Ekonomija| Politika

Empirijsko istraživanje megadoktora Stefanovića

Saša Radulović RSS / 01.07.2014. u 23:05

U dosadašnjim analizama doktorata ministra policije, glavni fokus je bio na činjenici da su značajni delovi teksta „doktorata" plagirani. Ja bih se malo pozabavio empirijskim delom „istraživanja", odnosno činjenicom da „doktorat" uopšte nije doktorat. Svaki doktorat bi morao da da originalan naučni doprinos. Da unapredi znanje čovečanstva i da pomeri granicu znanja. Čime nam je dr Stefanović proširo vidike?


Na početku svog rada, u prvom poglavlju, dr Stefanović postavlja generalnu hipotezu i 7 posebnih hipoteza koje bi valjalo dokazati. Njihovim dokazivanjem, dr Stefanović, i cela komisija koja je ocenjivala taj rad, smatraju da je došlo do unapređenja znanja čovečanstva. Citiram:


Generalna hipoteza doktorata: "Što je primena principa strategijskog upravljanja veća, to su bolji rezultati rada lokalne samouprave"

Hipoteza 1:"Što je primena novih modela elektronskog poslovanja veća, to je strategijski menadžment lokalne samouprave efikasniji"
Hipoteza 2: "Uspešnost rada lokalne samouprave direktno je srazmerna stepenu primene međunarodnih standarda"
Hipoteza 3: "Efikasnija lokalna samouprava, veća ekonomičnost u radu"
Hipoteza 4: "Veća demokratičnost u radu, efikasnije odlučivanje na strategijskom nivou lokalne samouprave"
Hipoteza 5: "Rezultati rada lokalne samouprave, direktno zavise od transparentnosti njenog rada"
Hipoteza 6: "Zadovoljenje javnih potreba građana direktno je srazmerno nivou obrazovanja menadžera u gradskoj upravi"
Hipoteza 7: "Što je primena savremenih oragnizacionih modela veća, to je stepen zadovoljenja javnih potreba građana veći"

Zanemarićemo logičku besmislenost nekih od hipoteza, kao i kvalitet nekih drugih koje su na nivou Alana Forda. Otprilike: „Što imaš više para, to si bogatiji" ili „Što su ti duže noge, to si viši". Interesuje nas kako ih je dr Stefanović empirijski dokazao.

Dobronameran posmatrač bi rekao da ako hoćete da dokažete generalnu hipotezu "Što je primena principa strategijskog upravljanja veća, to su bolji rezultati rada lokalne samouprave", morali biste da istražujete određeni broj lokalnih samouprava iz skupa svih lokalnih samouprava, da utvrdite način i metodologiju merenja primene principa strategijskog upravljanja u njima, da zatim na neki način merite rezultate rada lokalnih samouprava, pa da na kraju utvrdite da li postoji pozitivna korelacija između ta dva merenja. Pri tome biste morali i da vodite računa o kvalitetu uzorka, odnosno o tome da lokalne samouprave koje ste odabrale dobro reprezentuju skup svih lokalnih samouprava. Ni malo lak zadatak.


Na sreću našu, i na sreću celog čovečanstva, a posebno na ponos rektora i profesora Mijata Damjanovića i profesorke Snežane Đorđević iz komisije, dr Stefanović je našao kraticu. Što da radi sve ono što bi mu dobronamerni posmatrač savetovao, kada može sve to mnogo brže, pomažući se spremnošću pomenutih profesora iz komisije da zažmure ne na jedno, već na oba oka.


Naime dr Stefanović je odabrao 153 zaposlena u upravi grada Beograda i pitao ih šta oni misle o pitanju odnosa primene principa strategijskog upravljanja i rezultata rada lokalne samouprave. Nije ih doduše pitao šta im je posao, koje obrazovanje imaju, da li znaju koji su to principi, šta je strategijsko upravljanje, šta se podazumeva pod rezultatima rada i te sitnice. Doktor je lepo pitao ljude jasno pitanje: „Da li oni misle da oni principi čine rezultate rada boljim", ljudi mu dali odgovore, a on te odgovore lepo složio u tabele, izračunao srednju vrednost odgovora koje je dobio, natrpao besmislenu statistiku, babe, žabe, H0 i H1 hipotezu, „T-Test" i „Chi-Square Test" da to izgleda onako lepo. I to isto tako sa svih 7 posebnih hipoteza (pretpostavki).


Kakve veze ima šta misle ljudi koji rade u upravi grada Beograda sa hipotezama, dr Stefanović nije objasnio.

Čovečanstvo je pre Kopernika i Galilea svojevremeno imalo hipotezu: „Sunce se kreće oko Zemlje". Zamislite da su oni ispitivali svoju heliocentričnu hipotezu pitajući savremenike da li oni misle da se Zemlja nalazi u središtu svemira?


Po ovoj matrici, imam i predloge za čitavu seriju doktorata:
„Da li, po vašem mišljenju, veća plata dovodi do boljih rezultata lokalne samoprave?"
„Da li, po vašem mišljenju, kraće radno vreme i duže pauze dovode do veće produktivnosti zaposlenih u lokalnoj samoprave?"
„Da li, po vašem mišljenju, radno vreme od 7:30 umesto od 9 dovodi do boljih rezultata lokalne samoprave?"

Ovo je strašna sramota za ceo sistem obrazovanja i nauke u Srbiji. U nastavku, koga interesuje, detalji ovog blama. Koga ne interesuje, preskočite do dela „Umesto zaključka".

 

Statistika


Za razliku od prve, radne ukoričene verzije koja je imala 191. stranicu i nije imala anekse, odnosno „empirijsko istraživanje", konačna ukoričena verzija sadrži sledeće delove:
- Naslovna, Apstrakt, Sadržaj - stranice 1 do 10
- Prvo poglavlje: Metodološko-hipotetički okvir istraživanja - stranice od 8 do 11
- Poglavlja 2 do 16 - stranice od 12 do 164
- Zaključna razmatrana - stranice od 165 do 174
- Aneks - Upitnici - stranice 175 do 179
- Aneks - bez naslova - stranice od 180 do 213
- Literatura - stranice od 214 do 223

 

Dr. Stefanović u prvom poglavlju, odmah nakon definisanja hipoteza, kaže:


„U cilju dokazivanja postavljenih hipoteza u izradi doktorske disertacije koriste se deduktivni, induktivni, komparativni, sintetički, i analitički metod. Za merenje pojava (fenomena) koristiće se multipla multivarijantna regresiona analiza ili Spirmanova formula, a u zavisnosti od složenosti fenomena.
Doktorska disertacija ima naučnu i praktičnu vrednost, jer doprinosi definisanju efikasnog strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi u cilju optimalnog zadovoljavanja javnih potreba građana. Rezultati istraživasnja doprinose stvaranju novih organizacionih modela upravljanja javnim servisima zasvnovanih na modernim principima strategijskog menadžmenta."

Nigde u daljem tekstu se ne primenjuje ni prosta ni višestruka regresiona analiza (pretpostavljam da je dr Stefanović na nju mislio kada je napisao „multipla multivarijantna regresiona analiza") ni Spirmanova formula.

Zatim idu poglavlja dva do 16. praktično ničega: gomila nabacanog teksta, citata bez navođenja izvora, opštih mesta itd. Ovim delom se bavilo više tekstova, i pronađen je veliki broj direktno kopiranih i plagiranih delova bez navođenja izvora. O njemu je dovoljno rečeno, tako da se tim delom neću baviti.


Na kraju nalazimo „Zaključna razmatranja" u kojima dr Stefanović navodi zbog čega misli da je dokazao hipoteze (i poziva se na empirijske dokaze), a posle njih i same empirijske dokaze hipoteza, odnosno empirijsko istraživanje. O tehnici dokazivanja dr. Stefanović u Abstraktu doktorata (da, piše b, Abstrakt) kaže:


„Takođe, u završnom delu doktorske disertacije, istražujući primenu principa strategijskog upravljanja u upravi grada Beograda, prikazani su rezultati empirijskog istraživanja studije slučaja na reprezentativnom uzorku 153 zaposlena u upravi (7% od ukupnog broja zaposlenih), uz primenu deskriptivne statističke analize, aritmetičke sredine kao najreprezentativnije mere centralne tendencije (srednje vrednosti), standardne devijacije kao apsolutne mere varijabilnosti pojedinačnih rezultata oko aritmetičke sredine i statističkih tehnika Chi-square i T-Test.
Rezultati istraživanja su u potpunosti potvrdili generalnu pretpostavku, da je rad lokalne samouprave u gradu Beogradu bolji što je primena principa strategijskog upravljanja veća."

Da vidimo šta ovo sve u prevodu znači. Po dr Stefanoviću gradska uprava grada Beograda ima 2185 zaposlenih. On je anketirao njih 153, i postavio im sledećih 17 pitanja:


1. Kako je po Vašem mišljenju, organizovana lokalna samouprava na nivou grada Beograda?
2. Kako je po Vašem mišljenju, organizovana lokalna samouprava na nivou beogradskih opština?
3. Kakva je, po Vašem mišljenju, saradnja na nivou „top-menadžmenta" grada Beograda (odnos gradonačelnika, zamenika i predsednika Skupštine grada)?
4. Koliko su, po Vašem mišljenju, razvijeni sistemi upravljanja lokalnom samoupravom u Beogradu?
5. Da li se, po Vašem mišljenju, dobro upravlja ljudskim resursima na nivou lokalne samouprave grada Beograda?
6. Koliko su, po Vašem mišljenju, kvalifikovani kadrovi u upravljačkim strukturama grada Beograda?
7. Da li je i koliko, po Vašem mišljenju, dobar sistem finansiranja lokalne samouprave u Beogradu?
8. Da li je, po Vašem mišljenju, dobar odnos javnih prihoda i rashoda lokalne samouprave grada Beograda?
9. Da li je, po Vašem mišljenju, potrebna reforma finansiranja lokalne samouprave u Beogradu?
10. Da li, po Vašem mišljenju, postoji strategijsko upravljanje ekonomskim razvojem na nivou grada Beograda?
11. Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi?
12. Da li primena međunarodnih standarda, po Vašem mišljenju, utiče na uspešnost rada lokalne samouprave?
13. Da li je efikasnija lokalna samouprava, po Vašem mišljenju, ekonomičnija u svom radu?
14. Da li veća demokratičnost u radu, po Vašem mišljenju, utiče na efikasnije odlučivanje na strategijskom nivou lokalne samouprave?
15. Da li, po Vašem mišljenju, ima transparentnosti u radu lokalne samouprave grada Beograda?
16. Da li obrazovaniji menadžeri lokalne samouprave, po Vašem mišljenju, bolje sagledavaju javne potrebe građana?
17. Da li stepen zadovoljenja javnih potreba građana, po Vašem mišljenju, zavisi od primene savremenih organizacionih modela lokalne samouprave?


Odgovori na ova pitanja su označeni brojevima od 1 do 7. Odgovor 1 znači veoma loše, nije dobro, potpuno nerazvijen, nije kvalifikovan, ne postoji uopšte itd. dok 7 znači veoma dobro, veoma razvijen, u potpunosti postoji.

Uzmimo na primer hipotezu broj 1: "Što je primena novih modela elektronskog poslovanja veća, to je strategijski menadžment lokalne samouprave efikasniji".


Da bismo dokazali jednu ovakvu hipotezu statističkim metodama, morali bi:
- da kažemo o kojim se to novim modelima elektronskog poslovanja radi
- da odaberemo određenih broj lokalnih samouprava u kojima ćemo sprovesti istraživanje i da budemo sigurni da se radi o reprezentativnom uzorku
- da onda merimo stepen primene tih imenovanih modela u radu određenog broja lokalnih samouprava, razvijemo celu metodologiju merenja
- da merimo efikasnost strategijskog menadžmenta u tim istim lokalnim samoupravama
- da uspostavimo korelaciju između ova dva merenja
- da proverimo statističku relevantnost rezultata u odnosu na celu populaciju lokalnih samouprava

Dr Stefanović je izgleda pronašao brži i mnogo lakši put. On o dokazu kaže sledeće:


„Istraživanje je pokazalo da primena novih modela elektronskog poslovanja direktno utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta lokalne samouprave. Ova pojedinačna hipoteza potvrđena ja u pogavljima 10 i 16. Istovremeno u istraživačkom postupku postavljeno je pitanje „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modlea elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi?" i dokazana hipoteza H1."

U prevodu, on je pitao 153-je ljudi iz uprave grada Beograda (to je sve što znamo o njima), šta oni misle, odnosno: „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi?".


Doktor nije pitao da li se ta efikasnost povećava ili smanjuje. Samo da li utiče. Ali da ne cepidlačimo.


Na ovo pitanje 7 nekih ljudi uz uprave grada Beograda je reklo „1-Ne uopšte", 13 ljudi je reklo „2-Ne", njih 32 je reklo „3-Delimično utiče manje", 30 njih je reklo „4-Delimično utiče", njih 34. je reklo „5-Delimično utiče više", njih 23. je reklo „6-Utiče", a 14 njih je reklo „7-Veoma utiče".


Onda je doktor izračunao srednju vrednost ovih odgovora i ustanovio da je artimetička sredina 4,28. Proverio sam. Izračunao je i standardnu devijaciju 1,595 i standardnu grešku ocene aritmetičke sredine 0,129. I to sam proverio. Kakve veze ima to šta 153-je neimenovanih ljudi iz uprave grada Beograda misli o nedefinisanom pitanju elektronskog poslovanja i strategijskom mendažmentu sa dokazom hipoteze? To nigde nije obrazloženo.

Onda počinje statističko ludilo. Doktor kaže da je očekivana srednja vrednost 3,5. Očekivana srednja vrednost čega? Očekivana srednja vrednost cele populacije od 2185 zaposlenih u upravi Grada Beograda. Jer kada bismo pitali svih 2185 zaposlenih, i portire, i kafekuvarice, i sekretarice, i šalterske službenice, sve, dobili bismo stvarnu srednju vrednost cele gradske uprave. Šta će nam ta srednja vredost, nije jasno.


Pošto doktor nije pitao sve, nego je napravio uzorak od 153-je ljudi, pitanje je da li je srednja vrednost tog uzorka u stvari prava srednja vrednost izračunata za svih 2185 zaposlenih. Zašto doktor ispituje pretpostavku da je srednja vrednos 3,5? Ostali smo uskraćeni za odgovor. Onda je doktor izračunao Studentovu t-statistiku za srednju vrednost 4,18 i očekivanu srednju vrednost 3,5, odnosno izračunao t = (4,18 - 3,5)/0,129 i dobio broj 6,055.


A zatim je u svom doktoratu rekao:


„Vrednost T-Testa pokazuje da su ispitanici ocenili u pitanju „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalno samoupravi?" iznad proseka postoji statistički značajna razlika u pogledu testiranja aritmetičke sredine odgovora i prosečne ocene 3,5, odbacujemo H0 hipotezu i prihvatamo H1 hipotezu)."


H0 i H1 hipoteze doktor nije ni postavljao, verovatno zato što bi izgledalo smešno da jeste. Postaviću ih ja.


H0 hipoteza: Da li možemo, na osnovu uzorka od 153 odgovora, kazati da bi srednja vrednost odgovora na navedeno pitanje, ako bi pitali svih 2185 zaposlenih (celu populaciju) bila 3,5 ili manja od 3,5?
H1 hipoteza: Da li možemo, na osnovu uzorka od 153 odgovora, kazati da bi srednja vrednost odgovora na navedeno pitanje, ako bi pitali svih 2185 zaposlenih (celu populaciju) bila veća od 3,5?


Doktor je zaključio da je odgovor na H0 hipotezu NE, a odgovor na H1 hipotezu DA. Oba ova odgovora sa 95% sigurnosti.


Još jednom: kakve ovo veze ima sa hipotezom koju doktor pokušava da dokaže?


Računao je doktor i hi-kvardat statistiku (chi-square na engleskom jeziku), ali je potpuno nejasno zašto. Ona se obično koristi kod ocene da li standardna devijacija uzorka odgovara očekivanoj vrednosti standardne devijacije populacije. To što je računao doktor nije objasnio nigde u doktoratu. Samo je naveo:


„Rezultati chi-Square Test pokazuju da postoje statistički značajne razlike u pogledu odgovora na pitanje „Da li, po Vašem mišljenju, primena savremenih modela elektronskog poslovanja utiče na efikasnost strategijskog menadžmenta u lokalno samoupravi?", odbacujemo H0 hipotezu i prihvatamo H1 hipotezu." Šta je hipoteza H0 i H1 u ovom slučaju i zašto se koristi hi-kvadrat statistika, u doktoratu nije objašnjeno.

 

Umesto zaključka

Ovakav blam od „naučnog" rada nikada u životu nisam čitao. Sa ovakvim znanjem statistike student ne bi smeo da položi ispit iz uvoda u statistiku (ili kako Danica Popović kaže: Statistics for dummies) i dobije šesticu.

Gospodine profesore dr Mijate Damjanoviću, sram vas bilo.
Gospođo profesorko dr Snežana Đorđević, sram vas bilo.

Za gospodu prof. Dr Jean - Jacques Chanaron i prof dr Sung - Jo Park nemam šta da kažem. Oni doktorat nisu ni mogli da pročitaju. Ljudi rade tezgu i njihov moral je pitanje za njihove matične države.

O rektoru takođe ne bih. On je već dovoljno rekao.


Što se moje države tiče, profesori Mijat Damjanović i Snežana Đorđević više nikada ne bi smeli da budu članovi bilo čije komisije za odbranu doktorske disertacije.


Što se ministra policije tiče, našeg doktora, on bi morao da podnese ostavku. Da sam na njegovom mestu, bio bih ponosan da drugi ljudi razgovaraju o mom doktoratu. Bio bih i srećan da postoji veliko interesovanje za moj doprinos čovečanstvu. Sam bih tražio javnu proveru. I javio bih se na javni poziv Danice Popović na razgovor o statistici. Pošto zna kakav mu je doktorat, on se zabio u mišiju rupu i boga moli da prođe.


Što se naše države tiče, ona bi morala ministru policije da oduzme titulu doktora. Vesna Rakić Vodinelić je napisala više tekstova na temu kako.


Pošto je kvazi-mega-doktorat doktora Stefanovića izgleda samo vrh brega, država bi morala da uvede transparentnost za sve doktorate i da ih javno objavi na internetu. Počev od doktorata svih državnih službenika, doktorata političara, pa i svih ostalih. Pa da dokona javnost može da ih čita i analizira.


Transparentnost je čudo. Transparentnost je lek. Ona će nas i izlečiti od bolesne želje nesposobnih i nekometentnih ljudi, partijskih kadrova, koji žele da postanu doktori. Samo saznanje da će drugi ljudi da ih čitaju će biti dovoljno da ih spreči u nameri da doktoriraju.


Što se premijera tiče, premijera koji je javno rekao da je pročitao doktorat svog pulena, i koji je javno rekao da je kompetentan da ga razume i da misli da je rad dobar, možemo da zaključimo da premijer ne govori istinu. Na to nas je već navikao. Niti je pročitao doktora niti je kompetentan da ga razume. Pozvao bih ga da u bilo koje vreme i na bilo kom mestu prodiskutujemo šta je to pročitao u doktoratu, zašto misli da je kompetentan i kako je zaključio da je rad dobar. Na razgovor može sa sobom da povenese i svu literaturu koja mu je potrebna. Može i suflera i celu komisiju da povede.


Zbog ovog ličnog blama, premijer bi morao da podnese ostavku. Ali kako tražiti ostavku od čoveka koji je osvojio 49% od 53% izašlih birača? Ono čemu se premijer nada je da će ova tema proći. Da mediji neće više pisati o tome. Da skupštinska opozicija neće mnogo insistirati na ovome, jer i sama ima svoje doktore. Da građani neće saznati. Da će održati „razumnu sumnju", „reasonable doubt". Kao jedni kažu jedno, drugi kažu drugo, ko će ga znati. Tako je u stvari i dobio izbore. Kontrolom nad informacijama koje dolaze do građana i nesposobne opozicije koja se boji svoje senke.

 

www.dostajebilo.rs

Facebook grupa - Dosta je bilo

https://twitter.com/SasaRadulovich

.

 

 Komentari (302)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

barese barese 21:55 03.07.2014

Re: Re

translator
Predrag Brajovic
translator
Ja bih ipak da pročitam nešto o temi rasprave, ni najmanje me ne zanima vaše šaljenje, samo pravite šum na temi.

Необучно: тај шум сама правиш, а буниш се против њега?Troluj negde drugde, kad moram da crtam, inače sam jedva našao lozinku za ovaj blog, toliko često pišem na njemu. Pretpostavljam da Radulović ima pametnija posla nego da briše postove, ali za ovo bi te banovali na svakom iole ozbiljnijem forumu.


Kakvo banovanje, jedva smo ga dočekali da se vrati


Gledaj, to je sve u žaru diskusije, a glavni motiv je što se Predrag zapravo ne slaže sa ekonomskom politikom Radulovića, pa mora malo da podbada i daje nestručne savete političkog marketinga, za koji se nije školovao
hajkula1 hajkula1 22:56 03.07.2014

Re: Re

barese
krugolina je tvrdila kako ona zna i treba da odredi da li je medicinska procedura zvana epiziotomija potrebna ili nije..


nije to rekla!Nije.
angie01 angie01 22:58 03.07.2014

Re: Re

translator


barese


sto volim ove reinkarnacije nikova, koji se jave kad zatreba!:)
angie01 angie01 23:06 03.07.2014

Re: Re

hajkula1
barese
krugolina je tvrdila kako ona zna i treba da odredi da li je medicinska procedura zvana epiziotomija potrebna ili nije..


nije to rekla!Nije.Što se tiče činjenice da se naši i inostrani protokoli o porođaju razlikuju, kakvo ti je, pobogu, predznanje potrebno da razumeš razliku između "epiziotomiju treba raditi kod 100% porodilja" i "epiziotomiju treba izbegavati"; ili na primer: "brijanje povećava mogućnost infekcije" i "brijanje smanjuje mogućnost infekcije". Treba da završim MedEcinski fakultet da razumem ove razlike?

molim da mi se onda objasni, sta ovo znaci?
highshalfbooze highshalfbooze 23:17 03.07.2014

Re: Re

poistovjećuješ odluku o ličnom izboru i javnu kampanju..
javna kampanja ne bi trebala da bude tako nonšalantna.. ja ću da pitam astrološku kartu, predložim to širokoj publici.. a ako ko pretrpi štetu.. pa nek tuži.. (al ne mene, mene ne bi trebalo ni da kritikuje, jer ako to uradi.. e to je nisko, i nek se stidi)..


Ne znam o kakvoj kampanji se radi, ali je napisan jedan blog gde je izneto lično mišljenje. Blog je napisan sa ciljem da se povede neki postupak. Stvar je u tome da je Ustavom garantovana sloboda svakom pojedincu da iznosi lično mišljenje koje ne mora da bude i tačno. Jednostavno je svačije pravo da iznese lično mišljenje makar bilo i netačno, jer iniciranje postupka ne mora da se zasniva na činjenicama. Tek u toku postupka se utvrđuju činjenice, postupak se i sprovodi zbog toga da bi se pravilno utvrdilo činjenično stanje i na osnovu tih činjenica utvrdila eventualna odgovornost ili krivica.
I ovo što sam ja napisao je moje mišljenje koje ne mora da bude tačno. Nek tumači svako po svom ćefu. Moje je pravo da mogu da se ponašam nonšalantno, a dužnost službenog lica je da se ne ponaša nonšalantno. Zato je i ovolika jagma za ovim papirima kojima službena lica pokrivaju svoju nonšalantnost.
barese barese 23:27 03.07.2014

Re: Re

angie01
hajkula1
barese
krugolina je tvrdila kako ona zna i treba da odredi da li je medicinska procedura zvana epiziotomija potrebna ili nije..


nije to rekla!Nije.Što se tiče činjenice da se naši i inostrani protokoli o porođaju razlikuju, kakvo ti je, pobogu, predznanje potrebno da razumeš razliku između "epiziotomiju treba raditi kod 100% porodilja" i "epiziotomiju treba izbegavati"; ili na primer: "brijanje povećava mogućnost infekcije" i "brijanje smanjuje mogućnost infekcije". Treba da završim MedEcinski fakultet da razumem ove razlike?

molim da mi se onda objasni, sta ovo znaci?


Ne znači da epiziotomija nije potrebna u određenim slučajevima.

Što se moje reinkarnacije nika tiče, nisam ja tolliko zainteresovana za sam politički slučaj, ja ne živim u Srbiji i ne glasam u Srbiji.


Javim se tako kad me nešto dotakne, kad mi se čini da je napisana očigledna glupost. U ovom slučaju više me nervira cenzurisanje po blogu, to da drugi odredjuju kad, ko i o čemu drugi imaju pravo da pišu...
angie01 angie01 23:35 03.07.2014

Re: Re

Ne znači da epiziotomija nije potrebna u određenim slučajevima.


znaci da moze da razume i u kojim:),...ja sam shvatila, da pise, da ne treba da si medicinski obrazovan, da bi shvatio sta je od dva ponudjena pristupa bolji, ispravniji- dovoljno je da na netu procitas strane sajtove o tome:).


Što se moje reinkarnacije nika tiče, nisam ja tolliko zainteresovana za sam politički slučaj, ja ne živim u Srbiji i ne glasam u Srbiji.


dozvoli mi da mi je koincidencija suvise ocigledna.

U ovom slučaju više me nervira cenzurisanje po blogu, to da drugi odredjuju kad, ko i o čemu drugi imaju pravo da pišu...dok se sa ovim slazem:)
barese barese 23:53 03.07.2014

Re: Re


Što se moje reinkarnacije nika tiče, nisam ja tolliko zainteresovana za sam politički slučaj, ja ne živim u Srbiji i ne glasam u Srbiji.


dozvoli mi da mi je koincidencija suvise ocigledna.


Ne boj se što se mene tiče, imala sam ja već diskusiju sa tadejus oko Krugoline na blogu koji nije imao veze sa političkom kampanjom
Mada ima čudnih koincidencija :)

Al' su mi poprilično smešni oni koji se prave da jesu Sašini glasači, pa mu kao daju dobronamerne savete da ne treba da piše
barese barese 23:55 03.07.2014

Re: Re

znaci da moze da razume i u kojim:),...ja sam shvatila, da pise, da ne treba da si medicinski obrazovan, da bi shvatio sta je od dva ponudjena pristupa bolji, ispravniji- dovoljno je da na netu procitas strane sajtove o tome:).


loše si shvatila
angie01 angie01 00:01 04.07.2014

Re: Re

Ne boj se što se mene tiče, imala sam ja već diskusiju sa tadejus oko Krugoline na blogu koji nije imao veze sa političkom kampanjom


ja nisam ni rekla da ima veze sa politickom kampanjom.


Al' su mi poprilično smešni oni koji se prave da jesu Sašini glasači, pa mu kao daju dobronamerne savete da ne treba da piše


a evo ista je i logika:))),... nisam primetila da se Brajovic, ako si na njega mislisla- slihta, ali zato s druge strane udara cvrge, kao dobronamerno- meni deluje da on iskreno misli to sto je napisiao-nemam sta da ga branim, prvo, ume on sam da kaze sta 'oce, a drugo, ja u vezi konkretne problematike mislim upravo suprotno od njega.
angie01 angie01 00:05 04.07.2014

Re: Re


loše si shvatila


upravo to pise, sto je jos potkrepljeno drugim primerom- jedni tvrde da treba ovako, a drugi sve suprotno- znaci da ne pise, nekima treba ovako, a nekima onako, pa sad po potrebi i u odnosu na slucaj,nego-svhatanje razlike izmedju ta dva pristupa.
barese barese 00:10 04.07.2014

Re: Re

angie01

loše si shvatila


upravo to pise, sto je jos potkrepljeno drugim primerom- jedni tvrde da treba ovako, a drugi sve suprotno- znaci da ne pise, nekima treba ovako, a nekima onako, pa sad po potrebi i u odnosu na slucaj,nego-svhatanje razlike izmedju ta dva pristupa.


Jedno je reci da procedura nije potrebna, drugo da je potrebna u 100%, i treca da je potrebna u tacno odrecenim slucajevima. Prvu recenicu niko nikad nigde nije rekao i nema smisla stavljati je Krugolini u usta...
angie01 angie01 00:18 04.07.2014

Re: Re

Jedno je reci da procedura nije potrebna, drugo da je potrebna u 100%, i treca da je potrebna u tacno odrecenim slucajevima. Prvu recenicu niko nikad nigde nije rekao i nema smisla stavljati je Krugolini u usta..."epiziotomiju treba raditi kod 100% porodilja" i "epiziotomiju treba izbegavati";

naci nije rekla da je potrebna u tacno odredjenim slucajevima, nego je navela dva pristupa, gde jedan tvrdi da je treba koristiti 100%, a drugi da je pak treba izbegavati.

EDIT: - izvini, ja sve vreme mislim na epidural,....u ovom slucaju apsolutno zavisi od slucaja do slucaja i to moze da proceni samo lekar, nema niakavih amaterskih misljenja stecenih preko neta, te su i sami primeri postavljeni laicki, jer tamo gde mora da se radi, nema varijante da se izbegava, a teorija beogradske skole prosto ne stoji- jer nije svima radjena,da ne elaboriram sad temu na blogu o laznom doktoratu slininom.

barese barese 00:27 04.07.2014

Re: Re

Izbegavati u 100% slučajeva ili izbegavati kada nije neophodna.

koliko ja znam, ona se upotrebljava kada to porodjilja zeli, uz njen i iskljucivo njen pristanak, sem ako nema nekih drugih prepreka- koje pak samo lekar specijalista- naci, medicina mogu da utvrde.


upravo!

Sad se vrati na prve Krugolinine blogove i vidi teorije "beogradske škole" o 100%.


Mislim, slazemo se
angie01 angie01 00:32 04.07.2014

Re: Re


Sad se vrati na prve Krugolinine blogove i vidi teorije "beogradske škole" o 100%.


sta ima da se vracam- govorimo o tome sta je ovde receneo, a receno je to sto je kopirano iz njenog komentara. -sad ispada da ti nisi klon, ali zato si zainteresovana da prevedes receno tako, sto eto pamtis sta pise u nekim njenim prvim blogovima:))))

ma, vazi:)))
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 00:43 04.07.2014

Re: Re

angie01
Al' su mi poprilično smešni oni koji se prave da jesu Sašini glasači, pa mu kao daju dobronamerne savete da ne treba da piše


a evo ista je i logika:))),... nisam primetila da se Brajovic, ako si na njega mislisla- slihta, ali zato s druge strane udara cvrge, kao dobronamerno- meni deluje da on iskreno misli to sto je napisiao-nemam sta da ga branim, prvo, ume on sam da kaze sta 'oce, a drugo, ja u vezi konkretne problematike mislim upravo suprotno od njega.

Барезе/Транслаторе, морам признати да ми је пун куфер тих плитких (да напишем: анонимних?) паметовања и принципијалности издалека и без муке. Није баш непознато, али ја сам јавно рекао да ћу гласати за Сашину листу, и навео неке разлоге за то. Такође, ја сам јавно дао потпис за његову листу -- лако је проверити, барем њих двадесет ме је том приликом видело, а има и писани траг -- просто верујући у већину његових економских предлога. С онима којима се нисам слагао, изнео сам зашто се не слажем, и дао за то неке референце -- научне радове, чланке, мишљења стручњака. Дакле, изгледа као да сам јавно и неспорно учинио далеко више него неки жустри и праволинијски овде назови поборници Сашине "партије"?

Моје су примедбе добронамерне, ко је способан то да тако види. Додуше, нису нежне, али -- нежности је место у оквиру породице и најближих.

И, да: заиста ми је пун куфер, пртљажник, поштански вагон -- анонимних денунцијаната, опањкивача, морализатора и паметњаковића... Па ти види где међу овима спадаш.

P.S.
Ја сам политичком идеологијом сасвим неоптерећен гласач, и најпре сам неки неострашћени прагмата и политички сваштождер. У свету без идеологије -- то јест: оном у ком се губе њене границе, како унутар самог појма тако и у пројекцији ка спољном свету -- ја сам сасвим безидеологан.
barese barese 02:03 04.07.2014

Re: Re

angie01

Sad se vrati na prve Krugolinine blogove i vidi teorije "beogradske škole" o 100%.


sta ima da se vracam- govorimo o tome sta je ovde receneo, a receno je to sto je kopirano iz njenog komentara. -sad ispada da ti nisi klon, ali zato si zainteresovana da prevedes receno tako, sto eto pamtis sta pise u nekim njenim prvim blogovima:))))

ma, vazi:)))


Sad će Predrag to stručno bolje da objasni, ali meni "izbegavati" ne znaci "nema potrebe"
barese barese 02:14 04.07.2014

Re: Re

И, да: заиста ми је пун куфер, пртљажник, поштански вагон -- анонимних денунцијаната, опањкивача, морализатора и паметњаковића...


Tako je i mene iznervirao tvoj prvi komentar, ovaj deo

и сам немаш нити академску титулу нити позицију која ти даје очекивани ауторитет и непристрасност.


A je l' za dobronamerne savete iz političkog marketinga imas akademsku titulu ili poziciju autoriteta i nepristrasnosti?Predrag Brajovic Predrag Brajovic 08:47 04.07.2014

Re: Re

barese
А je l' za dobronamerne savete iz političkog marketinga imas akademsku titulu ili poziciju autoriteta i nepristrasnosti?

Да, имам.

На позицијама copywritera био сам ангажован у две агенције: Ogilvy & Mather и
Grey. Такође, и дан данас маркетингом се бавим и пратим различита истраживања и маркетиншке концепте. Али, то сам већ написао, негде напред у коментарима, за оне који пажљиво читају. Што значи -- био ми је посао и сада да предлажем и примењујем различита решења за промоцију појединих производа. А Саша је производ, само политички. (Он ово, изгледа, довољно не прихвата.)

Знаш, то што тебе ја нервирам, или неки мој коментар, не значи да нисам у праву.

И шта сад, кад се испоставило да имам солидног основа за добронамерне савете из политичког маркетинга?

Да не кажем да уопште не разумеш природу моје примедбе упућене Саши...

И шта сад, даље, кад се установило да:
а) политички сам јавно подржавао Сашу;
б) исто тако својим сам потписом, дакле јавно, подржао његову кандидатуру;
в) даље -- гласао сам за њега (ово ми се већ мора веровати на реч);
г) што ми, у неку руку, даје за праве да -- у очима других с добром вером -- коментаришем његове политичке потезе;
д) и то са становишта некога упућеног у маркетинг?

Знаш, између свега овога и твојих анонимних и бесплодних смајлија има велике разлике, за неког ко хоће то да види. Јер ја могу да кажем и напишем то што сам казао и написао. А ти -- тек да анонимно стављаш смајлије. То је цело твоје јавно деловање и памет и ангажман.
angie01 angie01 08:55 04.07.2014

Re: Re


Sad će Predrag to stručno bolje da objasni, ali meni "izbegavati" ne znaci "nema potrebe"


izvini, a koliko tvojih klonova lupa preporuke na ovakve opservacije- sa sve onim gore- da bi sta, odbranili to sto je "kru" navodno po "tebi" rekla,...kako god, nikako ne moze da stoji da ti sa informacijama sa interneta mozez dati validni sud ni za jedan jedini slucaj- za to je ipak potrebno strucno lice.
barese barese 08:58 04.07.2014

Re: Re

Да, имам.


Pročitala sam to praktično iskustvo još napred u komentarima.

Jedino što ti drugima tražiš akademsku titulu i poziciju autoriteta, a ne praktično iskustvo

Pa bi Saša onda smeo jedino da piše o elektrotehnici, i nikako o sadašnjoj vladi čiji je bio deo

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 09:03 04.07.2014

Re: Re

barese
Да, имам.


Pročitala sam to praktično iskustvo još napred u komentarima.

Jedino što ti drugima tražiš akademsku titulu i poziciju autoriteta, a ne praktično iskustvo

Pa bi Saša onda smeo jedino da piše o elektrotehnici, i nikako o sadašnjoj vladi čiji je bio deo


Број смајлија не умањује бесмисленост примедби. Обично је довољан само један.
barese barese 09:05 04.07.2014

Re: Re

da bi sta, odbranili to sto je "kru" navodno po "tebi" rekla,..


imaš i ovo na prvoj strani

Krugolina Borup
de, de..
mislim da si i ti mene sasvim lijepo razumjela kad pomenuh laž o tome kako se epiziotomija nigdje u svijetu ne radi..


De, de... ipak se meni čini da se ti malko-malkice praviš luda, a nisi luda. Ti biraš da reaguješ isključivo na moj poslednji komentar:

Početak i kraj je: da li je treba raditi ili ne? Zar treba lično da znam da je izvedem da bih se kvalifikovala da kažem: niko lud u svetu to ne radi?


... koji se nadovezuje na ono što je pre toga o epiziotomiji rečeno:

kakvo ti je, pobogu, predznanje potrebno da razumeš razliku između "epiziotomiju treba raditi kod 100% porodilja" i "epiziotomiju treba izbegavati";


... ali, eto, ne odgovara ti da vidiš baš sve što pišem i kažem. Ako nešto nije jasno, može i da se priupita i traži razjašnjenje. Ali, ne, mnogo je zgodnije istrgnuti nešto iz konteksta - lakše se lepe etikete.


Sad je i meni glupo da budem drveni advokat, ali niko ovde ne donosi sud o pojedinačnim slučajevima...
barese barese 09:06 04.07.2014

Re: Re

Predrag Brajovic
barese
Да, имам.


Pročitala sam to praktično iskustvo još napred u komentarima.

Jedino što ti drugima tražiš akademsku titulu i poziciju autoriteta, a ne praktično iskustvo

Pa bi Saša onda smeo jedino da piše o elektrotehnici, i nikako o sadašnjoj vladi čiji je bio deo


Број смајлија не умањује бесмисленост примедби. Обично је довољан само један.


Aj' sad priznaj da si se zaleteo oko te titule i pozicije
(eto, ima jedan smajli)
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 09:12 04.07.2014

Re: Re

barese
Predrag Brajovic
barese
Да, имам.


Pročitala sam to praktično iskustvo još napred u komentarima.

Jedino što ti drugima tražiš akademsku titulu i poziciju autoriteta, a ne praktično iskustvo

Pa bi Saša onda smeo jedino da piše o elektrotehnici, i nikako o sadašnjoj vladi čiji je bio deo


Број смајлија не умањује бесмисленост примедби. Обично је довољан само један.


Aj' sad priznaj da si se zaleteo oko te titule i pozicije
(eto, ima jedan smajli)

Да ти поновим: ти изгледа ту примедбу не разумеш. Зашто је то тако кад су је други разумели како треба -- alselone, predator, princi etc. -- имам тек недоказане претпоставке. Да ли ја ту нешто могу да променим? По свој прилици -- не. Јер то није ствар образовања или професије или добронамерности ума, већ нечег сасвим другог... Но, не бих се даље тобом бавио. Рећи ће ми транслатор да тролујем.
angie01 angie01 09:23 04.07.2014

Re: Re

imaš i ovo na prvoj strani


sta sad tu ima drugacije od onoga sto smo se vec ispricale?

Sad je i meni glupo da budem drveni advokat,

ali niko ovde ne donosi sud o pojedinačnim slučajevima...


,,,a pre toga kazes,

Ne znači da epiziotomija nije potrebna u određenim slučajevima.


koliko e secam, a i vidi se iz citiranog, te pojedine slucajeve si ti uvela u diskusiju- ja sve vreme tvrdima da je receno, da ti ne treba strucnost, da bi razumeo razliku izmedju dva pristupa o spomenutom zahvatu.
barese barese 09:37 04.07.2014

Re: Re

Да ти поновим: ти изгледа ту примедбу не разумеш.


Da, tvoje objašnjenje o stručnom esnafu i marketinškim posledicama je nuklearna fizika

Očigledno je da mislim da ti ne valja objašnjenje, pogotovu što se tiče ostavljanja očiglednih argumenata jedino stručnom esnafu (a ni za teške marketinške posledice bloga koji ima čitanost od 6-7 hiljada vrlo uske grupe ljudi me nisi uverio).

Sad mogu i ja da navedem ko se ne slaže sa tvojim objašnjenjem (Simu, hoochija i Jovicica...), mislim to ko se slaže sa tobom nije neki argument.
barese barese 09:56 04.07.2014

Re: Re

ja sve vreme tvrdima da je receno, da ti ne treba strucnost, da bi razumeo razliku izmedju dva pristupa o spomenutom zahvatu.
Još da vidimo koji je drugi pristup od dva...
Po tebi "izbegavanje" znači da "nema potrebe" (pa se stoga "nigde ne radi" ).
angie01 angie01 10:19 04.07.2014

Re: Re

Još da vidimo koji je drugi pristup od dva...


razlikuju, kakvo ti je, pobogu, predznanje potrebno da razumeš razliku između "epiziotomiju treba raditi kod 100% porodilja" i "epiziotomiju treba izbegavati";


ako je razlika, onda je valjda izmedju necega- ovde su predstavljenja dva neceg- jedan 100%, a jedan- da se izbegava:))),...mislim, lepo pise!.
Po tebi "izbegavanje" znači da "nema potrebe" (pa se stoga "nigde ne radi" ).


izvini, a gde sam to rekla- mislim, jasno mi je kako znas sta je kru htela da kaze, iako to ne pise, al kako znas sta sam ja mislila, iako to nisam napisala, je vec misterija:)))...mora da pise u zvedama!
tadejus tadejus 10:31 04.07.2014

Re: Re

tadejus
krugolina je tvrdila kako ona zna i treba da odredi da li je medicinska procedura zvana epiziotomija potrebna ili nije..


barese
nije to rekla!


hajkula1
Nije.kad gle
rekla je:
princi
Gde postaviti granicu znanja o epiziotomiji?


krugolina
Početak i kraj je: da li je treba raditi ili ne? Zar treba lično da znam da je izvedem da bih se kvalifikovala da kažem: niko lud u svetu to ne radi?


ne zna da izvede, ali zna da to niko lud u svijetu ne radi..
što je naravno masna laž
jednako tako masna kao i ona da se u srbiji radi svakoj ženi (ovo istina nije napisala krugolina nego se barese dosjetila da kreativno doprinese diskusiji)

i sad koliko neodgovoran moraš biti, da u zemlji srbiji u kojoj cvjeta korupcija u zdravstvu, dodatno žene plašiš lažima ne bi li potplaćivale te doktore još više..
barese barese 10:50 04.07.2014

Re: Re
Po tebi "izbegavanje" znači da "nema potrebe" (pa se stoga "nigde ne radi" ).izvini, a gde sam to rekla- mislim, jasno mi je kako znas sta je kru htela da kaze, iako to ne pise, al kako znas sta sam ja mislila, iako to nisam napisala, je vec misterija:)))...mora da pise u zvedama!


Ok, super.
Slažemo se.Ovo nema veze:
angie01
hajkula1
barese
krugolina je tvrdila kako ona zna i treba da odredi da li je medicinska procedura zvana epiziotomija potrebna ili nije..


nije to rekla!Nije.Što se tiče činjenice da se naši i inostrani protokoli o porođaju razlikuju, kakvo ti je, pobogu, predznanje potrebno da razumeš razliku između "epiziotomiju treba raditi kod 100% porodilja" i "epiziotomiju treba izbegavati"; ili na primer: "brijanje povećava mogućnost infekcije" i "brijanje smanjuje mogućnost infekcije". Treba da završim MedEcinski fakultet da razumem ove razlike?

molim da mi se onda objasni, sta ovo znaci?

barese barese 10:54 04.07.2014

Re: Re

ali zna da to niko lud u svijetu ne radi..


Jedini problem je što ona ovo nije rekla.
barese barese 11:06 04.07.2014

Re: Re

jednako tako masna kao i ona da se u srbiji radi svakoj ženi (ovo istina nije napisala krugolina nego se barese dosjetila da kreativno doprinese diskusiji)


100% je citat Krugolininog komentara.


A akcija nije samo plašila, imamo i dobra porodilišta.
Sad, ti to ne bi znala jer si kod Uroša priznala da tu akciju nisi pratila posle Stanojevićevog bloga...
angie01 angie01 11:09 04.07.2014

Re: Re


Jedini problem je što ona ovo nije rekla.


kakve to veze ima sa mnom?

vise puta sam ponovila sta mislim o slucaju i mrzi me da se u krog vrtim oko nespretnog upetljavanja odbrane.
tadejus tadejus 11:10 04.07.2014

Re: Re

tadejus
ali zna da to niko lud u svijetu ne radi..


barese
Jedini problem je što ona ovo nije rekla.
oooooooooooooo da, i po treći put... rekla (dobro de, napisala)

Krugolina Borup

Gde postaviti granicu znanja o epiziotomiji?


Početak i kraj je: da li je treba raditi ili ne? Zar treba lično da znam da je izvedem da bih se kvalifikovala da kažem: niko lud u svetu to ne radi?Imam utisak da se ovde namerno muti voda, pošto je u mutnoj vodi moguće da prođu i hipoteze tipa: "Efikasnija lokalna samouprava, veća ekonomičnost u radu." Razvodnjavanjem diskusije gubi se svest o tezi koja je bila originalni povod za seriju ovih komentara, rečju: Da li neko ko nema diplomu određene struke ima pravo (a ja bih rekla čak i obavezu) da iznosi svoje mišljenje o kvalitetu rada te struke? Mislim da sam jasno iznela svoje mišljenje, argumentovano ga obrazložila na primeru koji je meni blizak, te ne bih više da se ponavljam.A vama svima, u budućem životu (pošto u ovom niste kvalifikovani), želim po jednu epiziotomiju.


tadejus tadejus 11:13 04.07.2014

Re: Re

barese

jednako tako masna kao i ona da se u srbiji radi svakoj ženi (ovo istina nije napisala krugolina nego se barese dosjetila da kreativno doprinese diskusiji)


100% je citat Krugolininog komentara.A akcija nije samo plašila, imamo i dobra porodilišta. Sad, ti to ne bi znala jer si kod Uroša priznala da tu akciju nisi pratila posle Stanojevićevog bloga...


e sad ti možeš dalje da se migoljiš ali laž je laž..
jednom kad te uhvate bude kasno..
a laike obično dosta lako uhvate
angie01 angie01 11:14 04.07.2014

Re: Re

Početak i kraj je: da li je treba raditi ili ne? Zar treba lično da znam da je izvedem da bih se kvalifikovala da kažem: niko lud u svetu to ne radi?


ups!:)
barese barese 11:16 04.07.2014

Re: Re

tadejus
tadejus
ali zna da to niko lud u svijetu ne radi..


barese
Jedini problem je što ona ovo nije rekla.
oooooooooooooo da, i po treći put... rekla (dobro de, napisala)

Krugolina Borup

Gde postaviti granicu znanja o epiziotomiji?


Početak i kraj je: da li je treba raditi ili ne? Zar treba lično da znam da je izvedem da bih se kvalifikovala da kažem: niko lud u svetu to ne radi?Imam utisak da se ovde namerno muti voda, pošto je u mutnoj vodi moguće da prođu i hipoteze tipa: "Efikasnija lokalna samouprava, veća ekonomičnost u radu." Razvodnjavanjem diskusije gubi se svest o tezi koja je bila originalni povod za seriju ovih komentara, rečju: Da li neko ko nema diplomu određene struke ima pravo (a ja bih rekla čak i obavezu) da iznosi svoje mišljenje o kvalitetu rada te struke? Mislim da sam jasno iznela svoje mišljenje, argumentovano ga obrazložila na primeru koji je meni blizak, te ne bih više da se ponavljam.A vama svima, u budućem životu (pošto u ovom niste kvalifikovani), želim po jednu epiziotomiju.
imaš ovde

Krugolina Borup
de, de..
mislim da si i ti mene sasvim lijepo razumjela kad pomenuh laž o tome kako se epiziotomija nigdje u svijetu ne radi..


De, de... ipak se meni čini da se ti malko-malkice praviš luda, a nisi luda. Ti biraš da reaguješ isključivo na moj poslednji komentar:

Početak i kraj je: da li je treba raditi ili ne? Zar treba lično da znam da je izvedem da bih se kvalifikovala da kažem: niko lud u svetu to ne radi?


... koji se nadovezuje na ono što je pre toga o epiziotomiji rečeno:

kakvo ti je, pobogu, predznanje potrebno da razumeš razliku između "epiziotomiju treba raditi kod 100% porodilja" i "epiziotomiju treba izbegavati";


... ali, eto, ne odgovara ti da vidiš baš sve što pišem i kažem. Ako nešto nije jasno, može i da se priupita i traži razjašnjenje. Ali, ne, mnogo je zgodnije istrgnuti nešto iz konteksta - lakše se lepe etikete.

predatortz predatortz 11:23 04.07.2014

Re: Re

Krugolina Borup

Gde postaviti granicu znanja o epiziotomiji?Početak i kraj je: da li je treba raditi ili ne? Zar treba lično da znam da je izvedem da bih se kvalifikovala da kažem: niko lud u svetu to ne radi?I


Čekaj, može se to dvojako tumačiti. Ovo niko lud u svetu to ne radi? može da znači i to da u svetu tu proceduru rade samo pametni.
Mislim, ako ne rade ludi, onde verovatno rade pametni...
barese barese 11:30 04.07.2014

Re: Re

Mislim, ako ne rade ludi, onde verovatno rade pametni...


Da, mi smo uvek najpametniji
a_jovicic a_jovicic 11:33 04.07.2014

Re: Re ... Medicina i lekari

Ovaj ... Ne bih da se mešam u "porodjajnu" tematiku nego bi da probam vašu diskusiju o medicini i medEcini da nekako vratim u tok ovog bloga ...

Pošto (kuc, kuc) imam sreću da se sa državnim zdravstvenim sistemom "ne družim", postavljam iskusnijima od sebe pitanje ... Koliko ste sigurni da se sve lekarske odluke baziraju na struci (za čiju se argumentovanu kritiku ipak mora vladati nekim znanjima) a koliko kao rezultat birokratskih odluka raznih pijavica iz RFZO ... ili inertnosti domaćeg zdravstvenog sistema da sporo menja neke procedure (ili protokole) ... što iz razloga slabe motivacije lekara (kojih kako čuh od resornog ministra, ima previše), što zbog materijalne situacije (uzrokovane onim pomenutim pijavicama u RFZO)?

A nekako računam i da korisnik usluga ima pravo da odluči o "paketu" koji će da koristi ... Ne doduše da kaže lekaru "radi mi to i to" ali da bar ima izbor kod koga će (i po kom protokolu) da se leči za iste one novce koje izdvaja za svoje zdravstveno osiguranje.

Da ne bude zabune ... Za definisanje protokola definitivno treba ekspertsko znanje i tu laici nemaju šta da traže ... ali za odluku o izboru protokola, nije neophodna medicinska ekspertiza (naravno pod uslovom da su isti sigurni po pacijenta u smislu da su potvrdjeni u praktičnoj primeni u nekom od naprednijih medicinskih sistema) već se više svode na priču o parama i muzici ... ili ugledu odgovarajuće medicinske škole.
predatortz predatortz 11:35 04.07.2014

Re: Re ... Medicina i lekari

(kuc, kuc)


Slobodno!
predatortz predatortz 11:36 04.07.2014

Re: Re

barese
Mislim, ako ne rade ludi, onde verovatno rade pametni...


Da, mi smo uvek najpametniji


I uvek zajebemo Švabe, Engleze i Ruse!
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 11:50 04.07.2014

Re: Re

barese
translator
Troluj negde drugde, kad moram da crtam, inače sam jedva našao lozinku za ovaj blog, toliko često pišem na njemu. Pretpostavljam da Radulović ima pametnija posla nego da briše postove, ali za ovo bi te banovali na svakom iole ozbiljnijem forumu.


Kakvo banovanje, jedva smo ga dočekali da se vrati.

Него, Барезе/Транслаторе, кад сам ја то био банован, или одакле сам се то вратио? Какво су ово будалаштине?
barese barese 11:56 04.07.2014

Re: Re

Predrag Brajovic
barese
translator
Troluj negde drugde, kad moram da crtam, inače sam jedva našao lozinku za ovaj blog, toliko često pišem na njemu. Pretpostavljam da Radulović ima pametnija posla nego da briše postove, ali za ovo bi te banovali na svakom iole ozbiljnijem forumu.


Kakvo banovanje, jedva smo ga dočekali da se vrati.

Него, Барезе/Транслаторе, кад сам ја то био банован, или одакле сам се то вратио? Какво су ово будалаштине?


Nisam rekla da si bio banovan, nego da smo jedva dočekali da se vratiš

Jedno vreme te dugo nije bilo, ne sećam se više oko čega si se naljutio...


Banovanje je prizivao translator, zbog trolovanja ni manje ni više
alselone alselone 12:02 04.07.2014

Re: Re

Brajoviću, praviš sličnu grešku kao Saša.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 12:48 04.07.2014

Re: Re

alselone
Brajoviću, pravis sličnu grešku kao Saša.

У праву си.
Хвала.

Цоол.
barese barese 12:59 04.07.2014

Re: Re

Predrag Brajovic
alselone
Brajoviću, pravis sličnu grešku kao Saša.

У праву си.
Хвала.

Цоол.


Da, nivo

Super ste momci.
angie01 angie01 15:23 04.07.2014

Re: Re

a laike obično dosta lako uhvate


najveci paradoks ove cele rasprave je, sto se odbrana od dobronamerne kritike na blogu o lacikom uradku koji je neko lazno nazvao doktoratom, svela na favorizovanje laickog misljenja u odnosu na strucno!:)))
angie01 angie01 15:30 04.07.2014

Re: Re

nego da smo jedva dočekali da se vratiš


ko ste to vi?...jedna osoba sa vise nikova?:))


Banovanje je prizivao translator, zbog trolovanja ni manje ni više


trolovanje smeta nekome ko se uopste ne javlja, sem kada treba da priskoci kru?...cudo zivo!

i sada, u celoj raspravi oko laickih postavki ozbiljnih stvari, vise su zaineresovani da istu odbrane translejtor i barese, od same autorke:))))

mislim, sta reci.
angie01 angie01 15:38 04.07.2014

Re: Re ... Medicina i lekari

ali za odluku o izboru protokola,vidi, ona prva dva pasusa su tacna, ali ovde konkretno niko ne govori o protokolu, nego je kao primer dat jedan specifican zahvat, koji negde uopste nije potreban, ali zato je negde spasonosan i bez njega bi posledice bile vise ili manje lose, a to da li se on treba ili ne primeniti, moze da odluci samo strucno lice i to u toku proodjaja, kada se pokaze sta treba ciniti u odnosu na relevantne faktore- i to sa parama i licnim misljenjem pacijenta nema apsolutno nikakve veze- molim da pogledas na netu pod epiziotomija, pa ce ti sve biti mnogo jasnije.
barese barese 15:41 04.07.2014

Re: Re

angie01
a laike obično dosta lako uhvate


najveci paradoks ove cele rasprave je, sto se odbrana od dobronamerne kritike na blogu o lacikom uradku koji je neko lazno nazvao doktoratom, svela na favorizovanje laickog misljenja u odnosu na strucno!:)))


paradoks?

Pa ceo blog je da li laici imaju prava da na nedbronamernu kritiku ako imaju dobre argumente
barese barese 15:48 04.07.2014

Re: Re ... Medicina i lekari

angie01
ali za odluku o izboru protokola,vidi, ona prva dva pasusa su tacna, ali ovde konkretno niko ne govori o protokolu, nego je kao primer dat jedan specifican zahvat, koji negde uopste nije potreban, ali zato je negde spasonosan i bez njega bi posledice bile vise ili manje lose, a to da li se on treba ili ne primeniti, moze da odluci samo strucno lice i to u toku proodjaja, kada se pokaze sta treba ciniti u odnosu na relevantne faktore- i to sa parama i licnim misljenjem pacijenta nema apsolutno nikakve veze- molim da pogledas na netu pod epiziotomija, pa ce ti sve biti mnogo jasnije.


Ok, a sad pitaj Kru odakle joj onih 100%, recimo na pp?
Da ne bude da je ja više branim
angie01 angie01 15:51 04.07.2014

Re: Re

ako imaju dobre argumentenece biti,...Radulovic je uradio analizu na osnovu nekog znanja stecenog obrazovanjem i radnim iskustvom, a kritika je branjena improvizovanim postvakama ozbiljnih stvari koje, prvo ne stoje, a drugo, tesko da se mogu podvesti pod validno misljenje, samo zato sto se pomenuo net kao izvor informacija, koji bi u tim slucajevima navodno bio dovoljan- od takve odbrane, vise stete nego koristi, jer upravo je Raduloviceva analiza imala za cilj da pokaze, da su laicke improvizacije samo to i nista drugo- pa samim tim za kucnu upotrebu, a ne za javnost, pod uslovom, da nisu opasne po zivot i zdravlje.
angie01 angie01 15:56 04.07.2014

Re: Re ... Medicina i lekari

Ok, a sad pitaj Kru


evo vec pricamo, zar ne?odakle joj onih 100%


i vec smo okrenuli suvise krugova da bi nespretno vrtela pricu i dalje da nije receno ono sto jeste.

pri tome- kopirani su ti originalni komentari, ne znam sta ces vise.
barese barese 16:05 04.07.2014

Re: Re

nece biti,...Radulovic je uradio analizu na osnovu nekog znanja stecenog obrazovanjem i radnim iskustvom,


Gore se "laička kritika" odnosila na "Radulovićevu analizu" doktorata, "nedobronamernost" na "politički motiv", a argumenti su očigledni
angie01 angie01 16:08 04.07.2014

Re: Re

Gore se "laička kritika" odnosila na "Radulovićevu analizu" doktorata, "nedobronamernost" na "politički motiv", a argumenti su očigledni


vec rekoh, od takve odbrane, vise stete nego koristi, jer upravo promovise ono, sto on kritikuje.
barese barese 16:17 04.07.2014

Re: Re ... Medicina i lekari

odakle joj onih 100%


i vec smo okrenuli suvise krugova da bi nespretno vrtela pricu i dalje da nije receno ono sto jeste.

pri tome- kopirani su ti originalni komentari, ne znam sta ces vise.


Gore ti je kopiran i njen demanti tog stavljanja reči u usta.
U "originalnom komentaru" piše "to", pa možeš da je pitaš i na šta se odnosi.
Ja ne smem, da ne bude da je branim i da joj čitam misli
barese barese 16:22 04.07.2014

Re: Re

angie01
Gore se "laička kritika" odnosila na "Radulovićevu analizu" doktorata, "nedobronamernost" na "politički motiv", a argumenti su očigledni


vec rekoh, od takve odbrane, vise stete nego koristi, jer upravo promovise ono, sto on kritikuje.


Obrnuto, kritika kritičara umesto teme je upravo suprotna onome što on radi.
A kritičari kritičara bi se mogli na isti način kritikovati zbog istih nedostataka stručnosti kao i prvi kritičar
angie01 angie01 17:16 04.07.2014

Re: Re ... Medicina i lekari

U "originalnom komentaru" piše "to", pa možeš da je pitaš i na šta se odnosi.


:)))))

mnogo bi korektnije bilo da se ne koristi klonovima, koji citaju misli, gledaju u zvezde i tacno znaju sta je ona mislila, a sta ne, a i secaju se sta je pisala pre 6 godina, a inace se nikada ne pojavljuju sem kada trebaju da ucestvuju u kru odbranama,...i da se logovala na svoj nalog.
angie01 angie01 17:17 04.07.2014

Re: Re

Obrnuto, kritika kritičara umesto teme je upravo suprotna onome što on radi.
A kritičari kritičara bi se mogli na isti način kritikovati zbog istih nedostataka stručnosti kao i prvi kritičarbarese barese 17:53 04.07.2014

Re: Re ... Medicina i lekari

inace se nikada ne pojavljuju sem kada trebaju da ucestvuju u kru odbranama,...

Endži, to se lako vidi, ne treba ništa nikog da pitaš.
Samo gore desno u uglu u pretraživanje upiši barese
sima2000 sima2000 12:03 03.07.2014

..

Izvanredan tekst, a onda ide 177 besmislenih komentara - ko je uopšte taj Radulović, koje su mu kvalifikacije i koji motivi.

XKCD ima strip za svaku životnu situaciju pa tako i za ovu.

tadejus tadejus 15:28 03.07.2014

Re: ..

sima2000
Izvanredan tekst, a onda ide 177 besmislenih komentara - ko je uopšte taj Radulović, koje su mu kvalifikacije i koji motivi.XKCD ima strip za svaku životnu situaciju pa tako i za ovu.


i onda dođe ti
ostavi genijalan 178mi komentar
i spasi dan
looping looping 15:55 03.07.2014

Re: ..

sima2000
Izvanredan tekst, a onda ide 177 besmislenih komentara - ko je uopšte taj Radulović, koje su mu kvalifikacije i koji motivi.

XKCD ima strip za svaku životnu situaciju pa tako i za ovu.


branek branek 19:48 03.07.2014

Potpuno impresivan tok diskusije

Ovaj blog je ODLIČAN, analiza koja je do kraja ogolila doktorat i prikazala svu besmislenost i odsustvo bilo kakvog kvaliteta u samoj suštini. I to na način da i "zidar" (bez uvrede zidarima) kako neko pomenu, razume da ovo nema kvaliteta ni za to da se nastavi čitanje posle prvih par strana.

Isto je impresivno kako pojedinci umeju da promaše temu, i da svojim donekle inteligentnim i elokventim komentarima (ali isto tako besmislenim skoro kao i doktorat) skrenu temu u skroz drugom smeru.

Po njima ispada, da ja koji nisam završio faks ne smem da napišem nigde ništa nikome ko je bar jedan ispit dao. Hmmm.. neće da bude tako.

Samo napred gospodine Raduloviću.
ulicno_pojacanje ulicno_pojacanje 21:28 03.07.2014

Re: Potpuno impresivan tok diskusije

Takođe ako nisi nikad snimao film nemaš pravo da komoentarišeš filmove. Ako nisi osmislio ikada i snimio+pustio u etar, nemaš pravo da kritikuješ TV kuće :)
branek branek 23:17 03.07.2014

Re: Potpuno impresivan tok diskusije

ulicno_pojacanje
Takođe ako nisi nikad snimao film nemaš pravo da komoentarišeš filmove. Ako nisi osmislio ikada i snimio+pustio u etar, nemaš pravo da kritikuješ TV kuće :)


Nego pitam se, nemam diplomu ginekologa, da li smem da ... ??

Ali više mi se čini da ovde postoji mala frustriranost pojedinaca što 95% komentatora argumentovano objašnjava da je blog na mestu i zašto je dobro argumentovano komentarisati, nevezano iz kog miljea i sa kakvom titulom dolaziš.
barese barese 00:15 04.07.2014

Re: Potpuno impresivan tok diskusije

O fudbalu ima da komentariše samo jedi knight.
Za tenis nemamo stručnog kanditata, pa se blog o Vimbldonu ima ukinuti
G r o f G r o f 21:27 03.07.2014

blog kao negacija zloupotrebe razmišljanja

- Danas je četvrtak.
- Jasi li siguran? Odakle tebi pravo da tako nešto tvrdiš kad nisi završio astronomiju.
- Ali, evo, piše u novimama..
- Još jedadan google ekspert i naučnik koji znanje kupi u žutoj štampi.
- Imam i kalendar.
- To nas je i dovelo ovde gde jesmo. Svaki laik misli da ima dovoljno znanja da razume i koristi naučni rad..
angie01 angie01 22:55 03.07.2014

Re: blog kao negacija zloupotrebe razmišljanja

Svaki laik misli da ima dovoljno znanja da razume i koristi naučni rad..


koji naucni rad?
G r o f G r o f 07:31 04.07.2014

Re: blog kao negacija zloupotrebe razmišljanja

angie01
Svaki laik misli da ima dovoljno znanja da razume i koristi naučni rad..


koji naucni rad?


pa kalendar.
a_jovicic a_jovicic 11:42 04.07.2014

Re: blog kao negacija zloupotrebe razmišljanja

G r o f
angie01
Svaki laik misli da ima dovoljno znanja da razume i koristi naučni rad..


koji naucni rad?


pa kalendar.

A čiji kalendar ... julijanski, gregorijanski, Milankovićev, aztečki, majanski?

A tek vremenske zone ... pa preciznost i tačnost uredjaja kojim mere vreme pa tvrde da je danas danas a ne juče ...

Stvarno ti kvazi-stručnjaci tumače jednu tako ozbiljnu tematiku kao što je prostor-vreme na osnovu pisanja tabloida!
predatortz predatortz 21:41 03.07.2014

Totalni promašaj

Svi vi, gospodo, pucate van mete. Simpatične su vaše doskočice, ali držimo se onoga što je napisano. Osnovna teza nas nekolicine ovde je da Raduloviću ovo nije trebalo, ne zbog toga što je nestručan, već zbog toga što će to biti tumačeno kao politički revanšizam i obesmisliti pokušaje da se ospori Stefanovićev rad.
Pa, oni jedva i čekaju ovako nešto. Priču o nestručnom radu će okrenuti na priču o političkoj hajci koju predvode razočarani ministri, koji čak nisu ni deo naučne zajednice.
Zbog takve reakcije, daleko bi svrsishodnije bilo da osporavanje rada radi neko iz redova profesure, politički neangažovan. Takve napade, Stefanović i šef mu, bi teško odbili.

Naravno, Radulović, kao i mi svi ovde, može da piše i osporava šta mu je volja. Samo, nekad to proizvede kontra-efekat od onog koji je očekivan.
barese barese 21:47 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

Osnovna teza nas nekolicine ovde je da Raduloviću ovo nije trebalo, ne zbog toga što je nestručan, već zbog toga što će to biti tumačeno kao politički revanšizam i obesmisliti pokušaje da se ospori Stefanovićev rad.


Ne možeš ni ti da daješ savete iz političkog marketinga kad za to nisi stručan
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:07 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

Priču o nestručnom radu će okrenuti na priču o političkoj hajci koju predvode razočarani ministri, koji čak nisu ni deo naučne zajednice.


Ali Pred, ako bi se ta logika primenjivala teško da postoji bilo šta što bi se moglo kritikovati, jer kritikovani uvek može naći nešto čime će osporiti onoga koji kritikuje.
Bilo da je to njegova struka, njegov politički motiv ili nešto treće.
Hajd pokušaj da se setiš nekog primera kritike koji ne može ničim biti osporen.


To sa aspekta osporavanja valjanosti doktorata, sa tog aspekta posmatrano je sve u redu.
On je odlučio da napadne taj doktorat, napada ga navodeći činjenice koje još niko nije osporio, i to činjenice za čije razumevanje nije neophodno visoko stručno obrazovanje iz neke oblasti.

Sa aspekta dobrobiti po Radulovićev politički pokret ovo možda nije dobro. A možda i jeste. O tome neka on sam odluči, ja mu ne bih davao savete obzirom da nisam član tog pokreta niti njegov politički savetnik.
predatortz predatortz 22:25 03.07.2014

Re: Totalni promašaj


Ali Pred, ako bi se ta logika primenjivala teško da postoji bilo šta što bi se moglo kritikovati, jer kritikovani uvek može naći nešto čime će osporiti onoga koji kritikuje.
Bilo da je to njegova struka, njegov politički motiv ili nešto treće.
Hajd pokušaj da se setiš nekog primera kritike koji ne može ničim biti osporen.


Zaboravljaš da je ovaj, do juče, bio njihov. I šta će pomisliti većina?

Ispao iz igre,pa se sveti. A do juče je sa njima, pa i sa Nešom, u iste diple duvao.

Eto, to će da pomisli. Kažem ti, politički gledano - pucanj u vlastitu nogu...
Poen za Slinu!
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:32 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

hoochie coochie man
Sa aspekta dobrobiti po Radulovićev politički pokret ovo možda nije dobro.

Ово "можда" слободно избаци из реченице.

Овако нешто, ако су већ хтели да пишу критику дрн-ебојше, требало је да уради Душан Павловић или неко други... Просто, генерал се не бави посилним, тиме обара свој ауторитет или углед. Надаље, политика подразумева умешност придобијања људи, а не вртења у круг унутар истомишљеника. А то се очитало овде на блогу, такав приступ. Он је потпуно бесплодан и без перспективе.

И, најпосле, ако помислиш да су условно негативни коментари узроковани злом вољом спрам Радуловића, машиш читаву суштину. Овде недобронамерних, у једном смислу, није било. Барем их ја нисам видео. Но, набрушеност на такве коментаре одраз је недовољне толеранције и неодмереног ега, што никако није упутно.

Узгред, ове касне коментаре, после prime timea блога, сада читају најпре директно заинтересовани и учесници расправе -- Саша, ти, ја, predator... -- и ово, сада, већ више није јавна, него некако готово приватна расправа. Отуда и овај мој коментар.
b92fmember b92fmember 22:42 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

Predrag Brajovic
hoochie coochie man
Sa aspekta dobrobiti po Radulovićev politički pokret ovo možda nije dobro.

Ово "можда" слободно избаци из реченице.

Овако нешто, ако су већ хтели да пишу критику дрн-ебојше, требало је да уради Душан Павловић или неко други... Просто, генерал се не бави посилним, тиме обара свој ауторитет. Надаље, политика подразумева умешност придобијања људи, а не вртења у круг унутар истомишљеника. А то се очитало овде на блогу, такав приступ. Он је потпуно бесплодан и без перспективе.

И, најпосле, ако помислиш да су условно негативни коментари узроковани злом вољом спрам Радуловића, машиш читаву суштину. Овде недобронамерних, у једном смислу, није било. Барем их ја нисам видео. Но, набрушеност на такве коментаре одраз је слабе толеранције и неодмереног ега, што у политици није упутно.Da mene domaćin pita za savet, a fala bogu ne pita me, savetovao bih ga da zaključava blogove.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:43 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

Ispao iz igre,pa se sveti. A do juče je sa njima, pa i sa Nešom, u iste diple duvao.


Za Radulovićeve političke oponente to može da bude upotrebljiva lopta, ali o čemu pričamo, o političkoj borbi ili o kvalitetu doktorata i tome da li je u redu da neko ko nije Dr primeti da nešto nije kako treba u nekoj doktorskoj disertaciji?
Poen za Slinu!


Kako?
Tako što na nekom blogu pišu činjenice da njegov doktorat nije dobar, a te činjenice niko ne može da ospori?
On može da se pravi da ne vidi te činjenice, i da umesto o njima priča o Radulovićevoj političkoj prošlosti, to se tako uglavnom i dešava, od njega se to i očekuje, ali me čudi da se tako ponašaju i neki drugi ljudi, da umesto o činjenicama pričamo o Raduloviću.
Dr M Dr M 22:47 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

politički gledano - pucanj u vlastitu nogu..


Moguće, nisam stručnjak za politiku pa ne mogu da sudim, ali je dobro za Srbiju.

Da se ne zaboravi da je onaj koji treba da nas uteruje u poštenje, nepošten.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 22:48 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

b92fmember
Da mene domaćin pita za savet, a fala bogu ne pita me, savetovao bih ga da zaključava blogove.

Да, занимљиво. Политичка искључивост и затвореност...
То би била политика која не жели или не зна да чује можда и другачија мишљења, приговорили би неки. Политика је и удварање потенцијалним будућим подржаваоцима, а садашњим гласачима неког другог или неопредељенима.
predatortz predatortz 22:51 03.07.2014

Re: Totalni promašaj


Za Radulovićeve političke oponente to može da bude upotrebljiva lopta, ali o čemu pričamo, o političkoj borbi ili o kvalitetu doktorata i tome da li je u redu da neko ko nije Dr primeti da nešto nije kako treba u nekoj doktorskoj disertaciji?


Tu grešiš. U ovom slučaju nije problem što Radulović nije dr. Matematičke omaške u 'doktoratu' bi i dobar gimnazijalac mogao da uoči. Problem je što je Radulović - Radulović. Bivši član tima. Kao bivšeg, lako ga je diskreditovati u očima javnosti.

Evo ti primer:

Dvadeset godina je prošlo od rata. Pišemo ovde godinama, na razne teme. Kad god se nekome ne dopada šta napišem, makar to bilo i o vremenu, odmah krene priča Mladićev oficir.

A ovde dolazi malo pametniji svet nego što je to prosečan srpski glasač.
Tako to funkcioniše. Jbga, ni meni se ne dopada.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:51 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

Ово "можда" слободно избаци из реченице.


Svejedno mi je.
Mogu i da izbacim pošto se ne bavim razmišljanjem o tome šta je dobro a šta nije dobro za politički pokret Saše Radulovića.
Bar ne za sad, kad me to bude zanimalo, kad to bude tema, ili ako moje mišljenje o tome nekada nekoga bude interesovalo, tad ću o tome razmišljati.

И, најпосле, ако помислиш да су условно негативни коментари узроковани злом вољом спрам Радуловића,


Ne.
Čak suprotno od toga. Pre mi se čini da je pitanju deljenje saveta onome ko ih ne traži. Neko bi to nazvao pametovanjem, ali u svakom slučaju ne vidim zlu nameru.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:56 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

Bivši član tima. Kao bivšeg, lako ga je diskreditovati u očima javnosti.


Onda mu jedino ostaje da se povuče iz politike jer će uvek moći to da mu kažu.
Ne samo za kritiku doktorata nego i za sve ostalo.
Ako činenice nisu važne nego njegova prošlost, onda za sve što kaže, bez obzira koliko je to argumentovano, oni mogu reći ti si bio naš a sad se svetiš.
makar to bilo i o vremenu, odmah krene priča Mladićev oficir.


Pa treba li ti zbog toga da prestaneš da pričaš i o vremenu?
predatortz predatortz 23:01 03.07.2014

Re: Totalni promašaj


Pa treba li ti zbog toga da prestaneš da pričaš i o vremenu?


Ne, ali ne pretendujem da okupim glasačko telo oko sebe. Mene ladno boli patka kome ću ovde da budem simpatičan, a kome neću.
Neko ko pretenduje da se bavi politikom mora da razmišlja o takvim stvarima. Zanemari mene, ni sam nemam neko visoko mišljenje o svojoj pameti , ali obrati pažnju koliko se pametnih i afirmisanih ljudi slaže sa mojim stavom. Svaki od njih, pa čak i ja, donosi ili odnosi neke glasače. Neki ljudi će se osloniti na njihove procene. Politički gledano, nije ih mudro otkačinjati sa nokta, ili ignorisati.
predatortz predatortz 23:03 03.07.2014

Re: Totalni promašajMoguće, nisam stručnjak za politiku


Provereno! Čeda, Zoća...
Dr M Dr M 23:09 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

predatortz


Moguće, nisam stručnjak za politiku


Provereno! Čeda, Zoća...


Činjenica

Da sam bio pametniji i stegao zube i stomak, mogao sam da udjem u SNS na vreme, sad bih bio ministar zdravlja ili direktor RFZO.

Ovako, ništa..
hajkula1 hajkula1 23:10 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

hoochie coochie man

Ali Pred,Zvuči tako... holivudski
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:10 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

Neko ko pretenduje da se bavi politikom mora da razmišlja o takvim stvarima


To je već isključivo polje u koje ne bih da ulazim, da li je ovo korisno ili štetno po Radulovićevu političku karijeru, o tome neka on sam razmišlja.

Meni je zasmetalo to što se, makar u početku, javila ideja da ovo nije dobro zbog navodnog otpuljivanja oštrice napada na doktorat. Kao, ti nisi Dr pa zato ćuti, samo dr mogu o tome, pustite druge da o tome pišu, vi smetate ako pišete, i te priče...
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:11 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

Zvuči tako... holivudski


Treba li da se stidim ili da se ponosim?
:)
hajkula1 hajkula1 23:12 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

b92fmemberDa mene domaćin pita za savet, a fala bogu ne pita me, savetovao bih ga da zaključava blogove.Dobro onda što te ne pita.
predatortz predatortz 23:13 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

direktor RFZO.


Uuuu, to je dobro za 'prvi milion dolara'. Čeda zna. Al' ne širi dalje.
barese barese 23:13 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

hoochie coochie man
Bivši član tima. Kao bivšeg, lako ga je diskreditovati u očima javnosti.


Onda mu jedino ostaje da se povuče iz politike jer će uvek moći to da mu kažu.
Ne samo za kritiku doktorata nego i za sve ostalo.


Ne sme više ni jedan politički blog da napiše
angie01 angie01 23:13 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

Ovako, ništa.


nije nista- ono prvo ne bi mogao, za to treba da imas stomak i zube drugacijeg sustava.
princi princi 23:27 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

Meni je zasmetalo to što se, makar u početku, javila ideja da ovo nije dobro zbog navodnog otpuljivanja oštrice napada na doktorat. Kao, ti nisi Dr pa zato ćuti, samo dr mogu o tome, pustite druge da o tome pišu, vi smetate ako pišete, i te priče...

Po meni, jedini problem sa temom je što je potpuno irelevantna za neku političku borbu koju sam mislio (sad vidim, greškom) da Radulović vodi. Kao što napisah negde gore, sve ove diskusije o osnovama statistike, o nauci, o tome ko ima pravo da da mišljenje o doktoratu ili ne, svi nastupi klonova, dronova, botova i cronies me nisu ubedili u suprotno.

Čini mi se da Radulović ima ozbiljan problem sa sopstvenim egom. Nije sposoban da čuje kritiku, nije sposoban ni da uoči sopstvenu grešku a još manje da nauči nešto iz nje. Čini se da mu javni i polujavni istupi služe pre svega za promociju ega umesto za iznošenje nekih pozitivnih ideja o rešavanju bitnih problema (i on sam pominje dokolicu u kontekstu svih ovih pompeznih parola o transparentnosti doktorskih teza). Sve to, po meni, nisu odlike dobrog i pouzdanog političara, barem ne onog u koga je zdravo imati neko poverenje. Nedojebano je jedina reč koja po meni opisuje stanje predmetnog duha.

Činjenica da je Radulović, ovakav kakav je, još uvek bolja opcija od nekog Vučića mene pre rastužuje nego što mi uliva neku nadu. Ništa, rekao sam šta sam hteo, pa i više od toga. Isključujem se i iz ove i svih daljih rasprava i akcija koje bude vodio Radulović. Neka je svima sa srećom, trebaće vam.
hajkula1 hajkula1 23:27 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

hoochie coochie manZvuči tako... holivudski


Treba li da se stidim ili da se ponosim?
:)P.S.

Banovaće me Saša.

hoochie coochie man hoochie coochie man 23:44 03.07.2014

Re: Totalni promašaj

Banovaće me Saša.


Šta li je na slici ako se zbog nje banuje? :)

Ne vidi se slika.
a_jovicic a_jovicic 02:26 04.07.2014

Re: Totalni promašaj

predatortz
Tu grešiš. U ovom slučaju nije problem što Radulović nije dr. Matematičke omaške u 'doktoratu' bi i dobar gimnazijalac mogao da uoči. Problem je što je Radulović - Radulović. Bivši član tima. Kao bivšeg, lako ga je diskreditovati u očima javnosti.

Pa i AV je bivši radikal pa mu to nije puno smetalo da dobije apsolutnu većinu (čudni su Srbi sorta)

No da se vratim na temu bloga (i razloge zašto je Saša imao potpuno pravo da na temu "doktorata" komentariše a da ga to ne košta "političke diskreditacije" )

1. Koliko god se mega-Miča i ekipa oko njega zaklanjali "akademskim" titulama i institucijom "Univerziteta", praksa pokazuje da iza njih ne ostaju nikakvi rezultati (osim naravno inflacije titula i povećanja broja stranački postavljenih nesposobnih "rukovodilaca" ) tako da se argument "O doktoratu mogu da raspravljaju samo doktori" u ovom slučaju ne može koristiti iz prostog razloga što je Mega-Giga čist produkt politike a ne naučna institucija (te tako i Saša kao neko ko se trenutno bavi politikom ima apsolutno pravo da komentariše "proizvode" tog političkog "preduzeća" )

2. "Doktorat" nema nikakve veze ni sa ekonomijom ni sa finansijama (a videh da mnogi ovde osporavaju Sašinu analizu zato što nije "ekonomski ekspert" ) nego sa menadžmentom ... i to još lokalne samouprave. Lepo je što se tadašnji preCednik Skupštine u pauzama zasedanja bavio lokalnom samoupravom a još lepše "naučnim istraživanjem" iste (poznate po izuzetno efikasnom radu još od vremena Kraljevine SHS ako ne i ranije) ... tako da je Saša i kao bivši preduzetnik opet kvalifikovan da procenjuje validnost "doktorata" (pogotovo što je "zanat" pekao na izvorištu teorije i prakse modernog menadžmenta ... tj. u severnoj Americi)

3. "Frljanje" statistikom u "doktoratu" (a bolje mu je bilo da je ostao na prvoj verziji rada gde su falili aneksi) daje za pravo bilo kom akademskom gradjaninu (čak i bez diplome ali sa položenim ispitom iz osnova statistike) da procenjuje validnost izvedenih "računica". I opet, Saša kao diplomirani inženjer elektrotehnike ima dovoljno kvalifikacija (ali pre svega i obavezu odbrane struke) da ovakav rad procenjuje.

4. Pitanje metodologije samog pisanja tog "naučnog rada" su već procenili kvalifikovani stručnjaci (i to nezavisni ... koji se nalaze van dohvata političkog kancera koji ovde buja) tako da za tim nije ni bilo potrebe u ovom blogu.

A sad je vreme da i ja dam svoj "naučni doprinos" kritici pomenutog "doktorata" ... i odmah napomena (da bi neki mogli da me "diskredituju" na osnovu nedostatka kvalifikacija ... i time podrže omiljenu logičku grešku "Argument iz autoriteta" ) ... nisam ni Dr ni Mr nego običan dipl. inž. (kažu doduše da smo mi sad ekvivalentni nekim bolonjskim masterima) ... a od "bavljenja naukom" imam neku situriju od radova po simpozijumima i dva rada objavljena u domaćim "indeksiranim" časopisima (doduše i to je više od pojedinih naših ministara) ali još davnih godina, pa se nikako ne mogu meriti sa "naučnom gromadom" kakav je mega-Miča niti prosečnim asistentom na bilo kom domaćem univerzitetu ... ali ono malo što sam naučio tokom svoje akademske karijere mi daje za pravo da "naučno istraživanje" sprovedeno na osnovu statističke obrade subjektivnih stavova ispitanika (i to još nad uzorkom "sumnjive" stratifikacije) i donošenje zaključaka o objektivnim rezultatima primene predloženih "strategijskih principa" bez ikakve kvantitativne mere kvaliteta, proglasim za povredu časti svakog diplomiranog inženjera u ovoj državi i tražim nadoknadu za "duševnu bol" što jedan takav "doktor" devalvira struku (o nauci i da ne pričam).

A za kraj evo i jednog interesantnog TED Talks-a o tome šta je nauka ...

b92fmember b92fmember 03:10 04.07.2014

Re: Totalni promašaj

Predrag Brajovic
b92fmember
Da mene domaćin pita za savet, a fala bogu ne pita me, savetovao bih ga da zaključava blogove.

Да, занимљиво. Политичка искључивост и затвореност...
То би била политика која не жели или не зна да чује можда и другачија мишљења, приговорили би неки. Политика је и удварање потенцијалним будућим подржаваоцима, а садашњим гласачима неког другог или неопредељенима.


nadam se da smo saglasni da je dobro što me ne pita za savet :)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana