Astrologija| Politika

Platforma

freehand RSS / 13.01.2013. u 13:32

Budući da sam u nekoliko navrata o tome pisao, a da je juče, ipak, Vlada Srbije sa ovog dokumenta skinula oznaku tajnosti, mislim da je bitno da se ovaj dokument pojavi i na Blogu, u integralnom obliku.

157659265050f1fefc1e41d546108792_orig.jpg 

Da kažem samo da meni kao laiku Platforma liči na pokušaj da se Kosovu "ugradi" malo Kosovo u ustavno pravni sistem, i da je teško poverovati da će ovo proći kod onoga što se kolokvijalno zvoe Međunarodnom zajednicom. Na pravnicima je da tumače koliki je manevarski prostor dat pregovaračima, a na političarima da definišu šta su krajnji dometi a šta crvene linije.

Dakle, tekst Platforme za Kosovo:

Republika Srbija će, s ciljem zaštite državnih interesa, u daljim dogovorima sa privremenim institucijama samouprave u Prištini polaziti od toga da svako rešenje, bilo opšteg ili nekog posebnog pitanja, o privremenom, prelaznom ili konačnom statusu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, o položaju Srba u Pokrajini ili o zaštiti srpskog verskog i kulturnog nasleđa, mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.

Republika Srbija, u dobroj veri (bona fide), teži nastavku razgovora sa predstavnicima PIS u Prištini, ubeđena u to da je trajno i održivo rešenje za Kosovo i Metohiju moguće dostići kroz iskreni dijalog dve strane.

Vlada će, radi utvrđivanja osnovnih okvira za razgovore sa

predstavnicima privremenih institucija samouprave (PIS) u Prištini, predložiti Rezoluciju o osnovnim principima za političke razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji:

Rezolucija će biti zasnovana na sledećim elementima:

* da osnovna polazna premisa za razgovore sa PIS u Prištini na visokom političkom nivou bude da Republika Srbija, u skladu sa međunarodnim pravom, Ustavom i voljom građana, ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu "nezavisnost" Kosova;

* sva prava i nadležnosti koji kao rezultat pregovora budu priznati PIS u Prištini biće preneti zakonom na organe Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim propisima Republike Srbije;

* da osnovna težnja tokom nastavka razgovora sa predstavnicima PIS u Prištini bude postizanje sveobuhvatnog rešenja, a da svi pojedinačni dogovori budu u skladu sa ciljevima državne politike utvrđenim Rezolucijom;

* da polazeći od činjenice da je Republika Srbija u dosadašnjem toku političkog procesa, uprkos i nakon nelegalne jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova, svojim postupcima pružila PIS u Prištini ograničeni pravni i međunarodni subjektivitet i legitimitet, razgovori na visokom političkom nivou treba da budu vođeni o prevazilaženju institucionalnih paralelizama na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, ne zadirući u pitanje međunarodnog i državno-pravnog statusa PIS u Prištini. Cilj je uspostavljanje organa vlasti na području Pokrajine koji bi bili priznati od svih strana uključenih u proces i uspostavljanje čvrstih pravnih i političkih garancija na nivou Pokrajine i međunarodne zajednice za politička, teritorijalna i druga prava nacionalnih zajednica na čitavom području Pokrajine;

* da Republika Srbija posebno insistira na:

A) uspostavljanju Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, koju bi činile teritorijalna autonomija četiri opštine severa Kosova i Metohije i druge opštine sa većinskim srpskim i manjinskim stanovništvom (npr. Gračanica, Štrpce, Gora itd.), zasnovane na posebnom Statutu o autonomiji Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji i jemčene Ustavom pokrajine i javnom deklaracijom predstavnika međunarodne zajednice uključenih u proces;

- Izvorne nadležnosti i elementi unutrašnjeg uređenja Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji biće usaglašeni kroz politički dijalog.

- Republika Srbija smatra da ova autonomija podrazumeva postojanje izvornih nadležnosti u oblastima:

- prosvete (osnovnog, srednjeg i visokog školstva),

- zdravstva (svi nivoi zdravstvene zaštite),

- sporta,

- kulture,

- javnog informisanja,

- zaštite životne sredine,

kreiranje i sprovođenje politike zaštite životne sredine i održivog razvoja;

- prostornog planiranja,

isključiva nadležnost u regulaciji prostornog planiranja i mehanizama za upravljanje čitavim procesom, kao i u procedurama za procesuiranje zahteva i njihovo odobravanje,

isključiva nadležnost u regulaciji sistema za razvoj javnog zemljišta, što uključuje određivanje kriterijuma za namenu različite vrste zemljišta i za korišćenje zemljišta,

isključiva nadležnost u upravljanju mehanizmom za utvrđivanje zakonitosti vlasništva nad zemljištem i nekretninama,

isključiva nadležnost u kreiraju politike razvoja zemljišta i stanogradnje, upravljanje javnim površinama uz postojanje sistema efikasne administrativne intervencije u procesu izgradnje, prostornog planiranja i korišćenja zemljišta.

- poljoprivrede,

- šumarstva,

- vodoprivrede,

- lova, ribolova,

- pravosuđa (tužilaštva u prvom i sudstva u prvom i drugom stepenu, sudovi na području Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji bili bi ustanovljeni zakonima na nivou Pokrajine, ali bi sporazumom koji proistekne iz političkog procesa bilo utvrđeno da zakon mora da predvidi mehanizam putem kojeg građani Autonomne zajednice preko svojih predstavnika utuču na izbor i sastav sudova. Ovi sudovi bi imali ovlašćenje da na području Autonomne zajednice, u skladu sa propisima važećim u Pokrajini, odlučuju u sporovima o osnovnim ličnim odnosima, pravima i obavezama građana, da izriču kazne i druge mere prema učiniocima krivičnih dela i drugih kažnjivih dela određenih zakonom, da odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, rešavaju sporove o imovinskim i radnim odnosima i odlučuju o drugim pitanjima u skladu sa važećim zakonima),

- unutrašnjih poslova (Autonomna policija bila bi u formalnom smislu deo policijskih snaga Kosova i Metohije, a funkcionisala bi pod autoritetom Izvršnog veća Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, na teritoriji Autonomije i u skladu sa ovlašćenjima koja su definisana zakonima u saglasju sa najvišim pravnim aktom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i Statutom Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.)

- rudarstva,

- energetike,

- telekomunikacija,

- trgovine i ekonomske politike,

Izvršno veće ima isključivu nadležnost u pitanjima trgovine i organizacije sajmova, uključujući administrativno planiranje trgovinskih aktivnosti, kao i regulaciju sajamskih aktivnosti na teritoriji Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji:

- fiskalne politike i finansija,

- posebna ovlašćenja Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji vezana za jedinstvene registre privrednih društava, društveno-političkih organizacija i verskih zajednica;

- organi Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji trebalo bi da Ustavom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija imaju garantovanu mogućnost uspostavljanja neposredne saradnje sa organima Republike Srbije, kao i pravo na dopunsko finansiranje iz sredstava predviđenih budžetom Republike Srbije;

- Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji samostalno odlučuje o izgledu i upotrebi svojih simbola (grba, zastave, himne i dr.), dok je zakonom na nivou Pokrajine preciznije uređena upotreba simbola Pokrajine, kao i zajednička upotreba simbola Pokrajine i teritorijalne autonomije;

Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji ima Skupštinu Autonomne zajednice i Izvršno veće Autonomne zajednice koji bi se starali o vršenju poslova iz delokruga Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji utvrđenih Statutom.

B) uspostavljanju specijalnog statusa za seoske enklave u kojima Srbi i drugi nealbanci čine većinsko stanovništvo, eventualno i za područje opštine Gora (ovo poslednje je samo mogućnost, u slučaju da većina stanovništva u Gori ne želi da ova opština uđe u sastav Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji);

- Područja obuhvaćena specijalnim statusom, naročito izvan gradskih sredina, treba gde god je to moguće da za polaznu osnovu prilikom određenja teritorije imaju etničku strukturu koja je postojala pre etničkog čišćenja, s obzirom na to da i za međunarodnu zajednicu mora biti neprihvatljivo da rezultati etničkog čišćenja u 21. veku u Evropi budu polazna tačka za iznaleženje nekog političkog rešenja;

- Izvorne nadležnosti područja sa specijalnim statusom bile bi uže od nadležnosti Autonomne zajednice srpskih opština, ali bi nužno trebalo da obuhvate uticaj na izbor kadrova i strukturu organa unutrašnjih poslova za data područja, pravosuđe u prvoj instanci, prosvetu, zdravstvo, kao i pitanja koja zadiru u oblast osnovnih političkih i ekonomskih prava;

- Sporazumom može biti utvrđeno da područja specijalnog statusa pojedine od ovih nadležnosti vrše u saradnji sa organima Autonomne zajednice srpskih opština, u skladu sa zakonima i drugim propisima koji važe u Pokrajini;

V) uspostavljanje posebnog ugovornog odnosa između Srpske pravoslavne crkve i PIS u Prištini;

- Ovim ugovorom, koji bi trebalo da uzme u obzir iskustva iz statusa Rimokatoličke crkve u Italiji, trebalo bi da bude utvrđena međunarodno validna garancija za objekte Srpske pravoslavne crkve, crkvene posede i delovanje Srpske pravoslavne crkve na području Pokrajine;

- Detalji vezani za pregovaračku poziciju po ovom pitanju moraju biti usaglašeni sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve.

G) da u Ustavu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija bude predviđena trajna garancija za proklamovani povratak lica raseljenih sa Kosova i Metohije i njihovih potomaka na osnovu političkog rešenja usvojenog pregovorima;

- Potrebno je usvajanje Zakona o povratku na nivou Pokrajine, kojim će biti utvrđene obaveze organa Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, Autonomne zajednice srpskih opština i jedinica lokalne samouprave u pogledu povratka izbeglih i interno raseljenih lica;

- Potrebno je na teritoriji Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, obezbediti i garantovati pravo i uslove za održiv povratak za ona prognana lica sa Kosova i Metohije kojima je onemogućen povratak u njihove domove u drugim delovima Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

D) rezultat pregovora mora da bude i stvaranje efikasnog pravnog i organizacionog mehanizma koji bi omogućio uključivanje predstavnika srpskog i drugog nealbanskog stanovništva u rad i odlučivanje svih institucija i organa vlasti Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a na način da se onemogući bilo koji oblik majorizacije od strane albanskih predstavnika u tim institucijama i organima vlasti:

- Srpska strana predlaže podelu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na nekoliko regiona, od kojih bi jedan zaseban predstavljala Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji;

- Srpska strana predlaže formiranje dvodome Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u kojoj bi gornji dom predstavljao Dom regiona i verskih zajednica, a donji dom bi bio Dom građana;

U skladu sa ovim predlogom, u Domu regiona i verskih zajednica bi svi regioni i glavne verske zajednice bili ravnopravno zastupljeni, a u Domu građana bi srpsko i nealbansko stanovništvo bilo zastupljeno u skladu sa garantovanim kvotama i izbornim rezultatima;

Predsedavajući jednog od dva doma, kao i potpredsednik drugog od dva doma, trebalo bi da budu predstavnici srpskog i nealbanskog stanovništva za koje se izjasni većina predstavnika izabranih iz redova srpskog i nealbanskog stanovništva u tom domu;

Moraju postojati efikasni proceduralni mehanizmi koji bi onemogućili donošenje odluka preglasavanjem u pitanjima koja direktno zadiru u nadležnosti Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji i prava srpskog i drugog nealbanskog stanovništva u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija.

Đ) imovinska pitanja moraju da budu trajno rešena u skladu sa važećim međunarodnim konvencijama, opšteprihvaćenim pravnim principima i standardima, a svakako radi uspostavljanja pravne sigurnosti i stabilnog poslovnog i investicionog okruženja na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

E) ovu političku platformu za razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini Vlada usvaja na predlog predsednika Republike Srbije.

 

 Komentari (475)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

freehand freehand 17:30 15.01.2013

Re: ludilo.

Jeste...i to je bilo odvratno...ali kad ovako postaviš pitanje neko neobavešten bi zaključio da je DS sama vodila sve resore vlade, uključujući i policiju.

E, al mali je problem tu što su jedni na druge pucali vladini službenici iz BIA-e, koji čuvaju Čumeta, i vladini službenici Kobre, koji, eto, čuvaju Peconija.
TO nije odvratno, nego je nedopustiva jedna bljuvotina. I ne jedina te vrste.
dragan7557 dragan7557 17:34 15.01.2013

Re: ludilo.

Nebojša Krstić:
Tim pre je vnejasno što čami u apsu, sem da se sirotinja raja raduje.

Ne čami u apsani već se tamo nalazi radi istrage, o dužini trajanja pritvora odlučuje Sud, i tu nema ništa sporno.

Sporno ako već hćeš u slučaju Miškovića i Co. se nalazi ne samo u slučaju Miškovića već na sasvim drugoj strani, kod koordinatora.

Jeste...i to je bilo odvratno...

Odvratno?! Ja bih to nazvao po život opasno za poštene građane koji se nađu u blizini.
ali kad ovako postaviš pitanje neko neobavešten bi zaključio da je DS sama vodila sve resore vlade, uključujući i policiju.

Pa ko odlučuje o statusu kriminalaca, u ovom slučaju Zaštićenog?

Policija ili Sud?

Šta bi poslovično neobavešteni tek onda zaključio?


cerski
maksa83 maksa83 17:36 15.01.2013

Re: ludilo.

Ja sam tek nedavno saznao da Gebels na paspolaganju nije imao samo novine, radio...i film...nego i televiziju...i da je ona imala sasvim solidan program...nije bilo mnogo aparata, jedno 10 000, ali je fašistička nemačka imala televoziju... pre USA, i pre SSSR-a.

Ejeskakodane, imali su i Twitter nalog i Instagram...

Šalu na stranu, fašistička nemačka je imala i računar pre USA i UK., mnogo napredniji od onoga što su ovi napravili posle rata.

Tehnologiju tj. računare za evidenciju Jevreja i njihove imovine i kasnije menadžovanje samih konc. logora nisu stigli sami da naprave, pa im je to ipak prodao IBM (Hitler je zbog toga bio vrlo nesrećan, ali su mu rekli da ne mogu da stignu to da naprave sami) i tokom celog rata pružao korisničku podršku preko svoje švajcarske filijale. Istinita priča. Za razliku od drugih američkih firmi koje su uhvaćene u biznisu sa Nemcima tokom rata, IBM zbog toga nikad nije kažnjen.
dragan7557 dragan7557 17:38 15.01.2013

Re: ludilo.

Nebojša Krstić:
Ovde treba na umu imati i činjenicu da u okolini ima više od jedne države koja ne može da sastavi vladu bez da u njoj učestvuju Srbi.

Ali treba pri tome takođe imati na umu i činjenicu da je u današnjoj Srbiji nemoguće sastaviti vladu da u njoj ne učestvuju i druge nacije.

cerski
dragan7557 dragan7557 17:41 15.01.2013

Re: korekcija

Nebojsa Krstic
E o tome je veseli Göbels sanjao, da sve novine sveta tupe isto a to stanje smo postigli u naše vreme.

Ja sam tek nedavno saznao da Gebels na paspolaganju nije imao samo novine, radio...i film...nego i televiziju...i da je ona imala sasvim solidan program...nije bilo mnogo aparata, jedno 10 000, ali je fašistička nemačka imala televoziju... pre USA, i pre SSSR-a.

Pokazana i prikazana(prvo odašiljanje programa) na Olimpijadi koju su mnogi bojkotovali, čini mi se 1936 godine !?

cerski

edit: prvo odašiljanje nemačke televizije a samim tim iu prvo odašiljanje TV programa u svetu bilo je 22 marta 1935 u Berlinu.

Gore navedeni podatak o prikazivanju Olimpijskih Igara na TV-u 1936 je tačan
hoochie coochie man hoochie coochie man 17:45 15.01.2013

Re: ludilo.

Možda zato što su partizani imali vrlo nedvosmislen antifašistički stav?


E baš su oni prelamali rat pa je bio strašno važan taj njihov nedvosmisleni stav.
Pre će biti da nisu smeli bez Rusa na Hitlera, pa su Staljinu dali ono što je tražio.
Nego da opet ne krenemo po četnicima i partizanima :)

Doca se vidim ne slaže sa mnom oko pomaganja - odmaganja Kosovu da se uredi, pa iako su drugi uglavnom rekli ono što i ja mislim, red je da odgovorim.

Kosovo se pravi na teritoriji Srbije, pomaganje od strane same Srbije da se to i definitivno završi, i još pomaganje da se ta država uredi je nezamislivo i nenormalno.
To bi bili slično situaciji kada lopovi nekome ukradu kola, a ovaj im u tome pomaže i još im traži kupca za njih, jer kola su već ukradena, prežali ih jbg, a kad je već tako humano je ljudima pomoći da prodaju.

Može Srbija i BiH da pomaže da bolje funkcioniše. Može da prekine specijalne odnose sa RS, da u posete ide samo u Sarajevo, da zagovara ukidanje RS i slično.
Ovo što sada radi je odmaganje Sarajevu, dakle odmaganje BiH da funkcioniše kao skladna jedinstvena država.
Ne verujem Doco da misliš kako Sarajevu treba pomoći da uspostavi jaču vlast nad RS i Srbima?
Ako ne misliš da treba, zašto onda smatraš da Prištini treba pomagati da uspostavi vlast nad severom npr i nad Srbima, posebno što je da država nastala na teritoriji Srbije za razliku od BiH?

A zašto Srbiji odgovara nefunkcionala dršava Kosovo, ako već nema načina da spreči njeno nastajanje i definitivno kondstituisanje?
Zato da bi ostavila prostor i mogućnost da u nekom drugom kontekstu, u nekoj drugoj realnosti, ostvari makar deo onoga što ne može u ovom kontekstu i u ovoj realnosti. To činjenje je zapravo pravljenje realnoti i konteksta kroz decenije, a od toga smo Maksa i ja počeli.

Nema garancija da su ove granice definitivne granice među državama u Evropi. Sedamdesetih i osamdesetih je bilo nezamislivo da će se granice menjati a ipak samo nekoliko godina kasnije mnoge se promeniše.
Zašto se to ne bi desilo i u nekoj budućnosti, možda ne baš tako dalekoj, kad je sad veća verovatnoča da se to može dogoditi nego što je bila pre par decenija?

Zašto od jende nestabilne države praviti stabilnu na svoju štetu?
Ako popstoji šansa, kakva god da je, da se kosovska nefunkcionalnost jednog dana iskoristi u interesu Srbije zašto tu nefunkcionalnost ne potencirati koliko god je u našoj moći?

Kažeš, tako će patiti Srbi.
A zar je u redu pomagati takvoj državi koja svoje stanovnike maltretura zato što neka druga država neće da joj pomaže u ostvarivanju svoje politike. Treba li podilaziti Tačiju i Haradinaju da ne bi maltertirali Srbe, ili sve učiniti da se njima oteža vladavina nad Srbima?


dragan7557 dragan7557 17:47 15.01.2013

Re: ludilo.

Za razliku od drugih američkih firmi koje su uhvaćene u biznisu sa Nemcima tokom rata, IBM zbog toga nikad nije kažnjen

Nijedna američka firma nije kažnjena za saradnju sa fašistima.


Čak ni Standard Ojl ni Preskot Buš, da Bušov đedo i još mnoge koje su tokom celog rata sa Hitlerom imale business as usual.

cerski
savamala savamala 17:47 15.01.2013

Re: ludilo.

Postoje britanski istoričari koji tvrde da je Čerčil bio pijanica i politički idiot.


Черчил је пио много али да ли је био пијаница то је већ сасвим друга ствар. Ко год да је прочитао мемоаре те ”пијанице и идиота”, знаће да се ради о политичару каквог велике нације добију у век, век и по. Уз сву моју нетрпељивост (ово је ултра еуфемизам) према Великој Британији, ратни напори које је та нација поднела у Другом светском рату, под Черчилом, представља један од врхунаца западне Европе. У сваком погледу.
Ипак, подршком Титу, Черчил је на дуге стазе запечатио судбину, не Србије већ српског народа. Не верујем да је то урађено под утицајем алкохолних испарења.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 17:53 15.01.2013

Re: ludilo.

Ejeskakodane, imali su i Twitter nalog i Instagram...

Šalu na stranu


Odličan tekst o tome LINK
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 17:59 15.01.2013

Re: ludilo.

према Великој Британији, ратни напори које је та нација поднела у Другом светском рату, под Черчилом, представља један од врхунаца западне Европе.

Zbog toga je i na meti kritike pomenutih istoričara...kažu uvukao je Britaniju u rat bez potrebe, iako mu je nuđen separatni mir od Nemačke...a iz rata je izašao kao apsolutni gubitnik izgubivši sve pno što je VB posedovala i čime je upravljala pre ww2...

Kažu, ti istoričari, praktični britanci, uspešnost se ne meri nepotrebnim razaranjem i heroikom merenom brojem izginulih već posledicama...ali mi bi u Srbiji bi takve istoričare izvređali i uvaljali u katran i perje, kako to i dolikuje.
maksa83 maksa83 18:04 15.01.2013

Re: ludilo.

Nijedna američka firma nije kažnjena za saradnju sa fašistima.

Da, u pravu si, sad gledam knjigu, nemam pojma zašto sam zapamtio da je neko drugi bio kažnjen. Postojale su crne liste stranih firmi sa kojima nije smelo da se sarađuje pošto su bile nemački kooperanti, ali su na tim listama izostajale sve filijale koje su sarađivale sa velikim američkim firmama (Standard Oil, IBM, razne banke, dotle da je npr. Fordova tehnologija delom učestvovala u pravljenju Štuke), tako da se preko njih biznis neometano nastavljao. Englezi su ovo provalili i vrlo im je smetalo, ali se Amerikanci nisu dali omesti.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 18:09 15.01.2013

Re: ludilo.

Ali treba pri tome takođe imati na umu i činjenicu da je u današnjoj Srbiji nemoguće sastaviti vladu da u njoj ne učestvuju i druge nacije.

Nije isto..u Hrvatskoj je nemoguće sastaviti vladu bez Srba...na Kosovu, takođe...u Beogradu je moguće bez manjina, ali je oportuno da u njoj budu i oni..
savamala savamala 18:11 15.01.2013

Re: ludilo.

Zbog toga je i na meti kritike pomenutih istoričara...kažu uvukao je Britaniju u rat bez potrebe, iako mu je nuđen separatni mir od Nemačke...a iz rata je izašao kao apsolutni gubitnik izgubivši sve pno što je VB posedovala i čime je upravljala pre ww2...


Само овлашни поглед на карту Европе је довољан да се разуме како би изгледао тај сепаратни мир. Хитлер је имао довољно присталица у Британији, изгледа и добро распоређених и за само неколико година на власт би дошла некаква енглеска верзија нацистичке партије. Те последице би биле далеко страшније и погубније од свих колонијалних губитака које је Британија морала да отрпи.
maksa83 maksa83 18:16 15.01.2013

Re: ludilo.

E baš su oni prelamali rat pa je bio strašno važan taj njihov nedvosmisleni stav.

Pa, jeste. Ako želiš saradnju na terenu, onda ćeš da sklopiš dil sa onim ko je garantovani neprijatelj tvog neprijatelja.

Englezi jesu delovali na ovim područjima u saradnji sa partizanima. Relativno skoro sam čitao o nekom engleskom oficiru koji je bio totalna lujka, neuništiv komandos koji je u akciju išao sa lukom i strelom, gajdama i škotskim mačem. Jedna od akcija je bila na (Krle!) Visu odakle je predvodio 1500 partizana u desantu na Brač. Lud tip. Kad su Amerikanci završili rat bombardovanjem Hirošime i Nagasakija bio je skroz nesrećan, kaže "prokleti jenkiji ... da se nisu umešali mogli smo da guramo ovaj rat još 10 godina".

Iskopah ga - Jack Churchill.
milisav68 milisav68 18:50 15.01.2013

Re: ludilo.

blogovatelj

Kanada.
U Kvebeku postoji spomenik generalu koji se zvao Louis de Buade de Frontenac koji se borio protiv Engleza.

Nije ti baš dobar primer.
Prvo, Kanada nije Engleska (V.Britanija), a drugo Kvebek je pokrajina sa velikom autonomijom, gde je (valjda) službeni jezik francuski.
Velika je to razlika u odnosu na Preševsku dolinu.
A zastave po Kanadi možeš da kačiš koje oćeš i gde oćeš i kolko oćeš.

Na državnim ustanovama?
Mada opet, i tu je Kanada (kao i USA) specifična, jer je zemlja doseljenika, pa verovatno postoje "dani ovih ili onih", ali čisto sumnjam da mogu da skinu kanadsku zastavu.

Dr M Dr M 19:04 15.01.2013

Re: ludilo.

Doca se vidim ne slaže sa mnom oko pomaganja - odmaganja Kosovu da se uredi, pa iako su drugi uglavnom rekli ono što i ja mislim, red je da odgovorim.


Ti si čovek od reda HCM..

Kosovo se pravi na teritoriji Srbije, pomaganje od strane same Srbije da se to i definitivno završi, i još pomaganje da se ta država uredi je nezamislivo i nenormalno.
To bi bili slično situaciji kada lopovi nekome ukradu kola, a ovaj im u tome pomaže i još im traži kupca za njih, jer kola su već ukradena, prežali ih jbg, a kad je već tako humano je ljudima pomoći da prodaju.


Da malo proširimo analogiju.

Nisu oni nama ukrali kola, oteli su, sa pištoljem u ruci. Ali, zaboravio si da je u tim kolima bilo i naše dete, ne jedno, preko 100.000.

Hoćeš li da se preganjaš sa njima a i pištolj i dete su u njihovim rukama?

Ili ćeš da uhvatiš za ruku svoje dete a oni nek se krljaju tim kolima do prve krivine.

A sad bez stilskih figura.

Povratak Kosova u granice Srbije nije dobro za Srbiju jer podrazumeva dva miliona sugradjana koji su po svemu drugačiji od nas.To bi moglo samo silom, u nekom budućem vremenu, i značilo bi da moramo tu silu da primenjujemo zauvek, uključujući logore, ubijanje i šta sve ne.

Zar to da ostavim svojoj deci u amanet?

Nekad je važno da čovek prizna sebi da je izgubio i da krene drugim putem.
dragan7557 dragan7557 19:14 15.01.2013

Re: ludilo.

freehand
Jeste...i to je bilo odvratno...ali kad ovako postaviš pitanje neko neobavešten bi zaključio da je DS sama vodila sve resore vlade, uključujući i policiju.

E, al mali je problem tu što su jedni na druge pucali vladini službenici iz BIA-e, koji čuvaju Čumeta, i vladini službenici Kobre, koji, eto, čuvaju Peconija.


A narod plaća, bre, da vladaini službenici puc, puc, puc,puc, jedni na druge, malo okršaja o državnom trošku, demokratski nema šta, a bome dobro je i za formu, mislim vladinih službenika.

Ono ne kažu ljudi džabe, gde se dvojica svađaju treći se koriste.


cerski
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:27 15.01.2013

Re: ludilo.

Povratak Kosova u granice Srbije nije dobro za Srbiju


Naravno, naravno
Toje apsolutno jasno, da sve i kad bi neko terao Srbiju da prihvati celo Kosovo i da bude odgovorna za njega trebalo bi naći načina da se toga otarasi.
Drenicom niko osim Albanaca nikad neće moći upravlajti.
Ali ako ne mogu Srbi Drenicom zašto bi Albanci Leposavićem ?

Krajnji cilj treba da bude podela, ili možda ovo o čemu dole priča Princi, Bujanovac i Preševo Albancima, a sever Srbiji i tražiti rešenje za Štrpce Gračanicu i još nešto.

Ako bi Srbija pomagala da se Kosovo ovako kakvo je sad stabilizuje i što bolje funkcioniše, time bi sebi oduzimala šanse da se nekada to i dogodi.

Onako kako mi sad kažemo, šta će nam Koosvo kad sa njim imamo samo probleme, treba naterati Albance da kažu, šta će nam Leposavić kad s njim imamo samo probleme i nikada ih neće nestati.
A na to se mogu naterati samo pravljenjem što nefunkcionalnije države.

a oko analogije, ako bismo se je nastavlajli...to bi značilo da mi deci kazemo, slušajte te čike, budite dobri prema njima jer su gadni i opasni, naudiće vam ako ih ne slušate..gadnim čikama da naspemo pun rezervoar, stavimo nove gume, promenimo ulje, deci da im poželimo svaku sreću, a onda da gledamo svoja posla, njima kako bude.
freehand freehand 19:31 15.01.2013

Re: ludilo.

a oko analogije, ako bismo se je nastavlajli...to bi značilo da mi deci kazemo, slušajte te čike, budite dobri prema njima jer su gadni i opasni, naudiće vam ako ih ne slušate..gadnim čikama da naspemo pi rezervoar, deci da im poželimo svaku sreću, a onda da gledamo svoja posla, njima kako bude.

Nije vam baš najbolja analogija. Bolje da ne idete dalje.
Dr M Dr M 21:22 15.01.2013

Re: ludilo.

Bujanovac i Preševo Albancima


Ne valja, HCM

Onda smo kompletno okruženi Albancima, gubi se veza sa Makedonijom i Grčkom.

To je važan evropski koridor.
Dr M Dr M 21:24 15.01.2013

Re: ludilo.

freehand
a oko analogije, ako bismo se je nastavlajli...to bi značilo da mi deci kazemo, slušajte te čike, budite dobri prema njima jer su gadni i opasni, naudiće vam ako ih ne slušate..gadnim čikama da naspemo pi rezervoar, deci da im poželimo svaku sreću, a onda da gledamo svoja posla, njima kako bude.

Nije vam baš najbolja analogija. Bolje da ne idete dalje.


U pravu si.
milisav68 milisav68 12:43 16.01.2013

Re: ludilo.

Dr M
Bujanovac i Preševo Albancima


Ne valja, HCM

Onda smo kompletno okruženi Albancima, gubi se veza sa Makedonijom i Grčkom.

To je važan evropski koridor.

Pa nije džabe Bondsteel i Amerikanci tamo gde je jeste.Najveća baza van NATO zemalja još rata u Vijetnamu.


blogovatelj blogovatelj 19:10 16.01.2013

Re: ludilo.

Prvo, Kanada nije Engleska (V.Britanija)


To ti misliš.
1.
Ovo su kanadske novčanice. Obrati pažnju na baku/tetu/devojku koja je na slikama. Šta misliš zašto je na slikama?
$20

$0.25

$0.10


2.
Kao što si mnogo puta video u američkim filmovima, kada nekome čitaju optužnicu, uvek se kaže "narod protiv..."
U Kanadi se kaže "kraljica protiv..."
Elizabeta II se ovde zvanično zove kraljica Kanade.
3.
U normalnim državama zakon postaje to što mu ime kaže onda kada ga potpišu predsednik ili kralj, u zavisnosti od toga je li država republika ili monarhija. U Kanadi zakone potpisuje osoba koja se zove generalni guverner a koju imenuje engleska kraljica lično. Zakone u kanadskim provincijama potpisuju osobe koje su guverneri nižeg ranga i koje takođe imenuje engleska kraljica lično.
4.
Na stogodišnjicu postojanja kanade, 1967, tadašnja vlada raspisala je konkurs za novu zastavu, ovu koja je i danas važeća kanadska zastava.
Dva uslova na konkursu su bila. Da učestvuju kanadski državljani i da zastava reprezentuje što veći broj Kanađana. Čovek koji je napravio dizajn bio je iz Kvebeka. List predstavlja oblast oko veliki jezera, jer tu ima mnogo javora sa crvenim listom, a boje sa strane predstavljaju okeane. Tako su me učili kad sam polagao za državljanstvo.
Jel ti ovo nešto čudno? Meni jeste bilo. Okeani, kao što znamo, nisu crveni.
Taj što je dizajnirao zastavu nije bio lud, njegov dizajn je bio da su boje sa strane plave.
Na koga te asocira plavo-crveno-bela zastava, a na koga crveno-bela"
Vidiš, kanadska vlada je "samo malo" redizajnirala inicijalni dizajn, da bi se lakše videlo ko je glavni tata u državi. Pardon, mama.


milisav68 milisav68 20:08 16.01.2013

Re: ludilo.

blogovatelj
Prvo, Kanada nije Engleska (V.Britanija)


To ti misliš.
1.
Ovo su kanadske novčanice. Obrati pažnju na baku/tetu/devojku koja je na slikama. Šta misliš zašto je na slikama?

Al se ipak ne zove funta, nego dolar.

U svakom slučaju hvala na informacijama.
blogovatelj blogovatelj 04:28 17.01.2013

Re: ludilo.

Al se ipak ne zove funta, nego dolar.


Ne zove se.
Ni kraljica se ne zove kraljica Engleske, nego kraljica Kanade. To joj je zvanicna titula. Klasicna engleska hipokrizija.
Takodje, ispred saveznog parlamenta stoje biste znacajnijih kanadskih premijera i puno vece biste Viktorije i Elizabete II.


donzika donzika 17:03 13.01.2013

Platforma

Ono što ohrabruje kod ove platforme,nije sama činjenica,da je platforma usvojena,nego kako je usvojena.Na šta hoću da ukažem ovde.Pa hoću da stavim akcenat na jedinstvo bitnih političkih činilaca kod nas.Dve najveće stranke kod nas SNS i DS su uspele kako tako da prevaziđu razlike u političkim gledištima i u ovom bitnom momentu po državu i ovaj narod iskažu jedinstvo i glasaju za Rezoluciju.Koliko je dobra ili loša ova Rezolucija ja za to nisam kompentetan da dajem sud.
zilikaka zilikaka 17:19 13.01.2013

Re: Platforma

.Dve najveće stranke kod nas SNS i DS su uspele kako tako da prevaziđu razlike u političkim gledištima i u ovom bitnom momentu po državu i ovaj narod iskažu jedinstvo i glasaju za Rezoluciju.


Ti stvarno veruješ u ovo što pišeš?
cult cult 17:22 13.01.2013

Re: Platforma

zilikaka
.Dve najveće stranke kod nas SNS i DS su uspele kako tako da prevaziđu razlike u političkim gledištima i u ovom bitnom momentu po državu i ovaj narod iskažu jedinstvo i glasaju za Rezoluciju.


Ti stvarno veruješ u ovo što pišeš?


Nema šanse da veruje u ovo. Zvuči kao komentari naprednjačke omladine na vesti u kojima se pominje gospodar Vučić. Ili bilten OK SKJ iz sredine sedamdesetih.

Žao mi dece koja se sistematski zaludjuju, navlače na poraze, mržnje i gnev:

st.jepan st.jepan 17:44 13.01.2013

Re: Platforma

Ti stvarno veruješ u ovo što pišeš?

Ja odmah pomislio da se taj ovde upiso samo da bi to napiso, ali ni slučajno nije tako - čovek se registrovo još juće!
donzika donzika 18:59 13.01.2013

Re: Platforma

Pa hajde da ne verujemo u ništa kao ti,pa da vidimo gde nas to vodi.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 19:04 13.01.2013

Re: Platforma

cultNAPALM STICKS TO KIDSWe shoot the sick, the young, the lame,
We do our best to maim,
Because the kills all count the same,
Napalm sticks to kids.

Chorus:
Napalm sticks to kids,
Napalm sticks to kids.

ОСТАТАК ТЕКСТА
zilikaka zilikaka 20:16 13.01.2013

Re: Platforma

Pa hajde da ne verujemo u ništa kao ti,pa da vidimo gde nas to vodi.


Kolega dragi!
Vidim, nov si, i mlad si, pa možda ne bi bilo loše da ti skrenem pažnju na sledeće:

Način na koji si napisao komentar strašno odudara od tehnike razgovora, koja je ovde uobičajena.

Ima sasvim dovoljno mesta gde se politički pamfleti mogu publikovati, i gde se lepo uklapaju, pa nema potrebe trpati ih uvek i svuda. Naročito ako su bez duše i ko natrukovani.

Dakle, za početak, sledeći put pokušaj da u komentar uneseš i nešto lično, jerbo partijska saopštenja ovde slabo prolaze.

Zapravo, umela su da izazovu čak sasvim suprotan efekat.

P.S. A o tome u koga i šta verujem, ovog puta ne bih.kukusigameni kukusigameni 20:19 13.01.2013

Re: Platforma

zilikaka
Dakle, za početak, sledeći put pokušaj da u komentar uneseš i nešto lično

Na primer ono "keve mi."

freehand freehand 20:22 13.01.2013

Re: Platforma

Dakle, za početak, sledeći put pokušaj da u komentar uneseš i nešto lično, jerbo partijska saopštenja ovde slabo prolaze.

Što, ja mislim da mu je ovaj kratki sastav odličan ako je i tebi uspeo da digne živac.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 20:33 13.01.2013

Re: Platforma

freehand
Dakle, za početak, sledeći put pokušaj da u komentar uneseš i nešto lično, jerbo partijska saopštenja ovde slabo prolaze.

Što, ja mislim da mu je ovaj kratki sastav odličan ako je i tebi uspeo da digne živac.


И мени!
Излуђује ме лоша интерпункција!
Зар нису имали никог бољег???
dragan7557 dragan7557 20:40 13.01.2013

Re: Platforma

Brajović:
Зар нису имали никог бољег???

Pa Brajo druže nije da nisu, al ko vele: za koga je i dobro je, od koga je još bolje je.

A bome i kadar je zauzet, crnči se svaki dan, nema se vremena!

cerski
freehand freehand 20:45 13.01.2013

Re: Platforma

Predrag Brajovic
freehand
Dakle, za početak, sledeći put pokušaj da u komentar uneseš i nešto lično, jerbo partijska saopštenja ovde slabo prolaze.

Što, ja mislim da mu je ovaj kratki sastav odličan ako je i tebi uspeo da digne živac.


И мени!
Излуђује ме лоша интерпункција!
Зар нису имали никог бољег???

Bolji i viši odoše boljima i višima... I tako dalje.
Mada, lično mislim da nisu.
Imali nikog boljeg.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 20:48 13.01.2013

Re: Platforma

Гле, Фри, ти и Церски к'о браћа близанци?!
Исто размишљате...
maksa83 maksa83 20:51 13.01.2013

Re: Platforma

Гле, Фри, ти и Церски к'о браћа близанци?!

Jedna duša, jedan sarkofag, dva tela.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 20:55 13.01.2013

Re: Platforma

maksa83
Jedna duša, jedan sarkofag, dva tela.

Да им није тесно? Унутра.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 20:57 13.01.2013

Re: Platforma

Да им није тесно? Унутра.

Kad deca nisu besna, ni kuća nije tesna
dragan7557 dragan7557 21:02 13.01.2013

Re: Platforma

Predrag Brajovic
Гле, Фри, ти и Церски к'о браћа близанци?!
Исто размишљате...

Joram i
Menahem

ili ti nova izdavačka straćara "Golan-Globus" Production u novom srpskom Autonomno Pokrajinskom ruvu, renamed in:
Project "Freehand-Cerski" Indipendent Paramount Production Studios Incorporated.

Project: "Čitali smo za Vas," bre!

cerski
freehand freehand 21:11 13.01.2013

Re: Platforma

Predrag Brajovic
Гле, Фри, ти и Церски к'о браћа близанци?!
Исто размишљате...

Da. Ali nismo jednojajčani. Tako da je on onaj lepi i pametni.
Porođaj je bio jedan od dužih zabeleženih.
freehand freehand 21:13 13.01.2013

Re: Platforma

dobrosavljevic_m
Да им није тесно? Унутра.

Kad deca nisu besna, ni kuća nije tesna

Ooo, vidi - Cvetak Zanovetak?
U pravu si, hronično.
maksa83 maksa83 21:14 13.01.2013

Re: Platforma

Da. Ali nismo jednojajčani.

Q: Mujo, je l' ti se porodila žena?
M: Aha.
Q: I?
M: Blizanci.
Q: Jednojajćani ili dvojajćani?
M: Jedno je dvojajćani a drugo je curica.
dragan7557 dragan7557 21:14 13.01.2013

Re: Platforma

freehand:
Porođaj je bio jedan od dužih zabeleženih

Naduža i najskuplja produkcija svih vremena, i kvit bre!

cerski
alselone alselone 21:16 13.01.2013

Re: Platforma

Гле, Фри, ти и Церски к'о браћа близанци?!


Ko se tuce taj se voli.
dragan7557 dragan7557 21:23 13.01.2013

Re: Platforma

maksa83
Da. Ali nismo jednojajčani.

Q: Mujo, je l' ti se porodila žena?
M: Aha.
Q: I?
M: Blizanci.
Q: Jednojajćani ili dvojajćani?
M: Jedno je dvojajćani a drugo je curica.


Dakle osamdesttreći makso, tvoje izanđale i otrcane dosetke u ovom Ozbiljnom trenutku deluju depresivno, bre!

Ovo su Nova Vremena, konačnog izlaska iz Mraka, Srećnog ulaska u Kačulice Eru, kako je nazva sam Velja mr. Ilić. Vremena u kojima treba biti Ozbiljan, bezglavo janditi SDŽ-om(Srpska Državna Železnica), brzinom od neverovatnih 150 km/h.

cerski
freehand freehand 21:24 13.01.2013

Re: Platforma

maksa83
Da. Ali nismo jednojajčani.

Q: Mujo, je l' ti se porodila žena?
M: Aha.
Q: I?
M: Blizanci.
Q: Jednojajćani ili dvojajćani?
M: Jedno je dvojajćani a drugo je curica.

Ja sam dvojajčani, on je lep, pametan i curica.
maksa83 maksa83 21:30 13.01.2013

Re: Platforma

Dakle osamdesttreći makso, tvoje izanđale i otrcane dosetke u ovom Ozbiljnom trenutku deluju depresivno, bre!

Ne znam šta da ti kažem, nabavi neki Hello Kitty sarkofag, nešto...
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 21:30 13.01.2013

Re: Platforma

freehand
Ooo, vidi - Cvetak Zanovetak?
U pravu si, hronično.

A jesam li u pravu kad ti kažem da, posmatrajući tvoje tekstove u poslednje vreme, blog dobija novog Draga Kovačevića?
freehand freehand 21:33 13.01.2013

Re: Platforma

dobrosavljevic_m
freehand
Ooo, vidi - Cvetak Zanovetak?
U pravu si, hronično.

A jesam li u pravu kad ti kažem da, posmatrajući tvoje tekstove u poslednje vreme, blog dobija novog Draga Kovačevića?

Uz moje potpuno uverenje da si ti sigurna da je to objektivno tako - zavisi od toga šta podrazumevaš pod "Drago Kovačević".

dragan7557 dragan7557 21:37 13.01.2013

Re: Platforma

maksa83
Dakle osamdesttreći makso, tvoje izanđale i otrcane dosetke u ovom Ozbiljnom trenutku deluju depresivno, bre!

Ne znam šta da ti kažem, nabavi neki Hello Kitty sarkofag, nešto...

Jok bre idem u Penzionerski Dom Ilić i Copmpany Ltd. u Kačulicama.

Odličan servis prijatan i veoma kulturan vlasnik, bivši napadač novinarskog tima, šut majstor a bome i ugledan železničar.

cerski
pedjalon pedjalon 21:47 13.01.2013

Re: Platforma

dragan7557
maksa83
Dakle osamdesttreći makso, tvoje izanđale i otrcane dosetke u ovom Ozbiljnom trenutku deluju depresivno, bre!

Ne znam šta da ti kažem, nabavi neki Hello Kitty sarkofag, nešto...

Jok bre idem u Penzionerski Dom Ilić i Copmpany Ltd. u Kačulicama.

Odličan servis prijatan i veoma kulturan vlasnik, bivši napadač novinarskog tima, a bome i ugledan železničar.

cerski

Svako ima svoju platformu.
blogovatelj blogovatelj 21:47 13.01.2013

Re: Platforma

Jedna duša, jedan sarkofag, dva tela.

Да им није тесно? Унутра.

Kad deca nisu besna, ni kuća nije tesna


Divan primer timskog rada.
dragan7557 dragan7557 21:51 13.01.2013

Re: Platforma

freehand
maksa83
Da. Ali nismo jednojajčani.

Q: Mujo, je l' ti se porodila žena?
M: Aha.
Q: I?
M: Blizanci.
Q: Jednojajćani ili dvojajćani?
M: Jedno je dvojajćani a drugo je curica.

Ja sam dvojajčani, on je lep, pametan i curica.


Delikatan spoj:

Cerski: High Voltage and High Energy, bre!

Free: low voltage(duracell) and low engergy upravljačka bre struja.

Zajedno eksplozivni automotion.

cerski

Hansel Hansel 21:52 13.01.2013

Re: Platforma

bezglavo janditi SDŽ-om(Srpska Državna Železnica), brzinom od neverovatnih 150 km/h.

A, ne, Maja Nikolić kaže da će biti minimum 240 km/h, pošto kaže da je njen cilj da od Niša do Beograda putuje jedan sat, ovako ne može sve da stigne.

Tako je govorila (nova) naša Maja! Ako pusti jednu takvu prugu i do istočne Srbije, i ja glasam za nju!
dragan7557 dragan7557 21:53 13.01.2013

Re: Platforma

freehand:
zavisi od toga šta podrazumevaš pod "Drago Kovačević".


Ili što reče Budimac: "ma šta to bilo"?

cerski
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 21:56 13.01.2013

Re: Platforma

Divan primer timskog rada.

Ovo na ovom blogu uvek zvuči kao "njih dvojica, a ja i babo sami".
dragan7557 dragan7557 22:01 13.01.2013

Re: Platforma

Hansel
Re: Platforma

bezglavo janditi SDŽ-om(Srpska Državna Železnica), brzinom od neverovatnih 150 km/h.


A, ne, Maja Nikolić kaže da će biti minimum 240 km/h,

To je za Intercity i nije SDŽ već BSDŽ (Bez SaDrŽaja) Project brze pruge Srbije.
Ako pusti jednu takvu prugu i do istočne Srbije, i ja glasam za nju!

Bome načekaćeš se ti do tog glasanja.

cerski
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 22:10 13.01.2013

Re: Platforma

Maja Nikolić kaže da će biti minimum 240 km/h, pošto kaže da je njen cilj da od Niša do Beograda putuje jedan sat, ovako ne može sve da stigne.

Stvarno nije ok, pošto je i vama tamo i nama ovde preko potrebna
expolicajac expolicajac 22:15 13.01.2013

Re: Platforma

freehand
dobrosavljevic_m
freehand
Ooo, vidi - Cvetak Zanovetak?
U pravu si, hronično.

A jesam li u pravu kad ti kažem da, posmatrajući tvoje tekstove u poslednje vreme, blog dobija novog Draga Kovačevića?

Uz moje potpuno uverenje da si ti sigurna da je to objektivno tako - zavisi od toga šta podrazumevaš pod "Drago Kovačević".


reinkarnaciju
freehand freehand 22:18 13.01.2013

Re: Platforma

dobrosavljevic_m
Divan primer timskog rada.

Ovo na ovom blogu uvek zvuči kao "njih dvojica, a ja i babo sami".

Dabre. I meni to tako zvuči.
Nego, ne reče mi za onaj orden, kako da to shvatim?

dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 22:23 13.01.2013

Re: Platforma

Nego, ne reče mi za onaj orden, kako da to shvatim?

Pa ono što je Drago bio ovde za prošlu vlast, ti si za ovu.
freehand freehand 22:36 13.01.2013

Re: Platforma

dobrosavljevic_m
Nego, ne reče mi za onaj orden, kako da to shvatim?

Pa ono što je Drago bio ovde za prošlu vlast, ti si za ovu.

Ne znam šta je Drago bio za prošlu vlast. Znam da o aktuelnoj vlasti niti ko šta piše, niti ko šta komentariše.
Ti misliš da je to ok i normalno?
Hansel Hansel 22:37 13.01.2013

Re: Platforma

dobrosavljevic_m
Stvarno nije ok, pošto je i vama tamo i nama ovde preko potrebna

Maja?

Pruga jeste... Vi s juga bar još imate prugu, iz istočne Srbije se železnicom ne može ka severu već nekoliko godina. Kvarcni pesak se za Sloveniju izvozi preko Niša.

EDIT:

dragan7557
Bome načekaćeš se ti do tog glasanja.cerski

E, hvala na prosvetljenju!
expolicajac expolicajac 22:38 13.01.2013

Re: Platforma

freehand
dobrosavljevic_m
Nego, ne reče mi za onaj orden, kako da to shvatim?

Pa ono što je Drago bio ovde za prošlu vlast, ti si za ovu.

Ne znam šta je Drago bio za prošlu vlast. Znam da o aktuelnoj vlasti niti ko šta piše, niti ko šta komentariše.
Ti misliš da je to ok i normalno?

Uh što mi merak, a on cenu nema
100
alselone alselone 22:39 13.01.2013

Re: Platforma

Ne znam šta je Drago bio za prošlu vlast.


Rak rana. Ljuta. On kad napise tekst, zidovi se tresu u predsednistvu.
Prica se da im je on i doakao.
dragan7557 dragan7557 22:54 13.01.2013

Re: Platforma

alselone
Ne znam šta je Drago bio za prošlu vlast.


Rak rana. Ljuta. On kad napise tekst, zidovi se tresu u predsednistvu.
Prica se da im je on i doakao.

Ma i vrapci strugnuli iz Beograda, piso Krstić.

Bio jednom jedan Lav, bre!
Šta je jeo?
Ceo tramvaj i precedništva najveći deo.

cerski

zilikaka zilikaka 22:57 13.01.2013

Re: Platforma

Bio jednom jedan Lav, bre!
Šta je jeo?
Ceo tramvaj i precedništva jedan deo.


Mogu ja sad "Sedam gotovana?"

alselone alselone 22:58 13.01.2013

Re: Platforma

piso Krstić.


Je l' to onaj zaboravni? Kad njega citam kao da gledam Memento.
dragan7557 dragan7557 23:03 13.01.2013

Re: Platforma

Hansel:

dragan7557
Bome načekaćeš se ti do tog glasanja.cerski


E, hvala na prosvetljenju!

Nema na čemu, mada nije neko!

Više dugogodišnja iskustvena prognostika.

cerski
dragan7557 dragan7557 23:07 13.01.2013

Re: Platforma

zilikaka
Bio jednom jedan Lav, bre!
Šta je jeo?
Ceo tramvaj i precedništva jedan deo.


Mogu ja sad "Sedam gotovana?"


Freehand je Executive Producer, ovog izdanja Project: "Čitali smo za Vas" bre!

cerski
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 23:21 13.01.2013

Re: Platforma

freehand
Znam da o aktuelnoj vlasti niti ko šta piše, niti ko šta komentariše. Ti misliš da je to ok i normalno?

Pišete Krle i ti i tu i tamo još neko. I to je normalno.
freehand freehand 23:25 13.01.2013

Re: Platforma

dobrosavljevic_m
freehand
Znam da o aktuelnoj vlasti niti ko šta piše, niti ko šta komentariše. Ti misliš da je to ok i normalno?

Pišete Krle i ti i tu i tamo još neko. I to je normalno.

Krstić retko. I tu i tamo skoro pa niko. I isto i u komentarima.
Zašto misliš da je to normalno?

ultimatum ultimatum 23:53 13.01.2013

Re: Platforma

Predrag Brajovic
cultNAPALM STICKS TO KIDSWe shoot the sick, the young, the lame,
We do our best to maim,
Because the kills all count the same,
Napalm sticks to kids.

Chorus:
Napalm sticks to kids,
Napalm sticks to kids.

ОСТАТАК ТЕКСТАMalo da vam dopunim niz...


[url=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MwP2NS0pR9U#!][/url]
Hansel Hansel 00:08 14.01.2013

Re: Platforma

dragan7557
Nema na čemu, mada nije neko!
Više dugogodišnja iskustvena prognostika.

Vi ste ozbiljni?
dragan7557 dragan7557 00:42 14.01.2013

Re: Platforma

Hansel
dragan7557
Nema na čemu, mada nije neko!
Više dugogodišnja iskustvena prognostika.

Vi ste ozbiljni?

Ma jsvakako!
Eto ja sad čekam da najave ulazak Maglev vozova u Srbiju jer TGV je već muzejska vrednost, mislim za Balkan Ekonomskog Tigra Srbiju!

"Economic Tiger Serbia" copy right sole ownership Serbian Minister Ekselencija Bubalo u vreme aktuelnog ministrovanja, njegovog naravno.

cerstki
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 00:55 14.01.2013

Re: Platforma

Krstić retko. I tu i tamo skoro pa niko. I isto i u komentarima.

Primetio sam da uz moje kritičke tekstove ide i značajan broj anonimnih pretećih poruka u kojima se detaljno opisuje šta sve može da se desi meni i mojoj familiji.

Pa reko da ne sekiram vlast ako je već tako tanka sa živcima.
expolicajac expolicajac 01:01 14.01.2013

Re: Platforma

Nebojsa Krstic
Krstić retko. I tu i tamo skoro pa niko. I isto i u komentarima.

Primetio sam da uz moje kritičke tekstove ide i značajan broj anonimnih pretećih poruka u kojima se detaljno opisuje šta sve može da se desi meni i mojoj familiji.

Pa reko da ne sekiram vlast ako je već tako tanka sa živcima.

Dostavi meni na PP da ne bude da sam nešto pročitao a nisam reagovao. Još uvek postoji zakonski osnov koji nalaže preduzimanje službenih mera koji nema veze sa time da li je neko na vlasti ili ne. Svako ugrožavanje sigurnosti bilo koga je predmet koji se mora sagledati.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 03:14 14.01.2013

Re: Platforma

kompentetan

Predraže, samo interpunkcije, a ove zaguljene stranjske reči?

Predrag Brajovic

mislim da mu je ovaj kratki sastav odličan ako je i tebi uspeo da digne živac.

И мени!
Излуђује ме лоша интерпункција!
Зар нису имали никог бољег???

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 04:00 14.01.2013

Re: Platforma

freehand
dobrosavljevic_m
freehand
Znam da o aktuelnoj vlasti niti ko šta piše, niti ko šta komentariše. Ti misliš da je to ok i normalno?

Pišete Krle i ti i tu i tamo još neko. I to je normalno.

Krstić retko. I tu i tamo skoro pa niko. I isto i u komentarima.
Zašto misliš da je to normalno?a uglavnom demokrate, građanski savezi, sdu-ovi, bivši svi, ruku na srce, i tu i tamo pokoji koštuničin ili vučinin na blogu, zamisli onda kakav je to debakl od vlade bio?! čoveče, kada Olji Bećković se javljaju u studio osobe koje hvale B92, i Aleksandra Vučića, Veran Matić hvali vlast,

Koliko je pritiske na B92 pojačao poslednji serijal Insajdera o zloupotrebama novca na Kosovu?

- Pritisak se pojačao pre svega od ljudi i organizacija koje imaju direktne koristi od šverca i kriminala na Kosovu. Niko, doduše, nije demantovao nijednu reč iz serijala u čijih šest emisija su objavljeni brojni dokazi o zloupotrebama i pljački, a predstavnici nadležnih institucija obećali su da će sve ispitati i sprečiti dalje nekontrolisano trošenje novca iz budžeta, uz poruke iz vlade da niko više ne može da prima dve plate. Mislim da su u toku promene koje sistemski mogu da reše probleme o kojima je govorio ovaj serijal.


the end of time. mada ja mislim da je čaršija u osnovama mirna jer je zaustavljena pljačka u vidu raznoraznih japijevskih sir olivera&modesta, i da ne haje što nam bratija razvija polako putinizam. da li će demokratija (ne stranka, već uređenje društva) preživeti putiniste, teško je predvideti iz ove pozicije. moralo bi da se desi nešto zaista šokantno, nekakav opšti armagedon, pa da vladavina ds-a u tom svetlu počne u sećanju da liči na manje i prihvatljivije zlo.
donzika donzika 09:22 14.01.2013

Re: Platforma

Bravo g-do komentatori.Nisam vaš istomišljenik i naravno odmah sam sa druge strane.A ko vama kaže da uopšte pripadam nekoj od stranaka.Za razliku od nekih meni glava ne služi samo za šišanje.Moja generacija i nije baš u tom vašem "političkom fazonu",ali nam je i dojadilo ovo vaše prepucavanje,svako sa svakim.Recite ako već ova platforma kako kažete ne valja,hajde da čujem pored vaših kritika šta nudite kao rešenja.Najverovatnije ga i nemate,ali uz kaficu i cigaretu,hajde da omalovažavamo svakog i sve,čisto iz dosade.P.S.Hvala još jednom na partijskoj kvalifikaciji,"žao mi je što to i nije tako".POZZ.''84.
maksa83 maksa83 09:30 14.01.2013

Re: Platforma

Recite ako već ova platforma kako kažete ne valja,hajde da čujem pored vaših kritika šta nudite kao rešenja.

Problem sa tom platformom nije što "ne valja", nego što je (kao i većina dokumenata i izjava, formalnih i neformalnih) na kratke, srednje i duge staze potpuno irelevantna za ono što se dešava i što će se desiti na terenu.

niccolo niccolo 09:34 14.01.2013

Re: Platforma

Samo da se saglasim sa Maksom.
Bili Piton Bili Piton 10:07 14.01.2013

Re: Platforma

maksa83

Ne znam šta da ti kažem, nabavi neki Hello Kitty sarkofag, nešto...


Podseti me to na neki prastari geg Vudija Alena - karakter u pitanju je ambiciozno čeljade koje bi da napravi nešto od sebe u životu, ali, avaj, samo mu zaludne ideje padaju na pamet, na primer - mrtvački sanduk sa stereo ozvučenjem
maksa83

Problem sa tom platformom nije što "ne valja", nego što je (kao i većina dokumenata i izjava, formalnih i neformalnih) na kratke, srednje i duge staze potpuno irelevantna za ono što se dešava i što će se desiti na terenu.


Pa kao i sve drugo, samo je za internu upotrebu.

Mene polako ozbiljno počinje da nervira činjenica da za čitav taj igrokaz od juče-prekjuče sve te zamlate što bleje u skupštini primaju platu, i to verovatno ozbiljnu.
maksa83 maksa83 10:29 14.01.2013

Re: Platforma

Pa kao i sve drugo, samo je za internu upotrebu.

Za internu, ali zapravo i eksternu, međutim - paradoksalno - to veze zapravo nema sa Kosovom, ono je u ovoj situaciji potpuno apstraktna i nedodirljiva stvar. Ogoljeno - ili ćeš da legneš na rudu i prihvatiš realnost i onda možda jednog dana na mišiće i uz puno gurke postaneš deo Evrope, ili ćeš da probušiš loptu i kažeš "nedamokosovo" (kao da ga šatro imaš pa ga ne daš, što je glupost parekselans) i postaneš ruska gubernija.

Obe varijante su ortogonalne na Kosovo, tj. tamo se ništa neće promeniti ni u jednom od ta dva ishoda.

P.S. Evo dole nam je rečeno da DS-u Kosovo sada služi da se razotkrije raskol u vladajućoj garnituri. Meni je žao tog naroda dole - sa jedne strane je država koja ih je hvatala i preprodavala u delovima a sa druge gomilica zaludnih smradova koja ih koristi za isterivanje iracionalnih nacionalnih tripova ili kao sredstvo u borbi za vlast.
freehand freehand 10:33 14.01.2013

Re: Platforma

Predraže, samo interpunkcije, a ove zaguljene stranjske reči?

A u čemu je, po tebi, problem sa tom rečenicom?
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 10:42 14.01.2013

Коцкаста Србија

ultimatum
Predrag Brajovic

Не разумем шта си хтео да ми кажеш?

Ја сам ону америчку војничку песму окачио да се, просто, види како ни полицајци ни војници свугде у свету нису баш најоштрији алат у шупи, и они са својим кодексима части, морала, патриотизма и храбрости често могу да делују будаласто и гротескно. (Понеки пут и опасно.)

Ево најновији пример, па процени сам: погледај сценографију прославе СНГ, како изгледају присутни гости, како изгледа ресторан, ко пева -- једна прелепа девојка, а шта -- подврискивања и арлаукања, ко су гости, и како се све те мушкарчине дирљиво на крају загрле да, као, играју... (Ко је рекао Парада поноса?)

И примети да су сви коцкасти.

Bonner Bonner 10:50 14.01.2013

Re: Platforma

cult

...
Žao mi dece koja se sistematski zaludjuju, navlače na poraze, mržnje i gnev...Ne moras da ih zalis, premijer ih driluje Radom i Miljackom.


Clip => vidi gore, Brajovic bio par minuta brzi
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 10:53 14.01.2013

Re: Platforma

Bonner
Clip => vidi gore, Brajovic bio par minuta brzi

Јбг, Црногорци барем знају да потегну...
(Из флаше?)
Bonner Bonner 10:56 14.01.2013

Re: Коцкаста Србија

Predrag Brajovic

...
И примети да су сви коцкасти.Malo kockasti a vise okrugli.

U to ime premijer rece, da ne kazem zapreti/upozori: "Upozorio bih sve koji ne misle dobro Srbiji da ste svi vi zajedno sa mnom spremni da branimo svaki deo naše Srbije".

Ne dao Bog da ovi opet krenu da brane zemlju, odbranili bi je definitivno kao i 1999.

Bonner Bonner 10:59 14.01.2013

Re: Platforma

Predrag Brajovic


Јбг, Црногорци барејм знају да потегну...
(Из флаше?)


E kad je dotle doslo onda je stvarno doteralo cara do duvara...milisav68 milisav68 11:00 14.01.2013

Re: Коцкаста Србија

Bonner

Ne dao Bog da ovi opet krenu da brane zemlju, odbranili bi je definitivno kao i 1999.

Misliš da smeju da podele narodu oružje i municiju?
Bonner Bonner 11:04 14.01.2013

Re: Коцкаста Србија

milisav68


Misliš da smeju da podele narodu oružje i municiju?


Kom narodu? Ovom sa prosecnim BMI od 30+???


milisav68 milisav68 11:17 14.01.2013

Re: Коцкаста Србија

Bonner

Kom narodu? Ovom sa prosecnim BMI od 30+???

A-ha, baš su javili na Dnevniku da je odziv na mobilizaciju 110%.
Bonner Bonner 11:37 14.01.2013

Re: Коцкаста Србија

milisav68


A-ha, baš su javili na Dnevniku da je odziv na mobilizaciju 110%.


110% + BMImaksa83 maksa83 11:46 14.01.2013

Re: Коцкаста Србија

Kom narodu? Ovom sa prosecnim BMI od 30+???

Ne potcenjuj BMI 30+!

Bonner Bonner 12:00 14.01.2013

Re: Коцкаста Србија

maksa83


Ne potcenjuj BMI 30+!Neka Makso, hvala. Meni BMI od 30+ ne treba.

kakapo kakapo 15:59 14.01.2013

Re: Platforma

Да им није тесно? Унутра.

Ne mora biti! Eto recimo sv. Stefan i sv. Lavrentije. Ova dva svetitelja obično su prikazivana u paru, pošto su sahranjena u istom grobu. Postoji čak i legenda da se sv. Lavrentije (iliti kod Hrvata sv. Lovro,“otmeni Španjolac”, koga su zlotvori „frigali na gradele“) u grobu pomerio na bok, da napravi mesta, i pružio ruku sv. Stefanu koga su, naknadno, polagali u isti kovčeg u Rimu.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana