Društvo| Gradjanske inicijative| Hobi| Politika

Denuncijacija po građanskoj dužnosti

freehand RSS / 01.06.2014. u 15:54

 

Ministru unutrašnjih dela, gospodinu Dr Nebojši Stefanoviću:

Gospodine ministre (poštovani i uvaženi sam do prijema odgovora ili adekvatne reakcije, iz razumljivih razloga, u nemogunosti da dodam); na sajtu "Peščanika" i društvenim mrežama u Srbiji pojavila se, verujem, gadna I opaka  laž i pokušaj  opasne ujdurme kojoj je cilj Vaša stigmatizacija i poniženje. Opet, razumem da bi čovek poput Vas, naviknut na slične atake i stalnu difamaciju - dostojanstveno prešao protiv takvih napada svestan sopstvene nevinosti i bivanja iznad svih niskih pobuda koje stoje iza bezočnog komplota.

No, gospodine ministre: problem je što ovo niti je prvi put da se tako nešto dešava, niti ste samo Vi cilj i žrtva napada. Naime, slične su se spletke I intrigue plele I oko samog Predsednika Nikolića, pa I oko guvernerke Tabaković. Ali, napadajući Vas na ovaj način neprijatelj targetira čitavu Vladu, državu Srbiju pa i samog gospodina Aleksandra Vučića!

Nebojsa-Stefanovic.jpg

Zato, gospodine ministre, od Vas očekujem da u najkraćem roku na adekvatan način reagujete i brzom akcijom sperete ljagu sa građanina Stefanovića, Vlade čiji ste ministar, Republike Srbije a time i sa samog Aleksandra Vučića.

A da bi se sve neverne Tome uverile dokle su neprijatelji spremni da idu, a ne da bih na bilo koji način širio ili propagirao takve nečasne rabote  - evo kompletnog teksta sa sajta "Peščanika" u kome se izdajnici I neprijatelji nisu stideli da se potpišu punim imenom I prezimenom pa čak I akademskim zvanjima (sigurans sam – lažnim!):

Kako do doktorata? Lako! Slučaj ministra Stefanovića:

Autori: dr Uglješa Grušić (docent / lecturer, Univerzitet u Notingemu), dr Branislav Radeljić (vanredni profesor / senior lecturer, Univerzitet Istočni London) i Slobodan Tomić (doktorant, Londonska škola ekonomije i političkih nauka)

 

NAPOMENA: Sumnjive diplome, prvenstveno one stečene kao plod nepotizma ili korupcije, su među gorućim problemima visokog obrazovanja u Srbiji. Ovaj problem doprinosi teškoćama u kojima se naša zemlja nalazi – negativna selekcija, odliv mozgova, urušavanje sistema vrednosti, neinventivna i nekompetitivna ekonomija itd. Država i društvo moraju njime ozbiljno da se pozabave. Za početak, oni koji krše akademske i pravne norme moraju da odgovaraju. Međutim, nadležne institucije godinama ćute, pa preostaje da se mi kao građani pozabavimo ovim problemom.

 Cilj ovog teksta je poziv na odgovornost, a ne lična diskvalifikacija ili nanošenje političke štete. Tokom pisanja teksta konsultovali smo više stručnjaka iz akademskog sveta kako bismo svoje tvrdnje višestruko verifikovali. Tekst se ne bavi političkim kontekstom. Planiramo da u budućnosti nastavimo analizu sumnjivih doktorskih disertacija i master radova javnih ličnosti, iz svih partija. 

Srbija je preplavljena sumnjivim diplomama, kojima se ponose razni političari i partijski funkcioneri. Najpre kao građani, a potom i kao naučnici i prosvetni radnici koji imaju iskustvo u pisanju i mentorisanju doktorskih disertacija, odlučili smo da podvrgnemo stručnoj analizi sumnjive diplome javnih ličnosti. Krećemo od najupadljivijeg i najsvežijeg slučaja – bivšeg predsednika Narodne skupštine Srbije, a sada ministra unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije, Nebojše Stefanovića. Prema zvaničnoj biografiji, ministar Stefanović je 2011. godine stekao zvanje magistra ekonomskih nauka na Megatrend univerzitetu, da bi juna 2013. godine, na istom univerzitetu odbranio doktorat. Tema doktorske disertacije je “Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom (primer grada Beograda)”. 

Doktorske studije sa izradom disertacije obično traju od tri do pet godina i odlikuje ih mukotrpni rad i velika posvećenost. Doktorant mora da iščita na stotine naučnih članaka i knjiga, da se detaljno upozna sa stanjem oblasti koju istražuje, da savlada metode naučnog istraživanja i pronađe adekvatan metodološki pristup kako bi realizovao svoj naučni doprinos. Uz sve ovo, od doktoranta se očekuje da daje delove nacrta svoje disertacije mentoru na čitanje i komentarisanje, da posećuje naučne konferencije na kojima izlaže svoj rad i ideje, da taj rad i ideje objavi, da učestvuje u životu naučne zajednice kroz analizu radova drugih doktoranata. Kako je onda ministar Stefanović uspeo da u tako kratkom periodu doktorira, kada smo svakodnevno imali prilike da ga gledamo na televiziji kako rukovodi radom Narodne skupštine? 

Na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, Megatrend univerzitet je Anđeli Milivojević, novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, omogućio uvid u doktorski rad Nebojše Stefanovića, nakon čega je i nama dostavljena kopija. Detaljna analiza pokazuje da rad obiluje plagijatima, što je težak akademski prekršaj, a uz to još ne ispunjava ni uslove za uspešnu doktorsku disertaciju. 

Plagijat je čin preuzimanja nečijeg pisanog rada ili ideje bez navođenja izvora, tj. priznavanja tuđeg autorstva. Drugim rečima, plagijat je akademska krađa. Pravila o akademskim prekršajima Londonske škole ekonomije i političkih nauka, na primer, propisuju da svaki pisani rad mora biti delo samog studenta. “Citati se moraju staviti između navodnika ili u poseban paragraf i njihov izvor se mora navesti. Parafrazirani materijal se mora označiti. Povreda ovog zahteva, namerno ili slučajno, ili predstavljanje rada drugih kao svog, je plagijat.” Sankcija za plagijat u doktorskim disertacijama je najstroža od svih akademskih sankcija i podrazumeva nedodeljivanje ili oduzimanje zvanja doktora nauka, uz mogućnost oduzimanja prava na žalbu višem univerzitetskom telu i izbacivanje sa univerziteta.

 Univerzitet Harvard pojašnjava, u svom uputstvu o citiranju, da postoje dve vrste plagijata – doslovni i mozaički. Doslovni plagijat je kopiranje tuđih rečenica, a mozaički je preuzimanje delova tuđeg rada uz prepravke kako plagijat ne bi bio identičan originalu. Obe vrste plagijata su strogo kažnjive. Profesor Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i bivši predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu, takođe navodi dve vrste plagijata (15. januar 2012, Novosti). Prvi je uzimanje tuđih ideja, a drugi uzimanje delova iz različitih tekstova, bez navođenja autora. Obe vrste plagijata su neprihvatljive i kažnjive, dodao je profesor Avramović, ističući da su društveno-humanističke nauke naročito podložne plagijatima. 

Doktorat ministra Stefanovića obiluje plagijatima. Dok su pojedini delovi njegove disertacije doslovno kopirani iz tuđih radova, bez odgovarajućeg navođenja, drugi su “mozaičkog” tipa. Navodimo samo nekoliko iz mnoštva primera:

 – na strani 14 ministar Stefanović piše o samoupravi u Italiji i, između ostalog, kaže: “Nadzor nad radom lokalne samouprave, osnosno aktima opština i provincija, vrši nadzorni odbor regije, koji može imati svoje pododbore za određena upravna područja. Odbore čine eksperti…” – preuzeto bez navođenja iz knjige Decentralizacija kao polazište daljeg razvoja Srbije – priručnik, koju su Dejan Vučetić i Dejan Janićijević objavili 2006. godine, koji na strani 94 pišu: “Nadzor nad aktima provincije i opštine sprovodi nadzorni odbor regiona, koji može imati pododbore za različite upravne oblasti. Jedan takav odbor najčešće je sastavljen od eksperata…“;

 – na strani 35 ministar Stefanović piše o Moldaviji – preuzeto sa strana 279 i 280 iz zbornika Jačanje lokalne vlasti, koji je uredila Emilia Kandeva 2002. godine, a koji se ovde ne navodi;

 – na strani 48 ministar Stefanović piše o Austriji – parafrazirane strane 15 i 16 iz publikacije “Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja” autorke Snežane Đorđević iz 2011. godine, koja se ne spominje;

 – na strani 57 ministar Stefanović je plagirao deo 16. strane publikacije Lokalna agenda 21: uvod u planiranje održivog razvoja, koju je Slobodan Milutinović objavio 2004. godine;

 – na strani 59 ministar Stefanović piše sledeće: “Nerazvijene zemlje su osetljive na ograničenja u privrednom razvoju, jer su suočene sa nedostatkom potrebnih resursa, posebno kapitala i novih tehnologija”. Ovo je kopirano iz teksta Milane Mrkalj “Menadžment u funkciji održivog razvoja” iz 2012. godine, gde na strani 468 piše: “Nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju su posebno osetljive na ograničenja koja njihovom privrednom razvoju postavlja ubrzani rast populacije i nedostatak potrebnih resursa, najčešće tehnologije i kapitala“;

 – na strani 61 ministar Stefanović započinje novo poglavlje tako što kaže: “Osnovni uslov za efikasan menadžmenta (sic!) je demokratizacija upravljanja i angažovanje sposobnih kadrova za izvršavanje kompleksnih poslova i zadataka u lokalnim samoupravama”. Ovo je prepisano iz rezimea teksta Mehmeda Avdagića, Maje Radić i Dževade Avdagić “Demokratizacija menadžmenta u procesima promjena” iz 2012. godine u kojem stoji: “Jedan od osnovnih uslova za djelovanje menadžmenta promjena je demokratizacija upravljanja i okupljanje najsposobnijih kadrova za izvršavanje delegiranih poslova i zadataka“;

 – na strani 77 rad ministra Stefanovića sadrži plagirane delove iz knjige Modeli lokalne organizacije lokalne samouprave: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija, koju su uredili Zdravka Zlokapa i Dušan Damjanović 2008. godine;

 – na strani 120 ministar Stefanović piše: “Najveće učešće javnih prihoda imaju Švedska (60%), Francuska (54%), i Danska (49%), dok najniže (ispod 20%) imaju Nemačka, Italija, Irska…” – svi ovi podaci su prepisani sa strane 27 iz zbornika Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave, koji su uredili Antony Levitas i Gábor Péteri, a objavljen je 2004. godine, i ovde se ne navodi; takođe, ministar Stefanović na istoj strani dodaje “Učešće sopstvenih javnih prihoda u ukupnim lokalnim prihodima je ispod 25% u većini savremenih država (Mađarskoj – 32%, Poljska – 33%, Slovenija – 34%…” – svi ovi podaci su opet plagirani sa strane 28 iz gore navedenog zbornika;

 – na strani 146 ministar Stefanović je plagirao uvodne delove sa strane 257 članka “Organizacione mogućnosti za poboljšanje procesa upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi” Srđana Isakovića i Lidije Marković iz 2012. godine; njegova čitava dalja diskusija o pobrojanim instrumentima je preuzeta iz ove publikacije;

 – na strani 149 ministar Stefanović je preuzeo deo prvog pasusa sa strane 10 iz knjige Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj lokalnoj samoupravi, koju su Vanesa Belkić i Milica Hrnjez objavile 2010. godine, a ovde se ne spominje;

 – na strani 170 ministar Stefanović je plagirao tekst sa 74. strane knjige Efikasan opštinski menadžer, koju je izdao CeSID 2007. godine.

 Većina gore pomenutih publikacija čak nije ni navedena u spisku literature na kraju ministrovog rada.

 Što se tiče ostalih kriterijuma neophodnih za uspešnu doktorsku disertaciju, ostaje nejasno kako je ministar Stefanović stekao pravo da brani doktorat samo dve godine nakon sticanja zvanja mastera. Pravilnik o postupku primene i uslovima za odbranu doktorske disetacije Megatrend univerziteta propisuje da kandidat “pravo da brani doktorsku disertaciju stiče u VI semestru” pošto “položi sve ispite propisane nastavnim planom i programom doktorskih studija” (član 2). Pošto je ministar Stefanović okončao master studije tokom 2011. godine, on u trenutku odbrane doktorske disertacije nije mogao imati više od pet celih semestara provedenih na doktorskim studijama.

 Ministrov rad ne ispunjava ni minimalne tehničke standarde. Doktorat sadrži nedopustivo mali broj fusnota u samom tekstu, samo 41, od kojih čak 29 upućuje na svega dva zbornika radova o uporednim iskustvima lokalnih samouprava koje je izdala Magna Agenda. Jednako je problematično i to što se autor u radu poziva na izvore koje ne navodi konkretno (navodimo jedan od brojnih primera – na strani 58 ministar Stefanović kaže “Evropska komisija je 2001. godine usvojila novu strategiju održivog razvoja, koja je razmatrana na više sastanaka u narednom periodu”, ali ne precizira na kou strategiju i sastanke misli). 

Rad ministra Stefanovića je daleko ispod standarda doktorata u pogledu sadržine i naučnog doprinosa. On ne nudi pregled stanja svoje naučne discipline, ne objašnjava ključne debate i dosadašnje empirijske nalaze, ne objašnjava glavne argumente i kako njegov rad pravi korak dalje u nauci (kroz otkrivanje novih zakonitosti, dokazivanje, opovrgavanje ili reformulisanje dominantnih teorija, iznošenje originalnih empirijskih nalaza koji daju relevantne zaključke itd.). Kako je onda moguće da je komisija odobrila jedan takav rad imajući u vidu da pravilnik Megatrenda propisuje da “Doktorska disertacija treba da sintetizuje iprimeni stečena znanja da bi se, uz originalan naučni doprinos oblasti kojoj pripada tema doktorske disertacije, rešio konkretan teorijski ili praktičan ekonomski problem. Doktorska disertacija sadrži pregled dosadašnjih naučnih dostignuća iz oblasti kojoj tema pripada a na kojima će kandidat graditi naučni doprinos oblasti” (član 10)?

 Dalje, tema doktorata ne odgovara u potpunosti onome što je u njemu i napisano. U naslovu disertacije grad Beograd je naveden kao studija slučaja. Međutim, sadržaj ukazuje da se samo jedno od 16 poglavlja konkretno bavi Beogradom (13. poglavlje je u sadržaju najavljeno pod nazivom “Istraživanje – studija slučaja na primeru grada Beograda”). Da iznenađenje bude veće, stvarni naziv poglavlja 13, koje počinje na strani 148 disertacije, je drugačiji! Ono glasi: “Upravljanje ekonomskim razvojem lokalne samouprave u Srbiji”. Budući da nijedno poglavlje nije fokusirano na grad Beograd, rad ministra Stefanovića ne zadovoljava uslov koherentnosti jer se njegova tema i ono što je zapravo napisano ne poklapaju.

 Po pitanju metodologije, autor navodi na strani 11 da će primeniti “deduktivni, induktivni, komparativni, sintetički, i analitički metod”, bez objašnjavanja kako će svaki od njih biti korišćen, niti njihove prednosti i mane u datom kontekstu. A onda se kaže da će se koristiti i “multipla multivarijantna regresiona analiza ili Spirmanova formula, u zavisnosti od fenomena”. Ukratko, regresiona analiza je kvantitativna metoda kojom se meri uticaj jednog ili više faktora na određeni fenomen. Da bi se sprovela, potrebni su podaci koji predstavljaju indikatore tih faktora. Međutim, u Stefanovićevom radu ne postoji nijedan deo sa takvim kvantitativnim podacima, pa logično – nema ni regresione analize. 

Rad, međutim, obiluje površnim i suvišnim prepričavanjem iskustava lokalnih samouprava drugih evropskih zemalja, koje je daleko od ozbiljne komparativne analize. Čitav doktorat je zapravo deskriptivnog karaktera, sa eklektičkim spajanjem raznih opisa koji niti daju smislenu celinu, niti sadrže istraživačku vrednost. Autor ne navodi kako je došao do hipoteza, zašto su one bitne, niti izvodi njihove provere i valjane analize. Neke od “hipoteza” su čiste tautologije (na primer, “efikasnija lokalna samouprava – veća ekonomičnost u radu”). Stoga zvuči neverovatno da Profesor Mića Jovanović, rektor Megatrenda, daje disertaciju ministra Stefanovića svojim doktorantima “kao primer izuzetno dobrog rada, posebno u oblasti metodologije naučnog istraživanja” (30. april 2014, Pressonline). 

Poenta ovog teksta nije da dobar političar ili partijski funkcioner treba da ima dobar doktorat, već poziv na odgovornost. Osoba koja je spremna da “progura” kao doktorat naučno bezvredan rad koji ne ispunjava minimalne kriterijume nije podobna da obavlja javnu funkciju. Pristupanje Evropskoj uniji je strateški prioritet Vlade Srbije. Ugledajmo se onda na evropske primere. Anet Šavan, bivši nemački savezni ministar obrazovanja, je morala da podnese ostavku u februaru 2013. godine, nakon što je dokazano da je plagirala doktorat. Istu sudbinu je 2011. godine doživeo i Karl-Teodor zu Gutenberg, tadašnji nemački ministar odbrane i najbliži saradnik kancelarke Angele Merkel. U Mađarskoj se sličan slučaj desio sa bivšim predsednikom Pal Šmitom 2010. godine. U svom ekspozeu Narodnoj skupštini, predsednik Vlade Aleksandar Vućić naveo je da je zabrinjavajuće što “školovani kadar koji ostaje [u Srbiji] u velikoj meri ima diplome sumnjivog kvaliteta zahvaljujući urušenom obrazovnom sistemu”. Evo prilike da predsednik Vlade i ostale nadležne institucije reaguju, i reči potkrepe delima. 

Peščanik.net, 01.06.2014. 

P.,S. Znam da je mnogo onih koji smatraju da je legitimitet potvrđen na nedavnim izborima dovoljan da Vam omogući da se na ovakve napade ne osrvrćete. Takođe znam da ima mnogo i onih koji smatraju da se sa fukarom ne vredi ni svađati ni mešati. No ipak smatram da bi Vam ako već ne povređena čast i dostojanstvo a ono viši interesi i pozcija koju zauzimate morale nalagati da se ovaj slučaj ispita a spletkaroš razotkriju i privedu pravdi! 

U očekivanju brze i profesionalne reakcije

bloger Frihend

(podaci poznati nadležnim službama)

 

 

 

 

 

 

 Komentari (542)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

blogovatelj blogovatelj 16:05 01.06.2014

1.PS.
Jesi stvarno banovo Alselonea na prošlom blogu?
alselone alselone 20:34 01.06.2014

Re: 1.

Jesi stvarno banovo Alselonea na prošlom blogu?


Jeste. Sazalio se na mene zeljnog komentarisanja pa me je ponovo pustio od ovog bloga.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 21:44 01.06.2014

Ево, ја пријављујем и Предрага Поповића...

... због ширења панике и лажних вести. Јер ја не могу да верујем да је наш некадашњи председник парламента а данас министар такав каквим се покаже у доле пренесеном Поповићевом тексту:

Ко је Небојша Стефановић, звани Слина
23/07/2012
Сцена прва.

Време радње: Мај 2007. Место: Стан Александра Вучића. Улоге: Бранислав Простран, Никола Петровић, Горан Наркоман, Зоран Башановић, двојица доброћудних ликова незапамтљивих имена и нека дебела девојка задужена за послужење.

Атмосфера опуштена, сви гледају телетекст на телевизору испред кога шета газда Вучић и, с нескривеним еротским надахнућем, радикалски страсно изражава дивљење Хугу Чавезу, „првом антиглобалисти који је схватио да се америчкој диктатури може супротставити само онај ко располаже огромним парама“. Престолонаследник Данило и ја не пратимо мудри монолог, бавимо се занимљивијом анализом – колика је штета за Црвену звезду што је отишао центар Ненад Мишановић.

На позорницу ступа Небојша Стефановић. Први пут га видим. И гади ми се то што видим. Уштогљен, полтронски скрушен, говори тихо и смирено, с напором прикривајући нервозу, не скидаја поглед с Вучића. Међутим, користан је. Донео је неколико примерака првог издања викенд-броја Правде.

Вучић театрално узима новине, листа и блиста од задовољства. У 64 стране улегле су политичке проститустке свих боја. Ту су интервјуи с Добрицом Ћосићем, Томом Николићем, Божом Ђелићем, Војиславом Коштуницом, Синишом Ковачевићем, Владимиром Вукчевићем, Ненадом Чанком. На дуплерици Цеца, а иза ње естрадна елита – Карлеуша, Сека, Брена, Аца Лукас.

Вучић: Е, ово су одличне новине! Свега има, сви су заступљени. Нема острашћености, али види се да су новине патриотске… Сада могу да кажем да сам поносан на Правду!

(Сви се диве, понављају Вучићеве ставове и коментаришу наслове и фотке.)

Стефановић: Да, добра је Правда, али, Алек, погледај интервју с Богољубом Карићем. Карић је наш политички противник, а Предраг Поповић ипак објављује интервју с њим. Знаш, сазнао сам да је Поповић од Карића узео 30.000 евра да би објавио овај текст…

Сви су се ућутали. Вучић ме тупо гледа, ни он не капира. Прекидам кошаркашку полемику с Данилом и устајем. Стефановић стоји поред мене, али не обраћа пажњу, концентрисан је само на свог газду.

- А да ти Предраг Поповић 30.000 пута јебе кеву? – Кажем Стефановићу и он се тек тада окреће према мени.

Сад је и он шокиран, не зна ко сам, па не схвата зашто тако реагујем.

Стефановић: Ја сам то сазнао, а и сам Поповић је рекао…

- Магарче, ја сам Предраг Поповић – прекидам га и обраћам се Вучићу: – Хоћеш ли ти да му пукнеш шамар или то морам ја?

Вучић: Не схватам шта се дешава.

- Ти си ми одговоран за све кретенлуке својих робова.

Вучић: Па, ја сам мислио да је то нека ваша интерна шала…

- Не шалим се с олошом. Ако га одмах не диспциплинујеш, видећеш да се не шалим…

Вучић почиње да урла на Стефановића: Ја сам наручио интервју с Богољубом. Хоћеш ли сад да причаш како сам и ја узео 30.000 евра? С каквим лудацима радим!

Стефановић ме гледа, трепће и зноји се.

- Спусти главу, мајмуне, да ти се не најебем кеве слинаве – претим му.

Вучић: Извини се, Небојша! Шта чекаш?

- Вучићу, ти треба да се извиниш! Овај кретен је твој проблем, не мој.

Вучић: Ево, извињавам се, али немам везе с овим. Ја сам мислио да се ви познајете, па да се нешто шалите…

- Ко кога, Вучићу, привлачи, ти овакве слинавце или они тебе? Смрад, не зна ме, а лаже као стока. И то, што је најгоре, без интереса. Шта добија с тим што измишља будалаштине о мени? Стефановићу, слино, ако ме још једном поменеш, биће ти јако жао! А и теби, Вучићу! Вежи кера!

Вучић: То се неће поновити!

(Крај сцене. Вучић хвата под руку Стефановића и одводи га из стана. У следеће три године мог стажа у Правди, стопут сам био код Вучића, у стану и у странци, никада нисам видео Стефановића, газда га је, паметно и опрезно, увек склањао на време.)

Сцена друга.

Време радње: Децембар 2009. Место радње: Правда.

Недеља, јутро, гледам листу Меридијана и уживам због одлуке да узмем слободан дан. Зове Вучић и хистерише, изнервирао га текст Небојше Крстића на блогу Б92.

Вучић: Брате, јеси видео како Крле лаже. Каже да ћемо у Вождовцу једну улицу назвати Булевар Ратка Младића. Срам га било!

Предлажем му како да одговори.

Вучић: Е, било би одлично кад би ти то написао у коментару.

Гицам се, не пише ми се, имам пречег посла, чекам 3+ на Ливерпулу. На крају, наравно, попуштам. Лакше ми је да одвојим пола сата за писање, него да се прегањам с Вучићем.

Кад сам завршио текст, пустио сам га газди на мејл.

Вучић: Одлично си написао! Само, хтео сам нешто да те замолим, не знам како да ти то кажем…

- Реци на енглеском, сад си напредњак.

Вучић: Не зајебавај. Види, хтео сам да те питам, ако ти не смета, да тај текст потпишеш именом Небојше Стефановића. Знаш, то би било добро за њега, морамо да га брендирамо…

- Ма, заболе ме ко ће да буде потписан. Само, морам да убацим пар будаластих реченица, да људи помисле да је то заиста писао тај твој слинавко, маму му јебем смрдљиву.

Вучић: Немој тако, добар је он момак. Биће ти захвалан.

- Маму му јебем!

(Крај сцене. Стефановић „написао“ колумну, Вучић срећан, мене оборио Ливерпул.)

Сцена трећа.

Место радње: Редакција Правде. Време: Август 2008. Улоге: Ана Филиповић и ја.

Секретарица најављује посету. Каже, стигла је нека девојка, послао је Александар Вучић. У канцеларију улази дебелгуза клинка с дугом косом, лисичастом фацом и солидним деколтеом.

Ана: Алек ме послао да ми преломите специјално издање „Велике Србије“ за Раковицу.

- Дакле, ти си шпијун убачен у радикалске редове?

Ана: Не… Како то мислите?

- Па, види се да ниси радикалка. Згодна си, лепа, немаш бркове, имаш све зубе…

Ана: Ето, има и таквих радикалки!

- Ма, не верујем. Ни наши читаоци не верују. Зато, да бисмо доказали како у СРС има и лепотица, хајде да те сликамо. Голу!

(Добар део разговора, уз чивас и марлборо, на плус 50 у задимљеној канцеларији, као прави џентлмен, не желим да објављујем. Углавном, Ана је пристала да се слика гола, али само до пола.)

Ана: Може, али под условом да ме ти сликаш. Одемо на Аду, ући ћу у воду, па да касније заједно изаберемо фотке које могу да иду у новине…

(Крај сцене. Од фоткања није било ништа. Понуда је била ласкава, али престар сам за такве игре с клинкама. Касније, кад је Ана Филиповић постала Ана Стефановић, било ми је мало криво што је нисам сликао, само да нервирам Слину.)

Сцена четврта.

Место: Редакција Правде. Време: Јануар 2010.

Мутави шофер Иван обавештава ме да не може да вози екипу на задатак јер му је нова директорка, Ана Стефановић, наредила да њу вози кући.

Тада сазнајем да је већ неколико дана прошло од када је Ана Стефановић именована за директорку Правде, а није ни свратила у редакцију. Иста она опуштена клинка што туче по чивасу, весело евоцира успомене на девојачке несташлуке с пикника у Делиблатској пешчари и пристаје да позира гола за дуплерицу безначајних новина, одједном се трансформисала у скота. Без мог знања, отказала је пуномоћје адвокатској канцеларији која нас је заступала, само да би упослила своју пријатељицу, спржену црногорску лујку уверену да личи на Камерон Дијаз. У распаднутој фирми, у којој плате касне по шест месеци, Ана Стефановић почиње да спроводи низ преварних радњи због који би свако ко нема политичко залеђе лако завршио иза решетака.

Зовем Вучића и претим:

- Ако не смириш ту лудакињу, идем у финансијску полицију, нека затворе и њу и Правду.

Вучић: Ма, она је дебела ленчуга. Сад сам је звао. Спава. Девет сати, она спава, а хоће да буде директорка. Не брини, брате, она не схвата да је ту само привремено, док не нађемо неког способног…

(Крај сцене. Ана Стефановић је остала две године дуже у Правди од мене. Финансијска полиција никада није проверавала незаконите активности Правда Преса.)

Епилог

Небојша Стефановић, звани Слина, данас је изабран за председника Народне скупштине Републике Србије.

Нека. Ако је римски император Калигула свог коња Касача могао да прогласи за сенатора, може и евро-атлантски фанатик Вучић свог магарца Небојшу да постави на место председника парламента. Србија, оваква, није ни заслужила боље.(Текст је објављен у књизи „Истина о Вучићу“, коју можете да наручите на телефон 063 123 2702)

ИЗВОР

Хоће ли Поповића, писца пренетог чланка, да хапсе?
Хоће ли да хапсе и ону тројицу која су радила анализу доктората?
Хоће ли тражити њихово изручење Србији из Енглеске, или где се већ налазе?
Хоће ли да хапсе Freehanda јер је пренео нешто што срамоти нашу Народну скупштину и Владу?
Хоће ли да хапсе сваког ко политичка булажњења, трабуњања и дангубљења прогласи за то што јесу -- политичка булажњења, трабуњања и дангубљења?
Зар није једноставније ухапсити и осудити фалсификатора него све нас који смо сазнали да фалсификатор јесте то што јесте -- фалсификатор?

Уз ове људе Србија траћи своје време.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:00 01.06.2014

Re: Ево, ја пријављујем и Предрага Поповића...

Btw, хоће ли и Њузовце ухапсити, због ширења лажних вести и панике:

Nebojša Stefanović uhapsio Miću Jovanovića jer je dozvolio plagiranje doktorata na Megatrendu
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:14 01.06.2014

Re: Ево, ја пријављујем и Предрага Поповића...

P.S.
Очекујем да Ненад Стефановић што пре препише своју оставку.
loader loader 22:15 07.06.2014

Re: Ево, ја пријављујем и Предрага Поповића...

Уз ове људе Србија траћи своје време.

Na Srbiju je vreme neprimenjivo. Stoga, kolega Brajoviću, bez brige
highshalfbooze highshalfbooze 16:10 01.06.2014

V - 1.1.Jel on beše doktorirao na temu meliorizacija tarizacije?
freehand freehand 16:14 01.06.2014

Re: V - 1.1.

highshalfbooze


Jel on beše doktorirao na temu meliorizacija tarizacije?

Jok. Sve piše u tekstu. Mada nisam siguran da bi umeo da odgovori naizust.
cgubg cgubg 16:11 01.06.2014

munjevito reagujem

nadam se da da ce i dr ministar
oskar-z-wild oskar-z-wild 16:21 01.06.2014

Re: munjevito reagujem

U očekivanju brze i profesionalne reakcije

bloger Frihend

(podaci poznati nadležnim službama)


које су то "надлежне службе"?
Jaril Jaril 16:30 01.06.2014

Re: munjevito reagujem

oskar-z-wild
U očekivanju brze i profesionalne reakcije

bloger Frihend

(podaci poznati nadležnim službama)


које су то "надлежне службе"?

Фејсбук?
oskar-z-wild oskar-z-wild 17:00 01.06.2014

Re: munjevito reagujem

Jaril
oskar-z-wild
U očekivanju brze i profesionalne reakcije

bloger Frihend

(podaci poznati nadležnim službama)


које су то "надлежне службе"?

Фејсбук?

Гугл?
mlekac mlekac 16:25 01.06.2014

Pogrešan ministar

Pogrešnom si se obratio.

Koliko se sećam, univerziteti su još uvek nezavisni, dakle, ovo je resor ministra prosvete... Ili možda grešim?

Šta kažu naši pravnici?
freehand freehand 16:29 01.06.2014

Re: Pogrešan ministar

mlekac
Pogrešnom si se obratio.

Koliko se sećam, univerziteti su još uvek nezavisni, dakle, ovo je resor ministra prosvete... Ili možda grešim?

Šta kažu naši pravnici?

Pa ne: kleveta je krivično delo, a ovo nije čak ni onbična kleveta već napad na državu kao takvu. Možda čak i na samog premijera. Imam osnova da sumnjam da su urotnici pokušali i hipnozom da me napadnu i da iznude da naslov ovog bloga bude - "Svi Vučićevi doktori".
Neka to što sam uspeo da se oduprem bude dokaz koliki je nivo moje svesti!
Pa ako Marku Blagojeviću bude potreban neki pomoćnik - bude...

P.S. samo da dodam - spreman sam da u "Utisku" ili nekoj drugoj emisiji otćutim koliko treba, ukoliko to viši i zajednički interesi budu zahtevali.
petargli petargli 16:57 01.06.2014

Re: Pogrešan ministar

Pa ako Marku Blagojeviću bude potreban neki pomoćnik - bude...

P.S. samo da dodam - spreman sam da u "Utisku" ili nekoj drugoj emisiji otćutim koliko treba, ukoliko to viši i zajednički interesi budu zahtevali.

Plašim se da ovo nije dovoljno, Free. To su samo trenutno bili spušteni kriterijumi, zbog vanredne situacije, nadolazećih poplava ... Ako imaš ambiciju da budeš pomoćnik, ili čak ministar, a imaš kapaciteta za to , onda moraš da "doktoriraš" na Megatrendu.
Bonner Bonner 18:34 02.06.2014

Re: Pogrešan ministar

mlekac
... Šta kažu naši pravnici?"Povodom tog teksta u kome se dovodi u pitanje doktorska disertacija ministra policije oglasio se i Savet za nauku, čija je predsednica Vera Dondur rekla da u Srbiji ne postoji precizna procedura, kojom bi se utvrdilo da li je nečiji doktorski rad plagijat, a istakla je i da ne postoje zakonske posledice. "To ostaje na nivou etičkih tela samih univerziteta", kazala je Dondur."

Ne bi se tako lako slozio sa ovom gospodjom. Koliko mi je poznato i u Srbiji postoji nesto kao pravna zastita intelektualne svojine i mislim da je "uzurpacija" ili kradja iste (a time moze da se smatra i prezimanje tekstova ili delova tekstova bez navodjenja izvora) kaznjiva po krivicnom zakonu, ako se ne varam.

Nisam pravnik ali toliko sam upoznat ako ne gresim. Ako gresim neka me neko ispravi.

petargli petargli 16:27 01.06.2014

Autohapšenje

Zato, gospodine ministre, od Vas očekujem da u najkraćem roku na adekvatan način reagujete i brzom akcijom sperete ljagu sa građanina Stefanovića, Vlade čiji ste ministar, Republike Srbije a time i sa samog Aleksandra Vučića.

Evo ga sa'će, samo što nije ...

P.S. E jbg, kako mlekac sugeriše, izgleda da si pogrešio adresu, ali najverovatnije će ministar Verbić to da preuzme i adekvatno reši, ionako je bio rukovodilac u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
milos_mijatovic milos_mijatovic 16:38 01.06.2014

Da li će se neka televizija

ili novine osmeliti da objave ovaj subverzivan tekst?
dali76 dali76 18:43 01.06.2014

Re: Da li će se neka televizija

Sem drustvenih mreza, tekst jos nije “osvanuo” nigde?
B92?

JJ Beba JJ Beba 18:56 01.06.2014

Re: Da li će se neka televizija

Profesor Mića Jovanović, rektor Megatrenda, daje disertaciju ministra Stefanovića svojim doktorantima “kao primer izuzetno dobrog rada, posebno u oblasti metodologije naučnog istraživanja” (30. april 2014, Press

autocenzura
dali76 dali76 22:24 01.06.2014

Re: Da li će se neka televizija

Iako su ozbiljnu analizu disertacije ministra Stefanovica potpisali ozbiljni ljudi sa ozbiljnih fakulteta, dosad nijedan ozbiljan meediji nije preneo tekst analize objavljen na sajtu pescanika.
Laku noc gospodo novinari.

tompinchns tompinchns 11:59 02.06.2014

Re: Da li će se neka televizija

dali76
Sem drustvenih mreza, tekst jos nije “osvanuo” nigde?
B92?Nije baš sam tekst, ali daje link i ostalo... Blic
Portal Peščanik ponovo dostupan


evo linka http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/470234/Portal-Pescanik-ponovo-dostupan
golubica.bg golubica.bg 16:42 01.06.2014

Ne, ozbiljno...

Za ovo su se u civilizovanom svetu davale ostavke. Nije da sam dovoljno luda da tako nešto očekujem, ali neko se jeste dovoljno potrudio da van svake sumnje dokaže da je reč ne samo o plagijatu, već o nečemu što ne bi moglo da prođe ni kao diplomski rad, a ne doktorat (multipla multivarijantna regresiona analiza bez podataka?!).

Dakle, tvrdnja je tu, potkrepljena je dokazima, čekam da vidim ko će reagovati i kako. Koliko vidim, postoje dve opcije: potpuno ignorisanje uz dodatak cenzure ili tipična radikalska "dušmani nam rade o glavi i izmišljaju" mantra. Bilo kako bilo, sada je samo na javnosti da izvrši pritisak. Šteta što nema krštenog novinara ko bi pitao velikog vođu kako komentariše ovo u svetlu svoje izjave iz ekspozea.

edit: Ako je tačno ono što Mlekac kaže, da je ovo u resoru prosvete, tek jedva čekam da vidim kako će reagovati trenutni ministar...
martin_krpan martin_krpan 16:47 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

Koliko vidim, postoje dve opcije: potpuno ignorisanje uz dodatak cenzure ili tipična radikalska "dušmani nam rade o glavi i izmišljaju" mantra.


Sve u svemu Lose-lose za lažnjake. Bravo za peščanik i istraživačko novinarstvo.
petargli petargli 16:49 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

Ako hoćemo ozbiljno, onda treba da se ispita i komisija koja je ocenjivala doktorat itd.
freehand freehand 17:11 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

edit: Ako je tačno ono što Mlekac kaže, da je ovo u resoru prosvete, tek jedva čekam da vidim kako će reagovati trenutni ministar...

Plagijat i spušptanje kriterijuma su u resoru prosvete, ali su falsifikati, ako ih je bilo, i kleveta u resoru policije i pravosuđa!
golubica.bg golubica.bg 17:31 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

martin_krpan

Sve u svemu Lose-lose za lažnjake. Bravo za peščanik i istraživačko novinarstvo.


Jeste, još kad bi neko veći imao cojones to da prenese, pošto Peščanik u Srbiji čita otprilike 500 ljudi...
martin_krpan martin_krpan 18:29 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

freehand
edit: Ako je tačno ono što Mlekac kaže, da je ovo u resoru prosvete, tek jedva čekam da vidim kako će reagovati trenutni ministar...

Plagijat i spušptanje kriterijuma su u resoru prosvete, ali su falsifikati, ako ih je bilo, i kleveta u resoru policije i pravosuđa!


Ovo je u potpunosti u resoru policije i pravosuđa. Ovo je teška povreda autorskih prava i tu je ultimativna kazna gubljenje ministarske pozicije i gubljenje doktorata. I u Srbiji postoji do detalja jasan zakon. -> Link. Dakle prijevremeni izbori.
gavrilo gavrilo 18:57 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

martin_krpan
Koliko vidim, postoje dve opcije: potpuno ignorisanje uz dodatak cenzure ili tipična radikalska "dušmani nam rade o glavi i izmišljaju" mantra.


Sve u svemu Lose-lose za lažnjake. Bravo za peščanik i istraživačko novinarstvo.


истраживачко новинарство, цензура и завера

...ево малопре јавили и да је ухапшен онај несрећни човек звани Џамбо који је у поплавама изгубио жену и дете, испоставило се да није имао ни жену ни дете.

Зашто нема ни један блог о свим лажним извештачима, очевидцима и вестима које су продефиловале кроз Б92 блогерски простор а испоставило се да су лажне?
Зашто?
Шта је то битније од истине и трагедије људи?
highshalfbooze highshalfbooze 19:03 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

Зашто нема ни један блог о свим лажним извештачима, очевидицима и вестима које су продефиловале кроз Б92 блогерски простор а испоставило се да су лажне?
Зашто?


Зато што ти ниси засукао рукаве и написао то. Шта чекаш?

...ево малопре јавили и да је ухапшен онај несрећни човек звани Џамбо који је у поплавама изгубио жену и дете, испоставило се да није имао ни жену ни дете.


Рекло би се да си и ти докторирао на Мегатренду.
gavrilo gavrilo 19:11 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

highshalfbooze
Зашто нема ни један блог о свим лажним извештачима, очевидицима и вестима које су продефиловале кроз Б92 блогерски простор а испоставило се да су лажне?
Зашто?


Зато што ти ниси засукао рукаве и написао то. Шта чекаш?

...ево малопре јавили и да је ухапшен онај несрећни човек звани Џамбо који је у поплавама изгубио жену и дете, испоставило се да није имао ни жену ни дете.


Рекло би се да си и ти докторирао на Мегатренду.


било би добро да о томе пишу они који су све те информације пренели кроз блогове

нисам докторирао на мегатренду, нисам нигде
ја сам обичан смртник чврсто везан за тло
cult cult 19:15 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

Зашто нема ни један блог о свим лажним извештачима, очевидицима и вестима које су продефиловале кроз Б92 блогерски простор а испоставило се да су лажне?
Зашто?


Pa, pitaj ovog što vam uredjuje bilten stranke i prodaje kao "nezavisne novine Informer". Meni lično ne liči na blogera B92

highshalfbooze highshalfbooze 19:16 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

нисам докторирао на мегатренду, нисам нигде
ја сам обичан смртник чврсто везан за тло


Под хитно да порадиш на томе. Јер неко ко пронађе да једна особа може да изгуби жену и дете иако их нема, заслужује титулу.
gavrilo gavrilo 19:27 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

cult
Зашто нема ни један блог о свим лажним извештачима, очевидицима и вестима које су продефиловале кроз Б92 блогерски простор а испоставило се да су лажне?
Зашто?


Pa, pitaj ovog što vam uredjuje bilten stranke i prodaje kao "nezavisne novine Informer". Meni lično ne liči na blogera B92какве везе има то са блоговима у којим су људи тврдили и преносили вести о стотинама мртвих, хладњачама, магацинима пуних лешева, тврдили да је све то намерно урађено, шта се ту све могло прочитати.
Колико Џамбова је само било по тим блоговима.
Али гура се даље, блог блог брише, само треба трпати у главу и понављати исто.
ЦЕНЗУРА

cult cult 19:32 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

gde si na blogu b92 video tekst u kojem neko tvrdi bilo šta o hladnjačama, magacinima punih leševa?
Redovan sam čitalac ovog portala, to mi je promaklo.
Možeš li da mi daš link na taj tekst?
Ako se ispostavi da lažeš i da takvog teksta na b92 nema, molim te, ne obraćaj mi se više.

gavrilo gavrilo 19:36 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

highshalfbooze
нисам докторирао на мегатренду, нисам нигде
ја сам обичан смртник чврсто везан за тло


Под хитно да порадиш на томе. Јер неко ко пронађе да једна особа може да изгуби жену и дете иако их нема, заслужује титулу.


а шта заслужује онај који је тврдио да има стотине мртвих и да је својим очима видео где их односе?

ма радије ћу ја остати глуп ако је памет то што си ти
freehand freehand 19:38 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

какве везе има то са блоговима у којим су људи тврдили и преносили вести о стотинама мртвих, хладњачама, магацинима пуних лешева, тврдили да је све то намерно урађено, шта се ту све могло прочитати.
Колико Џамбова је само било по тим блоговима.
Али гура се даље, блог блог брише, само треба трпати у главу и понављати исто.
ЦЕНЗУРА

Gavrilo, ne čitaš pažljivo: ja upravo i tražim od ministra policije da se sve ovo pod hitno ispita i odgovorni pohapse i privedu pravdi!
Štaviše, siguran sam da je u pitanju prljava podmetačina i huncutarija neprijatelja našeg ministtra, naše zemlje pa možda čak i samog Aleksandra Vučića kome svaka čast jer je za kratko vreme uspeo da reši problem nezaposlenosti i mnoge druge goruće probleme Srbije.
Pa kad se akcija već pokrene - da se onda spere ljaga i sa Tomislava Nikolića, Jorgovanke Tabaković i Velimira Ilića. A bogami i sa Bate zvanog Santos.
Koliko god da košta a veljda je neupitno da će sve ove perjanice nauke i politike u Srbiji biti punim kapacitetom na raspolaganji nadležnim organima.
I tako dalje i u tom smislu.
gavrilo gavrilo 19:49 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

cult
gde si na blogu b92 video tekst u kojem neko tvrdi bilo šta o hladnjačama, magacinima punih leševa?
Redovan sam čitalac ovog portala, to mi je promaklo.
Možeš li da mi daš link na taj tekst?
Ako se ispostavi da lažeš i da takvog teksta na b92 nema, molim te, ne obraćaj mi se više.рецимо на оном блогу што има читаност преко 100.000 који се обраћао држави
редакција Б92 је обрисала такве коментаре и упозорила да се то не ради
стоји то и сада тамо,
сада треба прочитати те блогове од почетка до краја са ове дистанце и видети колико је неистине ту изнешено и пренешено са разних друштвених мрежа,
иза тих вести су стали они који су их преносили на блогове.
све је било прошарано политиком
док су се људи извлачили из тих кућа њихова трагедија је искоришћена на најгори могући начин
gavrilo gavrilo 19:52 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

freehand
какве везе има то са блоговима у којим су људи тврдили и преносили вести о стотинама мртвих, хладњачама, магацинима пуних лешева, тврдили да је све то намерно урађено, шта се ту све могло прочитати.
Колико Џамбова је само било по тим блоговима.
Али гура се даље, блог блог брише, само треба трпати у главу и понављати исто.
ЦЕНЗУРА

Gavrilo, ne čitaš pažljivo: ja upravo i tražim od ministra policije da se sve ovo pod hitno ispita i odgovorni pohapse i privedu pravdi!
Štaviše, siguran sam da je u pitanju prljava podmetačina i huncutarija neprijatelja našeg ministtra, naše zemlje pa možda čak i samog Aleksandra Vučića kome svaka čast jer je za kratko vreme uspeo da reši problem nezaposlenosti i mnoge druge goruće probleme Srbije.
Pa kad se akcija već pokrene - da se onda spere ljaga i sa Tomislava Nikolića, Jorgovanke Tabaković i Velimira Ilića. A bogami i sa Bate zvanog Santos.
Koliko god da košta a veljda je neupitno da će sve ove perjanice nauke i politike u Srbiji biti punim kapacitetom na raspolaganji nadležnim organima.
I tako dalje i u tom smislu.

заборавих написати да се ја не обраћам теби овде, тј. тексту твог блога, о томе не знам ништа и не бих се ту укључивао
више тролујем о једној ствари коју се нема где написати, не постоји блог где бих ово написао, негде сам морао
извини на тролу
uros_vozdovac uros_vozdovac 19:53 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

gavrilo
cult
gde si na blogu b92 video tekst u kojem neko tvrdi bilo šta o hladnjačama, magacinima punih leševa?
Redovan sam čitalac ovog portala, to mi je promaklo.
Možeš li da mi daš link na taj tekst?
Ako se ispostavi da lažeš i da takvog teksta na b92 nema, molim te, ne obraćaj mi se više.рецимо на оном блогу што има читаност преко 100.000 који се обраћао држави
редакција Б92 је обрисала такве коментаре и упозорила да се то не ради
стоји то и сада тамо,
сада треба прочитати те блогове од почетка до краја са ове дистанце и видети колико је неистине ту изнешено и пренешено са разних друштвених мрежа,
иза тих вести су стали они који су их преносили на блогове.
све је било прошарано политиком
док су се људи извлачили из тих кућа њихова трагедија је искоришћена на најгори могући начин

Link/screen-shoot ili ne postoji.
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 19:58 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

uros_vozdovac

Link/screen-shoot ili ne postoji.


Ma bilo ja video, ali moderacija obrisala uz apel da se takve stvari više ne iznose.

Nego, Gavrilo, ako je neko odgovoran za te glasine i sve ostale nebuloze koje su se kasnije širile internetom onda je to naš vrli vođa trenutno na funkciji predsednika vlade.
I to od ovog momenta:


cult cult 19:58 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

vidi, gavrilo,

ja sam iščitao sve te blogove od početka do kraja i nijedan autor nije napisao ništa tako.
Na tom blogu "što ima čitanost preko 100 000", autora Sekeljića, neko od komentatora je nešto preneo i odmah je, kao što si i sam video, obrisano od strane uredništva.

Prema tome tvoje reči "какве везе има то са блоговима у којим су људи тврдили и преносили вести о стотинама мртвих, хладњачама, магацинима пуних лешева, тврдили да је све то намерно урађено, шта се ту све могло прочитати" su posledica dve mogućnosti:

1. ti si žrtva medija koji su pod kotnrolom te tvoje jadne stranke i zaista veruješ da su b92 ili autori na blogu b92 takve tekstove objavljivali iako i sam ne možeš da ih nadješ,

2. ti si deo krda botova, verovatno kurir ili blic-divizija komentatora, koji je slučajno ovde zalutao.

Drugo objašnjenje za ovo što pišeš ovde ne vidim.

Pozdrav za tebe i onog Herakla što pomera reke.
angie01 angie01 20:06 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

док су се људи извлачили из тих кућа њихова трагедија је искоришћена на најгори могући начин


je l zato sto nisu bili na vreme upozoreni i evakuisani, nego im je upravo suprotno bilo receno, pa posle ta izjava odgovornog lica, gradonacelnika, nestala sa neta.

da li ti mislis, s obzirom da su u medjuvremenu i razne druge info stigle u javnost-sta je i kako bilo-da li su gradjani bili uznemirani, izbezumljeni, jer su zakazali oni koji su trebali da ih tacno i pravovremeno informisu, i organizuju sta da rade,onda prenosili jedni drugima ono sto su culi-je li to normalna reakcija u takvom haosu, ili su pak svi prosli obuku i treninge kako se ponasati u vanrednim situacijama, pa su ovakve reakcije za osudu?
gavrilo gavrilo 20:12 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

uros_vozdovac
gavrilo
cult
gde si na blogu b92 video tekst u kojem neko tvrdi bilo šta o hladnjačama, magacinima punih leševa?
Redovan sam čitalac ovog portala, to mi je promaklo.
Možeš li da mi daš link na taj tekst?
Ako se ispostavi da lažeš i da takvog teksta na b92 nema, molim te, ne obraćaj mi se više.рецимо на оном блогу што има читаност преко 100.000 који се обраћао држави
редакција Б92 је обрисала такве коментаре и упозорила да се то не ради
стоји то и сада тамо,
сада треба прочитати те блогове од почетка до краја са ове дистанце и видети колико је неистине ту изнешено и пренешено са разних друштвених мрежа,
иза тих вести су стали они који су их преносили на блогове.
све је било прошарано политиком
док су се људи извлачили из тих кућа њихова трагедија је искоришћена на најгори могући начин

Link/screen-shoot ili ne postoji.


постоји, ево ти ова два блога па листај

http://blog.b92.net/text/24208/Poplava-neodgovornosti/

http://blog.b92.net/text/24205/Drzavo-ne-bismo-te-vise-zadrzavali/
uros_vozdovac uros_vozdovac 20:30 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

]
gavrilo


постоји, ево ти ова два блога па листај

http://blog.b92.net/text/24208/Poplava-neodgovornosti/

http://blog.b92.net/text/24205/Drzavo-ne-bismo-te-vise-zadrzavali/


Oba bloga pretražena po terminima hladnjača hladnjaca, isto to na ćirilici bez pogodaka
gavrilo gavrilo 20:31 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

angie01
док су се људи извлачили из тих кућа њихова трагедија је искоришћена на најгори могући начин


je l zato sto nisu bili na vreme upozoreni i evakuisanei, nego im je upravo suprotno bilo receno, pa posle ta izjava odgovornog lica, gradonacelnika, nestala sa neta.

da li ti mislis, s obzirom da su u medjuvremenu i razne druge info stigle u javnost-sta je i kako bilo-da li su gradjani bili uznemirani, izbezumljeni, jer su zakazali oni koji su trebali da ih tacno i pravovremeno informisu, i organizuju sta da rade,onda prenosili jedni drugima ono sto su culi-je li to normalna reakcija u takvom haosu, ili su pak svi prosli obuku i treninge kako se ponasati u vanrednim situacijama, pa su ovakve reakcije za osudu?


па си се ти самопрогласила као врхунска познаватељка одбрана од поплава, болести, спашавања, медија и којечега
те ваше улоге у које сте се унели су само погоршале и угрозиле ионако беспомоћне људе и унеле панику у оне који су спашени.
Је ли неко од вас размишљао како се осећа онај спашени у прихватном центру када чује вест о томе како држава крије број мртвих а неко његов још у Обреновцу?
Када дође вест о првој жртви која се не може идентификовати у том тренутку свако ће бити у страху да није неко његов.
по тим блоговима се утркивало из фотеља ко ће доћи до страшније информације
потпуно неразмишљајући како све то утиче на те људе по прихватним центрима
ви сте се бавили актуелном влашћу као у јеку кампање
погледај те блогове која читаност је забележена а колики је број коментатора
вас 30так је то радило
ај сад здраво
gavrilo gavrilo 20:36 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

uros_vozdovac
]
gavrilo


постоји, ево ти ова два блога па листај

http://blog.b92.net/text/24208/Poplava-neodgovornosti/

http://blog.b92.net/text/24205/Drzavo-ne-bismo-te-vise-zadrzavali/


Oba bloga pretražena po terminima hladnjača hladnjaca, isto to na ćirilici bez pogodaka


па нема јер су те вести побрисане, пренешене су као линк
уредништво Б92 је написало да је уклонило ту вест као и све коментаре на ту тему
онај ко је писао тај блог није уклонио ту вест нити је ико од коментатора кроз коментар указао да је то лоше
реци ти мени јес ти већи човек када заобиђеш ударену жену од онога ко је ту жену ударио?
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:44 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

Је ли неко од вас размишљао како се осећа онај спашени у прихватном центру када чује вест о томе како држава крије број мртвих а неко његов још у Обреновцу?


Pa država jeste krila broj mrtvih, to nije sporno. Vučić je govorio da će broj mrtvih biti saopšten naknadno, kad se konstatuje, ili takva neka formulacija.
I jesi li ti razmišljao kako se oseća onaj spašeni u prihvatnom centru kad sa najzvaničnijeg mogućeg mesta čuje da mrtvih ima ali da se neće saopštavati broj?
Da li je to opasnije, teže, nego kad to kaže neko anoniman na nekom blogu?


по тим блоговима се утркивало из фотеља ко ће доћи до страшније информације


Ne znam na koje blogove misliš a što se ovog tiče nisu pominjane nikakave hladnjače, magacini, ništa u tom smislu.
Par komentara jesu krenuli u nagađanje broja, pročitao sam ih pre brisanja, ali je moderacija je brzo to sklonila i zahtevala da se ne spekuliše o broju mrtvih.
To je bilo sve.
I pošto je to tako, ko je više uznemirio građane, tih par komentara ili predsednik vlade?
angie01 angie01 20:55 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

па си се ти самопрогласила као врхунска познаватељка одбрана од поплава, болести, спашавања, медија и којечега
те ваше улоге у које сте се унели су само погоршале и угрозиле ионако беспомоћне људе и унеле панику у оне који су спашени.pa bas zato sto nisam, niti su ostali gradjani, ali zato ima ko je za to zaduzen- a placen od tih gradjana koji nisu- je l kapiras?

molim te da kopiras moj, ili bilo ciji komentar na ovom blogu koji govori o broju zrtava.

ako ga nema, onda lazno optuzujes, kleveces, ucitavas- je l kapiras?

i kako blog utice na ljude u prihvatnim centrima- lebati-oni bas prate blog da bi se informisali.

nas tridesetak, kako kazes, nije nista radilo- ti ocigledno radis- mi smo komentarisali, cemu ovo mesto i sluzi.
gavrilo gavrilo 21:08 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

hoochie coochie man
Је ли неко од вас размишљао како се осећа онај спашени у прихватном центру када чује вест о томе како држава крије број мртвих а неко његов још у Обреновцу?


Pa država jeste krila broj mrtvih, to nije sporno. Vučić je govorio da će broj mrtvih biti saopšten naknadno, kad se konstatuje, ili takva neka formulacija.
I jesi li ti razmišljao kako se oseća onaj spašeni u prihvatnom centru kad sa najzvaničnijeg močućeg mesta čuje da mrtvih ima ali da se neće saopštavati broj?
Da li je to opasnije, teže nego kad to kaže neko anoniman na neklom blogu?


по тим блоговима се утркивало из фотеља ко ће доћи до страшније информације


Ne znam na koje blogove misliš a što se ovog tiče nisu pominjane nikakave hladnjače, magacini, ništa u tom smislu.
Par komentara jesu krenuli u nagađanje broja, pročitao sam ih pre brisanja, ali je moderacija je brzo to sklonila i zahtevala da se ne spekuliše o brojui mrtvih.
To je bilo sve.
I pošto je to tako, ko je više uznemirio građane, tih par komentara ili predsednik vlade?


не прави се блесав
вести о стотинама мртвих су почеле да круже интернетом још првог дана, Вучић је изашао у јавност и рекао да мртвих има али да се број још не зна и да се неће лицитирати бројем утопљених
те да је најбитије спасити људе и одвести их на сигурно
ви сте ваљда очекивали да ће се прво утопљени спашавати
после 2 дана објављене су прве бројке и интернетом је почело да кружи да је то лаж и заташкавање, тада крећу и ти блогови које сам навео
дојаве са разних страна како држава нешто крије, блокира прилаз граду, како јој се не сме веровати, како су државне службе неспособне...а са друге стране државне службе евакуишу преостале људе 24 сата са опремом коју су имале ризикујући своје животе, и исте те службе апелују да се сви иселе.
потпуно једно лудило
...улеће и паметни maksa83 са линком како озбиљне државе превентивно уче децу од 6 година пливати...а ова наша...ништа

у једном моменту сам схватио да је најбоље да угасим рачунар и сачувам памет
и сада схватам да је најбоље да се искључим из даљег дискуса о овоме
ајд здраво

ЕДИТ
за maksa83
дете од 6 година бујица од 10цм руши и носи, она од 50цм га дави
пливање не помаже у налету воде ни одраслом човеку, ни чамац те неће спасити
бујица са собом носи метал, дрво, све што јој је на путу
једини спас од исте је да јој се склониш са пута док не прође
dali76 dali76 21:15 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

I koliko bota Gavrilo komentara "odvezao" sa teme bloga?
Svaka cast. Good job!!
golubica.bg golubica.bg 21:24 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

martin_krpan

Ovo je u potpunosti u resoru policije i pravosuđa. Ovo je teška povreda autorskih prava i tu je ultimativna kazna gubljenje ministarske pozicije i gubljenje doktorata. I u Srbiji postoji do detalja jasan zakon. -> Link. Dakle prijevremeni izbori.


A pošto je Srbija pravna država za uzor, reakcija će biti brza i oštra. Evo k'o da ga gledam, Stefanović upravo piše tekst ostavke, suza suzu stiže, dok se Vučić priprema da ga se odrekne preko Informera.
freehand freehand 21:27 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

dali76
I koliko bota Gavrilo komentara "odvezao" sa teme bloga?
Svaka cast. Good job!!

Ja bih se sad već manuo te bot-priče. Gavrilo ima svog idola i političko opredeljenje koje gorljivo zastupa, ali svakako nije bot. Komentariše, obrazlaže a svakako nije ni agresivan, ni nekulturan. To tšo je povukao temu u smeru koji se njemu čini važnim - pa Bože moj, to je apsolutno uobičajeno za blog.
I dobrodošao je kao i svi ostali, dok je to tako.

Dali - ni ovo nema direktne veze sa tobom, ti si samo poslednji u nizu, ništa više.
gavrilo gavrilo 21:32 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

dali76
I koliko bota Gavrilo komentara "odvezao" sa teme bloga?
Svaka cast. Good job!!


дао сам препоруку овом блогу, нисам селективан у осуди
ако је то истина тај треба да поднесе оставку и даље све по закону
све сте већ рекли нема шта да додам
angie01 angie01 21:50 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

a svakako nije ni agresivan, ni nekulturan.


onda nisi pratio!

prosli put ga obrisala moderacija, pa ne mogu da ti dokumentujem-decko je folirant, ako nije i alter ego nekog drugog,...malo se pravi fini, a posle histerise kad mu se ucini da je dobar momenat,:),...ono, emotivno nestabilan po potrebi.

...pojavio se bas na vreme:)
gavrilo gavrilo 22:13 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

angie01
a svakako nije ni agresivan, ni nekulturan.


onda nisi pratio!

prosli put ga obrisala moderacija, pa ne mogu da ti dokumentujem-decko je folirant, ako nije i alter ego nekog drugog,...malo se pravi fini, a posle histerise kad mu se ucini da je dobar momenat,:),...ono, emotivno nestabilan po potrebi.

...pojavio se bas na vreme:)


испровоцирала си ме и прозивала и јесам непримерено реаговао
писала си неистину и о мени па су се укључили и други
то је покренуло лавину камења до тога да сам обележен као неко ко нема ни трунке емпатије према човеку сем Вучићу
пукао сам и сломио летву на теби
иначе нисам агресивна особа, нити моја појава изазива агресују код других људи
неком лежи оваква комуникација мени очигледно не лежи
покушаћу да се научим тим вештинама
angie01 angie01 22:37 01.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

писала си неистину и о мени па су се укључили и други


izvini, koju neistinu?

sve vreme nesto prebacujes sto ne stoji,...i gore sam te zamolila da kopiras komentare o kojima govoris, a ti nista.

sto se mene licno tice-ja sam komentarisala ono sto si pokazao svojim pisanjem, a to za koga ti navijas je tvoja stvar.

ti uposte ne pratis sta izgovaras i to kojom intonacijom, ali si zato ekstremno senzibilan na to kako ljudi na to reaguju- kao da po svaku cenu, ma sta ti radio, treba da nam budes drag & simpatican, ko da smo ti mame.

покушаћу да се научим тим вештинамаsamo ne treba da se bacas po podu i gadjas se igrckama, ono, razgovaraj kao odrastao covek, a ne kao razmazeno dete.
urbana_gerila urbana_gerila 00:05 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

angie01

decko je folirantzašto si toliko sigurna da je dečko?
tetris tetris 00:56 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

angie01
...prosli put ga obrisala moderacija, pa ne mogu da ti dokumentujem-decko je folirant...


angie01
...i gore sam te zamolila da kopiras komentare o kojima govoris, a ti nista.


Pa, moderacija je obrisala i komentare na koje se on poziva :)
yugaya yugaya 08:32 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

za ovo su se u civilizovanom svetu davale ostavke


I u komšiluku nedavno, upravo za plagiranje doktorske disertacije. Nakon napisa u štampi i pod pritiskom javnosti akademska zajednica je od vlasti i nadležnih institucija za akreditaciju naučnih titula zahtevala zvaničnu istragu, čiji je krajnji rezultat vrlo brzo bila ostavka Pala Šmita sa pozicije predsednika države Mađarske:

http://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_Schmitt_academic_misconduct_controversy#Plagiarism

Vreme potrebno od prvog članka objavljenog u štampi do okončanja istrage i oduzimanja plagijatom stečenog akademskog zvanja - dva i po meseca.

Vreme potrebno od oduzimanja plagijatom stečenog akademskog zvanja do ostavke - pet dana.

Pa sad da vidimo kako će to isto da se odvija u Vučićevoj SEUrbiji.

Ja tipujem na pojeo vuk magare razvoj situacije.


angie01 angie01 08:45 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...


Pa, moderacija je obrisala i komentare na koje se on poziva :)ja pitam za sebe- vidi sta je sve gavrilo napisao,... skoro da ispunjavam uslove za informativni razgovor-pa reko, nek pokaze gde je to tako, kako kaze,...

to je mufljuski, da zarad ljubavi prema politickom idolu za druge pises ovakve gluposti, gde ih optuzujes za nesto sto je trenutno najaktuelniji greh koji treba da se kaznjava.
maksa83 maksa83 09:02 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

...улеће и паметни maksa83 са линком како озбиљне државе превентивно уче децу од 6 година пливати

Kukumene, nećete valjda i za to da 'apsite?

Mislim, deca da plivaju, zvuči kao ozbiljan udar na Državu...

vrabac_u_steni vrabac_u_steni 10:36 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

Gavrilo, pošto sam i ja učestvovao u toj razmeni komentara o plivanju, da ti kažem nešto.

Nema ničega lošeg u tome što je Maksa napisao, spomenuo je da se deca u NL obučavaju za ponašanje u slučaju poplava i kao primer naveo i to sa plivanjem.
Ja sam samo skrenuo pažnju na to da sama veština plivanja u pojedinim situacijama koje smo tada imali ne bi bila od prevelike koristi i da bi bilo opasno da ljudi misle da bi ih ista spasila.
A da je potrebno da nam deca i ne samo ona već i odrasli budu u nekom stepenu obučeni za ponašanje u vanrednim situacijama, mislim da su ove poplave pokazale.
Baš kao što su pokazale koliko nam nedostaje osposobljenih jedinica, opreme i koliko nam je ceo sistem civilne zaštite zapušten i organizaciono i materijalno. No dobro, to sigurno ne može ići na dušu samo sadašnjim vlastima.

Međutim, ponovo te upućujem na onaj snimak vanrendnog zasedanja vlade. Nema boljeg primera za haos, paniku, dezorganizovanost i dilentantizam od toga. Ja stvarno ne znam šta može da se očekuje od običnih građana posle one sramote.

A evo ti i jedna zanimljiva analiza njegovog ponašanja na toj sednici

Šta je govorio Vučić...

P.S.
Ja se izvinjavam svima koji dobijaju ospice na pomen imena dvojice autora gore linkovanog teksta, ali mislim da vredi pročitati.
cult cult 14:28 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

Ja se izvinjavam svima koji dobijaju ospice na pomen imena dvojice autora gore linkovanog teksta, ali mislim da vredi pročitati.


razbili su ih.
Odvalili.
Seciranje.
alselone alselone 14:41 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

Gangbang.
cult cult 14:50 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

čovek ne može, a da se ne seti onog znamenitog odlomka iz Travničke hronike: "Znaš li ti šta slaviš i koga veličaš? Znaš li ti da je car lud – i da se održava samo krvlju svojih pobeda koje ne vode nikud i ničemu? Znaš li da mi svi zajedno srljamo u neku veliku nesreću kojoj ne znamo imena ni obima, ali koja nas pouzdano čeka na kraju svih naših pobeda?"
cult cult 15:04 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

Evo i Njuz net je došao u posed kopije Slininog rada i objavio:

martin_krpan martin_krpan 19:02 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...


Šta je govorio Vučić...

P.S.
Ja se izvinjavam svima koji dobijaju ospice na pomen imena dvojice autora gore linkovanog teksta, ali mislim da vredi pročitati.


Siroma, javili mu se flešbekovi.

Dobrovoljci, žrtve, evakuacija... sve u svemu " imamo katastrofu kakve u istoriji Srbije nije bilo".
hajkula1 hajkula1 22:28 02.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

за maksa83
дете од 6 година бујица од 10цм руши и носи, она од 50цм га дави
пливање не помаже у налету воде ни одраслом човеку, ни чамац те неће спасити
бујица са собом носи метал, дрво, све што јој је на путу
једини спас од исте је да јој се склониш са пута док не прођеOvako nešto je bilo na TV-u,izjava profesora na Fakultetu za bezbednost. Konkretno, da u bujici od 50cm može da se udavi odrasla osoba prosečne kondicije i da je jedini spas, skloniti se iz bujice.

Nego, kada je opasnost bila očigledna, kada je Predsednik Vlade apelovao na volontere, ti si se nevešto čudio. Aj, beži.

mariopan mariopan 07:21 04.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

petargli
Ako hoćemo ozbiljno, onda treba da se ispita i komisija koja je ocenjivala doktorat itd.

Слажем се, али зашто само да се испита, требало би и да се казни?

Они су својим угледом и знањем потврдили исправност безвредног плагијата?

Шта ако нас лече недоучени лекари, бране неспособни адвокати, суде недоучене судије....или нашој деци школама предају недоучени професори и наставници?

Када ће да одговарају они који су то омогућили, не само они који су се тиме окористили?
petargli petargli 11:18 04.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

mariopan
Слажем се, али зашто само да се испита, требало би и да се казни?

Они су својим угледом и знањем потврдили исправност безвредног плагијата?

Шта ако нас лече недоучени лекари, бране неспособни адвокати, суде недоучене судије....или нашој деци школама предају недоучени професори и наставници?

Када ће да одговарају они који су то омогућили, не само они који су се тиме окористили?

Postupak utvrđivanja ispravnosti doktorata je prvi i najvažniji korak, i naravno, ako se utvrdi da doktorat ne ispunjava kriterijume doktorata, da je plagijat itd, onda svi koji snose krivicu treba da budu kažnjeni. To je jasno, samo nisam hteo unapred da prejudiciram, :).

Svi moramo da snosimo odgovornost za posao koji obavljamo.
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 10:01 06.06.2014

Re: Ne, ozbiljno...

mariopan
petargli
Ako hoćemo ozbiljno, onda treba da se ispita i komisija koja je ocenjivala doktorat itd.

Слажем се, али зашто само да се испита, требало би и да се казни?

Они су својим угледом и знањем потврдили исправност безвредног плагијата?

Шта ако нас лече недоучени лекари, бране неспособни адвокати, суде недоучене судије....или нашој деци школама предају недоучени професори и наставници?

Када ће да одговарају они који су то омогућили, не само они који су се тиме окористили?


Nema mesta pitanju. Nas lece nedouceni lekari, brane nesposobni advoketi, i predaju nedouceni i neposveceni profesori (cast izuzecima). To jeste nasa realnost. To je samo drugo lice negativne selekcije.
Dr M Dr M 16:43 01.06.2014

Dobronamerno...


Domaćine, potpuno razumem Tvoju želju da zaštitiš dr Stefanovića od podlih, i ničim izazvanih, napada nekih, tamo, belosvetskih Harvarda i Londonskih škola. Samo, mislim da je ovoliki tekst, i to još sa Peščanika, kontraproduktivan i ne pomaže mnogo dr Stefanoviću.

Bolje bi Ti bilo da si mu poslao kapi za nos.

srdjan.pajic srdjan.pajic 16:49 01.06.2014

Re: Dobronamerno...

Dr M

Domaćine, potpuno razumem Tvoju želju da zaštitiš dr Stefanovića od podlih, i ničim izazvanih, napada nekih, tamo, belosvetskih Harvarda i Londonskih škola. Samo, mislim da je ovoliki tekst, i to još sa Peščanika, kontraproduktivan i ne pomaže mnogo dr Stefanoviću.

Bolje bi Ti bilo da si mu poslao kapi za nos.Tako je! I ja se protivim ovoj očiglednoj ujdurmi belosvetskih kvazintelektualaca i stranih plaćenika koji rade protiv Vlasti, dakle, Srbije.

Pravda za (kolegu) Stefanović Dr. Nebojšu!
Dr M Dr M 16:54 01.06.2014

Re: Dobronamerno...

I ja se protivim ovoj očiglednoj ujdurmi belosvetskih kvazintelektualaca i stranih plaćenika koji rade protiv Vlasti, dakle, Srbije.


...i gospodina Aleksandra Vučića lično, koji je u ovom kratkotrajnom periodu toliko učinio u borbi protiv...


Pravda za (kolegu) Stefanović Dr. Nebojšu!


Ej, ne preteruj, ako se neka prava pravda dohvati ovoga...
alselone alselone 20:40 01.06.2014

Re: Dobronamerno...

Pravda za (kolegu) Stefanović Dr. Nebojšu!


Tako je. Razumemo tu muku pisanja doktorata. Tako su i mene jednom idioti iz nekog levackog casopisa optuzili za plagijat i stavili na crnu listu za njihov casopis. Ja pitam, pobogu ljudi kakav plagijat. Kazu oni kako je njihov softver za automatsku detekciju otkrio 65% indekst "plagijatstva". Pisao, zalio se - nista. Jedva iskamcio ime softver i kupio ga, bas da vidim (djubre kostalo 50 dolara). Kad ono idiotski softver analizira sve bukvalno. I tih 65% je bilo u uvodu, pregledu stanja u oblasti i zakljucku. o.O Ono - recenice koje sam kao ukrao 65% glase "parameter tuning has shown increase in accuracy" ili "this proposed method" i sve tako nesto. Sto je najgore idioti nisu ogranicili softver na delove teksta tako da je nalazio 100% podudaranja u pregledu stanja u oblasti. Moz' misliti.

Sto naravno nije slucaj kod Sline. Slina je toliko pokro da bi mu trebalo i diplomu osnovnih studija oduzeti.

angie01 angie01 21:02 01.06.2014

Re: Dobronamerno...

. Razumemo tu muku pisanja doktorata.


to ovi bolji studenti megableje, dobili po poglavlje da pisu kao seminarske radove, a posto oni i ispite polazu na bubice i sl, oni uzeli i prepisali, predali, stefanovic dao daktilografkinji da sredi i otkuca i eto ti belaja- kad imas poverenja.
srdjan.pajic srdjan.pajic 22:20 01.06.2014

Re: Dobronamerno...

alselone
Pravda za (kolegu) Stefanović Dr. Nebojšu!


Tako je. Razumemo tu muku pisanja doktorata. Tako su i mene jednom idioti iz nekog levackog casopisa optuzili za plagijat i stavili na crnu listu za njihov casopis. Ja pitam, pobogu ljudi kakav plagijat. Kazu oni kako je njihov softver za automatsku detekciju otkrio 65% indekst "plagijatstva". Pisao, zalio se - nista. Jedva iskamcio ime softver i kupio ga, bas da vidim (djubre kostalo 50 dolara). Kad ono idiotski softver analizira sve bukvalno. I tih 65% je bilo u uvodu, pregledu stanja u oblasti i zakljucku. o.O Ono - recenice koje sam kao ukrao 65% glase "parameter tuning has shown increase in accuracy" ili "artificial neural network" i sve tako nesto. Sto je najgore idioti nisu ogranicili softver na delove teksta tako da je nalazio 100% podudaranja u pregledu stanja u oblasti. Moz' misliti.

Sto naravno nije slucaj kod Sline. Slina je toliko pokro da bi mu trebalo i diplomu osnovnih studija oduzeti.
A meni su odbili jedan rad za IEEE MWCL, uz obrazloženje da nema značajnog naučnog doprinosa i uputili me, krajnje bezobrazno, da ga objavim u trejd magazinu (fuj!). Tri dana sam ridao, i čupao kosu. Posle sam ga malo pretabao, i probao za konferenciju, ni tamo ga nisu hteli. Očigledno je u pitanju bila antisrpska zavera velikih razmera, i iz čistog inata više nisam hteo da šaljem rad niukakve novine.

freehand freehand 22:23 01.06.2014

Re: Dobronamerno...

A meni su odbili jedan rad za IEEE MWCL, uz obrazloženje da nema značajnog naučnog doprinosa i uputili me, krajnje bezobrazno, da ga objavim u trejd magazinu (fuj!). Tri dana sam ridao, i čupao kosu. Posle sam ga malo pretabao, i probao za konferenciju, ni tamo ga nisu hteli. Očigledno je u pitanju bila antisrpska zavera velikih razmera, i iz čistog inata više nisam hteo da šaljem rad niukakve novine.

Eto ti, jebala te ćirilica da te jebe. To prolazi kod Omege, al teško kod profesora Okultisa.
alselone alselone 06:02 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

A meni su odbili jedan rad za IEEE MWCL,


Mene su jos gore zajebali ajtriplijevci. Prihvate mi rad za veliku conf i kazu mi jos kako ce biti u panel sesiji (ili kako se to vec zove kod njih). Ja bacim put pod noge, dodjem tamo, kad oni promenili u medjuvremenu, valjda bila guzva u salama, i prebace me u poster session. Rogovi mi izrasli.

više nisam hteo da šaljem rad niukakve novine.

Neeeee! Ja sam taman imao ideju da ti predlozim zajednicki, da napravimo revoluciju u naucnoj oblasti. "Inteligentni visokoenergetski zraci smrti za onesposobljavanje puma u pokretu".
srdjan.pajic srdjan.pajic 14:37 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

alse
Neeeee! Ja sam taman imao ideju da ti predlozim zajednicki, da napravimo revoluciju u naucnoj oblasti. "Inteligentni visokoenergetski zraci smrti za onesposobljavanje puma u pokretu".


Ustvari, već sam dosta odmakao na polju visokoenergetskih zrakova smrti.(ako ovo vidi hajkula, prijaviće me kod komunalne inspekcije da haarpujem okolo).
alselone alselone 14:39 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

srdjan.pajic

Super ti izgleda lab.

Sta ti je ovo na stolu, to sivo sa crnom cevcugom? Lici na railgun iz Kvejka.
srdjan.pajic srdjan.pajic 14:45 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

i prebace me u poster session.


Da, te poster sesije su da rodiš mečku. Ovo obično, dodješ, ispričaš, odgovoriš na par uglavnom nesuvislih pitanja i razlaz. A poster, koji prvo moraš da napraviš, i da vučeš sa sobom po avionima i limuzinama, moraš tamo da stojiš satima i da pustiš da te drka svako kome nadodje i nema pametnija posla na konferenciji, kao što su recimo exhibition, ili koktel partiji sa predstavnicama velikih korporacija.

Mada, i ja sam tako par puta išao da drkam neke nesrećnike na posteru, kad sam nisam imao pametnija posla
srdjan.pajic srdjan.pajic 14:52 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

alselone
srdjan.pajic

Super ti izgleda lab.

Sta ti je ovo na stolu, to sivo sa crnom cevcugom? Lici na railgun iz Kvejka.


Doomsday machine!

Cevčuga je safety device. Služi da ako ostavim olovku, ili svesku sa druge strane stola, pa krenem rukom da dovatim, dok haarp radi, da spreči da mi je isti odseče. Znaš, zraci smrti su nevidljivi, a osiguranje to onda neće da pokrije.


alselone alselone 15:42 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

Da, te poster sesije su da rodiš mečku.


Ma da. Sa tim da sam ja skapirao da sam na poster session tek posto sam stigao na konf. Onda sam napravio najskrnaviju od svih skrnavih poster prezentacija za 2 sata u powerpointu i paint.net-u i odstampao na 10 A4 listova u lokalnom Fedeksu i ukrajao te papire da lici na nesto. Ono, pored mog postera culi su se zrikavci i kotrljao se onaj zbun iz vesterna.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 15:43 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

Срки, магнету и тајфуне, лаб ти је ко Теслин!!!
angie01 angie01 15:53 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

Ono, pored mog postera culi su se zrikavci i kotrljao se onaj zbun iz vesternai osecao se miris benzina Pajicevih kola u daljini:)

alselone alselone 16:17 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

Iz jedinog proputovanja Nevadom.
E, ovo je prava nedojija. To cak i Pajke moze da kaze.
blogovatelj blogovatelj 16:38 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

ako ovo vidi hajkula, prijaviće me kod komunalne inspekcije da haarpujem okolo


Ni po muke za hajkulu, ja živ nisam šta će biti kad Omega vidi svo ovo ubistveno oružje.
srdjan.pajic srdjan.pajic 17:51 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

angie01
Ono, pored mog postera culi su se zrikavci i kotrljao se onaj zbun iz vesternai osecao se miris benzina Pajicevih kola u daljini:)Eeee, da, moj dobri stari saab. Saću da se rasplačem.
srdjan.pajic srdjan.pajic 17:52 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

Predrag Brajovic
Срки, магнету и тајфуне, лаб ти је ко Теслин!!!


Samo ti podjebavaj, imam ja i nekoliko novijih instrumenata, iz ovog veka, kunem se!
srdjan.pajic srdjan.pajic 17:54 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

Ono, pored mog postera culi su se zrikavci i kotrljao se onaj zbun iz vesterna.Znači, umro sam!

E, dobro, ljudi, ja moram da idem sad da popravljam neku crkotinu što mi vratila mušterija, sa vrlo detaljnim opisom problema: "Ne radi!". Nije meni život lak.


Kazezoze Kazezoze 17:55 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

srdjan.pajic
alse
Neeeee! Ja sam taman imao ideju da ti predlozim zajednicki, da napravimo revoluciju u naucnoj oblasti. "Inteligentni visokoenergetski zraci smrti za onesposobljavanje puma u pokretu".


Ustvari, već sam dosta odmakao na polju visokoenergetskih zrakova smrti.
(ako ovo vidi hajkula, prijaviće me kod komunalne inspekcije da haarpujem okolo).


a da megatrenduješ (plagiraš) istraživanja ovih mojih stručnjaka sa TU Delft koji su uspeli da izvedu teleportaciju informacije(doduše samo na 3m), pa da to malo usavršiš i teleportuješ ili sebe ili pumu u trenutku napada.


vishnja92 vishnja92 20:08 02.06.2014

Re: Dobronamerno...pi, bez cigle nista :)
eee, banderasi...
srdjan.pajic srdjan.pajic 21:06 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

vishnja92


pi, bez cigle nista :)
eee, banderasi...
Jeste, cigla, standardna, vidi se nisi završila arhitekturu na plagijatu.

Služila je kao target, dok nisam skupio malo parica da kupim ovaj
load (crna kocka, sa gajtanom).

A i sad ponekad cimnem ciglu, mada na tim snagama počne da se puši i kristalizuje, oće da mi aktivira alarm za protivpožarnu zaštitu.

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 21:14 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

Јеботе, онај фалсификује докторат, а Срки прави Ентрпрајз???
Куда иде овај свет...

Beam me up, Srki!
vishnja92 vishnja92 21:23 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

eee, sinko moj :)6.5x12x25cm, najbolja scena u (osrednjem) filmu.
01:10 - "Louis Kahn said, even a brick wants to be something"

tako i ovaj, nesto je teo

(dejs pajicu zamlatotino, ako si zeleo da sprzavas cigle, mogo si i ovde )
srdjan.pajic srdjan.pajic 21:28 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

Predrag Brajovic
Јеботе, онај фалсификује докторат, а Срки прави Ентрпрајз???
Куда иде овај свет...

Beam me up, Srki!


Eeee, ma nije ovo nikakav rocket science, keve mi. Rokit sajens je kod ovih fizičara, što mešaju gasove za te cevke. I plazma je rocket science, ali se ni tu mnogo ne trpam, moje je samo da je upalim, i snabdem energijom.
inco inco 21:42 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

srdjan.pajic
... moje je samo da je upalim, i snabdem energijom.


Pa kad tako jedared zaigraš i razjebeš ovaj naš kamičak u Svemiru ćeš se pravdaš sa 'Ja sam samo radio svoj posao.'? Tsk, tsk, tsk...
srdjan.pajic srdjan.pajic 21:55 02.06.2014

Re: Dobronamerno...

inco
srdjan.pajic
... moje je samo da je upalim, i snabdem energijom.


Pa kad tako jedared zaigraš i razjebeš ovaj naš kamičak u Svemiru ćeš se pravdaš sa 'Ja sam samo radio svoj posao.'? Tsk, tsk, tsk...


Da, zamisli da ti poslednja misao u životu bude: "E ovom Pajiću ću da ..."

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana