Ekonomija| Politika

Empirijsko istraživanje megadoktora Stefanovića

Saša Radulović RSS / 01.07.2014. u 23:05

U dosadašnjim analizama doktorata ministra policije, glavni fokus je bio na činjenici da su značajni delovi teksta „doktorata" plagirani. Ja bih se malo pozabavio empirijskim delom „istraživanja", odnosno činjenicom da „doktorat" uopšte nije doktorat. Svaki doktorat bi morao da da originalan naučni doprinos. Da unapredi znanje čovečanstva i da pomeri granicu znanja. Čime nam je dr Stefanović proširo vidike?


Na početku svog rada, u prvom poglavlju, dr Stefanović postavlja generalnu hipotezu i 7 posebnih hipoteza koje bi valjalo dokazati. Njihovim dokazivanjem, dr Stefanović, i cela komisija koja je ocenjivala taj rad, smatraju da je došlo do unapređenja znanja čovečanstva. Citiram:


Generalna hipoteza doktorata: "Što je primena principa strategijskog upravljanja veća, to su bolji rezultati rada lokalne samouprave"

Hipoteza 1:"Što je primena novih modela elektronskog poslovanja veća, to je strategijski menadžment lokalne samouprave efikasniji"
Hipoteza 2: "Uspešnost rada lokalne samouprave direktno je srazmerna stepenu primene međunarodnih standarda"
Hipoteza 3: "Efikasnija lokalna samouprava, veća ekonomičnost u radu"
Hipoteza 4: "Veća demokratičnost u radu, efikasnije odlučivanje na strategijskom nivou lokalne samouprave"
Hipoteza 5: "Rezultati rada lokalne samouprave, direktno zavise od transparentnosti njenog rada"
Hipoteza 6: "Zadovoljenje javnih potreba građana direktno je srazmerno nivou obrazovanja menadžera u gradskoj upravi"
Hipoteza 7: "Što je primena savremenih oragnizacionih modela veća, to je stepen zadovoljenja javnih potreba građana veći"

Zanemarićemo logičku besmislenost nekih od hipoteza, kao i kvalitet nekih drugih koje su na nivou Alana Forda. Otprilike: „Što imaš više para, to si bogatiji" ili „Što su ti duže noge, to si viši". Interesuje nas kako ih je dr Stefanović empirijski dokazao.

Dobronameran posmatrač bi rekao da ako hoćete da dokažete generalnu hipotezu "Što je primena principa strategijskog upravljanja veća, to su bolji rezultati rada lokalne samouprave", morali biste da istražujete određeni broj lokalnih samouprava iz skupa svih lokalnih samouprava, da utvrdite način i metodologiju merenja primene principa strategijskog upravljanja u njima, da zatim na neki način merite rezultate rada lokalnih samouprava, pa da na kraju utvrdite da li postoji pozitivna korelacija između ta dva merenja. Pri tome biste morali i da vodite računa o kvalitetu uzorka, odnosno o tome da lokalne samouprave koje ste odabrale dobro reprezentuju skup svih lokalnih samouprava. Ni malo lak zadatak.


Na sreću našu, i na sreću celog čovečanstva, a posebno na ponos rektora i profesora Mijata Damjanovića i profesorke Snežane Đorđević iz komisije, dr Stefanović je našao kraticu. Što da radi sve ono što bi mu dobronamerni posmatrač savetovao, kada može sve to mnogo brže, pomažući se spremnošću pomenutih profesora iz komisije da zažmure ne na jedno, već na oba oka.


Naime dr Stefanović je odabrao 153 zaposlena u upravi grada Beograda i pitao ih šta oni misle o pitanju odnosa primene principa strategijskog upravljanja i rezultata rada lokalne samouprave. Nije ih doduše pitao šta im je posao, koje obrazovanje imaju, da li znaju koji su to principi, šta je strategijsko upravljanje, šta se podazumeva pod rezultatima rada i te sitnice. Doktor je lepo pitao ljude jasno pitanje: „Da li oni misle da oni principi čine rezultate rada boljim", ljudi mu dali odgovore, a on te odgovore lepo složio u tabele, izračunao srednju vrednost odgovora koje je dobio, natrpao besmislenu statistiku, babe, žabe, H0 i H1 hipotezu, „T-Test" i „Chi-Square Test" da to izgleda onako lepo. I to isto tako sa svih 7 posebnih hipoteza (pretpostavki).


Kakve veze ima šta misle ljudi koji rade u upravi grada Beograda sa hipotezama, dr Stefanović nije objasnio.

Čovečanstvo je pre Kopernika i Galilea svojevremeno imalo hipotezu: „Sunce se kreće oko Zemlje". Zamislite da su oni ispitivali svoju heliocentričnu hipotezu pitajući savremenike da li oni misle da se Zemlja nalazi u središtu svemira?


Po ovoj matrici, imam i predloge za čitavu seriju doktorata:
„Da li, po vašem mišljenju, veća plata dovodi do boljih rezultata lokalne samoprave?"
„Da li, po vašem mišljenju, kraće radno vreme i duže pauze dovode do veće produktivnosti zaposlenih u lokalnoj samoprave?"
„Da li, po vašem mišljenju, radno vreme od 7:30 umesto od 9 dovodi do boljih rezultata lokalne samoprave?"

Ovo je strašna sramota za ceo sistem obrazovanja i nauke u Srbiji. U nastavku, koga interesuje, detalji ovog blama. Koga ne interesuje, preskočite do dela „Umesto zaključka".

 

Statistika


Za razliku od prve, radne ukoričene verzije koja je imala 191. stranicu i nije imala anekse, odnosno „empirijsko istraživanje", konačna ukoričena verzija sadrži sledeće delove:
- Naslovna, Apstrakt, Sadržaj - stranice 1 do 10
- Prvo poglavlje: Metodološko-hipotetički okvir istraživanja - stranice od 8 do 11
- Poglavlja 2 do 16 - stranice od 12 do 164
- Zaključna razmatrana - stranice od 165 do 174
- Aneks - Upitnici - stranice 175 do 179
- Aneks - bez naslova - stranice od 180 do 213
- Literatura - stranice od 214 do 223

 

Dr. Stefanović u prvom poglavlju, odmah nakon definisanja hipoteza, kaže:


„U cilju dokazivanja postavljenih hipoteza u izradi doktorske disertacije koriste se deduktivni, induktivni, komparativni, sintetički, i analitički metod. Za merenje pojava (fenomena) koristiće se multipla multivarijantna regresiona analiza ili Spirmanova formula, a u zavisnosti od složenosti fenomena.
Doktorska disertacija ima naučnu i praktičnu vrednost, jer doprinosi definisanju efikasnog strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi u cilju optimalnog zadovoljavanja javnih potreba građana. Rezultati istraživasnja doprinose stvaranju novih organizacionih modela upravljanja javnim servisima zasvnovanih na modernim principima strategijskog menadžmenta."

Nigde u daljem tekstu se ne primenjuje ni prosta ni višestruka regresiona analiza (pretpostavljam da je dr Stefanović na nju mislio kada je napisao „multipla multivarijantna regresiona analiza") ni Spirmanova formula.

Zatim idu poglavlja dva do 16. praktično ničega: gomila nabacanog teksta, citata bez navođenja izvora, opštih mesta itd. Ovim delom se bavilo više tekstova, i pronađen je veliki broj direktno kopiranih i plagiranih delova bez navođenja izvora. O njemu je dovoljno rečeno, tako da se tim delom neću baviti.


Na kraju nalazimo „Zaključna razmatranja" u kojima dr Stefanović navodi zbog čega misli da je dokazao hipoteze (i poziva se na empirijske dokaze), a posle njih i same empirijske dokaze hipoteza, odnosno empirijsko istraživanje. O tehnici dokazivanja dr. Stefanović u Abstraktu doktorata (da, piše b, Abstrakt) kaže:


„Takođe, u završnom delu doktorske disertacije, istražujući primenu principa strategijskog upravljanja u upravi grada Beograda, prikazani su rezultati empirijskog istraživanja studije slučaja na reprezentativnom uzorku 153 zaposlena u upravi (7% od ukupnog broja zaposlenih), uz primenu deskriptivne statističke analize, aritmetičke sredine kao najreprezentativnije mere centralne tendencije (srednje vrednosti), standardne devijacije kao apsolutne mere varijabilnosti pojedinačnih rezultata oko aritmetičke sredine i statističkih tehnika Chi-square i T-Test.
Rezultati istraživanja su u potpunosti potvrdili generalnu pretpostavku, da je rad lokalne samouprave u gradu Beogradu bolji što je primena principa strategijskog upravljanja veća."

Da vidimo šta ovo sve u prevodu znači. Po dr Stefanoviću gradska uprava grada Beograda ima 2185 zaposlenih. On je anketirao njih 153, i postavio im sledećih 17 pitanja:


1. Kako je po Vašem mišljenju, organizovana lokalna samouprava na nivou grada Beograda?
2. Kako je po Vašem mišljenju, organizovana lokalna samouprava na nivou beogradskih opština?
3. Kakva je, po Vašem mišljenju, saradnja na nivou „top-menadžmenta" grada Beograda (odnos gradonačelnika, zamenika i predsednika Skupštine grada)?
4. Koliko su, po Vašem mišljenju, razvijeni sistemi upravljanja lokalnom samoupravom u Beogradu?
5. Da li se, po Vašem mišljenju, dobro upravlja ljudskim resursima na nivou lokalne samouprave grada Beograda?
6. Koliko su, po Vašem mišljenju, kvalifikovani kadrovi u upravljačkim strukturama grada Beograda?
7. Da li je i koliko, po Vašem mišljenju, dobar sistem finansiranja lokalne samouprave u Beogradu?
8. Da li je, po Vašem mišljenju, dobar odnos javnih prihoda i rashoda lokalne samouprave grada Beograda?
9. Da li je, po Vašem mišljenju, potrebna reforma finansiranja lokalne samouprave u Beogradu?
10. Da li, po Vašem mišljenju, postoji strategijsko upravljanje ekonomskim razvojem na nivou grada Beograda?
11. Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi?
12. Da li primena međunarodnih standarda, po Vašem mišljenju, utiče na uspešnost rada lokalne samouprave?
13. Da li je efikasnija lokalna samouprava, po Vašem mišljenju, ekonomičnija u svom radu?
14. Da li veća demokratičnost u radu, po Vašem mišljenju, utiče na efikasnije odlučivanje na strategijskom nivou lokalne samouprave?
15. Da li, po Vašem mišljenju, ima transparentnosti u radu lokalne samouprave grada Beograda?
16. Da li obrazovaniji menadžeri lokalne samouprave, po Vašem mišljenju, bolje sagledavaju javne potrebe građana?
17. Da li stepen zadovoljenja javnih potreba građana, po Vašem mišljenju, zavisi od primene savremenih organizacionih modela lokalne samouprave?


Odgovori na ova pitanja su označeni brojevima od 1 do 7. Odgovor 1 znači veoma loše, nije dobro, potpuno nerazvijen, nije kvalifikovan, ne postoji uopšte itd. dok 7 znači veoma dobro, veoma razvijen, u potpunosti postoji.

Uzmimo na primer hipotezu broj 1: "Što je primena novih modela elektronskog poslovanja veća, to je strategijski menadžment lokalne samouprave efikasniji".


Da bismo dokazali jednu ovakvu hipotezu statističkim metodama, morali bi:
- da kažemo o kojim se to novim modelima elektronskog poslovanja radi
- da odaberemo određenih broj lokalnih samouprava u kojima ćemo sprovesti istraživanje i da budemo sigurni da se radi o reprezentativnom uzorku
- da onda merimo stepen primene tih imenovanih modela u radu određenog broja lokalnih samouprava, razvijemo celu metodologiju merenja
- da merimo efikasnost strategijskog menadžmenta u tim istim lokalnim samoupravama
- da uspostavimo korelaciju između ova dva merenja
- da proverimo statističku relevantnost rezultata u odnosu na celu populaciju lokalnih samouprava

Dr Stefanović je izgleda pronašao brži i mnogo lakši put. On o dokazu kaže sledeće:


„Istraživanje je pokazalo da primena novih modela elektronskog poslovanja direktno utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta lokalne samouprave. Ova pojedinačna hipoteza potvrđena ja u pogavljima 10 i 16. Istovremeno u istraživačkom postupku postavljeno je pitanje „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modlea elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi?" i dokazana hipoteza H1."

U prevodu, on je pitao 153-je ljudi iz uprave grada Beograda (to je sve što znamo o njima), šta oni misle, odnosno: „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi?".


Doktor nije pitao da li se ta efikasnost povećava ili smanjuje. Samo da li utiče. Ali da ne cepidlačimo.


Na ovo pitanje 7 nekih ljudi uz uprave grada Beograda je reklo „1-Ne uopšte", 13 ljudi je reklo „2-Ne", njih 32 je reklo „3-Delimično utiče manje", 30 njih je reklo „4-Delimično utiče", njih 34. je reklo „5-Delimično utiče više", njih 23. je reklo „6-Utiče", a 14 njih je reklo „7-Veoma utiče".


Onda je doktor izračunao srednju vrednost ovih odgovora i ustanovio da je artimetička sredina 4,28. Proverio sam. Izračunao je i standardnu devijaciju 1,595 i standardnu grešku ocene aritmetičke sredine 0,129. I to sam proverio. Kakve veze ima to šta 153-je neimenovanih ljudi iz uprave grada Beograda misli o nedefinisanom pitanju elektronskog poslovanja i strategijskom mendažmentu sa dokazom hipoteze? To nigde nije obrazloženo.

Onda počinje statističko ludilo. Doktor kaže da je očekivana srednja vrednost 3,5. Očekivana srednja vrednost čega? Očekivana srednja vrednost cele populacije od 2185 zaposlenih u upravi Grada Beograda. Jer kada bismo pitali svih 2185 zaposlenih, i portire, i kafekuvarice, i sekretarice, i šalterske službenice, sve, dobili bismo stvarnu srednju vrednost cele gradske uprave. Šta će nam ta srednja vredost, nije jasno.


Pošto doktor nije pitao sve, nego je napravio uzorak od 153-je ljudi, pitanje je da li je srednja vrednost tog uzorka u stvari prava srednja vrednost izračunata za svih 2185 zaposlenih. Zašto doktor ispituje pretpostavku da je srednja vrednos 3,5? Ostali smo uskraćeni za odgovor. Onda je doktor izračunao Studentovu t-statistiku za srednju vrednost 4,18 i očekivanu srednju vrednost 3,5, odnosno izračunao t = (4,18 - 3,5)/0,129 i dobio broj 6,055.


A zatim je u svom doktoratu rekao:


„Vrednost T-Testa pokazuje da su ispitanici ocenili u pitanju „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalno samoupravi?" iznad proseka postoji statistički značajna razlika u pogledu testiranja aritmetičke sredine odgovora i prosečne ocene 3,5, odbacujemo H0 hipotezu i prihvatamo H1 hipotezu)."


H0 i H1 hipoteze doktor nije ni postavljao, verovatno zato što bi izgledalo smešno da jeste. Postaviću ih ja.


H0 hipoteza: Da li možemo, na osnovu uzorka od 153 odgovora, kazati da bi srednja vrednost odgovora na navedeno pitanje, ako bi pitali svih 2185 zaposlenih (celu populaciju) bila 3,5 ili manja od 3,5?
H1 hipoteza: Da li možemo, na osnovu uzorka od 153 odgovora, kazati da bi srednja vrednost odgovora na navedeno pitanje, ako bi pitali svih 2185 zaposlenih (celu populaciju) bila veća od 3,5?


Doktor je zaključio da je odgovor na H0 hipotezu NE, a odgovor na H1 hipotezu DA. Oba ova odgovora sa 95% sigurnosti.


Još jednom: kakve ovo veze ima sa hipotezom koju doktor pokušava da dokaže?


Računao je doktor i hi-kvardat statistiku (chi-square na engleskom jeziku), ali je potpuno nejasno zašto. Ona se obično koristi kod ocene da li standardna devijacija uzorka odgovara očekivanoj vrednosti standardne devijacije populacije. To što je računao doktor nije objasnio nigde u doktoratu. Samo je naveo:


„Rezultati chi-Square Test pokazuju da postoje statistički značajne razlike u pogledu odgovora na pitanje „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalno samoupravi?", odbacujemo H0 hipotezu i prihvatamo H1 hipotezu." Šta je hipoteza H0 i H1 u ovom slučaju i zašto se koristi hi-kvadrat statistika, u doktoratu nije objašnjeno.

 

Umesto zaključka

Ovakav blam od „naučnog" rada nikada u životu nisam čitao. Sa ovakvim znanjem statistike student ne bi smeo da položi ispit iz uvoda u statistiku (ili kako Danica Popović kaže: Statistics for dummies) i dobije šesticu.

Gospodine profesore dr Mijate Damjanoviću, sram vas bilo.
Gospođo profesorko dr Snežana Đorđević, sram vas bilo.

Za gospodu prof. Dr Jean - Jacques Chanaron i prof dr Sung - Jo Park nemam šta da kažem. Oni doktorat nisu ni mogli da pročitaju. Ljudi rade tezgu i njihov moral je pitanje za njihove matične države.

O rektoru takođe ne bih. On je već dovoljno rekao.


Što se moje države tiče, profesori Mijat Damjanović i Snežana Đorđević više nikada ne bi smeli da budu članovi bilo čije komisije za odbranu doktorske disertacije.


Što se ministra policije tiče, našeg doktora, on bi morao da podnese ostavku. Da sam na njegovom mestu, bio bih ponosan da drugi ljudi razgovaraju o mom doktoratu. Bio bih i srećan da postoji veliko interesovanje za moj doprinos čovečanstvu. Sam bih tražio javnu proveru. I javio bih se na javni poziv Danice Popović na razgovor o statistici. Pošto zna kakav mu je doktorat, on se zabio u mišiju rupu i boga moli da prođe.


Što se naše države tiče, ona bi morala ministru policije da oduzme titulu doktora. Vesna Rakić Vodinelić je napisala više tekstova na temu kako.


Pošto je kvazi-mega-doktorat doktora Stefanovića izgleda samo vrh brega, država bi morala da uvede transparentnost za sve doktorate i da ih javno objavi na internetu. Počev od doktorata svih državnih službenika, doktorata političara, pa i svih ostalih. Pa da dokona javnost može da ih čita i analizira.


Transparentnost je čudo. Transparentnost je lek. Ona će nas i izlečiti od bolesne želje nesposobnih i nekometentnih ljudi, partijskih kadrova, koji žele da postanu doktori. Samo saznanje da će drugi ljudi da ih čitaju će biti dovoljno da ih spreči u nameri da doktoriraju.


Što se premijera tiče, premijera koji je javno rekao da je pročitao doktorat svog pulena, i koji je javno rekao da je kompetentan da ga razume i da misli da je rad dobar, možemo da zaključimo da premijer ne govori istinu. Na to nas je već navikao. Niti je pročitao doktora niti je kompetentan da ga razume. Pozvao bih ga da u bilo koje vreme i na bilo kom mestu prodiskutujemo šta je to pročitao u doktoratu, zašto misli da je kompetentan i kako je zaključio da je rad dobar. Na razgovor može sa sobom da povenese i svu literaturu koja mu je potrebna. Može i suflera i celu komisiju da povede.


Zbog ovog ličnog blama, premijer bi morao da podnese ostavku. Ali kako tražiti ostavku od čoveka koji je osvojio 49% od 53% izašlih birača? Ono čemu se premijer nada je da će ova tema proći. Da mediji neće više pisati o tome. Da skupštinska opozicija neće mnogo insistirati na ovome, jer i sama ima svoje doktore. Da građani neće saznati. Da će održati „razumnu sumnju", „reasonable doubt". Kao jedni kažu jedno, drugi kažu drugo, ko će ga znati. Tako je u stvari i dobio izbore. Kontrolom nad informacijama koje dolaze do građana i nesposobne opozicije koja se boji svoje senke.

 

www.dostajebilo.rs

Facebook grupa - Dosta je bilo

https://twitter.com/SasaRadulovich

.

 

 Komentari (302)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 23:21 01.07.2014

Не...

... верујем да је требало да ти ово радиш. Мислим на анализу доктората, јер си ти тај који си лично политички заинтересован да докажеш како је докторат смеће (дрнебојша је твој политички супарник), и који и сам немаш нити академску титулу нити позицију која ти даје очекивани ауторитет и непристрасност.

Да се разумемо: докторат је смеће, и није никакав докторат, по ономе што сам видео и што могу с ово мало памети да судим. Све учеснике у његовој верификацији треба на неки начин казнити или макар јавно жигосати због неморала и незналаштва. Такође, кривично гонити оне факултетске муљаторе код којих за кривично гоњење има основа. Али... ово није твој посао нити прича.

Погрешно.
Saša Radulović Saša Radulović 23:37 01.07.2014

Re: Не...

Ovaj rad nije na nivou osnovnog kursa iz statistike. Za to nije potrebna ni akademska titula ni pozicija.

Kakav crni politički protivnik. Politički protivnik je premijer.
Različito doživljavamo politiku. Ovo je i moja struka i moj posao i moja priča. Ovaj "doktorat" me profesionalno vređa.
Neko mora.
angie01 angie01 00:39 02.07.2014

Re: Не...

Neko mora.samo slobodno!

nevidjena je sramota, sto se i posle ovog otkrica, svi koji bi trebalo da reaguju-prave ludi.
Lionsgate Lionsgate 06:38 02.07.2014

Re: Не...

јер си ти тај који си лично политички заинтересован да докажеш како је докторат смеће (дрнебојша је твој политички супарник), и који и сам немаш нити академску титулу нити позицију која ти даје очекивани ауторитет и непристрасност.


Klasican srpski strucnjak opsteg poznavanja svega i svacega. U sve se razume i sve ume, sem ono za sta je skolovan. Po cemu se razlikuje od sveprisutnog i sveznajuceg bivseg mu shefa AV-a? Po tome sto je jedan u opoziciji a drugi na vlasti. Mogu misliti kako bi izgledalo kada bi postao kalif umesto kalifa...

alselone alselone 07:11 02.07.2014

Re: Не...

Kakav crni politički protivnik. Politički protivnik je premijer.


Saglasan sam sa Brajovićem. Nije ti ovo trebalo. Ako ti on nije protivnik kao što si rekao, ne treba njime ni da se baviš. Spuštaš se na nivo na kom ne treba da budeš.

hajkula1 hajkula1 08:28 02.07.2014

Re: Не...

angie01
Neko mora.samo slobodno!

nevidjena je sramota, sto se i posle ovog otkrica, svi koji bi trebalo da reaguju-prave ludi.
Naviklo se. Nije to jedina situacija da nadležni za slučaj ne čuju, ne vide, ćute. Zato smo ovde gde jesmo i tonemo sve dublje.

Ne znam gde su se izgubili studenti, gde su bar oni koji su učili etiku? Akademska javnost je ponižena i tom nazovi, doktorskom disertacijom, zašto ćute?

Zanimljiva reč mi je u

- Hipoteza 5: "Rezultati rada lokalne samouprave, direktno zavise od transparentnosti njenog rada". Znači, poznaju pojam.


Tezgarila sam, prebacivala u elektronskoj formi kolegama, rodbini, prijateljima, mnoštvo diplomskih, seminarskih pa i nekoliko magistarskih i doktorskih radova. Ovo što sam pročitala, pod uslovom da ima grafikone i tabele, bilo bi na nivou rada kursiste u BOŠ.


looping looping 08:32 02.07.2014

Re: Не...

Али... ово није твој посао нити прича.

Погрешно.Verovatno da je doktorat smeće, ali ozbiljni ljudi se ne bave seoskim tračevima. Trebalo je taj posao da ostavi nekom ko se bavi tračevima ili nekom ovlašćenom licu za takve stvari.


hajkula1 hajkula1 08:33 02.07.2014

Re: Не...

Lionsgate
U sve se razume i sve ume, sem ono za sta je skolovan.Bio je gost u dnevniku jedne od najpoznatijih TV stanica na svetu, jer je imao veliki uspeh primenjujući znanje stečeno školovanjem.
Neću da te pitam za tvoju školu, uspehe, merodavnost.
Saša Radulović je IME a ti si samo NICK.


hajkula1 hajkula1 08:34 02.07.2014

Re: Не...

alselone
Kakav crni politički protivnik. Politički protivnik je premijer.


Saglasan sam sa Brajovićem. Nije ti ovo trebalo. Ako ti on nije protivnik kao što si rekao, ne treba njime ni da se baviš. Spuštaš se na nivo na kom ne treba da budeš.
A ko će?

looping looping 08:35 02.07.2014

Re: Не...

Kakav crni politički protivnik. Politički protivnik je premijer.

A zbog čega je bilo ko politički protivnik? Mislim, kad ne bude Vučića biće Dačića ili Pajtića ili...
Mislim da je to loša politička strategija.
Saša Radulović Saša Radulović 08:58 02.07.2014

Re: Не...

Ako ti on nije protivnik kao što si rekao, ne treba njime ni da se baviš. Spuštaš se na nivo na kom ne treba da budeš.


Bavim se sa doktoratom i našom sramotom što nam je sistem ovakav i što ovakve stvari prolaze za doktorate.

Isto ovo važi i za sve druge doktorate. Potrebna je transparentnost.

Ovo pitanje je u srcu pitanja negativne selekcije.

Neko mora.
predatortz predatortz 09:22 02.07.2014

Re: Не...

Saša Radulović
Ako ti on nije protivnik kao što si rekao, ne treba njime ni da se baviš. Spuštaš se na nivo na kom ne treba da budeš.


Bavim se sa doktoratom i našom sramotom što nam je sistem ovakav i što ovakve stvari prolaze za doktorate.

Isto ovo važi i za sve druge doktorate. Potrebna je transparentnost.

Ovo pitanje je u srcu pitanja negativne selekcije.

Neko mora.


Apsolutno! Neko mora da se bavi devastacijom naučnih zvanja i sistema obrazovanja. Malo ko će ti ovde reći da to ne treba da se radi.
Ali, ako se tim stvarima počne da bavi neko bez kompetencija, odnosno naučnih zvanja, devastiraće i ovu temu.
Moj njuh, takođe, može da kaže da mnogo toga smrdi u radu dr Sline. Ali, meni nedostaje to 'dr', koje bi mojoj tezi dalo neophodnu dozu ozbiljnosti koju bi kritičar morao da ima. Koliko mi je poznat tvoj CV, i tebi nedostaje naučno zvanje.
Šta hoću da kažem? Pa, ako se mi bez naučnog zvanja počnemo da bavimo valjanošću bilo čijeg doktorata, našim oponentima ne treba bolja municija da raspale po nama. Jer bavimo se kritikom nečega, a nemamo osnovni uslov za to.
Pustimo taj posao onima koji za to imaju sve preduslove. A takvih ima dovoljno u Srbiji.
Saša Radulović Saša Radulović 09:24 02.07.2014

Re: Не...

Verovatno da je doktorat smeće, ali ozbiljni ljudi se ne bave seoskim tračevima.


Ovaj tekst nije trač. Tekst je analiza empirijskog dela doktorata i njegovog besmisla.

I strašno je važno istrajati.
viola92 viola92 09:25 02.07.2014

Re: Не...

Ovo pitanje je u srcu pitanja negativne selekcije.


Stefanovićev doktorat je još jedan od besmislenih doktorata ali za ovoliku negativnu selekciju apsolutno je najodgovornije poklanjanje ocena u školi! Sva nastavnička veća na kraju svake školske godine redovno dele petice šakom, kapom, lopatom i to po zakonu.

Iako u prosečnom odeljenju ima na primer samo dva učenika sa čistom situacijom od 5,0 odnekud ih na kraju godine bude petnaest. Deca sama kalkulišu jedni pred drugima, bez ikakvog blama: "Jednu četvorku će da mi pokloni nastavnik a drugu će da mi poprave na veću"...

Koja je motivacija za onu dobru decu da se sledeće godine trude za svaku ocenu? I oni posle izvesnog vremena kažu: "Šta ima da učim, za trojku na pismenom ću uvek da uradim, a pošto već imam dve petice, bla bla", iskalkulišu i oni očas posla. Tako se nastavlja u gimnaziji, tako na fakultetu i posle kao, daj neki naučni doprinos u doktoratu. A publika se još iščuđava, ne može da veruje da nema doprinosa!
deset_slukom deset_slukom 09:35 02.07.2014

Re: Не...

predatortz

Ali, ako se tim stvarima počne da bavi neko bez kompetencija, odnosno naučnih zvanja, devastiraće i ovu temu.


Ako se svim stvarima budu bavili samo formalno kompetentni, prvo možemo ukinuti ovaj blog.

Ni pozivanje na nekompetentnost kritičara ne može odbraniti ovaj loš seminarski rad.
predatortz predatortz 09:40 02.07.2014

Re: Не...

deset_slukom
predatortz

Ali, ako se tim stvarima počne da bavi neko bez kompetencija, odnosno naučnih zvanja, devastiraće i ovu temu.


Ako se svim stvarima budu bavili samo formalno kompetentni, prvo možemo ukinuti ovaj blog.

Ni pozivanje na nekompetentnost kritičara ne može odbraniti ovaj loš seminarski rad.


Kako ne shvataš, da ovakvim pristupom, duvaš u jedra raznim Slinama sa falš diplomama?
Kada mu ti ili ja pričamo o 'lošem seminarskom' počistiće nas formalnostima. Izaći će kao pobednik u očima polupismene nacije.
Kada ga prospu Dana ili Srbijanka, moći će samo da se poklopi ušima.
deset_slukom deset_slukom 10:08 02.07.2014

Re: Не...

predatortz

Kada mu ti ili ja pričamo o 'lošem seminarskom' počistiće nas formalnostima.


Ma, razumem ja tebe, ali, alternativa je tišina i zaborav. Kome se može, taj ne bira sredstvo za čišćenje.

Možda se sada jave i kompetentni, pošto je dostupan kompletan uradak.

Mene ovo ne tangira kao političko pitanje. Čisto, kao čovek, razmišljam - hej, pa ja bih umeo bolji doktorski rad da napišem!
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:27 02.07.2014

Re: Не...

Neko mora.


Sve me ovo seća na vreme kad se meni govorilo da, pošto nemam završen medEcinski fakultet, nemam pravo da čitam i komentarišem bilo šta od medEcinskih protokola. A osnovnoškolsko obrazovanje je dovoljno da se, poređenjem stranih i domaćih protokola uvidi da tu nešto debelo nije u redu.

Čudna je ta naša sveopšta društvena potreba da se usko kvalifikuje ko "sme" da se bavi komentarisanjem ovoga ili onoga. Lekari se vređaju da pacijenti izražavaju svoje mišljenje; prosvetni radnici se vređaju da roditelji izražavaju svoje mišljenje; a ovde sad ispada da ni ekonomista ne bi smeo da daje svoje mišljenje o doktoratu iz oblasti ekonomije, samo zato što je sad prvenstveno "političar".

Apsolutno odsustvo svesti da je sve uvezano i povezano, da se u promenu društva može samo kroz multidisciplinarni pristup.

Ako ljudi izvan struke ili uskog kruga zatvorene plemenske zajednice jedne struke ne krenu da spolja bockaju taj zatvoreni krug, oni unutar tog kruga to nikada neće uraditi sami od sebe. I u tome je sva snaga ovog "neko mora".
tetris tetris 10:43 02.07.2014

Re: Не...

Krugolina Borup
... a ovde sad ispada da ni ekonomista ne bi smeo da daje svoje mišljenje o doktoratu iz oblasti ekonomije, samo zato što je sad prvenstveno "političar"...


Zar Radulović nije inženjer elektrotehnike?

Krugolina Borup Krugolina Borup 10:57 02.07.2014

Re: Не...

Zar Radulović nije inženjer elektrotehnike?


Jeste.
Ali je takođe i:

Licencirani stečajni upravnik. Portfolio menadžer. Savetnik Asocijacije za mala i srednja preduzeća za poreski sistem. Stručni saradnik Saveta Evrope, OEBS-a, Američke Ambasade, GIZ-a, NALED-a. Finansijski ekspert tužilaštva za stečaj i berzu. Zajedno sa timom eksperata drži treninge za tužioce, policijske inspektore za privredni kriminal, radne grupe i druge državne organe na temu privrednog kriminala i zloupotreba u stečaju, privatizaciji i na berzi.


Upravo o tome i pričam. Ako je neko završio ETF, nema šta da se pača u bilo koju drugu oblast društvenog života, bez obzira na to što možda ima ogromno iskustvo. Nema diplomu, ergo, ne pripada plemenu ekonomista, ma koliko suštinski ekonomista bio.

Tu naopaku logiku u nas nikad nisam uspela da razumem.
princi princi 11:00 02.07.2014

Re: Не...

Zar Radulović nije inženjer elektrotehnike?

Stvarno ne mislim ništa uvredljivo ali malo je primitivno nekoga ko je završio fakultet elektrotehnike pre 24 ili 25 godina nazivati inženjerom samo zbog završenog fakulteta. Ako se čovek bavio drugim stvarima u međuvremenu, ako je bio biznismen, onda je mnogo korektnije nazvati ga poslovnim čovekom. Mislim, na stranu što je za inženjera (a i za bilo koju drugu struku) potrebno mnogo više od završene škole (po meni je za dobrog inženjera potrebno bar nekih 15-20 godina intenzivne prakse), ali šta je njemu uopšte ostalo od tog inženjerskog mindseta? On je, čovek, u međuvremenu izgleda malo programirao, pa pokretao firme, posle radio kao stečajni upravnik, pa nezavisni analitičar, pa ministar privred.

Stoga mislim da je Krugolina potpuno u pravu. Saša je mnogo više ekonomista (takav kakav je, ni drugi nisu bolji) nego inženjer.
predatortz predatortz 11:12 02.07.2014

Re: Не...


Upravo o tome i pričam. Ako je neko završio ETF, nema šta da se pača u bilo koju drugu oblast društvenog života, bez obzira na to što možda ima ogromno iskustvo. Nema diplomu, ergo, ne pripada plemenu ekonomista, ma koliko suštinski ekonomista bio.

Tu naopaku logiku u nas nikad nisam uspela da razumem.


Niti bih voleo da mi nešto 'na struju' projektuje pravnik, niti da me operiše biolog, niti da mi lekove izdaje sociolog. Smatraj me čovekom skučene logike.
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:23 02.07.2014

Re: Не...

Niti bih voleo da mi nešto 'na struju' projektuje pravnik, niti da me operiše biolog, niti da mi lekove izdaje sociolog. Smatraj me čovekom skučene logike.


Uopšte ne pričamo o izvođenju posla, već o kritici nečijeg rada. Naravno da ja neću izdavati recepte i lečiti ljude, ali imam pravo da kritikujem rad lekara. Naravno da ja neću podučavati decu u školi, ali imam pravo da kritijujem rad prosvetnih radnika. Ne samo zato što me njihov rad direktno dotiče, te sam u celoj priči zainteresovana strana, već - i da nisam zainteresovana strana - imam pravo da iznesem svoje mišljenje i kritiku.

Naravno, kritika ima raznih, osnovanih i neosnovanih, stručnih i nestručnih, ali ocena vrednosti kritike treba da se donosi isključivo na osnovu njenog sadržaja i kvaliteta, a ne na osnovu toga šta je onaj ko kritiku iznosi i kakvu diplomu ima.

U nas to nije dozvoljeno. I to je velika tragedija našeg društva: to usko vezivanje za diplomu kao za pasoš za iznošenje mišljenja i ocenu bilo čega. Otuda i tolika zainteresovanost da se diplome dobiju po svaku cenu, pošto njome stičeš pravo da imaš mišljenje. Začarani krug.
princi princi 11:25 02.07.2014

Re: Не...

Niti bih voleo da mi nešto 'na struju' projektuje pravnik, niti da me operiše biolog, niti da mi lekove izdaje sociolog. Smatraj me čovekom skučene logike.

Šefe, kad smo kod logike, ima i ono, potrebni, dovoljni uslovi...
predatortz predatortz 11:26 02.07.2014

Re: Не...

Uopšte ne pričamo o izvođenju posla, već o kritici nečijeg posla. Naravno da ja neću izdavati recepte i lečiti ljude, ali imam pravo da kritikujem rad lekara


Možda sam stara škola rezonovanja, no ja smatram da mi rad lekara možemo osporavati samo sa etičke strane. Sa stručne to može da radi samo drugi lekar. Slično mišljenje imam i za ostale profesije.
princi princi 11:31 02.07.2014

Re: Не...

Možda sam stara škola rezonovanja, no ja smatram da mi rad lekara možemo osporavati samo sa etičke strane. Sa stručne to može da radi samo drugi lekar. Slično mišljenje imam i za ostale profesije.

Ovde si 100% u pravu. Zato i postoji ustanova expert witnessa. Najgore je kad vidiš neke polupriučene tetke (polupriučenost uglavnom stečena na googleu) krenu da se pačaju u medicinu i počnu da dele lekcije iskusnim lekarima.
kukusigameni kukusigameni 11:36 02.07.2014

Re: Не...

predatortz
Uopšte ne pričamo o izvođenju posla, već o kritici nečijeg posla. Naravno da ja neću izdavati recepte i lečiti ljude, ali imam pravo da kritikujem rad lekara


Možda sam stara škola rezonovanja, no ja smatram da mi rad lekara možemo osporavati samo sa etičke strane. Sa stručne to može da radi samo drugi lekar. Slično mišljenje imam i za ostale profesije.

Za stručnost se angažuje sudski veštak. Naravno, njegova usluga u bilo kom ishodu, mora da se plati.
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:40 02.07.2014

Re: Не...

Možda sam stara škola rezonovanja, no ja smatram da mi rad lekara možemo osporavati samo sa etičke strane. Sa stručne to može da radi samo drugi lekar. Slično mišljenje imam i za ostale profesije.


Ne znam da li se to zove "stara škola rezonovanja", ali svakako je vezano za neko "staro vreme", kada je sticanje znanja bilo usko vezano za školske ustanove i biblioteke. U ovo "novo vreme" u kome živimo, kada se sve što te zanima nalazi tek klik miša od tebe, više ne postoji monopol na znanje kakav je nekad postojao, i koji je sasvim opravdano znanje vezivao za diplomu.

Ako ja po netu mogu da nađem protokole i uputstva za porođaje koje izrađuju ministarstva zdravlja stranih zemalja, a u kojima se poziva na određena naučna istraživanja koja takođe mogu da nađem na netu, pa imam dovoljno mozga (mada ne i diplomu) da ih pročitam i razumem, te potom ustanovim da to blage veze nema s onim što lekari kod nas rade - zašto ja ne bih imala pravo da kritikujem stručnost naših lekara? Zar nemam pravo da postavim pitanje: zašto naši lekari ne prate nova istraživanja i drže se slepo zastarelih protokola?
nsarski nsarski 11:42 02.07.2014

Re: Не...

Šefe, kad smo kod logike, ima i ono, potrebni, dovoljni uslovi...

Al'ima i ono: "Ja ne umem da snesem jaje, ali umem da prepoznam šta je mućak" (M. Twain)
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:43 02.07.2014

Re: Не...

Najgore je kad vidiš neke polupriučene tetke (polupriučenost uglavnom stečena na googleu) krenu da se pačaju u medicinu i počnu da dele lekcije iskusnim lekarima.


Ljubi te tetka.
princi princi 11:45 02.07.2014

Re: Не...

nsarski
...

Pa da, tetke se toga najviše i drže. Uzgred, jel nije to Jovan Skerlić ili Bogdan Popović?
predatortz predatortz 11:45 02.07.2014

Re: Не...


Ne znam da li se to zove "stara škola rezonovanja", ali svakako je vezano za neko "staro vreme", kada je sticanje znanja bilo usko vezano za školske ustanove i biblioteke. U ovo "novo vreme" u kome živimo, kada se sve što te zanima nalazi tek klik miša od tebe, više ne postoji monopol na znanje kakav je nekad postojao,


Klik miša te deli od mogućnosti da nešto pročitaš. Za razumevanje pročitanog često je potrebno solidno predznanje, iskustvo i godine provedene u materiji.
princi princi 11:46 02.07.2014

Re: Не...

Ljubi te tetka.

Pusti, tetka, nisam ja taj teča.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 11:53 02.07.2014

Re: Не...

princi
nsarski
...

Pa da, tetke se toga najviše i drže. Uzgred, jel nije to Jovan Skerlić ili Bogdan Popović?

Да, Скерлић.
Марк Твен има нешто друго, о јајима:
Noise proves nothing. Often a hen who has merely laid an egg cackles as if she had laid an asteroid.

Није лоша.
deset_slukom deset_slukom 11:56 02.07.2014

Re: Не...

predatortz

Klik miša te deli od mogućnosti da nešto pročitaš. Za razumevanje pročitanog često je potrebno solidno predznanje, iskustvo i godine provedene u materiji.


U pravu si, ali, hajde da ne preterujemo.

Svako, ali baš svako, iole vičan baratanju brojkama, na prvi pogled razume svu banalnost gore opisane ankete i njene statističke obrade.
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:04 02.07.2014

Re: Не...

Klik miša te deli od mogućnosti da nešto pročitaš. Za razumevanje pročitanog često je potrebno solidno predznanje, iskustvo i godine provedene u materiji.


To i ja kažem: klik miša te deli od toga da nešto pročitaš. U stara vremena, za to se moralo u biblioteku.

Slažem se i sa time da je neophodno biti sposoban da razumeš pročitano, mada ne smatram da je neophodan preduslov za razumevanje pročitanog solidno predznanje, iskustvo i godine provedene u materiji, mada naravno - tako nešto definitivno olakšava i ubrzava razumevanje. Ako neko hoće nešto novo da razume i nauči, trebaće mu više vremena od onih koji već imaju predznanje i iskustvo, ali neće ga nedostatak iskustva i predznanja u tome neophodno definitivno diskvalifikovati. Osnovni preduslov je: da imaš mozga i da si zainteresovan/motivisan da to nešto novo naučiš.

Što se tiče činjenice da se naši i inostrani protokoli o porođaju razlikuju, kakvo ti je, pobogu, predznanje potrebno da razumeš razliku između "epiziotomiju treba raditi kod 100% porodilja" i "epiziotomiju treba izbegavati"; ili na primer: "brijanje povećava mogućnost infekcije" i "brijanje smanjuje mogućnost infekcije". Treba da završim MedEcinski fakultet da razumem ove razlike?

predatortz predatortz 12:06 02.07.2014

Re: Не...


Što se tiče činjenice da se naši i inostrani protokoli o porođaju razlikuju, kakvo ti je, pobogu, predznanje potrebno da razumeš razliku između "epiziotomiju treba raditi kod 100% porodilja" i "epiziotomiju treba izbegavati"


Za početak, treba da znam šta je to epizitomija.
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:13 02.07.2014

Re: Не...

Za početak, treba da znam šta je to epizitomija.


Svako ko iščekuje porođaj - zna. I bez diplome. A ako i ne znaš: zguglaš, brate. Mada ne vidim što bi ti guglao, to je stvar zainteresovanosti za materiju, što navedoh kao preduslov.

PS: nemoj da guglaš, veruj mi, bolje da ne znaš.
predatortz predatortz 12:15 02.07.2014

Re: Не...

A ako i ne znaš: zguglaš, brate. Mada ne vidim što bi ti guglao, to je stvar zainteresovanosti za materiju, što navedoh kao preduslov.

PS: nemoj da guglaš, bolje da ne znaš.


Jednom me žigalo po desnoj strani. Izguglao sam da imam rak jetre. Lekar mi rekao da imam kamen u žuči veličine 20 mm.
Od tad se ne lečim na netu.
looping looping 12:19 02.07.2014

Re: Не...

predatortz
A ako i ne znaš: zguglaš, brate. Mada ne vidim što bi ti guglao, to je stvar zainteresovanosti za materiju, što navedoh kao preduslov.

PS: nemoj da guglaš, bolje da ne znaš.


Jednom me žigalo po desnoj strani. Izguglao sam da imam rak jetre. Lekar mi rekao da imam kamen u žuči veličine 20 mm.
Od tad se ne lečim na netu.

Kao što reče Mark Tven: "Čuvajte se tekstova o zdravlju, možete umreti zbog štamparske greške."
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:20 02.07.2014

Re: Не...

Jednom me žigalo po desnoj strani. Izguglao sam da imam rak jetre. Lekar mi rekao da imam kamen u žuči veličine 20 mm.
Od tad se ne lečim na netu.


Ti, naravno, shvataš razliku između guglanja dijagnoze i guglanja definicije nekog pojma? Rečju: ne treba da guglaš "kako da uradim epiziotomiju", već "šta je to epiziotomija".
looping looping 12:26 02.07.2014

Re: Не...

Krugolina Borup
Jednom me žigalo po desnoj strani. Izguglao sam da imam rak jetre. Lekar mi rekao da imam kamen u žuči veličine 20 mm.
Od tad se ne lečim na netu.


Ti, naravno, shvataš razliku između guglanja dijagnoze i guglanja definicije nekog pojma? Rečju: ne treba da guglaš "kako da uradim epiziotomiju", već "šta je to epiziotomija".

Zatim se izgugla "da li je epiziotomija dobro urađena", "kako se radi kvalitetna epiziotomija"... da bi se na kraju došlo do analize doktorske disertacije na temu epiziotomije. Gde postaviti granicu znanja o epiziotomiji?
hajkula1 hajkula1 12:28 02.07.2014

Re: Не...

predatortz

Što se tiče činjenice da se naši i inostrani protokoli o porođaju razlikuju, kakvo ti je, pobogu, predznanje potrebno da razumeš razliku između "epiziotomiju treba raditi kod 100% porodilja" i "epiziotomiju treba izbegavati"


Za početak, treba da znam šta je to epizitomija.izgooglaj
nsarski nsarski 12:35 02.07.2014

Re: Не...

Да, Скерлић.

Istina. Twain je ovo rekao (sto ima isti smisao): Mark Twain : Although I can not lay an egg, I am a very good judge of omelets.”

EDIT: Negde se nalazi da je ovo rekao G.B. Shaw.
tetris tetris 12:40 02.07.2014

Re: Не...

Krugolina Borup
Ti, naravno, shvataš razliku između guglanja dijagnoze i guglanja definicije nekog pojma? Rečju: ne treba da guglaš "kako da uradim epiziotomiju", već "šta je to epiziotomija".


U celoj ovoj priči o sticanju znanja preko interneta (a ne odlaskom u biblioteku) nedostaje povratna informacija od nekoga ko je dovoljno stručan da proceni kako su pročitane informacije razumljene i prihvaćene u širem kontekstuu (bilo da je to medicina, elektrotehnika ili ekonomija). Povratna informacija se uglavnom dobija od profesora na ispitu, ispitivačke komisije (u slučaju odbrane magistarskih ili doktorskih radova) ili review-era naučnih časopisa (prilikom predaje rada za obljavljivanje u nekom stručnom časopisu).
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:55 02.07.2014

Re: Не...

Gde postaviti granicu znanja o epiziotomiji?


Početak i kraj je: da li je treba raditi ili ne? Zar treba lično da znam da je izvedem da bih se kvalifikovala da kažem: niko lud u svetu to ne radi?

Imam utisak da se ovde namerno muti voda, pošto je u mutnoj vodi moguće da prođu i hipoteze tipa: "Efikasnija lokalna samouprava, veća ekonomičnost u radu." Razvodnjavanjem diskusije gubi se svest o tezi koja je bila originalni povod za seriju ovih komentara, rečju: Da li neko ko nema diplomu određene struke ima pravo (a ja bih rekla čak i obavezu) da iznosi svoje mišljenje o kvalitetu rada te struke? Mislim da sam jasno iznela svoje mišljenje, argumentovano ga obrazložila na primeru koji je meni blizak, te ne bih više da se ponavljam.

A vama svima, u budućem životu (pošto u ovom niste kvalifikovani), želim po jednu epiziotomiju.
princi princi 13:02 02.07.2014

Re: Не...

Fantastična diskusija. Jel nije (bar malo) interesantno kako se svi osećamo manje više nelagodno kad se radi o mešanju ne-'eksperata' u lečenje individualnih života, dočim niko nema ništa protiv da se na čelo nekog ministarstva ekonomije, privrede ili čega već, neke zemlje, dakle da se upravljanje milionima života prepusti nekom ko je potpuni amater*, a ne, recimo, neki makroekonomista? Pri tome je, uz svo poštovanje individualnih života i sloboda, ekonomija neke zemlje neuporedivo kompleksniji i umreženiji sistem od, na primer, ljudskog tela.

*Potpuno je nevažno ko je u pitanju.
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:29 02.07.2014

Re: Не...

U celoj ovoj priči o sticanju znanja preko interneta (a ne odlaskom u biblioteku) nedostaje povratna informacija od nekoga ko je dovoljno stručan da proceni kako su pročitane informacije razumljene i prihvaćene u širem kontekstuu (bilo da je to medicina, elektrotehnika ili ekonomija). Povratna informacija se uglavnom dobija od profesora na ispitu, ispitivačke komisije (u slučaju odbrane magistarskih ili doktorskih radova) ili review-era naučnih časopisa (prilikom predaje rada za obljavljivanje u nekom stručnom časopisu).


Ja pričam o sticanju znanja.
Ti pričaš o sticanju znanja radi dobijanja diplome.
A blog je o sticanju diplome bez stečenog znanja.

Dokle god je u našem društvu najvažnija stvar na svetu pitanje da li neko ima ili nema diplomu, a ne da li nešto zna ili ne zna - dotle ćemo imati ovakve doktorate. Kao što se u javnosti (primer - ova diskusija na blogu) kao najvažnija stvar ističe da li neko ima ili nema diplomu za davanje mišljenja o radu u nekoj oblasti, tako će se u javnosti iznova zdravo za gotovo uzimati da je onaj ko ima diplomu - stručnjak sa znanjem.

Zato nam je ovako kako nam je.
nim_opet nim_opet 13:35 02.07.2014

Re: Не...

Da se u doktoratu ispituje teza o mehanizmu savijanja proteina i uticaja na neuropatije, pa da kazemo da je potrebno strucno znanje iz biologije, hemije i medicine da bi se komentarisao sadrzaj rada, slozio bih se. Ali ono na sta Sasa ukazuje u radu je statistika prve godine skoro svakog fakulteta u Srbiji i osnove metodologije. Ako se neko ne seca sta je hi-kvadrat analiza, kako se dokazuju hipoteze itd. moze lako da se podseti, i da sa istim autoritetom uoci kako nesto nije u redu sa "istrazivackim" delom ministrovog doktorata.

Saša Radulović Saša Radulović 13:39 02.07.2014

Re: Не...

Ali ono na sta Sasa ukazuje u radu je statistika prve godine skoro svakog fakulteta u Srbiji i osnove metodologije.


I mene iznenađuje diskusija sa istog ovog stanovišta.
golubica.bg golubica.bg 13:43 02.07.2014

Re: Не...

predatortz
Možda sam stara škola rezonovanja, no ja smatram da mi rad lekara možemo osporavati samo sa etičke strane. Sa stručne to može da radi samo drugi lekar. Slično mišljenje imam i za ostale profesije.


A šta je uopšte dr Stefanović, menadžer? I imam li ja onda kao lingvista pravo da kritikujem njegovu "statistiku" ako se dovoljno razumem u tematiku da sa sigurnošću tvrdim da ni njegove hipoteze ni njegove analize nemaju veze s mozgom? A pod "dovoljno se razumem u tematiku" mislim da u svakodnevnom radu koristim analize za koje ni Stefanović ni onaj ko mu je pisao ovaj "rad" očito ne znaju šta su. Osnovno zaključivanje, a bo'me i statistika su uvek isti, radilo se o babama, žabama, lokalnoj samoupravi ili nečemu desetom.

I naravno da je ovo za one koji se pitaju završena priča. Čak je i B92 u nekom momentu preneo u OVOJ VESTI da je sajt Peščanika bio oboren zbog tekstova o doktoratu Miće Jovanovića. To je u međuvremenu promenjeno, ja skrinšotovala nisam, ali se vidi iz par komentara šta je bio prvobitni sadržaj. Sve u svemu, niko više i ne pominje Stefanovićev doktorat, i koliko god sam svesna da još jedan blog neće promeniti gotovo ništa, toliko mi je drago što neko i dalje priča o tome. U inat
predatortz predatortz 13:53 02.07.2014

Re: Не...

Sve u svemu, niko više i ne pominje Stefanovićev doktorat, i koliko god sam svesna da još jedan blog neće promeniti gotovo ništa, toliko mi je drago što neko i dalje priča o tome. U inat


Očigledno nisi pročitala moj prvi komentar. Stefanovićevim, i ne samo njegovim, falš doktoratom se, svakako, treba baviti. To, po meni, treba da radi esnaf. Ako mi, koji nismo deo tog esnafa, uzmemo da osporavamo valjanost ma čijeg doktorata, lako će nas diskreditovati. Nemamo, bar ja nemam, osnovni uslov za to - nisam deo profesorske zajednice koja je jedina vlasna da ocenjuje nečiji rad. Dakle, sami ćemo im odneti na ruke municiju kojom će raspaliti po nama i izaći kao pobednici. Ako, sa druge strane, Stefanovićev doktorat ospore ugledni profesori, onda će mali slinavac da izađe kratkih rukava iz ove priče.

Znači, slažemo se oko suštine, samo se razmimoilazimo u načinu na koji treba postići cilj.
tadejus tadejus 13:59 02.07.2014

Re: Не...

Saša Radulović
Ali ono na sta Sasa ukazuje u radu je statistika prve godine skoro svakog fakulteta u Srbiji i osnove metodologije.

I mene iznenađuje diskusija sa istog ovog stanovišta.


a ne bi trebala..
tako to počne.. uhvatite se za neku jednostavnu ideju, stvar vam se učini jasna.. masa podrži, podrška da krila.. a onda se spetljate.. pa počnete da jednostavnosti vidite i gdje ih nema.. i tako neko vrijeme dok ne dođete u fazu, koju evo krugolina baš idealno ilustruje, kad počnete da tvrdite potpune besmislice poput
Zar treba lično da znam da je izvedem da bih se kvalifikovala da kažem: niko lud u svetu to ne radi?


a dočim struka mudro krene od plagijata pa polako.. možda neće da doživi ovacije na glavnom trgu ali neće ni da se oklizne, i uz malo sreće, stići će i na cilj
golubica.bg golubica.bg 14:19 02.07.2014

Re: Не...

predatortz
Očigledno nisi pročitala moj prvi komentar. Stefanovićevim, i ne samo njegovim, falš doktoratom se, svakako, treba baviti. To, po meni, treba da radi esnaf. Ako mi, koji nismo deo tog esnafa, uzmemo da osporavamo valjanost ma čijeg doktorata, lako će nas diskreditovati. Nemamo, bar ja nemam, osnovni uslov za to - nisam deo profesorske zajednice koja je jedina vlasna da ocenjuje nečiji rad. Dakle, sami ćemo im odneti na ruke municiju kojom će raspaliti po nama i izaći kao pobednici. Ako, sa druge strane, Stefanovićev doktorat ospore ugledni profesori, onda će mali slinavac da izađe kratkih rukava iz ove priče.

Znači, slažemo se oko suštine, samo se razmimoilazimo u načinu na koji treba postići cilj.


Ma jesam, ali tehnički ni Srbijanka nije baš u tom esnafu, ali je to ne sprečava da počisti patos i Stefanovićem i njegovim "doktoratom". Ono što meni nije jasno u tvom komentaru je koga smatraš pozvanim da ocenjuje njegov rad? Profesorska zajednica je vrlo širok pojam i rekla bih da ni tu nije svako podjednako kompetentan, iako bih volela da mislim da čitava ta zajednica raspolaže logičkim aparatom te im je jasno da je čitav proces "dokazivanja hipoteza" u Stefanovićevom "doktoratu" čista besmislica. Ali s druge strane, to isto bih verovatno mogla da kažem i za tebe i gomilu drugih blogera. Dakle šta čini nekog profesora sa FDU (nikakvo omalovažavanje, prosto koristim prvu oblast koja mi je pala na pamet, a u kojoj nema kvantitativnog istraživanja) kompetentnijim od nekog diplomiranog ekonomiste ili psihologa koji se bavi istraživanjem recimo da daju svoj sud o ovome? Prof ispred imena? Da li je tu važnija forma ili suština?
predatortz predatortz 14:32 02.07.2014

Re: Не...

Dakle šta čini nekog profesora sa FDU (nikakvo omalovažavanje, prosto koristim prvu oblast koja mi je pala na pamet, a u kojoj nema kvantitativnog istraživanja) kompetentnijim od nekog diplomiranog ekonomiste ili psihologa koji se bavi istraživanjem recimo da daju svoj sud o ovome? Prof ispred imena? Da li je tu važnija forma ili suština?


Taj profesor sa FDU zna više od mene o metodologiji pisanja disertacije. Prosto, on je svoju pisao a ja nisam stigao do tog nivoa. Potom, nisam ni mislio da Stefanovićev rad treba da osporava neko kome ekonomija nije primarna struka. Kada sam rekao esnaf, mislio sam na esnaf profesora ekonomskih nauka. Srbijanku sam pomenuo u kontekstu osobe koja, itekako, zna kako treba da izgleda doktorska disertacija. Danica Popović je tu još pozvanija. Em zna kako rad treba da izgleda, em je kvalifikovana da vrednuje ono što u njemu piše.
Predator i naš domaćin mogu da imaju svoje mišljenje o radu, ali je njihovo mišljenje neobavezujuće za bilo koga ozbiljnog. Prosto, nemaju potrebne kvalifikacije da formalno mogu da ospore ili odobre nečiji rad.
predatortz predatortz 14:51 02.07.2014

Re: Не...

Dokle god je u našem društvu najvažnija stvar na svetu pitanje da li neko ima ili nema diplomu, a ne da li nešto zna ili ne zna - dotle ćemo imati ovakve doktorate. Kao što se u javnosti (primer - ova diskusija na blogu) kao najvažnija stvar ističe da li neko ima ili nema diplomu za davanje mišljenja o radu u nekoj oblasti, tako će se u javnosti iznova zdravo za gotovo uzimati da je onaj ko ima diplomu - stručnjak sa znanjem.

Zato nam je ovako kako nam je.


Naprotiv. Sve dok budemo verovali u stručnjake opšte prakse, dok nam elektroinženjeri budu vodili privredu, ekonomisti energetiku i saobraćaj, zubari trgovinu i telekomunikacije - imaćemo ovo što imamo: Raspad sistema!
nim_opet nim_opet 15:07 02.07.2014

Re: Не...

Predator i naš domaćin mogu da imaju svoje mišljenje o radu, ali je njihovo mišljenje neobavezujuće za bilo koga ozbiljnog. Prosto, nemaju potrebne kvalifikacije da formalno mogu da ospore ili odobre nečiji rad.


I zato je misljenje na blogu, kao i sva ostala misljenja na blogu. Niti jedno nije obavezujuce ni za koga, ali ako moze da ukaze na nesto vredno paznje, zasto da ne. U krajnjem slucaju, glasaci nece donositi odluke (ovo je u mom idealnom zamisljenom svetu gde glasaci u Srbiji donose odluke na osnovu nekakve racionalne analize), na osnovu onoga sto kaze Danica Popovic ili Srbijanka Turajlic (iz raznih razloga, da ne ulazimo u iste sada), vec na osnovu onoga sto se pise i po blogovima, i po Kuririma i o cemu ljudi pricaju. Ako nista drugo, grupa ljudi koja prica o ovome, prica o osnovnoj statistici koju je lako objasniti i shvatiti, i ima nekakvu sansu da odrzi pricu zivom, uprkos onome sto prica predsednik Vlade i kamarila mu.
westvleteren westvleteren 15:53 02.07.2014

Re: Не...

Prosto, nemaju potrebne kvalifikacije da formalno mogu da ospore ili odobre nečiji rad.


Koliko vidim, Radulovic se osvrnuo samo na statisticku stranu istrazivanja, ne na ekonomsku.

U doktoratu je koriscena neka elementarna statistika koju bi vecina inzenjera trebalo da razume kud i kamo bolje od ekonomista. Ne treba ti doktorat iz ekonomije/menadzmenta da bi bio kvalifikovan da kritikujes ocigledne besmislice.

Verujem da govoris iz pozicije nekoga ko nema nikakvo matematicko obrazovanje, ali veruj mi na rec: ovde se radi o jednostavnoj matematici, svi studenti prirodnih i tehnickih nauka na drugoj godini osnovnih studija uce sve ovo i mnogo vise.
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:11 02.07.2014

Re: Не...

tako to počne.. uhvatite se za neku jednostavnu ideju, stvar vam se učini jasna.. masa podrži, podrška da krila.. a onda se spetljate.. pa počnete da jednostavnosti vidite i gdje ih nema.. i tako neko vrijeme dok ne dođete u fazu, koju evo krugolina baš idealno ilustruje, kad počnete da tvrdite potpune besmislice poput


A koje ti kvalifikacije imaš da procenjuješ ko je kvalifikovan da nešto kritikuje ili ne, čiji je pristup suviše jednostavan i šta jesu a šta nisu besmislice? Imaš li ti diplomu za to?
predatortz predatortz 17:18 02.07.2014

Re: Не...


Verujem da govoris iz pozicije nekoga ko nema nikakvo matematicko obrazovanje, ali veruj mi na rec: ovde se radi o jednostavnoj matematici


Svojevremeno mi je u indeks upisana osmica, što i nije neko znanje...
No, niti sam čitao do kraja šarenicu koju je pisao naš domaćin, niti sam tražio matematičku logiku ni kod domaćina, ni kod Sline.

Upotrebio sam prostu logiku:

Rad može osporiti samo onaj ko ima ingerencije za tako nešto. Kao što ne može da sudi onaj pravnik, ma koliko dobar bio, ukoliko nije prošao proceduru izbora za sudiju, tako ni radove ne može da poništi onaj ko nije prošao celokupnu proceduru koja mu daje takvo pravo.

Slažem se da ima boljih pravnika u privredi od onih koji su u sudovima, kao i da su svi bolji matematičari i statističari od onih koji su ta znanja sticali na Megatrendu. Ali, stanje je sledeće:
Sude sudije, ocenjuju profesori.
Moja teza je da pustimo naučnu javnost da završi sa folirantima u svojim redovima.
Zašto sam reagovao?
Ne volim političke promocije prikrivene plaštom dušebrižništva za opšte dobro.
makemyday makemyday 17:23 02.07.2014

Re: Не...


Sve me ovo seća na vreme kad se meni govorilo da, pošto nemam završen medEcinski fakultet, nemam pravo da čitam i komentarišem bilo šta od medEcinskih protokola. A osnovnoškolsko obrazovanje je dovoljno da se, poređenjem stranih i domaćih protokola uvidi da tu nešto debelo nije u redu.

golubica.bg golubica.bg 17:29 02.07.2014

Re: Не...

predatortz

Zašto sam reagovao?
Ne volim političke promocije prikrivene plaštom dušebrižništva za opšte dobro.


Dočim ja nemam nikakav problem sa konstruktivnom kritikom tamo gde je više nego potrebna, pa sve i da je krajnja motivacija politička promocija. Kad bi se svi na ovaj način promovisali, gde bi nam kraj bio...
angie01 angie01 17:32 02.07.2014

Re: Не...

Sude sudije, ocenjuju profesori.


al nikao da docekamo,...u normalnoj zemlji bi slina bio suspendovan do konacne odluke polse strucne procedure- niko normalan ne bi dozvolio da zbog ovakvog ili slicnih likova stavi na stub srama citav univerzitet i pod znakom pitanja i sumnju studije i diplome iz Srbije.

ne, nisu uradili nista od toga, nego je av izasao i javno rekao da nikada nije procitao vecu glupost-misleci na analizu profesora iz inostranstva, uradjenu na laznom doktoratu njegovog ljubimca, koji nije ni osnovne procedure u tom procesu ispostovao i time jasno javnosti domacoj i stranoj dao na znanje- da ga boli uvo za tacnost ili ne datih navoda o spornosti doktorata- u svoje ime je to mogao privatno da kaze na nekoj kafi, ovako je to rekao u nase ime- Srbiju boli tuki da li slina zasluzuje ili ne zvanje doktora i ima da bude kako ja kazem.

je l kapiras koliko se to tice svih nas?

i tako cekajuci Godoa- Radulovic je seo i obavio tudji pos'o i nakacio na net- da se ne zaboravi i sta sad-jos, kao nije trebao, trebao je da gleda svoja posla u bude politicki korektan?- mislim, pa ovo su njegova i nasa posla, kako mi se cini- nek ospori neko sa zvanicnim kvalifikacijama ovu njegovu analizu- pa da pricamo drugacije.
tadejus tadejus 17:32 02.07.2014

Re: Не...

Krugolina Borup
A koje ti kvalifikacije imaš da procenjuješ ko je kvalifikovan da nešto kritikuje ili ne, čiji je pristup suviše jednostavan i šta jesu a šta nisu besmislice? Imaš li ti diplomu za to?


pa vidiš kako prepoznaješ besmisao nekvalifikovanog mišljenja kad je uperen protiv tebe..
ali ga ne prepoznaješ kad ga ti upireš..
sistem tako ne može da funkcioniše..
tadejus tadejus 17:36 02.07.2014

Re: Не...

angie01
i tako cekajuci Godoa- Radulovic je seo i obavio tudji pos'o i nakacio na net- da se ne zaboravi i sta sad-jos, kao nije trebao, trebao je da gleda svoja posla u bude politicki korektan?- mislim, pa ovo su njegova i nasa posla, kako mi se cini- nek ospori neko sa zvanicnim kvalifikacijama ovu njegovu analizu- pa da pricamo drugacije.pa dobro brajović je okačio nekoliko linkova vijesti koje pokazuju da godo ipak nešto radi..
no ajde to na stranu
ja takođe ne bih rekla da radulović ovo nije smio da napiše.. smio je, što da ne, nema greške i neka je napisao i on (slažem se apsolutno sa nečijom konstatacijom da bi najbolje bilo da slini i iz frižidera iskoči podsjetnik na doktorat)..
ali mislim da ima itekako smisla i u upozorenju da kod takvih laičkih prigovora treba imati mjere.. pa ne prekoračivati granice preko kojih se znanje zasniva na guglu...
to onda svakako čini više štete no koristi
angie01 angie01 17:38 02.07.2014

Re: Не...

Dokle god je u našem društvu najvažnija stvar na svetu pitanje da li neko ima ili nema diplomu, a ne da li nešto zna ili ne zna - dotle ćemo imati ovakve doktorate.


koji nonsens- pa nije ideja nemati diplomu, nego je posteno steci, ne lazirati je!


tako će se u javnosti iznova zdravo za gotovo uzimati da je onaj ko ima diplomu - stručnjak sa znanjem.


kao sto rekoh- ideja je da se diploma zaradi ucenjem i onda je sve na svom mestu- neko ko je ucio je i naucio, dobio za svoje znanje-diplomu.

angie01 angie01 17:43 02.07.2014

Re: Не...


pa dobro brajović je okačio nekoliko linkova vijesti koje pokazuju da godo ipak nešto radi..


al, utihnulo nesto, tadejus- a pri tome, slini organizuju skeceve u kojima on nepobedivo, hrabro i jedino on svojim specijalnim znanjem i taktikom resava slucaj, koji se ugasio i pre nego je poceo- rekoh vec, ja taj dan prosla sa detetom pored ulaza u sns podruznicu, nista ogradjeno, stoje silni pajkani u fulu sa oruzjem, caskaju i plase tetke iz komsiluka dok idu na pijacu.


neka je napisao


samo to!
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:44 02.07.2014

Re: Не...

pa vidiš kako prepoznaješ besmisao nekvalifikovanog mišljenja kad je uperen protiv tebe..
ali ga ne prepoznaješ kad ga ti upireš..
sistem tako ne može da funkcioniše..


Pobogu, ti mene apsolutno ništa pod milim bogom ne razumeš, ili me pogrešno razumeš, i to nije prvi put. Ja sam ironijom pokušala da ukažem na besmisao tvog insistiranja na kvalifikacijama.
angie01 angie01 17:50 02.07.2014

Re: Не...

Treba da završim MedEcinski fakultet da razumem ove razlike?


pa, da bi dala strucan odgovor i shvatila razliku- treba,...inace je sve na nivou kako si licno shvatila ono sto pise na netu....ono, samopriuceni lekar amater:).
westvleteren westvleteren 17:54 02.07.2014

Re: Не...

Rad može osporiti samo onaj ko ima ingerencije za tako nešto.


Pa ja ti upravo govorim da nije tako.

Zamisli da u nekom radu pise sledece:

"Izvoz republike Srbije u godini 2013 je bio 6 milijardi evra, a uvoz 9 milijardi. Dakle spoljno-trgovinski deficit u 2013 godini je iznosio 9-6=2 milijarde evra."

Da li je potrebno imati doktorat iz ekonomije da bi se ukazalo na grsku? Moj stav je da svaki stanovnik Srbije koji poznaje 4 osnovne racunske radnje moze da ospori datu izjavu.

Ovo o cemu je pisao Radulovic je isto to samo malo komplikovanije. Statistika je matematicki alat (kao sabiranje i oduzimanje) koji se koristi u mnogim oblastima - od fizike cestica do analize trzista. Puno je nas koji jako dobro razumemo i (u mom slucaju svakodnevno) koristimo statistiku.


No, niti sam čitao do kraja šarenicu koju je pisao naš domaćin...


Pa u ovome je znaci problem. Da se procitalo do kraja videlo bi se da domacin ne kritikuje ni ekonomski ni menadzerski deo rada, vec samo onaj matematicki. Jednostavnije receno, ukazuje na pogresne pluseve i minuseve kao i na cinjenicu da onaj ko je pisao rad ne ume da ih koristi (pluseve i minuseve)


Sude sudije, ocenjuju profesori


Onda je mozda dipl. menadzer trebalo da se kloni matematike. Ovako je samo na sebe navukao gnev onih koji nesto o matematici znaju.

Ja sam recimo zahvalan Radulovicu sto je procitao i prepricao sporni doktorat posto me je poprilicno zanimalo sta tu pise a nisam imao strpljenja da detaljno citam. Isto tako sam zahvalan i tebi kada pises o ratu u Bosni, i ne pitam te za doktorat iz istorije/politike/vojne strategije.


EDIT: Sad videh da imam neke slovne greske. Ali molim, ko nema doktorat iz lingvistike i nije ovlasceni lektor, da mi ne ukazuje na njih.
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:57 02.07.2014

Re: Не...

kao sto rekoh- ideja je da se diploma zaradi ucenjem i onda je sve na svom mestu- neko ko je ucio je i naucio, dobio za svoje znanje-diplomu.


Naravno, Angie, nisam ni htela to da sporim.
Nešto drugo sam htela da kažem, nego nisam baš najbolje sročila, čini mi se.
Da probam ponovo:

U nas se zdravo za gotovo uzima da nedostatak diplome znači i nedostatak znanja, i - još važnije - da posedovanje diplome garantuje znanje. Imaš diplomu? Izvoli, iznesi svoje mišljenje. Nemaš diplomu? Pokrij se ušima i ćuti.

Niko ne pita da li iza tvoje diplome stoji znanje - a sad je već očigledno da se to obavezno u nas mora pitati.

predatortz predatortz 17:58 02.07.2014

Re: Не...

Isto tako sam zahvalan i tebi kada pises o ratu u Bosni, i ne pitam te za doktorat iz istorije/politike/vojne strategije.


Hvala ti na tome. Ja o ratu u Bosni pišem iz ugla učesnika, dakle pristrasno. Šta će istorijska nauka za nekoliko decenija reći o tome, odnosno kako ću ja reagovati kad pročitam neke spise o dilovima o kojim sada nemam pojma - Bog sveti zna.
angie01 angie01 18:11 02.07.2014

Re: Не...

Niko ne pita da li iza tvoje diplome stoji znanje - a sad je već očigledno da se to obavezno u nas mora pitati.


rekla sam- ideja je da se diploma stekne posteno, ucenjem-pa ce onda nestati sumnje oko toga sta iza nje stoji. Ovako su pod sumnjom sve diplome!

ne znam sta ti podrazumevas pod znanjem- bez diplome,...to sto si informisan o necemu, imas zdravu logiku, pa prepoznejs neke stvari u razgovoru i imas o njima svoje misljenje- to nije sporno, nije zabranjeno, ali ni u jednoj profesiji to nije strucnost i nije uopredivo, jer sem sto nemas regularno obrazovanje gde ucis i polazes sve sto treba na zadatu temu, ti se tim necim i ne bavis, nemas nikakvo iskustvo- sem amaterskog misljenja.


ako si pak mislila na ovu Radulovicevu opservaciju- ona je krajnje legalna i licna....poznajes proceduru i sistem koji treba da sledis i nekim znanjem i logikom izvedes zakljucak-prosto citas s razumevanjem, imas temu, trazis, koja se teza dokazuje i pratis na koji nacin je to ucinjeno.
nim_opet nim_opet 18:16 02.07.2014

Re: Не...

Hvala ti na tome. Ja o ratu u Bosni pišem iz ugla učesnika, dakle pristrasno.


Ok, znaci mi mozemo o doktoratu ministra unutrasnjih poslova da pisemo kao ucesnici - jer ucestvujemo u zivotu na koji on ima direktnog uticaja. I to pristrasno - ja sam jako privrzen osnovnim statistickim alatima jer mi posao od istih zavisi, i pristrasno citam o tome kako ih je ministar (ili ko mu je vec pisao rad), pogresno koristio. Niti je moje misljenje manje validno zato sto volim statistiku, niti je vase misljenje manje validno zato sto ste bili licni ucesnik rata u Bosni. Stavise, oko prespektive u ratu moze biti razlicitih vidjenja, oko toga sta je Spirmanova korelacija i kada se koristi, a sta je hi-kvadrat test, ne moze, jer su oba pojma definisana u onome sto je opsteprihvaceno kao naucna disciplina.
looping looping 18:18 02.07.2014

Re: Не...

i tako cekajuci Godoa- Radulovic je seo i obavio tudji pos'o i nakacio na net- da se ne zaboravi i sta sad-jos, kao nije trebao, trebao je da gleda svoja posla u bude politicki korektan?- mislim, pa ovo su njegova i nasa posla, kako mi se cini- nek ospori neko sa zvanicnim kvalifikacijama ovu njegovu analizu- pa da pricamo drugacije.

Radulović da je hteo da obavi posao gledao bi da poveća broj svojih pristalica do sledećih izbora ili na drugi način postane deo vlasti. Jedino tako može da obavi posao po mom mišljenju. Sve ostalo je mlaćenje prazne slame i isprazni pokušaj da obori popularnost vladajućoj partiji koja uz njegovu pomoć i svesrdnu pomoć DS-a, LDP-a, SRS-a postaje sve veća.
Sutra može nas još pedeset sa bloga da napravi analizu doktorata nekog Nebojše i onda da tražimo da svaka analiza bude osporena od nekog sa kvalifikacijama?
Stvarno neozbiljno, u najmanju ruku. Dečija posla.
angie01 angie01 18:19 02.07.2014

Re: Не...


Niko ne pita da li iza tvoje diplome stoji znanje


kako mislis ne pita?

pa kada se zaposljavas, poslodavca to najvise zanima-gde si studirao, koliko, sa kakvim ocenama, gde si radio pre, ako jesi, na kojim poslovima, sa kakvim rezultatom, zasto tamo vise ne radis,( da nisi mozda otpusten jer nemas znanja ili si konfliktan, ili si nesto zabrljao), da li imas preporuke i sl.

ti u cv-u mozes da napises sta hoces, mozez da platis da ti neko napise, ali se jos na intervjuu vidi kako stojis sa pomeutim znanjem, a kroz posao, veoma brzo, tako da ta tvoja cela ekspertiza o nekom nefer odnosu prama znanju u odnosu na diplomu ne stoji, nema tu mnogo prostora za improvizaciju, kako se tebi iz nekog razloga cini....ima kod nas- zaposljevanje preko veze, kupljene, montirane diplome i demagogija koja treba sve to da pokrije, a rezultati- nikakvi, dizaster.
angie01 angie01 18:22 02.07.2014

Re: Не...

Dečija posla.


meni je ok!...to je trebalo da organizuje Verbic- koji se pravi lud, al posto nije- evo analize, pa nek se pridruzi i komisija- samo da ne padne u zaborav, na cemu se pak radi.
nikvet pn nikvet pn 18:32 02.07.2014

Re: Не...

angie01
19:19 02.07.2014
Re: Не...

Niko ne pita da li iza tvoje diplome stoji znanje


kako mislis ne pita?

pa kada se zaposljavas, poslodavca to najvise zanima


Пријатељичина ћерка после више од 200 интервјуа за посао прича како се сваки разговор заврши кад покаже диплому са Карић универзитета ...
angie01 angie01 18:42 02.07.2014

Re: Не...

заврши кад покаже диплому са Карић универзитета .


pa, to ti pricam!
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 19:22 02.07.2014

Re: Не...

tadejus
angie01
i tako cekajuci Godoa- Radulovic je seo i obavio tudji pos'o i nakacio na net- da se ne zaboravi i sta sad-jos, kao nije trebao, trebao je da gleda svoja posla u bude politicki korektan?- mislim, pa ovo su njegova i nasa posla, kako mi se cini- nek ospori neko sa zvanicnim kvalifikacijama ovu njegovu analizu- pa da pricamo drugacije.pa dobro brajović je okačio nekoliko linkova vijesti koje pokazuju da godo ipak nešto radi..
no ajde to na stranu
ja takođe ne bih rekla da radulović ovo nije smio da napiše.. smio je, što da ne, nema greške i neka je napisao i on (slažem se apsolutno sa nečijom konstatacijom da bi najbolje bilo da slini i iz frižidera iskoči podsjetnik na doktorat)..
ali mislim da ima itekako smisla i u upozorenju da kod takvih laičkih prigovora treba imati mjere.. pa ne prekoračivati granice preko kojih se znanje zasniva na guglu...
to onda svakako čini više štete no koristi

1) Годо има заказане датуме. Ако неко хоће да чита, видеће и то... Систем нешто ради. Пустимо га да видимо да ли ће да уради.

2) Сме. Мислим -- сме Радуловић да пише. Али је, као што рекох, погрешно. Ево, једним делом, зашто:

Ја нисам стручњак за економију, она ми је хоби, једно 15 година. Још мање сам стручњак за локалну самоуправу, о чему је докторат. Како год, рад је дебилан, то је очигледно (само један од дебилних доктората, у нашој инфлацији знања), но нисам меродаван, формално, да о њему тако судим. Јавност ће пре поверовати у речи Данице Поповић или Раше Карапанџе (ОВДЕ и ОВДЕ), ма колико ја, можда, био паметан. Њих двоје -- Дана и Раша -- имају и титулу, и професорску позицију, и знање, и памет. А ја, сироти, дао бог оног последњег, макар мало?! Па шта да изводим, онда?

Радуловић је као и ја. Мислим -- можда има памети, то. Али, нема: титулу, професуру, (теоретско) знање. Он, је, по форми, пре практичар. И, поврх свега, лично је заинтересован за цео случај. Отприлике, као да пустите вука да објашњава нужност страдања овце. Не иде. Нужност страдања овце мора да објашњава еволуциониста, зоолог или albicilla. То делује убедљиво. Ово, кад вук прича причу, и не баш...

3) Мој коментар,о погрешности Радуловићевог ставa, јесте онај, најпре, са политичко-маркетиншког става (маркетингом сам се бавио, као copy writer, у неко давно време, а и данас, хонорарно, помало; политиком се професионално бавим целог живота, као и ми сви). Политички -- јер овим убеђује убеђене и качи се на помало већ отишли воз, у неке задње вагоне. Као да није имао чиме другим да се мало врати у јавност? Маркетиншки, ово је потпуно погрешно, и ја бих, као његов противник, гледао да га испљескам и уваљам у катран и перје, већ сада, свим оним разлозима које смо други и ја навели. Но, његова дефанзивна позиција, у које га је овај блог ставио -- на жалост, и мојим почетним коментаром и другим сличнима: predator, princi, tadejus et co. -- умањила је било какву политичку штету по министра и друге политичке заврзане, и цела ствар је без правог ефекта.

Како рече моја драга другарица, симпатизер Сашин, која је тумачила овај текст као разумни популизам: Што нападе Сашу? А ја јој кажем да није напад, него савет, на шта сам добио поуку: ОК, размислићу да ли ћу икада од тебе тражити савет...

Јбг.
tadejus tadejus 20:06 02.07.2014

Re: Не...

Krugolina Borup
pa vidiš kako prepoznaješ besmisao nekvalifikovanog mišljenja kad je uperen protiv tebe..ali ga ne prepoznaješ kad ga ti upireš..sistem tako ne može da funkcioniše..


Pobogu, ti mene apsolutno ništa pod milim bogom ne razumeš, ili me pogrešno razumeš, i to nije prvi put. Ja sam ironijom pokušala da ukažem na besmisao tvog insistiranja na kvalifikacijama.


de, de..
mislim da si i ti mene sasvim lijepo razumjela kad pomenuh laž o tome kako se epiziotomija nigdje u svijetu ne radi..
no da razumiješ i besmisao svoje kampanje na tu temu.. to bih rekla da ne želiš..
ni ne ubjeđujem te.. ti si tu već štete napravila koliko si mogla..
no možda poneko čita ko nije upućen pa mu se učini (kao što je i onomad) da bi se tu imalo i trebalo o čemu pričati ovako u laičkim krugovima..
perhan92 perhan92 20:41 02.07.2014

Re: Не...

>No, niti sam čitao do kraja šarenicu koju je pisao naš domaćin, niti sam tražio matematičku logiku ni kod domaćina, ni kod Sline.


Ovo je u stilu: "nisam lepa, al' sam zato glupa".


highpoint highpoint 20:55 02.07.2014

Re: Не...

Da bi ste razumeli logiku preporucujem da pogledate sta stoji iza coveka koji se zove Robert S. Kaplan. Pogledajte cime se bavio, sta je po struci, sta je radio na temu BSC i ABC. Zasto nikad nije ispred svog imena stavio titulu, gde i sta predaje.

Imao sam prilike da upoznam nekoliko izuztenih ljudi sa Wall St. Od njih 10 dvoje su bili ekonomisti. Moja bivsa sefica koja je sada SVP i korak je deli od Executive VP je po struci biolog. Govorim o banci koja ima market cap cca. 88 milijardi dolara. Vrhunski profesor koji je predavao finansijski inzenjering i brilijantno objasnjavao derivate je zavrsio computer sciences pa doktorirao finansije. U meril lincu dominiraju ljudi koji inaju PhD u fizici, matematici, civil engineering, electronics itd.

Ne mislim da je Sasa pogresio sto je ovo napisao i potpisao. Sta su alternative: a) da se precuti b) da napise pa da neko drugi potpise tj da nekog brendira. Ne verujem u "nivoe" i spustanje na neki nivo. Kada dodje do ovakvih stvari, reakcija nema alternativu. Jedna od najboljih stvari u timu koji je bio oko Sase je sto je kominicirao svako sa svakim i nije bilo fake nivoa, glumatanja i sl.
medjutim92 medjutim92 21:21 02.07.2014

Re: Не...

predatortz
Naprotiv. Sve dok budemo verovali u stručnjake opšte prakse, dok nam elektroinženjeri budu vodili privredu, ekonomisti energetiku i saobraćaj, zubari trgovinu i telekomunikacije - imaćemo ovo što imamo: Raspad sistema!


Aha, znači za raspad ekonomskog sistema SFRJ zaslužan je elektroinženjer Ante Marković, a ne ekonomisti kao što je Branko Mikulić?

Inače, što reče Arigo Saki onomad kad su ga pitali kako može da bude trener kad nije bio igrač..

"I never realised that to be a jockey you had to be a horse first"
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:37 02.07.2014

Re: Не...

Јавност ће пре веровати у речи Данице Поповић или Раше Карапанџе


A hoće li javnost manje verovati Danici Popović i Raši Karapadži ako i Saša Radulović kaže isto što i oni? Ili, da li je Raudlovćevo pisanje prepreka Danici i Srbijanki da o tome govore?

Ja pokušavam da razumem logiku ljudi koji misle da Radulović ovo nije trebao da piše ali mi ne ide.

Da li je tačno ili nije tačno ovo što piše Radulović, to bi trebala da bude linija sporenja ako sporenja ima, a ne Radulovićeva struka ili to da li neko ko je drugačijeg formalnog obrazovanja treba da piše o tome.

Razumeo bih da se o struci govori kada bi se radilo o nekom zvaničnom mišljenju o tom doktoratu, o mišljenju države ili univerziteta npr. To mišljenje mora da se donese na osnovu analize ljudi od struke i autoriteta. Ne bi bilo u redu da država ili univerzitet imenuju Sašu Radulovića ili nekoga ko nema formalne kvalifikacije da i tome sudi.
Ali kad se radi o mišljenju pojednica stvarno iznenađuje osporavanje prava ili svrsishodnosti a se o nečemu govori.

Pokušavam da razumem šta bi u krajnjoj liniji takav stav imao za posledicu. To bi otprilike bilo: o doktoratu Nebojše Stefanovića neka govore samo doktori nauka iz određenih oblasti, ostali jezik za zube.
Verujem da bi i Vučiću i Stefanoviću, a i Jovanović Mići, to najviše odgovaralo.
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:46 02.07.2014

Re: Не...

de, de..
mislim da si i ti mene sasvim lijepo razumjela kad pomenuh laž o tome kako se epiziotomija nigdje u svijetu ne radi..


De, de... ipak se meni čini da se ti malko-malkice praviš luda, a nisi luda. Ti biraš da reaguješ isključivo na moj poslednji komentar:

Početak i kraj je: da li je treba raditi ili ne? Zar treba lično da znam da je izvedem da bih se kvalifikovala da kažem: niko lud u svetu to ne radi?


... koji se nadovezuje na ono što je pre toga o epiziotomiji rečeno:

kakvo ti je, pobogu, predznanje potrebno da razumeš razliku između "epiziotomiju treba raditi kod 100% porodilja" i "epiziotomiju treba izbegavati";


... ali, eto, ne odgovara ti da vidiš baš sve što pišem i kažem. Ako nešto nije jasno, može i da se priupita i traži razjašnjenje. Ali, ne, mnogo je zgodnije istrgnuti nešto iz konteksta - lakše se lepe etikete.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:10 02.07.2014

Re: Не...

A hoće li javnost manje verovati Danici Popović i Raši Karapadži ako i Saša Radulović kaže isto što i oni? Ili, da li je Raudlovćevo pisanje prepreka Danici i Srbijanki da o tome govore?

Ja pokušavam da razumem logiku ljudi koji misle da Radulović ovo nije trebao da piše ali mi ne ide

Логика је очигледна: Радуловић је политички заинтересован за ваљаност дрн-ебојша доктората, док су Даница и Раша по овом питању тек стручњачки заинтересовани. За неопредељену јавност, а и ону опредељену, тежина мишљења професионалаца и стручњака јесте далеко већа него код политички умешаних учесника расправе. Да је то тако, говори и то што је уобичајени начин дискредитације оваквих мишљења -- да дрнебојшинин докторат не ваља -- било указивање како таква, негативна оцена потиче из политичке позадине и политичке заинтересованости оцењивача.

Е, сад, шта овде може да не буде јасно, и како да то ја боље објасним -- заиста не знам.
Али, то је зато што ја нисам стручњак за објашњавање.

hazard92 hazard92 22:19 02.07.2014

Re: Не...

predatortz
Očigledno nisi pročitala moj prvi komentar. Stefanovićevim, i ne samo njegovim, falš doktoratom se, svakako, treba baviti. To, po meni, treba da radi esnaf. Ako mi, koji nismo deo tog esnafa, uzmemo da osporavamo valjanost ma čijeg doktorata, lako će nas diskreditovati. Nemamo, bar ja nemam, osnovni uslov za to - nisam deo profesorske zajednice koja je jedina vlasna da ocenjuje nečiji rad. Dakle, sami ćemo im odneti na ruke municiju kojom će raspaliti po nama i izaći kao pobednici. Ako, sa druge strane, Stefanovićev doktorat ospore ugledni profesori, onda će mali slinavac da izađe kratkih rukava iz ove priče.

Znači, slažemo se oko suštine, samo se razmimoilazimo u načinu na koji treba postići cilj.


Ne znam da li ti je promaklo - ali "esnaf" je u Srbiji debelo kompromitovan. Dva clana esnafa sa pretpostavljam nespornim "drzavnim" doktoratima su potpisala dr. Slinin doktorat. Nekoliko desetina clanova esnafa sakupljenih u Senat Univerziteta Megatrend su takodje stala iza ovog doktorata, izjavivsi da u njemu nema nista sporno. U tom Senatu ima sigurno slicnih "slinavih" doktora i profesora, ali opet ima i onih sa nespornim "drzavnim" kvalifikacijama. I da li ti mislis da je to jedini ovakav doktorat? Da nema jos desetina ovakvih "disertacija", pa i gorih? A esnaf sve ove godine cuti, "tezgari" po ovakvim "univerzitetima" i potpisuje ovakve "doktorate". I ko je dao akreditaciju ovim ustanovama? Akreditacione komisije i nacionalni savet za visoko obrazovanje - sve tela sastavljena od samog esnafa, prof. dr. mr. Esnaf je zakazao, esnaf je sumnjiv, esnafu se ne moze verovati. "Ugledni profesori" su dozvolili da se ovo desi. Da su radili svoj posao, ovaj blog nikada ne bi bio ni napisan. Ovo tvoje instistiranje na esnafu i samo esnafu je kao kada bi insistirali da korumpirani sudija opet sudi kriminalcu kog je oslobodio za pare.

Toliko, jelte, o esnafu.

Dalje - profesorska zajednica (inace, opet, vrlo kompromitovana, upitnog morala) je jedina vlasna da deli diplome i titule. Nije jedina vlasna da ocenjuje neciji rad, to moze raditi bilo ko, a njegovo misljenje mozemo vrednovati na osnovu njegovih argumenata. Sasa Radulovic iznosi sasvim validne argumente, a pritom je sasvim kvalifikovan da rad kritikuje - naravno on ne moze da oduzme dr. Slini titulu doktora, to moze samo famozni esnaf - ali on moze da kritikuje. I treba da kritikuje.

Stavise, najefektnija je kritika na najnizem nivou. Ako odlican student 3. godine bilo kog smera na kom se izucava statistika moze da razbuca slinavi doktorat - a moze - onda je utoliko jasnije da je taj doktorat nezasluzen.
princi princi 22:21 02.07.2014

Re: Не...

Razumeo bih da se o struci govori kada bi se radilo o nekom zvaničnom mišljenju o tom doktoratu, o mišljenju države ili univerziteta npr. To mišljenje mora da se donese na osnovu analize ljudi od struke i autoriteta. Ne bi bilo u redu da država ili univerzitet imenuju Sašu Radulovića ili nekoga ko nema formalne kvalifikacije da i tome sudi.
Ali kad se radi o mišljenju pojednica stvarno iznenađuje osporavanje prava ili svrsishodnosti a se o nečemu govori.

Pitanje je zašto i kako neko ko je dobio diplomu i obrazovanje u nekoj divča privatnoj školi može da radi u državnoj službi. Državni službenici bi morali da imaju diplome sa državnih ili posebno akreditovanih privatnih univerziteta. Ovi sega mega diplomci i doktori bi trebalo sa svojim diplomama da mogu da rade samo i isključivo kod privatnika, naravno onih koji hoće da plate to njihovo znanje.

Inače, moj odgovor na pitanje koje sam postavio gore je da je ekonomija toliko složena i kompleksna oblast da je, praktično, za nju nemoguće biti ekspert. Drugim rečima, SRadule nije ništa manje ekspert za nju od narečene profesorke Popović ili ne znam koga još (Krugmana, možda, pa čak i od tadejus). Svi razgovori o ekonomiji se pre ili kasnije svode na priče o ideologiji. A kad se suočavamo sa tako kompleksnim fenomenima izgleda da smo čak i podsvesno spremni da se prepustimo sreći, tako da nam i nije previše bitno da li se na vrhu ministarstva privrede nalazi ex-policijac, ortoped, bloger, ex-student matematike sa Jejla ili dirigent (da, ja mislim da bi i onaj Tasovac mogao da se bavi ekonomijom i privredom isto tako uspešno kao i Saša Radulović).

Dobra strana ove afere je u tome što je ona pokazala da je čak i raznoraznim probisvetima i problematičnim tipovima (kao što je ovaj Stefanović, pa onda Toma Nikolić, pa onaj Dačićev Bugarcite Tončev, Čovke, mada je on nekad bio iz druge priče, Velja) ipak stalo do toga da dobiju nekakav kredibilitet u društvu dobijanjem tih diploma. Znači, nije tačno da diplome u Srbiji nisu na ceni, :).
hazard92 hazard92 22:37 02.07.2014

Re: Не...

predatortz
Rad može osporiti samo onaj ko ima ingerencije za tako nešto. Kao što ne može da sudi onaj pravnik, ma koliko dobar bio, ukoliko nije prošao proceduru izbora za sudiju, tako ni radove ne može da poništi onaj ko nije prošao celokupnu proceduru koja mu daje takvo pravo.

Slažem se da ima boljih pravnika u privredi od onih koji su u sudovima, kao i da su svi bolji matematičari i statističari od onih koji su ta znanja sticali na Megatrendu. Ali, stanje je sledeće:
Sude sudije, ocenjuju profesori.
Moja teza je da pustimo naučnu javnost da završi sa folirantima u svojim redovima.
Zašto sam reagovao?
Ne volim političke promocije prikrivene plaštom dušebrižništva za opšte dobro.


Kao neko ko ima 2 akademske titule a na putu je da - nadam se - dobije i trecu, moram da ti kazem - imas potpuno pogresno shvatanje nauke. Nauka se ne tice "ingerencija" - vec argumenata, dokaza, otkrica. Ne radi se ovde o "ponistavanju radova" (sta god to znacilo, rad se ne moze ponistiti, moze se povuci iz casopisa, ne objaviti, moze se ponistiti titula, odbrana rada, itd.) vec o kritici. Naucni rad mora da stoji "na svojim nogama" - snagom svojih argumenata i dokaza - a ne na tituli autora. Isto dakle vazi i za kritiku. Ne rade se dzabe u mnogim naucnim casopisima "slepe" recenzije - nit recenzent zna ko je autor, nit autor zna ko su recenzenti - upravo da ne bude bitno da li je rad poslao dipl, mr, dr, ili prof, niti da li ga kritikuje dipl, mr, dr, ili prof, vec da bi se rad ocenio na osnovu onoga sto je u njemu a i da bi se kritike ocenile na osnovu onoga sto je u njima napisano a ne na osnovu toga ko ih je napisao.

Takodje, kada se nauka tice neceg prakticnog - onda sami praktikanti itekako imaju pravo kritike, a jedina potrebna kvalifikacija je - praksa. Ako neki dr mr. koji je dvaput uzeo alat u ruke u zivotu objavi rad u kom tvrdi da zidari treba da promene svoje dosadasnje prakse i krenu potpuno drugacije da rade, jasno je da zidari imaju pravo da kritikuju i da njihovu kritiku treba saslusati. Mozda zidari i nisu upravu, mozda dr mr ima pravo - ali svakako ne treba a priori odbaciti zidarske kritike jer namaju doktorat iz teorije optimalnog polaganja cigli. Tako, u ovom slucaju, Sasa Radulovic, uzimajuci u obzir njegovo profesionalno iskustvo, a i obrazovanje, sasvim ima pravo da kritikuje rad ministra Stefanovica, kada vidimo kojom se tematikom rad bavi.

Naucna javnost je zakazala. Ova domaca. Da nije bilo "dijasporske" naucne javnosti, nista od ovoga ne bi izaslo u javnost. I naucna javnost bi i dalje nastavila da tezgari po Megadunumima i uzima fine honorare za potpisivanje fiktivnih doktorata.

Da je tvoja logika ispravna (a nije), nikada ne bi smeo neki magistrant ili doktorant da posalje u naucni casopis clanak koji osporava ili opovrgava neku prihvacenu teoriju - jer zaboga, to je rad nekog prof. dr., a doktorant nije kadar da ga kritikuje dok sam ne postane prof. dr. Srecom, to ne ide tako, pa postoji i napredak u nauci. Ovo je logika Mice Megatrenda - "ne mogu djacici da kritikuju profesora" - jer eto, nijedan od tih tamo u Engleskoj nije rektor jednog univerziteta, a poneki su tek doktoranti, ni sami nemaju doktorat jos. Nek cute, jel.

Sudije sude. Ali kada prestanu pravicno da sude, u nekom trenutku krenu ljudi da presudjuju sami.

Sto se tice politicke promocije - posao opozicije je da kritikuje vlast, i trenutno stanje. Kada to radi argumentovano, koristeci istinu kao adut, i to jos sa ociglednom sirom dobrom namerom - jos bolje.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:57 02.07.2014

Re: Не...

Ovi sega mega diplomci i doktori bi trebalo sa svojim diplomama da mogu da rade samo i isključivo kod privatnika,

Au contraire, mon ancien ami, au contraire -- како би то рекао један стари Лондонац.

Ови факултети и јесу направљени за њих, за оне који имају обезбеђен посао, путем политичких веза и утицаја, у државним службама. Поседовањем дипломе испуњавају формалне захтеве некаквих намештених конкурса, у државној служби, и томе служи сега-мега-блеја: да им уручи потребан папир, бон-пропусницу. На жалост, и она деца која немају обезбеђену подршку за запошљавање, виде како се ове колеге запошљавају, па помисле да ти факултети стварно нешто вреде -- чим колеге тако лако налазе посао.

Перверзија незапослености у Србији досегла је дотле да је за посао средњешколског предавача енглеског у гимназији била потребна подршка партије. АВов вапај да се престане с партијским запошљавањем проузрокован је тиме што је претило му да се угуши од силних захтева за запошљавање властитих партијских кадрова -- немогуће је, ипак, измислити толика радна места колико има СНС-оваца.
angie01 angie01 22:57 02.07.2014

Re: Не...

лично је заинтересован за цео случај.


i ja sam,...slucaj se tice celog drustva, to sto ce komisija da uradi svoj elabprat, apsolutno ne sprecva i bilo kog drugog.

Nije Radulovic otisao u Vladu sa ovim, nego je postovao na blog.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:58 02.07.2014

Re: Не...

Радуловић је политички заинтересован

Ne mora nužno to da bude motiv, ali sve i da jeste to nije ništa ružno.
Politički protivnici i jesu protivnici zbog toga što jedni drugima ne dozvoljavaju da pogreše, tj javnosti ukazuju na propuste onog drugog.
To je sama suština postojanja opozicije.

Treba li opozicija da ćuti jer nije "dovoljno kvalifikovana"?
Može li politički motivisan tekst da sadrži tačne konstatacije, i da li te tačne konstatacije ne treba iznositi ako govore negativno o političkom protivniku?
To o političkim motivima ako su oni u pitanju.

тежина мишљења професионалаца и стручњака јесте далеко већа него код политички умешаних учесника расправе.

Ko to spori?
I ko brani neopredeljenoj javnosti da više veruje Danici Popović nego Saši Raduloviću, i zar je Radulović potrošio temu, zar posle ovoga stručnjaci iprofesionalci ne mogu da iznose svoje stavove (kojima će se više verovati nego Raduloviću)
Osporavanje Raduloviću da govori o ovome, bez ikakvog osvrta na to da li je tačno ovo što piše, već osporavanje prava da o tome uopšte piše, vodi ka tome da se o ovme što manje govori, da što pre prođe, da se zaboravi.

Да је то тако, говори и то што је уобичајени начин дискредитације оваквих мишљења -- да дрнебојшинин докторат не ваља -- било указивање како таква, негативна оцена потиче из политичке позадине и политичке заинтересованости оцењивача.


I onda kad su ocenjivači bili profesionalci i stručnjaci, zar ne?
To isto, politički motiv, mogu mirne duše da pripišu i Srbijanki Turajlić.
Treba li i ona zbog toga da ućuti?

Dakle forma, struka i profesionalizam, nije brana takvim diskfalifikacijama.
Njih je bilo i u svakom slučaju će ih biti.

To jeste tako, oni će se na sve pozivati kako bi diskreditovali onoga ko negativno o njima goovri, pozivaće se i na političke motive, i na profesiju, i na nečasne namere, na sve čega se sete, ali i šta u tom slučaju da se radi, da se ćuti?
Ili da govore samo određeni?

Znaš, sama ideja da o Nebojši Stefanoviću mogu da govore samo doktori nauka mi je malo bez veze.
principessa_etrusca principessa_etrusca 22:58 02.07.2014

Re: Не...

princi
Možda sam stara škola rezonovanja, no ja smatram da mi rad lekara možemo osporavati samo sa etičke strane. Sa stručne to može da radi samo drugi lekar. Slično mišljenje imam i za ostale profesije.

Ovde si 100% u pravu. Zato i postoji ustanova expert witnessa. Najgore je kad vidiš neke polupriučene tetke (polupriučenost uglavnom stečena na googleu) krenu da se pačaju u medicinu i počnu da dele lekcije iskusnim lekarima.


Уопште се не слажем са оваквим мишљењима.

Ја мислим да су неке ствари сувише важне и озбиљне да би биле препуштене искључиво професионалцима, а ово за шта се ви залажете, уважавајући само формалну квалификацију, неминовно отвара нова питања, напр. ко је међу људима исте струке компетентан да критикује, а ко није. Да ли неискусан лекар може/сме да критикује искусног, онај који се школовао на горем универзитету може да критикује оног са бољег или онај који је био лошији студент може да критикује оног који је био бољи? Коначно, да ли неко без доктората може да критикује накога са каквим-таквим докторатом?

Када су већ поменути сведоци-вештаци, то је положај огромног ауторитета и моћи, и осим великог стручног знања, захтева одговарајући ниво самоспознаје, моралног интегритета и разумевања да се корпус научног знања мења.

Навела бих случај Сер Роја Медоа (ЛИНК), уваженог британског педијатра, због чијег су експертског сведочења многе мајке умрлих беба, ни криве, ни дужне, годинама чамиле у затвору.

Ризикујући бес људи одређених струка/образовања, мислим да постоје области где "образовани лаик" може и треба да учествује јер допринос може да буде драгоцен. Ограничени својим уским пољем експертизе, стручњаци лако могу да пропусте да од дрвећа виде шуму.

У случају критике министрове дисертације, критика потиче од човека који је показао да уме да мисли, а усмерена је на рад арогантног министра који то ничим није показао. Постоје и ствари које се не тичу ниједне струке посебно, напр. то шта је научни рад уопште, питање методологије истраживања и коначно, начин закључивања.


Saša Radulović Saša Radulović 23:00 02.07.2014

Re: Не...

Логика је очигледна


Logika je potpuno promašena. Iz istog razloga niko ne bi mogao ništa da kritikuje, jer uvek može da se pronađen neka "zainteresovanost". Isto možeš da kažeš i za kritikuk Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju i poreskih zakona i predstojećeg rebalansa budžeta i stanja u medijima i ... U prevodu ništa ne može da se kritikuje.

Gde leži odgovor na odu lažnu dilemu?

Odgovor je ponudilo više blogera. Ne bih da ponavljam. Ovo je obična statistika. I 2+2 ne može biti 5.
Ključ je kvalitet kritike. Valja pročitati i proceniti da li je kritika u redu ili ne. Ne ko je pisao, nego šta je pisao. Jedina odbrana protiv jake i argumentovane kritike je da napadnete ličnost kritičara. To je uvek dobar znak da je kritika verovatno na mestu.

Iz ogova što pišeš izlazi i da misliš da će zbog ovog bloga koji se bavi činjenicama, stvarna broba protiv ovog i svih sličnih doktorata izgubiti snagu. Ja mislim obratno. Ipak se radi o 2+2=4. A tema polako umire. Čekao sam da neko napiše tekst o ovome. Nije se desilo. Neko mora.

Što se marketinga tiče, i tu postoji mnogo različith mišljenja o tome kako uvećavati podršku. Klasična greška koja se pravi je kada jedna startap ideja, proizvod, u ovom slučaju politički, želi da direktno iskoči iz early adopter faze i uskoči u early majority tržište. I onda pokušavaju da se ponašaju u skladu sa tim. Mi tu grešku nećemo praviti. Znamo gde se nalazimo što se tiče podrške i imamo plan kako dalje. Ovo je posebna tema i nije tema za ovaj blog.


Како рече моја драга другарица, симпатизер Сашин, која је тумачила овај текст као разумни популизам: Што нападе Сашу? А ја јој кажем да није напад, него савет, на шта сам добио поуку: ОК, размислићу да ли ћу икада од тебе тражити савет...


Umesto da se bavimo savetima, mojom motivacijom, političkim protivnicima, marketingom itd. ja sam želeo da se bavimo doktoratom. I to empirijskim delom. Niko se tim delom do sada nije bavio. Ako ima nešto u ovom tekstu što ne stoji, voleo bih da to čujem. Statistiku ipak poznajem dovoljno dobro, deo je svake profesije kojom sam se bavio do sada, i ovaj rad je uvreda za sve one koji se bave statistikom. I sramota za obrazovni sistem. Sve me to i lično pogađa pre svega kao građanina.


Predrag Brajovic Predrag Brajovic 23:09 02.07.2014

Re: Не...

Osporavanje Raduloviću...

Хајде, да те замолим, мрзело ме је пре да ти то кажем, да не учитаваш у моје коментаре нешто што не пише.
Ја сам говорио о сврсиходности његовог писања. И то -- политичкој.
Ево примера, за та учитавања:
Znaš, sama ideja da o Nebojši Stefanoviću mogu da govore samo doktori nauka mi je malo bez veze.

Ја то нигде нисам написао, и не постоји начин да се то као логичан закључак извуче из мојих речи. Ако имаш намеру да и даље тако читаш моје ставове, у реду -- али да онда ја не читам твоје, јер неће полемисати с мојим ставовима, већ с мојим код тебе искривљеним ставовима. Ти ћеш, тако, бити у дијалогу и расправи са самим собом.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:11 02.07.2014

Re: Не...

Državni službenici bi morali da imaju diplome sa državnih ili posebno akreditovanih privatnih univerziteta.


ne znam da li je to izvodljivo, ali u ovaj naš haos od unuverziteta bi moglo da reši nešto poput toga, neke posebne akreditacije, neka skala univrziteta. Grupa A, grupa B.... pa ko voli da mu pored imena piše DR neka plati pa nek mu daju dipolomu, ali neka na toj diplomi piše iz koje je grupe.
SRadule nije ništa manje ekspert za nju od narečene profesorke Popović ili ne znam koga još (Krugmana, možda, pa čak i od tadejus).

osim tadejus :)

tadejus, mašem ti :)

Znači, nije tačno da diplome u Srbiji nisu na ceni, :).


Napredujemo, napredujemo.
Nekad je bilo samo Pištolj, Pejdžer i Pajero, sad mora i diploma uz to :)
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:17 02.07.2014

Re: Не...

Хајде, да те замолим, мрзело ме је пре да ти то кажем, да не учитаваш у моје коментаре нешто што не пише.
Ја сам говорио о сврсиходности његовог писања


Ok ok, izvini.
I sam sam primetio da termin osporavanje prava nije adekvatan, ali pošto sam u jednom od komentara napisao baš taj izraz "svrsishodnost" misilo sam da se to podrazumeva (a dugačka reč pa da uštedim malo kucanja:))

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 23:26 02.07.2014

Re: Не...

Saša Radulović

OK
Одјављујем се из расправе о овој теми, уз песму, наравно:


princi princi 23:48 02.07.2014

Re: Не...

Ne ko je pisao, nego šta je pisao.

Pa u tome i jeste problem. Gornji tekst nije pisan kao referat Naučno nastavnom veću nekog fakulteta ili Univerziteta, nego kao akt političke borbe (ispravi me ako grešim). A u političkoj borbi je vrlo važno ne samo ŠTA nego i KO i KADA i KAKO je napisao. Ako to nekom nije jasno onda je taj amater, a takvih već ima pregršt.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana