Društvo| Filozofija| Kultura| Politika

Obećao sam Tasi (dio drugi)

apostata RSS / 23.06.2017. u 00:03

Ja sam osnovao Internacional nekontrolisanih torpeda.

I mi ćemo da napravimo beskrajno mnogo beda.

Mi ćemo da eksplodiramo, ali ni sami ne znamo kada. 

Možda kada čujemo "ne", ali možda i kada čujemo "da".

 

Aleksandr Brener                                                                                                                                                                                                 photo.jpg

(Prvobitno sam bio predvidio da tekst o postmodernizmu u pedagogiji ide uporedo sa izlaganjem ideja, principa i stavova samog postmdernizma, no ubrzo sam uvidio da to kao prvo, razbija priču i o jednoj i drugoj problematici i kao drugo, da takav pristup od svega pravi jednu teško svarljivu kašu. Sve u svemu od prvobitnog plana sam morao odustati. Ovaj dio bavi se postmodernizmom, prvo ide najkraći mogući prikaz njegovih osnovnih postavki sa pokušajem kritike, a zatim njegov uticaj na kulturu i sadašnjost.)                         

Postmodernizam nastaje u atmosferi radikalizma. 
Izrastanje u takvoj jednoj situaciji, u okruženju koju su "užarili" radikalne ideje o prirodi jezika, radikalna hermenautika i radikalna učenja u društvenim naukama, nije moglo a da se ne odrazi i na novo čedo intelektualnog Zapada.

A ono opet, sintetišući prethodno u sebi neke od ideja nominalizma, pozitivizma, marksizma, iracionalizma, neopozitivizma, egzistencijalizma, Frankfurtske škole ...itd i koristići "prijatno" stanje umova, trijumfalno će i uz praktički opšte odobravanjeće, krenuti u svoj strasni pohod sveopšte dekonstrukcije. 
 
Shodno svom senzacionalističko-euforičnom stilu, koji je sa krajnjim nihilizmom izrazita karakteristika njegove početne faze, postmodernizam je između "ostalog" (kada kažem "ostalog" mislim na filosofiju, čovjeka, istoriju, ideologiju, autora ...) svečano proglasio i "smrt obrazovanja".
Docnije istina neki njegovi istaknuti predstavnici tih masovnih sahrana su se odrekli ... odrekli su se oni kasnije i još nekih stvari, ali o tome ćemo uglavnom poslije.
 
b2b95d1436b3c334158e52f72eb9b8f6.jpg 

Ali za početak ću pomenuti samo Deridino revidiranje, jer je ono je bilo i najupečatljivije - njegova knjiga Spectres de Marx izazvaće početkom 90-tih šok, kojim se malo koja pisanija tog tipa može pohvaliti. 
Ona nije bila samo reanimacija Marksa, nego u velikoj mjeri i reanimacija uopšte postmodernistima tako mrskih metanarativa.
Knjiga je, unaprijed se izvinjavam za digresiju, inače podobro teška, navećer imate utisak da ste to što ste čitali shvatili, a onda ujutro skontate da to nije baš sasvim tako. 
 
No zašto sad ovo pričam - Spectres de Marx ima možda najbolji završetak koji sam ikada pročitao (kada je riječ o toj vrsti literature).
Pošto se cijelo vrijeme u knjizi bavi "duhovima" Derida je završava sa Hamletom, tačnije sa Marselom koji, kada su on i ostali osjetili među njima prisustvo Klaudijevog duha, kaže:"Govori s njime, Horacije. Ti si učen." (Hamlet, čin 1, scena 1)
 
I dobro da se sada vratim postmodernizmu, odnosno konkretno metanarativima (krenućemo od njih pošto sam ih već pomenuo kod Deride).
Pod metanarativima postmodernisti podrazumijevaju sve ono što opredjeljuje i što determiniše društvenu svijest i socijalni poredak epohe. Upravo metanarativi i jesu ono što je zapravo presudilo obrazovanju, pošto ga je postmodernizam optužio da vrši funkciju transmisije između njih i mladih pokoljenja.
 
Drugim riječima radi se o kompleksima religioznih, filosofskih i ideoloških pogleda na svijet, na znanja i na vrijednosti uopšte. Metanarativ je neka vrsta specijalnog diskursa, koji na osnovu uvjerenosti u svoju istinitost, pravednost i zakonitost i pretenduje i nameće svoj poseban status u odnosu prema drugim diskursima.

Postmodernistički problem sa grandnarativima je u tome što oni pretenduju na istinost, univerzalnost, naučnost i objektivnost,.
Pa tako postmodernisti kao prvo  tvrde da je istina uvijek proizvod određene kulture i da shodno tome pripada samo toj kulturi, kao drugo, pošto je ona stvorena od nekih dominantnih grupa ili institucija ona nikako, kako kaže Rorti, ne može biti otkrivena ili spoznana - ona se ne konstatuje, ona se proizvodi. 
Spoznaja istine (što je potpuno u skladu sa duhom sofista i agnostika) je mission impossible i zato, kao treće, svaka težnja ka toj spoznaji po postmodernistima je vođena prvenstveno totalitarnim intencijama. 

Rorti kada kaže da ne postoji istina, a pogotovo ne neka univerzalna, on zapravo inauguriše princip da je sve moguće i time ujedno razara svaku hijerarhičnost. 
Sve predstave svijeta su sada u istoj mjeri moguće i nijedna od njih ne može pretendovati na istinitost (barem ne na univerzalnu), jer ne postoji ni način ni metod spoznaje stvarnosti koji bi bili neutralni u odnosu na ljudske želje, potrebe i motivaciju. 

Drugim riječima svo te mnogobrojne predstave svijeta i stvarnosti imaju potpuno pravo da na individualnom nivou budu shvaćene kao uzvišene istine i sve imaju pravo da budu shvatane kao ravnopravne.
Iz toga proizilazi da na istom vrijednosnom nivou stoje i okultizam i astrologija i nauka i naravno da je  onda logično da nikakvog specijalnog odnosa prema nauci ne može biti - nauka je samo jedan od diskursa. Liotar u jednom momentu čak kaže kako nema: "(...) boljeg kriterija pri rješavanju naučnih problema od konsenzusa izglasanog ekspertima po danom problemu."
 
distortion3.jpg 
 
Američki pisac Džon Horgan u svojoj knjizi The End of Science: Facing the Limits of Science in the Twilight of the Scientific Age govori sa negodovanjem o pojavi "ironične nauke", kojoj više nije cilj spoznati i objasniti svijet, nego izložiti gnoseološke opcije, koje društvo može iskoristiti zavisno od potrebe i situacije. Ta nauka odriče se monopola na istinu, ona predlaže komplete mogućnosti i metoda, koji se mogu uzeti u obzir, ali i ne moraju.
 
A još ranije o sličnim problemima govorili su fizičar Ričard Fejnman u svojim lekcijama pod nazivom The character of physical law, zatim Stiven Vajnberg u Dreams of a Final Theory, kao i Ginter Stent u The coming of the Golden Age; a view of the end of progress, koji je 1969. predvidio gubljene interesa za naukom, trku za zadovoljstvom i prelaz ka društvu koje je on nazvao "novom Polinezijom".
 
I ono što je meni posebno interesantno je to da ovog puta nisu stradale samo (već odavno "nepopravljive") humanističke nauke - za razliku od pozitivista, postmodernisti udaraju i po prirodnim naukama.  
 
Oni naravno nisu osporavali npr. Njutnove zakone .., mada nisu bili daleko i od toga, treba samo vidjeti fenomenalni provokativni experiment Sokala i Brikmona
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fashionable_Nonsense)
 
Po njihovoj interpretaciji nauka je kao prvo, izgubila je status priveligovanog načina spoznaje, ne samo zbog pretenzija na univerzalnost i istinitost, nego i zbog ignorisanja drugih kognitivnih načina i metoda (intuicija i imaginacija npr.), kao i zbog toga što ne uzima u obzir osobenosti singularnog i slučajnog. 
Kao drugo, po njima ona je izraziti ideološki instrument vlasti, te joj se stoga odriče bilo kakva sposobnost kritičkog djelovanja, što je osnova humanizacije socijalnih sistema. Oni tvrde da naučno znanje nije objektivno, da nije nezainteresovano znanje - ono je izraz volje ka vlasti nad prirodom, drugim čovjekom i samim sobom. 

Pomenuta kritika nauke ujedno je i kritika razuma (ili kako bi to Fuko rekao radi se o "pobuni protiv razuma"), ali i takođe i binarne relacije subjekt-objekt, kao metodološkog fudamenta njegove kognitivne djelatnosti. 
Razum postmodernisti optužuju da je orjentisan i usmjeren na eksploataciju i gospodarenje prirodom, kao i na formiranje struktura vlasti i instrumenata prinude i podčinjavanja. Razum nije nikako povezan sa univerzalnošću, on je karakteristika određene jezičke igre i kamuflažna fabrikacija određenih interesa i motiva.
 
b6c6b3646b0667e349e0e06c3a867a35.jpg 

U vezi sa razumom je i kritika logocentrizma (Deridin pojam). Logos je izvor i početak postmodernistima tako mrske istine. Ne samo cijela filozofija Zapada, nego i njezina cjeloukupna klasična tradicija počiva upravo na autoritetu implicitno fundiranih ideja sveprožimajućeg logosa i taj "imperijalizam logosa" vuče za sobom neadekvatno promišljanje i shvatanje osnovnih ontoloških kategorija. 
Logos je po Juliji Kristevoj glavni krivac za to što razum funkcioniše kroz binarni sistem i linearnu determinisanost, a ne kroz slobodno asocijativno mišljenje.

Tradicija npr. kao mega-metanarativ ima specifični položaj u postmodernističkom negacionizmu. Za problematizaciju tradicije Kristina Bruk-Rouz je čak posudila iz prava termin Mrtve ruke (tim terminom se inače označava vladanje imovinom bez prava predaje u nasljeđe). 
Odricanje tradicije kod postmodernista je ultra radikalno - po njima ona se uopšte ni ne može konstituisati. Tako da se oni protiv nje ni ne bore u onom smislu kako se moderna borila protiv tradicije, jer borba protiv tradicije je implicitno priznanje ne samo njezine dominacije, nego i toga da ona postoji.
 
Sve ovo gore je stvarno samo kratki pokušaj prikaza određenih stavova postmodernizma, koji će imati uticaj na pedagogiju i obrazovanje (nešto sam svjesno i za sada preskočio, kao npr. odnos prema filozofiji i istoriji). 
Siguran sam kako se iz svega gore rečenog nazire da ja prema postmodernizmu nemam pozitivan odnos - i to je apsolutno tačno. Međutim tačno je i to da ja u isto vrijeme i priznajem kako je postmodernizam mnogo šta i opravdano problematizovao .., no opet bez obzira na sve to kada god se pomene postmodernizam ja se obavezno sjetim Zaratustre koji kaže:"Za mene su oni nedovoljno uredni: svi oni mute svoju vodu da bi što dubljom činila se ona.

Osnovni pojam postmodernizma je dekonstrukcija.
Derida, čovjek koji je taj pojam osmislio, napunio sadržajem, kaže da je dekonstrukcija "prvi korak" u "ispitivanju" npr. eto osnovnih filosofskih pojmova, s tim da pri tom preispitivanju treba ostati u okvirima empirijskog istraživanja i ukazujući na sve mane i nedostatke sačuvati i iskoristiti sve pojmove koji se u daljem mogu iskoristiti za "drugi korak", a taj "drugi korak" je rekonstrukcija.

"Kvaka 22"  postmodernizma je bio upravo taj "drugi korak" i kada se samo malo podrobnije uđe u postmodernističke ideje postaje očito da tog "drugog koraka" nije ni moglo biti, jer kako je moguće pozivajući se na razum osporiti epistemološku sposobnost razuma, odnosno kako je moguće uz pomoć logike i razuma dokazati nesposobnost razuma da izvodi dokaze i da bilo šta spoznaje.
 
Dalje, nemoguće je i kao Derida npr. proglasiti jezik metaforičnim i nesposobnim da direktno saopšti istinu i onda očekivati da to i takvo (ali i bilo koje drugo) tvoje stajalište ne bude shvaćeno metaforično i neodređeno. 

Takođe je nemoguće izvršiti valorizaciju vlastitih teoretskih pristupa ako se odbacuje objektivnost i neutralnost ne samo naučne, nego bilo koje spoznaje. 
 
613e79f17848c732c3e3f1179740d447.jpg 

Isto tako je nemoguće i kao Bodrijar tvrditi da jezik ne označava ništa objektivno, nego zapravo simulaciju objektivnog - odnosno simulakr, koji je nemoguće razlikovati od objektivnog. 
Jer ako je to tako onda se logički nameće pitanje kako je moguće govoriti o imitaciji objektivnog bez poznavanja tog objektivnog, odnosno kako se može bez poređenja sa objektivnim oprijedjeliti da je nešto njegova hiperrealna fabrikacija?

Zatim stvarno je i smiješno i bezobrazno da kao npr. Rorti cijelu knjigu (Philosophy and the Mirror of Natur; rus. Философия и зеркало природы) posvetiš dokazivanju da gnoseologija (epistemologija u njegovoj terminologiji) treba biti prognana iz filosofije i da pri tome u svrhu dokazivanja toga faktički izgradiš svoju gnoseologiju, koja naravno ima pravo da postoji i cvijeta.

Ili da kao Fuko iz Bartove "smrti autora" izvućeš  "smrt subjekta" i to onda poučavaš i propagiraš kao punokrvni subjekt. Znači i autor i subjekt su mrtvi, al' neka živi autor koji ih je proglasio mrtvima. Jedan poznati Švabo, kojeg gore kroz Zaratustru već citirah, vjerovatno bi na ovo rekao - Menschliches, Allzumenschliches. 
 
Tih postmodernističkih paradoxa postoji stvarno mnogo, no oni nisu predmet ove pisanije tako da ću stvar pokušati maximalno skratiti. Grubo rečeno stvar stoji ovako - kategorijalna struktura filosofije je četverodimenzionalna ili drugim riječima filosofija se bavi sa 4 tipa problema, to su:
- ontološki
- gnoseološki
- aksiološki
- prakseološki

Osnovni grijeh postmodernističkih konstrukcija Rortijevog ili Liotarovog tipa, a u kojima oni pokušavaju analizirati prirodu spoznaje je u tome što oni iz te analize pokušavaju eliminisati gnoseološke i najveći dio ontoloških problema.
Analiza bilo kojeg problema, iz bilo koje od one četiri kategorije predpostavlja i traži refleksiju kroz ostale tri, a ako ta refleksija izostane onda se, kao u slučaju postmodernističkih istraživanja, analiza redukuje  na jedva dvije dimenzije (jer postmodernisti i aksiološku dimenziju prihvataju u nadasve specifičnom vidu).
I do sada je u istoriji filosofije bilo da se neki filosof koncentriše samo na jedan problem ili npr. da neki filosof ili cijeli pravac u filosofiji pokušavaju eliminisati jednu od onih dimenzija, tako da je pokušavaju svesti na jednu od ostale tri, ali to je uvijek vremenom dovodilo do dubokih teoretskih protivrječnosti i otkaza od prvobitnih pozicija.
Tako je bilo sa npr. logičkim pozitivistima i njihovim odnosom prema ontologiji, što je na kraju dovelo do teoretskog ćorsokaka i raspada cijele škole.
 
jessica-ryan_orig.jpg 

Sve u svemu ove brojne paradoksalnosti postmodernizma i direktno predodređuju jalovost njegove finalne, druge faze. 
Taj hendikep ponajbolje izražavaju Jušer i Edvards kada kažu kako unutar postmodernizma ne postoje ni nikakve "nove Arhimedove tačke", a ni "Prometejev polet slobodan od istorije, konteksta i jezika".
 
Tako da posmatrano u globalu postmodernizam liči na Herostratov kompleks uzvišen na nivo principa. On je bauljanje po ruševinama hrama sa neuspjelim pokušajima da se iz ruina stvori nešto.
I zato američki filozof Džon Zerzan postmodernizam definiše kao zbrku "odgođenih rješenja na svakom nivou, višeznačnost, odbijanje da se sagledaju bilo ishodišta bilo ciljevi, ali i poricanje drugačijeg pristupa." Po njemu  postmodernizam "ne označava ništa i nikuda ne ide".
 
Dobra strana postmodernizma je to što je on u sebi imao ugrađenu jednu vrstu "mine usporenog dejstva". On kao cunami kritičke svijesti, nije mogao izbjeći i pojavu samokritičke svijesti. Primjenivši dekonstrukciju na sebi on je htio to ili ne morao priznati relativnost svojih sopstvenih "istina" i tvrdnji, te na kraju i pošteno okarakterisati samog sebe kao jednu od mogućih "lokalno-temporalnih-decentrirovanih-antitotalitarnih" priča. 

Tako da je u samom postmodernizmu došlo do određenih previranja i do odstupanja od prvobitnog kanona. Radikalno-nihilistički zanos, koji je kao što sam rekao bio karakterističan za prvu fazu, sa vremenom je sve više slabio, da bi na kraju svoje mjesto ustupio racionalnijim pozicijama.

Fuko je npr. "pojasnio" smrt istorije, pa tako kaže kako se imalo u vidu samo određeno shvatanje istorije. On je rekao i da se povodom smrti čovjeka izrazio kao pregrubo i da se nije radilo o kraju čovjeka, nego o kraju njegovog metafizičkog tumačenja i da on čovjeka nije dekonstruisao, nego ga je zapravo situirao.
 
Rorti će opet sve te primitivne eshatološke priče poslije okarakterisati kao ekstravagancije, a Derida će njihov apokaliptički ton objašnjavati kao nekakavom porođajnom fazom postmodernizma.
 
Fuko je je isto tako kardinalno preispitao problematiku subjekta. 
Subjekt koji je prije kod njega bio samo "presjek diskursivne prakse" i koji je "umirao u tekstu" postao je odjednom "nosilac volje i vlasti". Slično je revidirao svoje stavove i po pitanju znanja, pa tako on kasnije govori čak o autonomiji znanja u odnosu na vlast. 

Preispitati svoje stavove u vezi subjekta, bila je prisiljena i Julija Kristeva. Kritičari su je jednostavno upozorili da njezina iz djela u djelo prisutna opsjednutost navodno davno sahranjenim subjektom, zapravo govori da je on i te kako živ.
Kod Deride se opet npr. to redefinisanje subjekta dogodilo u njegovom djelu Psyche: Inventions of the Other (rus. Психея: Изобретение другого).
 
A Rorti opet je pred smrt počeo kritikovati tzv. "kulturnu ljevicu" u SAD (za čiji nastanak je on najzaslužniji) i to zato što se ne bavi protivrječnostima u američkom društvu izazvanim globalizacijom ... itd.
 
Nemalu ulugu imalo je i fizičko nestajanje perjanica postmodernizma - do kraja XX v. otišli su Bart, Fuko, Gvatari, Liotar, Delez, a oko polovine prve decenije XXI v. i Bodrijar, Derida i Rorti.
Nije nebitno ni to što se ni u kojem slučaju nije radilo o nekom homogenom pokretu. Značajna podjela je bila po pitanju karakteru nastupajuće (ili već postojeće) situacije postmoderne. Za razliku od većine Derida i Bodrijar  su na nju gledali pesimistično.
 
beethoven_detail_2_by_kuksi.jpg
 
Derida je inače izuzetno zanimljiva pojava, blistavi intelektualac, rezultati njegovog rada sa originalnim tekstovima ostaju zauvjek u istoriji ljudske misli. Njega je praktički bilo nemoguće kritikovati, jer je on sa svojom samoanalizom i samodekonstrukcijom jednostavno išao ispred svojih kritičara.
Derida je živi dokaz onoga da postoje dobri postmodernisti, ali da ne postoji dobri postmodernizam.
 
No i ovo o Deridi kao postmodernisti treba uzeti uslovno, jer on nikada nije govorio o postmodernizmu kao nekakvom svom programu, kao i što se uvijek ograđivao od euforije prisutne prilikom demontaže raznih vrijednosnih principa.
 
No od sviju njih meni je najsimpatičniji Bodrijar.
Prvo se odrekao marksizma, a onda, kada je '77. izdao Forget Foucault njega se odreklo 98% posto francuskih intelektualaca, zatim se on odrekao i empirizma, pa ubrzo i svih ostalih tradicionalnih filozofskih disciplina i konačno, baš kada je negdje početkom '90-tih proglašen guruom i prvosveštenikom postmoderne, odrekao se i postmodernizma.

U vezi ovog posljednjeg odricanja legendaran je intervju koji je 1993. dao Majklu Gejnu - on tamo kaže kako se njemu čini da postmodernizam odiše i depresijom i regresijom, te da je on zapravo:" ... mogućnost da se sve te forme promišljaju kroz svojevrsno mješanje svega sa svim. Ja sa tim nemam ništa zajedničko. To je Vaša stvar." 
Nakon ovoga (plus još ranija konstatacije iz njegove knjige The Gulf War Did Not Take Place da postmoderne nije ni bilo) postalo je intelektualno korektno na sve strane izjavljivati kako Bodrijara nikada nisi čitao.

Sve u svemu negdje prije onog milenijumskog prelaza postmodernizam je prošao svoj apogej. Međutim i nakon što je ispucao tih svojih 25 godina, karakterističnih za sve pravce i žanrove u XX vijeku, postmodernizam ne da nije nestao, nego se nije ni izmjenio do neprepoznatljivosti.

Njega već odavno proglašavaju mrtvim, pa tako Linda Hatčeon u zaključku drugog izdanja knjige The Politics of Postmodernity kaže ovo:"Dajte da jednostavno konstatujemo: sa tim je završeno!"

Meni se ipak čini da stvari nisu baš tako jednostavne, te mi je po razmišljanju mnogo bliža Rejčel Kempbel-Džonston, kulturni kritičar The Times-a. Ona piše kako je tačno da je postmodernizam regresija, ali je još tačnije i to da je ovo što je došlo poslije njega tek totalni haos.
 
Po meni dvije stvari su važne da se shvate kada je riječ o postmodernizmu. Prva je da on nije ekstravagantna intelektualna periferija sitog Zapada i bogatog Sjevera.
 
Istina je da u njemu ima i linije manjeg otpora, kao reakcije zapadne intelektualne elite i kvazielite na (po njima) nerješive poteškoće sadašnjosti, izazvane razočaranošću nakon ogoljavanja idealizovanih predstava tzv. metanarativa.
Takođe je tačno da je u njemu i nemoguće ne prmjetiti afekt izoštrenog, hiperestetiziranog, ali i neurotičnog talenta, koji od žudnje za drugačijim, nemilosrdno i fanatično, kroz epataž i šokirajuće novatorstvo, ruši fundamentalne vrijednosti i norme, pritom na razmišljajući šta poslije te destrukcije ostavlja na njihovom mjestu.
 
No to je sada sve irelevantno, jer (pod brojem dva) postmodernizam je danas (htjeli mi to ili ne) dominantni objektivni faktor kreiranja naše sadašnjosti. Onaj gore pominjani nekakav zamor elite od njega  apsolutno ništa ne znači, pošto je on sam na sceni, a sam je jer je problem ono "što je došlo poslije njega", odnosno problem je u stvari to da nije došlo ništa konkretno.
Da li je razlog takvoj situaciji tipična jalovost dekadencije ili je to što možda postmodernizam zauzeo isuviše snažne pozicije .., sigurno je da ima i toga, ali po meni osnovni uzrok su pogubne posljedice postmodernističke destrukcije.
 
Tako da je postmodernizam još uvijek tu. On je ta sila koja je danas po svome uticaju dominantna kada je riječ o kulturi. To je naravno paradoks, jer od samih svojih početaka postmodernizam je stalno tvrdio da je kultura izgubila svoj stvaralački karakter i spustila se do nivoa eklektičke proizvodnje već viđenog i već postojećeg.
 
1816528_1000.jpg
 
Liotar tako kaže da postmodern neće donijeti ništa novo, u smislu drugačije kulturne forme i da je on zapravo ultimativni pluralizam, koji nije odricanje svega postojećeg, nego istovremenost neistovremenog. Bodrijar to objašnjava kompjuterskim pojmom loop, radi se o stalnom recikliranju jednog te istog u kojem odsustvuje i sakralnost i progresivna akumulacija znanja, iskustva i informacija.
Kao i u istoriji, iz koje je izgnan teleološki moment, tako se po postmodernistima i u kulturi sve ponavlja, ali bez onog prvobitnog smisla. Ono što je bilo juće i što će biti sutra može bez ikakvih posljedica da se promjeni mjestima.
 
"Nova" kultura je pečvork vještački spojenih odlomaka otkinutih iz već postojećih formi, no bez onog duhovnog impulsa, kao izvora stvaralačke energije pod čijem uticajem su te forme u istoriji i nastajale. Ono što je stvoreno od komada otrgnutih od smisla, nikako ne može  i da ima nekakav smisao.

Bodrijar to poredi sa "završenom orgijom". On kaže kako se sve već dogodilo, kako je sve već realizovano i kako sada preostaje samo simulacija "orgazmičkih grčeva", odnosno beskonačna prodaja ideala, vrijednosti i fantazija, pri tome praveći se da svega toga prije nikada nije bilo."
Korisnik kulture ne poznaje i nije sposoban spoznati zakonitosti razvoja kulture, on troši kulturu čija proizvodnja nije povezana sa zakonima istine, dobra i ljepote, nego sa komercijom, tržištem i potrošnjom.
 
Takav način stvaranja kulture je i principjelno i praktički dijametralno suprotan od stvarnog. Praksa, odnosno tehnika reprodukcije kulture i kulturnog proizvoda briše razliku između kopije i originala i nivelira umjetničku vrijednost. Radi se o simulaciji i stvaralačkog čina i simulaciji rezultata tog stvaralaštva, a sve zajedno to je erzac kultura.
Ono što je nekada nosilo i zrnca vječnih uzora i simboliku, kojima su izražavani visoki i često nedostižni ideali, pretvara se u proizvode masovne kulture, čija i produkcija i raspodjela zavise od stimulacije tržišta i profitabilnosti.
Dominacija proizvodnje i potražnje i pomodnosti ima kao normalnu posljedicu da čak ne postoji  ni ono klasično usvajanje te erzac kulture. Cijela priča se svodi na audiovizuelni kontakt u kojem nema onog dubinskog djelovanja na duh, koji nakon tog površinskog kontakta ostaje prazan i vječno "gladan".
 
Kada se to poveže sa faktom da se postmodernistička kultura gradi na fundamentu čiji osnovni materijal čini mix vulgarizovanog marksističkog poziva ka iskoraku iz "carstva nužnosti u carstvo slobode", te frojdovskog libida, kao i toga da se gore pomenuta sloboda redukuje na samovolju, onda je sasvim normalno da autput bude kultura impregnirana propagiranjem hedonizma, apsolutizacijom zadovoljstva i oslabađanjem od svih normi.
 
Pored popagiranja tog hedonizma, koketiranja sa nesvjesnim i svođenja slobode na samovolju u kulturi postmodernizma preovlađuju hibridizacija, plagijarizam, miksanje metoda, vladavina simboličnog, normalnost spojivosti nespojivog, alogizam, kult tehnoligizacije, materijalizacija ideala, estetizacija nasilja i raznih devijacija, nemotiviranost postupaka, nepredvidivost ponašanja, negativna heroizacija, igra sa smislami, potenciranje vizuelnih i zvukovnih simulacija, komplikovani i odbojni stil pisanja, razbijena temporalnost itd. i tome sl.
 
Džorđ Ricer u svojoj knjizi o savremenim sociloškim teorijama piše kako:"U književnosti, koja je nekada odisala poljskim cvijećem i sjenom, pojavili su se novi mirisi - radi se o smradu. Sve smrdi: smrt, seks, starost, loša hrana, svakodnevnica. (...) Prisutan je otkaz od vjere u razum, povećana je uloga i nesretnih slučajeva i slučajeva uopšte. (...) Mnogi heroji ili su ludaci ili blago retardirani. Psihološka proza ustupa mjesto psihopatološkoj."
 
images?q=tbn:ANd9GcSuAnAg47aioghAWovmjmkGJdYx2h7cHV3vUHM5NnHTDUkwLeowPA 
 
U sve tome nema nikakvih pretenzija na etičko i estetsko vaspitavanje recipijenta, nema ih i ne smije ih ni biti - cilj je uzbuđenje, zadovoljstvo i zabava.
 
No problem i kod prvog i kod drugog i kod trećeg je to što se sa njima obavezno pojavljuje i njihov najveći neprijatelj - dosada. Nema veze da li se radi o vrhunskom uzbuđenju ili ne, dosada se kad-tad uvijek pojavi. Evo šta u vezi toga kaže sam Fuko:"Mislim da bi zadovoljstvo, zadovoljstvo koje bih ja smatrao istinskim, moralo biti toliko duboko, toliko snažno, toliko nesavladivo, da ga ja ne bi mogao uopšte podnijeti. (...) Puno i apsolutno zadovoljstvo je po meni vezano sa smrću."
 
Bihevijoristi tvrde da je u takvom slučaju jedino rješenje ili inteviziranje ili modifikovanje motivirajuće sile impulsa - pojačati "ukus" ili izmijeniti formu, nije bitno, važno je samo da izgleda kao novo ili kao drugačije.
Sledeća modifikacija može biti ponovno vraćanje na ono što je bilo prije, pa se tako ono od juće, što je dosadilo danas, već prekosutra može prodavati kao novo.

Tako nešto je moguće upravo zato što ne postoji ono klasično usvajanje kulture i njezinih proizvoda, postoji samo njihova potrošnja, a to je opet tako zato što postmodernizam kulturu shvata kao potrošnu robu, a o potrošnoj robi mnogo se ne razmišlja, kao što se mnogo ne razmišlja ni o kupljenoj majici - majica se jednostavno nosi i troši, u njoj se ne traži nikakva dubina.

Postmodernizam je sistematsko odvikavanje od dubine. Ne samo na kulturu i na život uopšte gleda se kao na događanja na ekranu, gdje je slika bezdubinska - plitka. Bez dubine recipijent ne može osjetiti onaj duhovni agens koji proizvodi kulturu i onaj agens koji u njemu budi impuls ka kulturnom stvaralaštvu.

Bez tog impulsa svo stvaralaštvo je samo erzac stvaralaštvo, a nekadašnji stvaralac od mikrodemjurga, srozan je na skriptora, koji sada može samo da tka svoj "tekst" od fragmenata drugih "tekstova" i drugih kulturnih tradicija.

Kultura može imati dubinu samo ako je povezana sa principima istine, dobra i ljepote, a postmodernizam te principe odbacuje u smislu njihove univerzalnosti. U njemu "istina", "dobro" i "ljepota" postoje samo na nivou individualnog ukusa.
 
Do postmodernizma vrijednost kulturnog proizvoda bazirala se na njegovoj što jačoj vezi sa tim principima, na univerzalnosti poruke i na njezinom etičkom i estetskom potencijalu u vaspitanju recipijenta. U postmodernizmu kulturni proizvod nema sa tim nema nikakve veze, kultura jednostavno po difoltu ne može biti njihov nosilac. Tu mogućnost u startu joj oduzima kako njezin plagijatorski karakter, tako i individualno obilježje svih onih pobrojanih principa.

Tako da kulturni proizvod postmoderne univerzalnost traži ili u povlađivanju masovnom ukusu ili u pokušaju da se kroz inovativnost, ingenioznost i epataž taj ukus modifikuje. No i u jednom i drugom slučaju univerzalnost recepcije zavisi isključivo od agresivnog translatiranja kroz medije.
Kultura je postala stvar tržišta, kulturni proizvod je sveden na nivo robe, dok se korisnik kulturnih proizvoda pretvorio u klasičnog potrošaća.
 
madeline-goldberg-2.jpg 

Postmodernizam je time dokinuo podjelu na višu i nižu kulturu, u stvari on je i onu prvu i onu drugu rastvorio u masovnoj kulturi postmodernističkog tipa, u kojoj nema ni nekadašnjeg kiča, ni njezine mid varijante, a nema ni pop arta. Kultura je rastvorena u svakodnevnici i ona je svedostupna, sve je kultura i kultura je u svemu.
Jedno pored drugog stoje i isti kulturni značaj imaju i šekspirov sonet i tekst hip-hop pjesme, kao i Rodenova skulptura i izloženi komad asfalta sa utisnutom limenkom fante - sve je jednako vrijedno i sve je ravnopravni dio jedinstvenog kulturnog prostora.

A to kulturno prostranstvo donekle podsjeća na upravo postmodernizmom mitologizirani otvoreni um - stalno otvoren um je u isto vrijeme i stalno pun i stalno prazan um. Postmodernističko kulturno prostranstvo je prepuno, ali i pusto, jer se u njemu ništa ne zadržava. U njemu nema onoga što ostaje, što ostavlja pečat na epohi, što je nosilac impulsa budućeg stvaralaštva, onoga što već milenijumima uzdiže i usavršava čovjeka.

Postmodernistička nivelacija svakog kulturnog proizvoda ne bi bila toliko alarmantna da postoji neko barem elementarno vrednovanje i izvlačenje osnovnih kvalitatvnih zaključaka. No na postmodernističkim principima formirana svijest boji se bilo kakvog ocjenjivanja i bilo kakvog čvrstog stava. Zato sociolog Sigmund Bauman i kaže kako postmoderna nije samo epoha razvoja socijalne stvarnosti, nego se tu još više radi o razvoju svijesti.

Bauman je naravno u pravu, ali istina je i to da se o postmodernizmu mi možemo saznati ne iz toga što govore i kako misle postmodernisti, nego iz toga kako postmodernizam djeluje na socijalnu stvarnost savremenog svijeta.

Posljedica zabrane na uopštavanje (odnosno na danas tako omrznuti termin - generalizaciju), zatim izbacivanje binarnog razmišljanja, bacanje anateme na zauzimanje pozicije po bilo čemu, kao i precjenjivanje individualnog nad kolektivnim djelovanjem, rezultiralo je sistemom razjedinjenosti, nemoći i tišine.
Subjekat je deklarativno izgubio bilo kakvu, čak i iluzornu mogućnost da utiče na objekte, strukture, uzročno-posljedične veze, događaje i forme ovisnosti.

Peri Anderson kaže da na Zapadu, na prelazu dva milenijuma:"Prvi put od Reformacije u intelektualnoj sferi ne postoje nikakve suštinske proturječnosti i nikakvih suprostavljenih sistematizovanih pogleda na svijet." Njega dopunjuje Frederik Džejmson koji piše kako:"Ni u jednoj od prošlih civilizacija velika metafizička pitanja, fundamentalni problemi bića i smisla života nisu izgledali tako daleki i tako besmisleni."
 
U vezi sa tim interesantno je čitati i razmišljanja istaknutih predstavnica feminizma. Feminizam je inače bio jedan od najjačih sveznika postmodernizma. On je na njega kao prvo znatno uticao (npr. u pedagogiji preovladavanje ženske logike "brige" /care/, nad navodno muškom logikom "prinude"), zatim on je i doprinjeo njegovom trijumfu, a na kraju je Boga mi i mnogo šta iz tog trijumfa i izvukao.
No od posljednih decenija 20.v. feministički pokret, po mišljenu kritičara, počeo je stvarati dosadnu teoriju, slabu literaturu i uopšte nejaku umjetnost. 
 
upl_1484656447_155192.jpg 

Zato se upravo od 90-tih godina prošlog vijeka sa feminističke strane čuju sasvim drugačije priče. Pa tako Katja Mihailovič u Radicaly speaking piše kako je reakcija koje su postmodernistički tekstovi izazvali kod nje, ali i kod mnogih drugih žena bila sumnja u sebe i svoj intelekt.
Ti tekstovi kaže Mihailovićeva ubili su želju kod studenata " ... da se teoretizira po povodu svog sopstvenog iskustva i života, čime bi se formirale neophodne veze među radikalnim socijalnim teorijama i političkim aktivizmom."

Profesorica koledža u Getisburgu Karla Mantila o sličnom problemu piše u časopisu Off our backs i kaže da je postmodernistička diskreditacija metanarativa dovela do nekakvog intelektualnog defetizma i do situacije da se njezini studenti o bazičnim pitanima ne žele ni decidno izjasniti, a ni zauzeti nekakvu poziciju. 

Desilo se zapravo ono što je Bodrijar predvidio kada je rekao da su u društvu simulacije kritička misao, a u okviru nje i politička misao, zastarjeli fenomeni.

Drugim riječima dejstvo postmodernizma ispoljilo se kao nemogućnost nazvati nešto nepravilnim, kao nesposobnost izabrati stranu ili kao osujećenost da se jednostavno jasno i odlučno izrazi mišljenje o nečemu.
I to je da se razumijemo sve nekako zakonomjerno, jer što jest' jest' - činjenica je da su postmodernisti stvarno bili veliki kritičari svega ... i to baš svega bez izuzetka, ali problem je (kao što sam već naveo) bio u tome što je izostao onaj korak, koji bi po pravilu trebao slijediti iza kritike, a to je predlog rješenja. Postmodernizam nije dao nikakvo rješenje, jer rješenje je kontradiktorno sa suštinom postmodernističkog koncepta. Dati rješenje znači napustiti  princip fragmentarnosti i preći na princip sistemnosti, to znači zauzeti poziciju i rehabilitovati narativ, to je koketiranje sa binarnošću i negiranje neprocjenjivosti pluralizma.

Ovu situaciju divno i koncizno opisala Džudit Batler kada je iz Fukoovog razmišljanja o moći izvukla zaključak da "ne može postojati čista opozicija moći", odnosno da tamo gdje postoji otpor, postoji i moć.
Zerzan će to izraziti ironično i slikovitije, pa će konstatovati:"Suprostavljaj se ako te to zabavlja - ali bez neke strategije, jer  tada više nisi proleter, nego moć."

Fukujama je poodavno pisao o čovjeku koji će biti ograničen svojim kućnim zidovima i zidovima kancelarije. Čovjeku ćiji društveni život neće biti usmjeren na dostizanje socijalne harmonije (ona će po Fukujami već biti dostignuta), nego na ostvarivanje sopstvenih interesa. 
Strašno je to što kraj istorije u obliku socijalne harmonije nije došao, tako da je postmodernizam pored svega i još preuranjena filozofija (ne)ostvarenog kraja istorije. 

A u ovom navodno međufaznom periodu on je poguban. On nam nudi narcizam, istraživanje svog unutrašnjeg svijeta, svoje ličnosti, seksualnosti (Harvi), beskonačno hodanje po trgovačkim centrima (Zerzan), cinizam kao normu (Sloterdijk) i površnost monitora ili displeja. On danas u suštini nastupa kao idejna logistika formule Work, Buy, Consume and Die.
 
Postmodernizam nas nasilu i preuranjeno ugurava u svijet u kojem će budućnost biti samo malo više sadašnjosti. Njegova dekonstrukcija progresivizma je u stvari dekonstrukcija socijalno-praktičnog optimizma klasičnog racionalizma, čiju srž čini nada o mogućnosti usavršavanja svih projekata i svih sistema.

Usavršavanja u postmoderni ne može biti, jer nema (kako je to rekao Bodrijar) političke misli, odnosno nema političkog, a njega nema jer se u njegovom fundamentu nalazi uopštavanje. 
Uopštavanje ličnog iskustva u opisivanju socijalnih pojava i socijalne stvarnosti je neophodni preduslov za pojavu svijesti o opštem među ljudima. Ono pomaže čovjeku da u svom ličnom iskustvu pronađe mjesta koja su zajednička sa ostalim ljudima. Ta opšta mjesta i jesu ono što lično uzdiže do političkog i što pojedinca mobiliše i gura u zajedničko djelovanje sa ostalima.

U postmodernizmu lično je samo lično i ona nema veze sa političkim. Neposredni rezultat takvog stava je depolitizacija i atomizacija i individue i njezinog ličnog iskustva, kao i anuliranje bilo-kakvih preduslova za pojavu solidarnosti i kolektivnog djelovanja.

Stoga je postmodernizam totalna kapitulacija pred socijalnom stvarnošću. On potkopava svaku mogućnost ubijeđenog kolektivnog djelovanja u cilju izmjene socijalne stvarnosti i ne samo to samo dovođenje pod sumnju modaliteta te stvarnosti on je a priori podveo pod totalitarne intencije. 
Postmodernizam ne da je nesposoban za nekakvu kritiku, nego on, tačnije dominantna većina njegovih predstavnika, čak smatra kako je takva situacija normalna, zakonomjerna i zapravo prijatna.

Dejvid Harvi upravo zato i ističe povezanost pobjedonosne ekspanzije neoliberalizma i trijumfalnog podčinjavanja kulture postmodernizmu. On u postmodernističkoj dominaciji u kulturi vidi njezinu neoliberalizaciju.
 
336835_large.jpg
 
Džejmson opet u svojoj knjizi Postmodernizam i kulturna logika poznog kapitalizma kaže kako je postmodernizam "produžetak i konkretizacija priče o kraju ideologija".
Pod uticajem postmodernizma ne da je svaka idealna motivacija proglašena malicioznim, nego je uopšte sve mobilizirajuće postalo sumnjivo.
A francuski sociolozi Boltanski i Kjapelo u knjizi Le nouvel esprit du capitalisme kažu:"Mnogo je efikasnije, gledajući sa pozicija permanentne akumulacije, prešutkivanje problema, odnosno autosugestija toga kako je "istinita" realnost prognana i kako je bilo kakvo stremljenje ka "istinitoj" realnosti čista iluzija".
 
Ja nikako ne mogu prihvatiti ni najmanju aluziju da je npr. postojala nekakva sprega ili urota  između promotora "smrti ideologija" i perjanica postmodernizma ili da je Hajek šaptao npr. Fukou šta da piše, ali to da je postmodernizam veličanstveno instrumentalizovan to smatram nepobitnom činjenicom.
 
Postmodernizam je imao previše slabih tačaka, no i da ih nije imao desilo bi se isto ... možda nešto kasnije ili možda nešto drugačije, ali desilo bi se.

I nije to problem postmodernizma, jer pali su i mnogo jači od njega. Problem postmodernizma, odnosno problematičnost postmodernizma je kao prvo  u tome što je on jedna prepotentna i agresivna priča, on ne predstavlja nikakvu poziciju, tačnije radi se o priči koja predstavlja poziciju koja slavi odsustvo pozicije. Postmodernizam je takođe teorija, koja razara proces teoretisanja; on je tekst koji pasivizira, otupljuje i muti misli i on je politika koja ne želi ništa mijenjati. (Karla Mantila).
 
Kao drugo - postmodernizam je jedna izrazito opasna igra, igra u kojoj se vrši redukcija od razuma ka instinktima, od prosvjećenja ka antiprosvjećenosti i od duhovnosti ka tjelesnosti. On je duhovna i kontraevolucija i i kontrarevolucija.

Kao treće - postmodernizam je šamar i gnusna invektiva cijeloj ljudskoj vrsti.
Tezu koja kaže da mi zbog svoje ograničenosti nismo uopšte sposobni spoznati nikakvo objektivno znanje, a kamo li istinu, on širi do apsurda pa tvrdi da smo zbog toga osuđeni na vječno jalovo plutanje po moru znanja.
To je nebuloza i prljava manipulacija koja čovjeka stavlja u (postmodernizmu tako mrsku) binarnu poziciju, nakon čega on može da bira ili da se proglasi Bogom ili da prihvati dijagnozu u kojoj je okarakterisan kao jagnje izgubljeno u pustinji subjektivizma.

Tvrditi da čovjek ne može spoznati objektivnu istinu je jedno, a nešto sasvim drugo i nešto krajnje problematično je to nadograditi i zatim konstatovati kako čovjek uopšte ne može posjedovati nikakvo objektivno znanje.
Mi jesmo ograničena bića, ali određeno objektivno znanje možemo posjedovati i možemo uz stalne korekcije tog znanja i da se postepeno približavamo istini u njezinoj konačnoj instanci.

No postmodernizam negira i to. Sve što znamo, odnosno sve što mislimo da znamo to su lucidni skriptorski plagijati i sve to je izrazito subjektivno. 
Svaki pokušaj sticanja znanja kroz analizu fenomena do kojih dolazimo nakon uopštavanja ličnog iskustva, postmodernizam proglašava potencijalnom meta/narativnom represijom nad onim koji pod djelovanjem identične socijalne sile reaguju drugačije. Svaki pokušaj promjene socijalne stvarnosti je nasilje nad onima (koliko god da ih je malo), koji se u toj stvarnosti osjećaju komforno.

Postmodernizam je svojevrsna diktatura izuzetka. U postmodernizmu izuzetak ne da ne potvrđuje pravilo, nego on pravilo čini nemogućim i zločinom.
I nije samo norma izvukla deblji kraj. Praktično je sve ili uniženo ili redefinisano i sve je postalo nekako fluidno.
 
Rezultat postmodernizma je da umjesto realnosti sada imamo simulakr, umjesto istine ubijeđenost i efektivnost, umjesto znanja gnoseosimulaciju, a umjesto mišljenja spontanost. Stav je zamjenjen otvorenim umom, dubina rizomom, odgovornost samovoljom, vrijednost dogovorom bez obavezujućeg karaktera, plan slučajem, metafizika ironijom, dok je na mjesto razumjevanja došla informiranost, a na mjesto intencionalnosti komunikativnost.
Djelo je postalo instalacija ili perfomans, a stvaralaštvo se pretvorilo u kreativnost.
 
Jednom riječju katastrofa ... i ta katastrofa se morala odraziti i na obrazovanje i na pedagogiju.
Komentari (188)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

docsumann docsumann 16:48 24.06.2017

Re: EDIT EDIT EDIT

Али само до оног момента док тај рефлекс не постане пуко просеравање зарад просеравања самог. И тржишта, наравно. Увек присутног тржишта и осталих пратећих божанстава.


davno prije postmodernizma i tzv. kopncepta snova o snovima, velika umjetnička djela su naručivana direktno i konkretno za pozamašne sume novca.

umjetnost je odvajkada bila tržišno koncipirana.

čak mislim da je danas više no ikda prisutan otpor komercijalizaciji umjetnosti (kod jednog (manjinskog) dijela scene.
danas postoji i kod umjetnika osvješćenost (zapitanost) i o tom aspektu njihovog delanja.
apostata apostata 19:42 24.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла

docsumann
apostata


Sada jesam.
I slažem se da nam je potrebna utopija.


ee, koliko sam se samo isponavljao po blogu po tom pitanju

I nije bitno što je utopiji inherentna neostvarljivost - ono što je važno je kretanje sa smislom.
A to smisleno kretanje, kretanje uprkos tome što znaš da je cilj nedohvativ i jeste ta neophodna romantizacija naše svijesti.

I zato taj smisao Jaril dole prvo stavlja pod pitanje, a zatim ga obezvrijeđuje i negira.
A mi bez smisla, jednostavno nismo mi .
Davno su filozofi primjetili da je čovjek čudno biće, da se može snaći bez onoga što se smatra neophodnim, ali da ne može da živi bez suvišnog i da uvijek stremi da bude više od onoga što on jeste u danom momentu.

Čuveni psiholog egsisencijalist, tvorac logoterapije Viktor Frankl razvio je cijelo učenje o važnosti smisla u životu čovjeka, a tu važnost shvatio je dok je bio logoraš u konclageru.

E al' sada odjednom kao mi možemo bez toga, kao koji će nam q... .

I tu dolazi opet ono što si ti napisao
samo što treba napomenuti da mi nikad i nismo imali uvid u realnost, uvijek je to bila percepcioja & interpretacija realnosti, baratali smo s modelima realnosti (onako kako smo je domišljali), uvijek se tu radilo samo o fragmentima i segmentima ali nikad i stvarnost per se.

Sve to ba stoji.
Kao i u slučaju istine mi smo i kada je riječ o realnosti ograničena bića.

No stvar je u tome da je jedno kada ti neko priča o tvojoj ograničenosti spoznaje realnosti, a sasvim je drugo kada te neko usput ubijeđuju i da je realnost simulakrum.
I tek onda ti onako usput naglasi i kako su tvoje spoznajne mogućnosti ne ograničene, nego bezvrijedne, kako nisi sposoban ni za kakvu intencionalnost .., odnosno ni za kakvo uzdizanje iznad realnosti (koje, šta ja to pričam, uostalom i nema).
A zatim ti takođe (kao šlag na tortu), uz osmijeh i Atlasovo sleganje ramenima, kaže da je svaki pokušaj uzdizanja nad simulakrom besmislen, jer bi to (da je uopšte moguće) značilo samo prelaz u novi simulakrum, ali ono u stvari ne može ni da se desi, jer ti (kao što ti je on već objasnio) nisi sposoban ni za analizu, a ni sintezu ... itd. i tako ukrug.

Potom te sa razumijevanjem potapše po ramenu, kaže kako nemaš razloga da se sekiraš oko svega toga, jer je to izvan tvoje moći. Nego idi brate kući, imaš super brzi internet, 650 televizijskih kanala, a ako ti treba neka tehnološka inovacija uđi u minus ili uzmi pozajmicu, nemoj sebi ništa da uskaraćuješ i uživaj ... i u tome i jest novi smisao.
Jer mi ne možemo bez smisla, ta "rupa" u nama nečim mora biti popunjena .., a šta je izbor koji imaš?

Sve u svemu doks to je jedna extremno prljava rabota, koja te želi ubijediti i u nepopravljivo danas i u kraj istorije i u kraj utopije.
docsumann docsumann 21:44 24.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла

Sve u svemu doks to je jedna extremno prljava rabota, koja te želi ubijediti i u nepopravljivo danas i u kraj istorije i u kraj utopije.


koliko kapiram, ti postmodrernistima pripisuješ (zamjeraš) namjeru oblentavljivanja čovječanstva.
označuješ ih kao produženu ruku, sivu eminenciju, intelektualnu artiljerijsku pripremu neoliberalnih centara moći... ili...?

to su već ozbiljni politički konstrukti. nemam dovoljno uvida da pratim tako razvijenu šemu.
lično, osvrtao sam se na njihovu teoriju umjetnosti s čisto filozofskohg aspekta.
apostata apostata 21:58 24.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла

docsumann
Sve u svemu doks to je jedna extremno prljava rabota, koja te želi ubijediti i u nepopravljivo danas i u kraj istorije i u kraj utopije.


koliko kapiram, ti postmodrernistima pripisuješ (zamjeraš) namjeru oblentavljivanja čovječanstva.
označuješ ih kao produženu ruku, sivu eminenciju, intelektualnu artiljerijsku pripremu neoliberalnih centara moći... ili...?

to su već ozbiljni politički konstrukti. nemam dovoljno uvida da pratim tako razvijenu šemu.
lično, osvrtao sam se na njihovu teoriju umjetnosti s čisto filozofskohg aspekta.

Ne, oni su jednostavno instrumentalizovani.

Iskorišteni kao mali majmuni.
tasadebeli tasadebeli 22:27 24.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла

docsumann
Sve u svemu doks to je jedna extremno prljava rabota, koja te želi ubijediti i u nepopravljivo danas i u kraj istorije i u kraj utopije.


koliko kapiram, ti postmodrernistima pripisuješ (zamjeraš) namjeru oblentavljivanja čovječanstva.
označuješ ih kao produženu ruku, sivu eminenciju, intelektualnu artiljerijsku pripremu neoliberalnih centara moći... ili...?

to su već ozbiljni politički konstrukti. nemam dovoljno uvida da pratim tako razvijenu šemu.
lično, osvrtao sam se na njihovu teoriju umjetnosti s čisto filozofskohg aspekta.Читате ли ви, људи?


Трећи пут цитирам последњу реченицу из уводног Апостатиног текста:


Jednom riječju katastrofa ... i ta katastrofa se morala odraziti i na obrazovanje i na pedagogiju.Наравно да су озбиљни политички (филозофски, културни и на крају друштвени) конструкти у питању чим говоримо о педагогији, образовању и култури.

Уметност је само део свега тога, није ничему надређена него је једна од сличица у том мозаику, лего коцкица у конструкту, једна од тачака у концепту, како год.


davno prije postmodernizma i tzv. kopncepta snova o snovima, velika umjetnička djela su naručivana direktno i konkretno za pozamašne sume novca.

umjetnost je odvajkada bila tržišno koncipirana.Збуњујеш ме сада...

Па је л' уметност као Човеков духовни конструкт

refleks. trzaj nogom u snu, našeg duhovnog bića... ona se ne pokorava ni pravdi, ni ljepoti, ni istini, već sebiznanim kodeksima, koje stalno uspostavalja i koje neprestano izdaje.или некакав концептуални одговор на захтеве тржишта?

Можда неки рефлексни концептуални одговор нашег духа на захтеве тржишта? (Колико год то рефлексно а концептуално звучало као парадокс.)

А ти њој знани кодекси којима се покорава онда и нису ништа друго него закони тржишта исказани кодовима који се само уз шифрарнике које поседују посвећени могу разумети?

Шта га знам... Збуњујеш ме са свим тим што си рекао... Дубински рефлекси духа који долазе по наруџби онога ко плаћа... Дај ми кило, кило и по Модиљанија, па ће да бројиш шушке?

Мада, признајем ти то, добра је фора када убедиш папке са ловом у то да је неко обично просеравање "уметност" баш онаква какву они траже, а њихов комшија то већ има и виси му у спаваћој соби... Или стоји на полици са осталим књигама, свеједно...

Вечерас сам се нешто сетио Милана... Баш ми недостаје...emsiemsi emsiemsi 05:19 25.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла

tasadebeli

...


Читате ли ви, људи?

...

Читамо Тасо, читамо - колико можемо !
Али, како држати фокус када се веже чаршаф на чаршаф !?
Разумем апостатин уводни део да мора да буде чаршаф, али зар у накнадним постовима не би било коректно ограничити (се) на 3 скрола миша, а не на 33 ?
Морам да признам да ме помало, како време иде, (ипак) почиње да нервира то да се људи уопште нимало не труде да говоре - пишу језгровитије, прочишћеније и, како је то неко овде дефинисао - сведеније.
Да скратим --- ја сам више 'технички' тип човека (ако се то за мене може и рећи), но, одавно сам схватио (не само интуитивно) да је један глумац (нпр. Чкаља) који може да насмеје, макар на трен, милионе људи, много значајнији од било кога инжењера, мене, посебно. Зато ми је необично драго да моја деца, који су 'природњаци' и математичари пар екселанс, доста читају --- млађем детету су поред кревета четири књиге, Сарамаго и Памук, по једна на српском и енглеском. Што се тиче саме постмодерне и свега што се трпа у тај кош --- то је само још један од покушаја - периода људског одрастања, са свим својим добрим и лошим. Трагање за срећом је вечна категорија, искричава, нехомогена. Дакле, преведено, сваки дан се мора трагати за срећом - и сваки дан бити срећан. Ја, због онога што сам ти послао приватном поруком - јесам.
docsumann docsumann 06:11 25.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла

ШТА РАДИТИ ПОСЛЕ ПИРА?"


otići negdje na after party
docsumann docsumann 06:22 25.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла


tržiše
Мада, признајем ти то, добра је фора када убедиш папке са ловом у то да је неко обично просеравање "уметност" баш онаква какву они траже, а њихов комшија то већ има и виси му у спаваћој соби... Или стоји на полици са осталим књигама, свеједно...


oni koji su se najviše "preseravali" ( moji navodnici su na prvoj riječi u paru preseravanje-umjetnost) često su i namjerno, tj. svjesno, nastupali antikomercijalno.
mnogi eksperimentalni autori, performeri, konceptualisti su stvarali atržišnu umjetnost, proizvod koji je bilo nemoguće prodati.


tasadebeli tasadebeli 07:12 25.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла

emsiemsi

Што се тиче саме постмодерне и свега што се трпа у тај кош --- то је само још један од покушаја - периода људског одрастања, са свим својим добрим и лошим. Трагање за срећом је вечна категорија, искричава, нехомогена. Дакле, преведено, сваки дан се мора трагати за срећом - и сваки дан бити срећан. Ја, због онога што сам ти послао приватном поруком - јесам.И треба да будеш/будемо!

(Ево, Емси, трудио сам се да будем што краћи. И знам да сам ти ово већ рекао, али то никада не може да буде сувишно.)
Jaril Jaril 07:17 25.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла

apostata
I zato taj smisao Jaril dole prvo stavlja pod pitanje, a zatim ga obezvrijeđuje i negira.

Ово је велики проблем разговора са реалистима. Мало мало па ставе вредносну одредницу на нешто што ти ни крај памети није било да вреднујеш. Где сам ја обезвредио и негирао смисао?

И то је проблем са универзализацијом сопственог искуства. Ти си сад буквалном мом коментару покушао да наметнеш своју вредносну димензију и показао да тебе уопште не занима да прочиташ шта у мојим коментарима пише. Што би, да сам реалиста, водило у свађу. Пошто у мени чучи постмодерна, мени је то ок. Тако се упознајемо.
tasadebeli tasadebeli 07:28 25.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла

docsumann

tržiše
Мада, признајем ти то, добра је фора када убедиш папке са ловом у то да је неко обично просеравање "уметност" баш онаква какву они траже, а њихов комшија то већ има и виси му у спаваћој соби... Или стоји на полици са осталим књигама, свеједно...


oni koji su se najviše "preseravali" ( moji navodnici su na prvoj riječi u paru preseravanje-umjetnost) često su i namjerno, tj. svjesno, nastupali antikomercijalno.
mnogi eksperimentalni autori, performeri, konceptualisti su stvarali atržišnu umjetnost, proizvod koji je bilo nemoguće prodati.

А ипак су нам понеки од њих понешто и продали...

Подилажење масовном укусу?

А у циљу комерцијализације?

Него, Докс, мислим да ти је онај предлог са афтерпартијем и најпаметнија ствар коју можемо учинити у овом тренутку... После пира.

Онако... Концептуално гледано.
docsumann docsumann 07:58 25.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла


nisam ni znao koliki sam postmodernista da ne bješe ovog blogane, mislim stvarno. ono kad saberem neke fragmntarne stavove koje sam iznosio ranije po blogu ( o neapsolutnosti naučne istine, subjektivne valorizacije umjetnosti, individuacije izbora u kaši smislova, odricanje od pozicije moći kao vrhunska ljudska moć, eklektičnost neukusa (copyright maksa) ...)

mada, od svih postova, najdraži mi je postpunk...

emsiemsi emsiemsi 09:14 25.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла

docsumann

nisam ni znao koliki sam postmodernista da ne bješe ovog blogane, mislim stvarno. ono kad saberem neke fragmntarne stavove koje sam iznosio ranije po blogu ( o neapsolutnosti naučne istine, subjektivne valorizacije umjetnosti, individuacije izbora u kaši smislova, odricanje od pozicije moći kao vrhunska ljudska moć, eklektičnost neukusa (copyright maksa) ...)

mada, od svih postova, najdraži mi je postpunk...


Ма, добар си ти - али и оно што користиш ! Закива !
Истина - још ниси почео да качиш оне креатуре, а одавно ниси поменуо Манделбротове скупове и Лисажуове криве ... у ствари, мислим да ово друго и не помињеш.
docsumann docsumann 10:14 25.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла


pajz kad sam i za tu svoju fascinaciju fraktalima (na čelu sa M. skupom) pronašao intelektualne preteče, ovog puta u liku Artura Klarka
Ма, добар си ти - али и оно што користиш ! Закива !


stani, očeš da kažeš da si imao priliku (i iskoristio je, naravno ) da kušaš DMT?!?

ako i nisi, a budeš bio u prilici - ne oklijevaj!

uz par ograda, kioje su nadam se već i suvišne, al' zbog male djece koja krišom svraćaju na blog kad se matorci udalje od kompa...

DMT nije droga! on je transkosmički portal, glasnik bogova, bog glasova, molekularna space kapsula iz konačne budućnosti, pure magic...stop (ne seri više, majketi)

i da ... ne koristim ga. zapravo, imao sam priliku da se svega par puta (bukvalno i rječju i brojem - 4) susretnem s njim.
i ti susreti su izvršili najradikalniji uticaj na moj nazovi intelektualni/duhovni pogled na svijet.
svaka čast i Pitagori, i Njutnu, Kantu, Hjumu, Ajnštajnu, Uspenskom, Hajzenbergu i svim pametnim i knjiškim ljudima, posmodernistima i postdemodernistima... al' DMT is a real deal.

razlika je otprilke kao između seksulanog obrazovanja u Šuvarevoj gimnaziji i pravog seksa sa Naomi Kembel (koja je gle čuda luda za tobom)
apostata apostata 00:45 26.06.2017

Re: Доба вишка информација и помањкања смисла

Jaril

Ово је велики проблем разговора са реалистима. Мало мало па ставе вредносну одредницу на нешто што ти ни крај памети није било да вреднујеш. Где сам ја обезвредио и негирао смисао?

И то је проблем са универзализацијом сопственог искуства. Ти си сад буквалном мом коментару покушао да наметнеш своју вредносну димензију и показао да тебе уопште не занима да прочиташ шта у мојим коментарима пише. Што би, да сам реалиста, водило у свађу. Пошто у мени чучи постмодерна, мени је то ок. Тако се упознајемо.

Kako je ovo dirljivo, prekrasan primjer postmodernističke senzibilnosti i razumjevanja za sve i za svakoga.

Tačno je da sam ja pretjerao sa onim da si "negirao", jer (direktno) stvarno nisi, ali jesi to doveo u pitanje i jesi obezvrijedio sa onim primjerom kišne gliste koja " се не пита шта је смисао живота" i pogotovo sa onim dalje, o smislu sa kojim se igramo.
Nego hajmo da se vratimo na kišnu glistu.

Kišna glista naravno ima smisao - ona ruje zemlju, vari biološki otpad, stvara humus i razmnožava se. No ona ne zna da ga ima, jer ne razmišlja o njemu ili tačnije jer ne može da razmišlja o njemu i ne samo o njemu, njego o bilo čemu drugom.

I sada mi jednim dijelom treba da se ugledamo na nju i da ne razmišljamo o smislu, a "drugim dijelom" mi treba i da izaberemo nešto kao smisao, no o njemu nipošto ne smijemo razmišljati, jer ako razmišljamo, onda nekom loptadžiji može pasti na pamet da okupi druge loptadžije oko ideje neponovljive unikalnosti i ispravnosti lopte i da na osnovu toga porobi Isusovce, budiste, Betovenovce i logosofile.

Naravno to se neće dogoditi jer ljudi će smisao shvatiti kao igru.
Sve u svemu genijalno!

Tako da ti fakat nisi negirao smisao, ti si ga samo redefinisao i to do te mjere da si ga sveo na nivo mobilnog telefona. Sa jedne strane ljubitelji ajfona (loptadžije), s druge samsugovci (Isusovci), sa treće blekberijevci (Betovenovci) itd.

E a kada se sjetim kako su samo ljudi prije postmodernizma bili glupi i kada su (zamisli ovo) mislili da smisao fenomena opravdava postojanje fenomena.
anonymous anonymous 04:17 24.06.2017

O post...necemu

Voleo bih da polemisem sa tobom,ali je to prilicno tesko sa jednog od ostrva u Jonskom moru.
Slab internet, telefonska tastatura....

Ali,da krenem....

To sto ti nazivas "postmodernom" je pre svega postmetafizika...

Osnovna pitanja i problematiku utemeljio je i trasirao Max Stiner uocavajuci kategoriju moci u svim velikim pojmovima Istine, Pravde,Znanja,Slobode...


Svako ko je njega razumeo kao i ostale filozofe koje u tekstu navodis,ne bi nikad o njima govoriio kao o «posmodernistima»jer je takvo svrstavanje u jedan «izam» uvek konstrukcija kojaprikriva teznju ka moci u vidu novih Istina sto je nespojivo sa njihovim osnovnim postavkama.
apostata apostata 09:34 24.06.2017

Re: O post...necemu

anonymous
Voleo bih da polemisem sa tobom,ali je to prilicno tesko sa jednog od ostrva u Jonskom moru.
Slab internet, telefonska tastatura....

Ali,da krenem....

To sto ti nazivas "postmodernom" je pre svega postmetafizika...

Osnovna pitanja i problematiku utemeljio je i trasirao Max Stiner uocavajuci kategoriju moci u svim velikim pojmovima Istine, Pravde,Znanja,Slobode...


Svako ko je njega razumeo kao i ostale filozofe koje u tekstu navodis,ne bi nikad o njima govoriio kao o «posmodernistima»jer je takvo svrstavanje u jedan «izam» uvek konstrukcija kojaprikriva teznju ka moci u vidu novih Istina sto je nespojivo sa njihovim osnovnim postavkama.

A ja se pitam gdje si ti?

I anonimni ne zovem ih ja samo postmodernistima, cijeli svijet ih zove tako.
A i da se zovu drugačije - pa ne bi to moje mišljenje o njima nimalo promjenilo.

I znam ja za Štirnera, ali šta sad?
Jel' treba istinu i sve ono ostalo po postmodernističkom receptu uništiti?
Kao da će nakon toga vlast i moć postati drugačiji?
Ma nema teorije.

p.s. Što baš postmetafizika?
docsumann docsumann 09:37 24.06.2017

Re: O post...necemu

Osnovna pitanja i problematiku utemeljio je i trasirao Max Stiner uocavajuci kategoriju moci u svim velikim pojmovima Istine, Pravde,Znanja,Slobode...


heh, pazi kad sam upravo na to mislio na onom tamonekomgornjem komentaru, u kom sam se osvrnuo na domaćinov komentar kako dubina kulture/umjetnosti leži u istini, dobroti i ljepoti.

ti eksplozivni & lakozapaljivi pojmovi, te strašne riječi, o kojima malo znamo, a mnogo sanjamo (i kenjamo) silinom svoje verbalne gravitacije iskrivljuju sliku stvari u svom prisustvu.

mislim da je mudro napraviti otklon od tih grandioznih pojmova, i pronaći smisao stvaranja i trajanja u intimnijim, prizemnijim, nama bliskijim stvarima.

ili što reče Harms:

"Herojstvo, patos, neustrašivost, čojstvo, higijena, moral, patetika i hazard – mrski su mi i kao reči i kao osećanja. Ali potpuno razumem i uvažavam zanos i ushićenje, nadahnuće i očaj, strast i uzdržanost, raspusnost i čednost, tugu i nesreću, radost i smeh.“
Milan Novković Milan Novković 12:29 24.06.2017

Re: O post...necemu

anonymous
Osnovna pitanja i problematiku utemeljio je i trasirao Max Stiner uocavajuci kategoriju moci u svim velikim pojmovima Istine, Pravde,Znanja,Slobode...

Svako ko je njega razumeo kao i ostale filozofe koje u tekstu navodis,ne bi nikad o njima govoriio kao o «posmodernistima»jer je takvo svrstavanje u jedan «izam» uvek konstrukcija kojaprikriva teznju ka moci u vidu novih Istina sto je nespojivo sa njihovim osnovnim postavkama.

Težnja ka moći, ovom prilikom, nalazi plodno tlo u našoj "neurotičnoj potrebi za solidnim temeljima", u vremena kad sve više komponenti našeg života spada ne u nauku nego u umetnost (etika kao trivijalan primer).

Mi se umetnosti, donekle, plašimo, a umetnika u sebi umemo da se plašimo podosta
aureus aureus 14:29 24.06.2017

Re: O post...necemu

anonymous
Voleo bih da polemisem sa tobom,ali je to prilicno tesko sa jednog od ostrva u Jonskom moru.
Slab internet, telefonska tastatura....

E neka vala, baš mi je drago što si uteka', vidiš šta se radi advokatima: izgorio džip trebinjskoj advokatici Miri Vučinić (istoj onoj kojoj su 2009. u kući postavili bombu).
Ostani tamo neko vrijeme, a pred povratak kupi Vladi Gajiću neki poklon, neki suvenirčić, nešto...
bladerunner92 bladerunner92 02:37 25.06.2017

Re: Imam pitanje, jedno, osnovno i


princi
Da, zaboravih i dosta bitnu ulogu škole kao poligona za izlaganje narcizma profesora.


eh, da je samo narcizma to bi bio jos i najmanji problem

anonymous anonymous 07:38 25.06.2017

Re: O post...necemu

apostata
anonymous
Voleo bih da polemisem sa tobom,ali je to prilicno tesko sa jednog od ostrva u Jonskom moru.
Slab internet, telefonska tastatura....

Ali,da krenem....

To sto ti nazivas "postmodernom" je pre svega postmetafizika...

Osnovna pitanja i problematiku utemeljio je i trasirao Max Stiner uocavajuci kategoriju moci u svim velikim pojmovima Istine, Pravde,Znanja,Slobode...


Svako ko je njega razumeo kao i ostale filozofe koje u tekstu navodis,ne bi nikad o njima govoriio kao o «posmodernistima»jer je takvo svrstavanje u jedan «izam» uvek konstrukcija kojaprikriva teznju ka moci u vidu novih Istina sto je nespojivo sa njihovim osnovnim postavkama.

A ja se pitam gdje si ti?

I anonimni ne zovem ih ja samo postmodernistima, cijeli svijet ih zove tako.
A i da se zovu drugačije - pa ne bi to moje mišljenje o njima nimalo promjenilo.

I znam ja za Štirnera, ali šta sad?
Jel' treba istinu i sve ono ostalo po postmodernističkom receptu uništiti?
Kao da će nakon toga vlast i moć postati drugačiji?
Ma nema teorije.

p.s. Što baš postmetafizika?Najpre o (... izmu...)

Naravno da to nije bilo prebacivanje tebi, jer je pojam u širokoj upotrebi.
Vec- napomena.

Iz gotovo nespornog momenta kod vecine pomenutih autora o nemogućnosti podvođenja pojedinačnog pod Opšte kao i kritike velikih narativna, svako traženje zajedničkog imenitelja za Sve, pojmovnog uokviravanja u novi Narativ,novu Teoriju, suprotno je intencija samih autora koji naglašavaju upravo otklon od slične prakse.

Zato o (... izmu...) samo sa jasnom distancom.

Dobar,inspirativan tekst, koji sam jedva čekao da napišeš.... i mnogo dobrih komentara.

Pored Docs, Milana, Tase i ostalih.... posvetio bih više pažnje i Jarilu....

Sve zaslužuje više od komentara, ali po povratku na kontinent.
docsumann docsumann 09:52 24.06.2017

bitno za podvući


ovo je, čini mi se, jedan od ključnih momenata u tekstu

Rezultat postmodernizma je da umjesto realnosti sada imamo simulakr...


samo što treba napomenuti da mi nikad i nismo imali uvid u realnost, uvijek je to bila percepcioja & interpretacija realnosti, baratali smo s modelima realnosti (onako kako smo je domišljali), uvijek se tu radilo samo o fragmentima i segmentima ali nikad i stvarnost per se.

da li je stvarnost fizička ili psihička datost?

da li postoji apsolutna stvarnost, ili se tek radi o njenoj predstavi na osnovu teorija kojim pokušavamo da je dokučimo?
Jaril Jaril 10:25 24.06.2017

Re: bitno za podvući

da li je stvarnost fizička ili psihička datost?


Користиш реч стварност као да она означава нешто стварно?

docsumann docsumann 10:38 24.06.2017

Re: bitno za podvući

Користиш реч стварност као да она означава нешто стварно?


reči su stvarne. it's enough for me
Kazezoze Kazezoze 11:10 24.06.2017

Re: bitno za podvući

docsumann

ovo je, čini mi se, jedan od ključnih momenata u tekstu

Rezultat postmodernizma je da umjesto realnosti sada imamo simulakr...


samo što treba napomenuti da mi nikad i nismo imali uvid u realnost, uvijek je to bila percepcioja & interpretacija realnosti, baratali smo s modelima realnosti (onako kako smo je domišljali), uvijek se tu radilo samo o fragmentima i segmentima ali nikad i stvarnost per se.

da li je stvarnost fizička ili psihička datost?

da li postoji apsolutna stvarnost, ili se tek radi o njenoj predstavi na osnovu teorija kojim pokušavamo da je dokučimo?


Stvarnost može biti samo psihička datost, jer bilo šta što nam preko čula dolazi spolja, onog trenutka kad dođe u dodir s nama postaje utisak, a utisak je psihički.

Samim tim, da bi došao do apsolutne ili objektivne stvarnosti moraš biti svestan sebe u trenutku kada informacija postaje utisak. Ta samosvest nam daje objektivnu stvarnost.
docsumann docsumann 11:21 24.06.2017

Re: bitno za podvući

Kazezoze
docsumann

ovo je, čini mi se, jedan od ključnih momenata u tekstu

Rezultat postmodernizma je da umjesto realnosti sada imamo simulakr...


samo što treba napomenuti da mi nikad i nismo imali uvid u realnost, uvijek je to bila percepcioja & interpretacija realnosti, baratali smo s modelima realnosti (onako kako smo je domišljali), uvijek se tu radilo samo o fragmentima i segmentima ali nikad i stvarnost per se.

da li je stvarnost fizička ili psihička datost?

da li postoji apsolutna stvarnost, ili se tek radi o njenoj predstavi na osnovu teorija kojim pokušavamo da je dokučimo?


Stvarnost može biti samo psihička datost, jer bilo šta što nam preko čula dolazi spolja, onog trenutka kad dođe u dodir s nama postaje utisak, a utisak je psihički.

Samim tim, da bi došao do apsolutne ili objektivne stvarnosti moraš biti svestan sebe u trenutku kada informacija postaje utisak. Ta samosvest nam daje objektivnu stvarnost.


ja bih tu bio malo razervisaniji i "ograđiovaniji"

pa bih rekao da postoji realnost kao apolutni ideal kojejeg pokušavamo da odgonetnemo (ne znajući postoji li ono ili ne), kojem inteciono dekliniramo, a zauzvrat, od nejga imamo samo naše mentalne refleksije o stvarnosti. puke doživljaje, zamišljaje...

negdje smo već o tome pročavrljali pokoju ... kako nam se stvarnost otkriva u lejerima.
po nivoima koje dosegnemo.
pri tom, svaki naredno otkriveni lejer nije nikakva garancija u valjanost predstave koju smo predhodno o stvarnosti imali...
emsiemsi emsiemsi 13:50 24.06.2017

Re: bitno za podvući

Kazezoze

...

Stvarnost može biti samo psihička datost, jer bilo šta što nam preko čula dolazi spolja, onog trenutka kad dođe u dodir s nama postaje utisak, a utisak je psihički.

Samim tim, da bi došao do apsolutne ili objektivne stvarnosti moraš biti svestan sebe u trenutku kada informacija postaje utisak. Ta samosvest nam daje objektivnu stvarnost.

Ово нисам ништа разумео - молим појашњење !
docsumann docsumann 10:10 24.06.2017

primjedba


domaćin je mogao (morao) potpisati autore okačenih likovnih radova.
lično, prepoznajem samo Kuksija...
Jaril Jaril 10:54 24.06.2017

Божанствени резултати постмодернизма

Кључна реч за резултате постмодернизма јесте: слобода.

Уместо да постмодернизам "сече грану на којој седи", исправније је посматрати постмодернизам као кидање (замишљених) окова и постизање лебдења у безваздушном простору. Да оставимо поезију поезији, сви парадокси који се помињу у тексту управо и јесу циљ постмодернизма. Постмодернизам одбија да себе схвати апсолутистички и свачему негира то право. Јер сваки пут када нешто себе схвати озбиљно, добијемо игру моћи и неке - реалне - људске жртве.

Последица постмодернизма је свест да је слободна воља мит и да се слобода може само постићи ако човек себи приступи као попришту дискураца који се у њему боре за превласт. То значи да све своје културне игре треба да схвати баш тако, као културне игре, а циљ тог схватања је свест да се коцкицама и аутићима можеш играти онолико колико то теби одговара, ослобођен било каквих других правила.

Неудобна (али пожељна) последица постмодернизма данас је и осећај да када се човек ослободи свих симболилчких и семиотичких система, и подвргне их својим потребама, остаје осећај бесмисла. Тај осећај је директна последица губљења Логоса (или Имена оца). И то доводи до питања: да ли нам је смисао потребан?

Смисао се може посматрати само као артефакт интелигенције коме треба одрећи било какву 'космичку' важност. Једна кишна глиста у Африци се не пита шта је смисао живота. И тиме се и 'смисао живота' уздиже на ниво играчке за људе. То значи да ако се човеку ћефне, он може за Логос прогласити и истину и лепоту и слободу и Христа и Буду и Бетовена и фудбалску лопту и ча-ча-ча и да ниједан од њих није 'исправнији' логос од другог.

Јер свака исправност подразумева односе моћи, обично са циљем поробљавања другог.

Уз слободу од симболичких и семиотичких система иде и страх. Што рече Лакан, приближавање Реалном, а Жижек то прогласио Терором Реалног.

И стварно јесте терор. Кад човек погледа у своју срж и види да никакве сржи ни нема. Ау.

Мени се чини да управо то и јесте извориште овако емотивног текста.
tasadebeli tasadebeli 12:28 24.06.2017

Re: Божанствени резултати постмодернизма

Jaril
Кључна реч за резултате постмодернизма јесте: слобода.

Уместо да постмодернизам "сече грану на којој седи", исправније је посматрати постмодернизам као кидање (замишљених) окова и постизање лебдења у безваздушном простору. Да оставимо поезију поезији, сви парадокси који се помињу у тексту управо и јесу циљ постмодернизма. Постмодернизам одбија да себе схвати апсолутистички и свачему негира то право. Јер сваки пут када нешто себе схвати озбиљно, добијемо игру моћи и неке - реалне - људске жртве.

Последица постмодернизма је свест да је слободна воља мит и да се слобода може само постићи ако човек себи приступи као попришту дискураца који се у њему боре за превласт. То значи да све своје културне игре треба да схвати баш тако, као културне игре, а циљ тог схватања је свест да се коцкицама и аутићима можеш играти онолико колико то теби одговара, ослобођен било каквих других правила.

Неудобна (али пожељна) последица постмодернизма данас је и осећај да када се човек ослободи свих симболилчких и семиотичких система, и подвргне их својим потребама, остаје осећај бесмисла. Тај осећај је директна последица губљења Логоса (или Имена оца). И то доводи до питања: да ли нам је смисао потребан?

Смисао се може посматрати само као артефакт интелигенције коме треба одрећи било какву 'космичку' важност. Једна кишна глиста у Африци се не пита шта је смисао живота. И тиме се и 'смисао живота' уздиже на ниво играчке за људе. То значи да ако се човеку ћефне, он може за Логос прогласити и истину и лепоту и слободу и Христа и Буду и Бетовена и фудбалску лопту и ча-ча-ча и да ниједан од њих није 'исправнији' логос од другог.

Јер свака исправност подразумева односе моћи, обично са циљем поробљавања другог.

Уз слободу од симболичких и семиотичких система иде и страх. Што рече Лакан, приближавање Реалном, а Жижек то прогласио Терором Реалног.

И стварно јесте терор. Кад човек погледа у своју срж и види да никакве сржи ни нема. Ау.

Мени се чини да управо то и јесте извориште овако емотивног текста.
А као последицу свега тога онда добијеш, рецимо у школама, један тежак булшит од педагогије који и нема никаквог смисла осим да буде булшит сам по себи да нам брже прође време у замазивању очију простом пуку

А развој личности човека и све оно остало чиме се људи по школама баве откада је света и века постаје ту небитно. Важан је тај педагошки булшит, маркетиншка презентација нечага за шта мислимо да ће продати наш производ (малог човека који расте у великог човека) на тржишту?

Ово те питам на основу онога што сваки дан гледам у школама...

А ако то имаш у школама, онда то добијеш и у људском друштву. Булшит који даје смисао искључиво самом себи.

Што је опет такође булшит.

Привид слободе ипак није слобода.

Та последица постмодернизма је све видљивија и видљивија како време одмиче.

Мислим да је Апостата на тако нешто мислио...

Сад опет... Боље да он сам каже шта је мислио јер ово је ипак оно што ја мислим да је он мислио.


Tvrditi da čovjek ne može spoznati objektivnu istinu je jedno, a nešto sasvim drugo i nešto krajnje problematično je to nadograditi i zatim konstatovati kako čovjek uopšte ne može posjedovati nikakvo objektivno znanje.
Mi jesmo ograničena bića, ali određeno objektivno znanje možemo posjedovati i možemo uz stalne korekcije tog znanja i da se postepeno približavamo istini u njezinoj konačnoj instanci.

No postmodernizam negira i to. Sve što znamo, odnosno sve što mislimo da znamo to su lucidni skriptorski plagijati i sve to je izrazito subjektivno.
Svaki pokušaj sticanja znanja kroz analizu fenomena do kojih dolazimo nakon uopštavanja ličnog iskustva, postmodernizam proglašava potencijalnom meta/narativnom represijom nad onim koji pod djelovanjem identične socijalne sile reaguju drugačije. Svaki pokušaj promjene socijalne stvarnosti je nasilje nad onima (koliko god da ih je malo), koji se u toj stvarnosti osjećaju komforno.

Postmodernizam je svojevrsna diktatura izuzetka. U postmodernizmu izuzetak ne da ne potvrđuje pravilo, nego on pravilo čini nemogućim i zločinom.
I nije samo norma izvukla deblji kraj. Praktično je sve ili uniženo ili redefinisano i sve je postalo nekako fluidno.

Rezultat postmodernizma je da umjesto realnosti sada imamo simulakr, umjesto istine ubijeđenost i efektivnost, umjesto znanja gnoseosimulaciju, a umjesto mišljenja spontanost. Stav je zamjenjen otvorenim umom, dubina rizomom, odgovornost samovoljom, vrijednost dogovorom bez obavezujućeg karaktera, plan slučajem, metafizika ironijom, dok je na mjesto razumjevanja došla informiranost, a na mjesto intencionalnosti komunikativnost.
Djelo je postalo instalacija ili perfomans, a stvaralaštvo se pretvorilo u kreativnost.

Jednom riječju katastrofa ... i ta katastrofa se morala odraziti i na obrazovanje i na pedagogiju.
stefan.hauzer stefan.hauzer 13:53 24.06.2017

Re: Божанствени резултати постмодернизма

ако човек себи приступи као попришту дискураца који се у њему боре за превласт.Milan Novković Milan Novković 14:24 24.06.2017

Re: Божанствени резултати постмодернизма

stefan.hauzer
ако човек себи приступи као попришту дискураца који се у њему боре за превласт.


"Eto vidiš", da brutalno upotrebim reči komšije mog druga, koji je tako završavao diskusiju, sugerišući kako je "pobedio" u diskuji, što je mog druga nerviralo pa je od tih dana i godina počeo komšiji uvek da kontrira, o čemu god se preganjali

Šalim se, ovo me podseća na uvodne stranice biografije Isaiaha Berlina, koju je napisao Michael Ignatieff, gde se Berlin seća, ili je sreo, i naglo živne, egzistencijalno rasplamsa, kako je na ulici naleteo na cool (moja reč nedelje) čoveka sa vrlo originalnom bradicom i brkovima.

I to je ono silno tropsko more ljudske egzistencije - stvari lepe svima, koje vredno rade da život bude produhovljen - istinite ili ne koga briga, npr da li su uvijeni vrhovi brkova baš idealno savijeni s obzirom na brutalnu silu gravitacije.

Kao i Stefan, koji ne poteže baš olako ovog smalija kad mu plasiraš reč "poststrukturalizam"
apostata apostata 20:23 24.06.2017

Re: Божанствени резултати постмодернизма

Кључна реч за резултате постмодернизма јесте: слобода.

Ooo da!

O kakvoj slobodi može biti riječ kada je nosilac te slobode čovjek, odnosno čovjek-subjekt mrtav i sahranjen?
И стварно јесте терор. Кад човек погледа у своју срж и види да никакве сржи ни нема. Ау.

Мени се чини да управо то и јесте извориште овако емотивног текста.


A ne Jarile!
Žao mi je, ali ću te morati razočarati.

Upravo čitanje postmodernista je i doprinjelo tome da tu srž osjetim punom snagom.
Sve sam Jarile osjetio i ono kada sam bio ens sacrum i ono kada sam me učili da sam ens creatum, kao i ono kada sam postao gordo samo ens.

I sve sam te faze zapamtio, sjećam se i Božje iskre u meni i Božje ruke na meni i Dekarta koji mi objašnjava ko sam i svaku tu svoju fazu poštujem i volim i svaka od njih čini neodvojivi dio te moje srži.

Tako da što se mene tiče džaba su krečili.

tasadebeli tasadebeli 21:39 24.06.2017

Re: Музичка пауза

apostata

A zatim ti takođe (kao šlag na tortu), uz osmijeh i Atlasovo sleganje ramenima, kaže da je svaki pokušaj uzdizanja nad simulakrom besmislen, jer bi to (da je uopšte moguće) značilo samo prelaz u novi simulakrum, ali ono u stvari ne može ni da se desi, jer ti (kao što ti je on već objasnio) nisi sposoban ni za analizu, a ni sintezu ... itd. i tako ukrug.

Potom te sa razumijevanjem potapše po ramenu, kaže kako nemaš razloga da se sekiraš oko svega toga, jer je to izvan tvoje moći. Nego idi brate kući, imaš super brzi internet, 650 televizijskih kanala, a ako ti treba neka tehnološka inovacija uđi u minus ili uzmi pozajmicu, nemoj sebi ništa da uskaraćuješ i uživaj ... i u tome i jest novi smisao.
Jer mi ne možemo bez smisla, ta "rupa" u nama nečim mora biti popunjena .., a šta je izbor koji imaš?

Sve u svemu doks to je jedna extremno prljava rabota, koja te želi ubijediti i u nepopravljivo danas i u kraj istorije i u kraj utopije.
Tako da što se mene tiče džaba su krečili.
Jaril Jaril 06:24 25.06.2017

Re: Божанствени резултати постмодернизма

Upravo čitanje postmodernista je i doprinjelo tome da tu srž osjetim punom snagom.

Постоји фино постмодернистичко објашњење овог твог искуства. Када неки догађај гура човека на један пол бинарне опозиције (у твом случају - немање сржи) а који је за тог човека непријатан, он ће развити читав теоријски систем да себе одржи на супротном полу (у твом случају - осећање сопствене сржи). Хебена амигдала, много је волим. И њу и префронтални.

А гледе слободе,

па управо смрт субјекта ослобађа човека од робовања самом себи и сопственом мишљењу. Да нам је само ово ослобађање од самог себе остало од постмодерне - опет би била величанствена.
Jaril Jaril 06:32 25.06.2017

Re: Божанствени резултати постмодернизма

stefan.hauzer
ако човек себи приступи као попришту дискураца који се у њему боре за превласт.


Milan Novković


Мој омиљени облик множине е-вввввввввр.
apostata apostata 01:14 26.06.2017

Re: Божанствени резултати постмодернизма

Jaril
Upravo čitanje postmodernista je i doprinjelo tome da tu srž osjetim punom snagom.

Постоји фино постмодернистичко објашњење овог твог искуства. Када неки догађај гура човека на један пол бинарне опозиције (у твом случају - немање сржи) а који је за тог човека непријатан, он ће развити читав теоријски систем да себе одржи на супротном полу (у твом случају - осећање сопствене сржи). Хебена амигдала, много је волим. И њу и префронтални.

I opet krajnje pažljivo, a siguran sam i da je to objašnjenje isto tako.

Sjećam se kako sam, prije nego što sam oformio taj odbrambeni teoretski sistem, noćima se budio u znoju od užasa zbog mogućnosti da izgubim srž. Da mi je neko tada rekao hoćeš da ti amputiramo amigdalu i usput umrtvimo prefrontalni korteks, ja bih odmah pristao.

Sva sreća više nemam te more.
Hvala teoriji i naravno hvala moderni!

(ebga Jarile neozbiljan odgovor, pa je zato i neozbiljan njegov komentar)
А гледе слободе,

па управо смрт субјекта ослобађа човека од робовања самом себи и сопственом мишљењу. Да нам је само ово ослобађање од самог себе остало од постмодерне - опет би била величанствена.

A dobro šta je sa čovjekom?
Koliko ja znam i on je sahranjen.

Tako da ko je na kraju krajeva slobodan?
Jaril Jaril 08:28 26.06.2017

Апостата из угла реалисте

apostata

(ebga Jarile neozbiljan odgovor, pa je zato i neozbiljan njegov komentar)


То што ти зовеш неозбиљним одговором је екстрат савремених научних ставова да људско мишљење човеку служи да подржи интуиције које он сам има о свету. То значи да си ти прво имао интуицију о томе да је постмодернизам но-но, а онда си ту интуицију рационализовао размишљањима која си навео у текстовима. Ово становиште је подржано бројним истраживањима, све уз снимке функционалне магнетне резонанце. Шта више, постоје ситуације у којима човек може и по неколико секунди унапред да донесе одлуку пре него што уопште одлучивање стигне до когниције.

Тако да из угла реалисте, џаба ти све ове књиге које си прочитао, а на које се позиваш, ако се ниси мрднуо даље од њих. И сам си набројао гласноговорнике постмодерне који су умрли почетком 21. века. Па које онда духове прошлости овде јуриш?

Постављам то питање, зато што је последица те јурњаве за постмодернистичким духовима - твоја затуцаност. Покривена снисходљивим тоном. У свом твом не-знању (sic) и неспособности самокритике (прочитај, молим те, шта си написао за кишну глисту и како си биолошки процес прогласио смислом бића које тај смисао уопште не занима, без икакве свести да је то твој смисао које си учитао у друго биће), ти још извлачиш вредносну димензију и себе смешташ на вреднију страну од мене. братегосподе

Анти-интелектуализам јесте происходиште укидања привилегваности и елитизма у постмодернизму, али му уопште постмодернизам није ни био потребан за развој - довољни су интелектуалисти.

Мене би било срамота.

А ти сад види да ли више волиш да ти приступим као реалиста или постмодерниста.
apostata apostata 09:18 26.06.2017

Re: Апостата из угла реалисте

Jarile čini mi se da si malo pukao.

Ovaj tvoj afekt nimalo nije u skladu sa postmodernizmom, on je više karakterističan za nas zatucane.

Niko nikada nije odricao važnost intuicije. No u slučaju postmodernizma intuicija nije igrala kod mene nikakvu ulogu.
Da je bilo po njoj ja bih čak postmodernizam zavolio na osnovu npr. Tvin Piksa, ili Tarantina.

Tako da intuicija tu nije fercerala. Nego ti to meni učitavaš, kao što sam ja učitao smisao kišne gliste - drugim riječima praktikuješ čisti subjektno-objektni odnos .., a to nije dobro kada se predstavljaš kao postmodernista.

Razlika između mene i tebe što ja učitavam smisao bića koja ne može da razmišlja, dok ti to radiš za nekoga ko umije (jeste zatucan je, ali ipak umije). No ja sam zatucani modernista, meni se može, ali tebi otvorenom, slobodnom i tolerantnom to nije baš preporučljivo.
Tako da jeste ja sam učitao glisti smisao - zaslužila je, jer ona (odnosno one) proizvedu 20 tona humusa po hektaru npr. u V. Britaniji.

I gle sad čuda nisam samo ja takav, o glisti je pisao i Aristotel. I ona je izgleda imala mjesto u učenju o ciljnosti prirode i svog svjetskog procesa, odnosno o jedinstvu cilja svjetskog procesa.

Tako da Aristotel (moš' misliti) sve nas zajedno (mislim baš na sve i na kišnu glistu) posmatra kroz ostvarenje univerzalnog kosmološkog principa.
Al' ebga ko je Aristotel.
Zatucani davno mrtvi Grk.

I to o anti-intelektualizmu, on je, koliko god se ti koprcao i batrgao (da ne kažem kao glista), direktni nusproizvod postmodernizma.
Odnos prema znanju u jednom društvu zavisi od statusa znanja, a kakav status može imati znanje kada vrhunski intelektualci na Zapadu proglašavaju znanje nemogućim i lažnim.

Tako da stvarno treba da se stidiš.

I pogledaj šta ti dole pišeš, recept otprilike glasi - sat vremena nauke i 7 minuta vjere i 3 minute okultizma.
De Jarile svega ti neka to pokušaju prilikom rada na nekom novom lijeku u nekoj laboratoriji.
Jaril Jaril 15:23 26.06.2017

Re: Апостата из угла реалисте

apostata


Ово је сад скроз забавно. Да ли ћемо се ми то сложити у нечему? Ја променим перспективу у реалистичну, поставим неуропсихологију и еволуциону психологију за објективну истину, премерим те, а ти кажеш како сам пукао?

Изгледа да ти је промакао наслов коментара.

Интуиција о свету игра улогу код свих по свим питањима. Од јутарњег умивања до тупљења на блогу. Све је вођено 'несвесним' процесима. Тако да рећи 'интуиција није играла улогу' значи бити несвестан процеса у себи. Бар кроз визуру савремених психологија.

И забавно је да се ја у наслову представим као реалиста, а ти ме нападаш како сам издао постмодернизам. Биће да те постмодернизам опасно привлачи, само да...

apostata apostata 06:41 29.06.2017

Re: Апостата из угла реалисте

@Jaril

Nisam ja rekao da si ti pukao zbog promjene perspektive prilikom argumentisanja, nego zbog prelaza na netolerantni diskurs zatucanih modernista.

A promjena perspektive je za postmoderniste sasvim normalna stvar, ona je čak poželjna.

Što se tiče "zabavnosti", "zabavno" je postalo kada si ti počeo da se šicaš skoro pa dijagnozama (dobro je to što nisi barem u igru uveo kompleks kastracije).

Moja osnovna greška je bila ta što sam uopšte uletio u raspravu oko tvoje konstatacije o gubljenju srži , nije da mi nije zvonio alarm čim sam vidio da je potkrepljena Lakanom, ali eto zanemario sam ga i hvala ti na tom što raspravu nisi raširio i odveo nas dublje u bespuća lakanizma.

Druga greška je ono što sam kontao da si negirao smisao, jer ga postmodernisti negiraju - oni negiraju bilo-kakav teleološki momenat.
E sada naravno siguran sam da po tebi ja imam još mnogo grešaka, ali to je paradigmalna kolizija, zbog koje ćemo se u vrlo malo stvari složiti.

U vezi postmodernizma i moje intiucije - '98. sam slušao dvodnevni okrugli sto na temu Postmodernizam i istorija i nakon toga je sve krenulo. Sa istorije na humanističke nauke, sa njih na nauku uopšte, sa nauke na znanje, sa znanja na razum, sa razuma na čovjeka ... itd. Tako da intuicija, kao nekakav početni agens, u slučaju postmodernizma stvarno mi nije bila nužna.
Jaril Jaril 21:49 24.06.2017

Ово је постмодерна.Хвала јој.
apostata apostata 22:00 24.06.2017

Re: Ово је постмодерна.

Jaril


Хвала јој.

U punom sjaju.
tasadebeli tasadebeli 22:40 24.06.2017

Re: Ово је постмодерна.

apostata
Jaril


Хвала јој.

U punom sjaju.Слажем се.

Мада сам негде чуо да је будућа премијерка обећала патријарху да ће за време трајања свог премијерског мандата апстинирати по питању тјелесне љубави.

Компромис достојан постмодернизма.

Шта ли ће тек престолонаследник обећати када се коначно дочепа давно изгубљеног престола у тој занимљивој игри око тог наведеног уметничког предмета...


bladerunner92 bladerunner92 02:24 25.06.2017

Re: Ово је постмодерна.

Jaril

Ово је постмодерна.
Хвала јој.


Saglasna.
Mislila sam da napisem nesto jos kad je bio prvi deo postavljen medjutim tek sad posto sam procitala clanak koji je Stef postavio i neke komentare stvari su mi postale malo jasnije.

Dakle u clanku koji je Stef postavio objasnjava se kako je americka levica u jednom trenutku posto je umesto reformisticke postala kulturna levica otvorila put za populisticku desnicu (sto imamo danas) I to je bilo negde 60ih. E onda je 60 ih levica postala kulutroloski pokret i fokus je sa trzisne ekonomije I sa “Economic justice was considered a precursor to social justice. If the system could be made to work for everyone, if you could lift more people out of poverty, socio-cultural progress would naturally follow” preso na borbu za prava marginalizovanih grupa -- prava afro-amerikanaca, prava zena itd. I od kad sam procitala clanak koji je Stef postavio imam utisak da je postmodernizam o kakvom danas govorimo bas I poceo tada .Posle svega procitanog (a objasnicu sada na sta jos mislim) moje misljenje je da je postmodernizam doneo borbu za ljudska prava I slobodu ali je do danasnjih dana otiso do apsurda u toj svojoj borbi I presao u nesto drugo sto je paradoksalno napravilo ljude modernim “robovima”.

E sad malo o anti-intelektualizmu I kako sam dosla do toga -- pre nekoliko nedelja odgledala sam jednu epizodu John Olivera (odlicna epizoda mislim da je ima na HBO on demand, u pitanju je mislim 14.epizoda posle izlaska Amerika iz Pariskog sporazuma, ko moze da pogleda) I tu su izmedju ostalog bila prikazana kao pregled I misljenja jednog senatora , iz Pensilvanije ako se ne varam I jos jednog , zaboravila sam odakle, gde je jedan tvrdio kako je global warming posledica toplote ljudskih tela jer je zemlja prenaseljena a drugi je mislim osporavao Darvina I naravno u celu pricu uveo koga drugog nego Boga licno, glavom I bradom. Da, moguce je, oni kad imaju dijabole u politici imaju I vece nego mi. Elem, onda mi na FB-u stiglo nesto kao intervju gde neka devojka ide ulicom I pita mlade ljude u NY npr ko je bio predsednik u vreme vijetnamskog rata ili ko je sada potpredsednik I sl. I oni naravno nemaju pojma , onda posle pita ko je George Clooney I naravno svi znaju odgovor.
I tako, ja zainteresovana, u pauzi masiranja mojih postmodernih silikona pitam mog strica koji zivi u Americi vec 50 god na FB jel moguce da imaju takve dijabole poput tih senatora ( a pitam ga jer je izuzetno aktivan u pljuvanju Trumpa na FB-u I place za Amerikom kakva je nekad bila I uopste jer mi je zanimljiva pojava u svetu da pocinje na sve strane da se zagovara izbacivanje Darvina - danas cujem da je Turska odlucila da ga izbaci) I on mi kaze kako je u Americi vec godinama prisutan anti-intelektualizam I da je Trump I sve sto se desava posledica toga (izmedju ostalog pozali mi se kako je Michigen state, gde on zivi tu negde da izglasa nosenje oruzja bez dozvole I kako je masovna histerija protiv muslimana , migranata itd ) . I onda ja krenem da guglam anti-intelektualizam I imam sta da vidim - kako se od zabrane meksickih(tumor) I spanskih pisaca stigne do zida na granici s Meksikom do toga kako se od global warming is a hoax stigne do izlaska iz Pariskog sporazuma . Koga ne mrzi evo linkova ispod pa neka cita , jasno se vidi veza.

How anti-intellectualism is killing American democracy

For those of us on the left, democracy is the ideal form of government — but without an informed, educated, and active populace, it can quickly mutate into a dangerous form of tyranny. This is why greater economic equality is of such great importance; in a society where so many people work endlessly just to survive, and are left with no leisure time to educate themselves, stay informed, or even vote — and are engulfed in mindless entertainment in the meantime — there is little hope for democracy, and a good chance that someone like Trump could get his hands on the nuclear codes.

[url=http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/may/18/anti-intellectualism-us-book-banning]Anti-intellectualism is taking over the US
[/url]

In fact, I invite you to take on as your summer reading the astonishingly lengthy list of books that have been removed from the Tucson public school system as part of this wholesale elimination of the Mexican-American studies curriculum. The authors and editors include Isabel Allende, Junot Díaz, Jonathan Kozol, Rudolfo Anaya...


Anti-Intellectualism Is Biggest Threat To Modern Society

What is causing this anti-intellectual populist movement? Three things are to blame.
First, the "democratization of information" that is the direct result of the internet -- perhaps the most liberating and revolutionary invention of mankind -- has a darker side. Anybody with access to Google and five minutes to kill believes that he can become an expert in anything. Consequently, people believe that their opinions are just as good as anybody else's, including those of experts.
For instance, in the recent EU referendum, pro-Brexit politicians claimed that UK citizens "have had enough of experts," and that the only expert that matters is the voter. A radio show caller noted, "Experts built the Titanic." (That is indeed true. So, who should we have preferred build the Titanic? Non-experts?)
Second, nearly every important topic has been politicized. Support for GMOs largely splits among party lines. Acceptance or rejection of climate change has become a political litmus test. And policies that were once bipartisan and widely endorsed are now opposed, merely because the opposition party is in favor of it.
Third, it is far easier to attack the integrity of the messenger rather than the content of the message. Proponents of GMOs are called shills for Big Ag. People who support vaccines must be on the payroll of Big Pharma. Academics who speak out are know-it-all eggheads who have no idea what the real world is like.


I primer postmodernistickog intervjua postmodernistickog filozofa koji paradoxalno okupira Wall street I besomucno trosi novac na provod u Dubaiju , izuzetno zabavan, preporucujem za citanje


Čovječanstvo je OK, ali 90% ljudi su dosadni idioti ili prodao bih mamu ...

i za kraj:

Which Is Worse: Postmodernism Or Anti-Intellectualism?

ne,ja ne mislim da je to isto jer je postmodernizam doneo najvisi stepen slobode covecanstvu
Jaril Jaril 05:01 25.06.2017

Универзализација сопственог искуства

bladerunner92

Негде у овим линковима које си окачила пише како су анти-ГМО уништили теренска истраживања. То је типичан анти-постмодернистички приступ у ком се игра моћи чува, али се само обрћу полови дистрибуције те моћи. А иза свега стоји потреба човека да универзализује своје искуство и да га наметне другима. Јер, 'ако је моје виђење света опште-прихваћено, ја ћу онда бити миран'. Хебена амигдала.

Постмодернисти и те како уважавају научни метод. Оно што је ново код постмодерниста јесте да се наука посматра као 'једно од' тумачења света, укидајући му доминацију. Тј. не постоје, а и заиста, не постоје докази да је научно објашњење света, добијено научним методом, исправније него, на пример, верско када се прича о Истини о свету. Зато постмодерниста може час да као своје играчке користи научни метод, а онда, често и само који минут касније, верску догму, уметничку естетику, психоанализу...

Тако да да, постмодернизам и анти-интелектуализам јесу различите ствари. Пре свега што постмодернизам уважава интелект, уз укидање идолопоклонства разуму, док анти-интелектуализам... то је неко слепило које уопште не разумем. Делује као дете које не зна како да се игра са играчком, па је треска о зид уз сав бес.

Мислим, ко је још докон да данас доказује да је земља равна плоча?
Kazezoze Kazezoze 06:50 25.06.2017

Re: Ово је постмодерна.

Jaril


Хвала јој.

Imao je Tibor Jona na tviteru dobru opasku na tu sliku, napisao je da je ta slika kao dobar početak vica...

Sastali se:tasadebeli tasadebeli 06:58 25.06.2017

Re: Универзализација туморизације

kako se od zabrane meksickih(tumor) I spanskih pisaca stigne do zida na granici s MeksikomОдлична идеја!!!

Све оне без држављанства Србије избацити из Србије, а онда поставити зид на граници према Албанији. Онима који показују мржњу према саплеменицима Србима и држави Србији у којој ипак настављају да живе иако је мрзе, одузети држављанство, па и њих избацити преко границе.

Уједно, тиме ћемо отворити много радних места, па ће ови који су отишли из Србије трбухом за крухом моћи да се врате у отаџбину.

Зна Трамп (= САД) ) како се то ради!

Мада треба рећи да је и он украо рецепт од нашег Коџе Милоша. (Срби, народ ако не најстарији, а оно сигурно најпаметнији.)

Наравно, допустити да се по том зиду према Албанији цртају графити с наше, унутрашње, стране, а са албанске како они хоће, нећемо им се мешати у њихове унутрашње државне ствари.

Ти графити с наше стране, то допустити ради постмодернизма. И слободе/слобода које смо њиме добили.


Мислим, ко је још докон да данас доказује да је земља равна плоча?Земља је округла?

Па не могу да верујем!

У праву си, стварно разних дискураца има на овом свету.

И због достигнутих слобода (хвала постмодернизму), сви они имају једнако право на постојање и изражавање.

И у појединцу и у друштву.

Зар не?


Магија хебене амигдале...stefan.hauzer stefan.hauzer 09:14 25.06.2017

Re: Универзализација туморизације

Ima zanimljiva knjiga Richarda Hofstadtera: Anti-intellectualism in American Life. I možemo zaista smisleno diskutovati o tome da je anti-intelektualizam izrazito star produkt američkog društva i ne samo njega. U svakom slučaju, preporučujem knjigu za one koje zanima kulturna istorija ili intelektualna istorija (oblast koju postmodernisti najviše vole:)


I kad smo kod najboljeg od svih postova - postpunka:
bladerunner92 bladerunner92 10:58 25.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

Jaril


gore sam , kad sam linkovala Zizekov text napisala kako je glavna karakteristika postmodernizma, izmedju ostalih, kako sam ja shvatila i paradox. E sad isto tako mislim posle svega procitanog da se mozda postmodernizam mesa sa antiintelektualizmom i da se nepravedno toliko ostro kritikuje.
a meni se cini da danas primera za paradox ima na sve strane , gde god se okrenes
bladerunner92 bladerunner92 11:04 25.06.2017

Re: Универзализација туморизације

Stef
Ima zanimljiva knjiga Richarda Hofstadtera: Anti-intellectualism in American Life. I možemo zaista smisleno diskutovati o tome da je anti-intelektualizam izrazito star produkt američkog društva i ne samo njega.


naisla sam negde i na taj naslov u clancima koje sam citala i koliko se secam to je knjiga jos iz 70ih godina. Mislim da je antiintelektualizam samo postao najvidljiviji u Americi kao najnaprednijoj svetskoj sili i procvetao do Trampa a da je prisutan svuda po svetu

od Australije do Turske koja je juce ukinula Darvina

Thoughts out loud: Anti-intellectualism and the issue of Vaccination
stefan.hauzer stefan.hauzer 11:22 25.06.2017

Re: Универзализација туморизације

knjiga je pisana kao svojevrsni odgovor na Mekartizam i masovnu histeriju. Zanimljivo, kako će nakon toga masovna histerija u SAD uglavnom dolaziti sa leva:)
emsiemsi emsiemsi 11:31 25.06.2017

Re: Универзализација туморизације

stefan.hauzer
knjiga je pisana kao svojevrsni odgovor na Mekartizam i masovnu histeriju. Zanimljivo, kako će nakon toga masovna histerija u SAD uglavnom dolaziti sa leva:)

Молим појашњење --- шта данас, уопште, значи 'лево' и 'десно' ?
stefan.hauzer stefan.hauzer 11:47 25.06.2017

Re: Универзализација туморизације

Молим појашњење --- шта данас, уопште, значи 'лево' и 'десно' ?

knjiga je odštampana 1963.
emsiemsi emsiemsi 11:53 25.06.2017

Re: Универзализација туморизације

stefan.hauzer
Молим појашњење --- шта данас, уопште, значи 'лево' и 'десно' ?

knjiga je odštampana 1963.

Ok.
little_radojica little_radojica 15:46 25.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

Тј. не постоје, а и заиста, не постоје докази да је научно објашњење света, добијено научним методом, исправније него, на пример, верско када се прича о Истини о свету.


Наравно да је исправније јер је добијено кроз неки доказни поступак који јесте универзалан и проверљив. Можда не може апсолутно прецизно да опише Истину, али јој је (на дуге стазе) свакако ближи од неког ад-хок покушаја да се по свакуи цену дају одговори услед интелектуалног неиздржа, и свакако не значи да Истина не постоји.

Можда би постмодернисти на том инклузивном путу нешто и постигли да су формулисали нешто шире од разума, тј. нешто што садржи И разум И неке друге методе. Овако је само "оћу каким-нећу каким". То што су они спектакуларно сами себе везали у чвор је можда и најбољи доказ да смо половином двадесетог века стварно дошли до неке врсте "краја историје/филозофије", тј. до тачке кад се она "успорава" и кад са знатним улагањем ресурса не долази до неког видљивог напретка већ је он развучен кроз много генерација. Другим речима, потребно је знатно више времена и стрпљења да би се дошло до следеће велике дедукције. Питање је, шта радити дотад? Јел у реду препустити се хедонизму, пустити мјузу и прогласити фајронт, или ипак успоставити/одржавати систем који ће поред ловаца на Покемоне имати (и фаворизовати) и ловце на Истину?

docsumann docsumann 17:20 25.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

Питање је, шта радити дотад? Јел у реду препустити се хедонизму, пустити мјузу и прогласити фајронт, или ипак успоставити/одржавати систем који ће поред ловаца на Покемоне имати (и фаворизовати) и ловце на Истину?


cijenim da daljeg napretka u ljudskoj misli neće biti dok se ne razmrsi pitanje o porijeklu same misli.
pitanje svijesti je potonjih decenija (kao nikad do sada) u žiži interesovanja neurosajentista, filozofa, psihologa, matematičara, fizičara .. i jedinih konkretnih istraživača u tom smjeru - psihonautičara

u konačnici mi i nismo ništa drugo do svijest o sebi.

tanani signal što vibrira u ogromnoj kosmičkoj rezonanci.
bladerunner92 bladerunner92 18:24 25.06.2017

Re: Универзализација туморизације

Одлична идеја!!!

Све оне без држављанства Србије избацити из Србије, а онда поставити зид на граници према Албанији. Онима који показују мржњу према саплеменицима Србима и држави Србији у којој ипак настављају да живе иако је мрзе, одузети држављанство, па и њих избацити преко границе.


da Taso, hvala
Nisam stigla danas da ti odgovorim jer sam mislila da odgovor tebi zahteva malo vise vremena

Antiintelektualizam je inace i glasan i agresivan u svoj svojoj ogranicenosti i neznanju,bas kako si pokazao. Dunning Krugerov efect u svoj svojoj lepoti.

Nego meni je na kraju ovog bloga ostalo nejasno na sta se zapravo konkretno ti i Apostata zalite kad je u pitanju obrazovanje? Osim tvog da je obrazovanje postalo bullshit i Apostatinog da je postmodernizam katastrofa koja se morala odraziti na obrazovanje (kako konkretno?) meni je ostalo nejasno kako i koga vi, ti, to krivite -- sistem, drzavu, postmodernizam, profesore ili decu koja dele samare profesorima a koju ja smatram najmanje, ako uopste krivim. Ili samo placete za mogucnoscu da primenite stare dobre vaspitne metode koje vise nisu dozvoljene a to je da detetu profesor moze da uzvrati samar?

retoricki pitam , ne ocekujem odgovor posto je vec do sada to ostalo po mom misljenju nedoreceno
Jaril Jaril 19:22 25.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

Наравно да је исправније јер је добијено кроз неки доказни поступак који јесте универзалан и проверљив.

То само ако универзалност и проверљивост поставиш за боголике вредности кроз које мериш Истину о свету.

Ако ћемо о постмодернизму, за њега не постоје привилиговане стварности, привилеговане вредности и привилеговане истине.

Ако ћемо да одступимо од теме, само да нам Таса не да двојку, онда је одговор на
Питање, шта радити дотад?

посветити се прагматизму.
emsiemsi emsiemsi 22:45 25.06.2017

Re: Универзализација туморизације

bladerunner92
Одлична идеја!!!

Све оне без држављанства Србије избацити из Србије, а онда поставити зид на граници према Албанији. Онима који показују мржњу према саплеменицима Србима и држави Србији у којој ипак настављају да живе иако је мрзе, одузети држављанство, па и њих избацити преко границе.


da Taso, hvala
Nisam stigla danas da ti odgovorim jer sam mislila da odgovor tebi zahteva malo vise vremena

Antiintelektualizam je inace i glasan i agresivan u svoj svojoj ogranicenosti i neznanju,bas kako si pokazao. Dunning Krugerov efect u svoj svojoj lepoti.

Nego meni je na kraju ovog bloga ostalo nejasno na sta se zapravo konkretno ti i Apostata zalite kad je u pitanju obrazovanje? Osim tvog da je obrazovanje postalo bullshit i Apostatinog da je postmodernizam katastrofa koja se morala odraziti na obrazovanje (kako konkretno?) meni je ostalo nejasno kako i koga vi, ti, to krivite -- sistem, drzavu, postmodernizam, profesore ili decu koja dele samare profesorima a koju ja smatram najmanje, ako uopste krivim. Ili samo placete za mogucnoscu da primenite stare dobre vaspitne metode koje vise nisu dozvoljene a to je da detetu profesor moze da uzvrati samar?

retoricki pitam , ne ocekujem odgovor posto je vec do sada to ostalo po mom misljenju nedoreceno

Шта ти мислиш о свему томе што питаш Тасу ?
Успут --- не питам реторички, занима ме.
apostata apostata 00:08 26.06.2017

Re: Универзализација туморизације

Nego meni je na kraju ovog bloga ostalo nejasno na sta se zapravo konkretno ti i Apostata zalite kad je u pitanju obrazovanje? Osim tvog da je obrazovanje postalo bullshit i Apostatinog da je postmodernizam katastrofa koja se morala odraziti na obrazovanje (kako konkretno?) meni je ostalo nejasno kako i koga vi, ti, to krivite -- sistem, drzavu, postmodernizam, profesore ili decu koja dele samare profesorima a koju ja smatram najmanje, ako uopste krivim. Ili samo placete za mogucnoscu da primenite stare dobre vaspitne metode koje vise nisu dozvoljene a to je da detetu profesor moze da uzvrati samar?

Planirao sam još dva dijela.

Jedan je gotov (taj je o uticaju na pedagogiju), a drugi (opšti, otprilike kao prvi) ... kod njega me zeza vrijeme, odjednom mi je isplivala masa obaveza i čak i jedan poslovni put na najmanje 7 dana.

p.s. Taso nema veze sa sadržajem blogova (ja nisam imao pojma da li će se on složiti sa sadržajem ili ne), on ih vidi isto kad i svi ostali.
little_radojica little_radojica 04:53 26.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

То само ако универзалност и проверљивост поставиш за боголике вредности кроз које мериш Истину о свету.


Ма јок, то уопште није потребно. Оне нису неупитне (на крају крајева постмодернизам се њима бавио онолико), већ су једине опстале након свих и свакаквих преиспитивања (укључујући и постмодернизам). Ако их то не квалификује за посебан статус (макар привремено док се не изнедри нешто боље) и оне остану у истој равни са, на пример, митовима о постању од пре више хиљада година, то ће бити могуће само док не допаднемо шака неком постмодерном зубару, авиомеханичару или статичару.

Ако ћемо о постмодернизму, за њега не постоје привилиговане стварности, привилеговане вредности и привилеговане истине.


Па и не причамо о постмодернизму (нико није ни покушао да обори оно што је о њему изнео Апостата у уводном посту), већ о исходишту такве позиције. Анти-интелектуализам је једна од последица, хтео ти то да признаш или не.

посветити се прагматизму.

Ово је нека привилегована вредност или ми се чини?
little_radojica little_radojica 05:04 26.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

cijenim da daljeg napretka u ljudskoj misli neće biti dok se ne razmrsi pitanje o porijeklu same misli.


Па да би се то разрешило мора доћи до напретка у људској мисли, зар не?
Неће се само размрсити...

u konačnici mi i nismo ništa drugo do svijest o sebi.
tanani signal što vibrira u ogromnoj kosmičkoj rezonanci.


Ја сам као клинац волео да размишљам о томе као некој комплексној таласној функцији где се огроман број таласа тако слаже да резултирајућа амплитуда увек тежи нули.
tasadebeli tasadebeli 06:08 26.06.2017

Re: Универзализација туморизације

bladerunner92

da Taso, hvalaХвала теби!

Одувек сам знао да могу да се ослоним на тебе. У педагошком и у сваком другом смислу... Ма колико год ја тежак био за ослањање...

Што би рекао Стари добри Албахари, He Ain't Heavy, He's My Brother.

Ili samo placete za mogucnoscu da primenite stare dobre vaspitne metode koje vise nisu dozvoljene a to je da detetu profesor moze da uzvrati samar?Ово је тако хришћански (читај, постмодернистички).

Балавцу од 3, 6, 7, 11, 12, 15, па чак и 18 година окренути и други образ да настави са започетим послом... Јер... И тај дискурац тог малишана, тај шамар који удара некоме, било коме, само је један од многих дискураца са којима се он рве у себи, а који сви имају право на постојање у име слободе.

(Сад се нешто присетих оне старе народне мудрости од пре пар хиљада година:

Слобода твојих руку престаје пред врхом мога носа.

Јбг, кратке народне умотворине су такође део градива. Барем предмета српски језик, не знам за остале предмете у школи.)

Не знам за Апостату, он ће већ сам рећи шта мисли о томе како нам је и најавио, али ја сам ти некако више човек Старог завета када су такве ствари у питању.

Оно: око за око, зуб за зуб.Попут, рецимо, израелске државе која одмах, чим нека сиријска или хезболах ракета погоди неки жбун на пустој Голанској висоравни, одмах бомбардују неки палестински избеглички логор или насељено место у Сирији и побију на десетине и стотине цивила.

Чисто онако, да покажу тим (Х)Арапима, Филистејцима и осталим семитима да то ипак не може да се ради.

Баш су некако Старомодни ти Јевреји/Израелци.

Држе се тог Старог завета к'о пијан плота.

Нимало не хају за постмодернизам.

У пуном сјају.

Свесни су, ваљда, и ти Јевреји/Израелци, исто као и ја, да је Дете отац Човека.

Па ударају на време, док то жгепче још увек не стигне да развије баш сваки дискурац у себи који му падне на памет.

anonymous anonymous 07:16 26.06.2017

Re: Универзализација туморизације

... U bre Taso, al si se radikalizovao.
Vreme ti je da se malo odmoriš od pedagogije.

docsumann docsumann 07:24 26.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

little_radojica
cijenim da daljeg napretka u ljudskoj misli neće biti dok se ne razmrsi pitanje o porijeklu same misli.


Па да би се то разрешило мора доћи до напретка у људској мисли, зар не?
Неће се само размрсити...ha, i opet čudna petlja dovodi do još jednog intelektualnog samoubistva.

apostata s filozofke strane, upravo, apostrofira paradoksalnost kao slabu tačku postmodernog stava.

jezikom se ne može ništa reći.

- šta si to sad zapravo rekao?

- ništa (obratiti pažnju kako je ova riječ ontološki dosljedna)

no, paradokslnosti su imanentni svjetu. Lao Ce, Gedel, samo su neki od velikih umova koji su uvidjeli da je sama istina paradoksalna (još jeda banalna aproksimacija značenja).

ključ paradoksalnosti je autoreferentnost, samopozivanjeujedno, samorefleksijom nekoliko ogledala se jednostavno dobijaju optički fraktali.

čudna petlja uostalom generiše i sam Madelbrotov skup
odemo li pak u ezoteriju, i međ starim spisima iskopamo ovu grubu skicu biološkog-perpetu mobilea
danas je međ ljudima od struke i znanja raspostranjeno mišljenje da u osnovi fenomena svijesti leže čudne petlje, u čudnim petljama...

posmodernizam na n-tu
anonymous anonymous 07:35 26.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства


Ispražnjen od misli na pravom putu ka spoznaji.

Postmoderna se itekako približava Istoku.

Čist Zen....
anonymous anonymous 07:39 26.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

... A ima i ona anegdota o stonogi kod Suzuki.
... kad bi tražila smisao ili razmišljala kojom nogom da krene, nikada se ne bi ni pomerila
docsumann docsumann 07:54 26.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

Postmoderna se itekako približava Istoku.

Čist Zen....


baš to rekoh ...
Jaril Jaril 08:35 26.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

little_radojica

посветити се прагматизму.

Ово је нека привилегована вредност или ми се чини?


БатОфКорс

Немам ја муда да само лебдим у дискурзивном вакууму. Мени треба орјентација. Мапа тог вакуума. А и постмодерна је умрла. После смрти субјекта, смрти историје, смрти истине... десила се и смрт тих смрти. Смрт постмодерне.

Тако да да,
прагматизам, дефинитивно.
little_radojica little_radojica 08:52 26.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

Тако да да,
прагматизам, дефинитивно.


Искрено, Јариле, не разумем. Како смрт постмодерне води искључиво ка прагматизму?
bladerunner92 bladerunner92 09:05 26.06.2017

Re: Универзализација туморизације


Шта ти мислиш о свему томе што питаш Тасу ?
Успут --- не питам реторички, занима ме.


nebitno je sta ja mislim
Tasu pitam retorički jer sumnjam da je ikad promisljao i uopste stigo do toga da razmislja sta je postmodernizam ucinio obrazovanju (niti bilo ko u Srbiji, izvinjavam se ako gresim)
Apostatu pitam ozbiljno mada ne znam kako tek njega da razumem koji kaze da je u njegovo vreme obrazovanje bilo bolje a u vreme njegovog oca jos bolje nego u njegovo?
a da bi dalje mislila potrebno mi je da cujem kako se to postmodernizam manifestovao i sta se desilo s obrazovanjem. Ja nisam filozof, meni je potrebno jednostavno da bih shvatila - to je dovelo do toga, ovo je dovelo do promene npr u programu, da se izbaci taj narativ, da se uvede ovaj pa je to dovelo do neceg drugog ili je obesmislilo ovo prvo. Sto se tice vaspitne funkcije - u pedagogiji ovo je dovelo do ovoga pa sada imamo problem.U metodologiji ili metodici dovelo je do ovoga ili pojavilo se ovo a to nije dobro ili je dobro.
Jedna od moje 3 najbolje drugarice je profesor srpskog. I stalno je cujem kako kao i svi ponavlja ko papagaj u vezi sa vaspitnom funkcijom -- mi im ne mozemo nista (deci). Ja je pitam a sta bi ti da mozete ? I sto ne moze to sto hocete na drugi nacin? I ako vam je to ili nesto drugo toliki problem sto se ne organizujete kao struka da probate nesto da poboljsate ili promenite?
A mislim da smo to vec jednom na blogu i bistrili -- danasnja deca tesko da ce kopristiti papirnu kartu da pronadju put ili da mogu da zamisle da je ikad postojao zivot bez kompjutera. Prilagodite se, ne mozete decu iz 21. veka uciti bilo cemu na nacin iz 19.
(MC ovo samo jer si fin i jer mi se svidja kako si lepo natego gace do ispod miske na onoj slici sa mackom )
Milan Novković Milan Novković 09:34 26.06.2017

Re: Универзализација туморизације

bladerunner92

(MC ovo samo jer si fin i jer mi se svidja kako si lepo natego gace do ispod miske na onoj slici sa mackom )

Emsi, zavidimo ti samo tako.

Još ti samo Porše 550 Spajder fali i onda počinjemo da te mrzimo

emsiemsi emsiemsi 13:01 26.06.2017

Re: Универзализација туморизације

bladerunner92

Шта ти мислиш о свему томе што питаш Тасу ?
Успут --- не питам реторички, занима ме.


nebitno je sta ja mislim
Tasu pitam retorički jer sumnjam da je ikad promisljao i uopste stigo do toga da razmislja sta je postmodernizam ucinio obrazovanju (niti bilo ko u Srbiji, izvinjavam se ako gresim)
Apostatu pitam ozbiljno mada ne znam kako tek njega da razumem koji kaze da je u njegovo vreme obrazovanje bilo bolje a u vreme njegovog oca jos bolje nego u njegovo?
a da bi dalje mislila potrebno mi je da cujem kako se to postmodernizam manifestovao i sta se desilo s obrazovanjem. Ja nisam filozof, meni je potrebno jednostavno da bih shvatila - to je dovelo do toga, ovo je dovelo do promene npr u programu, da se izbaci taj narativ, da se uvede ovaj pa je to dovelo do neceg drugog ili je obesmislilo ovo prvo. Sto se tice vaspitne funkcije - u pedagogiji ovo je dovelo do ovoga pa sada imamo problem.U metodologiji ili metodici dovelo je do ovoga ili pojavilo se ovo a to nije dobro ili je dobro.
Jedna od moje 3 najbolje drugarice je profesor srpskog. I stalno je cujem kako kao i svi ponavlja ko papagaj u vezi sa vaspitnom funkcijom -- mi im ne mozemo nista (deci). Ja je pitam a sta bi ti da mozete ? I sto ne moze to sto hocete na drugi nacin? I ako vam je to ili nesto drugo toliki problem sto se ne organizujete kao struka da probate nesto da poboljsate ili promenite?
A mislim da smo to vec jednom na blogu i bistrili -- danasnja deca tesko da ce kopristiti papirnu kartu da pronadju put ili da mogu da zamisle da je ikad postojao zivot bez kompjutera. Prilagodite se, ne mozete decu iz 21. veka uciti bilo cemu na nacin iz 19.
(MC ovo samo jer si fin i jer mi se svidja kako si lepo natego gace do ispod miske na onoj slici sa mackom )

Ма, нисам натегао гаће - то ми је тренерка ... такав модел.
Иначе је фотографија због, готово лежећег положаја, добила такву перспективу.
Успут --- ја не мислим да сам ја паметнији од моје деце - напротив. Мислим да је свака нова генерација паметнија. Истина, ово паметнији би требало схватити условно, дакле, да свака надолазећа генерација све више зна.
Оно у чему сам сагласан сто процентно је да је васпитна компонента школе екстремно значајна, чак, пресудна. Сва конкретна знања се релативно лако савладају (погледајте само колико кркар зна ствари), међутим, оно што нас разликује по друштвима / државама је генерисано, дакле, директно условљено васпитном компонентом. Не уче Јапанци, Швеђани, Швајцарци, итд. другачију математику, тј. рачун, него што учимо ми. И остале науке.
На који начин вратити у школе васпитну компоненту, је други пар опанака - као и остварити друштвени консензус да су Учитељи људи који раде државни посао - и то највишега ранга --- то је други пар опанака.
Jaril Jaril 15:07 26.06.2017

Re: Универзализација сопственог искуства

little_radojica
Тако да да,
прагматизам, дефинитивно.


Искрено, Јариле, не разумем. Како смрт постмодерне води искључиво ка прагматизму?

Овде нам мало клизају значења. Нисам ни мислио да смрт постмодерне води искључиво ка прагматизму. Прагматизам је мој начин да се извучем из Хорора Реалног који постмодернизам отвара. Да нагласим, мој.
tasadebeli tasadebeli 20:01 26.06.2017

Re: Универзализација туморизације

anonymous
... U bre Taso, al si se radikalizovao.
Vreme ti je da se malo odmoriš od pedagogije.

Не могу. Нема опуштања.

Иредента никад не спава.

И пошто нас ништа не сме изненадити, живимо онда као да ће сто година бити мир, а спремајмо се као да ће сутра избити рат.

Let's dance!

На афтерпартију.

Десно, десније, најдесније...

Under the moonlight, this serious moonlight.

"Kvaka 22" postmodernizma je bio upravo taj "drugi korak" i kada se samo malo podrobnije uđe u postmodernističke ideje postaje očito da tog "drugog koraka" nije ni moglo biti, jer kako je moguće pozivajući se na razum osporiti epistemološku sposobnost razuma, odnosno kako je moguće uz pomoć logike i razuma dokazati nesposobnost razuma da izvodi dokaze i da bilo šta spoznaje.Рекох то још у првом коментару овде код Апостате, па да тиме и завршим и заокружим ово весело реторичко и непромишљено путовање по коментарима овде.jinks jinks 11:11 26.06.2017

...

Drugim riječima svo te mnogobrojne predstave svijeta i stvarnosti imaju potpuno pravo da na individualnom nivou budu shvaćene kao uzvišene istine i sve imaju pravo da budu shvatane kao ravnopravne.

Sa tim što svaka od njih ne bi ni u jednom trenutku trebalo da zaboravi da i oko njene predstave sveta postoji određeni stepen neodređenosti i nedorečenosti, odnosno epsilon prostora otvoren i za neka drugačija ili suprotna tumačenja.
Milan Novković Milan Novković 11:20 26.06.2017

Re: ...

jinks
Drugim riječima svo te mnogobrojne predstave svijeta i stvarnosti imaju potpuno pravo da na individualnom nivou budu shvaćene kao uzvišene istine i sve imaju pravo da budu shvatane kao ravnopravne.

Sa tim što svaka od njih ne bi ni u jednom trenutku trebalo da zaboravi da i oko njene predstave sveta postoji određeni stepen neodređenosti i nedorečenosti, odnosno epsilon prostora otvoren i za neka drugačija ili suprotna tumačenja.

Moćan paragraf (moćna je cela knjiga) Isaiaha Berlina iz knjige The Roots of Romanticism. Pošto i dalje živimo Romantizam svaka reč, i ovo je pri kraju kjnige, je bitna:

"...What can we be said to owe to romanticism? A great deal. We owe to romanticism the notion of the freedom of the artist, and the fact that neither he nor human beings in general can be explained by oversimplified views such as were prevalent in the eighteenth century and such as are still enunciated by over-rational and over-scientific analysts either of human beings or of groups. We also owe to romanticism the notion that a unified answer in human affairs is likely to be ruinous, that if you really believe there is one single solution to all human ills, and that you must impose this solution at no matter what cost, you are likely to become a violent and despotic tyrant in the name of your solution, because your desire to remove all obstacles to it will end by destroying those creatures for whose benefit you offer the solution. The notion that there are many values, and that they are incompatible; the whole notion of plurality, of inexhaustibility, of the imperfection of all human answers and arrangements; the notion that no single answer which claims to be perfect and true, whether in art or in life, can in principle be perfect or true – all this we owe to the romantics..."
jinks jinks 11:27 26.06.2017

Re: ...

Interesantno, kako na primer i neke religije mogu biti shvaćene i krajnje, kako kažeš, romantičarski.

Na znam, "ne sudi jer će ti biti suđeno" možda upravo i govori o tome da ni jedan čovek nije baštinik apsolutne istine ...
apostata apostata 14:42 26.06.2017

Re: ...

Milan Novković
jinks
Drugim riječima svo te mnogobrojne predstave svijeta i stvarnosti imaju potpuno pravo da na individualnom nivou budu shvaćene kao uzvišene istine i sve imaju pravo da budu shvatane kao ravnopravne.

Sa tim što svaka od njih ne bi ni u jednom trenutku trebalo da zaboravi da i oko njene predstave sveta postoji određeni stepen neodređenosti i nedorečenosti, odnosno epsilon prostora otvoren i za neka drugačija ili suprotna tumačenja.

Moćan paragraf (moćna je cela knjiga) Isaiaha Berlina iz knjige The Roots of Romanticism. Pošto i dalje živimo Romantizam svaka reč, i ovo je pri kraju kjnige, je bitna:

"...What can we be said to owe to romanticism? A great deal. We owe to romanticism the notion of the freedom of the artist, and the fact that neither he nor human beings in general can be explained by oversimplified views such as were prevalent in the eighteenth century and such as are still enunciated by over-rational and over-scientific analysts either of human beings or of groups. We also owe to romanticism the notion that a unified answer in human affairs is likely to be ruinous, that if you really believe there is one single solution to all human ills, and that you must impose this solution at no matter what cost, you are likely to become a violent and despotic tyrant in the name of your solution, because your desire to remove all obstacles to it will end by destroying those creatures for whose benefit you offer the solution. The notion that there are many values, and that they are incompatible; the whole notion of plurality, of inexhaustibility, of the imperfection of all human answers and arrangements; the notion that no single answer which claims to be perfect and true, whether in art or in life, can in principle be perfect or true – all this we owe to the romantics..."


Cijelo vrijeme te pratim Novkoviću i divim se dominantno mirotvoračkom karakteru tvoje suptilne odbrane postmodernizma.

No ovaj primjer prijatelju .., primjer sa romantizmom nije dobar.
Romantizam i podrazumijeva i sav se vrti oko idealnog, a toga u postmodernizmu nema.

Romantizam (Berlin otprilike kaže dalje) je pasionirano htenje, specifično po tome što ga prati spoznaja da nikada nećeš doći do onoga čemu težiš, no bez obzira na to ti ideš dalje i dalje.

Za postmodernizam je to apsurd i besmislica.
Postmodernizam ne barata sa nikakvom idealnom motivacijom. On je pragmatičan, prektičan i prizeman, a romantizam je sve suprotno.

Milan Novković Milan Novković 19:23 27.06.2017

Re: ...

apostata
Milan Novković
jinks
Drugim riječima svo te mnogobrojne predstave svijeta i stvarnosti imaju potpuno pravo da na individualnom nivou budu shvaćene kao uzvišene istine i sve imaju pravo da budu shvatane kao ravnopravne.

Sa tim što svaka od njih ne bi ni u jednom trenutku trebalo da zaboravi da i oko njene predstave sveta postoji određeni stepen neodređenosti i nedorečenosti, odnosno epsilon prostora otvoren i za neka drugačija ili suprotna tumačenja.

Moćan paragraf (moćna je cela knjiga) Isaiaha Berlina iz knjige The Roots of Romanticism. Pošto i dalje živimo Romantizam svaka reč, i ovo je pri kraju kjnige, je bitna:

"...What can we be said to owe to romanticism? A great deal. We owe to romanticism the notion of the freedom of the artist, and the fact that neither he nor human beings in general can be explained by oversimplified views such as were prevalent in the eighteenth century and such as are still enunciated by over-rational and over-scientific analysts either of human beings or of groups. We also owe to romanticism the notion that a unified answer in human affairs is likely to be ruinous, that if you really believe there is one single solution to all human ills, and that you must impose this solution at no matter what cost, you are likely to become a violent and despotic tyrant in the name of your solution, because your desire to remove all obstacles to it will end by destroying those creatures for whose benefit you offer the solution. The notion that there are many values, and that they are incompatible; the whole notion of plurality, of inexhaustibility, of the imperfection of all human answers and arrangements; the notion that no single answer which claims to be perfect and true, whether in art or in life, can in principle be perfect or true – all this we owe to the romantics..."


Cijelo vrijeme te pratim Novkoviću i divim se dominantno mirotvoračkom karakteru tvoje suptilne odbrane postmodernizma.

No ovaj primjer prijatelju .., primjer sa romantizmom nije dobar.
Romantizam i podrazumijeva i sav se vrti oko idealnog, a toga u postmodernizmu nema.

Romantizam (Berlin otprilike kaže dalje) je pasionirano htenje, specifično po tome što ga prati spoznaja da nikada nećeš doći do onoga čemu težiš, no bez obzira na to ti ideš dalje i dalje.

Za postmodernizam je to apsurd i besmislica.
Postmodernizam ne barata sa nikakvom idealnom motivacijom. On je pragmatičan, prektičan i prizeman, a romantizam je sve suprotno.
Ja sam od suptilnog branitelja postmodernizma više suftilan, nego što sam branitelj

A sa tvojim poslednjim paragrafom se dobim delom slažem.

Nači gde sam onda?!

U oblaku! Tj nema jasnih granica, ja puštam eksreme da mirno teku oko mene svojim putem. Ali nisu oni loši, tj često ih i ja koristim za misaone "eksperimente".

Nekad sam ih koristio za platu u obliku Boundary value analize u elektronici (to je oblas gde haraju Srki P. i Emsi E.) da bih testirao nove čipove - iz fabrike, po novom dizajnu, po prvi put, da vidimo dal nam dizajn valja.

I dobra je paralela sa korisnošću onoga što ti hladno deklarišeš kao nekvalitet kod postmodernista, a sa čim se ja slažem na "outright" nivou, "na licu mesta", at face value, dok dalje od toga "stvar" postaje kompleksnija.

Zašto je to "nekvalitet"?! Ovo testiranje, npr, koristi "extremes of the input domain".

Primer: zaletiš se kolima u betonski zid u fabrici da bi testirao kakva mu je zaštita od sudara.

Primer iz humanities & arts: pustiš "buvu" u nekom širem, razbacanom društvu, pa meriš "fenomene" posle nekog vremena. Ako je "buva" kompleksna i kreativno smišljena utoliko bolje.

A potreba za ovim se, opet, najbolje vidi u elektronici - ne možeš sa sondom da "zaroniš" u sred čipa, pa meriš, a unutra imaš 20 miliona uvezanih tranzistora, tj imaš samo pinove spolja na koje možeš da se kačiš, nekoliko stotina, pa imaš ponekad, u kompleksnim čipovima, suludo težak problem do teške probleme:

(od ovih dole stavki je najbolje odmah početi sa pravljenjem paralela sa društvom i "izmima", pošto će lako da mi se zagubi poenta i rizikujem da me optuže za nejasno pisanje

- Ili ima previše test-vektora i trebalo bi izgubiti sedamnajs života da sve "istestiraš". Za pojašnjenje: test vektor je jedan skup ulaznih signala u "crnu kutiju", ili kratka sekvenca, da bi se proverila jedna konkretna "funkcionalnost", na primer. Pa moraš da ideš sa mnogo manje test vektora, ali reprezentativnih, ideš i sa "ekstremima u ulaznom domenu". Brutalan primer iz društva je kad nekoga provociraš do granice pucanja pa iz pucanja i smirivanja situacije posle toga naučiš ono o takvoj osobi za šta na neki drugi način nemaš vremena, pošto je osoba suviše komlikovana "iznutra".

- Ili ti ponekad "sprava" radi, ali iz pogrešnih razloga. Zamisli da ti ja dam instrukcije kako doći iz tačke A u tačku B u ogromnom gradu, kolima, gde trebaš da skreneš 56 puta iz jedne ulice u drugu. Ako napravim jednu grešku u instrukcijama verovatno ćeš zalutati, ali u kompleksnim grafovima ovog tipa često ima jako mnogo grupa grešaka u instrukcijama koje te i dalje dovode do ispravnog cilja.

Ovo ti sad daje neku ideju o mojoj "sitnoj flegmatičnosti" na ovakve teme. Moj oblak je i u delovima gde se može naći dosta primera superpozicije - tačno i jedno i drugo, istovremeno, a ponekad na prvi pogled kontradiktorno

Samo zato što "nema ničega izvan konteksta", kako zalepiš jedno tačno za kontekst, pa drugo za njegov konteks, tačno je i dalje i jedno i drugo, ali više nisu u kontradikciji.

A tek je vreme ćalekeva ovde, kao u Zenonovom paradoksu, kako počne sve da teče i kako više nisi u prilici da ugaziš u istu vodu dvaput.

I evo baš dobrog primera, ne bi ga se ni Srkijev network analajzer od $50K postideo

Pogledaj kako je NASA genetički algoritam (više heuristike nego algoritmike - jedan na jedan kačenje na poststrukturalizam i strukturalizam) napravila antenu za jednu svemisku letilicu:Ovakve stvari Srki Inc. može da radi "ručno" donekle, papir i plajvaz, digitron, ali sofverskom genetičkom algoritmu je ko "dobar dan" prihvatiti probleme toliko teške na ovu temu da su rešenja ljudima nedostižna.

A ovde čak na trivijalan način proveravaš kvalitet rešenja. U umetnosti to nije tako, pa je etika umetnost, estetika, jezik, ontologija, ... dobro, de opet suptilno branim postmodernizam

Ova antena, znači, je u intelektualno-egzistencijalnom oblaku, i svako od nas ima ne jedan nego mnogo njih. Pustiti da nas neki oblak nosi ne znači potpisati ga sa svih strana, napraotiv, mi najčešće i pustuimo neke obalke da nas nose da bismo ih podrili iznutra (I wish

Ispod svega ovoga meni, stvarno, čuči, civilizacija sa kumulativnim napredkom. Možeš ovako da posmatraš:

- Strukturalizam u jednom trenutku više nije bio dovoljno dobar (za sve)

- Što ne znači da je post-strukturalizam dobar, obavezno i uvek, nego se civilizacija pomerila i on je postao "test vektor", iz kutije "eksrema ulaznog domena, civilizacijskog duhovnog napredka, koji je co-evoluirano sa naučno-tehnološkim napredkom, u "adjacent possible" maniru (često i evoluiramo tako što pucamo u sve strane u nekom prostorno-vremenskom lokalizmu, ili pomažemo evoluciji na ovakav način)

A pokušaj promovisanja dekonstrukcije na pijedestal fenomenologije nije nimalo nov - u istraživanju u fizici elemenarnih čestica se akceleratori često zovu "particle smashers".

Pa kad nešto novo tako saznaš, onda brže bolje radiš retrofitting lepog i elegantnog, indukovanog novim znanjem, u jučerašnje modele, pa dobiješ novi model

Pa ti novi model otvori i nove prostore za novi strukturalizam, tj ako je nešto norma onda je to naša sposobnost za kretanje unapred, pa sposobnost za nova iznenađenja i uzbuđenja.
apostata apostata 06:45 29.06.2017

Re: ...

Pa kad nešto novo tako saznaš, onda brže bolje radiš retrofitting lepog i elegantnog, indukovanog novim znanjem, u jučerašnje modele, pa dobiješ novi model

Pa ti novi model otvori i nove prostore za novi strukturalizam, tj ako je nešto norma onda je to naša sposobnost za kretanje unapred, pa sposobnost za nova iznenađenja i uzbuđenja.

Sa tvoje tastature u Božje uši.
stefan.hauzer stefan.hauzer 15:07 26.06.2017

*

samo za tebe Apostato, pošto vidim da ceniš Perija Andersona: njegov članak iz poslednjeg broja NLR- a. :)
anonymous anonymous 21:26 26.06.2017

Re: *

stefan.hauzer
samo za tebe Apostato, pošto vidim da ceniš Perija Andersona: njegov članak iz poslednjeg broja NLR- a. :)


Ne znam na koji tekst misliš.

Ja u svakom slučaju preporučujem studiju o Gramšiju.
... za bolje razumevanje post...
stefan.hauzer stefan.hauzer 21:30 26.06.2017

Re: *

imaš link u komentaru
apostata apostata 06:43 29.06.2017

Re: *

stefan.hauzer
samo za tebe Apostato, pošto vidim da ceniš Perija Andersona: njegov članak iz poslednjeg broja NLR- a. :)

Hvala Stevo.
maksa83 maksa83 08:41 28.06.2017

Sa zakašnjenjem


Ovo je za prošli blog, al' da se ne baci:

Why so many hackers hail from Russia?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana