Astrologija| Politika

Platforma

freehand RSS / 13.01.2013. u 13:32

Budući da sam u nekoliko navrata o tome pisao, a da je juče, ipak, Vlada Srbije sa ovog dokumenta skinula oznaku tajnosti, mislim da je bitno da se ovaj dokument pojavi i na Blogu, u integralnom obliku.

157659265050f1fefc1e41d546108792_orig.jpg 

Da kažem samo da meni kao laiku Platforma liči na pokušaj da se Kosovu "ugradi" malo Kosovo u ustavno pravni sistem, i da je teško poverovati da će ovo proći kod onoga što se kolokvijalno zvoe Međunarodnom zajednicom. Na pravnicima je da tumače koliki je manevarski prostor dat pregovaračima, a na političarima da definišu šta su krajnji dometi a šta crvene linije.

Dakle, tekst Platforme za Kosovo:

Republika Srbija će, s ciljem zaštite državnih interesa, u daljim dogovorima sa privremenim institucijama samouprave u Prištini polaziti od toga da svako rešenje, bilo opšteg ili nekog posebnog pitanja, o privremenom, prelaznom ili konačnom statusu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, o položaju Srba u Pokrajini ili o zaštiti srpskog verskog i kulturnog nasleđa, mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.

Republika Srbija, u dobroj veri (bona fide), teži nastavku razgovora sa predstavnicima PIS u Prištini, ubeđena u to da je trajno i održivo rešenje za Kosovo i Metohiju moguće dostići kroz iskreni dijalog dve strane.

Vlada će, radi utvrđivanja osnovnih okvira za razgovore sa

predstavnicima privremenih institucija samouprave (PIS) u Prištini, predložiti Rezoluciju o osnovnim principima za političke razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji:

Rezolucija će biti zasnovana na sledećim elementima:

* da osnovna polazna premisa za razgovore sa PIS u Prištini na visokom političkom nivou bude da Republika Srbija, u skladu sa međunarodnim pravom, Ustavom i voljom građana, ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu "nezavisnost" Kosova;

* sva prava i nadležnosti koji kao rezultat pregovora budu priznati PIS u Prištini biće preneti zakonom na organe Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim propisima Republike Srbije;

* da osnovna težnja tokom nastavka razgovora sa predstavnicima PIS u Prištini bude postizanje sveobuhvatnog rešenja, a da svi pojedinačni dogovori budu u skladu sa ciljevima državne politike utvrđenim Rezolucijom;

* da polazeći od činjenice da je Republika Srbija u dosadašnjem toku političkog procesa, uprkos i nakon nelegalne jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova, svojim postupcima pružila PIS u Prištini ograničeni pravni i međunarodni subjektivitet i legitimitet, razgovori na visokom političkom nivou treba da budu vođeni o prevazilaženju institucionalnih paralelizama na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, ne zadirući u pitanje međunarodnog i državno-pravnog statusa PIS u Prištini. Cilj je uspostavljanje organa vlasti na području Pokrajine koji bi bili priznati od svih strana uključenih u proces i uspostavljanje čvrstih pravnih i političkih garancija na nivou Pokrajine i međunarodne zajednice za politička, teritorijalna i druga prava nacionalnih zajednica na čitavom području Pokrajine;

* da Republika Srbija posebno insistira na:

A) uspostavljanju Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, koju bi činile teritorijalna autonomija četiri opštine severa Kosova i Metohije i druge opštine sa većinskim srpskim i manjinskim stanovništvom (npr. Gračanica, Štrpce, Gora itd.), zasnovane na posebnom Statutu o autonomiji Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji i jemčene Ustavom pokrajine i javnom deklaracijom predstavnika međunarodne zajednice uključenih u proces;

- Izvorne nadležnosti i elementi unutrašnjeg uređenja Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji biće usaglašeni kroz politički dijalog.

- Republika Srbija smatra da ova autonomija podrazumeva postojanje izvornih nadležnosti u oblastima:

- prosvete (osnovnog, srednjeg i visokog školstva),

- zdravstva (svi nivoi zdravstvene zaštite),

- sporta,

- kulture,

- javnog informisanja,

- zaštite životne sredine,

kreiranje i sprovođenje politike zaštite životne sredine i održivog razvoja;

- prostornog planiranja,

isključiva nadležnost u regulaciji prostornog planiranja i mehanizama za upravljanje čitavim procesom, kao i u procedurama za procesuiranje zahteva i njihovo odobravanje,

isključiva nadležnost u regulaciji sistema za razvoj javnog zemljišta, što uključuje određivanje kriterijuma za namenu različite vrste zemljišta i za korišćenje zemljišta,

isključiva nadležnost u upravljanju mehanizmom za utvrđivanje zakonitosti vlasništva nad zemljištem i nekretninama,

isključiva nadležnost u kreiraju politike razvoja zemljišta i stanogradnje, upravljanje javnim površinama uz postojanje sistema efikasne administrativne intervencije u procesu izgradnje, prostornog planiranja i korišćenja zemljišta.

- poljoprivrede,

- šumarstva,

- vodoprivrede,

- lova, ribolova,

- pravosuđa (tužilaštva u prvom i sudstva u prvom i drugom stepenu, sudovi na području Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji bili bi ustanovljeni zakonima na nivou Pokrajine, ali bi sporazumom koji proistekne iz političkog procesa bilo utvrđeno da zakon mora da predvidi mehanizam putem kojeg građani Autonomne zajednice preko svojih predstavnika utuču na izbor i sastav sudova. Ovi sudovi bi imali ovlašćenje da na području Autonomne zajednice, u skladu sa propisima važećim u Pokrajini, odlučuju u sporovima o osnovnim ličnim odnosima, pravima i obavezama građana, da izriču kazne i druge mere prema učiniocima krivičnih dela i drugih kažnjivih dela određenih zakonom, da odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, rešavaju sporove o imovinskim i radnim odnosima i odlučuju o drugim pitanjima u skladu sa važećim zakonima),

- unutrašnjih poslova (Autonomna policija bila bi u formalnom smislu deo policijskih snaga Kosova i Metohije, a funkcionisala bi pod autoritetom Izvršnog veća Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, na teritoriji Autonomije i u skladu sa ovlašćenjima koja su definisana zakonima u saglasju sa najvišim pravnim aktom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i Statutom Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.)

- rudarstva,

- energetike,

- telekomunikacija,

- trgovine i ekonomske politike,

Izvršno veće ima isključivu nadležnost u pitanjima trgovine i organizacije sajmova, uključujući administrativno planiranje trgovinskih aktivnosti, kao i regulaciju sajamskih aktivnosti na teritoriji Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji:

- fiskalne politike i finansija,

- posebna ovlašćenja Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji vezana za jedinstvene registre privrednih društava, društveno-političkih organizacija i verskih zajednica;

- organi Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji trebalo bi da Ustavom Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija imaju garantovanu mogućnost uspostavljanja neposredne saradnje sa organima Republike Srbije, kao i pravo na dopunsko finansiranje iz sredstava predviđenih budžetom Republike Srbije;

- Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji samostalno odlučuje o izgledu i upotrebi svojih simbola (grba, zastave, himne i dr.), dok je zakonom na nivou Pokrajine preciznije uređena upotreba simbola Pokrajine, kao i zajednička upotreba simbola Pokrajine i teritorijalne autonomije;

Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji ima Skupštinu Autonomne zajednice i Izvršno veće Autonomne zajednice koji bi se starali o vršenju poslova iz delokruga Zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji utvrđenih Statutom.

B) uspostavljanju specijalnog statusa za seoske enklave u kojima Srbi i drugi nealbanci čine većinsko stanovništvo, eventualno i za područje opštine Gora (ovo poslednje je samo mogućnost, u slučaju da većina stanovništva u Gori ne želi da ova opština uđe u sastav Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji);

- Područja obuhvaćena specijalnim statusom, naročito izvan gradskih sredina, treba gde god je to moguće da za polaznu osnovu prilikom određenja teritorije imaju etničku strukturu koja je postojala pre etničkog čišćenja, s obzirom na to da i za međunarodnu zajednicu mora biti neprihvatljivo da rezultati etničkog čišćenja u 21. veku u Evropi budu polazna tačka za iznaleženje nekog političkog rešenja;

- Izvorne nadležnosti područja sa specijalnim statusom bile bi uže od nadležnosti Autonomne zajednice srpskih opština, ali bi nužno trebalo da obuhvate uticaj na izbor kadrova i strukturu organa unutrašnjih poslova za data područja, pravosuđe u prvoj instanci, prosvetu, zdravstvo, kao i pitanja koja zadiru u oblast osnovnih političkih i ekonomskih prava;

- Sporazumom može biti utvrđeno da područja specijalnog statusa pojedine od ovih nadležnosti vrše u saradnji sa organima Autonomne zajednice srpskih opština, u skladu sa zakonima i drugim propisima koji važe u Pokrajini;

V) uspostavljanje posebnog ugovornog odnosa između Srpske pravoslavne crkve i PIS u Prištini;

- Ovim ugovorom, koji bi trebalo da uzme u obzir iskustva iz statusa Rimokatoličke crkve u Italiji, trebalo bi da bude utvrđena međunarodno validna garancija za objekte Srpske pravoslavne crkve, crkvene posede i delovanje Srpske pravoslavne crkve na području Pokrajine;

- Detalji vezani za pregovaračku poziciju po ovom pitanju moraju biti usaglašeni sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve.

G) da u Ustavu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija bude predviđena trajna garancija za proklamovani povratak lica raseljenih sa Kosova i Metohije i njihovih potomaka na osnovu političkog rešenja usvojenog pregovorima;

- Potrebno je usvajanje Zakona o povratku na nivou Pokrajine, kojim će biti utvrđene obaveze organa Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, Autonomne zajednice srpskih opština i jedinica lokalne samouprave u pogledu povratka izbeglih i interno raseljenih lica;

- Potrebno je na teritoriji Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, obezbediti i garantovati pravo i uslove za održiv povratak za ona prognana lica sa Kosova i Metohije kojima je onemogućen povratak u njihove domove u drugim delovima Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

D) rezultat pregovora mora da bude i stvaranje efikasnog pravnog i organizacionog mehanizma koji bi omogućio uključivanje predstavnika srpskog i drugog nealbanskog stanovništva u rad i odlučivanje svih institucija i organa vlasti Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a na način da se onemogući bilo koji oblik majorizacije od strane albanskih predstavnika u tim institucijama i organima vlasti:

- Srpska strana predlaže podelu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na nekoliko regiona, od kojih bi jedan zaseban predstavljala Autonomna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji;

- Srpska strana predlaže formiranje dvodome Skupštine Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u kojoj bi gornji dom predstavljao Dom regiona i verskih zajednica, a donji dom bi bio Dom građana;

U skladu sa ovim predlogom, u Domu regiona i verskih zajednica bi svi regioni i glavne verske zajednice bili ravnopravno zastupljeni, a u Domu građana bi srpsko i nealbansko stanovništvo bilo zastupljeno u skladu sa garantovanim kvotama i izbornim rezultatima;

Predsedavajući jednog od dva doma, kao i potpredsednik drugog od dva doma, trebalo bi da budu predstavnici srpskog i nealbanskog stanovništva za koje se izjasni većina predstavnika izabranih iz redova srpskog i nealbanskog stanovništva u tom domu;

Moraju postojati efikasni proceduralni mehanizmi koji bi onemogućili donošenje odluka preglasavanjem u pitanjima koja direktno zadiru u nadležnosti Autonomne zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji i prava srpskog i drugog nealbanskog stanovništva u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija.

Đ) imovinska pitanja moraju da budu trajno rešena u skladu sa važećim međunarodnim konvencijama, opšteprihvaćenim pravnim principima i standardima, a svakako radi uspostavljanja pravne sigurnosti i stabilnog poslovnog i investicionog okruženja na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

E) ovu političku platformu za razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini Vlada usvaja na predlog predsednika Republike Srbije.

 

 Komentari (475)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

stefan.hauzer stefan.hauzer 16:17 14.01.2013

Re: Platforma

Kad njega citam kao da gledam Memento.
usput.
stvarno,di se zagubio Dragec? nedostaje
pedjalon pedjalon 16:21 14.01.2013

Re: Коцкаста Србија

Vučete me za jezik.
A što dotični nisu sa svojim ženama i devojkama? Na dužnosti su? A što onda slave?
Najgore će da prođe Grand pevačica kada "momci" post omnes, ...
Rekoh, svako ima svoju platformu.
Bonner Bonner 16:36 14.01.2013

Re: Platforma

stefan.hauzer


usput.
stvarno,di se zagubio Dragec? nedostaje


Kako di? Dragec sprema svoju platformu. Izvesno. Kad se javi i objavi ima da zaokruži sve na ćoše.

stefan.hauzer stefan.hauzer 16:47 14.01.2013

Re: Platforma

kapiram da je sad vreme praznika,
a on voli takve atmosfere u kojima bude dobre kapljice.
u tim trenucima slabosti on nam je poklanjao svoja najintimnija osećanja
,da ne kažem prase,
na šta sam mu do neba zahvalan:)

ali kažu čovek se uči na greškama... šteta.
Drago je legenda ovog mesta i nije u redu da nas ne časti svojim tekstovima u ovako smutnom vremenu;
jednostavno nije u dure!

opozicija vlasti je spala na dva blogera i FM-a
(ali Filip je opozicija svakoj vlasti i svakom sistemu)
blogovatelj blogovatelj 20:17 14.01.2013

Re: Platforma

stvarno,di se zagubio Dragec? nedostaje


Verovatno je preopterećen tvitovanjem pa ne može da postigne sve.

Ni Strongmana nigde.
A Krkara mi duša ište.
ultimatum ultimatum 10:47 15.01.2013

Re: Коцкаста Србија

Predrag Brajovic
ultimatum
Predrag Brajovic

Не разумем шта си хтео да ми кажеш?

Ја сам ону америчку војничку песму окачио да се, просто, види како ни полицајци ни војници свугде у свету нису баш најоштрији алат у шупи, и они са својим кодексима части, морала, патриотизма и храбрости често могу да делују будаласто и гротескно. (Понеки пут и опасно.)

Ево најновији пример, па процени сам: погледај сценографију прославе СНГ, како изгледају присутни гости, како изгледа ресторан, ко пева -- једна прелепа девојка, а шта -- подврискивања и арлаукања, ко су гости, и како се све те мушкарчине дирљиво на крају загрле да, као, играју... (Ко је рекао Парада поноса?)

И примети да су сви коцкасти.Predraze, da ti razjasnim ...zeleo sam da ti kazem upravo ono sto si ti lepo napisao, a ja, samo (nespretno) linkovanim video klipom hteo da potvrdim, dakle, bas kako ti zboris, budalasto i groteskno deluje onaj klovn od teroriste, dodje ti da se smejes, ali, pak kad se malo bolje razmisli, verovatnije se coveku vise place kad shvati da mu takvi, zapravo, kroje zivot, mnogima ih svojerucno i oduzimaju...

Sto se tice proslave, moje misljenje se slaze s tvojim u svemu, osim da je pevacica prelepa devojka, s druge strane, evo kada bi ti bio reziser proslave, da li bi nesto drugacije napravio??
To su okolnosti i vreme iskristalisale kao tako...
ultimatum ultimatum 11:55 15.01.2013

Re: Platforma

maksa83
Ogoljeno - ili ćeš da legneš na rudu i prihvatiš realnost i onda možda jednog dana na mišiće i uz puno gurke postaneš deo Evrope, ili ćeš da probušiš loptu i kažeš "nedamokosovo" (kao da ga šatro imaš pa ga ne daš, što je glupost parekselans) i postaneš ruska gubernija.

Obe varijante su ortogonalne na Kosovo, tj. tamo se ništa neće promeniti ni u jednom od ta dva ishoda.

P.S. Evo dole nam je rečeno da DS-u Kosovo sada služi da se razotkrije raskol u vladajućoj garnituri. Meni je žao tog naroda dole - sa jedne strane je država koja ih je hvatala i preprodavala u delovima a sa druge gomilica zaludnih smradova koja ih koristi za isterivanje iracionalnih nacionalnih tripova ili kao sredstvo u borbi za vlast.


Kukavicluk, sebicluk i nedostatak empatije vladaju, ocigledno...

Ima li ovde, na blogu, nekoga iz Kosovske Mitrovice, iz Kosovske Kamenice, iz Preseva ...da iz drugogo ugla malo razjasni stvari?

Imam utisak da se ogromna vecina komentatora iz svojih udobnih fotelja latila filozofiranja, a da se ne sagledava sva kompleksnost realnog zivota i potrebe za nalazenjem i parcijalnih resenja na putu (mozda beskonacnom) nalazenja konacnog resenja.

Evo ovako, Siptari i "medjunarodna zajednica" realizuju projekat nezavisno Kosovo, i u najavi Velika Albanija, trenutna faza je zaokruzivanje teritorije pokrajine Kosovo i Metohija, odnosno stavljanje pod ingerenciju vlasti u Pristini, sever Kosova i enklave juzno od Ibra, a posto im to nije uspelo cak ni 1999.-e na silu, to se i sada pribojavaju da ne bi islo, setili su se, a i kako bi drugacije, da Srbiju povedu na neke pregovore uz medjunarodne posrednike...

Vlast Srbije saterana uza zid, zeljom za EU, potrebom da ne bude, u istoriji, zigosana kao izdajnik, stvara sebi odstupnicu u vidu platformi, rezolucija i slicno, a i evidentno je da neke premise morate znati kada ste se latili drzavnickog posla, samo po sebi, donosenje platforme i deklaracije nije lose, ali mislim da sve to ne moze da pomogne nasim nacionalnim interesima, da ne duzim...


maksa83
Ogoljeno - ili ćeš da legneš na rudu i prihvatiš realnost i onda možda jednog dana na mišiće i uz puno gurke postaneš deo Evrope, ili ćeš da probušiš loptu i kažeš "nedamokosovo" (kao da ga šatro imaš pa ga ne daš, što je glupost parekselans)


Pisao sam vec, ali ocigledno, moram da ponovim...
-Npr. Leposavic, opstina na Kosovu i Metohiji, imala je potrebe za autonomijom, taman koliko i grad u kojem ti zivis...ali kada je neko crtao administrativne linije, tako ih zapalo i ti bi sada, (njihovu lokalnu samoupravu, zdravstvo, skolstvo, sve kao u Republici Srbiji, placaju poreze svojoj drzavi...) da stavis pod ingerenciju Hasima Tacija tek tako?

-Jedna tinejdzerka iz Orahovca, u kojem je sloboda kretanja u radijusu par stotina metara, vec preko deceniju, na internetu trazi pomoc za svoje ginekoloske probleme, jer, u lokalu ne moze kod siptarskih lekara, za dalje nema novaca, i ti bi da zazmurimo nad tim realnim problemima, i da "legnemo na rudu" tek tako? Ima li makar jos malo duse u nama?

-Ovih dana je poruseno 56 nadgrobnih spomenika u Kosovu Polju, mi ne mozemo jedan (ili nekoliko) u Presevu, podignutih ubicama nasih vojnika i policajaca??? Kakvi smo mi to ljudi? Jesmo li zasluzili da se ljudima zovemo? Ili su ostale samo kukavice i sebicni...Znam, Makso, da je zivot brz i kratak (kako si onomad rekao) ali, zastani samo na trenutak, ostavi najnoviji laptop po strani, ostavi se kacenja fotki sa letovanja na fejsu, i posalji SMS za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji,
probaj, osecaj je divan, a mozda se i nesto, makar malo, ipak promeni?

Pozdrav!
maksa83 maksa83 13:00 15.01.2013

Re: Platforma

Znam, Makso, da je zivot brz i kratak (kako si onomad rekao) ali, zastani samo na trenutak, ostavi najnoviji laptop po strani, ostavi se kacenja fotki sa letovanja na fejsu, i posalji SMS za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji,

Nije letovanja nego zimovanja.

Hoću, na koji broj se šalje SMS?

-Ovih dana je poruseno 56 nadgrobnih spomenika u Kosovu Polju, mi ne mozemo jedan (ili nekoliko) u Presevu, podignutih ubicama nasih vojnika i policajaca??? Kakvi smo mi to ljudi? Jesmo li zasluzili da se ljudima zovemo? Ili su ostale samo kukavice i sebicni...

Da se ja pitam, taj u Preševu bi se srušio samo tako. Bez emocija, iz čistog principa. Alternativno, dozvolio bih onima koji ga dižu da ga ponesu tamo gde nikome neće smetati.

ultimatum ultimatum 13:06 15.01.2013

Re: Platforma

Akcija (kod Telenora) je zavrsena pre 14 dana...

Jedan SMS za jedan obrok gladnima na KiM

Eparhija Raško-prizrenska i Kosovsko-metohijska je pokrenula humanitarnu akciju Jedan SMS za jedan obrok gladnima na KiM" kako bi se prikupila sredstva za rad narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji. Ukoliko i Vi želite da pomognete, pošaljite SMS poruku na broj 1033. Cena poruke je 50,09 dinara, sa porezom za sve mt:s korisnike.

Pomoć Kosovu i Metohiji

Deci sa Kosova i Metohije možete pomoći pozivom broja 064/727. Cena poziva je 29,50 25,09 dinara za prepaid korisnike, odnosno 118,00 dinara za postpaid korisnike. U cene je uračunat porez. Podržite ovu akciju i pomozite onima kojima je pomoć najpotrebnija, deci.
ultimatum ultimatum 16:43 15.01.2013

Re: Platforma

maksa83

Da se ja pitam, taj u Preševu bi se srušio samo tako. Bez emocija, iz čistog principa. Alternativno, dozvolio bih onima koji ga dižu da ga ponesu tamo gde nikome neće smetati.Sutra ce ga srusiti
zilikaka zilikaka 17:10 15.01.2013

Re: Platforma


Jedan SMS za jedan obrok gladnima na KiM

Eparhija Raško-prizrenska i Kosovsko-metohijska je pokrenula humanitarnu akciju Jedan SMS za jedan obrok gladnima na KiM" kako bi se prikupila sredstva za rad narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji. Ukoliko i Vi želite da pomognete, pošaljite SMS poruku na broj 1033. Cena poruke je 50,09 dinara, sa porezom za sve mt:s korisnike.


Ne bih da kvarim idilu, ali ja tako pre par godina redovno slala SMS sa istom namerom i u organizaciji istih. Ubedjena da makar malo pomažem, a da će Crkva znati kome je najpotrebnije.

Znamo svi da su te pare završile u Grčkoj, na privatnom računu jednog od uticajnijih monaha.

Nije mi što su maznuli pare, ni prvi ni poslednji, nego što su me doživotno odvikli od sličnih akcija.
blogovatelj blogovatelj 18:02 15.01.2013

Re: Platforma

Ko se tuce taj se voli.


Ja se sve nadam da će cerski uspeti da uskladi poslovne obaveze, pa kad se vrati sa službenog puta sa Saturna da odu negde na piće, a posle nam to prezentuju u vidu kakvog pitkog bloga...
dragan7557 dragan7557 19:51 15.01.2013

Re: Platforma

Cena poziva je 29,50 25,09 dinara za prepaid korisnike, odnosno 118,00 dinara za postpaid korisnike. U cene je uračunat porez.

Cena poziva je 29,50 25,09 dinara za prepaid korisnike, odnosno 118,00 dinara za postpaid korisnike. U cene je uračunat porez.

Ako je tačno onda je ovo barabluk, i to veliki!

Kako uračunt porez na promet, bre?

Na humanitarnu pomoć naplaćuju porez na promet.


cerski
freehand freehand 23:17 13.01.2013

Akciono jedinstvo

Zapravo je izuzetno intereresantno da niko nema komentar o rezultatu glasanja u Skupštini. Protiv su bili LDP i DSS, kao krajnji suprotni polovi i iz krajnje suprotnih razloga.
Ali su zato i poslanici DS glasali za predloženu Vladinu rezoluciju na bazi Predsednikove platvorme.
Principijelan stav jer je ovo u suštini nastavak prethodne (Tadićeve) politike? Državotvoran stav, gde se stranačka politka ostavlja po strani kad su viši interesi u pitanju?
Ili najava nekakvog novog saveza i buduće velike koalicije?
pedjalon pedjalon 23:20 13.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

Pu, pu...
expolicajac expolicajac 23:34 13.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

freehand
Zapravo je izuzetno intereresantno da niko nema komentar o rezultatu glasanja u Skupštini. Protiv su bili LDP i DSS, kao krajnji suprotni polovi i iz krajnje suprotnih razloga.
Ali su zato i poslanici DS glasali za predloženu Vladinu rezoluciju na bazi Predsednikove platvorme.
Principijelan stav jer je ovo u suštini nastavak prethodne (Tadićeve) politike? Državotvoran stav, gde se stranačka politka ostavlja po strani kad su viši interesi u pitanju?
Ili najava nekakvog novog saveza i[i][/i] buduće velike koalicije?

Jes pa da odmah javiš Mikiju Rakiću, pa nismo ni mi sisali vesla.
dragan7557 dragan7557 23:44 13.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

expolicajac:
Jes pa da odmah javiš Mikiju Rakiću, pa nismo ni mi sisali vesla.

Šta to reče sunce ti žako!?

cerski
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:52 13.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

Zapravo je izuzetno intereresantno da niko nema komentar o rezultatu glasanja u Skupštini


Pa nema previše komentara ni o rezoluciji.
Ne zanima to ljude previše, očigledno.
E sad što je to tako, bem li ga.

Može biti da je to stoga što nedostaje ono što Borka Pavićević nazva političkim procepom, bez koga, kaže, nema pravog pluralizma.
Nema jasne, suštinske razlike između ponuđenih opcija (lične simpatije ili antipatije prema raznim političarima nisu suštinske razlike) pa samim tim nema ni pravog suprotstavljanja stavova, argumenata, ideja, sve se nekako utopilo u jednoličnost, a to stvarno nije inspirativna atmosfera.

Ja mislim da je skroz logično što je DS glasala za rezoluciju jer ne mogu da zamislim drugu, koju bi ona pisala, a koja bi bila drastično različita od ove.
Nije mi bio logičan onaj amandman, i još uvek ne znam šta im je to trebalo i šta su time hteli da postignu.
Hansel Hansel 00:05 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

freehand

Ja sam primetio da je Borko rekao da je dokazano da se predsednik i Vlada razmimoilaze, pa pomislih -- da mi to nismo dobili kohabitaciju, a da i nismo znali? Ali, Borko zbog toga, ako se to nastavi, predviđa skore izbore. (link*)

Istovremeno, Vučić je rekao da je šokiran ponašanjem DS-a*.

Pa me zanima kako Borko u takvoj konstelaciji vidi izbore (ja ih vidim u drugoj)? S kim će predsednik na izbore, ako bi razlog izbora bilo njegovo razmimoilaženje s Vladom? (Mada mi nije jasno kakve veze imaju njegovi hipotetički loši odnosi s Vladom sa izborima?!)

A, da, Borko reče i da ova Vlada ima kontinuitet s prethodnom...
freehand freehand 00:24 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

Istovremeno, Vučić je rekao da je šokiran ponašanjem DS-a*.

Hm, da... Vučić je u stanju stalnog šoka, otkad znam za njega. No videćemo ko tu koga maže i ko koga folira. A ovo je krajnje interesantno:

On je rekao da je Vlada zbog želje za najširim mogućim konsenzusom tekst platforme ublažavala i to u skladu s kritikama DS, a da se dogodila neviđena situacija u kojoj se demokrate ponovo zalažu za prvobitni tekst platforme.

Ne ulazeći u motive koje sam gore, kao pretpostavku pobrojao, to da su oni prilagođavali zahtevima al majke mi, samo ne možemo da vam pokažemo... Meni je to neozbiljno, a ne DS amandman.
Uzgred, čemu je služila prva platforma? Plašenju mečke rešetom? Ili za mazanje očiju kosovskim Srbima, pošto čisto ne verujem da se iko u EU ili USA napecao da kao trguje ičim da bi umesto te "tvrde" dobio neku "zaobljeniju" verziju.
Više je tu bilo ševe i zaigravanja unutar koalicije i Vlade, čak mislim i između Nikolića i Vučića no sa opozicijom i strendžerima.

dragan7557 dragan7557 00:36 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

freehand:
No videćemo ko tu koga maže i ko koga folira.

Svak svakog a onda svi nas!

cerski
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 00:40 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

Nije mi bio logičan onaj amandman, i još uvek ne znam šta im je to trebalo i šta su time hteli da postignu.

Evo, da probam ja...Taj je amandman tražio da se rezolucija veže za predsednikovu platformu, a rezultat je bio za mene iznenađujući: zbog toga su se najviše ljutili Dačić i Vučič. Za to vreme Nikolić je citirao Šantića za koga će se utvrditi da nije Šantić nego čika Jova Zmaj.

Predstavnici vlade, umesto da amandman jednostavno ne usvoje, nekoliko su sati besno kritikovali opozicionu stranku zbog predloga koji štiti predsednikovu platformu!

Mene je npr to šokiralo. Jer sam živeo u ubeđenju da opozicija može da podnosi amandmane kakave god želi, bez da prethodno pita vladu za odobrenje.
hoochie coochie man hoochie coochie man 01:01 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

Predstavnici vlade, umesto da amandman ne usvoje, nekoliko su sati kritikovali opozicionu stranku zbog amandmana koji štiti predsednikovu platformu!

Koliko je čudno što nisu jednostavno odbacili isto toliko ili čak i više je čudno da neko predlaže nešto što ne želi da bude usvojeno.

Zbog čega su to tražili ako su i sami želeli da se to odbije?

Priča o tome da isteraju na čistac da li rezolucija počiva na Nikolićevoj ili neku druguoj prerađenoj platformi, otpada jer su poslanici imali, bar tako mislim, tekst rezolucije i dok nije skinuta tajnost sa nje.

Oni su iz tog teksta, ako su ga imali, mogli da vide da li je ili nije Nikolićeva platforma u celini sadržana u rezoluciji.

Ako nisu imali tekst, nego je od njih traženo da glasaju na slepo, to je tek razlog i argument da se bez ikakvog amandmana okome na vladu.
Ali ne verujem da je neko od njih tražio da glasaju za nešto što je i za njih bila tajna.

Skidanje tajnosti za sve ostale jeste možda neki razlog, ali to su mogli da postignu i uslovlajvanjem glasanja za rezoluciju, i verujem da bi to postigli ako im je toliko do toga bilo stalo, jer je očito da je iz nekog razloga vladi bilo važno da DS glasa za.
Možda je taj motiv, da privole DS da glasa za, bio razlog što vlada nije jednostavno odbacila amandman.
freehand freehand 01:06 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

Priča o tome da isteraju na čistac da li rezolucija počiva na Nikolićevoj ili neku druguoj prerađenoj platformi, otpada jer su poslanici imali, bar tako mislim, tekst rezolucije i dok nije skinuta tajnost sa nje.


Skidanje tajnosti za sve ostale jeste možda neki razlog, ali to su mogli da postignu i uslovlajvanjem glasanja za rezoluciju, i verujem da bi to postigli ako im je toliko do toga bilo stalo, jer je očito da je iz nekog razloga vladi bilo važno da DS glasa za.
Možda je taj motiv, da privole DS da glasa za, bio razlog ćto vlada nije jednostavno odbacila amandman.

Traženo je da se glasa za javnu Rezoluciju, baziranu na tajnoj (da se Turci ne dosete), izmenjenoj Platformi.
A onda je skinuta oznaka tajnosti, pa se glasalo za javnu Rezoluciju čiji je osnov javna Platforma.
Kao da si malkice pobrkao stvari?
I da li bi ti glasao na keve mi, pa mi smo ozbiljni državni organi?
hoochie coochie man hoochie coochie man 01:12 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

Traženo je da se glasa za javnu Rezoluciju, baziranu na tajnoj Platformi.


Ma foliranje.
Imaju tekst rezolucije i za to se glasa, ne glasa se za platformu.
Može u platformi da piše šta hoće, ako u rezoluciji piše ono što oni misle da treba da piše odna glasaju za, ako piše ono sa čim se ne slažu glasaju protiv.

Politikanti moj fri, politikantstvo bez sadržaja, a posle se pitamo što narod to ne zanima.
freehand freehand 01:14 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

Politikanti moj fri, politikantstvo bez sadržaja, a posle se pitamo što narod to ne zanima.

Pa ok, ali se opet glasalo za Rezoluciju koja je bazirana na Platformi. U kojoj ne znamo šta piše. A pregovori idu na osnovu Platforme, dok je Rezolucija svakako za domaću upotrebu.
Bi li ti glasao tako, na taj način?
hoochie coochie man hoochie coochie man 01:18 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

A pregovori idu na osnovu Platforme, dok je Rezolucija svakako za domaću upotrebu.


Ne, nisi u pravu.
Rezolucija je obavezujuća za pregovarače, a ne platforma.

Iz čega je proistekla rezolucija nije nebitno ali nije ni presudno.
Može se ići i dublje, pa se pitati iz čega je proistekla platforma pa da i to procenimo.

Za ovu ovakvu rezoluciji najverovatnije bih glasao.

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 02:10 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

Ne, nisi u pravu.
Rezolucija je obavezujuća za pregovarače, a ne platforma.

Još jednom: ali se rezolucija se poziva na platformu... koja je bila nepoznata...
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 02:14 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

Koliko je čudno što nisu jednostavno odbacili isto toliko ili čak i više je čudno da neko predlaže nešto što ne želi da bude usvojeno.

Jeste...ali je dibidus čudno da su ovi iz vlade toliko bili iznervirani amandmanom koji praktično ide u korist platforme...da ne postoji sukob vlada-predsednik oni bi takav amandman pozdravili.

A to je bio cilj DS-a, da razotkrije sukob.
G r o f G r o f 09:33 14.01.2013

Re: Akciono jedinstvo

Nebojsa Krstic
Koliko je čudno što nisu jednostavno odbacili isto toliko ili čak i više je čudno da neko predlaže nešto što ne želi da bude usvojeno.

Jeste...ali je dibidus čudno da su ovi iz vlade toliko bili iznervirani amandmanom koji praktično ide u korist platforme...da ne postoji sukob vlada-predsednik oni bi takav amandman pozdravili.

A to je bio cilj DS-a, da razotkrije sukob.


Jaoo, kako uzvišeni cilj...
Pa za DS nisam ni glasao jer su se trudili da budu veći nikolići od Nikolića.
Platforma je besmisleno talasanje koje Nikolić upotrebljava kao hidromasažu svoje napaćene duše.
Stranka koja sad nije opterećena vlašću trebala bi ukazati na besmislenost politike talasanja, a ne učestvovati u njemu.
dragan7557 dragan7557 14:34 14.01.2013

Re: Šerlokčine iz DS-a

Nebojsa Krstic
Koliko je čudno što nisu jednostavno odbacili isto toliko ili čak i više je čudno da neko predlaže nešto što ne želi da bude usvojeno.

Jeste...ali je dibidus čudno da su ovi iz vlade toliko bili iznervirani amandmanom koji praktično ide u korist platforme...da ne postoji sukob vlada-predsednik oni bi takav amandman pozdravili.

A to je bio cilj DS-a, da razotkrije sukob.

DS kao Šerlok Holms!?

Ima li, može bit' al' ne mora, i neki preči pos'o u državi Srbiji od polit-detektivskog razotkrivanja razvratnog sukoba, ovog nesumnjivo velikog kalibra?

Vala baš je konstruktivan ovaj detektivizam, samo, ne znam šta će narod dobiti sa razotkrivanjem spomenute dvorske Intrige.

A da ste ih ofirali ama baš načisto, ono jeste a veličanstveni cilj je postignut.

cerski
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 15:02 14.01.2013

Re: Šerlokčine iz DS-a

DS kao Šerlok Holms!?

Ima li, može bit' al' ne mora, i neki preči pos'o u državi Srbiji od polit-detektivskog razotkrivanja razvratnog sukoba, ovog nesumnjivo velikog kalibra?

Vala baš je konstruktivan ovaj detektivizam, samo, ne znam šta će narod dobiti sa razotkrivanjem spomenute dvorske Intrige.

To je dobro pitanje, ali ono već ulazi u smisao stranačkih politika, a tu se ne osećam kao neko ko ume da ponudi prihvatljiv odgovor.
dragan7557 dragan7557 16:48 14.01.2013

Re: Šerlokčine iz DS-a

Nebojsa Krstic
DS kao Šerlok Holms!?

Ima li, može bit' al' ne mora, i neki preči pos'o u državi Srbiji od polit-detektivskog razotkrivanja razvratnog sukoba, ovog nesumnjivo velikog kalibra?

Vala baš je konstruktivan ovaj detektivizam, samo, ne znam šta će narod dobiti sa razotkrivanjem spomenute dvorske Intrige.

To je dobro pitanje, ali ono već ulazi u smisao stranačkih politika, a tu se ne osećam kao neko ko ume da ponudi prihvatljiv odgovor.

Ja to ne bih nazvao uopšte politikom, već da prostiš.......

Politika predstavlja mudrost upravljanja društvom i državom, na bazi dugoročnih odluka.

Za politiku je dakle potrebna mudrost, znanje, sposobnost, rešenost, korektnost, odgovornost i politička hrabrost.

Za ovo što ti nazva "stranačkom politikom," su potrebni seoski đikani.

cerski
Jelica Greganović Jelica Greganović 13:48 14.01.2013

Ne postizavam

da detaljno pročitam 200 komentara, pa ako je neko već pitao, izvinjavam se zbog repriziranja...meni nije jasno čemu sve ako:

da osnovna polazna premisa za razgovore sa PIS u Prištini na visokom političkom nivou bude da Republika Srbija, u skladu sa međunarodnim pravom, Ustavom i voljom građana, ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu "nezavisnost" Kosova;


Dakle, ako Srbija ne priznaje i nikada neće priznati, o kakvim autonomijama u okviru svoga, jer se ovo drugo ne priznaje, je reč? Kako se pregovara o ingerencijama, kad ovo zapravo jasno kaže da Srbija nema nameru da da ikome ingerencije van Rez. 1244?
Kako se sa dobrom voljom pregovara o nečemu o čemu pregovora nema?
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 14:59 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Dakle, ako Srbija ne priznaje i nikada neće priznati, o kakvim autonomijama u okviru svoga, jer se ovo drugo ne priznaje, je reč? Kako se pregovara o ingerencijama, kad ovo zapravo jasno kaže da Srbija nema nameru da da ikome ingerencije van Rez. 1244?
Kako se sa dobrom voljom pregovara o nečemu o čemu pregovora nema?

Ne bih se usudio da tumačim kako će na ovo pitanje da odgovori sadašnja vlast, ali ako bi mene neko pitao, rekao bih sledeće:

Kosovsko pitanje je, onako kakvo je sad, problem. Problem je nama, zbog mnogo stvari među kojima je i položaj Srba na KiM. Problem je Albancima...i spisak njihovih problema zahvata mnoge aspekte, od pitanja regionalnog predstavljanja, PTT saobraćaja, energetike...do članstva u raznim organizacijama (među kojima je na koncu UN)

E sad, pošto problemi postoje, obe strane su ih detektovale, možemo da konstatujemo da je te probleme potrebno rešavati, da bi narod, i srpski, i albanski, mogao normalnije i bolje da živi...i moguće je te probleme rešavati, čak i u situaciji u kojoj Srbija ne priznaje kosovsku nezavisnost.

Zbog toga je prošla vlada pristupila tehničkom dijalogu koji se ticao nekih od tih životnih tema.

Sadašnja vlast sebi pravi, koliko vidim, okvir za daljnje aktivnosti na temu Kosova i predlaže auutonomiju za sever lalp bi zaštitila srpbe iz tog dela KiM koji su mompaktno pozicionirani. Da li je u pitanju autonimija u okviru autonimije ili nešto drugo, nije dat jasan odgovor...ali, mislim, da odgovor i ne mora biti dat sada, ako se ljudi zaštite.

Kakva će biti zaštita za Srbe južno od Ibra, ne znam...oni su disperzno naseljeni i u lošijoj su poziciji...i o njima se u svim rešenjima manje vodi računa.

Dakle, kratak odgovor glasi, mnogo je tema za razgovor i dogovor dve strane čak i ako faktičkog priznanja nema, a kako će nova vlast to da izvede, ostaje da vidimo.

Bonner Bonner 16:17 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Jelica Greganović


Dakle, ako Srbija ne priznaje i nikada neće priznati, o kakvim autonomijama u okviru svoga, jer se ovo drugo ne priznaje, je reč? Kako se pregovara o ingerencijama, kad ovo zapravo jasno kaže da Srbija nema nameru da da ikome ingerencije van Rez. 1244?
Kako se sa dobrom voljom pregovara o nečemu o čemu pregovora nema?


Problem sa svim platformama Srbije pa i ovom sada je u tome sto ona sluzi samo kupovini vremena i treba u tom smislu da pokaze da se kao nesto radi. U sustini ne radi se nista nego se ceka ono sto neki zovu "povoljniji medjunarodni trenutak" da se kosovski problem resi sa nama povoljnijim ishodom.

Stav Srbije je jasan, ono na sta bi mi pristali bi u najgorem slucaju bila podela Kosova tako da sever ostane u Srbiji.

Povoljniji ishod od toga bi bio podela 50%-50% i pripajanje onog drugog dela Albaniji bez kosovske nezavisnosti.

Trece resenje je povratak citavog Kosova pod nadleznost Srbije koje u sustini ne bi predstavljalo dobro resenje konflikta, samo u ovom slucaju nepovoljno za Albance.

Sve ostalo nisu resenja na duze staze. Nas problem je u tome sto SAD trenutno ne zele ni jedno drugo resenje sem nezavisnosti i to je pat pozicija iz koje se sve dok se to ne promeni nece izaci.

Sve ostalo je trla baba lan.

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 16:50 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Trece resenje je povratak citavog Kosova pod nadleznost Srbije koje u sustini ne bi predstavljalo dobro resenje konflikta, samo u ovom slucaju nepovoljno za Albance.

Misliš da bi to bilo povoljno sa nas?
Bonner Bonner 16:54 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Nebojsa Krstic


Misliš da bi to bilo povoljno sa nas?


Zavisi iz kog ugla gledaš.

Pišem gore da ne bi predstavljalo dobro rešenje konflikta.

dragan7557 dragan7557 17:04 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Nebojsa Krstic
Re: Ne postizavam

Dakle, ako Srbija ne priznaje i nikada neće priznati, o kakvim autonomijama u okviru svoga, jer se ovo drugo ne priznaje, je reč? Kako se pregovara o ingerencijama, kad ovo zapravo jasno kaže da Srbija nema nameru da da ikome ingerencije van Rez. 1244?
Kako se sa dobrom voljom pregovara o nečemu o čemu pregovora nema?


Ne bih se usudio da tumačim kako će na ovo pitanje da odgovori sadašnja vlast,

I ovo je karakteristično a evo i zašto:

U svakoj državi postoje pitanja(ne mislim na Kosovo) na koje bilo koja vlast daje uvek isti odgovor i vodi konsekventnu državnu politiku po takvim pitanjima.

Pitanje je državničke mudrosti kako bez velikih negativnih posledica po društvo i državu, voditi po određenim pitanjima uvek konsekventnu politiku i pored promene vlasti.

Treba li dodati da ništa ne urušava ugled neke države kao nekonsekventno vođenje državne politike u slučaju promene političke partije(koalicije) na čelu države?

Treba li reći da Država ostaje Država kad ode Kurta sa vlasti a dođe Murta?cerski
mikimedic mikimedic 17:57 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Kakva će biti zaštita za Srbe južno od Ibra, ne znam...oni su disperzno naseljeni i u lošijoj su poziciji...i o njima se u svim rešenjima manje vodi računa.kakva treba da bude zastita za srbe juzno od ibra?

valjda kao i za sve drzavljane srbije - ukljucujuci albance u beogradu i pristini, kao i srbe u beogradu i pristini.posto to jos niste shvatili, zato ste i pukli na kosovu.

Jelica Greganović Jelica Greganović 18:35 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Krle, sve je to lepo i sve to znamo od vazda, ali tražiti autonomiju za sebe unutar sebe je malo...šizofreno, nespa?
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 20:13 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Krle, sve je to lepo i sve to znamo od vazda, ali tražiti autonomiju za sebe unutar sebe je malo...šizofreno, nespa?

Nije, naravno...jer je rez 1244 i Kumanovskim sporazumom Kosovo izuzeto iz jurisdikcije države Srbije...Tražiti poseban status za Srbe je potpuno legitimno i normalno.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 20:14 14.01.2013

Re: Ne postizavam

kakva treba da bude zastita za srbe juzno od ibra?

valjda kao i za sve drzavljane srbije - ukljucujuci albance u beogradu i pristini, kao i srbe u beogradu i pristini.

Molim?
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 20:18 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Treba li dodati da ništa ne urušava ugled neke države kao nekonsekventno vođenje državne politike u slučaju promene političke partije(koalicije) na čelu države?

Ovo naravno nije tačno. Na nedavnim američkim izborima koplja su se lomila i oko umutrašnje politike, i oko spoljašnje...što znači da pobeda jedne ili druge strane određuje kurs zemlje.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 20:21 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Pišem gore da ne bi predstavljalo dobro rešenje konflikta.

Ne, pišeš da je trece resenje povratak citavog Kosova pod nadleznost Srbije koje u sustini ne bi predstavljalo dobro resenje konflikta, samo u ovom slucaju nepovoljno za Albance.

Pa te pitam, da li bi to rešenje bilo povoljno za nas?
pedjalon pedjalon 20:54 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Nebojsa Krstic
Pišem gore da ne bi predstavljalo dobro rešenje konflikta.

Ne, pišeš da je trece resenje povratak citavog Kosova pod nadleznost Srbije koje u sustini ne bi predstavljalo dobro resenje konflikta, samo u ovom slucaju nepovoljno za Albance.

Pa te pitam, da li bi to rešenje bilo povoljno za nas?

To bi bilo najgore rešenje po nas.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 21:04 14.01.2013

Re: Ne postizavam

To bi bilo najgore rešenje po nas.

Naravno. To bi bila katastrofa, 2 miliona nelojalnih i neprijateljski nastrojenih građana...

A priznati se ne može. Mrtav čvor. Koji će delija to da preseče (je l' Aleksandar Makedonski onomad presekao jedan takav?), ostaje da se vidi.
Bonner Bonner 21:11 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Nebojsa Krstic

Naravno. To bi bila katastrofa, 2 miliona nelojalnih i neprijateljski nastrojenih građana...Sa ovim se ne slažem, sve može da se menja i promeni, tako i dva miliona nelojalnih i neprijateljski nastrojenih gradjana. Uostalom vecina od tih dva miliona je živela u zajedničkoj državi. Većina gradjana će da prihvati svako mirno rešenje konflikta i na jednoj i na drugoj strani.

mikimedic mikimedic 21:24 14.01.2013

Re: Ne postizavamkrstic
kakva treba da bude zastita za srbe juzno od ibra?

mm
valjda kao i za sve drzavljane srbije - ukljucujuci albance u beogradu i pristini, kao i srbe u beogradu i pristini.

krstic

Molim?


e to isto zblanuto 'molim?' je tragedija srpske danasnjice. ni po jada sto to kaze krstic, nego sto su tako zblanuto u vezi kosova reagovali i milosevic, i kostunica, i djindjic i tadic. a i ovi sad nastavljaju.

tebi ama bas nista nije jasno.

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 21:28 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Uostalom vecina od tih dva miliona je živela u zajedničkoj državi. Većina gradjana će da prihvati svako mirno rešenje konflikta i na jednoj i na drugoj strani.

Kao argument nudim to što su ti ljudi decenijama bojkotovali izbore i učešće u političkom životu Srbije, bojkotovali plaćanje poreza, struje...i pribegavali svim načinima da se dokopaju umovine Srba, a nasilje i teror nisu im bili strani...sada kad nezavisnost praktično imaju, kad ih aktivno podržavaju najveće sile dok druge najveće sile pasivno i principikelno negoduju...sad ne bi prihvatili to što kažeš ni po koju cenu.

Koji je tvoj kontaargument?
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 21:30 14.01.2013

Re: Ne postizavam

e to isto zblanuto 'molim?' je tragedija srpske danasnjice. ni po jada sto to kaze krstic, nego sto su tako zblanuto u vezi kosova reagovali i milosevic, i kostunica, i djindjic i tadic. a i ovi sad nastavljaju.

Jašta zblanuto...a kako to valja izvesti u praksi?
pedjalon pedjalon 21:38 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Mislim da, nažalost, to u ovom slučaju nije moguće. I ne samo zbog "nelojalnih i neprijateljski nastrojenih građana", nego i zbog i onih drugih, preostalih građana.
Od spomenutih građana je moguće i poželjno "napraviti" "prijateljske i lojalne komšije".
Dakle nema tu nikakvog Gordijevog čvora, sve je "presečeno".
mikimedic mikimedic 22:23 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Jašta zblanuto...a kako to valja izvesti u praksi?


pocevsi na primer od izdavanja pasosa svim albancima koji ga zatraze.
freehand freehand 22:28 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Stav Srbije je jasan, ono na sta bi mi pristali bi u najgorem slucaju bila podela Kosova tako da sever ostane u Srbiji.

Povoljniji ishod od toga bi bio podela 50%-50% i pripajanje onog drugog dela Albaniji bez kosovske nezavisnosti.

Trece resenje je povratak citavog Kosova pod nadleznost Srbije koje u sustini ne bi predstavljalo dobro resenje konflikta, samo u ovom slucaju nepovoljno za Albance.

Sve ostalo nisu resenja na duze staze. Nas problem je u tome sto SAD trenutno ne zele ni jedno drugo resenje sem nezavisnosti i to je pat pozicija iz koje se sve dok se to ne promeni nece izaci.

Ništa od toga nema.
Ni od podele (naročito ne 50:50), a o povratku da i ne govorimo.
Traga se za nekom tajvanskom varijantom, da Srbija koliko-toliko sačuva obraz i ako bi uspela da istera nešto od tapija i privrednih ulaganja, davši sve sem UN (dok joj je to u moći) a radi neizvesnog približavanja EU. To, opet, deluje kao da daješ nešto što nemaš za nešto što nećeš dobiti, pa je mućkanje obostrano.
freehand freehand 22:30 14.01.2013

Re: Ne postizavam

mikimedic
Jašta zblanuto...a kako to valja izvesti u praksi?


pocevsi na primer od izdavanja pasosa svim albancima koji ga zatraze.

U, to bi bilo super. Solidarnost u vizama, za 72 sata. Za početak.
dragan7557 dragan7557 22:33 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Nebojsa Krstic
Re: Ne postizavam

Treba li dodati da ništa ne urušava ugled neke države kao nekonsekventno vođenje državne politike u slučaju promene političke partije(koalicije) na čelu države?


Ovo naravno nije tačno.

- Dogovori i ugovori koje je naptravila predhodna vlada moruju biti poštovani i od sledeće.

Ako bi tvoja tvrdnja bila tačna, onda bi neka sledeća vlada ako joj se ćefne mogla da ozakoni trgovinu ljudima, legalizuje drogu, pusti sve kriminalce na slobodu ili bilo šta drugo.
Na nedavnim američkim izborima koplja su se lomila i oko umutrašnje politike, i oko spoljašnje...što znači da pobeda jedne ili druge strane određuje kurs zemlje.


Ostavi se putujućeg cirkusa za birače, pričamo o ozbiljnim stvarima.

USofA vode već od drugog svetskog rata konsekventnu kako spoljašnju tako i unutrašnju politiku.

Koplja se ne lome na izborima već rešavaju u kabinetima i to samo oko načina izvođenja i zadovoljavanja državne politike USofA. Najbolji posleratni primer je možda zdravstveno osiguranje pa pogledaj koliko je decenija trebalo i koliko vlada je obećavalo promenu sistema, i kako je promenjen.

Uobičajeno je da se koplja lome ne oko samih pitanja već oko modela koji će biti ubuduće primenjen.

Spoljna politika USofA je posebna priča ali se da podeliti na dva dela, prvi je samodovoljnost i prilična izolacija od ostatka sveta period do WW II i ekspanzionistički period koji kulminira u naše vreme.

Kreatori spoljne buduće spoljne politike Z. Brzezinski i H. Kisinger su model zacrtali i publikovali već tokom sedamdesetih godina, dakle 40 godina unazad i tog modela se još uvek drže.

Konsekventnost u samoj državnoj politici je jedan od stubova poverenja kako građana same države tako i spoljnih partnera te države u samu državu. Iz ovih razloga je sama konsekventnost jedan od stubova politike.

Kako izgleda prevrtljivost političkih partnera(opozicije je politički partner, nužno zlo bez kojeg demokratija ne funkcioniše) si sam opisao povodom Tadićevog, spornog odsustva u vezi sa demostracijama, na predhodnoj strani.

Čak i u običnom životu nestabilan i nekonsekventan partner, ne izazviva poverenje, već veliko nepoverenje. Narod takve prevrtljive partnere naziva i tanjir sa dva lica.

Nadalje postoje u politici granice do kojih politička fleksibilnost(nekonsekventnost) može da se toleriše, kada se pređu te granice nastaje takodje ono što si opisao na prednjij strani u vezi sa spomenutim demonstracijama, i optužbama za odsustvo iz države upućenim Tadiću.

Da se spomenuti vođa opozicije, koji se dogovarao sa državnim kohabitacionim funkcionerima, nije popišmanio pogazio dil i napravio novi šta bi se desilo? Rek'o pa odrek'o se u politici dozvoljava samo do određenih granica, kada se one pređu nastaju sankcije.

Koliko je moguće verovati takvom partneru pa ma bio u tom momentu i opozicionar. I na kraju, kada uobičajeno politikantsko intrigašenje pređe granice političke lojalnosti državnim interesima kako se takav postupak naziva?

Treba li da primetim da je lojalnost dugoročnim interesima države moralna obaveza kako pozicije tako i opozicije?

cerski
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 22:44 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Ako bi tvoja tvrdnja bila tačna, onda bi neka sledeća vlada ako joj se ćefne mogla da ozakoni trgovinu ljudima, legalizuje drogu, pusti sve kriminalce na slobodu ili bilo šta drugo.

Ova je pustila, skoro sve.
freehand freehand 22:47 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Nebojsa Krstic
Ako bi tvoja tvrdnja bila tačna, onda bi neka sledeća vlada ako joj se ćefne mogla da ozakoni trgovinu ljudima, legalizuje drogu, pusti sve kriminalce na slobodu ili bilo šta drugo.

Ova je pustila, skoro sve.

Džaja nije kriminalac.
A Uroš je pošteno odslužio svoje. Njega je pomilovalo sudstvo u prethodnoj reviziji, sa Homenom i Malovićkom.
mikimedic mikimedic 23:00 14.01.2013

Re: Ne postizavam


Solidarnost u vizama, za 72 sata. Za početak.


tebi je sasvim u redu da tvoja drzava vrsi diskriminaciju sopstvenih drzavljana, makar i na zahtev tvorevine koju neki nazivaju evropska unija?

zbog jebenih viza bi ukinuo osnovno ljudsko pravo trecini stanovnika srbije?

kakva smo govna, nije ni cudo sto nas tako jebu.


freehand freehand 23:22 14.01.2013

Re: Ne postizavam

kakva smo govna, nije ni cudo sto nas tako jebu.

Ne znam u čije ime govoriš, al valjda je tako.

Nego, pošto si ti pravnik čovek, osetljiv na svako nepoštovanje ili kršenje zakona - šta bi ti radio sa građanima Srbije koji se u dugom, al baš dugom vremenskom periodu bave neskrivenom neprijateljskom delatnošću? I sa građanima koji dugom, vrlo dugom vremenskom periodu ne izvršavaju niejdnu od svojih građanskih obaveza, niti poštuju bilo kakav obligacioni odnos? Obrati pažnju na detalj da ih ima bašbašmnogo, a da se pre izdavanja putnih isprava vrše provere krivičnih registara.
Kako bi, Miki, ti kao građanski osetljiva a krvnički pravnička duša to rešio?
dragan7557 dragan7557 23:27 14.01.2013

Re: Ne postizavam

Nebojsa Krstic
Ako bi tvoja tvrdnja bila tačna, onda bi neka sledeća vlada ako joj se ćefne mogla da ozakoni trgovinu ljudima, legalizuje drogu, pusti sve kriminalce na slobodu ili bilo šta drugo.

Ova je pustila, skoro sve.

Pa šta misliš šta je sledeće? Uvođenje robovlasništva sa veselim kliktanjem naroda, dole kapitalizam!? A ono kojekude, ne bi škodilo i da se opet, doke nas ne primi EU privremeno pridrižimo Turcima, ne bi bilo prvi put.
Al' kad pogledam primedbu moga ortaka, u čiju lojalost i konsekventnost ne sumnjam:
freehand:
Džaja nije kriminalac.
A Uroš je pošteno odslužio svoje. Njega je pomilovalo sudstvo u prethodnoj reviziji, sa Homenom i Malovićkom.

nešto mi se čini da nije tako kako veliš?

cerski
dragan7557 dragan7557 23:34 14.01.2013

Re: Ne postizavam

mikimedic
Jašta zblanuto...a kako to valja izvesti u praksi?


pocevsi na primer od izdavanja pasosa svim albancima koji ga zatraze.

Miki ostavi brlju škodi ti, bre!

cerski
mikimedic mikimedic 00:07 15.01.2013

Re: Ne postizavam

Ne znam u čije ime govoriš, al valjda je tako.


u pravu si. trebalo je da kazem 'ste' i 'vas'. samo nazalost, zbog 'vas' posledice osecamo mi.


svih vas kojiima su vize vaznije od ljudskih prava trecine stanovnistva.


Nego, pošto si ti pravnik čovek, osetljiv na svako nepoštovanje ili kršenje zakona - šta bi ti radio sa građanima Srbije koji se u dugom, al baš dugom vremenskom periodu bave neskrivenom neprijateljskom delatnošću? I sa građanima koji dugom, vrlo dugom vremenskom periodu ne izvršavaju niejdnu od svojih građanskih obaveza, niti poštuju bilo kakav obligacioni odnos? Obrati pažnju na detalj da ih ima bašbašmnogo, a da se pre izdavanja putnih isprava vrše provere krivičnih registara.
Kako bi, Miki, ti kao građanski osetljiva a krvnički pravnička duša to rešio?


npr. onako kako je hrvatska integrisala stanovnistvo rsk u svoj sustav, i dala im, svima do jednog, putovnice.
freehand freehand 00:12 15.01.2013

Re: Ne postizavam

u pravu si. trebalo je da kazem 'ste' i 'vas'. samo nazalost, zbog 'vas' posledice osecamo mi.

O - pardon, gosin Miki, zadrži se na prvom licu množine.
Nego
npr. onako kako je hrvatska integrisala stanovnistvo rsk u svoj sustav, i dala im, svima do jednog, putovnice.

Sva ta suđenja, spiskovi, i takve stvari poput Hrvatske... Kako bi ti to?
Mislim, ako sam dobro razumeo - Grofu ne možeš da oprostiš tablice koje su izigravanje zakona putem rupe, ali bi u svom kandićevskom zanosu amnestirao stotine hiljada za najgrublja kršenja svih mogući zakona?
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:19 15.01.2013

Re: Ne postizavam

npr. onako kako je hrvatska integrisala stanovnistvo rsk u svoj sustav, i dala im, svima do jednog, putovnice.


A podrazumeva li se i oluja na Kosovu pre pasoša?
Pa ono što ostane posle nje dobije pasoše.
Milsim ako već Hrvatsku uzimamo kao primer zaštite ljudskih prava.

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 00:22 15.01.2013

Re: Ne postizavam

freehand:
Džaja nije kriminalac.
A Uroš je pošteno odslužio svoje. Njega je pomilovalo sudstvo u prethodnoj reviziji, sa Homenom i Malovićkom.

nešto mi se čini da nije tako kako veliš?

cerski

Za Džaju ne znam, pomilovan je pre završetka sudskog postupka, koliko shvatam...tako da ostaje enigma da li je nevin ili je populistička stvar.

Za ovog drugog prvi put čujem.

Takođe, ne znam pojedinačne slučajeve ostalih par hiljada silovatelja i kriminalaca raznih vrsta.
freehand freehand 00:37 15.01.2013

Re: Ne postizavam

Za Džaju ne znam, pomilovan je pre završetka sudskog postupka, koliko shvatam...tako da ostaje enigma da li je nevin ili je populistička stvar.

Pa svi koji su prvo svedočili da je uzimao pare nikom ponikoše, gde će na legendu.
Ali za Uroša koji je dočekao pravdu jer mu je prvo smanjena kazna, a onda je još malkice i pomilovan... To već ne verujem.
mikimedic mikimedic 00:39 15.01.2013

Re: Ne postizavam

Sva ta suđenja, spiskovi, i takve stvari poput Hrvatske... Kako bi ti to?


jel znas ti o cemu uopste pricas?

hoces da kazes da su 2 miliona albanaca kriminalci? onako uopsteno?
ceo narod su kriminalci?

stavi prst na celo pre nego sto nastavis dalje.
mikimedic mikimedic 00:41 15.01.2013

Re: Ne postizavam

A podrazumeva li se i oluja na Kosovu pre pasoša?
Pa ono što ostane posle nje dobije pasoše.
Milsim ako već Hrvatsku uzimamo kao primer zaštite ljudskih prava.


ne znam sta ti podrazumevas. ja podrazumevam pod pravnom drzavom onu koja jednako tretira svoje drzavljane. koja ce dati pasos kako peri tako i fatmiru, naravno ako i jedan i drugi zatraze.

kakve su vam 'oluje' u glavi?
freehand freehand 00:46 15.01.2013

Re: Ne postizavam

el znas ti o cemu uopste pricas?

hoces da kazes da su 2 miliona albanaca kriminalci? onako uopsteno?
ceo narod su kriminalci?

stavi prst na celo pre nego sto nastavis dalje.

Miki, mani se tih foliranja a la Sonja Biserko, nego mi kaži - da li bi amnestirao one koji su ubijali policajce, vojnike, civile, učestvovali i pomagali u tome, digli oružanu pobunu, pljačkali, činili razne druge nezakonite radnje, nisu trideset ili četrdeset godina nikom ništa plaćali i tako dalje, i tako dalje (i vozili sa nezakonitim tablicama a mnogi i neregistrovani!)- koliko god da ih ima? Deset, deset hiljada ili milion - uzdam se da bi ti nepristrasno i pravedno utvrdio za svakog pojedinačno - i kako bi ti to?
Mislim, kad si se već konstruktivno uključio?
mikimedic mikimedic 01:26 15.01.2013

Re: Ne postizavam

Mislim, kad si se već konstruktivno uključio?


tako sto bih svim drzavljanima obezbedio postovanje ljudskih prava, bez diskriminacije.Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 01:30 15.01.2013

Re: Ne postizavam

ne znam sta ti podrazumevas. ja podrazumevam pod pravnom drzavom onu koja jednako tretira svoje drzavljane. koja ce dati pasos kako peri tako i fatmiru, naravno ako i jedan i drugi zatraze.

Ovakvo pitanje bi bilo opravdano postaviti pre Kumanovskog sporazuma i rez 1244. Ovako, realnost nalaže drugačije ponašanje države Srbije. Pritom Albanci s Kosova svojom voljom nisu više "državljani Srbije", tako da su ti predlog i komentar neumesni.
freehand freehand 01:32 15.01.2013

Re: Ne postizavam

mikimedic
Mislim, kad si se već konstruktivno uključio?


tako sto bih svim drzavljanima obezbedio postovanje ljudskih prava, bez diskriminacije.
Eto, to je potpuno ok i ispravno. Sad smo već pristojni.
A ja mislim da se i sada putne isprave daju u skladu sa zakonom, svima koji na propisan način te isprave zatraže.
dragan7557 dragan7557 10:32 15.01.2013

Re: Neće biti Krstiču

Nebojsa Krstic
Re: Ne postizavam

ne znam sta ti podrazumevas. ja podrazumevam pod pravnom drzavom onu koja jednako tretira svoje drzavljane. koja ce dati pasos kako peri tako i fatmiru, naravno ako i jedan i drugi zatraze.


Ovakvo pitanje bi bilo opravdano postaviti pre Kumanovskog sporazuma i rez 1244.

To pitanje je i postavljeno pre Kumanovskog sporazuma i to na Mondijanom nivou.

I gle čuda u Istoriji piše da su čak i ameri a i EU jasno oglasili da je tzv. Oslobodilačka vojska Kosova teroristička organizacija, a samim tim su njeni članovi dobili status terorista, a ne humanitaraca.

Ne beše li tako?

E onda je pošto je Država Srbija posve u skladu sa svojim a bome i u vas celom svetu usvojenim zakonima započela borbu protiv terorizma onda su spomenute demokratije iz njima poznatih razloga ustanovile da OVK ipak nije terorisrička, već čisto humanitarna organizacija, sa par ljudskih dobrotvora na čelu a pošto eto slučajno imamo i mi nekog intresčića u celoj ujdurmi, nisu baš neki interesi, al svaka para u ovim teškim vremenima dobro dojde, onda smo mi EU i Amerika malčice pomogli da se stvar istera na čistac.

Ne beše li tako?

Kad su birokrati u EU i Americi malo pogurali stvar, beše tu i neki lobi dakle omanje brdo para, umesto OVK je sama država Srbija optužena za sve i svašta postavljen ultimatum, na Srbiju izručena brda bombi i osiromašenog uranijuma i tako dalje.

Šta ono beše nekonsekventna a šta ekspanzionistička politika?


cerski
ultimatum ultimatum 11:01 15.01.2013

Re: Ne postizavam

freehand

Džaja nije kriminalac.


Odakle znas? Mislim, ja ne znam, voleo bih da je tako, ali, vidim da mu je prvi saradnik Nebojsa Covic, za koga ZNAM...
ultimatum ultimatum 11:06 15.01.2013

Re: Ne postizavam

mikimedic


hoces da kazes da su 2 miliona albanaca kriminalci? onako uopsteno?
ceo narod su kriminalci?


Miki, prvo pozz, drugo, nisu svi Albanci kriminalci, to je apsurd, oni su,
jednostavno neprijatelji Srba i srpskih zemalja, u politici i povesti postoje neke konstante...neki narodi su trajni neprijatelji Srba (dokle ne znam, ali je tako)
Bonner Bonner 23:03 15.01.2013

Re: Ne postizavam

Nebojsa Krstic


Kao argument nudim to što su ti ljudi decenijama bojkotovali izbore i učešće u političkom životu Srbije, bojkotovali plaćanje poreza, struje...i pribegavali svim načinima da se dokopaju umovine Srba, a nasilje i teror nisu im bili strani...sada kad nezavisnost praktično imaju, kad ih aktivno podržavaju najveće sile dok druge najveće sile pasivno i principikelno negoduju...sad ne bi prihvatili to što kažeš ni po koju cenu.

Koji je tvoj kontaargument?


Ti ljudi su decenijama bojkotovali izbore i učešće u životu Srbije i za to su imali debelu podršku. Ali to sve može skoro preko noći da se promeni. Za početak npr. da izgube podršku SAD-a, da ne kažem da par albanskih političara budu izloženi pritisku da prihvate Srbiju i budu deo srpske države i onda se sve menja, sve se pusti kroz medije i za kratko vreme "zajedništvo i medjusobna ljubav nemaju alternativu". Ovo trenutno jeste samo teorija ali to u praksi tako funkcioniše, to znaš i sam.

Bonner Bonner 23:08 15.01.2013

Re: Ne postizavam

freehand

...
Traga se za ...


To "traganje za" je samo kupovina vremena, to svi znaju i svi mi znamo. Nema ništa od stabilnog i na duže staze rešenja bez pristanka Srbije, iznudjena rešenja su samo u funkciji kupovine vremena dok SAD ne promene i ne omeksaju svoj stav ili strane u sukobu ne izgube nerve. U tom slučaju bi opet došlo do oružanog sukoba i rata a šta bi iz toga izašlo to je opet drugo pitanje.

mikimedic mikimedic 23:50 15.01.2013

Re: Ne postizavam

A ja mislim da se i sada putne isprave daju u skladu sa zakonom, svima koji na propisan način te isprave zatraže.


dakle svaki albanac, drzavljanin srbije, koji zivi u pristini moze da dobije pasos srbije?


stefan.hauzer stefan.hauzer 16:37 14.01.2013

200

Filip2412 Filip2412 01:27 15.01.2013

...

Sta kazu istrazivanja javnog mnjenja, kako u zemlji tako i u inostranstvu, jel ima da koga interesuje ta plat-forma, jel kupuju ljudi? Zadnja sto sam cito od istih pripovedaca zvala se karlobag-ogulin-kavlovac-vivovitica i znam da je bila pravi bestseller.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 11:31 15.01.2013

Još

Slobodan Milošević ‏@sloba_milosevic

Platforma za Kosovo jedino ima smisla ako se napravi i montira iznad Kosova i onda Srbi žive na njoj a Albanci ispod...
ultimatum ultimatum 12:00 15.01.2013

Re: Još

Dobro je da su Srbi odozgo...nece biti problema kada im se pripiski...
milisav68 milisav68 12:13 15.01.2013

300

ultimatum ultimatum 12:17 15.01.2013

Re: 300

Kako je sve relativno...izmedju 200. i 300. samo 3 komentara...
milisav68 milisav68 12:48 15.01.2013

Re: 300

ultimatum
Kako je sve relativno...izmedju 200. i 300. samo 3 komentara...


A razmišljao sam da se "nakačim" na njegov komentar.
princi princi 15:07 15.01.2013

Meni se čini da je priča sledeća

Radikali će pustiti Dačketa da se malo kurči, a onda će se u kritičnom trenutku "setiti" da on ne može da prodaje Srbiju tj da Srbija "nije njegova dedovina" (mislim da će Vučić baš te reči koristiti). Onda će raspisati izbore koje će dobiti landslideom (ono, 70%). Potom će se pregovori nastaviti tamo gde su prethodno prekinuti.

U Vučića su počele da se kunu babe iz solitera na NBG, bio bi lud da ne iskoristi ovu šansu.
freehand freehand 16:08 15.01.2013

Re: Meni se čini da je priča sledeća

princi
Radikali će pustiti Dačketa da se malo kurči, a onda će se u kritičnom trenutku "setiti" da on ne može da prodaje Srbiju tj da Srbija "nije njegova dedovina" (mislim da će Vučić baš te reči koristiti). Onda će raspisati izbore koje će dobiti landslideom (ono, 70%). Potom će se pregovori nastaviti tamo gde su prethodno prekinuti.

U Vučića su počele da se kunu babe iz solitera na NBG, bio bi lud da ne iskoristi ovu šansu.

Teško če (hvala Bogu!) u Srbiji iko osvojiti apsolutnu vlast. Mada, sve preko 35% je kao da jeste. Vučićeva upadljiva distanciranost, a onda namigivanje sa Koštunicom i Đilasom više govori o njegovoj nadmoći nego što može da da neku jasnu sliku na osnovu koje bi se mogla praviti nekakva relevantna prognoza.
Mnogo će zavisiti i od narednih Đilasovih poteza, jer o toj "novoj" DS ne znamo (bar ja) baš ništa.
Meni Dačić deluje najzrelije od svih njih, i teško će se dati premuntati u ovom izvlačenju.
Svakako nije džaba zadržao ministarstvo policije.
A rekoh negde gore da mi apsolutno ne izgleda kao da su Nikolić i Vučić u velikoj slozi i harmoniji. Tipujem da će proleće biti politički interesantno, i sa raznim iz keca u dvojku iznenađenjima.
princi princi 16:26 15.01.2013

Re: Meni se čini da je priča sledeća

Teško če (hvala Bogu!) u Srbiji iko osvojiti apsolutnu vlast.

Meni se čini da posle novembra 1990. niko nije bliži osvajanju apsolutne vlasti u Srbiji od Vučića sada. Kakvih crnih 35%, čini mi se da bi u ovom trenutku zbrisao sve. Mislim da bi osvojio sve, od Murtenice, preko Vojvodine i Beograda, pa do Republike. Narod je umoran od lošeg života, nezaposlenosti, krađe i korupcije (DS se obrukao, onako, za istoriju) i on se tu sad nameće kao neki Eliot Nes. Pored toga, čini mi se da ima i neku podršku spolja, da ga neko gura. Da li Nemci, da li ko, ne znam, ali samouverenost ukazuje da ima nekog moćnog zaštitnika (ne bi se on usudio da hapsi Miškovića bez nekih debelih leđa).

I meni se čini da Vučić i Nikolić vode potpuno 2 odvojene politike. Nikolić je tu potpuno nevažan. Glavna bitka se odvija na frontu Dačić-Vučić. Vučić nije glup ali je veliko pitanje koliko je mudar, meni on deluje kao velika paljevina. Dačke opet ima mudrost političkog survivora, ume da podvije rep kad treba, kao što ume da bude i podmukao, ali je u osnovi glup. Ova EU karta na koju Dačić igra, po meni, potpuno neizvesna. On se kao glupo seljače zaleteo da ubaci pristupanje Kosova UN u igru, a oni će mu sad početak pregovora o pristupanju uslovljavati prijemom Kosova u UN, tako da se lako može desiti da Kosovo do kraja godine dobije stolicu u UN a da Srbija još nije počela pregovore o pristupanju.
savamala savamala 16:49 15.01.2013

Re: Meni se čini da je priča sledeća

. Narod je umoran od lošeg života, nezaposlenosti, krađe i korupcije (DS se obrukao, onako, za istoriju) i on se tu sad nameće kao neki Eliot Nes.


Још када би Елиот Нес, уместо нас, плаћао рачуне ми би били на домак толико жељене Дембелије. Међутим, то Нес није радио ни на филму, па је тешко да ћемо ми то да дочекамо.
Николић јесте сам себе послао у аут али га не би требало потцењивати. Бар, Вучић то не би требало да ради. Постоји сукоб, битка или шта већ, између Дачића и Вучића, мада никако да добијемо објашњење око чега се туку њих двојица. Вучић као ради на дуже стазе и сада медијски руши Дачића као што је то урадио Ђиласу. Готово да је било мучно да се гледа она емисија, од пре неко вече, на Пинку у којој је Дачић представљен, малтене, као десна рука Дарка Шарића. Није било мучно јер је Дачић драг и симпатичан, далеко било, већ зато што њих двојица седе у истој влади. Опет, тешко да време ради и за Вучића.
Мени све ово изгледа као дилетантска представа у којој су се деца заиграла, а на крају, сви ће да буду попишани. И глумци и публика.
freehand freehand 16:51 15.01.2013

Re: Meni se čini da je priča sledeća

savamala
. Narod je umoran od lošeg života, nezaposlenosti, krađe i korupcije (DS se obrukao, onako, za istoriju) i on se tu sad nameće kao neki Eliot Nes.


Још када би Елиот Нес, уместо нас, плаћао рачуне ми би били на домак толико жељене Дембелије. Међутим, то Нес није радио ни на филму, па је тешко да ћемо ми то да дочекамо.
Николић јесте сам себе послао у аут али га не би требало потцењивати. Бар, Вучић то не би требало да ради. Постоји сукоб, битка или шта већ, између Дачића и Вучића, мада никако да добијемо објашњење око чега се туку њих двојица. Вучић као ради на дуже стазе и сада медијски руши Дачића као што је то урадио Ђиласу. Готово да је било мучно да се гледа она емисија, од пре неко вече, на Пинку у којој је Дачић представљен, малтене, као десна рука Дарка Шарића. Није било мучно јер је Дачић драг и симпатичан, далеко било, већ зато што њих двојица седе у истој влади. Опет, тешко да време ради и за Вучића.
Мени све ово изгледа као дилетантска представа у којој су се деца заиграла, а на крају, сви ће да буду попишани. И глумци и публика.

Odakle si ovo prepisala, priznaj?!

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 17:19 15.01.2013

Re: Meni se čini da je priča sledeća

Готово да је било мучно да се гледа она емисија, од пре неко вече, на Пинку у којој је Дачић представљен, малтене, као десна рука Дарка Шарића. Није било мучно јер је Дачић драг и симпатичан, далеко било, већ зато што њих двојица седе у истој влади

Nisam gledao, ali verujem...zato Dačiću dolazi Milanović koji izgleda nema nameru da sretne predsednika Srbije. (Što bi bio diplomatski skandal prvog reda)...Tako da imaš Dačića koji razgovara S Tačijem, sutra s Haradinajem...i koga uvažavaju regionalni lideri...i Tomu oko koga je koridor...To je Dačićev bonus za prevremene izbore.
freehand freehand 17:47 15.01.2013

Re: Meni se čini da je priča sledeća

Nebojsa Krstic
Готово да је било мучно да се гледа она емисија, од пре неко вече, на Пинку у којој је Дачић представљен, малтене, као десна рука Дарка Шарића. Није било мучно јер је Дачић драг и симпатичан, далеко било, већ зато што њих двојица седе у истој влади

Nisam gledao, ali verujem...zato Dačiću dolazi Milanović koji izgleda nema nameru da sretne predsednika Srbije. (Što bi bio diplomatski skandal prvog reda)...Tako da imaš Dačića koji razgovara S Tačijem, sutra s Haradinajem...i koga uvažavaju regionalni lideri...i Tomu oko koga je koridor...To je Dačićev bonus za prevremene izbore.

Kako ti samo Vučić ispade iz jednačine?
princi princi 17:50 15.01.2013

Re: Meni se čini da je priča sledeća

To je Dačićev bonus za prevremene izbore.

Za koga prosečnog birača prosto zabole uvo jer su za njega (birača) i Tači i Haradinaj, i svi Hrvati zlikovci. Tako da taj koridor uopšte nije za domaću upotrebu.
savamala savamala 17:58 15.01.2013

Re: Meni se čini da je priča sledeća

Tako da imaš Dačića koji razgovara S Tačijem, sutra s Haradinajem...i koga uvažavaju regionalni lideri...i Tomu oko koga je koridor...To je Dačićev bonus za prevremene izbore.


Да, то је очигледна прича. Дачић хоће да буде миљеник ”западне међународне заједнице”, мада би требало да се опсети Бориса и његове судбине. Е, једино је питање да ли то ради по сопственом плану опстанка или га Вучић натерује у том правцу.
Што се Србије тиче, њој је свеједно, у оба случаја пропада.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 18:04 15.01.2013

Re: Meni se čini da je priča sledeća

Што се Србије тиче, њој је свеједно, у оба случаја пропада.

To znam...ne propada jedino ako se odupre svima, prvenstveno Evropskoj uniji.
princi princi 18:15 15.01.2013

Re: Meni se čini da je priča sledeća

Iskreno, meni je u celoj priči sa dolaskom Milanovića najzanimljivija žurba i to baš u Beograd. Ne dolazi hrvatski premijer u Beograd baš svaki dan, tako da je očigledno neka frka u pitanju. E sad, da li je njega naterao neko spolja, što ne verujem, ili neko iznutra (Todorić možda), zbog nekog dila i prodaje, na primer Bambija ili Knjaz Miloša, (što je meni mnogo verovatnije), tek eto njega. Sve ovo drugo (neće videti Nikolića, samo Dačić, bla, bla, bla) je budalisanje za medije.
dragan7557 dragan7557 20:22 15.01.2013

Re: Meni se čini da je priča sledeća

freehand: .
Nebojša Krstić:
To je Dačićev bonus za prevremene izbore.


Kako ti samo Vučić ispade iz jednačine?


E tu već važi, šta DS-u milo Krstiću se snilo.


cerski
freehand freehand 16:34 15.01.2013

Kakva Platforma?!

Dačić: I Priština nešto mora da da
Izvor: Tanjug

Beograd -- Premijer Ivica Dačić kaže da Srbija može da razgovara i o stolici za Kosovo u UN, ali da u tom slučaju i Priština mora nešto da da. DSS traži ostavku Dačića.
LINK


@princi
Taman sam krenuo da okačim link na vest
Nema šanse da Dačić sa bilo kim pregovara o bilo kakvoj stolici. Ovo samo može da bude petarda da bi on nešto krupno dao prekosutra, što će onda izgledati mnogo manje od priznanja, pa se lakše guta.
UN ne bivaju bez promene Ustava Srbije, a to već neće ići ni lako ni brzo.
A možda sprema nešto za Preševo, ko bi pohvatao sve spinove?
princi princi 17:48 15.01.2013

Re: Kakva Platforma?!

A možda sprema nešto za Preševo,

Moram priznati da meni to uopšte nije jasno: ima 100K ljudi s jedne strane granice koji neće da žive u Srbiji i 100-150K ljudi s druge strane koji neće da žive na Kosovu i sad ne dozvoljavaš baš nikakvu korekciju granica. To mi stvarno nije jasno osim ako u pitanju nije neka igra u kojoj Srbija baš ni pod kojim uslovima ne sme ništa da dobije.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana