Na tragu postmoderne i/ili istine?

metanoia RSS / 07.03.2008. u 15:32

pomo.jpgPiše:  mr Srđan Sremac

Gost bloga je moj prijatelj i kolega Srđan Sremac koji trenutno studira na postdiplomskim studijama u Amsterdamu.

"Kad su temelji uzljuljani što da učini pravednik?“  Ps. 11:3

Od početka ljudskog roda, od trenutka kada je čovek počeo samosvesno da razmišlja o sebi, on pokušava da se odredi, da zauzme stav o svetu, o životu, o svom mestu u univerzumu, o svojoj sreći i smislu. On postavlja sebi nezaobilazno pitanje: šta je temelj koji omogućava, ujedinjuje i osmišlja mnoštvo svega postojećeg? Čovek se pita šta je istina? Ovo pitanje ne važi samo za antičkog čoveka, današnji čovek takođe postavlja to isto pitanje. Pilatovo pitanje: šta je istina? (Jov 18:38) izgovoreno pre više od 2000. godina, odzvanja istom jačinom i nama danas. Jer pitanje istine je centralno pitanje našeg vremena - postmodernog vremena, neko će reći posthišćanske epohe.

François Jacob u predgovoru svoje knjige Logika živog kaže sledeće : “Ništa nije opasnije nego sigurnost da si u pravu. Ništa nije potencijalno tako razorno kao opsesija istinom koja se smatra apsolutnom. Svi zločini u istoriji bili su rezultat jedne ili druge vrste fanatizma. Svi istorijski pokolji činjeni su u ime istinite religije, legitimnog nacionalizma, pravedne politike ili ispravne ideologije ukratko – u ime borbe protiv nečije druge istine.” Čini se da ove reči na najbolji način oslikavaju duh postmodernog vremena. Vreme koje se označava kao borba protiv apsolutne istine.

Jean-Paul Sartre se jednom prilikom požalio da je termin egzistencijalizam dobio toliko široku upotrebu da je na kraju izgubio svoje značenje. Ovo isto može da se kaže danas za postmodernizam. Termin “postmoderna” prvi put se pojavljuje 1930. godine u radovima Frederico de Onis-a, a koristi ga da označi novi pravac u arhitekturi koji je nastao kao reakcija na modernu. Tek od 1970. godine termin dobija širu upotrebu kako bi opisao različite kulturološke fenomene. Većina teoretičara se slaže u jednom, da je gotovo nemoguće dati iscrpnu i sveobuhvatnu definiciju postmodernizma. Na kraju krajeva postmodernizam ne može biti zahvaćen definicijom jer on odbacuje definiciju. Ipak, na ovom mestu će nam pomoći promišljanje savremenog rimokatoličkog teologa Hans Küng-a i njegova percepcija postmodernizma. Pozamljujući misao od Thomas S. Kuhn-a, Küng naziva postmodernu tranzicionom fazom promenom paradigme, koja se odnosi na širi društveni kontekst. Ova paradigma se odnosi na društvenu konstrukciju realnosti; to je sistem verovanja koji preovladava u današnjem društvu. Kuhn smatra da kada se paradigma promeni sa njom se menja i svet. Dakle, ovo je promena koja vodi do novog načina mišljenja – novog pogleda na svet. Zato se postmodernizam može smatrati alternativnim načinom davanja smisla svetu. Küng insistira na tome da termin ne treba smatrati magičnom rečju koja objašnjava sve, niti polemičkom krilaticom, nego je radije heurističan termin.   

Uprkos poteškoćama oko definisanja samog termina, postmodernizam se može smatrati svesnom i promišljenom reakcijom protiv totalizacije prosvetiteljstva. Postmodernizam naglašava odbacivanje zapadne racionalnosti koja je produkt moderne. Zato se može reći da termin postmodernizam podrazumeva da je moderna - šta god ona bila – prošla. Neki teoretičari preferiraju termin kasni modernizam (late modernism) jer kako smatraju, to je samo logični završetak jedne epohe. 

Ihab Hassan teoretičar postmodernizma sa Princeton univerziteta sažima nekoliko suprotnosti i razlika između moderne i postmoderne.
    Modernizam: Svrha, Projekat, Hijerarhija, Usmerenost, Selekcija. Postmodernizam: Igra, Slučaj, Anarhija, Raspršenost, Kombinacija

Nadalje, postmodernizam naglašava da postoji više značenja i interpretacija stvarnosti. Čuvena postmodernistička krilatica glasi: ne postoji apsolutna istina, nego samo različite interpretacije istine. Na moralnost se gleda kao na socijalnu uslovljenost i kao takva ona je relativna. Dakle, postmoderno vreme je vreme potpune relativizacije i obezvređivanje svake apsolutne duhovne vrednosti. To znači da niko nije u pravu, niko nije u krivu i nema apsolutne istine, a samim tim nema ni smisla.

Postmoderni teoretičari poput čuvenog Pariskog trija Jacques Derrida, Michael Foucault i Jean-François Lyotard su tvrdili da je jezik potpuno proizvoljan i neuhvatljiv, te da kao takav, ne odražava sveobuhvatne lingvističke zakone. Ova usmerenost ka jeziku poznata je kao dekonstrukcija – kritička metoda koja smatra da su namere autora teksta nevažne za tumačenje teksta, te da ne postoji čvrsto značenje teksta (tzv. “smrt autora” – tendencija da se minimalizuje autoritet autora). Dakle, dekonstrukcija je sredstvo analize koje pokušava da razbije konstrukcije u tekstu. Stoga, dekonstrukcija pokušava da demistifikuje, ili da se poslužim Bultmann-ovim terminom, demitologizuje tekst iznošenjem njegove skrivene metafizičke strukture (tzv. hermeneutika sumnje). Iz ovoga proizilazi da je tekst uvek uslovljen jezikom (kontekstan) i nije nositelj apsolutne istine, jer je, kao takav relativan. Svi ovi aspekti se odnose i na biblijsku hermeneutiku, u smislu negiranja da postoji značenje biblijskog teksta, bilo da je ono nametnuto od crkve ili akademske zajednice. Postmodernizam se odnosi sa velikom sumnjom prema biblijskoj hermeneutici i pobija tradiconalno razumevanje svetopisamskih tekstova. Međutim, smatram da hrišćanska teologije nebi smela a priori da odbaci dekonstrukciju, jer upravo dekonstrukcija izaziva i poziva teologiju da odbaci svoju intelektualnu koncepciju Boga, zatvoreni sistem koji je oblikovan kulturnim, istorijskim, rodnim i kojim sve ne drugim uticajem. Čini se da upravo na ovom mestu počinje doktrinalna drama.    

Takođe, postmodernizam je proglasio smrt tzv. metanaracijama, (velike priče) koje objašnjavaju poreklo univerzuma, života i smisla. Biblija je jedna od tih velikih priča koje postmodernizam pokušava da proglasi ništavnim. Može se reći da je postmodernizam pogled na svet koji poriče sve druge poglede na svet. Nekada su ideologije verovale u Boga (hrišćanstvo), rad (marksizam), u racionalne ideje (platonizam), postmodernizam ne poseduje ništa od toga, on nastoji da uništi sve i zameni ih ničim. Takođe, postmodernizam odbacuje tradiciju, institucije i protivi se svim oblicima autoriteta. Čuvena izjava nemačkog filosofa Friedrich Nietzsche-a - koga mnogi smatraju “prorokom postmoderne“ - Bog je mrtav, odražava na pravi način postmodernističku filosofiju.

Neke statistike najbolje oslikavaju ovo o čemu govorim (vidi: Gene Edward Veith, Postmodern Times, 1994). Prema nekim istraživanjima u Evropi i Americi oko 66% ispitanika ne veruje da postoji apsolutna istina. Kod mladih je to još izraženije 72% njih u uzrastu između 18 i 25 godine života ne veruje da apsoluti postoje. Naravno ovakve izjave su kontradiktorne, jer reći da ne postoji apsolutna istina, je u stvari apsolutna istina. Zanimljivo je da 53% onih koji sebe nazivaju hrišćanima takođe ne veruju da apsoluti postoje. Ovo su oni koji veruje da je Biblija Božija reč i veruju da je Isus Spasitelj, ali pritom ne veruju da apsoluti postoje.

        Npr. 1962 godine za vreme seksualne revolucije 68% ljudi je verovalo da je seks pre braka loš. 1987 godine, taj broj se smanjio na 46%, uprkos ekspanziji HIV virusa. Godine 1992 samo 33% ispitanih je smatralo da je seks pre braka nemoralan. Prema ovim istraživanjima 66% Rimokatolika koji nisu u braku govore da su seksualno aktivni, dok 49% protestanata i 47 % katolika smatra daje abortus prihvatljiv. 49 % protestanata i 71 % rimokatolika smatra da je eutanazija takođe prihvatljiva i da je to stvar ličnog izbora. Dakle, na osnovu ovih statistika vidimo jednu kolektivnu zbunjenost po pitanju moralnosti i istine. Sa sigurnošću se može konstatovati da relativizacija sistema vrednosti vodi do relativizacije istine.

        Na osnovu svega rečenog čini se da se hrišćanstvo ponovo nalazi na velikom ispitu, s druge strane, kao i uvek, ovo je i prilika za crkvu da komunicaru poruku Evanđelja na jedan nov i svež način. Kontekstualizacija Evanđelja je zadatak i imperativ za crkvu u postmodernom vremenu.

        Međutim, ovde nailazimo na dve najčešće greške koje crkve prave. Prva greška je da pojedine crkve povučene duhom postmodernog vremena upadaju u zamku sinkretizma, tvrdeći kako je sve prihvatljivo i na taj način gube svoj identitet u stihiji pluralizma. Druga greška, češća nego prva, jeste autogetoizacija pojedinih crkava. Retrogradni stav: svet je loš, mi smo sveti – vodi do potpune izolacije. Ovakve crkve se grčevito drže svoje tradicije bojeći se pritom da prihvate bilo kakav oblik “modernizma”. Posledica ovakve isključivosti jeste da tradicija postaje sama sebi svrhom. Đuro Šušnjić znalački napominje i opominje da “tradiciju treba uvažavati, a ali ne i obožavati.”

        Postavlja se pitanje i zadatak za teologiju i crkvu danas: kako crkva može propovedati Hrista na moderan način, a da se pritom ne podlegne nekoj novoj formi pomodarstva. Jer, hrišćanska vera postavlja univerzalan zahtev i treba je prevesti na jezik i u probleme određenog vremena. Kako to peruanski teolog oslobođenja Gustavo Gutiérrez kaže, teologija je “kritičko promišljanje hrišćanske prakse u svetlu Božije reči.” Dakle, da li hrišćanstvo treba da definiše svoju veru u odnosu na vreme (postmodernizam), ili je hrišćanska vera definisana u Pismu? Svakako da je hrišćanska teologija uvek u procesu prilagođavanja duhu vremena, ali to ne znači da ona odstupa od svojih principa koji su uvek aktuelni i relevantni. Nasuprot postmodernoj filosofiji, hrišćanstvo veruje da postoji apsolutna istina koja je utelovljena u osobi Isusa iz Nazareta. Eshatološka nada utemeljena u veri u Raspetoga, čuva nas postmodernog skepticizma i pruža neprolaznu parusijsku nadu.      

 Hrišćanstvo ne treba da stoji uplašeno pred postmodernizmom. Naprotiv, hrišćanska vera treba da bude autentična i beskompromisna. Opasnost hrišćanstvu dolazi od samog hrišćanstva, odnosno, od “hrišćana” koji ne žive svoju veru, tzv. deklerativnih hrišćana koji od religije prave ljudsku konstrukciji koja je u suprotnosti s Božijom objavom. Svakako da ovakvu religiju treba kritikovati, jer ona je jalova, besplodna i njena uloga je krajnje beskorisna. U potpunosti podžavam Bohoeffer-ovu tezu o “nereligioznom hrišćanstvu” koju je on tako gorljivo zagovarao. Prema Dietrich Bonhoeffer-u, Raspeti Hrist nam nudi model Boga koji će biti prikladan modernom svetu – to je Bog koji dopušta “da bude izguran iz sveta na krst.” Stoga, svaki put kada hrišćani zagovaraju “jeftinu milost” (Bonhoeffer) izloženi su kritici. Nije problem postmoderna, niti Evanđelje, problem je deficit vere i ljubavi prema bližnjima. Zato, poučimo se svetopisamskim primerima ljudi kao što su Jisakorovi sinovi koji su umeli da proniknu vreme u kojem se živeli (1 Dnevnika 12:33). I kao što Pavle napominje u poslanici Rimljanima 13: 11: Ovo činite jer znate vreme u kojem živite. Pristupimo onome što je večno i neprolazno – Evanđelju, jer u ovom smrtnom i prolaznom životu samo ono ima vrednost. Jer kako kaže apostol Pavle, Evanđelje je sila za spasenje svakom koji veruje. Zato ne odstupimo od Biblije koja formira i normira našu veru, pa čak i onda kada su temelji uzdrmani. Komentari (36)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

dobronamjeran dobronamjeran 16:21 07.03.2008

Prvi

1.
angie angie 16:33 07.03.2008

Re: Prvi

dobronamjeran
1.


pa ovom brzinom si e kvalifikovao za hrkljush!
Vanja Montenegro Ljujic Vanja Montenegro Ljujic 17:14 07.03.2008

Kostunicizam

Retrogradni stav: svet je loš, mi smo sveti – vodi do potpune izolacije. Ovakve crkve se grčevito drže svoje tradicije bojeći se pritom da prihvate bilo kakav oblik “modernizma”. Posledica ovakve isključivosti jeste da tradicija postaje sama sebi svrhom.


bindu bindu 17:32 07.03.2008

Re: Kostunicizam

Vanja Montenegro Ljujic
Retrogradni stav: svet je loš, mi smo sveti – vodi do potpune izolacije. Ovakve crkve se grčevito drže svoje tradicije bojeći se pritom da prihvate bilo kakav oblik “modernizma”. Posledica ovakve isključivosti jeste da tradicija postaje sama sebi svrhom. Đuro Šušnjić znalački napominje i opominje da “tradiciju treba uvažavati, a ali ne i obožavati.”
interesuje me onako, cisto radi razgovora da li mislite da treba uopste nesto "obozavati" i sta ta rec moze sve da znaci.
bindu bindu 16:38 08.03.2008

Re: Kostunicizam

bindu
Vanja Montenegro Ljujic
Retrogradni stav: svet je loš, mi smo sveti – vodi do potpune izolacije. Ovakve crkve se grčevito drže svoje tradicije bojeći se pritom da prihvate bilo kakav oblik “modernizma”. Posledica ovakve isključivosti jeste da tradicija postaje sama sebi svrhom. Đuro Šušnjić znalački napominje i opominje da “tradiciju treba uvažavati, a ali ne i obožavati.”
interesuje me onako, cisto radi razgovora da li mislite da treba uopste nesto "obozavati" i sta ta rec moze sve da znaci.


e pa da se samo na kratko nadovezem i podsetim na bhakti yoga in action. link

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour
Jeremija Jeremija 18:09 07.03.2008

Večna istina u jevanđelju?!?Da bacimo samo kratak pogled na tu večnu istinu:
Marko, pisac po vremenu nastajanja prvog jevanđelja, slušao je sećanja na reči i dela Isusova od svog ujaka apostola Varnave i apostola Pavla, koji su ga poveli u pratnju na svoje prvo misionarsko putovanju u Antiohiju. Budući da je bio mlad, on reči Isusove nikad nije čuo u izvornom obliku.
Živopisac i slikar Luka, također nije bio očevidac događaja, a izvori su mu bili svedočenja onih koji su Isusa videli i slušali. On to sam kaže na početku svog jevanđelja.
Jevanđelist Matej, učenik Hristov, pre krštenja bio je carinik i naplaćivo porez u Kapernaumu.
Jevanđelist Jovan, koga je Isus posebno voleo jer je bio brz i marljiv učenik, prethodno je bio ribar i sa bratom Jakovom lovio ribu na Galilejskom jezeru.
Verujem da su oni svoja jevanđelja pisali najbolje što su umeli i reči Isusove, a time i poruku Božju, prenosili verno. Ali Marko i Luka nikad Isusa nisu ni videli ni čuli, njegova kazivanja su prenosili na osnovu sećanja drugih. Matej i Jovan, su slušali propovedi Isusove, ali prvi je bio carinik, a drugi ribar. Može li jedan carinik ili jedan ribar na papir verno preneti tako složenu materiju kao što je misao Božja? Razlike o životu, kazivanjima i delima Isusovim vidljive su i u samim jevanđeljima. Te razlike dovele su do različitih tumačenja i sumnji, do silnih sukoba i stradanja u poslednjih dvadeset vekova.

Nije potrebno ni napominjati da veći deo čovečanstva veruje da je večna istina u Kuranu, jedan ogroman broj da je u Osmostrukom putu, a deo nih veruju uporno i dalje da je večna istina u izvornoj.
Kad se sukobe "večne istine", odnosno oni koji u njih veruju, svako u svoju, onda imamo upravo ono što smo imali u poslednja dva milenijuma, ratove sa povremenim prekidima koji obično zovemo mir.

Ako bih morao da biram između večnih i apsolutnih istina, odabrao bi postmodernizam ili njegov pandam u nauci : kvantnu fiziku.
Jeremija Jeremija 18:17 07.03.2008

Re: Večna istina u jevanđelju?!?

U predposlednjem pasusu iza reči izvornoj treba da stoji: Tori.
srdjan sremac srdjan sremac 20:00 07.03.2008

Re: Večna istina u jevanđelju?!?

Hvala na ovom iscrpnom komentaru. Ne zelim da ulazim u dublju anallizu ovoga sto ste rekli, ipak, nekoliko primedbi u vezi porekla evandjelja se ne moze izbeci. Prvo, Marko nije zapisivao Pavlovu kerigmu (usmeno propovedanje evandjelja), jer verovatno da ni Pavle nije bio Hristov ocevidac (na stranu Damascansko iskustvo), verovatnija hipoteza da je Marko slusao Petrovu kerigmu u Rimu i na osnovu toga je napisao svoje evandjelje. Pretpostavimo da su Matej i Luka koristili Marka kao bazu za svoja evandjelja (ova tri evandjelja se zovu sinopticka evandjelja), jer vecinu Markove gradje nalazimo i u Luki i Mateju. Pored Marka oni su verovatno imali i drugi izvor, nazovimo ga Q (od nemacke reci quelle - sto znaci izvor) koji ne nalazimo u Marku. Na pojedinim mestima se sinoptici doslovno slazu (uporedi Mt 6:24 i Lk 16:13 gde su 27 od 28 grckih reci identicne, dok u Mt 7:7-8 i Lk 11: 9-10 nalazimo da su 24 grcke reci identicne), dok se na nekim mestima razlikuju. Teorija o Q izvoru je samo hipoteza, ali jedina nudi logicno objasnjenje. Naravno, Q izvor niko nikad nije video, ali se pretpostavlja da je u 1 veku postojalo nekoliko pisanih dokumenata koji su kruzili (nesto slicno danasnjoj Oral history method). Ispitivanje sinoptickih evandjelja otkriva da je put kojim je apostolska predaja usla u evandjelja daleko slozeniji nego sto je crkvena predaja slutila. Takodje, problem je sto mi danas nemamo sacuvane autografe (originalni manuskripti evandjelja), sto otezava precizno odredjivanje autorstva pojedinih novozavetnih knjiga. Najstariji novozavetni manuskripti tzv. P45 iz 115 godine sadrzi fragmente (nekoliko stihova) 18 poglavlja evandjelja po Jovanu, i P75 koji datira iz 200 godine i sadrzi delove Lukinog evandjelja. Sinoptickim problemom se posebno bavila tzv, liberalna teologija (visi kriticizam), koja je razvila velik broj hipoteza o poreklu evandjelja (J.J Grisebach, A.M. Farrer, R.L. Lindsey...).
Cenim vas odabir za postmodernizam, nije mi bio cilj da sa ovim tekstom bilo koga ubedjujem. Jer, kako stari amsterdamski zidov Spinoza kaze: Ostavljam svakom da zivi prema svojoj naravi i slazem se da ljudi umiru prema onome sto smatraju da je dobro, s tim da meni dozvoljavaju da zivim sa svojom istinom.
Dilan Dog Dilan Dog 21:50 07.03.2008

Re: Večna istina u jevanđelju?!?

srdjan sremac
Jer, kako stari amsterdamski zidov Spinoza kaze:
Ostavljam svakom da zivi prema svojoj naravi i slazem se da ljudi umiru
prema onome sto smatraju da je dobro, s tim da meni dozvoljavaju da
zivim sa svojom istinom.

Jeremija Jeremija 22:21 07.03.2008

Re: Večna istina u jevanđelju?!?

Izveštaji o Isusovom životu i njegovom učenju su bez sumnje udaljeni od izvora, eto i vi to nedvosmileno pokazujete, a ukoliko je Isus ljudima prenosio Božju misao, pitanje je kako su je izvestioci razumeli i preneli.
Otud i opravdana sumnja u vaš stav da je u jevanđeljima sadržana večna istina.
Svakako ni ja ne poričem pravo nikome da veruje u ono šta je odabrao.
U Jerusalimu stotine Jevreja svakodnevno u pukotine ostataka Zapadnog zida Solomonovog hrama ostavljaju pisane poruke Jahvi. Na brdu Morija, gde je starozavetni Avram, kao dokaz svoje vere Bogu, hteo da žrtvuje svog sina Isaka, nalazi se džamija Al Aksa, posle Meke i Medine, najsvetije mesto muslimana. Sa platoa ispred džamije lepo se vidi Istočna kapija, sad je zovu Zlatna kapija, kroz koju je Isus na magaretu došao u Jerusalim. Prorok Muhamed je iz Meke u Jerusalim doleteo na svom krilatom konju Buraku. Nakon muka na Golgoti, Isus se vazneo na nebo i seo sa desne strane svom Ocu. Muhamed se zlatnim lestvicama popeo na nebo i otišao na razgovor sa Alahom. Ispred džamije Al Aksa u kamenu se i sad navodno vide otisci kopita Muhamedovog konja Buraka.
Kažem, svako veruje u ono u šta veruje.
metanoia metanoia 19:22 07.03.2008

Apsolutna istina

ostaje nespoznatljiva za ljudska bića. Mi kao čovečanstvo možemo imati privid istine i apsoluta ali svakako da ne možemo u krajnosti definisati taj apsolut. Dakle, postoji percepcija istine ali sama apsolutna istina ili potpuna istina ostaje van domašaja naše percepcije. Zato je jako bitno ukloniti svaku apsolutizaciju ili dogmatizam u kojem se određeno učenje postavlja kao apsolutno i definisano otkrivenje i na taj način postulira kao jedino ispravno.
Vanja Montenegro Ljujic Vanja Montenegro Ljujic 19:50 07.03.2008

Re: Apsolutna istina

metanoia
ostaje nespoznatljiva za ljudska bića. Mi kao čovečanstvo možemo imati privid istine i apsoluta ali svakako da ne možemo u krajnosti definisati taj apsolut. Dakle, postoji percepcija istine ali sama apsolutna istina ili potpuna istina ostaje van domašaja naše percepcije. Zato je jako bitno ukloniti svaku apsolutizaciju ili dogmatizam u kojem se određeno učenje postavlja kao apsolutno i definisano otkrivenje i na taj način postulira kao jedino ispravno.


Treba ukloniti dogmatizam iz svake sfere zivota, i spiritualnog i svetovnog.
Jaril Jaril 20:03 07.03.2008

...

Немам времена да детаљније коментаришем, па само пар назнака које су значајне грешке у тексту.

Текст се позива на статистику ширих народних маса по питању апсолутне истине и такође тврди да се човек, значи шире народне масе, питају шта је истина. Током 19ог века припремао се преокрет који је наступио у 20ом. Људи више не типују на истину него на корист. Грешка је у претпоставци да се људи питају шта је истина. Не питају се.

Друга грешка је у цитату:
Nekada su ideologije verovale u Boga (hrišćanstvo), rad (marksizam), u racionalne ideje (platonizam), postmodernizam ne poseduje ništa od toga, on nastoji da uništi sve i zameni ih ničim. Takođe, postmodernizam odbacuje tradiciju, institucije i protivi se svim oblicima autoriteta.
Постмодернизам не одбације традицију. Напротив, он уводи једнак статус за све традиције којима је окружен. И за све моменте развоја тих традиција. Историја света је банка података кроз који се сваки човек креће индивидуално према својим потребама. Постмодернизам не избацује традицију, већ уводи светрадицију. Те тако постмодернизам не настоји да уништи све и замени их ничим, већ настоји да уведе све, без хијерархије, тј. да из тога "свега" избаци хијерархију. Ниједна традиција није мање вредна од друге. Нека је мање, нека више развијена, али се из свега има шта изабрати што може бити на корист. Ову или ону, духовну или материјалну.

Ове две грешке у ствари обарају цео текст. Хришћанство у постмодерни и нема неке веће изазове. Јер је остављено на миру да се понаша онако како оно хоће. Постмодерна је најплодније хришћанско тле, јер уводи појам ослобађања традиције од теорије и отвара врата неспутаној примени традиције у свакодневном животу, што значи да се Хришћанство може ослободити "научености" и да своје вредности неспутано спроведе у пракси. Питање вере је питање ексклузивних духовних вештина, а не некаквог ексклузивног знања.

Постмодерна заправо чини услугу Хришћанству јер му омогућава да препозна "естрадне вернике" и да их раздвоји од оних других. Људи све мање приступају Хришћанству зато што је то "Топ 1", а све више зато што истински верују у оно што Хришћанство заступа.

Једини проблем који у својој свекултуралности Постомодерна није решила јесте критеријум по коме се вреднује да ли је одређени избор између многих културних (и религијских) елемената исправан или не: добар или лош. Из тог проблема произилази морална посрнулост нашег времена. А која уопште није специфична за наше време.

И једно питање, ако је аутор у могућности да одговори: зашто се разматра однос Постмодерне и Хришћанства, када је Постмодерна на издисају и ми присуствујемо рађању једне нове епохе?
Jeremija Jeremija 08:46 08.03.2008

Re: ...

Jaril
Немам времена да детаљније коментаришем, па само пар назнака које су значајне грешке у тексту. quote]

I napisano je sasvim dovoljno. ipak, pitam se šta bi tek bilo da je bilo više vremena. :)))
Dilan Dog Dilan Dog 12:52 08.03.2008

Re: ...

Srđan Sremac
Nekada su ideologije verovale u Boga (hrišćanstvo), rad (marksizam), u racionalne ideje (platonizam), postmodernizam ne poseduje ništa od toga, on nastoji da uništi sve i zameni ih ničim.

Ovo bi bila radikalna verzija postmodernizma. Predstavljala bi potpuni nihilizam.
Черевићан Черевићан 20:33 07.03.2008

Збиља, шта?


"Kad su temelji uzljuljani što da učini pravednik?“ Ps. 11:3


Jош је филозоф Паскал изрекао да се у Бога може веровати а и не мора.Црква се исто тако може посећивати а и не мора.Под претпоставком да Бога нема, ником ништа.Међутим, ако Бога има, е онда су у грдној наприлици они који богомоље не посећују. Посебно они који неверују . . .
Dilan Dog Dilan Dog 21:29 07.03.2008

Re: Збиља, шта?

Черевићан

"Kad su temelji uzljuljani što da učini pravednik?“ Ps. 11:3


Jош је филозоф Паскал изрекао да се у Бога може веровати а и не
мора.Црква се исто тако може посећивати а и не мора.Под претпоставком
да Бога нема, ником ништа.Међутим, ако Бога има, е онда су у грдној
наприлици они који богомоље не посећују. Посебно они који неверују . . .

Veliki Čere, poglavice stiha, misli i zabave :)
slažem se! Ko veruje neće imati nikakve štete ako Boga nema, a ko ne veruje ima šanse 50% :))
vidomir pavlovic vidomir pavlovic 22:02 07.03.2008

Re: Збиља, шта?

Vera u nešto nevidljivo je snaga volje i duha!
Isto tako verujemo da ćemo dugo, da ne kažem večno živeti, a možda već noćas....
Ali verujemo...
Verujemo i prijatelju da je pošten, a ko zna...
Sve se zasniva na poverenju i tako treba da bude?
G r o f G r o f 23:19 07.03.2008

Re: Збиља, шта?

Nisam znao da je verovanje stvar odluke!!!!
dragan7557 dragan7557 12:48 08.03.2008

Re: Збиља, шта?

.Међутим, ако Бога има, е онда су у грдној наприлици они који богомоље не посећују.


Ja bih pre rekao, da su u grdnoj neprilici oni koji bogomolje grade jer svemogući Bog (and angry God) bi po logici stvari
bi sebi sagradio svakako lepše i bolje hramove nego što su ove koje se grade.
U ostalom ne sruši li Bog Vavilonsku kulu, pokazavši pri tom strah od ovih koji hoće da mu se približe?

Idolopoklonstvo i servilan odnos koji se vernicima servira od strane crkve/i kao svetovne institucije je ravan blasfemiji
a Bog koji bi od svog deteta pravio roba = raba svakako ne odgovara konceptu Boga novijeg doba.

Zloupotreba Boga UI = Ultimne Inteligencije koja se ogleda u prihvatanju ili nametanju kolektivne krivice celom čovečanstvu nije ništa drugo do do vlastoljublje i težnja za pokoravanjem drugog te je u potpunoj suprotnosti sa oba principa koji se smatraju božijim Sveznanje i Svemoć te je po meni Jeremija u pravu kad preferira Quantnu Fiziku koja ito tako pomera mogućnost diskusije na jedan drugi plan.
G r o f G r o f 23:13 07.03.2008

..

Poslednji...
Jeremija Jeremija 08:39 08.03.2008

Re: ..

G r o f
Poslednji...

Ne verujem da si poslednji, očekujem da će se metanoia i gost autor g. Sremac oglasiti sa novim argumentima, inače koja bi bila svrha njihovog posta o postmodernizmu, istini i jevanđeljima?
Dilan Dog Dilan Dog 08:43 08.03.2008

Re: ..

Ma, i ja bi nešto napisao, samo me mrzi...
Napisacu...
metanoia metanoia 10:14 08.03.2008

Re: ..

Ja dajem prednost kolegi Sremcu jer uostalom ovo je njegov post pa shodno tome je i dogoveno da on argumentuje temu koju je postovao.
Dilan Dog Dilan Dog 11:06 08.03.2008

Postmodernizam

Srđan Sremac

Srđan Sremac
François Jacob u predgovoru svoje knjige Logika živog kaže sledeće : “Ništa nije opasnije nego sigurnost da si u pravu. Ništa nije potencijalno tako razorno kao opsesija istinom koja se smatra apsolutnom.

Srđan Sremac
Pozamljujući misao od Thomas S. Kuhn-a, Küng naziva postmodernu tranzicionom fazom promenom paradigme, koja se odnosi na širi društveni kontekst. Ova paradigma se odnosi na društvenu konstrukciju realnosti; to je sistem verovanja koji preovladava u današnjem društvu. Kuhn smatra da kada se paradigma promeni sa njom se menja i svet. Dakle, ovo je promena koja vodi do novog načina mišljenja – novog pogleda na svet. Zato se postmodernizam može smatrati alternativnim načinom davanja smisla svetu.

Srđan Sremac
Nadalje, postmodernizam naglašava da postoji više značenja i interpretacija stvarnosti. Čuvena postmodernistička krilatica glasi: ne postoji apsolutna istina, nego samo različite interpretacije istine. Na moralnost se gleda kao na socijalnu uslovljenost i kao takva ona je relativna. Dakle, postmoderno vreme je vreme potpune relativizacije i obezvređivanje svake apsolutne duhovne vrednosti. To znači da niko nije u pravu, niko nije u krivu i nema apsolutne istine, a samim tim nema ni smisla.


Postmodernizam zaista predstavlja relativazicije na širokom planu, pa u skladu sa tim i relativizacije sistema vrednosti. Ono kako je to počelo, bile su relativizacije saznajnih i naučnih karakteristika uopšte- dakle objektivnosti. Promene, u smislu analizaranja objektivnosti, najviše su zahvatile one nauke koje su tom smislu najviše krhke- znači društvene nauke.

Prema Vitgenštajnovoj zamisli, iznetoj u Filozofskim istraživanjima, jezik pruža „alatke“ koje operišu samo u okviru određenog društvenog konteksta. Znači da je društvenom životu svojstveno mnoštvo unutar sebe zatvorenih, omeđenih svetova ili društvenih praksi ukorenjenih u jezik. Sve društveno delanje, svi opisi i prikazi, svaka „istina“, relativni su u odnosu na jezik i na društvene kontekste u kojima se jezik koristi. Stoga, ne postoji ništa što se može reći izvan konteksta i jezika, pa je svako prevođenje problematično. „Granice jezika su granice sveta“. Kako postoji mnoštvo zasebnih svetova, sa međusobno nesamerljivim epistemologijama- nema apsolutne, objektivne istine. I to je zaista tačno i korisno naučno saznanje, ali, podvukao bih, takvo viđenje trebalo bi uvek imati na umu, ali to ne treba biti cilj naučnih istraživanja, već pre kao pomoćno sredstvo za otrežnjenje. „Ništa nije potencijalno tako razorno kao opsesija istinom koja se smatra apsolutnom.“

Saznavanje apsolutne i objektivne istine u naučnom smislu, i „saznavanje“ apsoluta u religijskom smislu, trebalo bi jasno razgraničiti jer se tu nije reč o istim vrstama realnosti. Međutim, kako je u društvu sve povezano, jasno je da gledište relativizma relativizuje i religijske sisteme i njihove poruke.

Što se tiče samog pitanje o tome da li je postmodernizam suštinski različit u odnosu na modernizam i da li je se radi u korenitoj promeni paradigme- ja mislim da ne. U tom smislu napominjem stanovišta Jirgena Habermasa i Entonija Gidensa koji zastupaju slično gledište da je tu reč o zaoštravanju pojedinih elemanata moderne. Dakle, postmodernizam jeste različit u odnosu na modernizam, ali ne u tolikoj meri da bi to bila generalna promena društvenog uređenja ili novi društveni poredak. Postmodernizam bi mogao naznačavati kraj modernizma ili tranziciju ka ne nečem novom.Dilan Dog Dilan Dog 12:49 08.03.2008

Re: Postmodernizam

Srđan Sremac
Na moralnost se gleda kao na socijalnu uslovljenost i kao takva ona je relativna

Pa moralnost jeste socijalno uslovljena, šta je tu sporno?
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 14:47 08.03.2008

Re: Postmodernizam

Dilan Dog
Srđan Sremac
Na moralnost se gleda kao na socijalnu uslovljenost i kao takva ona je relativna

Pa moralnost jeste socijalno uslovljena, šta je tu sporno?

Ne nuzno. Sta cemo sa deontoloskim etickim teorijama (npr. Kantovom)?
bindu bindu 17:14 08.03.2008

Re: Postmodernizam.................... Although the above constitute enough evidence to suggest Blake's familiarity with the East (particularly Indian thinking as found in the Vedic tradition) they do not fully explain the strange parallelism of thought between the English poet-painter's mythic philosophy and that of Mahayana Buddhism.

A supremely important component of Blake's prophetic mythological writings, especially Jerusalem (1804-20) and Milton (1804), is the concept of the Four Zoas. Briefly, these Four Zoas make up the unified psyche of Albion, the Universal Man. Each of the Four Zoas represents an aspect of the personality of Universal Map. Christine Gallant equates the Four Zoas with the four aspects of the personality in Jungian psychology. (Thinking, Feeling, Sensation, and Intuition). (4) Urizen is the Zoa that most broadly represents the intellectual faculties. Luvah is the emotional aspect of man. Tharmas is the essence of the bodily form of the universal Albion. Urthona is the Zoa most closely associated with the imagination, which Blake considers the seat of wisdom. In Blakean mythology, the harmonious integration of the Zoas is disrupted when Urizen (the intellectual principle) attempts, and succeeds, in usurping Urthona (the wisdom principle). Then the zoas begin to fight amongst themselves, as each tries to function as an autonomous principle apart from the others.

And the Four Zoas clouded rage East &West & North &South
They change their situations, in the Universal Man.
Albion groans, he sees the Elements divide before his face...
And Urizen assumes the East, Luvah assumes the South...
And the Four Zoa's who are the Four Eternal Senses of Man

Urizen, whose original position is in the south, displaces Luvah in the East. Subsequently, Luvah assumes the southern position, thus fragmenting the original harmony of the four. Urizen (the intellect) comes to dominate the psychic terrain, dividing reality into dualistic qualities. The senses are darkened, as they are no longer able to perceive reality as a complex of unified psychic properties.

Blake interprets the rise of Urizen to the fore of consciousness as the main cause of the loss of "The Divine Vision," or the vision of the infinite in all things. This vision is the ability to perceive God, or the ground of existence, in everything and everywhere. As a result of the loss of this vision, the intellect that now dominates perception sees only the ratio between things, for "He who sees the Infinite in all things sees God. He who sees the ratio only sees himself."....................
Vanja Montenegro Ljujic Vanja Montenegro Ljujic 18:05 08.03.2008

Re: Postmodernizam

He who sees the Infinite in all things sees God.bindu bindu 18:31 08.03.2008

Re: Postmodernizamihaj
A house of love with no limits,
a presence more beautiful than venus or the moon
a beauty whose image fills the mirror of the heart.
Dilan Dog Dilan Dog 21:21 08.03.2008

Re: Postmodernizam

Dilan Dog
Srđan Sremac
Na moralnost se gleda kao na socijalnu uslovljenost i kao takva ona je relativna

Pa moralnost jeste socijalno uslovljena, šta je tu sporno?

Milan M. Ćirković
Dilan Dog
Srđan Sremac
Na moralnost se gleda kao na socijalnu uslovljenost i kao takva ona je relativna

Pa moralnost jeste socijalno uslovljena, šta je tu sporno?

Ne nuzno. Sta cemo sa deontoloskim etickim teorijama (npr. Kantovom)?

Uh, ovo je jako teško pitanje, ne znam sad kako da odgovorim u kratkoj formi a da obuhvatim ono što mislim. S druge strane, kada bi se iscrpno analiziralo bio bi to naučni rad, a tu oblast zahvatam samo "krajevima"...

Da pokušam. Najdublja ili najopštija osnova navedene dileme jeste dualitet između konteksta i univerzalnosti, ili drugim rečima, između (pojedinačnog), posebnog i opšteg. Kantovo shvatanje deontološke etike, (od grčke reči deon, koja znači dužnost ili obaveza), zasniva se na racionalnoj želji da se iznađu moralna pravila ljudskog društa koja će u siti mah biti obavezujuća, ali i korisna za sve učesnike društva. Kant formuliše kategorički imperativ koji štiti slobodu svakog pojedinca, ali tako da se taj imperativ ili etika bavi onim što može biti svima zajedničko. Ali, ne tako da svim građanima sve bude zajedničko, što bi predstavljalo uniformnost, već tako da svaka različitost pronađe svoje mesto i svoju slobodu.

Kantov "kopernikanski obrt" u temeljnom razmatranju morala zasniva se na distinkciji između dva shvatanja: etike kao disciplina čiji je predmet etos, običaji i moral običajnosti, što je važilo do Kanta i kao discipline koja teži uspostavljanju zakonodavnog teorijskog uma ili razuma. Sva određenja do njega daju prednost kontekstualnom određenju prava, pravde, etike ili morala (supstancijalno shvatanje), a hrišćanstvo i moderno doba daju prednost univerzalnosti prava, morala... (desupstancijalizovano shvatanje).

Kant kao najznačajniji prosvetitelj i zajedno sa Džon Lokom kao rodonačelnikom političkog i ekonomskog liberalizma zastupa stanovište liberalne moderne države. Liberali i univerzalisti smatraju da je demokratska država u stanju da garantuje moral, te pravne norme i pojam racionalnosti koji su neutralni, nepristrasni, dekontekstualni, odnosno univerzalni. Za razliku od Aristotela koji je u duhu svog vremena smatrao da je svaki slobodan građanin obavezan da dela u smislu dostizanja opšteg dobra, te je opšte dobro polisa bilo uvek starije od dobra bilo kog pojedinca. To opšte dobro na koje misli Aristotel jeste "objektivni svet'' ili kontekst, dok Lok i Kant odvajaju moralnost od običajnosti, odnosno od "objektivnog sveta." Na taj način moralni principi su deontologizovani.

Prema Kantu, "pravo je ograničenje slobode svakog pojedinačno, pod uslovom da se ona slaže sa slobodom svakog drugog, ukoliko je ova moguća prema opštem zakonu; a javno pravo je skup spoljašnjih zakona koji čine mogućim jedno takvo opšte slaganje''. Otuda kategorički imperativ u oblasti morala može glasiti: "Ne čini drugima ono što nisi rad da tebi drugi čine", a u oblasti prava može isti da glasi: ,,Ne uzimaj drugima one dimenzije slobode koje ne bi želeo da tebi uzmu drugi''.

Pred-moralna ravan je regionalnog/ partikularna, a novosti kod moderne ravni jesu formalno-univerzalni principi iz kojih se ne može izvesti ni jedna supstancijalno-partikularna vrednost jer oni (principi) nisu vezani za partikularne tradicije i kulture.

To je dalje jednako razdvajanju države i društva (mehanička i organska solidarnost- Dirkem ili zajednica i druptvo- Tenis), gde država više ne figurira kao najviši cilj ljudskog života, već kao sredstvo za obezbeđivanje uslova pod kojim pojedinci mogu sami formulisati ciljeve svoga života.

Tu je sad ključno pitanje: može li liberalna država zaista da bude neutralna u odnosu na sve moguće kontekste unutar društva? Taj cilj još uvek nije ostvaren, ali on ostaje emprijski otvoren (tu se pozivam na Habermasa), jer se nalazimo u vremenu kada se taj projekat sprovodi.

Moj utisak je da postmoderniste iz ugla njihove kritike "obejektivne stvarnosti" i načela liberalizma ne smemo izjednačiti sa onima koji zastupaju kontekstualizovanost i partikularnost.(mada, ne znam ideološku strukturu zastupnika tog pravca, pretpostavljam da je pluralna). Njihova kritika plod je uviđanja da ideja o neutralnosti u stavrnosti ne živi. Da ne bude zabune, u vezi sa ovakvim određenjima ljudskih prava- ja sam liberal, a u vezi sa ekonomskim pitanjima nisam liberal nego socijaldemokrata.

dragan7557 dragan7557 01:22 09.03.2008

Re: Postmodernizam

gde država više ne figurira kao najviši cilj ljudskog života


U modernom vremenu a i ranije samo ludak ili žestoko poremećena osoba može državu smatrati bilo kakvim ciljem a o najvišem cilju ljudskog života da i ne govorim.
Da ne bude zabune, u vezi sa ovakvim određenjima ljudskih prava- ja sam liberal, a u vezi sa ekonomskim pitanjima nisam liberal nego socijaldemokrata.

Sa ovim se potpuno slažem mada ja ne bih upotrebio pojam liberal jer je politički korumpiran od strane kako liberala još gore od strane neo liberala koji su po meni za ljudsko društvo i vrednosti gori od bilo kog fašizma bar za onoga ko prati događanje korporativne države, i sve posledice koje naprosto uništavaju socijal demokratiju a u potpunosti devastiraju dostignuća države blagostanja.

Umesto liberal bolje koristite humanista kad su ljudska prava u pitanju, bolje se razume na čega mislite.
dragan 7557
09 mart 2008
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 05:04 11.03.2008

Re: Postmodernizam

dragan7557
gde država više ne figurira kao najviši cilj ljudskog života


U modernom vremenu a i ranije samo ludak ili žestoko poremećena osoba
može državu smatrati bilo kakvim ciljem a o najvišem cilju ljudskog
života da i ne govorim.


Dakle, Vi mislite da je, recimo, Hegel bio ludak? Well, pa ja bih se i mogao sloziti sa tim, s obzirom da prezirem i njega i njegove nastavljace marksiste, ali Vi ste svojevremeno na jednom drugom blogu branili marksiste (a i ovde vidim da Vam liberali nisu bliski), tako da izgleda da izvesne kontradikcije ili bar tenzije ima...
Dilan Dog Dilan Dog 03:31 09.03.2008

Pitanje

Pitanje za Srđana Sremca: što ste postavili post ako nećete da učestvujete u raspravi i komentarisanju?
ostavili ste samo jedan komentar...
metanoia metanoia 10:01 09.03.2008

Re: Pitanje

Delim vaše mišljenje, ovde su neki komentari ostali bez odgovora. Ipak, Srđan je koliko znam bio dosta zauzet honorarnim poslovima koje radi vikendom, ali sam siguran da će uskoro stići da ispoštuje učesnike ove diskusije.
ivanmilke ivanmilke 14:13 10.04.2008

postmodrerna promenljiva

...da bi se nad ovim promišljalo treba ne hvatati teoriju, nego gledati praktično. Ovo je vreme momentalne komunikacije sa kraja na kraj planete, samim tim sinhronizacija značenja rečenog kasni i ponekad u putu se gubi poneki deo paketa informacija, tako da onda dođe do pogrešne komutacije tj nesporazuma...

Ovako zvuči biti postmoderan

I to je OK jer tehnologija je imperativ vreman u kome živimo, a to je u čemu živimo je već dugo konglomnerat
i to kakav. Ako ste vernik (slučaj sa original piscem ovog posta) onda ste u hrišćanskim vrednostima,, ako ste krenuli kod doktora i u apoteku, čitate poeziju, učite istoriju niste toliko u hrišćnskim sferama, ako vas zanima komparativna religija Npr krenete na sud onda ulazite u osavremnjeno rimsko pravo

Socijologija, antropolgija, lingvistika su pozajmile ključeve postmoderni evo ko voli citate Ferdinand de Sosir,
Roland Bart, Klod Levi Stros strukturalni antropolog . Znači proučavanje znak i označitelja je dalojedan ključž
onda posmatranje kodova odevanja i slanja poruke drugi, ukupan strukturalni pristup je omogućio narušavnje istog
razlaganjem dekonstrukcijom

nije stvar u obezvređivanju, pre je to nova vrednost, ta igra sastavljanja i rastavljanja
Smisla nema ni više ni manje, a recikliranje je ništa manje dosledno od čuvanja starih pakovanja
poput hrišćanstva.

retki su novi zanilmjivi svetci i mislioci u tom old school (protiv kojih nemam ništa npr Lestvica Jovana Lerstvičnika, Nevidljiva Borba, Dobrotoljublje su odlična dela iz religiozne psihologije) Jevanđelistenemam potrebu da kritkujem ili hvalim, uradili su svoj posao, preli dobru vest. No ona nije stigla do svih u pravom obliku

ali evo ko je to od živih čuo Zizjulas i on dalje prenosi na vrlo poseban način

no neke od fenomena vremena ipak treba čitati kod Bodrijara ili Pola Viriloa
reč dve o drugom manje poznatom i pominjanom neke od njegovih teoriskih radova iz optoelektonike
je u svojim projektima koristila NASA.Znači praktičan čovek

biti religiozan zahteva pripremu
prvo se radi mehanika ljudskosti, onda kada je demahanizovan čovek stupa u psihologiju
tek onda tako uznapredovan može da uđe u religiju

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana