Ekonomija| Politika

Empirijsko istraživanje megadoktora Stefanovića

Saša Radulović RSS / 01.07.2014. u 23:05

U dosadašnjim analizama doktorata ministra policije, glavni fokus je bio na činjenici da su značajni delovi teksta „doktorata" plagirani. Ja bih se malo pozabavio empirijskim delom „istraživanja", odnosno činjenicom da „doktorat" uopšte nije doktorat. Svaki doktorat bi morao da da originalan naučni doprinos. Da unapredi znanje čovečanstva i da pomeri granicu znanja. Čime nam je dr Stefanović proširo vidike?


Na početku svog rada, u prvom poglavlju, dr Stefanović postavlja generalnu hipotezu i 7 posebnih hipoteza koje bi valjalo dokazati. Njihovim dokazivanjem, dr Stefanović, i cela komisija koja je ocenjivala taj rad, smatraju da je došlo do unapređenja znanja čovečanstva. Citiram:


Generalna hipoteza doktorata: "Što je primena principa strategijskog upravljanja veća, to su bolji rezultati rada lokalne samouprave"

Hipoteza 1:"Što je primena novih modela elektronskog poslovanja veća, to je strategijski menadžment lokalne samouprave efikasniji"
Hipoteza 2: "Uspešnost rada lokalne samouprave direktno je srazmerna stepenu primene međunarodnih standarda"
Hipoteza 3: "Efikasnija lokalna samouprava, veća ekonomičnost u radu"
Hipoteza 4: "Veća demokratičnost u radu, efikasnije odlučivanje na strategijskom nivou lokalne samouprave"
Hipoteza 5: "Rezultati rada lokalne samouprave, direktno zavise od transparentnosti njenog rada"
Hipoteza 6: "Zadovoljenje javnih potreba građana direktno je srazmerno nivou obrazovanja menadžera u gradskoj upravi"
Hipoteza 7: "Što je primena savremenih oragnizacionih modela veća, to je stepen zadovoljenja javnih potreba građana veći"

Zanemarićemo logičku besmislenost nekih od hipoteza, kao i kvalitet nekih drugih koje su na nivou Alana Forda. Otprilike: „Što imaš više para, to si bogatiji" ili „Što su ti duže noge, to si viši". Interesuje nas kako ih je dr Stefanović empirijski dokazao.

Dobronameran posmatrač bi rekao da ako hoćete da dokažete generalnu hipotezu "Što je primena principa strategijskog upravljanja veća, to su bolji rezultati rada lokalne samouprave", morali biste da istražujete određeni broj lokalnih samouprava iz skupa svih lokalnih samouprava, da utvrdite način i metodologiju merenja primene principa strategijskog upravljanja u njima, da zatim na neki način merite rezultate rada lokalnih samouprava, pa da na kraju utvrdite da li postoji pozitivna korelacija između ta dva merenja. Pri tome biste morali i da vodite računa o kvalitetu uzorka, odnosno o tome da lokalne samouprave koje ste odabrale dobro reprezentuju skup svih lokalnih samouprava. Ni malo lak zadatak.


Na sreću našu, i na sreću celog čovečanstva, a posebno na ponos rektora i profesora Mijata Damjanovića i profesorke Snežane Đorđević iz komisije, dr Stefanović je našao kraticu. Što da radi sve ono što bi mu dobronamerni posmatrač savetovao, kada može sve to mnogo brže, pomažući se spremnošću pomenutih profesora iz komisije da zažmure ne na jedno, već na oba oka.


Naime dr Stefanović je odabrao 153 zaposlena u upravi grada Beograda i pitao ih šta oni misle o pitanju odnosa primene principa strategijskog upravljanja i rezultata rada lokalne samouprave. Nije ih doduše pitao šta im je posao, koje obrazovanje imaju, da li znaju koji su to principi, šta je strategijsko upravljanje, šta se podazumeva pod rezultatima rada i te sitnice. Doktor je lepo pitao ljude jasno pitanje: „Da li oni misle da oni principi čine rezultate rada boljim", ljudi mu dali odgovore, a on te odgovore lepo složio u tabele, izračunao srednju vrednost odgovora koje je dobio, natrpao besmislenu statistiku, babe, žabe, H0 i H1 hipotezu, „T-Test" i „Chi-Square Test" da to izgleda onako lepo. I to isto tako sa svih 7 posebnih hipoteza (pretpostavki).


Kakve veze ima šta misle ljudi koji rade u upravi grada Beograda sa hipotezama, dr Stefanović nije objasnio.

Čovečanstvo je pre Kopernika i Galilea svojevremeno imalo hipotezu: „Sunce se kreće oko Zemlje". Zamislite da su oni ispitivali svoju heliocentričnu hipotezu pitajući savremenike da li oni misle da se Zemlja nalazi u središtu svemira?


Po ovoj matrici, imam i predloge za čitavu seriju doktorata:
„Da li, po vašem mišljenju, veća plata dovodi do boljih rezultata lokalne samoprave?"
„Da li, po vašem mišljenju, kraće radno vreme i duže pauze dovode do veće produktivnosti zaposlenih u lokalnoj samoprave?"
„Da li, po vašem mišljenju, radno vreme od 7:30 umesto od 9 dovodi do boljih rezultata lokalne samoprave?"

Ovo je strašna sramota za ceo sistem obrazovanja i nauke u Srbiji. U nastavku, koga interesuje, detalji ovog blama. Koga ne interesuje, preskočite do dela „Umesto zaključka".

 

Statistika


Za razliku od prve, radne ukoričene verzije koja je imala 191. stranicu i nije imala anekse, odnosno „empirijsko istraživanje", konačna ukoričena verzija sadrži sledeće delove:
- Naslovna, Apstrakt, Sadržaj - stranice 1 do 10
- Prvo poglavlje: Metodološko-hipotetički okvir istraživanja - stranice od 8 do 11
- Poglavlja 2 do 16 - stranice od 12 do 164
- Zaključna razmatrana - stranice od 165 do 174
- Aneks - Upitnici - stranice 175 do 179
- Aneks - bez naslova - stranice od 180 do 213
- Literatura - stranice od 214 do 223

 

Dr. Stefanović u prvom poglavlju, odmah nakon definisanja hipoteza, kaže:


„U cilju dokazivanja postavljenih hipoteza u izradi doktorske disertacije koriste se deduktivni, induktivni, komparativni, sintetički, i analitički metod. Za merenje pojava (fenomena) koristiće se multipla multivarijantna regresiona analiza ili Spirmanova formula, a u zavisnosti od složenosti fenomena.
Doktorska disertacija ima naučnu i praktičnu vrednost, jer doprinosi definisanju efikasnog strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi u cilju optimalnog zadovoljavanja javnih potreba građana. Rezultati istraživasnja doprinose stvaranju novih organizacionih modela upravljanja javnim servisima zasvnovanih na modernim principima strategijskog menadžmenta."

Nigde u daljem tekstu se ne primenjuje ni prosta ni višestruka regresiona analiza (pretpostavljam da je dr Stefanović na nju mislio kada je napisao „multipla multivarijantna regresiona analiza") ni Spirmanova formula.

Zatim idu poglavlja dva do 16. praktično ničega: gomila nabacanog teksta, citata bez navođenja izvora, opštih mesta itd. Ovim delom se bavilo više tekstova, i pronađen je veliki broj direktno kopiranih i plagiranih delova bez navođenja izvora. O njemu je dovoljno rečeno, tako da se tim delom neću baviti.


Na kraju nalazimo „Zaključna razmatranja" u kojima dr Stefanović navodi zbog čega misli da je dokazao hipoteze (i poziva se na empirijske dokaze), a posle njih i same empirijske dokaze hipoteza, odnosno empirijsko istraživanje. O tehnici dokazivanja dr. Stefanović u Abstraktu doktorata (da, piše b, Abstrakt) kaže:


„Takođe, u završnom delu doktorske disertacije, istražujući primenu principa strategijskog upravljanja u upravi grada Beograda, prikazani su rezultati empirijskog istraživanja studije slučaja na reprezentativnom uzorku 153 zaposlena u upravi (7% od ukupnog broja zaposlenih), uz primenu deskriptivne statističke analize, aritmetičke sredine kao najreprezentativnije mere centralne tendencije (srednje vrednosti), standardne devijacije kao apsolutne mere varijabilnosti pojedinačnih rezultata oko aritmetičke sredine i statističkih tehnika Chi-square i T-Test.
Rezultati istraživanja su u potpunosti potvrdili generalnu pretpostavku, da je rad lokalne samouprave u gradu Beogradu bolji što je primena principa strategijskog upravljanja veća."

Da vidimo šta ovo sve u prevodu znači. Po dr Stefanoviću gradska uprava grada Beograda ima 2185 zaposlenih. On je anketirao njih 153, i postavio im sledećih 17 pitanja:


1. Kako je po Vašem mišljenju, organizovana lokalna samouprava na nivou grada Beograda?
2. Kako je po Vašem mišljenju, organizovana lokalna samouprava na nivou beogradskih opština?
3. Kakva je, po Vašem mišljenju, saradnja na nivou „top-menadžmenta" grada Beograda (odnos gradonačelnika, zamenika i predsednika Skupštine grada)?
4. Koliko su, po Vašem mišljenju, razvijeni sistemi upravljanja lokalnom samoupravom u Beogradu?
5. Da li se, po Vašem mišljenju, dobro upravlja ljudskim resursima na nivou lokalne samouprave grada Beograda?
6. Koliko su, po Vašem mišljenju, kvalifikovani kadrovi u upravljačkim strukturama grada Beograda?
7. Da li je i koliko, po Vašem mišljenju, dobar sistem finansiranja lokalne samouprave u Beogradu?
8. Da li je, po Vašem mišljenju, dobar odnos javnih prihoda i rashoda lokalne samouprave grada Beograda?
9. Da li je, po Vašem mišljenju, potrebna reforma finansiranja lokalne samouprave u Beogradu?
10. Da li, po Vašem mišljenju, postoji strategijsko upravljanje ekonomskim razvojem na nivou grada Beograda?
11. Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi?
12. Da li primena međunarodnih standarda, po Vašem mišljenju, utiče na uspešnost rada lokalne samouprave?
13. Da li je efikasnija lokalna samouprava, po Vašem mišljenju, ekonomičnija u svom radu?
14. Da li veća demokratičnost u radu, po Vašem mišljenju, utiče na efikasnije odlučivanje na strategijskom nivou lokalne samouprave?
15. Da li, po Vašem mišljenju, ima transparentnosti u radu lokalne samouprave grada Beograda?
16. Da li obrazovaniji menadžeri lokalne samouprave, po Vašem mišljenju, bolje sagledavaju javne potrebe građana?
17. Da li stepen zadovoljenja javnih potreba građana, po Vašem mišljenju, zavisi od primene savremenih organizacionih modela lokalne samouprave?


Odgovori na ova pitanja su označeni brojevima od 1 do 7. Odgovor 1 znači veoma loše, nije dobro, potpuno nerazvijen, nije kvalifikovan, ne postoji uopšte itd. dok 7 znači veoma dobro, veoma razvijen, u potpunosti postoji.

Uzmimo na primer hipotezu broj 1: "Što je primena novih modela elektronskog poslovanja veća, to je strategijski menadžment lokalne samouprave efikasniji".


Da bismo dokazali jednu ovakvu hipotezu statističkim metodama, morali bi:
- da kažemo o kojim se to novim modelima elektronskog poslovanja radi
- da odaberemo određenih broj lokalnih samouprava u kojima ćemo sprovesti istraživanje i da budemo sigurni da se radi o reprezentativnom uzorku
- da onda merimo stepen primene tih imenovanih modela u radu određenog broja lokalnih samouprava, razvijemo celu metodologiju merenja
- da merimo efikasnost strategijskog menadžmenta u tim istim lokalnim samoupravama
- da uspostavimo korelaciju između ova dva merenja
- da proverimo statističku relevantnost rezultata u odnosu na celu populaciju lokalnih samouprava

Dr Stefanović je izgleda pronašao brži i mnogo lakši put. On o dokazu kaže sledeće:


„Istraživanje je pokazalo da primena novih modela elektronskog poslovanja direktno utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta lokalne samouprave. Ova pojedinačna hipoteza potvrđena ja u pogavljima 10 i 16. Istovremeno u istraživačkom postupku postavljeno je pitanje „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modlea elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi?" i dokazana hipoteza H1."

U prevodu, on je pitao 153-je ljudi iz uprave grada Beograda (to je sve što znamo o njima), šta oni misle, odnosno: „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi?".


Doktor nije pitao da li se ta efikasnost povećava ili smanjuje. Samo da li utiče. Ali da ne cepidlačimo.


Na ovo pitanje 7 nekih ljudi uz uprave grada Beograda je reklo „1-Ne uopšte", 13 ljudi je reklo „2-Ne", njih 32 je reklo „3-Delimično utiče manje", 30 njih je reklo „4-Delimično utiče", njih 34. je reklo „5-Delimično utiče više", njih 23. je reklo „6-Utiče", a 14 njih je reklo „7-Veoma utiče".


Onda je doktor izračunao srednju vrednost ovih odgovora i ustanovio da je artimetička sredina 4,28. Proverio sam. Izračunao je i standardnu devijaciju 1,595 i standardnu grešku ocene aritmetičke sredine 0,129. I to sam proverio. Kakve veze ima to šta 153-je neimenovanih ljudi iz uprave grada Beograda misli o nedefinisanom pitanju elektronskog poslovanja i strategijskom mendažmentu sa dokazom hipoteze? To nigde nije obrazloženo.

Onda počinje statističko ludilo. Doktor kaže da je očekivana srednja vrednost 3,5. Očekivana srednja vrednost čega? Očekivana srednja vrednost cele populacije od 2185 zaposlenih u upravi Grada Beograda. Jer kada bismo pitali svih 2185 zaposlenih, i portire, i kafekuvarice, i sekretarice, i šalterske službenice, sve, dobili bismo stvarnu srednju vrednost cele gradske uprave. Šta će nam ta srednja vredost, nije jasno.


Pošto doktor nije pitao sve, nego je napravio uzorak od 153-je ljudi, pitanje je da li je srednja vrednost tog uzorka u stvari prava srednja vrednost izračunata za svih 2185 zaposlenih. Zašto doktor ispituje pretpostavku da je srednja vrednos 3,5? Ostali smo uskraćeni za odgovor. Onda je doktor izračunao Studentovu t-statistiku za srednju vrednost 4,18 i očekivanu srednju vrednost 3,5, odnosno izračunao t = (4,18 - 3,5)/0,129 i dobio broj 6,055.


A zatim je u svom doktoratu rekao:


„Vrednost T-Testa pokazuje da su ispitanici ocenili u pitanju „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalno samoupravi?" iznad proseka postoji statistički značajna razlika u pogledu testiranja aritmetičke sredine odgovora i prosečne ocene 3,5, odbacujemo H0 hipotezu i prihvatamo H1 hipotezu)."


H0 i H1 hipoteze doktor nije ni postavljao, verovatno zato što bi izgledalo smešno da jeste. Postaviću ih ja.


H0 hipoteza: Da li možemo, na osnovu uzorka od 153 odgovora, kazati da bi srednja vrednost odgovora na navedeno pitanje, ako bi pitali svih 2185 zaposlenih (celu populaciju) bila 3,5 ili manja od 3,5?
H1 hipoteza: Da li možemo, na osnovu uzorka od 153 odgovora, kazati da bi srednja vrednost odgovora na navedeno pitanje, ako bi pitali svih 2185 zaposlenih (celu populaciju) bila veća od 3,5?


Doktor je zaključio da je odgovor na H0 hipotezu NE, a odgovor na H1 hipotezu DA. Oba ova odgovora sa 95% sigurnosti.


Još jednom: kakve ovo veze ima sa hipotezom koju doktor pokušava da dokaže?


Računao je doktor i hi-kvardat statistiku (chi-square na engleskom jeziku), ali je potpuno nejasno zašto. Ona se obično koristi kod ocene da li standardna devijacija uzorka odgovara očekivanoj vrednosti standardne devijacije populacije. To što je računao doktor nije objasnio nigde u doktoratu. Samo je naveo:


„Rezultati chi-Square Test pokazuju da postoje statistički značajne razlike u pogledu odgovora na pitanje „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalno samoupravi?", odbacujemo H0 hipotezu i prihvatamo H1 hipotezu." Šta je hipoteza H0 i H1 u ovom slučaju i zašto se koristi hi-kvadrat statistika, u doktoratu nije objašnjeno.

 

Umesto zaključka

Ovakav blam od „naučnog" rada nikada u životu nisam čitao. Sa ovakvim znanjem statistike student ne bi smeo da položi ispit iz uvoda u statistiku (ili kako Danica Popović kaže: Statistics for dummies) i dobije šesticu.

Gospodine profesore dr Mijate Damjanoviću, sram vas bilo.
Gospođo profesorko dr Snežana Đorđević, sram vas bilo.

Za gospodu prof. Dr Jean - Jacques Chanaron i prof dr Sung - Jo Park nemam šta da kažem. Oni doktorat nisu ni mogli da pročitaju. Ljudi rade tezgu i njihov moral je pitanje za njihove matične države.

O rektoru takođe ne bih. On je već dovoljno rekao.


Što se moje države tiče, profesori Mijat Damjanović i Snežana Đorđević više nikada ne bi smeli da budu članovi bilo čije komisije za odbranu doktorske disertacije.


Što se ministra policije tiče, našeg doktora, on bi morao da podnese ostavku. Da sam na njegovom mestu, bio bih ponosan da drugi ljudi razgovaraju o mom doktoratu. Bio bih i srećan da postoji veliko interesovanje za moj doprinos čovečanstvu. Sam bih tražio javnu proveru. I javio bih se na javni poziv Danice Popović na razgovor o statistici. Pošto zna kakav mu je doktorat, on se zabio u mišiju rupu i boga moli da prođe.


Što se naše države tiče, ona bi morala ministru policije da oduzme titulu doktora. Vesna Rakić Vodinelić je napisala više tekstova na temu kako.


Pošto je kvazi-mega-doktorat doktora Stefanovića izgleda samo vrh brega, država bi morala da uvede transparentnost za sve doktorate i da ih javno objavi na internetu. Počev od doktorata svih državnih službenika, doktorata političara, pa i svih ostalih. Pa da dokona javnost može da ih čita i analizira.


Transparentnost je čudo. Transparentnost je lek. Ona će nas i izlečiti od bolesne želje nesposobnih i nekometentnih ljudi, partijskih kadrova, koji žele da postanu doktori. Samo saznanje da će drugi ljudi da ih čitaju će biti dovoljno da ih spreči u nameri da doktoriraju.


Što se premijera tiče, premijera koji je javno rekao da je pročitao doktorat svog pulena, i koji je javno rekao da je kompetentan da ga razume i da misli da je rad dobar, možemo da zaključimo da premijer ne govori istinu. Na to nas je već navikao. Niti je pročitao doktora niti je kompetentan da ga razume. Pozvao bih ga da u bilo koje vreme i na bilo kom mestu prodiskutujemo šta je to pročitao u doktoratu, zašto misli da je kompetentan i kako je zaključio da je rad dobar. Na razgovor može sa sobom da povenese i svu literaturu koja mu je potrebna. Može i suflera i celu komisiju da povede.


Zbog ovog ličnog blama, premijer bi morao da podnese ostavku. Ali kako tražiti ostavku od čoveka koji je osvojio 49% od 53% izašlih birača? Ono čemu se premijer nada je da će ova tema proći. Da mediji neće više pisati o tome. Da skupštinska opozicija neće mnogo insistirati na ovome, jer i sama ima svoje doktore. Da građani neće saznati. Da će održati „razumnu sumnju", „reasonable doubt". Kao jedni kažu jedno, drugi kažu drugo, ko će ga znati. Tako je u stvari i dobio izbore. Kontrolom nad informacijama koje dolaze do građana i nesposobne opozicije koja se boji svoje senke.

 

www.dostajebilo.rs

Facebook grupa - Dosta je bilo

https://twitter.com/SasaRadulovich

.

 

 Komentari (302)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 01:18 03.07.2014

nisko

tadejus na račun krugolinine "majke hrabrosti" (ako sam dobro shvatila)
ti si tu već štete napravila koliko si mogla.


uuu što je ovo brate ružno
sram te bilo tadejus

looping looping 05:38 03.07.2014

Re: Не...

Ključ je kvalitet kritike. Valja pročitati i proceniti da li je kritika u redu ili ne. Ne ko je pisao, nego šta je pisao. Jedina odbrana protiv jake i argumentovane kritike je da napadnete ličnost kritičara. To je uvek dobar znak da je kritika verovatno na mestu.

Motivacija je jako bitna u celoj priči. A ovde je reč isključivo o političkoj motivaciji koja diskredituje autora bloga. Ta motivacija nema nikakve veze sa ekonomijom o kojoj je reč u "doktoratu". Jer da ima veze sa time onda bi bili osporavani i mnogi drugi "doktorati" sa Megatrenda i sa fakulteta BGU.
Logika je potpuno promašena. Iz istog razloga niko ne bi mogao ništa da kritikuje, jer uvek može da se pronađen neka "zainteresovanost". Isto možeš da kažeš i za kritikuk Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju i poreskih zakona i predstojećeg rebalansa budžeta i stanja u medijima i ... U prevodu ništa ne može da se kritikuje.

Pretpostavimo da svaka stranka ima stručna lica: ekonomistu, ovog inženjera, onog inženjera, profesore... koje naravno stranka drži u svojim redovima da bi kasnije kada dođe na vlast koristila za upravljanje državom. Ta stručna lica bi eventualno trebalo da se koriste za ovakve kritike i to bi imao smisla, i sa političke i sa stručne strane gledišta. Javnost može da posmatra sučeljavanje dva stručnjaka (ili jednog stručnjaka i jednog kvazi-stručnjaka). Problem kod nas je što su svi kvazi-stručnjaci - i ovi koji osporavaju (koji imaju isključivo političke motive) i ovi osporavani (koji pišu neke blesave radove).
highshalfbooze highshalfbooze 07:15 03.07.2014

Re: Не...

Motivacija je jako bitna u celoj priči. A ovde je reč isključivo o političkoj motivaciji koja diskredituje autora bloga. Ta motivacija nema nikakve veze sa ekonomijom o kojoj je reč u "doktoratu". Jer da ima veze sa time onda bi bili osporavani i mnogi drugi "doktorati" sa Megatrenda i sa fakulteta BGU.


Pretpostavimo da svaka stranka ima stručna lica: ekonomistu, ovog inženjera, onog inženjera, profesore... koje naravno stranka drži u svojim redovima da bi kasnije kada dođe na vlast koristila za upravljanje državom. Ta stručna lica bi eventualno trebalo da se koriste za ovakve kritike i to bi imao smisla, i sa političke i sa stručne strane gledišta. Javnost može da posmatra sučeljavanje dva stručnjaka (ili jednog stručnjaka i jednog kvazi-stručnjaka). Problem kod nas je što su svi kvazi-stručnjaci - i ovi koji osporavaju (koji imaju isključivo političke motive) i ovi osporavani (koji pišu neke blesave radove).


Posle Brajovićevog prvog komentara sam napisao odgovor, pa sam odustao jer sam pretpostavljao da će cela stvar otići u neželjenom pravcu. Ali ovako nešto ipak nisam mogao da pretpostavim da će neko da napiše.
predatortz predatortz 07:19 03.07.2014

Re: Не...


Kao neko ko ima 2 akademske titule a na putu je da - nadam se - dobije i trecu, moram da ti kazem - imas potpuno pogresno shvatanje nauke. Nauka se ne tice "ingerencija" - vec argumenata, dokaza, otkrica.


Sve mi je to poznato. Ali, kao neko ko je nekad bio pandur , postavljam i pitanje motiva. Po meni, motiv za ovu analizu je osveta.
Pokušaću da potkrepim svoju teoriju...
Kako AV ništa, ama baš ništa, ne verujem, tako ne verujem ni ljudima iz njegovog okruženja. Autor ove analize je bio upravo to - čovek od njegovog poverenja. Jer, da nije ovaj ga ne bi postavio na jedno od najodgovornijih mesta u državi i najavljivao kao jednog od dva čoveka od kojih zavise naše sudbine. Neša, od milja zvani Slina, je takođe bio čovek iz najbližeg Vučićevog okruženja. Sve ove šupljine u obrazovanju dragog nam ministra Sline Radulović je mogao da primeti još onda. No, uprkos tome, on je u par navrata afirmativno pisao i govorio o Vučiću kao reformatoru i energičnom čoveku.
A onda su se nešto pokarabasili. Od tad se naš domaćin bavi dubinskim analizama Vučića, a evo sad i Neše Slinice.
Ti to zovi kako hoćeš, ovo je za mene samo sukob na ličnom nivou. Odnosno, obračun našeg domaćina sa AV. Mali Neša, odnosno njegov referat nazvan doktorskom disertacijom, je samo kolateralna šteta tog sukoba.
Budući da smatram, a ne znači da sam u pravu, da ovakve kritike, zbog političke konotacije, neće puno uzdrmati ni Vučića, ni malog mu od palube, predložio sam jedinu logičnu stvar: da se disertacijom bave oni kojima je to posao. Dakle, akademska zajednica.
To je, otprilike, suština mog razmišljanja na ovu temu.
hajkula1 hajkula1 08:36 03.07.2014

Re: Не...

predatortz
A ako i ne znaš: zguglaš, brate. Mada ne vidim što bi ti guglao, to je stvar zainteresovanosti za materiju, što navedoh kao preduslov.

PS: nemoj da guglaš, bolje da ne znaš.


Jednom me žigalo po desnoj strani. Izguglao sam da imam rak jetre. Lekar mi rekao da imam kamen u žuči veličine 20 mm.
Od tad se ne lečim na netu.Menjaj nik u Jeremija

P.S.

Previše veruješ u papir (t.j. diplomi).

Poznajem nekoliko medicinskih sestara koje su sjajni dijagnostičari a susrela sam priličan broj primeraka lekara-panjeva s diplomom. Rođaci su u zdravstvu i imaju prijatelje u toj branši; pazi kad za neke preglede ne znaju kod koga da odu... I da vam odam tajnu: uglavnom idu kod doktora koji ne idu na plaćene seminare po inostranstvu.P.P.S.
Izgleda da je bolje kad ne znamo situaciju, manje uzaludnog nerviranja.


http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/475315/Prevarant-operise-pacijente-u-KC-Nis-Dr-Milan-Jovanovic-lazirao-studiju-i-postao-hirurg


tadejus tadejus 08:37 03.07.2014

Re: Не...

highpoint
Da bi ste razumeli logiku preporucujem da pogledate sta stoji iza coveka koji se zove Robert S. Kaplan. Pogledajte cime se bavio, sta je po struci, sta je radio na temu BSC i ABC. Zasto nikad nije ispred svog imena stavio titulu, gde i sta predaje. Imao sam prilike da upoznam nekoliko izuztenih ljudi sa Wall St. Od njih 10 dvoje su bili ekonomisti. Moja bivsa sefica koja je sada SVP i korak je deli od Executive VP je po struci biolog. Govorim o banci koja ima market cap cca. 88 milijardi dolara. Vrhunski profesor koji je predavao finansijski inzenjering i brilijantno objasnjavao derivate je zavrsio computer sciences pa doktorirao finansije. U meril lincu dominiraju ljudi koji inaju PhD u fizici, matematici, civil engineering, electronics itd.Ne mislim da je Sasa pogresio sto je ovo napisao i potpisao. Sta su alternative: a) da se precuti b) da napise pa da neko drugi potpise tj da nekog brendira. Ne verujem u "nivoe" i spustanje na neki nivo. Kada dodje do ovakvih stvari, reakcija nema alternativu. Jedna od najboljih stvari u timu koji je bio oko Sase je sto je kominicirao svako sa svakim i nije bilo fake nivoa, glumatanja i sl.


bold je ključni momenat
apsolutno je istina da u finansijama (pa i ekonomiji, što nije isto, mada ima dodirnih tačaka) ima mnogo ljudi sa inženjerskim background-om..
obe discipline su postale kvantitativno zahtjevne a mnogi ljudi koji upišu ekonomiju od početka za taj nivo kvantitave nisu spremni..
ali
da bi se ozbijno bavio ekonomijom (finansijama još i ajde, dosta je tu čiste prodaje) potrebno je zaista široko znanje i tu u igru ulazi taj boldovani PhD iz ekonomije (pa i finansija, ko će na to da se usmjeri)..
brakti taj PhD i par godina iskustva iz neke recimo investicione banke (gdje je čovjek samo prodavao ljudima maglu preko telefona).. to je prosto pogrešno..
princi princi 08:50 03.07.2014

Re: Не...

Moja bivsa sefica koja je sada SVP i korak je deli od Executive VP je po struci biolog.

Veliki gubitak za biologiju. Grehota je velika koliko su ti finansijski marifetluci (a sav taj mambo jumbo sa derivativima, opcijama, CLO-ovim, CDO-ovima i drugim čudima i nije ništa više od marifetluka, ma koliko bio obučen i presvučen nekakvim šašavim Black-Scholes modelima i sličnim glupostima) odvukli talenta iz disciplina koje su zaista potrebne čovečanstvu. Finansijske špekulacije su uvek bile baš to (nagađanje), i podjednako špekulantski bi se odvijale i bez tih silnih ekonofizika, gluposti, a discipline koje su zaista trebale talente (genetic i cancer research, potraga za novim i efikasnijim antibioticima i sl) su ostale bez potrebnih talenata.

Ovo sve gore, naravno, nikako ne znači da je ekonomija jednostavna. Naprotiv. Društveni i ekonomski sistemi i veze koje vladaju njima su neuporedivo kompleksniji od najkompleksnijih fizičkih sistema (mnoštvo kompleksnih komponenata, kompleksnih povratnih sprega koje je teško razlučiti, korelativne veze kao pravilo a ne izuzetak, odsustvo bilo kakvih jednostavnih kauzalnih relacija...) tako da ti aparati koje fizičari i inženjeri primenjuju u finansijama najčešće služe za zasenjivanje prostote, odnosno praktičnu primenu bullshit baffles brain principa. U izvesnoj meri ti silni kvantovi služe istoj svrsi kojoj služe i velelepna zdanja u koja se smeštaju banke, private equity firme i hedge fondovi: da suckera (one born every minute) zasene i ubede ga da cash predaje u sigurne ruke.
tadejus tadejus 08:53 03.07.2014

Re: Не...

Saša Radulović
Umesto da se bavimo savetima, mojom motivacijom, političkim protivnicima, marketingom itd. ja sam želeo da se bavimo doktoratom. I to empirijskim delom. Niko se tim delom do sada nije bavio. Ako ima nešto u ovom tekstu što ne stoji, voleo bih da to čujem. Statistiku ipak poznajem dovoljno dobro, deo je svake profesije kojom sam se bavio do sada, i ovaj rad je uvreda za sve one koji se bave statistikom. I sramota za obrazovni sistem. Sve me to i lično pogađa pre svega kao građanina.


meni se čini da je ipak ne poznajete dovoljno dobro i to i jeste najveća opasnost kada laik kritikuje struku..

naime, t test se može primjeniti u ovakvom testiranju hipoteza samo ako su uzorci na osnovu kojih su računate a. sredine normalno raspoređeni..
a ne pominje se da je to testirano..
dakle sporno je da li je uopšte t test mogao biti korišten..

i to je to znanje koje svaki student prve godine ima.. nauči samo osnovu primjenu svakih od testova, uslovi primjene budu pomenuti u zagradi, pokaže mu se gdje da klikne u spss-u ili veće nekom dummy paketu.. i on onda stane da testira.. i izdaje mišljenja..
opasna rabota

no dobro, vi niste dali direktno mišljenje zašto to ne može tako kako je on uradio, samo ste se zapitali da li to ima smisla, tako da tu statističar ne bi mogao da pokaže da ste i vi neznalica kao i on (i time diskredituje svaki prigovor na njegov rad)..
to je tanka linija i treba je dobro imati u vidu (dokle laik može i treba da kritikuje)..
ako se nema u vidu ta granica, onda kritika praktično postaje podrška..
posmatrač može da zaključi, a pa vidiš da ni ovaj što tvrdi da je bolji isto ne zna, dakle skroz je ok da ne zna ni slina..
tadejus tadejus 09:06 03.07.2014

Re: Не...

principessa_etrusca

princi
Možda sam stara škola rezonovanja, no ja smatram da mi rad lekara možemo osporavati samo sa etičke strane. Sa stručne to može da radi samo drugi lekar. Slično mišljenje imam i za ostale profesije.Ovde si 100% u pravu. Zato i postoji ustanova expert witnessa. Najgore je kad vidiš neke polupriučene tetke (polupriučenost uglavnom stečena na googleu) krenu da se pačaju u medicinu i počnu da dele lekcije iskusnim lekarima.

Уопште се не слажем са оваквим мишљењима. Ја мислим да су неке ствари сувише важне и озбиљне да би биле препуштене искључиво професионалцима, а ово за шта се ви залажете, уважавајући само формалну квалификацију, неминовно отвара нова питања, напр. ко је међу људима исте струке компетентан да критикује, а ко није. Да ли неискусан лекар може/сме да критикује искусног, онај који се школовао на горем универзитету може да критикује оног са бољег или онај који је био лошији студент може да критикује оног који је био бољи? Коначно, да ли неко без доктората може да критикује накога са каквим-таквим докторатом?Када су већ поменути сведоци-вештаци, то је положај огромног ауторитета и моћи, и осим великог стручног знања, захтева одговарајући ниво самоспознаје, моралног интегритета и разумевања да се корпус научног знања мења.Навела бих случај Сер Роја Медоа (ЛИНК), уваженог британског педијатра, због чијег су експертског сведочења многе мајке умрлих беба, ни криве, ни дужне, годинама чамиле у затвору.Ризикујући бес људи одређених струка/образовања, мислим да постоје области где "образовани лаик" може и треба да учествује јер допринос може да буде драгоцен. Ограничени својим уским пољем експетизе, стручљаци лако могу да пропусте да од дрвећа виде шуму.У случају критике министрове дисертације, критика потиче од човека који је показао да уме да мисли, а усмерена је на рад арогантног министра који то ничим није показао. Постоје и ствари које се не тичу ниједне струке посебно, напр. то шта је научни рад уопште, питање методологије истраживања и коначно, начин закључивања.


da ALI
jedno je da laik postavlja pitanje
da žučno insistira na dobijau odgovora
a drugo je da laik nameće odgovor
ta granica se kod nas gotovo u pravilu ne poštuje
pa tako krugolina zna da epiziotomija treba da se ukine
saša zna da subvencije treba da budu zabranjene
umjesto da su glasno (kao što jesu) samo pitali gdje je smisao da se radi toliko i toliko epiziotomija i da se subvencije daju tim i tim preduzećima
tadejus tadejus 09:09 03.07.2014

Re: nisko

Vesna Knežević Ćosić
tadejus na račun krugolinine "majke hrabrosti" (ako sam dobro shvatila)
ti si tu već štete napravila koliko si mogla.

uuu što je ovo brate ružnosram te bilo tadejusda elaboriraš?
ja mogu
od 2008. do danas sam u porodilištima i sa mamama i porodiljama provela dosta vremena kroz tri trudnoće
protokoli su neizmjenjeni
odnos osoblja je neizmjenjen
nema bedževa
nema anketa
stvar teče na dlaku isto danas kao i onda
jedna stvar se bitno izmjenila
žene u porodilišta idu sa mnogo više straha i mnogo su spremije da plate izabranog ljekara samo da se ne prepuste slučaju
ako to nije štetna poslijedica, ne znam šta bi još moglo da se desi pa da možemo zaključiti da je akcija ipak donjela više štete no koristi
princi princi 09:22 03.07.2014

Re: Не...

da ALI
jedno je da laik postavlja pitanje
da žučno insistira na dobijau odgovora
a drugo je da laik nameće odgovor
ta granica se kod nas gotovo u pravilu ne poštuje
pa tako krugolina zna da epiziotomija treba da se ukine
saša zna da subvencije treba da budu zabranjene
umjesto da su glasno (kao što jesu) samo pitali gdje je smisao da se radi toliko i toliko epiziotomija i da se subvencije daju tim i tim preduzećima

Ne, ne radi se o tome. Postoji u anglosaksonskom pravu nešto što se zove tort law i u okviru njega pojmovi kao što su duty of care (prema javnosti, dakle ne mora postojati nikakav ugovor) i negligence. Po ovim zakonima svaki practitioner je dužan da svoju praksu obavlja po nekim standardima prakse (znači ne mora da bude nikakav genije, samo treba da se pridržava postojećih kodova prakse). Oštećeni članovi javnosti se mogu obratiti sudovima i istražnim organima ukoliko misle da su oštećeni i, ako sud utvrdi uzročno-posledičnu vezu između akcija practitionera i štete načinjene publici, oni moraju biti obeštećeni. Uzročno-posledičnu vezu sud utvrđava isključivo uz pomoć expert witnessa, odnosno što bi se kod nas nazvalo veštakom (jer se smatra da ti expert witnessi, kolege practitioneri znaju šta su kodovi prakse). Nju ne mogu da utvrđuju tetke koje gugluju. Kod nas se smatra da su ti ljudi koji rade kao expert witnessi nekakvi wizardi, čuda prirode (jbg, primitivna sredina, misli da sve što ima veze sa sudovima i vlašću ima svojstva supermena). Međutim to nije slučaj: sud samo zanima šta je standard of care da bi mogao da utvrdi da li je bilo negligencea ili ne. U skladu s tim, idealni expert witness nije Mr Right nego Average Joe (za dotičnu struku).
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 09:23 03.07.2014

Re: Не...

princi
Moja bivsa sefica koja je sada SVP i korak je deli od Executive VP je po struci biolog.

Veliki gubitak za biologiju. Grehota je velika koliko su ti finansijski marifetluci (a sav taj mambo jumbo sa derivativima, opcijama, CLO-ovim, CDO-ovima i drugim čudima i nije ništa više od marifetluka, ma koliko bio obučen i presvučen nekakvim šašavim Black-Scholes modelima i sličnim glupostima) odvukli talenta iz disciplina koje su zaista potrebne čovečanstvu. Finansijske špekulacije su uvek bile baš to (nagađanje), i podjednako špekulantski bi se odvijale i bez tih silnih ekonofizika, gluposti, a discipline koje su zaista trebale talente (genetic i cancer research, potraga za novim i efikasnijim antibioticima i sl) su ostale bez potrebnih talenata.

Ovo sve gore, naravno, nikako ne znači da je ekonomija jednostavna. Naprotiv. Društveni i ekonomski sistemi i veze koje vladaju njima su neuporedivo kompleksniji od najkompleksnijih fizičkih sistema (mnoštvo kompleksnih komponenata, kompleksnih povratnih sprega koje je teško razlučiti, korelativne veze kao pravilo a ne izuzetak, odsustvo bilo kakvih jednostavnih kauzalnih relacija...) tako da ti aparati koje fizičari i inženjeri primenjuju u finansijama najčešće služe za zasenjivanje prostote, odnosno praktičnu primenu bullshit baffles brain principa. U izvesnoj meri ti silni kvantovi služe istoj svrsi kojoj služe i velelepna zdanja u koja se smeštaju banke, private equity firme i hedge fondovi: da suckera (one born every minute) zasene i ubede ga da cash predaje u sigurne ruke.


princi, za ovo kapa dole.
mislim, mrzim komentare tipa "saglasan", "potpisujem" itd. ali na ovo sam prosto morao da reagujem.
pre nekih 7-8 godina razgovaram sa jednim ortakom (inače fizičarem) koji je zaplovio u te vode i na pitanje pa dobro a šta ti tačno tu radiš odgovorio mi je doslovno:
jedem govna i "pišem horoskope", a budale to kupuju za veliku lovu.
princi princi 09:32 03.07.2014

Re: Не...

jedem govna i "pišem horoskope", a budale to kupuju za veliku lovu.

Pa da, iskren čovek. Rad po tim hedge fondovima i investicijskim bankama je, zapravo, izuzetno naporan baš zbog toga što svima oko sebe moraš pokazati i dokazati razlog svog postojanja. Sediš tako po 12, 13 sati čitajući Bloomberg, lupetajući isprazne gluposti (nivoa lupetanja na ovom blogu ili u Stefanovićevom doktoratu) ili se zajebavajući. Posle 35-te gomila klinaca je potpuno isceđena tim budalastim načinom života i obično vide boga i odu da gaje ostrige ili na farmu da rade nešto konkretno sa svojim životom. Bio skoro fenomenalan članak, da li u Salonu ili Nationu o klincima koji tako uleću u tu mašinu za mlevenje mesa i potpuno izgube ideju o svrsi svog postojanja (novac definitivno nije to).
tadejus tadejus 10:03 03.07.2014

Re: Не...

princi
da ALIjedno je da laik postavlja pitanjeda žučno insistira na dobijau odgovoraa drugo je da laik nameće odgovorta granica se kod nas gotovo u pravilu ne poštujepa tako krugolina zna da epiziotomija treba da se ukinesaša zna da subvencije treba da budu zabranjeneumjesto da su glasno (kao što jesu) samo pitali gdje je smisao da se radi toliko i toliko epiziotomija i da se subvencije daju tim i tim preduzećimaNe, ne radi se o tome.

Postoji u anglosaksonskom pravu nešto što se zove tort law i u okviru njega pojmovi kao što su duty of care (prema javnosti, dakle ne mora postojati nikakav ugovor) i negligence. Po ovim zakonima svaki practitioner je dužan da svoju praksu obavlja po nekim standardima prakse (znači ne mora da bude nikakav genije, samo treba da se pridržava postojećih kodova prakse). Oštećeni članovi javnosti se mogu obratiti sudovima i istražnim organima ukoliko misle da su oštećeni i, ako sud utvrdi uzročno-posledičnu vezu između akcija practitionera i štete načinjene publici, oni moraju biti obeštećeni. Uzročno-posledičnu vezu sud utvrđava isključivo uz pomoć expert witnessa, odnosno što bi se kod nas nazvalo veštakom (jer se smatra da ti expert witnessi, kolege practitioneri znaju šta su kodovi prakse). Nju ne mogu da utvrđuju tetke koje gugluju. Kod nas se smatra da su ti ljudi koji rade kao expert witnessi nekakvi wizardi, čuda prirode (jbg, primitivna sredina, misli da sve što ima veze sa sudovima i vlašću ima svojstva supermena). Međutim to nije slučaj: sud samo zanima šta je standard of care da bi mogao da utvrdi da li je bilo negligencea ili ne. U skladu s tim, idealni expert witness nije Mr Right nego Average Joe (za dotičnu struku).


pa sad pričaš o nečemu o čemu ovde uopšte i nije bilo riječi..
zakonu, sudu, sudskom ekspertu, profesionalnim standardima...
ovde smo valjda počeli pričati o tome da li laik može da pita (i insistira na odgovoru) po pitanju profesionalnih standarda..
pa princeza reče da može (i ja se slažem)
a ti valjda da ne bi trebalo (ali to onda objašnjavaš sudskom praksom ispitivanja poštovanja profesionalnih standarda)..

a onda u drugoj iteraciji se ja u mišljenju razilazim i za princezom jer ne podržavam način na koji bi laici trebali da takva pitanju postavljaju..
tadejus tadejus 10:09 03.07.2014

Re: Не...

princi
Moja bivsa sefica koja je sada SVP i korak je deli od Executive VP je po struci biolog.Veliki gubitak za biologiju. Grehota je velika koliko su ti finansijski marifetluci (a sav taj mambo jumbo sa derivativima, opcijama, CLO-ovim, CDO-ovima i drugim čudima i nije ništa više od marifetluka, ma koliko bio obučen i presvučen nekakvim šašavim Black-Scholes modelima i sličnim glupostima) odvukli talenta iz disciplina koje su zaista potrebne čovečanstvu. Finansijske špekulacije su uvek bile baš to (nagađanje), i podjednako špekulantski bi se odvijale i bez tih silnih ekonofizika, gluposti, a discipline koje su zaista trebale talente (genetic i cancer research, potraga za novim i efikasnijim antibioticima i sl) su ostale bez potrebnih talenata.
Ovo sve gore, naravno, nikako ne znači da je ekonomija jednostavna. Naprotiv. Društveni i ekonomski sistemi i veze koje vladaju njima su neuporedivo kompleksniji od najkompleksnijih fizičkih sistema (mnoštvo kompleksnih komponenata, kompleksnih povratnih sprega koje je teško razlučiti, korelativne veze kao pravilo a ne izuzetak, odsustvo bilo kakvih jednostavnih kauzalnih relacija...) tako da ti aparati koje fizičari i inženjeri primenjuju u finansijama najčešće služe za zasenjivanje prostote, odnosno praktičnu primenu bullshit baffles brain principa. U izvesnoj meri ti silni kvantovi služe istoj svrsi kojoj služe i velelepna zdanja u koja se smeštaju banke, private equity firme i hedge fondovi: da suckera (one born every minute) zasene i ubede ga da cash predaje u sigurne ruke.


ekonomija i finansije su dve dosta različite discipline
ti pišeš o ljudima koji iz prirodnih nauka idu u finansije zbog novca (u ekonomiji tih para ni slučajno nema) i gdje njihove vještine i nisu potrebne..
i to stoji..
ekonomija je nešto sasvim drugo..
no to na stranu
slažem se sa gornjim samo donekle
ne mislim da je neki strašan gubitak za struku taj biolog/fizičar/matematičar koji je otišao u hedge fund
on je svakako prso s motivacijom i teško da bi od njega bilo neke strašne koristi..
prije će biti da ljude žulja što oni tamo tako masne pare uzimaju..
a jebaga, zavist se ne da iskorjeniti pa ni tu ne vidim problem
shkval shkval 10:09 03.07.2014

Re: Не...

princi

evo kod mene u komsiluku, bivsi bankar, kad mu je dozlogrdilo, batalio posao, otisao u francusku i naucio lep zanat:
http://www.lartsucre.com
i mnogo je dobar...

inace, princi, samo da ti kazem da je ona serija 24:live another day koju ti preporuci posle prve epizode postala poprilican shit
princi princi 10:17 03.07.2014

Re: Не...

ovde smo valjda počeli pričati o tome da li laik može da pita (i insistira na odgovoru) po pitanju profesionalnih standarda..

Pa tort law baš to reguliše: odnos profesionalaca i laika, odnosno odgovornost prvih prema drugima (kao što rekoh, ne mora postojati nikakav ugovorni odnos). Ja sam dopis principesse_etrusce shvatio kao produženo pitanje "A gde sam tu ja?" pa pokušah da pojasnim (verovatno neuspešno).
ona serija 24:live another day koju ti preporuci posle prve epizode postala poprilican shit

There goes my street cred... I meni onaj Jack Bauer ide žešće na racq, ali tešim se da je sve tongue in cheek (President kad god se pojavi u kadru bukvalno se upišam od smeha od loše glume, a Stephen Fry mi je uvek bio dileja, koliko god ga ljudi voleli). Slažem se, bio me poneo trenutak. Izgleda da je samo kabl rezervisan za dobre serije, što znači da sam potpuno otvoren za kontra predloge.

Ovo za komšu... ima nešto oko bankara i proizvodnje klope. Kao da je to jedina konkretna stvar koja treba svetu.
alselone alselone 10:22 03.07.2014

Re: Не...

naucio lep zanat:


Kako ja volim ove male francuske kolacice (zaboravio sam kako se zovu), samo sto su krvavo skupi. Kupio 10 komada, kostalo 10 evra, pojeo sam ih da jos nisam ni izlog prodavnice prosao.
hajkula1 hajkula1 10:25 03.07.2014

Re: Не...

Osporavanje Raduloviću da govori o ovome, bez ikakvog osvrta na to da li je tačno ovo što piše, već osporavanje prava da o tome uopšte piše, vodi ka tome da se o ovme što manje govori, da što pre prođe, da se zaboravi.Osporavanje da se kaže drugačije mišljenje, postaje trend. Pravilo.

Sadašnji vlastodršci, kažu, dobili su vlast, pobedili su na izborima što im daje za pravo što neće da raspravljaju o zakonima.


Ovo je prilika da (se) podsetimo ZA ŠTA su dobili podršku, pošto to zanemaruju, rade sve SUPROTNO od obećavanog. Lagali su u kampanji, dobili su podršku na prevarama i lažima. Kori Udovički sigurno nije dobila podršku glasača SNS, niti bi. Ona može da priča s onim ko joj je dao mandat (mada meni kao oponentu AV, odgovara svaka njihova blamaža, tako i ovo pozivanje na rezultate izbora).

Nisam iznenađena radikalnim zaokretom, da ne kažem lažima, pretvaranjima, obmanama; iznenađena sam kratkoćom pamćenja i osnovnom logikom.

Ko vodi državu?
Tajanstveni ugovarači, lažovi, falsifikatori i podguzne muve. Šta drugo da se očekuje od imaoca lažnih diploma? Šta može da se očekuje od onih koji su izdali kuma, oca, svetinje, sve u šta i za šta su se zaklinjali?

U Srbiji se korov neguje.


Zanima me šta misli ministar finansija Lazar Krstić kao stručan, o statistici u Stefanovićevom, takozvanom doktorskom, radu.

Zanima me kompetencija Lazara Krstića, jer da je kompetentan, oglasio bi se povodom istog. Koje diplome i gde je stekao ministar Krstić? Ako nije nostrifikovao, poznajemo jezike; zašto se krije?

Šta kaže ministar privrede, Vujović - neće biti da je i on laik i nekompetentan, on se bar ceo radni vek bavi teorijom i naukom

Svi su sumnjivi uz Stefanovića - nisu džabe rekli naši stari, s kim si, takav si.Kao što postaje sve očiglednije, ovladava cenzura, zabrana mišljenja, diktatura.


shkval shkval 10:27 03.07.2014

Re: Не...

ma mi sad gledamo jednim okom, znaci, mozes da ides i u wc i da citas blog dok ide serija, limunada...

jbm li ga, znam da je jos jedan bankar u frankfurtu isto batalio pa poceo neke kobasice na ulici da prodaje...

ovaj sa ovim slatkisima je stvarno super, samo je meni bolje da ga zaobilazim, posto mi nije lako da se kontrolisem...

sad je lik eksperimentisao nedelju dana kako da napravi dobar sladoled od lesnika, pa ga je prokenjalo, super mu je ispao...
tadejus tadejus 10:27 03.07.2014

Re: Не...

princi
ovde smo valjda počeli pričati o tome da li laik može da pita (i insistira na odgovoru) po pitanju profesionalnih standarda..

Pa tort law baš to reguliše: odnos profesionalaca i laika, odnosno odgovornost prvih prema drugima (kao što rekoh, ne mora postojati nikakav ugovorni odnos)..


ah
pa ne govorimo o bilo kom odnosu profesionalca i laika
profesionalac bi i prema tortu bio nedužan ako dokaže da je poštovao sve standarde struke..
a ovde govorimo o tome da možda sami standardi nisu ispravni (što sigurno ponekad nisu)..
ako treba i plastično..
budući da protokol (bolnički standard jel) kaže da je ispravno da se prvorotki uradi epiziotomija ako se očekuje moguće spontano pucanje tkiva.. onda nema osnova da se babica koja ju i uradi po tom osnovu tuži..
dočim ima osnova da se postavi pitanje da li je ta epiziotomija uopšte potrebna i kada..
jel sad jasnije?
shkval shkval 10:29 03.07.2014

Re: Не...

alselone
naucio lep zanat:


Kako ja volim ove male francuske kolacice (zaboravio sam kako se zovu), samo sto su krvavo skupi. Kupio 10 komada, kostalo 10 evra, pojeo sam ih da jos nisam ni izlog prodavnice prosao.


hehe, to moja lepsa polovina voli, a ovaj je isto jako skup, ali razbija... ja tamo uglavnom druge kolace jedem ako odem, ili sladoled kad ima

inace moj pajtas odavde mi rece da je naleteo na neku poslasticarnicu u bg, u tc usce valjda, kaze da su tamo ovi makroni skoro pa bolji nego kod ovog lika, mada mu ja ne verujem skroz jer on gruva samo na kolicinu
princi princi 10:37 03.07.2014

Re: Не...

a ovde govorimo o tome da možda sami standardi nisu ispravni (što sigurno ponekad nisu)..
ako treba i plastično..
budući da protokol (bolnički standard jel) kaže da je ispravno da se prvorotki uradi epiziotomija ako se očekuje moguće spontano pucanje tkiva.. onda nema osnova da se babica koja ju i uradi po tom osnovu tuži..
dočim ima osnova da se postavi pitanje da li je ta epiziotomija uopšte potrebna i kada..
jel sad jasnije?

Da, tort law se ne bavi time da li je cela struka u zabludi, odnosno društvenim položajem neke prakse, i slažem se da je to pitanje koje verovatno zahteva angažovanje nekog šireg spektra ljudi, ne samo stručnjaka. Ne mogu i ne treba ja kao inženjer da znam da li su i koliko nekom društvu potrebni inženjeri i uopšte da definišem društveni kontekst obavljanja inženjerske (ili neke druge) prakse.
tadejus tadejus 10:42 03.07.2014

Re: Не...

princi
Da, tort law se ne bavi time da li je cela struka u zabludi, odnosno društvenim položajem neke prakse, i slažem se da je to pitanje koje verovatno zahteva angažovanje nekog šireg spektra ljudi, ne samo stručnjaka. Ne mogu i ne treba ja kao inženjer da znam da li su i koliko nekom društvu potrebni inženjeri i uopšte da definišem društveni kontekst obavljanja inženjerske (ili neke druge) prakse.


pa to brate to
i treba laik da pita mora li baš tako kako struka kaže..
ali da ima pameti da ne sklizne u to da tvrdi kako sigurno ne treba tako, nego treba ovako ili onako..
a mi u to gotovo u pravilu skliznemo i onda je tog laika lako diskreditovati i stvar staviti ad acta..
Saša Radulović Saša Radulović 11:17 03.07.2014

Re: Не...

no dobro, vi niste dali direktno mišljenje zašto to ne može tako kako je on uradio


I time ste sami učinili besmislenim primedbe koje ste izneli i šta se vama čini ili ne čini o tome koliko ja znam ili ne znam. Ne razumem uopšte poriv da se o tome razgovara.

Da bismo procenjivali da li t-test uopšte može da se koristi morali bi mnogo više da znamo i o polupaciji i o uzorku. Što naravno ne znamo. Tako da se zadržah na kritici onoga što znamo. I to je dovoljno frapantno.

Da se ne bismo bavili time ko koliko poznaje statistiku, jer to zaista nije tema, tema jeste da li kritika koja je navedena u tekstu stoji ili ne. Umesto toga, imamo besmislenu raspravu o tome ko je laik, a ko struka.

tadejus tadejus 11:26 03.07.2014

Re: Не...

Saša Radulović

no dobro, vi niste dali direktno mišljenje zašto to ne može tako kako je on uradio


I time ste sami učinili besmislenim primedbe koje ste izneli i šta se vama čini ili ne čini o tome koliko ja znam ili ne znam. Ne razumem uopšte poriv da se o tome razgovara..


meni se čini da je poriv onih koji su pokrenuli raspravu na temu da li ste smjeli da kritikujete taj doktorat ili ne, bio želja da spriječe mogućnost da budete diskreditovani, jer ste im ideološki bliži od kritikovane strane..
dakle dobronamjeran..
tu se onda u raspravu uključila i krugolina sa par excellence primjerom u šta se izrodi laička kritika kad se ne zadrži na postavljanju pitanja nego pređe u sferu propovjedanja..
i tako dođosmo do rasprave o tome šta i kako laici treba da spočitavaju struci..

sad ako je to vama nebitno.. nebitno vam je..
princi princi 11:34 03.07.2014

Re: Не...

Inače, što reče Arigo Saki onomad kad su ga pitali kako može da bude trener kad nije bio igrač..

"I never realised that to be a jockey you had to be a horse first"

Sine, Arigo jači od Mark Tvena.
princi princi 11:42 03.07.2014

Re: Не...

Umesto toga, imamo besmislenu raspravu o tome ko je laik, a ko struka.

Iskreno, kad se već dohvatimo smislenosti, ja se još uvek borim da shvatim poentu i relevantnost kritike Stefanovićevog 'doktorata'. Smisao diskusija o statističkim distribucijama, statistical significance testingu, smislu i prirodi nauke i naučnih metoda, mi još manje jasan.

Ako ništa drugo, pitanje uređenih i jasno definisanih odnosa profesionalaca i laika je nešto čime se ljudi bave na svakodnevnom nivou. Nisam siguran da se isto može reći i za Stefanovićev 'doktorat'.
chitach chitach 19:03 03.07.2014

Re: Не...

shkval
princi

evo kod mene u komsiluku,


vidi vidi sto je blog mali , boravio sam ti u komsiluku par godina , tamo u pravcu WI - Erbenheim , davno bjese , tamo 90 - tih ...
barese barese 19:05 03.07.2014

Re: Не...

ali da ima pameti da ne sklizne u to da tvrdi kako sigurno ne treba tako, nego treba ovako ili onako..


naravno, bolje je da se slepo veruje nasim ginekolozima na osnovu ogromnog uzorka od 3 trudnoce u bolnici u centru glavnog grada, pa cemo to da generalizujemo na Betaniju ili na najgoru bolnicu na jugu
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:19 03.07.2014

Re: Не...

posmatrač može da zaključi, a pa vidiš da ni ovaj što tvrdi da je bolji isto ne zna, dakle skroz je ok da ne zna ni slina..


Dakle iz svega ovoga posmatrač će ipak zakljućiti da slina ne zna.
A to je i tema, cilj.

Da li je taj koji kritikuje bolji ili ne nije ni važno, kad on bude tvrdio da je bolji od sline, da njemu treba da pripadne doktorat, onda će se posmatrač setiti da li je on bolji. Sada nije Radulović tema, nego slina

Ovog puta ne vidim da neko kaže ja sam bolji od sline, vidim samo da se kaže slina je pogrešio tu, tu i tu.
Pa te pitam, da li je tačno da je slina pogrešio onde gde Radulović tvrdi da jeste?
Bez obzira ba sve ostalo, na motive, na to da li je Radulović bolji, da li se bavi politikom....
Da li je u pravu ili nije u pravu, vrlo jednostavno pitenje.
edno je da laik postavlja pitanje
da žučno insistira na dobijau odgovora

I kad dobije odgovor ima da klima glavom.
Rekla struka, a on je laik, i šta tu ima više da se priča.
hajkula1 hajkula1 22:53 03.07.2014

Re: Не...

princi
Zar Radulović nije inženjer elektrotehnike?

Stvarno ne mislim ništa uvredljivo ali malo je primitivno nekoga ko je završio fakultet elektrotehnike pre 24 ili 25 godina nazivati inženjerom samo zbog završenog fakulteta. Ako se čovek bavio drugim stvarima u međuvremenu, ako je bio biznismen, onda je mnogo korektnije nazvati ga poslovnim čovekom. Mislim, na stranu što je za inženjera (a i za bilo koju drugu struku) potrebno mnogo više od završene škole (po meni je za dobrog inženjera potrebno bar nekih 15-20 godina intenzivne prakse), ali šta je njemu uopšte ostalo od tog inženjerskog mindseta? On je, čovek, u međuvremenu izgleda malo programirao, pa pokretao firme, posle radio kao stečajni upravnik, pa nezavisni analitičar, pa ministar privred.

Stoga mislim da je Krugolina potpuno u pravu. Saša je mnogo više ekonomista (takav kakav je, ni drugi nisu bolji) nego inženjer.Misliš, nije imao vremena za elektrotehniku?
nim_opet nim_opet 23:26 01.07.2014

Nisam ranije video hipoteze

Hipoteza 3: "Efikasnija lokalna samouprava, veća ekonomičnost u radu"


ali ja stvarno ne mogu da verujem da je ovo a) neko napisao kao hipotezu, i b) da je neko procitao i rekao "ok, ovo je validna hipoteza" pusticemo ga da je ostavi u radu....

Stvarno tuzno
krkar krkar 01:50 02.07.2014

Re: Nisam ranije video hipoteze

ali ja stvarno ne mogu da verujem da je ovo a) neko napisao kao hipotezu, i b) da je neko procitao i rekao "ok, ovo je validna hipoteza" pusticemo ga da je ostavi u radu....Varujam da bi a) mogao da napiše Grunf

ali za b) zaista ne znam čak ni lik iz stripa
barese barese 19:07 03.07.2014

Re: Nisam ranije video hipoteze

eno tadejus

a mi smo laici pa ne razumemo
inco inco 01:41 02.07.2014

Beating a dead horse...Džaba Saša arčiš vreme, ovo je sad već doslovno mamuzanje mrtvog konja. Powers that be su odlučile da od toga neće biti ništa - malo zato što je dotični koristan idiot, a malo i što ako se napravi presedan mogu i njihove ničim zaslužene diplome i titule da dođu na udar. Sve i da doktor ministar izađe pred kamere i kaže da mu je ceo taj uradak napisao neki srednjoškolac za 50 evra a da su svi podaci izmišljeni - ništa se ne bi desilo. Još bi mu neki čestitali na iskrenosti... Jedino je Mića primio udarac u korist celog tima, što će mu naravno biti kompenzovano na ovaj ili onaj način, i tu je kraj. Rekao Vođa da se dalje ne ide...

Da se razumemo, cenim to što pokušavaš da sačuvaš ovaj skandal od zaborava, ali bojim se da uzaludno trošiš i vreme i živce praktikujući taj mazohizam.
Saša Radulović Saša Radulović 09:22 02.07.2014

Re: Beating a dead horse...

Nije džaba.

Ako se doktoru ne uzme doktorat i članovi komisije ne budu kažnjeni i ne dođe do provere drugih doktorata, doživećemo veliki neuspeh kao društvo. Pa makar trajalo nekoliko godina.

Inače ovim demonstrirate jednu od boljki našeg drutšva. Nememo živaca za borbe koj dugo traju. U ovom slučaju, ako nismo rešli problem sa doktoratom za mesec dana, odustajemo i imamo još jedn potvrdu da se nište ne može promeniti.
looping looping 10:15 02.07.2014

Re: Beating a dead horse...

Nememo živaca za borbe koj dugo traju. U ovom slučaju, ako nismo rešli problem sa doktoratom za mesec dana, odustajemo i imamo još jedn potvrdu da se nište ne može promeniti.

marishte marishte 14:30 02.07.2014

Re: Beating a dead horse...

kad je nase drustvo zapravo i dobilo neku borbu? zar nije bolje da odmah odustanemo, nego da udugovlacimo, kada vec znamo ishod?

inace zabavan blog, bas sam se zabavio.

mislim da bi neko trebao da proba da pretpostavi da nije bitno ko je napisao blog, nego sta je napisao, cisto radi opste zabave.

i opste opet pitanje, da li bi bilo bez pogovora tacno da je ovo napisao neki doktor nauka, zato sto je doktor nauka, ili bi tek onda trebalo da se suceljavaju misljenja, ili pak ako kaze neki profesor emeritus, onda je sigurno sve tacno zato sto je to njegova pozicija?

zasto je problem da silni ekonomisti i strucnjaci koji se stvarno razumeju u verovatnocu i statistiku ne jave i u par recenica ne opovrgnu ovo pisanje ovde? mislim sigurno medju vama ima takvih?(mislim doktora megatrenda ili ekonomije koji citaju blogove)
jigv jigv 02:42 02.07.2014

Btw

Komentar na tekst Dane Popovic me je naterao da pogledam Pravilnik o postupku pripreme i uslovima za odbranu doktorske disertacije Univerziteta Megatrend (link na dnu komentara, nesto nece da ga ubaci kako treba). U clanovima 11 i 12 se vidi da je uslov za odbranu doktorata objavljen rad sa SCI liste. S obzirom na to da Stefanovic (uveren sam, nemam ovde pristup Kobsonu) takav rad nema, on cak ni prema Pravilniku svog Univerziteta nije imao pravo da brani doktorat. A u tom slucaju, verujem, Ministarstvo prosvete ima pravo da reaguje, bez da brine o tzv. nezavisnosti univerziteta... Tako da je cak i sva prica o plagijatu i kvalitetu bespredmetna...

http://www.megatrend-edu.net/osnovnadokumenta/02aPravilnik%20o%20postupku%20pripreme%20i%20uslovima%20za%20odbranu%20doktorske%20disertacije.pdf
babmilos babmilos 05:30 02.07.2014

Re: Btw

srdjan.pajic srdjan.pajic 05:35 02.07.2014

Re: Btw

babmilos
Nema ga u Kobsonu.


I stvarno te nije mrzelo da ideš da proveravaš? E, neki ljudi stvarno imaju vremena na bacanje
babmilos babmilos 13:33 02.07.2014

Re: Btw

30 sekundi sam života potrošio i nije mi žao, mada ne bih opet. Mudar se jednom penje na Fudži...
inco inco 17:07 02.07.2014

Re: Btw

jigv
U clanovima 11 i 12 se vidi da je uslov za odbranu doktorata objavljen rad sa SCI liste. S obzirom na to da Stefanovic (uveren sam, nemam ovde pristup Kobsonu) takav rad nema, on cak ni prema Pravilniku svog Univerziteta nije imao pravo da brani doktorat.


Ih, pa taj član može lasno da se izbaci uz napomenu da promena važi retroaktivno i eto...
blogovatelj blogovatelj 19:53 02.07.2014

Re: Btw

Mudar se jednom penje na Fudži...


I samo jednom sedne u rolerkoster.
alselone alselone 00:17 03.07.2014

Re: Btw

I samo jednom sedne u rolerkoster.


Iju sine, koliko si ti u pravu. Ja seo jednom u Orlandu u Sea World. I jos, kao entuzijasta, vaki visok sednem u prvi red. Prvih par desetina sekundi sam se plasio da mi noge ne zakace sine, posle sam lagano zazmurio i cekao da prodje.
blogovatelj blogovatelj 02:09 03.07.2014

Re: Btw

Iju sine, koliko si ti u pravu


Ja sam se rastajao sa dusom dok sam leteo nizbrdo.
Najgore od svega mi je bilo kad voz udje u tunel, mrkli mrak, a majstori u tunelu napravili krivinu od 90 stepeni, pa te gravitacija u mraku isece ko trudnu glistu.
Posle voznje se razmisljam koliki sam bilmez. Dao im pare da me iscimaju.
Ali vise nece, sasvim sigurno.
alselone alselone 10:29 03.07.2014

Re: Btw

Posle voznje


Ja posle voznje:

princi princi 06:12 02.07.2014

Ovo je čista katastrofa, čovek ima

transfer neprijatnosti. Deluje (verovatno i nama i naprednjacima) da ti je krivo što te Vučić izbacio iz ekipe. Mislim, koga zabole uvo za Stefanovićev doktorat? Čovek je bio i ostaće dileja i sa i bez dr i to je jasno svima i bez tvoje pomoći. Zemlja ima mnogo većih i prečih problema od nekog pišljivog doktorata na nekom levom univerzitetu i koja je sad svrha trošenja vremena na vivisekciju tog dokumenta?

Mislim, ajde što sebe sjebeš, ali ovakvim tekstovima najviše zezneš ljude koji su agitovali za tebe po internetu i drugde. Ako hoćeš dalje da se baviš politikom trebaju ti dve stvari i to pod hitno: 1) normalan savetnik za javnost i 2) da ga slušaš i radiš to što ti kaže.
hajkula1 hajkula1 08:41 02.07.2014

Re: Ovo je čista katastrofa, čovek ima

princi
Mislim, koga zabole uvo za Stefanovićev doktorat? Čovek je bio i ostaće dileja i sa i bez dr i to je jasno svima i bez tvoje pomoći. Zemlja ima mnogo većih i prečih problema od nekog pišljivog doktorata na nekom levom univerzitetu i koja je sad svrha trošenja vremena na vivisekciju tog dokumenta?
(U Nemačkoj AV se sastao i s predstavnicima nemačke elektroprivrede!!!!)

I onda neka dileje, prevaranti, falsifikatori, lažovi, nastave da vode zemlju a znamo da ko laže, taj i krade.

Saša Radulović Saša Radulović 08:56 02.07.2014

Re: Ovo je čista katastrofa, čovek ima

Deluje (verovatno i nama i naprednjacima) da ti je krivo što te Vučić izbacio iz ekipe.


Niko me nije izbacio. Sam sam izašao. Tom logikom u stvari bih morao da prestanem sa kritikom da neko ne bi pomislio da mi je krivo.

Zemlja ima mnogo većih i prečih problema od nekog pišljivog doktorata na nekom levom univerzitetu i koja je sad svrha trošenja vremena na vivisekciju tog dokumenta?


Nema većih problema. Ima samo mnogo problema. Nije pitanje ili nego i.

Ako se doktoru ne uzme doktorat i članovi komisije ne budu kažnjeni i ne dođe do provere drugih doktorata, doživećemo veliki neuspeh kao društvo. Ovo ciljevi ulaze i u naš program. Izuzetno je važno.

Hvala za savete. Drugačije doživljavamo politiku. Sasvim je moguće da je ovo što mi radimo pogrešno. I da bi dobar PR mogao od nas da napravi nešto za šta vi mislite da bi trebali da budemo. Mi mislimo drugačije. Ali nekako nije u redu da na sebe preuzmete ulogu zastupnika ljudi koji su "agitovali" za nas.princi princi 09:45 02.07.2014

Re: Ovo je čista katastrofa, čovek ima

Hvala za savete. Drugačije doživljavamo politiku. Sasvim je moguće da je ovo što mi radimo pogrešno. I da bi dobar PR mogao od nas da napravi nešto za šta vi mislite da bi trebali da budemo. Mi mislimo drugačije. Ali nekako nije u redu da na sebe preuzmete ulogu zastupnika ljudi koji su "agitovali" za nas.

Iskustvo me uči da zazirem od svakakvih megalomana i samonabeđenih Napoleona, ali posebno od ljudi koji koriste ovo royal we, pogotovu sa ovako zelotskim ubeđenjem u sopstvenu nepogrešivost.

Nije čak ni bitno šta je istina, ni da li si zaista napustio Vučića ili ti je on preko svojih čauša dojavio ili najavio da si prekobrojan. Bitna je percepcija. Javna si ličnost, ili makar pretenduješ da budeš, i toliko bi trebalo da znaš. To za koga sam "agitovao" je bila stvar mog ličnog izbora i ubeđenja, to što sam pisao nisam radio ni zbog novca ni zbog street creda, nego zbog toga što sam mislio da je ispravna stvar. Ti, naravno, imaš svu slobodu ovog sveta da me uveriš da sam se zajebao.
Saša Radulović Saša Radulović 12:53 02.07.2014

Re: Ovo je čista katastrofa, čovek ima

Mi se odnosi na udruženje "Dosta je bilo", ne na mene lično. Pošto nisam sam i ne radim stvari sam nego ih radi tim, onda na takav način i pišem.
Kraja Kraja 13:28 02.07.2014

Re: Ovo je čista katastrofa, čovek ima

...stefanovica treba proganjati...
...kad frizider otvori mora u njemu da nadje pamflet o svom "doktoratu"...
...na toalet papiru mora da vidi svoje ime...
...iako slina spada u sam vrh ljigavosti i najljigaviji stvorovi imaju neki prag ispod kog ne mogu da funkcionisu...
...zajedno sa njim, voda iz vodokotlica treba da odnese i sve te "dr" koji ( i pre i sada i kad bude trebalo) rentaju svoje titule za novac i sitne beneficije, srozavajuci ugled naseg univerziteta u svetu...
...neka bude sramota i univerzitetsku javnost, koja zbog neke kinte u iscekivanju, pokusava da izbegne jasno izjasnjenje o ovim falsifikatorima, pravdajuci se "nenadleznoscu"...
...anketa koja je kruzila netom, pokazala je svu bedu "inetelektualne elite"....
...cast biolozima, bili su najmasovniji...
angie01 angie01 14:27 02.07.2014

Re: Ovo je čista katastrofa, čovek ima

Kraja


potpisujem!
b92fmember b92fmember 22:25 02.07.2014

Re: Ovo je čista katastrofa, čovek imajava

Hvala za savete.


Saša, samo napred.

[url=http://znakoviporedputa.com/poucne-price/502-svetu-se-ne-mo%C5%BEe-ugoditi]
http://znakoviporedputa.com/poucne-price/502-svetu-se-ne-mo%C5%BEe-ugoditi
[/url]
hajkula1 hajkula1 08:47 03.07.2014

Re: Ovo je čista katastrofa, čovek ima

Kraja
...stefanovica treba proganjati...
...kad frizider otvori mora u njemu da nadje pamflet o svom "doktoratu"...
...na toalet papiru mora da vidi svoje ime...
...iako slina spada u sam vrh ljigavosti i najljigaviji stvorovi imaju neki prag ispod kog ne mogu da funkcionisu...
...zajedno sa njim, voda iz vodokotlica treba da odnese i sve te "dr" koji ( i pre i sada i kad bude trebalo) rentaju svoje titule za novac i sitne beneficije, srozavajuci ugled naseg univerziteta u svetu...
...neka bude sramota i univerzitetsku javnost, koja zbog neke kinte u iscekivanju, pokusava da izbegne jasno izjasnjenje o ovim falsifikatorima, pravdajuci se "nenadleznoscu"...
...anketa koja je kruzila netom, pokazala je svu bedu "inetelektualne elite"....
...cast biolozima, bili su najmasovniji...Čišćenje i upuštanje u kanalizaciju mora da se uradi ako nam je potrebno poverenje u struku i zvanje. Najefikasnije je kada se krene od vrha. Važan uslov da se reforma obrazovanja odradi valjano.
djatta3 djatta3 10:12 02.07.2014

Uh

Ovo je gore nego što sam mislio. Mnogo gore. Napad zbog plagiranja je očigledno iskorišćen zato što se lakše dokazuje. Neverovatno mi je da je toliki broj ljudi pročitao taj tzv. doktorat, a da se tek sada neko pozabavio njegovom suštinom.

Svaka čast Saša, što ne dozvoljavate da se ovo lagano gurne pod tepih, pod naletom drugih, "važnijih" tema. Samo nemojte da odustanete.

Predrag Brajovic
He верујем да је требало да ти ово радиш. Мислим на анализу доктората, јер си ти тај који си лично политички заинтересован да докажеш како је докторат смеће (дрнебојша је твој политички супарник), и који и сам немаш нити академску титулу нити позицију која ти даје очекивани ауторитет и непристрасност.
Погрешно.


S obzirom da to nisu uradili oni koji su morali, već prebacuju nadležnost sa jednih na druge, sve praveći se nevešti, ovo je morao da uradi ne samo Saša, nego svi mi, jer svako ko je pismen može da vidi probleme sa elementarnom logikom. To što nismo imali vremena (čitaj: želudac) za takve bljuzgotine, naš je problem.
kukusigameni kukusigameni 10:45 02.07.2014

gora, miš i te neke munje

Iskreno mi se čini da bi bilo bolje i celishodnije da je Saša analizirao način poslovanja Megatrenda i načine finansiranja i funkcionisanja te ustanove, od početka do kraja.
audrey92 audrey92 11:37 02.07.2014

koji vic!

Pre svega, hvala na prikazu doktorata, odavno se nisam tako dobro nasmejala. Ne mogu da verujem da je to prošlo kao naučni rad. Mene zabrinjava toliko odsustvo logike, rasudjivanja u radu čoveka koji nam sada vodi policiju - a možda tamo i nije potrebno rasudjivanje?

I da se i ja umešam: mislim da je u redu što je autor prikazao rad. Nije ni istupio kao stručnjak iz oblasti, nego kao običan čitalac kojem su u oko zapale nelogičnosti u argumentaciji, i mislim da je dobro intonirao tekst (nije se, recimo, upuštao u komentarisanje sek. lit.). Dosadašnji komentatori iz struke uglavnom su se bavili temom plagijata, a evo sad imamo i prikazan sadržaj i metodologiju, pa je slika celovitija.

Naravno, i dalje izostaje nedvosmislena procena rada od strane naučnih radnika iz struke, osim D. Popović. Imam neki utisak da je nećemo ni videti...
hajkula1 hajkula1 12:36 02.07.2014

Epidemija lažnih identiteta


Neko mora da ukazuje, u velikom problemu koji postaje sve veći. Kako su počeli, biće

bankarski kredit tati i mami da detetu kupe diplomu
senior kredit deki da pretplati unučiće za diplomu
Vidite ovoSumnjivi advokat

Zanimljivo je da je Jankovića juče pred beogradskim tužiocem zastupao branilac Ratomir Vojvodić, koji se nije obazirao na aktuelni štrajk advokata u Srbiji. On se juče predstavio legitimacijom iz 2009, a nakon naknadne provere utvrđeno je da je pod tim brojem zaveden drugi advokat.http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/477700/Jankovic-lazirao-da-ima-rak-prostate


princi princi 13:16 02.07.2014

Pazi

ovo. Ne kažem da čestiti Velimir nije kriv, ali malo dismr i providna je ovolika povika na Viz Er, da bi se možda osigurao monopol Er Srbije. Sem toga, zašto se ne hapsi i ministar saobraćaja ili pod čijom jurisdikcijom već posluje AB?
JJ Beba JJ Beba 13:21 02.07.2014

Re: Pazi

princi
ovo. Ne kažem da čestiti Velimir nije kriv, ali malo dismr i providna je ovolika povika na Viz Er, da bi se možda osigurao monopol Er Srbije. Sem toga, zašto se ne hapsi i ministar saobraćaja ili pod čijom jurisdikcijom već posluje AB?

da, evo pizdim, dizvineš. i saće ukinu i to malo jada što možemo jeftinije da letimo
djatta3 djatta3 13:50 02.07.2014

Opet

Predrag Brajovic
djatta3
S obzirom da to nisu uradili oni koji su morali, već prebacuju nadležnost sa jednih na druge...

* Сенат Универзитета у Београду предлаже формирање комисија за експертизу докторске дисертације Небојше Стефановића
* Komisija za osporeni doktorat i vikend nauku ministra Stefanovića
* Правно непостојећи докторат
* Komisija Univerziteta o doktoratu ministra Stefanovića 9.jula


Ključna je reč - PREDLAŽE. Dakle, kao što rekoh, niko tu ne prihvata svoju odgovornost.

Ministarstvo nije nadležno za kvalitet doktorata, jer to treba da ocenjuju profesori sa matičnog univerziteta (u ovom slučaju Megatrend).

Kako znamo da oni sigurno ne vide ništa sporno (a to je i njihova komisija pokazala) u dotičnom doktoratu, postavlja se pitanje odgovornosti za izdavanje dozvole za rad matičnog univerziteta.

Komisija za akreditaciju je mišljenje dala na osnovu podnete dokumentacije i u skladu sa zakonom, tako da oni takođe ne prihvataju svoju odgovornost, nego vraćaju lopticu na ministarstvo.

Senat, opet, tek nije odgovoran i ne želi da sam ocenjuje disertaciju, nego PREDLAŽE.

I, šta ćemo sad? Pojeo vuk magarca...

Jedini način da se ovo ne zataška je konstantno podsećanje javnosti, i to je ono što Saša upravo i radi.
Inner Party Inner Party 13:52 02.07.2014

Sjajna analiza!

Ovo sam čekao, jer plagijat je bio samo vrh ledenog brega. Ovo je suština! I zapitajmo se koliko još ovako naučno bezvrednih doktorata bude naštancano svake godine ...
crvenkapa crvenkapa 16:01 02.07.2014

Srednja vrednost

Ne ulazeci u besmislenost hipoteza koje testira, srednja vrednost ocena od 1 do 7 nije 3.5, vec 4.0.

Stefanovic u svih 17 slucajeva, testira hipoteze u odnosu na srednju vrednost 3.5.
NNN NNN 13:28 05.07.2014

Re: Srednja vrednost

upravo prvo što me je ubolo dok sam ovo čitao
je srednja vrednost =3,5
vučić munjom u kamen uklesao!
i ceo "rad" se zapravo bazira na nečemu što je Slina (ako je uopšte pisao) odabrao, lupio neku srednju vrednost i na njoj bazirao "dokaz" hipoteze

isto tako je mogao da lupi npr. 5 ili 429 (3,5 nije mnogo smislenije) ili npr 4,18 i onda bi odbacio hipotezu na kojoj je zasnovao "rad"...
ali nema veze nadrirektor mića bi mu u svakom slučaju priznao "doktorat".

Da još jeretičkije pojednostavim (ako iko uopšte ovo čita ):
on je mogao u "svom doktoratu" da dokazuje hipotezu da je Neša Slina najbolji fudbaler na svetu tako što je suptorstavi tvrdnji da je npr. Koštunica najbolji fudbaler na svetu i onda kaže da je tukao Koštunicu 3:1 na male goliće -> dakle Slina je najbolji.

Kao što već rekoše, za njega bi (da ima obraza) veća uvreda trebalo da bude Dr nego Slina.
jovan.mar jovan.mar 16:33 02.07.2014

NA

Haahhah, od kada je aritmetička sredina najreprezentativnija mera centralne tendencije.
medjutim92 medjutim92 21:22 02.07.2014

Otres'o si ga..

.. ko slinu..
milossimic milossimic 22:17 02.07.2014

Врх леденог брега

Лепо сте приметили да је докторат министра полиције врх леденог брега.

Поред њега, ту су десетине и стотине лажних доктората и диплома, хиљаде научних радова без научне вредности.

Такав начин рада државних како и приватних факултета неће престати нападом на Небојшу Стефановића, на чему се већина зауставила као да ће све бити у реду ако се њему поништи докторат.

Професори на факултетима ћуте јер су аминовали ко зна колико доктората без квалитета. Ћуте јер и сами можда имају такве радове и не одговара им да се систематски спроведе чистка. Зато ниједан факултет није ступио у штрајк како би одбранио научну част, на пример.

А до сад нисам приметио ниједну политичку опцију која је дала конкретан просветни програм. Наставни планови су лоши, углавном застарели. Књиге су или лоши преводи енглеске литературе, или неразумљиви састави наших академских радника, често пуни правописних грешака. Знање које студенти стичу није квалитетно и ту државни факултети нису изузетак.
Saša Radulović Saša Radulović 23:03 02.07.2014

Re: Врх леденог брега

Lek je transparentnost doktorata i naučnih radova.

Transparentnost je najvažniji lek za ogroman broj bolesti od kojih pati naše društvo.
hajkula1 hajkula1 08:57 03.07.2014

Re: Врх леденог брега

milossimic
Лепо сте приметили да је докторат министра полиције врх леденог брега.
Ministar policije mora (kao i sudije) da bude dostojan. Verujem.

milossimic milossimic 19:06 03.07.2014

Re: Врх леденог брега

Транспарентност јесте добар лек.

Једино сам се понадао да ће случај Стефановићевог доктората усмерити пажњу јавности на катастрофално стање у којем се налази наше школство, почевши од основне школе, преко средње, до факултета.

Нажалост, стаје се на докторату Небојше Стефановића.

Шта ћемо с тим што нам број бруцоша на факултетима драстично одскаче од потреба тржишта?
Шта ћемо с лошим уџбеницима и незаинтересованим професорима и асистентима?
Како да редефинишемо наставне програме тако да се не уче беспотребне ствари, нити да ученици буду оптерећени у мери у којој су сад, а да се више пажње посвети развијању њиховог мишљења, уместо што је на цени пуко памћење података?

Та питања заслужују да се у њих уложи најмање онолико енергије колико су медији и забринути појединци потрошили на случај доктората министра полиције. Ипак, она се спомињу само узгредно.

Пошто партијама које су деценијама ту, а нису ништа учиниле иако су имале прилику, не верујем, погледах шта пише на сајту новог покрета доста је било:

Школство плаћено из буџета. Бесплатно и квалитетно основно и средње образовање за све грађане. Укључујући и књиге и остале трошкове. Основне и средње школе морају да пружају квалитетну услугу која се постиже конкуренцијом међу школама... а друге стране високо школство не треба да буде бесплатно, али мора да буде свима доступно.


Наведене су опште одреднице попут бесплатног и квалитетног школства, док сам очекивао да коначно нека партија наведе конкретне проблеме и конкретна решења.

Шта су конкретни проблеми:
- Низак квалитет високошколских уџбеника из којих су студенти принуђени да уче. Да не говоримо о правописним грешкама и стилу врлих професора.
- Држање вежби и предавања које се свело на пуштање презентација.
- На појединим факултетима на неким предметима нема чак ни основних уџебника за полагање испита, већ студенти морају да уче из енглеске литературе, као да немамо право на образовање на матерњем језику.
- Преобимни програми који не могу да се савладају. Студенти се образују по тзв. југословенском моделу који производи стручњаке који занју све о некој области, за разлику од западњака који су уско усмерени на поједине гране области које изучавају. Бити стручњак за све просто је немогуће, и у најбољем случају студент ће знати нешто о свему. Нажалост, ни из једне гране своје области неће имати дубоко и суштинско знање.
- Акценат је на памћењу података, а не размишљању.
- Студенти су незаинтересовани да уче, већ им је једини циљ пролаз, услов, оцена односно диплома. Где нестаде жеља за знањем?
- Знање се не промовише довољно и више није вредност овог друштва.
- Централни репозиторијум са завршним радовима на нивоу читаве земље, ако и постоји - не употребљава се.
- Уписујемо хиљаде економиста и правника, док их на бироу има има веома много, а информатичара уписујемо неколико стотина у целој Србији у прву годину, док је потреба тржишта за њима огромна. Једноставно, нема никакве визије према којој се образовање дефинише као стратегија.
- Веома лош положај наставника у средњим и основним школама.
- Лош закон који каже да се ученику не може закључити оцена нижа од аритметичке средине свих оцена које је добио током године из неког предмета. То значи да ученик који има све јединице, а једну двојку, мора да има два као закључну оцену. До сад ниједан просветни синдикат није дигао глас против тога и ступио у штрајк. Ниједна партија није приметила тако накарадан закон и изјаснила се против њему.
- Наставни програми у средњим и основним школама морају да се коригују.
- Инклузија која није успела...
- Култура поклањања оцена и преписивања.
- Непостојање механизама казне ученика уколико прекрше правила...

Ја се искрено надам да ће сад кад је образовање привидно у жижи јавности, неко обратити пажњу на те велике проблеме, али се бојим да ће се све завршити на докторату Небојше Стефановића и да нико неће ићи даље.

Штавише, ужасава ме помисао да већини чак одговара да Небојша Стефановић прође без казне јер би то озваничило да се и преваром и пречицом може доћи до титуле и успеха, а познато је да већина воли пречице иако је дужи пут некада једини исправан.
srllemo srllemo 22:21 02.07.2014

Stvarno

Ne znam otkuda pravo onom Bill Gatesu da uopšte razmišlja na temu operativnog sistema PC računara kada nije kvalifikovan za to adekvatnom diplomom predviđenom pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u informatičkoj struci.

Po istom osnovu ne razumem ni pokojnog Steva Jobsa, i mnoge druge koji bez adekvatnih znanja sebi uzimaju za pravo raditi bilo šta i razmišljati o bilo čemu pored toliko ljudi koji ta zvanja imaju.

Zbog toga i vi Saša apsolutno nemate pravo da analizirate javno doktorat Dr. Stefanovića koji ste pročitali dok recimo meni nepoznati gospodin koji je doktorirao prije nekih 30 ak godina sa disertacijom "Uticaj misli druga Tita na proizvodnju rude bakra u rudniku Majdanpek" to pravo ima jer je za razliku od vas kvalifikovan svojom akademskom titulom. Naravno ako je još uvek živ.
Saša Radulović Saša Radulović 23:01 02.07.2014

Re: Stvarno

:)
highshalfbooze highshalfbooze 07:23 03.07.2014

Re: Stvarno

"Uticaj misli druga Tita na proizvodnju rude bakra u rudniku Majdanpek"


Znam da je šš (šega, šala), ali je interesantna tema za stručni rad. Da se neko ozbiljno bavio time, ne bi sad misli AV uticale na svaku poru našeg života u ovoj banani od države.
petar_p petar_p 08:54 03.07.2014

tekst u Politici

Jedan zanimljiv tekst u Politici na ovu tj. slicnu temu...
hajkula1 hajkula1 09:28 03.07.2014

Re: tekst u Politici

petar_p
Jedan zanimljiv tekst u Politici na ovu tj. slicnu temu...Шта да се ради
Универзитетске Аугијеве штале

Подводна интелектуална корупција је свестранија, перфиднија. Тако сазнајемо да на државном Београдском универзитету 50 одсто редовних професора нема објављен ниједан научни рад. Па како су онда они докторирали?Dug period sankcija je ostavio posledice na sve. U to vreme, Srbija je bila isključena i iz nauke. Iz Srbije nisu mogli da se naruče časopisi, knjige i druga literatura; nije moglo da se objavljuje u stranim časopisima. Čak je bio problem da neko lično uveze stručne knjige (mi iz firme smo ih švercovali).
U to vreme se krenulo linijom manjeg otpora, oslabili su kriterijumi, pa je zanemarivan uslov - objavljivanje u stranim stručnim časopisima (za magistraturu i doktorat).

Iz tog perioda neki doktori, imaju znanja, sposobnosti i veštine koje primenjuju i koji su korisni za struku i društvo. Iz tog vremena potiču i neke mutivode, prevaranti kao Mića. Onda žabe-videle-kako-se-konji-potkivaju-pa-i-one-digle-noge; kad mogu ONI a što ne bih i ja.

Prečica, lakši put, prevara, kriminal, nazvano je snalaženjem i uzdignuto kao poželjno, cenjeno. Posle 2000. god. i ta pojava kao još neke pogubne po društvo, dobija zamajac. Najgore, što se sve to legalizuje; ako zakon ne sankcioniše, tumači se kao dozvoljeno. Dobro je što je temom Stefanovićevog doktorata, skrenuta pažnja na zakone i propise koji idu na ruku velikim prevarantima, velikim lopovima, velikim štetočinama, mafiji - nema nadležnosti, nema kontrole, ne prete sankcije.Out of Beirut Out of Beirut 10:47 03.07.2014

Re

predatortz 12:26 02.07.2014

Možda sam stara škola rezonovanja, no ja smatram da mi rad lekara možemo osporavati samo sa etičke strane. Sa stručne to može da radi samo drugi lekar.


Навешћу пример такве критике, јер је тема у општем интересу:

Marcia Angell (2009): "Напросто, више није могуће веровати великом делу клиничког истражувања које је публиковано, или се ослањати на суд лекара од поверења или ауторитативних медицинских савета. Није ми пријатан овај закључак, до којег сам дошла споро и уздржано током двадесет година које сам провела као главни уредник New England Journal of Medicine."

Оригинал:
“It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of the New England Journal of Medicine.”

Извор: http://www.bmj.com/content/342/bmj.d284

И још један веома занимљив цитат:

"Зашто учити о контрареакцијама (/нуспојавама) на лекове?"
Institute of Medicine, National Academy Press, 2000
Lazarou J et al. JAMA 1998;279(15):1200–1205
Gurwitz JH et al. Am J Med 2000;109(2):87–94

"Преко два милиона озбиљних контрареакција на лекове годишње"

"Сто хиљада СМРТНИХ случајева годишње" (нагласак у оригиналу)

"Контрареакције на лекове су четврти водећи узрок смрти".....

Извор:
http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInteractionsLabeling/ucm114848.htm

Нашли смо преко ове стране:
https://jonrappoport.wordpress.com/2014/03/20/the-starfield-lightning-bolt-medical-killers/

Поента: Сами вам лекари (од угледа) дају бланко дозволу да им оспоравате рад. Штавише, они сматрају да је објективно неопходно да то радите.
tadejus tadejus 10:52 03.07.2014

Re: Re

Out of Beirut
predatortz 12:26 02.07.2014Možda sam stara škola rezonovanja, no ja smatram da mi rad lekara možemo osporavati samo sa etičke strane. Sa stručne to može da radi samo drugi lekar.

Поента: Сами вам лекари (од угледа) дају бланко дозволу да им оспоравате рад. Штавише, они сматрају да је објективно неопходно да то радите.


jesus
pa nisi valjda zaključio da je doktorka htjela reći da bi pučki konsenzus trebao zamjeniti kliničko istraživanje?
Out of Beirut Out of Beirut 11:08 03.07.2014

Re: Re

tadejus
Out of Beirut
predatortz 12:26 02.07.2014Možda sam stara škola rezonovanja, no ja smatram da mi rad lekara možemo osporavati samo sa etičke strane. Sa stručne to može da radi samo drugi lekar.

Поента: Сами вам лекари (од угледа) дају бланко дозволу да им оспоравате рад. Штавише, они сматрају да је објективно неопходно да то радите.


jesus
pa nisi valjda zaključio da je doktorka htjela reći da bi pučki konsenzus trebao zamjeniti kliničko istraživanje?


Наравно да не!
tadejus tadejus 11:17 03.07.2014

Re: Re

Out of Beirut

jesus pa nisi valjda zaključio da je doktorka htjela reći da bi pučki konsenzus trebao zamjeniti kliničko istraživanje?

Наравно да не!


onda obrati pažnju u koji kontekst pada tvoj komentar
krugolina je tvrdila kako ona zna i treba da odredi da li je medicinska procedura zvana epiziotomija potrebna ili nije..
predator (i još poneko) je tvrdio da ona time ne bi trebala da se bavi, da bi trebala samo da postavi pitanje struci da li je to opravdano ili ne..
i onda dođeš ti i osporiš tu predatorovu tvrdnju citatom o problemu kliničkih istraživanja..
pa sad vidi kako bi to mogao da tumači neko ko već misli da laici treba da propisuju boničke protokole..
ja bih rekla kao krunski dokaz da doktori pojma nemaju, blogeri bi trebali da preuzmu protokole u svoje ruke (naravno prvo da se informišu na guglu)
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 11:23 03.07.2014

Re: Re

tadejus
(naravno prvo da se informišu na guglu)

А зашто само на Googlu?!
Зар не би требало да укључимо и Bing?
А можда и астролошке карте? Шта ако доктор има коњукцију у опозицији у Марсу? Шта онда???
highshalfbooze highshalfbooze 11:56 03.07.2014

Re: Re

krugolina je tvrdila kako ona zna i treba da odredi da li je medicinska procedura zvana epiziotomija potrebna ili nije..


Svaki punoletni pojedinac odlučuje (ima zakonsko pravo) o tome da li će primiti neku terapiju ili invazivnu dijagnostičku proceduru. Ja nemam blage veze šta je to epiziotomija, i nadam se da ću još dugo vremena uživati u tom neznanju. Ali znam, iz iskustva, da bez kritičkog razmišljanja ne treba prihvatati predloge lekara. Jer ko ne razmišlja kritički o tome šta mu pojedini sa diplomom i licencom sumanuto predlažu, taj ga je n****o.

Dopuna: a da li ću u odlučivanju primeniti neko predzanje, guglanje na internetu ili astrološke karte, je lični problem koji ne ugrožava nikoga, niti narušava nečija prava. A ako neko posluša zdravstveni savet sa interneta ili kupi savski most na ulici za male pare, pa mu bude naneta šteta, može da podnese tužbu.
princi princi 12:06 03.07.2014

Re: Re

Ali znam, iz iskustva, da bez kritičkog razmišljanja ne treba prihvatati predloge lekara. Jer ko ne razmišlja kritički o tome šta mu pojedini sa diplomom i licencom sumanuto predlažu, taj ga je n****o.

Nije ni to tako jednostavno. Nisu ni doktori budale- oni imaju ubedljive narative za sve što rade i predlažu. Tako sam ja siguran da onaj Stanojević ima perfektno ubedljicu priču za to zašto je baš on trebalo da porodi Samija ili kako se već zvala ona gorila koju je porađao.
highshalfbooze highshalfbooze 12:13 03.07.2014

Re: Re

Nisu ni doktori budale

Taman posla, i ne treba da budu. Ali i pacijenti znaju za drugo mišljenje, logičko zaključivanje i ostale sitnice...
princi princi 12:16 03.07.2014

Re: Re

Ali i pacijenti znaju za drugo mišljenje, logičko zaključivanje i ostale sitnice...

Eh, pitaj Samija...
angie01 angie01 13:57 03.07.2014

Re: Re

Ali i pacijenti znaju za drugo mišljenje, logičko zaključivanje i ostale sitnice...


sekond opinijon je normalna stvar i podrazumeva odlazak kod jos jednog strucnjaka za drugo misljenje,...a ostale sitnice i logicko razmisljanje, je npr, za moju komsinicu Maru-lepo je njena baba Dobrila rekla, ovi sada sve nesto izvode i prave stetu, a ja sam se sine u njivi poradjala i sta mi fali-taj rad.
hajkula1 hajkula1 14:48 03.07.2014

Re: Re

Predrag Brajovic
Шта ако доктор има коњукцију у опозицији у Марсу? Шта онда???


Ti se u svašta ne razumeš.
tadejus tadejus 15:18 03.07.2014

Re: Re

highshalfbooze
krugolina je tvrdila kako ona zna i treba da odredi da li je medicinska procedura zvana epiziotomija potrebna ili nije..

Svaki punoletni pojedinac odlučuje (ima zakonsko pravo) o tome da li će primiti neku terapiju ili invazivnu dijagnostičku proceduru. Ja nemam blage veze šta je to epiziotomija, i nadam se da ću još dugo vremena uživati u tom neznanju. Ali znam, iz iskustva, da bez kritičkog razmišljanja ne treba prihvatati predloge lekara. Jer ko ne razmišlja kritički o tome šta mu pojedini sa diplomom i licencom sumanuto predlažu, taj ga je n****o.Dopuna: a da li ću u odlučivanju primeniti neko predzanje, guglanje na internetu ili astrološke karte, je lični problem koji ne ugrožava nikoga, niti narušava nečija prava. A ako neko posluša zdravstveni savet sa interneta ili kupi savski most na ulici za male pare, pa mu bude naneta šteta, može da podnese tužbu.


poistovjećuješ odluku o ličnom izboru i javnu kampanju..
javna kampanja ne bi trebala da bude tako nonšalantna.. ja ću da pitam astrološku kartu, predložim to širokoj publici.. a ako ko pretrpi štetu.. pa nek tuži.. (al ne mene, mene ne bi trebalo ni da kritikuje, jer ako to uradi.. e to je nisko, i nek se stidi)..
translator translator 19:13 03.07.2014

Re: Re

Predrag Brajovic
tadejus
(naravno prvo da se informišu na guglu)

А зашто само на Googlu?!
Зар не би требало да укључимо и Bing?
А можда и астролошке карте? Шта ако доктор има коњукцију у опозицији у Марсу? Шта онда???


Zar se niste odjavili iz rasprave? Još uz pesmu? :)
barese barese 19:22 03.07.2014

Re: Re

krugolina je tvrdila kako ona zna i treba da odredi da li je medicinska procedura zvana epiziotomija potrebna ili nije..


nije to rekla!
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 19:37 03.07.2014

Re: Re

translator
Predrag Brajovic
tadejus
(naravno prvo da se informišu na guglu)

А зашто само на Googlu?!
Зар не би требало да укључимо и Bing?
А можда и астролошке карте? Шта ако доктор има коњукцију у опозицији у Марсу? Шта онда???


Zar se niste odjavili iz rasprave? Još uz pesmu? :)

:)
Да, јесам. Пише овако:
OK
Одјављујем се из расправе о овој теми, уз песму, наравно:


После овог коментара нисам написао ни словца о дрн-ебојша докторату и Сашином приступу њему. Нити ћу. Што је тема расправе. Али, јесам се укључио да се шалим са другарима, са Krugolinom, tadejus, princijem и осталима...

И с тобом ћу, ако треба?
barese barese 19:41 03.07.2014

Re: Re

Али, јесам се укључио да се шалим са другарима, са Krugolinom, tadejus, princijem и осталима...

И с тобом ћу, ако треба?


Ne može, ti si filolog
Moći ćeš da se šališ kad tema bude jezik

A mi anonimni dotle nismo ništa, pa ni nemamo temu
translator translator 20:34 03.07.2014

Re: Re

Predrag Brajovic
translator
Predrag Brajovic
tadejus
(naravno prvo da se informišu na guglu)

А зашто само на Googlu?!
Зар не би требало да укључимо и Bing?
А можда и астролошке карте? Шта ако доктор има коњукцију у опозицији у Марсу? Шта онда???


Zar se niste odjavili iz rasprave? Još uz pesmu? :)

:)
Да, јесам. Пише овако:
OK
Одјављујем се из расправе о овој теми, уз песму, наравно:


После овог коментара нисам написао ни словца о дрн-ебојша докторату и Сашином приступу њему. Нити ћу. Што је тема расправе. Али, јесам се укључио да се шалим са другарима, са Krugolinom, tadejus, princijem и осталима...

И с тобом ћу, ако треба?


Ja bih ipak da pročitam nešto o temi rasprave, ni najmanje me ne zanima vaše šaljenje, samo pravite šum na temi.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 20:38 03.07.2014

Re: Re

translator
Ja bih ipak da pročitam nešto o temi rasprave, ni najmanje me ne zanima vaše šaljenje, samo pravite šum na temi.

Необучно: тај шум сама правиш, а буниш се против њега?

barese barese 20:42 03.07.2014

Re: Re

Eto vidiš, čim se počne sa cenzurom dokle se dogura, sad nema ni trolovanja

A ni translator nema da piše, dok ne objavi ime i prezime i katedru na kojoj je diplomirala
(da se drži struke se podrazumeva )
translator translator 21:47 03.07.2014

Re: Re

Predrag Brajovic
translator
Ja bih ipak da pročitam nešto o temi rasprave, ni najmanje me ne zanima vaše šaljenje, samo pravite šum na temi.

Необучно: тај шум сама правиш, а буниш се против њега?Troluj negde drugde, kad moram da crtam, inače sam jedva našao lozinku za ovaj blog, toliko često pišem na njemu. Pretpostavljam da Radulović ima pametnija posla nego da briše postove, ali za ovo bi te banovali na svakom iole ozbiljnijem forumu.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 21:52 03.07.2014

Re: Re

translator
Predrag Brajovic
translator
Ja bih ipak da pročitam nešto o temi rasprave, ni najmanje me ne zanima vaše šaljenje, samo pravite šum na temi.

Необучно: тај шум сама правиш, а буниш се против њега?Troluj negde drugde, kad moram da crtam, inače sam jedva našao lozinku za ovaj blog, toliko često pišem na njemu. Pretpostavljam da Radulović ima pametnija posla nego da briše postove, ali za ovo bi te banovali na svakom iole ozbiljnijem forumu.

'Ајде?!
Где ја то тролујем и како, објасни ми, осим сада, реагујући на твоје коментаре? Или ти не прија нешто од овог што пишем, чини ми се?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana