fanatical unbelief

Jedan isečak iz sredine:

The rejection of monotheism can yield two quite different approaches to religion. The first is the humanist approach common among atheists, which is hostile to religion on the ground that it diminishes human autonomy. The second is naturalism, which is friendly to religion on the ground that it is evidently natural for humans. Humanists follow Christians in looking forward to a time when all of humankind will have the same view of the world. For naturalists, a wide variety of religions is a normal part of the human condition. Again, humanists echo Christians in believing that humans are radically different from other animals in that they are capable of controlling their destiny, while naturalists have more in common with the ancient pagan view and take a modest view of human possibilities. Nearly all post-monotheist thinkers have adopted the neo-Christian humanist approach, but there are a few who have not. A 20th-century version of naturalism can be found in the work of George Santayana, an inexplicably neglected thinker for whom religion was as much a part of human nature as poetry, curiosity or sex.
docsumann docsumann 00:16 08.01.2012

Re: Fanatično neverovanje

For naturalists, a wide variety of religions is a normal part of the human condition.


i jedan zanimljiv lik, legendarni jogi Ramakrishna, koji je doživio samadij, duhovnu ekstazu doživljavanja boga, praktikujući sve velike monoteističke religije.

kakvi li su samo to tripovi i fleševi
Goran Vučković Goran Vučković 00:23 08.01.2012

Re: Fanatično neverovanje

kakvi li su samo to tripovi i fleševi

I sve to za samo $4.99 kod lokalnog dilera - eh te šezdesete... groovy, baby

Filip2412 Filip2412 01:01 08.01.2012

...

intelekt, jezik i prica tra la la l a bla bla nije alat kojime se moze sposznati sve a ponajmanje bog

to je isto kao da ladnu vodu i plivanje ucis iz citanke


inace nijesam vernik.... samo kazem

folozofi se tu uopste ne pitaju, kao sto za ucenje plivanja neces uzeti filozofa nego moras skociti u vodu


Goran Vučković Goran Vučković 01:02 08.01.2012

Re: ...


intelekt, jezik i prica tra la la l a bla bla nije alat kojime se moze sposznati sve a ponajmanje bog

to je isto kao da ladnu vodu i plivanje ucis iz citanke


inace nijesam vernik.... samo kazem

Pa šta onda predlažeš?
Filip2412 Filip2412 01:05 08.01.2012

Re: ...

Pa šta onda predlažeš?
cutanje terbra, silence, maybe music
G r o f G r o f 01:12 08.01.2012

Re: ...

Filip2412
intelekt, jezik i prica tra la la l a bla bla nije alat kojime se moze sposznati sve a ponajmanje bog

to je isto kao da ladnu vodu i plivanje ucis iz citanke


inace nijesam vernik.... samo kazem
...da si vjernik vjerovao bi u moć njegove sposobnosti da stvori na svoju sliku i priliku i da tako stvoreni ima moć da spozna.
... da si nevjernik vidio bi koliko je spoznaja odmakla od prve zapaljene vatre do danas i nebi joj tako olako postavljao granice.
Goran Vučković Goran Vučković 01:12 08.01.2012

Re: ...

cutanje terbra, silence, maybe music

Deal

Filip2412 Filip2412 01:22 08.01.2012

Re: ...

Deal
evo raspalio, na moje nove second hand zvucnike
Filip2412 Filip2412 02:10 08.01.2012

Re: ...

G r o f
...da si vjernik

... da si nevjernik


Sam koncept "Verovanja" je antireligiozan. Verovati znaci nemati znanje o necemu ali prihvatatati necije trabunjanje na istu temu kao istinu.... dakle susta suprotnost otvorenosti uma, posmatranju, radoznalosti, susta suprotnost svemu onom lepom cime nas je Bog (ako postoji) obdario. Ne treba nista verovati, time zatvaramo cula koja su nam data, sami sebe zatvaramo, a slobodu (Boga?) koja nam je data odbaciujemo. Zato ono sto danas zovemo Religije, zapravo jesu pseudoreligije i obicna sredstva kojima se manjina sluzi da zamajava narod.
G r o f G r o f 01:02 08.01.2012

.

Iz vaših postova zaključih da je hrišćanstvo ubica Boga jer ga je iz kosmičkog beskraja dovuklo na Zemlju i tu se poput sužnja koprca u kavezu.
Hinduistički, budistički pa i islamski bog obitava u kosmosu ali hrišćanski je više lokal patriota. Taj iz sunčevog sistema ne mrda.
On je sa čovekom u simbiotičkoj vezi i njegova egzistencija više je u domenu psihologije nego fizike.
mlekac mlekac 09:59 09.01.2012

Re: .

G r o f
Iz vaših postova zaključih da je hrišćanstvo ubica Boga jer ga je iz kosmičkog beskraja dovuklo na Zemlju i tu se poput sužnja koprca u kavezu.
Hinduistički, budistički pa i islamski bog obitava u kosmosu ali hrišćanski je više lokal patriota. Taj iz sunčevog sistema ne mrda.
On je sa čovekom u simbiotičkoj vezi i njegova egzistencija više je u domenu psihologije nego fizike.

Pa nemoj tako, Grofe, nisu samo Hriscani, bilo je i drugih... Uzmi, na primer, stara nordijska verovanja:
dragan7557 dragan7557 18:38 09.01.2012

Re: .

mlekac
G r o f
Iz vaših postova zaključih da je hrišćanstvo ubica Boga jer ga je iz kosmičkog beskraja dovuklo na Zemlju i tu se poput sužnja koprca u kavezu.
Hinduistički, budistički pa i islamski bog obitava u kosmosu ali hrišćanski je više lokal patriota. Taj iz sunčevog sistema ne mrda.
On je sa čovekom u simbiotičkoj vezi i njegova egzistencija više je u domenu psihologije nego fizike.

Pa nemoj tako, Grofe, nisu samo Hriscani, bilo je i drugih... Uzmi, na primer, stara nordijska verovanja:

Sveto Drvo Yggdrasil (koje stoji na slici) ima vise prezentacija ovo je samo jedna (uzgred poprilicno dobra).

cerski
G r o f G r o f 22:43 09.01.2012

Re: .

Pa nemoj tako, Grofe, nisu samo Hriscani, bilo je i drugih... Uzmi, na primer, stara nordijska verovanja:


Mlekac,hrišćanski teolozi su tokom srednjeg veka inzistirali da biblijsko učenje nije simbolika već bukvalna istina. Naravno da ih je to dovelo u nezavidnu situaciju kad je nastao naučni bum.
Prvi zemljotres nastao je sa Galileiom. Njegov heliocentrični sistem nikako se nije uklapao u Božije stvaranje neba i zemlje.
Kardinal,Robert Bellarmin koji je bio zadužen da da svoj sud o Galileievom učenju zaključio je da u njegovom sistemu ne postoji mjesto za raj i pakao i da prema tome nije tačan.
Raj je na nebu, a pakao na najudaljenijoj tački od neba tj. u središtu zamlje, mudro je zaključio on.
Koliko samo ovo danas zvuči smešno.
Prvi koji je javno iznio sumnju u postojanje Boga bio je Blez Paskal.
Ali naravno da naučne tvrdnje ne znače mnogo vernicima. Najočigledniji dokaz je SPC i kalendar. Svi se slažu da Julijanski kalendar nije tačan ali SPC ta netačnost ne smeta i ako je to smešno gotovo kao Bellarminova zdravorazumska tvrdnja.
Svet polako počinje verovati u Boga kao što veruje u Deda mraza.
Zna da ne postoji ali lepa je bajka i ne odriče se je.
Goran Vučković Goran Vučković 01:38 08.01.2012

Crispian Jago: Awe

Evo jednog malog stripa koji je uradio jedan popularni bloger iz UK. Smanjio sam da ne preliva, kome su sitna slova može da otvori punu veličinu klikom na sliku.Originalni blog je ovde.
Filip2412 Filip2412 01:44 08.01.2012

Re: Crispian Jago: Awe

ne mozes osecati Awe i ostati hriscanin/musliman/hindu itd.

sva ta totalitarna ucenja za narodnu masu, predstavljaju sve sto religija nije
radi se o pseudoreligijima - nikakav Awe se ne moze doziveti citajuci njihove budjave skripte, jer ko sto rekoh, Awe ne dolazi iz slova/reci/ knjiga i ucenja


zapravo sve te pseudoreligije su cisto zamajavanje i sprecavaju ljude da se iskreno cude zivotu kakav jeste i da eventualno u nekim trenicima tisine osete da su deo svemira i da nisu sami

Bruka je sto su ta ucenja i organizacije, ti biznisi za prodaju magle uzurpirali lepu rec religija. Zato ja u sali a i zbilji kazem: Ako Bog postoji onda on sigurno nije religiozan.

Evo i sta Tricky Turtle kaze na sve ovo:


Goran Vučković Goran Vučković 01:52 08.01.2012

Re: Crispian Jago: Awe

Awe se ne moze doziveti citajuci njihove budjave skripte, jer ko sto rekoh, Awe ne dolazi iz slova/reci/ knjiga i ucenja

Ali te knjige ga možda opisuju. Evo malo gospela, za promenu.(nešto kao "Satisfaction" od Stonsa )

Filip2412 Filip2412 01:54 08.01.2012

Re: Crispian Jago: Awe

Ali te knjige ga možda opisuju
Sigurno tu nije bas sve za bacanje, ali nije ni neophodno... ima i drugih knjiga koje to opisuju, pa koga knjige zanimaju moze da cita razne stvari
nsarski nsarski 02:00 08.01.2012

Re: Crispian Jago: Awe

Evo jednog malog stripa koji je uradio jedan popularni bloger iz UK. Smanjio sam da ne preliva, kome su sitna slova može da otvori punu veličinu klikom na sliku.


Hahahaha, C. Sagan i Benny Hinn!On mi je omiljeni televangelist. U 2011. je imao manje probleme sa moralom, ali ranije su ga opanjkali da su njegova predvidjanja lazna.

Hinn is notable for his mistaken prophesies relating to the end times, including the destruction of homosexuals in the USA, the death of Fidel Castro in the 1990s, and the end of the world in 1992 and 1999.
Goran Vučković Goran Vučković 02:02 08.01.2012

Re: Crispian Jago: Awe

Hahahaha, C. Sagan i Benny Hinn!

Hehe nekako sam očekivao da ćeš ti prokomentarisati

Inače ovo mi je omiljena zezalica kod Krispijana:

Periodni sistem iracionalnih besmislica
Goran Vučković Goran Vučković 02:16 08.01.2012

Re: Crispian Jago: Awe

Ali da se vratimo na trolovanje teme:

Mihalj Čiksentmihalji o flow-u, TED 2004

Filip2412 Filip2412 02:33 08.01.2012

Re: Crispian Jago: Awe

Mihalj Čiksentmihalji o flow-u, TED 2004
Pomislih na trenutak da covek prica o halucinogenim drogama... i podseti me tekst docsuman
Goran Vučković Goran Vučković 02:40 08.01.2012

Re: Crispian Jago: Awe

Pomislih na trenutak da covek prica o halucinogenim drogama... i podseti me tekst docsuman

Evo ti i ovo, čisto za zanimaciju (ako već nisi imao prilike).
Filip2412 Filip2412 02:45 08.01.2012

Re: Crispian Jago: Awe

Evo ti i ovo, čisto za zanimaciju (ako već nisi imao prilike).
cito na preskok... da ima tu neki flow

ja trenutno upadam u flow kroz kreativni delirijum oko smuvavanja jedne zenske, sta ces nije svako vrhunski kompozitor, mora nalazimo prostora za kreativnost u okolnostima koje su date
drzura drzura 18:37 08.01.2012

Re: Crispian Jago: Awejavascript:;

Evo jednog malog stripaEVO JOŠ JEDNOGdragoljub92 dragoljub92 02:37 08.01.2012

nije

bog napravio čoveka nego čovek boga,reče spinoza i osta živ,a?
Filip2412 Filip2412 02:43 08.01.2012

Re: nije

bog napravio čoveka nego čovek boga,reče spinoza i osta živ,a?
covek ne stvara nista, covek otkriva.... rekoh ja
drzura drzura 18:40 08.01.2012

Re: nije

bog napravio čoveka nego čovek boga,reče spinoza i osta živ,a?


ČOEK JE BIO LEGENDA . I JOŠ UVIJEK JE .
inco inco 08:00 08.01.2012

Greska vec u samom startu...

Verovanje u Boga staro je koliko i čovek. Nije bilo, a ni danas nema čoveka koji se barem jednom u životu nije zapitao: postoji li Bog?


Postoji bar ~350 njih (zapravo milioni, al' ovi su pravi egzemplari) koji se zaista nikada to nisu zapitali - amazonsko pleme Pidahan (Pirahã). Sem ako se oni ne smatraju ljudima? For more info: LINK. Sad da vidim ostalo...
inco inco 08:53 08.01.2012

Re: Greska vec u samom startu...

... i kao sto sam pretpostavio, gomila takozvanih argumenata prosivenih teskom tautologijom koji su ili davno odbaceni, ili se mogu primeniti na sta god zamislis pa samim tim ne dokazuju nista, i zaista nema smisla diskutovati o istima po milioniti put.

Svi ti 'dokazi' padaju u vodu pred jednom bolnom cinjenicom - nema jedne jedine osobe na planeti Zemlji (ok, slikam sirokom cetkom, al' i ako ima takvih primera mogu se na prste nabrojiti) koja je postala vernik tako sto je cula ontoloske il' teleoloske 'dokaze' i rekla - geee, sad je sve jasno, bog postoji!

Vernici su postali vernici najcesce indoktrinacijom jos od malih nogu, ili zelji za pripadanjem u kasnijim godinama. To pokriva 99% vernika na planeti. Niko nije krenuo tragom dokaza i 'dokaza' pa na kraju hladne glave sracunao da l' da veruje ili ne. Stoga su svi ovi 'argumenti' suvisni...
Goran Vučković Goran Vučković 10:08 08.01.2012

Reason is the press secretary of emotions

Svi ti 'dokazi' padaju u vodu pred jednom bolnom cinjenicom - nema jedne jedine osobe na planeti Zemlji (ok, slikam sirokom cetkom, al' i ako ima takvih primera mogu se na prste nabrojiti) koja je postala vernik tako sto je cula ontoloske il' teleoloske 'dokaze' i rekla - geee, sad je sve jasno, bog postoji!

I zato je ova tema kao stvorena za trol

Razgovor sa Džonatanom Hajtom u časopisu Believer

Naslovi poglavlja:

Reason is the press secretary of emotions


Man is an animal suspended in webs of significance that he himself has spun


Do liberals have an impoverished moral worldview?


Everyone is morally motivated
gedza.73 gedza.73 10:39 08.01.2012

Re: Greska vec u samom startu...

Vernici su postali vernici najcesce indoktrinacijom jos od malih nogu, ili zelji za pripadanjem u kasnijim godinama. To pokriva 99% vernika na planeti. Niko nije krenuo tragom dokaza i 'dokaza' pa na kraju hladne glave sracunao da l' da veruje ili ne.Stoga su svi ovi 'argumenti' suvisni


Ljubav i hladna glava u kombinaciji sa dokazom?

Lični doživljaj umetnosti i sračunatost?

Život i argumenti za i protiv?Vojislav Stojković Vojislav Stojković 15:02 08.01.2012

Re: Greska vec u samom startu...

inco
Verovanje u Boga staro je koliko i čovek. Nije bilo, a ni danas nema čoveka koji se barem jednom u životu nije zapitao: postoji li Bog?


Prihvati to kao način izražavanja, stilsku figuru.


inco
... i kao sto sam pretpostavio, gomila takozvanih argumenata prosivenih teskom tautologijom koji su ili davno odbaceni, ili se mogu primeniti na sta god zamislis pa samim tim ne dokazuju nista, i zaista nema smisla diskutovati o istima po milioniti put.


Pa, to da su odbačeni, rečeno je već u uvodnom delu. Ja zaista nisam imao ambiciju da iznesem nove dokaze o božjoj egzistenciji, a do sada mi se, na moju sreću, Njegova eminencija nije lično javila.
gordanac gordanac 09:02 08.01.2012

ne valja ti pitanje

...postavljeno u naslovu:

Vojislav Stojković:

Ima li Ga?Jer tako postavljeno pitanje dokazuje dve oprečne stvari:

1. ne znaš da li postoji ili ne i pitaš se kako do dokaza o postojanju
2. znaš da je muško

Ne može OBA.
ILI tražiš dokaze o postojanju JEDNOG za koga se zna da je muškog pola, samo se ima teškoća dokazati da - postoji
ILI tražiš dokaz o postojanju metafizičkog kaotakvog, samo što onda ne možeš unapred znati kog je pola (i da li je uopšte moguće tražiti dokaz o postojanju metafizičkog "bića" koje bi imalo - pol)
dragoljub92 dragoljub92 09:21 08.01.2012

Re: ne valja ti pitanje

Ne može OBA.

pa ne kaže se đabe prvo pa muško
a ako ostoji onda može jedino da ostoji onako kako ga je postavio arturo cklakc u obliku mejdžora toma u odiseji dvetisuće1 -2i3.mislem ako to nije pravac ove naše ,još ublatu,civilizacije ondak je sve zađabe iuz qrac ovo što mi i toma i a-ristatel i frenčmeni trabunjamo.

pspsps..
majđor toma mislim da nje više bio polno zainteresirat.
gordanac gordanac 09:56 08.01.2012

ne valja ti pitanje

...ali evo jednog od odgovora:

dragoljub92
Ne može OBA.

pa ne kaže se đabe prvo pa muško
a ako ostoji onda može jedino da ostoji onako kako ga je postavio arturo cklakc u obliku mejdžora toma u odiseji dvetisuće1 -2i3.mislem ako to nije pravac ove naše ,još ublatu,civilizacije ondak je sve zađabe iuz qrac ovo što mi i toma i a-ristatel i frenčmeni trabunjamo.

pspsps..
majđor toma mislim da nje više bio polno zainteresirat.


:))))
samo mislim da ovo što sam italic u tvom komentaru ipak ne postoji, jer da postoji - ne bismo mi svi postojali (ni mi ni svi drugi što žive).
To kad u`vati - ne pušta (i ne prestaje da postoji, u realnosti ili imaginaciji, svejedno, zaintersirat si, pa si zaintersirat, dokle god si živ :)
dragoljub92 dragoljub92 10:29 08.01.2012

Re: ne valja ti pitanje

zaintersirat si, pa si zaintersirat, dokle god si živ :)

от то бегање нема,
ал сат от кад сам проћитао одисеју 2001или2 давно беше,имам став да ако лјуди не постигну то стање које је постиго мејђор тома ,ђабе смо кречили свих ових миленијума.
ако не побегнемо пре но што нам месец пане на главу или сунце експлодира све је бесмислено.
Goran Vučković Goran Vučković 10:32 08.01.2012

Re: ne valja ti pitanje


ал сат от кад сам проћитао одисеју 2001или2 давно беше,имам став да ако лјуди не постигну то стање које је постиго мејђор тома ,ђабе смо кречили свих ових миленијума.
ако не побегнемо пре но што нам месец пане на главу или сунце експлодира све је бесмислено.

Kolektivni identitet je čudo.

Ima negde priča kako je posle predavanja Karlu Saganu prišao student i rekao: "rekoste li da će Sunce postati crveni džin i spaliti Zemlju za 20 miliona ili za 20 milijardi godina?". Karl Sagan kaže: "20 milijardi" - a student: "uh, sad mi je lakše".
dragoljub92 dragoljub92 11:07 08.01.2012

Re: ne valja ti pitanje

"uh, sad mi je lakše".

богами и мени лакнуло
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 14:45 08.01.2012

Re: ne valja ti pitanje

gordanac
(i da li je uopšte moguće tražiti dokaz o postojanju metafizičkog "bića" koje bi imalo - pol)


Mislim da se pitanje pola božanstva ne može postavljati. Zato mislim da nisam pogrešio kada sam postavio pitanje "Ima li Ga?", kao što ne bi bilo pogrešno da je pitanje u naslovu postavljeno "Ima li Je?"

U "Kolibi" (bestseleru koji nisam pročitao do kraja), autor Vilijem Pol Jang OCA predstavlja kao ženu, domaćicu koja kuva i stalno nešto reduje po kući, SINA je opisao u radnom teksas kombinezonu, u garaži ima tišljersku radionicu i u njoj stalno nešto delje iz hobija, a SVETI DUH, je bespolan i bavi se vrtlarstvom, također iz hobija (mislim da sam baš tu odustao od daljeg čitanja).
dragan7557 dragan7557 14:53 08.01.2012

Re: ne valja ti pitanje

gordanac 09:02 08.01.2012
ne valja ti pitanje
...postavljeno u naslovu:

Vojislav Stojković:

Ima li Ga?Jer tako postavljeno pitanje dokazuje dve oprečne stvari:

1. ne znaš da li postoji ili ne i pitaš se kako do dokaza o postojanju
2. znaš da je muško

Pa nece valjda nedo Bog biti zensko?

Zamisli samo posledice takve jedne Jeresi, pa od Pape pa na dolje svi bi promenili pol, samo da ostanu na svojim polozajima, o drugim organizacijama da i ne govorim.

Ti bre imas lude mislili, puj,puj,puj, ne ureklo se!!!


cerski
gordanac gordanac 14:58 08.01.2012

ne valja ti pitanje

Vojislav Stojković
gordanac
(i da li je uopšte moguće tražiti dokaz o postojanju metafizičkog "bića" koje bi imalo - pol)


Mislim da se pitanje pola božanstva ne može postavljati. Zato mislim da nisam pogrešio kada sam postavio pitanje "Ima li Ga?", kao što ne bi bilo pogrešno da je pitanje u naslovu postavljeno "Ima li Je?"

U "Kolibi" (bestseleru koji nisam pročitao do kraja), autor Vilijem Pol Jang OCA predstavlja kao ženu, domaćicu koja kuva i stalno nešto reduje po kući, SINA je opisao u radnom teksas kombinezonu, u garaži ima tišljersku radionicu i u njoj stalno nešto delje iz hobija, a SVETI DUH, je bespolan i bavi se vrtlarstvom, također iz hobija (mislim da sam baš tu odustao od daljeg čitanja).

Pa, to ti i kažem - ne valja ti pitanje, jer se (očigledno i sam tvrdiš) pitanje pola "božanstva" ne može postavljati, a ti biraš da pitaš da li postoji ON (ili TO, možda?), a ako ne bi bilo pogrešno da pitaš "Ima li Je?" - što nisi, ako je svejedno, ako smatraš da pol ne psotoji?
Ne biva, čak ni u metafori o drugoj knjizi. (to je druga tema)
Pitanje nije dobro postavljeno, a ako ne postaviš pitanje dobro, (o bilo čemu), uzalud je očekivati bilo kakve odgovore.
Promeni pitanje, to je uvek u takivm slučajeivma jako dobar potez.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 15:07 08.01.2012

Re: ne valja ti pitanje

gordanac

Promeni pitanje, to je uvek u takivm slučajeivma jako dobar potez.


Evo, promeniću na tvoju odgovornost, pa da vidimo šta će se desiti. A ako se ništa ne desi, tj. ako odgovore ne dobijemo do ponoći, vraćam moje staro pitanje.<_<
fehner fehner 15:19 08.01.2012

Re: ne valja ti pitanje

Vojislav Stojković


Evo, promeniću na tvoju odgovornost, pa da vidimo šta će se desiti. A ako se ništa ne desi, tj. ako odgovore ne dobijemo do ponoći, vraćam moje staro pitanje.


'Има ли Је' једнако (не) ваља као 'Има ли Га'

Зашто не 'Има ли То?'

(додуше, ни То баш није неки напредак)
gordanac gordanac 15:38 08.01.2012

( ne)valja ti ideja...

Vojislav Stojković
gordanac

Promeni pitanje, to je uvek u takivm slučajeivma jako dobar potez.


Evo, promeniću na tvoju odgovornost, pa da vidimo šta će se desiti. A ako se ništa ne desi, tj. ako odgovore ne dobijemo do ponoći, vraćam moje staro pitanje.<_<

:))))))))))
Kako sad - ti imaš pitanje o "omniprezenciji" (ja nemam), ti postavljaš pitanje (ja kažem da je za sadržaj teksta pitanje nedovoljno dobro), ti kažeš "menjam ga na tvoju odgovornost!" :)
I još - rok.
Odmah mogu reći - probićemo rok
gordanac gordanac 18:12 08.01.2012

troll (mada... :)

10 (meni neverovatno zanimljivih) minuta o pronalaženju "veze" između obrade podataka dobijenih iz astronomskih pojava i obrade podataka dobijenih o ljudskom mozgu (ili srcu). Nešto slično kao "ontogenetesko ponavlja filogenetsko", samo što se ovde radi o "sličnostima" na međusobno jako udaljenim metričkim prostorima, ne vremenskim - npr. mozak vs nebula i tome slično. Lepo kao asocijacija, skroz, osim što je Michelle Borkin odlično uradila prezentaciju.
Kakve to ima veze sa tekstom?
Troll je u oku posmatrača
I svaka je digresija dobrodošla, ponekad je to najbolje što se može učiniti za bilo koju temu.

"You really never know where your next great idea is going to come from."
Michelle Borkin of Harvard University combines astronomy and medical imaging to advance both fields and proves that interdisciplinary collaboration helps people develop great ideas otherwise undiscovered . . . and save lives along the way.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana

Najaktivniji autori u poslednjih 15 dana