Gradjanske inicijative

OTVORENO PISMO Federiki Mogerini

Filip Mladenović RSS / 25.08.2018. u 01:22

Predlog za razmišljanje
Predlog za razmišljanje
Poštovana gospođo Mogerini,

najpre da Vam se kao gradjanin Srbije i kao novinar zahvalim što je Vaš prioritet, kao visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost, upravo Zapadni Balkan, odmah nakon pitanja evropske bezbednosti i odbrane.

Motivi ovog otvorenog pisma nisu ni politički, ni ideološki, već ljudski i gradjanski.

Imajući u vidu činjenice da je Rezolucija UN 1244 još uvek važeća, da 5 država - punopravnih članica EU nisu priznale nezavisnost Kosova (Grčka, Rumunija, Slovačka, Španija i Kipar) i da aktuelni režimi Hašima Tačija i Aleksandra Vučića zbog nedemokratičnosti i korumpiranosti nisu u stanju da postignu nikakav dogovor, nameće se predlog za razumno rešenje komplikovanih odnosa Beograda i Prištine:

Tek kada sve države Zapadnog Balkana postanu članice Evropske unije biće moguć OTVOREN I DEMOKRATSKI dijalog izmedju Beograda i Prištine, koji će rezultirati istorijskim dogovorom i pravno obavezujućim sporazumom.

Drugim rečima, narednih 10 godina, do 2028, kosovsko pitanje bilo bi PRIVREMENO stavljeno u fioku radnog/okruglog stola, dok bi na tom istom stolu bila važnija i presudnija pitanja za stanovništvo čitavog Zapadnog Balkana: reforme društava, država i ekonomija, koje će omogućiti punopravno članstvo u Evropskoj uniji najkasnije do 2028.

Ovaj istorijski tajm aut u trajanju od 10 godina razumni i civilizovani deo srpskog društva mora iskoristiti ne samo za finiširanje neodložnih reformi, definisanih sa 35 poglavlja u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji, nego i za normalizaciju odnosa i za pomirenje sa svim narodima ex Jugoslavije, a pre svega sa gradjanstvom albanskog, bošnjačkog i hrvatskog porekla.

Predlogom da se rešenje kosovskog pitanja odloži za 10 godina, kada će okolnosti biti povoljnije i u ekonomskom i u socijalnom smislu, sa drugačijim političarima od aktuelnih, sa NATO paktom kao garancijom mira i Evropskom unijom kao političkim, ekonomskim, kulturnim, civilizacijskim... okvirom za poštovanje i primenu ljudskih prava i sloboda, izbegava se dalja blokada neophodnih reformi u državama Zapadnog Balkana, onemogućava demagoško zaklanjanje dva nedemokratska režima iza kosovskog pitanja i glavna, odlučujuća reč se prepušta Evropskoj uniji, koja će ovim predlogom ne samo izbeći dalja unutrašnja sukobljavanja oko (ne)priznavanja nezavisnosti Kosova, nego i dodatno biti motivisana da što više pomogne u neophodnim reformama i pripremama svih država Zapadnog Balkana za punopravno EU članstvo.

Tokom proteklih godina sve veći broj mladih ljudi odlazi i sa Kosova i iz Srbije u razvijene zemlje EU, jer su NEZAPOSLENI. Zato što ne vide nikakvu perspektivu. Zato što im je dosta staromodnih tema poput prošlosti, mitova, granica...

U ovom Otvorenom pismu želim da navedem primer Grčke, koja je punih 8 godina bila bez finansijskog suvereniteta zbog ogromnih dugova. Bila je nadzirana od strane EU. Na sreću, od ovog avgusta 2018. više nije tako.
Slično predlažem i za rasplitanje kosovskog čvora: narednih 10 godina velika pomoć Evropske unije za krupne reforme i u Srbiji i na Kosovu, u cilju ispunjavanja uslova iz 35 pristupnih poglavlja za punopravno EU članstvo.
U slučaju Grčke to je bilo 8 godina i pokazalo se uspešnim uz veliku pomoć EU (60 milijardi evra). Zašto to isto ne uraditi i u slučaju Srbije i Kosova tokom narednih 10 godina?

Grčkoj je ta pomoć bila potrebna zbog pretnje bankrotstva, sa svim razornim ekonomskim i socijalnim posledicama po gradjanstvo te zemlje.

I Srbiji preti opasnost bankrotstva, ali ne finansijskog, već političkog i državnog, sa svim razornim ekonomskim i socijalnim posledicama po gradjanstvo te zemlje.

EU pomoć i grejs period od 10 godina za rešenje kosovskog pitanja je razuman i nužan potez. Civilizovan ustupak sličan kao i Grčkoj!
Pa tek kada sve države Zapadnog Balkana budu u sastavu EU, onda krenuti sa rešavanjem kosovskog pitanja. Dakle, predlažem promenu redosleda političkih poteza: najpre prijem svih država Zapadnog Balkana u EU, a potom rešavanje odnosa Beograda i Prištine.

Na kraju ovog Otvorenog pisma želim da citiram izjavu ministra inostranih poslova BJR Makedonije Nikole Dimitrova, koji je nedavno rekao "Gardijanu" da je jedina "održiva vizija stabilnog Balkana ona u kojoj granice nisu bitne - region prijateljskih zemalja koje su članice EU".

Srdačni pozdravi,
Filip Mladenović, Novi Beograd, Srbija

P.S. Otvoreno pismo poslato je elektronskom poštom Federiki Mogerini, Maji Kocijančič, Johanesu Hanu i EU delegaciji u Srbiji.

English version:

Dear Mrs. Mogherini,

First of all, as a citizen of Serbia and as a journalist, I thank you for your priority as EU High Representative for Foreign Affairs and Security, just the Western Balkans, immediately after the issue of European security and defense.

The motives of this open letter are neither political nor ideological, but human and civic.

Bearing in mind the fact that UN Resolution 1244 is still valid, five states - full members of the EU have not recognized the independence of Kosovo (Greece, Romania, Slovakia, Spain and Cyprus) and that the current regimes of Hashim Thaci and Aleksandar Vucic for undemocratic and corruption are not in order to reach any agreement, a proposal for a reasonable solution to the complicated relations between Belgrade and Pristina is imposed:

Only when all the countries of the Western Balkans become members of the European Union it will be possible OPEN and DEMOCRATIC dialogue between Belgrade and Pristina, which will result in a historic agreement and a legally binding agreement.

In other words, for the next 10 years, by 2028, the Kosovo issue would be TEMPORARY placed in the drawer of the working / round table, while at that same table the issues of the population of the entire Western Balkans would be more important: reforms of societies, states and economies, which would enable full membership in the European Union no later than 2028.

This historic TIME-OUT for 10 years, a reasonable and civilized part of the Serbian society must use not only to finalize the immediate reforms defined in the 35 chapters in the accession negotiations with the European Union, but also to normalize relations and reconcile with all the ex-Yugoslavia nations, primarily with the citizenship of the Albanian, Bosnian and Croatian origins.

With the proposal to postpone the solution of the Kosovo issue for 10 years, when the circumstances will be more favorable both in economic and social terms, with different politicians from the current, with the NATO pact as a guarantee of peace and the European Union as a political, economic, cultural, civilization... framework for respect and implementation of human rights and freedoms, avoiding further blocking of the necessary reforms in the Western Balkan countries, prevents the demagogic shielding of the two undemocratic regimes behind the Kosovo issue, and the main, decisive word is left to the European Union, which will not only avoid further internal clashes around non-recognition of Kosovo's independence, but also to be further motivated to help more in the necessary reforms and preparations of all Western Balkan countries for full EU membership.

Over the past years, an increasing number of young people have gone from Kosovo and from Serbia to developed EU countries because they are UNEMPLOYED. Because they do not see any perspective. Because they are sick of old-fashioned themes like past, myths, boundaries ...

In this Open Letter, I want to give an example of Greece, which for eight years was without financial sovereignty due to huge debts. Greece was controlled by the EU. Fortunately, since this August 2018, it's no longer the case.

Similarly, I propose to unravel the Kosovo node: the next 10 years will be time for great help from the European Union for major reforms both in Serbia and Kosovo, in order to fulfill the conditions from the 35 accession chapters for full EU membership. In the case of Greece, this was 8 years and it was successful with the EU help (60 billion euros). Why not do the same in the case of Serbia and Kosovo over the next 10 years?

Greece needed this help because of the threat of bankruptcy, with all the devastating economic and social consequences for the citizenship of that country. And Serbia is threatened by bankruptcy, but not financial, than political and state, with all the devastating economic and social consequences for the citizenship of that country. EU assistance and a grace period of 10 years for resolving the Kosovo issue is a reasonable and necessary move. Civilized compromise is similar to Greece!

Only when all the countries of the Western Balkans are part of the EU, then start with resolving the Kosovo issue. So, I propose a change in the order of political moves: first of all, the admittance of all the Western Balkan countries to the EU, and then the resolution of the relations between Belgrade and Pristina.

At the end of this Open Letter, I would like to quote the statement of the Foreign Minister of the FYR Macedonia, Nikola Dimitrov, who recently told to "Guardian" that the only "sustainable vision of a stable Balkans is the one in which the borders are not important - the region of friendly countries that are members of the EU".

Best regards,

Filip Mladenovic, New Belgrade, Serbia

 

AtačmentiKomentari (188)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

blogovatelj blogovatelj 02:23 25.08.2018

Nestrpljivo čekam Federiku

Nestrpljivo čekam Federiku da odgovori na tvoje pismo.
Filip Mladenović Filip Mladenović 02:38 25.08.2018

Re: Nestrpljivo čekam Federiku

Najverovatnije će, kao i do sada, u njeno ime odgovoriti Maja Kocijančič.
nsarski nsarski 07:35 25.08.2018

Re: Nestrpljivo čekam Federiku

Filip Mladenović
Najverovatnije će, kao i do sada, u njeno ime odgovoriti Maja Kocijančič.


Na kom jeziku je to pismo napisano? Ako si joj napisao na italijanskom mozda ce ti i licno (pozitivno) odgovoriti. A u MIP-u ako te se sete, sete se...

Dopisujes se sa Majom? Wow. Pa zasto nam ne saopstis kljucne detalje iz te prepiske? Nadam se da niste samo razmenjivali recepte i pitanja tipa "sta ima?".
looping looping 08:08 25.08.2018

Re: Nestrpljivo čekam Federiku

Filip Mladenović
Najverovatnije će, kao i do sada, u njeno ime odgovoriti Maja Kocijančič.


Na kom jeziku je to pismo napisano? Ako si joj napisao na italijanskom mozda ce ti i licno (pozitivno) odgovoriti.

Jes.
Pa posle da ne može da se otkači od nje.

aureus aureus 03:05 25.08.2018

Eh, Filipe

Pa ti predlažeš gospođi Mogerini da zamrzne pitanje na 10 godina, a ona taman mislila da političku karijeru nastavi i nadogradi sa jednim pljusom, pardon, plusom - tako što će se nešto oko Kosova riješiti za vrijeme njenog mandata.

A zamrzavanje u tom smislu nije plus.

Tači: Gospođa Mogerini, ni ja neću da budem zamrznut, hoću Kosovo odmah. Zamrzavanje nije pljus, to je minus. Ko je još čuo da se stvari zamrzavaju na pljusu*?*) E, ali ako je po Farenhajtu...
c_h.arlie c_h.arlie 08:33 25.08.2018

M'da !

Nema posla do evrointegracija.
Filipe, ima li na toj 'sisi' još koji slobodan priključak ?
docsumann docsumann 08:36 25.08.2018

Re: M'da !

Filipe, ima li na toj 'sisi' još koji slobodan priključak ?


misliš na trinaestu sisu?

docsumann docsumann 08:33 25.08.2018

demokratija to je...


kad te ne zatvaraju zbog otvorenih pisama
nsarski nsarski 08:47 25.08.2018

Re: demokratija to je...

docsumann

kad te ne zatvaraju zbog otvorenih pisamaJa sam u osnovnoj skoli imao nekog profesora geografije, neuki buzdovan, a zeljan da "obrazuje" decu. I tako nas je nekom prilikom ucio sta je to manijak.
Pa kaze: "ManijAk je, deco, bRezobrazan, broji bandere, pise pisma..."
docsumann docsumann 12:10 25.08.2018

Re: demokratija to je...

nsarski
docsumann

kad te ne zatvaraju zbog otvorenih pisamaJa sam u osnovnoj skoli imao nekog profesora geografije, neuki buzdovan, a zeljan da "obrazuje" decu. I tako nas je nekom prilikom ucio sta je to manijak.
Pa kaze: "ManijAk je, deco, bRezobrazan, broji bandere, pise pisma..."


nama je u vojsi, vodnik (veseli bosanac, kao iz vica da je izašao. san mu bio da poslije odsluženja vojnog roka snimi album nardone muzike) poučno objašnjavao (njegov izraz) kako to ne postoje ljudi sa nadnaravnim moćima - Ako on to može, zašto ti ne možeš?!!
maksa83 maksa83 15:24 25.08.2018

Re: demokratija to je...

kad te ne zatvaraju zbog otvorenih pisama

docsumann docsumann 16:40 25.08.2018

Re: demokratija to je...mlinarslavko mlinarslavko 09:34 25.08.2018

USA

Filipe, Amerika donosi odluke o Kosovu. Federika i Maja su tu da uzmu velike dnevnice i da napreduju ako dobro odrade posao. Jeste da kod njih sve deluje lepo, evropski, ali u pitanju je dobro placena sljaka zbog koje ce da prekrse sve dogovore, zakone itd. Ipak, dobro je ako tvoj predlog posalju gazdama u Ameriku.
g.radicevic g.radicevic 11:08 25.08.2018

pravo u glavu...

Očekujem da sledeće otvoreno pismo bude pravo u glavu, ....
Trampu i Putinu.
Jebeš ovu boranijuP.S. moram da citiram Maksu klasika, za ovakve situacije:
''Kol'ko moraš biti opičen na skali od 1 do Filip......''
Filip Mladenović Filip Mladenović 12:16 25.08.2018

Re: pravo u glavu...

"Ja sam vaspitan da svoj posao obavljam najbolje što umem i da se prema ljudima odnosim najkorektnije što mogu. To je moj komunizam." Dušan Radović
g.radicevic g.radicevic 12:52 25.08.2018

Re: pravo u glavu...

Ja sam vaspitan da svoj posao obavljam najbolje što umem i da se prema ljudima odnosim najkorektnije što mogu. To je moj komunizam

š'a se o'ma pCuješ Duškom Radovićem ?

poenta je bila da postoji mnogo kreativnijih načina da se ukaže na problem i iskaže svoj stav od otvorenih pisama bilo kome.
Nije mi u znanju (možda grešim), da je neko otvoreno pismo, rešilo bilo šta, ili barem ''pomerilo'' stvarP.S. Nije svaki bloger predodređen da postane analitičar, jbg jedan je Krlo
Filip Mladenović Filip Mladenović 13:05 25.08.2018

Re: pravo u glavu...

Kada je izbio šumski požar, jedan kolibri je zahvatio kap vode u svoj maleni kljun i krenuo prema zapaljenoj šumi.

I dok se većina kolibrija smejala ovom postupku, a neki imali čak i pogrdne komentare, kolibri je, nakon ispuštanja kapi vode iz kljuna na šumski pošar, izgovorio: "Učinio sam sve što je do mene"!
docsumann docsumann 13:18 25.08.2018

Re: pravo u glavu...

I dok se većina kolibrija smejala ovom postupku, a neki imali čak i pogrdne komentare, kolibri je, nakon ispuštanja kapi vode iz kljuna na šumski pošar, izgovorio: "Učinio sam sve što je do mene"!


nekad je to bio jedini način da umiriš sopstvenu savjest.
jer ne zavboravimo - samo mirna savjest omogućuje spokojan san, a samo naspavan čovjek je radno sposoban i društveno koristan.

danas za to služi Dormeo
niccolo niccolo 15:44 25.08.2018

Re: pravo u glavu...

jer ne zavboravimo - samo mirna savjest omogućuje spokojan san, a samo naspavan čovjek je radno sposoban i društveno koristan.

danas za to služi Dormeo

Sjajno
romi.daba romi.daba 19:01 25.08.2018

Re: pravo u glavu...

poenta je bila da postoji mnogo kreativnijih načina da se ukaže na problem i iskaže svoj stav od otvorenih pisama bilo kome.
Nije mi u znanju (možda grešim), da je neko otvoreno pismo, rešilo bilo šta, ili barem ''pomerilo'' stvarG. Radičeviću, Ne slažem se. Pismo Saveznog Ministarstva Pravde naslovnljeno "Kurvi del Ponte" je verujem fundamentalno promenilo odnose Srbije sa svetom.

A ovo Filipovo obraćanje potseća svet da u Srbiji još uvek postoje "džepovi" zdravog razuma.
g.radicevic g.radicevic 19:35 25.08.2018

Re: pravo u glavu...

A ovo Filipovo obraćanje potseća svet da u Srbiji još uvek postoje "džepovi" zdravog razuma


da ovo Filipovo obraćanje ima da se obnaroduje na svim svetskim medijima kao ''brejking njuz''. To otvoreno pismo smo videli mi na blogu i možda neko levo smetalo devetog podsekretara Mogerinijeve. Hajte molim Vas, ozbiljni smo ljudi...freehand freehand 13:25 25.08.2018

Eh Filipe...

Kao da nesrečna Mogerini nije dovoljno kažnjena Vučićem, Dačićem i Čmarkom Đurićem... Čime li je i tebe zaslužila?
g.radicevic g.radicevic 13:41 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

Čime li je i tebe zaslužila?


nije pila riblje ulje kad je bila mala
mirelarado mirelarado 13:47 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

g.radicevic
Čime li je i tebe zaslužila?


nije pila riblje ulje kad je bila mala


Karijeristkinja, red je i da malo ispašta za tu grdnu platu koju ima.
Filip Mladenović Filip Mladenović 13:52 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

freehand
Kao da nesrečna Mogerini nije dovoljno kažnjena Vučićem, Dačićem i Čmarkom Đurićem... Čime li je i tebe zaslužila?


Pa možda smo se upoznali pre 2014. godine, tokom mojih čestih boravaka u Rimu...
freehand freehand 13:53 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

mirelarado
g.radicevic
Čime li je i tebe zaslužila?


nije pila riblje ulje kad je bila mala


Karijeristkinja, red je i da malo ispašta za tu grdnu platu koju ima.

Ok, ali zar je moralo odamah tako drastično? Zar nije humanizam odlika današnjeg doba a dobar običaj nalaže da se prvo opomene, onda "STOJ PUCAĆU" pa tek onda uglavu?
g.radicevic g.radicevic 14:25 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

Pa možda smo se upoznali pre 2014. godine, tokom mojih čestih boravaka u Rimu...
Filipe dŽavolČiČu
Bili Piton Bili Piton 14:47 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

Filip Mladenović


Pa možda smo se upoznali pre 2014. godine, tokom mojih čestih boravaka u Rimu...

freehand freehand 14:50 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

Filip Mladenović
freehand
Kao da nesrečna Mogerini nije dovoljno kažnjena Vučićem, Dačićem i Čmarkom Đurićem... Čime li je i tebe zaslužila?


Pa možda smo se upoznali pre 2014. godine, tokom mojih čestih boravaka u Rimu...

Rimljanka?
Ah Filipe, Moravio nijedan!!
mirelarado mirelarado 15:04 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

Pa možda smo se upoznali pre 2014. godine, tokom mojih čestih boravaka u Rimu...


Sad je tek jasno zašto ju je muž, zajedno s ćerama, te 2014. hitno evakuisao u omiljeno mondensko letovalište italijanskih levičara - Kapalbio. Filipe, Filipe...aureus aureus 19:58 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

mirelarado

Karijeristkinja, red je i da malo ispašta za tu grdnu platu koju ima.

Кажем ја да јој је за каријеру потребан један добар плус.
А ако га не добије на питању Косова, мораће поново да оде на какву сунчану обалу.
Предлажем Црну Гору и "Регент Порто Монтенегро".
Ту се може и добро наспавати и онда бити друштвено корисна, по савјету нашег доброг Докса.

Доза сунца, доза квалитетног сна - и ето те као нова си.
mirelarado mirelarado 20:18 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

А ако га не добије на питању Косова, мораће поново да оде на какву сунчану обалу.
Предлажем Црну Гору и "Регент Порто Монтенегро".


Одбија се с индигнацијом. Могеринијева је савремена псеудолевичарка, у обзир долазе само shabby chick&radical chick летовалишта. Куба и тај рад...


aureus aureus 20:37 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

mirelarado
А ако га не добије на питању Косова, мораће поново да оде на какву сунчану обалу.
Предлажем Црну Гору и "Регент Порто Монтенегро".


Одбија се с индигнацијом. Могеринијева је савремена псеудолевичарка, у обзир долазе само shabby chick&radical chick летовалишта. Куба и тај рад...

Ех, па мислио сам...пошто у "Регенту Порто Монтенегро" имају апартман од шест хиљада евра за ноћ - за те паре може да добије и кубанску музику.

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera
Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma
Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma


П.С. За те паре можда могу и Дачића да јој доведу да јој то отпјева.
mirelarado mirelarado 20:42 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

aureus
mirelarado
А ако га не добије на питању Косова, мораће поново да оде на какву сунчану обалу.
Предлажем Црну Гору и "Регент Порто Монтенегро".


Одбија се с индигнацијом. Могеринијева је савремена псеудолевичарка, у обзир долазе само shabby chick&radical chick летовалишта. Куба и тај рад...

Ех, па мислио сам...пошто у "Регенту Порто Монтенегро" имају апартман од шест хиљада евра за ноћ - за те паре може да добије и кубанску музику.

Guantanamera, guajira Guantanamera
Guantanamera, guajira Guantanamera
Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma
Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del almaМоже, али тамо ће пре да сретне неког бизнисмена из предузећа именом Ндрангета или Камора, него своје партијске колеге, а то је поАнта летовања. Тешки фолиранти и, што би рекли Енглези, наопаки снобови ти савремени "левичари".
g.radicevic g.radicevic 20:47 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

П.С. За те паре можда могу и Дачића да јој доведу да јој то отпјева.


Dačić ima malo drugačiji senzibilitet,....
muzički.
osim ako mu ne objasne da je Guantanamera reka koja protiče kroz Havanu
i ima naviku da usput nosi ćuprije.

mirelarado mirelarado 20:50 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

П.С. За те паре можда могу и Дачића да јој доведу да јој то отпјева.


За певање и ђене-ђене, али ако проговори енглески, мораће да јој врате паре и исплате додатну одштету.
aureus aureus 20:53 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

mirelarado

Може, али тамо ће пре да сретне неког бизнисмена из предузећа именом Ндрангета или Камора, него своје партијске колеге

Ндрангета и Камора?

Па биће јој драго да на љетовању сретне земљаке и поприча мало на свом језику.

Осим тога, откад је то мафија опаснија од политичара?
Она је љевичарка, а и мафија воли да помогне сиротињи.
mirelarado mirelarado 20:58 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

Па биће јој драго да на љетовању сретне земљаке и поприча мало на свом језику.


Е, то сигурно...
predatortz predatortz 21:33 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

Pa možda smo se upoznali pre 2014. godine, tokom mojih čestih boravaka u Rimu...


Filipe, švaleru!
Bili Piton Bili Piton 21:57 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

predatortz
Pa možda smo se upoznali pre 2014. godine, tokom mojih čestih boravaka u Rimu...


Filipe, švaleru!


Svi smo se izrigali na ovo a niko mu preporuku dao nije, čak ni na romantiku.

Evo ja ću, pošto nisam loš čovek

Filipe, meni uopšte ne smeta to što se ti dopisuješ s Federikom, ne znam što se ovi ljudi bune.
freehand freehand 22:02 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

Svi smo se izrigali na ovo a niko mu preporuku dao nije, čak ni na romantiku.

Ko se izrigao? Evo ja se setio Alberrta Moravie i "Rimljanke" i slatkog zaprepašćenja sa kojim sam je, osvojenu kao poklon na nekakvom školskom takmičenju ili za uspeh u osom razredu, čitao sa pokrivačem navučenim preko glave!
Filip Mladenović Filip Mladenović 22:02 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

predatortz
Pa možda smo se upoznali pre 2014. godine, tokom mojih čestih boravaka u Rimu...


Filipe, švaleru!

Biti obrazovan i dobro informisan novinar, znati više jezika, imati važne kontakte, posedovati veštinu komunikacije... nije švaleracija već inteligencija!
aureus aureus 22:11 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

Filip Mladenović

Biti obrazovan i dobro informisan novinar, znati više jezika, imati važne kontakte, posedovati veštinu komunikacije... nije švaleracija već inteligencija!

Bravo, to cijenim!
O kome se tačno radi?
g.radicevic g.radicevic 22:24 25.08.2018

Re: Eh Filipe...

O kome se tačno radi?


kako o kome ?blogovatelj blogovatelj 01:08 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

Biti obrazovan i dobro informisan novinar, znati više jezika, imati važne kontakte, posedovati veštinu komunikacije... nije švaleracija već inteligencija!


Takoe. Koe jezike znaš, ako nije tajna?
Filip Mladenović Filip Mladenović 01:24 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

blogovatelj
Biti obrazovan i dobro informisan novinar, znati više jezika, imati važne kontakte, posedovati veštinu komunikacije... nije švaleracija već inteligencija!


Takoe. Koe jezike znaš, ako nije tajna?


Na društvenim mrežama, na ovom blogu, na sajtu https://filipmladenovic.wordpress.com/ mogu se pronaći svi važni detalji o mojoj radnoj biografiji.
anonymous anonymous 05:24 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

aureus
mirelarado

Karijeristkinja, red je i da malo ispašta za tu grdnu platu koju ima.

Кажем ја да јој је за каријеру потребан један добар плус.
А ако га не добије на питању Косова, мораће поново да оде на какву сунчану обалу.
Предлажем Црну Гору и "Регент Порто Монтенегро".
Ту се може и добро наспавати и онда бити друштвено корисна, по савјету нашег доброг Докса.

Доза сунца, доза квалитетног сна - и ето те као нова си.


Zaludna promišljanja.
Teško od babe - devojka.
aureus aureus 05:53 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

anonymous

Zaludna promišljanja.
Teško od babe - devojka.

Pazi ovako, Anonymouse.
Federika Mogerini voli da kosu zavije iza desnog uha i da ga otkrije.
Na taj način bolje čuje komentare na njen račun.


Ko to tamo u Srbiji svira...
anonymous anonymous 06:35 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

Ko to tamo u Srbiji svira...Valjda prvo kafa.


aureus aureus 06:53 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

anonymous
Ko to tamo u Srbiji svira...

Valjda prvo kafa.

Кафа може.
Управо пијем.
Тек прва од јутрос.
alselone alselone 06:58 26.08.2018

Re: Eh Filipe...


Koja komendija od treda.

Filipa niko ne uzima ozbiljno ni toliko da mu kaze kako mu je ono glupa seksisticka fora, nego dobija komentare kao ne bas najbistriji deran koji je pokusao da se smekerise.
mirelarado mirelarado 07:02 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

alselone

Koja komendija od treda.

Filipa niko ne uzima ozbiljno ni toliko da mu kaze kako mu je ono glupa seksisticka fora, nego dobija komentare kao ne bas najbistriji deran koji je pokusao da se smekerise.


Eto ti ga sad! Ne sme čovek više ni da kaže da je upoznao neku ženu, odmah je seksista!
st.jepan st.jepan 08:27 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

Koe jezike znaš, ako nije tajna?

Na društvenim mrežama, na ovom blogu, na sajtu https://filipmladenovic.wordpress.com/ mogu se pronaći svi važni detalji o mojoj radnoj biografiji.


Ni na tvom sajtu, ni na profilu b92 korisnika, tog detalja neima.

Edit:
Nema ga ni u ostatku Net-bašte.
c_h.arlie c_h.arlie 08:56 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

mirelarado
alselone

Koja komendija od treda.

Filipa niko ne uzima ozbiljno ni toliko da mu kaze kako mu je ono glupa seksisticka fora, nego dobija komentare kao ne bas najbistriji deran koji je pokusao da se smekerise.


Eto ti ga sad! Ne sme čovek više ni da kaže da je upoznao neku ženu, odmah je seksista!

Šta bi bilo da je rekao da ju je kresnuo ?!
Kako bi ga tek onda tretirali ?
aureus aureus 09:26 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

c_h.arlie
mirelarado

Eto ti ga sad! Ne sme čovek više ni da kaže da je upoznao neku ženu, odmah je seksista!

Šta bi bilo da je rekao da ju je kresnuo ?!
Kako bi ga tek onda tretirali ?

Sad zamišljam ovakav susret.

- Ćao, bela!
- Ćao, karo mio.
- Molim? Ja karo?

Ne, to nije moguće.
anonymous anonymous 09:31 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

aureus
c_h.arlie
mirelarado

Eto ti ga sad! Ne sme čovek više ni da kaže da je upoznao neku ženu, odmah je seksista!

Šta bi bilo da je rekao da ju je kresnuo ?!
Kako bi ga tek onda tretirali ?

Sad zamišljam ovakav susret.

- Ćao, bela!
- Ćao, karo mio.
- Molim? Ja karo?

Ne, to nije moguće.


Sad zamišljam kako bih ti ja odgovorio da sam na mestu Filipovom.

aureus aureus 09:35 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

anonymous

Sad zamišljam kako bih ti ja odgovorio da sam na mestu Filipovom.
Ama, ja kažem da to nije moguće. Jer onaj ko zna šta je "bela" vjerovatno zna i šta je "karo".
g.radicevic g.radicevic 09:43 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

ko zna šta je "bela" vjerovatno zna i šta je "karo".
samo vas posmatram
aureus aureus 09:54 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

g.radicevic
ko zna šta je "bela" vjerovatno zna i šta je "karo".
samo vas posmatram

Ti se vjerovatno pitaš ko je bela, a ko je karo.
g.radicevic g.radicevic 10:14 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

Ti se vjerovatno pitaš ko je bela, a ko je karo.


ć

gledam kol'ko ova nejednačina ima rešenja

ko zna šta je "bela" vjerovatno zna i šta je "karo"


još malo pa 3 godine, otkako više nije ovdeaureus aureus 10:36 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

Federika (1973) je u mladosti bila u komunističkoj partiji.
Srce malo.

Evo, poslednje za šta se založila je da EU poveća pomoć Africi. To je lijepo.

Jedino što je bije glas da previše žuri ka svojim ciljevima. Ko zna šta će se desiti ako pritisne Vučića oko Kosova. Možda Vučić da i Preševo pride.

Bruccia le tappe.Pritiska.

mirelarado mirelarado 10:49 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

g.radicevicsamo vas posmatramС пуним правом! У шта се ово претвори за тили час?! Мој шаљиви коментар о летовању Могеринијеве односио се претежно на њу, не на Филипа. Хтела сам да нагласим да је она још један пример за то да су данас "левица" и "десница" тек празне речи, идеолошке разлике су ишчезле, па сада тобожњи левичари свој идентитет показују окупљањима у одређеним ресторанима, на одређеним концертима, у одређеним летовалиштима... Уосталом, блогер Млатиша је то експлицитно објаснио на Џинксовом блогу, не само за Италију, већ за цео демократски запад:
Крупни капитал је медијски поделио политички простор на левичаре и десничаре. Тзв левичари називају десничаре фашистима и нацистима, а десничари левичаре марксистима и комунистима. При чему и једни и други су у суштини заговорници интереса крупног капитала. Мислим да је основна идеја да се спречи колико је могуће настанак снага којима ће бити битно да ли радници морају да раде у пеленама или не. У овом тренутку има мало таквих.

c_h.arlie c_h.arlie 11:23 26.08.2018

Re: Eh Filipe...

mirelarado

...
С пуним правом! У шта се ово претвори за тили час?! Мој шаљиви коментар о летовању Могеринијеве односио се претежно на њу, не на Филипа. Хтела сам да нагласим да је она још један пример за то да су данас "левица" и "десница" тек празне речи, идеолошке разлике су ишчезле, па сада тобожњи левичари свој идентитет показују окупљањима у одређеним ресторанима, на одређеним концертима, у одређеним летовалиштима... Уосталом, блогер Млатиша је то експлицитно објаснио на Џинксовом блогу, не само за Италију, већ за цео демократски запад:
...

Сагласан !
tasadebeli tasadebeli 12:14 26.08.2018

Женидба Милића Баркатар...евића?

aureus
g.radicevic
ko zna šta je "bela" vjerovatno zna i šta je "karo".
samo vas posmatram

Ti se vjerovatno pitaš ko je bela, a ko je karo.
Да нису Лепосава и Мирослав?

Пардон, Љепосава и Мирослав?
romi.daba romi.daba 18:51 25.08.2018

Srpska pamet u NATU

Ako su Srbi tražili Trepču i Obilić u provoj polovini 1998,
da vidimo šta će traže 2017 godine ili 2027 godine? Imali su dobar Ahtisarijev plan, ali naravno "pravila da bi nas udavila".

Što duže odugovlače to bolje za ultra desničare u skupštini koji mogu održavati beskonačnu tenziju. Verujem da nikome nije rentabilno održavanje pripravnosti pa ni Amerima ni EU. Njima bi dobro došla još tri državice u NATU i da svi odahnemo. Tamo je već srpska pamet - Crnogorci.

Ako je 1878 godine Moskva upravljala Crnom Gorom, Herzegovinom, Bosnom i Srbijom, danas 150 godina kasnije Rusija može da računa samo na užu Srbiju. U sledećem period Rusija će živeti pod sankcijama i zauzeta arktičkim resursima.

Pa gde treba onda Srbija da bude za deset godina?
EU svakako! Ako nekome još nije jasno.

Sendvič anyone?
docsumann docsumann 19:16 25.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Tamo je već srpska pamet - Crnogorci.


rekao bih da su crnogorci u NATO ušli na mišiće (silu) a ne na kefalo.

aureus aureus 19:48 25.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

docsumann
Tamo je već srpska pamet - Crnogorci.


rekao bih da su crnogorci u NATO ušli na mišiće (silu) a ne na kefalo.


Е, али зато сад ако неко нападне Црну Гору, сметнувши с ума њено јунаштво и добре конекције у свијету, Мило може да дрекне: "Члан пет!"
Душко: "Члан пет, позивано се на члан пет!"
Трамп: "Позвали су се на члан пет?! Боже, како су агресивни!"
dragosevacsutra dragosevacsutra 20:45 25.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Sendvič anyone?


idi malo taksiraj

tasadebeli tasadebeli 21:21 25.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

romi.daba

Sendvič anyone?'Оћу ја!

Ал' мени нико не да. Ни ови Први ни ови Други.

Трећих, Четвртих, Петих,... и нема нигде.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:21 25.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Tamo je već srpska pamet - Crnogorci.


Možda, mada glavni baja u NATO smatra da se radi o cmizdravim, propalim ......

Tramp o premijeru CG: "On je cmizdrava, propala..."
docsumann docsumann 07:14 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Možda, mada glavni baja u NATO smatra da se radi o cmizdravim, propalim ......


hcm, malo si preslobodan u prevodu... nisu oni, nego on.
lično ne smatram da je ni cmizdrav ni propao, već da je vrlo opasna čovjek, bar za naše okvire.
u geostarategiju se slabo pačam
aureus aureus 07:44 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

docsumann

lično ne smatram da je ni cmizdrav ni propao, već da je vrlo opasna čovjek, bar za naše okvire.

Ко, Марковић?
Човјек је 27 година сарадник М. Ђукановића у његовим владама, био је шест година министар правде, замјеник премијера, замјеник предсједника ДПС-а, дугогодишњи шеф Агенције за националну безбједност...има 59 година и није жутокљунац. И изабран је за Ђукановићевог насљедника на челу владе јер се сматрало да он тај задатак може да обави, и то у специфичним и не нарочито лаким околностима (опозиција ван скупштине, суђење за наводни државни удар, политичка криза, стезање каиша, очекивање да ДПС коначно изгуби неке изборе..)
И износи.
Зна тај свашта.
А има и оних који га сматрају опасним.
docsumann docsumann 08:08 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Зна тај свашта.


to i kažem
aureus aureus 08:25 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

docsumann
Зна тај свашта.


to i kažem

Ти кажеш и да је он врло опасна човјек.
А човјек не може да буде опасна, човјек може да буде опасан.
Опасан каишом, опасан жицом, опасан експлозивом...
g.radicevic g.radicevic 08:46 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Možda, mada glavni baja u NATO smatra da se radi o cmizdravim, propalim .....


Tipično srpski. Šta me briga šta tamo neki bolid, makar se zvao i Tramp ima da ''izjavi za male ekrane naših TV prijemnika'', i da se naslađujemo time kao nekakvim sopstvenim usephom. Ozbiljne zemlje prihvate činjenice kakve jesu i rade u skladu sa istim. CG je nezavisna, susedna država i ima potpuno pravo da radi ono što smatra da je u njenom intresu, ali i da snosi posledice svojih odluka. Svaki postupak CG vlasti u srpskim medijima se prati skoro jednako kao neka Kija, Sloba, Luna...., i ostale ''rijaliti zvezde''. Ozbiljna država činjenje/nečinjenje ''primi k'znanju'' i bez publiciteta dela. Npr, ne mogu ja kao član Inženjerske komore Srbije plaćati za nostrifikaciju licence i godišnju članarinu IK CG 2560 eura, a moj dragi kolega u obrnutom slučaju 70. Ista stvar je i sa školarinom, smeštajem u studentskim domovima, cenom lečenja...
Što pre iskreno prihvatimo da je CG samostalna, suverena i nezavisna država, i svoje postupke prilagodimo ''de fakto stanju'', lakše će biti svima.

Malo jutarnje gimnastike
docsumann docsumann 11:05 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Ти кажеш и да је он врло опасна човјек.
А човјек не може да буде опасна, човјек може да буде опасан.


ja pišem...tj. bješe to klasični lapsus kalami sa zanimljivim ishodom

inače ih ima mnogo u mojim komentarim...isuviše, al me muka da se konstantno kontrolišem i ispravljamaureus aureus 11:10 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

docsumann
А човјек не може да буде опасна, човјек може да буде опасан.


lapsus kalami.
inače ih ima mnogo u mojim komentarim...

Vidim, vidim.
Umjesto "galami" ispade da neki Lapsus kalami.
docsumann docsumann 11:23 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Ista stvar je i sa školarinom, smeštajem u studentskim domovima, cenom lečenja...


viš , ja mislim da je to sasvim pozitivna stvar, i da država Srbija nije zaboravila na činjenicu da u CG (i dalje) živi veliki broj Srba.
sve to pod pretpostavkom da Srbija jesrte matična država srpskog naroda i da treeba da se brine i za Srbe van svojih granica.

ne dijelim ocjenu patrijarha da je položaj Srba u CG ravan položaju Srba U NDH, ali svakako nije ni onakav kakav bi trebao da bude.
sem nekolicine DPS Srba, njihova zastupljenost u državnim službama daleko je ispod procenta kojki bi im po zastupljenosti u ukupnoj populaciji CG trebao opripasti.
c_h.arlie c_h.arlie 11:34 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

docsumann
Ista stvar je i sa školarinom, smeštajem u studentskim domovima, cenom lečenja...


viš , ja mislim da je to sasvim pozitivna stvar, i da država Srbija nije zaboravila na činjenicu da u CG (i dalje) živi veliki broj Srba.
sve to pod pretpostavkom da Srbija jesrte matična država srpskog naroda i da treeba da se brine i za Srbe van svojih granica.

ne dijelim ocjenu patrijarha da je položaj Srba u CG ravan položaju Srba U NDH, ali svakako nije ni onakav kakav bi trebao da bude.
sem nekolicine DPS Srba, njihova zastupljenost u državnim službama daleko je ispod procenta kojki bi im po zastupljenosti u ukupnoj populaciji CG trebao opripasti.

Sve će to jednoga dana da se razbistri i Srbi će opet biti ono što su uvek bili u Crnoj Gori - jedan od najboljih delova Srpstva.
aureus aureus 11:41 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

docsumann

ne dijelim ocjenu patrijarha da je položaj Srba u CG ravan položaju Srba U NDH, ali svakako nije ni onakav kakav bi trebao da bude.

Oko obje stvari čini se da si u pravu.

Evo, da kažemo nešto o prvoj jer je ona izazvala dosta bure.

Primjer.
Pljevlja imaju 30 hiljada stanovnika. 2011. godine 57% se izjasnilo da su Srbi, 24% Crnogorci, a 67% da govore srpskim jezikom. No, najbitnije je da je 57% Srba.

E, prije par mjeseci bili su lokalni izbori u desetak crnogorskih opština.
Ko je pobijedio u Pljevljima? Srpske stranke, prikrivene i otvoreno srpske?
Jok. Pobijedio je DPS koji, po riječima patrijarha, stavlja Srbe u položaj ravan onom koji su imali u NDH.
DPS-ova koalicija je osvojila apsolutnu većinu sa 53% u Pljevljima, što je nemoguće bez glasova značajnog dijela - Srba.
Prema tome, ili su oni nikakvi Srbi (iz ugla patrijarhovih sljedbenika) ili Crna Gora ipak nije NDH.
aureus aureus 11:45 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

c_h.arlie

Sve će to jednoga dana da se razbistri i Srbi će opet biti ono što su uvek bili u Crnoj Gori - jedan od najboljih delova Srpstva.

Ne bih se ovome toliko nadao.
Crnogorci, moj je utisak, kubure sa identitetom, i u stanju su da ga po dva-tri puta promijene tokom života.

Takođe, ni Srbijancima ne bih savjetovao da pred ljudima koji se deklarišu kao Srbi iz Crne Gore pričaju pretjerano loše - o Crnoj Gori - jer se može desiti da u njima probude Crnogorce.
g.radicevic g.radicevic 12:08 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

viš , ja mislim da je to sasvim pozitivna stvar, i da država Srbija nije zaboravila na činjenicu da u CG (i dalje) živi veliki broj Srba.
sve to pod pretpostavkom da Srbija jesrte matična država srpskog naroda i da treeba da se brine i za Srbe van svojih granica.


apsolutno se slažem sa izrečenim
poenta je bila da država Srbija, treba da ima isti odnos prema državi CG, kao npr prema državi Norveškoj, Litvaniji, Italiji....
Ne mora se na svaku izjava ili postupak državnih službenika CG reagovati ''udaranjem u talambase'' po državnim medijima, i stvaranjem osećanja ugroženosti.
Pitanje položaja, i pomoći srpskoj manjini u CG ili bilo gde, treba rešiti sistemski na način da imaju apsolutno sva prava kao i građani Srbije. Prema ostalim građanima CG, reciprocitet.
U trenutnom sistemu i najokoreliji Milogorci imaju privilegovan položaj u odnosu na recimo moje dete prilikom upisa na faks, ili prava na studentski dom, lečenje... O bezobrazluku IK CG (možda što mene lično pogađa), neću ni da pričam.nešto mi se danas Lemi ceo dan mota po glavi
aureus aureus 12:14 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

docsumann

u CG (i dalje) živi veliki broj Srba.

A naročito u Herceg Novom (49%), dijelovima Kotora (30%), Budve (38%) i Tivta (31%).
I nekim sjevernim opštinama gdje imaju većinu.

Jedan kuriozitet.
Sveti Stefan*: 364 stanovnika, 206 Srba.

Najmanje ih je u Rožajama i junačkom Cetinju (3-4%).


*) Na kopnu, a ne na poluostrvu.
mlinarslavko mlinarslavko 12:21 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Meni je ovo totalno konfuzno, ja nikako Crnogorce ne mogu da dozivim kao strance. Mozda i zato sto sam poslom i licnim obavezama vezan za Kovin, slabo putujem, mali je broj ljudi u mojem okruzenju da bi imao drugacija iskustva. Ili je stvar karaktera. Ne znam.
g.radicevic g.radicevic 12:24 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Crnogorci, moj je utisak, kubure sa identitetom, i u stanju su da ga po dva-tri puta promijene tokom života.


jok, Srbi ti najlakše daju ''veru za večeru'', imaš primar koji si naveo o izborima u Pljevljima.
g.radicevic g.radicevic 12:26 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Meni je ovo totalno konfuzno, ja nikako Crnogorce ne mogu da dozivim kao strance.


moraćeš, prvi put kad budeš hteo da pređeš granicu CG
aureus aureus 12:52 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

g.radicevic
Crnogorci, moj je utisak, kubure sa identitetom, i u stanju su da ga po dva-tri puta promijene tokom života.


jok, Srbi ti najlakše daju ''veru za večeru'', imaš primar koji si naveo o izborima u Plevljima.

Ali imaš i ovaj primjer za koji sam siguran da jedan broj blogera uopšte ne zna.

Na svim popisima u SFRJ procenat onih koji su se u Crnoj Gori izjašnjavali kao Srbi kretao se svega 3-4% tokom prvih nekoliko popisa (1948, 1953, 1961, 1971, 1981). Recimo, 1,78% 1948, 2,99% 1981...

1991. procenat Srba je narastao na 9%, a 2002. procenat ljudi koji su se na popisu izjasnili kao Srbi popeo se na 31%.

Vrlo zanimljivo.
Sad su u principu moguća dva tumačenja: odmah nakon Drugog svjetskog rata - ljudi su se izjašnjavali kao Crnogorci - iako su bili Srbi - jer im se činilo da je crnogorstvo plemićka titula koju dodaješ na srpstvo, ali kad je došlo stani-pani tokom devedesetih - pokazalo se da je procenat Srba čak trećina stanovništva ("a bilo bi ih i više da crnogorska propaganda nije učinila svoje" ).

Drugo tumačenje je da je zapravo srpska nacionalistička propaganda tokom osamdesetih, a zatim i ratovi tokom devedesetih, pokolebala sirote Crnogorce pa je značajan dio njih privukla na svoju stranu i ubijedila ih da su Srbi (zbog čega sad valja djelovati u kontra-smjeru).


Meni se čini da je problem u stanovništvu. Na identitetskoj ravni, a možda čak i u karakternoj - nadam se da nisam pregrub.
Dođu u Beograd, govore da su Srbi i Crnogorci jedan narod, navuku Srbijance kojima onda porastu teritorijalni i nacionalni apetiti, a zatim ih o'lade jer se vrate u Crnu Goru (pogotovo ako nisu dobili šta su planirali) i počnu da crnogorče.
Ima ih, doduše, koji su ubijeđeni dvoznak (ne odriču se ni srpstva ni crnogorstva) a ima ih koji svjesno igraju na dvoznak.

Ima i onih koji čitav život misle da su Crnogorci poseban narod, i mogu da iznesu 500 argumenata za tu svoju tvrdnju, i uvijek su se izjašnjavali kao Crnogorci, ali su u stanju da probude čitavu zgradu kad igra Novak Đoković ili Srbija u fudbalu.
freehand freehand 12:55 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Drugo tumačenje je da su zapravo srpska nacionalistička propaganda tokom osamdesetih, a zatim i ratovi tokom devedesetih pokolebala sirote Crnogorce pa je značajan dio njih privukla na svoju stranu i ubijedila ih da su Srbi (zbog čega sad valja djelovati u kontra-smjeru).

Ovaj podatak o naglom skoku broja onih koji su se 2002. izjasnili kao Srbi najbolje svedoči o svim ovim faktorima.
aureus aureus 13:08 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

freehand
Drugo tumačenje je da su zapravo srpska nacionalistička propaganda tokom osamdesetih, a zatim i ratovi tokom devedesetih pokolebala sirote Crnogorce pa je značajan dio njih privukla na svoju stranu i ubijedila ih da su Srbi (zbog čega sad valja djelovati u kontra-smjeru).

Ovaj podatak o naglom skoku broja onih koji su se 2002. izjasnili kao Srbi najbolje svedoči o svim ovim faktorima.

Pa da.
Ovo uobičajena demografija ne može da objasni (pošto progona nije bilo).
Ovo mogu da objasne samo dešavanja u glavama ljudi.
Jednostavno prelome, nešto shvate (ili "shvate" ), nešto odluče...juče im je bilo važno ono, danas im je važno ovo...
Ali tu nema dovoljne stalnosti.
nikvet pn nikvet pn 15:16 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU


Moja prababa Anđelija (1884 - 1970):

- Baba Anđo jesi li ti Srpkinja ili Crnogorka?
- A da kakva bi ja Crnogorka bila da nijesam Srpkinja?!
anonymous anonymous 15:23 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

aureus


E, prije par mjeseci bili su lokalni izbori u desetak crnogorskih opština.
Ko je pobijedio u Pljevljima? Srpske stranke, prikrivene i otvoreno srpske?
Jok. Pobijedio je DPS koji, po riječima patrijarha, stavlja Srbe u položaj ravan onom koji su imali u NDH.
DPS-ova koalicija je osvojila apsolutnu većinu sa 53% u Pljevljima, što je nemoguće bez glasova značajnog dijela - Srba.
Prema tome, ili su oni nikakvi Srbi (iz ugla patrijarhovih sljedbenika) ili Crna Gora ipak nije NDH.


.....ili .....oni su nikakvi ...ili ........oni nisu nikakvi

Pozivam arbitražu.
A da ili ....ili - ne znači iskučenje trećeg - jasno je u konkretnom slučaju.

Jer, Milo je treći. I njegovo zamešateljstvo, posle čega sve može da izgleda i ovako i onako.
gedza.73 gedza.73 16:19 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

aureus
Cetinju

Ulazi Pinokio u cetinjski kafić. Još sa vrata naručuje
-Daj pet piva
Konobar mu donosi četiri
Kaže Pinokio
-A đe peto?

hoochie coochie man hoochie coochie man 18:34 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

hcm, malo si preslobodan u prevodu... nisu oni, nego on.


Pa kad mi se tako uklapa :)

Tipično srpski. Šta me briga šta tamo neki bolid, makar se zvao i Tramp ima da ''izjavi za male ekrane naših TV prijemnika'', i da se naslađujemo time kao nekakvim sopstvenim usephom.

Fijuuuuu!....
Dokle ti ode.
I to tipično srpski jbt!

Ja sam se, vidiš, baš posvetio toj izjavi, i ona mi je jedna od važnijih informacija ovih dana, i jedan od važnijih uspeha....

Ej, laka zajebancija, pročitam da su Crnogorci sprska pamet, onda nađem izjavu suprotnu toj tvrdnji, malo je izokrenem, i to je sve.

Niti stvarno mislim da su Crnogorci propali, a bogami ni da su srpska pamet, a i ne bavim se njima, a da to dokazujem, pa i to mi je dosadno.
g.radicevic g.radicevic 20:11 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Fijuuuuu!....
Dokle ti ode.
I to tipično srpski jbt!


Zviiiiiiiiz! .....

nisam znao hoči da si ti otelotvorenje svekolikog serBskoga tiskovnog korpusa
srBskije od ovog nemere jbt

P.S. hebeš mi karakter, viš da sam malo niže obećao da menjam kafanče


budi dobro

hoochie coochie man hoochie coochie man 20:41 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

nisam znao hoči da si ti otelotvorenje svekolikog serBskoga tiskovnog korpusa
srBskije od ovog nemere jbt


Samo si pogrešno pročitao.
O ispravnopsti ideje da Crna Gora bude nezavisna država sam ovde pisao ima tome ihahaj..
A kafana...pa može se svraćati u više njih....
g.radicevic g.radicevic 21:20 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

Samo si pogrešno pročitao.


zaboravi,
komentar je bio na pisanje medija u postavljenom linku
odnosno generalno o objavljivanju takvih tekstova u srpskoj ''patriotskoj''štampi, ne tebi.
ako si drugačije protumačio Sorry.P.S. Odo sad da kleknem na kukuruz

aureus aureus 21:44 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

anonymous

.....ili .....oni su nikakvi ...ili ........oni nisu nikakvi

Pozivam arbitražu.
A da ili ....ili - ne znači iskučenje trećeg - jasno je u konkretnom slučaju.

Jer, Milo je treći. I njegovo zamešateljstvo, posle čega sve može da izgleda i ovako i onako.

Анонимусе, надам се да си припремио шолде и да си почео да разгледаш куће по Урошевцу.

Већ смо рекли да је досадашња борба за Косово била глупа и јалова, и да се сад мора дjеловати мудро и плански, активно и без одлагања.
anonymous anonymous 23:35 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

aureus
anonymous

.....ili .....oni su nikakvi ...ili ........oni nisu nikakvi

Pozivam arbitražu.
A da ili ....ili - ne znači iskučenje trećeg - jasno je u konkretnom slučaju.

Jer, Milo je treći. I njegovo zamešateljstvo, posle čega sve može da izgleda i ovako i onako.

Анонимусе, надам се да си припремио шолде и да си почео да разгледаш куће по Урошевцу.

Jeli to sve što si imao da mi odgovoriš na prethodni komentar ?


Gde je faktor - Milo Đ. - u tvojoj analizi ko je kako i za koga glasao ?


A što se tiče kupovine kuća , moj favorit je Nica.

Posle preživljenog terorističkog napada nešto me sve više vuče tamo.

Biće bar jedan studio.
aureus aureus 23:40 26.08.2018

Re: Srpska pamet u NATU

anonymous

A što se tiče kupovine kuća , moj favorit je Nica.

Posle preživljenog terorističkog napada nešto me sve više vuče tamo.

A i mene je teško pogodila sirotinja u Švedskoj, ti socijalni nemiri.

g.radicevic g.radicevic 13:21 26.08.2018

aj zdravo

pošto je ''ushićenost'' Filipovim otvorenim pismom sišla do dna bureta
i došla do srBsko-montenegrinskih ravnanja
vreme da se napušta kafanče

P.S. ima kod Tase pilećih nogica na mrsni utorak, da se malo pregrize


Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana