Badju: Rat protiv Srbije!

Dušan Maljković RSS / 11.03.2008. u 02:33

nato-french-gas-mask-with-new-filter-display-big.jpg "Uistinu, jedina autentična pravda bi bila da se traži raspuštanje NATO-a, za koji smo videli da ga čini međunarodna neodgovorna naoružana banda, vrlo opasna za ljudska prava i narode, i da se isto tako traži ras­puštanje suda [u Hagu], čija autonomija suđenja, očevidno, ne postoji, i koji če uvek optužiti i osuditi samo one za koje Amerikanci procene da je kori­sno za njihove posebne interese da budu optuženi i osuđeni. To će reći uskoro i sigurno: svi oni koji predlože revolucionarni preobražaj uspostavljenog poretka. Verujte, nikad neće biti teško da im se prikači neka afera s "ljudskim pravima". Američki marinci ih mogu onda uhvatiti, uz put će pobiti stanovništvo okolo, a sud će ih osuditi. Demokratija obavezuje."

*** 

U prethodnom izdanju, koje se bavi Žižekovom kritikom humanitarizma (link!), najavili smo citatom današnjeg gosta bloga.

Alen Badju (Alain Badiou, rođ. 1937), francuskih filozof i matematičar; po rečima nekih istanknutih kolega, jedan je od najznačajnih mislilaca današnjice. Školovao se na École Normale Supérieure (ENS), gde je takođe bio profesor i šef katedre za filozofiju. Predavao je i na Univerzitetu Pariz VIII (Vincennes-Saint Denis), Collège International de Philosophie, a gostujući je profesor na najuglednijim evropskim i američkim univerzitetima. (Neuobičajeno za savremenog evropskog filozofa, njegov rad sve više prihvataju militantni pripadnici pokreta siromašnih u zemljama kao što su Indija, Demokratska Republika Kongo i Južna Afrika.)

Autor je brojnih filozofskih, logičko-matematičkih, književnih i Alain_Badiou.jpgpolitičkih dela, među kojima su najpoznatija: Teorija subjekta, Biće i događaj i Logika svetova. Na srpski jezik prevedeno je nekoliko Badjuovih tekstova (Theoria, Treći program); u Zagrebu je pre nekoliko godina objavljen prevod Badjuove knjige Manifest za filozofiju.

Član je radikalno leve L'Organisation Politique (Politička organizacija), koju je 1985. godine osnovao zajedno sa saborcima Natašom Mišel i Silvanom Lazarisom. Povodom NATO-bombardovanja 1999. godine, Badju je organizovao protestni skup, na kome je prvi put pročitao O ratu protiv Srbije, objavljen 2003, dostupan na srpskom jeziku u časopisu Treći program III-IV-2006.

Tekst koji sledi još jedan je u nizu povodom gostovanja Slavoja Žižeka, slovenačkog filozofa i psihoanalitičara, u Beogradu, 22. marta u 12 sati, u Kulturnom centru Beograda, gde će predstaviti knjigu Istraživanje realnog (izdavač: Akademska knjiga iz Novog Sada, 2008; prevod Milan Brdar; moderator: prof. Časlav Koprivica, urednik biblioteke Epimelia). Nakon toga, u 14 sati, sledi projekcija dokumentarnog filma Perverzni vodič kroz bioskop (režija: Sofi Fines (Sophie Finnes), gl. uloga Slavoj Žižek).

Alen Badju: O RATU PROTIV SRBIJE

Ko koga bije u današnjem svetu?

Pitanje koje mi je poslužilo kao naslov može se postaviti povodom rata NATO-a protiv Srbije. Ono je, takođe, prisutno kad je reč o embargu i vazdušnim napadima na Irak; povodom masovnog pokolja u Africi; po­vodom izraelskih državnih postupaka prema Palestincima; ako je reč o kolonijalnom ratu Rusa protiv Čečena; o represivnim merama kine­ske države na granicama svoje teritorije, na Tibetu, u Sinkjangu. Reč je o pitanju rata u savremenom svetu posle „hladnog rata". Međutim, u onome što je nazvano „Kosovski sukob", rat se ne pominje, kao što se ne pominje ni onaj ko je u ratu. Je li Francuska, na primer, čiji avioni bombarduju Beograd, u ratu protiv Srbije? Vlada bi se zaklela da nije. To je dokaz da u celoj ovoj stvari treba bliže razmotriti korišćeni jezik.

Navedimo za početak ono što je bilo konsensualno viđenje rata protiv Srbije u celoj poslušnoj štampi. Ili, pre, nejasne tvrdnje koje su podupirale to videnje, i za koje je intervencija NATO-a protiv Srbije sa­mo jedan primer (uostalom, zato što je bila samo jedan slučaj, model, za one koje je očarala, ovaj rat i nije rat).

0524-15.jpgTotalitarni sistemi, diktatori, gladni i moćni, novi Hitleri, zverski tuku bespomoćne žrtve, gazeći tako ljudska prava. Zapadne vlasti, iako ih svakog dana reportaže štampe zapljuskuju surovostima, jedine koje su po naravi demokratske i humanitarne, oklevaju; još jednom su žrtve inercije koju izaziva državni razlog. Na sreću, postoji pritisak, sve upor­niji i uporniji, javnog mnjenja, koje, naročito u Francuskoj, predstavlja­ju filosofi-novinari, ovlašćeni da kažu ono što je pravo. Popustivši pod ovim neodoljivim moralnim pritiskom, demokratske i humanitarne udružene armije neumorno napadaju Zver. Moralni rat steže srce po­smatračkin gomila, ali Pravda mora biti zadovoljena. Postoje i neke ne­moralne hrapavosti. Prema saopštenju generalštabova (kao i uvek u ra­tu, druga [saopštenja] ne postoje) one ostaju marginalne. Ovde-onde nekoliko desetina nesrećnika mrtvih. Malo važno. Najzad, trupe ljud­skih prava osvajaju spornu teritoriju, kakva god da je. One imenuju prokonzula, čija je moralnost izvan svake sumnje. One su tu trideset ili pedeset godina, ali to je malo važno: javno mnjenje više ne brine ni o čemu, humanitarna oluja je prošla.

Za procenu ove montaže hteo bih da iskoristim semantičku meto­du. Istražiću imena koja su godinama služila za strukturaciju situacije u bivšoj Jugoslaviji, i koja su je strukturirala oko trilogije zločinca, žrtve i humanitarne intervencije, tj. oslobodilaca koji su došli sa lepog Zapa­da. Ova imena su, treba reći, nastojala da uvere ljude, koji su veoma da­leko od bilo kakvog interesa za ove sporedne regije, da je suština proce­sa raspada Federativne republike Jugoslavije bila ta „moralna" trilogija. Ili da je prema toj nominalnoj strukturaciji svako morao da poznaje si­tuaciju i pozove na intervenciju.

Kako je delovao niz imena, i kojega je privida on montaža?

Pogledajmo stvar najpre iz ugla zločinca i njegovog zločina. Zloči­nac ne može da bude demokrata, jer se - naročito u Francuskoj, gde se od kraja sedamdesetih godina intelektualna kontrarevolucija gradila na tom jeziku - cela drama se odigrava na sceni opozicije između demo­kratije i totalitarizma, između slobode i diktature. Milošević će, dakle, biti predstavljen kao poslednji tiranin Balkana, sa svim uobičajenim fol­klorom, nasleđenim od Tintina (Otokarovo žezlo): veoma zla gospođa Milošević, koja vuče konce iz senke, zlato pohranjeno u Švajcarskoj, nepodnošljiva glupost vladara, tajne službe, neizvesna zavera pukovni­ka itd.

Očigledno, ne vidi se da se Milošević suštinski ne razlikuje od Hrva­ta Franje Tuđmana, Bosanca Izetbegovića, Rusa Borisa Jeljcina. Konač­no, ni od šefa neke druge države. Kao i njegove kolege posle pada evrop­skih „socijalističkih" partijskih država, on je uredno izabran, kao i oni (i, pravo rekavši, kao svaki šef države), on je imao poverenje samo u svoju neposrednu okolinu, naime, u svoju porodicu (tako je bilo sa Miteranom, Niksonom, starim Maoom, tako je sa Klintonom, Širakom), kao oni, i on steže medije, i kao i oni, pošto se odrekao svakog unutrašnjeg političkog cilja, zahvaćen potresom prethodnog državnog sistema, poku­šava da se barem dobro predstavi iz ugla nacionalizma. Ali on je (malo) moćniji od svojih hrvatskih, bosanskih, crnogorskih, makedonskih, al­banskih... suseda i protivnika. On će, dakle, nasuprot drugima, koji, kad za to imaju priliku, čine isto što i on, biti obeleženi zločinac.

Da zločin, po prirodi stvari, ide uz diktatore glavna je teza dana­šnje politike, što ne smeta da bude apsolutno lažna. Uzmimo samo Francusku, nećemo reći da su vlade Četvrte republike, one sa počet­ka Pete republike, pod De Golom, bile totalitarne diktature. One su, ipak, u Alžiru počinile ništa manje grozne zločine, sistematsko muče­nje, obična silovanja, progonstva, paljenja sela itd. Ima isto toliko razloga da se generali i politićari iz tog vremena izvedu pred neki pretpo­stavljeni sud ljudskih prava koliko da se pred njega dovuku Pinoče ili soldati jugoslovenskog građanskog rata. A da uopšte ne govorimo o američkim rukovodiocima i vojnicima koji su uništili Vijetnam.

Bilo bi bolje da pre utvrdimo razlike između situacija nego režima. Ratovi su uvek surovi, no građanski i kolonijalni ratovi posebno su uža­sni. Ne vidi se da su oni to manje, kad ih vode parlamenti, nego kad ih vode „diktatori". Jugoslovenski problem je problem rušenja države i kr­vavog cepanja zemlje na etničkoj, jezičkoj i religijskoj osnovi, a ne zloči­ni totalitarizma.

Nato_AWACS_and_USAF_F16_fighter_aircraft2.jpgPosle zločinca, zločin. Danas, za „civilizovane" zapadne narode, ne postoji pravi zločin, koji bi zaslužio neposrednu vojničku kaznu, sem zločina koji se može uporediti sa suštinskim zločinom, sa bezu­slovnim zločinom: sa nacističkim uništavanjem Jevreja. Kao što skorojevićki birokrata Milošević mora biti Hitler (kao što je pre njega to bio Sadam Husein, i još ranije, u imperijlanom pamćenju, Naser, za francusko-englesku nesrećnu ekspediciju na Suec), tako uobičajeni i strašni pokolji civila, koji se počine u svakom građanskom i teritorijalnom ratu (Alžir, Čečenija, Kosovo), apsolutno moraju biti genocid­ni, rasistički.

Stožer ovog sintaksičkog obrta (koji je takođe gnusna desingulariza­cija nacističkog istrebljenja Jevreja) jeste izraz „etničko čišćenje", pod či­jom su zastavom, i gotovo prostodušno, ubojice različitih „nacionalnih" milicija bivše Jugoslavije, čistile prostor od svojih „neprijatelja" na terito­rijama koje su želele. Zna se da se, u tom slučaju (tehniku su majstorski koristili Izraelci u Palestini 1947), teror i razaranje moraju označiti i izre­ći, da bi se ljudi naterali u beg. To su Hrvati, Bosanci, Srbi savršeno shvatili i sproveli, svako na svoj način: Srbi, u početku, u velikoj meri pobed­nički, Hrvati ne tako loše, Bosanci u malim ćoškovima gde je to bilo mo­gućno. To takođe, uprkos okupaciji pokrajine i sve moralnijim izjavama prokonzula Kušnera, danas čine Albanci iz milicije Oslobodilačke vojske Kosova prema ostacima Srba i Cigana. Cigana skoro da više nema na „pacifikovanom" Kosovu. Nekoliko divljačkih ubistava, nekoliko opljač­kanih kuća, nekoliko zlostavljanih žena: i oni odlaze. Za Cigane nema iz­gleda. I Hitler je uistinu bio odlučio da Evropu očisti od njih.

Sve je to, sigurno, varvarizam, i ne razlikuje se od stare i krvave grabeži naoružanih bandi, kad srušena država pada u ruke beznačajnih probisveta. Neko vreme u bivšoj Jugoslaviji, prostrani krajevi, dobra, kuće, žene, kad su se već jednom državni zakoni raspali, a novi zakoni ponašanja su neizvesni, kao da su se nudili milicijskim gomilama i nji­hovim nacionalnim nezgrapnim generalštabovima. Bila je to svađa oko plena. Uzimani su posedi, držani su na oku, nastanjivalo se na opusto­šenim imanjima, gomilan je plen. Kakve to veze ima sa nacističkom ge­nocidnom politikom? Ko nije registrovao u svojoj nacionalnoj istoriji mračne epizode ove vrste, još gore, to nije bilo tako davno? Šta je ta savest Zapada, koji veruje da vidi nerazumljivi povratak zla?

Neobično je da oni koji susvoju moć stvorili pustošeći ognjem i mačem celu planetu, Englezi su Irsku ispraznili glađu i imperijalni po­redak stvorili preko robijaša, Francuzi i Amerikanci trgovinom crnci­ma, ratovima u Indokini i u Alžiru, Španci genocidom nad celim naro­dima (pravim genocidom: niko nije preživeo od domorodačkog stanov­ništva Antila...), a da ne uzimao u obzir klanice 1914-1918 i 1939-1945, neobično je da se ove plemenite duše, koje su tako došle do bezočnog blagostanja, čude, ozlojeduju, da, ovde-onde, vide male narode koji idu nasilničkim i osvajačkim putevima, koji su bili i putevi njihove vlastite istorije. Treba li shvatiti da je"važno, pošto ste napravili karijeru u im­perijalnom ratu, drugima zauvek zabraniti i najmanju težnju za moći? To nazirem iz galimatijasa moralnih intervencija.

Propaganda ponavlja da „totalitarni diktator" laže kad zine, u to ne sumnjam. Ali šta reći o ljudima NATO-a? Svakako je danas zanimljivo čitati saopštenja, na kraju, tačna, više ili manje tačna, računajući tu i same vojnike. „Hirurški napadi"? Britanska avijacija nam danas kaže da ako je 40% bombi sručenih na Kosovo i Srbiju, pogodilo cilj, to je već sasvim dobro. Može li se reći na šta, na koga su pale ostale? Ge­nocid nad Albancima s Kosova? Svuda se traže nepronalazive kosturni­ce, a saopštenje OEBS-a navodi cifru od nekoliko hiljada mrtvih, što će reći, kao da je očigledno: masakri (i utoliko više što je Oslobodilačka vojska Kosova započela partizanski rat), ali ničega što liči na etničko či­šćenje. Čuveni „plan o likvidaciji" koji su Nemci trijumfalno otkrili da bi umirili svoje pacifističko javno mnjenje? Ništa, lažna vest. Anketa OEBS-a pokazuje da ništa nije ni centralizovano ni planirano. Istina je da su, u velikoj meri prepuštene sebi (i zbog toga što su humanitarni sa­veznici ozbiljno oštetili njihove komunikacije), srpske trupe su ovde­ onde ubijale pa puklo-kud-puklo, da bi oterali ljude. I tu dolazimo do najveće laži, dostojne preterivanja iz rata 1914: sve se desilo posle po­što su počeli napadi NATO-a, koji su, dakle, neposredno odgovorni za tu katastrofu. Pre toga je postojala neka vrsta krvavog građanskog rata, kao na toliko mesta u svetu. Danas više nema razloga da se u to sum­nja: svi razlozi koji su dati da se opravda žestoko i dugotrajno bombar­dovanje Srbije i Kosova bili su velike laži.

Tri formule NATO-a za javnost su sledeće:

  • 1. Demokratije napadaju totalitarne diktature.
  • 2. Sećanje na Šoa [holokaust] ostavlja jak utisak na etničke čistače.
  • 3. Trupe istine kažnjavaju propagandiste laži.

Sve tri su bile samo retorički lažni, rđavo skrojeni kostim za prikri­vene uloge i za drugu nameru.

No sam identitet onih koji u otkriva neodbranjivost te kon­strukcije. Ko su, naime, ti saveznici, čije je pravo na bombardovanje pr­va odlika? Tvrdilo se da je NATO oružana sila, prvo, demokratija, dru­go, mišljenja celog sveta („međunarodne zajednice"), treće zakonite sudske vlasti, čija filosofija „ljudskih prava" utvrđuje norme; njihovi policajci su (američki) vojnici, koji hvataju krivice, i, najzad, njihov Međunarodni sud jeste sud pravde.

7A4CE3D3-EBD9-40B9-A993-9D1E3189C534.jpgSve je to samo skandalozni privid.

Najpre, odluka da se napadne Srbija bila je sve sem demokratska. Donela ju je tajna konklava, mada je Milošević pristao na sve uslove iz Rambujea, sem na jedan, neprihvatljivi za celu naciju (da bude okupirana od NATO-a!), uslov koji je postavljen samo da dovede do rata. Ameri­kanci i Englezi su hteli intervenciju, po svaku cenu, kao što su beskrajno želeli da napadnu Irak, bez bilo kakvog mandata. Treba im odati prizna­nje da su imperijalno dosledni. Treba pokoriti onoga ko se potpuno ne potčini, i to je sve. Demokratija s time nema ništa. Utoliko pre što je angažovana koalicija, NATO, načelno čisto odbrambeni vojni savez, uspostavljen na pravilima da bude instrument odbrane od napada. Najzad, neće se videti nikakva „demokratija" u besramnoj paradi nadmoćnog nad slabim, što je implikovala doktrina „nula mrtvih" zapadnjaka, na­spram onoliko mrtvih Srba koliko je potrebno, i više od toga. Ovaj vid stvari je potvrđen kad nijedan „demokrata" nije podigao ni mali prst za Čečene. „Nula mrtvih", da se Moskva bombarduje, bilo je sumnjivo. Cela demokratija te ekspedicije znači da se slabi smrvi, kad se opire i da se moćni koji se ponaša kao razbojnik pogladi rukom po leđima.

Drugo, uopšte se ne vidi da je ova ekspedicija bila rezultat htenja celog sveta. Izraz „međunarodna zajednica" jedan je od najneobičnijih primera na koji se našin sadašnji moćnici predstavljaju kao da otelovljuju po­stojeći totalitet. Već ni UN ne predstavlja bog zna šta, čak ni u njima ni­je mogao proći napad na Srbiju! Ova „međunarodna zajednica", u stva­ri, označava Amerikance i njihove različite sluge. Celo javno mnjenje, dobro sondirano, iskreno je bilo neprijateljski raspoloženo prema ovom ratu. Rusi su bili protiv, Kinezi, Latino-Amerikanci, i dobar deo Evropljana, naročito, Italijani i Grci. Čak i Nemci, bio je potreban gnu­sni zbor Zelenih i ponavljanje ministarske laži da bi se pokrenula njihova neprijateljska inercija. Obmana je da se NATO, vojske i vlade koje ga čine, u bilo kojem smislu, označe kao „predstavnici" tobožnje „među­narodne zajednice".

Treće, sudska vlast koju predstavljas mešanac iz Haga je čisti sluga namera imperijalnih vojski. Dobro se to videlo kad je, za vreme bombar­dovanja, čija je jedina greška bila što je trajalo duže no što je najavljeno, ovaj „sud", rešio da optuži Miloševića; izmišljotina da bi se ubrzale stva­ri i dodalo zrno žita u moralistički mlin. Odluka kojom je apsolutno upravljala propagandistička zabrirnutost vojske NATO-a. Kako se desilo da tada isti taj „nepristrasni" sud nikad  nije ni pomišljao da optuži Puti­na, na primer? Teško je naći oportunističkiju i slugeranjskiju pravdu.

Uistinu, jedina autentična pravda bi bila da se traži raspuštanje NATO-a, za koji smo videli da ga čini međunarodna neodgovorna naoružana banda, vrlo opasna za ljudska prava i narode, i da se isto tako traži ras­puštanje suda, čija autonomija suđenja, očevidno, ne postoji, i koji če uvek optužiti i osuditi samo one za koje Amerikanci procene da je kori­sno za njihove posebne interese da budu optuženi i osuđeni. To će reći uskoro i sigurno: svi oni koji predlože revolucionarni preobražaj uspo­stavljenog poretka. Verujte, nikad neće biti teško da im se prikači neka afera s "ljudskim pravima". Američki marinci ih mogu onda uhvatiti, uz put će pobiti stanovništvo okolo, a sud će ih osuditi. Demokratija obavezuje.   

Uistinu, treba postaviti materijalističku hipotezu da nijedna država nikad nije pokrenula svoju vojsku za crne oči morala i prava. Verovanje je obaveza propagandiste, jedino njegova. Istina je, postoje ljudi koji su verovali da su saveznici ratovali protiv Hitlera zbog genocida nad Je­vrejima. Utvrđeno je da saveznici ni najmanje nisu brinuli za njih, ni strateški (oni su preprečavali put nemačkom ekspanzionizmu, ne naci­zmu), ni taktički (ništa nisu preduzeli protiv logora za istrebljenje, za čije postojanje su znali). Mogućno je, dakle, da je bilo ljudi koji su ve­rovali da je Beograd nedeljama bombardovan zbog nepoštovanja ljud­skih prava na Kosovu.

Mi ne spadamo među njih.

Rat protiv Srbije je služio kao test, po obimu osrednji, s obzirom na odnose snaga u svetu posle rušenja Sovjetskog Saveza i kraha hladnog rata. Hteli su ga Amerikanci da bi ponizili Rusiju, a da se, ipak, sa njom ne sukobe i da pošalju strogu poruku Kini (ko još veruje da je avijacija SAD „greškom" srušila kinesku ambasadu u Beogradu). Rat protiv Srbi­je takođe je pokazao upravo posle uvođenja evra, da Evropljani nisu sami sposobni, čak ni u svom opsegu, ni za kakvu vojnu akciju ma koje razmere. Sigurno, ona je od NATO-a napravila vojno oruđe plane­te, policiju u službi postojećeg imperijalnog poretka. Primetimo da se od ovog rata niko više ne usuđuje, u bilo kojoj oblasti, ni da se namršti na Sjedinjene Američke Države. Jer, ceo svet je video važnost Rusa, va­zalnost Evropljana, i krajnju (privremenu?) opreznost Kine.

Glavno značenje za Francusku njenog prisustva u redovima napa­dača bila je vidljivost njenog povratka u NATO. Smatra se da je dego­lovska nezavisnost pripadala podeli sveta na dva bloka i hladnom ratu. Osrednje i male snage mogle su imati razmerno previše mogućnosti de­lovanja. Čini se da je danas sluganstvo neophodno potrebno. Kakav je, međutim, svetski odjek moglo imati odbijanje Francuske da se pridruži policijskoj operaciji Amerikanaca? Čini se da bi tada Španija i Italija osetile da su oslobođene od svojih obaveza i da bi Grčka mogla materi­jalizovati svoje neprijateljstvo. Nemci bi o tome dobro razmislili. Mo­glo se, moralo se uputiti Amerikance na njihovog večnog saveznika, Englesku. No ne sanjajmo. Čini se da je Francuska imala potrebu za svoj kapital i svoja  daleka preduzeća za jamstvom da se nalazi pod po­krivačem američkog vojnog aparata i da ona sve više i više uranja u slugeranstvo prema NATO-u. Očigledno, u tom se pogledu ništa dobro ne može očekivati od atlantističke tradicije Socijalističke partije, ni od Ši­rakovog poricanja svega što je u degolizmu izgledalo ponosno.

U svakom slučaju, odatle ćemo izvući zaključak da uprkos diskursi­ma o svemoći ekonomije, imati na raspolaganju jak vojnički aparat ostaje alfa i omega međunarodnih pretenzija i nacionalne slobode. Evropa neće biti ništa, ako sebe ne snabde (ali za to joj je potrebna je­dinstvenija i dobro ustrojena država) vojnim sredstvima, posebno vazduhoplovstvom, potpuno nezavisnim od američkog komandovanja. Amerikanci su već saopštili da će na to doista uložiti veto.

NeaFio_fg01.jpgRat u Srbiji je bio iskušavanje moći, u isti mah, zato što je obliko­vao postojeća stanja moći, i zato što je ispoljio (kao nekad najpre pre­ma Homeiniju, zatim prema Sadamu Huseinu) apsolutnu volju sada­šnjih imperijalnih sila da zabrane uspostavljanje novih regionalnih sila, uspostavljanje koje odavnina do danas implikuje mogućnost ili realnost rata. Intervencija u Srbiji je pokazala je da, sem u usamljenim budžacima u kojima se decenijama može međusobno ubijati golim rukama a da se „moral" ne uzbudi, imperijalne sile, kojima upravljaju Sjedinjene Američke Države i organizovane u NATO-u, sa UN prezrenim pokrivačem, raspolažu monopolom na rat u sledećem obliku: nikome neće do­pustiti da dobije rat. Protiv Irana su naoružavali Irak. Protiv Iraka naoružavaju UN. Protiv Srbije šalju NATO. U svim slučajevima, važno je da ambiciozni ne mogu nadjačati. Moglo bi se primetiti da budući da su pobednici u ratovima zapadnjaci, i posebno Amerikanci, stvorili su pla­netarnu moć. Veoma tačno. To samo znači da je lekcija shvaćena: niko­me se neće dopustiti da bude moćan.

Ova je lekcija jednaka jednoj drugoj. Logika moći nikad nije posle­dica plemenitih principa, čak i ako ona voli da u to uverava. Nije oba­vezno da se filosofija potčini ovoj vrsti propagande.

Nije najgore povezivati filosofiju sa opasnim i krvavim poduhvati­ma. Jer, u tom slučaju, ona ostaje, makar i do kraja grešila, na strani iz­umevanja, duha slabijih strana, moći koja treba da dođe. Najgore je ve­zati je, čisto i prosto, sa osornošću i samozadovoljstvom Gospodara.

Uvek postoji imperijalna trijada. Prvo je vojska koja osvaja. Drugi su trgovci koji otvaraju tržišta. Treći su misionari koji preobraćaju. Ne­dostojno je filosofa da zauzme ovu poziciju, bilo da je zadužen da preobraća u Hrista-kralja, bilo da propoveda „ljudska prava".Komentari (199)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

pufna pufna 12:17 11.03.2008

Re: Istina

desni intelektualci, npr. B. Levi, Gliksman i Finkelkrot, u Francuskoj, naprotiv, podržavaju vojne intervencije

to su medijski gurui, a ne intelektualci niti filozofi.
pozz
a sad idem da iscitam podrobnije...
Exitus Letalis Exitus Letalis 12:44 11.03.2008

Re: Istina

pufna
desni intelektualci, npr. B. Levi, Gliksman i Finkelkrot, u Francuskoj, naprotiv, podržavaju vojne intervencije

to su medijski gurui, a ne intelektualci niti filozofi.
pozz
a sad idem da iscitam podrobnije...

tako nonšalantno precrtaš ljude.
što bre?
zato što nisu lobirali "za našu stvar" ko handke, šifer i ini, jel to?
il stvarno misliš da nisu intelektualci?
milosib milosib 14:30 11.03.2008

Re: Istina

Dušan Maljković
Molim vas da ne trivijalizujete zločin nad albanskim stanovništvom, svodeći ga na dve hladnjače. Znate da je mnogo više Albanaca poginulo, da su čitava sela sravnjivana sa zemljom, itd, kao i da je diskriminacija uključivala i druge sistemske vidove maltretiranja, i to dugogodišnje.Primetite, takođe, da Badju ne govori sa desne, već sa radikalno leve pozicije -- desni intelektualci, npr. B. Levi, Gliksman i Finkelkrot, u Francuskoj, naprotiv, podržavaju vojne intervencije.

Ni u kom slucaju ne zelim da umanjim srpske zlocine nad Albancima i naravno da nisu svi stali u dve hladnjace. Njih sam napomenuo kao primer odnosa koji u Srbiji postoji medju odredjenim grupama. Uopste nisam ni ulazio u razloge oruzane pobune Albanaca, vec sam samo naveo da je to razlog kojim se opravdava bombardovanje Srbije. Licno mislim da je rukovodstvo drzave Srbije primenilo preterano represivne metode prema Albancima i da im nisu ponudjena zadovoljavajuca politicka resenja, ali su i oni zeleli da se otcepe i sumnjam da bi nesto promenilo njihovu odluku o oruzanoj pobuni.

Potpuno se slazem sa Badjuom da je Srbiji u Rambujeu postavljen neprihvatljiv ultimatum, a svedoci smo da se i to danas relativizuje i iskrivljuje, sve u smislu Milosevic je kriv za bombardovanje. To je bilo toliko opravdano da cak nije moglo da prodje u SB UN u situaciji kada su se jedino i iskljucivo za sve pitale USA.

Ono sto je bitno je da su krivci u Srbiji mahom kaznjeni za zlocine, a da pri tom nijedan od strasnih boraca za ljudska prava i istrazivaca srpskih zlocina ne trazi da se kazne krivci medju Albancima, a kamoli medju NATO vojnicima. Smeta mi dvostruki standard prema sopstvenim sugradjanima i mislim da ne postoji nesto nize sto neko moze sebi da dopusti.
Turnesol Turnesol 14:38 11.03.2008

Re: Istina

Sam pojam intelektualca mi se cini pomalo prevazidjenim u danasnjem svetu, ali to je tema koju u stvari mozda ne bi trebalo da otvaram ovde. Cini mi se ipak da je moralizam u nekoj vrsti obrnute proporcije sa opadanjem moci inetelektualaca. Odnosno, da je na trzistu ideja danas veoma tesko opstati kao intelektualni autoritet, te je stoga politicki angazman intelektualaca moguc jedino u vidu visokomoralizatorskog i zapravo ideoloskog diskursa koji podriva samu ideju o intelektualcu kao savesti drustva. Sa druge strane, ova situacija je proizvod cinjenice da doslednost u teoretisanju vise nije moguca u uslovima "fragmentacije" same prakse teorije, pa shodno tome ni kao realistican heuristicki cilj.

Meni se Badjuov tekst dopada ne zato sto mislim da je radikalan nego zato sto su stavovi koje iznosi marginalni. Sa druge strane, nisam siguran da li je podela na intelektualnu levicu i desnicu zapravo samo recidiv. Ova podela zahteva odnos prema odredjenim referentnim tackama, teorijskim, ali cesto i onima u praksi demokratskih drustava a to je mesto gde linija podele postaje maglovita.

Pisac poput Handkea bio bio dobrodosao da podrzi napad na Irak u ime demokratije kao sto je to uradio na primer Djerdj Konrad. Ali posto se protivio NATO intervenciji suocio se sa bojkotom. Pri tome obe ove akcije NATO pakta bile su zasnovane na laznim tvrdnjama o sopstvenoj opravdanosti.

Zahvalan sam Dusanu zato sto je upozorio da se stvari posmatraju sa malo vece distance bez trivijalizovanja albanskih zrtava.

grbavi grbavi 11:11 11.03.2008

ovo vraca veru u zdrav razum

odlichan blog
prosto je sumnjivo kako ga supermoderator josh nije obrisao

kakve floskule
Francuska imala potrebu za svoj kapital
niko­me se neće dopustiti da bude moćan

preporuka
mariopan mariopan 16:29 11.03.2008

Re: ovo vraca veru u zdrav razum

grbavi
odlichan blog
prosto je sumnjivo kako ga supermoderator josh nije obrisao

kakve floskule
Francuska imala potrebu za svoj kapital
niko­me se neće dopustiti da bude moćan

preporuka

Supermoderator spava...cuti nemoj da ga budis..)))
gandra gandra 12:00 11.03.2008

stihovi za razmisljanje

Pavel
-----

pariz ti je dao sebe
dio neba zauvijek
sto te muci na kraju puta
sjecas li se spanije
zanima me da li bi opet
isao u rovove

oh pavel
neman je pred vratima

govoris mi o ideji
o patriotizmu generacije
da li je to skup interesa nekorisnih ljudi
ili nesto vrijedno robije
razgovarajmo o slobodi
sjecas li se spanije

oh pavel
neman je pred vratima

MSP
---

da je igra zamisljena da zabavlja djecu
to znate le l' da
a da na djeci ostaje
da mijenjaju stvari
i to znate je l' da
da drugi misle za vas
to vas ne smeta
navikli ste se
a da postoje zakoni jaci od propisanih
to ne znate
to su heroji govorili
kad su bili mali
lose
koga briga
maloumno
ponizavajuce
da je lijepo biti jak u krevetu i na pistolju
to smo culi je l' da
da je lijepo prevariti glupljeg od sebe
i to smo culi je l' da
a gledati trunku u tudjem oku
a ne vidjeti balvan u svom
i to znamo je l' da
a da je hrabrost braniti sebe od drugog
a cojstvo druge od sebe
e to...
a da su ljudi pingvini
pa kad jedan padne da ostali skacu
a da su ljudi dupini
pa da se nijemo dogovaraju
a da su ljudi ptice
pa kad odlete da zadnji svijecu gasi
a da nigdar nije a da nekak nije
i da nigdar ne bu a da nekak ne bu
e to se bute uvjerili
Marko Ristic Marko Ristic 12:39 11.03.2008

Re: stihovi za razmisljanje

pariz ti je dao sebe
dio neba zauvijek
sto te muci na kraju puta
sjecas li se spanije
zanima me da li bi opet
isao u rovove

oh pavel
neman je pred vratima

govoris mi o ideji
o patriotizmu generacije
da li je to skup interesa nekorisnih ljudi
ili nesto vrijedno robije
razgovarajmo o slobodi
sjecas li se spanije

oh pavel
neman je pred vratima

leto dijalektike leto dijalektike 13:11 11.03.2008

Re: Stihovi za razmisljanje

oh pavel
neman je pred vratima
sjecas li se spanije


i
velicanstven poslednji stulicev
prosaputani
stih
u
prozi

No Pasaran!
mariopan mariopan 14:32 11.03.2008

Re:A gde smo sad?

Odlicna tema i hvala vam na ovako iscrpnom tekstu, vec smo znali, tj. osetili na svojoj kozi gotovo sve delove te tragedije, ali gde smo sad?

Poslednji pasus kaze da obavezno ima IMPERIJALNA TRIJADA.
Prosli smo bombardovanje.
Trgovci vec grabe svoj plen, trzista.
Misionari sada upravo odradjuju poslednju fazu?

Ovo pitam zbog buducnosti, ako ne naucimo nista iz proslosti.....nemamo ni buducnost ? Ili je imamo kao jeftino osvojen plen?
Naravno preporucila.)))
Trinidad Tobagović Trinidad Tobagović 14:16 11.03.2008

...

Uvek postoji imperijalna trijada. Prvo je vojska koja osvaja. Drugi su trgovci koji otvaraju tržišta. Treći su misionari koji preobraćaju. Ne­dostojno je filosofa da zauzme ovu poziciju, bilo da je zadužen da pre­obraća u Hrista-kralja, bilo da propoveda „ljudska prava".


badreligion badreligion 15:22 11.03.2008

Odlican tekst

Konacno je neko stalozeno uspeo da sumira ono sto i sam mislim. Svaka cast.
Trinidad Tobagović Trinidad Tobagović 16:27 11.03.2008

Re: Odlican tekst

Mada nije napisao ništa revolucionarno. Ja bih ono što mislim sumirao još jednostavnije:

"Sila Boga ne moli"
bastard bastard 17:02 11.03.2008

Akkkkaaaakaaa knjigagga...brrrr :-)


Hmmm, cini mi se da nije bash najsrecnije izbor teksta. Moze to Badiju i mnogo bolje (cini mi se). Ovakva vrsta pisanija ne izlazi iz okvira najklasicnije levicarske kritike Imperije. A to nej da fercera 2008. godine.

Zbog toga smo valjda i usli u ovaj proces stvaranja nekih novih, malo potentnijih strategija? Novih strategija, koje racunaju sa propascu klasicnog projekta prosvetiteljstva koji se bazirao na veri u reci (ljudi kada cuju Istinu oma` uzmu pa promene nacin delovanja i misljenja...).

Prosto receno: Istina vish ne radi ljude i sa tim od sad treba racunati. Mozesh da je pricah koliko hocesh svet ce nastaviti da funkcionishe kao i dan pre. U agoniji smo i trebaju nam nova reshenja!

Tako da sam sadrzaj, u spoznajnom smislu, nije doneo nishta nove sem ponavljanja opstih mesta kritike NATO-a, USA-a i EU. I na osnovu svega toga zakljucujem da je ovo osrednji tekst pisan zurnalisticko/angazovano/dosadnjikavim stilom. Ekipa iz Le moda je mnogo bolja u toj discplini...

U par navrata (eto slucajnog primera) i Derida je pisao malo otvorenije o politici (ovoj svakodnevnoj). Iako izvodi zakljucke slicne Badijuovim, stilski je izveo to mnogo bolje. Pa ta ostarela kritika nije izgledala toliko neinteresantno.

A drugo, Istrazivanje realnog izdaje “Akkkaaddemssskaa Knjjjnjnjigagagagaga” Ejjjj!!! Da li postoji imbecilniji naziv za izdavacku kucu? A i taj Brdar...Hmmm...shta reci...

Ako mu u USA-u Verso izdaje knjige, nisam siguran odakle mu ideja za ovog novosadskog izdavaca ? To je stvarno blesavo reshenje....

Ae

Urosh Urosh 17:17 11.03.2008

Kretenizam

Samo cu to reci.
1.Da nije bilo NATO intervencije, aparthejd i genocid nad Albancima nikada ne bi bio zaustavljen i 5.oktobar se nikada ne bi desio.
2.NATO ne moze biti fasisticka organizacija jer je stvaran na antifasistickim temeljima.
Ono sto je nekada bila Nemacka sada je Rusija i Zapadna Medjunarodna Zajednica je mora spreciti da dalje deluje i destabilizira krhke demokratije u postkomunistickim zemljama.
3.USA ne samo da mogu, vec su duzne da intervenisu u slucajevima kao sto su Srbija,Irak, Iran,DPRK, Kuba i slicni trazioci sise majke Rusije.Duzne su, jer su dostigle stepen demokratije i zastite ljudskih prava, koji im to ne samo omogucuje, vec ih i obavezuje,
Gde bi svet danas bio da nije bilo bombardovanja Drezdena od strane Saveznika, da nije bilo pokolja ustasa u Blajburgu ili da nije bilo ubistva Dragoljuba Mihailovica od strane komunista.
Ti, Dusane, ovim tekstom opravdavas Holokaust i stavljas ga u istu ravan sa vazdusnom intervencijom Saveznika na Drezden.
Holokaust od strane Hitlera=Milosevicev aparthejd,segregacija i genocid nad Albancima
Intervencija Saveznika na Drezden=NATO intervencija=Blajburg
Jedno je uzrok, drugo je posledica.Marko Ristic Marko Ristic 17:27 11.03.2008

Re: Kretenizam

Ti, Dusane, ovim tekstom opravdavas Holokaust i stavljas ga u istu ravan sa vazdusnom intervencijom Saveznika na Drezden.
Holokaust od strane Hitlera=Milosevicev aparthejd,segregacija i genocid nad Albancima
Intervencija Saveznika na Drezden=NATO intervencija=Blajburg
Jedno je uzrok, drugo je posledica.Urose,
imam utisak da Vi tekst niste procitali. Naime, upravo je Badju protiv toga da se tako olako barata Holokaustom. Svejedno je da li to cini Miloseviceva propaganda (kada Klintona poredi sa Hitlerom) ili to cinite Vi (kada Badjuu ili Maljkovicu spocitavate negacionizam).
Jer, ako sledimo Vasu logiku, onaj ko kaze nesto protiv NATO-pakta, taj porice Holokaust.

A Badju, koji podseca kako su se Saveznici tokom Drugog svetskog rata odnosili prema Holokaustu, ne samo da tu cinjenicu ne porice, vec, naprotiv, stalno na nju podseca. I bori se protiv trivijalizacije Holokausta, kojoj podlezu svi oni koji svaki zlocin olako izjednacavaju sa Holokaustom.

Teze poput "ujedinjena Evropa je reazlizacija konacnog resenja" (JC Milner) ili "svi mi danas zivimo u Ausvicu", jesu najmracniji revizionisticki i negacionisticki manevri.
Marko Ristic Marko Ristic 17:31 11.03.2008

Slavoj Zizek

Christians, Jews and Other Criminals: A Critique of Jean-Claude Milner
by Slavoj Zizek

As Jean-Claude Milner 1 put it, democracy is based on a short-circuit between the majority and the All: in it, the winner takes all, has all the power, even if his majority is merely a couple of hundred votes among the millions, as was the case in the 2000 US elections in Florida: "the majority counts as all." In The History of the VKP, the Stalinist bible, there is a unique paradox when Stalin (who ghost-wrote the book) describes the outcome of the voting at a party congress in the late 1920s: "With a large majority, the delegates unanimously approved the resolution proposed by the Central Committee" - if the vote was unanimous, where did then the minority disappear? Far from betraying some perverse "totalitarian" twist, this identification is constitutive of democracy as such.

This paradoxical status of the minority as a "something that counts as nothing" enables us to discern in what precise sense the demos to which democracy refers "incessantly oscillates between the all and the nonall / pastout: "either the language of the limited Alls encounters a figure of the unlimited, or the unlimited encounters a figure of limit." 2 That is to say, there is a structural ambiguity inscribed into the very notion of demos: it either designates the non-All of an unlimited set (everyone is included in it, there are no exceptions, just an inconsistent multitude), or the One of THE People which has to be delimited from its enemies. Grosso modo, the predominance of the one or the other aspect defines the opposition between American and European democracy: "In the democracy in America, majority exists, but it does not speak (the silent majority) and it is speaks, it becomes a particular form of minority." 3 In the US, democracy is perceived as the field of the interplay of multiple agents, none of which embodies the All, i.e., which are all "minoritarian," while, in Europe, democracy traditionally referred to the rule of the One-People. However, Milner draws from this an elegant conclusion as to what is going on today: in contrast to the US which are predominantly "non-All" as a society, in their economy, culture, ideology, Europe is now going much further towards constituting itself as an unlimited POLITICAL (non-)All through the process of European unification in which there is place for anyone independently of geography or culture, up to Cyprus and Turkey. However, such a unified Europe can only constitute itself on the condition of the progressive erasure of all divisive historical traditions and legitimizations: consequently, the unified Europe is based on the erasure of history, of historical memory. 4 Recent phenomena like holocaust revisionism, the moral equation of all victims of the WWII (Germans suffered under the Allied bombardments no less than Russians and Englishmen; the fate of the Nazi collaborators liquidated by the Russians after the war is comparable to the victims of the Nazi genocide, etc.), are the logical outcome of this tendency: all specified limits are potentially erased on behalf of abstract suffering and victimization. And - this is what Milner is aiming at all along - this Europe, in its very advocacy of the unlimited openness and multicultural tolerance, again needs the figure of the "Jew" as a structural obstacle to this drive to unlimited unification; however, today's anti-Semitism is no longer the old ethnic anti-Semitism; its focus is displaced from Jews as an ethnic group to the State of Israel: "in the program of the Europe of the 21st century, the State of Israel occupies exactly the position that the name 'Jew' occupied in the Europe before the cut of 39-45." 5 In this way, today's anti-Semitism can present itself as anti-anti-Semitism, full of solidarity with the victims of the holocaust; the reproach is just that, in our era of the gradual dissolution of all limits, of the fluidification of all traditions, the Jews wanted to built their own clearly delimited Nation-State.

The paradoxes of the non-All thus provide the coordinates of the vicissitudes of the modern anti-Semitism: in the early modern anti-Semitism (exemplified by the name of Fichte), Jews were denounced for their limitation, for their sticking to their particular way of life, for their refusal to dissolve their identity in the unlimited field of modern secular citizenship. With the late 19th-century chauvinist imperialism, the logic was inverted: Jews were perceived as cosmopolitan, as the embodiment of an unlimited, "deracinated" existence which, like a cancerous intruder, threatens to dissolve the identity of every particular-limited ethnic community. Today, however, with the move towards the post-Nation-State globalization whose political expression is an unlimited Empire, Jews are again cast into the role of being stuck onto a Limit, a particular identity - they are more and more perceived as the obstacle on the path towards unification (not only of Europe, but also of Europe and the Arab world).

Milner thus locates the notion of "Jews" in the European ideological imaginary as the moment which prevents unification-peace, which has to be annihilated for Europe to unite, which is why Jews are always a "problem" demanding a "solution" - Hitler is merely the most radical point of this tradition. No wonder that, today, the European Union is getting more and more anti-Semitic, in its blatantly biased criticism of Israel: the very concept of Europe is tainted with anti-Semitism, which is why the first duty of Jews is to "get rid of Europe," not by ignoring it (only US can afford to do it), but by bringing to light the dark underside of European Enlightenment and democracy... So why were the Jews elevated into this role of the obstacle? What does the Jew stand for? Milner's answer is here radical: much more than the form of existence delimited by tradition, much more than stubborn attachment to a Nation-State - the Four-fold /quadruplicite/ of the masculine/feminine/parents/children, of the exchange of generations as a symbolic passage sustained by the Law. 6 The ultimate horizon of the ongoing postmodern overcoming of Limits is no longer that of Christianity, but, rather, the neo-pagan New Age dream of overcoming sexual difference as the index of our link to a singular body, of immortality through cloning, of our transformation from hardware into software, from human into post-human, into virtual entities that can migrate from one to another temporary embodiment - here are the very last lines of Milner's book:

If modernity is defined by the belief into an unlimited realization of dreams, our future is fully outlined. It leads through the absolute theoretical and practical anti-Judaism. To follow Lacan beyond what he explicitly stated, the foundations of a new religion are thus posited: anti-Judaism will be the natural religion of the humanity-to-come. 7

The figure of the "Jew" is thus elevated into the index of a properly ontological limit: it stands for the human finitude itself, for symbolic tradition, language, paternal Law, and, in Milner's "Lacanian" account of anti-Semitism as inscribed into the very European identity, "Europe" stands for the (Greek and Christian) dream of parousia, of a full jouissance beyond Law, unencumbered by any obstacles or prohibitions. Modernity itself is propelled by a desire to move beyond Laws, to a self-regulated transparent social body; the last installment of this saga, today's postmodern neo-pagan Gnosticism perceives reality as fully malleable, enabling us, humans, to transform ourselves into a migrating entity floating between a multitude of realities, sustained only by infinite Love. Against this tradition, Jews, in a radically anti-millenarian way, persist in their fidelity to the Law, they insist on the insurmountable finitude of humans, and, consequently, on the need for a minimum of "alienation," which is why they are perceived as an obstacle by everyone bent on a "final solution"...

Insofar as Jews insist on the unsurpassable horizon of the Law and resist the Christian sublation (Aufhebung) of the Law in Love, they are the embodiment of the irreducible finitude of the human condition: they are not just an empirical obstacle to full incestuous jouissance, but the obstacle "as such," the very principle of impediment, the perturbing excess that cannot ever be integrated. Jews are thus elevated to the objet a (notre objet a, the title of Francois Regnault's booklet on the Jews), 8 the object-cause of (our Western) desire, the obstacle which effectively sustains desire and in the absence of which our desire itself would vanish. They are not our object of desire in the sense of that what we desire, but in the strict Lacanian sense of that what sustains our desire, the metaphysical obstacle to the full self-presence or full jouissance, that which has to be eliminated for the arrival of the full jouissance, and, since this non-barred jouissance is structurally impossible, that which returns stronger and stronger as a spectral threat the more Jews are annihilated.

The weakness of Milner's version of anti-Semitism can be specified at a whole series of interconnected levels. First, is all we find beyond the Law really only the dream of a full jouissance, so that Lacan appears as the ultimate defender of the paternal Law? Is not the fundamental insight of the late Lacan precisely that there is an inherent obstacle to full jouissance operative already in the drive which functions beyond the Law: the inherent "obstacle" on account of which a drive involves a curved space, i.e., gets caught in a repetitive movement around its object, is not yet the "symbolic castration." For the late Lacan, on the contrary, the Prohibition - far from standing for a traumatic cut - enters precisely in order to pacify the situation, to rid us of the inherent impossibility inscribed into the functioning of a drive.

Second problem: is one of the key sources of European modernity not the tradition of secularized Judaism? Is arguably the ultimate formulation of a "full jouissance beyond Law" not found in Spinoza, in his notion of the third, highest, level of knowing? Is the very idea of modern "total" political revolution not rooted in Jewish messianism, as, among others, Walter Benjamin made it clear? The very tendency towards the unlimited which needs the Jews as its obstacle is thus grounded in Judaism.

The third problematic feature concerns Milner's political premises: "The birth of the State of Israel proved that victory and justice can go hand in hand." 9 What this statement obliterates is the way the constitution of the State of Israel was, from the standpoint of Europe, the realized "final solution" of the Jewish problem (getting rid of the Jews) entertained by the Nazis themselves. That is to say, was the State of Israel not, to turn Clausewitz around, the continuation of the war against Jews with other (political) means? Is this not the "stain of injustice" that pertains to the State of Israel? 26 September 1937 is a date anyone interested in the history of anti-Semitism should remember: on that day, Adolf Eichmann and his assistant boarded a train in Berlin in order to visit Palestine: Heydrich himself gave Eichmann permission to accept the invitation of Feivel Polkes, a high member of Hagana (the Zionist secret organization), to visit Tel Aviv and discuss there the coordination of German and Jewish organizations to facilitate the emigration of Jews to Palestine. Both Germans and Zionists wanted as many Jews as possible to move to Palestina: Germans preferred them out of Western Europe, and Zionists themselves wanted the Jews in Palestina to outnumber the Arabs as fast as possible. (The visit failed because, due to some violent unrests, the British blocked the access to Palestina; but Eichmann and Polkes did meet days later in Cairo and discussed the coordination of German and Zionist activities.) 10 Is this weird incident not the supreme case of how the Nazis and the radical Zionists did share a common interest - in both cases, the purpose was a kind of "ethnic cleansing," i.e., to change violently the ratio of ethnic groups in the population? Are not today rather the Palestinians, these "Jews among the Arabs," who are a kind of objet a, the intersection of the two sets of Israelis and Arabs, the obstacle to their peace?

The irony missed by Milner is that, today, it is Muslims, not Jews, who are perceived as a threat and obstacle to globalization: it is a journalistic commonplace to point out that all great world religions found a way to live with capitalist modernization, with the exception of Islam, which is why the present conflict is often described as the one between the democratic West and the "Islamic Fascism." However, the crucial weakness of Milner's analysis concerns the (rather surprising) complete absence of the market economy and money in the rise of anti-Semitism: what about "Jew" as the figure in which social antagonism is reified? As the figure which stands for the financial ("nonproductive" capital and the profit in the sphere of exchange, and which thus enables us to elude the exploitation inscribed into the very process of production, and to sustain the myth of the harmonious relationship between Labor and Capital, once we get rid of the parasitic Jewish intruder? It is HERE that Lacan's logic of pastout finds its proper use: significantly, although Milner points out that the thesis "all is political" belongs to pastout (a remainder of his Maoist youth?), he deploys the social dimension of the pastout only in the guise of inconsistent/unlimited All, not in the guise of the antagonism that cuts across the entire social body ("class struggle". The anti-Semitic figure of the Jew enables us to obfuscate the non-All of the constitutive social antagonism, transposing it into the conflict between the social All (the corporate notion of society) and its external Limit, the Jewish intruder which, from outside, brings into it imbalance and degeneration.

And this allows us to throw a new light on Milner's notion of "Jews" as the obstacle to unified Europe: what if the persistence of the anti-Semitic logic, far from being the necessary obverse of the non-All Europe, is on the contrary an indication of the tendency to conceive Europe as a limited All with the need for a constitutive exception? The task should be thus to fight for a non-All Europe as a truly new political form slowly emerging through the impasses of "unification" - THIS non-All Europe will no longer need the "Jew" as its limit-obstacle, as its constitutive exception. What if such a Europe will be a Europe of exceptions, a Europe in which every unit will be an exception? In short, what if this is the "solution to the Jewish problem" - that we all turn into "Jews," into objets a, into exceptions? That is to say, is it not that, in the "postmodern" global empire, what was till now the "Jewish exception" is more and more becoming the standard rule: a particular ethnic group which fully participates in the global economy while, simultaneously, maintaining its identity at the level of Milner's Four-Fold, i.e., through its founding cultural myths and rituals which are transferred from generation to generation? Milner misses this key point insofar as he fails to grasp the actual functioning of the emerging global pastout empire: in it, all particular identities are NOT simply "liquefied," rendered fluid, but maintained - Empire thrives on the multiplicity of particular (ethnic, religious, sexual, life-style...) identities which form the structural obverse of the unified field of the Capital.

Radical as it may appear, Milner's idea perfectly fits one of the two clichés that pervade the European public space with regard to the Israeli-Palestinian conflict. At the one extreme, Muslims continue to function as Europe's constitutive Other: the main opposition of today's ideologico-political struggle is the one between the tolerant multicultural liberal Europe and the fundamentalist militant Islam. Any political or even cultural organization of Muslims is immediately dismissed as a fundamentalist threat to our secular values. Exemplary is here Oriana Fallacci with her thesis that Europe already spiritually capitulated: it already treats itself as a province of Islam, afraid of asserting its cultural and political identity. From this perspective, the distinction between anti-Semitism and anti-Zionism is a fake: every critique of the Israeli politics is a mask (and a new form of appearance) of anti-Semitism. European advocacy of peace in the Middle East and its solidarity with Palestinians is perceived as the continuation of the old anti-Semitism with other means... At the other extreme, there are those for whom the West Bank occupation is simply the last case of European colonialism, and the evocation of holocaust is thoroughly politically instrumentalized in order to legitimize this colonial expansion, and the same ethico-political standards should apply to all, Israelis included. From this standpoint, the fact that Arab Muslims continue to function as Europe's constitutive Other is precisely what one has to submit to a critical analysis which should "deconstruct" the image of the Islamic fundamentalist threat... The truly enigmatic feature is how (again, in a kind of parallax gap) these two thoroughly opposed views can coexist in our public space: it is possible to claim, at the same time, that anti-Semitism is all-pervasive again in its "postmodern" version, AND that Muslims continue to function as the figure of the cultural-racial Other. Where, in this opposition, is the truth? Definitely not in any kind of the middle ground, of avoiding the two extremes. One should rather assert the truth of both extremes, conceiving each of the two as the symptom of its opposite. Does the idea of Jews turning into a Nation-State not imply the END of Judaism - no wonder the Nazis supported this plan! Jews stood for the "Four-fold" precisely in order to maintain their identity without a Nation-State.
http://www.lacan.com/milner.htm
Demetra Demetra 17:21 11.03.2008

demokratija obavezuje

"Primetimo da se od ovog rata niko više ne usuđuje, u bilo kojoj oblasti, ni da se namršti na Sjedinjene Američke Države. Jer, ceo svet je video važnost Rusa, va­zalnost Evropljana, i krajnju (privremenu?) opreznost Kine"


procitala, jedva...
navedeni citat je ostavio utisak, ne kao veliko otkrice..
vec kao sazeta istina..

e, sad, Dusane Maljkovicu s kim mi ovde, a gotovo da ima sto komentara (s replikama doduse), s kim dakle mi ovde polemisemo i kome upucujemo komplimente ili, pak, retke ali zestoke kritike : Alenu Badjuu koji je tekst napisao pre maltene desetak godina, objavio pre pet, a kod nas se u prevodu moze naci od pre dve godine ...ili vama, vama koji ste primenili copy paste rad, okitli se dakle tudjim perjem, kao sto to cinite i sa Zizekom u nastavcima i jos ce ga ovde biti, u najavi je...

Okej je to, demokratija obavezuje.

Pretpostavka je da se gotovo potpuno slazete sa stavovima, recimo, Alena Badjua.Takav ste covek, takvih shvatanja.
Ali imam tu malu, malu dilemu kome se to ja sada u stvari obracam...
Ili : koga bih da mozda pohvalim ,na primer, kad vi imate tek dve-tri recenice cisto vezivne prirode u celom tom dugackom tudjem tekstu s kojeg ste resili da skinete prasinu..I to bas sad, sada.
Vaj?

Marko Ristic Marko Ristic 17:39 11.03.2008

Re: demokratija obavezuje

li : koga bih da mozda pohvalim ,na primer, kad vi imate tek dve-tri recenice cisto vezivne prirode u celom tom dugackom tudjem tekstu s kojeg ste resili da skinete prasinu..I to bas sad, sada.
Vaj?


Demetra,
Verovatno nemate puno iskustva sa blogom. ovde je sasvim uobicajeno da blogeri objavljuju tudje tekstove

. Drugo, to sto su neki vazni filozofi prevode u Srbiji sa velikim zakasnjenjem jeste lose, a li bi bilo jos gore da se uopste ne prevode i ne objavljuju.

Trece, Dusan je lepo rekao da je ovaj Badjuov, kao i prethodna dva Zizekova teksta postavio povodom skorasnjeg dolaska Slavoja Zizeka u Beograd. (Zizek i Badju su teorijski i politicki veoma bliski autori).
Demetra Demetra 17:45 11.03.2008

Re: demokratija obavezuje

sve sto ste Marko rekli, to jest napisali, ja znam...
cenim da ste imali najbolju nameru, zato hvala..
Kazezoze Kazezoze 17:47 11.03.2008

Re: demokratija obavezuje

a kako bi bilo da komentarishesh tekst, a ne osobu koja je taj tekst napisala, za promenu;-)
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 18:14 11.03.2008

Re: demokratija obavezuje

Demetra
e, sad, Dusane Maljkovicu s kim mi ovde, a gotovo da ima sto komentara (s replikama doduse), s kim dakle mi ovde polemisemo i kome upucujemo komplimente ili, pak, retke ali zestoke kritike
...
..I to bas sad, sada.
Vaj?


Ja tu uopste nemam dilemu: citam tekst i onda hvalim, kritikujem i evenutalno polemisem sa sadrzajem (pa samim tim i autorom - ko god bio) ili sa onima koji repliciraju (sto znaci u 90% slucajeva sa Adamom:)))) ...


Licno mislim da je bolje bilo da je Dusan malo eksplicitnije naglasio da je kompletan tekst od Badjua (mada je to vrlo jasno ako se procita do kraja ... u pocetku sam pomislio da nam Dusan tumaci Badjua?) ... al' nema smisla ni pretpostaviti da je on hteo da to sve predstavi kao svoj...

A Dusana sam odusevljeno pohvalio sto nam je priustio ovaj tekst (mislim na "nas" koji se u zivotu bave necim sasvim desetim ... pa nisu vec sve ovakve stvari procitali).

A zasto sada? Pa ako izuzmemo 1999. godinu ne znam kada je ta tema bila aktuelnija. Ok, moglo je i pre godinu dana kad se Ahtisari (hocu reci NATO) setio da je vreme da zavrsi ono sto 1999. godine nije bilo zavrseno (makar neki kod nas tvrdili i da jeste ...


pozz za Demetru,
Vasa Nemirko

ps-dodatak. I ja sam naravno posao od toga da se Dusan slaze onim sto nam prezentira. Valjda je to i normalno - u suprotnom bi se ogradio?
Demetra Demetra 18:14 11.03.2008

Re: demokratija obavezuje

Citiraj


pa to je kvaka 22, postoje DVE osobe

a tekst sam btw pohvalila plus citirala mi favorite misao
dear kazz


p.s.
neso nisam primetila da si se ti iz lepog Amsterdama istakao u komentarisanju teksta,
ako ipak jesi, onda to moje bistro oko primetilonije, samo da ti ipak to odmah kazem..
da ne dangubimo
Kazezoze Kazezoze 18:27 11.03.2008

Re: demokratija obavezuje

neso nisam primetila da si se ti iz lepog Amsterdama istakao u komentarisanju teksta,
ako ipak jesi, onda to moje bistro oko primetilonije, samo da ti ipak to odmah kazem..
da ne dangubimo

postavio sam svoj komentar, ali ga tvoje slepo oko nije primetilo.

ps.jebesh ps.
Demetra Demetra 18:29 11.03.2008

Re: demokratija obavezuje

Virtuelni Vasilije

Ja tu uopste nemam dilemu: citam tekst i onda hvalim, kritikujem i evenutalno polemisem sa sadrzajem (pa samim tim i autorom - ko god bio) ili sa onima koji repliciraju (sto znaci u 90% slucajeva sa Adamom:)))) ...
Licno mislim da je bolje bilo da je Dusan malo eksplicitnije naglasio da je kompletan tekst od Badjua (mada je to vrlo jasno ako se procita do kraja ... u pocetku sam pomislio da nam Dusan tumaci Badjua?) ... quote]sto se prve opaske tice, jedva ste se primirili...ali je zauzvrat bilo zanimljivo i povremeno duhovito
a sto se druge opaske ticce, pa I O TOME I ZBOG TOGA sam pisala to sto sam napisala..
vrlo dugacak tekst je prenet, plus biografija, plus tih nekoliko Maljkovicevih reccenica,pa sve to zajedno, u komadu..
malo previsse za moj, drzim, dobar ukus..

Demetra Demetra 18:46 11.03.2008

Re: demokratija obavezuje

Kazezoze
ps.jebesh ps.dangubim s tobom kazz
p.s.
moje bistro oko videlo je onda nesto drugo, interesantnije..
razumes..
ja ne verujem da razumes
Kazezoze Kazezoze 19:28 11.03.2008

Re: demokratija obavezuje

moje bistro oko videlo je onda nesto drugo, interesantnije..
razumes..
ja ne verujem da razumes

stvarno ne razumem... po tvom komentaru se to "interesantnije" ne mozhe naslutiti, jedino ako je interesantno to ko je napisao text kojeg si ti
procitala, jedva...

al' ko shto kazhesh
da ne dangubimo

Demetra Demetra 19:35 11.03.2008

Re: demokratija obavezuje

o.k.

p.s. jel znas sta znaci o.k. ili sta je u korenu toga?
ako znas, cuti, zaboravi, da NE dangubimo..
ig{n}or ig{n}or 21:08 11.03.2008

Svaka cast!

Vec sam mislio da niko nikada nece napisati ozbiljan tekst o NATO-u.

NATO GAME OVER!

http://www.vredesactie.be/dossier.php?id=21
KafaJeGotova KafaJeGotova 21:16 11.03.2008

mudro zbori ovaj badju

ali meni interesantno je da bi se, u ovom trenutnku, i kostunjavi i seselj i ostali nazzi-onanisti slozili sa ovim tekstom i bili podjednako cvrsti zagovornici ovakvih teza... a sta oni zapravo rade po pitanju zlocina? taj deo bi precutali. sad je vecina srbije antimilitaristicka i u fazonu 'ne u nato' i pro-preispitivanja uloge haskog suda, ali iz potpuno drugih razloga nego badju - oni bi da izbegnu odgovornost. u tom kontekstu mislim da bi trebalo citati ovaj tekst.
Marko Ristic Marko Ristic 21:34 11.03.2008

Re: mudro zbori ovaj badju


ali meni interesantno je da bi se, u ovom trenutnku, i kostunjavi i seselj i ostali nazzi-onanisti slozili sa ovim tekstom i bili podjednako cvrsti zagovornici ovakvih teza...


To su stare fore: cim neko kaze nesto protiv NATO-a, odmah ga proglase Seseljem. A to sto Badju, pored toga sto govori o NATO-paktu, nema ni jednu lepu rec za Milosevica i druge srpske ratnike, to ste odlucili da preskocite.

Dakle, Vas nacin zakljucivanja je sledeci: Josip Broz Tito je bio protivnik NATO-pakta, dakle Tito =Seselj.

Takvu logiku anticipirao je Vladan Batic, kada je, nedavno, Kostunicu optuzio za pokusaj rehabilitacije politike Nesvrstanih.

Sledi Zizekov govor na velikom mitingu u Pragu (protiv NATO-baza). Ako ste Badjua poistovetili sa Seseljem, ocekujem da cete Zizeka, posle ovog govora, poistovetiti sa Kostunicom.

KafaJeGotova KafaJeGotova 21:43 11.03.2008

Re: mudro zbori ovaj badju

marko ristic
To su stare fore: cim neko kaze nesto protiv NATO-a, odmah ga proglase Seseljem. A to sto Badju, pored toga sto govori o NATO-paktu, nema ni jednu lepu rec za Milosevica i druge srpske ratnike, to ste odlucili da preskocite.

to je bila i moja poenta... (ako je ovaj deo o preskakanju bio meni upucen)
samo nemoj sa vladanom baticem da me poistovecujes, jer ako cemo da se psujemo da krenemo direktnije :) kostunica rehabilituje nesvrstane?! haha, pa to je tacno ta ideoloska konfuzija koja vlada srbijom. zato mislim da je bitno da razmisljanja zizeka i badjua i slicnih budu aktuelizovana u nas.

edit: pravi primer je to sto je bas nin objavio zizekov tekst... i sto mizogeni jk-je-primer-emancipacije-zena maljkovic prenosi ove tekstove... pa da pricamo o apsurdima...
Gorio Gorio 22:16 11.03.2008

Bombe za Miloševićevu Srbiju.

Tekst koji je D. Maljković postavio je veoma interesantan. Jedan čovek, filozof, iznosi svoje vidjene Srbije, Jugoslavije, Evrope pa i šire devedesetih godina.
Neki delovi teksta su činjenice koje se teško mogu pobijati ili pravdati, mislim na zločine i terore koje su velike sile počinile tokom novije istorije, posebno ili udružene, vodeći razne ratove ili intervencije kako oni to lepše nazivaju.
Sve ostalo je podložno i drugačijem gledanju, ne sporeći pri tome pravo autoru da stvari postavlja onako kako ih on vidi.
Ima tu još nešto. Gospodin Alen Bodju nije izneo ništa novo, ništa do tada nepoznato. Velike države su uvek, primenjujući i naj represivnije mere, širile svoj uticaj i štitile svoje interese, stvarajući tako neke odnose izmedju sebe, na manju ili veću štetu ostalih.
Znači u svakom trenutku su svetu postojali nekakvi odnosi, koji su negde bili stabilni a negde nestabilni ili u toku "formiranja". Ti procesi stvaranja nekih odnosa su stalno u toku.
Gde su tu male države. Kada mala država ima problem ona ne može da ga rešava sama, ne može da ga rešava mimo VELIKIH, pogotovo protivno njihovin interesima. Mala država mora strpljivo i mudro da traži rešenje za sebe, da svoj problem umesti u interes nekog ko svoj interes moze da ostvari.
Meni ovo što je što je napisao A. Badju, ma kako lepo zvučalo, ništa ne olakšava. Meni je i dalje muka od činjenice da su Srbiju devedesetih godina vodile budale. Milošević i bliski mu, su mislili da mogu sve sami. Mislili su da mogu sve puškom, granatom. Dogadjali su se ratovi, smrti, zločini.
NATO bombe su došle na kraju. Strašno. Ne ponovilo se.
Ja ne znam za čiji su spas te bombe bile namenjene ili za čije kažnjavanje. Nisam ih prizivao kao ni drugi u Srbiji, kako su idioti na vlasti govorili. Znam samo da su posle toga prestali ratovi, pao je Milošević. Došao je mir. Posle deset godina. Srbija je 2000. poslednja u Evropi srušila komuniste sa vlasti. Srbija je dobila šansu.
Na kraju naslov "Rat protiv Srbije". Neznam. Meni je to više ličilo na Rat Srbije protiv svih, protiv sebe naročito.

bastard bastard 00:45 12.03.2008

Evo par pikova: Badiue!

Alain Badiue

o filozofiji:

"Ali krenimo prvo od pocetne napomene: zashto je demokratija uslov za egzitenciju filozofije? Filozofija ima dve fundamentalne karakterisitke: sa jedne strane filozofija je diskurs koji ne zavisan od mesta coveka ili zene koji govre. Ako hocete, filozofija nije diskurs kralja ili svestenika ili boga. Ne postoje garancije za filozofski diskurs. Filozofija predspotavlja da je traganje za istinom otvoren za sve. Filozof ne moze biti hegemon. Ono shto on ili ona tvrde nije validno s obzira na njihovu poziciju vec samo s obzirom na sadrzaj. Ili malo tehnickije receno: filozofska procena ne uzima u obzir subjektivnu objavu vec brine o objektivnom.......Sa druge strane filozofija se direktno izlaze sudjenju drugih...Filozofski diskurs se bazira na anticipaciji prigovora i prihvatanju diskusije...Njen aksiom je jednakost svih umova...I ova jednakost je permanetna sudnica filozofije...I ovo je jasno demokratski sud...Sama filozofija je apslutno ravnodusna prema socijalnim, kulturnim i religioznim pozicijama onog ko govori i misli...Tako da mozemo da zakljucimo da je filozofija u svojoj sustini demokraticna....Ali mi isto tako ne smemo zaboraviti da filozofija, koja prihvata da bude kompletno univerzalna u svojim korenima kao i u svom ishodishtu, ne sme da prihvati da bude demokraticna u svom cilju..."

ili o politici

"I posle svega, danas, cena za nashu slobodu, ovde u zapadnom svetu, je monstruozna nejednakost. Prvo unutar nashih zemalja. A iznad svega van njih. Filozofski govoreci u savremenom svetu uopste ne potoji Pravda. I ovaj nedostatak pravde je zapravo cena koju moramo da platimo za slobodu. Mi ovde ocigledno imamo paradoksalnu situaciju. Demokratija je uslov za filozofiju ali demokratija nema direktan odnos sa Pravdom. A pravda je filozofski naziv za istinu u politckom polju. Odnos izmeju ova tri pojma : demokratija, politka i filozofija ostaje opskuran. Demokratija je uslov za filozofiju. Filozofija determinishe novi koncept politike. I na kraju, izmedju novg koncepta politike i uobicajenog koncepta demokratije ne postoji direkta i laka komunikacija i to pre svega zbog kompleksnosti koncepta istine.

Matematika je verovatno najbolj paradigma pravde. U matematici mi zapravo imamo neku vrstu primitivne slobode, slobode u izboru aksioma. Ali posle toga mi imamo kompletnu determiniranost pravilima logike. Tako da mi zapravo moramo da prihvatimo konsekvence nasheg prvog izbora. I ovo prihvatanje nije sloboda vec nuznost intelektualnog sveta...... "


Marko Ristic Marko Ristic 01:41 12.03.2008

Re: Evo par pikova: Badiue!

Bastard,

Hvala Vam na ovakvom doprinosu. Mogli biste cesce da prevodite!?

Da me neko ne bi optuzio za hegemoniju engleskog jezika, prilazem snimak Badjua na francuskom:

Astrid Astrid 02:53 13.03.2008

Vrati mi moje klikere

Djole
Nista, meni je zao sto taj mangup koji udara decu i uzima im klikere moze to da uradi kad god mu padne napamet uvek ce proci nekaznjeno.

Dragan Pavlicevic
Ok, ostace zabelezeno da nema argumentacije koja dovodi u pitanje personifikaciju NATO-a u liku i delu mangupa koji lupa samare decici u parku da im otme klikere.Tako sam i mislio...

Naravno da nema, ali da li ima argumentacije koja dovodi u pitanje cinjenicu da je podsticanje dece da se pobune protiv mangupa i, kao posledica, budu zestoko isprebijana, u stvari nemoralno?
Marko Ristic Marko Ristic 10:41 13.03.2008

Re: Vrati mi moje klikere

Astrid: Naravno da nema, ali da li ima argumentacije koja dovodi u pitanje cinjenicu da je podsticanje dece da se pobune protiv mangupa i, kao posledica, budu zestoko isprebijana, u stvari nemoralno?


Dakle, Badju nastavlja treadiciju (nemoralnog) La resistance (francuski pokret otpora)....


Marko Ristic Marko Ristic 10:53 13.03.2008

Re: Vrati mi moje klikere

Astrid: Naravno da nema, ali da li ima argumentacije koja dovodi u pitanje cinjenicu da je podsticanje dece da se pobune protiv mangupa i, kao posledica, budu zestoko isprebijana, u stvari nemoralno?


Dakle, Badju stoji u najboljoj tradiciji nemoralnog La resistance (francuski pokret otpora naci-okupaciji)...

Marko Ristic Marko Ristic 10:54 13.03.2008

Re: Vrati mi moje klikere

Marko Ristic Marko Ristic 10:55 13.03.2008

Re: Vrati mi moje klikere

Astrid Astrid 15:22 13.03.2008

Re: Vrati mi moje klikere

Marko Ristic
Dakle, Badju nastavlja treadiciju (nemoralnog) La resistance (francuski pokret otpora)....


Ako mislis da tvoja argumentacija dobija na tezini postavljanjem sto vise slika, sto vecih, po mogucstvu, samo nastavi :)
Sto se tice tvog komentara, besmisleno je porediti WWII i danasnje ratove. Naravno, ne samo zato sto NATO tad nije postojao, vec sto se to implicitno kaze i u tekstu.
Astrid Astrid 03:31 13.03.2008

Par komentara i jedno pitanje

...pošto ste napravili karijeru u im­perijalnom ratu, drugima zauvek zabraniti i najmanju težnju za moći?

Ne bih rekla da je potencijalna moc Srbije bila znacajan razlog sa bombardovanje :)
Kao sto je laissez-faire uglavnom zamenio neki oblik intervencionizma, tako je i ratovanje tipa "pobiti zarobljenike, zene i decu" zamenilo "fer ratovanje". To sto neko, stiteci sebe, usvaja i namece pravila koja su, iako s jedne strane ogranicavajuca za druge, dobrim delom ogranicavajuca i za same donosioce istih, ne mora biti lose. Napr. ne vidim zasto bi se neko bunio sto za vreme bombardovanja nismo bili sravnjeni sa zemljom.

nikome neće do­pustiti da dobije rat....niko­me se neće dopustiti da bude moćan.

Lepo zvuci, efektno :)
Za prvo navedeno ima i suprotnih primera. Drugo se podrazumeva, ali nije primenjivo na nas.

Ameri­kanci i Englezi su hteli intervenciju, po svaku cenu, kao što su beskrajno želeli da napadnu Irak, bez bilo kakvog mandata. Treba im odati prizna­nje da su imperijalno dosledni. Treba pokoriti onoga ko se potpuno ne potčini, i to je sve.

Tacno je da su hteli intervenciju, ali zakljucak nije tacan, jer nisu "potpuno potcinili" Sadama iz prve, a mogli su.
Ocigledno je da postoje i drugi interesi kojima se ovaj tekst ne bavi.

Kako se desilo da tada isti taj „nepristrasni" sud nikad nije ni pomišljao da optuži Puti­na, na primer?

1. Nuklearna sila.
2. U buducnosti ce svako imati "svog teroristu" (war against terror), srazmerno svojoj snazi, sa kojim ce smeti da se obracunava :)

Hteli su ga Amerikanci da bi ponizili Rusiju.

Verovatno i to, ali ne treba zanemariti i interese "vojno-industrijskog lobija".

Logika moći nikad nije posle­dica plemenitih principa.

Ne znam da je iko tvrdio suprotno :)

Uistinu, jedina autentična pravda bi bila da se traži raspuštanje NATO-a, za koji smo videli da ga čini međunarodna neodgovorna naoružana banda, vrlo opasna za ljudska prava i narode...

Pitanje za Maljkovica:
Posto najverovatnije nece doci do "raspustanja NATO-a" :), koja je, za Srbiju, alternativa evroatlanskim integracijama ?
Marko Ristic Marko Ristic 11:01 13.03.2008

Re: Par komentara i jedno pitanje

Astrid: Napr. ne vidim zasto bi se neko bunio sto za vreme bombardovanja nismo bili sravnjeni sa zemljom.koja je, za Srbiju, alternativa evroatlanskim integracijama ?Astrid,

Ako Vi budete nastativili da branite NATO i to ovakvim argumentima, mnogi ce zakljuciti da ste spijun KGB-a...

Dušan Maljković Dušan Maljković 12:55 13.03.2008

Re: Par komentara i jedno pitanje

Posto najverovatnije nece doci do "raspustanja NATO-a" :), koja je, za Srbiju, alternativa evroatlanskim integracijama ?


Ja mislim da se može i bez NATO-a u međunarodne integracije -- nisu li vam poznati primeri zemalja koje nisu u NATO paktu, ali su deo EU, kao i mnogih drugih međunarodnih organizacija, dakle veoma integrisane. Nepoznato mi je, takođe, da su mnoge napredne azijske ekonomije takođe van ovog vojnog saveza, pa im ni to ne smeta da imaju najveći rast BDP-a na godišnjem nivou i da ih krste "tigrovima" i "radionicama sveta"! Za Srbiji, i EU i NATO ima alternativu -- a to je primer Švajcarske ili Norveške. Ne kažem da njihov primer treba slediti, samo kažem da postoji alternativa koja nije izolacionistička, ekonomski nerazvijena i sl.
Astrid Astrid 15:40 13.03.2008

Re: Par komentara i jedno pitanje

Marko Ristic
Astrid, Ako Vi budete nastativili da branite NATO i to ovakvim argumentima, mnogi ce zakljuciti da ste spijun KGB-a...

A ja cu zakljuciti da ne umes da citas :)
Ko je "branio NATO"? Pitala sam koja je alternativa. Ako ne umes da odgovoris, ne imuputiraj.

Sto se tice prvog citata, ako ti mislis da nije trebalo usvojiti Zenevsku konvenciju i da bi trebalo dozvoliti svima koji, eto, malo ratuju, da vrse genocid, onda je to tvoja interpretacija Badjuovog teksta. Ja sam samo rekla da je dobro sto to nije dozvoljeno ni jednoj strani, pa ni najmocnijoj. To nisam prikazala kao neciju zaslugu, vec kao nus-pojavu!
Astrid Astrid 16:21 13.03.2008

Re: Par komentara i jedno pitanje

Dušan Maljković
Ja mislim da se može i bez NATO-a u međunarodne integracije -- nisu li vam poznati primeri zemalja koje nisu u NATO paktu, ali su deo EU, kao i mnogih drugih međunarodnih organizacija, dakle veoma integrisane. Nepoznato mi je, takođe, da su mnoge napredne azijske ekonomije takođe van ovog vojnog saveza, pa im ni to ne smeta da imaju najveći rast BDP-a na godišnjem nivou i da ih krste "tigrovima" i "radionicama sveta"! Za Srbiji, i EU i NATO ima alternativu -- a to je primer Švajcarske ili Norveške. Ne kažem da njihov primer treba slediti, samo kažem da postoji alternativa koja nije izolacionistička, ekonomski nerazvijena i sl.

Da li treba da ti persiram?

Naravno da su mi poznati primeri. Mislim da je Norveska u NATO-u, tj. da je Svajcarska jedina koja nije ni u jednoj pomenutoj organizaciji. Sto se tice evropskih zemalja koje nisu u EU:

"Four Western European countries that have chosen not to join the EU have partly committed to the EU's economy and regulations: Iceland, Liechtenstein and Norway are a part of the single market through the European Economic Area, and Switzerland has similar ties through bilateral treaties."

Mislim da poredjenje sa azijskim ekonomijama nije bas prikladno.
S obzirom na to u kakvom smo ekonomskom polozaju, nije mi jasno kako zamisljas taj "alternativni put". Ako moze konkretniji odgovor, a ne samo navodjenje primera.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 17:18 13.03.2008

Re: Par komentara i jedno pitanje

Astrid
Ako moze konkretniji odgovor, a ne samo navodjenje primera


Evo Astrid, proverio sam ekstra zbog tebe: cetiri EU zemlje nisu u NATO - Austrija, Finska, Svedska i Irska. I to bi bila idealna varijanta i za nas. Austrija, koliko znam, nije clanica iz istorijskih razloga sto bi i za nas bio zgodno opravdanje - sta cemo u NATO kad su nas nedavno bombardovali i najveci deo gradjana ne gleda jos blagonaklono na njih? A nema ni jedan razlog zasto bi bili? Da kupujemo novo naoruzanje (i trosimo pare koje nemamo) ili da vodimo "americke" ratove po bliskom istoku?

pozz

ps. E sad ako bas moramo onda nema smisla ni da se previse opiremo (USA vrsi stalno pritisak i na sadasnje clanice da povecaju udeo u ljudstvu na bliskom istoku - naravno da im je stalo da njih sto manje kosta ... pogotovu u zivotima vojnika)

pps. Hahaha evo tek sad vidim i da je Marko Ristic isto vec proverio i cak ovde i kartu posalo :)))
Astrid Astrid 17:42 13.03.2008

Re: Par komentara i jedno pitanje

Virtuelni Vasilije
Evo Astrid, proverio sam ekstra zbog tebe: cetiri EU zemlje nisu u NATO - Austrija, Finska, Svedska i Irska. I to bi bila idealna varijanta i za nas. Austrija, koliko znam, nije clanica iz istorijskih razloga sto bi i za nas bio zgodno opravdanje - sta cemo u NATO kad su nas nedavno bombardovali i najveci deo gradjana ne gleda jos blagonaklono na njih? A nema ni jedan razlog zasto bi bili? Da kupujemo novo naoruzanje (i trosimo pare koje nemamo) ili da vodimo "americke" ratove po bliskom istoku?pozzps. E sad ako bas moramo onda nema smisla ni da se previse opiremo (USA vrsi stalno pritisak i na sadasnje clanice da povecaju udeo u ljudstvu na bliskom istoku - naravno da im je stalo da njih sto manje kosta ... pogotovu u zivotima vojnika)pps. Hahaha evo tek sad vidim i da je Marko Ristic isto vec proverio i cak ovde i kartu posalo :)))

Pa, bas hahaha :)
Prvo procitaj celu diskusiju.
Nisam ja za evroatlanske integracije, kao sto pokusava Marko Ristic da prikaze :)

Sem toga, trazila sam odgovor od Maljkovica, ali posto ima nekoliko vas koji odgovarate umesto njega, a on se ne buni, pretpostavljam da je zadovoljan tvojim odgovorom :)
Dušan Maljković
Eto vidite do čega rekla-kazala dovodi... U NIN-u su objavljeni Žižekovi tekstovi koji kritikuju Milošević nacionalizam, ali i globalni kapitalizam i ja sam ih oba preneo -- pogledajte prethodne blogove. Badjuov tekst je u celini objavljen u Trećem programu.

Dušan Maljković
Eto vidite do čega rekla-kazala dovodi... U NIN-u su objavljeni Žižekovi tekstovi koji kritikuju Milošević nacionalizam, ali i globalni kapitalizam i ja sam ih oba preneo -- pogledajte prethodne blogove. Badjuov tekst je u celini objavljen u Trećem programu.

Dušan Maljković
Eto vidite do čega rekla-kazala dovodi... U NIN-u su objavljeni Žižekovi tekstovi koji kritikuju Milošević nacionalizam, ali i globalni kapitalizam i ja sam ih oba preneo -- pogledajte prethodne blogove. Badjuov tekst je u celini objavljen u Trećem programu.

Astrid Astrid 04:05 13.03.2008

Zakljucak

1. Ne slazem se da su pravila uspostavljena od strane "bivsih imperijalista" u svakoj situaciji i u svim aspektima losa.

2. Odbrana prava slabijih tako sto se podsticu na sukob sa jacima je besmislena. Nije isto plasirati ovaj tekst u Srbiji i u Francuskoj. Kako nije u pitanju Shiefer (ili, kako se vec zove) koji trazi siromasnu, izolovanu oazu u kojoj ce biti "neko" i po kojoj ce moci da divlja, onda je to prosto neodgovorno.

3. Tajming za plasiranje ovakvog teksta nije bas najbolje izabran. Ili, jeste :) U svakom slucaju, odlicna provokacija!
Iako neki blogeri tvrde da se Badju kriticki odnosi i prema ovdasnjim zlocincima ("zlocincima", cinjenica je da je naglasak na kritici politike sile, sto omogucava domacim novinarima jednostavnu zloupotrebu iznetih teza. Cujem da se to vec desava. Maljkovic je takodje znao da ce se desiti :)

Samo jos jedno pitanje: Maljkovicu, sta mislis, zasto niko u Srbiji ne osniva neku ozbiljnu levicarsku partiju, iako je (vec dugo) upraznjeno mesto na levici?
Marko Ristic Marko Ristic 11:11 13.03.2008

Re: Zakljucak

Astrid: zasto niko u Srbiji ne osniva neku ozbiljnu levicarsku partiju, iako je (vec dugo) upraznjeno mesto na levici?


Astrid,

Vidite kako u Srbiji lose prolaze cak i zapadni levicari - nemoralni mangupi.

Kako bi tek prosli domaci "nemoralni mangupi"?

Ili je bolje da kazem "huligani"?

Ne, najbolje je "banditi".

Dušan Maljković Dušan Maljković 12:51 13.03.2008

Re: Zakljucak

Iako neki blogeri tvrde da se Badju kriticki odnosi i prema ovdasnjim zlocincima ("zlocincima", cinjenica je da je naglasak na kritici politike sile, sto omogucava domacim novinarima jednostavnu zloupotrebu iznetih teza. Cujem da se to vec desava. Maljkovic je takodje znao da ce se desiti :)


Možete li biti malo konkretniji... Ko, gde, kada?
Astrid Astrid 15:54 13.03.2008

Re: Zakljucak

Marko Ristic
Astrid: zasto niko u Srbiji ne osniva neku ozbiljnu levicarsku partiju, iako je (vec dugo) upraznjeno mesto na levici?Astrid,Vidite kako u Srbiji lose prolaze cak i zapadni levicari - nemoralni mangupi. Kako bi tek prosli domaci "nemoralni mangupi"? Ili je bolje da kazem "huligani"? Ne, najbolje je "banditi".

Duhovito :)
Nisam nazvala nikoga "nemoralnim mangupom", ocigledno si pogresno razumeo.

Inace, dobro znas da nije isto pricati iz pozicije posmatraca-navijaca i deteta kome je neko uzeo klikere :)
Ako pricas iz pozicije "sapatnika slabijih", to se percipira potpuno drugacije u odnosu na pricu nekoga ko iz lagodne pozicije zagovara autodestruktivne akcije slabijih.

Prema tome, izbegao si odgovor.
Astrid Astrid 16:30 13.03.2008

Re: Zakljucak

Dušan Maljković
Možete li biti malo konkretniji... Ko, gde, kada?

Cula sam da se u NIN-u objavljuju delovi Zizekovih tekstova koji odgovaraju "patriotskim snagama". Nisam citala. Mislim da je vrlo verovatno i da ce delovi ovog Badjuovog teksta da se nadju u nekoj 'Pravdi', NSPM, itd.
Da ponovim, odlicna provokacija! :)
Dušan Maljković Dušan Maljković 16:38 13.03.2008

Re: Zakljucak

Eto vidite do čega rekla-kazala dovodi... U NIN-u su objavljeni Žižekovi tekstovi koji kritikuju Milošević nacionalizam, ali i globalni kapitalizam i ja sam ih oba preneo -- pogledajte prethodne blogove. Badjuov tekst je u celini objavljen u Trećem programu.
Marko Ristic Marko Ristic 17:58 13.03.2008

Re: Zakljucak

Dusane,

Vi barem dobro znate da Druga Srbija vodi krstaski rat protiv Zizeka, Badjua i slicnih "nemoralnih mangupa". Evo, na pr., veceras,na radiju ide napad na Badjua. Zizekova pojava u NIN-u vec je bila predmet napada u konkurentskom casopisu.

Meni je samo zanimljivo kako krstaski ratnici protiv Slavoja Zizeka, Badjua (Igora Mandica, Vedrane Rudan, Denisa Kuljisa) i drugih "nemoralnih mangupa", nisu smislili neku diskretniju taktiku, nego udri!... pa kud puklo.

Da li se secate da je pre dve godine Druga Srbija dovela u pomoc svog "ambasaodra" iz Vasingtona?

Prof. dr Dusan Bjelic iz Vasingtona tada je odrzao u NBS javno predavanje pod naslovom "Srebrenica kao trauma psihoanalize", zagovarajuci jednu zaista originalnu tezu: Frojdova teorija je odgovorna za Holokaust, dok je Slavoj Zizek ideolog genocida u Srebrenici. To tvrdi Dusan Bjelic.

Druga Srbija toliko mrzi Zizeka&Co da na sam pomen njegovog imena gubi razum i plasira ovako sumanute teze. Ja mislim da Druga Srbija nema problem sa NIN-om ili sa srpskim nacionalizmom. Drugoj Srbiji vise smetaju Zizek i Badju nego na pr. Kostunica. Ali, zar bi moglo da bude drugacije?
Astrid Astrid 18:02 13.03.2008

Re: Zakljucak

Dušan Maljković
Eto vidite do čega rekla-kazala dovodi... U NIN-u su objavljeni Žižekovi tekstovi koji kritikuju Milošević nacionalizam, ali i globalni kapitalizam i ja sam ih oba preneo -- pogledajte prethodne blogove. Badjuov tekst je u celini objavljen u Trećem programu.

Verujem vam na rec, iako ne citam NIN. Rekla sam vam samo da sam cula da nisu preneti celi i da je naglasak ipak bio na "kritici globalnog kapitalizma", a ne "Milosevicovog nacionalizma".
Nadam se da cete nas obavestiti kada NIN objavi Badjuov tekst (integralnu ili osakacenu verziju, videcemo).

Izgleda da ne zelite da odgovarate na pitanja koja sam vam postavila ili se zadovoljavate time da umesto vas odgovaraju Marko Ristic i Virtuelni Vasilije?! Da li ste protiv diskusije na vasem blogu ili to samo tako deluje nama novima i neupucenima?

Bespotrebna agresija nekih ucesnika u "diskusiji" samo kompromituje ideje za koje se zalazete.
Marko Ristic Marko Ristic 18:16 13.03.2008

Re: Zakljucak

Izgleda da ne zelite da odgovarate na pitanja koja sam vam postavila


Astrid,

Nacin na koji se obracate podseca na policijsko saslusanje.

Ako Vam se vec ne dopadaju odgovori, mozete da zakljucite, na primer, da ova komunikacija nema smisla. Ili cete danima da ponavljate da niste zadovoljni? I da hocete dokaze.

Ja sam, nacelno, protiv dokazivanja da Zizek i Badju nisu srpski nacionalisti. Kada neko postavi takvo pitanje, ili kada iznese onako bizarnu tezu poput Prof. Bjelica, ja mislim razgovor gubi svaki smisao.

Ajde, sad opet recite da niste zadovoljni i da hocete dokaze, crno-na-belo... Jer, svako je srpski nacionalista dok se ne dokaze suprotno....
Astrid Astrid 18:20 13.03.2008

Re: Zakljucak

Marko Ristic
Dusane,Vi barem dobro znate da Druga Srbija vodi krstaski rat protiv Zizeka, Badjua i slicnih "nemoralnih mangupa". Evo, na pr., veceras,na radiju ide napad na Badjua. Zizekova pojava u NIN-u vec je bila predmet napada u konkurentskom casopisu. Meni je samo zanimljivo kako krstaski ratnici protiv Slavoja Zizeka, Badjua (Igora Mandica, Vedrane Rudan, Denisa Kuljisa) i drugih "nemoralnih mangupa", nisu smislili neku diskretniju taktiku, nego udri!... pa kud puklo.Da li se secate da je pre dve godine Druga Srbija dovela u pomoc svog "ambasaodra" iz Vasingtona?Prof. dr Dusan Bjelic iz Vasingtona tada je odrzao u NBS javno predavanje pod naslovom "Srebrenica kao trauma psihoanalize", zagovarajuci jednu zaista originalnu tezu: Frojdova teorija je odgovorna za Holokaust, dok je Slavoj Zizek ideolog genocida u Srebrenici. To tvrdi Dusan Bjelic.Druga Srbija toliko mrzi Zizeka&Co da na sam pomen njegovog imena gubi razum i plasira ovako sumanute teze. Ja mislim da Druga Srbija nema problem sa NIN-om ili sa srpskim nacionalizmom. Drugoj Srbiji vise smetaju Zizek i Badju nego na pr. Kostunica. Ali, zar bi moglo da bude drugacije?

Dusan sigurno zna, dakle, ovo je komentar namenjen posmatracima :)

Ja sam kritikovala Zizeka samo zbog metodologije i "pomocnih sredstava" koje koristi.
Upotreba neadekvatnih primera, nedosledna i neubedljiva argumentacija, samo da bi se potkrepila "provokativna teza".

O Badjuovom tekstu sam rekla sta mislim, iako to, ocigledno, nikog na ovom blogu ne zanima.

Takodje, iznenadjena sam odsustvom blogera i komentatora kod Majlkovica, ali, posto sam relativno nova ovde, moguce je da je to posledica nekih ranijih sukoba sa kojima nisam upoznata.

Ono sto vidim, a sto neke ljude sigurno odvraca, je, vec pomenuta, bespotrebna agresija prema neistomisljenicima. Gori ste od LDP blogera :) Sta da se radi, verovatno imate neki dobar razlog za to :)

Pozdrav

P.S. Isidora Bjelica ne kempuje, mozda je nekad davno :) A, izgleda, ni vi.
Marko Ristic Marko Ristic 18:23 13.03.2008

Re: Zakljucak

Gori ste od LDP blogera :)


Da li ovo treba da shvatim kao samokritiku?
Astrid Astrid 18:30 13.03.2008

Re: Zakljucak

Marko Ristic
Astrid, Nacin na koji se obracate podseca na policijsko saslusanje. Ako Vam se vec ne dopadaju odgovori, mozete da zakljucite, na primer, da ova komunikacija nema smisla. Ili cete danima da ponavljate da niste zadovoljni? I da hocete dokaze. Ja sam, nacelno, protiv dokazivanja da Zizek i Badju nisu srpski nacionalisti. Kada neko postavi takvo pitanje, ili kada iznese onako bizarnu tezu poput Prof. Bjelica, ja mislim razgovor gubi svaki smisao.Ajde, sad opet recite da niste zadovoljni i da hocete dokaze, crno-na-belo... Jer, svako je srpski nacionalista dok se ne dokaze suprotno....

Nisam ni dobila odgovore, pa ne mogu da ih vrednujem.
Sam Maljkovic se na prvoj strani "kao" zalio sto niko nista ne pise, a vi tvrdite da ako neko hoce diskusiju, onda se to svodi na saslusanje autora i njegovih istomisljenika?!

Ko je pominjao "srpske nacionaliste"? Ja sam samo pomenula da ce neko takav izvuci iz konteksta neke teze i zloupotrebiti ih. Ko je trazio bilo kakve dokaze? Ocigledno ste me pomesali s nekim.

Vi ste malo paranoicni? :)
Astrid Astrid 18:35 13.03.2008

Re: Zakljucak

Marko Ristic
Gori ste od LDP blogera :) Da li ovo treba da shvatim kao samokritiku?


Pogresna procena. Ipak ste povrsni :)

Pozdrav, do citanja.

P.S. Nemojte da razjurite bas sve u medjuvremenu, nema smisla :)
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 18:38 13.03.2008

Re: Zakljucak

Astrid
Da li ste protiv diskusije na vasem blogu ili to samo tako deluje nama novima i neupucenima?


To samo deluje tako vama novima i neupucenima

Ovo je javna diskusija pa se svako javi na svaki(bilo koji) post ako oseti potrebu da nesto napise (ko bas insistira na pojedinacnoj komunikacij onda moze da koristi privatne poruke - tu nema ko da ga ometa). A dal' ce dobiti odgovor - nikad se ne zna ... Kad se na neki moj post javi 10-oro njih, ja ponekad ne odgovrim uopste zato sto nisam "tu" (niko ne "zivi na blogu", nekad nemam vremena a nekad i ne vidim ... a obicno odgovorim samo nekima (u zavisnosti od raspolozivog vremena i mog sopstvenog raspolozenja) ...

A vi novi i neupuceni mozete uvek da pitate ako vam nesto nije jasno ... moz' da se desi i da dobijete odgovor

Dobro dosla Astrid

ps. e moram bas ekstra da procitam sta si napisala o Badjuu:) ... al' mora biti da ce mi se svideti - cim si, vidim, kriticki raspolozena prema LDP :)))))))))))))
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:41 13.03.2008

Re: Zakljucak

Verujem vam na rec, iako ne citam NIN. Rekla sam vam samo da sam cula da nisu preneti celi i da je naglasak ipak bio na "kritici globalnog kapitalizma", a ne "Milosevicovog nacionalizma".


Poslednji put -- ja sam preneo članke iz NIN-a, ne obrnuto (intervju u kome Žižek kritikuje Miloševića i ceo tekst na temu paralakse). Posetite poslednja dva bloga da vidite o čemu je reč.

Takođe, nisam siguran da sam obavezan da Vam odgovorim. Što me svakako čini gorim od Bjelice -- ona bi vas otvoreno oterala u peršun, a ja perfidno i podlo ćutim!
Marko Ristic Marko Ristic 18:44 13.03.2008

Re: Zakljucak

Astrid,

Samo Vi nastavite tako i Zizek ce postati predsednik Srbije.

BTW, da li ste culi da grupa levicarskih organizacija skuplja potpise za peticiju, kojom se od Vlade trazi da Zizeku dodeli srpsko drzavljanstvo po hitnom postupku, kako bi na narednim izborima mogao da se kandiduje za predsednika Srbije?

Cini mi se da je cela srpska politicka elita zastrasena najavom Zizekove kandidature. Zbog toga su reakcije tako ishitrene i agresivne. Takve reakcije, sa druge strane, samo pokazuju kakvu ce realnu snagu na srpskoj sceni predstavljati Nova srpska levica (NSL), prevodjena Slavojem Zizekom!

Smrt fasizmu!
Zizek narodu!
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 22:51 13.03.2008

Re: Zakljucak

Astrid,

sve sto si napisala u ovom tvom zakljucku zvuci pametno i razumno. Ali se i sve moze posmatrati i iz malo drugacijeg ugla...

Astrid
1. Ne slazem se da su pravila uspostavljena od strane "bivsih imperijalista" u svakoj situaciji i u svim aspektima losa.


Naravno da nisu. Sigurno da u zapadnoj Evropi ima mnogo stvari koje se mogu kritikovati. Ali je to ipak najbolji od svih dosadasnjih sistema. Pa ako prihvatimo da necemo da izmisljamo neki novi i eksperimetnisemo (opet) onda je to nesto cemu i Srbija trebalo da tezi ...

Ali primena njihovih pravila na prostorima ex-Yu je cesce losa nego dobra ... a od 1999. i na prostoru Srbije je katastrofalna. To je ustvari negacija njihovih sopstvenih pravila ...


2. Odbrana prava slabijih tako sto se podsticu na sukob sa jacima je besmislena. Nije isto plasirati ovaj tekst u Srbiji i u Francuskoj. Kako nije u pitanju Shiefer (ili, kako se vec zove) koji trazi siromasnu, izolovanu oazu u kojoj ce biti "neko" i po kojoj ce moci da divlja, onda je to prosto neodgovorno.


Ne mogu se ljudi lagati da se ne bi "podsticali na sukob". Niti su gradjani mala deca od kojih treba kriti istinu. Uostalom ubedjen sam i da vecina obicnih ljudi zna da nema nikakvog smisla ici u sukob sa celim svetom (odnosno najvecim delom razvijenog sveta). Ali se to moze i reci tako a ne optuzivati ceo narod i nevine ljude(pogotovo ne zrtve - sto je apsurd nad apsurdima), ubedjivati ih da su genocidni, ovakvi ili onakvi da pristali na nepravdu. Zar nije jednostavnije reci da Srbija nije u stanju da ispravi sve nepravde u svetu i da po cenu izbegavanja sukoba (koji bi joj samo stetili) mora (i trebalo bi) da se prilagodi medjunarodnoj situaciji?


3. Tajming za plasiranje ovakvog teksta nije bas najbolje izabran. Ili, jeste :) U svakom slucaju, odlicna provokacija!
Iako neki blogeri tvrde da se Badju kriticki odnosi i prema ovdasnjim zlocincima ("zlocincima", cinjenica je da je naglasak na kritici politike sile, sto omogucava domacim novinarima jednostavnu zloupotrebu iznetih teza. Cujem da se to vec desava. Maljkovic je takodje znao da ce se desiti :)


Ogromna vecina obicnih ljudi oseca nepravdu koju cine zapad (USA) nametanjem jednostranog resenja u vezi Kosova. Osim zanemraljive manjine niko ne moze niti da prihvati niti da razumno brani Ahtisarijev plan - osim pravom jeceg da krsi pravila u medjunarodnim odnosima. I ne moze da brani celu politiku zapada prema Srbiji od 1999. godine. Pa je sasvim logicno i da se Srbija suprostavi MIROLJUBIVIM sredstvima u zastiti svojih prava. I da pokusa da postigne neki kompromis u tom smislu ...

Naravno, sve se moze zloupotrebljavati pa i ovakvi tekstovi. Ali jedini pravi nacin je osloniti se na ISTINU i na REALNOST ... A realnost znaci da ne moze jedna mala zemlja da se bori za pravdu protiv najmocnijeg dela sveta SILOM. Niti biti zrtva u borbi za to. Uostalom i takvi stavovi se mogu potkrepiti Badjuovim tekstovima (naprimer ovo o pravdi sto je postirao bastard).

U lazi su kratke noge. To uostalom vidimo po podrsci koju dobija politicka opcija koja zastupa pristajanje na sve (i za to daje lazne razloga i neodbranijva opravdanja) ... i samo zbog interesa ...

pozz
Astrid Astrid 02:51 14.03.2008

Re: Zakljucak

Virtuelni Vasilije
A vi novi i neupuceni mozete uvek da pitate ako vam nesto nije jasno ... moz' da se desi i da dobijete odgovor.

Vasilije, citam blog oko godinu dana, nedavno sam pocela da pisem komentare, tako da su mi jasna neka pravila.

Naravno da niko nije u obavezi da vam odgovori, ali kada odgovori na neke vase komentare, posebno kada mu se ucini da moze da vam "spusti", a izbegava da odgovori na vase odgovore na to i/ili direktna pitanja (pritom je ulogovan), to meni deluje kao izbegavanje diskusije.
Sem toga, samo kod Maljkovica sam primetila da ukoliko napr. Marko Ristic odgovori umesto njega, on nikad nece dodati i svoj komentar. Moguce je da misle potpuno isto.

P.S. Eto, upravo mi Biljana obrisala komentar na doktorkin post :), a doktorka mi pre toga pretila tuzbom ako napisem nesto lose o Bebi. Komedija.
Astrid Astrid 02:58 14.03.2008

Re: Zakljucak

Dušan Maljković
Poslednji put -- ja sam preneo članke iz NIN-a, ne obrnuto (intervju u kome Žižek kritikuje Miloševića i ceo tekst na temu paralakse). Posetite poslednja dva bloga da vidite o čemu je reč.

Ok, nema potrebe da budete tako strogi i ozbiljni. Smesno je.

Takođe, nisam siguran da sam obavezan da Vam odgovorim. Što me svakako čini gorim od Bjelice -- ona bi vas otvoreno oterala u peršun, a ja perfidno i podlo ćutim!

Naravno da niste, vec sam napisala Vasiliju sta mislim o tome.
Jeste gori :), ali je zato vasa strategija odrzavanja slike o sebi mnogo bolja, priznajem :)
Astrid Astrid 03:07 14.03.2008

Re: Zakljucak

Marko Ristic
Astrid,Samo Vi nastavite tako i Zizek ce postati predsednik Srbije.BTW, da li ste culi da grupa levicarskih organizacija skuplja potpise za peticiju, kojom se od Vlade trazi da Zizeku dodeli srpsko drzavljanstvo po hitnom postupku, kako bi na narednim izborima mogao da se kandiduje za predsednika Srbije?Cini mi se da je cela srpska politicka elita zastrasena najavom Zizekove kandidature. Zbog toga su reakcije tako ishitrene i agresivne. Takve reakcije, sa druge strane, samo pokazuju kakvu ce realnu snagu na srpskoj sceni predstavljati Nova srpska levica (NSL), prevodjena Slavojem Zizekom!Smrt fasizmu!Zizek narodu!

O, pa vi ste opet duhoviti :)
Astrid Astrid 03:14 14.03.2008

Re: Zakljucak

Dušan Maljković
Verujem vam na rec, iako ne citam NIN. Rekla sam vam samo da sam cula da nisu preneti celi i da je naglasak ipak bio na "kritici globalnog kapitalizma", a ne "Milosevicovog nacionalizma". Poslednji put -- ja sam preneo članke iz NIN-a, ne obrnuto (intervju u kome Žižek kritikuje Miloševića i ceo tekst na temu paralakse). Posetite poslednja dva bloga da vidite o čemu je reč.Takođe, nisam siguran da sam obavezan da Vam odgovorim. Što me svakako čini gorim od Bjelice -- ona bi vas otvoreno oterala u peršun, a ja perfidno i podlo ćutim!


Jos dva pitanja, a vi slobodno "perfidno i podlo cutite" ako procenite da cete tako biti srecniji.

Da li ste samo protiv ulaska Srbije u NATO ili i protiv ulaska u EU (niste bili decidirani po tom pitanju, bar na ovom blogu)?
Ako ste protiv EU, da li ste i protiv donosenja antidiskriminacionih zakona?
Marko Ristic Marko Ristic 03:39 14.03.2008

Re: Zakljucak

Da li ste samo protiv ulaska Srbije u NATO ili i protiv ulaska u EU (niste bili decidirani po tom pitanju, bar na ovom blogu)?
Ako ste protiv EU, da li ste i protiv donosenja antidiskriminacionih zakona?


Dusane,

Molim Vas da ne odgovarate na ovakva policjska pitanja! Jasno je da je na delu pokusaj diskvalifikacije svakoga ko se usudi da iskaze i najmanji znak sumnje prema dogmama Druge Srbije.

Mislim da ste Vi, Dusane, veoma hrabro postupili kada ste objavili Zizekove i Badjuove tekstove, U danasnjoj Srbiji zaista je potrebna hrabrost da bi se stalo na stranu onih koji nalaze da su Zizekova i Badjuova filozofija vredne paznje.

Znam da ste dobro obavestetni o visegodisnjem podzemnom krstaskom ratu Druge Srbije protiv prisustva i uticaja Slavoja Zizeka i Alana Badjua. Zbog toga sto znate o kakvoj masineriji je rec, Vas cin zasluzuje jos vece divljenje.
Astrid Astrid 03:39 14.03.2008

Re: Zakljucak

Virtuelni Vasilije
Astrid,sve sto si napisala u ovom tvom zakljucku zvuci pametno i razumno. Ali se i sve moze posmatrati i iz malo drugacijeg ugla...

Vasilije, nemam vremena za odgovor, drugom prilikom.

Mozda i na drugom mestu, zavisi od stepena eskalacije netrpeljivosti dva filozofa prema ne-filozofima koji slucajno zalutaju na ovaj blog :) Postoji samo privid da je tekst objavljen da bi se o njemu diskutovalo.

Kakvo zadovoljstvo neko nalazi u tome da na svom terenu, jos sa pomocnikom :), pokusava da "voza" nekog druge struke, nije mi jasno. Mislim, bolje da ne nagadjam :)

Pozdrav

Astrid Astrid 03:54 14.03.2008

Re: Zakljucak

Marko Ristic
Dusane,Molim Vas da ne odgovarate na ovakva policjska pitanja! Jasno je da je na delu pokusaj diskvalifikacije svakoga ko se usudi da iskaze i najmanji znak sumnje prema dogmama Druge Srbije. Mislim da ste Vi, Dusane, veoma hrabro postupili kada ste objavili Zizekove i Badjuove tekstove, U danasnjoj Srbiji zaista je potrebna hrabrost da bi se stalo na stranu onih koji nalaze da su Zizekova i Badjuova filozofija vredne paznje. Znam da ste dobro obavestetni o visegodisnjem podzemnom krstaskom ratu Druge Srbije protiv prisustva i uticaja Slavoja Zizeka i Alana Badjua. Zbog toga sto znate o kakvoj masineriji je rec, Vas cin zasluzuje jos vece divljenje.


Pustite ipak Dusana, takoreci, vas alter ego, da sam odluci.

A vi, da li vi imate nesto protiv EU ili antidiskriminacionih zakona?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 09:25 14.03.2008

Re: Zakljucak

Astrid
P.S. Eto, upravo mi Biljana obrisala komentar na doktorkin post :), a doktorka mi pre toga pretila tuzbom ako napisem nesto lose o Bebi. Komedija.


O njima ne vredi ni pricati, mrzi me i da citam sta pisu tamo a kamo li da se prepriem sa njima ... necu ni iz postovanja prema Djindjicu.

Kako bih ja kao pristojna osoba mogao eksplicitno da tvrdim da je neko narucio neko ubistvo (i samim tim treblo da bude prvooptuzeni) bez i jednog dokaza? I jos da je taj neko radio u dosluhu sa KGB a od hapsenja ga stitio americki ambasador? I ja bi jos trebalo da sam najinteligentniji od svih mojih pristalica koji mi u horu aplaudiraju i kao papagaji ponavljaju moje (besmislene) optuzbe. I pri tom nijednom neistomisljeniku se ne dozvoljava da bilo sta kaze? Ma i radikali su umereniji i razumniji od njih ...

A da li Dusan ima jos neke svoje dodatne raloge za ovaj tajming, sto se Marko u svemu slaze sa njim, da li neko hoce ili nece da diskutuje/odgovori je irelevantno i nemam zelju ni da se bavim takvim stvarima. Kad se slazem sa nekim ja to kazem ... kao i u obrnutom slucaju. Na blogu B92 u zadnje vreme su najkvalitetniji i najpametniji tekstovi Dejana Jovica kad su politicke teme u pitanju. A Dusanovi blogovi su jedina protivteza politickim pamfletima ostrascenih LDP-ovaca, mada bi trebalo jos pet Dusana da bi se uspostavila kolika-tolika ravonteza. A bez njega bi bilo neizdrzivo ... Sto ne znaci da i njega ne bi trebalo kritikovati kad zasluzi

pozz

ps. pa i cutanje odgovor (nedostatak argumenata ... znak odoboravanja/slaganja?
leto dijalektike leto dijalektike 11:58 14.03.2008

Neodgovorno?

Mozda i na drugom mestu, zavisi od stepena eskalacije netrpeljivosti dva filozofa prema ne-filozofima koji slucajno zalutaju na ovaj blog :)

Kako nije u pitanju Shiefer (ili, kako se vec zove) koji trazi siromasnu, izolovanu oazu u kojoj ce biti "neko" i po kojoj ce moci da divlja, onda je to prosto neodgovorno.


Astrid,

Cini se da je za vas neodgovorno sto se, kazete, 2 filozofa sa bloga , slazu sa trecim (autorom teksta) i jos se neko drzne pa im se u tome pridruzi?

Ali , Astrid, ne cini li vam se da pitanje nije ni malo "filozofsko", vec pitanje zdravog razuma?

Naime da li se vi ne slazete sa sledecim redovima ? I da li mislite da o pomenutom treba cutati. Odnosno "odgovorno" cutati? Ili , jos bolje , sta bi za Vas u postojecoj konstelaciji sveta, bilo odgovorno ponasanje?

U nestrpljivom iscekivanju vaseg odgovora


'Usaglasimo se dakle da nazovemo, zbog jasnoće opisa, našu demokratiju kapitalo-parlamentarizmom.
Hipoteza prekrivena diskursom o trijumfu demokratije biće, dakle, sledeća: mi smo, politički, u režimu Jednog i ne u režimu mnoštva. Kapitalo-parlamentarizam je svesno unikatni model politike, jedini koji kombinuje ekonomsku efikasnost ( dakle profit vlasnika) i narodni konsenzus. Ako ovu hipotezu, uzmemo za ozbiljno, potrebno je podrzati i da od sada- ili unajmanju ruku za sekvencu koja je u toku- kapitalo-parlamentarizam sluzi kao politicka definicija celom covecanstvu. A ako se zadovoljimo tom hipotezom, ako se obradujemo time da je kapitalo-parlamentarizam konačno otkrivena forma politike u kojoj se pravedno ostvaruje celo čovečanstvo, to pre svega znači da procenjujemo da ovaj svet, ovaj u kome mi “ zapadnjaci” živimo jeste svet odličan I time dostojan čovečanstva. Ili jos da je kapitalo-parlamentarizam samerljiv sa idejom covecanstva.

A ovo je upravo i ono sa čim filozof neće moći da se složi.'

Alen Badju
leto dijalektike leto dijalektike 12:59 14.03.2008

N.B. Neodgovorno?

NB. Moram priznati da mi i pored strpljivog iscitavanja vasih komentara i dalje izmacinje saznanje o tome koja je pozicija vama bliska.

Cini se da ste u opoziciji gotovo svih ponudjenih politickih diskursa na blogu:

Ldp ( vecinskog); zizekijansko- badjuovske kritike onoga sto Liberalno Demokratsko (export-import) Preduzece uvozi i bezrezervno plasira kao "civilizacijsku gromadu" u Srbiji i sire (zajednicko TRZISTE kao osnov zajednistva), dok ste protestne note upucivali i frakciji LDP-a- samoproglasenoj blogerskoj "levici" kao i 'objektivnom autoritetu" -moderaciji bloga.

Iz svih razloga se namece zakljucak da je vama stalo po svaku cenu do kritike, ali ne i do stvarnih promena. Naprotiv, poznato je da disidentska, opozicionarska pozicija kritike po svaku cenu, vodi samo jednoj "promeni ": promeni vlasti. I nikada ne i konteksta koji tu vlast cini mogucom i nepromenljivom.

N.N.B. Preciziranja radi, potrebno je napomenuti da se Alen Badju, bas kako sam kaze na sopstvenom sajtu , zalaze vec decenijama protiv partijske politike, izbornog folklora i kakofonijskih kavgi oko " najboljeg kandidata", a za politiku sa obespravljenima, svima koji hoce da misle svojom glavom ( a ne da "misle" glasackim urnama) i ne preko predstavnika. Dakle kritika koja dolazi sa ovog mesta ne masta ulazak u parlament, predlaze nesto drugo. A vasa?

leto dijalektike leto dijalektike 14:15 14.03.2008

Re: Zakljucak

Dusane, Vi barem dobro znate da Druga Srbija vodi krstaski rat protiv Zizeka, Badjua i slicnih "nemoralnih mangupa". Evo, na pr., veceras,na radiju ide napad na Badjua

Risticu,

Vidite, stvar je izgleda jos malo komplikovanija.

Druga Srbija , kao sto je poznato, stoji uvek na pozicijama (globalno) mocnijeg i jaceg.

U slucaju Badjua, izgleda da primenjuju isti 'politiku".

Naime, iz prilozene argumentacije 3. programa mozete zakljuciti da i pored zelje da "kontraverzira" Badjua *, redakcija u poslednjem trenutku ipak odlucuje da stane na stranu (argumetacijski) jaceg.
Odnosno, u svetu trijumfujucih lakrdija, ipak je tesko braniti budalastine. A to znaju i oni koji se njima svesrdno bave.

*( sinocna emisija nedvosmislenog naziva " Alen Badju , Buducnost jednog poricanja" bila je posvecena onome ko je eksplicitno porekao svoje napade na Badjua, dakle Eriku Martiju)


"Jedan od najpopularnijih svetskih filozofa Alen Badju pokrenuo je, svojim tekstovima okupljenim u knjizi „Okolnosti 3“, temu koja se, uprkos njenoj sveprisutnosti, teško probija u javnost: u kojoj meri se ime “Jevrejin”, kao univerzalni označitelj [kako kaže Badju], koristi u odbranu partikularističkih ciljeva i interesa države Izrael. Tema je osetljiva pre svega zbog živog sećanja na holokaust, ali i zbog nasilja na Bliskom istoku, u kojem je glavna uloga države Izrael očigledna: govoriti o Jevrejima u kontekstu koji ih izvodi iz pozicije [ili uloge] žrtve i postavlja u poziciju koja više podseća na njihove krvnike nego na “Jevreje”, žrtve velikog zločina, zahteva, u najmanju ruku, pored teorijske odvažnosti, i osećaj za bitne nijanse. Jedna od tih nijansi je i da govor o “Jevrejima”, da bi uopšte bio plodonosan, ne sme u sebi, ni u nagoveštaju, da nosi prizvuk bilo kakvog antisemitizma. Utoliko Badju, neusmnjivo, pogađa pravu stvar. “Jevrejin” je postao univerzalni označitelj, dakle, ime za žrtvu – ime koje se može koristiti bez obzira na etničku, rasnu, ili bilo kakvu unapred datu pripadnost. Danas su, reći će Badju, Palestinci Jevreji, pokazujući tom paradoksalnom formulom domete imena “Jevrejin”. U istom tonu će, u formi pitanja, izreći i dilemu: Da li je Izrael zemlja sa najmanje Jevreja na svetu? Drugim rečima, da li je oreol žrtve dovoljan legitimacijski okvir za odnos koji izraelska država ima prema Palestincima danas? Ne propuštajući da pažnju usmeri i na palestinski ekstremizam, Badju je ovim i sličnim pitanjima, a naročito svojim nijansiranim analizama i osećajem za paradoks, pokrenuo veliku i živu polemiku koja na svetskoj intelektualno-političkoj sceni traje od objavljivanja njegove knjige".

Iz ciklusa emisija Kontraverze antisemitizma, Treci program Radio Beograda
Astrid Astrid 15:41 14.03.2008

Re: Neodgovorno?

leto dijalektike
Astrid, Cini se da je za vas neodgovorno sto se, kazete, 2 filozofa sa bloga , slazu sa trecim (autorom teksta) i jos se neko drzne pa im se u tome pridruzi?

Malo ste pomesali: rekla sam da je neodgovorno podsticanje na autodestruktivne akcije, a da je ono sto rade "dva filozofa sa bloga" (sada vec tri :)) bespotrebno agresivno i neprijateljski prema svima koji ne misle potpuno isto, a "drznu" se da se ovde pojave.

Ali, Astrid, ne cini li vam se da pitanje nije ni malo "filozofsko", vec pitanje zdravog razuma?

Na koje pitanje mislite? Ako mislite na to da li je kritika NATO-a opravdana, jeste. Ako pitate da li je Badjuov tekst dobar, jeste, sem nekih delova koje sam navela, a sto, verovatno, niste procitali. Ako mislite na to da li treba zbog toga zaustaviti proces integracije u EU, mislim da ne.

Naime da li se vi ne slazete sa sledecim redovima ? I da li mislite da o pomenutom treba cutati. Odnosno "odgovorno" cutati? Ili , jos bolje , sta bi za Vas u postojecoj konstelaciji sveta, bilo odgovorno ponasanje?U nestrpljivom iscekivanju vaseg odgovora.

Znam da jedva cekate da se neko izblamira :)
Slazem se, kao i da o "pomenutom ne treba cutati", ali ne vidim sta se u Srbiji postize kritikom sistema koji je, u svojoj razvijenoj formi, neuporedivo bolji od onoga sto imamo ovde, kao nasledje 90-tih. Znate i vi sta je to, nema potrebe da vam opisujem. Mi odbijamo takav sistem kao "nepravedan", a alternativa je sistem koji bukvalno jede svoju supstancu i na kraju se samourusava, i koji je svakako nepravedniji, prema bilo kom kriterijumu koji mozete da zamislite.
Koja je onda svrha takvog (filozofskog) angazmana ovde?
Astrid Astrid 16:01 14.03.2008

Re: N.B. Neodgovorno?

leto dijalektike
NB. Moram priznati da mi i pored strpljivog iscitavanja vasih komentara i dalje izmacinje saznanje o tome koja je pozicija vama bliska.

Sto bi rekao Majlkovic, nisam u obavezi da vam odgovorim na pitanje.
A koja je vama pozicija bliska?

Cini se da ste u opoziciji gotovo svih ponudjenih politickih diskursa na blogu: Ldp ( vecinskog); zizekijansko- badjuovske kritike onoga sto Liberalno Demokratsko (export-import) Preduzece uvozi i bezrezervno plasira kao "civilizacijsku gromadu" u Srbiji i sire (zajednicko TRZISTE kao osnov zajednistva), dok ste protestne note upucivali i frakciji LDP-a- samoproglasenoj blogerskoj "levici" kao i 'objektivnom autoritetu" -moderaciji bloga.

1. Delimicno, zbog nekih ideoloskih neslaganja, zbog nekih "lidera", ali pre svega zbog jednoumlja i medota kojima se pristalice koriste upravo na blogu.
2. "Frakciji LDP-a"???
3. "Objektivni autoritet" nije uvek objektivan, to je bila jedina primedba :)
Nemam vremena da navodim primere, ali je dovoljno sto sam dva-tri puta sama to iskusila, iako sam nova ovde.

Iz svih razloga se namece zakljucak da je vama stalo po svaku cenu do kritike, ali ne i do stvarnih promena.

Zakljucak vam je povrsan i pogresan.

Naprotiv, poznato je da disidentska, opozicionarska pozicija kritike po svaku cenu, vodi samo jednoj "promeni ": promeni vlasti. I nikada ne i konteksta koji tu vlast cini mogucom i nepromenljivom.N.N.B. Preciziranja radi, potrebno je napomenuti da se Alen Badju, bas kako sam kaze na sopstvenom sajtu , zalaze vec decenijama protiv partijske politike, izbornog folklora i kakofonijskih kavgi oko " najboljeg kandidata", a za politiku sa obespravljenima, svima koji hoce da misle svojom glavom ( a ne da "misle" glasackim urnama) i ne preko predstavnika. Dakle kritika koja dolazi sa ovog mesta ne masta ulazak u parlament, predlaze nesto drugo. A vasa?

Sta predlaze "kritika koja dolazi sa ovog mesta"? Revoluciju? :)
Ne budite smesni.
Astrid Astrid 16:16 14.03.2008

Re: Zakljucak

Virtuelni Vasilije
A da li Dusan ima jos neke svoje dodatne raloge za ovaj tajming, sto se Marko u svemu slaze sa njim, da li neko hoce ili nece da diskutuje/odgovori je irelevantno i nemam zelju ni da se bavim takvim stvarima. Kad se slazem sa nekim ja to kazem ... kao i u obrnutom slucaju. Na blogu B92 u zadnje vreme su najkvalitetniji i najpametniji tekstovi Dejana Jovica kad su politicke teme u pitanju. A Dusanovi blogovi su jedina protivteza politickim pamfletima ostrascenih LDP-ovaca, mada bi trebalo jos pet Dusana da bi se uspostavila kolika-tolika ravonteza. A bez njega bi bilo neizdrzivo ... Sto ne znaci da i njega ne bi trebalo kritikovati kad zasluzi pozzps. pa i cutanje odgovor (nedostatak argumenata ... znak odoboravanja/slaganja?

Slazem se Bebu i LDP, mada si malo preterao sa poredjenjem sa radikalima :)

Dejana Jovica nisam nikad citala.

Dusanove blogove zoves "protivtezom", ali su ljudi ovde takodje ostrasceni i iskljucivi, na drugaciji nacin, doduse. Nisu u (velikom) horu, ali su neprijatniji.

Pa, eto, kad kritikujem, onda neko zakljuci da samo to i radim :) A blog je suvise polarisan.
Astrid Astrid 16:33 14.03.2008

Re: Zakljucak

leto dijalektike
Druga Srbija , kao sto je poznato, stoji uvek na pozicijama (globalno) mocnijeg i jaceg.

Vidite, znam dosta pripadnika iste, pa se ne uklapaju u vasu karakterizaciju. Mislim, osnovna karakteristika im je nesto drugo.

Koristim priliku da vas pitam jos nesto. Maljkovic je rekao:
Za Srbiji, i EU i NATO ima alternativu -- a to je primer Švajcarske ili Norveške. Ne kažem da njihov primer treba slediti, samo kažem da postoji alternativa koja nije izolacionistička, ekonomski nerazvijena i sl.

Na prosto pitanje: "Da li ste vi protiv ulaska u EU? Koja je alternativa?"
nisam dobila odgovor.
Marko Ristic je to nazvao "policijskim pitanjem" :), a posto ce to biti "predizborno pitanje", mozda biste vi raspolozeni da mi odgovorite (u svoje ime, naravno), iako vas ne zanimaju izbori. :) Stvarno me zanima.
bastard bastard 17:09 14.03.2008

Re: Neodgovorno?

Bicu malo imperativan, ali ne zamerite mi:

1. Ocigledno je da se nacionalisticka ekipa poziva na kritiku Imeperije koja dolazi od levicarskih intelektualaca. Fenomen Noma Comskog je tu vrlo zanimljiv: on je najvishe prevodjen devedesetrih. I ne samo da je prevodjen, vec je, da covek ne poveruje, ccitan! Selektivna upotreba i zloupotreba leve kritike od srpskih nacinalista je za mene fakat, a ne neshto oko cega se da poelmisati.

To sve govori o konfuziji i ideoloskom mish-mashi koji vlada ovom zajendicom. To je jedno hronicno stanje zbunjenosti u kome cista slika ne postoji vec se sve vidi duplo....boje se mehsaju....nekonzistentnost je svakodnecnica......taj buckurish mi zivimo....

2. Takodje, po mom sudu, ne da se polemisati oko cinjenice da je Zizek nashao nesrecno reshenje u izboru medija kroz koji ce progovoriti. NIN i Akademska knjiga su, kako da kazem, vulgarno ideologizovani. Trapavi su u svom pokushaju da sakriju svoje radikalno nacionalisticko ideolosko jezgro. Oni ovo jezgro poksuhavaju da prikriju sa trabanjunjanjima o "novinarskoj nezavisnosti" & "neutralnosti" i "naucnickoj objektivnosti"...i ovo i ono...Njihova ideoloska paradigma je dramaticno losha...I shto je najgore u celoj stvari: mnogo koshta! Kako u zivotima tako i u ovim efemernijim stvarima tipa: devastirane psihe, banalna kultura, humana preseljenje i sve ono oko cega je teshko sporiti se.

Tako da Zizek, zbog saradnje sa ovima staromodnim banalizatorima stvarnosti snosi odgovornost. I tu opet, po mom sudu, nema spora. Imao je bolja reshenja...on ih nije izabrao i to je problem.

Knjigu je mogao da objavi u Fabrici knjiga, recimo (mada ima i drugih resenja). Bilo bi glupo da Delez objavljuje knjigu u izdavackoj kuci SPC-a. Mislim, gubish legitimitet u takvim postupcima i to je cena koju morash da platish za pogreshan izbor (kako to Badiu lepo objasnjva na primeru izbora aksioma u matematici).

3. Kritika globalnog libero-kapitalizma, kao dominatne ideoloske matrice, je neophodno. I opet, oko toga nema spora. Na taj teren ulaze Zizek i Badiju sa svojim brilijantnim kritikama. Oni polaze sa pozicija radikalnih prosvetitelja, kojima je, ako hocete tako, pesimizam u vezi sa promenom realnosti urodjen. Ali isto tako, taj pesimizam ih ne ometa u upronom istrajavanju u nemogucem! I ovo je lekcija koju od njih treba nauciti. Mozda cak jedna i od vaznijih.

Racionalne analaize o mogucem i nemogucem su poprilicno ogranicene. Iz sopstvenog iskustva sam zakljucio da ozbiljne ucinke u realnosti je nekada tesko predvideti. Taman kad se situacija cini bezizlaznom, odjedanput se nalazimo u drugom planu u kome se "teren ispod nogu neprimeno menja".

Tako bi "nemoguce" , za ovu priliku mogli definisali kao jednu od bezbednosnih brava i strukturalnih lazi svakog sveta.

Marko Ristic Marko Ristic 18:18 14.03.2008

Re: Neodgovorno?

Bastard,

Pozurili ste sa kritikom Zizekovih izdavaca. A zasto ne bismo razmislili o drugoj temi: zbog cega nikome sa druge strane ne pada na pamet da objavi Zizeka ili Badjua? Kako to tumacite?

I, sto je jos vaznije, zbog cega Druga Srbija sistematski opstruira Zizekov uticaj, kao i uticaj svih onih intelektualaca koji nisu naklonjeni "evroatlantskim integracijama"?

Da li ste i Vi naseli na stari trik Druge Srbije: ako nisi za NATO, to znaci da si srpski nacionalista; ako nisi odusevljen amercikom politikom prema Iraku, to znaci da si na poziciji Seselja (Sadamovog prijatelja); ako kazes "levica", onda si za Slobu (ili za JUL)?

Zar ne mislite da je doslo krajnje vreme da izedjemo iz ovog mehanizma ucene?

Da li Dusan Maljkovic, koji nikada nije bio na pozicijama srpskog nacionalizma (naprotiv, uvek je bio na drugoj strani), samo zbog toga sto je objavio tekstove S. Zizeka i A. Badjua, treba da se pravda svakom moralnom nadzorniku Druge Srbije? Da bi situacija bila jos gora, ti ,danasnji moralni autoriteti, do pre nekoliko godina bili su deklarisani srpski nacionalisti. U vreme dok su pomenuti konvertiti senlucili uz "Spremte se, spremte", Dusan Maljkovic je nosio crni flor za Sarajevo. A sada je doziveo da ga nasminkani cetnici sumnjice za srpski nacionalizam! I to zbog toga sto je objavio tekstove levih filozofa, poznatih kriticara svakog (pa i srpskog) nacionalizma.

Samo mogu da zakljucim da ste i Vi, Bastard, deo ovog opscenog mehanizma ucene, tj. da ste se prikljucili diskursu denuncijanata svake levicarske inicijative, da ste deo hora cetnickih kolumnista i paljanske svojte, koji svoje stidno poreklo pokusava da prikrije upiruci prstom u druge.

Marko Ristic Marko Ristic 18:23 14.03.2008

Re: Neodgovorno?

P.S.
Ne razumem zbog cega SPC ne bi objavio Deleza? Ja mislim da bi Pahomije uzivao u takvom stivu.
Astrid Astrid 01:55 15.03.2008

Re: Neodgovorno?

bastard
1. Ocigledno je da se nacionalisticka ekipa poziva na kritiku Imeperije koja dolazi od levicarskih intelektualaca. Fenomen Noma Comskog je tu vrlo zanimljiv: on je najvishe prevodjen devedesetrih. I ne samo da je prevodjen, vec je, da covek ne poveruje, ccitan! Selektivna upotreba i zloupotreba leve kritike od srpskih nacinalista je za mene fakat, a ne neshto oko cega se da poelmisati.To sve govori o konfuziji i ideoloskom mish-mashi koji vlada ovom zajendicom. To je jedno hronicno stanje zbunjenosti u kome cista slika ne postoji vec se sve vidi duplo....boje se mehsaju....nekonzistentnost je svakodnecnica......taj buckurish mi zivimo....

Dozvolicete, nadam se, da se, kao amater, umesam :)
Tacno je, moja mama i sve komsinice :) su citale Comskog devedesetih.
Sto se tice "buckurisa", pogledajte samo sajt "srpkinacionalisti" i videcete da koriste avatare od Ce Gevare, Kastra, Lukasenka, Staljina, do Mladica, Seselja, Sadama, Udaja, Ahmadinedzada, Itd. i da je ideoloska konfuzija ocigledna medju generacijama kojima je glavni dogadjaj u zivotu bio "NATO bombardovanje".

2. Takodje, po mom sudu, ne da se polemisati oko cinjenice da je Zizek nashao nesrecno reshenje u izboru medija kroz koji ce progovoriti.

Slazem se.

3. Kritika globalnog libero-kapitalizma, kao dominatne ideoloske matrice, je neophodno. I opet, oko toga nema spora. Na taj teren ulaze Zizek i Badiju sa svojim brilijantnim kritikama. Oni polaze sa pozicija radikalnih prosvetitelja, kojima je, ako hocete tako, pesimizam u vezi sa promenom realnosti urodjen.

Urodjen? :)
Svako ima svoje greske i "izlete", i Fuko je isao u Iran da podrzi "revoluciju" :)

Taman kad se situacija cini bezizlaznom, odjedanput se nalazimo u drugom planu u kome se "teren ispod nogu neprimeno menja".

Kada se to desilo???
Astrid Astrid 02:14 15.03.2008

Re: Neodgovorno?

Marko Ristic
Da li ste i Vi naseli na stari trik Druge Srbije: ako nisi za NATO, to znaci da si srpski nacionalista; ako nisi odusevljen amercikom politikom prema Iraku, to znaci da si na poziciji Seselja (Sadamovog prijatelja); ako kazes "levica", onda si za Slobu (ili za JUL)?Zar ne mislite da je doslo krajnje vreme da izedjemo iz ovog mehanizma ucene?

Posto je na ovom blogu uobicajeno da se odgovara na pitanja upucena drugima, evo i mog odgovora/pitanja:
Ako je u pitanju "stari trik", kako ga do sada niste "raskrinkali"?
Ovo sto sam boldovala, posebno za Slobu i JUL je vec toliko otrcano i besmisleno pitanje, da stvarno nema smisla da ga postavljate ozbiljnijim "diskutantima" od mene :)
Btw, Seselj je podrzao intervenciju u Iraku (prvu).

Da li Dusan Maljkovic, koji nikada nije bio na pozicijama srpskog nacionalizma (naprotiv, uvek je bio na drugoj strani)...

Koja je to strana? Pitam, nisam cinicna, kao vi :)

Samo mogu da zakljucim da ste i Vi, Bastard, deo ovog opscenog mehanizma ucene, tj. da ste se prikljucili diskursu denuncijanata svake levicarske inicijative, da ste deo hora cetnickih kolumnista i paljanske svojte, koji svoje stidno poreklo pokusava da prikrije upiruci prstom u druge.

Olako diskvalifikujete svoje neistomisljenike, cak prilicno nevesto. Zapanjena sam.

P.S.Ne razumem zbog cega SPC ne bi objavio Deleza? Ja mislim da bi Pahomije uzivao u takvom stivu.

Sad ste zabrljali, a niste ni svesni toga :)
Marko Ristic Marko Ristic 02:27 15.03.2008

Re: Neodgovorno?

Pre nego sto detektivski par, Bastird i Astrad, nastavi policijsku istragu, zelim da postavim nekoliko pitanja:

1. Koji izdavac u danasnjoj Srbiji nije politicki problematican?

2. Da li o knjigama inace sudite iskljucivo na osnovu moralnopoliticke podobnosti izdavaca?

3. Da li nameravate da proterate iz Srbije sve autore na koje su referisali nacionalisti (i koje su citale komsinice)?
Spisak bi bio veoma dug: od Platona, preko Hegela i Marksa , sve do Deride....

4. Nije li cinjenica da se Zizek pojavljuje iskljucivo u NIN-u najbolji dokaz da su mu druga vrata zatvorena?

5. Da li nameravate da se javno otvoreno deklarisete, da osudite Zizkeovu knjigu i samog autora ili ce sve ostati na nivou sitnih blogovskih prepucavanja?

6. Da li ste ikada procitali neku Zizekovu ili Badjuovu knjigu?
Marko Ristic Marko Ristic 02:28 15.03.2008

Re: Neodgovorno?

bastard bastard 14:20 15.03.2008

Re: Neodgovorno?

1. Koji izdavac u danasnjoj Srbiji nije politicki problematican?


Evo, onako na prvu: Fabrika knjiga, Beogradski krug (vec objavili Manje ljubavi vish mrznje) i ako dalje rade Centar za savremenu umetnost.

2. Da li o knjigama inace sudite iskljucivo na osnovu moralnopoliticke podobnosti izdavaca?


Ma jok...Nisam sudio o knjigi vec o izdavacu i zizekovom pristanku. Marko malo onako ugrubu mislite.

3. Da li nameravate da proterate iz Srbije sve autore na koje su referisali nacionalisti (i koje su citale komsinice)?
Spisak bi bio veoma dug: od Platona, preko Hegela i Marksa , sve do Deride....


Da proterujem? Sada stvarno preterujete!

4. Nije li cinjenica da se Zizek pojavljuje iskljucivo u NIN-u najbolji dokaz da su mu druga vrata zatvorena?


Pa ovo je potpuno zaverenicki...A pritom je i neisitina...

5. Da li nameravate da se javno otvoreno deklarisete, da osudite Zizkeovu knjigu i samog autora ili ce sve ostati na nivou sitnih blogovskih prepucavanja?


Svakako, cim se pruzi prilika....A ja se trudim da se neprepucavam, vec da doprinesem nekom smislenom razgovoru...

6. Da li ste ikada procitali neku Zizekovu ili Badjuovu knjigu?


Od Zizeka sam procitao i komentarisao par stvarchica:
1.Znak oznacitelj pismo (Prilog materijalistickoj teoriji oznaciteljske prakse)
2.Birokratija i uzivanje
3.Metastaza uzivanja
4.Sublimni oblik ideologije
5.Skakljivi subjekt
6.Irak - Posudjeni cajnik
7.Nato kao leva ruka Boga
8.Tarrying with the negative (Kant, hegel and critique of ideology)
9.Izmedju 150 i 200 novinskih clanaka
8.Oko 15 sati audio predavanja o Lakanu

O Badiu sam procitao tekstove koji su dostpuni preko neta i par tih nekih predavanja.

Marko Ristic Marko Ristic 15:01 15.03.2008

Re: Neodgovorno?

Bastard,

Ako vec poznajete Zizekovo i Badjuovo delo, da li onda prljav posao za Drugu Srbiju obavljate samo po inerciji?
bastard bastard 15:28 15.03.2008

Re: Neodgovorno?

"Prljav posao za drugu srbiju" .....Odmah da Vam kazem, ovako necemo nigde dogurati u razgovoru
Marko Ristic Marko Ristic 16:15 15.03.2008

Re: Neodgovorno?

Prljav posao. Ukljucili ste se u orkestrirani napad Druge Srbije na Zizeka i Badjua. Pa se ja pitam: da li to radite svesno ili samo po inerciji?
bastard bastard 18:25 15.03.2008

Re: Neodgovorno?

Marko Ristic
Prljav posao. Ukljucili ste se u orkestrirani napad Druge Srbije na Zizeka i Badjua. Pa se ja pitam: da li to radite svesno ili samo po inerciji?


"orkestrirani napad Druge Srbije"...blesavo...zaista blesavo ...

Eto bash juce mi je oko 13:37h zazvonio telefon...Kazem: "Halo!"....

S druge strane cuje se prozukli mushki glas: "Bastarde, Zizek i Badiu moraju pasti!...Veceras krecemo u akciju ....ti zadji po blogovima...a mi cemo po novinama...nadjemo se u nedeljnicima.."....

Bastrad: "Razumem...."

Prozukli mushki glas: "I cuvaj se...Badiu je poznati ajkido majstor...brz i okretan...Dok su Zizeku specijalnost nozevi...uglavnom ih krije u kaubojkama od krokodilske koze....obrati paznju..."

Bastard: "Bicu na oprezu"

Telefon: "tu-tu-tu-tu"

leto dijalektike leto dijalektike 14:53 16.03.2008

(Ne) Budite smesni !

To sve govori o konfuziji i ideoloskom mish-mashi koji vlada ovom zajendicom. To je jedno hronicno stanje zbunjenosti u kome cista slika ne postoji vec se sve vidi duplo....boje se mehsaju....nekonzistentnost je svakodnecnica......taj buckurish mi zivimo....

Ali isto tako, taj pesimizam ih ne ometa u upronom istrajavanju u nemogucem! I ovo je lekcija koju od njih treba nauciti. Mozda cak jedna i od vaznijih.


Ako mislite na to da li je kritika NATO-a opravdana, jeste. Ako pitate da li je Badjuov tekst dobar, jeste, sem nekih delova koje sam navela, a sto, verovatno, niste procitali. Ako mislite na to da li treba zbog toga zaustaviti proces integracije u EU, mislim da ne.


Koja je onda svrha takvog (filozofskog) angazmana ovde?


Na prosto pitanje: "Da li ste vi protiv ulaska u EU? Koja je alternativa?"
nisam dobila odgovor.


Sta predlaze "kritika koja dolazi sa ovog mesta"? Revoluciju? :)
Ne budite smesni.


Postovana Astrid,
delovi odgovora su i za (postovanog) Bastarda,

'Revolucija" ili "ulazak u EU"? Stvari su ,ipak , malo slozenije.
Rec je upravo o alternativi ' alternativa'. Odnosno primeni onog principa koji Gramsi naziva : "Pesimizam razuma, optimizam volje". U ovom slucaju: radi na evropskoj integraciji, ali ne odustani da razmisljas sta u njjoj ne valja. S druge strane, da li Vi smatrate da ono sto se trenutno nudi kao jedina alternativa, kao jedino "moguce", da je to 'jedino" potrebno lisiti svake, makar i spekulativne kritike? Ili je upravo promilsjanje 'nemoguceg" jedini nacin da "nemoguce" ( dakle govorimo pre svega o univerzalnom konceptu Pravde i jednakosti ) ipak postane jednoga dana sasvim i za sve , konacno moguce? Ili je po vama, ako dobro razumem, jedino resenje bezpogovorna kapitulacija? I u ime te kapitulacije neodgovorno jeste navoditi ( prevoditi) filozofe koji pokusavaju da misle izvan kitnjastog rama idilicnog pejzaza koji polako i planetarno, postaje obavezni i jedini moguci dekor nasih svakodnevica?

Evo kako Badju (po cenu , moguce je, da bude smesan) taj koncept naziva novom hrabroscu, novom fikcijom. Meni se njegov pokusaj cini opravdanim. A vama?


"In the same poem Wallace Stevens writes also- he is speaking about fiction, about final bilief which is a fiction, and he writes: ' It is possible, possible, possible, it must be possible". It is our problem today. It must be possible. It's a question probably of a new form of courage. We have to create the real possibility of our fiction, certenly. Create the real possibility of our fiction which is a generic fiction in a new form, the new localisation is probably a question of a new political courage. The question of finding the fiction is a question of justice and hope, of representation finally. But the question of the possibility of fiction is the question of courage. And Courage is the name of something which is not reducible either to law or desire. Courage is the name for subjectivity which is irreducible to the dialectics of law and desire in its proper form. And its exactly the place of political action today-not pilitical theory,not political conception, political representation, but political action as such- is exactly something which irreducible to law and desire, creates the place, the local place, for something generic, for something like generic will. And about the place, we have to say, Like Stevens, it's possible, possible, possible, it must be possible. Maybe. We hope, we have to hope that: it must be possible to find the possibility of our new fiction."

Alain Badiou, Birkbeck Institut London, November 2005

leto dijalektike leto dijalektike 14:58 16.03.2008

NB. (Ne) Budite smesni !


Delovi odgovora namenjeni Bastardu ticu se "nemoguceg".

S tim u vezi da li je moguce da pojasnite tezu


Tako bi "nemoguce" , za ovu priliku mogli definisali kao jednu od bezbednosnih brava i strukturalnih lazi svakog sveta.


Unapred hvala na odgovoru!
bastard bastard 16:11 16.03.2008

Re: (Ne) Budite smesni !


'Revolucija" ili "ulazak u EU"? Stvari su ipak malo slozenije.
Rec je upravo o alternativi ' alternativa'. Odnosno primeni onog principa koji Gramsi naziva : "Pesimizam razuma, optimizam volje". U ovom slucaju, radi na evropskoj integraciji, ali ne odustani da razmisljas sta u njjoj ne valja. S druge strane, da li Vi smatrate da je ono sto se trenutno nudi kao jedina alternativa, kao jedino "moguce", da ga je potrebno lisiti svake, makar i spekulativne kritike? Ili je upravo promilsjanje 'nemoguceg" jedini nacin da "nemoguce" ( dakle govorimo pre svega o univerzalnom konceptu Pravde i jednakosti ) ipak postane jednoga dana sasvim i za sve , konacno moguce? Ili je po vama, ako dobro razumem, jedino resenje bezpogovorna kapitulacija? I u ime te kapitulacije neodgovorno jeste navoditi ( prevoditi) filozofe koji pokusavaju da misle izvan kitnjastog rama idilicnog pejzaza koji polako , planetarno, postaje obavezni i jedini moguci dekor nasih svakodnevica.


Nisam znao da je Gramsi ovo rekao....ali apsolutno i bez zareza se slazem sa tim...kao i sa ostatkom vasheg pisanija...

U ovom slucaju, radi na evropskoj integraciji, ali ne odustani da razmisljas sta u njjoj ne valja.


Ja to bash tako vidim....Ne beg u nacionalnizam kao ogovor na negativne aspekte integracija (shto je recimo klasican odgovor vecine nacionalno osvescenih intelektualaca)...Ne petparacka idealizacija kapitalistickog nacina proizvodnje, trzishne ekonomije i parlamentarne demokratije....Vec ulazak U, i poskshaj da se prodje na drugu stranu...Ali kroz integracije, a ne vracanje na 19-vekovne koncepte nacionalnog identitet i besmisao suvereniteta...

S druge strane, da li Vi smatrate da je ono sto se trenutno nudi kao jedina alternativa, kao jedino "moguce", da ga je potrebno lisiti svake, makar i spekulativne kritike?


Ni slucajno....Mishljenje nemoguceg je nuzno...A i samo oznacavanje necega "nemogucim" je ideoloski cin najvisheg ranga...Diskvalifikovati sve, sem postojeceg i dominatnog (dakle, liberalno-korporativna matrica) jeste epicentar jednog radikalno ideoloskog sveta koji taj svet cini mogucim....Ma cim pomenete neshto drugo idu oznake kao: neozbiljno, utopijski, nemoguce etc....daklem citav set nacina da se Drugo diskfalifikuje tj. da se prvo legitimishe kao vecno-racionalno i ne-moz`-biti-drugacije....Drugo mora biti nemoguce da bi prvo zadobilo trajnost i stabilnost!!

Ili je upravo promilsjanje 'nemoguceg" jedini nacin da "nemoguce" ( dakle govorimo pre svega o univerzalnom konceptu Pravde i jednakosti ) ipak postane jednoga dana sasvim i za sve , konacno moguce?


Da, upravo tako....


Ili je po vama, ako dobro razumem, jedino resenje bezpogovorna kapitulacija? I u ime te kapitulacije neodgovorno jeste navoditi ( prevoditi) filozofe koji pokusavaju da misle izvan kitnjastog rama idilicnog pejzaza koji polako , planetarno, postaje obavezni i jedini moguci dekor nasih svakodnevica.


Ovo nikako....

bastard bastard 16:19 16.03.2008

Re: NB. (Ne) Budite smesni !

Pa to sa "nemogucim" i "mogucim" je vrlo zanimljivo....I ja mislim da je dijalektika ova dva pojma sjajan primer kako ideologija danas funkcionishe....i kako se dominatna ideoloshka paradigma osigurava od pojavljivanja Drugog...Evo poskushacu da razvijem tu misao:

Nemoguce

"Nemoguce" bi mogli definisali kao jednu od bezbednosnih brava i strukturalnih lazi svakog sveta. "Nemogucnost" drugog je ultimative legitimacije mogucnosti prvog. Tek kada se sve drugo oznaci kao nemoguce, ovo prvo i prisutno dobija karakter nuznosti i zadobija trajnost. Ne nuznosti kao nezibeznosti usled nepromenjivih parametara nekog glomaznog shta-ti-ja-znam determisnistickog sistema!! Vec nuznost koja se hrani oznacavanjem Drugog kao "nemogucueg". O tome poksuhavam da mislim.

Radikalnost nasheg sveta lezi u cinjenici da mi vishe ni misaono ne mozemo misliti Drugo. Kolonizovani smo! Prostor Van ne postoji.....Ako stvari tako stoje, pojam reprodukcije postaje temeljni pojam daljeg opstanka ovog sveta. Uce nas da reprodukujemo a ne da produkujemo. I zaista, izgleda da danas zivimo u jednom posebnom trenutku, trenutku kada se jedan totalitet ostvario u svojoj punoci. Totalitet koji ne ostavlja prostor van sebe.

Dok je o buducnosti uvek teshko govoriti, cini se da nemoguce postaje nuzno....


Astrid Astrid 16:54 17.03.2008

Re: Neodgovorno?

Marko Ristic
Pre nego sto detektivski par, Bastird i Astrad, nastavi policijsku istragu...
orkestrirani napad Druge Srbije...

Neko bi pomislio da sam vas vredjala kada sam pitala za paranoju, kad ono...

P.S. Ko je ovaj trreci lik na slici? Ne pratim glupe serije. Znam samo da je igrao u Terminatoru :)
Astrid Astrid 17:39 17.03.2008

Re: (Ne) Budite smesni !

leto dijalektike
Postovana Astrid,delovi odgovora su i za (postovanog) Bastarda, 'Revolucija" ili "ulazak u EU"? Stvari su ,ipak , malo slozenije.Rec je upravo o alternativi ' alternativa'. Odnosno primeni onog principa koji Gramsi naziva : "Pesimizam razuma, optimizam volje". U ovom slucaju: radi na evropskoj integraciji, ali ne odustani da razmisljas sta u njjoj ne valja.

Da li i vi, kao Marko Ristic, mislite da smo bastard i ja ista osoba, pa nam zajednicki odgovarate?

Ovo sto sam boldovala je konacno odgovor na pitanje koje sam uzaludno postavljala na ovom blogu, a Maljkovic i Ristic ga izbegavali. Izgleda da se oni ne slazu u potpunosti sa vasim stavom. Zasto oni izbegavaju odgovor, nije mi jasno.

S druge strane, da li Vi smatrate da ono sto se trenutno nudi kao jedina alternativa, kao jedino "moguce", da je to 'jedino" potrebno lisiti svake, makar i spekulativne kritike? Ili je upravo promilsjanje 'nemoguceg" jedini nacin da "nemoguce" ( dakle govorimo pre svega o univerzalnom konceptu Pravde i jednakosti ) ipak postane jednoga dana sasvim i za sve , konacno moguce? Ili je po vama, ako dobro razumem, jedino resenje bezpogovorna kapitulacija? I u ime te kapitulacije neodgovorno jeste navoditi ( prevoditi) filozofe koji pokusavaju da misle izvan kitnjastog rama idilicnog pejzaza koji polako i planetarno, postaje obavezni i jedini moguci dekor nasih svakodnevica?

Dakle, postoji "bespogovorna kapitulacija" i "kapitulacija uz spekulativnu kritiku kapitulacije"? :)

Karikiram, naravno, moja primedba je bila da kritika GL kapitalizma iz pseudo-feudalizma u kojem smo ziveli nema smisla, ne samo sto ju je moguce lako zloupotrebiti bas od strane onih koji bi da odrze postojeci poredak, vec sto javnost, samim tim sto nema iskustvo zivljenja u sistemu koji se kritikuje, ne moze da odvoji propagandni od kritickog diskursa.

Dakle, pozicija u kojoj smo bili 90-tih i u kojoj smo, na neki nacin, jos uvek, je mnogo dalje od vaseg "idealnog koncepta Pravde i jednakosti" od pozicije clanica EU koja se ovde kritikuje kao organizacija koja narusava ovaj koncept.

P.S. Vidim da je Maljkovic postavio novi tekst, pa cemo tamo nastaviti o (ne)odgovornosti.
Da, i da vidimo kako funkcionise drugi zakon dijalektike.
leto dijalektike leto dijalektike 20:12 17.03.2008

Re: Budimo smesni !

.Mishljenje nemoguceg je nuzno...A i samo oznacavanje necega "nemogucim" je ideoloski cin najvisheg ranga...Diskvalifikovati sve, sem postojeceg i dominatnog (dakle, liberalno-korporativna matrica) jeste epicentar jednog radikalno ideoloskog sveta koji taj svet cini mogucim....Ma cim pomenete neshto drugo idu oznake kao: neozbiljno, utopijski, nemoguce etc....daklem citav set nacina da se Drugo diskfalifikuje tj. da se prvo legitimishe kao vecno-racionalno i ne-moz`-biti-drugacije..


Postovani bastard,

hvala Vama ne ovoj lepo razlozenoj perspektivi "nemoguceg" koja razvedrava trenutno moguce .
Pozdrav!


Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana